Page 1

r daj c.

Alt Empordà

l'experiència dels jocs sense fronteres

11a. edició Dimecres, 20 de març de 2013 Rambla i Plaça Catalunya. Figueres

Dossier de Treball ESCOLES PARTICIPANTS:

ORGANITZACIÓ:

Escola Anicet de Pagès Escola Parc de les aigües Escola Joaquim Cusí Escola Josep Pallach Escola Josep Pous i Pagès Escola Mª Àngels Anglada Escola Salvador Dalí Escola Sant Pau Escola Amistat Escola Cor de Maria Escola La Salle Escola Paula Montal Escola Carme Guash i Darné Escola Ramón Muntaner Escola Sol i Vent

 CONSELL ESPORTIU DE L’ALT EMPORDÀ COORDINADORS:  CARLES FONSDEVIELA BECH DE CAREDA  DAVID COLL FERRER COL·LABORACIÓ:   

SEAE ÀLT EMPORDÀ AJUNTAMENT DE FIGUERES ESCOLA LA SALLE DE FIGUERES

Rodajoc 2013


 rodajoc: l'experiència dels jocs sense fronteres Idea original: Josep Mª Mora i Verdeny Dipòsit il·legal: C- 20.1-2006 Imprès a Catalunya Nº còpies: 25 La reproducció total o parcial d’aquest dossier per qualsevol procediment, comprenent-hi la reprografia i el tractament informàtic queda autoritzada i agraïda, tant si és citat el seu origen com si no ho és, sempre que no es vulgui fer amb algun tipus d'interès comercial o lucratiu. En benefici de la màxima divulgació i esperit de crítica de la mateixa obra.

Rodajoc 2013


ÍNDEX 1.-

INTRODUCCIÓ

2.-

OBJECTIUS

3.-

MODEL ORGANITZATIU 3.1 Organigrama 3.2 Dinàmica de l'actuació 3.4 Horari de la jornada

4.-

QUADRE RESUM DELS JOCS SELECCIONATS

6.-

DISTRIBUCIÓ DELS CENTRES PARTICIPANTS

7.-

DESCRIPCIÓ DELS DIVERSOS JOCS DE LA 11ª EDICIÓ DEL RODAJOC

9.-

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS

10.- PLÀNOLS DELS ESPAIS 11.- MATERIAL 12. - RESULTATS DE VALORACIÓ DELS ALUMNES DE 4t DE PRIMÀRIA 13.- BIBLIOGRAFIA

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

1. INTRODUCCIÓ

El teu crist és jueu, el teu cotxe és japonès, la teva pizza és italiana, el teu gas és algerià, el teu cafè és brasiler, les teves vacances són marroquines, les teves xifres són àrabs, les teves lletres són llatines... I goses dir que el teu veí és estranger1 ?

Ben segur que els jocs també han experimentat aquest enriquidor mestissatge de cultures, probablement el folklorista i filòleg català Joan Amades quan va escriure la seva obra El Costumari Català2 (1950) ja era conscient d'aquest aiguabarreig que es produïa al voltant dels jocs de la quitxalla, sense que això signifiqués en cap moment un atemptat contra la seva terra. Aquesta activitat que s'organitza a partir del CRP de l'Alt Empordà, impulsada pels professors d'Educació Física de la zona, també gira al voltant de la temàtica dels jocs. Jocs que no tenen una nacionalitat determinada ni un espai concret. Ben al contrari, un mateix joc tan aviat pot ser jugat pels nens i nenes en els camps de la Xina, com en els carrers de Senegal, tot passant pels parcs d'Europa, o bé, fent escala a les places d'El Salvador. D'aquí el nom que ha pres l'activitat "Rodajoc. L'experiència dels jocs sense fronteres", establint un fàcil paral·lelisme amb la procedència dels alumnes que es troben en els centres de la zona, i que durant aquests darrers anys han tingut un paper "privilegiat" en els mitjans de comunicació, encapçalant alguna que altra portada dels diaris. Tot això sense tenir en compte els estudis apareguts en revistes especialitzades o la constant presència d'enquestes adreçades als centres i entrevistes realitzades als seus professors. La proposta que aquí presentem vol ser un reflex de la confluència cultural que viu l'Alt Empordà i l'escola pública en particular, però amb un clar propòsit de millora i treball per part del professorat implicat, contribuint a apropar les diferents realitats educatives dels alumnes i propiciant un espai d'intercanvi d'experiències, tal com ho demostra la consolidació d'aquesta onzena edició del Rodajoc que es va realitzar el dimecres dia 20 de març a la Rambla i a la Plaça Catalunya de Figueres, amb la participació de 15 centres de primària amb uns 550 alumnes d’entre 9 i 10 anys.

1 2

Edita. Igualtat de drets democràcia per tothom. Tel, 268 22 02 En l'obra d'en Joan Amades els jocs infantils tenen un pes específic, així ho podem constatar en els 5 volums.

