Page 1

P.8-41_Mac3.indd 8-9

1/28/09 3:14:33 PM


เส้นเส้ทางของความโรแมนติ นทางโรแมนติก ค

แผ่นฟ​ ้า ม่าน​หมอก และ​ลม​หายใจ 1.

ยอดภูที่มองดูจากระยะไกล แลเห็นเป็นยอดเขาแหลม ชี้ขึ้นไปบนฟ้าอย่างน่าอัศจรรย์

ภู​ชี้ฟ้า เชียงราย

ดอกชงโค​ ผลิ​ดอก​สี​ขาว​ บาน​สะพรั่ง​เต็ม​เชิง​เขา​ ยาม​พระอาทิตย์​อวด​โฉม​บน​แผ่น​ฟ้า ไม่​ว่า​จะ​ยืน​อยู่​ จุด​ใด​ของ​ยอด​ภู ภาพ​ที่​เห็น​เบื้อง​หน้า คือ​แสง​สี​ทอง​ ตัด​สลับ​กับ​ทิว​เมฆ​ทั่ว​ท้องฟ้า เป็น​ภาพ​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​และ​ แสน​โร​แมน​ติก​เกิน​คำ​บรรยาย

อร่อยประจำถิ่น

• แวะ​ดื่ ม ​กาแฟ​ส ด​ที่ ​ศู น ย์ ​ส่ ง ​เสริ ม ​การเกษตร​ที่ ​สู ง ​ด อย​ ผา​หม่น ตั้ง​อยู่​ก่อน​ถึง​บ้าน​ร่ม​ฟ้า​ไทย​ซึ่ง​เป็น​หมู่บ้าน​เชิง​ ภูช​ ฟี้ า้ ทาง​ดา้ น​ซา้ ย​มอื ร​าว 10 กิโลเมตร ซึง่ ท​ น​ี่ ย​ี่ งั เ​ป็นแ​ หล่ง​ ท่อง​เที่ยว​เชิง​เกษตร​ที่​ได้​รับ​การ​พัฒนา​และ​มี​การ​จัดการ​ เพื่อ​รองรับ​การ​ท่อง​เที่ยว​แบบ​ครบ​วงจร​อีก​ด้วย

รู้ก่อนเดินทาง

8

P.8-41_Mac3.indd 8-9

ÇÑ´»Ò§»Í ÃÃ.ºŒÒ¹ÃÒÉ®ÃÀÑ¡´Õ 1093

ÀÙªÕé¿‡Ò ¨Ø´ªÁÇÔÇÀÙªÕ鿇Ò

1155

Â

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 212

.àÇÕÂ ä» Í

Õ§ÃÒ

ว่า​ไป​แล้ว...​ใคร​บ้าง​ที่ ​ไม่​อยาก​เอื้อม​มือ​ไป​จับ​ก้อน​เมฆ มี​โลก​แห่ง​ความ​ฝัน​ที่​สวยงาม​และ​ โร​แ มน​ติ ก บน​ย อด​ด อย​ที่ ​สู ง ​เสี ย ด​ฟ้ า ทะเล​ห มอก​ที่ ​ท อด​ย าว​สุ ด ​ส ายตา ได้ ​ร วบรวม​ค วาม​ฝั น และ​จิ น ตนาการ​ทั้ ง หมด​นี้ ​ไ ว้ ​ไ ด้ ​อ ย่ า ง​ง ดงาม ภู ​ชี้ ฟ้ า ยอด​เขา​สู ง ​ที่ สุ ด ​แ ห่ ง ​ด อย​ผ า​ห ม่ น จั ง หวั ด​ เชี ย งราย เป็ น ​ดิ น ​แ ดน​ที่ ​มี ​ไ อ​ห มอก​ โอบ​ก อด​ทิ ว ​เขา​ส ลั บ ​ซั บ ​ซ้ อ น ยอด​ภู ​ที่ ​ม อง​ดู ​จาก​ร ะยะ​ไ กล​ แล​เห็น​เป็น​ยอด​เขา​แหลม​ชี้​ขึ้น​ไป​บน​ท้องฟ้า​อย่าง​น่า​อัศจรรย์ จน​ได้​รับ​การ​ขนาน​นาม​ว่า​เป็น “หลังคา​ แห่ง​สยาม” บน​จุด​ชม​วิว​จะ​มี​ทุ่ง​หญ้า​กว้าง​ราวๆ 1 ตาราง​กิโลเมตร และ​นี่​คือ​ส่วน​ที่​เป็น​ปลาย​แหลม​​ อัน​เป็น​ที่มา​ของ​ชื่อ​ภู ปลาย​แหลม​นี้​เอง​ยื่น​ไป​ทาง​ฝั่ง​ประเทศ​ลาว จน​ใคร​หลาย​คน​ที่​ได้​ไป​ยืน​จุด​นี้ มัก​ จะ​พูด​กัน​เล่นๆ ว่าไ​ด้​ไป​เที่ยว​เมืองนอก​มา​แล้ว เมื่อ​ม่าน​หมอก​สลาย จะ​มอง​เห็น​หมู่บ้าน​เชียง​ตอง​ ของ​ ลาว​ที่อยู่เบื้องล่าง ท่ามกลาง​ผืน​ป่า​เขียว​ครึ้ม​ได้​อย่าง​ชัดเจน ใน​ฤดู​หนาวบน​ภู​ชี้ฟ้า​จะ​มีด​อก​เสี้ยว​หรือ​

¹

§á¡‹

ä»àª

หาก​จะ​มี​ที่ไหน​สัก​ที่ ที่​สามารถ​ทำให้​คุณ​อยาก​หยุด​เวลา เก็บ​ลม​หายใจ​ไว้​กับ​ความ​ ​ทรง​จำดีดี ได้ปล่อย​จินตนาการ​ให้ล่องลอยไป​กับ​สายลม ภู​ชี้ฟ้า…คงจะ​เป็น​ที่​แห่ง​นั้น

• ช่วง​เวลา​ทด​ี่ ท​ี สี่ ดุ ท​ จ​ี่ ะ​ชม​ทะเล​หมอก​และ​พระอาทิตย์ข​ นึ้ ค​ อื ​ เดือน​พฤศจิกายน - มกราคม หาก​จะ​ชม​ดอก​เสีย้ ว​ออกดอก​ บาน​สะพรั่ง​ต้อง​เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ • การ​จ ะ​ม า​ช ม​ท ะเล​ห มอก​ที่ ​นี่ จำเป็ น ​ต้ อ ง​ม า​น อน​​ ค้าง​คืน สามารถ​ใช้​บริการ​รีสอร์ท​ต่างๆ ก่อน​ทาง​ขึ้น​ภู ส่วน​วนอุทยาน​ภู​ชี้ฟ้า​ไม่มี​บ้าน​พัก​บริการ ต้อง​นำ​เต๊นท์ ไป​ กาง​เอง เต๊นท์ที่​นำ​ไป​ควร​จะ​แข็ง​แรง​และ​มี​แผ่น​ผ้ายาง​กัน​ น้ำค้าง​ด้วย

ÃÃ.»ÃЪÒÃÑ¡¶Ôè¹ä·Â

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

9

1/28/09 3:14:33 PM


เส้นทางโรแมนติก

ดินแดนแห่งขุนเขาสูงเสียดฟ้า​ อบอวลด้วยทะเลหมอก และดอกไม้บานสะพรั่ง กาง​เตนท์​ในยามค่ำคืน​จะ​มองเห็น​ดาว​เต็ม​ท้องฟ้า​ และ​แสง​ระยิบร​ ะยับจ​ าก​เมือง​เชียงดาว​ช่วย​ขบั ก​ ล่อม​ ให้​เป็น​ค่ำคืน​ที่​แสน​หวาน​และ​น่า​จดจำ

อร่อยประจำถิ่น​

เส้นท​ าง​ซากุระ​สีห​วาน​ ความ​งาม​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​บน​ขุนเขา

2.

สัน​ป†า​เกีêยะ​เชียงใหม่

ใน​วัน​ที่​ม่าน​หมอก​สลาย​ไป​พร้อม​ กับ​แสง​สี​ทอง​ของ​พระอาทิตย์​ เบื้อง​หน้า​เป็น​ยอด​ดอย​ หลวงเชียงดาว​ข้างๆ​เป็นต้น​ซากุระ​สีห​วานกับสายลม​เย็น​ยาม​เช้า​ ช่วยทำให้ห้วง​เวลา​บน​ สัน​ปา​เกี๊ยะ…ยิ่ง​ใหญ่​และ​น่า​จดจำ ฤดูห​ นาว​สำหรับค​ น​เดินท​ าง​​หลายๆ​คน​จุดห​ มาย​คง​หนีไ​ม่พ​ น้ เ​ทือก​เขา​และ​ยอด​ดอย​​แต่ห​ าก​หนึง่ ใ​น​ เส้นท​ าง​ของ​จดุ ห​ มาย​ทมี่ ส​ี สี นั แ​ ละ​ความ​หวานของสีชมพูแ​ ห่งจ​ นิ ตนาการ​เข้าม​ าส​อด​แทรก​ใคร​เล่าอ​ ยาก​จะ​ ปฏิเสธ​ทีจ​่ ะ​เดินท​ าง​ไป​ชนื่ ชม…ซากุระ​เจ้าห​ ญิงแ​ ห่งด​ อกไม้ส​ ชี มพู​ณ​สถานีว​ จิ ยั เ​กษตร​ทส​ี่ งู ป​ า่ เ​กีย๊ ะ​​ดอย​ เชียงดาว​ที่จังหวัด​เชียงใหม่​ถึง​แม้​ชื่อ​สัน​ปา​เกี๊ยะ​อาจ​จะ​ยัง​ไม่​คุ้น​หู​แต่​นั่น​คือ​จุด​เริ่ม​ต้น​ที่​จะ​เดิน​ทาง​ มา​ค้นหา​​ ดิน​แดน​แห่ง​ขุนเขา​สูง​เสียด​ฟ้า​อบอวล​ด้วย​ทะเล​หมอก​และ​ดอกไม้​ที่​บาน​สะพรั่ง​คำ​ว่า​ เกี๊ยะ​ เป็น​คำ​เมือง​แปล​ว่า​ ต้นสน​บน​ยอด​ดอย​มี​ทิว​สน​ต้น​ใหญ่​เรียง​ราย​ไป​ตาม​แนว​เขา​มี​แปลง​ดอกไม้​ และ​ แปลง​ทดลอง​ปลูก​กาแฟ​ที่​สำคัญ​ใน​ช่วง​ฤดู​หนาว​​จะ​มอง​เห็น​ทะเล​หมอก​กับ​แสง​แรก​ของ​ดวงอาทิตย์​ตรง​ เส้นข​ อบ​ฟา้ บ​ น​ยอด​ดอย​หลวง​เชียงดาว​เป็นภ​ าพ​ทย​ี่ งิ่ ใ​หญ่แ​ อบแฝง​ดว้ ย​ความ​ออ่ น​หวาน​และ​งดงาม​ณ​​จดุ ​ 10

P.8-41_Mac3.indd 10-11

Í.àªÕ§´ÒÇ

¶éÓàªÕ§´ÒÇ

•​ ก่อน​กลับ​บ้าน​แวะ​ทาน​ขา​หมู​เสวย​และ​ยำ​สมุนไพร​ที่​ขึ้น​ ชือ่ ข​ อง​ร้าน​ครัวเ​ชียงดาว​ขนมครก​เสวย​ทีน​่ ก​ี่ อ​็ ร่อย​ไม่แ​ พ้​ กัน​หรือใ​คร​ทช​ี่ อบ​ทาน​อาหาร​เพือ่ ส​ ขุ ภาพ​ลอง​แวะ​ไป​ร้าน​ ลอง​พสิ จู น์-มังสวิรตั ​ิ อยูห​่ น้าต​ ลาด​เชียงดาว​มีเ​มนูม​ งั สวิรตั ​ิ หลาก​หลาย​ให้​เลือก​ชิม… •​ “ปา​ท่อง​โก๋”​ที่​ตลาดสด​เชียงดาว​​ขึ้น​ชื่อ​ว่า​อร่อย​มากๆ​ถ้า​ ให้ด​ ต​ี อ้ ง​ทาน​รว่ ม​กนั ก​ บั โ​อ​วลั ต​ น​ิ ร้อน​หรือกาแฟ​สด​รส​ชาติ​ หอม​​ปรุงจ​ าก​เมล็ดก​ าแฟ​ดอย​นอก​นนั้ ย​ งั ม​ อ​ี าหาร​พนื้ บ​ า้ น​ แบบ​ชาว​เหนือ​แท้ๆ​ขาย​​โดย​เฉพาะ​“ข้าว​นึ่ง​กับ​จิ้​นท​อด”​ ซื้อ​เก็บ​ตุน​เป็น​เสบียง​ไว้​ดี​นัก​แล

รู้ก่อนเดินทาง

Êѹ»†Òà¡êÕÂÐ

107

´‹Ò¹»†ÒäÁŒ

¾ÃÐ¸ÒµØ ¨ÍÁÈÔÃÔ

º.áÁ‹¹Ð

ä»àªÕ§ãËÁ‹

•​ ดอก​ซากุระ​หรือ​นางพญา​เสือ​โคร่ง​ จะ​ผลิ​บาน​เต็ม​ที่​ช่วง​ ปลาย​เดือน​ธันวาคม​ถึง​กลาง​เดือน​มกราคม​ •​ การ​เดิน​ทาง​ค่อนข้าง​ลำบาก​​เป็น​ทาง​ลูกรัง​และ​เป็น​หลุม​ เป็น​บ่อ​​ต้อง​ใช้​รถ​ขับ​เคลื่อน​4​ล้อ​เท่านั้น​ •​ การ​เยี่ยม​ชม​ควร​ติดต่อ​ขอ​อนุญาต​จาก​​สถานี​วิจัย​เกษตร​​ ทีส​่ งู ป​ า่ เ​กีย๊ ะ​ดอย​เชียงดาว​คณะ​เกษตรศาสตร์​มหาวิทยาลัย​ เชียงใหม่​อย่าง​น้อยล่วงหน้า​10​วัน​ ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 212

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

11

1/28/09 3:14:40 PM


เส้นทางโรแมนติก

เทือก​เขา​สูง ยอด​หญ้า​เหยียด​ฟ้า อลังการ​วิว​ดอย

อิ่มเอมกับภาพพาโนรามา ของเทือกเขา และทะเลหมอก

3.

จน​ท้องฟ้า​เปลี่ยน​เป็น​สีชมพู เพราะ​ความ​งาม​ที่​ ไม่รู้​จบ​บน​ดอย​ม่อน​จอง แห่ง​นี้ ทำให้​ใคร​หลาย​ คน​ปฏิเสธ​ไม่​ได้​ว่า ดอย​ม่อน​จอง คือ ​เส้น​ทาง​ มหัศจรรย์​ที่​น่า​ค้นหา​อีก​แห่ง​ของ​ประเทศไทย

ดอย​ม่อน​จอง เชียงใหม่

อร่อยประจำถิ่น

• ของ​ฝาก​ขึ้น​ชื่อ​ต้อง​น้ำ​พริก​ตาแดง น้ำ​พริก​ปลาร้า น้ำ​พริก​ แมงดา ชาว​บ้าน​ตำ​ใส่​กระปุก​วาง​ขาย ได้​รสชาติ​แท้ๆ • สำหรับ​ผู้​ที่​บรรลุ​นิติภาวะ​แล้ว ถ้า​มา​ถึง​ดอยม่อน​จอง ขอ​ให้​ ลอง “ดาว​ลอย” เหล้า​พื้น​บ้าน​ที่​รส​ชาติ​ไม่​บ้าน • ก่อน​เดิน​ทาง​ขึ้น​ดอย แวะ​ซื้อ​เสบียง​และ​อาหาร​กล่อง​ได้ที่ “ร้าน​ป้า​ฝัน” ตรง​สี่​แยก​อมก๋อย หรือ​ใคร​ที่​ชอบ​ทาน​โรตี​ สมุนไพร​ใส่​ตะไคร้ เจ้าของ​เป็น​คุณครู​โรงเรียน​ประชาบาล จะ​มี​ขาย​อาทิตย์​ละ 2 วัน​เป็น​อาชีพ​เสริม àªÕ§ãËÁ‹

áÁ‹á¨‹Á 108

ไม่​ว่า​จะ​เป็น​วิว​สัน​ดอย วิว​เทือก​เขา วิว​ทะเล​หมอก วิว​ท้องฟ้า วิว​ไหนๆ ก็​สวย​ไป​หมด​ ที่​ ดอย​ม่อน​จอง เส้น​ทาง​เดิน​แสน​สวย​สุด​โร​แมน​ติก​บน​ริม​สันเขา... ความ​มหัศจรรย์​ของ​เทือก​ เขา​ยาม​ท้องฟ้าอาบแสงสีทอง บน​ยอด​ดอย​สูง​ไกล​สุด​สายตา กลาง​ป่า​ลึก​ของ​ผืน​ป่า​อมก๋อย จังหวัด​เชียงใหม่ ดอย​ม่อน​จอง​

มีเ​ส้นท​ าง​เดินเ​ลียบ​รมิ ข​ อบ​ฟา้ ใ​ห้ค​ ณ ุ ไ​ด้ส​ มั ผัสก​ บั ท​ งุ่ ห​ ญ้า ผืนป​ า่ และ​ความ​งดงาม​ของ​ทศั นียภาพ​ทห​ี่ า​ขดี ​ จำกัด​ไม่ได้ ไม่​ว่า​จะ​หัน​หน้า​ไป​ทิศทาง​ใด มุม​มอง​ไหนๆ ก็​สวย​จน​เกือบ​ลืม​หายใจ บน​เทือก​เขา​สูง​สลับ​ ซ​ บั ซ​ อ้ น​แห่งล​ มุ่ แ​ ม่น​ ำ้ ป​ งิ ดอย​มอ่ น​จอง ม​ ด​ี า้ น​ตะวันอ​ อก​เป็นป​ า่ ดิบท​ บึ แ​ ละ​ดา้ น​ตะวันต​ ก​เป็นแ​ นว​หน้าผา​​ ที่​ทอด​ยาว​กว่า 3 กิโลเมตร อาณาจักร​ผืน​ดิน​สูง​เฉียด​ฟ้า​แห่ง​นี้ ยัง​เป็น​ที่​อยู่​อาศัย​ของ​กวางผา​หรือ​ม้า​ เทวดา สัตว์ป​ า่ ส​ งวน​ของ​ไทย ถ้าม​ า​ใน​ชว่ ง​เดือน​ธนั วาคม - มกราคม จะ​ได้พ​ บ​ดอก​กหุ ลาบ​พนั ปี​ออกดอก​ ​สี​แดง​จัด เบ่ง​บาน​รับ​อรุณ​เต็ม​ต้น เหนือ​สิ่ง​อื่น​ใด คือ​การ​ได้​หยุด​ยืน​อยู่​บน​ยอด​เขา​หัว​สิงห์ ยล​พระอาทิตย์​ โผล่​พ้น​เส้น​ขอบ​ฟ้า อิ่ม​เอม​กับ​ภาพ​พา​โนรา​มา​ของ​เทือก​เขา ทะเล​หมอก และ​ท้องฟ้า​อาบ​แสงสี​ ส้ม​ทอง โดยที่​ไม่มี​อะไร​มา​ขวาง​กั้น และ​ไม่​แปลก​อะไรถ้าจะ​นั่ง​ชม​วิวที่นี่​ตลอด​ทั้ง​วัน เพื่อรอ​แสง​สุดท้าย​​ 12

P.8-41_Mac3.indd 12-13

1088

ÍͺËÅǧ

仨.áÁ‹Î‹Í§Ê͹ 108

รู้ก่อนเดินทาง

• ฤดูกาล​ของ​การ​ท่อง​เที่ยว​ คือ​ฤดู​หนาว​จาก​เดือน​ตุลาคม​ เป็นต้น​ไป คือ​วัน​เวลา​ที่​ดี​ที่สุด​ ที่​จะ​ได้​ชม​กวางผา และ​ สามารถ​เที่ยว​ได้​จนถึง​ช่วง​ต้น​ฤดู​ฝน ราว​เดือน​พฤษภาคม • ดอย​มอ่ น​จอง ไ​ม่มส​ี งิ่ อ​ ำนวย​ความ​สะดวก​ใดๆ นักท​ อ่ ง​เทีย่ ว​ ต้อง​นำ​เต๊นท์ขึ้น​ไป​กาง​และ​ทำ​อาหาร​ทาน​เอง ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 212

1099

ÍÁ¡ŽÍ º.Âҧໂ§ º.ÁÙà«Í º.áÁ‹µ×é¹

´ÍÂÁ‹Í¹¨Í§ à´Ô¹à·ŒÒ

¡ÇÒ§¼Ò

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

13

1/28/09 3:14:46 PM


เส้นทางโรแมนติก

4. ชม​ดอย​สีชมพู​

หากมาเที่ยวช่วงต้นÄดูหนาว​ ก็จะได้พบดอกนางพญาเสือโคร่ง​ ออกดอกสีชมพูบานสะพรั่ง​ หวานชื่นใจไปทั่วดอย

ดอย​ภู​คา​​น่าน

ลด​หลั่น​กัน​ถึง​12​ ชั้น​ ยาม​พระอาทิตย์​ลับ​เหลี่ยม​ เขา​พระจันทร์เ​คลือ่ น​ตวั ม​ า​จบั จอง​ทอ้ งฟ้า​เพียง​เร้น​ กาย​ลง​นอน​ใต้​หลังคา​ผ้าใบ​เปิด​ม่าน​ออก​มา​ชม​ดาว ณ​จุด​ชม​วิว​ลาน​ดู​ดาว​ยอด​ดอย​ภู​คา​ แห่ง​นี้​ก็​นับ​ เป็น​ทริป​ที่​ตรึง​ใจ​ได้​ไม่​รู้​ลืม

ดู​ทะเล​หมอก​ บน​ยอด​เขา​ภู​คา

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

•​ ถ้าไ​ป​นา่ นใน​ฤดูฝ​ น​​อย่าล​ มื ห​ าหนอน​รถ​ดว่ น​มา​รบั ป​ ระทาน​ เพราะ​อุดม​ไป​ด้วย​โปรตีน​แท้ๆ •​ ถ้า​ผ่าน​ไป​ทาง​อ.เวียง​สา​ลอง​แวะ​ร้าน​กาแฟ​PP​Milk​&​ Coffee​House​ริม​แม่น้ำ​น่าน​ของ​ขึ้น​ชื่อ​คือ​กาแฟ​สด​ วอฟเฟิล​และ​แซ​นวิช​ไส้​ต่างๆ​

·Õè·Ó¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹ áË‹§ªÒµÔÏ

รู้ก่อนเดินทาง​

เช้า​วัน​ใหม่​ใน​ยาม​ที่​ดวง​อาทิตย์​ยัง​ไม่ทัน​โผล่​พ้น​ขอบ​ฟ้า​เสียง​กระซิบ​ของ​สายลม​ยามเช้า​ลอย​ผ่าน​ เทือก​เขา​ที่​เรียง​ราย​สลับ​ซับ​ซ้อน​เบื้อง​หน้าที่​เวิ้งว้าง​กว้าง​ไกล​เต็ม​ไป​ด้วย​ทะเล​หมอก​สี​เทา​จาง​พืชพันธุ์​ ี้ ได้ซ​ อ่ น​ความ​มหัศจรรย์​ ชนิดต​ า่ งๆ​ทยอย​กนั ผ​ ลิด​ อก​ออก​ผล​บาน​สะพรัง่ เ​ต็มข​ นุ เขา​ณ​ดอย​ภค​ู า​แห่งน​ … เอา​ไว้​มากมาย​ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ ผืน​ป่า​แห่ง​เดียว​ใน​ประเทศไทย​ ที่​มี​พรรณ​ไม้​หา​ยาก​ของ​โลก​ อย่าง​ต้น​ ชมพู​ภู​คา​ หรือ​แม้​กระทั่ง​ ต้น​เต่า​ร้าง​ยักษ์​ภู​คา​ รวม​ไป​ถึง​ต้น​ก่วม​ภู​คา​ พรรณ​ไม้​เฉพาะ​ถิ่น​ที่​หา​ยาก​ ของเมืองไทย​​หาก​มา​เที่ยว​ช่วง​ฤดู​หนาว​ก็​จะ​ได้​พบดอกนางพญา​เสือ​โคร่ง​ออกดอก​สีชมพู​บาน​สะพรั่ง​ หวาน​ชื่น​ใจ​ไป​ทั่ว​ดอย​นอกจาก​จะ​ชม​ความ​งาม​ของ​ดอย​สีชมพู​แห่ง​นี้​แล้ว​กิจกรรม​ง่ายๆ​ที่​อยาก​ให้​ทำ​​ คือการ​เดิน​ป่า​ระยะ​สั้น​ใน​เส้น​ทาง​เดิน​ศึกษา​ธรรมชาติ​ แวะ​ชม​ “น้ำ​ออก​รู”​ ที่​ธาร​น้ำ​ลอด​ หรือ​หาก​มี​ เวลา​และ​ชอบ​การ​ผจญ​ภัย​ไป​เที่ยว​ชม​น้ำตก​ภู​ฟ้า​น้ำตก​ขนาด​ใหญ่​ที่​ซ่อน​ตัว​อยู่​กลาง​ป่า​ลึก​มี​ความ​สูง​ 14

P.8-41_Mac3.indd 14-15

•​ ต​ น้ น​ างพญา​เสือโ​คร่งจ​ ะ​เบ่งบ​ าน​อวด​สชี มพูส​ ด​เต็มย​ อด​ดอย​ ตั้งแต่​ปลาย​เดือน​ธันวาคม​-​กุมภาพันธ์ •​ต้ อ งการ​ช ม​ด อก​ช มพู ​ภู ​คา​ให้ ​ไ ป​ใ น​เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ​ -​มีนาคม​

1256

Í.»˜Ç 1170

ä» Í.àÁÍ× §¹‹Ò ¹

เมือ่ ล​ ม​หนาว​มา​เยือน​พราว​ดอก​สชี มพูท​ แ​ี่ ซม​อยูต​่ าม​ตน้ ​ผลัดก​ นั ผ​ ลิบ​ าน​ทา่ มกลาง​ไอ​หมอก​ แต่ง​แต้ม​ยอด​เขา​ภู​คา​ให้​กลาย​เป็น​ดอย​สีชมพู

1080

Í.·‹ÒÇѧ¼Ò

¹éÓµ¡µŒ¹µÍ§ ¶éÓ¼Ò¦ŒÍ§ ªÁ¾ÙÀÙ¤Ò

¹éÓµ¡ÈÔÅÒྪÃ

ോÒÌҧ Âѡɏ

Í.º‹Íà¡Å×Í

º‹Íà¡Å×ÍÀÙà¢Ò

´ÍÂÀÙ¤Ò ¶ŒÒ¼Òà¡ŒÒ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

15

1/28/09 3:14:52 PM


เส้นทางโรแมนติก

สัมผัส​วิถี​ง่าย​งาม ใน​เมือง​โร​แมน​ติก​ กลาง​หุบเขา

ชีวิต​ยาม​เช้า​ของ​ ชาว​ปัว​เอง​ก็​มี​เสน่ห์​ ไม่​แพ้​เมือง​ไหนๆ ความ​เรียบ​ง่าย​ตาม​วิถี​ ชนบท​มี​ให้​เห็น​อยู่​ทั่วไป

5.

อำเภอ​ปัว น่าน

อ​ อ​หมู บรรยากาศ​ยาม​เช้า​จึง​ดู​สดชื่น​และ​มี​ชีวิต​ชีวา​ตั้งแต่​ฟ้า​ยัง​ไม่​สาง ด้วย​ความ​น่า​รัก​ของ​วิถี​ความ​เป็น​ อยู่​แบบ​ชุมชน ผสาน​กับ​ดิน​แดน​แห่ง​ขุนเขา​ที่​งดงาม ทำให้​เมือง​เล็กๆ แห่งนี้ กลาย​เป็น​เมือง​ที่​อยู่​ใน​ใจ​ ของ​ใคร​หลาย​คน​ที่​เคยไป​สัมผัส

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

บาง​คน​กล่าว​ไว้ว​ า่ สำหรับเมือง​ปวั ถ้าไ​ม่ต​ งั้ ใจ​ไป​จริงก็จ​ ะ​ไป​ไม่ถ​ งึ แต่ห​ าก​ไป​แล้วก็จ​ ะ​คดิ ถึงต​ ลอดไป​ อำเภอ​ปวั ตัง้ อ​ ยู่ใ​น​จงั หวัดน​ า่ น จังหวัดท​ ี่ไ​ม่ใช่ท​ าง​ผา่ น​สเ​ู่ มือง​ทอ่ ง​เทีย่ ว​สำคัญท​ าง​ภาค​เหนือ หาก​แต่เ​ป็น​ ทีท่ มี่ ธ​ี รรมชาติง​ดงาม มีวฒ ั นธรรม​ชาว​ไท​ลอื้ วัดวา​อาราม​เก่าแ​ ก่ ชุมชน​ทย​ี่ งั เ​ต็มไ​ป​ดว้ ยความ​บริสทุ ธิข​์ อง​ รอย​ยิ้ม​และ​ผู้คน ​ใคร​ที่ได้​เข้าไป​สัมผัส ก็​ยาก​ที่​จะ​ลืม…บน​เส้น​ทาง​เขียว​ขจี​ของ​จังหวัด​น่าน​สู่​อำเภอ​ปัว มีค​ วาม​เป็นม​ า​ทนี่ า่ ป​ ระทับใ​จ เดิมเ​ป็นอ​ าณา​จกั ร​เล็กๆ ของ​ลา้ น​นา และ​เป็นถ​ นิ่ ท​ อ​ี่ ยูอ​่ าศัยข​ อง​ชาว​ไท​ลอื้ ม​ า​ หลาย​ร้อย​ปี มี​ความ​อุดม​สมบูรณ์​ของ​ผืน​ดิน​และ​แหล่ง​น้ำ วัฒนธรรม​ชาว​ไท​ลื้อ​คือ​การ​ทอ​ผ้าลาย​น้ำ​ไหล ล้วน​สะท้อน​คติ​ความ​เชื่อ ฝีมือ​เชิง​ช่าง และ​จินตนาการ​ทาง​ศิลปะ​ของ​ชุมชน​ชาว​ไท​ลื้อ​ได้​อย่าง​ดี ชีวิต​ยาม​เช้า​ของ​ชาว​ปัว​เอง​ก็​มี​เสน่ห์ ​ไม่​แพ้​เมือง​ไหนๆ ความ​เรียบ​ง่าย​ตาม​วิถี​ชนบท​มี​ให้​เห็น​ อยู่​ทั่วไป โดย​เฉพาะกาด​เช้า ชาว​บ้าน​นำ​ของ​มา​ขาย พืช​ผัก​ท้อง​ถิ่น​ตาม​ฤดูกาล ยอด​ฟักทอง ตำลึง​ ผัก​ฮาก ผัก​หวาน รวม​ถึง​อาหาร​พื้น​บ้าน​ไม่​ว่า​จะ​เป็น ตำ​ขนุน ตำ​เตา ส่า​มะเขือ​แจ้ แอบ​อ่อง​ 16

P.8-41_Mac3.indd 16-17

รู้ก่อนเดินทาง

·Õè·Ó¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹ áË‹§ªÒµÔÏ 1256

• ​เมื่อ​เดิน​ทาง​ถึง​อำเภอ​ปัว ถ้า​อยาก​เห็น​ของ​แปลก 1 ใน Unseen Thailand ก่อน​ถึง​ตัว​อำเภอ​เล็ก​น้อย มี​ทาง​แยก​เข้า​สู่ วัด​ปราง ลอง​ เลี้ยว​เข้าไป​ดู “ต้น​ดิก​เดีย​ม” พรรณ​ไม้​อัศจรรย์​ที่​คล้าย​มี​อารมณ์​ขัน เพราะ​ใบไม้​จะ​สั่น​ไหว​ระริก​ทุก​ครั้ง ยาม​ถูก​คน​สัมผัส

¹éÓµ¡µŒ¹µÍ§ ¶éÓ¼Ò¦ŒÍ§ ªÁ¾ÙÀÙ¤Ò

¹

Í.»˜Ç

ä» Í .àÁÍ× § ¹‹Ò

ใน​ความ​เงียบ​สงบ บน​ถนน​สาย​หนึง่ สอง​ขา้ ง​ทาง​ถกู โ​อบ​ลอ้ ม​ดว้ ย​ขนุ เขา​และ​ทอ้ งฟ้าส​ ค​ี ราม มุ่ง​หน้า​สู่​เมือง​เล็กๆ ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​วัฒนธรรม ทุ่ง​ข้าว กอง​ฟาง และ​รอย​ยิ้ม​ของ​ผู้คน

• ​แวะ​ตลาด​เช้า​แล้ว​ถาม​หา “แกง​ก้าม” อาหาร​พื้น​บ้าน​แท้ๆ ของ​ชาว​ น่าน ปรุง​โดย​หมู​สาม​ชั้น​นำ​ไป​แกง​กับ​น้ำ​พริก​ทาง​เหนือ อาหาร​อีก​ ชนิด​หนึ่ง​อยาก​ให้​ลอง​แต่​อาจ​จะ​หา​รับ​ประทาน​ได้​ยาก​คือ “ยำ​หนัง” เป็นการ​นำ​เอา​หนัง​วัว​หรือ​ควาย​ตาก​แห้ง​มา​เผา​ให้​สุก หั่น​เป็น​ชิ้น​ บางๆ แล้ว​นำ​ไป​แช่​น้ำ​จน​นุ่ม ก่อน​นำ​มา​คลุก​กับ​พริก​ป่น แล้ว​ปรุง​ ด้วย​เกลือ​และ​โรย​หน้า​ด้วย​ผักไผ่​ที่​มี​กลิ่น​หอม​ยั่ว​น้ำลาย​ยิ่ง​นัก

1170

¹éÓµ¡ÈÔÅÒྪÃ

Í.·‹ÒÇѧ¼Ò

1080

ോÒÌҧ Âѡɏ

Í.º‹Íà¡Å×Í

º‹Íà¡Å×ÍÀÙà¢Ò

´ÍÂÀÙ¤Ò ¶ŒÒ¼Òà¡ŒÒ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

17

1/28/09 3:14:57 PM


เส้นทางโรแมนติก

6. ขับ​รถ​ชม​ทะเล​หมอก

บรรยากาศยามเช้า​ เป็นภาพที่เต็มไปด้วย สายหมอกลอยอ้อยอิ่ง ที่ปลายขอบฟ้า​ อากาศเย็นสบายชื่นใจ

ใน​ดิน​แดน​ที่​ได้​ชื่อ​ว่า​ ส​วิต​เซอร์​แลนด์​เมือง​ไทย เขา​ค้อ​เพชรบูรณ์

ที่​จุด​ชม​วิว​ และตลาด​พืช​ผล​ทางการ​เกษตร​ ตลอด​ เส้น​ทาง​​ และ​บริเวณ​กิโลเมตร​ที่​ 5​ ของ​ถนน​หลวง​ หมายเลข​2325​ มี​สถาน​ที่พัก​ผ่อน​ที่​สวย​ที่สุด​ของ​ เขา​ค้อ​คือ​อ่าง​เก็บ​น้ำ​รัต​นัย​ซ่อน​ตัว​อยู่​ บรรยากาศ​ ของ​ทะเลสาบ​ผืน​เล็ก​ มี​วิว​ของ​ท้องฟ้า​และ​ขุนเขา​ น้อย​ใหญ่เ​ป็นฉ​ าก​หลัง​ยาม​พระอาทิตย์อ​ สั ดง​งดงาม​ และ​โร​แมน​ติก​อย่า​บอก​ใคร

อร่อยประจำถิ่น ÀÙËԹËͧ¡ÅŒÒ

ห้อมล้อม​ไป​ด้วย​ทะเล​ภูเขา​หญ้า​สลับ​ซับ​ซ้อน​ มี​ยอด​เขา​ย่า​เป็น​ภูเขา​สูง​ 1,290​ เมตร​ สูงที่สุด​ของ​​ เขา​คอ้ ​ไม่ว​ า่ ฤ​ ดูไ​หน​เขา​คอ้ ​ก็มอ​ี ากาศ​ทเ​ี่ ย็นส​ บาย​ตลอด​ป​ี โดย​เฉพาะ​ชว่ ง​ฤดูห​ นาว​​ทีก​่ ลาง​คนื ม​ อ​ี ณุ หภูม​ิ เฉลี่ย​3-5​องศา​จึง​ทำให้​บรรยากาศ​ยาม​เช้า​เป็น​ภาพ​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​สาย​หมอก​ลอย​อ้อยอิ่ง​ปลายข​อบ​ฟ้า​ อากาศ​เย็นส​ บาย​สดชืน่ ​ยาม​เย็นช​ ม​พระอาทิตย์ต​ กดิน​ทอแสง​สแ​ี ดง​ชมพูอ​ าบ​ทะเล​ภเู ขา​แห่งน​ ​ี้ ด้วย​ความ​ งดงาม​ของ​ขนุ เขา​และ​ทะเล​หมอก​เขา​คอ้ ​จึงเ​ป็นส​ ถาน​ท​ี่ ทีเ่ หมาะ​สำหรับข​ บั ร​ ถ​เทีย่ ว​​เลียบ​เลาะ​ได้ต​ งั้ แต่​ อำเภอ​เมือง​ตาม​ถนน​สาย​เพชรบูรณ์​-​หล่มสัก​ แวะ​เที่ยว​เนิน​มหัศจรรย์​ณ​กิโลเมตร​ที่​17-18​เพียง​จอด​รถ​นิ่งๆ​แล้ว​ปลด​เกียร์​ว่าง​รถ​จะ​ไหล​ถอย​ หลัง​ขึ้น​เนิน​สูง​อย่าง​น่า​อัศจรรย์​ ขับ​รถ​ไป​ไม่​นาน​แวะ​พัก​จิบ​กาแฟ​สด​หรือดื่ม​น้ำ​เสาวรส​คั้น​สดๆ​จาก​ไร่​ 18

P.8-41_Mac3.indd 18-19

ÈÃÕ´

·‹Ø§áÊŧËÅǧ (˹ͧáÁ‹¹éÓ)

ÔÉ°

ä˺ÕàÍç¹

·ÑºàºÔ¡

รู้ก่อนเดินทาง

12

à¢Ò¤ŒÍ

¹éÓµ ¡

สำหรับ​คน​ที่​ชื่น​ชอบ​ ​ความ​งาม​ของ​ภูมิประเทศ​ที่​โอบ​ล้อม​ไป​ด้วย​ขุนเขา​ สอง​ข้าง​ทาง​เป็น​ ทุง่ น​ า​เ​ขียว​ขจี​ขับร​ ถ​เปดห​ น้าต่าง​ตอ้ นรับอ​ ากาศ​เย็นส​ บาย​ทป​ี่ กคลุมไ​ป​ดว้ ย​สาย​หมอก​เขาค้อ​ คือ​จุด​หมาย​ที่​ใครก็​ฝัน​ถึง เขา​ค้อ​ คือ​เส้น​ทาง​แห่ง​ความ​สุข​ที่​เพิ่ม​ความ​สดชื่น​และ​ความ​หอม​หวาน​ให้​กับ​ชีวิต​ ดิน​แดน​ที่​

¾ÔɳØâÅ¡

•​ มา​เทีย่ ว​เขา​คอ้ แ​ ล้วอ​ ย่าพ​ ลาด​ชมิ น​ ำ้ เ​สาวรส​คนั้ ส​ ดๆ​หวาน​ ชื่น​ใจ​​แวะ​ซื้อ​ผล​เสาว​รส​สดๆ​ใน​ราคา​แสน​ถูก​ที่​วาง​ขาย​ อยู่​หน้า​ไร่​หรือ​ตลาด​พืช​ผล​ทางการ​เกษตร

¾ÃеÓ˹ѡà¢Ò¤ŒÍ

21

ྪúÙó ÍØ·ÂÒ¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÃÕà·¾

仡Ãا෾Ï

•​ เขา​ค้อ​ใน​ฤดู​ร้อน​-​ อากาศ​สดใส​ ท้องฟ้า​สี​คราม​ ภูเขา​ หญ้า​สี​เหลือง​ทอง •​ เขา​คอ้ ใ​น​ฤดูฝ​ น​-​สอง​ฝงั ถ​ นน​หอ่ ห​ มุ้ ไ​ป​ดว้ ย​สเ​ี ขียว​ละลาน​ตา อากาศ​สดชื่น​แจ่มใส •​ เขา​ค้อ​ใน​ฤดู​หนาว​-​ปิด​แอร์​ เปิด​หน้าต่าง​รับ​ลม​เย็น​และ​ สาย​หมอก​ สูด​อากาศ​บริสุทธิ์​ และ​ภูเขา​หญ้า​ที่​กำลัง​จะ​ เปลี่ยน​สี​จาก​เขียว​เป็น​สี​เหลือง​ทอง ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 213

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

19

1/28/09 3:15:01 PM


เส้นเส้ทางของความโรแมนติ นทางโรแมนติก ค

พรม​ดอกไม้​สี​เหลือง ที่​ห่ม​คลุม​ทั่ว​ทั้ง​ขุนเขา

7.

เมื่อ​ลม​หนาว​มา​เยือน ดอกไม้​ชนิด​นี้ ​จะ​บาน​สะพรั่ง​ ห่อ​หุ้ม​ผืน​ดิน​ ไป​ทั่ว​ขุนเขา

ดอย​แม่​อู​คอ แม่ฮ่่องสอน

​ใน​ความ​งาม​ และ​เสน่ห์​ของ​ดอกบัว​ตอง​อย่าง​หมด​หัวใจ อีก​มุม​หนึ่ง​ที่​อยาก​ให้​สัมผัส​คือ​การ​ได้​ขับ​รถ​ ไ​ป​เรือ่ ยๆ ช้าๆ ตาม​ถนน​สาย​แม่แจ่ม-ขุนยวม ทางหลวง​หมายเลข 1263 จะ​เห็นท​ วิ ด​ อกบัวต​ อง​คลอเคลีย​ กับ​ทะเล​หมอก​ลัด​เลาะ​ไป​ตาม​สันเขา งดงาม​สวย​ดั่ง​สวรรค์​ที่ซ่อนตัวอยู่​บน​ผืน​แผ่น​ดิน​ไทย…

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

​สี​เหลือง​งาม​นาม​ว่าบัว​ตอง เมื่อ​ลม​หนาว​มา​เยือน ดอกไม้ช​ นิด​นี้​จะ​บาน​สะพรั่ง​ห่อ​หุ้ม​ผืน​ดิน​ไป​ทั่ว​ขุนเขา เป็น​ที่​ประหลาด​ตา​ประหลาด​ใจ​ต่อ​ผู้​พบเห็น โดย​เฉพาะ​เมื่อ​ทราบ​ว่า​ดอกไม้​ชนิด​นี้​หา​ใช่​พันธุ์ ​ไม้​ท้อง​ ถิ่น แต่​ข้าม​น้ำ​ข้าม​ทะเล​มา​จาก​แดน​ไกล​ถึง​ทวีป​อเมริกา​กลาง​และ​หมู่​เกาะ​อินเดีย​ตะวัน​ตก กล่าว​กัน​ว่า​ ผู้​ที่​นำ​เมล็ด​พันธุ์​บัว​ตอง หรือ Mexican Sunflower มา​แพร่​พันธุ์ คือ​มิช​ชัน​นารี​ที่​เข้า​มา​เผย​แพร่​ศาสนา​ คริสต์ ​ใน​ดิน​แดน​แถบ​นี้ ยอด​ดอย​และ​เทือก​เขา​ของ​แม่​อู​คอ​จึง​เต็ม​ไป​ด้วย​สีสัน​สดใส​ของ​ดอกบัว​ตอง​ ยาม​พระอาทิตย์​ขึ้น แสงแดด​สี​ทอง​ส่อง​ผ่าน​ไอ​หมอก​แซม​สลับ​กับ​มวล​ดอกไม้​อบอวล​ไป​ทั่ว​หุบเขา ไม่​ ว่า​ใคร​ที่​ได้​ไป​ยืน​อยู่​บน​จุด​ชม​วิว มอง​ลง​มา​เห็น​ท้อง​ทุ่ง​ดอกไม้​สี​เหลือง​อร่าม​ดั่ง​ปู​พรม​ไว้ ก็​ต่าง​หลงใหล​ 20

P.8-41_Mac3.indd 20-21

รู้ก่อนเดินทาง

áÁ‹Î‹Í§Ê͹ ´ÍÂáÁ‹ÍÙ¤Í 1263

Í.¢Ø¹ÂÇÁ • ดอกบั ว ​ต อง​จ ะ​บ าน​ส ะพรั่ ง ​ตั้ ง แต่ ​เ ดื อ น​พ ฤศจิ ก ายน- ÇÑ´ºŒÒ¹µ‹Íᾠþ.¢Ø ¹ÂÇÁ ธันวาคม 108 • วนอุทยาน​ทงุ่ ด​ อกบัวต​ อง​ไม่มบ​ี า้ น​พกั ไ​ว้บ​ ริการ ต้อง​ตดิ ต่อ​ พื้นที่​สำหรับ​กาง​เต๊​นท์​และ​นำ​เต๊นท์มา​กาง​นอน​เอง 1337

ä»Í.áÁ‹ÃÔÁ

仵ҡ

เมื่อ​หลาย​สิบ​ปี​ก่อน...มีด​อก​ไม้​ชนิด​หนึ่ง​สี​เหลือง​อร่าม พร้อมใจ​กัน​ผลิ​บาน​ต้อนรับ​ฤดู​หนาว ห่ม​คลุม​ไป​ทั่ว​ขุนเขา​ของ​ดอย​แม่​อู​คอ ดอกไม้​ชนิด​นี้​่มี​แหล่ง​กำเนิด​อยู่​ที่ดิน​แดน​ไกล​โพ้น… ข้าม​ฟ้า​ข้าม​ทะเล มา​ช่วยเติม​สีสัน​แห่ง​ฤดูกาล​ให้​เป็น​สรวง​สวรรค์​อีก​แห่ง​ของ​เมือง​ไทย บน​ยอด​ดอย​สูง​ของ​บ้าน​แม่​อู​คอ อำเภอ​ขุนยวม จังหวัด​แม่ฮ่องสอน มี​เรื่อง​เล่า​เกี่ยว​กับ​ดอกไม้​

• แวะ​เที่ยว​ชม​เลือก​ซื้อ​สิ้น​ค้า​พื้น​เมือง​และ​ดื่ม​กาแฟ​สด ที่​ ตลาด​ชาว​เขา ถึง​ก่อน​ทาง​ขึ้น​ดอย​แม่​อู​คอ มี​ผัก ผล​ไม้​ สดๆ จาก​ไร่​วาง​ขาย​อยู่​ริม​สอง​ข้าง​ทาง​ ส่วน​ด้าน​หลัง​ ตลาด มี​แปลง​ดอกไม้​เมือง​หนาว​สีสัน​สดใส​ให้​เดิน​แวะ​ชม​ และ​ถ่าย​รูป​อีก​ด้วย

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 213

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

21

1/28/09 3:15:04 PM


เส้นทางโรแมนติก

ทะเลสาบ ทิว​สน ดิน​แดน​ใน​เทพนิยาย

8.

ความสงบนิ่งบนความงามเหล่านี้ ทำให้หลายคนเปรียบปางอุ๋ง เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ปา​งอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

หนึ่ ง ​กิ จ กรรม​ที่ ​ไ ม่ ​ค วร​พ ลาด คื อ ​การ​นั่ ง ​แ พ​ช ม​ ทั ศ นี ย ภาพ ​แ ละ​บ รรยากาศ​โ ดย​ร อบ​ท ะเลสาบ คง​ไ ม่ ​ต้ อ ง​บ รรยาย​ว่ า ​ดิ น ​แ ดน​แ ห่ ง ​นี้ ​ส วย​แ ละ​ ตระการ​ตา​เพียง​ใด ถัด​จาก​หมู่บ้าน​รวม​ไทย​ไป​ ประมาณ 6 กิโลเมตร แวะ​ดื่ม​ชา​และ​ซื้อ​ใบ​ชา​ ที่ ​ห มู่ บ้ า น​รั ก ​ไ ทย​ที่ ​มี ​วั ฒ นธรรม​ข อง​ช าว​จี น​ ​ยูน​นาน ​มี​ใบ​ชา​และ​ผล​ไม้​แช่​อิ่ม​ขาย​ เพียง​ได้​มา สั ม ผั ส ​บ รรยากาศ​ของ​ภูเขา ท้องฟ้า ทะเลสาบ​ ป่า​สน และ​ทิว​หมอก ทำให้​รู้สึก​ว่า…โลก​นี้​ยัง​คง​มี​ อะไร​งดงามอีกมากมายที่​รอ​ให้​เรา​ค้นหา​

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

หากทอด​สายตา​ไป​ยัง​ทะเลสาบ​ที่​โอบ​ล้อม​ด้วย​ยอด​เขา​สูง ยาม​พระอาทิตย์​ขึ้น แสง​สี​ทอง​ สะท้อน​ผืน​น้ำ​ผ่าน​ทิว​สน​เรียง​ราย​ริม​ทะเลสาบ ไอ​หมอ​กบางๆ ที่​ลอย​เรี่ย​ผิวน้ำ บรรยากาศ​ที่​เย็น​สบาย​ ​ใน​ยาม​เช้า ความ​สงบ​นิ่ง​บน​ความ​งาม​เหล่า​นี้ ทำให้​หลาย​คน​เปรียบ​ ปา​งอุ๋ง​ เหมือน​สวิตเซอร์แลนด์​ เมือง​ไทย หรือ​บาง​คน​ก็​ว่า​เหมือน​นิวซีแลนด์ แต่​ไม่​ว่า​จะ​เหมือน​ประเทศ​ใด​ใน​โลก สิ่ง​ที่​น่า​ภูมิใจ​คือ​ ปา​งอุ๋ง ดิน​แดน​สุด​โร​แมน​ติก​เสมือน​ใน​เทพนิยาย​แห่ง​นี้​ตั้ง​อยู่​ใน​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน ของไทย​​นี่เอง​ ปา​งอุ๋ง​หรือ​โครงการ​พระ​ราชดำริ​ปาง​ตอง 2 ตั้ง​อยู่​ห่าง​จาก​อำเภอ​เมือง​ประมาณ 44 กิโลเมตร ภายใน​ โ​ค​รง​การฯ​เป็นท​ ต​ี่ งั้ ข​ อง​หมูบ่ า้ น​รวม​ไทย มีก​ าแฟ​หอม​กรุน่ ร​ส​ชาต​อร่อย​รอ​ตอ้ นรับ ใคร​ทช​ี่ อบ​ถา่ ย​รปู เดินเ​ลาะ​ เลียบ​ไป​ตาม​รมิ ท​ ะเลสาบ มีส​ วน​ดอกไม้ สวน​หย่อม​ไม้ด​ อก​และ​ไม้ป​ ระดับ ใ​ห้เ​ก็บเ​ป็นภ​ าพ​แนบ​ความ​ทรง​จำ​ 22

P.8-41_Mac3.indd 22-23

รู้ก่อนเดินทาง

ºŒÒ¹ÃÇÁä·Â

»Ò§ÍØŽ§

ÀÙâ¤Å¹ Unseen

¡ÃÐàËÃÕ觤ÍÂÒÇ

¶éÓÅÍ´ Unseen

1095

Í.»Ò§ÁмŒÒ Í.àÁ×ͧ ¹éÓ¾ØÌ͹àÁ×ͧủ

Í.»ÒÂ

¹éÓµ¡ËÁÍủ

⻆§¹éÓÌ͹·‹Ò»Ò ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔˌǹéӴѧ

º‹Í¹éÓÌ͹¼Ò»†Í§

• ปา​งอุ๋ง เที่ยว​ได้​ตลอด​ทั้ง​ปี แต่จะ​สวย​ที่สุด​ใน​ฤดูหนาว ควร​ตื่น​แต่​เช้า​มา​เก็บ​ภาพ​พระอาทิตย์​ขึ้น​เป็น​แสง​สี​ทอง​ ทั่ว​ป่า​สน ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 213

ä»àªÕ§ãËÁ‹

หาก​นอน​ตื่น​ขึ้น​มา​ใน​ตอน​เช้า... แล้ว​ยัง​รู้สึก​เหมือน​อยู่​ใน​ความ​ฝัน ใน​ดิน​แดน​ใด​สัก​แห่ง​ มอง​ไป​ข้างๆ มี​ทุ่ง​หญ้า​เขียว​ขจี ทิว​สน​เรียง​ราย แสงแดด​สะท้อน​แผ่น​น้ำ​ใน​ทะเลสาบ​กลาง​ หุบเขา ดิน​แดน​นี้​หา​ใช่​ความ​ฝัน แต่​มีชื่อ​ว่า…ปา​งอุ๋ง

• น้อย​คน​นกั ท​ มี่ า​เยือน​ปา​งอุง๋ แ​ ล้วจ​ ะ​พลาด “Arabica Coffee” ที่​ร้าน Foodbank Coffee Shop ชาว​บ้าน​ใน​เขต​ปา​งอุ๋ง​ นิยม​ปลูก​กาแฟ​และ​จำหน่าย​ใน​ราคา​ไม่​แพง เรื่อง​รส​ชาต​ิ​ นั้น​เข้ม​ข้น​ถึงใจ ถูกใจ​คอ​กาแฟ​เลย​ที​เดียว และ​อย่า​พลาด​ ที่​จะ​ไป​จิบ​ชา ชิม​ขา​หมู​ที่​หมู่บ้าน​รัก​ไทย หมู่บ้าน​ชาว​จีน​ จาก​กองพล 93

107

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

23

1/28/09 3:15:08 PM


เส้นทางโรแมนติก

ราชินี​ดอกไม้​ กับ​การ​เดิน​ทาง​ ที่​แสน​พิเศÉ

ดินแดนที่ไม่ต่างจาก ภาพฝันที่แสนหวาน และโรแมนติก

9.

ภู​สอยดาว​อุตรดิตถ์

แม้ก​ าร​พ​ ชิ ติ ย​ อด​ภส​ู อยดาว​จะ​ทา้ ทาย​และ​เหน็ดเหน�อ่ ย​แค่ไ​หน​แต่ห​ าก​ปลาย​ทาง​มด​ี นิ แ​ ดน​ท​ี่ แสน​โร​แมน​ติก​และ​งดงาม​ดั่ง​สวรรค์​รอ​อยู่​ทุก​ย่างก้าว​ของ​การ​เดิน​ทาง​ก็​จะ​เต็ม​เปียม​ไป​ด้วย​ คุณค่า​และ​ความ​ทรง​จำ​ที่​สวยงาม เสียง​ธาร​น้ำ​ไหล​กลิ่น​หอม​ใบ​หญ้า​ทุ่ง​ดอกไม้​ละลาน​ตา​คือ​ของ​ขวัญ​เล็กๆ​น้อยๆ​ที่​มี​ค่า​ที่​คุณ​จะ​ ได้​รับ​ตลอด​เวลา​การ​เดิน​ทาง​ขึ้น​ไปย​อด​​ภู​สอยดาว​​อาจ​จะ​ไม่ใช่​เรื่อง​ง่าย​สำหรับ​นัก​เดิน​เท้า​หลายๆ​คน​ ด้วย​เนิน​ที่​สูง​ชัน​เส้น​ทาง​แคบ​คด​เคี้ยว​ไต่​สูง​ขึ้น​เรื่อยๆ​ผสม​กับ​สาย​ฝน​หยาด​น้ำค้าง​ที่​ร่วง​โรย​มา​เป็น​ ระยะ​ทำให้ก​ าร​เดินท​ าง​นนั้ ย​ าก​และ​ทา้ ทาย​กว่าด​ อย​ไหนๆ​แต่ก​ ็ไ​ม่น​ า่ ป​ ระหลาด​ใจ​ที่ใ​คร​หลาย​คน​พยายาม​ พิชิต​ยอด​ดอย​​เพื่อ​ตาม​เก็บ​ภาพ​ความ​งาม​อัน​มหัศจรรย์​ของ​ทุ่ง​ดอก​หงอน​นาค​ราชินี​แห่ง​ดอกไม้​ ​ที่​ผลิ​ ดอก​บาน​สะพรั่ง​ห่ม​คลุม​ทั่ว​ทุ่ง​กว้าง​รวม​ไป​ถึง​เอื้อง​หมาย​นา​ลิลลี่​ป่า​ลิ้น​มังกร​กระดุม​เงิน​ว่าน​ไก่​แดง​ และ​ผืน​หมอก​ที่​ปกคลุม​ป่า​สน​สาม​ใบ​​เรียง​ราย​ไป​ไกล​สุด​สายตา​ดิน​แดน​แห่ง​นี้​คง​ไม่​ต่าง​ไป​จาก​ภาพ​วาด​ ชวน​ฝัน​ที่​แสน​หวาน​และ​โร​แมน​ติก​ ให้​ความ​คุ้ม​ค่า​แก่​การ​ได้​มา​เยือน​ อุทยาน​แห่ง​ชาติ​ภู​สอยดาว​ 24

P.8-41_Mac3.indd 24-25

อำเภอ​น้ำปาด​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​ มี​เทือก​เขา​ที่​กั้น​ ระหว่าง​พรมแดน​ไทย-ลาว​ใน​ฤดูป​ ลาย​ฝน​ตน้ ห​ นาว​​ได้​ ชือ่ ว​ า่ ​​มท​ี งุ่ ด​ อกไม้ผ​ ลิบ​ าน​ที่ใ​หญ่ท​ สี่ ดุ ใ​น​ประเทศไทย​ นอกจาก​จ ะ​มี ​ทุ่ ง ​ด อกไม้ ​ส วย​แ ล้ ว ​ ยั ง ​มี ​น้ ำ ตก​ ​ภู​สอยดาว​ น้ำตก​สาย​ทิพย์​ น้ำตก​ผา​ชัน​ และ​ น้ำ​ตก​มอส​ให้​แวะ​ชม​อีก​ด้วย​ยาม​เย็น​หาก​ไม่​หนาว​ จัดจ​ น​เกินไ​ป​มีล​ ำธาร​สาย​เล็กใ​ห้ล​ ง​ไป​เล่นน​ ำ้ ไ​ด้อ​ ย่าง​ สบายใจ​ ´

ÍصÃ

×ͧ Í.àÁ

1047

µÔ ¶

þ.¹éÓ»Ò´

Í.¹éÓ»Ò´

¹éÓµ¡ÊÒ·Ծ

1212

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

•​ อาหาร​ขึ้น​ชื่อ​ของ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​คือ​“ข้าว​แคบ”​เป็น​ ข้าว​เกรียบ​ทท​ี่ ำ​จาก​แผ่นแ​ ป้ง​คล้ายๆ​แผ่นแ​ ป้งท​ ี่ใ​ช้ก​ นิ ​ กับแ​ หนม​เนือง​แต่น​ มุ่ แ​ ละ​เหนียว​กว่า​หา​ซอื้ ไ​ด้ทเ​ี่ มือง​ ลับแล​ห่าง​จาก​อำเภอ​เมือง​เพียง​9​กิโลเมตร

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ ชม​ทุ่ ง ​ด อกไม้ ​ต้ อ ง​ช่ ว ง​ฤ ดู ​ป ลาย​ฝ น​ต้ น ​ห นาว​ เดือน​สิงหาคม​-​ พฤศจิกายน​ ดอก​หงอน​นาค​จะ​ บาน​ช่วง​เที่ยง​วัน​ไป​แล้ว​ ดัง​นั้น​อาจ​จะ​เดิน​เที่ยว​ชม​ น้ำ​ตก​มอส​หรือ​น้ำตก​สาย​ทิพย์​ระหว่าง​รอ​ก็ได้ •​ การ​เดิน​เท้า​ขึ้น​ภู​สอยดาว​ไม่​เหมาะ​สำหรับ​นัก​ท่อง​ เที่ยว​ที่​ไม่​เคย​เดิน​ป่า​มา​เลย​ควร​มี​การ​ฝก​ซ้อม​บน​เส้น​ ÇÑ´ËŒÇÂÁ‹¹ ทาง​เดินป​ า่ ง​ า่ ยๆ​ให้เ​กิดค​ วาม​ชำนาญ​รองเท้าท​ ส​ี่ วม​ใส่​ ควร​เป็น​รองเท้า​ที่​มี​คุณภาพ​คงทน​และ​กัน​ลื่น •​ บน​ยอด​ดอย​ไม่มท​ี พี่ กั ห​ รือร​า้ น​อาหาร​ไว้บ​ ริการ​ต้อง​นำ​ ÀÙÊÍ´ÒÇ เต๊​นท์​และ​อุปกรณ์​การ​หุง​หา​อาหาร​เตรียม​ไป​เอง

1268

àÅÂ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

25

1/28/09 3:15:20 PM


เส้นทางโรแมนติก

ดอกไม้​ปลาย​ฝน​ สัมผัส​ลม​หนาว​ บน​เขา​สมอ​ปูน

น้ำบนหินนี้เอง​ ที่ช่วยหล่อเลี้ยงดอกไม้​ ทำให้ทั่วทั้งทุ่งเต็มไปด้วย ดอกไม้นานาพันธุ์

10.

