Page 1

THE MOST ADMIRED COMPLIMENTARY DESIGN MAGAZINE

VOL.19

JULY - SEPTEMBER 2013 www.rockworth.com

DESIGNING THE FUTURE

IN FOCUS : WIZARDRY OF ARCHITECTURE GREEN STYLE : ECO+MOBILE RESORT POSSIBILITY : JACK OF ALL TRADE UNLOCK : HEART TALK


EDITOR’S VIEW


EDITOR’S VIEW

SCI-FI MOVIES REFLECTS HOW WE IMAGINE OUR FUTURE TO BE — SPACESHIPS, STRANGE COSTUMES AND WAYS OF LIFE THAT SEEM TOO OUTRAGEOUS TO BE TRUE. DESIGNERS HAVE BEEN RAKING THEIR BRAINS TO MAKE THEIR VISION A REALITY.

ผลงานการออกแบบแนว Futuristic ที่เด่นชัดที่สุดใน ตอนนี้คงหนีไม่พ้นผลงานของแม่มดแห่งวงการ by the witch of architecture Saha Hadid. สถาปัตยกรรม ที่ 8HOURS น�ำเสนอผ่านคอลัมน์ 8HOURS talks about how she magically In Focus ซาฮา ฮาดิด สามารถร่ายมนต์เสกสิ่งที่ transformed abstract ideas into solid and เคยเป็นเพียงจินตนาการให้กลายเป็นผลงานรูปธรรม striking shapes and forms, for example, the แนวอนาคตได้อย่างน่าอัศจรรย์ เช่น ศูนย์กฬี าทางน�ำ้ London Aquatics Centre for the 2012 Olympic แห่งลอนดอนในโอลิมปิกปี 2012 บ้านพักแคปิตอล Games, private Capital Hill residence in ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ ในกรุงมอสโคว ศูนย์แสดงศิลปะ Moscow and the Performing Arts Centre on กรุงอาบูดาบี บนเกาะซาดิยัด ประเทศสหรัฐอาหรับ the Saadiyat Island in Abu Dhabi, UAE, which เอมิเรตส์ ซึง่ เธอออกแบบให้ตวั อาคารดูลนื่ ไหล ราวกับ showcases her signature deconstructivism ยานอวกาศที่ก�ำลังจะพุ่งลงสู่ทะเล design resembling a spaceship about to plunge แนวคิดการออกแบบเพื่ออนาคตไม่ได้เกิดขึ้น into the sea. ในต่างประเทศเท่านัน้ คุณปิตพุ งษ์ เชาวกุล สถาปนิก These futuristic design ideas aren’t just ผู้ก่อตั้งซูเปอร์แมชชีน สตูดิโอ เป็นอีกนักคิดที่ได้ blooming everywhere else, but also here in แรงบันดาลใจอันแรงกล้าจากการตั้งค�ำถามกับสิ่งที่ Thailand. Pitupong Chaowakul, an architect เกิดขึ้นรอบตัวรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลก ซึ่งก่อ who founded Supermachine Studio, is also ให้เกิดโครงการอย่าง บ้านหนีน�้ำ และ เมืองใหม่ ที่ inspired by his observations of things and มีหัวใจหลักว่าด้วยเรื่องของชุมชนที่สามารถอยู่กับน�้ำ global incidents, resulting in projects like ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ส่วนเบื้องหลังไอเดียของเขา “Pangolin House” and “Super Bowl Project” ผู้นี้จะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ใน which centred around the ideas of living in คอลัมน์ Possibility ครับ harmony with water regardless of the changing ส่วนโครงการออกแบบสำ�นักงานในบ้านเรา ภาพยนตร์ แนววิทยาศาสตร์ สว่ น circumstance. Read more about his projects นอกจากจะคำ�นึงถึงความสวยงามแล้ว ยังสร้างสรรค์ ใหญ่สะท้อนให้เราเห็นจินตนาการ in our Possibility column. สถานที่ทำ�งานเพื่อเอื้อให้พนักงานทุกคนทำ�งานอย่าง We also talk about an office design มีความสุข และมีส่วนร่วมในการเลือกใช้อุปกรณ์ ถึงโลกอนาคตผ่านยานอวกาศ project that placed equal importance on the สำ�นักงานอย่างที่พวกเขาต้องการ ในคอลัมน์ My เครื่องแต่งกายแปลกตา และวิถีชีวิต design as well as creating a friendly and happy Space + My Design บริษัทออกแบบตกแต่ง Tint ที่ล้วนแล้วแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในโลก environment for staffs to work in, where they Design Studio ได้ตอบโจทย์การออกแบบตามแนวคิด got involved in the furniture selection to fit นี้ให้กับโฉมใหม่ของสำ�นักงานระดับสากลอย่าง แห่งความจริง สิ่งเหล่านี้ได้กระตุ้น their daily use. Check out My Space + My บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ตรงใจ Design column to see how Tint Design Studio อันแสดงให้เห็นแนวคิดสมัยใหม่สำ�หรับออฟฟิศแห่ง บรรดานักคิดนักออกแบบให้ใช้ meets the challenge of designing a new อนาคตอันจะสร้างประสิทธิภาพในการทำ�งานให้เกิด มันสมองของพวกเขาเพื่อขบคิด office for an international client like DKSH ขึ้นภายในองค์กรอย่างยั่งยืน และสรรค์ สร้างโลกแห่งอนาคตให้ (Thailand) Limited. สุดท้ายนี้ นอกจากท่านผูอ้ า่ นจะติดตามนิตยสาร You can now read the new issues of 8HOURS ได้จากทางเว็บไซต์ของเราแล้ว เรายังเปิดตัว กลายเป็นจริงได้ 8HOURS on our website or through our newly INCITE by ROCKWORTH, IOS application for ipad launched iOS application for iPad, INCITE by ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ Apple ROCKWORTH. Simply visit Apple App Store App Store หรือสแกน QR Code ซึ่งเป็นช่องทาง to download — let’s get savvy and ready for ใหม่ล่าสุด ตอบรับกระแสแห่งโลกอนาคตไป the future! พร้อมๆ กันด้วยครับ Undeniably one of the most Prominent

cutting-edge work of the decade, the projects

Chakrit Vorachacreyanan Executive Vice President ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED 3


CONTENT EDITOR’S VIEW

P. 03

RADAR

P. 04

IN FOCUS

P. 06

Novomania | Art Copenhagen | 100% Design

Wizardry of Architecture

GREEN STYLE Eco + Mobile Resort

MY SPACE + MY DESIGN

P. 08

P. 10

Happy Working at DKSH

POSSIBILITY Jack of All Trade

P. 16

UNLOCK

P. 20

GISMO

P. 22

Heart Talk

Floor Plan Light Switch | Document Extractor – Combi Monitor | 1limit Faucet

NOVOMANIA

ART COPENHAGEN

One of China’s largest and most prominent

Art Copenhagen, the largest contemporary

trade show, NOVOMANIA brings together

arts exhibition in Scandinavia, will display

a wide range of premium fashion items — or

works from Danish and over 500 international

even real estate, from the East to the West.

artists including upcoming talents who has

The fair caters Shanghai’s avid shoppers and

never exhibited anywhere before. The

is also an excellent trading platform for

exhibition has been well received by arts

designers, fashion brands and leading

collectors and enthusiasts from all over the

department stores merchandisers which will

world. This is a great opportunity to enjoy

lay down a solid ground for the Chinese’s

masterpieces from Nordic galleries and

fashion industry to grow upon.

the best selection from other 71 galleries

17 - 19 JULY 2013 SHANGHAI

งานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่และน่าจับตามองที่สุดของ จีนในขณะนี้ NOVOMANIA ได้รวบรวมเอาสุดยอด สินค้าแฟชัน่ จากแบรนด์ดงั ๆ หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ ทั้งจากซีกโลกฝั่งตะวันออกและตะวันตกมาจัดแสดง ไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว นอกจากจะถูกใจบรรดา นักซื้อและสร้างความตื่นตาตื่นใจกลางกรุงเซี่ยงไฮ้ แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่าง นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ ฝ่ายจัดซือ้ ของห้างสรรพ สินค้าชือ่ ดังต่างๆ ซึง่ ถือเป็นการสร้างรากฐานในเรือ่ ง คุณภาพให้กับวงการแฟชั่นคุณภาพในประเทศจีน ครัง้ สำ�คัญด้วย www.novomania.com.cn

ROCKWORTH

New Touch Point INCITE By Rockworth

4

P. 23

30 AUGUST - 1 SEPTEMBER 2013 COPENHAGEN

worldwide.

ถือเป็นงานแสดงศิลปะร่วมสมัยชั้นนำ�ที่ใหญ่ที่สุดใน แถบสแกนดิเนเวีย ในปีนี้ Art Copenhagen 2013 คัดเลือกผลงานจากศิลปินชาวเดนมาร์ก และศิลปิน ชั้นนำ�จากทั่วโลกราว 500 คน มาจัดแสดงไว้รวมกัน รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งไม่เคยจัดนิทรรศการมาก่อน Art Copenhagen 2013 ได้รับการยอมรับอย่างสูง จากนักสะสมและผู้นิยมงานศิลป์ทั่วโลก นอกจากจะ เปิดประสบการณ์ในการเยี่ยมชมงานศิลปะแถวหน้า จากแกลเลอรีในแถบสแกนดิเนเวียแล้ว ยังมีผลงาน จากแกลเลอรีอีกกว่า 71 แห่งทั่วโลก ที่มาร่วมจัด แสดงผลงานในครั้งนี้อีกด้วย www.artcopenhagen.dk


RADAR

100% DESIGN

YOUR WORLD, REIMAGINED

18 - 21 SEPTEMBER 2013 LONDON

NOW - 16 AUGUST 2013 COMPETITION

The annual Mecca for designers, 100%

A callout to all students, professional and

DESIGN is a contemporary home decor and

amateur architects worldwide with inspiration

furniture fair which is held every year at Earl

to take part in a competition to revamp or

Court Exhibition Centre, London, UK. Held

redesign a building. The submission has to

since 1995 as part of the London Design

be capable of real-life implantation with

Festival, the exhibition is packed with award

actual location of the building and must use

winning pieces in interior, office, kitchen and

Vectorworks® or CINEMA 4D software.

bathroom categories as well as eco-friendly

buildings and design project. It also offers a

Reimagined,” the competition is divided into

great introduction opportunity for designers

four categories: Best Computer Rendering,

and brands from all over the world.

