Page 1

POLSKI ZWIAZEK DZIAI,KOWCOW KRAJOWA RADA ul. BosnowrECKAlr00-728 WaRszawa Nr KRS 0000293886 S4dRejonowydla m.st.Warszawy,XII WydzialGospodarczy, e-mail:prezespzd@pzd.pl Prezes,Sekretariat:tel.2210l-34-44,tax22101-34-60, NIP:526-00-07-7ll

L.d,. .H.9..U,/42

Zarz4dy Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych Polskiego Zw iqzku Dzialkowc6w

Prezydium Krajowej Rady Polskiego zwiqzku Dzialkowc6w wyraza podziEkowaniedla wszystkich dzialkowcow i struktur ogrodowych, ktorzy czynnie wlqczyli siQ w ogtoszony przez Krajowq Radq ,Jydzieh protestu polskich dzialkowc6w". Z uwagi na to, 2e Trybunal Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie zaskar1enia ustawyo rodzinnych ogrodachdzialkowychw dniu 11 lipca 2012r., Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca siq do zarzqdowrodzinnych ogrod6w dzialkolvych o pozostawieniedo 12lipca 2012r. oflagowaniaogrod6w i baner6w zhaslami. PnBzyoruvl Knn.lown.l Raoy

Polsrunco Zwt 4zxuDzrar,xowcow

Dnia 29 czerwca2012 r.

Tydzień protestu - przedłużenie  

Pismo KR PZD w sprawie przedłużenia tygodnia protestu działkowców