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

2. OBJECTIUS Adreçats als: Nens i nenes. - Donar a conèixer tot un ventall de jocs, que ens permetin treballar les habilitats i destreses bàsiques. - Acceptar les normes establertes per a cada joc i complir-les. - Afavorir les relacions personals entre els nens i nenes dels centres de la ciutat i de cultures diferents a la nostra. - Fomentar l'interès i respecte per l'entorn. - Impulsar una actitud favorable vers el joc, no solament com un mitjà, sinó també com un fi en ell mateix. Jugar pel plaer de jugar. - Propiciar la recuperació de diferents jocs com a font de patrimoni i d'intercanvi cultural. Professorat de l'àrea d'educació física. - Col·laborar amb la resta de professors de la zona en l'elaboració d'accions conjuntes, així com en la creació d'espais de debat entorn a l'educació física. - Fomentar el treball interdisciplinari entre diferents àrees i professors. - Donar a conèixer a les famílies el treball que es realitza en l'àrea d'educació física i fomentar d'aquesta manera una major col·laboració. - Intentar donar noves estratègies de treball a les escoles on la manca d'instal·lacions, recursos i espais oberts és una característica comuna. Centres de Recursos Pedagògics (CRP's). - Fomentar l'intercanvi d'experiències d'aquest estil entre els diferents centres de la zona. - Aprofitar l'entorn històric de la ciutat com a pràctica de l'activitat física. - Donar a conèixer els espais públics de la ciutat a les escoles, així com fomentar un major respecte i ús d’aquests. Alumnes de quart d’ESO (La Salle de Figueres). Apropar als adolescents i/o futurs adults a la dinàmica i l’organització d'activitats interdisciplinàries. Col·laborar en la formació dels alumnes pel que fa a la temàtica del joc multicultural. Contribuir a l'experimentació de la seva pràctica com a monitors/es juntament amb els professors dels centres participants. -

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

3. MODEL ORGANITZATIU 3.1 Organigrama

Escola La Salle de Figueres

CRP /CONSELL ESPORTIU/ AJUNTAMENT DE FIGUERES

Coordinadors

Alumnes de 4t ESO

Escoles

Professors d’educació física

DISSENY FORMACIÓ

Especialistes d’E.F Alumnes de 4t ESO de La Salle

Formació

Treballs a l’aula

Abans Durant Després

Jornades Intercentres

3.2 Dinàmica de l'actuació. Tal com es pot veure en l'organigrama anterior, el model organitzatiu proposat té dues parts diferenciades pel que fa als agents que hi intervenen, però alhora complementàries en quant als propòsits. •

En referència a les sessions de formació:

Aquestes van adreçades al professorat participant i als estudiants en pràctiques, consten de cinc sessions. A la primera, es centren les bases de la jornada, es reparteixen els dossiers, s'exposen els objectius, etc. Les sessions restants van destinades a la recollida, pràctica i selecció de jocs, juntament amb el disseny de la jornada: composició dels grups, buscar el material, distribució del professorat, etc. A l’última sessió s’avalua tot el procés.

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

En referència al treball a l'aula:

Abans: A fi de garantir els objectius exposats i l'èxit de la jornada és necessari treballar-ho prèviament a l'aula. Per la qual cosa es proposa dues alternatives. A partir del treball en unitats didàctiques3 interdisciplinàries amb una durada superior a les 8 sessions, o bé, mitjançant el treball a partir d'una àrea ja sigui educació física o qualsevol altra (cal recordar el caràcter globalitzador de la proposta). En aquest cas el temps d'incidència dependrà de la disponibilitat de l'àrea, però serà necessari destinar-hi un mínim de 3 classes. És molt important que els alumnes coneguin amb antelació la dinàmica de la jornada, d'aquesta manera es pot canalitzar millor l'excitació inicial que comporta tota sortida, activitat i coneixença de nous companys. Durant: El fet que el professor d'educació física sigui el responsable de les estacions farà que perdi de vista el seu grup-classe. Però, tot i anar molt de bòlit, seria bo observar algun detall dels nens/es que vagin passant per la seva estació a fi de poder comentar, un cop a classe, les particularitats observades: comprensió del joc, dificultat, relació amb el grup, etc. Com a cloenda de l'activitat es creu oportú utilitzar els jocs amb paracaigudes, on la participació de tots alumnes és engrescadora i divertida. Després: Un cop hagi finalitzat la jornada és important realitzar una avaluació de l'activitat amb els alumnes implicats. No ens ha de fer por destinar-hi tota una sessió, sempre i quant no sigui improvisada. Un possible guió d'avaluació pot ser: - Torn obert d'intercanvi d'impressions sobre: nous companys, com es deien, d'on eren, etc. - Quins jocs han realitzat ? Quin era el seu nom i procedència ? - Coneixien algun dels jocs ? qui els hi ha ensenyat ? - Què és el que més els ha agradat ? i el que menys ? - Els agradaria que es realitzés un altre any ? - Etc. Per finalitzar la sessió d'avaluació, cada alumne pot realitzar un dibuix del joc que més l'hi hagi agradat amb una breu explicació de com es jugava. Seria bo donar a conèixer el rodajoc a les famílies de l'escola, així com a la resta de professors, mitjançant una carta informativa on s'expliqués el motiu de la jornada o bé un mural amb els dibuixos dels alumnes, fotos, etc. Si no s'està fent, pot resultar interessant incorporar aquests jocs dins la programació d'educació física. •