Best Animation, Best 2D Plan and Best 3D

Under the theme “Your World,

Modelling. The judging panel consists of

คนรักงานดีไซน์ไม่ควรพลาดกับงานแสดงสินค้า ตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 100% DESIGN ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ณ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ Earl Court Exhibition Centre กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ งานนี้จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 1995 และ เป็นส่วนหนึ่งของ London Design Festival ซึ่ง นอกจากจะมีการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจาก สาขาตกแต่งภายใน ส�ำนักงาน ห้องครัวและห้องน�้ำ รวมถึงอาคารและดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติแล้ว ยังเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับดีไซเนอร์และแบรนด์สินค้า หน้าใหม่จากทั่วโลกอีกด้วย www.100percentdesign.co.uk

leading names in architecture and design industries such as Nicholas Dunand, designer and sculptor, architect François Lévy and etc. Winner of the Best Overall Design Concept of all categories will receive US $2,000 Visa gift card. The project winner will be featured on numerous magazines, websites, Facebook, Twitter and YouTube. Submission Deadline: 16 August 2013

ถึงเวลาที่นักศึกษา สถาปนิกทั้งมืออาชีพและสมัคร เล่นจากทั่วโลกที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สมัคร เข้าร่วมแข่งขันออกแบบอาคารเก่าแก่ ผุพงั ให้กลับมา มีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ ทั้งแบบปรับปรุงอาคารเก่า หรือออกแบบอาคารใหม่ ทั้งหมด แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสามารถทำ�ได้จริง โดยผลงานทั้งหมดต้องออกแบบด้วยโปรแกรม Vectorworks® or CINEMA 4D พร้อมระบุที่ตั้ง สถานที่ที่ต้องการออกแบบให้ชัดเจน การแข่งขัน “Your World, Reimagined” แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ Best Computer Rendering, Best Animation, Best 2D Plan, Best 3D Modelling โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้มีชื่อเสียงคร�่ำหวอดในวงการสถาปนิกและ งานออกแบบจากทุกมุมโลก อาทิ นิโคลัส ดูนานด์ นักออกแบบและประติมากรชื่อดัง และสถาปนิก ชื่อก้อง ฟรองซัวส์ เลวี จะตัดสินผู้ชนะเลิศจาก ภาพรวมของทุกประเภท ซึ่งจะได้รับรางวัลเป็น การ์ดของขวัญมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังได้รับการเผยแพร่ผลงานในนิตยสาร เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และยูทูบอีกด้วย กำ�หนดส่งผลงาน: ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 www.vectorworks.net/design-competition

5


IN FOCUS

WIZARDRY OF ARCHITECTURE IN MODERN ARCHITECTURE INDUSTRY OF THE 21TH CENTURY, NO OTHER STANDS OUT MORE THAN THE GREAT AND INSPIRING ZAHA HADID, WHOSE NAME HAS CAUSED COUNTLESS STIRS FOR OVER THREE SOLID DECADES.

hailed her as one of the World’s 100 Most

Island in Abu Dhabi, UAE. This sculptural

Powerful Women. Two years later, her name

building that looks like a spaceship plunging

made it again to the list of 100 influential

into the sea — a piece of art in its own right,

thinkers in Time magazine.

is currently under construction and will surely

become a landmark of the city.

Called the Witch of Architecture, Hadid

magically transformed wild imagination into

reality with a number of awards to boost.

in Baku, the Republic of Azerbaijan is a leap

Her impressive portfolio ranges extensively

off the traditional thinking. Just opened last

from sport arenas, arts and cultural centres,

May, the futuristic cultural centre features a

science centres, museums to courthouses.

dynamic flowing shape and has already been

One of her most well-known projects is the

hailed as the modern symbol of the city — it

London Aquatics Centre for the London’s

has even made its way into the country’s

2012 Olympic and Paralympic Games — a

postal stamp!

fluid wave-like building with roof made from

recyclable materials, it’s been celebrated for

residential design projects is the Capital Hill

both its functionality and design.

Residence in Moscow, Russia. The luxury

22-metre high tower villa, which resembles

And in the near future, we will get to

Her design at the Heydar Aliyev Centre

One of Zaha’s most cutting-edge

be marvelled, yet again, at her creation of the

a Star Wars spaceship, was commissioned

With over 950 large building projects in 44

National Olympic Stadium for Toyko’s 2020

by billionaire Vladislav Doronin to impress his

countries worldwide on the list, her name

Olympics. The new neo-modern sport stadium

supermodel girlfriend Naomi Campbell.

guarantees unique futuristic designs that

is to make its debut at the 2019 Rugby World

no one would dare to match.

Cup and will seat 80,000 people under its

of large-scale constructions which definitely

spacecraft roof with fully adjustable seating

going to leave us impression are on this

British, is one of only few “women” who has

for different types of sports.

architecture witch’s pipeline, while we believe

been acclaimed as a world-famous architect

there are also even a lot more waiting for her

in this male-dominated field. She is known

is also a masterpiece done by Hadid in 2002

to turn them into a reality, too.

for her signature deconstructivism style that

and has since become the symbol for

conforms to no specific shapes. Her work

Innsbruck, Austria — a favourite haunt of all

www.zaha-hadid.com

has won a number of international accolades.

extreme sport lovers and a tourist’s must-see.

In 2004, she was the first woman to receive

the Pritzker Architecture Prize, an equivalent

showcases the modern dynamic structure is

of Nobel Prize for architects. In 2008, Forbes

the Performing Arts Centre on the Saadiyat

6

Zaha Hadid, a 63 year-old Iraqi-born

The 50-metre high Bergisel Ski Jump

Another striking design project that

Apart from these projects, a number

See more of Zaha Hadid’s works at


IN FOCUS เมื่อกล่าวถึงโลกแห่ง สถาปัตยกรรมยุคศตวรรษ ที่ 21 คงไม่มีผลงานออกแบบ ของสถาปนิกคนใดมีชื่อเสียง และมีอิทธิพลในการสร้างแรง บันดาลใจแก่สถาปนิกรุ่นหลัง ได้มากเท่าผลงานของ ซาฮา ฮาดิด อีกแล้ว

แต่ละโครงการที่เจ้าของบริษัทสถาปนิก Zaha Hadid Architects ผู้นี้สรรสร้างล้วนแต่เป็น ผลงานระดับมาสเตอร์พซี ทัง้ สิน้ โดยเฉพาะผลงาน การออกแบบอาคารขนาดใหญ่แนว Futuristic หรือ สถาปัตยกรรมแห่งโลกอนาคตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าทึ่ง และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา ศูนย์วฒั นธรรมและศิลปะ พิพธิ ภัณฑ์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ รวมไปถึงอาคารศาล หนึ่งในงานออกแบบสนามกีฬาของฮาดิดที่ได้ รับการกล่าวถึงมากที่สุดและกลายเป็นสัญลักษณ์ของ กรุงลอนดอนไปอีกแห่งเมือ่ ไม่นานมานีก้ ค็ อื ศูนย์กฬี า ทางน�้ำแห่งลอนดอนในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและ พาราลิมปิกฤดูรอ้ นเมือ่ ปี 2012 ลักษณะอาคารรูปทรง หลังคาโค้งรูปคลื่นที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งใช้ วัสดุรีไซเคิลครึ่งหนึ่งเพื่อท�ำหลังคา นับเป็นผลงานที่ ประสบความส�ำเร็จอย่างมากทัง้ ด้านประโยชน์ใช้สอย และความสวยงาม นอกจากนี้เรายังจะมีโอกาสได้ยลโฉมผลงาน ออกแบบสนามกีฬาแนว Futuristic สุดอลังการของ สถาปนิกหญิงคนนี้อีกครั้งที่กรุงโตเกียว ไม่ว่า The new National Olympic Stadium for Tokyo’s ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ 2020 Olympics under its spaceship roof. จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 หรือไม่ สนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ ณ กรุงโตเกียว ได้มี กำ�หนดเปิดในปี 2019 สำ�หรับจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ เวิลด์คัพ แบบอาคารรูปทรงโค้งเพรียวราวกับยาน อวกาศของฮาดิดชนะการประกวดให้เป็นแบบของ สนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่แบบครบวงจร จุผู้ชม ได้มากถึง 8 หมื่นคน และที่นั่งของผู้ชมทั้งหมด สามารถปรับได้เพื่อรองรับการชมกีฬาหลากหลาย ประเภท The Performing Arts Centre in Abu Dhabi — ­ ­ ลานกระโดดสกีแบร์จิเซล ความสูง 50 เมตร dynamic yet powerful design. ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเยี่ยมของฮาดิด เมื่อปี 2002 ซาฮา ฮาดิด ชื่อนี้ได้สร้างความสั่นสะเทือนแก่วงการ และในปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สถาปัตยกรรมมานานนับสามทศวรรษ โครงการใด อินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นสถานที่สุดโปรด ที่มีชื่อของเธอปรากฏในฐานะสถาปนิก มั่นใจได้เลย ของบรรดาผู้นิยมกีฬาเอ็กซ์ตรีมซึ่งนักท่องเที่ยว ว่าผลงานนัน้ ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ความหวือหวา ส่วนใหญ่ไม่ยอมพลาด แหวกแนวไม่เหมือนใครในผลงานการออกแบบ อาคารขนาดใหญ่ของเธอมีมากกว่า 950 โครงการ ตั้งตระหง่านอวดโฉมอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากถึง 44 ประเทศ ซาฮา ฮาดิด สถาปนิกหญิงชาวอิรัก-อังกฤษ วัย 63 ปี เป็น “ผู้หญิง” ไม่กี่คนที่ก้าวขึ้นมาเป็น สถาปนิกชั้นแนวหน้าของโลก เธอมีชื่อเสียงในการ ออกแบบอาคารแนว Deconstructivism ที่ไม่ยึดติด The Heydar Aliyev Centre in the Republic of กับรูปแบบตายตัว และคว้ารางวัลการออกแบบระดับ Azerbaijan which has appeared on the postal นานาชาติมาแล้วหลายครั้ง ในปี ค.ศ. 2004 ฮาดิด stamp. เป็นผูห้ ญิงคนแรกทีไ่ ด้รบั Pritzker Architecture Prize รางวัลสำ�คัญที่เปรียบเสมือนรางวัลโนเบลสำ�หรับ วงการสถาปัตยกรรม เมื่อปี ค.ศ. 2008 นิตยสาร ฟอร์บสจัดให้ฮาดิดเป็นหนึ่งใน 100 ผู้หญิงผู้ทรง อิทธิพลที่สุดในโลก สองปีถัดมาชื่อของเธอก็ติด หนึ่งใน 100 บุคคลที่มีอิทธิพลในหมวดหมู่นักคิด จากนิตยสารไทม์ ฮาดิดได้ชื่อว่าเป็นแม่มดแห่งวงการ The Capital Hill Residence, a luxury private สถาปัตยกรรม ผู้สามารถเสกสิ่งที่เคยเป็นเพียง villa in Moscow, was designed to look จินตนาการให้กลายเป็นจริงได้อย่างน่ามหัศจรรย์ resemble to a spacecraft.