อร่อย​ประจำ​ถิ่น​

•​ ร้ า น​อ า​ห าร​แ ถวๆ​เ ขา​ใ หญ่ ​ ร้ า น​เ ขา​ใ หญ่ ​เ มา​ท์ ​เ ทน จาก​แยก​ปากช่อง​เข้า​มา​ประมาณ​2​ กม.​ ซ้าย​มือ​ถนน​ ธนะ​รัชต์​ อาหาร​อร่อย​โดย​เฉพาะ​ขา​หมู​ทอด​ สุด​ยอด​ ใคร​ชอบ​อาหาร​พนื้ บ​ า้ น​ส้มตำ​ไก่ย​ า่ ง​ปลา​ชอ่ น​ทรง​เครือ่ ง​ ร้าน​ไก่​ย่าง​เลิศ​ทิพย์​ ริม​ทางหลวง​หมายเลข​304​ ทาง​ไป​ โคราช​อยาก​ชมิ ไ​วน์อ​ ร่อย​เมนูเ​ด็ด​ซาโยเต้ผ​ ดั แ​ ฮม​ต้อง​ไป​ท​ี่ ร้าน​PB​Valley​ทาง​ลัด​เข้า​Mission​Hill​และ​เขา​ใหญ่​ จาก​มวก​เหล็ก​ ผ่าน​ร้าน​Dairy​Farm​ ธิดา​เทพ​รีสอร์ท​ ถึงท​ าง​แยก​จะ​เห็นป​ า้ ย​บอก​ทาง​เป็นร​ะยะ​ๆ​บรรยากาศ​ดม​ี าก​ มีไร่​องุ่น​นับพันไร่​อยู่​ใน​หุบเขา

ลาน​สุริยัน​นครราชสีมา

รู้ก่อนเดินทาง

P.8-41_Mac3.indd 26-27

¿ÒÏÁ⪤

ªÑÂ

Åâ¸Թ

Granmonte

¶.¾Ë

1

Sir James Golf Club

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 214

Fabb ⺹ѹ«‹Ò

µ

26

·Í§ºÇ¡ ¤ÃÙµŒÍ

¶.ÁÔµ

ÐÃѪ

จะ​มี​ทุ่ง​ดอกดุสิตา​เต็ม​ลาน​กว้าง​ดอก​เล็กๆ​สี​ม่วง​และ​น้ำเงิน​สด​บาน​สะพรั่ง​ส่ง​กลิ่น​หอม​ชวน​หลง​ใหล​ และ​เนื่องจาก​บริเวณ​ลาน​หิน​ที่​มี​ลักษณะ​ชื้น​เพราะ​มี​น้ำ​ไหล​ริน​อยู่​ตลอด​เวลา​และ​น้ำ​บน​หิน​นี้​เอง​จะ​ช่วย​ หล่อ​เลี้ยง​ทุ่ง​ดอกไม้​ทำให้​ทั่ว​ทั้ง​ทุ่ง​จะ​เต็ม​ไป​ด้วย​ดอกไม้​นานา​พันธุ์​แข่ง​กัน​ออกดอก​สวยงาม​เช่น​เอื้อง​ นวลจันทร์​ม้า​วิ่ง​กระดุม​เงิน​ชบา​ดิน​หยาด​น้ำค้าง​จรัสจ​ ันทร์​ฯลฯ​ ​ ความ​งาม​ของ​ดอกไม้​อากาศ​ที่​หนาว​เย็น​คลอ​เคล้า​ไป​ด้วย​หมอ​กบางๆ​สร้าง​ความ​โร​แมน​ติก​ ให้​ลาน​หิน​แห่ง​นี้​อยู่​ไม่​น้อย​ใคร​ที่​ชอบ​ถ่าย​ภาพ​พลาด​ไม่​ได้​ต้อง​นำ​กล้อง​คู่​กาย​มา​ด้วย​เพื่อ​บันทึก​ภาพ​ที่​ งดงาม​น่า​ประทับ​ใจ​นับ​เป็น​อีก​หนึ่ง​ความ​ทรง​จำ​ดี​ดี​ที่​ไม่​อยาก​ให้​พลาด​ชม

2

ÃÀÒ¾

ÊÃкØÃÕ

¹ ¶.¸

ขุนเขา​ตั้ง​ตระ​หง่าน​เคียง​คู่​ หมอก​โรย​ตัว​บางๆ​ สร้าง​บรรยากาศ​โร​แมน​ติก​ ชวน​หลง​ใหล​ ดอกไม้​หลาก​หลาย​พันธุ์​เบ่ง​บาน​ทักทายส่ง​กลิ่น​หอม​ไม่​ขาด​สายที่ลาน​สุริยัน​ ​ ลาน​สรุ ยิ นั ​เป็นล​ าน​แห่งท​ งุ่ ด​ อกไม้ท​ ม​ี่ ชี อื่ เ​สียง​ของ​เขา​สมอ​ปนู ​เทือก​เขา​ซงึ่ เ​ป็นส​ ว่ น​หนึง่ ข​ อง​ เขา​ใหญ่​เป็นท​ รี่ าบ​กว้าง​ใหญ่​มีภ​ เู ขา​สลับก​ นั ร​ ะหว่าง​ทงุ่ ห​ ญ้าแ​ ละ​ลาน​หนิ ​ใน​ชว่ ง​เดือน​ตลุ าคม​ลาน​สรุ ยิ นั ​

Í.»Ò¡ª‹Í§

•​ ช่วง​ทน​ี่ า่ เ​ทีย่ ว​มาก​ทสี่ ดุ ค​ อื ช​ ว่ ง​ปลาย​ฝน​ตน้ ห​ นาว​หรือเ​ดือน​ ตุลาคมของ​ทุก​ปี​

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ à¢ÒãËÞ‹ ÅÒ¹ÊØÃÔÂѹ

à¢ÒÊÁͻٹ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

27

1/28/09 3:15:25 PM


เส้นทางโรแมนติก

แสง​แรก​แห่ง​สยาม พระอาทิตย์​ริม​ฝั่ง​โขง

ทิว​เขา​สลับ​ซับ​ซ้อน​ที่​มอง​ไป​ไกล​สุด​ตา ทำให้​ง่าย​ที่​จะ​ตกหลุม​รัก…กับ​ดิน​แดน​ที่​ ไม่​เคย​สิ้น​เสน่ห์​และ​มนต์​ขลัง​แห่ง​นี้

โขงเจียม อุบลราชธานี

ลูกโ​ต​ทวิ เ​ขา​สลับซ​ บั ซ​ อ้ น​จาก​ฝงั่ ล​ าว ท​ ม​ี่ อง​ไป​เรียง​ราย​ อยูไ​่ กล​ออก​ไป ให้ย​ นื ช​ ม​ทก​ี่ ลาง​สะพาน​ขา้ ม​แม่นำ้ ม​ ลู ​ ถือ​เป็น​จุด​ชม​วิว​ที่​มี​เสน่ห์​และ​โร​แมน​ติก​มาก​จริงๆ หาก​ต้องการ​ภาพ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​อลังการ ให้​ไป​ชม​ บริเวณ​ยอด​หน้าผา​ที่​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​ผา​แต้ม ที่​นี่​ คุณ​จะ​เห็น​พระ​อา​ทิต​ย์​ค่อยๆ โผล่​พ้น​ไหล่​เขา​ตัด​กับ​ เส้น​ขอบ​ฟ้า เบื้อง​ล่าง​มี​ลำน้ำ​โขง​ทอดตัว​ยาว​ไกล​ สุด​สายตา เพียง​ไม่​กี่​นาที ที่​แสง​แรก​ของ​ตะวัน​โผล่​ ขึ้น​มา​ทักทาย คุณ​จะ​เป็น​คน​แรก​ใน​ประเทศไทย​ที่​ ได้​สัมผัส​ความ​งาม​ของ​แสง​สี​ทอง​อร่าม​ของ​แผ่น​ดิน​ สุวรรณภูมิ​แห่ง​นี้

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

โขงเจียม ดิน​แดนตะวัน​ออก​สุด​ของ​ประเทศไทย ริม​มหา​นที​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​อย่าง​แม่น้ำ​โขง​ มี​ความ​อัศจรรย์​ของ​สายน้ำ​และ​ขุนเขา​ซ่อน​อยู่​ ใคร​ที่​ชื่น​ชอบ​แดด​อ่อนๆ ใน​ยาม​เช้า ที่​นี่… คือ​ที่ที่คุณ​ได้​สัมผัส​แสง​แรก​ของ​ตะวัน​ก่อน​ใคร อำเภอ โขงเจี ย ม จังหวัด​อุบลราชธานี เป็น​อำเภอ​เล็กๆ สุด​ชายแดน​ด้าน​ทิศ​ตะวัน​ออก​​

ของ​ประเทศไทย อิงแอบ​อยูอ​่ ย่าง​เงียบ​สงบ​กบั ส​ ายน้ำโ​ขง​สป​ี นู แ​ ละ​นำ้ ม​ ลู ส​ ค​ี ราม อากาศ​บริสทุ ธิร​์ มิ แ​ ม่นำ้ โ​ขง ทั้ง​กลิ่น​อาย​ธรรมชาติ วิถี​ชีวิต​ผู้คน​ริม​สายน้ำ ผสม​ผสาน​กับ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​ภูผา​หิน ที่​มี​ประติมากรรม​ ยุคก​ อ่ น​ประวัตศิ าสตร์ ทิวเ​ขา​สลับซ​ บั ซ​ อ้ น​จาก​ฝงั่ ล​ าว ท​ ม​ี่ อง​ไป​ไกล​สดุ ล​ กู ห​ ล​ู กู ต​ า ทำให้ง​า่ ย​ทจ​ี่ ะ​ตกหลุมร​ กั ​ กับ​ดิน​แดน​ที่​ไม่​เคย​สิ้น​เสน่ห์​และ​มนต์​ขลัง​แห่ง​นี้ ด้วย​ความ​สงบ​เงียบ ทำให้​หลาย​คน​เลือก​ที่​จะ​มา​พัก​ผ่อน​และ​ปล่อย​วาง​จาก​พันธนาการ​อัน​วุ่นวาย​​ แต่ก​ ม​็ อ​ี กี ห​ ลาย​คน เลือก​ทจี่ ะ​มา​เพือ่ ช​ ม​พระอาทิตย์โ​ผล่พ​ น้ เ​ส้นข​ อบ​ฟา้ ก​ อ่ น​ใคร​ใน​สยาม จุดช​ ม​พระอาทิตย์​ ขึ้น​ที่​สวย​และ​ง่าย​ต่อ​การ​เดิน​ทาง​มี 2 จุด ใคร​ที่​อยาก​ได้​บรรยากาศ​เรือ​หา​ปลา ชาว​บ้าน​ริม​น้ำ ภูเขา​​

28

P.8-41_Mac3.indd 28-29

• ตืน่ แ​ ต่เ​ช้าต​ รูแ​่ วะ​เทีย่ ว​ชมตลาด​เช้าโ​ขงเจียม พลาด​ไม่ไ​ด้ก​ บั ​ อาหาร​เช้า​ประจำ​ถิ่น​คือ กาแฟ​โบราณ และ ก๋วย​จั๊บ​ญวน​ ซึง่ เ​ส้นก​ ว๋ ย​จบั๊ จ​ ะ​แตก​ตา่ ง​จาก​ทวั่ ไป​คอื เส้นจ​ ะ​เรียว​ยาว​หนา​ นุ่ม น้ำ​ซุป​หอม​หวาน กระดูก​หมู​ชิ้น​พอดี​คำ และ​สำคัญ​คือ​ หอม​เจียว​ทอด​กรอบ​โรย​หน้า รับรอง​ชาม​เดียว…ไม่​พอ!

รู้ก่อนเดินทาง

• หาก​ได้​ไป​เที่ยว​ใน​ช่วง​ปลาย​ฝน​ต้น​หนาว​เดือน​ตุลาคม​ - ธันวาคม อย่าพ​ ลาด​ทจ​ี่ ะ​แวะ​ชม​ดอกไม้ป​ า่ ห​ ลาก​สสี นั บ​ าน​ สะพรั่ง​ไป​ทั่ว​ทุ่ง​หญ้า​ที่​น้ำตก​สร้อย​สวรรค์ ใน​เขต​อุทยาน​ แห่ง​ชาติ​ผา​แต้ม

¹éÓµ¡Å§ÃÙ

ÈÃÕàÁ×ͧãËÁ‹

áÁ‹¹éÓ⢧

11.

¹éÓµ¡ÊÃŒÍÂÊÇÃä

¼ÒᵌÁ

ªÁÇÔÇáÁ‹¹éÓÊͧÊÕ

á¡‹§µÐ¹Ð à¢×è͹»Ò¡ÁÙÅ

⢧à¨ÕÂÁ

á¡‹§Êо×Í à¢×è͹ÊÔÃÔ¹¸Ã ´‹Ò¹ª‹Í§àÁç¡

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

29

1/28/09 3:15:30 PM


เส้นทางโรแมนติก

เมื่อ​ยืน​อยู่​บน​เขา​สูง​ จาก​จุด​ชม​ทิวทัศน์​เขา​ขาด​ ปล่อย​อารมณ์​เหม่อ​มอง​ผ่าน​ ม่าน​หมอกขาว​สะอาด​บาง​เบาราวกับ​ ปุย​นุ่น​จะมองเห็นทิวทัศน์​ ใน​ประเทศ​​พม่า

12. ม่าน​หมอก​หนา

เทือก​เขา​สูง​ความ​งดงาม​ ที่​สวย​ดั่ง​ภาพ​ฝัน

ทองผาภูมิ​กาญจนบุรี

¾Á‹Ò

à¢×è͹à¢ÒáËÅÁ

ÍØ·ÂÒ¹ áË‹§ªÒµÔ ·Í§¼ÒÀÙÁÔ

ºŒÒ¹ÍÕµ‹Í§

323

ºØÃÕ

Þ¨¹

§¡Ò

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 217

Í.·Í§¼ÒÀÙÁÔ 3272

.àÁ×Í

•​ การ​เดินท​ าง​ไป​นำ้ ตก​จอ๊ ก​กระ​ดนิ่ ​สามารถ​เดินเ​ท้าเ​ข้าไป​ได้​ อย่าง​เดียว​ รถยนต์ ​ไม่​สามารถ​เข้า​ได้​ทั้ง​ฤดู​ฝน​และ​ฤดู​แล้ง​ ¹éÓµ¡¨Í¡¡ÃдÔè¹ และ​ควร​เตรียม​อุปกรณ์​ป้องกัน​ทาก​ให้​พร้อม

ä»Í

P.8-41_Mac3.indd 30-31

รู้ก่อนเดินทาง​

ä»Í.Êѧ¢ÅкØÃÕ

 ǹŒÍ

30

•​ ถ้า​ไป​ถึง​ทองผาภูมิ​ขอ​ให้​ลอง​ ปลา​น้ำ​จืด​ทุก​ชนิด​ ไม่​ว่า​ จะ​เป็น​ปลา​คัง​ ปลา​บึก​ ปลา​ยี่สก​ ปลาก​ราย​ หรือ​ปลา​ กระทิง​ เพราะ​ตก​กัน​สดๆ​ จาก​แม่น้ำ​และ​อ่าง​เก็บ​น้ำ​ ร้าน​อาหาร​ใน​เขื่อน​เขา​แหลม​ มี​ร้าน​อาหาร​อร่อย​แนะนำ​ ชื่อครัวชนบท​ เป็น​ร้าน​เก่า​แก่​ดั้งเดิม​ ตั้ง​อยู่​บน​เส้น​ทาง​ ไทรโยค​-​ ทองผาภูมิ​ อยู่​ก่อน​ถึง​น้ำตก​ผา​ตาด​ไป​ไม่​ไกล​ จะ​ผ่าน​หมู่บ้าน​แล้ว​ร้าน​อยู่​ขวา​มือ​เชิง​สะพาน​

éÓá¤

ปล่อย​อารมณ์​เหม่อ​มอง​ผ่าน​ม่าน​หมอกขาว​สะอาด​ บาง​เบาราวกับ​ปุย​นุ่น​ จะ​มอง​เห็น​หมู่บ้าน​อี​ต่อง​ หมู่บ้าน​หิน​กอง​เนิน​เสา​ธง​ทิวทัศน์​ใน​ประเทศ​​พม่า​และ​ครา​ใด​ที่​ท้องฟ้า​เปิด​ธรรมชาติ​เป็นใจ…ไม่​เพียง​ แต่​ทิวทัศน์​ของ​ป่า​ใหญ่​และ​ขุนเขา​ใน​ฝั่ง​พม่า​เท่านั้น​ที่​จะ​ปรากฏ​อยู่​เบื้อง​หน้า​แทบ​ไม่​น่า​เชื่อ​ว่า​ท้อง​ทะเล​ อันดามัน​ไข่มุก​เม็ด​งาม​ของ​ชาว​ไทย​ก็​จะ​ยัง​ปรากฏ​ให้​เห็น​ด้วย​ตา​เปล่า​เช่น​กัน​ ความ​งดงาม​เหล่า​นี้​ไม่​ได้​สิ้น​สุด​แค่​เฉพาะ​ทิวทัศน์​อัน​ไกล​โพ้น​ เพียง​ละ​สายตา​หัน​มา​มอง​ธรรมชาติ​ รอบ​ด้าน​ที่​อยู่​ใกล้​ตัว​ จะ​สัมผัส​ได้​ถึง​ละออง​เย็น​ใส​จาก​สาย​ธาร​ของ​น้ำตก​จอก​กระ​ดิ่น​ น้ำตก​น่า​รัก​ที่​ซึ่ง​ สายน้ำ​ไหล​ผ่าน​หิน​ผา​สูง​ชัน​ อีก​จุด​ชม​วิว​ที่​อยาก​ให้​แวะ​เที่ยว​ชม​คือ​ จุด​ชม​ทิวทัศน์​กม.​15​ ของ​ถนน​ สาย​บ้านไร่-อี​ต่อง​ ถนน​สาย​นี้​ นั่ง​ชม​วิว​ชิด​ขอบ​หน้าต่าง​เห็น​ทิวทัศน์​ของ​อ่าง​เก็บ​น้ำ​เขื่อน​เขา​แหลม​ ที่​เชื่อม​ทั้ง​ความ​งาม​และ​คุณ​ประโยชน์​เอา​ไว้​ด้วย​กัน​

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

áÁ‹¹

มนต์​เสน่ห์​แห่ง​ขุนเขา…และ​ม่าน​หมอก​ร้อย​ใจ​ของ​คน​ไทย​และ​พม่า​ไว้​ด้วย​กัน​ทองผาภูมิ…​​ ที่ภูผา​สูง​ชันกั้น​ไทย​กับ​พม่า​ไว้​เพียง​ม่าน​หมอก​หนา​ที่​งดงาม ที่​อำเภอ​​ ทองผาภู มิ ​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ เมื่อ​ยืน​อยู่​บน​เขา​สูง​จาก​จุด​ชม​ทิวทัศน์​เขา​ขาด​

อยาก​สมั ผัสก​ บั ​ทองผาภูม​ิ ใน​มมุ ม​ อง​ใหม่​ทีม​่ ​ี ม่าน​หมอก​หนา​เป็น​บรรยากาศ​ต้อง​มา​สัมผัส​ใน​ช่วง​ ฤดูห​ นาว​อากาศ​ทเ​ี่ ย็นส​ บาย​จะ​ชว่ ย​สร้าง​ความ​ชนื่ ใ​จ​ และ​ความ​โร​แมน​ติก​ได้​ไม่​น้อย​เลย

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

31

1/28/09 3:15:34 PM


เส้นทางโรแมนติก

13. เที่ยว​ไร่​องุ่น​บน​หลังช ​ ้าง​

การเที่ยวชมไร่องุ่นที่นี่ไม่เหมือนใคร เพราะได้นั่งบนหลังช้าง ท่องไปตามไร่องุ่น

ใน​บรรยากาศ​เมดิเตอร์เรเนียน

หัวหิน​ฮิลล์​วิน​ยาร์ด​ ประ​จวบ​คี​รี​ขันธ์

ตัด​ผล​องุ่น​ใส่​ตะกร้า​ ถ้า​อยาก​ได้​ความ​รู้​เรื่อง​ไวน์​ เพิม่ เ​ติม​ก็ส​ ามารถ​เข้าเ​ยีย่ ม​ชม​ดข​ู นั้ ต​ อน​การ​ผลิตได้​ มา​ถึง​ถิ่น​ไวน์​ดีแล้ว​ อย่า​พลาด​ที่​จะ​นั่ง​รับ​ประทาน​ อาหาร​พร้อม​จบิ ไ​วน์ร​สชาติห​ อม​นมุ่ ก​ บั อ​ า​หา​รอ​รอ่ ยๆ​ ที่ ​ร้ า น​อาหารเดอะ​ ศาลา​ บริ การ​อาหาร​ส ไตล์ ​ ตะวัน​ตก​ เช่น​ สเต็ก​ พอร์​คช็อป​ รวม​ทั้ง​ไวน์​บาร์​ ให้​จิบ​กัน​แบบ​ไม่​ต้อง​กลัว​หมด​

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

หัวหิน…เมือง​ชายทะเล​ใคร​เลย​จะ​คิด​ว่า​มี​ไร่​องุ่นซ่อน​ตัว​อย่าง​เงียบๆ​อยู่​ที่​นี่​ยิ่งหากได้ท่อง​​ แปลง​อ งุ่ น ​ท่ า มกลาง​หุ บ เขา​บ น​ห ลั ง ​ช้ า ง​​ ต้ อ งถื อ ว่ า ​เป็ น ประสบการณ์ ​ห อมหวาน​ ที่น่าจดจำไปอีกนาน ​ การ​ได้​เที่ยว​ชม​ไร่​องุ่น​ไกล​สุด​ลูก​หู​ลูก​ตา​ ท่ามกลาง​ขุนเขา​น้อย​ใหญ่​ ช่าง​ให้​ความ​รู้สึก​แปลก​ ออก​ไป​เมื่อ​รู้​ว่า​ผืน​ดิน​แปลง​องุ่น​นี้​ตั้ง​อยู่​ที่​อำเภอ​หัวหิน​จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​หัวหิน​ฮิลล์​วิน​ยาร์ด​

ไร่อ​ งุน่ แ​ ปลง​สวย​ทา่ มกลาง​หบุ เขา​น​ี้ จึงเ​ป็นท​ ๆี่ ​ใคร​ตอ่ ใ​คร​​ก็อ​ ยาก​แวะ​มา​อีกอ​ ย่างการ​เทีย่ ว​ชม​ไร่อ​ งุน่ ข​ อง​ ทีน​่ ก​ี่ ็ไ​ม่เ​หมือน​ใคร​คือก​ าร​ได้น​ งั่ บ​ น​หลังช​ า้ ง​ทอ่ ง​ไป​ตาม​ไร่องุน่ ​สามารถ​มอง​เห็นว​ วิ ท​ วิ ทัศน์ก​ ว้าง​ไกล​ผสม​ ผสาน​กับ​เสียง​อัน​เงียบ​เบา​ของ​ฝีเท้า​ช้าง​เงียบ​พอที่​จะ​ได้ยิน​สาย​ลม​แผ่วๆ​พัด​ผ่าน​เถา​องุ่น​สี​เขียว​ที่กำลัง​ ออก​ผล​รอ​วนั เ​ติบโต​ถึงแ​ ม้ท​ น​ี่ จ​ี่ ะ​ไม่ต​ ดิ ก​ บั ช​ ายฝัง่ ท​ ะเล​แต่ก​ ม​็ ล​ี มทะเล​พดั ผ​ า่ น​เข้าม​ า​ใน​ไร่อ​ ย่าง​ไม่ข​ าด​สาย​ ทำให้​บรรยากาศ​นั้น​ไม่​ต่าง​อะไร​กับ​การ​ได้​เที่ยว​ชม​วิน​ยาร์ด​ใน​แถบ​ชายฝั่ง​เมดิเตอร์เรเนียน​ หาก​โชค​ดี​มา​ใน​ช่วง​ฤดู​เก็บ​เกี่ยว​ผล​องุ่น​ ก็​ไม่ใช่​เรื่อง​ยาก​ที่​จะ​ลอง​ทำตัว​เป็น​ชาวไร่​ ถือ​กรรไกร​ 32

P.8-41_Mac3.indd 32-33

ËÑÇËÔ¹ ÎÔÅŏ ÇÔ¹ÂÒÏ´ ÃÃ.¤Í¡ªŒÒ§

¹éÓµ¡»†ÒÅÐÍÙ

ËÁ‹ÙºŒÒ¹¤Í¡ªŒÒ§

ä»»

ÇÑ´ËŒÇÂÁ§¤Å

ÃШ

1328

ǺÏ

¶.º

Ò¾

ÒÊ

1329

ÊÕèá¡ÇÑ´ËŒÇÂÁ§¤Å

仡

Ê à¡¹Ëµ¡Ã³· Ã˹ Ò§¡Òà ͧ¾ ÅѺ

•​ มา​หัวหิน​ถ้า​ไม่​ได้​มา​กิน​ร้าน​โกทิ​ ตรง​สี่​แยก​ไฟ​แดง​ตลาด​ ฉัตร​ไชย​ อร่อย​ทุก​อย่าง​ ตั้งแต่​ ต้มยำ​ปลา​เก๋า​ ห่อหมก​ ทะเล​หมก​กัน​สดๆ​ถ้วย​ต่อ​ถ้วย​ผัด​ขี้​เมา​ทะเล​หรือ​คะน้า​ ปลา​เค็ม​ฯลฯ •​ ลอง​ของ​หวาน​อย่าง​ ลอด​ช่อง​นาย​ดำ​ เป็น​รถ​เข็น​อยู่​ตรง​ แยก​ไฟ​แดง​ถ.แนบ​เคหา​สน์​ก่อน​ถึง​สี่​แยก​โกทิ​

รู้ก่อนเดินทาง

•​ หาก​ไม่เ​คย​ขชี่ า้ ง​มา​กอ่ น​ไม่ต​ อ้ ง​กลัว​เพราะ​ป​ กติแ​ ล้วช​ า้ ง​จะ​ ใจดี​และ​ได้​รับ​การ​ฝก​ให้​ใกล้​ชิด​กับ​คน​ได้​เป็น​อย่าง​ดี •​ หัวหิน​ฮิลล์​วินย​ าร์ด​เปิดบ​ ริการ​วันอ​ งั คาร​-​อาทิตย์​และ​ วัน​หยุด​นักขัต​ฤกษ์​ตั้งแต่​เวลา​11.00-18.00​น. ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 220

Ãاà·

¾Ï

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

33

1/28/09 3:15:38 PM


เส้นทางโรแมนติก

พระราชนิเวศน์มÄคทายวัน​ ได้รับการขนามว่า​เป็นพระราชนิเวศน์ แห่งความรักและความหวัง นาน​สัก​เพียง​ใด​การ​ที่​ได้​มา​เยือน​พระราชวัง​แห่ง​นี้​ ก็ย​ งั ค​ ง​ความ​หวาน​และ​นมุ่ น​ วล​ตลอด​เวลา​และ​จะ​เป็น ​พระราชวัง​ที่​มี​ภาพ​ความ​หลัง​ที่​งดงาม​อยู่ ​ใน​หัวใจ​ คน​ไทย​ตลอด​ไป

พระราชวัง​สีห​วาน​ ริม​ทะเล​แห่ง​ความ​หลัง

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

14.

ªÃºØÃ

ä»à¾

พระราชนิเวศน์มÄคทายวัน​เพชรบุรี

•​ “ร้าน​ปา้ ฮ​ ดี ”​ตัง้ อ​ ยูบ​่ ริเวณ​สะพาน​ปลาชายหาด​ชะอำ​โด่งด​ งั ​ ใน​เรือ่ ง​อาหาร​ทะเล​สด​ไม่ว​ า่ จ​ ะ​เป็นป​ ​ู ปลาหมึก​กุง้ ​ปลา​ทะเล​ ส่วน​ใคร​ทย​ี่ งั ต​ ดิ ก​ บั อ​ าหาร​รส​แซ่บ​ ถ​ งึ ใจ​แวะ​ทาน​ขา้ ว​เหนียว​ ไก่​ย่าง​ส้มตำ​รส​จัด​ได้ที่​ “ร้าน​ส้มตำ​ร.ฟ.ท.​(รถไฟ​ไทย)”​ อยูบ​่ น​ถนน​เพชรเกษม​ขา​ลง​ใต้​ห่าง​จาก​Big​C​ไป​ประมาณ​ สาม​ร้อย​เมตร​ด้าน​ซ้าย​มือ​

Õ

ËÒ´ªÐÍÓ

สมเด็จ​พระมงกุฏเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​และ​ได้​รับ​การ​ขนาน​นาม​ว่า​พระ​ราช​นิเวศน์​แห่ง​ความ​รัก​และ​ความ​หวัง​ ห่าง​จาก​หาด​ชะอำ​ประมาณ​10​กิโลเมตร​ไป​ทาง​ใต้​ จังหวัด​เพชรบุรี​ ท่ามกลาง​ธรรมชาติ​อัน​สงบ​ รื่นรมย์​แวดล้อม​ไป​ด้วย​พรรณ​ไม้​ร่มรื่น​เกลียว​คลื่น​และ​หาด​ทราย​ขาว​สะอาด​ตา​คือ​ที่​ตั้ง​ของ​พระราชวัง​ ฤดู​ร้อน​ไม้​สัก​ทอง​แห่ง​แรก​และ​แห่ง​เดียว​ของ​โลก​สถาปัตยกรรม​ของ​ทุก​ห้อง​โปร่ง​โล่ง​โทน​สีห​วาน​สะดุด​ ตา​มีหน้า​ต่าง​เปิด​รับ​ลมทะเล​ได้​อย่าง​ชื่น​ใจ​และ​ที่​เหนือ​กว่า​สิ่ง​อื่น​ใด​ทุกๆ​ย่าง​ก้าว​ที่​ย่ำ​อยู่​บน​ผืน​ทราย​ ใน​เขต​พระราชวัง​จะ​รู้สึก​ได้​ถึง​ความ​อ่อน​โยน​และ​โร​แมน​ติก​อบอวล​อยู่​รอบ​กาย​แม้​เวลา​จะ​ผ่าน​ล่วง​เลย​

34

P.8-41_Mac3.indd 34-35

4 ä»»ÃÐ¨ÇºÏ ¶.ྪÃà¡ÉÁ

หาก​คำ​ว่า​“รัก”​แทน​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​หัวใจ​ใคร​สัก​คน​พระ​ราช​นิเวศน์​แห่ง​นี้​ คง​เปรียบ​ เสมือน​“ดวงใจ”​ที่​มี​ความ​หมาย​ของ​คำ​ว่า​…​​​รักชั่ว​นิ​รัน​ดร์​ ย้อน​อดีตไ​ป​เมือ่ ​​พ.ศ.​2466​พระบาท​สมเด็จพ​ ระมงกุฏเกล้าเ​จ้าอ​ ยูห​่ วั ​ได้ท​ รง​สร้าง​​พระ​ราช​นเิ วศน์​ มฤคทายวัน​แ​ ห่งน​ ​ี้ เนือ่ ง​เพราะ​เป็นส​ ถาน​ทท​ี่ รง​อภิบาล​พระ​มเหสีด​ ว้ ย​ความ​รกั ​และ​มค​ี วาม​หวังท​ จ​ี่ ะ​ทรง​ม​ี พระ​ปโิ ยรส​ไว้ส​ บื ส​ นั ตติว​ งศ์​ดังน​ นั้ ​พระ​ราช​นเิ วศน์ม​ ฤคทายวัน​จ​ งึ เ​ป็นส​ ถาน​ทแ​ี่ ห่งค​ วาม​รกั ใ​น​พระบาท​

4 ʶҹÕÃ¶ä¿ ºŒÒ¹ËŒÇ ·ÃÒÂà˹×Í

¾ÃÐÃÒª¹ÔàÇȹ ÁĤ·ÒÂÇѹ ËÒ´ËÑÇËÔ¹

รู้ก่อนเดินทาง

•​ ใคร​ที่​อยาก​เปลี่ยน​บรรยากาศ​จาก​ “เดิน​ชม​วัง”​ เป็น​ “ขี่​จักรยาน​ชม​วัง”​ ก็​ขอ​เช่า​จักรยาน​ได้​จาก​เจ้า​หน้าที่​ รับรอง​ว่า​จะ​ได้​บรรยากาศ​สนุกสนาน​และ​เพลิดเพลิน​ไป​ อีก​แบบ •​ ต้อง​แต่ง​กาย​ให้​สุภาพ​ใน​การ​เข้า​เยี่ยม​ชม​ หาก​แต่ง​กาย​ ไม่​ถูก​ต้อง​ตาม​ระเบียบ​ เจ้า​หน้าที่​จะ​มี​เสื้อ​และ​ผ้า​นุ่ง ให้​สวม​ทับ ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 220

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

35

1/28/09 3:15:42 PM


เส้นทางโรแมนติก

ฟัง​นิทาน นั่ง​เรือ​แจว​ ชม​หิ่งห้อย

15.

เป็น​ที่มา​ของ​นิทาน​หิ่งห้อย​ที่​ใช้​ กล่อม​เด็ก​ตัว​น้อยๆ​ให้​นอน​หลับ​ฝัน​ดี

อัมพวา​สมุทรสงคราม

ท่ามกลาง​ความ​เงียบ​สงบ​ ไม่​นาน​จะ​ได้​พบ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ ตัว​เล็กๆ​ ค่อยๆ​ ปล่อย​แสง​ระยิบ​ระ​ยับ​วิบ​วับ​ทั่ว​ป่า​ ลำพู​…​บรรยากาศ​ยาม​ค่ำ​กับ​สิ่ง​มี​ชี​วิต​เล็กๆ​ทำให้​ คลอง​​อัมพวา​ใ​น​คำ่ คืนท​ ม​ี่ ดื ม​ ดิ ​มีค​ วาม​งดงาม​และ​ โร​แมน​ติก​อย่า​บอก​ใคร

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

ภาพ​ใน​อดีต​สมัย​คุณ​ตา​คุณ​ยายยัง​เด็ก​ ที่​บ้าน​สวน​ริม​คลอง​ เด็กๆ​ กระโดด​ลง​น้ำ​ วิ่ง​ไล่​จับ​กัน​ตาม​ ท้อง​ร่อง​ใน​สวน​มะพร้าว​พ่อค้า​แม่​ขาย​ยัง​ต้อง​ใช้​เรือ​แจว​เป็น​พาหนะ​ถึง​เวล​าย่ำ​ค่ำ​แต่ละ​บ้าน​จุด​ตะเกียง​ น้ำมันส่อง​แสง​วอม​แวม​ ล้อมวง​กิน​ข้าว​ อิ่ม​แล้ว​ก็​เอนกาย​ที่​ศาลา​ริม​น้ำ​ เด็กๆ​ นอน​ฟัง​นิทาน​หิ่งห้อย​ ที่​เล่า​ต่อๆ​กัน​มา​ว่า…​​เป็น​วิญญาณ​ของ​ชาย​หนุ่ม​ถือ​โคม​ไฟ​เที่ยว​ตาม​หา​หญิง​คน​รัก​ที่​ชื่อ​ลำพู… ภาพ​เหล่า​นี้​ยัง​มี​ให้​เห็น…ที่​ อัมพวา​ เรือน​ไม้​เรียง​แถว​อยู่​ริม​ตลิ่ง​ ​ชีวิต​ที่​เรียบ​ง่าย​ใน​แบบ​วิถี​ไทย​ อบอวล​ให้​เห็น​ตลอด​สอง​ฟาก​ฝั่ง​ยาม​เย็น​ของ​วัน​ศุกร์​ เสาร์และ​อาทิตย์​ ที่​ตลาด​คลอง​​ อัมพวา​ ​จะ​คลา​ คล่ำไ​ป​ดว้ ย​พอ่ ค้าแ​ ม่คา้ ท​ พ​ี่ าย​เรือเ​อา​ผกั ​ผล​ไม้ส​ ดๆ​จาก​สวน​มา​ขาย​อีกท​ งั้ เ​ครือ่ ง​ดมื่ ​ขนม​หวาน​ของคาว​ หลาก​ชนิด​ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ ก๋วยเตี๋ยว​เรือ​ หอย​ทอด​ ปลาหมึก​ย่าง​ กาแฟ​โบราณ​ และ​อื่นๆ​ อีก​มากมาย​ พอ​อิ่ม​หนำ​สำราญ​ ปล่อย​เวลา​ไป​กับ​การ​เดิน​ลัด​เลาะ​ชม​เรือน​แถว​ไม้​ ที่​ยัง​คง​สภาพ​แบบ​โบราณ​ไว้​ ทั้ง​ป้าย​ชื่อ​ร้าน​รวง​ มี​ให้​เห็น​ตลอด​สอง​ฝั่ง​ เมื่อ​แสง​แรก​แห่ง​ราตรี​มา​ถึง​ ลง​เรือ​แจว​ลำ​น้อย​ ล่อง​ไป​ช้าๆ​ 36

P.8-41_Mac3.indd 36-37

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ หิ่งห้อย​มี​มาก​ใน​ฤดู​ฝน​ ควร​ไป​ชม​ใน​คืน​เดือน​มืดหรือ ​คืน​ข้าง​แรม​และ​ใน​วัน​ที่​น้ำ​ขึ้น​จะ​เห็น​หิ่งห้อย​ชัดเจน •​ ตลาด​น้ ำ ​อั ม พวา​ เป็ น ​ต ลาด​น้ ำ ​ย าม​เย็ น ​แ ห่ ง ​เดี ย ว​ใน​ ประเทศไทย​ มี​เฉพาะ​วัน​ศุกร์​ เสาร์​ อาทิตย์​ เท่านั้น​ วัน​ศุกร์​ ตลาด​เริ่ม​ตั้งแต่​ประมาณ​ 3​ โมง​เย็น​ ส่วน​เสาร์ -​อาทิตย์​เริ่ม​ตั้งแต่​เที่ยง​เป็นต้น​ไป

Óà¹Ô¹

Ï

ä»ÃÒªºØÃÕ ä»Í.´

บน​สายน้ำ​ใน​คืน​เดือน​มืด​หิ่งห้อย​ตัว​น้อยๆ​ค่อยๆ​ส่อง​แสง​กระ​พริบ​ระยิบ​ระยับ​เป็น​จังหวะ​ เต็ม​ต้น​ลำพู​และ​เป็น​ที่มา​ของ​นิทาน​หิ่งห้อย​ที่​ใช้​กล่อม​เด็ก​ตัว​น้อยๆ​ให้​นอน​หลับ​ฝัน​ดี​

•​ จาก​ทาง​แยก​เลี้ยว​เข้า​ตลาด​น้ำ​ให้​ตรง​ข้าม​ไฟ​แดง​ไป​แล้ว​ ข้าม​สะพาน​ไป​อีก​ประมาณ​500​เมตร​สังเกตวัด​ลังกา​ทาง​ ขวา​มอื ​แล้วเ​ลีย้ ว​ซา้ ย​เข้าซ​ อย​ตรง​ขา้ ม​วดั ​ปาก​ซอย​มศ​ี าลา​ รอ​รถ​โดยสาร​ตรง​เข้าไป​ประมาณ​500​เมตร​ร้าน​จะ​อยู่​ ริม​คลอง​ตรง​เชิง​สะพาน​ด้าน​ซ้าย​มือ​เป็น​ร้าน​อาหาร​ตาม​ สั่ง​ ไม่มี​ชื่อ​ร้าน​ อาหาร​เด็ด​คือ​ ผัด​กระ​เพรา​กุ้ง​กะ​ตอม​ ทีต​่ ก​สดๆ​จาก​หน้าร​ า้ น​หมีก​่ รอบ​โบราณ​ราด​หน้าเ​ส้นใ​หญ่​ ที่​ผัด​เส้น​ได้​นิ่ม​มาก •​ ร้าน​เพื่อน​ อยู่​ริม​คลอง​ใน​ซอย​วัด​ลังกา​ อาหาร​เด็ด​คือ​ กุง้ แ​ ม่นำ้ เ​ผา​กุง้ ต​ วั เ​ท่าแ​ ขน​เป็นก​ งุ้ ท​ ช​ี่ าว​บา้ น​ตก​สดๆ​แล้ว​ มา​ขาย​ให้​ที่​ร้าน​ปลา​สำลี​แดด​เดียว​ยำ​ถั่วพู​

325

ÇÑ´ºÒ§¡ØŒ§ þ.ÍÑÁ¾ÇÒ

ÍÑÁ¾ÇÒ

ä»Í.»Ò¡·‹Í

ÃÃ.·ŒÒÂËÒ´ 3093

ÇÑ´¨ØÌÒÁ³Õ

Ò¤Ã

Ø·ÃÊ

Á ä»Ê

35

´Í¹ËÍÂËÅÍ´

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

37

1/28/09 3:15:49 PM


เส้นทางโรแมนติก

นอน​ชม​จันทร์ คลอ​เสียง​คลื่น เวิ้ง​อ่าว​ไร่​เล

16.

หาด​ไร่​เล กระบี่

หลายคนอุตส่าห์ข้ามน้ำ ข้ามทะเล เพื่อมาสัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ของที่นี่สักครั้ง บรรยากาศ​ที่​ หาด​ไร่​เล ​งดงาม​ยิ่ง​นัก โดย​เฉพาะ​ คืน​จันทร์​เต็ม​ดวง แสง​สีห​วาน​ของ​พระจันทร์​จะ​อาบ​ ไล้​ผิว​นวล​ของ​ท้อง​ทะเล​ก​ว้าง สะท้อน​ให้​เห็น​ภาพ​​ ดวง​จนั ทร์ส​ อง​ดวง​อยูค​่ ก​ู่ นั เป็นค​ วาม​งดงาม​และ​ความ​​ โร​แมน​ติก​ที่​ยังคง​อยู่​คู่​หมู่​บ้าน​เล็กๆ แห่ง​นี้​ตลอด​ไป

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• ทีอ​่ า่ ว​นาง ทาน​อาหาร​ทะเล​สดๆ ทีร​่ า้ น “วังทราย” เมนูเ​ด็ด​ ที่​พลาด​ไม่​ได้​คือ หอย​ชัก​ตีน กุ้ง​เผา​เนย ปลาหมึก​ย่าง • ไป​ถึง​กระบี่​ต้อง​ลอง หอย​ชัก​ตีน​ลวก​สดๆ จิ้ม​น้ำ​จิ้ม​ซี​ฟู้ด หรือน้ำพ​ ริก​กุ้ง​เสียบ แกงส้ม​ปักษ์​ใต้ แกล้ม​ด้วยผัก​เห​ลี​ยง​ ผัด​ไข่ เข้า​ร้าน​ไหน​ถาม​หา​ได้​เลย รับรอง​ไม่​ผิด​หวัง

รู้ก่อนเดินทาง

38

P.8-41_Mac3.indd 38-39

ä»

Í‹ÒÇÅÖ¡

4

áԨ

411

4200

ÃÐ

ณ หมู่บ้าน​ชาว​ประมง​เล็กๆ แห่ง​หนึ่ง​ใน​ตำบล​อ่าว​นาง จังหวัด​กระบี่ ล้อม​รอบ​ด้วย​ธรรมชาติ​ภูเขา​ หินปูนแ​ ละ​ผา​สงู ช​ นั ทำให้ก​ าร​เดินท​ าง​มา​หมูบ่ า้ น​นี้ ต้อง​อาศัยก​ าร​นงั่ เ​รือเ​พียง​อย่าง​เดียว หมูบ่ า้ น​นม​ี้ ห​ี าด​ ทราย​สวยงาม​เนือ้ ล​ ะเอียด​ชอื่ หาด​ไร่เ​ล ซึง่ ย​ งั ไ​ม่เ​ป็นท​ ค​ี่ นุ้ ห​ ก​ู บั ค​ น​ไทย​นกั แต่ห​ า​รไ​ู้ ม่ว​ า่ ทีน​่ ี่ เป็นทีท่ หี่ ลาย​ คน​อุตส่าห์​ข้าม​น้ำ ข้าม​ทะเล​จาก​แดน​ไกล เพื่อ​จะบัน​ทึก​ความ​ทรง​จำ​ว่า​ครั้ง​หนึ่ง​เคย​ได้​สัมผัส​บรรยากาศ​ โร​แมน​ติก ชม​จันทร์​สวย ปีน​หน้าผา​สูง ที่​อ่าว​ไร่​เล ที่​นี่…น้ำ​ทะเล​สี​มรกต เวิ้ง​หาด​ทราย​เนียน​นุ่ม​ของ​ไร่​เล​ โค้ง​ตัว​ยาว​ไป​ตาม​แนว​เขา ยาม​บ่าย​นั่ง​ เรือ​โทง เรือ​ประมง​ท้อง​ถิ่น​ที่​ชาว​บ้าน​ชาวเล​พร้อมใจ​กัน​อนุรักษ์ ​ไว้ ไป​เที่ยว​ถ้ำ​พระนาง อนุสรณ์​ตำนาน​ รัก​ระหว่าง​หญิง​สาว​และ​พญานาค หรือ​จะ​แค่​นอน​แช่​น้ำ​ทะเล​สี​ฟ้า​ใส​ก็​สุขใจ​พอกัน หาก​ใคร​ที่​ชอบ​แนว​​ ผจญ​ภัย ไร่​เล​โด่ง​ดัง​มาก​ใน​เรื่อง​กิจกรรม​ปีน​หน้าผา มี​ทีม​งาน​ฝีมือ​อาชีพ​คอย​ดูแล เย็น​ย่ำ​ค่ำ​ลง…

à¡ÉÁ

ªÃ ¶.à¾

Ãѧ 仵 ¶.ÍØ´

¶.ÇѪ

ริม​หาด​ทราย​ขาว​ละเอียด ท่ามกลาง​เสียง​กระซิบ​ของ​ทิว​คลื่น นอน​ทอด​อารมณ์​ภาย​ใต้​ เงา​จันทร์ เสียง​แผ่ว​เบา​ของ​สายลม ราวกับ​เป็น​คำ​สัญญา​ว่า ความ​งดงาม​เช่น​นี้ จะ​อยู่​คู่​ หาด​ไร่​เลต​ลอด​ไป

• ควร​หา​โอกาส​เช่าเ​รืออ​ อก​ไป​เทีย่ ว​ตาม​เกาะ​ตา่ งๆ เช่น เกาะ​ ไก่ เกาะ​ทัพ เกาะ​ห้อง เกาะ​ปอ​ดะ ทะเล​แหวก ซึ่ง​สามารถ​ ไป​ได้​ทุก​ที่​ใน​วัน​เดียว ​จะ​พาย​เรือ​แคน​นู หรือ​เรือ​คายั​ค​ ที่​อ่าว​ท่า​เลน ลัด​เลาะ​ไป​ตาม​ชาย​ป่า​โกงกาง หรือ​รอบ​หมู่​ เกาะ​ห้อง กิจกรรม​ปีน​เขา​ที่​ไร่​เล ใคร​ไป​ใคร​มา ต้องหา​ โอกาส​ไป​ลอง​ซัก​ครั้ง • ช่วง​ฤดู​ท่อง​เที่ยว​ของ​ไร่​เล​จะ​เป็น​ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กลาง​เดือน​พฤษภาคม เดิน​ทาง​จาก​ได้​สะดวก​จาก​ ​อ่าว​นาง • ช่วง​ฤดู​มรสุม กลาง​เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ให้​เดิน​ ทาง​จาก​อ่าว​น้ำเมา

ǹҧ

ä»Í‹Ò

4201

4034

ᡤÅͧ¨ÔËÅÒ´

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 221

Í.àÁ×ͧ ¡ÃкÕè 4034

ËÒ´äËàÅ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

39

1/28/09 3:15:54 PM


เส้นทางโรแมนติก

17. ชม​แสง​สุดท้าย

ณ จุด​ชม​วิว จุด​สุดท้าย​ ของ​แผ่น​ดิน​ไทย ทีจ่​ ะ​ได้​ เห็น​พระอาทิตย์​ลับ ​ขอบ​ฟ้า บน​เกาะสี่ ของ​สิ​มิ​ลัน

ของแดน​สยามที่สิมิลัน หมู่​เกาะ​สิ​มิ​ลัน พังงา

ดื่มด่ำ​กับ​ความ​รู้สึก​ท่ามกลาง​แสงทอง​สุดท้าย ​ที่​อาบ​พราว​ระยิบ​ของ​ท้อง​ทะเล​อันดามัน …​ ณ จุด​สูงสุด​ของ​ยอด​เกาะ​สี่…สิ​มิ​ลัน เกาะ​สวรรค์​กับ​ความ​งาม​ที่​ไม่​เคย​สูญ​สิ้น​ไป​ตาม​กาล​เวลา บน​หาด​ทราย​ขาว​ที่​ทอดตัว​ยาว​สู่​กลาง​ทะเล​สี​ฟ้า​ใส ปล่อย​ให้​กลิ่น​อาย​ของ​ความ​สุข​คลุก​เคล้า​ไป​กับ​ สายลม บรรยากาศ​แบบ​นี้​เกิด​ขึ้น​ได้ที่​ หมู่​เกาะ​สิ​มิ​ลัน จังหวัด​พังงา หมู่​เกาะ​ที่​ได้​ขึ้น​ชื่อ​ว่า​มี​ปะการัง​ น้ำ​ลึก​ที่​สวย​ที่สุด​แห่ง​หนึ่ง​ใน​ประเทศไทย สิ​มิ​ลัน เป็น​ภาษา​ยา​วี แปล​ว่า เก้า หมาย​ถึง​หมู่​เกาะ​ทั้ง​เก้า​ที่​ เรียง​ตวั อ​ ยูด​่ ว้ ย​กนั ก​ ลาง​ทะเล​อนั ดามันแ​ ห่งน​ ... ี้ .และ​มน​ี อ้ ง​ใหม่ค​ อื เ​กาะ​ตา​ชยั และ​เกาะ​บอน ทีเ​่ พิง่ เ​ข้าเ​ป็น​ สมาชิก​ของ​หมู่​เกาะ​สิ​มิ​ลัน​เมื่อ​ไม่​นาน ไม่ใช่​แค่​ความ​งาม​บน​พื้น​ดิน บน​ผิวน้ำ​ที่​มอง​เห็น​และ​สัมผัส​ได้​ ด้วย​ตา​เปล่าก​ ็ใ​ส​ราวกับก​ ระจก​และ​งดงาม​อย่าง​นา่ อ​ ศั จรรย์ ความ​สมบูรณ์ข​ อง​ปะการัง และ​สตั ว์น​ ำ้ ใ​ต้ท​ อ้ ง​ ทะเล​ของ​สิ​มิ​ลัน ยัง​เป็น​ที่​เลื่อง​ชื่อ​ลือชา​ใน​หมู่​นัก​ดำ​น้ำ​ทั่ว​โลก​ว่า​ต้อง​มา​ดู​ให้​เห็น​กับ​ตา​สัก​ครั้ง ยาม​บ่าย​คล้อย กิจกรรม​ที่​น่า​สนใจ​ที่สุด​คือ​การ​ได้​ไป​นั่ง​ทอด​อารมณ์ ทบทวน​ความ​คิด ความ​รู้สึก อาบ​แสงทอง​ชมพู และ​ชม​พระอาทิตย์​ลับ​ขอบ​ฟ้า ณ จุด​ชม​วิว จุด​สุดท้าย​ของ​แผ่น​ดิน​ไทย ที่​จะ​ได้​เห็น​ พระอาทิตย์​ลับ​ขอบ​ฟ้า บน​เกาะสี่ ของ​สิ​มิ​ลัน หรือ​ถ้า​อยู่​ที่​เกาะแปด ก็​ให้​ปีน​ขึ้น​ไป​บน​หิน​เรือ​ใบ จะ​ได้​ 40

P.8-41_Mac3.indd 40-41

รู้ก่อนเดินทาง

• ปิด​เกาะ ตั้งแต่​วัน​ที่ 16 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน ของ​ทุ ก ​ปี แต่ ​ห าก​มี ​ม รสุ ม ​เข้ า ​ก่ อ น​ก ำหนด ทาง​ อุทยาน​จะ​ประกาศ​ปิด​เกาะ​ก่อน ขอ​ให้​ตรวจ​เช็ค​อีก​ครั้ง​ โทร. 075 629 018-9 หรือ โทร. 02-562 0760 • เกาะ​ทส​ี่ ามารถ​พกั ค​ า้ ง​แรม​ได้ คือ เกาะสี่ และเกาะแปด จะ​มี​บ้าน​พัก เต๊​นท์​และ​ร้าน​ค้า​สวัสดิการ​ไว้​บริการ

à¡ÒеҪÑ à¡Òк͹ Í.µÐ¡ÑèÇ»†Ò à¡ÒкҧÙ

ä»ÊØÃÒɮϸҹÕ

4

à¡ÒÐÊÔÁÔÅѹ

·ÑºÅÐÁا

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 222

Ò

¾Ñ§§

Á×ͧ

.à ä»Í

Í.µÐ¡ÑèÇ·Ø‹§

Í.·ŒÒÂàËÁ×ͧ ä»Í.àÁ×ͧÀÙà¡çµ

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• บน​เกาะสี่ และเกาะแปด มี​ร้าน​อาหาร​สวัสดิการ​คอย​ บริการ​ตั้งแต่​เวลา 08.00 - 20.00 น.ทุก​วัน ถ้า​ให้​ดี​ลอง​ ชิม​อาหาร​พื้น​เมือง​ทาง​ใต้ เช่น แกงส้ม (แกง​เหลือง) กับ​ไข่​เจียว รับรอง​จะ​ติดใจ

ä»Ãйͧ

เห็น​ภาพ​หมู่​เกาะ​น้อย​ใหญ่​และ​ทะเล​อันดามัน​ไกล​สุด​ลูก​หู​ลูก​ตา ทั่ว​อณู​ของ​ท้องฟ้า​กว้าง ทั่ว​ขอบเขต​ ของ​ท้อง​ทะเล​ไทย ถึง​แม้​จะ​เต็ม​ไป​ด้วย​การ​อำลา​อาลัย แต่​นั่น​คือ​สัญญาณ​ของ​การ​เริ่ม​ต้น​ใหม่​ที่​กำลัง​จะ​ ตาม​มา…

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

41

1/28/09 3:15:58 PM


เส้นทางครอบครัว

ตื่น​ตาน้ำ​พุ​ร้อน ที่​พุ่งทะยาน​ จาก​ดิน​สู่​ฟ้า 18.

คุณ​จะ​ได้​พบ​น้ำพุ​ร้อน​อุณหภูมิ​สูง​ถึง 99 องศา​เซลเซียส ทะยาน​ขึ้น​จาก​ดิน​ สู่​ฟ้า ราวกับ​โชว์​อันต​ระ​การ​ตา ​ จาก​ธรรมชาติ​ที่​กำนัล​สู่​มนุษย์ และ​เพื่อ​ให้​ผู้​มา​เยือน​ได้​รับ​คุณ​ประโยชน์​จาก​ น้ ำ พุ ​ร้ อ น​กั น ​เต็ ม ​อิ่ ม จึ ง ​มี ​การ​ส ร้ า ง​ห้ อ ง​อาบ​น้ ำ​ โดย​นำ้ ร​อ้ น​จาก​โป่งเ​ดือดส่งผ​ า่ น​เข้าม​ า​ทาง​ทอ่ ท​ เ​ี่ ชือ่ ม​ ต่อกับ​น้ำพุ​ร้อน ว่า​กัน​ว่า​...ด้วย​แร่​ธาตุ​ที่​มี​ใน​น้ำพุ​ ร้อน​นั้น ​จะ​ช่วย​บำรุง​รักษา​ผิว​พรรณ​ได้​ดี

โป่ง​เดือด​ป่า​แป๋ เชียงใหม่

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• ที่​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​ห้วย​น้ำ​ดัง มี​ร้าน​อาหาร​สวัสดิการ จำหน่าย​อาหาร​และ​เครื่อง​ดื่ม บริการ​นัก​ท่อง​เที่ยวใน​ ราคา​สบาย​กระเป๋า

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

Í.»Ò ¶éÓÅÍ´ Unseen อัศจรรย์​น้ำ​พุ​ร้อน​กี​เซอร์​ใหญ่​ที่สุด​ใน​เมือง​ไทย มากมาย​ด้วย​สรรพคุณ​เพื่อ​การ​บำบัด​รักษา​ ท่ามกลาง​ธรรมชาติ​เขียว​สด​ของ​หมู่​ไม้ โป่ง​เดือด​ป่า​แป๋ จึง​กลาย​เป็น​หนึ่ง​ใน​จุด​หมาย​ใน​ใจ​ ของ​คน​รัก​สุขภาพ เพราะ​เมือง​ไทย​มี​ธรรมชาติ​อัน​น่า​อัศจรรย์​ซุกซ่อน​อยู่​มากมาย แม้แต่​น้ำพุ​ร้อน​ที่ ​โป่ง​เดือด​ป่า​แป๋​ ​ใน​เขต​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​ห้วย​น้ำ​ดัง ซึ่ง​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​ว่า​เป็น​น้ำ​พุ​ร้อน​กี​เซอร์ ​ใหญ่​ที่สุด​ใน​เมือง​ไทย

ยัง​มอบ​ความ​ตื่น​ตา​จาก​สายน้ำ​พวย​พุ่ง​จาก​ระดับ​ผิว​ดิน​เป็น​ครั้ง​คราวตลอด​เวลาตาม​แรง​ดัน​ใต้​ผิว​ดิน​ ถ้า​เทียบ​กับ​บ่อน้ำ​พุ​ร้อน​ที่​เป็น​เพียง​น้ำ​ผุด​ขึ้น​มา​เท่านั้น นับ​ว่า​โป่ง​เดือด​ป่า​แป๋​อลังการ​กว่า​กัน​มาก​นัก​ ทั้ ง ​ยั ง ​มี ​ส รรพคุ ณ ​ช่ ว ย​บ ำบั ด ​รั ก ษา​โ รค​ป วด​ต าม​ข้ อ ​ไ ด้ ​ดี ​อี ก ​ด้ ว ย ใน​อ ดี ต ​น้ ำ พุ ​ร้ อ น​จาก​ที่ ​แ ห่ ง ​นี้ ​ พวย​พุ่ ง ​จาก​พื้ น ​ดิ น ​สู ง ​ถึ ง 2 เมตร จาก​บ่ อ ​ใหญ่ ​ที่ สุ ด ​ใน​บ รรดา 3 บ่ อ ที่ ​มี ​อ ยู่ ทุ ก ๆ 30 วิ นาที ​ คุณ​จะ​ได้​พบ​น้ำพุ​ร้อน​อุณหภูมิ​สูง​ถึง 99 องศา​เซลเซียส ที่ทะยาน​ขึ้น​จาก​ดิน​สู่​ฟ้า ราวกับ​โชว์​ อันต​ระ​การ​ตา​จาก​ธรรมชาติ​ที่​กำนัล​สู่​มนุษย์ 42

P.42-71_Mac3.indd 42-43

1095 ¹éÓ¾ØÌ͹àÁ×ͧủ

• หาก​เดิน​ทาง​มา​เยือน​ใน​ฤดู​หนาว แนะ​ว่า​ควร​กาง​เต​๊นท์​ พัก​แรม ณ อุ​ทยา​นฯ เพื่อ​ดื่มด่ำ​ทะเล​หมอก​ยาม​เช้า​ ติดต่อ​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​ห้วย​น้ำ​ดัง โทร.053 471 669

‹Ò»Ò ¹éӴѧ Ì͹· ‹§ªÒµÔËŒÇÂ Ó é ¹ § † â» ¹áË ÍØ·ÂÒ

⻆§à´×Í´»†Òỉ

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักได้ที่​หน้า 212

Í.áÁ‹áµ§

107

Í.Êѹ·ÃÒÂ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

43

1/28/09 3:20:03 PM


เส้นทางครอบครัว

เพลิดเพลินกับ​ สรรพสัตว์และฝูงปลา​ นานาชนิด

19.

สวน​สัตว์​เชียงใหม่​ เชียงใหม่

เชียงใหม่​ซู​อควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำครบวงจร แห่งแรก​และหนึ่งเดียวในเอเชีย เขือ่ น​ภมู พิ ล​ได้อ​ ย่าง​นา่ ส​ นใจ​ทัง้ ย​ งั ส​ นุกก​ บั ป​ า่ ช​ มุ่ น​ ำ้ ​ ทีค​่ ล้าย​ลมุ่ น​ ำ้ อ​ เ​ม​ซอน​โซน​แมลง​นานา​พนั ธุ​์ เรียก​ได้​ ว่า​มา​ที่​นี่​ที่​เดียว​ทั้ง​ครอบครัว​จะ​ได้​เรียน​รู้​ธรรมชาติ​ ร่วม​กัน​อย่าง​เบิก​บาน​กาย​และ​ใจ​เป็น​ที่สุด

อร่อยประจำถิ่น

•​ ใน​สวน​สัตว์​เชียงใหม่​มีร้าน​ค้า​จำหน่าย​อาหาร​ให้​เลือก​ มากมาย​หลาย​ประเภท​ ทั้ง​ฟาสต์​ฟูด​ อาหาร​จาน​เดียว​ เครื่อง​ดื่ม​ ขนม​ขบเคี้ยว​ สะดวก​สบาย​สำหรับ​ทุก​คนใน​ ครอบครัว

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ สามารถ​เดิน​ทาง​เข้า​ชม​ได้​ตลอด​ทั้ง​ปี​ และ​เก็บ​ค่า​บัตร​ ผ่ า น​ป ระ​ตู ​เข้ า ​อ ค​วา​เรี ย ม​ สำหรั บ ​ผู้ ใ หญ่ ​ 220​ บาท และ​เด็ก​130​บาท​ ´ÍÂÊØà·¾ •​ สวน​สัตว์​เชียงใหม่​โทร.​053​221​179​

44

P.42-71_Mac3.indd 44-45

107

1004

ÇÑ´»ÃÒÊÒ· ¶.ÊÒÁÌҹ

เข้า​มา​ร่วม​ชายคา​เป็น​ดารา​ชูโรง​ที่​ดึง​ดูด​เด็กๆ​มากมาย​ไม่​เว้น​แม้แต่​ผู้ใหญ่​ ให้​เดิน​ทาง​เข้า​มา​สัมผัส​ ชีวิต​ของ​สอง​ทูต​น้อย​ผู้​น่า​รัก​จาก​จีน​แผ่น​ดิน​ใหญ่​กัน​อย่าง​คับคั่ง​และ​วัน​นี้​“เชียงใหม่​ซู​อค​วา​เรียม”​ พิพธิ ภัณฑ์ส​ ตั ว์น​ ำ้ ค​ รบ​วงจร​แห่งแ​ รก​และ​หนึง่ เ​ดียว​ใน​เอเชีย​ก็ก​ ำลังส​ ร้าง​มนต์เ​สน่หด​์ งึ ดูดผ​ ม​ู้ า​เยือน​ให้ต​ นื่ ​ ตา​ตื่น​ใจ​ไป​กับ​ฝูง​ปลา​หลาก​ชนิด​กว่า​8,000​ตัว ภายใน​อุโมงค์​ใต้​น้ำยา​วก​ว่า​133​เมตร​ซึ่ง​ยาว​ที่สุด​ใน​เอเชีย​นั้น​เด็กๆจะ​ได้​เรียน​รู้​ระบบ​นิเวศน์​ที่​ เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โลก​ของ​สัตว์​น้ำ​จืด​และ​น้ำ​เค็ม​มอง​ดู​ปะการัง​กำลัง​พลิ้ว​ไหว​แถม​ยัง​ได้​เรียน​รู้​เรื่อง​ราว​ ของ​นเิ วศวิทยา​ทาง​นำ้ ทีม​่ จ​ี ดุ เ​ริม่ ต​ น้ จ​ าก​ดอย​อนิ ท​ น​นท์​ก่อน​เดินส​ ป​ู่ า่ โ​กงกาง​จำลอง​บรรยากาศ​หบุ เขา​และ​

ÊǹÊѵǏ àªÕ§ãËÁ‹

¶.ÊØà·¾

เพลิดเพลินก​ บั ส​ รรพ​สตั ว์น​ านา​ชนิด​​ตืน่ ต​ า​กบั ฝ​ งู ป​ ลา​นบั ร​ อ้ ย​พนั ​ในอค​วา​เรียม​ทยี่ าว​ทสี่ ดุ ใ​น​ เอเชีย​ที่​ที่​จะ​ช่วย​เติม​เต็ม​ความ​สุข​ของ​พ่อ​แม่​ด้วย​รอย​ยิ้ม​และ​เสียง​หัวเราะ​ของ​ลูกๆ​ ความ​คกึ คักภ​ ายใน​​สวน​สตั ว์เ​ชียงใหม่​เริม่ ข​ นึ้ ​เมือ่ เ​จ้าแ​ พนด้าผ​ น​ู้ า่ ร​ กั ส​ อง​ตวั ​หลินฮ​ ยุ่ ​กับ​ช่วง​ชว่ ง

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​212

¶.ÃÒªÇÔ¶Õ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

45

1/28/09 3:20:08 PM


เส้นทางครอบครัว

แม้แต่​ผัก​พื้น​บ้าน​ของ​ ที่​นี่ เขา​ก็​กา​รัน​ตี​ว่า​ ปลอด​สาร​พิษ ​เป็น​มิตร​ ต่อ​สุขภาพ

สัมผัส​ความ​มหัศจรรย์​ แห่ง​สมุนไพร​ไทย 20.

สูตร​ของ​เขา​นั้น​ทำ​แบบ “ตำ​ข้าวสาร​กรอก​หม้อ” ได้​ข้าว​กล้อง​สด​ใหม่​มากมาย​คุณค่า และ​ถ้า​อยาก​ นอน​นับ​ดาว​บน​ผืน​ฟ้า​กว้าง​กัน​จุใจ ที่​นี่​ยัง​มี​รีสอร์ท​ใน​บรรยากาศ​ที่​จะ​พา​คุณ​ไป​ตีสนิทแนบ​ชิด​ป่า​เขา​ มี​สายลม​และ​แสง​ดาว​ที่​ให้​ความ​สุขใจ...แถม​ได้​สุขภาพ​ดี​อีก​ด้วย

เขา​ค้อ​ทะเล​ภู เพชรบูรณ์

อร่อยประจำถิ่น

ดุลยภาพ​ระหว่าง​ชีวิต​และ​ธรรมชาติ... อาจ​ฟัง​ดู​ไกล​เกิน​เอื้อม ทว่า​วินาที​ที่​ได้​เดิน​เข้า​มา​ เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของเขา​ค้อ​ทะเล​ภู จะ​ค้น​พบ​คำ​ตอบ​อัน​แสน​มหัศจรรย์​ของ​ชีวิต ที่​ซ่อน​อยู่​เบื้อง​ หลัง​สมุนไพร​ไทย​ของ​เรา​นี่เอง ชื่อ​เสียง​ของ ​เขา​ค้อ​ทะเล​ภู เป็น​ที่​รู้จัก​กัน​ดี​ใน​หมู่​คน​รัก​สุขภาพ​มา​แสน​นาน แต่ละ​ปี​ที่​นี่​ต้อนรับ​

ทุก​คน​ด้วย​สายลม​เย็น​สบาย​ใน​อุณหภูมิ​เฉลี่ย​เพียง 17 องศา​เซลเซียส​เท่านั้น ด้วย​ทำเล​ที่​ตั้ง​อยู่​สูง​เหนือ​ ระดับ​น้ำ​ทะเล​ปาน​กลาง​เกือบ 3,000 ฟุต ที่​นี่​มี​สมุนไพร​ไทย​มาก​หน้า​หลาย​ตา​และ​หลาก​หลาย​สรรพคุณ ใน​อาณาจักร​ที่​กว้าง​ไกล​สุด​ตา​บน​เนื้อที่​ถึง 200 ไร่ พร้อมๆ กับ​ชม​กระบวนการ​ผลิต​สมุนไพร​แปรรูป​ต่างๆ ที่ไ​ด้ม​ าตรฐาน ผ่าน​การ​คดั ก​ รอง​วา่ ป​ ลอด​สาร​พษิ ม​ า​ตงั้ แต่แ​ รก​เริม่ แม้แต่ผ​ กั พ​ นื้ บ​ า้ น​ของ​ทน​ี่ ี่ เขา​กก​็ า​รนั ต​ ​ี ว่า​ปลอด​สาร​พิษ​เป็น​มิตร​ต่อ​สุขภาพ เป็นทัวร์ทัศนศึกษา เสริมสร้างควา​มรู้​และ​จินตนาการ​ให้​เจ้า​ตัว​น้อย​ ของ​บ้าน​ได้​เป็น​อย่าง​ดี ส่วน​ใคร​ที่รัก​สายลม แสงแดด ออกแรง​เดิน​ทอด​น่อง​ยาม​เช้า สูด​อากาศ​สดชื่น​บน​ทุ่ง​นา​ฟ้า​กว้าง​ ที่​ที่​จะ​ได้​พบ​กับ​ตำนาน​ชีวิต​ชาวนา​ไทย​ที่​หา​ชม​ได้​ยาก​มาก​ขึ้น​ทุก​วัน และ​อย่า​ลืม​แวะ​ชม​โรง​สี​ขาว​กล้อง 46

P.42-71_Mac3.indd 46-47

เพื่อ​สุขภาพ​กาย​ที่​ดี​อย่าง​เต็ม​เปี่ยม อย่า​ลืม​แวะ​ชิม​เมนู​เพื่อ​ สุขภาพ​ที่ “ครัว​ทะเล​ภู” ร้าน​อาหาร​สไตล์​พอ​เพียง​ของ​เขา​ค้อ​ ทะเล​ภูใ​น​แนวคิดอ​ ร่อย​เพือ่ ส​ ขุ ภาพ​และ​รสชาติถ​ กู ใจ ทีค​่ ดั ส​ รร​ พืช​ผัก​ผล​ไม้​จาก​ไร่ ซึ่ง​ปลูก​ขึ้น​เอง​นำ​มา​ปรุง​สด​ใหม่​ทุก​วัน

รู้ก่อนเดินทาง

สามารถ​เยี่ยม​เยือน​เขา​ค้อ​ทะเล​ภู ​ได้​ตลอด​ทั้ง​ปี เพราะ​ ที่​นี่​ยึดถือ​ปณิธาน​เพื่อ​การ​ดูแล​สุขภาพ​ตาม​วิถี​ธรรมชาติ​ โทร. 056 750 061-3 หรือ www.khaokhonaturalfarm.com

á¡á¤Á»ŠÊ¹

12 仾ÔɳØâÅ¡

ä˺ÕàÍç¹ Í¹ÒÁѹÒÂÒÇ

à¢Ò¤ŒÍ·ÐàÅÀÙ

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 213

21

ä»à¾ªÃºÙó

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

47

1/28/09 3:20:14 PM


เส้นทางครอบครัว

รับ​ฟัง​เสียง​นก​ร้อง​ขับ​ขาน​ สายลม​เย็น​โบก​สะบัดพ​ ัด​โชย​ชื่น​ กลาง​แสงแดด​อุ่น​ที่​ถือว่า​เป็น​ สิ่ง​ที่​ดี​นัก​ต่อ​สุขภาพ

อาบ​น้ำแร่​แช่​น้ำ​ร้อน​ ผ่อน​คลาย​กาย​และ​ใจ​ ใน​ธรรมชาติ 21.