En referència a la gestió de la jornada:

- El rodajoc està dissenyat seguint el protocol dels circuits d'activitats físico-esportives per estacions, que tot sovint es realitzen en les classes d'educació física. - Aquest circuit consta de 15 estacions distribuïdes per la plaça o parc on es realitzi la jornada. - Cada estació es troba senyalitzada amb un número i un gràfic al·lusiu al joc que allí es realitza. - La durada de cada estació és de 10 minuts. Els canvis d'una estació a una altra es realitzen per megafonia. 3

UD-1 Juegos sin fronteras. En: MORA, J.Mª. (coord.) DÍEZ, R. LLAMAS, J (2003) Un mundo en juego. Propuestas didácticas para el trabajo de la educación intercultural desde la educación física. Ed. INDE. Barcelona Velázquez, C. Fernández. Mª. I. (2000)Educación física para la paz, la convivencia y la integración. Proyecto curricular. Una propuesta orientada a la paz. La peonza publicaciones. Valladolid

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

- Cada estació està dinamitzada per un professor/a monitor/a que ensenya i condueix el joc que realitzen els nens i nenes. Un cop finalitza el temps de permanència a l'estació els nens i nenes canvien de prova seguint les indicacions del professor acompanyant. Mobilitat i formació dels grups: - Els grups no sobrepassaran els 16 alumnes. Es tindrà cura de barrejar els nens i nenes dels diferents centres participants. - Cada grup portarà un distintiu d'un color diferent a fi de permetre la ràpida localització per part dels companys de joc i del professor acompanyant. - A cada grup hi ha un professor acompanyant, que va amb el grup en tot moment tenint cura d'aquest fins al final de la jornada. - Cada grup comença el circuit en una estació predeterminada, a partir de la qual ha de seguir l'ordre corresponent, exemple: de l'estació 1 a la 2, de la 6 a la 7, de la 15 a la 1. Un cop s'arriba a l'estació en que ha iniciat el circuit finalitza l'activitat. Professors organitzadors: - Es recomana que els nens/es hagin esmorzat a casa; si no ho han fet, podran esmorzar mentre esperen l'inici de l'activitat. - Hi haurà professors "lliures d'estació", per resoldre els possibles problemes que puguin sorgir. Es disposarà del servei de la Creu Roja. - Un cop finalitzada l'activitat cada responsable de l'estació recollirà el material que s'hagi utilitzat i el retornarà a l'escola que ha fet el préstec. - Cada escola en arribar a la plaça on es realitza la jornada, deixarà les coses personals (motxilla, roba, etc.) sota el cartell on hi consti el nom del centre. - Per megafonia s'aniran dient els números de les diferents estacions . Una vegada fet el grup el monitor/a els acompanyarà a l'estació on és col·locaran els pitets amb el color corresponent. - Es realitzarà un petit joc de presentació i s’iniciarà la jornada.

3.2.1 Material per treballar a l'aula. Veure els materials publicats: AGUADO, D. i altres (2002) juegos de todas las culturas. Ed. INDE. Barcelona DÍEZ, R. LLAMAS, J (2003) Un mundo en juego. Propuestas didácticas para el trabajo de la educación intercultural desde la educación física. UD -1 i 3 Ed. INDE. Barcelona PRAT, M. SOLER, S (2003) Actitudes, valores i normas en la educación física y el deporte. Ed. INDE. Barcelona VELÁZQUEZ, C. FERNÁNANDEZ, M.I (2002) Educación física para la paz, la convivencia y la integración. Valladolid. La peonza publicaciones/Cederróm.

3.2.2 Material per treballar un cop acabada l'activitat. Veure els darrers fulls del dossier i les orientacions donades a la formació (mural pel centre, exposició, fulls de valoració dels alumnes, etc.) així com la bibliografia seleccionada.

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

3. 3 Horari de la jornada 8:00

Trobada professors organitzadors i alumnes de 4t ESO de la Salle.

8:30

Muntatge del circuit segons rutines.

9:15

Arribada de les escoles, distribució per zones.

9:25

Benvinguda.

9:40

Distribució dels grups de treball segons colors.

9:55

Inici de l'activitat. Rodajoc: l'experiència dels jocs sense fronteres.

12:08

Fi del circuïts de jocs.

12:10 Els monitors, fan plegar els pitets als nens/es al voltant del paracaigudes i els donen el regal. 12:20

Cloenda. Jocs amb paracaigudes.

12:35

Finalització de l'activitat. Recollida de material.

13:00

Avaluació alumnes de 4t ESO de la Salle.