ส่วนผลงานออกแบบศูนย์แสดงศิลปะทีห่ วือหวา น่าทึ่ง สื่อถึงสถาปัตยกรรมแห่งโลกอนาคตได้เป็น อย่างดี คือ ศูนย์แสดงศิลปะกรุงอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ บนเกาะซาดิยัด ถือเป็น งานประติมากรรมชิ้นหนึ่งก็ว่าได้ ฮาดิดออกแบบ โครงสร้างให้ดูลื่นไหล มีอิสระแต่ทรงพลัง ราวกับ เคลื่อนไหวได้ ตัวอาคารคล้ายยานอวกาศที่กำ�ลังจะ พุ่งลงสู่ทะเล ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หาก อาคารนี้สร้างเสร็จก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ สำ�คัญของกรุงอาบูดาบีอย่างแน่นอน ตัวอย่างผลงานออกแบบที่น่าประทับใจ ไม่แพ้กัน ก็คือ ศูนย์วัฒนธรรมเฮย์ดาร์ อะลีเยฟ เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน งานนี้ฮาดิด ได้ฉกี แนวคิดแบบดัง้ เดิมโดยสิน้ เชิง ด้วยการออกแบบ ศูนย์วัฒนธรรมให้มีรูปทรงอาคารที่ดูลื่นไหล ดุจ ระลอกคลื่น ลายเส้นโค้งดูล�้ำยุค ถึงแม้เพิ่งมีพิธีเปิด อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา แต่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง ความทันสมัยของเมืองบากูไปเรียบร้อยแล้ว ยืนยัน ได้จากภาพของอาคารที่ปรากฏบนแสตมป์นั่นเอง ส่วนผลงานการออกแบบอาคารพักอาศัยที่จัด ว่ามีความเป็น Futuristic มากที่สุดของฮาดิดในเวลา นี้ ก็คือ แคปิตอล ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ ในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย บ้านพักสุดล�้ำรูปทรงหอคอย หน้าตา คล้ายยานอวกาศแบบในภาพยนตร์สตาร์วอร์ส สูงถึง 22 เมตร หลังนี้ วลาดิสลาฟ โดโรนิน มหาเศรษฐี ชาวรัสเซียต้องการให้ฮาดิดออกแบบให้แฟนสาว นาโอมิ แคมป์เบลล์ ประทับใจและรู้สึกเหมือนอยู่ ในอวกาศ นอกจากสุดยอดผลงานดังกล่าวแล้ว ยังมี โครงการสิง่ ก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งโลกอนาคตทีน่ า่ ทึง่ อีกมากมายที่แม่มดแห่งสถาปัตยกรรมผู้นี้สามารถ เสกให้กลายเป็นจริง และมีอีกจำ�นวนไม่น้อยที่ รอคอยเวทมนตร์จากเธอเพื่อปรากฏโฉมบนโลกใบนี้ ติดตามผลงานของซาฮา ฮาดิดได้ที่ www.zaha-hadid.com

7


GREEN STYLE

ECO + MOBILE RESORT Simply put, Looper looks like a Mongolian’s Nomadic tent. Besides it has more functions of design that cater luxurious adventurers while adding bonus of being extremely environmentally-friendly at the same time.

From the outside, Looper reflects an

A CHILDHOOD FANTASY OF OWNING A SMALL COTTAGE ON THE BEACH – A SMALL PRIVATE WORLD THAT YOU CAN BRING WITH YOU ANYWHERE. THIS IS NO LONGER A DREAM. BUT WHEN SOMEONE ASKS YOU TO GO CAMPING, YOU MIGHT SUDDENLY QUESTION IF YOU ARE REALLY UP FOR IT, HOW WILL YOU WASH, AND ETC. NOMADIC RESORTS, A GROUP OF EXPERTS FROM VARIOUS FIELDS WHO SPECIALISE IN DESIGNING ECO-RESORTS HAVE NOW MADE THIS POSSIBLE WITH LOOPER.

inspiration of a caterpillar. But when you look

shower with solar hot water, an air-conditioned

ready-to-use and at the same time in perfect

inside, its environmental aspect has been

sleeping area, a desk corner and a living area

synce with the environment.

taken in seriously. The orthogonal structure

with daybed and LCD screen for a real movie

uses a small volume of structural durable and

night out or you can simply enjoy a good read

American architect and theorist, once said,

recyclable fabric that emits no volatile organic

or watch the world go by. The roof of the

“There is nothing in a caterpillar that tells it’s

compounds harming your health and the

outdoor deck can be opened and closed at the

going to be a butterfly.” Looper may look

environment. It also glows like a firefly during

flick of a switch to ward off unwanted bugs.

decidedly simple but with its full-feature

the night.

functions and environmentally-friendliness,

The Looper can be disassembled and

As Richard Buckminster Fuller, an

transported to various places, making it ideal

it’s ready to take you to your next dream

this 10 X 4 X 3 metres space is well-ventilated

of unusual area such as eco-resort at the

adventure.

and equipped with en-suite bathroom and

top of a high cliff. The Looper can be set up,

8

Designed with ultimate comfort in mind,


GREEN STYLE

ความฝันวัยเด็กทีเ่ ราคิดอยากจะเป็นเจ้าของกระท่อมน้อย ริมทะเล มีโลกส่วนตัวใบเล็กทีส ่ ามารถพกพาไปผจญภัย ด้วยทุกหนทุกแห่งไม่ได้เป็นแค่ความฝันอีกแล้ว หากแต่ เวลามีใครชวนคุณไปท่องเทีย ่ วแบบกางเต๊นท์ คุณอาจ เกิดคำ�ถามขึน ้ ในใจ เอ...แล้วจะอยูไ่ ด้ไหม จะเข้าห้องน้�ำ อย่างไร ฯลฯ เพือ่ ตอบโจทย์ เหล่านี้ Nomadic Resorts กลุม ่ นักคิดจากหลากหลายสาขาทีม ่ ค ี วามเชีย ่ วชาญ ในการออกแบบอีโครีสอร์ ทได้น�ำ ความฝันและความจริง มาบรรจบกันในผลงานทีม ่ ชี อ่ื ว่า Looper อธิบายง่ายๆ เจ้า Looper นีก้ เ็ หมือนกับเต๊นท์พกั แรม ที่ชาวมองโกลใช้เวลารอนแรมไปยังที่ต่างๆ แต่ ฟังก์ชน่ั และการออกแบบนัน้ ถูกสร้างสรรค์ขน้ึ มาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการ ผจญภัยแต่กย็ งั รักความสะดวกสบาย แต่ทม่ี ากไปกว่านัน้ คือการออกแบบทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างมาก แค่มองเผินๆ จะรู้สึกได้ว่า Looper ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากหนอนแก้วซึ่งดูเข้ากับธรรมชาติ แต่จริงๆ แล้วมันถูกออกแบบมาอย่างมีเหตุผลทาง ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะโครงสร้างลักษณะนี้ จะใช้วัสดุห่อหุ้มน้อย วัสดุที่ว่าเป็นเส้นใยที่มีความ คงทนสูงและสามารถน�ำมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds) ซึ่งเป็นพิษกับ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเรืองแสงได้ ยามค�่ำคืนเหมือนหนอนหิ่งห้อยยักษ์อีกด้วย แน่นอน การออกแบบยังใส่ใจในแง่ของ ความสะดวกสบาย โดยพืน้ ทีข่ นาด 10 X 4 X 3 เมตร

สามารถระบายอากาศได้ดี ภายในมีทั้งห้องน�้ำและ ห้องอาบน�ำ้ พร้อมเครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ พลังงานแสงอาทิตย์ มีสว่ นทีเ่ ป็นห้องนอนปรับอากาศ พร้อมทัง้ โต๊ะท�ำงาน ด้านหน้ามีพื้นที่เปิดโล่งพร้อมเดย์เบดและจอ LCD ให้ผู้พักใช้เป็นโรงหนังขนาดย่อม หรือจะปล่อยเวลา ให้ผา่ นไปช้าๆ ด้วยการนอนอ่านหนังสือ ชมธรรมชาติ แบบสบายๆ ก็ได้ พื้นที่ด้านหน้านี้ยังมีโครงตาข่าย ที่เหมือนฝาครอบปิดลงมาได้โดยใช้สวิตช์ปิดเปิด จึงไม่ต้องกลัวยุงหรือแมลงรบกวนในวันพักผ่อน ของเรา เนื่องจากโครงสร้างของ Looper เป็นชิ้นส่วน ที่สามารถถอดประกอบและจัดส่งไปยังที่ต่างๆ ได้ จึงเหมาะกับการนำ�ไปติดตั้งในพื้นที่ๆ การก่อสร้าง แบบธรรมดาไม่สามารถทำ�ได้ อย่างเช่น การนำ� Looper มาเป็นที่พักในอีโครีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ สูงชัน ซึ่งสามารถขนส่งชิ้นส่วน Looper มาประกอบ และใช้งานได้ทันที แถมยังกลมกลืนกับธรรมชาติ อีกด้วย

ริชาร์ด บัคมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ สถาปนิกและ นักคิดชาวอเมริกันเคยกล่าวไว้ว่า ”ไม่มีอะไรในตัว หนอนผีเสื้อที่บอกคุณว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็น ผีเสื้อ” ซึ่งก็คงเหมือนกับเจ้าเต๊นท์ทรงหนอนแก้ว Looper ที่ดูเผินๆ เหมือนเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วย ฟังก์ชั่นและแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมไว้มากมาย พร้อมพาคนที่มาพักโบยบิน ไปหาความฝันแห่งการผจญภัยวัยเด็กที่อาจหลงลืม ไปแล้ว

Looper’s design inspired by a caterpillar. 9


MY SPACE + MY DESIGN

DKSH (THAILAND) 10


MY SPACE + MY DESIGN IT’S TYPICAL FOR ANY COMPANY TO EXTEND THE OFFICE SPACE TO ACCOMMODATE THEIR BUSINESS GROWTH. HOWEVER, FOR AN INTERNATIONAL COMPANY LIKE DKSH (THAILAND) LIMITED, IT MEANS A 10-FLOOR OFFICE BUILDING FOR HEALTHCARE PRODUCT DEPARTMENT AND ANOTHER 5-FLOOR FOR TECHNOLOGY BUSINESS DEPARTMENT. THIS 10,000 SQ.M. SPACE IS HOUSE UP TO 2,000 EMPLOYEES. THE PROJECT HAS TO BE COMPLETED WITHIN THE TIME FRAME OF 60 DAYS. THE SUPER TIGHT DEADLINES AND EXCITING CHALLENGE THAT REQUIRES NOT ONLY EXTENSIVE PLANNING BUT ALSO EXCELLENT AND SEAMLESS COOPERATION BETWEEN “DKSH (THAILAND) AND ITS PARTNERS.”

Grey bar DKSH’s symbol

“White, grey, red in a crisp form” sums up the

posters and brochures. The same design in

of space management but also looks tidy and

corporate character. Given DKSH’s Global

decoration helps align the interior design to

provides a sense of privacy for all staffs.

branding policy that governs the use of

the company’s branding. With the branding

colours and materials, Kultida Leenabanchong,

identity issue addressed, the next challenge is

help choosing office furniture such as chairs.

Corporate Communications Manager had to

“building the office that works in accord with

They got to test and trial different models, as

be more scrupulous in the choice of

2,000 staffs.” This plays another key aspect

they are the one who would be really using

decoration. The office’s identity reflects

of the interior design that is reflected through

them regularly.

DKSH’s sense and style from the beech-

floor plan which allows easy access to the

coloured desk, crisp cut furniture shapes with

office zone with grouping desk alignment to

confident that they would be able to meet our

no curves, especially the Grey Bar which is

facilitate interaction between colleagues,

needs in terms of design, function and quality.”

like DKSH’s symbol. Upon a closer look,

foster creative thinking and brainstorming.

you will see this grey bar everywhere,

Another positive response is the installation

Bangkok’s flooding crisis in 2011, the project’s

for example, on company’s collaterals like

of staff lockers which not only helps in terms

owner at the time, Thanwadee Yothinparithad,

Employees were also given a chance to

“We chose Rockworth because we are

However, the project was delayed by

Building & General Admin Manager, Central Services, Building & General Admin was the main contact point who facilitated great collaboration with all involving parties to ensure a timely project completion, and Rockworth successfully met the production timeline and delivered quality work as agreed.