โป่งน้ำร้อนท่าปาย​แม่Î่องสอน

สุข​ใด​คง​ไม่​เท่ากับ​การ​ได้​นอน​อาบ​น้ำแร่​แสน​สบาย​​​ณ​โป่งน้ำร้อน​ท่า​ปาย​พลัง​น้ำแร่​ร้อน​ จาก​ธรรมชาติ​มาก​ประโยชน์​จะ​ช่วย​ผ่อน​คลาย​ใจ​และ​กาย​ให้​ถึง​ขีด​สุด โป่งน้ำร้อน​ท่า​ปาย​เป็น​อีก​หนึ่ง​สถาน​ที่​ท่อง​เที่ยว​ขึ้น​ชื่อ​ของ​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​ห้วย​น้ำ​ดัง​จาก​ลาน​ จอด​รถ​ออกแรง​เดิน​เท้า​เข้าไป​อีก​ประมาณ​500​ เมตร​ คุณ​จะ​พบ​โป่งน้ำร้อน​ที่​กำลัง​ผุด​เป็น​พราย​ฟอง​ 2​บ่อใ​หญ่ร​ าย​รอบ​ดว้ ย​ปา่ ไ​ม้ส​ กั อ​ นั อ​ ดุ ม​สมบูรณ์​ปกคลุมด​ ว้ ย​หมอก​ควันบ​ างๆ​บาง​คน​อาจ​รบั ร​ ถ​ู้ งึ ก​ ลิน่ ฉ​ นุ ​ เล็ก​น้อย​ซึ่ง​เป็นก​ลิ่น​จาก​แร่​ธาตุ​ใต้​ผิว​ดิน​อุณหภูมิ​ของ​น้ำ​ใน​โป่ง​สูง​ถึง​80​องศา​เซลเซียส​สูง​เกิน​ไป​กับ​ การ​ลง​ไป​แช่ต​ วั ​บาง​ชว่ ง​เป็นธ​ าร​กว้าง​แต่ใน​ขณะ​ทบ​ี่ าง​ชว่ ง​กเ​็ ป็นแ​ อ่ง​สา​มา​รถ​ลง​ไป​นอน​แช่ใ​น​นำ้ อ​ นุ่ ๆ​ได้​ สบาย​อารมณ์​จะ​เลือก​ผ่อน​คลาย​เป็น​ส่วน​ตัว​หรือ​ใช้​เวลา​กับ​ครอบครัว​ที่รัก​ก็​เพลิดเพลิน​ได้​ตามใจ​ชอบ นอกจาก​นย​ี้ งั ม​ เ​ี ส้นท​ าง​เดินป​ า่ ศ​ กึ ษา​ธรรมชาติ​สำหรับท​ กุ ค​ น​ทม​ี่ ห​ี วั ใจ​รกั ป​ า่ เ​ขา​ลำเนา​ไพร​อย่าง​เต็ม​ เปี่ยม​รับ​ฟัง​เสียง​นก​ร้อง​ขับ​ขาน​สายลม​เย็น​โบก​สะบัด​พัด​โชย​ชื่น​กลาง​แสงแดด​อุ่น​ที่​ถือว่า​เป็น​สิ่ง​ที่​ดี​นัก​ ต่อ​สุขภาพ​ยิ่ง​หาก​ได้​กาง​เต​๊นท์​นอน​พัก​ค้าง​แรม​สัก​คืน​คุณ​จะ​ได้​แหงน​หน้า​มอง​ดู​ดาว​นับ​พัน​กระจ่าง​ฟ้า​

48

P.42-71_Mac3.indd 48-49

ยาม​ค่ำ​ รื่นรมย์​กับ​ความ​งาม​ของ​ธรรมชาติ​ที่​แสน​ เรียบ​ง่าย​ มี​เพียง​แสง​ดาว​และ​แสงจันทร์​คลอ​เคล้า​ บรรยากาศ​พา​ให้​คุณ​นอน​หลับ​ฝัน​ดี​ตลอด​คืน​

อร่อยประจำถิ่น

•​ ใกล้ ๆ ​ โป ง น้ ำ ร้ อ น​ท่ า ​ป าย​ มี ​ร้ า น​กาแฟ​วา​วี ​ อ.ปาย​ ที่​เสิร์ฟ​กาแฟ​หอม​กรุ่น​ให้​คุณ​แวะ​ไป​จิบ​กาแฟ​ยาม​เช้า​กัน​ ได้​เพ​ลินๆ

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ โปงน้ำร้อน​ทา่ ป​ าย​ตงั้ อ​ ยูใ่​น​ต.แม่ฮ​ ​ี้ อ.ปาย​ห่าง​จาก​อทุ ยาน​ แห่ง​ชาติ​ห้วย​น้ำ​ดัง​30​กม.​ •​ ภายใน​หน่วย​พิทักษ์​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​น.ด.2​มี​ห้องน้ำ​และ​ ลาน​กาง​เต๊นท์​ให้​บริการ​โดย​มี​เต๊นท์​ใน​ราคา​30​บาท/คน​ ชาว​ตา่ ง​ชาติ​100​บาท/คน​หาก​นำ​เต๊นท์ม​ า​เอง​ไม่ต​ อ้ ง​เสีย​ ค่า​ธรรม​เนียม​ใดๆ •​ ติ ด ต่ อ ​ที่ ท ำการ​ห น่ ว ย​พิ ทั ก ษ์ ​อุ ท ยาน​แ ห่ ง ​ช าติ ​ น.ด.2​ โทร.​053​248​491

⻆§¹éÓÌ͹·‹Ò»Ò ¹éÓ¾ØÌ͹àÁ×ͧủ

⻆§à´×Í´»†Òỉ

1265

Í.áÁ‹áµ§

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​213 1095

107

Í.Êѹ·ÃÒÂ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

¨.àªÕ§ãËÁ‹

49

1/28/09 3:20:17 PM


เส้นทางครอบครัว

22. สัมผัส​ความ​มหัศจรรย์​

ผู้​ใส่ใจ​ต่อ​สุขภาพ​ต้อง​เดิน​ทาง​ ไป​ให้​ถึง​ด้วย​โคลนสีดำและสายน้ำ​แร่​ ที่​อยู่​ลึก​ลง​ไป​ใต้​ผิว​ดิน​เป็น​เหมือน​ยา​ ชั้น​เลิศ​ที่​มนุษย์​กำลัง​ค้นหา

ภู​โคลน​แม่Î่องสอน

เป็น​บริการ​โคลน​พอก​หน้า​ เพื่อ​ผิว​หน้า​กระจ่าง​ใส​ เนี ย น​นุ่ ม ​ และ​ห าก​ไ ด้ ​พ อก​โ คลน​ทั้ ง ​ตั ว ​แ ล้ ว พลัง​ของ​มัน​จะ​ช่วย​ไป​กระตุ้น​การ​ไหล​เวียน​โลหิต​ ปรับ​ระบบ​ภายใน​ต่างๆ​ ของ​ร่างกาย​ให้​คืน​สู่สม​ดุล​ ภู​โคลน​​ จึง​เป็น​แหล่ง​โคลน​เพื่อ​สุขภาพ​ชั้น​นำ​ของ​ เมือง​ไทย​ น่า​ภาค​ภูมิใจ​แค่​ไหน​ที่​ไทย​เรา​เอง​มี​ดี​ไม่​ แพ้​ที่​อื่น​ใด​ใน​โลก

ของ​โคลน​สี​ดำ​ หนึ่ง​ใน​สาม​ของ​โลก

อร่อยประจำถิ่น ºŒÒ¹ÃÑ¡ä·Â »Ò§ÍØŽ§

โคลน​สี​ดำ​ไม่​น่า​มอง​​​กลับ​กลาย​เป็น​ของ​มี​คุณค่า​ด้วย​แร่​ธาตุ​นานา​ชนิด​ที่​มี​สรรพคุณ​พิเศษ​ และ​ที่​ภู​โคลน​แห่ง​นี้​ความ​ลับ​ใน​เน�้อ​โคลน​สี​ดำ​อัน​มหัศจรรย์​กำลัง​เป็น​ที่​กล่าว​ขาน​ใน​หมู่​คน​ รัก​สุขภาพ​จาก​ทั่ว​ไทย​และ​ทั่ว​โลก เพราะ​เป็นเ​พียง​หนึง่ ใ​น​สาม​แห่งข​ อง​โลก​ทีม​่ ก​ี าร​คน้ พ​ บ​โคลน​สด​ี ำ​อนั เ​ป็นโ​คลน​ทม​ี่ แ​ี ร่ธ​ าตุอ​ ดุ ม​สมบูรณ์​ สูง​ ซึ่ง​เป็น​ผล​ดี​ต่อ​ผิว​พรรณ​และ​สุขภาพ​กาย​ ภู​โคลน​ ​จึง​มี​ผู้คน​มา​เยี่ยม​เยือน​กัน​อย่าง​อุ่น​หนา​ฝา​คั่ง​ โดย​เฉพาะ​ใน​หมูค​่ น​รกั ส​ ขุ ภาพ​แล้ว​ทีน​่ เ​ี่ ป็นอ​ กี แ​ ห่งข​ อง​เมือง​ไทย​ทีผ​่ ใ​ู้ ส่ใจ​ตอ่ ส​ ขุ ภาพ​ตอ้ ง​เดินท​ าง​ไป​ให้ถ​ งึ ​ ด้วย​สายน้ำ​แร่​ท​อี่ ยูล่​ ึก​ลง​ไป​ใต้​ผิว​ดนิ ​เป็นเ​หมือน​ยา​ชั้น​เลิศท​ ี่​มนุษย์​กำลัง​ค้นหา​และ​พบ​วา่ ​ตะกอน​โคลน​ที่​ ปน​เป้อน​มา​กับ​น้ำร​ ้อน​ธรรมชาติ​อัน​สะอาด​สะอ้าน​นั้น​ทำให้​ผิว​พรรณ​ผุดผ่อง​สดใส เมื่อ​โคลน​เดือด​บริสุทธิ์​สี​ดำ​ ปราศจาก​กลิ่น​กำมะถัน​ ทั้ง​ยัง​อุดม​ด้วย​แร่​ธาตุ​ที่​มี​ประโยชน์​ต่อ​ ผิวหนัง​ และ​ระบบ​ภายใน​ของ​ร่างกาย​ เขา​จึง​จัด​โปรแกรม​เพื่อ​สุขภาพ​และ​ความ​งาม​ ด้วย​โคลน​และ​ น้ำแร่​จาก​แหล่ง​น้ำพุ​ร้อน​ธรรมชาติ​ เป็น​Natural​Spa​ ที่​น่า​รัก​แบบ​ชาว​บ้านราคา​ไม่​แพง​ ไม่​ว่า​จะ​ 50

P.42-71_Mac3.indd 50-51

ÀÙâ¤Å¹

¡ÃÐàËÃÕ觤ÍÂÒÇ 1095

Í.»ÒÂ

¶éÓÅÍ´ Unseen

Í.»Ò§ÁмŒÒ

Í.àÁ×ͧ

º‹Í¹éÓÌ͹¼Ò»†Í§

108

Í.áÁ‹áµ§

•​ มา​ถงึ ภ​ ูโ​คลน​แล้ว​อย่าล​ มื แ​ วะ​ชมิ อ​ าหารประจำ​ถนิ่ ข​ อง​ชาว​ ไทย​ใหญ่​เมือง​แม่ฮ่องสอน​แนะนำร้านใบเฟิร์น​เพื่อเพิ่ม​ อรรถรส​ของ​การ​เดิน​ทาง​ให้​น่า​จดจำ​ยิ่ง​ขึ้น​

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ ภู​โคลน​สามารถ​เที่ยว​ได้​ตลอด​ปี​ •​ สอบถาม​ราย​ละเอียด​เพิ่ม​เติม​ได้ที่​ สำนักงาน​ ททท.​ ภาค​เหนือ​เขต​1​โทร.​053​248​604,​053​248​607, 053​241​466 ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​213

107

Í.Êѹ·ÃÒÂ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

51

1/28/09 3:20:19 PM


เส้นทางครอบครัว

อาบ​น้ำแร่​แช่ไข่​ไก่​ สนุก​ได้​ทั้ง​ครอบครัว 23.

กรุ่นกลิ่นไอน้ำ ที่ลอยขึ้นมาจากบ่อ​บางครั้ง ดูหนาแน่น​ราวกับสายหมอกยามเช้า

น้ำพุ​ร้อน​แจ้​ซ้อน​ลำปาง

แบบ​ลง​แช่​ทั้ง​ตัว​11​ห้อง​และ​ตัก​อาบ​16​ห้อง​ แยก​ชาย​หญิง​อย่าง​เป็น​สัดส่วน​ใน​อุณหภูมิ​กำลัง​ดี​ ที่​39-42​องศา​เซลเซียส​พลัน​ที่​ได้​แช่​ลง​ใน​น้ำ​อุ่น​ จะ​รู้สึก​ได้​ถึง​ความ​เมื่อย​ล้า​ของ​ร่างกาย​ที่​อันตรธาน​ หาย​เรียก​ความ​สดชื่น​กระปรี้กระเปร่า​คืน​กลับ​มา​ แถม​ยัง​ช่วย​รักษา​โรค​ผิวหนัง​บาง​ชนิด​ได้​อีก​สุข​ได้​ ทั้ง​พ่อ​แม่​ลูก​อย่าง​นี้​นี่​สิ​ถึง​จะ​เรียก​ได้​ว่า​ดี​ต่อ​สุขภาพ​ ของ​ครอบครัว​อย่าง​แท้จริง

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

•​ อุทยาน​แห่ง​ชาติ​แจ้​ซ้อน​มี​ร้าน​ค้า​สวัสดิการ​บริการ​ทั้ง​ อาหาร​และ​เครื่อง​ดื่ม​ให้​กับ​นัก​ท่อง​เที่ยว​ใน​บร​ร​ยากาศ​ เรียบ​ง่าย​ราคา​สบาย​กระเป๋า​และ​ใน​บาง​ฤดูกาล​อาจ​มี​ น้ำ​ผึ้ง​ปา​จำหน่าย​อีก​ด้วย

น้ำพุ​ร้อน​แจ้​ซ้อน​​นอกจาก​คุณ​จะ​ได้​บำบัด​ความ​เมื่อย​ล้า​ของ​ร่างกาย​ด้วย​สายน้ำ​แร่​ร้อนๆ​ จาก​ธรรมชาติ​แล้ว​ความ​สนุก​จาก​การ​แช่​ไข่​ไก่​ที่​พลัง​ความ​ร้อน​ของ​น้ำ​ทำให้​ไข่​เกิด​รสชาติ​ มัน​อร่อย​เที่ยว​ออกรส​เช่น​นี้​คง​ไม่มี​ที่​ใด​เสมอ​เหมือน​ กลิน่ ก​ ำ​มะ​ถนั อ​ อ่ นๆ​โชย​ขนึ้ เ​หนือผ​ วิ ด​ นิ ข​ อง​​น้ำพุร​ อ้ นแจ้ซ​ อ้ น​ได้ร​ บั ก​ าร​พสิ จู น์แ​ ล้วว​ า่ ป​ ราศจาก​ซงึ่ ​

อันต​ราย​ใดๆ​ทีน​่ จ​ี่ งึ เ​ป็นอ​ กี ส​ ถาน​ทพี่ กั ผ​ อ่ น​หย่อน​ใจ​ของ​ครอบครัวท​ ี่ใ​ส่ใจ​ตอ่ ส​ ขุ ภาพ​เพราะ​สามารถ​สมั ผัส​ ความ​สุข​ได้​กับ​ทุก​เพศ​ทุก​วัย​น้ำพุ​ร้อน​ทั้ง​9​บ่อ​ใน​พื้นที่​3​ไร่​ ที่​กระจัดกระจาย​ด้วย​โขด​หิน​น้อย​ใหญ่​ กรุ่น​กลิ่น​ไอ​น้ำ​ลอย​ขึ้น​มา​จาก​บ่อ​บาง​ครั้ง​แล​ดู​หนา​แน่น​ราวกับ​เป็น​สาย​หมอก​ยาม​เช้า​ภาพ​เช่น​นี้​ใคร​มา​ เห็น​เข้า​คง​เผลอ​ใจ​ตกหลุม​รัก​เข้า​ได้​ง่ายๆ​ ความ​ร้อน​ของ​น้ำ​มี​อุณหภูมิ​ประมาณ​73​องศา​เซลเซียส​เด็กๆ​จึง​มัก​นำ​ไข่​ไก่​และ​ไข่​นก​กระทา​มา​ แช่​ ถ้า​ไข่​ไก่​แนะ​ให้​แช่​นาน​17​นาที​ ไข่​แดง​จะ​​แข็ง​มี​รสชาติ​มัน​อร่อย​ส่วน​ไข่​ขาว​จะ​เหลว​คล้าย​ไข่​เต่า​ เท่า​นี้​ก็​เรียก​รอย​ยิ้ม​ของ​หนู​น้อย​ได้​ไม่​ยาก​ขณะ​ที่​คุณ​พ่อคุณ​แม่​ขอ​ปลีก​ตัว​ไป​อาบ​น้ำแร่​ ที่​มี​ให้​เลือก​ทั้ง​ 52

P.42-71_Mac3.indd 52-53

àªÕ§ÃÒ Í.Çѧà˹×Í

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

•​ แม้​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​แจ้​ซ้อน​​เที่ยว​ได้​ตลอด​ทั้ง​ปี​ แต่​ช่วง​ เดือน​พฤศจิกายน​-​กุมภาพันธ์​ อากาศ​เย็น​สบาย​ที่สุด​ เฉลี่ย​22​องศา​เซลเซียส​ •​ สามารถ​พัก​ค้าง​คืน​หรือ​กาง​เต๊​นท์​พัก​แรม​ติดต่อ​อุทยาน​ แห่งช​ าติแ​ จ้ซ​ อ้ น​โทร.​​054​​229​​000-1​โทรสาร​​054​​263​​041 อีเมล​reserve@dnp.go.th

àªÕ§ãËÁ‹ 1252 ¹éÓµ¡áÁ‹¢Ø¹

´ÍÂÅѧ¡ÒËÅǧ ¹éÓµ¡á¨Œ«ŒÍ¹

¹éÓ¾ØÌ͹ᨌ«ŒÍ¹

·Õè·Ó¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹ áË‹§ªÒµÔ 1035

Í.ᨌˋÁ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

53

1/28/09 3:20:29 PM


เส้นทางครอบครัว

24. ผจญ​ภัย​ใน​ทุ่ง​กว้าง...

ตาม​แบบ​วิถี​คาวบอย​ไทย ฟาร์ม​โชคชัย นครราชสีมา

มี​ฟาร์ม​ม้า​แคระ​ให้​เด็กๆ ได้​ตื่น​เต้น และ​สนุก​ไป​กับ​การ​แสดง​อัน​แสนรู้​ ของ​สัตว์​นานา​ชนิด ที่​จะ​มาส​ร้าง​ ความ​ครื้นเครง​และ​เรียก​เสียง​หัวเราะ​ จาก​เด็กๆ สบาย อิม่ เ​อม​กบั บ​ าร์บคี วิ ย​ าม​คำ่ คืน และ​ตนื่ ข​ นึ้ ม​ า​ใน​​ ยาม​เช้า​ด้วย​อารมณ์​เบิก​บาน ขานรับ​ความ​สุข​ของ​ ทุก​คนใน​ครอบครัว​กัน​อย่าง​เต็ม​อิ่ม

อร่อยประจำถิ่น

P.42-71_Mac3.indd 54-55

·Í§ºÇ¡ ¤ÃÙµŒÍ Sir James Golf Club

ÒªÊ âº¹Ñ¹«‹Ò

¶.¾Ë

Åâ¸Թ

Granmonte

1

¤ÃÃ

仹

¿ÒÏÁ⪤ªÑ Fabb

µ

54

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 214

ÃÀÒ¾ 2

¶.ÁÔµ

ÊÃкØÃÕ

ÐÃѪ

ใน​บรรยากาศ​ที่​แวดล้อม​ด้วย​ป่า​เขา ที่​โอบ​กอด​ทุ่ง​หญ้า​ผืน​ใหญ่​อัน​อุดม เหมาะ​แก่​การ​ทำ​ฟาร์ม​วัว​ ยิ่ง​นัก ฟาร์ม​โชคชัย ​จึง​เปิด​บ้าน​ต้อนรับ​ทุก​ครอบครัว ที่​อยาก​สัมผัส​วิถี​ชีวิต​ใน​ฟาร์ม​ด้วย​ความ​อบอุ่น ทุกค​ น​จะ​ได้เ​รียน​รก​ู้ าร​รดี น​ มวัวด​ ว้ ย​ตวั เ​อง ได้เ​ห็นข​ นั้ ต​ อน​วา่ ...กว่าจ​ ะ​เป็นน​ ำ้ นม​นนั้ ไม่ธ​ รรมดา​เอา​เสียเ​ลย พร้อมกับช​ ม​และ​รว่ ม​สนุกใ​น​การ​ทำ​ไอศกรีมน​ ม​แบบ​งา่ ยๆ ตำรับ​ฟาร์มโ​ชคชัย และ​ยงั ม​ บ​ี ริการ​ฟาร์มท​ วั ร์ นำพา​ทุก​คนใน​ครอบครัว​ไป​สนุก​กับ​วิถี​คาวบอย​ใน​ทุ่ง​กว้าง มี​ฟาร์ม​ม้า​แคระ​ให้​เด็กๆ ได้​ตื่น​เต้น และ​สนุก​ ไป​กับ​การ​แสดง​อัน​แสนรู้​ของ​สัตว์​นานา​ชนิด ที่​จะ​มาส​ร้าง​ความ​ครื้นเครง​และ​เรียก​เสียง​หัวเราะ​จาก​เด็กๆ นอกจาก​นี้​ยัง​ได้​ทึ่ง​กับ​วิถี​คาวบอย​ไทย ชม​การ​สาธิต​คล้อง​บ่วง​บาศ​บน​คอ​วัว รู้จัก​การ​บังคับ​ ​ม้า​พยศ ดื่ม​ด่ำ​บรร​ยากาศ​แค้มป์​ปิ้ง​แบบ​บูติ​ก​ฟาร์ม นอน​ใน​แค้ม​ป์​ติด​แอร์​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สะดวก​

• ฟาร์ม​โชคชัย​เหมาะ​สำหรับ​การ​พัก​ผ่อน​ใน​วัน​หยุด​สุด​ สัปดาห์ช​ ่วง​สั้นๆ เพราะ​อยู่​ห่าง​จาก​กรุงเทพฯ เพียง 160 กิโลเมตร ขับ​รถ​ไม่​ถึง 2 ชั่วโมง​บน​ถนน​มิตรภาพ คุณ​ก็​จะ​ ได้​สัมผัส​ดิน​แดน​ที่​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็นต้น​แบบ​คาวบอย​ไทย • ฟาร์ม​โชคชัย สำนักงาน​ใหญ่ : โทร. 02 532 2846 หรือ www.farmchokchai.com

¹ ¶.¸

เมื่อ​ภาพ​ของ​คน​โลด​แล่น​บน​หลัง​ม้า ต้อน​ฝูง​วัว​บน​ทุ่ง​หญ้า​กว้าง​ใหญ่ มิใช่​เพียง​ความ​ฝัน​ ของ​เด็กๆ อีก​ต่อ​ไป เพราะ​ที่​ฟาร์ม​โชคชัย คุณ​จะ​ได้​ผจญ​ภัย​เรียน​รู้​วิถี​คาวบอย​ไทยและ​ใช้​ เวลา​สุขสันต์​ร่วม​กัน​ได้​ทั้ง​ครอบครัว

รู้ก่อนเดินทาง

ÕÁÒ

• ร้าน​อาหาร​อร่อย​ของ​ที่​นี่​คือ โชค​ชัย​ส​เต็ก​เฮา​ส์ เสิร์ฟ​เนื้อ​ โค​ขุน​ที่​ผ่าน​การ​หมัก​บ่ม​มา​อย่าง​ดี นำ​มา​ทำ​เป็น​ส​เต็ก​ หลาก​หลาย​เมนู​ให้​ได้​ทาน ตบ​ท้าย​ด้วย​ไอศกรีม​จาก​ร้าน “อืมม มิลค์” เป็น​ไอศกรีม​นม​สด​แท้ๆ รับรอง​ว่า​ถูกใจ​คุณ​ หนู​อย่าง​แน่นอน

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

55

1/28/09 3:20:33 PM


เส้นทางครอบครัว

25. รื่นรมย์​ชม​ฟาร์ม​

จิม​ทอม​ปŠ​สัน​ฟาร์ม​อ้า​แขน​ต้อนรับ​ ทุก​คน​ด้วย​ความ​อบอุ่น​และ​อบอวล​ ด้วย​บรรยากาศ​สวน​เกษตร​ที่​บอก ​เล่า​เรื่อง​ราว​ดิน​แดน​อีสาน​ได้​ดี​เยี่ยม​ สอด​แทรก​ความ​บันเทิง​ไว้​ครบ​ครัน

เพียง​ป‚ล​ ะ​ครั้ง​ เมื่อ​ลม​หนาว​มา​เยือน

จิม​ทอม​ปŠ​สัน​ฟาร์ม​ นครราชสีมา

ดื่มด่ำ​วัฒนธรรม​อีสาน​ สัมผัส​เรือน​อีสาน​โบราณ​ที่​ หา​ชม​ได้​ยาก​ใน​ปัจจุบัน​ อิ่ม​อร่อย​อาหาร​พื้น​เมือง​ และ​ผ่อน​คลาย​ไป​กับ​ส​ปา​บ้าน​ทุ่ง​ เชื่อ​เถอะ​ว่า​ได้​ ไป​เยื อ น​สั ก ​ค รั้ ง ​ ปี ​ห น้ า ​คุ ณ ​จ ะ​ต้ อ ง​ห วน​ก ลั บ ​ม า​ อีกด้วยความติดใจ

อร่อยประจำถิ่น

•​ ทีฟ​่ าร์มฯ​มีก​ ารนำ​เสนอ​อาหาร​อสี าน​หลาก​ประเภท​ตัง้ แต่​ ส้มตำ​รส​แซ่บ​ ​แกง​พนื้ บ​ า้ น​และ​อกี ส​ ารพัดเ​มนูต​ ำรับไ​ทย​ให้​ นัก​ท่อง​เที่ยว​เลือกสรร​จัด​เสิร์ฟ​ใน​ถ้วย​ชาม​สังกะสี​น่า​รักๆ​ เข้า​ถึง​หัวใจ​ของ​ชนบท​โดย​แท้

รู้ก่อนเดินทาง​

24

ความ​มัน​วาว​บน​ผืน​ผ้า​ไหม​ชิ้น​งาม​​​ส่ง​ประกาย​ให้​“จิม​ทอม​ป​สัน”​เลื่อง​ลือ​ไป​ทั่ว​โลก​เช่น​ไร ความ​รื่นรมย์​บน​ผืน​ดิน​ ณ​ ฟาร์ม​แห่ง​นี้​ ก็​เล่า​ขาน​เรื่อง​ราว​แห่ง​ภาค​อีสาน​ได้​สนุก​และ​แสน​ รื่นรมย์​ไม่​ยิ่ง​หย่อน​ไปกว่า​กัน ทุกๆ​ปี​เมื่อ​สายลม​หนาว​มา​เยือน​อำเภอ​เล็กๆ​อย่าง​ปักธงชัย​ใน​จังหวัด​นครราชสีมา​จาก​เดิม​ที่​ไม่​ เคย​อยู่​ใน​สายตา​นัก​ท่อง​เที่ยว​ กลับ​กลาย​เป็น​จุด​หมาย​อันดับ​หนึ่ง​ที่​ทุก​คน​พา​กัน​มุ่ง​หน้า​ไป​เยือน​ เพราะ​ เป็น​เวลา​ที่​ จิม​ทอม​ป​สัน​ฟาร์ม​อ้า​แขน​ต้อนรับ​ทุก​คน​ด้วย​ความ​อบอุ่น​และ​อบอวล​ด้วย​บรรยากาศ​ สวน​เกษตร​ที่​บอก​เล่า​เรื่อง​ราว​ดิน​แดน​อีสาน​ได้​ดี​เยี่ยม​สอด​แทรก​ความ​บันเทิง​ไว้​ครบ​ครัน นอกจาก​จะ​ได้​เรียน​รู้​ว่า...​​กว่า​จะ​มา​เป็น​ผ้า​ไหม​งามๆ​สัก​ชิ้น​ที่​เริ่ม​ต้น​ตั้งแต่​กระบวนการ​ปลูก​หม่อน​ เลีย้ ง​ไหม​เป็นม​ า​อย่างไร​นนั้ ​ผืนด​ นิ ท​ ม​ี่ เ​ี ขา​พญา​ปราบ​เป็นฉ​ าก​หลัง​มีอ​ า่ ง​เก็บน​ ำ้ ล​ ำ​สำ​ลาย​เป็นว​ วิ ส​ วย​สงบ​ งาม​ให้​พัก​สายตา​ยัง​อุดม​ไป​ด้วย​เรื่อง​ราว​แห่ง​ความ​เป็น​อีสาน​ได้​ถึง​แก่น​เด็กๆ​จะ​ได้​สนุก​กับ​สวน​ดอกไม้​ เมือง​หนาว​แปลง​ผัก​ไร้​ดิน​และ​หนู​น้อย​ต้องตา​ลุก​วาว​เมื่อ​เจอ​โซน​ฟักทอง​ยักษ์​ ส่วน​คุณ​พ่อคุณ​แม่​จะ​ได้​ 56

P.42-71_Mac3.indd 56-57

º.ºØµÒʧ º.¹ŒÍÂà¢Òà¢ÕÂÇ

¨ÔÁ ·ÍÁ»ŠÊѹ ¿ÒÏÁ ¿ÒÏÁ⤹Á

2072

à·ÈºÒÅ µ.µÐ¢º

à¢×è͹ÅÓ¾ÃÐà¾ÅÔ§

Í.»˜¡¸§ªÑÂ

Ðà

Ó¾Ã

ÃÃ.Å

¾ÅÔ§

304 ÃÃ.ºŒÒ¹µÐ¢º ¿ÒÏÁä¡‹»˜¡¸§ªÑ ÃÃ.ºÐãËÞ‹ º.ºÐËÞ‹

•​ จิม​ ทอม​ป​สัน​ ฟาร์ม​ เปิด​ให้​นัก​ท่อง​เที่ยว​เข้า​ชม​เพียง​ปี​ ละ​ครั้ง​เท่านั้น​ ราวๆ​ ปลาย​เดือน​ธันวาคม​จนถึง​ต้น​เดือน​ มกราคม​ •​ และ​ถ้ า ​ใ คร​ไ ม่ ​อ ยาก​ขั บ ​ร ถ​เ หนื่ อ ย​เ กิ น ​ไ ป​ ลอง​ใ ช้ ​ บริ การ​ร ถ​ตู้ ​ข อง​จิ ม ​ ทอม​ป ​สั น ​ ตั้ ง ​ต้ น ​จาก​กรุ ง เทพฯ คิ ด ​ร าคา​ค่ า ​ร ถ​ไ ป-กลั บ ​ร วม​บั ต ร​เข้ า ​ช ม​ สนใจ​ติ ด ต่ อ​ โทร.​044​373​116-7,​044​373​173-4,​027​622​562​ www.jimthompson.com ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​214

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

57

1/28/09 3:20:41 PM


เส้นทางครอบครัว

สูด​โอโซน​ให้​ชุ่ม​ปอด กลาง​อ้อม​กอด​ไร่​องุ่น 26.

มา​วัง​น้ำ​เขียว​ที่​เดียว เที่ยว​ได้​หลาย​อย่าง... เพราะ​ความ​หลาก​หลาย​ ที่​มี​อยู่​ใน​พื้นที่​แถบนี้ เหมือน​เป็น​ของ​ขวัญ​ ล้ำค่า​จาก​ธรรมชาติ​ มอบ​ให้​มนุษย์

วัง​น้ำ​เขียว นครราชสีมา

จาก​ธรรมชาติ ทั้ง​ผัก​ผล​ไม้​ปลอด​สารพิษ ไม้​ดอกไม้​ประดับ​ที่​พา​กัน​มา​อวด​สีสัน​เร้าใจ แม้แต่​เส้น​ทางการ​ ผจญ​ภัย คุณ​ก็​สามารถ​สนุก​ได้​กับ​หลาก​กิจกรรม​ผจญ​ภัย ตั้งแต่​เดิน​ป่า​ศึกษา​ธรรมชาติ​จนถึง​เครื่อง​เล่น​ ผาดโผน​ที่​มนุษย์​สร้างสรรค์​ขึ้น​มา​ท้าทาย คง​ไม่​เกิน​เลย​นัก​หรอก​ถ้า​จะ​บอก​ว่า วัง​น้ำ​เขียว เป็น​ที่​ท่อง​ เที่ยว​เพื่อ​สุขภาพ​ดี​ของ​ครอบครัว 仨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

อร่อยประจำถิ่น

• เลือก​ซื้อ​องุ่น​สด​จาก​ไร่​ต่างๆ ผลิตภัณฑ์​แปรรูป​จาก​องุ่น เช่น น้ำอ​ งุน่ ส​ ด แยม​องุน่ รวม​ทงั้ ผ​ กั ผ​ ล​ไม้เ​มือง​หนา​วอืน่ ๆ เช่น เห็ด​หอม ลำไย ลิ้นจี่ ผัก​ปลอด​สาร​พิษ ฯลฯ

เพราะ​วัง​น้ำ​เขียว​มี​ปริมาณ​โอโซน​ติด 1 ใน 7 ของ​โลก คง​ไม่มี​ที่​ใด​อีก​แล้ว​ที่​เหมาะ​สำหรับ​ การ​พัก​ผ่อน​เพื่อ​สุขภาพ​อย่าง​แท้จริง เพียง​ได้​รับ​อากาศ​ดีๆ อาหาร​สด​ใหม่ เท่า​นี้​ร่างกาย​ ก็​กลับ​คืน​สู่​ความ​มี​ชีวิต​ชีวา​อีก​ครั้ง... อากาศ​เย็นส​ บาย​ตลอด​ทงั้ ป​ ี กลาย​เป็นส​ งิ่ เ​ชิดห​ น้าช​ ต​ู า​ของ​อำเภอ​วังน​ ำ้ เ​ขียว จ.นครราชสีมา ยิง่ เ​มือ่ ​ ได้​รับ​การ​จัด​อันดับข​ อง​โอโซน​ว่า​ติด​อันดับ 1 ใน 7 ของ​โลก อำเภอ ว​ ัง​น้ำ​เขียว​กลาย​เป็น​จุด​หมาย​ใหม่​

ของ​คน​รัก​สุขภาพ ที่​อยาก​ใช้​เวลา​ทั้ง​วัน​แนบ​ชิด​ป่า​เขา​ท่ามกลาง​บรรยากาศ​ของ​ไร่​องุ่น​ที่​น่า​ตื่น​ตา​ตื่น​ใจ มี​คน​บอก​ว่า​มา​ วัง​น้ำ​เขียว​ ที่​เดียว เที่ยว​ได้​หลาย​อย่าง...ก็​คงจะ​จริง เพราะ​ความ​หลาก​หลาย​ ​ที่ ​มี ​อ ยู่ ​ใ น​พื้ น ที่ ​แ ถบ​นี้ เหมื อ น​เป็ น ​ข อง​ข วั ญ ​ล้ ำ ค่ า ​จาก​ธ รรมชาติ ​ม อบ​ใ ห้ ​ม นุ ษ ย์ นอกจาก​เรื่ อ ง​ อากาศ​ดี ​ติ ด ​อั น ดั บ ​โ ลก​แ ล้ ว วั ง ​น้ ำ ​เ ขี ย ว​ยั ง ​เ ป็ น ​ที่ ​ที่ ​ใ ห้ ​คุ ณ ​เ พลิ ด เพลิ น ​ไ ป​กั บ ​ชี วิ ต ​ใ น​ไ ร่ ​อ งุ่ น​ ชม​ก าร​ผ ลิ ต ​ไ วน์ ​ร ะดั บ ​ช าว​บ้ า น​แ ต่ ​คุ ณ ภาพ​คั บ ​แ ก้ ว สนุ ก ​กั บ ​ก าร​เ ลื อ ก​ซื้ อ ​ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ​ 58

P.42-71_Mac3.indd 58-59

รู้ก่อนเดินทาง

• อำเภอ​วัง​น้ำ​เขียว​เที่ยว​ได้​ตลอด​ทั้ง​ปี​ใน​บรรยากาศ​แตก​ ต่าง​กนั ฤดูฝ​ น จะ​ได้ส​ มั ผัสห​ มอก​ฝน​ทส​ี่ ดชืน่ ส่วน​ฤดูห​ นาว สายลม​หนาว​จะ​พัด​ผ่าน​ให้​ที่​นี่​เย็น​สบาย​คลาย​ร้อน • การ​เดิน​ทาง​สามารถ​ใช้​ทางหลวง​แผ่น​ดิน​หมายเลข 304 สาย​นครราชสีมา-วัง​น้ำ​เขียว-ชลบุรี เป็น​เส้น​ทาง​หลัก​ที่​ ผ่าน​อำเภอ​วัง​น้ำ​เขียว

2235 Èٹʋ§àÊÃÔÁ ¡ÊÔ¡ÃÃÁäÃŒÊÒþÔÉ

ʶҹÕÇÔ¨ÑÂÏ ÊÐá¡ÃÒª Èٹä·Â-ÞÕ軆ع

à¢ÒÁФ‹Ò

·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍ.¹éÓà¢ÕÂÇ Èٹ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉµÃ ¨Ø´ªÁÇÔÇà¢ÒÊÅÑ¡ä´ Êǹ´Í¡Ë¹ŒÒÇÑÇ äËͧ؋¹

à¢ÒἧÁŒÒ

304

仪źØÃÕ

ÊǹàºÞ¨ÁÒÈ

Í.¹Ò´Õ ¨.»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

ÁÙÅËŧ-ÁÙÅÊÒÁ§‹ÒÁ

¹éÓµ¡ÊǹˌÍÁ

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 214

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

59

1/28/09 3:20:45 PM


เส้นทางครอบครัว

หาก​ได้​ไป​เยือน​สวน​สัตว์​เปิด​เขา​เขียว ​สัก​ครั้ง เด็ก​น้อย​จะ​รู้สึก​เหมือน ​ได้​ผจญ​ภัย​ใน​ป่า​ใหญ่​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย ​สัตว์​นานา​ชนิด

27. สู่​การ​ผจญ​ภัย​

ใน​พรมแดน​ที่​ไร้​กำแพง​กั้น ระหว่าง​คน​และ​สัตว์ สวน​สัตว์​เปิด​เขา​เขียว ชลบุรี

ใกล้ช​ ดิ เพือ่ ก​ าร​เรียน​รช​ู้ วี ติ ส​ ตั ว์แ​ บบ​ครบ​วงจร ทัง้ ย​ งั ​ เป็นการ​เรียน​รู้​ร่วม​กัน​ของ​ครอบครัว​ที่​เปี่ยม​ไป​ด้วย​ ความ​สขุ เ​หลือล​ น้ ถ้าอยาก​ดมื่ ด่ำบ​ รรยากาศ​สวน​สตั ว์​ เปิดใ​ห้​เต็มอ​ มิ่ ลอง​แวะ​พกั ร​ สี อร์ทเขา​เขียว เอ​สต​ า​เต้​ แค้ม​ป์​ปิ้ง​หรู​กลาง​สวนสัตว์ เวลา​นอน​จะ​แว่ว​ยิน​เสียง​ กวาง​ร้อง​ยาม​ค่ำ​เหมือน​นอน​กลาง​ป่า​จริงๆ

อร่อยประจำถิ่น

• เลือก​รับ​ประทาน​อาหาร​หลาก​ชนิด​ที่​มี​บริการ​ใน​ร้าน​ ค้า​ของ​สวนสัตว์ หรือ​แวะ​ชิม “ไก่​หุบ​บอน” นำ​มา​ปรุง​ สารพัด​รูป​แบบ​ได้​บน​เส้น​ทาง​เลี่ยง​เมือง​กรุงเทพฯ พัทยา ก่อน​ถึง​สวน​สัตว์​เปิด​เขา​เขียว

รู้ก่อนเดินทาง

เติมส​ เ​ี ขียว​ใส่ห​ วั ใจ ด้วย​การ​ผจญ​ภยั ท​ อ่ ง​ไป​ใน​โลก​กว้าง​ทส​ี่ วน​สตั ว์เ​ปิดเ​ขา​เขียว ดินแ​ ดน​ทท​ี่ กุ ​ คนใน​ครอบครัว จะ​ได้​เรียน​รู้​ชีวิต​สัตว์​โลก​อย่าง​ถ่องแท้​และ​เข้า​ถึง เมื่อ​ไร้​ซึ่ง​กำแพง​กาง​กั้น เชื่อ​ไหม​ว่า​หัวใจ​ของ​เด็กๆ จะ​พอง​โต​ขึ้น​ทุก​ครั้ง เมื่อ​จะ​ได้​ไป​เที่ยว​สวนสัตว์ และ​หาก​ได้​ไป​เยือน​ สวน​สัตว์​เปิด​เขา​เขียว​ สัก​ครั้ง เด็ก​น้อย​จะ​รู้สึก​เหมือนได้​ผจญ​ภัย​ใน​ป่า​ใหญ่​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​สัตว์​นานา​ ชนิด เพราะ​ที่​นี่​เป็น​สวน​สัตว์​เปิด ทำให้​ใกล้​ชิด​กับ​เจ้า​สิงสาราสัตว์​กัน​ได้​เต็ม​ที่ มี​สัตว์​กว่า 8,000 ตัว กว่า 300 ชนิด​ให้​ชื่นชม​กัน​ได้​อย่าง​ละลาน​ตา ดู ​เหมื อ นเสื อ ​ข าวจาก​หุ บ ​เสื อ ป่ า ​จ ะ​ก ลาย​เป็ น ​ด ารา​เด่ น ​ข อง​ที่ ​นี่ ​ไ ป​เสี ย ​แ ล้ ว เพ​ร าะ​เด็ ก ๆ​ ให้ค​ วาม​สนใจ​เป็นพ​ เิ ศษ แต่ก​ รง​นก​ใหญ่ก​ ็ไ​ม่น​ อ้ ยห​นา้ ภายใน​กรง​อนั ก​ ว้าง​ใหญ่น​ เ​ี้ ต็มไ​ป​ดว้ ย​นก​หลาก​ชนิด​ ทั้ง​ไก่ฟ้า​หา​ยาก นก​ยูง นก​สวยงาม​จาก​ต่าง​ประเทศ ต่อ​ด้วย​การ​ออก​ไป​ให้​อาหาร​ใน​สวน​ละมั่ง ที่​สร้าง​ ความ​สุข​ได้​ทั้ง​ครอบ​ค​รัว กิจกรรม​ตอน​กลาง​คืน​ที่​น่า​ตื่น​เต้น​คง​หนี​ไม่​พ้น​ไนท์​ซาฟารี เปิด​มิติ​ใหม่​ให้​ ครอบครัวไ​ด้ช​ ม​พฤติกรรม​สตั ว์ป​ า่ เ​วลา​กลาง​คนื โดย​ขบวน​รถ​พว่ ง​ทพ​ี่ า​ไป​สมั ผัสช​ วี ติ ส​ ตั ว์ก​ ลาง​คนื ก​ นั อ​ ย่าง​ 60

P.42-71_Mac3.indd 60-61

• สวน​สัตว์​เปิด​เขา​เขียว โทร. 038 298 270, ​ 038 298 195 www.kkopenzoo.com • เขา​เขียว เอ​ส​ตา​เต้ ​โทร. 02 730 0935-6 ​ www.estateresort.com

ºÒ§¾ÃÐ

ÈÃÕÃÒªÒ

˹ͧÁ¹

¶.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ Í‹Ò§à¡çº¹éÓ

ä»ÈÃÕÃÒªÒ - ¾Ñ·ÂÒ

¶.ºÒ¾ÒÊ

7

Êǹ¼ÕàÊ×éÍ ÊÒ·Ծ

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 217 ʹÒÁ¡Íŏ¿ à¢Òà¢ÕÂÇ ÊǹÊѵǏແ´ à¢Òà¢ÕÂÇ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

61

1/28/09 3:20:48 PM


เส้นทางครอบครัว

รี​สอร์ทเก่า​แก่​ริม​น้ำท่า​จีน​ ที่​วางตัว​อย่าง​สงบ​งาม​และ​เป‚›ยม​เสน่ห์​ ท่ามกลาง​มวล​ดอกไม้​จะ​กลาย​เป็น​ พรมแดน​ใหม่​ของ​คน​รัก​สุขภาพ​ อย่าง​แท้จริง

ใน​เมือง​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สับสน​วุ่นวาย​ บางที​เรา​มุ่ง​แต่​การ​ทำงาน...​​จน​ไม่มี​เวลา​พัก​ ทำให้​ ร่างกาย​เหนื่อย​ล้า​สะสม​สิ่ง​ที่​รับ​กลับ​มา​มี​เพียง​ความ​ว้าวุ่น...​​เหนื่อย​ใจ​แต่​ความ​สงบ​งาม​ริม​ลำน้ำ​ท่า​จีน ณ​โร​สกา​ร์เด้น​ริ​เวอร์​ไซด์​กำลัง​จะ​บอก​ว่า​ถึง​เวลา​แล้วที่​​คุณ​ควร​จะ​ฟัง​เสียง​หัวใจ​ตัว​เอง​และ​ยิ้ม​ให้​กับ​ ตัว​เอง​และคนที่รักอย่าง​เปี่ยม​สุข​ ด้วย​ระยะ​ทาง​ไม่​ไกล​จาก​กรุงเทพฯ​มาก​นัก​โร​สกา​ร์เด้น​ริ​เวอร์​ไซด์​รี​สอร์ท​เก่า​แก่​ริม​น้ำท่า​จีน​ที่​ วางตัว​อย่าง​สงบ​งาม​และ​เปี่ยม​เสน่ห์​ท่ามกลาง​มวล​ดอกไม้​ จะ​กลาย​เป็น​พรมแดน​ใหม่​ของ​คน​รัก​สุขภาพ​ อย่าง​แท้จริง​ คุณ​จะ​ได้​เรียน​รู้​การ​ดูแล​สุขภาพ​เชิง​องค์​รวม​ที่​นำ​หลัก​การ​ธาตุ​เจ้า​เรือน​ ดิน​ น้ำ​ ลม​ ไฟ​ ที่สอด​แทรก​อยู่ใน​ทุก​จังหวะ​ของ​ชีวิต​ความ​รื่นรมย์​จาก​รีสอร์ท​ที่​มอบ​ความ​สุข​ครบ​ถ้วน​ใน​ทุก​สัมผัส​ทั้ง​5​ 62

P.42-71_Mac3.indd 62-63

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ ลอง​ตื่น​เช้า​มา​ตักบาตร​ริม​น้ำ​ ทำให้​ใจ​สดชื่น​ รื่นรมย์​ หลังจ​ าก​นนั้ ก​ เ​็ ดินช​ ม​สวน​กหุ ลาบ​หรือจ​ ะ​เดินช​ ม​สวน​พรรณ​ ไม้​ไทย​หา​ยาก​ สำหรับ​คน​รัก​ต้นไม้​แล้ว​ เชื่อ​ว่า​จะ​ต้อง​ หลงใหล​ที่​นี่​เลย​ที​เดียว •​ โร​สกา​ร์เด้น​ ริ​เวอร์ ​ไซด์​ โทร.​034​322​544​ หรือ​ www.rosegardenriverside.com

ä»ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

¶.»›¹à¡ÅŒÒ-¹¤ÃªÑÂÈÃÕ

ÇÑ´äË¢Ô§

ºÒ§ºÑǷͧ-ÊؾÃó

หาก​เมือง​คือ​มลพิษ​ที่​กลืน​กิน​ชีวิต​เรา​ทุก​ขณะ...​​​ ​ ลอง​สลัด​คราบ​คน​เมือง​ออก​สัก​ครั้ง​ พัก​กาย​ใจ​ไป​กับ​สายน้ำ​และ​วิถี​ไทย​ท่ามกลาง​ธรรมชาติ​ แล้ว​คุณ​จะ​พบ​ว่า​ถึง​เวลา​แล้ว​ที่​ควร​ มอบ​รางวัล​ดีๆ​ให้​กับ​ชีวิต​และครอบครัวดู​บ้าง

仹¤Ã»°Á

¾Ø·¸Á³±ÅÊÒ 5

โร​สกา​ร์เด้น​ริ​เวอร์​ไซด์​นครป°ม

•​ พลาด​ไม่​ได้​เลย​คือ​มะพร้าว​น้ำหอม​ของ​อำเภอ​สามพราน​ ส่วน​ที่​รีสอร์ท​มี​ร้าน​อาหาร​อิน​-​ จัน​ บริการ​อาหาร​ไทย​ ตำรับด​ งั้ เดิม​เมนูน​ า่ ส​ งั่ ไ​ด้แก่​เนือ้ เ​ค็มต​ ม้ ก​ ะทิ​น้ำพ​ ริกพ​ ริก​ ไทย​อ่อน​ฯลฯ​ทุก​จาน​รส​จัด​จ้าน​ไทย​แท้​แล้ว​อย่า​ลืม​ล้าง​ ปาก​ดว้ ย​ขนม​ไทย​ของ​ทาง​รสี อร์ท​ไม่ว​ า่ จ​ ะ​เป็น​ตะโก้​ขนม​ สอดไส้​ขนมครก​รับรอง…​​อร่อย​จน​ต้อง​ซื้อ​กลับ​บ้าน

áÁ‹¹éÓ·‹Ò¨Õ¹

ด้วย​วิถี​ไทย​บำบัด

อร่อยประจำถิ่น

¾Ø·¸Á³±ÅÊÒ 7

28. สลัด​ความวุ่นวายจากเมือง...

เมือ่ ธ​ รรมชาติส​ วยงาม​กระทบ​สด​ู่ วงตา​หูแ​ ว่วย​ นิ เ​สียง​ กระซิบ​จาก​ใบไม้​ กลิ่น​หอม​จรุง​ใจลอย​มา​แตะ​จมูก​ อร่อย​กบั อ​ าหาร​เลิศร​ส​และ​ดต​ี อ่ ส​ ขุ ภาพ​และ​ได้ส​ มั ผัส​ ถึง​หัวใจ​วิถี​ไทย​ด้วย​ความ​สนุกสนาน​ ผ่อน​คลาย​กับ ส​ปา​ไทย​สุขท​ งั้ ก​ าย​และ​ยงั ส​ ง่ ต​ อ่ ค​ วาม​สขุ เ​บิกบ​ าน​ใน​ หัวใจ​คง​ไม่มี​สุข​ใด​เทียม​เท่า​อีก​แล้ว

¶.ྪÃà¡ÉÁ (¡Á.32)

âÃÊ¡ÒÏഌ¹

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

63

1/28/09 3:20:52 PM


เส้นทางครอบครัว

สนุก​กับ​ ความหัศจรรย์​ ของสมุนไพรใกล้ตัว​ 29.

ลิ้ม​รส​เมนู​สมุนไพร​ แสน​อร่อย​ผ่อน​คลาย​ ความ​เมื่อย​ล้า​ ด้วย​กา​รนวด อ​โร​มา​เธอ​รา​พี​ ตำรับ​ชาว​บ้าน

บ้าน​ดง​บัง​ปราจีนบุรี

ของ​สมุนไพร​แต่ละ​ตัว​ตบ​ท้าย​ด้วย​การ​ได้​ชิม​เมนู​สุขภาพ​จาก​บ้าน​ดง​บัง​ที่​รับรอง​ว่า​อร่อย​ล้ำ​จน​อยาก​ ขอ​สูตร​กลับ​ไป​ทำ​ที่​บ้าน​เชียว​หละ​นอกจาก​นี้​ยัง​มี​บริการ​โฮม​สเตย์​กลาง​สวน​สมุนไพร​สำหรับ​ใคร​ก็ตาม​ ที่​อยาก​สัมผัส​วิถี​ชนบท​กลาง​ธรรมชาติ​นับเป็นทริปที่ได้ทั้งความรู้​และความสนุกครบถ้วน »˜Á »µ·.

อร่อยประจำถิ่น

ºŒÒ¹´§ºÑ§

¾Ô¾Ô¸Àѳ±µÐà¡Õ§ Í‹ÙÊØ¢ÊØÇÃó

»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

Ò

P.42-71_Mac3.indd 64-65

ÈÒÅÊÁà´ç¨ ¾ÃйàÃÈÇÃÁËÒÃÒª

Ôà·Ã

64

•​ เลือก​ซื้อ​สมุนไพร​แปรรูป​จาก​บ้าน​ดง​บัง​กัน​จุใจ​แล้วอย่า​ ลืม​แวะ​ซื้อ​ต้นไม้​นานา​พันธุ์​ที่​อยู่​ราย​รอบ​ เพราะ​เส้น​ ทาง​ส าย​นี้ ​เป็ น ​แ หล่ ง ​ผ ลิ ต ​ต้ น ไม้ ​ป ระดั บ ​ส วน​ขึ้ น ​ชื่ อ​ ระดับ​ประเทศ​สอบถาม​เพิ่ม​เติม​โทร.​037​213​681,​ 037​211​523

¤

仹

¡

Ò Ã¹

Ðàª

หลอม​รวม​การ​ทอ่ ง​เทีย่ ว​และ​เรือ่ ง​ราว​ของ​สมุนไพร​เอา​ไว้ไ​ด้อ​ ย่างน่าท​ งึ่ ​มากมาย​ดว้ ย​สาระ​ความ​รเ​ู้ กีย่ ว​กบั ​ สมุนไพร​นานา​ชนิด​ตั้งแต่​การ​ปลูก​เก็บ​เกี่ยว​แปรรูป​ที่​ควบคู่​ไป​กับ​ความ​บันเทิง​อัน​น่า​รื่นรมย์​ให้​คุณ​ได้​ ลิ้ม​รส​เมนู​สมุนไพร​แสน​อร่อย​ผ่อน​คลาย​ความ​เมื่อย​ล้า​ด้วย​กา​รนวดอ​โร​มา​เธอ​รา​พี​ตำรับ​ชาว​บ้าน​ หมู่​บ้าน​เล็กๆแห่ง​นี้​ เป็น​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ที่​เกิด​จาก​ภูมิปัญญา​ชาว​บ้าน​แท้จริง​เดิม​เป็น​แหล่ง​ปลูก​ สมุนไพร​สำคัญทีป​่ อ้ น​ให้แ​ ก่โ​รง​พยาบาล​เจ้าพระยา​อภัยภ​ เู บศ​ร​ซึง่ ช​ าว​บา้ น​ได้น​ ำ​ความ​รส​ู้ มุนไพร​ทส​ี่ บื ทอด​ กัน​มา​แต่โบร่ำโบราณมา​สืบสาน​และ​ต่อย​อด​จน​ใน​ที่สุด​ได้​พัฒนา​ให้​เป็น​หมู่บ้าน​ท่อง​เที่ยว​ไกด์​ประจำ​ถิ่น​ ุ ไ​ป​ชม​ขนั้ ต​ อน​การ​ปลูก​แปรรูปส​ มุนไพร​ทัง้ ย​ งั อ​ ธิบาย​สรร​พคุณ​ ทีเ​่ ป็นล​ กู ๆ​หลานๆ​บ้าน​ดง​บงั ​จะ​พา​คณ

รู้ก่อนเดินทาง​

32

仩

เปิด​ความ​มหัศจรรย์​ของ​สมุนไพร​ไทย​​พร้อม​กับ​อิ่ม​อร่อย​กับ​อาหาร​จาน​สมุนไพร​ที่​อบอวล​ ไป​ด้วย​บรรยากาศ​น้ำ​มิตร​คือ​ของ​ขวัญ​จาก​บ้าน​ดง​บัง​ที่​ตั้งใจ​จะ​มอบ​ให้​แก่​ผู้​มา​เยือน​ทุก​คน เพลิน​ตา​ไป​กับ​หมู่บ้าน​ท่อง​เที่ยว​สมุนไพร​แห่ง​แรก​ของ​เมือง​ไทยที่​ บ้าน​ดง​บัง​จ.ปราจีนบุรี​ ที่​ซึ่ง​

•​ ชาว​บ้าน​ดง​บัง​นำ​สมุนไพร​ไทย​มา​ปรุง​อาหาร​ได้​เลิศ​ รสเช่น​ยำ​ผกั ก​ ระสัง​แกง​ไพล​มว่ ง​กบั ป​ ลา​ดกุ ​ส้มตำ​ลกู ยอ​ ยำ​ใ บ​บั ว บก​ และ​อี ก ​ส ารพั ด ​เมนู ​ที่ ​อ ร่ อ ย​แ ละ​ดี ​ต่ อ​ สุขภาพ

ä»ÊÃÐá¡ŒÇ

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​221

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

65

1/28/09 3:20:57 PM


เส้นทางครอบครัว

เติม​ฝัน​ ปั้น​แต่ง​จินตนาการ​ กับ​ล้าน​ของ​เล่น

ปลุก​จินตนาการ​และ​ ความ​ฝัน​ใน​วัย​เด็ก​ ให้​โลด​แล่น​เคลื่อนไหว​ ราวกับ​มี​ชีวิต​จริง ผ่าน​ของ​เล่น​นับล้าน​ชิ้น ที่​อาจารย์​ผู้​นี้​ใช้​เวลา​ สะสม​เกือบ​ครึ่ง​ชีวิต

30.

