Page 1

acudix Koreòový èap základ pre silnú korunku.

Koreò urèuje rozdiely. Pre dlhodobé zaaženie.


Len 2 prípravne kroky Krok 1: Špirálový vrták otvorí koreòový kanálik. Krok 2: Diamantovým vrtákom zarovna pomocnú kavitu. Potom pomocou priloženého k¾úèa zašróbova pulpálny èap. Hotovo.

100% bezpeèný èap: s poistnými závitmi

Samostatne vyrezávané závity Jednoduché našróbovanie do koreòového kanálika. Optimálna retencia vïaka samostatne vyrezávaných závitov. Žiadny stres Cylindrický tvar zamedzuje pnutiu, obzvl᚝ v zúžení koreòového kanálika v apikálnej èasti. Závity zmenšujú tlak a zamezujú zlomeniu a fraktúre koreòa. Žiadne pnutie Tlak, ktorý je vytváraný na okluzálne plôšky je prenášaný do koronálnej oblasti. Drážky pre odvádzanie prebytoèného cementu Žiadná kompresia v kanáliku. Prebytok cementu môže odtiec smerem hore.

Hlava èapu

Pre plastické nadstavby

Titan Grade 4 Titan neobsahúci žiadne ïalšie zliatiny v najvyššej èistote ponúka istotu proti oxidacií. Èistý titan V biologickom teste bola biokompatibilita doložená. odolný proti oxidácií Acudix je vyrobený z jedného kusu. biokompatibilní Zanedbate¾ná vodivos tepla ponúka pacientovi komfort. Èapy z èistého titanu sa klinicky osvedèili.

Samorezné závity

acudix Èap z èistého titanu s hlavièkou Technológia od firmy acurata® Tvar èapu zamedzujúci stresu a pnutiu

Drážky pre odvod prebytoèného cementu

Jednotlivé kroky použitia

1. Koreòový kanálik vyvrta a rozšíri

2. Vytvori pomocú kavitu 1 - 2 mm a zarovna

3. Koreòový kanálik rozšíri a vyvrta do požadovanej håbky

Tel. +421(0) 35 64 24 806

Fax +421(0) 35 64 24 806

4. Našrobova pulpálny èap.

5. Domodelova pahýl 6.Domodelova pomocou plastického nadstavbu Prep.-hranica: materiálu. 2 - 3 mm pod modelovaciu výšku.

e-mail: rodentica@nextra.sk

www.rodentica.eu


Špirálový vrták - nehrdzavejúca oce¾ Twist drill - Stainless steel

Planýrovací inštrument - nehrdzavejúca oce¾ Root facer - Stainless steel

040 204 Ref. 300 Gr.1

040 204 Ref. 200 Gr.1 040 204 Ref. 200 Gr.2

040 204 Ref. 300 Gr.2

040 204 Ref. 200 Gr.3

040 204 Ref. 300 Gr.3

K¾úè na šrobovanie - nehrdzavejúca oce¾ Socket wrench - Stainless steel

Èap so závitmi - èistý titan Threaded post - Pure titanium

040 000 Ref. 500 Gr.1

040 000 400 No. 1

040 000 Ref. 500 Gr.2

040 000 400 No. 2

040 000 Ref. 500 Gr.3

040 000 400 No. 3

V¾kos

1

2

3

Farba ÆŠírka (D) v mm

1,3

1,5

6

7

9

ÆŠírka (D ) v mm

2,5

3,0

4,0

Dåžka (L 1) v mm

2,75

3,85

4,9

Dåžka (L) v mm 1

Sady viï. strana 4

Tel. +421(0) 35 64 24 806

Fax +421(0) 35 64 24 806

1,75

e-mail: rodentica@nextra.sk

www.rodentica.eu


Klinické nároky na koreòové èapy: Možnosti použitia Koreòový èap stabilizuje zbytok zuba a ponúka retenciu pre koreòovú nadstavbu z plastického materiálu. Koreò, èap a pahýl zuba sú jedna funkèná jednotka. Samotný èap nie je schopný nies protetickú konštrukciu a prenáša tlak vynakladaný na žuvacie plôšky. Je to myslené tak, že èap bude zosilnený a jednotlivé tlaky budú rozdelené na komplexé zreštaurovanie zuba.