This precise choice of decoration

design answers both the corporate identity and functional challenges, making DKSH (Thailand) Limited not only an office building but also a creative space for its people that will help moving company forward.

Crisp cut furniture without curves. 11


MY SPACE + MY DESIGN

อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาหากจะมีการขยายพื้นที่สำ�นักงานเพื่อ รองรับการขยายตัวและเติบโตของบริษัท แต่สำ�หรับบริษัทที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากลอย่าง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ผู้นำ�ในการให้บริการด้านการขยายตลาดในเอเชีย นั่นหมาย ถึงการดำ�เนินงานตกแต่งอาคารสำ�นักงานขนาด 10 ชั้นของ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ เพือ่ สุขภาพ (Healthcare) รวมถึงอาคาร ขนาด 5 ชั้นของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับพนักงานกว่า 2,000 คน ภายใต้ระยะเวลาจากัดเพียง 60 วันเท่านั้น

Kultida Leenabanchong Corporate Communications Manager DKSH (Thailand) Limited 12


MY SPACE + MY DESIGN

Thanwadee Yothinparithad Building & General Administration, Executive Manager Central Service — Building & General Administration DKSH (Thailand) Limited

อาคารสานักงานของ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ส�ำหรับ 2 หน่วยธุรกิจนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งความ ท้าทาย ทีไ่ ม่เพียงแต่จะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม แต่ยังรวมไปถึงการประสานงานที่สอดรับกันระหว่าง “ผู้ตั้งโจทย์และผู้ตอบค�ำถาม” “ขาว เทา แดง รูปทรงแบบเคลียร์คัท” คือสิ่ง ที่บ่งบอกตัวตนที่ชัดเจนขององค์กร และด้วยความที่ ดีเคเอสเอช นั้นมี Global Branding Policy ในการ เลือกใช้สีรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างพิถีพิถัน จึงท�ำให้ คุณกุลธิดา ลีนะบรรจง ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

ยิ่งต้องเพิ่มความละเอียดในเลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นอย่างมาก เห็นได้จากสไตล์ของออฟฟิศตั้งแต่ ก้าวเข้ามาก็สามารถสัมผัสได้ทันทีว่านี่คือตัวตนของ ดีเคเอสเอช ที่สะท้อนผ่านโทนสีบีชของโต๊ะ รูปทรง เฟอร์นเิ จอร์แบบเคลียร์คทั ไม่มแี นวโค้งมน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง Grey Bar ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ ดีเคเอสเอช ถ้าลองสังเกตจะพบว่าในชิ้นงานล้วนมี แถบบาร์ปรากฏอยู่ อาทิ โปสเตอร์ โบรชัวร์ ฉะนั้น เมื่อแถบบาร์นี้มีการจัดวางไว้อย่างเหมาะสมลงตัว จึงท�ำให้องค์ประกอบทั้งหมดภายในตัวอาคารล้วนมี ลักษณะที่สอดรับกับแบรนดิ้งของดีเคเอสเอชเป็น อย่างดี โจทย์แรกในการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนดิง้ ลุลว่ งไปแล้ว โจทย์ใหญ่ตอ่ มาก็คอื “การเป็นส�ำนักงานที่ มีบรรยากาศสอดรับกับการท�ำงานของพนักงานทั้ง 2,000 คน” ซึ่งก็คือการค�ำนึงถึงความสุขในการ ท�ำงานของพนักงานนัน่ เอง จุดนีจ้ งึ เป็นอีกหนึง่ หัวใจ หลักของการออกแบบตกแต่ง โดยได้สะท้อนผ่านการ วางผังอาคารแต่ละชัน้ ทีพ่ นักงานจะสามารถเข้าสูส่ ว่ น ของออฟฟิศได้อย่างสะดวก มีการจัดพืน้ ทีโ่ ต๊ะท�ำงาน แบบกลุม่ เพือ่ เพิม่ ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน เกิด Creative Thinking จุดประกายความคิดใหม่ๆ มีพลังงานในการท�ำงาน และอีกจุดทีค่ อ่ นข้างจะได้ รับการตอบรับทีด่ กี ค็ อื การแก้ปญั หาพืน้ ทีจ่ ำ� กัดด้วย การติดตัง้ “ล็อกเกอร์” เพือ่ เก็บอุปกรณ์สว่ นตัวของ พนักงานทีน่ อกจากจะเพิม่ ความเป็นระเบียบแล้ว ยัง ตอบโจทย์เรือ่ งความเป็นส่วนตัวอีกด้วย นอกจากนีย้ งั เปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกอุปกรณ์สำ� นักงานด้วย ตนเอง ยกตัวอย่างเช่น เก้าอี้ ที่มีตัวอย่างมาให้ได้ เลือกและทดสอบลองใช้งานจริงอีกด้วย เพราะ พนักงานคือผู้ที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริง “การทีเ่ ราเลือก Rockworth เข้ามาก็เพราะ มั่นใจว่ามีเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ เราได้ ไม่ว่าในด้านรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและ คุณภาพ”

กว่าผลงานทั้งหมดจะลุล่วงออกมาเป็นอาคาร ที่เราเห็นอยู่นี้ ตัวแปรส�ำคัญเกิดขึ้นคือ “มหาอุทกภัย 2554” ที่ท�ำให้งานสะดุดลง โดยในการควบคุมดูแล การด�ำเนินงานนั้น คุณธันวดี โยธินปริทัศน์ ผู้จัดการ อาคารและธุรการทั่วไป บริหารงานส่วนกลาง ฝ่ายอาคารและธุรการทั่วไป ได้ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานแต่ละจุด ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไข โดยมีเป้าหมาย เดียวกันคือการสานต่อโปรเจ็คต์นี้ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตรงตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งด้านอุปกรณ์ส�ำนักงาน Rockworth ก็ได้สร้างความมั่นใจว่าสามารถผลิต เพื่อรองรับความต้องการได้ตรงเวลาอย่างแน่นอน ด้วยความชัดเจนในการออกแบบตกแต่งนี้เอง ที่เป็นค�ำตอบในทุกโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่บ่งบอก บุคลิกองค์กร ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วนลงตัว จนท�ำให้ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ไม่ได้เป็นเพียง แค่อาคารส�ำนักงาน แต่ยังเป็นเสมือนพื้นที่แห่งการ สร้างสรรค์ของพนักงานทุกคนได้ร่วมขับเคลื่อน องค์กรไปด้วยกันอย่างเต็มภาคภูมิ

Grouping desk alignment in Call Centre department is required to facilitate interaction between staffs and encourage them to work efficiently. Pantry area for relaxing atmosphere. 13


MY SPACE + MY DESIGN

BEHIND THE SUCCESSFUL SPACE & DESIGN TRUSTED BY INTERNATIONAL COMPANY LIKE DKSH (THAILAND) LIMITED FOR THE COMPANY’S LARGE-SCALE PROJECT, TINT DESIGN STUDIO DOESN’T FAIL TO DELIVER WORK THAT IS PERFECTLY “SPOT-ON AND IMPRESSIVE” AT THE SAME TIME. 14

The two head honchos for the DKSH office’s

especially collaborating to meet DKSH’s

decoration right off the beginning of the

requirements. There was also Dilok who

project, Thongake Horsiritham and Denphong

chipped in to help with the presentations.”

Duangpattra shared their views on this excellent

achievement from different perspectives.

the decoration gives the place a warmer

atmosphere with a touch of elegance and

Denphong, Design Consultant, who was

“Personally as a designer, I think

in charge of the whole project said it was one

style. In addition to this, we also worked hard

of his biggest challenges he has ever faced.

on maximising the use of limited space. An

“It was very challenging and exciting for me as

excellent example would be the Call Centre

DKSH is a large international company with

area — although there are a large number of

strong identity and there are diverse internal

staff there, the recreational area was added

systems in each department. These are factors

as well as the pantry in each floor which has

that need to be taken into account, not to

been designed as a common area for friendly

mention the unexpected flooding. So we had

conversational and relaxing feel.”

to constantly keep pushing hard with tight

deadlines and construction problems we

helped facilitate project collaboration, added

faced during the time. Nonetheless, the

on the design aspect, “The project is highly

collaboration between teams was remarkable,

diverse, we had to find a common ground for

namely DKSH (Thailand), the construction

their needs that not only looks good but also

contractor and Rockworth.