พิพิธภัณฑ์​ล้าน​ของ​เล่น พระนครศรีอยุธยา

66

P.42-71_Mac3.indd 66-67

þ.ÃÒª¸Ò¹Õ

309 ä»Í

.Çѧ

¹ŒÍ

Â

áÁ‹¹éÓà¨

347

32

ŒÒ¾ÃÐÂÒ

ÇѴ˹ŒÒ ¾ÃÐàÁÃØÃÒªÔ¡ÒÃÒÁ ÊÀÍ.ÍÂظÂÒ ¶.âè¹Ð à·ÈºÒÅ

รู้ก่อนเดินทาง

• สามารถ​แวะ​ไป​เที่ยว​ชม​พิพิธภัณฑ์ ​ได้ ทุก​วัน​อังคาร​ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น. • สอบถาม​เพิ่ม​เติม โทร. 035 328 949-50, ​ 081 890 5782, 086 334 4581

¾Ô¾Ô¸Àѳ± Ōҹ¢Í§àÅ‹¹

ºØÃÕ

ให้โ​ลด​แล่นเ​คลือ่ นไหว​ราวกับม​ ช​ี วี ติ จ​ ริง ผ่าน​ของ​เล่นน​ บั ล​ า้ น​ชนิ้ ทีอ​่ าจารย์ผ​ น​ู้ ี้ใ​ช้เ​วลา​สะสม​เกือบ​ครึง่ ช​ วี ติ ​ ​ด้วย​ใจ​รัก และ​ผูกพัน​กับ​ของ​เล่น​อย่าง​สุด​ซึ้ง เพราะ​งาน​อดิเรก​เป็น​นัก​วาด​ภาพ​ประกอบ​เจ้าของ​ผล​งาน​ หนังสือ​ภาพ​สำหรับ​เด็ก​จำนวน​มาก วันที่​คว้า​รางวัล​นอ​มา​จาก​ประเทศ​ญี่ปุ่น และ​ได้​เห็น​พิพิธภัณฑ์​ของ​ เล่น​คี​ตา​ฮา​รา จึงเป็นการ​จุด​ประกาย​ให้​ท่าน​คิด​อยาก​สร้าง​พิพิธภัณฑ์​ของ​เล่น​ใน​เมือง​ไทย เด็กๆ จะ​ได้​เรียน​รู้​และ​สาน​จินตนาการ​ผ่าน​ของ​เล่น​มากมาย บน​อาคาร​พิพิธภัณฑ์​ทรง​สี่เหลี่ยม​ ผืน​ผ้า 2 ชั้น สี​ฟ้า​ขาว บาง​ส่วน​สร้าง​สีสัน​ด้วย​การก​รุก​ระ​จก​สี และ​ผนัง​ด้าน​ใน​ยัง​เพ​้นท์​การ์ตูน​ดู​สนุกๆ ภายใน​นั้น​จัด​แสดง​ของ​เล่น​หลาก​ประเภท ทั้ง​ตุ๊กตา หุ่น​ยนต์ ข้าว​ของ​เครื่อง​ใช้​ ฯลฯ ส่วน​ใหญ่​เป็น​ของ​

• จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​มี​อาหาร​อร่อย​หลาย​อย่าง​ที่​ ขึ้น​ชื่อ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ปลา​แม่น้ำ กุ้ง​แม่น้ำ ที่​ร้าน​แพ​กรุง​ เก่า และ​ร้าน​บ้าน​วัช​ราชัย หรือแม้แต่​จาน​ง่ายๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ที่​อยุธยา​ก็​มี​ก๋วยเตี๋ยว​เจ้า​อร่อย​ให้​เลือก​ชิม​ หลาย​ร้าน หรือของฝากขึ้นชื่ออย่าง​โรตี​สายไหม

éÓž

ขึ้น​ชื่อ​ว่า​เป็น​พิพิธภัณฑ์ ย่อม​หมาย​ถึง​แหล่ง​เรียน​รู้ แต่​ที่​นี่​กลับ​ปลุก​ความ​ฝัน​ใน​วัย​เยาว์​ให้​ ตื่น​ข้นึ ​มา​​มี​ชีวิต​ชีวา​อีก​ครั้ง กับ​สารพัด​ของ​เล่น​หลาก​ชนิด อัน​เป็น​ของ​สะสม​ส่วน​ตัว​มายา​ว​ นา​นก​ว่า 20 ปี วัน​นี้​เชื่อ​แน่​ว่า​คุณ​จะ​ได้​รู้จัก​ชื่อ​ของ รศ.เกริก ยุ้​นพันธ์ ผู้​ปลุก​จินตนาการ​และ​ความ​ฝัน​ใน​วัย​เด็ก​

309

áÁ‹¹

อร่อยประจำถิ่น

ä»Í‹Ò§·Í§

เล่น​โบราณ ที่​เรา​ไม่​ค่อย​คุ้น​ตา​กัน​เท่า​ไหร่​นัก ส่วน​ใคร​ที่​ชื่น​ชอบ​ของ​เก่า​เก็บ​แล้ว​ละ​ก็ ยัง​มี​มุม​จัด​แสดง​ ของ​เก่า​ย้อน​ยุค ทั้ง​วิทยุ​โบราณ แก้ว จาน ซอง​ยา​โบราณ​ที่​ปัจจุบัน​แทบ​ไม่​เห็น​กัน​แล้ว และ​อีก​สารพัด​ที่​ จะ​เรียก​อดีต​วัย​เยาว์​ของ​คุณ​กลับ​คืน​มา

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

67

1/28/09 3:21:01 PM


เส้นทางครอบครัว

บน​พื้นที่​กว่า​ร้อย​ไร่​ของ​เมือง​โบราณ​ แห่ง​นี้ เปรียบ​ได้​กับ​พิพิธภัณฑ์​ กลาง​แจ้ง​ที่​รวม​ไว้​ทั้ง​ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และ​ ขนบธรรมเนียม​ประเพณี​ของ​คน​ไทย

ความ​เป็น​ไทย ภายใน​หนึ่ง​วัน

เมือง​โบราณ สมุทรปราการ

อร่อยประจำถิ่น

• มา​เมือง​โบราณ​ทั้งที​ต้อง​แวะ​มา​ชิม​อาหาร​โบราณ​กัน​ที่​ ตลาด​น้ำ ที่​จำลอง​บรรยากาศ​และ​รสชาติ​อาหาร​ดั้งเดิม​ มา​ให้​ได้​ชิม แม่ค้า​พาย​เรือ​เร่​มา​ขาย คนซื้อก็​นั่ง​รับ​ลม​ เย็น​อยู่​ที่​ศาลา​ หรือ​จะ​ขับ​รถ​ไป​ชิม​อาหาร​ทะเล​แถว​บางปู อย่างร้านระเบียงทะเลก็ได้

รู้ก่อนเดินทาง การ​เรียน​รู้​เกิด​ขึ้น​ได้​ทุก​ที่ เช่น​เดียว​กับเมือง​โบราณ พิพิธภัณฑ์​กลาง​แจ้ง​แห่ง​แรก​​ ของ​ไทย ที่​รวบรวม​มรดก​ไทย ตั้งแต่​สมัย 700 ปี​ผ่าน​ไป ให้​กลับ​มา​มี​ชีวิต​ใหม่​อีก​ครั้ง หาก​จะ​กล่าว​ว่า เมือง​โบราณ เปรียบ​ได้​กับ​บาน​ประตู​ที่​เปิด​ออก​สู่​อดีต​ก็​คงจะ​ไม่​ผิด​อะไร​

เพราะ​ทนั ทีท​ ไี่​ด้ก​ า้ ว​ผา่ น​ประตูแ​ ห่งก​ าล​เวลา​เข้าม​ า จะ​ได้เ​ห็นภ​ าพ​สะท้อน​ทาง​ภมู ปิ ญั ญา​และ​มรดก​อนั ล​ ำ้ ค่า​ ของ​ชาว​ไทย​ตงั้ แต่อ​ ดีตจ​ นถึงป​ จั จุบนั บน​พนื้ ทีก​่ ว่าร​อ้ ย​ไร่ข​ อง เ​มือง​โบราณ แ​ ห่งน​ ี้ เปรียบ​ได้ก​ บั พ​ พิ ธิ ภัณฑ์​ กลาง​แจ้ง​ที่​รวม​ไว้​ทั้ง​ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และ​ขนบธรรมเนียม​ประเพณี​ของ​คน​ไทย​ ทุก​ภาค ทุก​สมัย ตั้งแต่​สมัย​ก่อน​ประวัติศาสตร์ ทวาร​วดี ศรี​วิชัย ลพบุรี ล้าน​นา ล้าน​ช้าง สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี จน​กระทั่ง​ถึง​รัตนโกสินทร์ ประตู​ เมือง​โบราณ ​เปิด​ต้อนรับ ด้วย​บรรยากาศ​แบบ​ไทยๆ ภายใน​แบ่ง​ออก​เป็น​ภูมิภาค​ต่างๆ​ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ตลาด​น้ำ​โบราณ​แบบ​ภาค​กลาง หมู่บ้าน​อีสาน​ของ​ภาค​ตะวัน​ออก​เฉียง​เหนือ ด่าน​เจดีย์​ สาม​องค์​ของ​กาญจนบุรี วิหาร​พระ​ศรี​สรรเพชญ์​ของ​เมือง​อยุธยา หรือ​แม้​กระทั่ง​เขา​พระ​วิหาร ก็​มี​ 68

P.42-71_Mac3.indd 68-69

• ถ้า​จะ​ให้​สนุก​ยิ่ง​ขึ้น​แนะนำ​ว่า​ให้​ลอง​ใช้​จักรยาน​นำ​เที่ยว นอก​จะ​ได้​ออก​กำลัง​กาย​แล้ว การ​ปั่น​จักรยาน​ยัง​ทำให้​คุณ​ ได้​สัมผัส​เมือง​โบราณ​ได้​ใกล้​ชิด​ยิ่ง​ขึ้น • เมือง​โบราณ จังหวัด​สมุทรปราการ โทร. 02 709 1644-5 หรือ www.ancientcity.com

仺ҧ¡Ð»

¶.ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã

31. ดื่มด่ำ​คุณค่า​

การ​จำลอง​ตงั้ แต่ท​ าง​ขนึ้ ไ​ป​จนถึงท​ กุ ร​ าย​ละเอียด​ของ​ สถาปัตยกรรม​ขอม​โบราณ เรียก​ว่า​มา​เมือง​โบราณ​ แห่งเ​ดียว​กส​็ ามารถ​สมั ผัสเ​มือง​ไทย​ได้อ​ ย่าง​ครบ​ถว้ น​ ทุก​ซอก​ทุก​มุม​เลย​ที​เดียว

¶.à·¾ÒÃѡɏ

àÁ×ͧâºÃÒ³ ä»»Ò¡¹éÓ

¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· (ÊÒÂà¡‹Ò) ¿ÒÏÁ¨ÃÐࢌ

仺ҧ»Ù

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

69

1/28/09 3:21:04 PM


เส้นทางครอบครัว

32. ผ่อน​คลาย​กาย​ใจ​สบายๆ​

ที่​นี่​เป็น​แหล่ง​รวม​ของ​คน​รัก​สุขภาพ​ ที่​ต้องการ​มา​บำบัด​ร่างกาย​ คลาย​ปวด​เมื่อย​ล้า​ตาม​ส่วน​ต่างๆ​ และ​ยัง​เป็น​ที่พัก​ใจ​ให้​สบาย​จาก​ ความ​รื่นรมย์​ของ​ธรรมชาติ​ป่า​เขา

ด้วย​สายน้ำ​ตก​ร้อน​ จาก​ธรรมชาติ

น้ำตก​ร้อน​คลองท่อม​กระบี่

น้ำแร่​เข้า​สู่​ห้อง​แช่​น้ำแร่​โดย​เฉพาะ​และ​ใน​อนาคต​ จะ​มี​น้ำแร่​จาก​ที่​นี่​บรรจุ​ขวด​ไป​ฝาก​เพื่อน​ฝูง​เป็นการ​ ส่ง​ต่อ​สุขภาพ​ดี​ได้​อีก​ด้วย

อร่อยประจำถิ่น

•​ อำเภอ​คลองท่อม​มี​อาหาร​การ​กิน​ค่อน​ข้าง​น้อย​แนะนำ​ว่า​ ควร​เดินท​ าง​เข้าต​ วั เ​มือง​เพือ่ ล​ มิ้ ร​ ส​อาหาร​ปกั ษ์ใ​ต้ร​ ส​จดั จ​ า้ น​ เจ้าอ​ ร่อย​ไม่ว​ า่ จ​ ะ​เป็นแ​ กง​เหลือง​คัว่ ก​ ลิง้ ​ฯลฯ​และ​อาหาร​ ทะเล​ขึ้น​ชื่อ​ของ​กระบี่​ เช่น​ หอย​ชัก​ตีน​ ที่ร้านเรือนไม้​ หรือร้านกุลากาสัยอยู่ใกล้สนามบิน

รู้ก่อนเดินทาง​

仡ÃкÕè

สถานที่ท่องเที่ยวของ​จังหวัด​กระบี่​แห่ง​นี้​ เป็น​ที่​ถูกใจ​นัก​ท่อง​เที่ยว​ที่รัก​สุขภาพ​เนื่อง​เพราะ​​ น้ำตก​ร้อน​คลองท่อม​เกิด​จาก​แหล่ง​แร่​น้ำ​ร้อน​ใต้ดิน​ที่​ซึม​จาก​ผิว​ดิน​คล้ายๆ​กับ​น้ำพุ​ร้อน​และ​ไหล​ไป​ รวม​กัน​ตาม​ความ​ลาด​เอียง​ของ​พื้นที่​ ที่​นี่​จึง​เป็น​แหล่ง​รวม​ของ​คน​รัก​สุขภาพ​ที่​ต้องการ​มา​บำบัด​ร่างกาย​ คลาย​ปวด​เมื่อย​ล้า​ตาม​ส่วน​ต่างๆ​และ​ยัง​เป็น​ที่พัก​ใจ​ให้​สบาย​จาก​ความ​รื่นรมย์​ของ​ธรรมชาติ​ป่า​เขา บาง​ช่วง​ของ​สายน้ำ​ดู​น่า​ตื่น​ตา​จาก​ควัน​ลอย​กรุ่น​ที่​มี​คราบ​หินปูน​ธรรมชาติ​พอก​อยู่​ ขับ​เน้น​ความ​ แปลก​ตา​ให้​กลาย​เป็น​ศิลปะ​จาก​ธรรมชาติ​ที่​สร้างสรรค์​ขึ้น​มา​ให้​เรา​ได้​ชื่นชม​ความ​งาม​นั้น​อย่าง​ไม่รู้​เบื่อ​ บริเวณ​ที่​ธาร​น้ำ​ร้อน​นี้ไหล​ลด​ระดับ​ลง​สู่​คลองท่อม​จะ​เป็น​ชั้น​น้ำ​ตก​เล็กๆ​มี​แอ่ง​น้ำ​อุ่น​ให้​คุณ​ได้​ผ่อน​คลาย​ ด้วย​การ​นอน​แช่​น้ำ​แร่​ดุจ​ส​ปา​ธรรมชาติ​ที่​น่า​ดื่มด่ำ​และ​เพื่อ​บริการ​ทุก​คน​อย่าง​ทั่ว​ถึง​ยัง​มี​การ​ต่อ​ท่อ​นำ​ 70

P.42-71_Mac3.indd 70-71

ÊØàËËÒ

·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍ.¤Åͧ·‹Í¹

4

ä»· ‹Ø§Ê§

เพราะ​ไอ​อนุ่ จ​ าก​นำ้ แร่ธ​ รรมชาติข​ อง​ธาร​นำ้ ตก​รอ้ น​​​ทีว​่ า่ ก​ นั ว​ า่ ด​ ต​ี อ่ ส​ ขุ ภาพ​ด้วย​บรรยากาศ​ กลาง​ป่า​น่า​รื่นรมย์​ บ่อน้ำ​ตก​ร้อน​ที่​มาก​ด้วย​สรรพคุณ​น้ำตก​ร้อน​คลองท่อม​จึง​เป็น​ส​ปา​ ธรรมชาติ​ชั้น​เลิศ​ที่​คน​รัก​สุขภาพ​ต้อง​ติดใจ

âÎÁÊàµÂ

ÌҹÍÒËÒÃä·Â

•​ เปิด​ให้​เข้า​ชม​ตั้งแต่​08.30​น.​-​17.00​น.ทุก​วัน​ •​ ค่าเ​ข้า​ชม​นั้น​เด็ก​10​บาท​ผู้ใหญ่​20​บาท และ​ชาว​ต่าง​ชาติ​เด็ก​100​บาท​ผู้ใหญ่​200​บาท •​ เวลา​เดิน​ดู​ตาม​ชั้น​น้ำตก​ควร​เดิน​อย่าง​ระมัดระวัง​ และ​ไม่​ควร​แต่ง​กาย​โป​จน​เกิน​ไป​เวลา​ลง​แช่​น้ำตก​

ä»Í.ÅӷѺ ÊÃйéÓÁáµ ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​221

ʶҹÕ͹ÒÁÑ ʶҹչéÓÁѹ Ãѡɏ¾Ñ¹¸ØÊѵǏ»†Ò ÃÃ.ºŒÒ¹ºÒ§àµÕÂÇ à¢µÍ¹Ø à¢Ò»Ãкҧ¤ÃÒ

¹éÓµ¡ÃŒÍ¹¤Åͧ·‹ÍÁ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

71

1/28/09 3:21:12 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

ประเพณีโล้ชิงช้า ชาวอาข่า​ถือเป็น การแสดงความกตัญญู ต่อเทพธิดาอึ่มซาแยะ

ประเพณี​โล้​ชิงช้าชาว​อา​ข่า​เชียงราย

»ÃÐླÕâÅŒªÔ§ªŒÒªÒÇÍÒ¢‹Ò ä»á

ÇÑ´ÊѹµÔ¤ÕÃÕ

72

P.72-109_Mac3.indd 72-73

Á‹Ê ÒÂ

 Á‹ÍÒ 1089

¶.àª

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับบางคนแลว เปนสิ่งที่นาหลงใหล เพราะไดสัมผัส กับวิถีชาวบาน ยิ่งมีชาวภูเขา ปาเขียว และมีหมอกลอยหมคลุมขุนเขา เปนฉากหลัง คลอเบาๆ ดวยเสียงดนตรีของชาวอาขา ยิ่งนาชม ประเพณี​รื่นเริง​ที่​สำคัญ​มาก​ประเพณี​หนึ่งของ​ชาว​อา​ข่า​คือ​ ประเพณี โล้ ชิงช้า​ถือเป็นการ​ แสดง​ความ​เคารพ​และ​ความ​กตัญญู​ ต่อพระคุณ​แห่ง​เทพธิดาอึ่ม​ซา​แยะ​ผู้​ประทาน​ความ​อุดม​สมบูรณ์​ ให้​แก่​พวก​เขา​และ​เป็นการ​เซ่น​ไหว้​บรรพบุรุษ​ผู้​ล่วง​ลับ​พิธี​นี้​จะ​ทำ​ขึ้น​4​วัน​วัน​แรก​ของ​เทศกาล​ ชาว​อา​ข่า​เรียกว่า​วัน​ควาย​ถือ​เป็น​วัน​ของ​การ​เซ่น​ไหว้​บรรพบุรุษ​ใน​ตอน​กลาง​คืน​วัน​ที่​2​ตรง​กับ​วัน​เสือ​ จะเป็น​วัน​สร้าง​ชิงช้า​ใหญ่​ของ​ชุมชน​โดย​ทุก​ครัว​เรือน​จะ​มา​รวม​กัน​ที่​บ้าน​ของ​ผู้​นำจื่​อมะ​​ และ​สร้าง​ชิงช้า​ เพื่อ​ใช้​ใน​พิธี​วัน​ที่​3​ตรง​กับ​วัน​ลา​ถือว่า​เป็น​วัน​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​มี​พิธี​เซ่น​ไหว้​ตั้งแต่​เช้า​มืด​ตก​เย็น​มี​การ​เลี้ยง​ ฉลอง​​มี​การ​เต้นรำ​อย่าง​สนุกสนาน​ใน​ตอน​กลาง​คืน​วัน​สุดท้ายของเทศกาลตรง​กับ​วัน​กระต่าย​ชาว​บ้าน​ จะ​มา​ร่วม​โล้​ลิง​ช้า​ใน​ช่วง​เย็น​

Í.áÁ‹¨Ñ¹

ÊÒÂ

1

áÁ‹ÊÅͧÇÔÅÅ‹Ò

ÒÂá

ของ​ชาว​อา​ข่า

นอกจากจะ​ได้​สัมผัส​กับ​วิถี​ชีวิต​ของชาวอา​ข่า​อย่าง​ใกล้​ชิดแล้ว​ ในช่วงพลบค่ำ​ อากาศ​เยือก​เย็น​ นั่ง​อบอุ่นข้าง​กอง​ไฟ​ใกล้ๆ​ กับ​เสา​ชิงช้า​ ที่​ชาว​บ้าน​ร่วม​กัน​สร้าง​ฟัง​เสียง​ดนตรี​จาก​เครื่อง​ดนตรี​พื้น​บ้าน​ ผสาน​กับ​เสียง​ของ​หนุ่ม​สาว​ชาว​อา​ข่า​ที่​จับ​มือ​ล้อมวง​ร้อง​เพลง​กัน​อย่าง​สนุกสนาน​วิถี​ชีวิต​ที่​คุณ​จะ​ไม่​ได้​ สัมผัส​ที่ไหน​นอกจาก​บน​ดอย​แห่ง​นี้

Õ§Ã

33. สัมผัส​ชีวิต​คน​ภูเขา​

1016

Á‹ ä»á

อร่อยประจำถิ่น

•​ มา​เชียงราย​ขอ​แนะนำ​กว๋ ยเตีย๋ ว​นำ้ เ​งีย้ ว​ต้อง​รา้ น​กว๋ ยเตีย๋ ว​ น้ำ​เงี้ยว​หนองบัว​ อยู่​บน​ถนน​ศรี​ทรายมูล​ ส่วน​ใคร​ชอบ​ ข้าว​ซอย​ และ​ไส้​อั่ว​ ต้อง​ร้าน​ข้าว​ซอย​พอใจ​ ถนน​เจ็ด​ ยอด​รส​เด็ด

รู้ก่อนเดินทาง

•​ ประเพณี​นี้​จะ​จัด​ใน​ช่วง​ปลาย​เดือน​สิงหาคม​-​ ต้น​เดือน​ กันยายน​ โดย​จะ​จัด​วน​ไป​ตาม​แต่ละ​หมู่บ้าน​ของ​ชาว​ ä»Í.àªÕ§áʹ อา​ข่า​จังหวัด​เชียงราย​ ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 212

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

73

1/28/09 3:25:37 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

ประเพณีลอยโคมยี่เป็ง เป็นการปล่อยทุกข์​ปล่อยโศก และสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต​ให้ลอยไป กับโคมประทีป

ล่องลอย​บนฟ้าในคืนลอยกระทง​

ประเพณี​ลอย​โคม​ยี่​เป็ง​เชียงใหม่

อร่อยประจำถิ่น

•​ อาหาร​พื้น​เมือง​ยอด​นิยม​ของ​ที่​นี่​ น้ำ​พริก​หนุ่ม​ แคบหมู​ เจ้าอ​ ร่อย​ทร​ี่ า้ น​เจ๊ห​ งส์​ร้าน​นำ้ พ​ ริกห​ นุม่ บ​ ญุ ศ​ รี​อยู่ใ​น​ตลาด​ ว​โร​รส​ ไส้อั่ว​มี​ทุก​ตลาด​หรือ​ลอง​แวะ​ซื้อ​ไส้อั่ว​ต้นมะขาม​ เป็น​เพิงเ​ล็กๆ​อยู่​บน​ถนน​เลียบคลอง​ชลประทาน

รู้ก่อนเดินทาง ใครที่ชอบบรรยากาศพื้นเมือง รอยยิ้มที่เป็นกันเอง และความเป็นล้านนา การลอยกระทง และลอยโคมประทีปของที่นี่ จะสร้างความสดใสมีชีวิตชีวาให้กับคุณ โคม​ไฟ​หลายพันดวง​ลอย​เป็น​สาย​เต็ม​ฟาก​ฟ้า​ยาม​ราตรี​ทำให้​ฟ้า​ค่ำคืน​นี้สว่างไสว​ประดุจ​ดวงดาว​ นับ​ล้านๆ​​ดวง​ชาว​บ้าน​เชื่อ​กัน​ว่า​ประเพณีลอยโคมยี่เป็ง​เป็นการ​ปลด​ปล่อย​ความ​ทุกข์​ความ​โศก​​และ​ สิ่ง​ไม่​ดี​ใน​ชีวิต​ให้​ลอย​ไป​กับ​โคม​ประทีป​ตาม​วัดวา​อาราม​​บ้าน​เรือน​ของ​ชาว​ล้าน​นา​จะ​ประดับ​ประดา​ไป​ ด้วย​โคม​ไฟ​และ​ดอกไม้​นานา​พันธุ์​ อรุณ​รุ่ง​ของ​วัน​ยี่​เป็ง​ชาว​บ้าน​จะ​ถวาย​ข้าว​มธุ​ปายาส​แด่​พระพุทธเจ้า​ จาก​นั้น​จะ​เดิน​ทาง​ไป​ที่​วัด​นำ​ข้าว​ปลา​อาหาร​ไป​ถวาย​พระ​สงฆ์​ เพื่อ​อุทิศ​ส่วน​กุศล​ให้​แก่​บรรพบุรุษ​ และร่วมฟัง​เทศน์​มหาชาติ ใคร​ที่​ชอบ​ความ​ครึก​ครื้น​ช่วง​กลาง​วัน​ที่​ถนน​ท่าแพ​​จะ​มี​ขบวน​แห่​กระทง​ขนาด​ใหญ่​มี​การ​ประกวด​ กระทง​ที่​น่า​ตื่น​ตา​ตื่น​ใจ​อบอวล​ไป​ด้วย​บรรยากาศ​รื่นเริง​ของ​นางรำ​นาง​ฟ้อน​ที่​วาด​ลีลา​อ่อน​ช้อย​ไป​ตาม​ 74

P.72-109_Mac3.indd 74-75

¶.ªŒÒ§Á‹ÍÂ

¶.ÃÒªÇÔ¶Õ

•​ ลอย​โคม​ยี่​เป็ง​จัด​ขึ้น​ใน​วัน​ขึ้น​15​ค่ำ​เดือน​12​ประมาณ​ เดือน​พฤศจิกายน​ของ​ทุก​ปี​ซึ่งตรง​กับ​วันลอย​กระทง​ ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 212

¶.ÃÒª´Óà¹Ô¹

¶.ÁÙÅàÁ×ͧ

34. ชมโคมลอยนับพัน

ท้อง​ถนน​ตก​เย็น​เป็น​เวลา​ที่​โคมลอย​หลายพันดวง​ จะ​ถูก​จุด​ขึ้น​พร้อมๆ​กัน​แล้ว​ท​ยอย​ปล่อย​โคม​เป็น​ สาย​ยาว​พร้อมอธิษฐาน​จิต​ ให้​โคม​นั้น​ลอย​ไป​เพื่อ​ ถวาย​แด่พ​ ระพุทธเจ้า​พระ​เกตุแ​ ก้วจ​ ฬุ า​มณี​บน​สรวง​ สวรรค์​ชั้น​ดาว​ดึงส์​ ปล่อย​ทุกข์ ​โศก​โรค​ภัย​ใน​ชีวิต​ ให้​ลอย​หาย​มลาย​สิ้น​ไปพร้อม​กับ​โคมลอย

ÊÀÍ.àÁ×ͧ àªÕ§ãËÁ‹

¶.·‹Òá¾

»ÃÐà¾³Õ ÅÍÂâ¤ÁÂÕè໚§

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

75

1/28/09 3:25:41 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

นำ​ขบวน​กระทง​ กะลามาลอยที่​ริม​ฝั่ง​ แม่​น้ำ​ปิง รำลึก​จิต​ อธิษฐาน​บูชา​รอย​ พระพุทธบาท​ และบูชา​พระ​แม่​คงคา และ​อธิษฐาน​เพื่อ ​ลอย​ทุกข์​โศก

35. ชม​ประ​ทีป​พัน​ดวง

ที่ลอย​กลาง​สาย​น้ำ​ปิง ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย ตาก

ยาม​ค่ำคืนจะมี​การ​ประกวด​กระทง​สาย ชาว​บ้าน​จะ​ช่วย​กัน​คนละ​ไม้​คนละ​มือ​ปล่อยกระทง​ กะลา​ลง​ใน​แม่น้ำ​เป็น​ระ​ยะๆ ห่าง​เท่า​กัน​ อย่าง​สม่ำเสมอ กระทงกะลา​มะพร้าว​จะ​ลอย​เป็น​สาย​ยาว​ ล่องไป​ตาม​​แม่​น้ำ​ปิง ส่อง​แสง​ระยิบ​ระยับ​สวยงามไป​ทั่ว​ทั้ง​ผืน​น้ำ และ​ถ้า​หาก​กระทงสาย ของ​ หมู่บ้าน​ใด ​ลอย​ได้​ระยะ​สม่ำเสมอ แสง​ไฟ​ไม่​ดับ​ตลอด​สายจะ​ถือ​เป็น​ผู้​ชนะ บรรยากาศ​สอง​ฟาก​ ฝั่ง​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สนุกสนาน ​กอง​เชียร์​ตี​กลอง​ร่าย​รำ​กัน​อย่าง​ครื้นเครง พลุ​ดอกไม้​ไฟ​ถูก​จุด​ขึ้น​ ตระ​การ​ตา อบ​อวลไป​ด้วย​ความ​งดงาม​และ​มิตรไมตรี​ของ​ชาว​แม่​ปิง เป็น​ภาพ​ที่​น่า​ประทับ​ใจ​ยิ่ง​นัก​ 12

อร่อยประจำถิ่น

P.72-109_Mac3.indd 76-77

• ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย​ของ​จังหวัด​ตาก จะ​จัด​ขึ้น​ใน​ช่วง ​ 15 ค่ำ เดือน 12 ​หรือเดือนพฤศจิกายน​ของ​ทุก​ปี ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 213

»ÃÐà¾³Õ ÅÍ¡Ãз§ÊÒÂ

104

ÈÒÅËÅÑ¡àÁ×ͧÊÕèÁËÒÃÒª

1

»§

76

รู้ก่อนเดินทาง

·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍ.µÒ¡

‹¹éÓ

จังหวัด​ตาก​ที่งดงามและสืบทอดกัน​มา​​นาน สำหรับ​ที่​อื่นๆ กระทง​จะ​ทำ​ด้วย​ใบตอง แต่​กระทง​ของ​ที่นี่ จะ​ทำ​ด้วย​กะลา​มะพร้าว​ ที่​ขัด​ล้าง​จน​สะอาด ใช้​เทียนไข​ที่​เคี่ยว​จน​เหลว เท​ใส่​ใน​กะลา​ที่​มี​ด้าย​ฟั่นเป็น​รูป​ ตีนกา ​วาง​ตรง​กลาง เพื่อ​ใช้​จุด​เป็น​กระทง​ประทีป ยาม​เช้า​ชาว​บ้าน​แต่ละ​หมู่บ้าน​จะ​พร้อมใจ​กัน​จัด​ขบวน​ แห่ แต่ง​ตัว​สวยงาม​ร่าย​รำ​กัน​อย่าง​สนุกสนาน นำ​ขบวน​กระทง​กะลามาลอยที่​ริม​ฝั่ง​แม่​น้ำ​ปิง รำลึก​จิต​ อธิษฐาน​บูชา​รอย​พระพุทธบาท​ และบูชา​พระ​แม่​คงคา และ​อธิษฐาน​เพื่อ​ลอย​ทุกข์​โศก จาก​นั้น​ปล่อย​ แพ​ผ้าป่า​น้ำ เป็น​ทาน​ให้​กับ​คน​ที่​เก็บ​แพ​ที่​ลอย​น้ำ​ไป​ได้

• อย่ า พลาดอาหาร​ว่ า งที่ เ ป็ น อาหาร​พื้ น ​เ มื อ งที่ นิ ย ม ของชาวเมืองตาก คือ “เมี่ยง” ทำด้วยมะพร้าว ถั่ว​ลิสง​ ใบ​เมี่ยง​หมักเป็น​หลัก อย่า​ลืม​ซื้อ​ติด​ไม้​ติดมือ​กลับ​บ้าน​

áÁ

แสง​ประทีป ลอย​เป็น​สาย​ไป​ตาม​ลำน้ำ ยาว​สุดส​ ายตา เพื่อ​บูชา​พระ​แม่​คงคา อธิษฐาน​รอย​ พระบาท ลอย​ทุกข์ ลอย​โศก ให้​ห่าง​หาย​ไป​ไม่​กลับ​มา บรรยากาศ​ที่​งดงาม​ของ​ประเพณี​ ลอยกระทง​สาย ไหล​ประทีปพ​ ัน​ดวง​ของ​ชุมชน​ลุ่ม​แม่​น้ำป​ ิง ความ​งดงาม​ของ​กระทง​สาย​ที่​ถูก​ปล่อย​ไหล​ไป​ตาม​สาย​น้ำ​ปิง เป็น​ประเพณี​ที่มีเอกลักษณ์ของ​ชาว​

1

仡ÓᾧྪÃ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

77

1/28/09 3:25:45 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

36. ชม​ประเพณี​

อัน​ศักดิ์สิทธิ์ หนึ่ง​เดียว​ใน​โลก​ ที่​วัด​ไตรภูมิ ประเพณี​อุ้ม​พระ​ดำ​น้ำ เพชรบูรณ์

เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ จะนำพระมหาธรรมราชา เทิดไว้เหนือหัว แล้วจึงดำน้ำลงไป ราชา​เทิด​ไว้​เหนือ​หัวแล้ว​จึงดำ​น้ำลง​ไป ​พร้อม​กับ​ หัน​หน้า​ไป​ทาง​ทิศ​เหนือ​สาม​ครั้ง ทิศทาง​ใต้​สาม​ครั้ง ชาว​เพชรบูรณ์เ​ชือ่ ก​ นั ว​ า่ จ​ ะ​ทำให้น​ ำ้ ท่าอ​ ดุ ม​สมบูรณ์ บ้าน​เมือง​ร่มเย็น​เป็นสุข งาน​ประเพณี​ อุ้ม​พระ​ดำ​ น้ำ​ ของ​ที่​นี่ ถือเป็น​ประเพณี​หนึ่ง​เดียว​ใน​โลก ที่ได้​ สืบทอด​กันมา ถือเป็น​มรดก​ตกทอด​ถึง​ลูก​ถึง​หลาน​ ตราบ​นาน​เท่า​นาน

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• นอกจากมะขามหวาน​แล้ว ​ไก่​ย่าง​วิเชียรบุรี​ก็​อร่อย​ขึ้น​ ชื่อ หากิน​ได้ที่​ร้านไก่​ย่าง​บัว​ตอง หรือ​ไก่​ย่าง​ตา​แป๊ะ ที่​อยู่​ ใกล้กนั ถ้าช​ อบ​ขนมจีน ต้อง​ขนมจีนห​ ล่มเก่า ร้าน​ขนมจีน​ คุณ​ตา ใกล้​กับ​ที่ทำการ​ไปรษณีย์​ใน​เมือง

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง ประเพณีอ​ ุ้มพ​ ระ​ดำ​น้ำ เป็นป​ ระเพณีเ​ก่าแ​ ก่ คูบ่​ ้าน​คเู่​มือง​ของ​ชาว​เพชรบูรณ์ ที่สืบทอด​กันม​ า​ หลาย​ชั่ว​อายุค​ น ซึ่ง​ไม่ป​ รากฏ​ที่ไหน...​นอกจาก​ที่​นี่​เท่านั้น ตาม​ประวัติ​เล่า​ว่า ได้​มี​พระพุทธ​รูป​ผุด​ขึ้น​มา​จาก​กลาง​แม่น้ำ บริเวณ​ท่าน้ำ​วัดโบสถ์​ชนะ​มาร​ ชาว​บ้าน​จึง​ร่วม​กัน​อัญเชิญ​ขึ้น​มา​เพื่อ​กราบ​ไหว้ แต่​ใน​ปี​ถัด​มา​พระพุทธ​รูป​ได้​หาย​ไป​อีก​ครั้ง และ​ได้​ไป​ พบ​ที่​กลาง​แม่น้ำ​ที่​เคย​เจอ จึง​ได้อัญเชิญ​มา​ไว้​ที่​วัด​ไตรภูมิอีกครั้ง แล้ว​ถวาย​พระนาม​ว่า พระพุทธ​มหา​ ธรรม​ราชา ต่อ​มา​ได้​จัด​งาน​ประเพณี​ อุ้ม​พระ​ดำ​น้ำ​ ขึ้น ​ใน​วัน​สารท​ไทย​ ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของ​ทุก​ปี ใน​พิธี ​อุ้ม​พระ​ดำ​น้ำ​ นั้น ชาว​เมือง​เพชรบูรณ์ จะ​อัญเชิญ​พระพุทธ​มหา​ธรรม​ราชา พระ​คู่​บ้าน​คู่​ เมือง​องค์น​ ี้ แ​ ห่จ​ าก​วดั ไ​ตรภูมไ​ิ ป​ตาม​เส้นท​ างรอบเมือง เพือ่ ใ​ห้ป​ ระชาชน​ได้ส​ กั ก​ า​ระ​บชู า จากนัน้ เ​จ้าเ​มือง​ เพชรบูรณ์ จะ​เป็น​ตัวแทน​อัญเชิญ​พระพุทธ​มหา​ธรรม​ราชา ประดิษฐาน​บน​เรือ​ที่​ท่าน้ำ​หน้า​วัด​ไตรภูมิ ล่อง​เรือ​ทวน​กระแส​น้ำป่า​สัก ไป​ทำ​พิธี​ดำ​น้ำ​ที่​ท่าน้ำ​วัดโบสถ์​ชนะ​มาร โดยจะ​อัญเชิญ​พระพุทธ​มหา​ธรรม​ 78

P.72-109_Mac3.indd 78-79

• อุ้ม​พระ​ดำ​น้ำ​ที่​คุ้ง​น้ำ​วัดโบสถ์​ชนะ​มาร มี​ทุก​วัน​ที่ 7-11 ตุลาคม หรือช่วงแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของ​ทุก​ปี 21 ¶.¹éÓ㨾Ѳ¹Ò ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักได้ทหี่​ น้า 213

ÈÒÅ਌Ҿ‹ÍËÅÑ¡àÁ×ͧ ¶.ྪÃà¨ÃÔÞ

¾Ù

ªÁ .Çѧ

仺

»ÃÐླÕÍØŒÁ¾ÃдӹéÓ ·ÕèÇÑ´äµÃÀÙÁÔ

仺.à©ÅÕ§ÅѺ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

79

1/28/09 3:25:48 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

37. ชม​ปราสาท​ที่​

สร้าง​ขึ้น​ด้วย​ความ​ศรัทธา เพื่อ​บูชา​พระพุทธเจ้า

แสง​ประทีป​นับ​พัน​ดวง ​ ตาม​วัด สถูป และ​บ้าน​ เรือน​ใน​ตอน​ใกล้​รุ่ง ​เป็น​ภาพ​ที่​งดงาม ​และน่า​ประทับ​ใจ

ประเพณี​จอง​พารา แม่ฮ่องสอน

ถวาย​ไม้​เกี๊ยะ โดย​นำ​ฟืน​จาก​สน​ภูเขา​มา​มัด​รวม​กัน​เป็นต้น​สูง แล้ว​นำ​เข้า​ขบวน​แห่ ประกอบ​ด้วย​ ฟ้อน​รูป​สัตว์​ต่างๆ และ​เครื่อง​ประโคม​ไป​ทำ​พิธี​จุด​ถวาย​เป็น​พุทธ​บูชา​ที่​ลาน​วัด เป็น​ภาพ​ของ​ประเพณี​ ที่​งดงาม​ที่เกิดจาก​แรง​ศรัทธา​อัน​หา​ที่สุด​มิได้

อร่อยประจำถิ่น

¡Ò´¤Ó¾ÅÒ«‹Ò

ทุกป​ ี​...ใน​ช่วง​วัน​ออก​พรรษา ชาว​ไทย​ใหญ่จ​ ะ​บรรจง​สรร​สร้าง​ปราสาท​ขึ้น​ด​้วยความ​ศรัทธา​ สูงสุด เพื่อร​ อ​รับ​เสด็จ​พระพุทธเจ้า​ที่​เชื่อว่าจะ​เสด็จ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​ชั้นดาวดึงส์ จอง​พารา แปล​ว่า ปราสาท​พระ ชาว​บ้าน​จะ​ช่วย​กัน​สร้างปราสาท​จำลอง ที่ทำ​ด้วย​โครง​ไม้ไผ่

ประดับ​ลวดลาย​ด้วย​กระดาษ​สา​สี​ต่างๆ หน่อ​กล้วย อ้อย ​และ​โคม​ไฟตกแต่ง​อย่าง​สวยงาม เพื่อ​ใช้​สมมติ​ เป็น​ปราสาท ​เพื่อ​รอ​รับ​เสด็จ​พระพุทธ​องค์​จาก​สวรรค์ แล้ว​นำไปประดับ​ไว้​ตาม​บริเวณ​วัด​และ​บ้าน​เรือน​ ใน​วัน​แรม 1 ค่ำ ไป​จนถึง​แรม 8 ค่ำ เดือน 11 จะ​มี​การ​ถวาย​ข้าว​ที่​จอง​พารา​วัน​ละ​ครั้ง และ​จุดเทียน หรือ​ประทีป โคม​ไฟไว้​ใน​ช่วง​เวลา​ตลอด​เทศกาล​ แสง​ประทีป​นับ​พัน​ดวง ​ตาม​วัด สถูป และ​บ้าน​เรือน​​ ใน​ตอน​ใกล้​รุ่ง ​เป็นภ​ าพ​ที่​งดงาม​และน่า​ประทับ​ใจ​ ใน​ช่วง​วัน​พิธี​จะ​มี​การ​เฉลิม​ฉลอง ฟ้อน​โต ฟ้อนรูป​สัตว์​ต่างๆ ฟ้อน​ดาบ ฯลฯ ไป​ตาม​ถนน ​สืบ​เนื่อง​ มา​จาก​ความ​เชื่อ​ที่​ว่า สัตว์​โลก​และ​สัตว์​หิมพานต์​พา​กัน​รื่นเริง ยินดี ร่าย​รำ​เป็น​พุทธ​บูชา​เพื่อ​รับ​เสด็จ​ วัน​แรม 8 ค่ำ จะ​มี​พิธี​ถวาย​เทียน​พัน​เล่ม โดย​แห่​ต้น​เทียน​ไป​ถวาย​ที่​วัด และวัน​สุดท้าย​จะ​มี​พิธี​ 80

P.72-109_Mac3.indd 80-81

รู้ก่อนเดินทาง

• เทศกาล​นี้​จัด​ขึ้น​ระหว่าง​วัน​ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถึง ​วัน​ แรม 8 ค่ำ เดือน 11 หรือ​ใน​​เดือน​ตุลาคมของทุกปี ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 213

¶.ÍØ´ÁªÒǹÔàÇȹ 108

¶.¼´Ø§Á‹Çµ‹Í ¶. ¢ ¹Ø ÅÁØ »ÃоÒÊ

• ร้าน​อาหาร​พนื้ เ​มือง​แม่ฮอ่ งสอน​ยอด​นยิ ม ไส้อวั่ หมก​ปลา »ÃÐླըͧ¾ÒÃÒ แคบหมู น้ำ​เงี้ยว แนะนำ​ร้าน “บ้าน​เพลง” ตั้ง​อยู่​ตรง​ข้าม​ TN TOUR เดิน​เยื้อง​ไป​ทาง​ซ้าย​มือ ʹÒÁ¡ÕÌÒ áÁ‹Î‹Í§Ê͹

¶.Êԧ˹ҷºÓÃا

˹ͧ¨Í§¤Ó

§Ê͹

áÁ‹¹éÓáÁ‹Î‹Í

108

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

81

1/28/09 3:25:55 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

ในพิธีจะ​มี​การ​แต่ง​ตัว​ให้​นาค​ อย่าง​งดงาม​คล้าย​เจ้า​ชาย​ไทย​ใหญ่​ ใส่​เครื่อง​ทรง​คล้าย​กษัตริย์​ เมื่อ​เข้า​ขบวน​แห่​ก็​ให้​ขึ้น​หลัง​ม้า​ กาง​สัปทน นั บ ​เ ป็ น การ​ป ลู ก ​ฝั ง ​ใ ห้ ​ลู ก ​ห ลาน​ไ ด้ ​เ รี ย น​รู้ ​ พระพุทธ​ศาสนา​ตั้งแต่​ยัง​เล็ก​ เพื่อ​กล่อม​เกลา​จิตใจ​ และ​อบรม​สั่ง​สอน​ให้​เป็น​คน​ดี​ เป็น​พุทธ​มา​มกะ​ที่​ สืบสาน​พระ​ศาสนา​ต่อ​ไป

38. งาน​บวช​นาค

ประเพณี​ปอย​ส่า​ง​ลอง​แม่ฮ่องสอน

•​ ใคร​ชอบ​ขา้ ว​ซอย​ตอ้ ง​รา้ น​ขา้ ว​ซอย​ปา้ นูญ​ ​อยูแ​่ ถว​ถนน​ผดุง​ ม่วย​ต่อ​ในตัวเมือง​เปิด​07.00​-​16.00​น.

•​ อาหาร​ชื่อ​แปลก​อีก​อย่าง​คือ​ ข้าว​กั้น​จิ๊น​ เจ้า​อร่อย​ต้อง​ที่​ ร้าน​ป้า​ศรี​บัว​ อยู่​ถนน​สิงหนาท​บำรุง​ ใกล้​ตลาด​สาย​หยุด​ เปิด​09.00​-​20.00​น.

ä»»ÒÂ

ของ​ชาว​ไทย​ใหญ่​ที่​สืบทอด​มา​แต่​โบราณ​

อร่อยประจำถิ่น

รู้ก่อนเดินทาง

1095

•​ ประเพณี​บวช​ลูก​แก้ว​หรือ​ประเพณี​ปอย​ส่า​ง​ลอง​​มี​ระหว่าง​ เดือน​มีนาคม​-​มษายน​ระยะ​เวลา​3-7​วัน​มักจัดกันที่​ อ.ขุนยวม​อ.ปาย​และ​อ.เมือง

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 213

108

¶.¢Ø¹ÅØÁ»ÃоÒÊ

P.72-109_Mac3.indd 82-83

Í.àÁ×ͧáÁ‹Î‹Í§Ê͹

ÍÂ

82

···.

µ‹Í

ปอยส่างลอง หรือ​ ​งาน​ประเพณี​บวช​ลูก​แก้ว​ ของ​ชาว​ไทย​ใหญ่​ เป็นการ​บรรพชา​สามเณร​ให้​

สืบทอด​ใน​พระพุทธศาสนา​ และ​เพื่อ​เรียน​รู้​พระ​ธรรม​คำ​สั่ง​สอน​ของ​พระพุทธเจ้า​ โดย​มี​ความ​เชื่อ​ว่า...​ ถ้าล​ กู ข​ อง​ตน​ได้บ​ วช​เป็นส​ ามเณร​จะ​ได้ร​บั อ​ า​นส​ิ งส์อ​ นั แ​ รง​กล้า​และเมือ่ อ​ ายุย​ า่ ง​เข้า​9​ปี​ครอบครัวทีม​่ ล​ี กู ชาย​ จะ​นยิ ม​ให้ล​ กู บ​ วช​เรียน​เพราะ​ถอื ว่าล​ กู ชาย​ยงั บ​ ริสทุ ธิผ​์ ดุ ผ่องอยู​่ พิธน​ี จ​ี้ ะ​จดั ก​ นั อ​ ย่าง​ยงิ่ ใ​หญ่​แต่ละ​ครอบครัว​ ทีม​่ ล​ี กู ชาย​วยั เ​ดียวกัน​​จะ​ชกั ชวนกันและจัดง​ าน​บวช​พร้อมๆ​กัน​ในพิธจี ะ​มก​ี าร​แต่งต​ วั ใ​ห้น​ าค​อย่าง​งดงาม​ คล้าย​เจ้า​ชาย​ไทย​ใหญ่​ ใส่​เครื่อง​ทรง​คล้าย​กษัตริย์​ เมื่อ​เข้า​ขบวน​แห่​ก็​ให้​ขึ้น​หลัง​ม้า​ กาง​สัปทน(ร่ม)​ จัด​ขบวน​แห่​อย่าง​สวยงาม​ไป​บวช​ที่​วัด​ มี​การ​จุด​บั้งไฟ​เฉลิม​ฉลอง​ หลัง​จาก​บวช​เป็น​เณร​เรียบร้อย​ ก็​จะ​ศึกษา​เล่า​เรียน​พุทธ​ศาสนา​อยู่​ที่​วัด​พอ​อายุ​ได้​ประมาณ​19​ปี​ก็​ลา​สิกขา​

»ÃÐླջÍÂÊ‹Ò§Åͧ ¶.Êԧ˹ҷºÓÃا

‹ ´Ø§Á ¶.¼

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ของชาวไทยใหญ่มีมาแต่โบราณ สืบทอดส่งต่อกัน เหมือน เป็นมรดกอันล้ำค่า น่ายกย่อง การที่ลูกชายได้บวชเณรในพุทธศาสนา จึงถือเป็นบุญอันยิ่ง ใหญ่ของครอบครัว

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

83

1/28/09 3:25:59 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

39. พิธีท ​ ำบุญ​

ตา​นก๋วย​สลาก หมาย​ถึง ประเพณี​ ถวาย​ทาน​สลาก​ภัต ถือ​เป็นการ​ ถวาย​เครื่อง​ไทยทาน​แด่​พระ​สงฆ์ และประเพณี​ที่​นิยม​ของ​ชาว​เหนือ

ข​ อง​ชาว​ล้าน​นา ที่มีมาแต่ครั้ง พุทธกาล

การ​ทำบุญ​แบบ​สลาก​ภัต​นี้ ถือ​เป็นการ​ทำบุญ​ แบบ​ไม่​เจาะจง เมื่อ​เตรียม​สิ่งของ​เสร็จ​แล้ว ก็​จะ​นำ​ ไป​ถวาย​วัด​ใน​วัน​รุ่ง​ขึ้น พร้อม​สำรับ​กับข้าว แล้ว​ติด​ ชื่อ​หรือ​สลาก​เอา​ไว้ เมื่อ​พระ​สงฆ์​องค์ ​ใด​จับ​ได้​ของ​ ใคร ก็​จะ​มี​การ​ประเคน​ของ​ตาม​สลาก เมื่อ​พระ​ท่าน​ ฉัน​เสร็จ​แล้ว จึง​อนุโมทนา​แล้ว​ให้​พร​เจ้า​ภาพ พร้อม​ อุทิศ​ส่วน​กุศล​ให้​กับ​ผู้​ที่​ล่วง​ลับ​ไป​แล้ว​ก็​จะ​เสร็จ​พิธี ถือเป็นประเพณี​ที่​งดงาม​ และได้สืบทอด​ต่อ​กัน​มา​ อย่าง​ยั่งยืน

ประเพณีตานก๋วยสลาก ลำปาง

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• ร้าน​อาหาร​พื้น​เมือง​ลำปาง​ที่​อร่อย​มากๆ ชื่อ​ร้าน​คำ​หวาน

ถวาย​ทาน​สลาก​ภัต ถือ​เป็นการ​ถวาย​เครื่อง​ไทยทาน​แด่​พระ​สงฆ์ และประเพณี​ที่​นิยม​ของ​ชาว​เหนือ​ โดย​ทวั่ ไป​กอ่ น​วนั ต​ า​นก๋วย​สลาก​หนึง่ ว​ นั ชาว​บา้ น​จะ​จดั ท​ ำ​พธิ เ​ี ตรียม​สงิ่ ของ​เครือ่ ง​ไทยทาน ซึง่ เ​รียก​วนั น​ ว​ี้ า่ ​ วัน​ดา ชาว​บ้าน​จะ​บรรจง​จัด​เครื่อง​ไทยทาน​ลง​ใน ก๋วย แปล​ว่า​ ตระ​กร้า หรือ ชะลอม​ขนาด​เล็ก ที่​สาน​ ด้วย​ไม้ไผ่ จาก​นนั้ จ​ ะ​นำ​ขา้ วสาร​อาหาร​แห้ง บรรจุล​ ง​ไป แล้วต​ กแต่งเ​ครือ่ ง​ไทยทาน ให้เ​ป็นต้นก​ ลั ปพฤกษ์​ ซึ่ง​ทำ​ด้วย​ไม้ไผ่​ยาว นำ​มา​เหลา และ​ทำ​เป็น​วงกลม​ซ้อน​กัน​เป็น​ชั้นๆ แต่ละ​ชั้น​จะ​นำ​สิ่งของ​ที่​เป็น​เครื่อง​ ไทยทาน​มา​ผูก​ติด​ให้​สวยงาม ด้าน​บน​สุด​มัก​จะ​นิยม​นำ​ร่ม​มา​เสียบ​ไว้ และ​ใช้​ธนบัตร​ผูก​ติดตาม​ขอบ​ร่ม เพื่อ​น้อม​ถวาย​แด่​พระ​ภิกษุ​สงฆ์​อัน​เป็น​เนื้อ​นา​บุญ 84

P.72-109_Mac3.indd 84-85

‹¹éÓ

ä»Í.áÁ‹·Ò

áÁ

ความ​ร่มเย็น​เป็นสุข​และ​รัก​สงบ​ของ​ชาว​ล้าน​นา สะท้อน​ออก​มา​เป็น​ประเพณี​ตา​นก๋วย​สลาก ที่​สืบทอด​กัน​มา​ยาวนาน ตั้งแต่​อดีต​จนถึงป​ ัจจุบัน ประเพณี​ตา​นก๋วย​สลาก คือ​ การ​ทำบุญ​อุทิศ​ส่วน​กุศล​ให้​กับ​ผู้​ที่​ล่วง​ลับ​ไป​แล้ว เป็น​ประเพณี​ เก่า​แก่​ที่​เกิด​ขึ้น​ตั้งแต่​พุทธสมัย​ที่​พระพุทธเจ้า​ยัง​คง​มี​พระชนม์​อยู่ ตา​นก๋วย​สลาก หมาย​ถึง ประเพณี​

Çѧ

1335

»ÃÐà¾³Õ µÒ¹¡ŽÇÂÊÅÒ¡

Í.àÁ×ͧÅÓ»Ò§

¨.á¾Ã‹

Í.à¡ÒÐ¤Ò 1252

11

1

ä»Í.µÒ¡

¨.ÊØ⢷ÑÂ

มี แหนม​สด แกง​โฮะ ลาบ​เหนือ หมูแดง​ตาก​แห้งท​ อด โดย​ เฉพาะ หมูยอ และ​หมูแดง​ทอด มี​รสชาติ​เป็น​เอกลักษณ์ ถ้า​เป็น​ข้าวซอย​ต้อง​ร้าน​ข้าว​ซอย​ซุปเปอร์ สี่​แยก​ทาง​เข้า​ สนาม​บิน​บน​ถนน ซุป​เปอร์ ​ไฮเวย์ น้ำ​พริก​หนุ่ม แคบหมู ต้อง​ร้าน​คุณ​ถนอม ตลาด​อัศวิน ไส้อั่ว แกง​ฮังเล ต้อง​ร้าน​ แม่​แห ถนน​อุปราช

รู้​ก่อน​เดินท​ าง

• ระยะ​เวลา​ที่​นิยม​ทำบุญ​ตา​นก๋วย​สลาก​กัน คือ ราวๆ เดือน​ กันยายน - พฤศจิกายนของ​ทกุ ป​ ี (บาง​แห่ง อาจ​จะ​จดั ก​ อ่ น​ หน้า​วัน​เวลา​ดัง​กล่าว​นี้ แต่​ก็​ห่าง​ไม่​มาก)

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

85

1/28/09 3:26:04 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

40. แห่ผ ​ ี​ตา​โขน​

ประเพณี​สนุกสนาน​ ​มี​เพียง​​ที่​เดียว​ใน​โลก

ประเพณีแห่ผีตาโขน​เลย

ใน​ขบวน​แห่​ผี​ตา​โขน​จะ​เต็ม​ไป​ ด้วย​ความ​ร่าเริง​สนุกสนาน​ เป็น​เวลา​ที่​ทุก​คนใน​หมู่บ้าน​ จะ​มา​ปลด​ปล่อย​ความ​คิด​ สร้างสรรค์​​และ​สนุก​ไป​กับ​ การ​แต่ง​กาย​เป็น​ผี​ตา​โขน เสียง​ดงั ก​ ระหึม่ ไ​ป​ตลอด​ทาง​และ​ทข​ี่ าด​ไม่ไ​ด้ค​ อื อ​ าวุธ​ ที่​ทำ​เป็น​รูป​ดาบ​ ผีตาโขน​ ทั้ง​หลาย​จะ​เต้นรำ​เฮฮา​ ร้อง​รำ​ทำ​เพลง​ไป​ทั่ว​ท้อง​ถนน​และ​เมื่อ​งาน​สิ้น​สุด​ลง​ ผูเ​้ ล่น​ผีตาโขน ใน​ขบวน​แห่จ​ ะ​นำ​เอา​เครือ่ ง​แต่งก​ าย​ ทีเ​่ กีย่ ว​กบั ​ผีตาโขน ไ​ป​ทงิ้ ล​ ง​ใน​แม่นำ้ ​เพราะ​เชือ่ ว​ า่ ​ เป็นการ​ลอย​เคราะห์​ ให้​ไหล​ไป​กับ​สายน้ำ​เป็น​งาน​ ประเพณี​ที่​สนุก​ที่​สำคัญ​มี​ที่​นี่​เพียง​ที่​เดียว​เท่านั้น

อร่อยประจำถิ่น ความแปลก และสนุกสนานของการแห่ผีตาโขนนี้ จะทำให้คุณยิ้มและหัวเราะได้ตลอดการ เดินทาง เป็นอีกงานประเพณีที่คุณไม่ควรพลาด ประเพณีผีตาโขน​เป็นการละเล่นพื้นบ้านใน​งาน​บุญ​หลวง​ที่จัดขึ้นเพื่อ​ขอ​ให้​ฝน​ฟ้า​ตก​ต้อง​ตาม​

ฤดูกาล​เล่าก​ นั ว​ า่ ทีม​่ า​ของ​การ​แห่​ผีตาโขน​เกิดข​ นึ้ เ​มือ่ ค​ รัง้ ท​ พ​ี่ ระ​เวสสันดร​และ​นา​งมัทร​ ​ี จะ​เดินท​ างออก​ จาก​ป่า​กลับ​สู่​เมือง​บรรดา​ผี​ป่า​หลาย​ตน​และ​สัตว์​นานา​ชนิด​อาลัย​รัก​จึง​พา​กัน​แห่แหน​แฝง​ตน​มา​กับ​ชาว​ บ้าน​เพือ่ ม​ า​สง่ ท​ งั้ ส​ องพระ​องค์ก​ ลับเ​มือง​และ​ขาก​ลบั ก​ ็ได้น​ ำ​เอา​ความ​โศก​เศร้า​ทุกข์ท​ รมาน​ของ​ชาว​เมือง​ ออก​ไป​ด้วย​เรียก​กัน​ว่า​ผี​ตาม​คน​หรือ​ผี​ตา​ขน จน​กลาย​มา​เป็น​ผีตาโขน ใน​ปัจจุบัน​ ใน​ขบวน​แห่​ผี​ตา​โขน​จะ​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ร่าเริง​สนุกสนาน​เป็น​เวลา​ที่​ทุก​คนใน​หมู่บ้าน​จะ​มา​ปลด​ ปล่อย​ความ​คิด​สร้างสรรค์​​และ​สนุก​ไป​กับ​การ​แต่ง​กาย​เป็น​ผีตาโขน​โดย​สวม​หน้ากาก​ที่​ทำ​ขึ้น​จาก​กาบ​ มะพร้าว​มี​หมวก​ที่​ทำ​จาก​หวด​นึ่ง​ข้าว​เหนียว​ที่​วาด​ลวดลาย​แปลก​ตา​เครื่อง​แต่ง​กาย​จะ​นำ​เอา​เศษ​ผ้า​ นานา​ชนิด​มา​ตดั และ​เย็บ​ต่อ​กัน​ไป​มา​​จะ​มี​สีสัน​ฉูดฉาด​สะดุด​ตา​แล้วใช้​กระดึง​ผูก​คอ​วัว​มา​ทำ​เป็น​พวง​หาง​ 86

P.72-109_Mac3.indd 86-87

•​ ส้มตำ​รส​แซบ​ก้อย​ต้ม​แซบ​ต้อง​ร้าน​คน​เมือง​เลย​อยู่​ถนน​ เลย​-​เชียงคาน​แต่ถ้าเป็นลาบเป็ด​ต้องร้านจ่อยลาบเป็ด​ อยู่ซอย​2​ถนนศรีรัฐ​ไก่ย่าง​ส้มตำ​ก็อร่อยดี •​ ร้าน​อาหาร​แนะนำ​อีก​ร้าน​ร้าน​บ้าน​ต้น​หลิว​ที่​นี่​มี​ปลา​เผา​ หิมะ​อ่อม​ปลา​น้ำ​โขง​ที่​ขึ้น​ชื่อ​เปิด​07.00​-​21.00​น.​​

รู้ก่อนเดินทาง

•​ ประเพณี​แห่​ผี​ตา​โขน​​ เป็น​งาน​บุญ​ใหญ่​ประจำ​ปี​ของ​ชาว​ อำเภอ​ด่านซ้าย​จังหวัด​เลย​จะจัดขึ้น​ใน​ช่วง​ระหว่าง​วัน​ที่​ 28​-​30​มิถุนายน​ของ​ทุก​ปี​

àË×ͧ

áÁ‹¹éÓ 2114

¾ÃиҵØÈÃÕÊͧÃÑ¡ º‹Íà¡Å×ÍâºÃÒ³

2195 203

·ÕèÇ‹Ò¡Òà Í.´‹Ò¹«ŒÒ þ.¾ÃÐÂؾÃÒª ´‹Ò¹«ŒÒÂ

»ÃÐà¾³Õ áË‹¼ÕµÒ⢹

203

2013

ÇÑ´ªÑ¹ÒÁ

2174 2174

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

87

1/28/09 3:26:10 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

41. บวชนาคช้าง​

ใน​เทศกาล​วิสาขบูชา​ชา​วกูย​จะ​นำ​ ช้าง​กลับ​บ้าน​เพื่อ​มา​ร่วม​งาน​บุญ​ สำคัญ​ประจำ​ปี​คือ​​งา​นบว​ชนา​คช้าง​ ประเพณี​ที่​สืบทอด​กัน​มากว่า​100​ปี

ความ​ผูก​พันธ์ที่​เป็น​หนึ่ง​เดียว​ ของ​คน​กับ​ช้าง งาน​บวช​นาคช้าง​สุรินทร์

ความ​ผูกพัน​อัน​ลึก​ซึ้ง​ระหว่าง​ชาว​กู​ยกับ​ช้าง​ที่​เขา​รัก​ ซึง่ ถ​ อื เ​ป็นญ​ าติส​ นิทข​ อง​คนใน​ครอบครัว​สำหรับใ​คร​ท​ี่ อยาก​จะ​สมั ผัสค​ วาม​แสนรูน​้ า่ ร​กั ข​ อง​ชา้ ง​ให้ม​ าก​ยงิ่ ข​ นึ้ ที่ ​ห มู่ บ้ า น​ช้ า ง​แ ห่ ง ​นี้ ​ยั ง ​มี ​การ​แ สดง​โชว์ ​ข อง​ช้ า ง​ ที่​แสนรู้​ให้​ผู้​มา​เยือนได้​ชม​กันทุก​วัน​หยุด​สุด​สัปดาห์​

อร่อยประจำถิ่น §Ò¹ºÇª¹Ò¤ªŒÒ§ ËÁ‹ÙºŒÒ¹µÒ¡ÅÒ§ þ.·‹ÒµÙÁ

ความรักไม่มีพรมแดนและชาติพันธุ์ เรื่องราวความรักของคนกับช้าง ที่ผูกพันเสมือนดั่ง คนในครอบครัว จะปรากฏให้เห็น ถึงมิตรภาพอันงดงาม อบอุ่นและน่าประทับใจ หมูบ่ า้ น​ชา้ ง​บ้านตาก​ลาง​เป็นห​ มูบ่ า้ น​ของ​ชา​วกูย​ซึง่ เ​ลีย้ ง​ชา้ ง​ตาม​รอย​บรรพบุรษุ ม​ า​นาน​นบั ศ​ ตวรรษ​ ถือเ​ป็นทำเล​ทเ​ี่ หมาะ​สำหรับก​ าร​เลีย้ ง​ชา้ ง​มาก​ทสี่ ดุ แ​ ห่งห​ นึง่ ​เพราะ​อยูใ่​น​ทรี่ าบ​ลมุ่ ท​ ม​ี่ แ​ี ม่นำ้ ม​ ลู แ​ ละ​แม่นำ้ ช​ ​ี ไหล​มา​บรรจบ​กัน​ ใน​เทศกาล​วิสาขบูชา​ ชา​วกูย​จะ​นำ​ช้าง​กลับ​บ้าน​ เพื่อ​มา​ร่วม​งาน​บุญ​สำคัญ​ประจำ​ปี​ คือ​ งานบวชนาคช้าง​ประเพณี​ที่​สืบทอด​กัน​มากว่า​100​ปี​ เพราะ​เชื่อ​กันว่า​นาค​ที่​บวช​นั้นจะ​ได้​บุญ​ มาก​หาก​แห่​นาค​ด้วย​ช้าง ใน​พิธี​บ​ วชนาคช้าง​นั้น​ชา​วกูย​จะ​นำ​บุตร​หลาน​ที่​อยู่​ใน​ละแวก​เดียวกัน​และ​มีอายุ​20​ปี​มา​บวช​ นาค​พร้อมๆ​กัน​โดย​นาค​จะ​นุ่ง​ห่ม​ด้วย​ผ้า​ไหม​สวม​เสื้อ​สี​ขาว​คลุม​ด้วย​ผ้า​สี​สด​7​สี​ สวม​ชฎา​บน​ศีรษะ​ ขึ้น​แห่​บน​หลัง​ช้าง​ ​ที่​เขียน​หน้าตา​สวยงาม​ แล้วแห่​ไป​รอบๆ​ หมู่บ้าน​ ขบวน​นาค​ที่​นั่ง​อยู่​บน​หลัง​ช้าง​ ดู​องอาจ​ งดงาม​ ตระการ​ตา​ ท่ามกลาง​เสียง​ดนตรี​ประโคม​ดัง​ ​ เป็น​ภาพ​ที่​น่า​ประทับ​ใจและ​แสดง​ถึง​ 88

P.72-109_Mac3.indd 88-89

2378

Í.·‹ÒµÙÁ

รู้ก่อนเดินทาง

Í.¨ÍÁ¾ÃÐ 2334

214

¨.ÊØÃÔ¹·Ã

•​ ของ​ฝ าก​จาก​สุ ริ น ทร์ ​ข าด​ไ ม่ ​ไ ด้ ​ กุ น เชี ย ง​ หมู ห ยอง​ หมูแ​ ผ่นแ​ ละ​หวั ผ​ กั ก​ าด​ดอง​หรือ​ก๋วย​จบั๊ ญ​ วน​ร้าน​เพิม่ พูน​ สีแ​่ ยก​ไฟ​แดง​วดั ห​ นองบัว​อยาก​กนิ ไ​ก่ท​ อด​เกลือ​ต้อง​ทร​ี่ า้ น​ บ้านนา​และ​กว๋ ย​เตีย๋ ว​ไก่บ​ า้ น​​อำเภอ​เมือง​ถนน​เทศบาล​3 ซี่โครง​หมู​อร่อย​น้ำ​ซุป​อร่อย...​​เข้ม​ข้น Ô Í.ÈÕ¢ÃÀÙÁ

•​ งาน​บวช​ช้าง​จัด​ขึ้น​ช่วง​วัน​ขึ้น​13-15​ ค่ำ​ เดือน​6​ ของ ​ทุก​ปี​ซึ่ง​ตรง​กับ​วัน​วิสาขบูชา

226

214

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

89

1/28/09 3:26:19 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

42. ชม​ปรากฏ​กา​รณ์​

มหัศจ​รรย์​เมื่อ​ลูกไฟ​หลาก​สี​ ได้​พวย​พุ่ง​ขึ้น​มา​จาก​ลำน้ำ​โขง

ประเพณี​บั้งไฟ​พญานาค หนองคาย

ลูกไฟที่เกิดขึ้นมา จะไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง และไม่ตกลงมา เหมือนดอกไม้ไฟ เทพ​เท​วา ทุก​ภพ ทุก​ภูมิ ต่าง​ยินดี​ปรีดา​เฉลิม​ฉลอง จึงถ​ อื เ​ป็นว​ นั อ​ อก​พรรษา​ครัง้ ท​ ย​ี่ งิ่ ใ​หญ่ท​ สี่ ดุ พญานาค​ แห่ง​นคร​บาดาล ผู้​ศรัทธา​ใน​พระพุทธเจ้า จึง​ได้​พ่น​ บั้งไฟ​จาก​ใต้​บาดาล​ขึ้น​สู่​ท้องฟ้า​เพื่อ​บูชา​สรรเสริญ​ พระพุทธ​องค์ ใคร​ที่​ปรารถนา​จะ​ชม​และ​มี​ส่วน​ร่วม​ ไปกับป​ รากฏการณ์อ​ นั ย​ งิ่ ใ​หญ่ งดงาม​และ​นา่ อ​ ศั จรรย์​ นี้​ไม่​ควร​พลาดเด็ด​ขาด

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

90

P.72-109_Mac3.indd 90-91

‹¹

¤

áÁ

Ò¹Ò Ñé§ä¿ ¾Þ

• ประเพณี​บั้งไฟ​พญานาค​จะ​มี​ขึ้น​ใน​ช่วง​วัน​ออก​พรรษา​ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของ​ทุก​ปี

§ éÓâ¢

¡Ôè§Í.Ãѵ¹ÇÒ»‚ 212 2267

Í.â¾¹¾ÔÊÑÂ

212

Áº

ลูกไฟ​สี​แดง​อม​ชมพู​พุ่ง​ขึ้น​จาก​ลำ​แม่น้ำ​โขง เหนือ​ผิวน้ำ​ตั้งแต่​ระดับ 1 - 30 เมตร แล้ว​พุ่ง​แหวก​ อากาศ​ขึ้น​ไป​สูง​ประมาณ 50 - 150 เมตร นาน​ประมาณ 5 - 10 วินาที แล้ว​ก็​จะ​ดับ​หาย​วับ​ไป​ใน​ อากาศ โดย​ไม่มี​ลักษณะ​โค้ง ตกลง​มา​เหมือน​ดอกไม้​ไฟ ลูกไฟ​ที่​เกิด​ขึ้น​จะ​ไม่มี​กลิ่น ไม่มี​ควัน ไม่มี​เสียง​ ขนาด​ของ​ลกู ไฟ​มต​ี งั้ แต่เ​ท่าห​ วั แ​ ม่ม​ อื จ​ นถึงข​ นาด​เท่าฟ​ อง​ไข่ไ​ก่ และ​จะ​เริม่ ป​ รากฏ​ให้เ​ห็นต​ งั้ แต่พ​ ระอาทิตย์​ ตกดิน​จนถึง​เวลา​ประมาณ​เที่ยง​คืน​ของ​วัน​ออก​พรรษา นั่น​คือ​ปรากฏการณ์ บั้งไฟ​พญานาค      ตั้งแต่​ครั้ง​โบราณกาล​ชาว​โพนพิสัย​มี​ความ​เชื่อ​ว่า เมือง​โพนพิสัย​แห่ง​นี้ เป็น​เมือง​หน้า​ด่าน​ของ​ นคร​บาดาล ชื่อ​เมือง​พัทลุง ส่วน​การ​ที่​เกิด บั้งไฟ​พญานาค นั้น สืบ​เนื่อง​มา​จาก​วัน​ออก​พรรษา เมื่อ 2,000 กว่า​ปี ล่วง​มา​แล้ว เป็น​วัน​ที่​พระพุทธเจ้า เสด็จ​กลับ​ลง​มา​จาก​สรวง​สวรรค์​ชั้น​ดาวดึงส์​ หลัง​จาก​ที่​เสด็จ​ไป​เทศนา​โปรด​พระพุทธ​มารดา เป็น​เวลา 3 เดือน เหล่า​มนุษย์ เทพยดา​บน​สวรรค์​

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

¨Ø´ª

สัก​ครั้ง​หนึ่ง​ใน​ชีวิต​ ต้อง​ไป​ชม ปรากฏการณ์​ที่​น่า​จดจำ เมื่อ​พญานาค​แห่ง​เมือง​บาดาล ได้​พ่นบ​ ั้งไฟ​เพื่อบ​ ูชา​พระพุทธเจ้า ซึ่ง​เสด็จ​ลง​มา​จาก​สรวง​สวรรค์ช​ ั้น​ดาว​ดึงส์

• อา​หา​รอีส​ าน​รส​แซบ​ของ​ทน​ี่ ม​ี่ อ​ี ยูห​่ ลาย​รา้ น เนือ้ ย​ า่ ง​นำ้ ตก​ ต้ม​แซบ อ่อม​ไก่ ต้อง​ร้าน​เจนจบ​ทิศ อยู่​ถนน​หนองคาย​ โพ​นพิ​สัย ไก่​ย่าง ส้มตำ ต้อง​ร้าน​ริม​โขง อยู่​ที่​ถนน​ริม​โขง​ อิ่ม​อร่อย​ได้​บรรยากาศ ใคร​ชอบ​ปลา​เผา​เนื้อ​หวานๆ ​ต้อง​ ร้าน​ส้มตำ​สะดิ้ง ทาน​คู่​กับ​ส้มตำ​อร่อย​อย่า​บอก​ใคร ใคร​ยัง​ ไม่​เคย​ชิม​สุ​กี้​เวียง​ ต้อง​ร้าน​สุ​กี้​เวียง​จันทร์ อยู่​ถนน​ริม​โขง​ เปิด 10.00 - 22.00 น.