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

4. QUADRE RESUM DELS JOCS SELECCIONATS Rodajoc: l'experiència dels jocs sense fronteres circuit (Rambla) Nº Estació

Material / Organització

Responsable estació (MEF)

Responsable grup (LA SALLE)

2 o 3 rotllanes

Cati

Marta Pau- Marta Martínez

Cati

Carlos Carbonell- Gerard Blanch – Eric Viñas

Rocio

Núria Cintas- Júlia Quintana

Rocio

Nekane Puig- Ariadna Ramos

Helena

Patricia Valle – Mireya Narváez

Helena

Marc Correa- Arnau Sedó

Vicenç

Dari Paulino- David Casanovas

Vicenç

Alba Ginesta – Ana Virginia Jiménez –Karely Zepeda

Albert A

Marc Sanclemente- Ferran Flor

Albert A

Zaira Harinero- Paloma Ferreras – Arnau Domínguez

Guix i cons / 2 grups

Albert G

Ricardo Paredes- Erik FernándezAida Rodriguez

12 cubs psico 2 pilotes / 2 espais de joc (2 grups de 8)

Albert G

Ivan Álvarez – Kevin Moya

2 parells d’esquis 1 mocador / 2 grups

David A

Alexa Cardozo – Laura Ponsi

Cheia (Moçambic)

14 cons 4 pilotes / 2 espais de joc (2 grups de 8)

David A

Anna Guanter – Claudia Pujeu

Les gerres (Catalunya)

1 sol grup

Xavi Q. (Meg)

Albert Domínguez – Martí Juncà – Nico Morales

Rotllana i 5 cèrcols

Xavi Q. (Meg)

Nicolas Cavaliere – Quim Costa

Joc

1

Alla Frutta (Itàlia)

2

Ver ver aras lama Cocotero (Papua Nova Guinea: Oceania )

3

Paper, scissors, rock tag Austràlia (Oceania)

4

Touching Ball (Filipines)

5

A la yaya cuscus (Marroc)

6

Faldilla Hawaiana (Hawaii)

7 8

La Mancha entrega (El Salvador: Amèrica Llatina) El Boletaire / BEURE AIGUA (Catalunya: Europa)

9

Fita (Espanya)

10

Dracs (Índia: Àsia)

11

Patentero (Filipines)

12

Bobis (Colòmbia)

13

14 15

16

Esquis Cooperatius (Cooperatiu)

BEURE AIGUA / FOTO /Pasando el aro (El Salvador)

15 cercles 18 objectes de rebuig / 3 espais de joc (4 grups) Guix / 2 espais de joc (4 grups de 4) Guix 4 pilotes / 2 espais de joc (2 grups de 8) Rotllana 18 mocadors de colors (6 de cada color) / 1 sol grup 4 mocadors vermells 6 mocadors grocs / 1 sol grup 1 sol grup 16 cons Guix / 2 equips 3 mocadors Guix / 3 espais de joc (3 grups de 5/6)

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc: l’experiència dels jocs sense fronteres circuit (Plaça Catalunya) Nº Estació 1

2

3

Joc Alla Frutta (Itàlia) Ver ver aras lama Cocotero (Papua Nova Guinea: Oceania ) Paper, scissors, rock tag Austràlia (Oceania)

Albert Larios – Martí Rigall

Marisé

Alexandra Martín – Núria Cobos

Rotllana

Angel

Judith Piñar – Anna Garcia

Angel

Elisabeth Ramírez – Sara Candelario

Kenneth

Laura Ferrández- Ariadna Gratacós

Kenneth

Álvaro Guirado – Oriol Sala

Eva

Judith Pérez – Patricia Escudero

Eva

Marta Fernández – Andrea Sánchez

Guix i cons / 2 grups

Lidia

Ruskov Mihaylov - Said Attabati

12 cubs psico 2 pilotes / 2 espais de joc (2 grups de 8)

Lidia

Pol Burgas – Xavi Buscató

2 parells d’esquis 1 mocador / 2 grups

Mª Àngels

Luis Flores – Eric Domene

Cheia (Moçambic)

14 cons 4 pilotes / 2 espais de joc (2 grups de 8)

Mª Àngels

Les gerres (Catalunya)

1 sol grup

Judit

6

Faldilla Hawaiana (Hawaii) La Mancha entrega (El Salvador: Amèrica Llatina) El Boletaire / BEURE AIGUA (Catalunya: Europa)

9

Fita (Espanya)

10

Dracs (Índia: Àsia)

11

Patentero (Filipines)

12

Bobis (Colòmbia)

15

16

Carlota Fernández – Sandra Paloma- Helena Pons

Marisé

A la yaya cuscus (Marroc)

14

Neus

2 o 3 rotllanes

Silvia Guix – Yuriko Matute

5

13

Responsable grup (LA SALLE)

Neus

Touching Ball (Filipines)

8

Responsable estació (MEF)

15 cercles 18 objectes de rebuig / 3 espais de joc (4 grups) Guix / 2 espais de joc (4 grups de 4) Guix 4 pilotes / 2 espais de joc (2 grups de 8)