meets their functional usage. We created

rendered images of the whole floor and

“Starting from the overall building

Thongake, Senior Interior Designer,

concept, there’s a branding guideline – which

started adding the brand’s colours – white,

we integrated with our design for more

grey and red, into it. When everyone saw the

distinctive look. While I managed the overall

inclusive picture, it’s easier to achieve a solid

project, Thongake worked on the details,

outcome. As Denphong mentioned earlier, the


MY SPACE + MY DESIGN

ค่อนข้างมาก ท�ำให้เราต้องหาจุดร่วมของความ ต้องการของแต่ละแผนก ทัง้ ความสวยงามและฟังก์ชนั่ there are other design procedures in each การใช้สอยให้ลงตัวมากทีส่ ดุ เราเองจึงท�ำแบบจ�ำลอง department such as small meeting rooms ให้เห็นภาพพื้นที่ทั้งชั้นขึ้นมา แล้วค่อยๆ เติมสีหลัก which is simple yet unique.” ของแบรนดิง้ คือ ขาว เทา แดง ลงไปในพืน้ ทีน่ นั้ เมื่อ Even though this was his first project, ทุกคนได้เห็นภาพกว้างลักษณะนั้นแล้วก็ท�ำให้ได้ Dilok Kuwangkadilok, Interior Designer, ผลลัพธ์ออกมาชัดเจนขึน้ ครับ ซึง่ ก็อย่างทีค่ ณุ เด่นพงษ์ also played a significant role in pushing the กล่าวไว้คือ พื้นที่แพนทรีที่ใช้ร่วมกันจะมีโทนสีแดงดู project forwards, especially in terms of adding มีชีวิตชีวา ควบคู่ไปกับการเติมความน่าสนใจให้กับ interesting design gimmicks to the project. แต่ละแผนก เช่น ห้องประชุมขนาดย่อม ซึ่งแม้จะดู “We tried to add something unique into it, for เรียบง่ายแต่ก็แฝงความน่าสนใจไว้ด้วย” example, using glasses or adding slopes to ส่วน คุณดิลก กุวังคะดิลก ที่แม้จะเพิ่งมีผล plain vertical walls. These small details make งานจากโปรเจ็คต์นี้เป็นครั้งแรก แต่ก็เป็นส่วนส�ำคัญ the interior feels more refreshing without ในการผลักดันให้งานลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะการ jarring the brand’s identity,” he said. เติมลูกเล่นใหม่ๆ ให้กับงานนี้ “เราพยายามหาใส่ “Our team thinks this project is one big ความน่าสนใจลงไปในงาน ยกตัวอย่างง่ายๆ ผนังที่ studying book as we got to learn so many เมื่อสองหัวเรือใหญ่ในการออกแบบตกแต่งออฟฟิศ เป็นมุมฉากเรียบๆ ก็มีการใส่กระจก เพิ่มความลาด different things. It was such an incredible ของดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ตั้งแต่ต้นจนจบ เอียงเข้าไปบ้าง รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ นี้ช่วยดึง journey, together with DKSH (Thailand) คุณทองเอก หอศิรธิ รรม และ คุณเด่นพงษ์ ดวงพัตรา ความสดชื่นออกมาแต่ก็ไม่ท�ำให้เสียแบรนดิ้งของ Limited, Design Profile, Tint Design Studio ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยถึงผลงานที่เสร็จสิ้นลงไปแล้ว องค์กรไป” and Rockworth and other related teams. ทัง้ คูต่ า่ งก็มมี มุ มองต่อโปรเจ็คต์นไี้ ด้นา่ สนใจไม่แพ้กนั “ทีมงานเรามองว่างานชิ้นนี้เป็นเหมือนต�ำรา Although the project has been successfully เริ่มที่คุณเด่นพงษ์ที่เป็นผู้ควบคุมองค์รวมของงานก็ เล่มใหญ่เลยนะครับ พวกเราได้เรียนรู้หลายอย่าง completed, the impression and pride to be ยกให้โปรเจ็คต์นี้เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดครั้ง ซึ่งถือเป็นการเดินทางร่วมกันของทั้ง ดีเคเอสเอช part of it still hasn’t faded.” หนึ่งในการท�ำงาน “ส�ำหรับผมถือเป็นความท้าทาย (ประเทศไทย), Design Profile, Tint Design Studio มาก เพราะดีเคเอสเอชเป็นองค์กรระดับสากลขนาด รวมถึง Rockworth และอีกหลายส่วนงานถือเป็นอีก ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจ ใหญ่ที่มีภาพลักษณ์ชัดเจน อีกทั้งระบบของแผนก หนึ่งผลงานที่แม้จบสมบูรณ์ลงไปแล้ว แต่ก็ได้ทิ้ง ต่างๆ ภายในบริษัทเองก็มีความหลากหลาย ซึ่งล้วน ความประทับใจ และร้อยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจไว้ จากองค์ กรระดับสากล เป็นปัจจัยแวดล้อมทีพ่ งึ ต้องค�ำนึงถึงทัง้ สิน้ ยังไม่รวมถึง กับทีมงานผู้มีส่วนร่วมทุกๆ คน อย่าง บริษัท ดีเคเอสเอช ผลกระทบจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างน�้ำท่วม ฉะนัน้ เรียกได้วา่ ตลอดการท�ำงานนีเ้ ราจะหยุดนิง่ ไม่ได้ (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้ดูแล ต้องมีการจัดการเวลาและปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการ งานสเกลใหญ่ Tint Design ก่อสร้าง ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ไม่วา่ จะเป็นดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) กลุม่ ผูร้ บั เหมา Studio จึงทุ่มเทอย่างเต็ม และ Rockworth “เริ่มต้นที่คอนเซ็ปต์ของตัวอาคารทั้งหมดที่จะ กำ�ลังเพื่อสร้างผลงานที่ มีแบรนดิ้งให้เรายึดเป็นไกด์ไลน์ ซึ่งเราก็น�ำสูตรนั้น “ตอบโจทย์ และตรงใจ” มาผสานกับงานดีไซน์เพื่อใส่สีสันลงไปให้ดูโดดเด่น มากขึ้น โดยในการท�ำงานผมจะดูแลในภาพกว้าง อย่างสมบูรณ์ แบบที่สุด ส่วนคุณทองเอกจะเป็นคนลงรายละเอียดโดยเฉพาะ ในส่วนที่ประสานงานตอบรับโจทย์ความต้องการ จากทางดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) และมีคุณดิลก เข้ามาช่วยเรื่องพรีเซนเทชั่นด้วยอีกแรง” “ซึ่งถ้าถามผมในมุมมองของคนออกแบบก็คิด From left to right: ว่าโทนการตกแต่งจะมีความอบอุ่นขึ้น แต่ก็แฝงไว้ Dilok Kuwangkadilok, Interior Designer ด้วยท่วงทีของความโก้ เท่ ส่วนฟังก์ชั่นการใช้งาน Denphong Duangpattra, Design Consultant เป็นอีกสิ่งที่ทีมท�ำงานกันค่อนข้างหนัก เพื่อเพิ่มการ and Design & Managing Director ใช้งานในพื้นที่ๆ จ�ำกัดให้มากที่สุด ที่เห็นชัดเจนเลย Tint Design Co., Ltd. คือพื้นที่ Call Centre ที่แม้จะต้องบรรจุพนักงาน จ�ำนวนมาก แต่ก็มีการเพิ่มพื้นที่ส�ำหรับผ่อนคลายใน การใช้งานร่วมกันขึ้นมา รวมไปถึงบริเวณแพนทรี ของทุกๆ ชั้นที่ออกแบบให้เป็น Common Area เพื่อทุกๆ คนจะได้มีการพบปะพูดคุยกัน ท�ำให้เกิด บรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้น” คุณทองเอกอีกหนึ่งก�ำลังหลักในด้านการ Thongake Horsiritham ประสานงานก็ช่วยขยายความในส่วนของการ Senior Interior Designer ออกแบบเพิ่มเติมว่า “โปรเจ็คต์นี้มีความหลากหลาย Design Profile Co., Ltd. pantry, which is a communal space, uses the colour red for liveliness and vibrancy, while

15


POSSIBILITY

JACK OF ALL TRADE SUPERMACHINE STUDIO 16


POSSIBILITY

Tukcom’s external decoration using 765 pieces of triangle black and white aluminum glass.

NRNY (No Red No Yellow) bottle openers — ironic design to Thai politics.

KNOWN FOR HIS UNIQUE ARCHITECTURAL DESIGN, FROM SURREAL SHAPE BUILDINGS TO CONCERT STAGES OR EVEN A SAVVY BOTTLE OPENER, PITUPONG “JACK” CHAOWAKUL IS AN ARCHITECT WITH AN EXTRAORDINARILY INQUISITIVE MIND WHO FOUNDED SUPERMACHINE STUDIO WITH VARIOUS SUCCESSFUL DESIGN PROJECTS TO ITS NAME. “I didn’t see my work as exactly wild as such.

and started to come up with designs that

high above the ground with flexible interior

Each of it came purely from my sole desire to

testify them. With a curious mind, Pitupong

functions. The structure also allows water to

respond to demands of everyday’s life. It’s there

couldn’t help but noticed the alarming

come through.

around you,” said the architect who dubbed

increased of flooding incidents in Thailand.

himself as “over inquisitive,” just as he started

He had started researching on water, years

the middle level which is a living space is

to talk about how the company’s “wild” projects

before the big flood in 2011. His unrelenting

connected to outdoor terrace that can sustain

came about. It all stemed from a single fact

tenacity manifested itself in form of Pangolin

water during a flood. The last part which is the

that he refuses to be easily convinced and

House and Super Bowl projects, which

main living area and sleeping quarter is lifted

always finds things questionable — is it so?

demonstrate how community can live in

high above the first two floors with specially

really? is there any other way? His work is a

harmony with water.

designed facility systems that include water

combination of arts and science which have

reservoir and closed water disposal system,

been well thought through. Every single project

flooding happens every year and there are

allowing its inhabitants to live a normal life for

was sifted through his stringent layers of

communities who can live in peace with water,

over a month, with everything encased within

rational and critical thinking process, of which

unlike Bangkokians who got terribly frustrated

the structure.

“life experience” is also an important one.

when water approached — capital city was

almost deserted as people scurried off to the

is its smart windows. Hundreds of them are

Architecture, Chulalongkorn University and

countryside. I don’t think it’s the answer. We

computer controlled for the right angle to

a short stint in Singapore as an architect, he

need to find a way to live with it,” he commented

match outside temperature. Top windows’

decided to persue his study on urban

while explained about Pagolin House, which is

mirror is made of translucent dye-sensitised

architecture at the Berlage Institute of

inspired by armadillos. The main structure of

solar panels that help generate electricity

Architecture, Netherlands, a country where

the house consisted of hundreds of windows

during a flood. The detachable rooftop — a

everyone is challenged to question things

that serve as protection and temperature

terrace and garden area also doubled as an

around them. Upon returning home, Pitupong

controller inside this armadillo-shaped

emergency raft of evacuation when the flood

found himself enjoying the questions he had

construction. The house is multi-storey, set

hits critical level.

After graduated from the Faculty of

“From my field research, I found that

To prevent damage from water pressure,

The highlight of this armadillo house

17


POSSIBILITY

Pangolin House then paved way to the

Super Bowl project which demonstrates how human can harmonise with nature while bringing the green back to the city. “Who is it to demand Thailand as the largest rice producer of the world? The result is flooding with countless damages. “Boraped Lake,” a large water retention area, has been invaded for rice farming when it should have been an off-limits,” said Pitupong who fired away yet another question while showing us images of the “Super Bowl,” a habitable hydraulic facility. The new city project involves large sand mound on the east of Nakhon Sawan town, just between the Ping and the Nan rivers. The elevation is 4.5 km. W, 7 km. L and 150 m. H, surpassing the height of the Victory Monument or Baiyoke Tower — large enough to easily accommodate a floating airport. Pitupong doesn’t know when these two projects will be turned into a reality, so when given a chance to design “Tukcom, Sri Racha” with a futuristic theme, he launched into it with glee.

His team managed to facelift the existing

1,200 sq.m. space with the theme of “black & white pixel facade.” The building’s exterior is decorated with 765 pieces of triangle black and white aluminum glass. The red rim at the glass display room, which is also the mall’s entrance, adds a funky edge to the overall look to match the name of the place “Tukcom” or Computer Building in English.

These are just examples of a thinker

architect, who affirms us that he fully intends to keep on questioning and challenging ideas through his work, hoping to inspire many others to do the same, too.

Pitupong “Jack” Chaowakul, founder of Supermachine Studio. 18

Futuristic conceptual idea called “Super Bowl” project in Nakhon Sawan.