ÇѴ⾸ÔìªÑÂ

¾Ãиҵغѧ¾Ç¹

211

Í.àÁ×ͧ˹ͧ¤ÒÂ

2

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

91

1/28/09 3:26:25 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

ชาว​จีน​จะ​ทำ​พิธี​ไหว้​ เจ้า​ที่ พระพุทธ ศาล​ ต่างๆ และ​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์​ ทุก​ที่​ใน​บ้าน และ​บริเวณ​ บ้าน​ทั้งหมด อธิษฐาน​ให้​ เกิด​สิ่ง​ดี​งาม​ใน​ชีวิต

วัน​ตรุษจ​ ีน หรือ วัน​ปใี​หม่​ของ​ชาว​จีน ถือ​เป็น​วัน​เริ่ม​ต้น​ของ​ความ​เป็น​สิริ​มงคล คน​ไทย​เชื้อ​ สาย​จีน​จะ​เก็บก​ วาด​บ้าน​ให้​สะอาด​เอี่ยม​เพื่อรอ​รับ​ความ​รุ่งเรือง​และ​สิ่งด​ ี​งาม ชาว​จีน ถือว่า วัน​ตรุษ​จีน เป็น​วัน​เริ่ม​ต้น​ของ​ปี ก่อน​หน้า​วัน​ตรุษ​จีน​สอง​วัน ​จะ​เป็น​วัน​จ่าย ชาว​ จีน​จะ​ออก​ไป​จับ​จ่าย​ซื้อ​ของ​เพื่อ​มา​ทำ​พิธี​ไหว้ ก่อน​วัน​ถือหนึ่งวัน จะ​เรียก​วัน​ไหว้ ชาว​จีน​จะ​ทำ​พิธี​ไหว้​ เจ้า​ที่ พระพุทธ ศาล​ต่างๆ และ​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์​ทุก​ที่​ใน​บ้าน และ​บริเวณ​บ้าน​ทั้งหมด รวม​ทั้ง​ไหว้​บรรพบุรุษ​ เพือ่ ร​ ะลึกถ​ งึ บ​ ญุ ค​ ณ ุ และ​อธิษฐาน​ให้เ​กิดส​ งิ่ ด​ ง​ี าม​ใน​ชวี ติ ใน​วันต​ รุษจ​ นี  ร้าน​รวง​ทเ​ี่ ป็นข​ อง​คน​จนี จะ​หยุด​ กิจการ​ค้าขาย ถือ​โอกาส​หยุด​พัก​ผ่อน จึง​ถือเป็น ​วัน​เที่ยว วันที่​ครอบครัว​จะ​ได้​อยู่​พร้อม​หน้า​กัน งาน​ประเพณี​ตรุษ​จีน ​ที่​เยาวราช ถือ​เป็น​งาน​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ประจำ​ปี มี​กิจกรรม​ต่างๆ มากมาย ชม​การ​ แสดง​ทาง​วฒ ั นธรรม​ของนักแ​ สดงจากสาธารณรัฐป​ ระชาชน​จนี 7 มณฑล สักก​ า​ระ​ตรา​ประทับข​ อง​เจ้าแ​ ม่​ กวน​อิมจาก​เมือง​จีน เพื่อ​ความ​เป็น​สิริ​มงคล นิทรรศการ​ศิลป​วัฒนธรรม​ของ​จีน ซุ้ม​ประดับ​โคม​ไฟ​ศิลปะ​ จีน​อันต​ระ​การ​ตา​และ​อีก​มากมาย บรรยากาศ​ของถนนเยาวราชจะอบ​อวล​ไป​ด้วย​สี​แดง สี​แห่ง​ความ​เป็น​ สิริ​มงคล แถม​ท้าย​ด้วย​อาหาร​หลาก​หลาย อร่อย​มากมาย​จน​เลือก​ไม่​ถูก... 92

P.72-109_Mac3.indd 92-93

µÅÒ´à¡‹Ò ÎÑèÇà«‹§Î§ ÅÙ¡ªÔé¹»ÅÒ «ÍÂà¨ÃÔÞ¡Ãا

«.à¨ÃÔÞ¡Ãا 18

¶.à¨ÃÔÞ¡Ãا

เทศกาล​ตรุษ​จีน​ที่​เยาวราช กรุงเทพมหานคร

• ร้าน​ก๋วยเตี๋ยว​คั่ว​ไก่​วรจักร ตรอก​บ้าน​ดอกไม้ ถ.วรจักร เมนู​ เด็ด ก๋วยเตี๋ยว​คั่ว​ไก่ ร้าน​หมี่​หวาน​เจ๊​เพ็ญ ใน​ตลาด​ปี​ระกา​ ฝัง่ ใต้ เวิง้ น​ าคร​เขษม เมนูเ​ด็ด หมีห​่ วาน อาหาร​โบราณ​ทน​ี่ บั ​ วันจ​ ะ​หากินย​ าก​ขนึ้ ท​ กุ ที ร้าน​บะหมีจ​่ บั กัง ปากซอย​เจริญกรุง ¶.àÂÒǾҹԪ 23 (ตรอก​เจริญ​ชัย 1) ขาย​มากว่า 30 ปี​เมนู​เด็ด บะหมี่​หมู​ อบ ร้าน​แกง​กะหรี่​นาย​โย่ง ถนน​เยาวราชฝั่ง​ขวา ปาก​ซอ​ย Áѧ¡Ã¢ÒǺÐËÁÕèà¡ÕêÂÇ อิ​ศรา​นุ​ภาพ เป็น​แกง​กะหรี่​สไตล์​จีน​กวางตุ้ง เมนู​เด็ด แกง​ à·È¡ÒŵÃØɨչ กะหรี่ หมู เนื้อ ร้าน​ข้าว​พระราม​ลงสรง เป็น​ร้าน​ไม่มี​ชื่อ อยู่​ ที่​ต้น​ซอย​ไพบูลย์​ต่อ​กับ​ซอย​ผลิตผล เมนู​เด็ด ข้าว​พระราม​ ลงสรง ซึ่ง​ปัจจุบัน​หา​กิน​อร่อยๆ ยาก ร้าน​นิ​วก​วง​เม้ง ถนน​ พาด​สาย เยื้อง​ภัตตาคาร​ตั้งใจ​อยู่ เมนู​เด็ด ฮื่อ​แซ ขา​ห่าน​ ÅÙ¡ªÔé¹à¹×éÍà·ç¡«ÑÊ อบ​หม้อ​ดิน หูฉลาม ร้าน​ตั้ง​จั๊ว​หลี ถนน​ข้าวหลาม เมนู​เด็ด หัว​ปลา​เผือก ออ​ส่วน ปลา​ดิบ​จีน​โบราณ ฯลฯ

¶.àÂÒÇÃÒª

วันเ​ริ่ม​ต้น​ปี​ใหม่ ของ​ชาว​ไทย​เชื้อ​สาย​จีน 43.

อร่อยประจำถิ่น

¶.¼´Ø§´ŒÒÇ (à·ç¡«ÑÊ)

¡ŽÇÂàµÕëÂÇà¹×éÍ «.à¨ÃÔÞ¡Ãا 23 ẤáÎÁʏ

ºÐËÁÕè¨Ñº¡Ñ§

¶.¾ÅѺ¾ÅÒäªÂ

¹ÒÂËÁ§ËÍ·ʹ ¢ÒËÁÙÊÔÃÔÃÒÁÒ

ªÅ¾Ã ËÍ·ʹ

รู้ก่อนเดินทาง

• วั น ​ต รุ ษ ​จี น ตรง​กั บ ​วั น ​ขึ้ น 1 ค่ ำ เดื อ น 1 ของ​ทุ ก ​ปี ​ ตาม​ปฏิทิน​จีน

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 214

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

93

1/28/09 3:26:30 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

มิตรภาพ​อัน​งดงาม​ ที่​ไม่มี​เส้น​แบ่ง​ระหว่าง​ชาติ​ ระหว่าง​ภาษา​ผูก​เชื่อม​กัน​ ผ่าน​รอย​ยิ้ม​และ​สายน้ำ​อัน​©่ำ​เย็น อร่อยประจำถิ่น • ร้าน​อร่อย​บรรยากาศ​ดี​แถวๆ​ถนน​ข้าวสาร​รวม​อาหาร​

44. งาน​สงกรานต์นานาชาติ​

ที่​มีชื่อ​เสียง​โด่ง​ดัง​ไป​ทั่ว​โลก

ประเพณี​สงกรานต์​ที่​ถนน​ข้าวสาร​กรุงเทพมหานคร

หลาย​เชือ้ ช​ าติ​ร้าน​แรก​ร้าน​ชมั บ​ า​รามา​เป็นบ​ า้ น​ไม้ส​ อง​ชนั้ ​ มีร​ ะเบียง​นงั่ ผ​ อ่ น​คลาย​มีอาหาร​อร่อย​ปอ​เปีย ะ​ชสี ​สลัดย​ ำ​ กุง้ ​คา​โบ​นารา​ใคร​ชอบ​พซิ ซ่า​ร้าน​พซิ ซ่าล​ นั ต​ า​พิซซ่าร​อ้ นๆ​ ใคร​อยาก​ลอง​อาหาร​อิสราเอล​ร้าน​อยู่​ใกล้ๆ​​พิซซ่า​ลัน​ตา​ คอ​​อาหาร​ฝรั่ง​ ต้อง​ร้านนิวส์​โจ​ใคร​คิดถึง​ข้าว​แกง​​ ร้านนี้​ ไม่มี​ชื่อ​อยู่ตรง​ข้าม​ส​เวน​เซ่น​ส์​ และ​ปาก​ซอย​รามบุตรี​ อร่อย​เด็ด​

รู้ก่อนเดินทาง • สงกรานต์ถ​ นน​ขา้ วสาร​​เริม่ ต​ งั้ แต่ใ​น​วนั ท​ ​ี่ 12​เมษายน​เวลา​ 18.00​-​24.00​น.​ยาว​ไป​ถึง​วัน​ที่​15​เมษายนของทุกปี

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 214 ä»Í¹ØÊÒÇÃՏ»ÃЪҸԻäµÂ

ที่พัก​อาศัย​ชั่วคราว​ของ​ชาว​ต่าง​ชาติ​ที่มา​ท่อง​เที่ยว​ใน​ประเทศไทย​ชาว​ต่าง​ชาติ​เห็น​คน​ไทย​เรา​สาด​ น้ำ​กัน​อย่าง​ครึกครื้น​จึง​มา​ขอ​ร่วม​สนุก​ด้วย​มิตรภาพ​อัน​งดงาม​ที่​ไม่มี​เส้น​แบ่ง​ระหว่าง​ชาติ​ระหว่าง​ ภาษา​ผูก​เชื่อม​กัน​ผ่าน​รอย​ยิ้ม​และ​สายน้ำ​อัน​ฉ่ำ​เย็น​เรื่อง​ราว​ของ​เทศกาล​ที่​งดงาม​และ​สนุกสนาน​บน​ ถนน​แห่งนี้​ ซึ่งมีมานานกว่า​20​ปี​ จึง​ถูก​บอก​เล่า​ปาก​ต่อ​ปาก​จน​ทำให้​ งานสงกรานต์​ ทั่ว​ประเทศ​ รวม​ทั้ง​ที่​ถนน​ข้าวสาร​มีชื่อ​เสียง​ดังเป็นที่รู้จัก​ไป​ทั่ว​โลก​ สงกรานต์​บน​ถนน​สาย​นไี้​ม่เ​ป็นร​อง​ใคร​สนุกก​ นั ไ​ด้ส​ ดุ เ​หวีย่ ง​ใน​แบบ​ไทยๆ​ไม่มแ​ี ป้ง​ไม่มแ​ี อลกอฮอล์​ และ​นอกจาก​การ​เล่น​สาด​น้ำ​กัน​อย่าง​ชุ่ม​ฉ่ำ​แล้ว​ตลอด​ถนน​สาย​นี้​ ก็​ยัง​มี​ทั้ง​เวที​การ​แสดง​​ ที่​ตื่น​ตา​ตื่น​ใจ​​ เพิ่ม​ความ​ครึก​ครื้น​อีก​เป็น​ทวีคูณ 94

P.72-109_Mac3.indd 94-95

¶.µÐ¹ÒÇ

สงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย เป็นประเพณีที่มีการรดน้ำขอพร เพื่อแสดงความ กตัญญูและเคารพรักต่อผู้ใหญ่ เป็นงานที่สดชื่น ชุ่มฉ่ำ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ใคร​ไม่​ได้​ไป​เที่ยว​ที่ไหน​น่า​จะ​ลอง​ไป​เล่น​ สงกรานต์ นานาชาติ​ที่​ถนน​ข้าวสาร​ซึ่งถือ​เป็น​แหล่ง​

ÇÑ´ºÇùÔàÇȹÏ

¸.ÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒÃÒª´Óà¹Ô¹

¶.ÃÒª´Óà¹Ô¹

âçáÃÁÃÍÂÑÅ

»ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹µ ¶.¢ŒÒÇÊÒÃ

ÇÑ´ª¹Ðʧ¤ÃÒÁ

¶.ÃÒÁºØµÃÕ ÃÃ.àÇÕ§㵌

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

95

1/28/09 3:26:36 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

45. นมัสการ​รอย​พระพุทธบาท​

แม้การเดินทางค่อนข้างลำบาก​แต่มี คนจำนวนมากพยายามดั้นด้นไปถึง เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท

บน​ยอด​เขา​สูง​เทียม​ฟ้า

พระพุทธ​บาท​เขา​คิ​ช¬กูฏ​จันทบุรี

ธรณีวทิ ยา​ทน​ี่ ำ​มา​ผกู ก​ บั ต​ ำนาน​ทาง​พระพุทธ​ศาสนา​ อยู่​มากมาย​ ทั้ง​ศิลา​เจดีย์​ หิน​รูป​บาตร​คว่ำ​ ถ้ำ​​ษี​ ลาน​แข่ง​รถ​พระอินทร์​ หิน​ที่​มี​รูป​ร่าง​คล้าย​เต่า​และ​ ช้าง​ขนาด​ยักษ์​บน​ยอด​เขา​พระพุทธบาท​อากาศ​เย็น​ สบาย​สามารถ​มอง​เห็น​ทิวทัศน์​ ตัว​เมือง​จันทบุรี​ได้​ อย่าง​ชัดเจน​ใคร​ยัง​ไม่​เคย​ไป​ไม่​ควร​พลาด​ครั้ง​หนึ่ง​ ใน​ชีวิต​รับ​รอง​ไม่​ผิด​หวัง

อร่อยประจำถิ่น • มา​เมือง​จันท์​ต้อง​กิน​แกง​หมู​ชะมวง​กระวาน​ผัด​ฉ่า​ส้มตำ​ ¾Ãоط¸ºÒ· à¢Ò¤Ôª¬¡Ù¯

Á.à·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å ÇÔ·ÂÒࢵ¨Ñ¹·ºØÃÕ

น้ำตก​คลอง​ช้าง​เซ​ น้ำตก​กระทิง​ และ​น้ำตก​คลอง​กระสือ​ ซึ่ง​มี​ทิวทัศน์​ที่​สวยงาม​ ที่​สำคัญ​บน​ยอด เขาคิชฌกูฏ อัน​สูง​ลิบ​นั้น​ แม้​การ​เดิน​ทาง​จะ​ค่อน​ข้าง​ลำบาก​ แต่​ยัง​มี​ผู้คน​จำนวน​มาก​ ที่​พยายาม​จะ​ ดัน้ ด​ น้ ข​ นึ้ ไ​ป​ให้ถ​ งึ ส​ ดุ ป​ ลาย​ยอด​เขา​เพือ่ ก​ ราบ​นมัสการ​รอย​พระพุทธบาท​ซึง่ ถ​ อื เ​ป็นง​ าน​ประเพณีท​ ส​ี่ ำคัญ​ ประจำ​ปี​ และ​ได้​ปฏิบัติ​สืบทอด​กัน​มา​นาน​ โดย​มี​ความ​เชื่อ​ว่า​จะ​ได้​บุญ​สูงสุด​ และ​เป็นการ​ฝก​จิตใจ​ให้​มี​ ความ​อดทนไม่​ย่อท้อ​ต่อ​ความ​ยาก​ลำบาก การ​เดิน​ทาง​เริ่ม​ต้น​ที่​วัด​พลวง​ ต้อง​ขึ้น​รถ​กระบะ​โฟว์​วีล​ไป​ตาม​ถนน​ที่​ลาด​ชัน​มาก​ ระยะ​ทาง​ราว​ 8​กิโลเมตร​จาก​นั้น​ต้อง​เดิน​เท้า​ขึ้น​เขาไป​อีก​ประมาณ​1.2​กิโลเมตร​บน​ยอด​เขา​ยัง​มี​ปรากฏ​การณ์​ทาง​ 96

P.72-109_Mac3.indd 96-97

¹éÓµ¡¡Ãзԧ ¡ÃзԧÃÕÊÍÏ·¤Ñ¹·ÃÕ¤ÅѺ þ.¤Ôª¬¡Ù¯ ¡Ôè§Í.à¢Ò¤Ôª¬¡Ù¯

˹‹Ç¾Էѡɏ à¢Ò¾Ãкҷ

¶.ÁÐ

Õ §¨Ñ¹·ºØÃ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ​ นั้น​มี​ความ​อุดม​สมบูรณ์​ เขียว​ขจี​ ใคร​ชอบ​เที่ยว​น้ำตก​ ที่​นี่​มี​

¹éÓµ¡¤ÅͧªŒÒ§á«

3249

¢ÒÁ-

¤Ôª¬

¡Ù¯

รู้ก่อนเดินทาง • งาน​นมัสการ​รอย​พระพุทธบาท​ณ​จัดเ​ป็นป​ ระจำ​ทกุ ป​ ​ี โดย​ เฉพาะ​ใน​ชว่ ง​เทศกาล​ตรุษจ​ นี ถ​ งึ ช​ ว่ ง​วนั ม​ าฆบูชา​ของ​ทกุ ป​ ​ี (ปลาย​เดือน​มกราคม​-​​มีนาคม)​รวม​ระยะ​เวลา​2​เดือน

ä»Í.àÁ×Í

การนมัสการรอยพระพุทธบาท เปรียบเหมือนได้เข้าเฝาองค์พระศาสดา ซึ่งถือเป็นกุศล อัน ยิ่ง ใหญ่ ผู้คน นับ พัน จึง พา กัน ดั้น ด้น มา ที่ นี่ จุด หมาย คือ ยอด เขา คิชฌ กูฏ อัน สูง ลิบ เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทอันงดงาม

ทุเรียน​หมอน​ทอง​ที่​ร้าน​จันทร​ร้าน​เก่า​แก่​อยู่​ข้าง​โรงแรม​ เกษมศานต์​1​ตรง​ข้าม​ที่ทำการ​ไปรษณีย์​จันทบุรี​ร้าน​คุณ​ แดง​อยู่​ใกล้​แยก​วัด​ไผ่​ล้อม​เลย​โรง​แรม​เค​พี​ แก​รนด์​ เมนู​ เด็ด​ไก่บ​ า้ น​ตม้ ก​ ระวาน​แกง​ปา่ ป​ ลา​เห็ดโ​คน​น้ำพ​ ร​ กิ ป​ ห​ู ลน​ ใคร​ชอบ​นำ้ พ​ ริก​ร้าน​นำ้ พ​ ริกส​ ภ​ี่ าค​ขาย​นำ้ พ​ ริกล​ ว้ น​อยูซ​่ อย​ ตรง​ข้าม​โรง​หนัง​สยาม​ร้าน​ก๋วยเตี๋ยว​ปู​ป้า​สม​จิตร​อยู่​ซอย​ ถัด​จาก​ร้าน​น้ำ​พริก​สี่​ภาค​เมนู​เด็ด​ก๋วยเตี๋ยว​ผัด​ปู

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

97

1/28/09 3:26:42 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

46. แข่งขัน​วิ่ง​ควาย

ระหว่าง​รอ​คอย​การ​เติบโต​งอกงาม​ ของ​รวง​ข้าว​ที่​จะ​ตก​ดอก​ออก​รวง ก็​ถึง​เวลา​แห่ง​การ​พัก​ผ่อน​ ของ​ชาวนา​และ​ฝูง​ควาย

ประเพณี​วิ่ง​ควาย ชลบุรี

รุ่น​เล็ก​ หรือรุ่น​ใหญ่ เสียง​เชียร์​ดัง​กึกก้อง​จน​เลื่อง​ ลือ​ไกล​ไป​ถึง​ต่าง​แดน นับ​ว่า​เป็น​งาน​ประเพณี​ที่​ สนุกสนาน​และ​หา​ชม​ได้​ยาก

ช่วง​เวลา​พัก​ผ่อน​ ของ​ชาวนา​ไทย

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• ถ้ า ​อ ยาก​กิ น ​อาหาร​ท ะเล​แ กล้ ม ​บ รรยากาศ​ด้ ว ย ต้ อ ง​ ​ร้าน​ปะการัง อยู่​แถวๆ วง​เวียน​เล็ก แหลม​แท่น ร้าน​ทาสี​ ขาว​ยื่น​ออก​ไป​ใน​ทะเล บรรยากาศ​โร​แมน​ติก เมนู​เด็ด อาหาร​ทะเล​ทุก​ชนิด • ร้าน​วัง​มุข บน​เขา​สาม​มุข มีเมนู​เด็ด คืออาหาร​ทะเล​ทุก​ ชนิด ขอ​แนะนำ​ปู​ทะเล​นึ่ง ใหญ่​มาก ใคร​ที่​ชอบ​กิน​ปู​จะ​ได้​ อร่อย​กับ​เนื้อ​ปู​เต็มๆ

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

เสียง​เซ็ง​แซ่ ร้อง​เชียร์ แห่ง​ความ​สนุกสนาน ดัง​กระหึ่ม​มา​จาก​ท้อง​ทุ่ง​นา เป็น​สัญญาณ​บอก​ว่า​ ประเพณี​วิ่ง​ควาย​ได้มา​ถึง​แล้ว ประเพณี​วิ่ง​ควาย​ เป็น​ประเพณี​เก่า​แก่​ที่​สืบทอด​กัน​มา​แต่​โบ​ร่ำ​โบราณ​ เมื่อ​สิ้น​สุด​ฤดู​ไถ​หว่าน ที่​เหน็ดเหนื่อย​กัน​มา​ตลอด​ระยะ​เวลา ระหว่าง​รอ​คอย​การ​เติบโต​งอกงาม​ของ​รวง​ ข้าว​ที่​จะ​ตก​ดอก​ออก​รวง ก็​ถึง​เวลา​แห่ง​การ​พัก​ผ่อน​ของ​ชาวนา​และ​ฝูง​ควาย ใน​วัน​งาน​ประเพณี ชาว​บ้าน​จะ​พร้อมใจ​กัน​อาบ​น้ำ​แต่ง​ตัว ประดับ​ประดา​ตกแต่ง​ควาย​ของ​ตนเอง​ให้​ สวยงาม ด้วย​ผา้ แ​ พร​พรรณ ลูกปัดห​ ลาก​สี เพือ่ น​ ำ​ควาย​ของ​ตวั เ​อง​มา​ประกวด​ประชัน ทัง้ ป​ ระเภท​สวยงาม ความ​คิด​สร้างสรรค์ ตลก​ขบขัน สร้าง​เสียง​หัวเราะ​เฮฮา​ได้​เป็น​อย่าง​ดี จาก​นั้น​ยอด​นัก​บู๊และ​ยอด​ฝีมือ​ จาก​ที่​ต่างๆ ทั่ว​ทุก​หมู่บ้าน จะ​ออก​มา​ประลอง​ฝีเท้าเพื่อ​แข่งขัน​วิ่ง​ควาย ควบ​กัน​จน​ฝุ่น​ตลบ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ 98

P.72-109_Mac3.indd 98-99

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักได้ทหี่​ น้า 217

¡ÒÃ

·Â

ä Í‹ÒÇ

¶.Ǫ Ôûà Ò

แต่​ไหน​แต่​ไร​มา ...คน​ไทย​เป็น​คน​สนุกสนาน ซึ่ง​จะ​สะท้อน​ออก​มา​จาก​วัฒนธรรม​ประเพณี และ​การ​แข่งขัน​วิ่งค​ วาย ถือเป็นภาพสะท้อนที่ดียิ่ง

• งานจัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11​หรือประมาณตุลาคม ของ​ทุก​ปี จัดกันที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

¶.¾ÒÊàÀµÃÒ

»ÃÐླÕÇÔ觤ÇÒÂ

þ.ªÅàǪ

ÈÒÅÒ¡ÅÒ§¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

344

ØÁÇÔ·

¶.ÊØ¢

3

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

99

1/28/09 3:26:47 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

ใน​วัน​งาน​ประเพณี​รับ​บัว​ จะ​มี​การ​แห่​องค์​จำลอง​ ของ​หลวง​พ่อ​โต ซึ่ง​เป็น​ ที่​เป็น​ที่​เคารพ​ของ​ชาว​ บางพลี

โยน​ดอกบัว​แห่ง​ศรัทธา เพื่อ​วันทา​หลวง​พ่อ​โต

47.

อร่อยประจำถิ่น ประเพณี​รับ​บัว​ของ​ชาว​บางพลี​มี​เอกลักษณ์ และแสดง​ถึง​ความ​ศรัทธา​ใน​พุทธ​ศาสนา และ​ ความ​กลม​เกลียว​ของ​ชุมชน…ภาพ​ดอกบัว​ที่​ท่วมท้น​องค์​หลวง​พ่อ​โต ดุจดัง​ท่าน​ได้​ปราก​ฏ​ ขึ้น​ท่ามกลาง​หมู่​บัวน​ ับ​พัน ประเพณี​รับ​บัว หรือ​ที่​เรียก​กัน​อีก​อย่าง​ว่า​ประเพณี​โยน​บัว​นั้น เป็น​ประเพณี​ที่​มีชื่อ​เสียง​ของ​

สมุทรปราการ สืบทอด​กัน​มา​จาก​บรรพบุรุษ​ใน​พื้นที่​บางพลี​นับ​แต่​อดีต อัน​เป็น​ชุมชน​ซึ่งเคย​เป็น​ที่​อาศัย​ ของ​ชาว​ไทย ลาว และ​ชาว​มอญ​ที่​อยู่​ร่วมกัน​อย่าง​กลมกลืน ปัจจุบัน​ได้​มี​การ​รื้อฟื้น​ประเพณี​รับ​บัว​และ​ จัด​ขึ้น​เป็น​ประจำ​ทุก​ปี ใน​วัน​ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 และ​เช้า​ตรู่​ของ​วัน​ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ตรง​กับ​ช่วง​ เทศกาล​ออก​พรรษา ใน​วัน​งาน​ ประเพณี​รับ​บัว​ จะ​มี​การ​แห่​องค์​จำลอง​ของ​หลวง​พ่อ​โต วัด​บางพลี​ใหญ่​ใน ซึ่ง​เป็น​ พระพุทธ​รูป​ที่​เป็น​ที่​เคารพ​บูชา​ของ​ชาว​บางพลี และ​เป็น​หนึ่ง​ใน​ตำนาน​พระพุทธ​รูป​ที่​ลอย​น้ำ​ มา​พร้อม​ กับองค์​หลวง​พ่อ​บ้านแหลม และ​หล​วง​พ่อ​โส​ธร เพื่อ​ให้​ประชาชน​จำนวน​มาก นำ​ดอกบัว​มา​นมัสการ​องค์​ หลวง​พ่อ​โต​เพื่อ​เป็น​สิริ​มงคล 100

P.72-109_Mac3.indd 100-101

• ร้าน​อาหาร​แนะนำ ได้แก่ ร้าน​ระเบียง​ทะเล ใน​ซอย​บางปู 72 เยื้อง​กับ​เมือง​โบราณ ที่​มี​รายการ​อาหาร​ทะเล​อร่อย​สด​มากมาย ท่ามกลาง​บรรยากาศ​ริม​อ่าว​ไทย อาหาร​จาน​เด็ด เช่น​ ปู​ทะเล​ผัด​ ซอส​ไข่​เค็ม ปลาก​ระ​พง​ราด​พริก​กระ​เห​รี่​ยง และ​แกงส้ม​ไข่ปลา​ เรียว​เซียว​โทร. 02 709 1825 และ​ร้าน​สายลม บางปู​ที่​อยู่​ติดๆ กัน​ ก็​น่า​นั่ง​ไม่​แพ้​กัน ยำ​ปู​ไข่​ดอง และ​ส้มตำ​ปูม้า​ของ​เขา​รส​จัด​จ้าน​ ถูกใจ โทร. 02 709 0892

รู้ก่อนเดินทาง

• สนใจ​ส อบถาม​ข้ อ มู ล ​เพิ่ ม ​เติ ม ​ไ ด้ ​จาก ที่ ​ว่ า การ​อ ำเภอ​บ างพลี​ โทร. 02 337 3489-90

ä ÊØÇà »Ê¹Ò ó Áº ÀÙÁ Ô¹ Ô

ขบวน​แ ห่ ​ห ลวง​พ่ อ ​โต​จ ะ​ถู ก​ จั ด ​ขึ้ น ​ท าง​น้ ำ ​ป ระชาชน​ส อง​ฝั่ ง​ ที่​พา​กัน​เฝ้า​คอย​ จะโยน​ดอกบัว​ ขึ้น​ไป​บูชา​บน​เรือ​หลวง​พ่อ​โต​ที่​อยู่​ กลาง​น้ ำ บาง​ค น​ก็ ​พ าย​เ รื อ ​ม า​ ร่วม​ขบวน​ โดย​ตลอด​สอง​ฝั่ง​คลอง​สำโรง​จะ​มี​การ​ตกแต่ง​บ้าน​เรือน และ​ติด​ธง​ทิว​กัน​อย่าง​สวยงาม​ ประกอบ​กับ​เสียง​ขับ​ร้อง​และ​เสียง​ดนตรี​ที่​มี​ชีวิต​ชีวา นอกจาก​นี้ ​ยั ง ​มี ​กิ จ กรรม​รื่ น เริ ง ​อี ก ​ม ากมาย โดย​เฉพาะ​บ ริ เ วณ​ห น้ า ที่ ​ว่ า การ​อ ำเภอ​บ างพลี ​​ เช่นการ​แสดง​การ​ละ​เล่น​เพลง​เรือ​ รวม​ทั้ง​การ​ละ​เล่น​พื้น​บ้าน​ประเภท​ต่างๆ ใน​งาน​ยัง​มี​การ​ประกวด​เรือ​ สวยงาม และ​การ​ประกวด​หนุ่ม​สาว​รับ​บัว ที่​น่า​ชม​ด้วย ¡Á.12

¶.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´

þ.¨ØÌÒÃѵ¹

¶.¡Ôè§á¡ŒÇ

ประเพณี​รับ​บัว สมุทรปราการ

»ÃÐླÕÃѺºÑÇ ÇÑ´ºÒ§¾ÅÕãËÞ‹ã¹

¶.à·¾ÒÃѡɏ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

101

1/28/09 3:26:53 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

ถวายดอกเข้าพรรษา ดอกไม้ป†าที่จะเบ่งบานเ©พาะ ช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น

ร่วม​ถวาย​ดอกไม้​เข้า​พรรษา เพื่อ​ถวาย​เป็น​พุทธ​บูชา 48.

ประเพณีตักบาตรดอกไม้​สระบุรี

เมื่อดอกเข้าพรรษาเบ่งบาน เป็นสัญญาณให้รู้ว่าช่วงเวลาสำคัญของชาวพุทธมาถึงแล้ว มาร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้กับชาวสระบุรี ที่เชื่อกันว่า...ถ้าใครได้ถวายดอกเข้าพรรษา แล้วจะได้กุศลมากมายนัก ประเพณีตักบาตรดอกไม้​ เป็น​ประเพณี​ที่​เป็น​เอกลักษณ์​ของ​ชาว​อำเภอ​พระพุทธบาท​ ​จัด​ขึ้น​ปี​

ละ​ครั้ง​ณ​วัด​พระพุทธบาท​ราช​วรมหาวิหาร​ใน​วัน​แรม​1​ค่ำ​เดือน​8​ซึ่งเป็น​วัน​เข้า​พรรษา​และ​หา​ชม​ ได้​เพียง​แห่ง​เดียว​ใน​ประเทศไทย​ ประเพณี​นี้​จะ​มี​ขึ้น​ใน​ช่วง​บ่าย​ของ​วัน​เข้า​พรรษา​ เริ่ม​ต้น​จาก​ขบวน​แห่​พระพุทธ​รูป​ที่​งดงาม และ​ขบวน​พระ​ภกิ ษุท​ อ​ี่ อก​บณิ ฑ​บาตร​เป็นส​ าย​เพือ่ ร​บั ด​ อกไม้จ​ าก​พทุ ธศาสนิกชน​ทมี่ า​รอ​คอย​กนั อ​ ย่าง​พร้อม​ เพรียง​​แล้วข​ บวน​พระ​สงฆ์น​ นั้ จ​ ะ​มงุ่ ห​ น้าข​ นึ้ ส​ บ​ู่ นั ได​นาค​​เพือ่ บ​ ชู า​รอย​พระพุทธบาท​แล้วจ​ งึ ก​ ลับล​ ง​มา​เข้าส​ ​ู่ พระ​อุโบสถ​เพื่อ​ทำ​พิธี​สวด​มนต์​อธิษฐาน​เข้า​สู่​พรรษา มี​เกร็ด​เล่า​ว่า​ใน​การ​​ตักบาตรดอกไม้​นั้น​จะ​นิยม​ใช้​ดอก​เข้า​พรรษา​มากกว่า​ดอกไม้​ชนิด​อื่น​ 102

P.72-109_Mac3.indd 102-103

ชาวบ้าน​จะ​พา​กัน​ไป​เก็บ​ดอกเข้าพรรษาที่​ขึ้น​ ตาม​ไหล่​เขา​หลัง​จาก​ทำบุญ​ใน​ตอน​เช้า​เพื่อ​นำ​มา​ใส่​ บาตร​ใน​ตอน​บ่าย​ดอก​เข้า​พรรษา​จะ​มี​ลักษณะ​คล้าย​ กับ​กระชาย​ ซึ่ง​จะ​ออกดอก​เบ่ง​บาน​เฉพาะ​ช่วง​เข้า​ พรรษา​เท่านั้น​มี​ทั้ง​สี​เหลือง​สี​ขาว​และ​สี​ม่วง​ที่​หา​ ยาก​จน​เชื่อ​กัน​ว่า​หาก​ใคร​นำ​ดอก​เข้า​พรรษา​สี​ม่วง​ มา​ตักบาตร​​จะ​ได้​กุศล​แรง​กว่า​สี​อื่น​ หลัง​จาก​ร่วม​ประเพณี​ที่​วัด​พระพุทธบาท​แล้ว​ ต้อง​ไม่​พลาด​การ​นมัสการ​รอย​พระพุทธบาท​ใน​พระ​ มณฑป​​ซง่ึ เชือ่ ​กนั ​วา่ ​เป็น​สริ ​มิ งคล​สงู สุด​สำหรับ​ผู้​ที่​ได้​ มา​สกั ก​ า​ระ​จน​มค​ี ำ​กล่าว​วา่ ห​ าก​ใคร​ได้ม​ า​บชู า​ครบ​7​ ครั้ง​แล้วจ​ ะ​ได้​ขึ้น​สวรรค์​ชั้น​ดาวดึงส์​เลย​ที​เดียว

อร่อยประจำถิ่น

•​ ย่าน​พระพุทธบาท​​มี​ร้าน​อร่อย​ชื่อ​สถาพร​โภชนา​​ที่​ขาย​ มากว่ า ​30​ปี ​ มี ​ก๋ ว ยเตี๋ ย ว​เป็ ด ​ตุ๋ น ​หรื อ ​ห มู ​ตุ๋ น​ม ะระ​ และ​ผัด​ไทย​กุ้ง​สด​รส​ชาติอร่อย​ที​เดียว

รู้ก่อนเดินทาง

ä»Å¾ºØÃÕ

ä»Ë¹Í§àÊ×Í

»ÃÐà¾³Õ µÑ¡ºÒµÃ ´Í¡äÁŒ ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃ

Í.¾Ãоط¸ºÒ·

3224

1

•​ นอกจาก​ป ระเพณี ​ตั ก บาตร​ด อกไม้ ​ วั ด ​พ ระพุ ท ธบาท​​ ยังม​ งี าน​นมัสก​ าร​รอย​พระพุทธบาท​ใน​ชว่ ง​เดือน​กมุ ภาพันธ์​ และ​เ ดื อ น​มี นาคม​ข อง​ทุ ก ​ปี ​ด้ ว ย​สอบถาม​ข้ อ มู ล ​ที่ ​ สำนักงาน​ททท.​ภาค​กลาง​เขต​6​โทร​035​246​076 ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 221

á¡‹§¤ÍÂ

2

ÁÇ¡àËÅç¡

¨.ÊÃкØÃÕ ä»¡Ãا෾Ï

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

103

1/28/09 3:27:05 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

ตักบาตร​เท​โว​โรหณะ​​เป็น​ประเพณี​ ที่​ถือ​ปฏิบัติ​สืบ​มา​ใน​หมู่​พุทธศาสนิกชน​ ใน​วัน​ออก​พรรษา พระ​มณฑป​บน​ยอด​เขา​สะแก​กรัง​ พร้อม​ด้วย​พระ​ สงฆ์​จำนวน​มาก​ ที่​ตาม​ขบวน​ลง​มา​ตาม​บันได​กว่า​ 449​ขั้น​เพื่อ​มา​รอ​รับ​บาตร​จาก​พุทธศาสนิกชน​จาก​ ทุกส​ ารทิศ​ทีร​่ อ​คอย​มา​ทำบุญใ​น​วนั อ​ อก​พรรษา​และ​ ชม​ประเพณีท​ ง​ี่ ดงาม​นา่ ป​ ระทับใ​จ​ราวกับก​ าร​จำลอง​ ภาพ​วัน​สำคัญ​แห่ง​พุทธกาล​ ใน​วัน​ที่​พระพุทธ​องค์​ เสด็จก​ ลับม​ า​จาก​เทวโลก​ครัง้ น​ นั้ ม​ า​ไว้ใ​ห้เ​ห็นก​ นั อ​ ย่าง​ ปลาบปลื้มเป็น​บุญ​ตา​

49. อิ่ม​อก​อิ่ม​บุญ​

อร่อยประจำถิ่น

¶.È

»ÃÐླյѡºÒµÃà·âÇ ÇÑ´Êѧ¡ÑÊÃѵ¹¤ÕÃÕ

 §ÈÒâè¹

¶.Ç

¶.ºÃÔÃѡɏ 333 ¹Í§©Ò§

¤Åͧ·‹Òâ¾

ÑÂ

ÃÕ¹ éÓ«ÖÁ

¨.ÍطѸҹÕ

ÃÕÍØ·

P.72-109_Mac3.indd 104-105

¶.È

104

รู้ก่อนเดินทาง

Ãѧ

เสด็จ​กลับ​จาก​เทวโลก​ ภาย​หลัง​จาก​ท่ี​ได้​ทรง​โปรด​พระมารดา​ บน​สวรรค์​ชน้ั ​ดาวดึงส์​ตลอด​ทง้ั ​พรรษา​แล้ว​ ตาม​พุทธ​ตำนาน​กล่าว​ว่า​เมื่อ​ชาวเมือง​สังกัส​นคร​เห็น​พระองค์​เสด็จ​ลง​มา​ก็​ต่าง​ปิติ​ยินดี​ และ​พา​กัน​มา​รอ​ ตักบาตร​กัน​อย่าง​เนือง​แน่น​ จึง​เรียก​การ​ตักบาตร​ครั้ง​นั้น​ว่าการ​ ตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่ง​กลาย​เป็น​ ประเพณี​ที่​ถือ​ปฏิบัติ​สืบ​มา​ใน​หมู่​พุทธศาสนิกชน​ใน​วัน​ออก​พรรษา​ โดย​ชาว​ไทย​เรียก​กัน​สั้นๆ​ ต่อ​มา​ว่า​ ประเพณี​การ​​ตักบาตรเทโว​ งาน​ประเพณี​ ตักบาตรเทโว​ ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ที่สุด​ใน​ประเทศไทย​นั้น​ คงจะ​ได้แก่​งาน​ประเพณี​ตักบาตร​ เท​โว​ที่​วัด​สังกัส​รัตน​คีรี​ จังหวัด​อุทัยธานี​ ซึ่ง​จัด​ขึ้น​ใน​เทศกาล​ออก​พรรษา​ ตรง​กับ​วัน​แรม​1​ ค่ำ​ เดือน​11​ ซึ่ง​ใน​วัน​ดัง​กล่าว​นั้น​จะ​มี​การ​อัญเชิญ​พระพุทธ​รูป​ปาง​เสด็จ​จาก​ดาว​ดึงส์​ ลง​มา​ตาม​บันได​จาก​

þ.ÍطѸҹÕ

ªŒÒ§ ¶.·‹Ò ÈÒÅÒ¡ÅÒ§

éÓÊÐ

ย้อนรำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ ทรงเสด็จกลับมาจากการโปรดพระมารดาบนชั้นดาวดึงส์ เที่ยวงานบุญออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเมืองอุทัยธานี ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ประเพณี​ตักบาตรเทโว​นั้น​มา​จาก​คำ​ว่า​เทโวโรหณะ อัน​หมาย​ถึง​วัน​ที่​พระ​สัมมา​สัม​พุทธ​เจ้า​

•​ อุทัยธานี​นั้น​ มี​ปลา​แม่น้ำ​สะแก​กรัง​เป็น​อาหาร​ขึ้น​ชื่อ โดย​เฉพาะ​“ปลา​แรด”​ทีน​่ ำ​มา​ปรุงเ​ป็นอ​ าหาร​อร่อย​สารพัด​ เช่นท​ อด​กระเทียม​ราด​พริก​ชวน​นำ้ ลาย​ไหล​นัน้ ม​ ผ​ี แ​ู้ นะนำ​ กัน​ว่า​ร้าน​นก​น้อย​ริม​แม่​น้ำ​สะแก​กรัง​ใกล้​กับ​สะพาน​ข้าม​ ไป​เกาะ​เทโพ​นั้น​อาหาร​อร่อย​และ​บรรยากาศ​ดี

áÁ‹¹

ประเพณี​ตักบาตร​เท​โว​อุทัยธานี

á¡¡

วัน​ออก​พรรษา​ที่​เมือง​อุทัยธานี

3265

•​ อย่ า ​ลื ม ​ขึ้ น ​ไ ป​น มั ส การ​พ ระพุ ท ธ​ม งคล​ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ​ที่ ​ งดงาม​ และ​พระพุทธบาท​จำลอง​ใน​มณฑป​ พร้อม​ทั้ง​ ถวาย​สัก​กา​ระ​พระบรม​รูป​ พระ​ปฐม​บรม​ราช​ชนก​ใน​ พระบาท​ส มเด็ จ พระพุ ท ธ​ย อด​ฟ้ า ​จุ ฬ า​โ ลก​ เพื่ อ ​เป็ น​ สิ​ริม​ง​คล​ก่อน​กลับ​บ้าน

ä» Í.Ë

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

105

1/28/09 3:27:15 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

ช่วง​เวลา​นี้​เอง​ที่​ลูก​หลาน​จะ​ได้​ แสดง​ความ​กตัญญู​ด้วย​การ​จัด​ สำรับ​พร้อม​ข้าว​ของ​เครื่อง​ใช้​ เพื่อ​นำ​ไป​ถวาย​แด่​พระ​สงฆ์ และ​อุทิศ​ส่วน​กุศล​ให้​ผู้​ที่​ล่วง​ลับ เปรต​มา​แบ่ง​กัน​กิน ทั้งนี้​เพราะ​ชาว​ใต้​เชื่อ​ว่า​ใคร​ที่​ได้​ กิน​อาหาร​ที่​เหลือ​จาก​การ​เซ่น​ไหว้​บรรพ​ชน​จะ​ได้​รับ​ กุศล​ทั้ง​ยัง​เป็น​สิริ​มงคล​แก่​ตนเอง​และ​ครอบครัว

50. พิธี​สืบสาน​ตำนาน

​ความ​กตัญญู…สำหรับ​ชาว​ใต้

ประเพณี​บุญ​สารท​เดือน​สิบ นครศรีธรรมราช เดือน​สิบ​ของ​ทุก​ปี ถือ​ได้​ว่า​เป็น​เดือน​ที่​สำคัญ​ยิ่ง เพราะ​ถือ​เป็น​เดือน​แห่ง​งาน​มหา​บุญ​ ที่​ยิ่ง​ใหญ่ ที่​ชาว​ใต้​ทุก​คนจะ​ได้​แสดงออก​ถึง​ความ​กตัญญู​ต่อ​บรรพบุรุษ​ผ่าน​งาน​ประเพณี... บุญ​สารท​เดือน​สิบ

106

P.72-109_Mac3.indd 106-107

บ้าน​ทุก​บ้าน​จะ​ทำ​ถวาย​พระ ได้แก่ ขนม​ลา ขนม​พอง ขนม​กง ขน​มดี​ซำ และ​ขนม​บ้า สำหรับ​ใคร​ที่​อยาก​ลิ้ม​ ลอง สามารถ​ซื้อ​ได้​ตาม​วัด​ต่างๆ และ​ตลาด รับรอง​ว่า​หา​ ทาน​ที่ไหน​ไม่​ได้​แล้ว

รู้ก่อนเดินทาง • จังหวัด​นครศรีธรรมราช ถือ​ได้​ว่า​เป็น​จังหวัด​ที่​จัด​งาน​บุญ​

เดือน​สิบ​ได้​อย่าง​ยิ่ง​ใหญ่​และ​สนุก​ที่สุด โดย​ทุก​วัด​ใน​เมือง​ นครฯ จะ​จัด​งาน​ทั้ง​กลาง​วัน กลาง​คืน มี​การ​แสดง​พื้น​บ้าน​ ให้​ได้​ชม​ตลอด​คืน อีก​ทั้ง​ยัง​มี​อาหาร​ท้อง​ถิ่น​ให้​เลือก​ซื้อ​ เลือก​ชิม​อย่าง​มากมาย

×͹ÊÔº »ÃÐླպØÞÊÒ÷à´ä»Ê ¹ÒÁºÔ¹ ¨ ÊǹÊÁà´ç Ô¹·Ã 84 ¤Ã ¾ÃÐÈÃÕ¹ 401 § ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍ.àÁ×ÍÃÒª ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁ

4016

ÈÒŨ.¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

ä»»Ò¡¹¤Ã Ë;ÃÐÍÔÈÇÃ

¶.ÈÃÕ¸ÃÃÁâÈ¡

ย่าง​เข้า​เดือน​สิบ​ชาว​ไทย​ส่วน​ใหญ่​จะ​นึกถึง​แต่​ประเพณี​สารท​ไทย แต่​สำหรับ​ชาว​ไทย​ใน​ภาค​ใต้​ เดือน​สิบ ถือ​ได้​ว่าเป็น​เดือน​แห่ง​งาน​บุญ​ใหญ่​ที่​เรียก​ว่า ประเพณี​บุญสารท​เดือน​สิบ ประเพณี​นี้​เกิด​ จาก​ความ​เชื่อ​ที่​ว่า บรรพบุรุษ​ที่​ล่วงลับ​ไป​แล้ว จะ​กลับ​มา​เยี่ยม​เยือน​ลูก​หลาน​ระหว่าง​วัน​แรม 1 ค่ำ​ เดือน 10 - แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึง่ ช​ ว่ ง​เวลา​นเ​ี้ อง​ทล​ี่ กู ห​ ลาน​จะ​ได้แ​ สดง​ความ​กตัญญูด​ ว้ ย​การ​จดั ส​ ำรับพ​ ร้อม​​ ข้าว​ของ​เครื่อง​ใช้​เพื่อ​นำ​ไป​ถวาย​แด่​พระ​สงฆ์ และ​อุทิศ​ส่วน​กุศล​ให้​ผู้​ที่​ล่วง​ลับ ประเพณี​บุญ​เดือน​สิบ​ใช่​ว่า​จะ​เป็น​งาน​บุญ​เพียง​อย่าง​เดียว ความ​ครื้นเครง​ของ​งาน​นี้​อยู่​ตรง​ที่​วัน​ สุดท้าย​ของ​งาน​ที่​จะ​จัด​ให้​มี​ประเพณี​ชิง​เปรต ทาง​วัด​จะ​นำ​สำรับ​ที่​ประชาชน​นำ​มา​ถวาย มา​วาง​ไว้​ที่​ศาลา​ เปรต เพื่อ​ให้​บรรพบุรุษ​ที่​ล่วง​ลับ​ได้​มา​กิน จาก​นั้น​ก็​ถึง​ครา​ที่​เด็กๆ และ​ผู้ใหญ่ จะ​วิ่ง​เข้าไป​แย่ง​อาหาร​จาก​

อร่อยประจำถิ่น • ใน​ประเพณี​บุญสารท​เดือน​สิบ มี​ขนม​อยู่ 5 ชนิด​ที่​ชาว​

4103 ÇÑ´¾ÃÐÁËÒ¸ÒµØÇÃÁËÒÇÔËÒÃ

408

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

107

1/28/09 3:27:21 PM


เส้นทางเทศกาลและประเพณี

ประเพณี​ถือศีลกิน​ผักนี้ ​ถือว่า​เป็น การ​อุทิศ​ความ​ดี​ให้​กับ​พระ​และ​เทวดา​ ฟ้า​ดิน​เพื่อ​ให้​คุ้มครอง​ชาว​ภูเก็ต​ และ​เกาะ​ภูเก็ต​ตลอด​ไป ประทัด​ดัง​อึกทึก​ไป​ทั้งเส้น​ทาง ประเพณี​กิน​ผัก​นี้​ ถือว่า​เป็นการ​อุทิศ​ความ​ดี​ให้​กับ​พระ​และ​เทวดา​ฟ้า​ ดิน​เพื่อ​ให้​คุ้มครอง​ชาว​ภูเก็ต​และ​เกาะ​ภูเก็ต​ตลอด​ไป​ ใคร​สนใจ ไม่​ควร​พลาด​ปาฏิหาริย์​แห่ง​ศรัทธา​นี้

อิ่ม​บุญ​ด้วย​การ​ร่วม​ถือศีล​กิน​เจ ประ​เพณี​ถือ​ศีล​กิน​ผัก ภูเก็ต

¶.¶ÅÒ§

¶.ÃÑÉ®Ò

¶.¾Ñ§§Ò

ǧàÇÕ¹Ë͹Ò�Ô¡Ò

»ÃÐà¾³Õ ¶×ÍÈÕÅ¡Ô¹¼Ñ¡

¶.ª¹Ðà¨ÃÔÞ

Ùà¡çµ

P.72-109_Mac3.indd 108-109

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักไ​ด้ที่​หน้า 214

402

¶.ËÅǧ¾‹Í

¶.À

108

ให้​วัน​ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 จะ​อยู่​ใน​ช่วง​เดือน​กันยายน - ตุลาคม​ของ​ทุก​ปี เป็น​วัน​เริ่ม​ต้น​ของ​การ​ปฏิบัติ​ตน​ ให้​อยู่​ใน​ศีล​ใน​ธรรม ถือศีล​กิน​ผัก​ละเว้น​การ​ทาน​เนื้อ​สัตว์​ เป็น​เวลา 9 วัน 9 คืน

ÃÐÉѵÃÕ

เจี๊​ยะ​ฉ่า​ย หรือ​ที่​เรียก​กัน​ติดปาก​ว่า กิน​ผัก เป็น​ประเพณี​ที่​สืบทอด​กัน​มา​ยาวนาน พิธีกร​รม​หลักๆ มี​อยู่ 5 พิธี คือ พิธี​แห่​พระ (อิ้ว​เก่ง) เป็น​พิธี​อัญ​เชิญ​เฮี้ยว​โห้ย (ไฟ​ศักดิ์สิทธิ์) เพื่อ​เป็น​สิริ​มงคล​และ​ทำให้​ รุ่งเรือง​ประดุจ​ไฟ ซึ่ง​องค์​เทพ​ต่างๆ จะ​ประทับ​ทรง​ใน​ร่าง​ม้า​ทรง แห่​ไป​ตาม​ถนน​รอบ​เมือง​ภูเก็ต โดยที่​ องค์​พระ​ใช้​อาวุธ​ทิ่ม​แทง​ร่างกาย​เป็นการ​แสดง​ถึง​บารมี​ของ​องค์​เท​พนั้นๆ พิธี​อัญ​เชิญ​หล่ำ​เต้า​ปัก​เต้า เป็นการ​อัญเชิญ​องค์​เทพ​มา​เพื่อ​ให้​บุคคล​ยำเกรง​และ​หมั่น​ทำความ​ดี​ยิ่ง​ขึ้น​พิธี​ลุย​ไฟ พิธี​ขึ้น​บันได​มีด หรือ​พิธีกร​รม​อื่นๆ เป็น​พิธี​ที่​แสดง​ให้​เห็น​ถึง​ความ​บริสุทธิส์​ ะอาด​ทั้ง​ร่างกาย​และ​จิตใจ พิธี​สะเดาะ​เคราะห์​ (โก้​ย​ห่าน) เพื่อ​ให้​ผู้​ที่​ร่วม​ใน​ประเพณี​ได้​สะเดาะ​เคราะห์​ จาก​นั้น​ใน​ช่วง​ดึก​ของ​วัน​สุดท้าย​จะ​เป็น​ พิธี​ส่ง​พระ เพื่อ​จะ​ไป​ประกอบ​พิธี​ส่ง​พระ​ที่​ปลาย​แหลม​สะพาน​หิน ระหว่าง​พิธี ชาว​บ้าน​จะ​ช่วย​กัน​จุด​

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง • ประ​เพณีถ​ อื ศ​ ลี ก​ นิ ผ​ กั จ​ ะ​ถอื ป​ ฏิบตั ต​ิ าม​ปฏิทนิ จ​ นี ทีก​่ ำหนด​

¶.à·¾¡

ความ​ศรัทธา​สร้าง​ปาฏิหาริย์ ใคร​ตอ้ งการ​จะ​เดินท​ าง​เพือ่ พ​ สิ จู น์ค​ ำ​พดู น​ ี้ ต้อง​ลง​ใต้ไ​ป​ทจ​ี่ งั หวัด​ ภูเก็ต​ร่วม​พิธถี​ ือ​ศีล​กิน​ผัก เพื่อ​ความ​เป็น​สิริ​มงคล​และ​เพื่อ​ตาม​หา​คำ​ตอบ​ของ​ปาฏิหาริย์​แห่ง​ ศรัทธา

ถนน​ภูเก็ต ร้าน​ระย้า ถนน​ดีบุก​ตัด​ใหม่ เมนู​เด็ด แกง​ปู​ ใบ​ชะพลู น้ำ​พริก​กุ้ง​เสียบ ร้าน​ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ภัตตาคาร ริม​อ่าว​เกาะ​สิ​เหร่ ถนน​เทพประทาน เป๋าฮื้อ​นึ่ง​ซีอิ๊ว พระ​กระโดด​กำแพง อร่อย​บรรยากาศ​ดี ร้าน​นาย​ยาว ตรง​ขา้ ม​โรงแรม​แดง​พลาซ่า ถนน​ภเู ก็ต เมนูแ​ นะนำ กะ​เปก​ ผัด​กุ้ง หอย​ชัก​ตีน​ลวก สำหรับ​คอ​กาแฟ ร้าน​โรตี​แถว​น้ำ (บัง​หมี​ด) สี่​แยก​แถว​น้ำ ถนน​เทพ​กระษัตรี โรตี​จิ้ม​แกง กาแฟ รสชาติ​กลมกล่อม

¶.ÊØ·Ñȹ 

51. ชม​พิธีกรรม​ความ​เชื่อ

อร่อย​ประจำ​ถิ่น • หมี่​ฮกเกี้ยน​ผัด ร้าน​ต้น​โพธิ์ (แป๊ะ​กง) วง​เวียน​หอ​นาฬิกา​

âÍà«Õ蹪ŒÍ»»œ§ÁÍÅŏ

†ÒÂ

ÔÁ½

‹Í§ª

¶.Í

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

109

1/28/09 3:27:26 PM


เส้นทางออมบุญ

52. ยล​วัด​ที่​สร้าง​ขึ้น​

ด้วย​แรง​ศรัทธา​ ที่​งด​งา​มดั่งสวรรค์​บน​ดิน

ด้วย​ความ​ตั้งใจ​ที่​จะ​ สร้างสรรค์ให้​วัด​แห่ง​นี้​ งด​งา​มดังสวรรค์​ที่​มี​ อยู่​จริง​คล้าย​เป็น​สิ่ง​ กระตุ้น​เตือน​ให้​คน​เรา​​ ประกอบ​แต่​กรรม​ดี​ ใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต

วัด​ร่อง​ขุ่น​เชียงราย

ä»áÁ‹ÊÒÂ

หมาย​ถึง​พระ​ปัญญา​ธิ​คุณ​ของ​พระพุทธ​องค์​ที่​โชติ​จรัส​ชัชวาล​ไป​ทั่ว​ทั้ง​โลก​มนุษย์​และ​จักรวาล​ นอกจาก​ นี้​ยัง​มี​จิตรกรรม​ฝา​ผนังที่​แสน​อลังการ​ฝีมือ​ของ​อาจารย์​เฉลิม​ชัย​เอง​ ซึ่ง​ไม่​น่า​พลาด​ชม​อยู่​ภาย​ใน​โบสถ์​ อีก​ด้วย​ ถึง​แม้ว่า​การ​ก่อสร้าง​วัด​นั้น​ยัง​ไม่​เสร็จ​สมบูรณ์​ แต่​ความ​งาม​ที่​ปรากฏ​ ​ได้​สร้าง​ความ​สุข​ทาง​ใจ​ ให้​ดื่มด่ำ​ไป​กับ​เรื่อง​ราว​ใน​พุทธ​ศาสนา​ ใน​ราย​ละเอียด​ตกแต่ง​ที่​พิถีพิถัน​ทั่ว​ทุก​มุม​ ซึ่ง​ไม่​เพียง​แต่​ความ​ วิจิตร​ที่​สัมผัส​ได้​เพียง​ภายนอก​เท่านั้น​แต่​ยัง​สื่อ​ถึง​หลัก​ธรรม​ใน​ศาสนา​ที่​ลึก​ซึ้ง​ให้​ผู้​ที่มา​เยือน​อย่าง​เรา​ได้​ กลับ​ไป​ขบคิด​กัน​อีก​ด้วย

อร่อยประจำถิ่น

และ​ก่อสร้าง​โดย​​ อาจารย์เฉลิม​ชัย​ โฆษิต​พิพัฒน์​ จิตรกรเรือง​นาม​ ที่​อุทิศ​ตน​สร้าง​วัด​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​นี้​ ขึ้น​เพื่อ​ถวาย​เป็น​พุทธ​บูชา​ ด้วย​ความ​ตั้งใจ​ที่​จะ​สร้างสรรค์ ให้​วัด​แห่ง​นี้​ งด​งา​มดังสวรรค์​ที่​มี​อยู่​จริง ซึ่ง​มนุษย์​สามารถ​สัมผัส​ได้​บน​พื้น​พิภพ​คล้าย​เป็น​สิ่ง​กระตุ้น​เตือน​ให้​คน​เรา​ใฝ่​ปฏิบัติ​ธรรม​และ​ประกอบ​ แต่​กรรม​ดี​ใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต​ พระ​อโุ บสถ​​ วัด​รอ่ ง​ขนุ่ ​ ​ม​คี วาม​โดด​เด่น​ดว้ ย​เอ​กลัก​ษณ์ทาง​ศลิ ปะ​ และ​สถาปัตยกรรม​ท​แ่ี สน​วจิ ติ ร​ อลังการ​ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​รูป​ทรง​ช่อฟ้า​ ใบระกา​ และ​ราย​ละเอียด​ซึ่ง​แตก​ต่าง​ไป​จาก​วัด​แห่ง​อื่น​ โดย​ตัว พระ​อโุ บสถ​ทเ​ี่ น้นส​ ข​ี าว​บริสทุ ธิน​์ นั้ ​สือ่ แ​ ทน​พระ​บริส​ ทุ ธิค​ ณ ุ ​ขณะ​ทก​ี่ ระจก​ขาว​วาววับจ​ บั ป​ ระกาย​ระยิบร​ ะยับ​

110

P.110-143_Mac4.indd 110-111

•​ เชียงราย​เป็น​แหล่ง​ปลูก​ชา​ชั้น​เลิศ​ไม่​แพ้​ที่ ​ใด​ จาก​วัด​ร่อง​ขุ่น​ นักด​ มื่ ช​ า​ควร​หา​เวลา​ไป​สดู อ​ ากาศ​พร้อม​ทงั้ ช​ มิ ช​ า​อห​ู่ ลง​เลิศร​ ส​ ทีด​่ อย​แม่ส​ ล​อง​โดย​บริษทั ใ​บ​ชา​โชค​จำเริญ​จำกัด​​มช​ี า​ชนั้ ด​ ีใ​ห้​ คุณ​เลือก​ซื้อ​เป็น​ของ​ฝาก​โทร.​053​765​114-9​

รู้ก่อนเดินทาง​

͹ØÊÒÇÃՏ ¾‹Í¢Ø¹àÁç§ÃÒÂ

1

ÇѴËͧ¢Ø‹¹

•​ นอกจากจ​ ะ​ชม​ความ​งดงาม​ของ​พระ​อโุ บสถ​แล้ว​ยังส​ ามารถ​เข้า​ ÁÒ¨Ò¡àªÕ§ãËÁ‹ ชม​ผล​งาน​ภาพ​จติ รกรรม​พทุ ธ​ศลิ ปส​ ว่ น​หนึง่ ข​ อง​อาจารย์เ​ฉลิมช​ ยั ​ ภายใน​ห้อง​จัด​แสดง​ที่​อยู่​ภายใน​บริเวณ​วัด​ได้​อีก​ด้วย​ ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​212

»Ò¡·Ò§áÁ‹ÅÒÇ ÊоҹáÁ‹ÅÒÇ

仾ÐàÂÒ

คำ​วา่ ศ​ รัทธา​นนั้ ส​ ร้างได้ท​ กุ ส​ รรพ​สงิ่ ​​คง​ไม่ใช่ค​ ำ​พดู ท​ เ​ี่ กินจ​ ริง​วัดร​ อ่ ง​ขนุ่ จ​ งึ ง​ ดงาม​ดว้ ย​ศลิ ปะ​ ที่​แสน​ประณีต​บรร​จง​ราวกับ​ศิลปิน​ผู้​สร้าง​นั้น​ได้​วาด​ภาพ​สาม​มิติ​แห่ง​สรวง​สวรรค์​มา​ไว้​บน​ ผืน​ดิน​ให้​มนุษย์​ได้​สัมผัส วัด​ร่อง​ขุ่น​ถือ​เป็น​ศาสน​สถาน​ที่​สำคัญ​แห่ง​หนึ่ง​ของ​จังหวัด​เชียงราย​ถือ​เป็น​ผล​งานการ​ออกแบบ​

ʹÒÁºÔ¹

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

111

1/28/09 3:16:23 PM


เส้นทางออมบุญ

53. กราบ​พระ​ธาตุ​ศักดิ์สิทธิ์​

ประจำ​คน​ป‚​ขาล​ แห่ง​เมือง​หม้อ​ห้อม พระ​ธาตุ​ช่อ​แÎ​แพร่

พระ​ธาตุ​ช่อ​แÎ​อัน​เป็น​พระ​ธาตุ​ คู่​บ้าน​คู่​เมือง​ของ​ชาว​แพร่​ที่​เก่า​แก่​ ซึ่ง​มี​ประวัติ​ว่า​สร้าง​ขึ้น​มา​ นับ​แต่​สมัย​พญา​ลิ​ไท​ แห่ง​กรุง​สุโขทัย​เลย​ที​เดียว ความ​ศ รั ท ธา​แ ละ​ถื อ ว่ า ​เ ป็ น ​สิ ริ ​ม งคล​สู ง สุ ด​ แห่ง​ชีวิต​ โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​หมู่​ของ​ผู้​ที่​เกิด​ใน​ ปี​ขาล​ เนื่องจาก​ตาม​คติ​ความเชื่อของชาวล้านนา​ ถื อ ​เป็ น ​พ ระ​ธ าตุ ​ป ระจำ​ตั ว ​ข อง​ผู้ ​ที่ ​เกิ ด ​ใ น​ปี ​ข าล​ และ​เชื่อ​กัน​ว่า​หาก​ผู้​ใด​ได้​มาก​ราบ​นมัสการ​องค์​ พระ​ธ าตุ ​สั ก ​ค รั้ ง ​ใ น​ชี วิ ต ​ ก็ ​จ ะ​มี ​แ ต่ ​ค วาม​ผ าสุ ก​ และ​ความ​รุ่งเรือง​ตลอด​กาล

อร่อยประจำถิ่น

112

P.110-143_Mac4.indd 112-113

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ เชื่ อ ​กั น​ว่ า ​ห าก​ไ ด้ ​น ำ​ผ้ า ​แ พร​เ นื้ อ ​ดี ​ไ ป​ถ วาย​แ ด่ ​อ งค์ ​ พระ​ธาตุช​ อ่ แ​ ฮ​อา​นส​ิ งส์จ​ ะ​ชว่ ย​ให้เ​กิดแ​ ต่ค​ วาม​เจริญร​งุ่ เรือง​ ใน​ชีวิต​และ​หน้าที่​การ​งาน​ตลอด​กาล