4

7

Material / Organització

Esquis Cooperatius (Cooperatiu)

BEURE AIGUA / FOTO / Pasando el aro (El Salvador)

18 mocadors de colors (6 de cada color) / 1 sol grup 4 mocadors vermells 6 mocadors grocs / 1 sol grup 1 sol grup 16 cons Guix / 2 equips 3 mocadors Guix / 3 espais de joc (3 grups de 5/6)

Rotllana i 5 cèrcols

Rodajoc 2013

Judit

Marian Dmitry – Maxim Kharuylin

Cristian Pérez- David Muñoz

Éric Pérez – Júlia Delclós


Rodajoc. Figueres 2013

Activitat de cloenda Dinàmica de l'activitat de cloenda: Els monitors responsables de l'estació s'afegiran als diferents grups de paracaigudes. Els professors acompanyants s'afegiran equitativament a cada paracaigudes (+/- 3) per grup. Les consignes dels jocs es donaran per megafonia. Cada paracaigudes estarà numerat.

Jocs amb paracaigudes: iglú, roda, canvi de llocs, etc.

16 paracaigudes grans Circuit Plaça Catalunya.

Coordinador/a

6. DISTRIBUCIÓ DELS CENTRES PARTICIPANTS

Rodajoc 2013

(1,2) , (9,10) (3,4), (11,12) (5,6), (13,14) (7,8), (15,16) (1,2) , (9,10) (3,4), (11,12) (5,6), (13,14) (7,8), (15,16)


Rodajoc. Figueres 2013

rodajoc. l'experiència dels jocs sense fronteres Núm. nens

Escoles

Prof. Tutor d'EF

Responsables Albert Albert

Escola Sant Pau

49

2

2

Escola Pous i Pagès

25

1

2

50

1

2+1

38

1

3

29

1

2

50

2

2

26

1

1

Escola Parc de les Aigües

42

2

2

Escola Amistat

23

1

1

47

1

2

Col·legi Escolàpies

51

1

2

Col·legi Cor de Maria

24

1

1

Escola Ramon Muntaner

27

1

1

Lídia Pagès

Escola Sol i Vent

22

1

1

Eva Belda

Escola Carme Guasch i Darné

38

1

2

Helena Quintana hquintan@xtec.cat

Escola Josep Pallach Escola Salvador Dalí

Escola Anicet de Pagès

Escola Joaquim Cusí

Escola Mª Àngels Anglada

Col·legi La Salle

Totals

541

Carles F. (coord.)

Àngels Gazapo David Arias

David Coll (coord.)

Albert Garcia

Kenneth Juan Cati Stegemann Vicenç Prieto PereVila Xavi Quintà Marise Ibañez

18 27

7. DESCRIPCIÓ DELS DIVERSOS JOCS DE LA 11ª EDICIÓ DEL RODAJOC

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc: l'experiència dels jocs sense fronteres nº Estació

Joc

Descripció Es fa una rotllana i cada nen té el nom d’una fruita. Un jugador es col·loca fora de la rotllana i diu el nom d’una fruita. El jugador que té aquella fruita diu: “siamo io” i la rotllana gira per protegir aquell jugador per no ser tocat.

1

2

Alla Frutta (Itàlia)

Ver ver aras lama Cocotero (Papua Nova Guinea: Oceania )

Normes: 1.- No es pot trencar la rotllana. Si es trenca cal parar el joc, tornar-se a agafar i tornar a començar (el que para diu una altra fruita). 2.- Marcar un espai d’inici pel que para. 3.- Cal verbalitzar la fruita a l’inici del joc i es manté fins al final del joc. 4.- Cal córrer lateralment. Es forma un quadrat de cèrcols en el seus extrems, separat cada angle 5 m i es diposita en el seu centre els 6 objectes dins un altre cèrcol. A cada cantonada del quadrat s'hi col·loca un jugador. Cadascun dels jugadors ha d'intentar ficar 3 objectes en la seva cantonada dins el seu cèrcol. Per aconseguir-ho pot agafar-los del cercle central o d'un altre jugador, només però en pot agafar un cada cop, i és obligatori portar-lo i dipositar-lo dins del seu cercle (no es val llençar-lo), la resta de jugadors no poden defensar el seu terreny. Normes: 1.- Un objecte cada cop. 2.- No es val llançar l’objecte. 3.- No es pot protegir el teu cèrcol .

3

Paper, scissors, rock tag Austràlia (Oceania)

Es fan dos equips d’igual nombre de participants, col·locats en fila india, un darrera de l’altre. Aquests equips estan situats frontalment a una distància determinada. Quan el mestre dóna la senyal, surten els dos primers i es reten a pedra, paper i tisora. El que guanya segueix avançant i el que perd torna darrera la seva fila donant pas al que ve darrera seu i aquest ha de frenar al que ve de cara. Es reten i qui guanya segueix avançant. Es tracta d’arribar a la línia de sortida de l’equip contrari. Quan ho aconsegueix suma un punt i torna a darrera de la seva fila. Normes: 1.- El que guanya continua avançant fins a trobar-se el següent oponent. 2.- El que perd torna al final de la seva filera 3.- Quan s’aconsegueix un punt surten els següents de cada fila.