Sady / Sets Sada 040 000 400S No.1 Èap so závitmi èervený, ve¾kos 1 sa skladá z: 10 èapov 1 nástrèkový k¾úè 1 špirálový vrták 1 planýrovací vrták

040 000 400S No.1

Podmienky k použitiu Po ošetrení zubného kanálika musí bý zbytok zubnej substancie bez kariezného tkaniva . Sila steny koreòa musí by v najužšom mieste najmenej tak ve¾ká ako polovica hotového, rozšíreného kanálika. Pri lievikovitej forme vstupnej èasti kanáliku bude koreòový èap ukotvený iba v apikálnej èasti. Retencia a stabilizácia je v tomto prípade možná len za pomoci liatého èapu.

Doobjednávanie jednotlivých komponentov: 12 èapov 1 nástrèkový k¾úè 5 špirálových vrtákov 2 planýrovacie vrtáky

040 000 400 No.1 040 000 Ref.500 Gr.1 040 204 Ref.200 Gr.1 040 204 Ref.300 Gr.1

Preparácia Pomocou planýrovacieho vrtáku preparujte v koronárnej oblasti pomocnú kavitu. Táto preparaèná hranica musí bý 2 mm pod vrchnou plôškou koreòového kanálika. Håbka preparácie pre èap by mala bý do 2/3 koreòového kanálka. Zbytok priestoru sa vyplní cementom.

Sada 040 000 400S No.2 Èap so závitmi modrý, ve¾kos 2 sa skládá z: 10 èapov 1 nástrèkový k¾úè 1 špirálový vrták 1 planýrovací vrták

040 000 400S No.2

Doobjednanie jednotlivých komponentov: 12 èapov 1 nástrèkový k¾úè 5 špirálových vrtákov 2 planýrovacie vrtáky

040 000 400 No.2 040 000 Ref.500 Gr.2 040 204 Ref.200 Gr.2 040 204 Ref.300 Gr.2

Sada 040 000 400S No.3 Èap so závitmi zelený, ve¾kos 3 sa skladá z: 10 èapov 1 nástrèkový k¾úè 1 špirálový vrták 1 planýrovací vrták

040 000 400S No.3

Koreòový èap Po prekontrolovaní koreòového kanálika a hrúbky steny je potrebé zvoli priemer èapu tak ve¾ký, ako je len možné. Ukotvenie by malo bý cez 2/3 dåžky koreòového kanálika. Zatoèenie Koreòový èap zatoète k¾úèom. Pri zatoèení koreòového èapu používajte malú silu. Nadstavbová èás je usadená do pomocnej kavity. Spätné vytoèenie nie je doporuèené, protože spätným zatáèaním èapu sú vyrezávané nové závity. Uchytenie Koreòový èap sa potom cementuje. Cementovaním dôjde k upchatiu a vyplneniu prázdných èastí kanálika. Protetika Zhotovená korunka alebo mostík je anatomicky upravená pod¾a kontaktných bodov pri artikulacií.

Doobjednanie jednotlivých komponentov: 12 èapov 1 nástrèkový k¾úè 5 špirálových vrtákov 2 planýrovacie vrtáky

040 000 400 No.3 040 000 Ref. 500 Gr.3 040 204 Ref. 200 Gr.3 040 204 Ref. 300 Gr.3

Rodentica CS spol. s r.o. Komáròanská 24 SK - 940 01 Nové Zámky Tel./Fax +421(0) 35 64 24 806 e-mail: rodentica@nextra.sk web: www.rodentica.eu 03/2012

O-027 Tel. +421(0) 35 64 24 806

Fax +421(0) 35 64 24 806

e-mail: rodentica@nextra.sk

www.rodentica.eu

Acudix  
Acudix  

Rodentica - Acudix