ʹÒÁºÔ¹á¾Ã‹

1023

ÂÁ

เมือง​แพร่​ ไม่​เพียง​เป็น​ที่​รู้จัก​กัน​แต่​เพียง​เรื่อง​ของ​ผ้า​หม้อ​ห้อม​ ที่​เลื่อง​ลือ​กัน​ใน​ด้าน​คุณภาพ​และ​ ความ​งาม​จาก​การ​ยอ้ ม​ดว้ ย​ตน้ ห​ อ้ ม​แท้ๆ​ที่ใ​ห้ส​ สี นั ส​ วย​ลำ้ ล​ กึ ก​ ว่าห​ ม้อห​ อ้ ม​จาก​ถนิ่ ใ​ด​หาก​คณ ุ ไ​ด้ม​ า​เยือน​ เมือง​แห่งน​ แ​ี้ ล้ว​สิง่ ท​ ี่ไ​ม่ค​ วร​พลาด​คอื ก​ าร​เดินท​ าง​ไป​นมัสการ​พระ​ธาตุศ​ กั ดิส​์ ทิ ธิท​์ ส​ี่ ำคัญอ​ กี อ​ งค์ป​ ระจำ​ภาค​ เหนือ​คือ​พระ​ธาตุ​ช่อ​แฮ​อัน​เป็น​พระ​ธาตุ​คู่​บ้าน​คู่​เมือง​ของ​ชาว​แพร่​ที่​เก่า​แก่​ซึ่ง​มี​ประวัติ​ว่า​สร้าง​ขึ้น​มา​ นับ​แต่​สมัย​พระยา​ลิ​ไท​แห่ง​กรุง​สุโขทัย​เลย​ที​เดียว พระ​ธาตุช​ อ่ แ​ ฮ​น​ นั้ อ​ ยูห​่ า่ ง​จาก​ตวั เ​มือง​แพร่อ​ อก​ไป​เพียง​8​กิโลเมตร​ตัง้ อ​ ยูบ​่ น​เนินเ​ขา​อย่าง​สง่าง​าม พระ​ธาตุ​ช่อ​แฮ​ ​เป็น​สี​ทอง​ระยับ​ยาม​ต้อง​แสงแดด​นั้น​ เป็น​ที่​เคารพ​สัก​กา​ระ​อย่าง​สูง​ของ​ชาว​พุทธ เนื่ อ ง​ด้ ว ย​เป็ น ​ที่ ​ป ระดิ ษ ฐาน​ข อง​พ ระบรม​ส ารี ริ ก ธาตุ ​ส่ ว น​พ ระ​ศ อก​ด้ า น​ซ้ า ย​แ ละ​พ ระ​เกศา​แ ห่ ง​ องค์​สมเด็จ​พระ​สัมมา​สัม​พุทธ​เจ้า​ จึง​มี​ผู้คน​จาก​ทั่ว​สารทิศ​เดิน​ทาง​มา​สัก​กา​ระ​ไม่​ได้​ขาด​ ด้วย​

Í.Ìͧ¡ÇÒ§

Í.Åͧ

áÁ‹¹ éÓ

ไม่​ว่า​คุณ​เกิด​ป​ขาล​หรือ​ว่า​ป​ใดๆ​หาก​ได้​มาก​ราบ​ไหว้​องค์​พระ​ธาตุ​ช่อ​แฮ​แล้ว​ไซร้​ บุญ​กุศล​ นั้น​จะ​ส่ง​ให้​ชีวิต​นั้น​มี​แต่​ความ​สุข​และ​ความ​รุ่งเรือง​สืบไป

•​ จังหวัด​แพร่​นั้น​เป็น​แหล่ง​ผลิต​ชา​ใบ​หม่อน​ชั้น​ดี​อีก​ด้วย ชา​ใ บ​ห ม่ อ น​จาก​ก ลุ่ ม ​แ ปรรู ป ​ผ ลิ ต ผล​ท างการ​เกษตร​ ตำบล​แ ม่ ​ย าง​ต าล​ อำเภอ​ร้ อ งกวาง​ จั ง หวั ด ​แ พร่ คือ​ของ​ฝาก​เพื่อ​สุขภาพ​ที่​ควร​ติดมือ​กลับ​บ้าน​ หาก​สนใจ โทร.​054​548​112

101 Í.à´‹¹ªÑÂ

þ.ÊÙ§àÁ‹¹

ÇÑ´¾Ãиҵت‹ÍáÎ

仨.ÍصôԵ¶

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

113

1/28/09 3:16:31 PM


เส้นทางออมบุญ

54. ดื่ม​น้ำมนต์​ศักดิ์สิทธิ์​

ภ​ ายใน​พระ​โม�ี​ ที่​เปด​ได้​ของ​ หลวง​พ่อ​อุ่น​เมือง​นั้น​ มี​น้ำซึม​ขัง​อยู่​ภายใน​ อย่าง​ไม่​เคย​เหือดแห้ง

ที่​ผุด​ขึ้น​เอง​จาก​ยอด​ พระ​โม�ี​ของ​พระ​อุ่น​เมือง

วัด​น้ำ​Îู​แม่Î่องสอน

น้ำมนต์​ที่​มี​ความ​ศักดิ์​สิทธิ์​อย่าง​สูง​ ถ้า​ใคร​ได้​ดื่ม​กิน​หรือ​นำ​มา​ประพรม​ร่างกาย​แล้ว​ จะ​มี​แต่​ความ​เป็น ส​วัส​ดิ​มงคล​แก่​ชีวิต​ช่วย​ปัด​เป่า​เภทภัย​และ​ความ​เจ็บ​ไข้​ให้​มลาย​สิ้น​ไป ตาม​ประวัติ​กล่าว​กัน​ว่า​หลวง​พ่อ​อุ่น​เมือง​นั้น​สร้าง​ขึ้น​โดย​สมเด็จ​พระ​นเรศวร​มหาราช​ เพื่อ​เป็น​พระ​ ราช​กศุ ล​ถวาย​พระ​พน​ี่ าง​พระ​สพุ รรณ​กลั ยา​โดย​ภายใน​วดั ย​ งั ม​ เ​ี จดียอ​์ นุสรณ์ส​ ถาน​พระนาง​สพุ รรณ​กลั ยา​อยู​่ ด้าน​หลังโ​บสถ์​รวม​ทงั้ ม​ พ​ี ระบรม​รปู ข​ อง​สมเด็จพ​ ระ​นเรศวร​มหาราช​สมเด็จพ​ ระ​เอกา​ทศ​รถ​และ​พระนาง​ สุพรรณ​กัลยา​ประดิษฐาน​ที่​ศาลา​กลาง​น้ำ​ให้​ประชาชน​ได้​ถวาย​สัก​กา​ระ​เป็น​สิริ​มงคล​อีก​ด้วย áÁ‹Î‹Í§Ê͹ อร่อย​ประจำ​ถิ่น

เพลินไ​ป​กบั เ​ส้นท​ าง​พนั โ​ค้ง​​ผ่าน​หบุ เขา​ทง​ี่ ดงาม​แวะ​กราบ​พระ​อนุ่ เ​มือง​ให้อ​ นุ่ ใ​จ​ไหว้พ​ ระนาง​ สุพรรณ​กัลยาที่​วัด​น้ำ​ฮู​แล้ว​ค่อยๆ​เริ่ม​ต้น​สำรวจ​เมือง​เล็กๆ​กลาง​หุบเขา​ที่​อยู่​ใน​ใจ​ของ​ใคร​ หลาย​คน ปาย​เป็น​เมือง​เล็กๆ​ใน​พื้นที่​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ถือเ​ป็น​จุด​หมาย​แห่ง​การ​ท่อง​เที่ยว​​ที่​ใครๆ​ก็อด​ที่​ จะ​กล่าว​ถงึ ไ​ม่ไ​ด้​ด​ ว้ ย​ความ​มเ​ี สน่หข​์ อง​ภมู ปิ ระเทศ​ชุมชน​และ​วฒ ั นธรรม​ทีผ​่ สม​ผสาน​กนั อ​ ย่าง​กลมกลืน​ เส้น​ทาง​ที่​คด​โค้ง​ที่​เคย​เป็น​อุปสรรค​การ​เดิน​ทางใน​อดีต​กลับ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ดึงดูด​ ให้​หลาย​คน​อยาก​ที่​จะ​ เอาชนะ​และ​หา​โอกาส​เดิน​ทาง​มา​เยือน​สัก​ครั้ง ห่าง​จาก​เมือง​ปาย​ไป​เพียง​3​กิโลเมตร​เป็นท​ ต​ี่ งั้ ข​ อง​​วัดน​ ำ้ ฮ​ ​ู ซึง่ เ​ป็นท​ เ​ี่ คารพ​ศรัทธา​ของ​ชาว​ทอ้ ง​ถนิ่ ​ มา​เนิ่ น ​นาน​ ​เนื่ อ งจาก​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​ของ​หลวง​พ่อ ​อุ่ น ​เมื อ ง​ พระพุ ท ธ​รู ป ​ส ำริ ด ​ป าง​ม าร​วิ ชั ย​ ศิลปะ​ล้าน​นา​ แบบ​สิงห์​สาม​ ที่​อยู่​คู่​บ้าน​คู่​เมือง​ปาย​มา​ช้า​นาน​ มี​เรื่อง​น่า​อัศจรรย์​ใจ​ที่​ว่า​ภายใน​พระ​โมี​ ที่​เปิด​ได้​ของ​หลวง​พ่อ​อุ่น​เมือง​นั้น​ มี​น้ำซึม​ขัง​อยู่​ภายใน​อย่าง​ไม่​เคย​เหือดแห้ง​ ชาว​เมือง​ปาย​ถือว่า​เป็น​ 114

P.110-143_Mac4.indd 114-115

•​ ร้าน​อาหาร​น้อง​เบียร์​ที่​เมือง​ปาย​มี​อาหาร​พื้น​เมือง​หลาก​ หลาย​ที่​น่า​ลิ้ม​ลอง​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ข้าว​ซอย​ขนม​จีน​น้ำ​เงี๊ยว​ แกง​ฮงั เล​แกง​โฮะ​รส​เด็ด​หรือว​ า่ ห​ มูส​ เ​ตะน​ มุ่ ๆ​น่าร​บั ป​ ระทาน​

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

ÇÑ´¹éÓÎ٠þ.»ÒÂ

•​ สามารถ​เข้าไป​นมัสการ​พระ​อุ่น​เมือง​ได้​ทุก​วัน​ แต่​ไม่​ ¾ÃиҵØÈÃÕÇԪѠอนุญาต​ให้​เปิด​พระ​โมี​หลวง​พ่อ​อุ่น​เมือง​ เพื่อ​ความ​ Í.»Ò เหมาะ​สม​ แต่​ทาง​วัด​ได้​เตรียม​น้ำมนต์​และ​บรรจุ​ขวด​ 1265 สำหรับผ​ ู้​ที่​ต้องการ​นำ​กลับ​ไป​บูชา​แล้ว ดู​ราย​ละเอียด​ที่พัก​ได้ที่​หน้า​213

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

¾ÃиҵؤÃÙºÒÈÃÕÇÔªÑÂ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

1095

ä»àªÕ§ãËÁ‹

115

1/28/09 3:16:44 PM


เส้นทางออมบุญ

มงคลแห่ง​ชีวิต ​สัก​กา​ระ​องค์​พระ​ธาตุ ที่​ผุด​ขึ้น​จาก​เนิน​ดิน 55.

ชาว​อีสาน​เชื่อ​กัน​ว่า​ใคร​ได้​มา​ สัก​กา​ระ​บูชาพระ​ธาตุ​นาดูน​ สัก​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว​นั้น จะ​ถือว่า​เป็น​มงคล​ สูงสุด​แห่ง​ชีวิต

พระ​ธาตุ​นาดูน มหาสารคาม

ซึ่ง​เป็น​นคร​โบราณ​สมัย​ทวา​ราว​ดี​นั้น แสดง​ให้​เห็น​ ถึง​ความ​รุ่งเรือง​และ​ความ​เป็น​ศูนย์กลาง​แห่ง​พุทธ​ ศาสนา​ที่​สำคัญ​ของ​พื้นที่​แห่ง​นี้​ใน​อดีต นอกจาก​คุ ณ ​จ ะ​ไ ด้ ​อิ่ ม ​บุ ญ ​ไ ป​กั บ ​ก าร​ไ หว้ ​ พระ​ธาตุ​นาดูน​ สี​ขาว​ สูง​สง่า​ที่​มองเห็น​ได้​แต่​ไกล​ แล้ว พืน้ ทีโ่​ล่งโ​ดย​รอบ​นนั้ ย​ งั จ​ ดั เ​ป็นส​ ดั ส่วน​ทส​ี่ วยงาม​ มอง​แล้ว​สบาย​ตา มี​สายลม​พัด​เย็นๆ ที่​ช่วย​ให้​จิตใจ​ สงบ​และ​ผ่อน​คลาย​โดย​ไม่รู้​ตัว

อร่อย​ประจำ​ถิ่น นมัสการ​องค์​พระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุ​ ที่​เคย​สาบสูญ​แห่ง​บ้าน​นาดูน ซึ่ง​ถูก​พบ​จาก​เนินดิน พร้อม​กับ​เรื่อง​ราว​ความ​สำคัญ​ของ​ถิ่น​พุทธ​มณฑล​อีสาน​แห่ง​มหาสารคาม ใน​ภาค​อีสาน​อัน​กว้าง​ใหญ่​นั้น​มี​พระ​ธาตุ​สำคัญ​หลาย​องค์ อัน​เป็น​เครื่อง​แสดง​ถึง​ความ​รุ่งเรือง​และ​ ความ​ศรัทธา​ใน​พระพุทธ​ศาสนา ใน​พื้นที่ที่​ไม่​เคย​เสื่อม​คลาย​มา​ตั้งแต่​อดีต​จนถึง​ปัจจุบัน โดย​ใน​จังหวัด​ มหาสารคาม​นั้น​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​พระ​ธาตุ​สำคัญ​องค์​หนึ่ง คือ​พระ​ธาตุ​นาดูน ​อัน​เป็น​ที่​เคารพ​ศรัทธา​ อย่าง​สูง ซึ่ง​ชาว​อีสาน​เชื่อ​กัน​ว่า​ใคร​ได้​มา​สัก​กา​ระ​บูชา ​พระ​ธาตุ​นาดูน​สัก​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว​นั้น จะ​ถือว่า​เป็น​ มงคล​สูงสุด​แห่ง​ชีวิต กล่าว​กัน​ว่า​พระบรม​สารีริกธาตุ​ศักดิ์สิทธิ์ ได้​ถูก​ค้น​พบ​ขึ้น​จาก​เนิน​ดิน​ใน​ซาก​โบราณ​สถาน​ร้าง กลาง​ ทุ่ง​นา​แห่ง​บ้าน​นาดูน เป็น​ที่มา​ของ​การ​สร้าง​พระ​ธาตุ​นาดูน​ที่​สวยงาม​อลังการ​ขึ้น​ไว้ เพื่อ​ประดิษฐาน​ และ​เป็น​ที่​สัก​กา​ระ​บูชา​สืบไป โดย​หลัก​ฐาน​การ​ค้น​พบพระ​บรม​สารีริกธาตุ และ​โบราณ​วัตถุ​แห่ง​จัม​ปา​ศรี​ 116

P.110-143_Mac4.indd 116-117

• มา​เยือน​มหาสารคาม​ทั้ง​ทีควร​หา​โอกาส​ลิ้ม​ลอง “หม่ำ” หรือ​ไส้กรอก​อีสาน​รส​เด็ด ที่​มี​ทั้ง​ที่​ทำ​จาก​เนื้อ​หมู​และ​​ Í.¹Òà¡Å×Í เนื้อ​วัว ซึ่ง​มี​ขาย​อยู่​ทั่วไป หาก​ติดใจ​ซื้อ​ฝาก​คน​ที่​บ้าน​ Í.¹Ò´Ù¹ ก็ได้ เพราะ​สามารถ​เก็บ​ไว้​รับ​ประทาน​ได้​หลาย​วัน

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

• ใน​บ ริ เ วณ​พ ระ​ธ าตุ ​น าดู น ​นั้ น ​มี ​ศู น ย์ ​พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ​ ​วัฒน​ธร​รม​จัม​ปา​ศรี​ซึ่ง​เก็บ​รักษา​ศิลป​วัตถุ​ที่​ขุด​ค้น​พบ​ ใน​พื้ น ที่ ซึ่ ง ​เป็ น ​แ หล่ ง ​ข้ อ มู ล ​ท าง​ป ระวั ติ ศ าสตร์ ​ที่ ​น่ า​ ¨.ºØÃÕÃÑÁ ​เข้า​ชม สำหรับ​ผู้​ที่​ต้องการ​เติม​ความ​รู้​ไป​ควบคู่​กับ​การ​ เติม​บุญ​ใน​คราว​เดียวกัน

2381

þ.¹Ò´Ù¹

¨.ÁËÒÊÒäÒÁ

¾ÃиҵعҴٹ 2045

202

ä»ÃŒÍÂàÍç´

ä»ÊØÃÔ¹·Ã

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักได้ที่​หน้า 214

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

117

1/28/09 3:16:47 PM


เส้นทางออมบุญ

ขอ​พร​ให้​มิตรภาพ และ​ความ​รัก​นั้น​เป็น​นิ​รัน​ดร์

ตาม​ตำนาน​กล่าว​ว่า...ได้​สร้าง​ขึ้น​ เพื่อ​เป็น​สักขี​พยาน​แห่ง​สัจจะ​ไมตรี​ และ​เครื่องหมาย​แห่ง​มิตรภาพ ​ระหว่าง​สอง​อาณาจักร

56.

พระ​ธาตุ​ศรี​สอง​รัก​เลย

พี่​น้อง​ชาว​ไทย​และ​ชาว​ลาว​ต่าง​เชื่อ​กัน​ว่า​หาก​ ผู้​ใด​ได้​มาก​ราบ​ไหว้​ พระ​ธาตุ​ศรี​สอง​รัก​ และ​ ขอ​พร​ใน​ด้าน​ที่​เกี่ยว​กับ​ความ​รัก​และ​มิตรภาพ​นั้น จะ​ได้พ​ บ​กบั ค​ วาม​สมหวัง​และ​มส​ี มั พันธภาพ​ทย​ี่ งั่ ยืน​ ดัง​นั้น​เรา​จึง​ได้​พบเห็น​ หนุ่ม​สาว​ หรือ​ เพื่อน​ฝูง​ ที่​พา​กัน​มา​นมัสการ​​ พระ​ธาตุ​ศรี​สอง​รัก​ ไม่​เว้น​ แต่ละ​วัน​ ด้วย​จิต​ที่​มุ่ง​มั่น​ขอ​พร​ให้​ความ​รัก​และ​ มิตรภาพ​นั้น​อยู่​ชั่ว​นิ​รัน​ดร์

ä»Ë¹Í§¤ÒÂ

ËÅ×ͧ

à áÁ‹¹éÓ

อร่อย​ประจำ​ถิ่น สุดแ​ ดน​แห่งจ​ งั หวัดเ​ลย​​คือพ​ ระ​ธาตุศ​ รีส​ อง​รกั ​ทีเ​่ ป็นพ​ ยาน​แห่งส​ จั จะ​ไมตรีข​ อง​สอง​อาณาจักร​ ใคร​ได้​มา​ไหว้​พระ​ธาตุ​ศรี​สอง​รัก​นี้​เชื่อ​ว่า​ความ​รัก​และ​สัมพันธภาพ​นั้น​จะ​มั่นคง​สืบไป เลย​เป็นจ​ งั หวัดท​ าง​ภาค​อสี าน​ตอนเหนือ​มีภ​ มู ปิ ระเทศ​ทง​ี่ ดงาม​ดว้ ย​เทือก​ภท​ู ส​ี่ ลับซ​ บั ซ​ อ้ น​ประกอบ​ กับ​ภูมิ​อากาศ​ที่​แสน​สบาย​ ชวน​ให้​ดิน​แดน​แห่ง​นี้​มี​เสน่ห์​ดึงดูด​ให้​มี​ผู้​มา​เยือน​อยู่​เสมอ​ ที่​นี่​ยัง​เป็น​ที่​ ประดิษฐาน​ของ​​ พระ​ธาตุ​ศรี​สอง​รัก​ อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ เป็น​ที่​เคารพ​บูชา​ของ​ทั้ง​ชาว​ไทย​และ​ชาว​ลาว​มา​ นาน​กว่า​สี่​ศตวรรษ พระ​ธาตุ​ศรี​สอง​รัก​ ตั้ง​อยู่​ที่​อำเภอ​ด่านซ้าย​ เป็น​พระ​ธาตุ​ก่อ​อิฐ​ถือปูน​สี​ขาว​สร้าง​ขึ้น​ด้วย​ศิลปะ​ แบบ​ล้าน​ช้าง​ ตาม​ตำนาน​กล่าว​ว่า…​​ได้​สร้าง​ขึ้น​เพื่อ​เป็น​สักขี​พยาน​แห่ง​สัจจะ​ไมตรี​ และ​เครื่องหมาย​ แห่ง​มิตรภาพ​ระหว่าง​สอง​อาณาจักร​ โดย​สมเด็จ​พระ​มหาจักร​พร​รดิ์​แห่ง​อาณาจักร​อยุธยา​ และ​พระเจ้า ไ​ชย​เชษฐา​ธร​ิ าช​แห่งก​ รุงศ​ รีส​ ตั น​ าค​นหุต​ซึง่ ไ​ด้ร​ ว่ ม​กนั ส​ ร้าง​พระ​ธาตุแ​ ละ​ตงั้ ส​ ตั ยาธิษฐาน​ไว้ว​ า่ จะ​ชว่ ย​เหลือ​ เกื้อกูล​และ​ไม่​ล่วง​ล้ำ​ดิน​แดน​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ตลอด​ไป 118

P.110-143_Mac4.indd 118-119

2114 •​ ที่​อำเภอ​ด่านซ้าย​ มี​น้ำ​พริก​แจ่ว​ดำ​น้ำ​ผัก​สะ​ทอน​ เป็น​ .´‹Ò¹«ŒÒ อาหาร​ท้อง​ถิ่น​ที่​ขึ้น​ชื่อ​ และ​เป็น​ของ​ฝาก​ที่​หา​ทาน​ได้​ยาก​ ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃ Í ‹Ò¹«ŒÒ ¾ÃÐ¸ÒµØ È ÃÕ Ê Í§ÃÑ ¡ ÃÒª´ มี​กลุ่ม​แม่​บ้าน​เกษตรกร​บ้านนา​ดี​ อำเภอ​ด่านซ้าย​ร่วม​กัน​ þ.¾ÃÐÂؾ 203 ผลิต​จำหน่าย​สนใจ​หา​ซื้อ​ได้ที่​ร้าน​OTOP​ใน​จังหวัด​เลย

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

•​ มี​ความ​เชื่อ​ว่า​หาก​นำ​ต้น​ผึ้ง​ไป​ขอ​พร​พระ​ธาตุ​ศรี​สอง​รัก​ แล้ว​จะ​สม​ความ​มุ่งมาด​ปรารถนา​ แต่​ควร​งด​สัก​กา​ระ​ด้วย​ ดอกไม้​และ​ของ​บูชา​สี​แดง​รวม​ทั้ง​งด​ใส่​เสื้อ​สี​แดง​ไป​บูชา​ พระ​ธาตุ​เพราะ​ถือ​เป็น​สี​แห่ง​เลือด​และ​ความ​รุนแรง

º‹Íà¡Å×ÍâºÃÒ³

àÅÂ

Í.´‹Ò¹«ŒÒÂ

ÇÑ´ªÑ¹ÒÁ

201

ä»à¾ªÃºÙó

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

119

1/28/09 3:16:51 PM


เส้นทางออมบุญ

57. ไหว้​หลักเมือง

หาก​ผู้​ใด​ได้​มา​ไหว้​พระ​หลักเมือง​นั้น จะ​ช่วย​เสริม​หลัก​ฐาน​ความ​มั่นคง ​ให้​กับ​ชีวิต ช่วย​ตัด​เคราะห์ ต่อ​ดวง​ชะตา เสริม​อำนาจ​บารมี

ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

หาก​มี​โอกาส​มา​ไหว้​พระ​หลักเมือง​แล้ว ควร​จะ​ เข้าไป​สัก​กา​ระ​เทวดา​สำคัญ ผู้​รักษา​พระนคร​ทั้ง​ห้า​ ที่​ประดิษฐาน​อยู่​ใน​หอ​เทพารักษ์​ด้วย คือพระ​เสื้อ​ เมือง พระ​ทรง​เมือง พระ​กาฬ​ไชย​ศรี เจ้าพ​ อ่ เ​จต​คปุ ต์ และ​เจ้า​พ่อ​หอก​ลอง เพื่อ​ขอ​พร​บารมี​ให้​ท่าน​ช่วย​​ ปก​ปัก​รักษา เพื่อ​ความ​เป็น​สิริ​มงคล​แห่ง​ชีวิต

ขอ​พร​ชัย​ให้​ชีวิต​ มี​หลัก​มั่นคง

อร่อยประจำถิ่น

120

P.110-143_Mac4.indd 120-121

¶.˹ŒÒ¾ÃÐÅÒ¹ ÇÑ´¾ÃÐá¡ŒÇ

´Óà¹Ô¹ ã¹

Ø

Ãиҵ

ʹÒÁ ËÅǧ

¶.ÃÒª

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 214

¾Ô¾Ô¸Àѳ±Ê¶Ò¹áË‹§ªÒµÔ ËÍÈÔÅ»Š

¶.ÃÒªÔ¹Õ

พระบาทสมเด็จพระพุทธ​ยอด​ฟ้า​จุฬา​โลก​มหาราช รัชกาล​ที่ 1 ทรง​โปรด​ให้​มี​พระ​ราช​พิธี​ฝัง​เสา​ หลักเมือง​ขึ้น ภาย​หลัง​จาก​ที่​ได้​สถาปนา​กรุงเทพมหานคร​ขึ้น​เป็น​ราชธานี ตาม​โบราณ​ราช​ประเพณี เพื่อ​ ความ​เป็น​สิริ​มงคล​และ​ความ​เป็น​ปึก​แผ่น​ของ​แผ่นดิน นับ​จาก​นั้น​มา​ ศาลหลักเมือง​ ก็​เป็น​ที่​เคารพ​​ สัก​กา​ระ​อ​ย่าง​ไม่​เสื่อม​คลาย ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่​เป็น​หลัก​ของ​ความ​มั่นคง​ของ​พระนคร และ​เป็น​ ที่​พึ่ง​ทาง​ใจ​ของ​ชาว​ไทย​ทุก​คน นอกจาก​ประชาชน​ทั่วไป​ที่มา​สัก​กา​ระ​ ศาลหลักเมือง เพื่อ​ขอ​พร​ให้​บ้าน​เมือง​มี​แต่​ความ​ร่มเย็น​ เป็นสุข​แล้ว ยัง​มี​ความ​เชื่อ​ที่​เล่า​สืบ​กัน​มา​ว่า หาก​ผู้​ใด​ได้​มา​ไหว้​พระ​หลักเมือง​นั้น จะ​ช่วย​เสริม​หลัก​ฐาน​ ความ​มนั่ คง​ให้ก​ บั ช​ วี ติ ช่วย​ตดั เ​คราะห์ ต่อด​ วง​ชะตา เสริมอ​ ำนาจ​บารมี ให้ม​ แ​ี ต่ค​ วาม​เจริญร​ งุ่ เรือง​อกี ด​ ว้ ย​

¶.ÁËÒÃÒª

เดิน​ทาง​ย้อน​รอย​ มา​ถึงใจ​กลาง​แห่ง​กรุงเทพมหานคร แวะ​กราบ​พระ​หลักเมือง​อัน​เป็น​ หลัก​ชัย​ให้​พระนคร ขอ​พร​ให้​ชีวิต​นั้น​มี​แต่​ความ​มั่นคง เสริม​ดวง​ชะตา ตัด​เคราะห์ ต่อ​บารมี

• ใน​บ ริ เ วณ​ศ าลหลั ก เมื อ ง​มี “พระ​เ สี่ ย งทาย” ให้ ​ตั้ ง​ จิตอ​ ธิษฐาน​ถาม​ถงึ ส​ งิ่ ท​ ป​ี่ รารถนา​การ​ยก​พระ​เสีย่ งทาย​นนั้ ​ ต้องทำ​สอง​ครั้ง ครั้ง​แรก​ขอ​ให้​ยก​ขึ้น ส่วน​ครั้ง​ที่​สอง​ขอ​ให้​ ยก​ไม่​ขึ้น หาก​เป็น​ดัง​นั้น​เชื่อ​ว่า​จะ​สมหวัง​ใน​สิ่ง​ที่​ต้องการ

Êоҹ»›¹à¡ÅŒÒ

¶.˹ŒÒ ¾

รู้ก่อนเดินทาง

áÁ‹¹éÓ਌ҾÃÐÂÒ

• บริเวณ​ท่าช้าง และ​ท่าพระ​จันทร์ มี​ร้าน​อาหาร และ​ขนม​ ต่างๆ มากมาย ให้​เลือก​รับ​ประทาน​ยาม​เมื่อ​ท้อง​หิว หรือ​ จะ​ข้าม​เรือ​ไป​ยัง​ท่าเรือ​ศิริราช​ก็​มี​อาหาร​ให้​เลือก​ละลาน​ ตา​ไม่​แพ้​กัน

ÈÒÅËÅÑ¡àÁ×ͧ

¶.¡ÑÅÂÒ³äÁµÃÕ

¶.·ŒÒÂÇѧ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

121

1/28/09 3:16:56 PM


เส้นทางออมบุญ

บูชา​หล​วง​พ่อ​โส​ธร ขอ​พร​ให้​ได้​ลูกชาย

58.

ทราบ​กัน​ใน​หมู่​ผู้​ที่​มี​ บุตร​ยาก​ทั้ง​หลาย​ว่า หาก​ได้​มาก​ราบ​ขอ ​บุตร​ชาย​จาก​องค์​ หล​วง​พ่อ​โส​ธร​แล้ว มัก​จะ​สมหวัง​กัน ​ทุก​ราย​ไป

วัด​โส​ธร​ว​รา​ราม​วรวิหาร ฉะเชิงเทรา

อ่อน​จาก​อิตาลี ส่วน​บน​เพดาน​นั้น​ประดับ​ตกแต่ง​เป็น​เรื่อง​ราว​ของ​จักรวาล ประกอบ​กับ​งาน​จิตรกรรม​ที่​ สวยงาม นอกจาก​นี้​ยอด​พระ​อุโบสถ​หลัง​นี้​ยัง​ประดับ​ด้วย​ฉัตร​ทองคำ​งาม​สง่า ให้​เป็น​พุทธสถาน​เพื่อ​ให้​ ประชาชน​ได้​มา​เคารพ​สัก​กา​ระ​องค์​หล​วง​พ่อ​โส​ธร​สืบไป

122

P.110-143_Mac4.indd 122-123

ØÀ¡

304

¶.»ÃЪÒÊÇÃä

ÇÑ´âʸÃÇÃÒÃÒÁÇÃÇÔËÒà ¤Ø³Ò¡Ã

¶.à·¾

Ô¨

§»Ð¡§

ºÒ

• ผูท​้ ี่ไ​ด้ล​ กู ชาย​สมหวังด​ งั ใ​จ​อธิษฐาน มักจ​ ะ​ถวาย​ละคร​ชาตรี หรือ​บูชา​องค์​หลวง​พ่อ​ด้วย​ไข่​ต้ม ผล​ไม้ และ​พวง​มาลัย • ใน​ส่วน​พระ​อุโบสถ​หลัง​ใหม่ เปิด​ให้​เข้า​สัก​กา​ระ​ได้​ทุก​วัน ตั้งแต่​เวลา 8.00 - 16.00 น. และ​ควร​แต่ง​กาย​สุภาพ

314

¶.È

ÂÙà ¶.ÈØ¢»ÃÐ

แม้วา่ ก​ าล​เวลา​จะ​ผา่ น​มา​เนิน่ น​ าน​แล้วก​ ต็ าม ตำนาน​ทเ​ี่ ล่าข​ าน​ถงึ เ​รือ่ ง​ความ​อศั จรรย์ข​ อง​พระพุทธ​รปู ​ ทีล​่ อย​นำ้ ม​ า ยังเ​ป็นท​ ี่โ​จษ​ขาน​กนั จาก​คน​รนุ่ ห​ นึง่ ส​ อ​ู่ กี ร​ นุ่ ห​ นึง่ อีกท​ งั้ ค​ วาม​ศกั ดิส์ ทิ ธิข​์ อง​พระ​พทุ ธ​โส​ธร​อนั ​ เป็นพ​ ระพุทธ​รปู ค​ บ​ู่ า้ น​คเ​ู่ มือง​ทส​ี่ ำคัญอ​ งค์ห​ นึง่ ข​ อง​เมือง​ไทย​นนั้ ยังเ​ป็นท​ เ​ี่ ลือ่ มใส​ใน​หมูช​่ าว​พทุ ธ จึงท​ ำ​ให้​ วัดโ​ส​ธร​วร​ า​ราม​วร​วหิ าร​แน่นขนัดไ​ป​ดว้ ย​ผคู้ น​ทเ​ี่ ดินท​ าง​มา​นมัสการ​ขอ​พร​จาก​ทกุ ส​ ารทิศ ทีเ​่ ชือ่ ก​ นั ว​ า่ ถ​ า้ ไ​ด้​ สัก​กา​ระ​องค์​หลวง​พ่อ​แล้ว​จะ​มี​แต่​ความ​สุข ความ​เจริญ นอกจาก​นี้​ยัง​เป็น​ที่​ทราบ​กัน​ใน​หมู่​ผู้​ที่​มี​บุตร​ยาก​ ทั้ง​หลาย​ว่า หาก​ได้​มาก​ราบ​ขอ​บุตร​ชาย​จาก​องค์​หล​วง​พ่อ​โส​ธร​แล้ว มัก​จะ​สมหวัง​กัน​ทุก​ราย​ไป ปัจจุบัน​การ​เดิน​ทาง​มา​ที่​วัด​โส​ธร​ว​รา​ราม​วรวิหาร ​นั้น​ทำได้​สะดวก และ​นอกจาก​จะ​ได้​มาก​ราบ​​ หล​วง​พ่อ​โส​ธร​เพื่อ​ความ​เป็น​สิริ​มงคล​แล้ว ยัง​มี​โอกาส​ได้​ชม​พระ​อุโบสถ​หลัง​ใหม่ ที่​ยิ่ง​ใหญ่ งดงาม ริม​ แม่น้ำ​บางปะกง ซึ่ง​ได้​รับ​การ​ออกแบบ​ตกแต่ง​อย่าง​วิจิตร ด้วย​รูป​แบบ​ศิลปะ​ใน​รัชกาล​ที่ 9 โดย​ผนัง​บุ​หิน​

รู้ก่อนเดินทาง

ÇÑ´ÍØÀѼҵԡÒÃÒÁ 3200

¶.ÈÃÕâʸÃ

วัดโ​ส​ธร​วร​ า​ราม​วรวิหาร เมือง​แปดริว้ คลา​คล่ำไ​ป​ดว้ ย​สาธุชน​ทีม่ า​ขอ​บารมีห​ ล​วง​พอ่ โ​ส​ธร​ให้​ ชีวิต​มี​ความ​สุขสม​หวัง​แต่หลาย​คน​มา​ด้วย​ความ​หวัง​...ว่า​จะ​ขอ​พร​ให้​ได้​ลูกชาย​ไว้​สืบ​สกุล

• ว่า​กัน​ว่า​ขนมเปี๊ยะ​ที่​ฉะเชิงเทรา​นั้น​แสน​อร่อย ใคร​ที่​ชื่น​ ชอบ​ขนมเปี๊ยะ​ต้องไม่พลาด โดยเฉพาะขนมเปี๊ยะสูตร​ โบราณ​ไส้​ต่างๆ จาก​ร้าน “อึ๊​งมุ่ย​เส็ง” ที่​เปิด​มา​นาน​กว่า​ 80 ปี โทร. 038 541 165

ʶҹբ¹Ê‹§ ©ÐàªÔ§à·ÃÒ

áÁ‹¹éÓ

อร่อยประจำถิ่น

314

ä»Í.ºÒ§»Ð¡§

ʶҹÕ͹ÒÁÑ ¤ÅͧÁÒº

315

ä»Í.¾¹ÑʹԤÁ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

123

1/28/09 3:17:01 PM


เส้นทางออมบุญ

59. หากมีรักที่มั่นคง​

เจ้าแม่จะอวยพร ให้รักแท้นั้นสมหวัง เจ้าแม่สามมุข​ชลบุรี

เป็นความเชื่อของหนุ่มสาวใน ยุคปัจจุบันที่ว่า​หากใครนำว่าว ที่เขียนชื่อตนเองกับคนรักมาถวาย​ เจ้าแม่จะอวยพรให้รักนั้นสมหวัง​ สามารถฝ่า¿ันอุปสรรคทั้งปวง ให้ผ่านไปได้ในที่สุด ​ต่อ​มา​ได้​มี​การ​ถวาย​ศาล​หลัง​ใหม่​ทรง​จีน​ไม่​ ไกล​จาก​ที่​เดิม​ ภายใน​ศาล​เจ้า​แม่​มี​หลาย​ชั้น​ เป็น​ ที่​ประดิษฐาน​ของ​พระพุทธ​รูป​ปาง​ต่างๆ​หลาย​องค์​ ทัง้ พ​ ระ​โพธิสตั ว์​องค์อ​ รหันต์จ​ ก​ี้ ง​และ​พระ​สงั กัจจ​ ายน์​ ชั้น​บน​สุด​มี​เจ้า​แม่​กวน​อิ​มอง​ค์​ใหญ่​สวยงาม​มาก

124

P.110-143_Mac4.indd 124-125

਌ÒáÁ‹ ÊÒÁÁØ¢

¶.ºÒ

§áÊ

Ãاà

仡

ÊØ¢ØÁ

ÇÔ·

áÁ¤â¤Ã

¶.àÅ

͏夈

Á×Í

§

ÇÔ·

áËÅÁá·‹¹

ÔÅÒ-

Ø¢ØÁ

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​217

‹Ò§È

¹-Ê

Ø¢ØÁÇ

Ô·

Ò

Á.ºÙþÒ

¶.Ê

•​ ผู้ ที่ ม าไหว้ เ จ้ า แม่ ก วนอิ ม ​ จะซื้ อ สร้ อ ยมุ ข เส้ น ละ​ 30​บาท​ที่วางไว้ให้บริจาค​เพื่อถวายเจ้าแม่

¶.Í

à¢ÒÊÒÁÁØ¡

Ѩ¨Ò ÐÂÒÊ ¶.¾Ã ÇÑ´ãËÁ‹àÁ×ͧ

Ñ·Â

เพื่อ​ยืนยัน​ใน​คำมั่น​สัญญา​ว่า​จะ​อุทิศ​ชีวิต​ให้​ หาก​รักน​ ั้น​ไม่​สมหวัง​และ​เมื่อ​ความ​รัก​ของ​คน​ทั้ง​สอง​ ถูก​กีดกัน​สาว​มุก​สาว​ผู้​ยากจน​หลาน​สาว​ยาย​เฒ่า​กับ​หนุ่ม​แสน​ลูกชาย​กำนัน​ผู้​ร่ำรวย​ทั้ง​สอง​จึง​พลี​ชีพ​ ด้วย​การก​ระ​โดด​หน้าผาและ​ตาย​ตก​ไป​ตาม​กัน​ชาว​บ้าน​จึง​ตั้ง​ชื่อ​หน้าผา​ว่า​สาม​มุข​และ​ตั้ง​ชื่อ​ชายหาด​ ริม​ทะเล​ที่​อยู่​เบื้อง​ล่าง​ว่า​ บาง​แสน​ เพื่อ​เป็น​อนุสรณ์​แห่ง​รัก​แท้​ของ​คน​ทั้ง​สอง​ และ​ได้​มี​การ​สร้าง​ศาล ​เจ้า​แม่​สาม​มุข​​ขึ้น​ที่​บริเวณ​เชิง​ผา​ ​เจ้า​แม่​สาม​มุข​ นอกจาก​จะ​เป็น​ที่​เคารพ​นับถือ​ของ​ชาว​ประมง​ ที่​จะ​มา​จุด​ประทัด​ถวาย​ทุก​ครั้ง​ ก่อน​ออก​เรือ​เพื่อข​ อ​ให้​เดิน​ทาง​ปลอดภัย​และ​จับ​ปลา​ได้​เป็น​จำนวน​มาก​แล้ว​ด้วย​ตำนาน​รัก​ที่​เป็น​อมตะ​​ จึง​เกิด​เป็น​ความ​เชื่อ​ของ​หนุ่ม​สาว​ใน​ยุค​ปัจจุบัน​ที่​ว่า​ หาก​ใคร​นำ​ว่าว​ที่​เขียน​ชื่อ​ตนเอง​กับ​คน​รักมา​ถวาย​ เจ้า​แม่จะ​อวยพร​ให้​รัก​นั้น​สมหวัง​สามารถ​ฝ่าฟัน​อุปสรรค​ทั้ง​ปวง​ให้​ผ่าน​ไป​ได้​ใน​ที่สุด

รู้ก่อนเดินทาง​

ºŒÒ¹Í‹Ò§ÈÔÅÒ

仾

หาก​เดิน​ทาง​มา​พัก​ผ่อน​ใน​ย่าน​บาง​แสน​หลาย​คน​มัก​เดิน​ทาง​มา​สัก​กา​ระ​ศาล​เจ้า​แม่​สาม​มุข​ ที่​สถิตย์​อยู่​ริม​เชิง​ผา​ของ​ตำบล​อ่าง​ศิลา​อัน​เป็น​ที่​นับถือ​ของ​ชาว​บ้าน​ใน​จังหวัด​ชลบุรี

•​ ร้ า นอาหารทะเลที่ ถ นนรอบเขาสามมุ ข ​มี ห ลายร้ า น​ ที่ รู้ จั ก กั น ดี คื อ ​ วั ง มุ ข ​ อา ห า ร ท ะ เ ล ทุ ก ช นิ ด​ โ ท ร . ​ 0 3 8 ​ 3 8 4 ​ 0 2 0 - 1 ​ ห รื อ ​ ทิ พ ย์ ป ร ะ ม ง​ โทร.​038​383​358​แต่ถา้ ชอบอาหารไทย​ต้องร้านดีพร้อม​ ร้านเก่าแก่ที่ถนนเลียบชายหาด​โทร.​038​381​622

·¾ Ï

อร่อยประจำถิ่น

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

125

1/28/09 3:17:09 PM


เส้นทางออมบุญ

เชื่อ​กัน​ว่า​หาก​ใคร​พก​ปลัดขิก ​ของ​หลวง​พ่อ​อีë​ติดตัว​ไว้​ จะ​ส่ง​ให้​ผู้​นั้น ทำ​มา​ค้าขาย​เจริญ​รุ่งเรือง ประชาชน​จำนวน​มาก​ เช่น​ ผ้า​ยันต์​ ผ้า​พัน​หมวก​ ให้​ทหาร​เรือ​ติดตัว​ไว้​ นิยม​มาก​ที่สุด​ก็​คือ​ปลัดขิก​ที่​ บรรดา​พ่อค้า​แม่​ขาย​พา​กัน​พก​ติดตัว​ไว้​เพราะ​เชื่อ​ว่า​ อานุภาพ​และ​ความ​ศักดิ์สิทธิ์​จะ​ทำให้​ทำ​มา​ค้าขาย​ ร่ำรวย​ เงิน​ทอง​ไหล​มา​เท​มา​ ทุก​วัน​นี้​ผู้คน​จาก​ทุก​ สารทิศ​ยัง​คง​พา​กัน​มา​ปิด​ทอง​สัก​กา​ระ​หลวง​พ่อ​อี๋​ที่​ วัด​นี้​กัน​ไม่​ขาด​สาย

ขอ​บารมี​หลวง​พ่อ​ ส่ง​ผล​ให้​ค้าขาย​ร่ำรวย 60.

อร่อยประจำถิ่น

วัด​สัตหีบ​(วัดหลวง​พ่อ​อีë)​ชลบุรี

ใน​บรรยากาศ​สบายๆ​ ของ​ชายทะเล​อำเภอ​สัตหีบ​ จังหวัด​ชลบุรี​ มุม​หนึ่ง​กลับ​มี​ผู้คน​หลั่ง​ไหล​มา​ พร้อม​กับ​หอบ​ศรัทธา​อัน​แรง​กล้า​เพื่อ​มาก​ราบ​นมัสการ​หลวง​พ่อ​อี๋​ หรือ​พระ​ครู​วร​เวท​มุนี​ แม้​วัน​นี้​ท่าน​ ล่วง​ลับ​ไป​แล้ว​ แต่​ผู้คน​ยัง​คง​ศรัทธา​ใน​ความ​เก่งกาจ​ของ​พระ​เกจิ​รูป​นี้​กัน​อย่าง​เหนียว​แน่น​ โดย​เฉพาะ​ วัตถุ​มงคล​อย่าง​ปลัดขิก​นั้น​ เชื่อ​กัน​ว่า​หาก​ใคร​พก​ปลัดขิก​ของ​หลวง​พ่อ​อี๋​ติดตัว​ไว้​ จะ​ส่ง​ให้​ผู้​นั้นทำ​มา​ ค้าขาย​เจริญ​รุ่งเรือง ​เหตุ​นี้​เอง​ ​วัด​สัตหีบ​ ​หรือ​วัดหลวง​พ่อ​อี๋​ จึง​เป็น​วัด​ที่​มีชื่อ​เสียง​อีก​แห่ง​หนึ่ง​ของ​จังหวัด​ชลบุรี เมือ่ ส​ มัยท​ ท​ี่ า่ น​มช​ี วี ติ อ​ ยู​่ หลวง​พอ่ อ​ ี๋ไ​ด้ส​ ร้าง​วดั น​ ข​ี้ นึ้ ใ​น​ป​ี พ.ศ.​2442​สมัยร​ ชั กาล​ท​ี่ 5​เล่าก​ นั ว​ า่ ​​หลวง​พอ่ อี​๋ เป็นพ​ ระ​เกจิท​ ม​ี่ ค​ี วาม​เชีย่ วชาญ​ดา้ น​วปิ สั สนา​กรรมฐาน​และ​บริกรรม​คาถา​ท่าน​จงึ ไ​ด้ท​ ำ​วตั ถุม​ งคล​แจก​จา่ ย​ 126

P.110-143_Mac4.indd 126-127

¶.ÊØ¢ÁÇÔ·

ความ​แก่ก​ ล้าใ​น​วชิ า​บริกรรม​คาถา​​​ของ​หลวง​พอ่ อ​ ​ี๋ เป็นท​ ก​ี่ ล่าว​ขาน​จึงม​ ก​ี าร​จดั ท​ ำ​วตั ถุม​ งคล​ ต่างๆ​ แจก​จ่าย​เป็น​ขวัญ​และ​กำลัง​ใจ​ให้​ผู้คน​จำนวน​มาก​ แพร่​หลาย​มาก​ที่สุดก็​คือ​ปลัดขิก​ ที่​เชื่อ​กัน​ว่า​พก​ติดตัว​ไว้​ค้าขาย​จะ​ร่ำ​จะ​รวย

仾ѷÂÒ

3

þ.ÍÒÀÒà¡ÕÂõÔǧȏ ͹ØÊÒÇÃՏ·ËÒà ¹ÒÇÔ¡â¸Թ

ä»ÃÐÂͧ âŵÑÊÊѵËÕº

˹ͧµÐà¤Õ¹

ÇÑ´ÊѵËÕº

µÅÒ´ÊѵËÕº

¶.ªÒ·ÐàÅ

•​ สัตหีบ​เป็น​อำเภอ​ที่​มี​ของ​ทะเล​ขึ้น​ชื่อ​มากมาย​ทั้ง​สด​และ​ แห้ง​ใน​ตรอก​เล็กๆ​ใกล้​วัดหลวง​พ่อ​อี๋​มี​ร้าน​ขาย​“จัน​ลอน”​ ทอดมัน​ย่าง​เจ้า​ดั้งเดิม​ หรือ​แวะ​ชิม​ก๋วยเตี๋ยว​ปลา​เจ้า​เก่า​ ของ​สัตหีบ​ และ​อย่า​ลืม​ซื้อ​ของ​ทะเล​แห้ง​กลับ​บ้าน​ที่​ร้าน​ เจ​ติ๊ด​ซึ่ง​อยู่​ใกล้ๆ​กัน

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ วั ด ​สั ต หี บ ​เ ปิ ด ​ใ ห้ ​สั ก ​ก า​ร ะ​ห ลวง​พ่ อ ​อี๋ ​ทุ ก ​วั น ​ ตั้ ง แต่ ​ 08.00​-​16.00​น.​ •​ จะ​มี ​ก าร​จั ด ​ง าน​ป ระจำ​ปี ​ที่ ​วั ด ​​3 ​ ครั้ ง ​ คื อ ช่ ว งก่ อ น วัน​ตรุษ​จีน​ช่วง​1​-​9​พฤษภาคม​และ​วัน​มรณภาพ​ของ​ หลวง​พ่ออี๋​ตรง​กับ​แรม​1​ค่ำ​เดือน​10 ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​217

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

127

1/28/09 3:17:21 PM


เส้นทางออมบุญ

61. ขอ​พร​ทวย​เทพ​องค์​งาม

ดื่มด่ำ​พุทธ​ศิลป์​แบบ​จีน

วัด​บรม​รา​ชา​กาญจนา​ภิเษ​กอ​นุ​สรณ์ (วัด​เล่งเน่ย​ยี่ 2) นนทบุรี

ท​ ี่​นี่​สร้าง​ขึ้น​ตาม​แบบ​ พุทธ​ศิลป์​ใน​ราชวงศ์ห​มิง ​และ​ราชวงศ์​ชิง เช่น​เดียว​กับ​ พระราชวัง​ปักกิ่ง​อัน​เลื่อง​ชื่อ มี ​ภ าพ​พ ระ​โ พธิ สั ต ว์ และ​เ ทพเจ้ า ​แ กะ​ส ลั ก ​อ ยู่ ​ รอบ​พ ระ​อุ โ บสถ หลั ง ​พ ระ​อุ โ บสถ​เป็ น ​ที่ ​ตั้ ง ​ข อง​ วิหาร​สขุ าวดีห​ มืน่ พ​ ทุ ธ หรือ บ่ว​ งฮุกโ​ต่ย ภายใน​วหิ าร​ แห่ง​นี้​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​องค์​พระ​อมิ​ตา​ภพุทธ​เจ้า​ พระ​อว​โลกิเ​ต​ศวร และ​พระ​มหา​สถ​ าม​ปราบ​ต์โ​พธิสตั ว์ สำหรับ​ผู้​เลื่อมใส​ใน​พุทธ​มหายาน​แล้ว วิหาร​หลัง​นี้​ก็​ เหมาะ​จะ​มาส​งบ​จิต​สงบ​ใจ​ยิ่ง​นัก

อร่อยประจำถิ่น

ความ​ใหญ่​โต​โอฬาร​ดุจ​พระราชวัง​ปักกิ่ง สะดุด​ทุก​สายตา​ให้​ไม่​อาจม​อง​ผ่าน​วัด​แห่ง​นี้​ ทุกร​ าย​ละเอียด​ล้วน​สะท้อน​ศิลป์ง​ าม​ตาม​แบบ​จีนแ​ ท้ ทั้งย​ ังเ​ป็นท​ ีป่​ ระดิษฐาน​องค์เ​ทพ​สำคัญ​ ของ​มหายาน​ไว้​มากมาย วัดบ​ รม​รา​ชา​กาญจนา​ภเิ ษ​กอ​นส​ุ รณ์ วัดส​ าขา​ของ​วดั เ​ล่งเน่ยย​ ี่ ที่ใ​ครๆ พา​กนั เ​รียก​วา่ ว​ ดั เ​ล่งเน่ย​

ยี่ 2 นั้น ใช้​เวลา​ก่อสร้าง​นาน​ถึง 12 ปี เพื่อ​ให้​พุทธ​ศิลป์​แบบ​จีน​อันต​ระ​การ​ตา​นั้น​อลังการ​ใน​ทุก​มุม​มอง จุด​เด่น​ที่​คุณ​ควร​เยี่ยม​ชม ก็​คือ​สถาปัตยกรรม​ที่​ละม้าย​คล้าย​พระราชวัง​ปักกิ่ง เพราะ​ที่​นี่​สร้าง​ขึ้น​ตาม​ แบบ​พทุ ธ​ศลิ ป์ใ​น​ราชวงศ์หม​ งิ แ​ ละ​ราชวงศ์ช​ งิ เช่นเ​ดียว​กบั พ​ ระราชวังป​ กั กิง่ อ​ นั เ​ลือ่ ง​ชอื่ วิหาร​จดั ว​ าง​แบบ​ วัดหลวง มี​วิหาร​จตุ​โลกบาล​เป็น​วิหาร​แรก น่า​ตื่น​ตา​กับ​ภายใน​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​พระ​ศรี​อริย​เมต​ไตรย์ ซึ่ง​อยู่​ ตรง​กลาง บริเวณ​สี่​มุม​ของ​วิหาร​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​ท้าว​จตุ​โลกบาล ถัด​มา​คือ​พระ​อุโบสถ​ที่​ตั้ง​ของ​พระ​ประธาน 3 องค์ ได้แก่ พระ​ศรี​ศากยมุนี​พุทธ​เจ้า เป็น​พระพุทธเจ้า​ องค์​ปัจจุบัน พระ​อมิต​า​ภพุทธ​เจ้า และ​พระ​ไภษ์ชย​คุรุ​ไวฑูรย์​พุทธ​เจ้า เป็น​พระพุทธเจ้า​ใน​อดีต​ 128

P.110-143_Mac4.indd 128-129

รู้ก่อนเดินทาง

• เปิด​ให้​เข้า​ชม​ทุก​วัน วัน​จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. ส่วน​เสาร์ - อาทิตย์ เปิด​ถึง 18.00 น. • ขับ​รถ​ไป​ใช้​เส้น​บางบัวทอง ขึ้น​สะพาน​พระ​นั่ง​เกล้าฯ เข้า​ ถนน​รัตนาธิเบศร์ เลี้ยว​ซ้าย​เข้า​ถนน​กาญจนา​ภิเษก แล้ว​ เลีย้ ว​ขวา​เข้าถ​ นน​บางกรวย-ไทรน้อย ประมาณ 4 กิโลเมตร​ จะ​เห็น​ป้าย​บอก​ทาง​เข้า​วัด โทร. 02 571 1155

¤ÒÏ¿ÙÏ ¶.µÅÔ觪ѹÊ

ؾÃó

¶.Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÏ

• เนื่องจาก​วัด​นี้​ตั้ง​อยู่​ย่าน​ชุมชน​ตลาด​บางบัวทอง จึง​มี​ ของ​กิน​อร่อยๆ มากมาย​ ทั้ง​ก๋วยเตี๋ยว​เนื้อ​ร้าน​โส​โอชา​ รส​เด็ด ขนมจีน​บ้าน​คุณย่า​เสิร์ฟ​ขนมจีน​เส้น​สด และ​ตก​ เย็น​ยัง​มี​ตลาด​กลาง​คืน​ที่เต็ม​ไป​ด้วย​อาหาร​นานา​ชนิด​มา​ ให้​เลือกสรร

仾ÃÐÃÒÁ 5

ºÔê¡«Õ

ÇÑ´ºÃÁÃÒªÒ ¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡ ͹ØÊóÏ

ÃÃ.¾ÃÐáÁ‹Ï µÅÒ´ºÒ§ºÑǷͧ Ãà ÇÑ´ºÒ§ä¼‹ ÃÃ. ʶҹ .à·Èº âŵ ÕµÓ ÒÅ à·ÈºÒÅàÁ×ͧ Ñʹ¹ ÃÊÇ ÇÑ´Å ·º ¨ ÐËÒà ºÒ§ºÑǷͧ ØÃÕ

¶.ÃÒª¾Ä¡É

ä»Êоҹ¾ÃйÑè§à¡ÅŒÒ §ÒÁǧȏÇÒ¹

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

129

1/28/09 3:17:29 PM


เส้นทางออมบุญ

งาม​ล้ำ​ปราสาท​นคร​วัด ใน​เมือง​กรุง​เก่า 62.

พระ​ปรางค์​ ศรี​รัตน​มหาธาตุ เป็น​ปรางค์​ประธาน​ ของวัดตั้ง​อยู่​บน​ฐาน​ สี่เหลี่ยม​จัตุรัส ที่​มุม​ฐาน มี​ปรางค์​ทิศ​ประจำ​ อยู่​ทั้ง​สี่​มุม

วัด​ไชย​วัฒนา​ราม พระนครศรีอยุธยา

นอกจาก​พระ​ปรางค์ทตี่ งั้ ต​ ระหง่าน​อย่าง​งาม​สง่า​ท่ามกลาง​วนั เ​วลา​ทเ​ี่ คลือ่ น​คล้อย พระ​ระเบียง​รอบ​ พระ​ประธาน​ก็​มี​ความ​งาม​ไม่​แพ้​กัน พระพุทธ​รูป​ปูน​ปั้น​ปาง​มาร​วิชัย​ที่​เคย​ลงรัก​ปิด​ทอง จำนวน 120 องค์ เสมือน​กำแพง​เขต​ศักดิ์สิทธิ์​ที่​ปกป้อง​พุทธสถาน​แห่ง​นี้​มา​ยาวนาน

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

130

P.110-143_Mac4.indd 130-131

• เพิ่ม​มนต์​เสนห์​เมือง​เก่า​ด้วย​การ​เช่า​เหมา​เรือ​หางยาว​ ÇÑ´äªÂÇѲ¹ÒÃÒÁ จาก​พระราชวัง​จันทร​เกษม​เพื่อ​ล่อง​ไป​ตาม​ลำน้ำ​ป่า​สัก​ ผ่าน​วัด​พนัญ​เชิง​วรวิหาร วัด​พุทไธ​ศวรรย์ โบสถ์​โปรตุเกส​ Í.ºÒ§ä·Ã วั ด ​ก ษั ต รา​ธิ ​ร าชวรวิ ห าร เจดี ย์ ​พ ระ​ศ รี ​สุ ​ริ ​โยทั ย และ​​ วัด​ไชย​วัฒนา​ราม ช่วง​ตั้งแต่​ประมาณ 19.30 - 21.00 น. จะ​มี​การ​ส่อง​ไฟ​ชม​โบราณ​สถาน​อีก​ด้วย 347

ǧàÇÕ¹਴Տ ÇÑ´ÊÒÁ»Å×éÁ

¶.âè¹Ð

309

3477

áÁ‹¹éÓ਌ҾÃÐÂÒ

สะท้อน​ใน​แม่น้ำ​เจ้าพระยา​อัน​อลังการ​แล้ว ยัง​มี​ความ​งดงาม​ที่​เหนือ​กาล​เวลา ซึ่ง​ได้แก่ สถาปัตยกรรม​ ที่​จำลอง​แบบ​มา​จาก​นคร​วัด นับ​เป็น​ความ​อัศจรรย์​ที่​หา​ชม​ได้​ยาก​ใน​สมัย​นั้น สิ่ง​ที่​น่า​สนใจ ได้แก่​ พระ​ปรางค์​ศรี​รัตน​มหาธาตุ เป็น​ปรางค์​ประธาน​ของวัด ตั้ง​อยู่​บน​ฐาน​สี่เหลี่ยม​จัตุรัส ที่​มุม​ฐาน มี​ปรางค์​ ทิศ​ประจำ​อยู่​ทั้ง​สี่​มุม ซึ่ง​เป็นการ​รื้อฟื้น​ศิลปะ​สมัย​อยุธยา​ตอน​ต้น ที่​นิยม​สร้าง​ปรางค์​เป็น​ประธาน​ของวัด เช่น​การ​สร้าง​ปรางค์​ที่​วัด​มหาธาตุ​และ​วัด​ราช​บูรณะ โดย​บน​ยอด​ปรางค์​สันนิษฐาน​ว่า​เคย​ประดิษฐาน​ ​พระ​เจดีย์​ขนาด​เล็ก สื่อ​ถึง​พระ​เจดีย์​จุฬา​มณี​บน​ยอด​เขา​พระสุเมรุ อัน​เป็น​พระ​ธาตุ​ประจำ​ปี​เกิด​ของ​คน​ที่​ เกิด​ใน​ปี​จอ​มัก​จะ​แวะ​มา​สัก​กา​ระ​บูชา​เพื่อ​เป็น​มงคล​แก่​ชีวิต

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

3263

Ò¾ÃÐÂÒ áÁ‹¹éÓ਌

วัด​ไชย​วัฒนา​ราม คือ​ความ​อัศจรรย์​แห่ง​กรุง​ศรีอยุธยา ที่​จำลอง​ปราสาท​นคร​วัด​ของ​เขมร มา​ไว้ใจ​กลาง​อู่​ข้าว​อู่น้ำ​ของ​เมือง​ไทย วัดไ​ชย​วฒ ั นา​ราม ยังค​ ง​มนต์เ​สน่หม​์ า​นาน​นบั ร​อ้ ย​ปี วัดแ​ ห่งน​ น​ี้ อกจาก​จะ​มค​ี วาม​งดงาม​ทเ​ี่ ป็นภ​ าพ​

• โรตี​สายไหม​เป็น​หนึ่ง​ใน​ผลิตภัณฑ์​ที่​มีชื่อ​เสียง​มา​นาน​ของ​ ชาว​จังหวัด​อยุธยา นัก​ท่อง​เที่ยว​จะ​สามารถ​ซื้อ​มา​ชิม​ได้​ ตามใจ​ชอบ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​แผ่น​แป้ง​สี​เขียว​ใบ​เตย​ผสม​งา หรือ​สี​ขาว​ผสม​ถั่ว​เหลือง​ซีก ส่วน​เส้น​สายไหม​ก็​มี​ให้​เลือก​ หลาก​หลาย​เช่น​กัน

ÇÑ´¾¹ÑÞàªÔ§

âŵÑÊ

32 ʶҹÕÃ¶ä¿ ºÒ§»ÐÍÔ¹

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

131

1/28/09 3:17:34 PM


เส้นทางออมบุญ

ชื่อ​เสียง​อัน​โด่ง​ดัง​ของ​ องค์​พระ​นอน ซึ่ง​ใคร​ได้​มาก​ราบ​ นมัสการ​มัก​สมปรารถนา​ ตาม​สิ่ง​ที่​ฝัน

ขอ​พร​องค์​พระนอน ให้สม​ดัง​ปรารถนา

63.