เมือ่ พูดถึงสถาปัตยกรรมและงานออกแบบทีม ่ ค ี วาม แปลกตา โดดเด่น ไม่เหมือนใคร ไล่มาตัง้ แต่อาคารรูป ทรงสุดล้�ำ เวทีคอนเสิรต ์ สุดแนว หรือกระทัง่ ทีเ่ ปิดขวด ไอเดียสุดเก๋ ชือ่ ของปิตพ ุ งษ์ เชาวกุล “แจ็ค” สถาปนิก หนุ่มนักตั้งคำ�ถาม เจ้าของซูเปอร์ แมชชีน สตูดิโอ บริษัทรับออกแบบงานสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานออกแบบอื่นๆ อีกมากมาย จะขึน ้ มาเป็น อันดับต้นๆ ของเมืองไทย

“ผมว่างานของผมก็ไม่ได้ล�้ำหรืออะไรนะ แต่ละชิ้น เกิดขึ้นมาจากความต้องการของผมเองทั้งนั้น มัน เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว เพื่อสนองการใช้ชีวิตประจ�ำวัน น่ะครับ” สถาปนิกหนุม่ ผูเ้ รียกตัวเองว่า “ท้าวแสนปม” พยายามเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นงานล�้ำๆ ของบริษัทฯ ให้ฟงั ซึง่ ทัง้ หมดนัน้ เกิดมาจากความเป็นคน “ไม่เชือ่ ” อะไรง่ายๆ และมักจะตัง้ ค�ำถามอยูต่ ลอดเวลา จริงเหรอ ใช่เหรอ เป็นแบบอื่นไม่ได้เหรอ งานของเขาจึงเป็น ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะที่คิดมาแล้วอย่างถี่ถ้วน กว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานแต่ละชิ้น เรียกได้ว่าต้อง ผ่านกระบวนการที่เจ้าตัวตั้งค�ำถามและวิพากษ์ วิจารณ์อย่างเข้มงวด รวมไปถึง ‘ประสบการณ์ของ ชีวิต’ ที่มีส่วนส�ำคัญมาก เพราะไม่เชื่อว่าอยู่เมืองไทยแล้วจะรุ่ง และ เชื่อว่าสังคมไทยไม่ส่งเสริมให้คนกล้าคิด หลังจาก เรียนจบทางด้านสถาปัตยกรรมจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และทำ�งานเป็นสถาปนิกในประเทศ สิงคโปร์อยู่ไม่นาน ปิตุพงษ์ตัดสินใจบินลัดฟ้าไป เรียนต่อปริญญาโททางด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง ที่ The Berlage Institute of Architecture ประเทศ ฮอลแลนด์ ประเทศที่ส่งเสริมให้คนตั้งคำ�ถามกับสิ่ง

ที่อยู่รอบๆ ตัว เมื่อกลับมาเมืองไทย ปิตุพงษ์จึงสนุก กับการตั้งคำ�ถาม “ทำ�ไม ทำ�ไม และทำ�ไม” กับสิ่ง รอบๆ ตัวแล้วเริ่มต้นออกแบบหลายๆ อย่างตาม แบบที่เขาอยากให้เป็น พิสูจน์คำ�ถามที่ตนเองตั้งขึ้น ด้วยความเป็นคนขีส้ งสัยบวกกับชอบค้นคว้า ปิตพุ งษ์ ตั้งข้อสังเกตกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นรายงาน ข่าวเรือ่ งอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในไทยมากขึน้ ทุกที เขาจึง เดินหน้าเสาะหาข้อมูลเรื่องน�้ำมาเป็นปีๆ ก่อนหน้าที่ จะเกิดวิกฤติน�้ำท่วมปี 2554 และท�ำอย่างนั้นเรือ่ ยมา จนเป็นที่มาของไอเดีย บ้านหนีน�้ำ (Pangolin House) และเมืองใหม่ (Super Bowl Project) โปรเจ็คต์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการที่ว่าด้วยเรื่องของ ชุมชนที่สามารถอยู่กับน�้ำได้ ซึ่งมีโอกาสสร้างได้จริง ในอนาคต “จากการลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจเรือ่ งน�ำ้ ผมพบว่าจริงๆ แล้วน�้ำท่วมทุกปี และมีหลายชุมชนที่สามารถอยู่กับ น�้ำได้อย่างเป็น ธรรมชาติ ต่างจากคนกรุงเทพฯ ที่ พอน�้ำมาทีก็ระส�่ำไม่เป็นท่า เมืองหลวงกลายเป็น เมืองร้าง ผู้คนต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัด ผมว่ามัน ไม่ใช่นะ เราต้องหาวิธีอยู่กับมันสิ” สถาปนิกหนุ่ม กล่าวถึงที่มาของ Pangolin House บ้านหนีน�้ำที่ได้


POSSIBILITY แรงบันดาลใจจากตัวนิ่ม โดยองค์ประกอบทาง สถาปัตยกรรมหลักของบ้านหลังนี้คือหน้าต่างหลาย ร้อยบานซึ่งท�ำหน้าที่เป็นทั้งเกราะป้องกันภัยและ รักษาอุณหภูมิภายในของตัวนิ่ม ตัวบ้านมีหลายชั้น ยกสูง ท�ำให้ฟังก์ชั่นการใช้งานภายในยืดหยุ่น เป็น รูปแบบที่ไม่ปฏิเสธการใช้ชีวิตอยู่กับน�้ำในช่วงฤดูน�้ำ หลาก โครงสร้างที่เป็นรูโปร่งท�ำให้น�้ำสามารถผ่าน เข้ามาได้ เพื่อป้องกันความเสียหายทางโครงสร้างที่เกิด จากแรงดัน พื้นที่ชั้นกลางของบ้านเป็นสเปซส�ำหรับ อยู่อาศัย มีบริเวณเชื่อมกับระเบียงด้านนอกที่พร้อม รองรับน�ำ้ ได้เมือ่ เกิดน�ำ้ ท่วม ส่วนสุดท้ายคือส่วนพืน้ ที่ หลักที่ใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและหลับนอน ถูกยกขึ้น สูงเหนือสองชั้นแรก มีระบบอ�ำนวยความสะดวก ต่างๆ ในบ้าน ซึ่งออกแบบไว้เป็นพิเศษ ทั้งการ ส�ำรองน�้ำใช้ ระบบการก�ำจัดของเสียแบบปิด ที่ ผู้อาศัยสามารถใช้ชีวิตที่เกือบปกติได้เป็นเวลากว่า 1 เดือนเต็ม โดยซ่อนทุกอย่างไว้ในตัวโครงสร้าง สถาปัตยกรรม จุดเด่นของบ้านตัวนิ่มนี้ยังมี Smart windows หรือหน้าต่างหลายร้อยบานที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ ที่สามารถปรับการเปิดปิดให้เหมาะสมกับสภาพ อากาศภายนอก หน้าต่างชั้นบนติดเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดสีย้อมไวแสง มีคุณสมบัติโปร่งใส จึงสามารถใช้ แทนกระจกที่ใช้ท�ำช่องเปิด ท�ำให้ Pangolin House สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองในช่วงน�้ำท่วม ส่วน หลังคาที่ถอดออกได้ (Detachable Rooftop) มี ความยืดหยุ่น มีกลไกท�ำให้สามารถถอดออกมา และใช้เป็นแพอพยพได้เมื่อระดับน�้ำสูงถึงขั้นวิกฤติ นอกจากนี้ยังท�ำหน้าที่เป็นระเบียงและสวนส�ำหรับ พักผ่อนในยามสถานการณ์ปกติด้วย จากบ้านหนีน�้ำต่อยอดสู่โปรเจ็คต์ “เมืองใหม่ (Super Bowl) ที่คนสามารถอยู่กับธรรมชาติได้แบบ ไม่รุกล�้ำ พร้อมๆ กับสร้างธรรมชาติให้กลับคืนสู่ เมือง “ใครเหรอที่ก�ำหนดว่าบ้านเราต้องเป็นประเทศ ที่ปลูกข้าวได้เยอะที่สุดในโลก ผลที่ตามมาคือ เมื่อ น�้ำท่วม ความเดือดร้อนเสียหายมีมาก ขณะเดียวกัน “บึงบอระเพ็ด” แก้มลิงขนาดใหญ่ในวันนี้ถูกรุกล�้ำ เข้าไปท�ำการเกษตร ท�ำนา ทั้งที่จริงๆ แล้วบริเวณ ดังกล่าวควรเป็นพื้นที่หวงห้าม” ปิตุพงษ์ไม่หยุดตั้ง

Tukcom in Chol Buri

ค�ำถามพร้อมกับฉายภาพ “เมืองใหม่” ที่มีลักษณะ เป็นเครื่องมือชลประทานในการบริหารจัดการน�้ำ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยได้ในเวลาเดียวกัน โครงการเมืองใหม่เป็นการสร้างเนินดินขนาดใหญ่ขึ้น ด้านตะวันออกของตัวเมืองนครสวรรค์ ระหว่าง บริเวณแม่น�้ำปิงและน่าน เนินดินดังกล่าวมีขนาด กว้าง 4.7 กิโลเมตร ยาว 7 กิโลเมตร และสูง 150 เมตร ซึง่ มีความสูงกว่าอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมหิ รือตึกใบ หยกทาวเวอร์ และมีขนาดใหญ่มากจนสามารถสร้าง สนามบินลอยน�้ำให้เครื่องบินๆ ขึ้น-ลงได้อย่างสบาย ปิตุพงษ์ไม่สามารถตอบได้ว่าอีกนานแค่ใหนโปรเจ็คต์ ทั้งสองที่คิดไว้จะถูกหยิบจับไปสร้างจริงในอนาคต

Pangolin House, resembles an armadillo shield, is a design concept that people can live with water.

ดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้สร้างสรรค์ “ตึกคอม ศรีราชา” ที่เหมาะเจาะกับแนวคิดของการออกแบบแห่งอนาคต เขาจึงไม่รีรอที่จะลงมืออย่างกระตือรือล้น “ด้วยความที่ ‘ตึกคอม’ เป็นห้างสรรพสินค้า ขายอุปกรณ์ไอที ไฮเทคต่างๆ ดังนั้นหน้าตาของตัว อาคารจึงต้องตอบโจทย์ และสะท้อนความ “ล�้ำ” ของสินค้าที่ขายอยู่ ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นที่จดจ�ำ ของผู้คนด้วย” ปิตุพงษ์เล่าถึงไอเดียคร่าวๆ เขาและทีมงานร่วมกันออกแบบตกแต่งตึกคอม เดิมขนาด 1,200 ตารางเมตรให้มีหน้าตาแปลก ออกไป โดยการใช้คอนเซ็ปต์ Black & White pixel facade พื้นผิวด้านหน้าอาคารตกแต่งด้วยแผ่น กระจกอลูมินั่มสีขาว-ด�ำ รูปสามเหลี่ยม 765 ชิ้น วางประกอบกันอย่างลงตัวดูมีมิติ เพิ่มความทันสมัย ด้วยกรอบสีแดงตรงส่วนห้องกระจกแสดงดิสเพลย์ เพื่อโฆษณาสินค้าตามวาระต่างๆ นอกจากนี้ยัง ใช้เป็นทางเข้าห้างสรรพสินค้าที่ดูไฮเทคสมกับชื่อ อาคารอีกด้วย ตึกคอม ศรีราชา ถือเป็นงานต้นแบบ ตึกคอมล�้ำสมัยแห่งแรกที่สถาปนิกหนุ่มบอกว่ามี โครงการที่จะขยายไปสร้างในอีกหลายจังหวัด เช่น อุดรธานี เป็นต้น ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงเสีย้ วหนึง่ ของผลงาน แนวอนาคตของสถาปนิกหนุ่ม “ท้าวแสนปม” ผู้นี้ และในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ปิตุพงษ์ เชาวกุล ยืนยัน ว่าเขายินดีที่จะตั้งคำ�ถาม ท้าทายความเชื่อ พิสูจน์ สิ่งต่างๆ ผ่านผลงานออกแบบของเขาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนใน สังคมนี้ต่อไป 19


UNLOCK

HEART TALK

He, thus, developed communication method that will lead on to thorough understanding and human’s compassionate nature.