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc: l'experiència dels jocs sense fronteres

4

Touching Ball (Filipines)

Es formen 2 equips. El camp de joc està format per un rectangle subdividit aquest en 3 zones rectangulars. Un equip es posa en el rectangle central (A) i l’altre equip (B) es posen repartits els seus membres als rectangles situats a l’extrem del camp. L’equip B serà els llançadors, ja que disposaran d’una pilota en cada camp a l’inici del joc. Han d’intentar tocar als membres de l’equip A. El nen/a que sigui tocat amb un llançament directe al cos per la pilota queda eliminat. Quant només en queda un de l’equip A, es retira una pilota. L’equip B tindrà tants llançaments com jugadors eliminats hi hagin de l’equip A, per tocar-lo. Si ho aconsegueix, s’acaba la ronda i es canvien de papers, si no el toquen, tornen a entrar tots els eliminats. Normes: 1.- Si et toca has de sortir del camp i asseure’t en un lloc marcat. 2.- L’equip (A) no pot tocar la pilota en cap moment.

5

A la yaya cuscus (Marroc)

Tots en rotllana, comença un dient a la yaya i automàticament els dos del costat diuen alhora cuscus. Tot seguit, el de la seva dreta diu a la yaya i els dos que té al costat diuen cuscus i així successivament fins què només en quedin dos. El que s’equivoca surt de la rotllana per evitar confusions. Quan queden 2 jugadors, el joc finalitza. Normes: 1.- El que es queda eliminat se’n va fora de la rotllana.

6

Faldilla Hawaiana (Hawaii)

És una variant d'arrencar cues. Tenim mocadors de 3 colors i es reparteixen entre els alumnes, un a cadascun. El joc consisteix en robar mocadors dels altres i afegir-ho a la teva cintura fins a tenir tres mocadors de colors diferents. Quan algú ho aconsegueix , tornem-hi !!! Variant: Sumant punts. 1 faldilla de 3 colors = 1 punt, 2 faldilles de 3 colors = 3 punts. Per equips. S’ha d’aconseguir que 3 del mateix equip reuneixin 1 faldilla de 3 colors cadascú. Normes: 1.- Només es pot agafar un mocador cada vegada. 2.- Col·locar-se els mocadors separats. 3.- Si un participant es queda sense mocador, ha de continuar jugant.

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc: l'experiència dels jocs sense fronteres

7

La Mancha entrega (El Salvador: Amèrica Llatina)

Es tracta d'un joc de difusió universal amb infinitat de variants. En aquest cas es tracta de distribuir quatre mocadors de color vermell i sis de color groc, mentre la resta de jugadors no porta mocador. Els jugadors amb el mocador vermell tenen que intentar agafar als del mocador groc. Mentre aquests, per evitar-ho, han de donar el seu mocador als que no en tenen. Si els jugadors del mocador groc són agafats pels jugadors del mocador vermell es canvien els papers. Normes: 1.- No pots rebutjar ni tirar el mocador.

8

El Boletaire / BEURE AIGUA (Catalunya: Europa)

Tots els alumnes menys dos asseguts al terra amb les cames juntes i estirades. Els dos que no estan asseguts, un d’ells serà el perseguidor i l’altre el perseguit. Aquest últim abans de ser atrapat pot saltar les cames d’un company/a que està al terra i automàticament el que salta s’asseu, el que s’aixeca la para i el que parava passa a ser atrapat. En cas de ser atrapat abans de saltar canvi de rols. Normes: 1.- Remarcar el canvi de rol quan han saltat.

9

Fita (Espanya)

A plantar. Es formen 2 equips d’igual número de jugadors en un camp rectangular, a cada extrem cada equip tindrà 10 cons. L’objectiu de cada equip és anar a buscar els cons i portar-los al seu territori sense que els contraris l’atrapin. Per agafar només es pot fer al propi camp, és a dir, només et poden agafar a camp contrari. Si això passa s’ha de quedar immòbil, fins que un company el pugui rescatar tocant-li la mà. Aquest con, el jugador que ha atrapat el retorna a la seva posició. Els cons s’agafen d’un en un. Normes: 1.- Només és pot agafar un con cada cop. 2.- Només es pot entrar i sortir pel davant.

10

Dracs (Índia: Àsia)

Es traça una rotllana al terra de 3 metres de diàmetre, segons el nombre de jugadors. Dins la rotllana tots els jugadors s'agafen per la cintura formant una fila. A l'exterior del cercle es situa un jugador que haurà de tocar al darrer jugador de la fila sense entrar dins la rotllana. Un cop tocat, es canvien els papers.