วัด​สะตือ พระนครศรีอยุธยา

เสียง​ครื้นเครง​ของ​แตรวง จาก​ผู้​มา​บนบาน​ศาล​กล่าว​ขอ​พร​จาก​วัด​สะตือ มัก​ดัง​กึกก้อง​อยู่​ สม่ำเสมอ นั่น​เพราะ​ความ​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​องค์​พระ ที่​ชาว​บ้าน​นิยม​มา​ขอ​พร​เพื่อ​ความ​สุข​ สม​หวัง​ใน​ชีวิต อาจ​ไม่​ค่อย​คุ้น​ชื่อ​กัน​นัก​สำหรับ วัด​สะตือ อำเภอ​ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพราะ​วัด​นี้​แทบ​ไม่​ ได้​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​แผนที่​ท่อง​เที่ยว แต่​สำหรับ​ชาว​บ้าน​เมือง​กรุง​เก่า​แล้ว​เชื่อ​ว่า​ทุก​คน​รู้จัก​วัด​นี้​เป็น​อย่าง​ดี เพราะ​ชื่อ​เสียง​อัน​โด่ง​ดัง​ของ​องค์​พระ​นอน ซึ่ง​เป็น​พระพุทธ​รูป​ปาง​ไสยาสน์ หรือ พระ​นอน​ใหญ่ ใคร​ได้​ มาก​ราบ​นมัสการ​มัก​สมปรารถนา​ตาม​สิ่ง​ที่​ฝัน พระ​นอน​ใหญ่​องค์​นี้ สมเด็จ​พระ​พุทธ​า​จาร​ย์ (โต พรหม​รังสี) ได้​ทรง​สร้าง​ไว้​เป็น​อนุสรณ์​เมื่อ​ปี พ.ศ. 2413 ที่​วัด​สะตือ เดิมที​วัด​นี้​ชื่อ​ว่า วัด​ท่า​งาม สร้าง​ขึ้น​ใน​สมัย​กรุง​ศรีอยุธยา ภาย​หลัง​เปลี่ยน​เป็น​ วัดส​ ะตือ เ​พราะ​มส​ี ะตือใ​หญ่ข​ นึ้ อ​ ยูร​่ มิ ฝ​ งั่ น​ ำ้ ต​ รง​หน้าว​ ดั สะตือจ​ งึ เ​ป็นส​ ญั ลักษณ์ท​ บ​ี่ ง่ บ​ อก​ถงึ ส​ ภาพ​แวดล้อม​ ใน​อดีต ความ​ร่มรื่น​ของวัด มัก​ทำให้​ผู้​มา​เยือน​ได้​สงบ​จิตใจ​ใน​คราว​เดียวกัน นอกจาก​การ​เข้า​มาก​ราบ​ 132

P.110-143_Mac4.indd 132-133

นมัสการ​ขอ​พร​จาก​พระ​นอน​ใหญ่ และ​เมื่อ​ใด​ที่​มี​ ผู้​สมปรารถนา คุณ​จะ​ได้​เห็น​ขบวน​รำ​กลอง​ยาว​รอบ​ องค์​พระ อัน​เป็น​ภาพ​ที่​ชิน​ตา​ใน​ยาม​มา​เยี่ยม​เยือน​ วัด​สะตือ แห่ง​นี้

อร่อยประจำถิ่น

• บริเวณ​วัด​มี​ขนม​ไทย​หลาก​หลาย​จำหน่าย แต่​ที่​สะดุด​ตา​ ที่สุด​คือ “ร้าน​ทอง​ม้วน​สาย​ทอง” ซึ่ง​ทำ​ทอง​ม้วน​กัน​สดๆ ม้วน​กัน​ให้​เห็น ส่ง​กลิ่น​หอม​เย้า​ยวน​เสีย​เหลือ​เกิน • ร้าน​กนิ ล​ กู เ​ดียว ร้าน​แบบ​ชาว​บา้ น​ธรรมดา แต่อ​ าหาร​อร่อย อาหาร​ขึ้น​ชื่อ กุ้ง​เผา​ตัว​โตๆ น้ำ​จิ้ม​รส​เด็ด ส้มตำ​กุ้ง​สด เสิร์ฟ​พร้อม​กับ​ขนมจีน​ไข่​ต้ม ปลา​ช่อน​ทอด​ราด​สมุนไพร ผัด​ไทย​ไร้​เส้น ไป​ทาง​ท่าเรือ พอ​ถึง​ทาง​แยก​ไป​นครหลวง​ ก็​เลี้ยว​ขวา​เข้า​ไป​เรื่อยๆ ประมาณ 3 กิโลเมตร​ร้าน​จะ​อยู่​ หัว​มุม​โค้ง​ถนน​ทาง​ขวา​มือ​ • ร้าน​ลุง​ม้วน ถนน​นครหลวง-ท่าเรือ ตลาด​ใหม่​เหนือ​ วัด​โตนด แนะนำ​ปลา​ริม​แม่น้ำ​อร่อย​ทุก​จาน

รู้ก่อนเดินทาง

• ว่า​กัน​ว่า​หาก​ไป​บนบาน​ศาล​กล่าว​ด้วย​ขนมจีน​และ​ไข่​ต้ม​ จะ​สมหวัง​ดัง​ใจ​นึก

ä»ÍÂظ

ÂÒ

3467

·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍ.·‹ÒàÃ×Í Ê¶Ò¹ÕÃ¶ä¿ Ã¾.·‹ÒàÃ×Í ·‹ÒàÃ×Í

3022

仾Ãоط¸ºÒ·

»‡Òº͡·Ò§à¢ŒÒÇÑ´ µÅÒ´·‹ÒËÅǧ

ÇÑ´Êе×Í »‡Òº͡·Ò§à¢ŒÒÇÑ´

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

133

1/28/09 3:17:37 PM


เส้นทางออมบุญ

64. ร่มเย็น​เหมือน​ดัง​

อาจ​ไม่รู้​เลย​ว่า​ภาย​ใต้​ราก​และ ​ใบ​หนา​ของ​ต้น​โพธิ์ คือ​พระ​อุโบสถ สมัย​กรุง​ศรีอยุธยา​อัน​เก่า​แก่ ​ที่​ดู​ช่าง​น่า​พิศวง

โบสถ์​ปรก​โพธิ์ วัด​บาง​กุ้ง สมุทรสงคราม

ทุก​ประการ ร่ม​ไม้​ใบ​หนา​ที่​ให้​ความ​ร่มเย็น​ภาย​ใน​ โบสถ์​ปรก​โพธิ์​ ยัง​ช่วย​สร้าง​ความ​สงบ​สุข​ทาง​ใจ​ ได้​เป็น​อย่าง​ดี นอกจาก​นผ​ี้ ท​ู้ มี่ า​เยือน​วดั บ​ าง​กงุ้ ยังถ​ อื ว่าไ​ด้ม​ า​ เยือน​คา่ ย​รบ​โบราณ​ทส​ี่ ำคัญ เพราะ​วดั แ​ ห่งน​ เ​ี้ คย​เป็น​ ที่​ตั้ง​ค่าย​รบ​สมัย​อยุธยา​ที่​เรียก​กัน​ว่า​ค่าย​บาง​กุ้ง และ​ ยังเ​ป็นส​ ถาน​ทซ​ี่ งึ่ ส​ มเด็จพ​ ระเจ้าตากสินม​ หาราช​ทรง​ ใช้​ตั้ง​ค่าย​เพื่อรบกับข้าศึก​จน​มี​ชัย​อีก​ด้วย

อยู่​ใต้​ร่มโพธิ์​ร่ม​ไทร ใน​พระพุทธ​ศาสนา

อร่อยประจำถิ่น

• มาส​มุ​ทร​สงคราม​ทั้งที ต้อง​ไม่​พลาด​รายการ​อาหาร​ทะเล​ สดๆ โดย​เฉพาะ​ที่​ดอน​หอย​หลอด​ มี​ร้าน​อาหาร​ทะเล​ หลาย​ร้าน​ให้​เลือก​ลิ้ม​ลอง โดย​เฉพาะ​เมนู​เด็ด​ขึ้น​ชื้อ​คือ​ หอย​หลอด​ผัด​ฉ่า​รส​ชาติจัด​จ้าน

ä»ÃÒªºØÃÕ

134

P.110-143_Mac4.indd 134-135

Ò§¹¡á¢Ç´

ÇÑ´ºÒ§¡ØŒ§

Ãʧ¤ÃÒÁ-º

หาก​มา​ทว​ี่ ดั บ​ าง​กงุ้ แ​ ล้วล​ ะ​ก็ หาก​ไม่ส​ งั เกต​ให้ด​ ี คุณอ​ าจ​ไม่รเ​ู้ ลย​วา่ ภ​ าย​ใต้ร​ าก​และ​ใบ​หนา​ของ​ตน้ โ​พธิ์ คือ​พระ​อุโบสถ​์สมัย​กรุง​ศรีอยุธยา​อัน​เก่า​แก่​ที่​ดู​ช่าง​น่า​พิศวง ราวกับ​ว่า​ธรรมชาติ​ได้​เข้า​ช่วย​ค้ำ​ยัน​เสริม​ โครงสร้าง​โบสถเก่า​แก่​หลัง​นี้​ ให้​เข้ม​แข็ง​และ​ผ่าน​กาล​เวลา​มา​ได้​จน​ทุก​วัน​นี้ ไม่​เพียง​แต่​ความ​มหัศจรรย์​ แห่งธ​ รรมชาติท​ เ​ี่ ข้าแ​ ทรก​ตวั เ​ป็นห​ นึง่ เ​ดียวกันก​ บั ศ​ าสน​สถาน​เพียง​เท่านัน้ โบสถ์ท​ ไี่​ด้ร​บั ฉ​ ายา​ตาม​รปู ล​ กั ษณ์​ ว่า โบสถ์​ปรก​โพธิ์ แห่ง​วัด​บาง​กุ้ง​นี้ ยัง​เป็น​ที่​ประดิษฐานหลวง​พ่อ​ดำ หรือพระพุทธ​นิล​มณี พระพุทธ​รูป​ ​ปูน​ปั้น​ปาง​มาร​วิชัย ซึ่ง​เป็น​ที่​เคารพ​ศรัทธา​ของ​ชาว​สมุทรสงคราม และ​ท้อง​ถิ่น​ใกล้​เคียง​ใน​ด้าน​ของ​ พุทธคุณ​ความ​ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อ​กัน​ว่า​หาก​ผู้​ใด​ได้​เข้า​มา​สัก​กา​ระ​หลวง​พ่อ​ดำ​ใน​ โบสถ์​ปรก​โพธิ​์ แห่ง​นี้​แล้ว บารมี​ของ​ท่าน​จะ​ ช่วย​ปก​ปัก​รักษา​ให้​ชีวิต​มี​ความ​ร่มเย็น​เป็นสุข และ​​แคล้วคลาด​จาก​ปวง​ภัย สามารถ​เอาชนะ​อุปสรรค​ได้​

¤‹Òºҧ¡ØŒ§

¶.ÊÒÂÊÁØ·

ดังอ​ ศั จรรย์แห่งธ​ รรมชาติ.. ใต้ร​ ม่ โพธิแ​์ ละ​รม่ ไ​ทร​นนั้ ค​ อื ​โบสถ์อ​ นั ศักดิส์ ทิ ธิต์ งั้ แต่ส​ มัยอ​ ยุธยา มา​สัมผัส​ความ​ร่มเย็น​ด้วย​ส่วน​ลึก​ของ​หัวใจ เมื่อ​ได้​กราบ​ไหว้​หลวง​พ่อ​ดำ​ใน​โบสถ์​ปรก​โพธิ์

ä»Í.»Ò¡·‹Í

รู้ก่อนเดินทาง þ.ÍÑÁ¾ÇÒ 325

á¡ÍÑÁ¾

ÇÒ

µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ

ÃÃ.·ŒÒÂËÒ´ ¶.ÊÒÂ

¡

¹¡á¢Ç

Á-ºÒ§

§¤ÃÒ ÊÁØ·ÃÊ

• มา​ถึง​วัด​บาง​กุ้ง​แล้ว​อย่า​ลืม​แวะ​ชม​วัง​มัจฉา​​ด้าน​หน้า​วัด มีปลา​สวาย​ตัว​โต และ​ปลา​ชนิด​ต่างๆ มากมาย

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

135

1/28/09 3:17:45 PM


เส้นทางออมบุญ

เชื่อ​กัน​ว่า​คำ​อธิษฐาน​จะ​เป็น​จริง หาก​ดอก​สาละ​นั้น​ ร่วง​หล่น​ลง​มา​ตรง​เบื้อง​หน้า

วัด​พระ​นอน​จักร​สีห์วรวิหาร สิงห์บุรี

ÇÑ´»ÃÐ⪵ԡÒÃÒÁ ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÊԧˏºØÃÕ

3454

หาก​ได้​มา​​วัด​พระ​นอน​จักร​สีห์ จะ​ต้องตะลึง​ใน​ความ​งาม​และ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระพุทธ​รูป​ปูน​ปั้น​ ปิดท​ อง​ปาง​ไสย​าส​ น์ หรือท​ เ​ี่ รียก​กนั ว​ า่ ป​ าง​ปราบ​อสุร​ น​ิ ท​ราหู ทีม​่ ค​ี วาม​ยาว​จาก​พระ​เมาลีจ​ น​ปลาย​พระบาท​ ถึง 47.4 เมตร กล่าว​กัน​ว่า​องค์​พระ​นอน​จักร​สีห์ ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ใน​สมัย​กรุง​ศรีอยุธยา และ​ได้​รับ​การ​ทำนุ​บำรุง​ เรื่อย​มา​หลาย​ยุค​สมัย ซึ่ง​ครั้ง​หนึ่ง​พระบาท​สมเด็จ​พระ​จุลจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว รัชกาลที่ 5 เคย​เสด็จ​ พระราชดำเนิน​มาท​รง​สัก​กา​ระ และ​พระราชทาน​เงิน​บูรณะ​พระ​นอน​จักร​สีห์​ด้วย​พระองค์​เอง องค์​พระ​นอน​จักร​สีห์​นั้น​เป็น​ที่​เคารพ​บูชา​ของ​ชาว​สิงห์บุรี​และ​ชาว​ไทย​ทั่ว​สารทิศ ซึ่ง​พา​กัน​มา​​ สักก​ า​ระ​กนั ไ​ม่ข​ าด​สาย ด้วย​ศรัทธา​ใน​ความ​ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ และ​เชือ่ ก​ นั ว​ า่ ผ​ ท​ู้ ไี่​ด้ม​ า​ปดิ ท​ อง​บชู า​องค์พ​ ระ​นอน​แล้ว​ 136

P.110-143_Mac4.indd 136-137

32 3032

Í.¤‹ÒºҧÃШѹ

ÇÑ´¾Ãй͹ ¨Ñ¡ÃÊÕˏÇÃÇÔËÒà ÇѴ˹ŒÒ¾ÃиҵØ

ØÃÕ

Ãóº

ä»Êؾ

ä»Í‹Ò§·Í§

ทำบุญ​ปิด​ทอง​พระพุทธ​รูป​ปาง​ไสยาสน์ ​ที่​ยาว​ที่สุด​ใน​ประเทศ ที่​วัด​พระ​นอน​จักร​สีห์​วรวิหาร ชม​ต้น​สาละ​ลังกา​ต้น​ใหญ่ ที่​เชื่อ​กัน​ว่า​คำ​อธิษฐาน​จะ​เป็น​จริง หาก​ดอก​สาละ​นั้น​ร่วง​หล่น​ลง​ มา​ตรง​เบื้อง​หน้า

ä» ÊԧˏºØÃÕ

ให้​เกิด​แต่​สิ่ง​ที่​ดี​ใน​ชีวิต

áÁ‹¹éÓ਌Ҿ ÃÐÂÒ

65. ขอ​พร​พระ​นอน​จักร​สีห์

จะ​เกิด​ความ​เป็น​สิริ​มงคล​แห่ง​ชีวิต นอกจาก​นี้ใ​น​บริเวณ​วดั พ​ ระ​นอน​จกั ร​สหี ว​์ รวิหาร ยัง​มี​ต้น​สาละ​ลังกา​ต้น​ใหญ่ อัน​เป็นต้น​ไม้​สำคัญ​ ​ใน​พุทธ​ประวัติ​ที่​ผลิ​ดอก​บาน​สะพรั่ง​สวยงาม​อยู่​ เสมอ ราวกับ​รอ​คอย​พุทธศาสนิกชน​ให้​มา​ชื่นชม​ มี ​ค น​ท้ อ ง​ถิ่ น ​กระซิ บ ​ว่ า ​ส าละ​ลั ง กา​ต้ น ​นี้ ​มี ​ค วาม​ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ​แ ละ​เสี่ ย งทาย​ไ ด้ ​แ ม่ น ยำ​นั ก หาก​คุ ณ​ ​ตั้ง​จิต​อธิษฐาน​สิ่ง​ใด แล้ว​ดอก​สาละ​นั้น​ร่วง​หล่น​ ลง​ต รง​ห น้ า …หมายความ​ว่ า ​ค ำ​อ ธิ ษ ฐาน​นั้ น ​จ ะ​​ เป็น​จริง

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• สิงห์บรุ น​ี นั้ ม​ ชี อื่ เ​รือ่ ง​ปลา​ชอ่ น ใคร​ชอบ​ปลา ควร​แวะ​ ร้าน​แม่​ลาป​ลา​เผา ที่​มี​เมนู​เด็ด คือ​ปลา​ช่อน​แม่​ลา​ เผา​ย่าง​ไฟ​อ่อนๆ หรือ​น้ำ​พริก​ปลา​ช่อน​สด​ที่​ใครๆ ก็​ ไม่​อาจ​ปฏิเสธ​ใน​ความ​อร่อย รวม​ทั้ง​อาหาร​จาน​เด็ด​ อื่น​หลาย​รายการ โทร. 036 512 431

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

• หาก​ต้ อ งการ​ม า​ร่ ว ม​ง าน​ปิ ด ​ท อง​ป ระจำ​ปี ​ พระ​นอน​จักร​สีห์​นั้น ควร​มา​ใน​ช่วง​วัน​แรม 7- 8 ค่ำ ของ​เดือน​ตุลาคม ซึ่ง​ถือ​เป็น​งาน​ใหญ่​งาน​หนึ่ง​ของ​ จังหวัด​สิงห์บุรี

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

137

1/28/09 3:17:50 PM


เส้นทางออมบุญ

66. ชม​วัด​ใน​ตำนาน

กราบ​นมัสการ​ หลวง​พ่อ​โต

วัด​ป่า​เล​ไลยก์​วรวิหาร สุพรรณบุรี

ใคร​ที่​ได้​แวะ​เวียน​ไป​เที่ยว​สุ​พร​รณฯ ก็​มัก​จะ​ต้อง​ไป​กราบ​นมัสการ หลวง​พ่อ​โต​แห่ง​วัด​ป่า​เล​ไลย​ก์ อยู่​เส​มอๆ ก้าว​ต่อ​ไป​ข้าง​หน้า​ของ​ชีวิต​ จะ​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สุขสม​หวัง จำนวน 36 องค์ ​ ทุก​วัน​จะ​มี​ผู้คน​ทั่ว​ทุก​สารทิศ​เข้า​ มาก​ราบ​นมัสการ​แทบ​พระบาท​พระ​ป่า​เล​ไลยก์​อยู่​ไม่​ ขาด​สาย เพราะ​เชื่อ​กัน​ว่า​จะ​ทำให้​ชีวิต​มี​แต่​สิริ​มงคล สุข​กาย​สบายใจ ก้าว​เดิน​ไป​ทาง​ไหน​ก็​ไร้​ซึ่ง​อุปสรรค​

รู้ก่อนเดินทาง

P.110-143_Mac4.indd 138-139

3260

ÃóºØÃÕ

áÁ‹¹éÓÊؾ

ÇÑ´¾ÃÐÃÙ»

¶.ÁŒÒÊÕËÁÍ¡

¶.¢Ø¹ªŒÒ§

ʶҹÕÃ¶ä¿ ÊؾÃóºØÃÕ

¶.¢Ø¹ Ἃ¹

ÇÑ´»†ÒàÅäÅ¡ÇÃÇÔËÒÃ

ä»Í‹Ò§·Í§ ¶.à³Ãá¡ŒÇ

138

• แวะ​ชมิ ข​ นม​สาลี​เ่ มือง​สุพรรณ และ​ขนม​หวาน​สารพัดช​ นิด หรือซ​ อื้ ป​ ลา​แม่นำ้ ห​ ลาก​ชนิดท​ น​ี่ ำ​มา​ตาก​แห้ง เช่น ปลา​มา้ ปลา​ราก​กล้วย ฯลฯ

΂

หลาย​ต่อ​หลาย​คน​รู้จัก และ​ใน​ฐานะ​วัด​คู่​บ้าน​คู่​เมือง​สุพรรณบุรี วัด​นี้​จึง​มี​ความ​สำคัญ​ไม่​น้อย แม้​เวลา​ ล่วง​ผ่าน​กี่​ยุค​สมัย ใคร​ที่​ได้​แวะ​เวียน​ไป​เที่ยว​สุ​พร​รณฯ ก็​มัก​จะ​ต้อง​ไป​กราบ​นมัสการ​หลวง​พ่อ​โต​แห่ง​​ วัด​ป่า​เล​ไลยก์ ​อยู่​เส​มอๆ วัด​ป่า​เล​ไลยก์​ได้​รับ​การ​บูรณะ​ปฏิสังขรณ์​ครั้ง​ใหญ่ คืน​ความ​งดงาม​สู่​ขอบ​ ขัณฑสีมา​อกี ค​ รัง้ ใ​น​สมัยร​ชั กาล​ที่ 4 และ​ได้ก​ ลาย​เป็นศ​ นู ย์ร​วม​จติ ใจ​ของ​ชาว​สพุ รรณบุรน​ี บั แ​ ต่น​ นั้ เ​ป็นต้นม​ า​ สำหรับ​หลวง​พ่อ​โต​หรือ​พระ​ป่า​เล​ไลยก์​นั้น เป็น​พระพุทธ​รูป​ปาง​ป่า​เล​ไลยก์​ขนาด​ใหญ่ มี​พุทธ​ศิลป์​ แบบ​อู่ทอง​ประทับ​นั่ง​ห้อย​พระบาท​สูง​ตระหง่าน​อยู่​ภายใน​วิหาร ดู​สง่า​งาม​ยิ่ง​นัก องค์​พระ​มี​ความ​สูง​ถึง 23.48 เมตร และ​ภายใน​องค์​พระพุทธ​รูป​ยัง​บรรจุ​พระบรม​สารีริกธาตุ ที่​ได้​มา​จาก​พระ​มหา​เถร​ไลย​ลาย​

อร่อยประจำถิ่น

ÇÑ´¾ÃÐÈÃÕÃѵ¹ ÁËÒ¸ÒµØ ¾Ô¾Ô¸Àѳ± ÅÙ¡ËÅÒ¹¾Ñ¹¸ØÁѧ¡Ã

ä» Í.͋ٷͧ ¶.ÁÒÅÑÂáÁ¹

¶.¹Ò§áÇ‹¹á¡

จาก​วัด​ใน​วรรณคดี​ขุน​ช้าง​ขุนแผน สู่​การ​เป็น​วัด​สำคัญ​คู่​บ้าน​คู่​เมือง​สุพรรณบุรี เชื่อ​กัน​ว่า​ หาก​ได้​มี​โอกาส​มาก​ราบ​เท้า​หลวง​พ่อ​โต​แห่ง​วัด​ป่า​เล​ไลยก์​สัก​ครั้ง​ใน​ชีวิต ก้าว​ต่อ​ไป​ข้าง​หน้า​ ของ​ชีวิต​จะ​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สุขสม​หวัง บท​ตอน​อัน​สนุกสนาน​จาก​วรรณคดี​ขุน​ช้าง​ขุนแผน ได้​สร้าง​ชื่อ​ให้​ วัด​ป่า​เล​ไลยก์ กลาย​เป็น​วัด​ที่​

• ใน​วัน​ขึ้น 7-9 ค่ำ เดือน 5 และ​เดือน 12 จะ​มี​งาน​เทศกาล​ สมโภช​และ​นมัสการ​หลวง​พ่อ​วัด​ป่า​เล​ไลย์​ซึ่ง​จัด​ขึ้น​เป็น​ ประจำ​ทุก​ปี • วั ด ​ป่ า ​เ ล​ไ ลย์ ตั้ ง ​อ ยู่ ​บ น​ถ นน​ม าลั ย ​แ มน ต.รั้ ว ​ใ หญ่ ​ ทาง​ฝั่ง​ตะวัน​ตก​ของ​แม่น้ำ​สุพรรณบุรี ห่าง​จาก​ศาลา​กลาง​ จังหวัด 4 กม.

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

139

1/28/09 3:17:55 PM


เส้นทางออมบุญ

วัด​แห่ง​นี้แม้​จะ อยู่​บน​ยอด​เขา​ แต่​พุทธศาสนิกชน​ ก็​มิได้​ย่อท้อ​ที่​จะ​ขึ้น​ บันได​สูง​ชัน ​เพื่อ​ขึ้นมาสัก​กา​ระ​

ก้ม​กราบ​พระพุทธบาท​จำลอง วัด​ถ้ำ​เสือ​วิปัสสนา​กระบี่

แม้​แสงแดด​ร้อน​แรง​ ​ แม้​สายลม​พัด​พา​เย็น​เพียง​ใด​ แต่​ทั้งหมด​ก็​ต้อง​พ่าย​ให้​กับ​คลื่น​พลัง​ แห่ง​ศรัทธา​ที่​พุทธศาสนิกชน​ต่าง​ตั้ง​จิต​มั่น​เพื่อ​ว่า​ครั้ง​หนึ่ง​ใน​ชีวิต​จะ​ได้​ขึ้น​มา​สัก​กา​ระ​บูชา ​รอย​พระพุทธบาท​ณ​วัด​ถ้ำ​เสือ​วิปัสสนา วัด​ถ้ำ​เสือ​วิปัสสนา​ ถือ​ได้​ว่า​เป็น​วัด​ที่​เปี่ยม​ด้วย​พลัง​แห่ง​ศรัทธา​ จาก​ทั้ง​พุทธศาสนิกชน​ชาว​

ไทย​และ​ต่าง​ประเทศ​ แม้​วัด​แห่ง​นี้​จะ​ตั้ง​อยู่​บน​ยอด​เขา​ที่​โอบ​ล้อม​ด้วย​เทือก​เขา​และ​เวิ้ง​ทะเล​อันดามัน แต่​พุทธศาสนิกชน​ก็​มิได้​ย่อท้อ​ที่​จะ​ขึ้น​บันได​สูง​ชัน​เพื่อ​มา​สัก​กา​ระ​กราบ​ไหว้​ วัด​แห่ง​นี้​เดิมที​เล่า​กัน​ว่าเป็น​ที่​อยู่​ของ​เสือ​โคร่ง​ และ​ด้วย​สภาพ​แวดล้อม​ที่​เป็น​ภูเขา​ อีก​ทั้ง​มี​ถ้ำ​ อยู่​มากมาย​นี่เอง​ จึง​ทำให้​ถ้ำ​เสือก​ลาย​เป็น​สถาน​ที่​วิปัสสนา​กรรมฐาน​ของ​พระ​สงฆ์​อัน​แสน​สงบ​ใน​กาล​ ต่อ​มา​ โดย​ภายใน​วัด​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​ของเ​จ้า​แม่​กวน​อิม​ ที่​มี​ความ​สูง​กว่า​5​ เมตร​ ให้​นัก​ท่อง​เที่ยว​ ได้​เข้า​มา​สัก​กา​ระ​ขอ​พร​ และ​ที่​จะ​ขาด​ไม่​ได้​เลย​สำหรับ​การ​มา​เที่ยว​วัด​ถ้ำ​เสือ​วิปัสสนา​ก็​คือ​ การ​เดินขึ้น​ 140

P.110-143_Mac4.indd 140-141

อร่อยประจำถิ่น

•​ ระหว่าง​ทาง​ขึ้น​เขา​คุณ​สามารถ​แวะ​ชิม​ความ​อร่อย​ดั้งเดิม​ จาก​ร้าน​ข้าง​ทาง​ได้​มากมาย​ และ​พลาด​ไม่​ได้​เลย​ก็​คือ​ ขนมจีน​ปักษ์ ​ใต้​ ที่​มี ​ให้​เลือก​ทั้ง​แกง​ไตปลา​ น้ำยา​ป่า​ น้ำยา​กะทิ​ กิน​คู่​ผัก​พื้น​เมือง​หลาก​ชนิด​โดยเฉพาะผัก​ต้ม​ ราด​น้ำ​กะทิ​

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ ใคร​ที่มา​เที่ยว​แล้ว​ยัง​ไม่​ได้​ขึ้น​เขา​พิชิต​บันได​1,273​ ขั้น​ บอก​ได้​เลย​ว่า​ยัง​มา​ไม่​ถึง​วัด​ถ้ำ​เสือ​วิปัสสนา​ นอกจาก​วิว​ เมือง​กระบี่​ที่​หา​ชม​ที่ไหน​ไม่​ได้​แล้ว​ คุณ​ยัง​เพลิดเพลิน​ไป​ กับ​การ​ให้​อาหาร​ลิง​เจ้า​ถิ่น​อีก​ด้วย •​ วัด​ถ้ำ​เสือ​วิปัสสนา​โทร.​075​631​452​ www.watthumsuakrabi.com

ÇÑ´¶éÓàÊ×Í ¡Í§ÃŒÍµÓÃǨ µÃÐàǹªÒÂá´¹ 426

仹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

¶.ÃÒɮϾѲ¹Ò

67. ฝ่าบ ​ ันได​สูง​ชัน​

บันได​สูง​ทั้งหมด​​1,273​​ขั้น​​สู่​ยอด​เขา​แก้ว​เพื่อ​กราบ​ไหว้พระพุทธบาท​จำลอง​และพระพุทธ​รูป​หยก​ขาว​ ศิลปะ​พม่า​อายุ​นับ​ร้อย​ปี​ เพื่อ​เสริม​สิริ​มงคล​ให้​กับ​ชีวิต​ จาก​จุด​นี้​สามารถ​ชม​วิว​เมือง​กระบี่​ได้​ไกล​ สุด​ลูก​หู​ลูก​ตา​อีก​ทั้ง​ยัง​มอง​เห็น​ลำน้ำ​กระบี่​และ​เขา​ขนาบ​น้ำ​จาก​มุม​สูง​ได้​อีก​ด้วย​

á¡ä¿á´§

4

仵Ãѧ

àÁ×ͧ¡ÃкÕè

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​221

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

141

1/28/09 3:18:03 PM


เส้นทางออมบุญ

68. ตื่น​ตา​องค์​พระ​เจดีย์​

ศรี​เมือง​คอน

วัด​พระมหาธาตุ​วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ถ้า​คุณ​มี​โอกาส​สัก​กา​ระ​ สัก​ครั้งใน​ชีวิต ความ​เจริญ​ก้าวหน้า​ จะ​ผลิ​ดอก​ออก​ผล​ ตาม​มา​ใน​ทุกๆ ด้าน ราย​ร อบ​ไ ป​ด้ ว ย​เ จดี ย์ ​ร าย​เ ล็ ก ๆ อี ก ​ม ากมาย​ ส่ ว น​ที่ ​มุ ม ​ก ำแพง​แ ก้ ว ​มี ​พ ระบรม​ธ าตุ ​จ ำลอง​ ประดิษฐาน​อยู่​ทั้ง​สี่​มุม รวม​ทั้ง​ตำนาน​ท้าว​จตุ​คาม​ ราม​เทพ ก็ม​ แ​ี หล่งก​ ำเนิดอ​ ยูบ​่ น​สายน้ำแ​ ห่งศ​ รัทธา ณ​ วัด​พระ​มหาธาตุ​วรมหาวิหาร ด้วย​เช่น​กัน ä»Ê¹ÒÁºÔ¹ ¨ ´ç Áà ¹Ê ÊÇ ¾ÃÐÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã 84401 § ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍ.àÁ×ÍÃÒª ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁ ÈÒŨ.¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª 4016

​ภาค​ใต้​ของ​ไทย​วัด​แห่ง​นี้​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ใน​สมัย​อาณาจักร​ตาม​พร​ลิงค์ มี​ลักษณะ​เป็น​สถาปัตยกรรม​แบบ​​ ศรี​วิชัย ส่วน​เหตุ​ที่​วัด​แห่ง​นี้​เป็น​ศูนย์​รวม​ศรัทธา​ของ​พี่​น้อง​ชาว​ใต้​มา​นาน​นับ​ร้อย​ปี ก็​เพราะ​ภายใน​ ​พระบรม​ธาตุ​เจดีย์​องค์​ใหญ่ ประดิษฐาน​ไว้​ซึ่ง​พระบรม​สารีริกธาตุ​ของ​องค์​พระ​สัมมา​สัม​พุทธ​เจ้า ถ้า​คุณ​ มี​โอกาสสัก​กา​ระ​สัก​ครั้ง​ใน​ชีวิต ความ​เจริญ​ก้าวหน้า​จะ​ผลิ​ดอก​ออก​ผล​ตาม​มา​ใน​ทุกๆ ด้าน นอกจาก​ นี้​ยัง​เป็น​สถาน​ที่​ประดิษฐาน​ของ​ท้าว​ขัต​ตุ​คาม และ​ท้าว​ราม​เทพ ซึ่ง​ถือ​เป็นต้น​กำเนิด​ของ​การ​บูชา​​ องค์​จตุ​คาม​ราม​เทพ ที่​ได้​รับ​ความ​นิยม​ใน​ปัจจุบัน สิ่ง​ที่ ​ไม่​เสื่อม​คลาย​ไป​ตาม​กาล​เวลา ทุก​คราว​ที่ ​ได้​มา​เยี่ยม​เยือน​พระ​อาราม​แห่ง​นี้ คือ​ความ​ งาม​ด้าน​สถาปัตยกรรม​ที่​สืบทอด​จาก​รุ่น​สู่​รุ่น โดย​วัด​แห่ง​นี้​มี​พระบรม​ธาตุ​องค์ ​ใหญ่​เป็น​ศูนย์กลาง​ 142

P.110-143_Mac4.indd 142-143

ä»»Ò¡¹¤Ã

Ë;ÃÐÍÔÈÇà 4103

408

ÇÑ´¾ÃÐÁËÒ¸ÒµØÇÃÁËÒÇÔËÒÃ

¶.ÈÃÕ¸ÃÃÁâÈ¡

แม้เ​มือง​นครศรีธรรมราช จะ​มค​ี วาม​ผสม​ผสาน​ทงั้ ศ​ าสนา​พทุ ธ​และ​พราหมณ์ ทว่าท​ กุ ศ​ าสนา​ ก็ส​ ามารถ​มา​หลอม​รวม​กนั ไ​ด้ ณ วัดพ​ ระ​มหาธาตุว​ รมหาวิหาร แม้เ​วลา​ลว่ ง​ผา่ น แต่พ​ ลังแ​ ห่ง​ ศรัทธา​กลับ​ไม่​เคย​เสื่อม​คลาย วัด​พระ​มหาธาตุ​วรมหาวิหาร ถือว่า​เป็น​พระ​อาราม​หลวง​ชั้น​เอก ที่​สำคัญ​ที่สุด​แห่ง​หนึ่ง​ใน​

อร่อยประจำถิ่น

• มา​ถึง​วัด​มหา​ธาตุ ต้อง​ไม่​ลืม​ที่​จะ​ถาม​หา​มังคุด​คัด ของดี​เมือง​นครฯ ที่​นำ​มังคุด​อ่อน​มา​ผ่าน​ขั้น​ตอน​​ การ​ดอง​จน​ได้เ​ป็นม​ งั คุดค​ ดั แ​ สน​กรอบ​กนิ ไ​ด้ท​ งั้ เ​นือ้ ​ และ​เมล็ด ใคร​มา​ที่​นี่​แล้ว​ไม่​ได้​ชิม​บอก​ได้​เลย​ว่า​ยัง​ มา​ไม่​ถึง​เมือง​คอน

รู้ก่อนเดินทาง

• ใน​วัน​สงกรานต์ ชาว​นครศรีธรรมราช​จะ​อัญเชิญ​ พระ​พุทธ​สิ​หิงค์​แห่​ไป​ยัง​สนาม​หน้า​เมือง เพื่อ​ให้​ ประชาชน​ได้​สรง​น้ำ เพื่อ​ความ​เป็น​สิริ​มงคล​เป็น​ ประจำ​ทุก​ปี

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

143

1/28/09 3:18:06 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

บริเวณ​ท้อง​ถนน​นับ​จาก​ประตู​ท่าแพ​ ไป​จนถึง​ถนน​ราชดำเนิน​นั้น​ถูก​จับจอง​ ให้​กลาย​เป็น​ถนน​คน​เดิน​​ที่​เรียก​ได้​ว่า​มี​ ขนาด​ใหญ่​ที่สุด​ของ​เมือง​ไทย​

ถนน​คน​เดินว​ ัน​อาทิตย์​เชียงใหม่

ดังส​ วรรค์บ​ น​ดนิ ข​ อง​นกั ช​ อปปง้ ​​​เมือ่ ถ​ นน​กลาง​เมือง​เชียงใหม่​ถูกเ​นรมิตใ​ห้เ​ป็นถ​ นน​คน​เดิน​ ทุกว​ นั อ​ าทิตย์​เพือ่ ใ​ห้ค​ ณ ุ ไ​ด้เ​ลือก​ซอื้ ห​ า​สนิ ค้า​ชม​การ​แสดง​ทาง​วฒ ั นธรรม​และ​ชมิ อ​ าหาร​พนื้ ​ เมือง​กัน​ได้​อย่าง​สุด​แสน​จำเริญ​ใจ เชียงใหม่​เป็น​ดิน​แดน​ที่​สวยงาม​ไป​ด้วย​ธรรมชาติ​ ศิลป​วัฒนธรรม​ วัดวา​อาราม​ และ​ดอย​สุ​เทพ​ ที่​สูง​เด่น​เป็น​สง่า​คู่​เมือง​ล้าน​นา​แห่ง​นี้​มา​ชั่ว​นา​ตาปี​ ซึ่ง​มี​มนต์​ขลัง​ดึงดูด​ให้​มี​ผู้​มา​เยือน​ไม่​เคย​ขาด​สาย​ และ​เป็น​เมือง​ท่อง​เที่ยว​ที่​มี​กิจกรรม​หลาก​หลาย​ให้​ทำ​ใน​แต่ละ​วัน เมื่อ​ได้​เวลา​บ่าย​ร่ม​ลม​คล้อย​ใน​ทุก​วัน​อาทิตย์​นั้น​เป็น​ที่​รู้​กัน​ดี​ใน​หมู่​ชาว​เชียงใหม่​และ​นัก​ท่อง​เที่ยว​ ผู้​มา​เยือน​ทั้ง​ชาว​ไทย​และ​ชาว​ต่าง​ชาติ​ ต่าง​มี​นัด​สำคัญ​ เพราะ​เป็น​วัน​ที่​บริเวณ​ท้อง​ถนน​นับ​จาก​ประตู​ ท่าแพ​ ไป​จนถึง​ถนน​ราชดำเนิน​นั้น​ ถูก​จับจอง​ให้​กลาย​เป็น​ถนน​คน​เดิน​ ที่​เรียก​ได้​ว่า​มี​ขนาด​ใหญ่​ที่สุด​ ของ​เมือง​ไทย​ ถนน​ที่ ​เ คย​ค ลาคล่ ำ ไป​ด้ ว ย​ร ถ​ จะ​ก ลาย​เ ป็ น ​ล าน​ค น​เ มื อ งที่ ​ถู ก ​แ ทนที่ ​ด้ ว ย​สิ น ค้ า ​ท ำ​มื อ​ หัตถกรรม​พนื้ บ​ า้ น​หลาก​หลาย​ชนิด​วาง​ขาย​อยูต​่ ลอด​สอง​ฝงั่ ​อาทิ​ผ้าท​ อ​เครือ่ ง​เงิน​ไม้แ​ กะ​สลัก​ภาพ​เขียน​ 144

P.144-181_Mac4.indd 144-145

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

•​ มา​เชียงใหม่​ก็​ต้อง​รับ​ประทาน​อาหาร​เหนือ​จึง​จะ​ครบ​สูตร​ ข้าว​ซอย​นนั้ เ​ป็นอ​ าหาร​ขนึ้ ช​ อื่ อ​ ย่าง​หนึง่ ท​ ค​ี่ วร​ลมิ้ ล​ อง​​​ชาว​ เชียงใหม่แ​ นะนำ​วา่ ข้าว​ซอย​ทรี่ า้ น​ขา้ ว​ซอย​เสมอใจ​ใกล้ก​ บั ​ วัด​ฟา​ฮ่า​มนั้​นอ​ร่อย​ได้​ใจ​จริงๆ​โทร.​053​242​928​

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ ช่วง​เวลา​แดด​ร่ม​ลม​ตก​ไป​จนถึง​ยาม​ค่ำ​ของ​วัน​อาทิตย์​คือ​ เวลา​ที่​เหมาะ​สม​กับ​การ​เดิน​ถนน​คน​เดิน​มาก​ที่สุด​ เพราะ​ อากาศ​กำลัง​เย็น​สบาย​ และ​มี​ร้าน​รวง​ต่าง​เปิด​กัน​พร้อม​ พรั่ง​แล้ว •​ ใน​วัน​เสาร์​จะ​มี​ถนน​คน​เดิน​ที่​ถนน​วัว​ลาย •​ ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า​212

¶.ªŒÒ§Á‹ÍÂ

¶.ÃÒªÇÔ¶Õ ¶.ÃÒª´Óà¹Ô¹

¶.ÁÙÅàÁ×ͧ

ชม​ศิลปะ​ล้าน​นา​ ใน​วัน​ที่​ถนน​มี​ไว้​ให้​คน​เดิน

¶.ÊÒÁŌҹ

69. เลือก​ซื้อ​สินค้า​ทำ​มือ​

ผลิตภัณฑ์​จาก​ชาว​ไทย​ภูเขา​ ไป​จนถึง​งาน​ศิลปะ​ สมัย​ใหม่​ ที่​ให้​เลือก​ซื้อ​อย่าง​จุใจ​ หาก​เดิน​ไป​เรื่อยๆ​ นั้น​ ยัง​อาจ​ได้​ชม​การ​แสดง​ของ​ศิลปิน​และ​นัก​แสดง​ สมัคร​เล่น​ทีม่ า​รอ้ ง​มา​รำ​ให้ไ​ด้ช​ ม​กนั อ​ ย่าง​สนุกสนาน​ ตาม​จดุ ต​ า่ งๆ​บน​ถนน​และ​บริเวณ​ลาน​อนุสาวรียส​์ าม​ กษัตริย​์ หาก​ทอ้ ง​หวิ ก​ ส​็ ามารถ​ซอื้ ห​ า​อาหาร​พนื้ เ​มือง​ และ​ขนม​ต่างๆ​เคี้ยว​เล่น​เพ​ลินๆ​ไป​ได้​อรรถรส​ของ​ การ​เดิน​เที่ยว​ชม​ถนน​คน​เดิน​อย่าง​เต็ม​รูป​แบบ

¶.·‹Òá¾

ÊÀÍ.àÁ×ͧ ¶.¤¹à´Ô¹ àªÕ§ãËÁ‹ ¶.ÃÒªÁÃäÒ

¶.ÅÍÂà¤ÃÒÐˏ

¶.ºÓÃاºØÃÕ 108

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

145

1/28/09 3:22:01 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ได้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ แห่งใหม่ของเมืองปายในปัจุบัน อาหาร​การ​กิน​แบบ​ยู​นนาน​ต้น​ตำรับ ใน​บริเวณ​นั้น​ ยังม​ บ​ี า้ น​ดนิ ส​ าธิตท​ แ​ี่ สดง​ถงึ ค​ วาม​เป็นอ​ ยูแ​่ บบ​ดงั้ เดิม นั่น​เป็น​เพราะ​บ้าน​ดิน​นั้น​จะ​เย็น​สบาย​ใน​หน้า​ร้อน​ และ​จะ​อบอุ่น​ใน​หน้า​หนาว สำหรับ​ผู้​ที่​ชอบ​ความ​ตื่น​ เต้น​และ​ไม่​กลัว​ความ​สูง อาจ​ลอง​ไป​โล้​ชิง​ช้า​ชาว​เขา​​ ทีอ​่ ยู่ใ​นบริเ​วน​ศนู ย์ว​ ฒ ั นธรรม หรือจ​ ะ​ขม​ี่ า้ ท​ ช​ี่ าว​บา้ น​ เตรียม​ไว้​ให้​ก็​น่า​สนุก​ไม่​เบา

70. แวะ​บ้าน​ดิน

กิน​ขา​หมู ดู​วัฒนธรรม​จีน​ยูน​นาน

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

146

P.144-181_Mac4.indd 146-147

͹

เมือง​ปาย​นอกจาก​จะ​สวยงาม​ดว้ ย​ทวิ ทัศน์ข​ อง​ขนุ เขา แม่นำ้ ป​ าย​แล้ว วิถช​ี วี ติ แ​ ละ​วฒ ั นธรรม​ของ​ผคู้ น​ หลาก​ชาติพันธุ์​ที่​อาศัย​อย่าง​กลมกลืน​อยู่​ใน​หุบเขา​แห่ง​นี้ ยัง​เป็น​สิ่ง​ที่​เติม​เสน่ห์​ให้​เมือง​ปาย​มี​เอกลักษณ์​ ไม่​เหมือน​เมือง​อื่นใ​ด ห่าง​จาก​ใจกลาง​เมือง​ปาย​ไป​ราว 5 กิโลเมตร เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​หมู่บ้าน​สันติ​ชล หรือ​ที่​รู้จักกัน​ใน​ชื่อ​ หมู่บ้าน​จีน​ยู​นนาน ซึ่ง​เป็น​ชุมชน​ชาว​เขา​เชื้อ​สาย​จีน​ยูน​นาน​ที่​อพยพ​มา​อาศัย​อยู่ โดย​ปัจจุบัน​ชุมชน​ แห่ง​นี้​ได้​ร่วม​กัน​ก่อ​ตั้ง​ศูนย์​วัฒนธรรม​จีน​ยู​นนาน​ขึ้น​ที่​กลาง​หมู่บ้าน เพื่อ​ให้​ผู้​ที่​เดิน​ทาง​มา​เยือน​ได้​เข้า​ถึง และ​สัมผัส​กับ​วัฒนธรรม​จีน​ยูน​นาน​อย่าง​ใกล้​ชิด ซึ่ง​ได้​กลาย​เป็น​สถาน​ที่​ท่อง​เที่ยว​ที่​สำคัญ​แห่ง​หนึ่ง​ของ​ เมือง​ปาย​ใน​ปัจจุบัน ใน​บริเวณ​ลาน​วัฒนธรรม​ยู​นนาน​นั้น มี​ก้อน​หิน​ใหญ่​และ​รูป​มังกร​พัน​เสา เป็น​สัญญ​ลักษณ์​อยู่​ตรง​ กลาง และ​ราย​รอบ​ไป​ด้วย​ร้าน​ค้า​ของ​ที่​ระลึก ร้าน​อาหาร​จีน​ยู​นนาน มี​บริการ​ให้​กับ​ผู้​ที่​ต้องการ​ลิ้ม​ชิม​รส​

Í§Ê Á‹Î‹

มุง่ ส​ ด​ู่ นิ แ​ ดน​วฒ ั นธรรม​จนี ย​ น​ู นาน ​แห่งเ​มือง​สาม​หมอก ชม​วถิ ช​ี วี ติ แ​ ละ​บา้ น​ดนิ จ​ นี พร้อม​ชมิ ​ ชา​และ​ขา​หมู​หมั่น​โถว​ที่บ้าน​สันติ​ชล ใน​อ้อม​กอด​แห่ง​ขุนเขา​เมือง​ปาย

ä»á

หมู่บ้าน​จีนย​ ูน​นาน แม่ฮ่องสอน

• มา​ที่ ​ห มู่ บ้ า น​สั น ติ ​ช ล​แ ล้ ว ​ก็ ​ต้ อ ง​แ วะ​ที่ ​ร้ า น​อ า​ห าร​ ย​ นู น​ าน​จงึ จ​ ะ​ได้ช​ อื่ ว​ า่ ค​ รบ​สตู ร ไม่ว​ า่ จ​ ะ​เป็นข​ า​หมูห​ มัน่ โ​ถว​ ผัด​เห็ด​หอม ไก่​ดำ​ตุ๋น​ยา​จีน ยำ​สาว​ยู​นนาน พร้อม​ ข​ า้ ว​สวย​หรือข​ า้ วต้มร​บั รอง​จะ​ตดิ ใจ หรือใ​คร​ทต​ี่ อ้ งการ​กลับ​ มา​ทาน​อาหาร​ใน​ตวั เ​มือง​เมือง​ปาย ยังม​ ร​ี า้ น​อา​หา​รอ​รอ่ ยๆ​ อีก​หลาย​ร้าน เช่น​ที่ บ้าน​เบญจรงค์ ที่​มี​เมนู​อาหาร​ ชวน​ชิม​หลาย​อย่าง เช่น​กุ้ง​ผัด​ซอส​มะขาม กระดูก​อ่อน​​ ผัด​ระเบิด และ​ร้าน​น้อง​เบส มี​อาหาร​พื้น​บ้าน​และ​อาหาร​ ตาม​สั่ง​ได้​รสชาติ​จัด​จ้าน​ถึงใจ เช่น ต้ม​ยำ​ปลา​คัง หรือ​ว่า​ ยำ​สาม​กรอบ​ที่​อร่อย​ไม่​แพ้​ภัตตาคาร​ใหญ่​ที่​ใด

ËÁ‹ÙºŒÒ¹¨Õ¹ÂÙ¹¹Ò¹/ ºŒÒ¹ÊѹµÔªÅ ÇÑ´¹éÓÎ٠þ.»ÒÂ

1095

รู้ก่อนเดินทาง

Í.»ÒÂ

1095 1265 ¾ÃиҵؤÃÙºÒÈÃÕÇÔªÑÂ

• ศูนย์ว​ ฒ ั นธรรม​จนี ย​ น​ู นาน​บา้ น​สนั ติช​ ล​นนั้ ม​ บ​ี ริการ​บา้ น​พกั ​ โฮม​สเต​ย์ ​ไว้​ให้​นัก​ท่อง​เที่ยว​ที่​สนใจ​มา​ค้าง​แรม​เพื่อ​ดื่มด่ำ​ บรรยากาศ​และ​วัฒนธรรม​ยูน​นาน​แบบ​ใกล้​ชิด​ใน​ราคา​​ ä»àªÕ§ãËÁ‹ กันเอง​สอบถาม​ข้อมูล​โทร. 053 699 851 ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 213

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

147

1/28/09 3:22:03 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

71. ​ชมปราสาท​ต้น​แบบ​

ของ​ปราสาท​หิน​ทั้ง​ปวง ปราสาท​หิน​พิมาย​ นครราชสีมา

ชมรายละเอียดที่ถูกจำหลักไว้ บนหินทรายอย่างงดงาม​ ที่สามารถเอาชนะกาลเวลา มาได้จนถึงวันนี้ จาก​ความ​งาม​ของ​โครงสร้าง​ การ​วาง​ผัง​ และ​ ลำดับเ​วลา​ใน​การ​สร้าง​ตาม​หลักฐ​ าน​ทป​ี่ ราก​ฏเ​ชือ่ ก​ นั ​ ว่า​ปราสาท​หนิ พ​ มิ าย​ถือเป็นต้นแ​ บบ​สำคัญใ​นการ​ สร้าง​ปราสาท​แห่งอ​ นื่ ใ​น​ภมู ภิ าค​เช่น​ปราสาท​นคร​วดั ​ อัน​เป็น​ความ​ภาค​ภูมิใจ​ของ​ชาว​พิมาย​ ​ซึ่ง​ร่วม​กัน​ รักษา​ปราสาท​แห่ง​นี้​ให้​ยั่งยืน​สืบไป •​ มา​เมือง​พิมาย​ต้อง​ไม่​พลาดผัด​หมี่​พิมาย​ เส้น​เหนียว​นุ่ม​ ทำ​จาก​แปง​ข้าว​เจ้า​น่า​รับ​ประทาน​ แถว​บริเวณไทรงาม​ มี​ให้​เลือก​ชิม​หลาย​ร้าน​ ทาน​หมี่​พิมาย​แล้ว​จะ​ได้​คุย​ว่า​มา​ ถึง​เมือง​พิมาย​แล้ว​จริงๆ​

รู้ก่อนเดินทาง​ ข้าม​สะพาน​นาคราช ​ เข้า​สู่​ศาสน​สถาน​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ เตรียม​ใจ​พบ​กับ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​ ปราสาท​หิน​พิมาย​ที่สุด​แห่ง​ลาย​สลัก​หิน​ที่บรรพ​ชน​สร้าง​ขึ้น​ไว้​ด้วย​แรง​ศรัทธา​ องค์​พระ​ศิวนาฏ​ราช​ร่าย​รำ​บน​หินทราย​สลัก​บน​หน้า​บัน​แห่ง​องค์​ปรางค์​ประธาน​นั้น​ดู​ราวกับ​ว่า​จะ​ เคลื่อนไหว​ได้​จริง​ยิ่ง​เมื่อ​เดิน​ชม​ราย​ละเอียด​ที่​ถูก​จำหลัก​ไว้​บน​หินทราย​อย่าง​งดงาม​ซึ่ง​สามารถ​เอาชนะ​ กาล​เวลา​มา​ได้​จน​ถึงวัน​นี้​ ยิ่ง​ทำให้​ทึ่ง​ใน​ฝีมือ​แห่ง​บรรพ​ชน​ที่​สร้าง​ปราสาท​หิน​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​นี้​ไว้​นับ​ตั้งแต่​ใน​ พุทธ​ศตวรรษ​ที่​16​หรือ​เกือบ​พันปี​มา​แล้ว ปราสาท​หิน​พิมาย​ ตั้ง​อยู่​ที่​อำเภอ​พิมาย​ จังหวัด​นครราชสีมา​ ถือ​เป็น​ปราสาท​หิน​ที่​ใหญ่​ที่สุด​ ใน​เมือง​ไทย​ มี​ความ​สวยงาม​ ​เป็น​พุทธสถาน​ใน​ลัทธิ​มหายาน​ ด้วย​รูป​แบบ​ของ​ศิลปะ​เป็น​แบบ​บาป​วน​ ผสม​ผสาน​กับ​ศิลปะ​แบบ​นคร​วัด​ ​สันนิษฐาน​ว่า​สร้าง​ขึ้น​ใน​รัช​สมัย​ของพระเจ้า​สุ​ริยว​รมัน​ที่​ 1​ และ​มี​การ​ ก่อสร้าง​เพิ่ม​เติม​ใน​ยุค​สมัย​พระ​เจ้า​ชัย​ว​รมัน​ที่​ 7​ สิ่ง​ที่​น่า​สนใจ​คือ​ องค์​ปราสาท​นั้น​หัน​หน้า​ไป​ทาง​ทิศ​ใต้​ ขณะ​ที่​ปราสาท​แห่ง​อื่น​มัก​หัน​หน้า​สู่​ทิศ​ตะวัน​ออก​ซึ่ง​เชื่อ​ว่าเป็นเพราะปราสาทแห่งนี้​จะ​หัน​หน้า​ไป​เชื่อม​ โยง​กับ​เมือง​หลวง​ของ​ขอม​ใน​อดีต​ 148

P.144-181_Mac4.indd 148-149

•​ อุทยาน​ประวัติศาสตร์​พิมาย​โทร.​044​471​568​เปิด​เวลา​ 07.30​-​18.00​น. •​ ค่า​เข้า​ชม​คน​ไทย​10​บาท​ชาว​ต่าง​ชาติ​40​บาท​ ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 214

仢͹ᡋ¹

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

2

»ÃÒÊÒ·ËÔ¹¾ÔÁÒÂ

206

Í.¾ÔÁÒÂ

º.ÇѧËÔ¹

·Ø‹§ÊÑÁÄ·¸Ôì

Í.àÁ×ͧ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

149

1/28/09 3:22:10 PM


นทางของความโรแมนติ เส้นเส้ทางแห่ งวัฒนธรรม ค

72. มาก​ระ​ตุ้น​ความ​คิด

และ​ค้น​พบ​อย่าง​ไม่รู้​จบ​ ที่​มิวเซียม​สยาม

มิวเซียมสยาม จะพาคุณร่วม เดินทางย้อนสู่อดีต จนมาสู่ยุคปัจจุบัน

มิวเซียม​สยาม​ กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์​เต็ม​รูป​แบบ​ บน​พื้นที่​กว่า​3,000​ ตาราง​เมตร​ ซึ่ง​จัด​นิทรรศการ​ถ่ายทอด​เรื่อง​ราว​ทาง​ ประวัตศิ าสตร์แ​ ละ​ชาติพนั ธุ​์ เพือ่ ใ​ห้ผ​ เ​ู้ ข้าช​ ม​ได้ค​ น้ หา​คำ​ตอบ​ของ​ความ​เป็นไ​ทย​จาก​เรือ่ ง​ราว​ของ​สวุ รรณภูม​ิ มา​ถึง​สยาม​ประเทศ​สู่​ประ​เทศ​ไทย​ที่​จะ​พา​คุณ​ร่วม​เดิน​ทาง​ย้อน​สู่​อดีต​จน​มา​สู่​ยุค​สมัย​ปัจจุบัน มิวเซียม​สยาม​ จะ​สร้าง​ประสบการณ์​ใหม่​ของ​การ​เข้า​ชม​พิพิธภัณฑ์​ มี​รูป​แบบ​การนำ​เสนอ​ที่​ล้ำ​ หน้า​ด้วย​สื่อ​ผสม​ทั้ง​แบบ​จำลอง​ภาพ​เคลื่อนไหว​และ​วัสดุ​จัด​แสดง​ที่​จับ​ต้อง​ได้​โดย​บูรณ​า​การ​ของ​องค์​ ความ​รู้​หลาก​หลาย​ด้าน​ทั้ง​ประวัติศาสตร์​ภูมิศาสตร์​ธรรมชาติ​วิทยา​การ​จัด​นิทรรศการ​จะ​เน้น​ที่​การ​มี​ ปฏิสัมพันธ์​ของ​ผู้​เข้า​ชม​ 150

P.144-181_Mac4.indd 150-151

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

•​ มิวเซียม​สยาม​เปิดใ​ห้เ​ข้าช​ ม​ฟรีใ​น​วนั อ​ งั คาร​ถงึ ว​ นั อ​ าทิตย์​ ระหว่าง​เวลา​10.00​-​18.00​น. •​ ทุก​วัน​ศุกร์​จะ​มี​กิจกรรม​พิเศษ​ที่​ลาน​เพลิน​หมุนเวียน​กัน​ไป​ สอบ​ถาม​ราย​ละเอียด​​โทร.​02​622​2599

¶.ÁËÒÃ

¾ÃкÃÁ ÁËÒÃÒªÇѧ

Êǹ ÊÃÒÞÃÁ

ѧ

¶.·ŒÒÂÇ

ÇÑ´ÃÒªº¾Ô¸

ÇѴ⾸Ôì

¹

¶.વؾ

ÃÃ.µÑ駵ç¨ÔµÃ¾Ò³ÔªÂ¡ÒÃ

¾Ô¾Ô¸Àѳ± ¡ÒÃàÃÕ¹Ìٌ áË‹§ªÒµÔ

¡ÒÃ

«.àÈÃÉ°

ÃÃ.ÃÒªÔ¹Õ

¶.ʹÒÁäªÂ

หาก​เคย​สงสัย​ว่า…​​​ คน​ไทย​ คือ​ใคร​ มา​จาก​ที่ไหน​ และ​มี​ความ​หมาย​เช่น​ไร​ ลอง​ค้นหา​ คำ​ตอบ​นี้​ได้​ด้วย​ตัว​เอง​ ที่​มิวเซียม​สยาม​ พิพิธภัณฑ์​แห่ง​การ​เรียน​รู้​แห่ง​ใหม่​ล่าสุด​ ที่​ช่วย ​จุด​ประกาย​ความ​อยาก​รู้​สู่​การ​ค้น​พบ​ความ​คิด​ใหม่ท​ ี่​ไม่รู้​จบ มิวเซียม​สยาม​ ตั้ง​อยู่​ที่​อาคาร​กระทรวง​พาณิชย์​หลัง​เดิม​ ย่าน​ท่า​เตียน​ ซึ่ง​ถูก​ปรับปรุง​ให้​เป็น​

•​ ย่ า น​ท่ า ​เตี ย น​มี ​ร้ า น​อาหาร​อ ร่ อ ย​ชื่ อ ​โ ค​โ คนั ​ท ​ ปาล์ ม​ ตรง​ข้าม​ตั้ง​ตรง​จิต​รพณิ​ชย​การ​ มี​รายการ​อาหาร​ไทย หลาก​หลาย​ เช่น​ แกง​เลียง​กุ้ง​สด​ และ​แกงส้ม​ผัก​รวม​กุ้ง​ อิ่ม​แล้ว​ล้าง​ปาก​ด้วย​ขนม​หวาน​อย่าง​ข้าว​ฟาง​เปียก​หรือ​ ลูกเ​ดือย​เปียก​หวาน​มนั ก​ ำลังด​ ​ี หรือร​ า้ น​รมิ น​ ำ้ ​บรรยากาศ​ ดี​ก็​มี​ให้เ​ลือก​มากมาย

Òª

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

¤Åͧ¤ÙàÁ×ͧà´ÔÁ

นอกจาก​นิทรรศการ​ถาวร​แล้ว​ยัง​มี​การ​จัด​นิทรรศการ​ชั่วคราว​ที่​จะ​ผลัด​เปลี่ยน​ไป​กับ​ประเด็น​ใหม่ๆ​ รวม​ถึง​พื้นที่​ให้​บริการ​​เพื่อ​ต่อย​อด​ความ​รู้​และ​สร้างสรรค์​กิจกรรม​ต่างๆ​ที่​สนุกสนาน​เพลิดเพลิน​สำหรับ​ คน​ทุก​เพศ​ทุก​วัย​อีก​ด้วย​วัน​นี้​พิพิธภัณฑ์​ใน​เมือง​ไทย​จะ​ไม่​ได้​เป็น​เพียง​​สถาน​ที่​เก็บ​ของ​เก่า​และ​ข้อมูล​ที่​ ล้า​สมัย​อย่าง​ที่​ใครๆ​คิด​อีก​ต่อ​ไป

»Ò¡¤ÅͧµÅÒ´

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 214

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

151

1/28/09 3:22:19 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

73. เดิน​เล่น​บน​สะพาน​ไม้​

ถ​ ือเป็นสะพาน​มิตรภาพ​ระหว่าง​ชาว​ ไทย​และ​ชาว​มอญ เนื่องจาก​เชื่อม​โยง​ อำเภอ​สังขละบุรี​และ​หมู่บ้าน​ของ​ชาว​ มอญ​เข้า​ด้วย​กัน

ที่​ยาว​ที่สุด ใน​ดิน​แดน​​มอญ

สะพาน​ไม้​สังขละบุรี กาญจนบุรี

ใน​ปัจจุบัน​นอกจาก​สะพาน​ไม้​ที่​มี​ความ​ยาว​ มากกว่า 900 เมตร​แห่ง​นี้ ใช้​เป็น​ทาง​สัญจร​ของ​ชาว​ มอญ​ทข​ี่ า้ ม​ไป​มา​เพือ่ ท​ ำบุญท​ ว​ี่ ดั ว​ งั ว​ เ​ิ วก​าร​าม ซึง่ เ​ป็น​ วัดท​ ห​ี่ ลวง​พอ่ อ​ ตุ ต​ มะ​เคย​จำ​พรรษา​อยูเ​่ มือ่ ท​ า่ น​ยงั ไ​ม่​ ละ​สังขาร ปัจจุบ​ ัน​มี​นักท​ ่อง​เที่ยว​จำนวน​มาก​นิยม​มา​ เดิน​ข้าม​ไป​ เพื่อ​ไป​สัมผัส​กับ​วิถี​ชีวิต​ของ​ชาว​มอญ​​ ​ที่​อยู่​อีก​ฟาก​ฝั่ง​หนึ่งของสะพาน

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

สิบ​ปาก​ว่า​ก็​ไม่​เท่า​ตา​เห็น เดิน​ทอด​น่อง​บน​สะพาน​ไม้ยาว​ที่สุด​ใน​ประเทศไทย ที่​เชื่อม​โยง​ ชาว​ไทย​และ​ชาว​มอญ​เข้า​ด้วย​กัน​ที่​อำเภอ​สังขละบุรี ตื่น​ตา​ไป​กับ​สะ​พา​นอุต​ตมา​นุ​สรณ์ หรือ​ สะพาน​ไม้​สังขละบุรี สะพาน​ไม้​ที่​ยาว​ที่สุด​ใน​สยาม​

และ​เป็น​สัญลักษณ์​ที่​สำคัญ​อย่าง​หนึ่ง​ของ​สังขละบุรี ​ใน​แต่ละ​วัน​มี​ผู้คน​มากมาย​มา​เยี่ยม​ชม​สะพาน​แห่ง​นี้​ ที่​ซึ่งทอด​ข้าม​ลำน้ำ​ซอง​กา​เลีย​ท่ามกลาง​ทิว​ทิศ​น์​ที่​งดงาม​ของ​สังขละบุรี สะพาน​ไม้ส​ งั ขละบุรี​อาจ​ถอื ว่าเ​ป็นส​ ะพาน​มติ รภาพ​ระหว่าง​ชาว​ไทย​และ​ชาว​มอญ เนือ่ งจาก​เชือ่ ม​ โยง​อำเภอ​สังขละบุรี​และ​หมู่บ้าน​ของ​ชาว​มอญ​เข้า​ด้วย​กัน จึง​มีชื่อ​เรียก​สั้นๆ อีก​ชื่อ​หนึ่ง​ว่า สะพาน​มอญ ใน​อดีต​หลวง​พ่อ​อุต​ตมะ​แห่ง​วัด​วัง​วิ​เวก​า​ราม ซึ่ง​ชาว​ไทย ชาว​มอญ รวม​ทั้ง​กะ​เห​รี่​ยง ต่าง​เคารพ​นับถือ​ นั้น ได้​เป็น​ผู้นำและ​ดำเนิน​การ​สร้าง​สะพาน​ไม้​นี้​ขึ้น จาก​ความ​ร่วม​แรง​ร่วมใจ​ของ​ชาว​หมู่บ้าน​มอญ ​ที่​มี​ ศรัทธา​ต่อ​องค์​ท่าน​อย่าง​ล้น​เปี่ยม โดย​กล่าว​กัน​ว่า​ท่อน​ไม้​ใหญ่​ที่​นำ​มา​ใช้​นั้น​ส่วน​หนึ่ง​นำ​มา​จาก​ต้นไม้​ที่​ ยืนต้น​ตาย​อยู่ใต้​เขื่อน​เขา​แหลม​นั่นเอง 152

P.144-181_Mac4.indd 152-153

• บริเวณ​เชิง​สะพาน​มอญ​นั้น​มีแพ​มิตร​สัมพันธ์ ที่​ขึ้นชื่อ​ใน​ เรื่อง​ปลา โดย​มี​เมนู​อาหาร​ที่​น่า​ชิม​ อย่าง​ ต้มยำ​ปลา​กด ÇÑ´ÊÁà´ç¨ แกง​พริก​กะ​เห​รี่ยง ​ลูก​ชิ้น​ปลาก​ราย โทร. 034 595 261 323 ä • อีก​ร้าน​ที่​แนะนำ​คือ​ร้าน​ศรี​แดง ร้าน​อาหาร​ร้าน​แรก​ของ​ »Í. ·Í§ สังขละบุรี อยู่​ใกล้​ตลาดสด​สังขละบุรี ที่​นี่​มี​เมนู​ปลา​น้ำ​จืด​ ¼ÒÀ ÙÁÔ น่า​ทาน​โทร. 034 595 088

µÅÒ´Ê´ à·ÈºÒÅ

ŒÊѧ¢ÅÐ

ÊоҹäÁ

รู้ก่อนเดินทาง

Í.Êѧ¢ÅкØÃÕ • หาก​ต้องการ​ชม​สะพาน​ไม้​จาก​ทะเลสาบ สามารถ​นั่ง​เรือ​ หางยาว​เที่ยว พร้อม​ชม​ความ​งาม​ของ​ทะเลสาบ​เขื่อน​ เขา​แหลม​ได้ โดย​ขึ้น​เรือ​ที่​ใต้​สะพาน​ไม้​อุต​ตมา​นุ​สรณ์​ ใช้​เวลา​ราว 1 ชม. 30 นาที ค่า​บริการ​ราว 200 - 300 บาท ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 217

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

153

1/28/09 3:22:22 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

อดีต​ที่​สัมผัส​ได้ ใน​ตลาด​ร้อย​ปี 74.