OFFICE SCENARIO BACKGROUND: Somsri has seen her subordinates hung around chitchatting

LISTEN BEFORE YOU SPEAK

from the time she went out to get some documents. She came back and found out the

If you listen while using information from the

conversation was still going on. At the same

past to interpret it, your listening will be shut

time, she wants them to finish checking the

off from the beginning. But if you listen with

stock by the end of the day.

an open mind and let the information flows in,

COMMUNICATE FROM THE HEART:

QUITE OFTEN WHAT WE COMMUNICATE DOESN’T EXACTLY REFLECT HOW WE FEEL OR WHAT WE ACTUALLY WANT. WE WOULD LIKE THE ATTENTION FROM OUR LOVED ONE BUT INSTEAD WE SAY, “YOU JUST SPEND ALL THE TIME WATCHING FOOTBALL.” OR WHEN WE WANT OUR TEAM TO TRY HARDER BUT WE COMPLAIN TO THEM TO “STOP CHITCHATTING AND MAKE SURE YOU FINISH CHECKING UP ALL THE STOCK TODAY.”

you will start to feel a real sense of listening

“I’ve seen you guys here since before I went

and hear what the speaker truly wants to

away to get the documents. (observe and

communicate.

describe the event) I’m worried that we won’t

COMMUNICATE FROM THE HEART

be able to deliver the goods on time. (express the feeling) Can you please help checking

The key to communicate from your heart, aside

the stock before the end of the day?” (make a

from finding our own true need, is to observe

request) or “I saw you guys talking, I’m worried

the event, express our feeling clearly and, lastly,

that the stock won’t get checked in time. Can

request for it.

you please make sure it’s done by 5 p.m.?

OBSERVATION: We need to see the event

UNPRODUCTIVE SENTENCE, COMPLAIN,

through our own observation without trying to

REPROACH: “How long do you plan on

interpret, then explore our own feelings and

gossiping? Isn’t there a work to do? Today’s

plead for cooperation.

stock…will you be able to check it in time?”

EXPRESS YOUR FEELING: The key is to use words to express the feelings. So it is

PERSONAL LIFE SCENARIO

important to know what you and the other

A: “This morning, while I was talking to you

are feeling. We will realise different feelings

about my issue at work, you just switch on the

when our demand is reciprocated and when it

TV for football. (observation) I’m disappointed

isn’t, it’s not fair to blame the other of causing

(express the feeling) because I need some

“Communication from the heart” focuses on

such feelings. If we verbally express what we

understanding. (state the demand) Can you

our true intention. If we know what we want,

feel clearly, tension can be eliminated and any

please just listen to me for ten minutes?”

when we communicate, we will do it with

emotional outburst can be avoided.

(request)

sympathy without bias or seeing others are

REQUEST IT: We can simply letting the other

B: “I’ve been so stressed out lately. I didn’t

opponents, while trying to cater for every

know what we want by simply asking. It is

notice that you have something you want

party’s need.

then up to the relationship between you and

to talk about. Let’s hear it.”

them whether your request will be fulfilled.

who created Non-violent Communication theory,

But the key to making a request is to be

have listened to you often enough, A might

said that language is an important factor that

prepared for rejection and be ready to talk

have to pay attention to B’s need and feeling

can create violence, conflict or cooperation.

things through to reach a mutual agreement.

too, for example:

20

Dr. Marshall Rosenberg, the psychologist

But if it’s in a negative form as B might


UNLOCK A: “You are sick of (express the feeling) listening to the same old problems because you want to hear something that make you feel good, right?” (state the demand)

EXAMPLES OF DEFINITE AND INDEFINITE REQUEST SENTENCES AT WORK: “Please arrive at work at 9 a.m.” (definite) “Don’t be late again!” (indefinite) “Please allow me to work on it for a week before I present it.” (definite) “I want to totally be myself, please don’t ask to see it yet.” (indefinite) AT HOME: “So you aren’t going to help? Don’t just sit and watch TV!” (indefinite) “Dear, can you throw out the trash for me, please? I’m doing the dishes.” (definite) Communicate from the heart isn’t just about smooth talking or pretending to be so, it’s about talking with understanding and listening attentively to others, open up and realise each other’s needs. We might not be familiar with this communication strategy but if we start to work on it, the communication, which once was the cause of conflicts, will help fostering positive relationships at both individual and corporate levels.

บ่อยครั้งสิ่งที่เราสื่อสารออกไป บางครั้งไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ข้างในใจเรา หรือสิ่งที่เราต้องการเช่น เราต้องการ ความใส่ใจจากคนรัก แต่เรากลับพูดว่า “คุณนีเ่ อาแต่นง่ั ดูฟต ุ บอล” เราต้องการ ให้ลูกน้องช่วยทำ�งานเสร็จเร็วๆ แต่เรา กลับพูดด้วยการตำ�หนิเขาเช่น “นี่คุณ คุยกันเสร็จแล้วก็รีบเข้ามาจัดการ สต็อกของให้เสร็จวันนี้นะ”

‘การสื่อสารด้วยหัวใจ’ จะเน้นให้เรามองที่ความ ต้องการที่แท้จริงเป็นหลัก ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการ อะไร คนอื่นๆ ในฐานะมนุษย์ก็มีความต้องการ พื้นฐานไม่ต่างจากเรา ดังนั้นเมื่อเราสื่อสารออกไป เราจะมีความกรุณาต่อเขา ไม่ตดั สิน กล่าวโทษ หรือ เห็นอีกฝ่ายเป็นศัตรู ขณะเดียวกันก็จะหาหนทาง ทำ�ให้ความต้องการของทุกฝ่ายได้รับการตอบสนอง ดร.มาร์แชล โรเซนเบอร์ก ผูค้ ดิ ค้นทฤษฏี ‘การสือ่ สาร อย่างสันติ’ (Non-Violent Communication) ได้ อธิบายว่า ภาษาเป็นปัจจัยสำ�คัญ อันจะก่อให้เกิด ความรุนแรง ขัดแย้ง หรือความร่วมมือก็ได้ เขาจึง พัฒนาวิธีการสื่อสารที่ทำ�ให้การพูดและการฟังนำ�ไป

สูค่ วามเข้าใจอันลึกซึง้ และเปิดโอกาสให้ความกรุณา อันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์ได้ผลิบาน

ประโยคแบบไม่สร้างสรรค์ ตำ�หนิ กล่าวโทษ: “นี่พวกเธอจะเม้าท์กันอีกนานไหม งานการไม่รู้จัก ทำ� สต็อกของนี่ วันนี้จะเสร็จทันส่งลูกค้าไหม”

ก่อนพูดต้องรู้จักฟังเสียก่อน

ตัวอย่างจากสถานการณ์ในชีวิตส่วนตัว

หากเราฟังโดยใช้ข้อมูลเก่าๆ ที่เคยรับรู้มาในอดีต มาตีความตัดสิน การฟังของเราจะถูกปิดกัน้ ตัง้ แต่ตน้ แต่ถ้าเราฟังอย่างเปิดใจ วางข้อมูลเก่าๆ ลง ทำ�ใจ ให้ว่าง ให้ข้อมูลหลั่งไหลเข้ามา เราก็จะสัมผัสได้ถึง การฟังที่แท้จริงว่าเขาพูดอะไร รู้สึกอย่างไร ต้องการ อะไร หรือต้องการให้เราช่วยอะไร

A: “เมื่อเช้า ตอนที่ฉันกำ�ลังเล่าปัญหาในที่ทำ�งานให้ คุณฟัง คุณเดินไปเปิดทีวีนั่งดูฟุตบอล (สังเกต) ฉัน รู้สึกผิดหวัง (บอกความรู้สึก) เพราะฉันต้องการคน เข้าใจ (บอกความต้องการ) ตอนนี้คุณจะช่วยนั่งฟัง ฉันก่อนสักสิบนาทีได้ไหม (ขอร้อง)” B: “ช่วงนี้ผมเองก็มีเรื่องเครียดๆ อยู่เยอะ ไม่ทัน สังเกตว่าคุณอยากจะเล่าอะไร เอาล่ะมานั่งคุยกันสิบ นาทีก็ได้” สื่อสารด้วยหัวใจอย่างไร แต่ถ้าเป็นในรูปปฏิเสธ เพราะ B อาจจะฟัง ภาษาของการสื่อสารด้วยหัวใจนอกจากต้องหา คุณบ่อยแล้ว A ก็จะต้องเป็นฝ่ายที่จะใส่ใจความ ความต้องการที่แท้จริงของเราให้พบแล้ว หากดูท่ี ต้องการและความรู้สึกของ B บ้าง เช่น โครงสร้างจะเห็นได้วา่ ประโยคประกอบด้วย การสังเกต A: “คุณเบื่อ (บอกความรู้สึก) ที่ต้องฟังปัญหาซ�้ำๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การบอกความรู้สึกของเราให้ เพราะคุณก็อยากได้ยินเรื่องที่ท�ำให้สบายใจ (บอก ชัดเจน และสุดท้ายคือ การขอร้อง ความต้องการ) บ้างใช่ไหม” การสังเกต: เราจะต้องบอกถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างรูปประโยคขอร้องอื่นๆ จากการสังเกตของเราโดยไม่ตีความ เหมือนฉาย ภาพวิดีโอให้อีกฝ่ายได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จากนั้น ทั้งที่ชัดเจน และไม่ชัดเจน ค่อยสำ�รวจความรู้สึกของเรา และขอร้องเพื่อให้เกิด เกี่ยวกับการทำ�งาน ความร่วมมือ หรือเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการ “ช่วยมาทำ�งานเวลาเก้าโมงด้วยนะ” (ชัดเจน) บอกความรู้สึกหรือหาความรู้สึกให้เจอ: กุญแจสำ�คัญ “อย่ามาสายอีกนะ” (ไม่ชัดเจน) ก็คอื คำ�ทีใ่ ช้แสดงความรูส้ กึ ดังนัน้ ต้องจับความรูส้ กึ “ขอเวลาให้ผมทำ�งานเองสักอาทิตย์แล้วค่อยนำ�เสนอ ให้ได้ว่าคู่สนทนาและตัวเรากำ�ลังรู้สึกอะไร เราจะ นะครับ” (ชัดเจน) เห็นความรู้สึกที่เกิดจากความต้องการของเราทั้งแบบ “ผมต้องการเป็นตัวของตัวเองอย่าเพิ่งมาขอดูงาน ที่ได้รับการตอบสนองและไม่ได้รับการตอบสนอง ตอนนี้” (ไม่ชัดเจน) และไม่ว่าผลนั้นจะออกมาอย่างไร เราไม่ควรโทษว่า เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว อีกฝ่ายว่าเป็นผู้ทำ�ให้เรารู้สึกอย่างไร หากเราสื่อสาร “นีค่ ณุ ไม่คดิ จะช่วยเลยรึไง นัง่ ดูทวี อี ยูไ่ ด้” (ไม่ชดั เจน) ความรู้สึกได้อย่างตรงไปตรงมาก็จะลดสภาวะความ “คุณคะช่วยเอาขยะออกไปทิ้งให้ทีค่ะ พอดีฉันกำ�ลัง กดดันลงไปได้ โดยไม่ต้องระเบิดอารมณ์ภายหลังอัน ล้างจานอยู่” (ชัดเจน) จะทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราและผู้ร่วมงาน เป็นไปอย่างราบรื่น จะเห็นได้ว่า ทั้งหมดของการสื่อสารด้วยหัวใจนั้น รู้จักขอร้อง: การขอร้องเป็นการบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่า ไม่ใช่เรื่องของการพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน หรือ อะไรจะทำ�ให้ความต้องการของเราได้รับการตอบ เป็นการเสแสร้งแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของการพูด สนอง เราต้องบอกให้ชัดเจน ส่วนอีกฝ่ายจะตอบ ด้วยความเข้าใจและรับฟังอีกฝ่ายอย่างตั้งใจ เปิดใจ สนองความต้องการหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ รับรู้ความรู้สึก ตระหนักถึงความต้องการของกันและ ระหว่างเรากับเขา แต่หัวใจของการขอร้องก็คือ เรา กันมากกว่าวิธีการ แน่นอนเราอาจจะไม่คุ้นกับการ เตรียมใจเปิดรับการปฏิเสธ และพร้อมที่จะสนทนา สื่อสารเช่นนี้ แต่ถ้าเราได้เริ่มปรับเปลี่ยนการสื่อสาร เพื่อหาทางให้ความต้องการของทุกฝ่ายบรรลุผล ที่เคยเป็นเรื่องของความขัดแย้งก็จะกลายเป็นการ สร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม และนำ�ไปสู่ความร่วมมือ ตัวอย่างจากสถานการณ์ในที่ทำ�งาน ทั้งในระดับตัวบุคคลและองค์กรได้อย่างง่ายดาย สถานการณ์: สมศรีเห็นลูกน้องกำ�ลังจับกลุม่ คุยกัน อยูต่ ง้ั แต่ชว่ งทีเ่ ธอออกไปเอาเอกสารจนกลับมาก็ยงั คุยกันอยู่ และเธอต้องการให้ลกู น้องช่วยเช็คสต็อกให้ เสร็จทันเลิกงาน ประโยคแบบสื่อสารด้วยหัวใจ: “พี่เห็นน้องๆ อยู่ ตรงนี้ตั้งแต่พี่ไปเอาเอกสารแล้ว (การสังเกต บรรยาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น) พี่กังวลว่าจะส่งของให้ลูกค้า ไม่ทัน (บอกความรู้สึก) เดี๋ยวน้องๆ ช่วยกันเช็ค สต็อกของให้เสร็จก่อนเลิกงานด้วยนะ(ขอร้อง) ”หรือ “พี่เห็นน้องๆ คุยกันอยู่ พี่เป็นห่วงว่าจะเช็คสต็อก ไม่ทัน ขอให้น้องๆ ช่วยกันเช็คให้เสร็จก่อนห้าโมง เย็นด้วยนะคะ” 21