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc: l'experiència dels jocs sense fronteres

11

Patentero (Filipines)

Es formen 2 equips d’igual número. El terreny de joc és rectangular dividit en 4 parts transversals. Un dels equips es col·loca en les línies transversal i l’altre en fila fora del camp. L’objectiu és recórrer tot el camp sense ser tocat. Els altres es poden moure per la línia. Normes: 1.- Cada nen/a que passi a l’altre costat aconsegueix un punt.

12

Bobis (Colòmbia)

Es fa una torre amb 6 (cubs de psicomotricitat o peces apilables). Un jugador amb pilota la para. Aquest jugador llança la pilota amb l’objectiu de desmuntar la torre. Mentre els altres jugadors la tornen a muntar el que la para ha d’intentar que no ho facin tocant als altres amb la pilota sense llançar-la. Només et poden eliminar quan tens un cub a les mans. D’aquesta manera, el jugador tocat queda eliminat. El joc acaba quan toca a tots els jugadors o quan aconsegueixen fer la torre. El que para també te l’opció de destruir la torre durant el transcurs del joc. Això ho ha de fer llançant la pilota contra la torre. Normes: 1.- El jugador tocat queda eliminat definitivament. 2.- No es pot llançar la pilota per eliminar. 3.- No poden eliminar si no tens una peça a la mà.

13

Esquis Cooperatius (Cooperatiu)

En grups de quatre recórrer una distància determinada duent els esquís als peus de manera cooperativa. Es proposa fer el joc del mocador amb esquis.

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc: l'experiència dels jocs sense fronteres

14

Cheia (Moçambic)

Es formen dos equips de 8 a 12 jugadors. En un terreny de 20 x 20 m es distribueixen set cons, dels quals sis en els extrems alineats i un al centre. Un jugador de l'equip (A) es col·loca al costat del con central. La resta de jugadors esperen el seu torn. Al voltant del perímetre de joc se situen els jugadors de l'equip (B). El jugador central ha de recollir els cons, d'un en un, i dipositar-los a sobre del con central, evitant que els jugadors de l'equip (B) l'impactin amb les dues pilotes que tindran. Si no es tocat per cap pilota, aconsegueix un punt, i un altre jugador del seu equip el substitueix. En cas contrari, queda eliminat. Els equips s'intercanvien les posicions quan tots els jugadors d'un en un hagin intentat apilar els cons. Si el jugador central aconsegueix atrapar la pilota sense que caigui a terra, pot llançar-la el més lluny possible amb l'intenció de guanyar temps. No suposa l'eliminació d'un jugador el fet de que una pilota impacti al con. Per això es pot utilitzar com a defensa. Si la pilota queda "morta" dins el terreny de joc, l'equip que es troba a l'exterior pot entrar a recollir-la i tornar a llançar-la sempre a fora dels seus límits. Guanya l'equip que major número de punts aconsegueixi en una ronda. Normes: 1.- Quan et toquen quedes eliminat.

15

Les gerres (Catalunya)

“Les gerres”: Canvis de rols per no ser atrapats. El perseguit es posa al costat d’una parella per salvar-se, en aquell moment el del costat oposat de la parella és perseguit. Es pot fer en cercles o escampats pel terreny. En resum, el que agafa sempre agafa, és a dir, només hi ha canvi de rols quan atrapa al jugador que s’escapa. Normes: 1.- Només es canvia de rol quan t’atrapen.

16

BEURE AIGUA / FOTO / Pasando el aro (El Salvador)

Agafats de la mà, farem una rotllana, col·locarem un o varis cèrcols entremig de la cadena de braços. Haurem de passar el cèrcol per tota la rotllana sense deixar-nos anar de les mans. Es poden col·locar tants cèrcols com es vulgui. Un cèrcol petit intenta atrapar a un cèrcol gran, agafar-nos de les mans i fer la rotllana per sota de les cames. Variants: persecució de cèrcols.

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

9. QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS

Rodajoc. Figueres: l'experiència dels jocs sense fronteres Alum Grup Grup Grup Grup Grup Grup Centres participants nes 1 2 3 4 5 6

Grup 7

Grup 8

Grup 9

- CIRCUIT –A Rambla (vermell) Grup Grup Grup Grup Grup 10 11 12 13 14

Grup 15

Grup 16

1- Escola Sant Pau

49

2

3

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

25

2- Escola Pous i Pagès

25

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

0

2

2

0

0

0

25

3- Escola Josep Pallach

50

0

0

0

0

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

25

4- Escola Salvador Dalí

38

2

2

2

0

2

2

2

0

0

0

2

0

0

2

2

0

18

5- Escola Anicet de Pagès

29

2

2

2

3

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

29

6- Escola Joaquim Cusí

50

0

0

0

0

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

25

7- Esc. Mª Àngels Anglada

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8- Escola Parc de les Aigües