GISMO

FLOOR PLAN LIGHT SWITCH

DOCUMENT EXTRACTOR – COMBI MONITOR

1LIMIT FAUCET

No more confusing light switches with this

A genius invention by Byeong Min Choe

Some water faucets tell the ratio of water

brilliant design from Taewon Hwang. The

which helps save limited workspace by

flow so you know how much water you’ve

futuristic light switch panel clearly shows

combining staple office items like printer

used, but these faucets can’t really help you

corresponding zone of each light. The

and scanner within the same monitor. Users

save the planet. Like no others, this smart

Floor Plan Light Switch’s simple design

can print out right from the screen using

1limit Faucet by Yonggu Do, Dohyung Kim

incorporates the area floor plan on LCD

paper feed at the back of the monitor.

and Sewon Oh was designed to reduce the

screen with laser printing technology for

Document Extractor Combi Monitor is also

amount of water use per each wash which

a practical and effortless installation.

environmentally-friendly as it saves time and

is as high as 6 litres when only 1 litre would

paper with a special function that allows users

suffice. The 1limit Faucet comes in a shape

to print only specific area of the document.

of an elegant transparent tube which holds

Moreover, there is no need to install Adobe

precisely 1 litre of water that is enough for

Photoshop for image files.

each use. Let’s save!

ดีไซเนอร์มือฉมัง บียอง มิน โช ปิ๊งไอเดียสุดเก๋ สำ�หรับโต๊ะทำ�งานที่มีพื้นที่จำ�กัด แต่ยังต้องวาง อุปกรณ์สำ�นักงานที่จำ�เป็นอย่างปริ้นเตอร์และสแกน เนอร์ไว้บนโต๊ะด้วย จึงออกแบบให้ทุกอย่างรวมอยู่ ด้วยกันในจอมอนิเตอร์ไฮเทค ที่ทั้งปริ้นต์และสแกน ได้ในเครื่องเดียว โดยที่ผู้ใช้สามารถสั่งปริ้นต์งานได้ ทันทีจากหน้าจอ ซึ่งกระดาษที่บรรจุไว้ด้านหลังจอ คอมพิวเตอร์จะถูกสั่งพิมพ์และออกมาทางด้านหน้า จออย่างง่ายดาย Document Extractor–Combi Monitor ยังเป็นจออัจฉริยะรักษ์โลกที่ช่วยให้เรา ประหยัดทั้งเวลาและกระดาษ ด้วยฟังก์ชั่นพิเศษที่ ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์เฉพาะตำ�แหน่งที่ต้องการจาก ทั้งไฟล์เอกสาร หรือหากเป็นไฟล์รูปภาพก็ไม่จำ�เป็น ต้องติดตั้งโปรแกรมโฟโต้ช็อปให้เสียเวลา

ก๊อกบางชนิดอาจจะบอกอัตราการไหลของน�ำ้ ให้คณุ สามารถประเมินได้วา่ คุณใช้นำ�้ ไปเท่าไหร่ในแต่ละครัง้ แต่กอ๊ กเหล่านีไ้ ม่ได้ชว่ ยให้คณุ ประหยัดน�ำ้ ได้จริงๆ ต่างจากก๊อก 1limit ตัวนีซ้ งึ่ มีดไี ซน์ทชี่ ว่ ยให้คณุ ใช้นำ�้ เท่าทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ ด้วยแนวคิดเริม่ ต้นของดีไซเนอร์ ไอเดียสุดล�ำ้ ยงกุ โด, โดยอง คิม และ เซวอน โอ ทีต่ อ้ งการลดการใช้นำ�้ ในการล้างมือซึง่ ปกติจะใช้นำ�้ ถึง 6 ลิตรต่อครัง้ ทัง้ ๆ ทีน่ ำ�้ เพียง 1 ลิตรก็เพียงพอแล้ว 1limit Faucet จึงได้รบั การออกแบบในรูปทรงของ กระบอกแก้วหรู ทีเ่ มือ่ เปิดใช้กอ๊ กแต่ละครัง้ น�ำ้ จะถูก ส่งผ่านขึน้ มาเก็บไว้ในกระบอกแก้วเพียง 1 ลิตร ก่อน จะไหลออกมาให้ใช้ได้ในปริมาณจ�ำกัดนัน่ เอง

หมดปัญหาหลงลืมว่าสวิตช์ไฟดวงไหนเป็นดวงไหน กับนวัตกรรมสวิตช์ไฟอัจฉริยะจากแทวอน ฮวาง ด้วยแนวคิดสวิตช์ไฟสุดบรรเจิดที่จะแสดงแผงไฟ ทั้งหมดตามแผนผังพื้นที่ๆ แบ่งเป็นโซนในแต่ละชั้น ให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าจะเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟตรง ส่วนไหน หมดทั้งความสับสนและประหยัดพลังงาน ไปในตัว Floor Plan Light Switch มีแผงปุ่มเปิด ปิดไฟที่ออกแบบเฉพาะ ให้สอดคล้องกับผังบริเวณ อาคาร เพือ่ ให้ทำ�งานเข้ากับพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเหมาะเจาะ ด้วยหน้าจอ LCD ผนวกกับเทคโนโลยีเลเซอร์ ปริ้นติ้งที่ง่ายและไม่ยุ่งยากในการติดตั้งอย่างที่คิด นั่นจึงทำ�ให้ Floor Plan Light Switch เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกสำ�หรับอาคารแห่งอนาคต

22


ROCKWORTH

NEW TOUCH POINT INCITE BY ROCKWORTH, IOS APPLICATION IDEA | INSPIRATION | INTIMACY

THIS IS THE LATEST WAY TO LEARN MORE ABOUT US VIA INCITE BY ROCKWORTH, IOS APPLICATION. IT IS YOUR SOURCE OF INFORMATION, THOUGHTS AND DESIGN TRENDS FROM AROUND THE WORLD. YOU CAN ALSO SHARE YOUR IDEAS WITH US AS WELL AS EASILY SHARE THE CONTENT WITH FRIENDS.

พบกับช่องทางใหม่ล่าสุดที่จะ ทำ�ให้เรารู้จักกันมากขึ้น ผ่านทาง INCITE by ROCKWORTH IOS application แหล่งรวมสาระ ความคิด และเทรนด์ การออกแบบ จากทั่วโลก พร้อมเปิดโอกาสให้ ท่านสามารถแชร์ ขอ้ มูลให้กบ ั เพือ่ น รวมถึงแบ่งปันความคิดเห็นกับเรา ได้อีกด้วย

Rockworth has committed to bringing you a

INCITE อีกหนึ่งความตั้งใจจากร้อกเวิธที่อยากจะ มอบความรูแ้ ละสิง่ ดีๆ ให้แก่ทกุ ท่าน นัน่ ก็คอื Idea| Inspiration | Intimacy เป็นคำ�จำ�กัดความที่เราให้ ไว้กับ INCITE ซึ่งเรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน จะได้รับความคิด (Idea) ผ่านทางข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ เราได้รวบรวมและนำ�มาอัดแน่นไว้ในแอพพลิเคชั่น อีกทั้งแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่เราขอโอกาส ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจ ในหัวใจของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ�งาน หรือชีวิตส่วนตัว และสุดท้ายเรายังเป็นเพื่อน (Intimacy) ที่พร้อมจะให้คำ�ปรึกษาและคอยช่วยเติม พลังด้านความคิดและแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อย ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจดีๆ ที่เราอยากจะมอบ ให้กับท่าน โดยสามารถ Install แอพพลิเคชั่นของเรา ได้ที่ Apple App Store และ QR code แล้วพบกันครับ

wealth of information and inspiration and we believe “Idea | Inspiration | Intimacy” sums up what we would like this app, called INCITE, to be

– getting new ideas from the latest

news about design and architecture as

well as inspiring through for your work and personal life. We would also like to be your intimate friend who constantly provides valuable fuel for thoughts and inspiration.

We hope you will enjoy and install our

application by simply visiting Apple App Store or using the QR code.

See you next time.

23


H8urs vol.19 | July - September 2013  

designing the future, Zara Hadid, wizardry of architecture, deconstructivism, Dubai performing arts centre, Tokyo national Olympic stadium 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you