42

2

2

2

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

0

0

20

9- Escola Amistat

23

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

3

2

2

2

23

10- Col·legi La Salle

47

0

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

2

2

2

24

11- Col·legi Escolàpies

51

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

2

26

12- Col·legi Cor de Maria

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13- Escola Ramón Muntaner

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14- Escola Sol i Vent

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15- Escola Carme Guasch

38

2

2

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

2

2

3

2

19

541

16

17

16

15

17

17

16

17

16

16

16

16

17

16

16

15

TOTALS

Rodajoc 2013

25 25 25 18 29 25 0 20 23 24 26 0 0 0 19 259


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc. Figueres: l'experiència dels jocs sense fronteres Alum Grup Grup Grup Grup Grup Grup Centres participants nes 1 2 3 4 5 6

Grup 7

Grup 8

- CIRCUIT -B Plaça Catalunya (Groc) Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup 9 10 11 12 13 14 15

Grup 16

1- Escola Sant Pau

49

2

2

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

2

0

0

24

2- Escola Pous i Pagès

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3- Escola Josep Pallach

50

2

2

2

0

2

2

2

0

0

3

2

0

2

2

2

2

25

4- Escola Salvador Dalí

38

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

20

5- Escola Anicet de Pagès

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6- Escola Joaquim Cusí

50

2

2

3

2

2

2

2

0

2

0

2

2

0

0

2

2

25

7- Esc. Mª Àngels Anglada

26

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

8- Escola Parc de les Aigües

42

2

2

3

2

2

2

0

2

0

0

2

0

0

0

2

3

22

9- Escola Amistat

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10- Col·legi La Salle

47

2

2

0

0

0

2

0

0

2

2

2

2

3

2

2

2

23

11- Col·legi Escolàpies

51

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

3

2

0

0

25

12- Col·legi Cor de Maria

24

0

0

2

2

2

0

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

24

13- Escola Ramón Muntaner

27

2

2

2

2

0

2

3

2

2

2

0

2

2

2

2

0

27

14- Escola Sol i Vent

22

2

2

0

2

2

2

0

2

0

2

2

0

0

2

2

2

22

15- Escola Carme Guasch

38

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

3

2

2

2

2

19

541

18

18

18

18

18

18

17

16

18

17

18

17

18

18

18

17

TOTALS

Rodajoc 2013

24 0 25 20 0 25 26 22 0 23 25 24 27 22 19 282


Rodajoc. Figueres 2013

10. PLÀNOLS DELS ESPAIS

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

11. MATERIAL Escoles Escola Sant Pau Escola Pous i Pagès Escola Josep Pallach Escola Salvador Dalí Escola Anicet de Pagès Escola Joaquim Cusí Escola Mª Àngels Anglada Escola Parc de les Aigües Escola Amistat Col·legi La Salle Col·legi Escolàpies Col·legi Cor de Maria Escola Sol i Vent Escola Ramon Muntaner

Paracaigudes 1 1 1(petit) 1(gran)+1(petit) 2 1

Esquis cooperatius 2 3 2 1 3 3 2

1(petit) 2

2 0

2 1 0 0 1 2 (petits)

Escola Carme Guash

1

Consell Comarcal

2

Servei d’Esports

4

Rodajoc 2013

0 0 1 0 0 0


Rodajoc. Figueres 2013

12. RESULTATS DE VALORACIÓ DELS ALUMNES DE 4t DE PRIMÀRIA

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

Rodajoc 2013


Rodajoc. Figueres 2013

13. BIBLIOGRAFIA. BANTULÀ, J. BUSTO, C. CARRANZA, M (1990) 11 Propostes per a l'educació física. Instruments GUIX. Barcelona BANTULÀ, J. MORA, J.Mª. (2002) Juegos multiculturales: 225 juegos tradicionales para un mundo global. Pp 336. Ed. Paidotribo. Barcelona CARRANZA, M. (1999) Monogràfic: Interculturalidad y Educación Física. Revista Aula, nº 82, 6-7. Graó. Barcelona CARRANZA, M. MORA, J.Mª (2003) Valores y educación física. educando en un mundo complejo: Pp 130. Ed. Graó. Barcelona CASILARI, M. (1990) El tercer món al teu centre: i tu, què en penses. Món-3. Barcelona CIURÓ, M (1996): "Jornades Esportives. L'escola es mou: al parc, a la plaça, a la sorra". Dossier de treball entregat en el marc del Seminari Permanent de professors d'educació física al CRP de Sant Andreu DÍEZ, R. LLAMAS, J (2003) Un mundo en juego. Propuestas didácticas para el trabajo de la educación intercultural desde la educación física. Colección: Educación física. 290 pàg. Ed. INDE. Barcelona RODRÍGUEZ ROJO, M. (1995): La educación para la paz y el interculturalismo como tema transversal. Oikos-tau. Barcelona ROMA, R. PINYOT, L. (1995) É wò Afrika. Vine a l'Àfrica; cançons i més coses per apropar-nos a l'Àfrica de l'Oest. Edicions raima. Barcelona VALLÈS, C. (1992) " l'Escola s'ensorra ". pàg. 87 - 102, dins: Comunicacions de les Primeres Jornades per a Professors de Primària Especialitzats en Educació Física. Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Educació

Rodajoc 2013

RODAJOC FIGUERES 2013  
Advertisement