เดิน​ทอด​น่อง​ไป​ใน​ ตลาด​เก่า ที่​ยัง​คง​ มี​บรรยากาศ​เดิมๆ ประกอบ​ด้วย​ห้อง​แถว​ ไม้​และ​อาคาร​เก่า​แก่​ที่​ ยัง​คง​หลง​เหลือ​ และ​เปิด​ทำการ

ตลาด​คลอง​สวน​ร้อย​ปี ฉะเชิงเทรา

仩ÐàªÔ§à·ÃÒ

แห่งน​ ี้ บรรดา​คณ ุ ล​ งุ ค​ ณ ุ ป​ า้ พ​ อ่ ค้าแ​ ม่ข​ าย​ใจดีย​ งั ค​ ง​ทกั ท​ าย​ปราศัย​ ด​ ว้ ย​นำ้ ใจ​ไมตรีต​ อ้ นรับท​ กุ ค​ น​ทมี่ า​เยือน จังหวะ​ชีวิต​ใน​ตลาด​ริม​คลอง​โบราณ​แห่ง​นี้​เป็น​ไป​อย่าง​ช้าๆ ราวกับ​ว่า​เวลา​นั้น​ได้​หยุด​นิ่ง​อยู่​กับ​ที่

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

สมุทรปราการ คง​คิด​ไป​ว่า​ได้​มา​เยี่ยม​ชม​พิพิธภัณฑ์​มี​ชีวิต ซึ่ง​คุณ​จะ​ได้​เพลิดเพลิน​ไป​กับ​การ​เดิน​ จับ​จ่าย​ซื้อ​หา​ข้าว​​ปลาใน​ตลาด ​ที่​มี​มา​ตั้งแต่​สมัย​รัชกาล​ที่ 5 ซึ่ง​เป็น​เสมือน​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ทาง​วัฒนธรรม​ ที่​สะท้อน​รูป​แบบ​ของ​การ​ใช้​ชีวิต​และ​ชุมชน​ไทย​ใน​อดีต​ที่​แสน​เรียบ​ง่าย​และ​มี​เสน่ห์ เพียง​ได้เ​ดินท​ อด​นอ่ ง​ไป​ใน​ตลาด​เก่า ทีย​่ งั ค​ ง​มบ​ี รรยากาศ​เดิมๆ ประกอบ​ดว้ ย​หอ้ ง​แถว​ไม้แ​ ละ​อาคาร​ เก่า​แก่​ที่​ยัง​คง​หลง​เหลือ​และ​เปิด​ทำการ เป็น​ร้าน​รวง​ต่างๆ ดัง​ที่​เคย​เป็น​มา​ใน​อดีต เช่น ร้าน​กาแฟ​โบราณ ร้าน​ตัดผม ร้าน​เครื่อง​ยา​สมุนไพร และ​ร้าน​ขาย​ของชำ ที่​ยัง​คง​มี​ข้าว​ของ​นานา​ชนิด ที่​คุณ​อาจ​ชม​เพลิน​ จน​เผลอ​ลมื ค​ ดิ ไ​ป​วา่ ไ​ด้ย​ อ้ น​ยคุ ก​ ลับไ​ป​เมือ่ ว​ นั ว​ าน หาก​คณ ุ เ​ป็นน​ กั ช​ มิ ต​ วั ยง​ดว้ ย​แล้วล​ ะ​ก็ คงจะ​อมิ่ อ​ ร่อย​ไป​ กับ​การ​ลอง​ลิ้ม​ชิม​อาหาร​สารพัด​ชนิด รวม​ทั้ง​ขนม​ไทย​โบราณ​ที่​หา​รับ​ประทาน​ได้​ยาก​ใน​ปัจจุบัน ที่​ตลาด​ 154

P.144-181_Mac4.indd 154-155

µÅÒ´¤ÅͧÊǹ 100 »‚ ÇÑ´à»Ãç§

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

• ตลาด​คลอง​สวน​ร้อย​ปี​เปิด​ให้​ท่าน​มา​จับ​จ่าย​ได้​ทุก​วัน เพื่อ​ความ​สะดวก​ควร​มา​ช่วง​เช้า ซึ่ง​มี​ข้าว​ของสด​ใหม่​ รอ​คุณ​อยู่

ÇÑ´ËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸âʸÃ

¡Ãкѧ

¶.͋͹¹Øª-ÅÒ´

à·ÈºÒŵӺŤÅͧÊǹ ¶. 200 »‚

ชม​ความ​งาม​และ​กลิน่ อ​ า​ ยของ​อดีต​ ทีย​่ งั ม​ ล​ี ม​หาย​ใจ ท​ ต​ี่ ลาด​คลอง​สวน​รอ้ ย​ปี ซึง่ ย​ งั ค​ ง​สภาพ​ ความ​งาม​ของ​อดีต​ที่​ยัง​หลง​เหลือ​ให้​คุณ​ได้​อิ่ม​เอม​ใจ​และ​กลับ​บ้าน​ไป​พร้อม​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง ใคร​ที่​ได้​มา​เที่​ยม​ชม​ ตลาด​คลอง​สวน​ร้อย​ปี ใน​พื้นที่​คาบ​เกี่ยว​ของ​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​และ​

• นอกจาก​ผู้​ที่มา​เที่ยว​ชม​ตลาด​คลอง​สวน​ร้อย​ปี​จะ​ได้​อิ่มใจ​ ไป​กับ​บรรยากาศ​ตลาด​ย้อน​ยุค​แล้ว ยัง​จะ​ได้​อิ่ม​ท้อง​ไป​ กับ​อาหาร​หลาก​หลาย​ชนิด ว่า​กัน​ว่า​กุนเชียง​หมู​สูตร​ ดั้งเดิม ร้าน​แปะ​งิ้น - ยาย​พร​เขา​ทำ​อร่อย หรือ​ว่า​ฮ่อ​ยจ๊อ​ ร้าน​ฮ่อ​ยจ๊อ​เลิศ​รส ก็ ​ไม่​ควร​พลาด​ลิ้ม​ลอง เป็ด​พะโล้​ ไก่​พะโล้​ร้าน​หอ​เจี๊​ยะ นุ่ม​ลิ้น​ชวน​น้ำลาย​สอ

¶.·Ò§´‹Ç¹ÁÍàµ

ÍÏàǏ

¶.ºÒ§¹Ò-µÅÒ´

仪ź

ØÃÕ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

155

1/28/09 3:22:28 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

วันเ​ดียว...​เที่ยว​ครบ​รส​ กับ​ตลาด​สี่​ภาค

75.

ตลาด​น้ำ​สี่​ภาค​ชลบุรี

จำลอง​คู​คลอง​และ​รูป​แบบ​ของ​ ชุมชน​การ​ค้า​ริม​น้ำ​ใน​อดีต​ จาก​ทั่ว​ทุก​ภาค​ของ​เมือง​ไทย​ มา​ไว้​ใน​สถาน​ที่​แห่ง​เดียวกัน​ ท่อง​เที่ยว​เชิง​เรียน​รู้​ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ การ​สาธิต​การ​​ ทำ​นา​ปลูก​ข้าว​แปลง​เกษตร​สาธิต​และ​สมุนไพร​ไทย​ การ​ทอ​ผ้า​ไหม​การ​ทำ​ขนม​ไทย​โบราณ​หาก​เดิน​จน​ เมื่อย​แล้ว​ คุณ​ยัง​สามารถ​ลง​เรือ​พาย​ชม​ทัศนียภาพ​ ตลาด​น้ำ​ได้​อย่าง​​เพลิดเพลิน​อีก​ด้วย

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

•​ มา​ถงึ พ​ ทั ยา​ตอ้ ง​ทาน​อาหาร​ทะเล​ใน​บริเวณ​ใกล้เ​คียง​ตลาด​ น้ำ​สี่​ภาค​นั้น​มี​ร้าน​อาหาร​ทะเล​สดๆ​รสชาติ​เด็ด​ที่​ควร​แวะ​ ไป​รับ​ประทาน​​ โดย​เฉพาะ​ร้าน​อาหาร​ใน​ย่าน​บ้าน​อำเภอ​ เช่น​ร้าน​ปรีชา​เจ้า​ดัง​ที่มา​พร้อม​น้ำ​จิ้ม​รส​เด็ด​หรือ​ร้าน​ สี​นวล​ก็​สด​อร่อย​ไม่​แพ้​กัน

µÅÒ´¹éÓ

Õº ÌҹÍÒËÒÃàŤÇÔÇ ÑµË ä»Ê »˜ Á  »µ·. ¾Ä¡ ɏ 2 Ô· ¶.ªÑ ¾Ä¡ ¹ Ø¢ØÁÇ ¶ ɏ 1 ¶.Ê à·Õ .ÇÑ´º Á Í ¨ Þ Ø ¶.à· ËÒ´ ¾» ÃÐÊ ªÒ . ¶ Ô·¸Ôì

รู้ก่อนเดินทาง​

156

P.144-181_Mac4.indd 156-157

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 217

«.à¢Ò

µÒâÅ

ØÃÕ

หาก​คุณ​กลัว​ตื่น​ไม่ทัน​ตลาด​น้ำ​ยาม​เช้า​ที่​ใดๆ​ ก็​ให้​มา​ที่​ตลาด​น้ำ​สี่​ภาค​ ที่​พัทยา​ ซึ่ง​เปิด​ให้​คุณ​ได้​ สนุกสนาน​กับ​การ​เลือก​ซื้อ​สินค้า​การเกษตร​ หัตถกรรม​ และ​อาหาร​สารพัด​สารพัน​ ถือ​เป็น​แหล่ง​ท่อง​ เที่ยว​พัก​ผ่อน​หย่อน​ใจ​แห่ง​ใหม่​ที่​เป็น​ศูนย์​รวม​กิจกรรม​และ​สถาน​ที่​ท่อง​เที่ยว​เชิง​วัฒนธรรม​ใน​ภาค​ตะวัน​ ออก​ที่​น่า​สนใจ ภายใน​ ตลาด​น้ำ​สี่​ภาค​ ได้​จำลอง​คู​คลอง​และ​รูป​แบบ​ของ​ชุมชน​การ​ค้า​ริม​น้ำ​ใน​อดีต​ จาก​ทั่ว​ทุก​ ภาค​ของ​เมือง​ไทย​มา​ไว้​ใน​สถาน​ที่​แห่ง​เดียวกัน​เพื่อ​ให้​นัก​ท่อง​เที่ยว​ชาว​ไทย​และ​ชาว​ต่าง​ชาติ​ได้​เห็น​ภาพ​ ของ​วัฒนธรรม​ความ​เป็น​อยู่​และ​การ​ค้าขาย​ของ​ชาว​ไทย​ใน​อดีต​ที่​ใกล้​ชิด​ผูกพัน​กับ​สายน้ำ​พร้อม​ทั้ง​ชม​ ความ​งาม​ของ​บ้าน​เรือนไทย​ใน​ภาค​ต่างๆ​ที่​สวยงาม นอกจาก​ใน​ส่วน​ของ​ชุมชน​ตลาด​ริม​น้ำ​ซึ่ง​เป็น​สถาน​ที่​ขาย​สินค้า​หัตถกรรม​พื้น​บ้าน​ไทย​กว่า​114​​ ร้าน​ค้าแล้ว​ ​ภายใน​พื้นที่​ยัง​มี​การ​แสดง​ศิลป​วัฒนธรรม​ รวม​ทั้ง​วิถี​ชีวิต​ประเพณี​ไทย​ ที่​เน้น​รูป​แบบ​การ​​

•​ ตลาด​น้ำ​สี่​ภาค​ อยู่​บน​เส้น​ทาง​พัทยา​-​ สัตหีบ​ เปิด​ให้​ บริการ​ตั้งแต่​10.00​-​24.00​น.​ไม่​เสีย​ค่า​เข้า​ชม •​ หาก​มา​เที่ยว​ตรง​กับ​วัน​หยุด​เสาร์และ​อาทิตย์​ จะมี​การ​ แสดง​ของ​แต่ละ​ภาค​เวียน​มา​แสดง​ให้ด​ ก​ู นั อ​ ย่าง​เพลิดเพลิน​ ä» ªÅº

เรื่อย​ล่อง​ไป​ตาม​คลอง​ที่​สอง​ข้าง​ทาง​​ ​ ถูก​เนรมิต​ให้​เป็น​ชุมชน​การ​ค้า​ริม​น้ำ​เหมือน​ใน​อดีต​ เที่ยว​วัน​เดียว​ได้​อิ่มใจ​ไป​กับ​ที่​รวม​เอา​ตลาดสี่​ภาค​ของ​ไทย​​มา​ไว้​ใน​สถาน​ที่​เดียวกัน

¶.ªÑÂ

¶.¾

Ñ·ÂÒ

㵌

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

157

1/28/09 3:22:34 PM


นทางของความโรแมนติ เส้นเส้ทางแห่ งวัฒนธรรม ค

ตระการ​ตา กับ​ปราสาท​ไม้​แกะ​สลัก​ ที่​ใหญ่​ที่สุด 76.

ที่​น่า​ทึ่ง​ไป​กว่า​นั้น​ คือ ปราสาท​สัจธรรม​ ขนาด​มหึมา​ที่​สร้าง​ขึ้น​ ด้วย​ไม้​ทั้ง​หลัง​นั้น ไม่มี​การ​ใช้​น็อต​ หรือ​ตะปู​ใน​การ​ ก่อสร้าง​เลย

ปราสาท​สัจธรรม ชลบุรี

ชม​เพียง​เบื้อง​หน้า ประกอบ​ด้วย​งาน​ประติมากร​รม​รูป​เทพเจ้า​ใน​ศาสนา​ต่างๆ ตาม​ความ​เชื่อ​และ​ปรัชญา​ แห่ง​โลก​ตะวัน​ออก เมื่อ​ได้​ชม​ปราสาท​สัจธรรม​​แล้ว คุณ​จะ​ได้​เห็น​ว่า ​แรง​ศรัทธา​ของ​มนุษย์​นั้น มี​พลัง​ ที่​สามารถ​สร้าง​สิ่ง​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​งดงาม​ฝาก​ไว้​ให้​กับ​โลก​ใบ​นี้​ได้​เพียง​ไร

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

P.144-181_Mac4.indd 158-159

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 217

¶.¾Ñ·ÂÒ-¹Òà¡Å×Í

¶.¾Ñ·ÂÒ¡ÅÒ§

158

• ปราสาท​สัจธรรม จังหวัด​ชลบุรี โทร. 032 225 407 • เปิด​ให้​เข้าช​ ม​ทุก​วัน ตั้งแต่​เวลา 09.00 - 18.00 น. • บัตร​ค่า​เข้า​ชม​ท่าน​ละ 500 บาท

âç¾ÂÒºÒźҧÅÐÁا

ä»ÃÐÂͧ

¶.¾Ñ·ÂÒà˹×Í

บน​แหลม​ราช​เวช ริม​ทะเล จังหวัด​ชลบุรี ปราสาท​ไม้​หลัง​นี้​เริ่ม​ต้น​สร้าง​ขึ้น​นับ​ตั้งแต่​ปี พ.ศ. 2524​ โดย​แนวคิด​ของ​คุณ​เล็ก วิริยะ​พันธ์ ผู้​ก่อตั้ง​เมือง​โบราณ ที่​ต้องการ​สืบทอด​และ​ฟื้นฟู​ภูมิปัญญา​ใน​การ​ สร้างสรรค์​งาน​ไม้​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​ช่าง​ไทย​โบราณ​ที่​น่า​ภาค​ภูมิ และ​ที่​น่า​ทึ่ง​ไป​กว่า​นั้น​คือ ปราสาท​สัจธรรม​ ขนาด​มหึมา​ที่​สร้าง​ขึ้น​ด้วย​ไม้​ทั้ง​หลัง​นั้น ไม่มี​ การ​ใช้​น็อต​หรือ​ตะปู​ใน​การ​ก่อสร้าง​เลย หาก​ได้​ใช้​ภูมิปัญญา​แห่ง​การ​เข้า​เดือย​และ​การ​ใช้​สลัก​ไม้​แบบ​ ไทย นอกจาก​นี้​ภายนอก​และ​ภายใน​องค์​ปราสาท​ รวม​ทั้ง​เรือน​ยอด​ ​ได้​รับ​การ​สลัก​เสลา​ขึ้น​อย่าง​บรร​จง​ ด้วย​ฝีมือ​ช่าง​แกะ​สลัก​ไทย​ที่​ฝาก​ฝีมือ​ไว้​อย่าง​งาม​วิจิตร​เกิน​คำ​บรรยาย ราวกับ​เนรมิต​เทวโลก​มา​ไว้​ให้​ได้​

รู้ก่อนเดินทาง

¶.ÊØ¢ØÁÇÔ·

仡Ãا෾Ï

«.¹Òà¡Å×Í 12

ชม​ปราสาท​ไม้​ริม​ทะเล​ที่​สลัก​เสลา​ขึ้น​งดงาม​ดัง​เทวโลก ปราสาท​สัจธรรม​ได้​ประกาศ​ก้อง​ ถึงฝ​ มี อื อ​ นั แ​ สน​ประณีต​ แ​ ละ​ภมู ปิ ญั ญา​แห่งช​ า่ ง​ไทย​ทีส​่ ร้าง​ปราสาท​ไม้ท​ ย​ี่ งิ่ ใ​หญ่น​ ข​ี้ นึ้ ​โดย​ไม่​ ต้อง​พึ่ง​ตะปู​แม้แต่​ตัว​เดียว อลังการ​งาน​สร้าง​ที่สุด​แสน​ตระการ​ตา​กับ ​ปราสาท​สัจธรรม​ อัน​ยิ่ง​ใหญ่ ที่​สูง​กว่า​หนึ่ง​ร้อย​เมตร​

• หนอง​มน​แห่ง​ชลบุรี​ไม่​เคย​สิ้น​มนต์​ขลัง ข้าว​หลาม​ที่​นี่​ ขึ้น​ชื่อ​และ​ยัง​หอม​หวาน​อยู่​เสมอ ตลาด​หนอง​มน​ยัง​มี​ ของ​ฝาก​ที่​เป็น​อาหาร​จาก​ทะเล​อื่นๆ อีก​มากมาย เช่น ปลา​อินทรีย์​เค็ม ปลา​หมึก ปูด​อง กั้งด​อง หอย​ดอง หรือ​ห่อ​หมก​ร้อนๆ ให้​ซื้อ​มากมาย

¶.ÊÒÂ 2 ¶.ªÒÂËÒ´

»ÃÒÊÒ·ÊѨ¸ÃÃÁ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

159

1/28/09 3:22:38 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

รำลึก​ถึง​วัน​วาน ที่​ตลาด​เก่า​ นครชัยศรี

ต​ ลาด​เล็กๆ ที่​ประกอบ​ไป​ด้วย ​อาคาร​ไม้​และ​ร้าน​รวง​เก่า​แก่​ ที่​ยัง​คง​อนุ​รัก​ษ์​ไว้ และ​มี​สภาพ​ ไม่​เปลี่ยนแปลง​ไป​จาก​อดีต​มาก​นัก

77.

ยัง​จดจำ​ได้​จาก​วัย​เด็ก หรือ​ว่า​ร้าน​ขาย​ของ​เก่า​ที่​มี​ เฟอร์นิเจอร์ ​เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้​ไม้ หรือ​ว่า​ของ​จาก​ อดีต​ทั้ง​หลายจำหน่าย​ด้วย ซึ่ง​คง​เป็น​ที่​ถูก​อก​ถูกใจ​ ผู้​ที่​ชื่น​ชอบ​สะสม​ของ​เก่า​ไม่​น้อย​ที​เดียว

ตลาด​นครชัยศรี นครปฐม

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• มา​ต ลาด​น ครชั ย ศรี ​ทั้ ง ที อย่ า ​พ ลาดร้ า น​ติ๊ ก ​โ ภชนา​ อย่า​ลืม​สั่ง ต้มยำ​กุ้ง ห่อหมก​ปลา​ช่อน คาง​ปลา​ทอด หรือ​แม้​กระทั่ง​ไข่​เจียว​หมู​สับ สูตร​พิเศษ​ที่​ไม่​เหมือน​ใคร หรือ​ถ้า​อยาก​ดื่ม​กาแฟ ขอ​แนะนำ กาแฟ​โบราณ​ร้าน​​ คุ ณ ​จุ ก หวาน​มั น เข้ ม ​ข้ น แก้ ​ง่ ว ง​ไ ด้ ​เ ป็ น ​อ ย่ า ง​ดี ​ นอกจาก​นั้น นครชัยศรี​ยัง​ขึ้น​ชื่อ​ว่า​เป็น​เมือง​ส้ม​โอ​หวาน จึง​ถือ​เป็น​ของ​ฝาก​ยอด​นิยม

หาก​คุณ​โหย​หา​อดีต​และ​ความ​งาม​ของ​วัน​วาน​ เสน่ห์​แห่ง​ห้อง​แถว​ไม้ และ​ร้าน​ค้า​เก่า​แก่​ที่​ ยัง​อยู่​ใน​สภาพ​ดี ​ที่​ตลาด​ใน​ชุมชน​เก่า​แก่​ริม​แม่น้ำ​นครชัยศรี คงจะ​ช่วย​เติม​เต็ม​ความ​รู้สึก​ นั้น​ให้​คุณ​ได้​ไม่​มาก​ก็​น้อย ตลาด​ริม​น้ำ​ใน​ชุมชน​โบราณ​อีก​แห่ง​หนึ่ง​ใน​จังหวัด​นครปฐม เป็น​ตลาด​เล็กๆ ที่​ประกอบ​ไป​ด้วย​ อาคาร​ไม้​และ​ร้าน​รวง​เก่า​แก่​ที่​ยัง​คง​อนุ​รัก​ษ์ ​ไว้ และ​มี​สภาพ​ไม่​เปลี่ยนแปลง​ไป​จาก​อดีต​มาก​นัก ได้แก่​​ ตลาด​นครชัยศรี ที่​เคย​ถูก​เรียก​ว่า ตลาด​ท่า​นา ปัจจุบัน​กลาย​เป็น​สถาน​ที่​ท่อง​เที่ยว​ยอด​นิยม​ของ​คน​ กรุงเทพฯ ที่​พา​กัน​มา​จับจ่าย​ซื้อ​หา​อาหาร และ​ซึมซับ​บรรยากาศ​แบบ​ดั้งเดิม​ที่​ยัง​มี​เสน่ห์ ภายใน​ตลาด มี​ทั้ง​อาหาร​คาว หวาน ให้​เลือกสรร​กัน​อย่าง​อุดม​สมบูรณ์ โดย​มี​ของกิน​ชวน​อร่อย​มากมาย ไม่​ว่า​จะ​ เป็น เป็ด​พะโล้ ก๋วยเตี๋ยว​แคระ​โบราณ ขนมปัง​เย็น ปลาก​ริม - ไข่​เต่า บัวลอย และ​ผล​ไม้​สดๆ จาก​สวน​ โดย​เฉพาะ​ส้ม​โอ​นครชัยศรี​ที่​มีชื่อ​เสียง รวม​ทั้ง​ยัง​เป็น​แหล่ง​ร้าน​อาหาร​ริม​น้ำ​ที่​ชวน​ชิม​หลาย​แห่ง นอกจาก​อาหาร​การ​กิน​แล้ว ตลาด​นครชัยศรี ​ยัง​มี​ร้าน​ค้า​ที่​ขาย​ของ​น่า​ชม​หลาย​ร้าน ที่​เน้น​การ​ ตกแต่ง​เชิง​อนุรักษ์ หรือ​ว่า​ย้อน​ยุค เช่น ร้าน​ขาย​ของ​เล่น​สังกะสีจาก​จีน​แดง ที่​ขาย​ของ​เล่น​ซึ่ง​หลาย​คน​ 160

P.144-181_Mac4.indd 160-161

µÅÒ´¹¤ÃªÑÂÈÃÕ Í§¤¾Ãл°Á਴Տ

ä»ÃÒªºØÃÕ

รู้ก่อนเดินทาง

þ.à·¾Ò¡Ã áÁ ¹‹ éÓ¹ ·ÕèÇ‹Ò¡Òà Í.àÁ×ͧ¹¤Ã»°Á

4

¤ÃªÑÂ

• เพื่อ​ความ​สะดวก​ควร​ไป​ถึง​ตลาด​นครชัยศรี​เร็ว​สัก​หน่อย

ÈÃÕ à·¤¹Ô¤ ¹¤Ã»°Á เวลา​ทเ​ี่ หมาะ​สม​คอื ช​ ว่ ง​เช้า หรือบ​ า่ ย​ออ่ นๆ เนือ่ งจาก​ตลาด​

4

ä»»›¹à¡ÅŒÒ

นครชัยศรี​นั้น​จะ​ปิด​ราว 6 โมง​เย็น หรือ​เมื่อ​นัก​ท่อง​เที่ยว​ บางตา​ลง แม่ค้า​หลาย​คน​ก็​จะ​เริ่ม​เก็บ​ร้าน​กัน​แล้ว

4

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

161

1/28/09 3:22:42 PM


นทางของความโรแมนติ เส้นเส้ทางแห่ งวัฒนธรรม ค

ดื่มด่ำ​กับ​วิถี​ชีวิต​ไทย ริม​สายน้ำ​ท่า​จีน

ตลาด​น้ำ​อีก​แห่ง​หนึ่ง​ ถือ​เป็น​ตลาด ​แห่ง​ชุมชน​เก่า​แก่​ ริม​แม่น้ำ​ท่า​จีน ​ ที่​มี​มา​นาน​กว่า​ ศตวรรษ

78.

บริการ โดย​มี​เรือ​หลาย​ประเภท​ให้​เลือก​นั่ง​ตามใจ​ชอบ เช่น เรือ​แจว​โบราณ เรือ​ลาก ไป​จนถึง​เรือก​ระ​แชง ซึง่ ใ​ห้บ​ ริการ​จาก​หน้าว​ ดั ไ​ป​ตาม​เส้นท​ าง​ตา่ งๆ เพือ่ ใ​ห้ค​ ณ ุ ไ​ด้ส​ มั ผัสค​ วาม​งาม​ของ​ภาพ​วถิ ไ​ี ทย​ของ​ชาว​บา้ น​ ที่​ยัง​คง​ผูกพัน​กับ​ริม​สายน้ำ​ท่า​จีน​อย่าง​เต็ม​อิ่ม

ตลาด​น้ำ​ลำ​พญา นครปฐม

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

เยี่ยม​ตลาด​แห่ง​ชุมชน​เก่า​แก่​ริม​แม่น้ำ​ท่า​จีน พร้อม​อิ่ม​ท้อง​และ​ซื้อ​หา​ผลิตภัณฑ์​ฝีมือ​ ชาว​บ้าน ตบ​ท้าย​ด้วย​การ​ล่อง​เรือ​ชม​ชีวิต​ที่​ผูกพัน​กับ​สายน้ำ​ของ​คน​ไทย ตลาด​นำ้ ล​ ำ​พญา​เป็นต​ ลาด​นำ้ อ​ กี แ​ ห่งห​ นึง่ ซ​ งึ่ ย​ งั ค​ ง​มภ​ี าพ​วถิ ช​ี วี ติ แ​ ละ​บรรยากาศ​แบบ​ไทยๆ ให้ค​ ณุ ​

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

ได้ส​ มั ผัส ถือเ​ป็นต​ ลาด​แห่งช​ มุ ชน​เก่าแ​ ก่ร​ มิ แ​ ม่นำ้ ท​ า่ จ​ นี ท​ ม​ี่ ม​ี า​นาน​กว่าศ​ ตวรรษ โดย​สภา​วฒ ั นธรรม​ตำบล​ ลำ​พญา​ร่วม​กับ​วัดล​ ำ​พญา ได้​ร่วม​กัน​รื้อฟื้น​และ​จัด​ตั้ง​ตลาด​น้ำ​ลำ​พญา​เพื่อ​เป็น​สถาน​ที่​ค้าขาย​อาหาร พืช​ผัก​ผล​ไม้ ผลิตผล​ทางการ​เกษตร ผลิตภัณฑ์​ชุมชน​เช่น เครื่อง​จักสาน ผ้า​ทอ เป็นต้น บริเวณ​ริม​แม่น้ำ​ที่​วัด​ลำ​พญา​นั้น นอกจาก​จะ​มี​แพ​ขาย​อาหาร​ต่างๆ มากมาย​แล้ว ยัง​มี​แม่ค้า​ที่​พาย​ เรือ​มา​เทียบ​แพ​อีก​หลาย​ลำ เช่น ขาย​ก๋วยเตี๋ยว​เรือ ขนม​หวาน ขนมเปี๊ยะ ห่อหมก ผัก​และ​ผล​ไม้​ดู​น่า​ รับ​ประทาน ใน​แม่น้ำ​นั้น​ยัง​มี​ปลา​ชุกชุม เช่น ปลา​สวาย ปลาก​ระ​แห ปลา​แรด ปลา​เทโพ  ที่มา​รอ​คอย​ อาหาร​ปลา​จาก​มือ​ของ​ผู้​ใจบุญ หาก​เติม​พลัง​จน​ท้อง​อิ่ม​กัน​แล้ว ตลาด​น้ำ​ลำ​พญา ​ยัง​มี​กิจกรรม​ล่อง​เรือ​ไป​ตาม​ลำน้ำ​ท่า​จีน​ไว้​ให้​ 162

P.144-181_Mac4.indd 162-163

¨Õ¹ éÓ·‹Ò

¶.ÈÒÅÒÂÒ-ºÒ§àŹ

ÇÑ´ÅÓ¾ÞÒ

ʹÒÁ¡ÍÏ¿ ÃÍÂÑÅà¨Áʏ

仹¤ÃªÑÂÈÃÕ ä»¹¤Ã»°Á

¶.µÅÔ觪ѹ-ÊؾÃó

¶.»·ØÁ¸Ò¹Õ-ºÒ§àŹ

áÁ‹¹

• ตลาด​น้ำ​ลำ​พญา​นั้น​มี​ของกิน​มากมาย รวม​ทั้ง​ผลิตผล​ ทางการ​เกษตร​ทช​ี่ าวสวน​ใน​พนื้ ทีเ​่ ก็บม​ า​ขาย​ขนมเปีย๊ ะ​ อบ​เทียน ของ​ครูส​ ม​ทรง​นนั้ ข​ นึ้ ช​ อื่ ว​ า่ ห​ อม​อร่อย​รสชาติด​ ​ี • ตลาด​น้ำ​แห่ง​นี้​มี​เฉพาะ​วัน​เสาร์ - อาทิตย์​และ​วัน​หยุด​ ราชการ ตั้งแต่​เวลา​ประมาณ 06.00 - 17.00 น. • สอบถาม​ราย​ละเอียด​ได้ที่ ประชาสัมพันธ์​ตลาด​น้ำ​ ลำ​พญา โทร. 034 391 626

ä»

¶.Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÏ

Á.ÁËÔ´Å

¶.»›¹à¡ÅŒÒ-¹¤ÃªÑÂÈÃÕ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

163

1/28/09 3:22:49 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

เดิน​เล่น​เย็นใจ ใน​ชุมชน​ชาว​มอญ​ ที่เกาะ​เกร็ด

79.

เกาะ​เกร็ด นนทบุรี

เกาะเกร็ด เป็น​ที่​อยู่​อาศัย​ ของ​ชุมชน​ชาว​ไทย​ชาว​มอญ และยัง​คง​รักษา​วิถี​ชีวิต​และ​ วัฒนธรรมที่​ได้​รับ​สืบทอด​มา​ อย่าง​เหนียว​แน่น​ใน​ปัจจุบัน ซึ่ง​เปิด​ให้​ชม​ทุก​วัน โดย​ตาม​สอง​ข้าง​ทาง​คุณ​อาจ​ได้​ เห็น​การ​ปั้น​และ​การ​แกะ​ลาย​เครื่องปั้นดินเผา​ที่​ชาว​ บ้าน​หลาย​ครัว​เรือน​ยัง​คง​ทำ​เป็น​อาชีพ​สืบ​มา เรื่อง​ อาหาร​การ​กิน​บน ​เกาะ​เกร็ด ​ก็​มี​มากมาย​ โดย​ เฉพาะ​อาหาร​มอญ​ตา่ งๆ ท​ ม​ี่ จ​ี ำหน่าย​ให้ล​ มิ้ ร​ ส​กนั จน​ อิ่ม​ก่อน​กลับ​บ้าน

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

304

·‹ÒàÃ×Í ¿ÒÏÁ Í‹Ò§·Í§

ç´

P.144-181_Mac4.indd 164-165

ÇѴ伋ŌÍÁ ÇÑ´àÊÒ¸§·Í§ ʶҹÕ͹ÒÁÑÂ

à¡Ã

164

• การ​เดินท​ าง​มายังเ​กาะ​เกร็ดท​ าง​เรือน​ นั้ ส​ ามารถ​ลง​เรือข​ า้ ม​ ฟาก​ได้​สอง​ท่า คือ​ท่าเรือ​วัด​สนาม​เหนือ ซึ่ง​อยู่​ไม่​ไกล​จาก​ ท่าน้ำ​ปากเกร็ด​นัก หรือ​ว่า​ใช้ท่าเรือ​วัดกลาง​เกร็ด โดย​มี​ บริการ​ตลอด​วัน ระหว่าง 05.00 - 21.30 น.

ÇѴʹÒÁà˹×Í

éÓÅÑ´

กลาง​แม่น้ำ​เจ้าพระยา​ใน​เขต​จังหวัด​นนทบุรี ซึ่ง​เป็น​ที่​อยู่​อาศัย​ของ​ชุมชน​ชาว​ไทย​ชาว​มอญ ซึ่ง​สืบ​เชื้อ​ สายจาก​บรรพบุรุษ​ที่​ย้าย​มา​ตั้ง​รกราก​นับ​ตั้งแต่​สมัย​กรุงธนบุรี​และ​ต้น​กรุง​รัตนโกสินทร์ และยัง​คง​รักษา​ วิถี​ชีวิต​และ​วัฒนธรรม​ที่​ได้​รับ​สืบทอด​มา​อย่าง​เหนียว​แน่น​ใน​ปัจจุบัน เกาะ​เกร็ด ม​ ส​ี งิ่ ท​ น​ี่ า่ ส​ นใจ​หลาย​อย่าง​ทน​ี่ า่ ช​ ม นับต​ งั้ แต่ว​ ดั วา​อาราม​ทง​ี่ ดงาม เช่น วัดป​ ร​มยั ย​ กิ า​ ว​ าส วัดส​ ำคัญข​ อง​ชมุ ชน​บน เ​กาะ​เกร็ด มีพ​ ระ​เจดียท​์ รง​มอญ​ทจ​ี่ ำลอง​มา​จาก​เมือง​หงส​าวดี ซึง่ ช​ าว​มอญ​ให้ค​ วาม​ ั นธรรม​ของ​ชาว​มอญ​ทม​ี่ ​ี นับถืออ​ ย่าง​สงู หาก​เดินล​ ดั เ​ลาะ​ไป​บน​เกาะ​เกร็ด​นัน้ ​จะ​ได้เ​ห็นถ​ งึ ว​ ถิ ช​ี วี ติ แ​ ละ​วฒ เอกลักษณ์ เช่น การ​ทำ​เครือ่ งปัน้ ดินเผา​ทล​ี่ ะเอียด​ปราณีต​ ง​ดงาม ซึง่ ผ​ ท​ู้ ส​ี่ นใจ​อาจ​ไป​แวะ​ดไู​ด้ที่ กวาน​อา​มา่ น​ ​ศูนย์​วัฒนธรรม​พื้น​บ้าน​ชาว​มอญ​ ที่​จัด​แสดง​เครื่องปั้นดินเผา​มอญ​ลาย​โบราณ ​และ​ข้าว​ของ​เครื่อง​ใช้

รู้ก่อนเดินทาง

ÇÑ´»ÃÁÑÂÂÔ¡ÒÇÒÊ

áÁ‹¹

เยือน​เกาะ​เกร็ด​กลาง​น้ำ​เจ้าพระยา ศึกษา​วิถี​ชีวิต​วัฒนธรรม​ชุมชน​ชาว​มอญ​เก่า​แก่ ​ ที่​ตั้ง​รกราก​กัน​มา​ตั้งแต่​สมัย​กรุงธนบุรี ชม​การ​ปั้น​หม้อ และ​เครื่องปั้นดินเผา​ที่​งาม​อย่าง​มี​ เอกลักษณ์​ของ​เกาะ​เกร็ด เกาะ​เกร็ด​ ถือ​เป็น​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ทาง​วัฒนธรรม​สำคัญ ที่​อยู่​ใกล้​กรุงเทพมหานคร โดย​เป็น​เกาะ​

• มา​เยือน​แหล่ง​วัฒน​ธร​รม​ชาว​ไทยมอญ​ทั้งที ควร​ลิ้ม​ลอง​ อาหาร​มอญ​ที่​มี​ขาย​อยู่​บน​เกาะ​เกร็ด อย่างทอดมัน​หน่อ​ กะลา ซึ่ง​มี​ส่วน​ผสม​ของ​หน่อ​กะลา​อัน​เป็น​พืช​สมุนไพร​ ตระกูล​ขิง อัน​เป็น​ผัก​พื้น​เมือง​บน​เกาะ​เกร็ด ที่​หลาย​ร้าน​ ทำ​ขาย​ให้​เลือก​ชิม

OTOP Village

á»Å§ÊÒ¸Ôµ¼Ñ¡¾×鹺ŒÒ¹

ÇÑ´¡ÅÒ§à¡Åç´

ºŒÒ¹à¡Ãç´µÃСÒÃ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

165

1/28/09 3:22:52 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

80. เยือน​พระราชวัง​

พระราชวัง​เก่า​แก่​ ซึ่ง​เคย​เป็น​ที่​ประทับ​ แปร​พระ​ราชฐาน​ ของ​พระ​มหา​กษัตริย์​ สองพระ​องค์

ที่​งดงาม​ดัง​วิมาน บน​ยอด​เขา​ทั้ง​3​ยอ​ด พระนคร​คีรี​เพชรบุรี

ที่ ​ส ำคั ญ ​แ ห่ ง ​ห นึ่ ง ​ข อง​เพชรบุ รี ​ บน​ไหล่​เขา​ด้าน​ทิศ​ตะวัน​ออก​นั้น​ เป็น​ที่​ตั้ง​ของวัด​มหา​สมณ​า​ราม​ที่​ มีภ​ าพ​เขียน​ฝมี อื ข​ รัวอ​ นิ โ​ข่งใ​น​พระ​อโุ บสถ​บน​ยอด​เขา​เป็นท​ ต​ี่ งั้ ข​ องวัดพ​ ระ​แก้ว​ซึง่ เ​ป็นว​ ดั ป​ ระจำ​พระราชวัง​ พระนคร​คีรี​ ​เขา​ด้าน​ทิศ​ตะวัน​ตก​​ เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​พระราชวัง​และ​หมู่​พระที่นั่ง​ที่​งดงาม​ส่วน​เขา​ยอด​กลาง​ เป็นท​ ต​ี่ งั้ ข​ อง​พระ​ธาตุจ​ อม​เพชร​​ทีป​่ ระดิษฐาน​พระบรม​สารีรกิ ธาตุ​ซึง่ ถ​ อื เ​ป็นจ​ ดุ ช​ ม​พระนคร​ครี ท​ี ส​ี่ วยงาม​ เพราะ​มอง​เห็น​พระที่นั่ง​ต่างๆ​บน​ยอด​เขา​อีก​2​ยอด​รวม​ทั้ง​ทิวทัศน์​ของ​เมือง​เพชรบุรี​ด้วย

仡

Ãاà·

¾Ï

¶.à¾

Ô¶Õ

¶.ÃÒªÇ

¶.ྪÃà¡ÉÁ ÕÃÕ 4 ¾Ãй¤Ã¤

Óà¹Ô¹ ¶.ÃÒª´

P.144-181_Mac4.indd 166-167

ÈÒÅ਌Ҿ‹Í ËÅÑ¡àÁ×ͧ

Ò¹

166

•​ อุทยาน​ประวัติศาสตร์​พระนคร​คีรี​ เปิด​ให้​เข้า​ชม​ทุก​วัน​ ช่วง​เวลา​08.30​-​16.30​น.​ •​ ค่า​เข้า​ชม​ สำหรับ​ชาว​ไทย​10​ บาท​ ชาว​ต่าง​ประเทศ​ 20​บาท​ •​ สำหรับ​ผู้​ที่​ต้องการ​ออม​แรง​นั้น​อาจ​เลือก​ใช้​บริการ​รถ​ราง​ เสีย​ค่า​บริการ​ไป​-​​กลับ​คนละ​30​บาท​โทร.​032​425​600

Ãз

รื่นรมย์ ​ไป​กับ​ความ​ร่มรื่น​ของ​พรรณ​ไม้​นานา​ชนิด​ และ​กลิ่น​หอม​ของ​ดอก​สี​ขาว​จาก​ต้น​ลีลา​วดี​อายุ​ นับ​ร้อย​ปี​ที่​ขึ้นอยู่​ตาม​ทาง​เดิน​ ใน​เขต​พระ​ราชฐาน​ของ​พระราชวัง​เก่า​แก่​ ซึ่ง​เคย​เป็น​ที่​ประทับแปร​พระ​ ราชฐาน​ของ​พระ​มหา​กษัตริยส​์ องพระ​องค์​คือพ​ ระบาท​สมเด็จพ​ ระจอมเกล้าเ​จ้าอ​ ยูห​่ วั ​และ​พระบาท​สมเด็จ​ พระ​จุลจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ตาม​ประวัติ​กล่าว​ว่า​ พระบาท​สมเด็จ​พระจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ทรง​โปรด​ให้​สร้าง​พระราชวัง​ พระนคร​ครี ข​ี นึ้ บ​ น​ยอด​เขา​สมณ​หรือเ​ขา​มไ​ห​ศวรรย์​ซึง่ ม​ ​ี 3​ยอด​ทีต​่ อ่ เ​นือ่ ง​กนั ​และ​เรียก​กนั อ​ ย่าง​แพร่ห​ ลาย​ ใน​เวลา​ตอ่ ม​ าว่า​​เขา​วงั ​ประกอบ​ดว้ ย​หมูพ​่ ระ​มณเฑียร​วัด​เจดีย​์ และ​หอ​ดด​ู าว​อันเ​ป็นส​ ถาปัตยกรรม​ทผ​ี่ สม​ ผสาน​กนั ร​ ะหว่าง​ไทย​จีน​และ​ศลิ ปกรรม​ตะวันต​ ก​แบบนีโ​อ​คลาส​สกิ ท​ ส​ี่ วยงาม​​ปจั จุบนั ไ​ด้จ​ ดั เ​ป็นอ​ ทุ ยาน​ ประวัตศิ าสตร์เ​พือ่ ให้ป​ ระชาชน​ทวั่ ไป​ได้เ​ข้าช​ ม​ศึกษา​ขอ้ มูลท​ าง​ประวัตศิ าสตร์​และ​เป็นส​ ถาน​ทท​ี่ อ่ ง​เทีย่ ว​

รู้ก่อนเดินทาง​

§ªÅ»

เดิน​สูด​กลิ่น​ดอก​ลีลา​วดี​​ที่​ลอย​ลม​เย็นๆ​ใน​พระ​ราช​สถาน​​ที่​สร้าง​ขึ้น​บน​เขา​สูง​ล้ำ​3​ยอด​ นาม​ว่า​พระนคร​คีรี​ ซึ่ง​เคย​เป็น​ที่​แปร​พระ​ราชฐานของ​พระ​มหา​กษัตริย์​สองพระ​องค์แห่ง​ แผ่น​ดิน​สยาม

•​ ขนม​หม้อ​แกง​เมือง​เพชรบุรี​นั้น​มีชื่อ​เสียง​ใน​ด้าน​ความ​หอม​ หวาน​ด้วย​การ​ใช้ส​ ว่ น​ผสม​ของ​นำ้ ตาล​โตนด​แท้​ปจจุบนั ข​ นม​ หม้อแ​ กง​มีใ​ห้เ​ลือก​มากมาย​ตาม​ความ​ชอบ​ทัง้ ร​ สชาติด​ งั้ เดิม​ รสม็ด​บัว​รส​เผือก​เหมาะ​จะ​ซื้อ​ไป​เป็น​ของ​ฝาก​กลับ​บ้าน

¤ÅÍ

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

ÇÑ´ÁËÒÊÁ³Ò ÃÒÁÃÒªÇÃÇÔËÒà ÇÑ´Ãѵ¹µÃÑÂ

ªÃà¡

ÉÁ

ä» 4 ËÑÇËÔ¹

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 220

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

167

1/28/09 3:22:58 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

ยัง​มี​บรรยากาศ​เดิมๆ ให้​ได้​ชื่นชม ทั้ง​วิถี​ชีวิต​ชาวไร่​ชาวสวน ทั้ง​บ้าน​เรือน วัด​เจ็ด​เสมียน และ​สถานี​รถไฟ​เก่า อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• ผลิตภัณฑ์​เด่น​ของ​ตำบล​เจ็ด​เสมียน คือไช​โป๊​ว​แม่​ตัง​กวย รสชาติ​ดี​น่า​ซื้อ​ไป​เป็น​ของ​ฝาก ส่วน​เค้ก​มะพร้าว​อ่อน​ น้อง​ทราย​นั้น​ถ้า​ได้​ลิ้ม​ลอง​แล้ว ต้อง​ซื้อ​กลับ​บ้าน​ไป​ทาน​ ต่อ​กัน​ทุก​คน

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

81. เลือกซื้อ

เลือกกิน สืบสานงานศิลป์ ในตลาดเจ็ดเสมียน

ตลาดเจ็ดเสมียน ราชบุรี

เดินเ​ทีย่ ว​ใน​ตลาด​เก่าแ​ ก่อ​ ายุ 119 ปี อันม​ ป​ี ระวัตกิ าร​กอ่ ต​ งั้ ย​ าวนาน ย​ อ้ น​ไป​จนถึงส​ มัยร​ชั กาล​ ที่ 5 ปัจจุบนั ต​ ลาด​เจ็ดเ​สมียน​แห่งน​ ี้ ไม่ใช่เ​พียง​ตลาด​ทจ​ี่ บั จ​ า่ ย​ของ​คนใน​พนื้ ทีเ​่ ท่านัน้ แต่เ​ป็น​ แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ทาง​วัฒนธรรม​ที่​สำคัญ​อีก​แห่ง​หนึ่ง​ของ​จังหวัด​ราชบุรี ตลาด​เจ็ด​เสมียน​​ยัง​มี​บรรยากาศ​เดิมๆ ให้​ได้​ชื่นชม ทั้ง​วิถี​ชีวิต​ชาวไร่​ชาวสวน ทั้ง​บ้าน​เรือน วัด​

เจ็ด​เสมียน และ​สถานี​รถไฟ​เก่า ห้อง​แถว​ไม้​สอง​ชั้น​ที่​เป็น​อาคาร​ร้าน​ค้า​ที่​ปลูก​ขนาบ​ไป​กับ​ลาน​โล่ง มี​ด้าน​ หนึ่ง​ติด​ลำน้ำ​แม่​กลอง ซึ่ง​รวมๆ กัน​แล้ว มี​บรรยากาศ​เหมือน​เล่น​อยู่​ใน​ฉาก​ภาพยนตร์ ​ไทย​ใน​อดีต ที่​เก็บ​ รักษา​ไว้​ได้​อย่าง​ดี โดย​ชาว​บ้าน​เจ็ด​เสมียน​แนะนำ​ว่า​ ใน​บริเวณ​นี้​จะ​มี​ตลาด​นัด​กัน​ทุก​วัน​พุธ ศุกร์ เสาร์ และ​อาทิตย์ ซึ่ง​มี​ข้าว​ของ​เครื่อง​ใช้ หัตถกรรม​ชุมชน อาหาร​การ​กิน​แสน​อร่อย และ​ผล​ไม้​นานา​ชนิด​มา​ วาง​ขาย​ให้​เลือก​ซื้อ​กัน​จน​ละลาน​ตา​ที​เดียว นอกจาก​นี้​ตลาด​เจ็ด​เสมียน​ยัง​มี​กิจกรรม​ทาง​ศิลปะ​ที่​น่า​สนใจ​เป็น​ประจำ โดย ครูมานพ มี​จำรัส ผู้​มี​บ้าน​เกิด​อยู่​ที่​เจ็ด​เสมียน ซึ่ง​ทำ​สวน​ศิลป์ บ้าน​ดิน ขึ้น​ที่​นี่ มัก​จะ​ร่วม​กัน​กับ​ภัทร​า​วดี​เธียร์​เตอร์ และ​ 168

P.144-181_Mac4.indd 168-169

• หาก​ไป​ตลาด​เจ็ด​เสมียน ใน​ช่วง​วัน​ศุกร์ เสาร์ และ​อาทิตย์​ สุดท้าย​ของ​เดือน จะ​ได้ช​ ม​งาน All About Arts ทีม​่ เ​ี ทศบาล​ ตำบล​และ​สวน​ศิลป์​บ้าน​ดินภัทร​า​วดี​เธียเตอร์​เป็น​เจ้า​ภาพ​ ด้วย สอบถาม​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม​ได้ที่ โทร. 032 397 015

¹¤Ã»°Á

ชุมชน​เจ็ด​เสมียน จัดการ​แสดง​ทาง​วัฒนธรรม​ และ​ศลิ ปะ​รว่ ม​สมัยข​ นึ้ เ​สมอ เพือ่ ช​ ว่ ย​กนั ส​ บื สาน​ ศิลป​วัฒนธรรม​ของ​ชุมชน​ให้​ยั่งยืน​ต่อ​ไป​ด้วย

Í.⾸ÒÃÒÁ ¶éÓà¢ÒºÔ¹ 3087

µÅÒ´à¨ç´àÊÁÕ¹ àÁ×ͧâºÃÒ³ºŒÒ¹¤ÙºÑÇ

35

ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

4 ä»à¾ªÃºØÃÕ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

169

1/28/09 3:23:05 PM


นทางของความโรแมนติ เส้นเส้ทางแห่ งวัฒนธรรม ค

ชม​ตลาด​ร้อย​ปี... ที่​เป็น​ดัง​เช่น​ พิพิธภัณฑ์ที่​มี​ชีวิต 82.

ใน​วัน​นี้​ตลาด​สามชุก​​ เป็น​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​​ที่​ สามารถ​บอก​เล่า​เรื่อง​ ราว​และ​เชื่อม​โยง​อดีต​ ของ​สุพรรณบุรี​ มา​สู่​คน​รุ่น​ปัจจุบัน​ ได้​อย่าง​มี​มิติ

ตลาด​สามชุก​สุพรรณบุรี

ที่รัก​บ้าน​เกิด​ของ​ชุมชน​ที่​ช่วย​กัน​รักษา​วิถี​ชีวิต​ความ​เป็น​อยู่​แบบ​เดิม​เอา​ไว้​อย่าง​หวงแหน​และ​เข้ม​แข็ง ร่วม​กัน​อนุรักษ์​ให้​ ตลาด​สามชุก​ ​เป็น​ดัง​เช่น​พิพิธภัณฑ์​ที่​มี​ชีวิต​ และ​เปิด​โอกาส​ให้​คน​รุ่น​หลัง​ได้​รู้จัก​ ความ​เป็น​อยู่​ของ​บรรพบุรุษ​เมื่อ​ครั้ง​อดีต​คือ​อีก​สิ่ง​หนึ่ง​ที่​น่า​ชื่นชม 340

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

ถูก​จัด​อันดับ​ให้​เป็น​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ทาง​วัฒนธรรม​ที่​สำคัญ​ของ​สุพรรณบุรี​ ซึ่ง​สามารถ​บอก​เล่า​เรื่อง​ราว​ และ​เชื่อม​โยง​อดีต​ของ​สุพรรณบุรี​ มา​สู่​คน​รุ่น​ปัจจุบัน​ได้​อย่าง​มี​มิติ​ แม้​ตลาด​เก่า​แก่​แห่ง​นี้​จะ​สร้าง​ขึ้น​มา​ นับ​แต่​ปี​พ.ศ.​2439​แล้ว​ก็ตาม​ หาก​คณ ุ ล​ ดั เ​ลาะ​ไป​ตาม​ตรอก​ซอก​ซอย​ทีม​่ เ​ี รือน​ไม้แ​ ละ​หอ้ ง​แถว​ซึง่ เ​ป็นร​ า้ น​รวง​และ​ทอ​ี่ ยูอ​่ าศัยเ​ก่าแ​ ก่​ นัน้ ​พอ​จะ​จนิ ตนาการ​ได้ถ​ งึ ค​ วาม​รงุ่ เ​รือง​ของ​ชมุ ชน​การ​คา้ เ​ก่าแ​ ก่ข​ อง​ชาว​ไทย​เชือ้ ส​ าย​จนี ​แห่งส​ พุ รรณบุร​ี มา​ตั้งแต่​สมัย​รัชกาล​ที่​5​และ​ยัง​คง​สภาพ​ดั้งเดิม​เอา​ไว้​อย่าง​ไม่​เปลี่ยนแปลง​ เสน่ห์​ของ​​ ตลาด​สามชุก​ ไม่ใช่​เพียง​แค่​บรรยากาศ​ย้อน​ยุค​โดย​รวม​ของ​ตลาด​ ทั้ง​ ร้าน​กาแฟ​ ร้าน​ตัดผม​ร้าน​ถ่าย​รูป​หรือ​ร้าน​ขาย​ของ​เล่น​สังกะสี​ย้อน​ยุค​ที่​ทำให้​เรา​นึกถึง​วัย​เด็ก​เท่านั้น​แต่​ด้วย​จิตใจ​ 170

P.144-181_Mac4.indd 170-171

•​ สามารถเดิ น เที่ ย วเล่ น ได้ แ ทบทั้ ง วั น ภายในตลาด​ สามชุก​ พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่บ้านขุนจำนงค์​ จีนารักษ์​ คือจุดแวะพักที่ดี​ ที่จะได้ซึมซับเอาบรรยากาศและวันคืน เก่าๆ​จากเรื่องราวและข้าวของจัดแสดงไว้

Êؾ Ãó ºØÃÕ

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

ä»ÈÃÕ»ÃШѹµ 3032

·ÕèÇ‹Ò¡Òà Í.ÊÒÁªØ¡

áÁ ‹¹éÓ

ทั้ง​อิ่ม​ท้อง​และ​อิ่มใจ​ใน​ตลาด​โบราณ​​ ​ที่​มีอายุ​มากกว่า​ร้อย​ปี​ใน​อำเภอ​สามชุก​ที่​นี่​ยัง​เปียม​ ไป​ด้วย​วิถี​ไทย​​ที่​ยัง​คง​เป็นมา​ดัง​เช่น​กาล​ก่อน​และ​รอ​คอย​ให้​คุณ​มา​สัมผัส​จริง ร้าน​กาแฟ​โบราณ​ใน​หอ้ ง​แถว​ไม้ม​ มุ ​ตลาด​สามชุก​ยังค​ ง​เป็นส​ ถาน​ทพ​ี่ บปะ​ของ​ผคู้ น​ใน​ชมุ ชน​เก่าแ​ ก่​ แห่ง​นี้​เช่น​ที่​เคย​เป็น​มา​ใน​อดีต​ใน​วัน​นี้​ตลาด​สามชุก​มี​แขก​ผู้​มา​เยือน​เข้า​ออก​กัน​อย่าง​ขวักไขว่​เพราะ​

µÅÒ´ÊÒÁªØ¡ •​ อาหารน่ารับประทานในตลาดสามชุกนั้นมีมากมายจน​ ä» 3365 เลือกไม่ถูก​ หลังจากดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟโบราณกัน Ë¹Í§Ë Ã¾.ÊÒÁªØ¡àÈÉ°¡Ã ÞŒÒä แล้ว​ จะเลือกรับประทานบะหมี่ร้อยปี​ หรือข้าวห่อใบบัว « สูตรเก่าแก่ได้ตามใจชอบ​ ตบท้ายด้วยขนมกงโบราณก็​ อิ่มอร่อยพอดี

àÁ×ͧÊؾÃóºØÃÕ

Í.ÈÃÕ»ÃШѹµ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

171

1/28/09 3:23:13 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

ค้นหา​ราก​เหง้า แห่ง​ประวัติศาสตร์ไทย-จีน

83.

พิพิธภัณฑ์​แห่ง​นี้​ก่อ​ตั้ง​ขึ้น​เพื่อ​เฉลิม​ ฉลอง​ความ​สัมพันธ์​ทางการ​ทูต​ ไทย-จีน​ครบ​20​ปี​

พิพิธภัณฑ์​ลูก​หลาน​พันธ์ุ​มังกร​ สุพรรณบุรี

ประวัตค​ิ วาม​เป็นม​ า​ของ​พน​ี่ อ้ ง​ชาว​ไทย​เชือ้ ส​ าย​จนี ใ​น​ ประเทศไทย​ไว้​อย่าง​น่า​สนใจ​เช่น​ต้น​กำเนิด​ตระกูล​ แซ่​ต่างๆ​ จาก​บรรพ​ชน​สู่​อภิชาต​บุตร​ ลง​หลัก​ปัก​ ฐานจนเป็น​ปก​แผ่น​​ภาย​ใต้​พระบรม​โพธิสมภาร​ถือ​ เป็นค​ วาม​ภาค​ภมู ิใจ​ของ​ลกู ห​ ลาน​พนั ธุม​์ งั กร​โดย​การ​ ค้นคว้า​ข้อมูล​อย่าง​ถี่ถ้วน​ประกอบ​การ​การ​จัด​แสดง​ โดย​ใช้​แสง​ สี​ เสียง​ ที่​ใช้​เทคโนโลยี​สมัย​ใหม่​เข้า​มา​ ช่วย​ทำให้​คุณ​ได้​ทั้ง​ความ​รู้​และ​ความ​เพลิดเพลิน​ไป​ พร้อมๆ​กัน

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

172

P.144-181_Mac4.indd 172-173

¶.à³Ãá¡ŒÇ

ØÃÕ Ø¾Ãóº

ÇÑ´¾ÃÐÃÙ» ¶.ÁŒÒÊÕËÁÍ¡

á¼¹

ʶҹÕÃ¶ä¿ ÊؾÃóºØÃÕ

¶.ÁÒÅÑÂáÁ¹

áÁ‹¹éÓÊ

•​ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ​ลู ก ​ห ลาน​พั น ธุ์ ​มั ง กร​ หรื อ ​ อุ ท ยาน​มั ง กร​ สวรรค์ ​เปิ ด ​ใ ห้ ​เข้ า ​ช ม​ทุ ก​วั น ​พุ ธ ​-​ วั น ​อาทิ ต ย์ ​ (หยุ ด​ ทุก​วัน​จันทร์​และ​วัน​อังคาร)​ โดย​เปิด​ให้​เข้า​ชม​วัน​ละ​ 7​รอบๆ​ละ​ประมาณ​หนึ่ง​ชั่วโมง​​รอบ​แรกเวลา​10.00​น.​ รอบ​สดุ ท้าย​เวลา​16.00​น.​ค่าเ​ข้าช​ ม​ชาว​ไทย​ผูใ้ หญ่​​​299​บาท​ เด็ ก ​ 149​ บาท​ ชาว​ต่ า ง​ช าติ ​ ผู้ ใ หญ่ ​ 499​ บาท​ เด็ก​299​บาท​โทร.​035​226​211

ÇÑ´»†ÒàÅäÅ¡ÇÃÇÔËÒÃ

¶.¢Ø¹

อาคาร​รูป​ทรง​มังกร​ขนาด​ใหญ่​สูง​35​ เมตร​ และ​ยาว​มากกว่า​135​ เมตร​ ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​ภายใน​บริเวณ​ ศาลหลักเมือง​จังหวัด​สุพรรณบุรี​นั้น​ คือ​อาคาร​​ พิพิธภัณฑ์​ลูก​หลาน​พันธุ์​มังกร​ โดย​พิพิธภัณฑ์​ แห่ง​นี้​ก่อ​ตั้ง​ขึ้น​เพื่อ​เฉลิม​ฉลอง​ความ​สัมพันธ์​ทางการ​ทูต​ไทย-จีน​ครบ​20​ปี​ เมื่อ​ปี​ พ.ศ.​2539​ขณะ​ ที่​ ฯพณฯ​บรรหาร​ศิลป​อาชา​ดำรง​ตำแหน่ง​นายก​รัฐมนตรี​ ​เพิ่ง​เสร็จ​สมบูรณ์และ​เปิด​ตัว​อย่าง​ยิ่ง​ใหญ่​ และเป็นท​ างการ​​เมือ่ ว​ นั ท​ ​ี่ 24​ธันวาคม​พ.ศ.​2551​ทีผ​่ า่ น​มา​และ​กลาย​เป็นแ​ หล่งท​ อ่ ง​เทีย่ ว​ทาง​วฒ ั นธรรม​ แห่ง​ใหม่​ล่าสุด​ของ​จังหวัด​สุพรรณบุรี ภายใน​อาคาร​รูป​มังกร​​ถูก​ออกแบบ​ให้​เป็น​พิพิธภัณฑ์​ ซึ่ง​มี​มากกว่า​21​ ห้อง​ โดย​นำ​เสนอ​ เรื่อง​ราว​ตั้งแต่​ประวัติศาสตร์​ปรัชญา​ความ​เชื่อ​ของ​ประเทศ​จีน​ที่​มี​ความ​เป็น​มายา​วนา​นก​ว่า​5,000​ปี​ จน​มา​ถึง​เรื่อง​ราว​ของ​สัมพันธภาพ​ที่​แน่นแฟ้น​ยาวนาน​ระหว่าง​ประเทศไทย-จีน​ รวม​ทั้ง​ยัง​มี​การ​แสดง​

รู้ก่อนเดินทาง​

¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÅÙ¡ËÅÒ¹ ¾Ñ¹¸ØÁѧ¡Ã

¶.¹Ò§áÇ‹¹á¡ ŒÇ

มังกร​ทอง​ขนาด​ใหญ่​ ​ ภายใน​ถูก​จัด​แสดง​เป็น​พิพิธภัณฑ์​ที่​ทัน​สมัย​ จะ​ถ่ายทอด​เรื่อง​ราว​ ความ​สัมพันธ์​ไทย-จีนอันแนบ​แน่น​ และ​มีประวัติศาสตร์​ความ​เป็น​มา​ที่ยาวนาน​ ให้​ได้​รับ​รู้​ อย่าง​สนุก​และ​เพลิดเพลิน

•​ สุพรรณ​นั้น​ขึ้น​ชื่อ​เรื่อง​ปลา​ ที่​ร้าน​แม่​บ๊วย​ อ.บางปลาม้า​ อยู่​ห่าง​จาก​ตัว​เมือง​ราว​7​ กม.​ มี​เมนู​ปลา​ม้า​และ​ปลา​คัง​ หลาก​หลาย​ให้ล​ มิ้ ล​ อง​อีกท​ งั้ ก​ งุ้ แ​ ม่นำ้ อ​ บ​เกลือ​อิม่ แ​ ล้วล​ า้ ง​ ปาก​​ด้วย​ขนม​สาลี่​สุพรรณ​ต้น​ตำรับ​โทร.​035​857​077​

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

173

1/28/09 3:23:20 PM


นทางของความโรแมนติ เส้นเส้ทางแห่ งวัฒนธรรม ค

ร​ ่มรื่น​ไป​ด้วย​ บรรยากาศ​และ​ วิถี​ชีวิต​แบบ​ชาวสวน​ มี​อาหาร​และ​ขนม​ไทย​ โบราณ​ที่​หา​ชม​และ​ หา​รับ​ประทาน​ได้​ยาก​ ให้​ได้​เลือก​ซื้อ

84. เที่ยว​ไป​ชิม​ไป​

ในวิถี​ชีวิตแบบชาวสวน

ตลาด​น้ำ​บางน้ำผึ้ง​สมุทรปราการ

นอกจาก​การ​ชม​ตลาด​และ​ลิ้ม​ลอง​อาหาร​อร่อย​จน​อิ่ม​ท้อง​แล้ว​ยัง​มี​กิจกรรม​ต่างๆ​อีก​มากมาย​เช่น​ การ​เช่าเ​รือพ​ าย​หรือเ​ช่าจ​ กั รยาน​ถบี ล​ ดั เ​ลาะ​ไป​ชม​วถิ ช​ี วี ติ ช​ าวสวน​ใน​เขต​พนื้ ทีส​่ เ​ี ขียว​รปู ก​ ระเพาะ​หมูย​ า่ น​ พระประแดง​ซึง่ ไ​ด้ร​ บั ก​ าร​อนุรกั ษ์ไ​ว้ใ​ห้เ​ป็นป​ อด​ของ​สมุทรปราการ​และ​กรุงเทพฯ​ถ้าห​ าก​คณ ุ ร​ สู้ กึ เ​มือ่ ย​ลา้ ​ ก็​มี​นวด​แผน​ไทย​ไว้​ให้​บริการ​ด้วย

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

ÐÂÒ áÁ‹¹éÓ਌Ҿà ÊǹÈÃÕ¹¤Ãà¢×è͹¢Ñ¹¸

ทุก​วัน​หยุด​สุด​สัปดาห์​นั้น​บรรดา​ชาวไร่​ชาวสวน​และ​แม่ค้า​แม่​ขาย​จะ​พา​กัน​บรรทุก​สินค้า​จาก​เรือก​ สวน​ ใส่​เรือ​ลำ​น้อย​มา​ออ​กัน​ที่​ท่า​ ตลาด​น้ำ​บางน้ำผึ้ง​ เพื่อ​รอ​คอย​ลูกค้า​ที่มา​เที่ยว​ชม​และ​จับ​จ่าย​ซื้อ​ อาหาร​กลับไ​ป​ทบ​ี่ า้ น​ตลอด​รมิ ท​ าง​เดินร​มิ น​ ำ้ ​ทีข​่ นาน​ไป​ตาม​คลอง​ซอย​ทแ​ี่ ตก​แขนง​มา​จาก​แม่นำ้ เ​จ้าพระยา​ ผ่าน​พนื้ ทีเ​่ กษตรกรรม​ของ​ชาว​บา้ น​ซงึ่ ร​ ม่ รืน่ ไ​ป​ดว้ ย​บรรยากาศ​และ​วถิ ช​ี วี ติ แ​ บบ​ชาวสวน​มีอ​ าหาร​และ​ขนม​ ไทย​โบราณ​ทห​ี่ า​ชม​และ​หา​รบั ป​ ระทาน​ได้ย​ าก​ให้ไ​ด้เ​ลือก​ซอื้ ​เสียง​แม่คา้ ช​ กั ชวน​คน​มา​อดุ หนุนก​ ว๋ ยเตีย๋ ว​เรือ​ รส​เด็ด​แข่ง​กัน​กับ​เสียง​จาก​เรือ​กาแฟ​ฟัง​ดู​สนุกสนาน​เป็น​กันเอง ตลาด​น้ำ​บางน้ำผึ้ง​ นั้น​อยู่​ใน​ย่าน​พระประแดง​ เกิด​ขึ้น​จาก​การ​ร่วม​มือ​กัน​โดย​ชาว​ชุมชน​และ​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​บางน้ำผึ้ง​ได้​ร่วม​กัน​รื้อฟื้น​วิถี​ชีวิต​ดั้งเดิม​และ​จัด​ให้​มี​ตลาด​น้ำ​ขึ้น​ปัจจุบัน​กลาย​ เป็น​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​แห่ง​ใหม่​ของ​จังหวัด​สมุทรปราการ​ซึ่ง​อยู่​ใกล้​กรุงเทพฯ​​เพียง​นิด​เดียว​ 174

P.144-181_Mac4.indd 174-175

ªÃË Ö§

ɏ

µÅÒ´¹éÓ ºÒ§¹éÓ¼Öé§

¶.à¾

เที่ยว​ชม​ตลาด​น้ำ​ ​ ที่​เกิด​จาก​การ​ร่วม​มือ​กัน​อย่าง​เข้ม​แข็ง​ของ​ชุมชน​และ​ภาค​รัฐ​ ที่​ร่วม​ กัน​รื้อ​ฟ้น​ภาพ​ชีวิต​ใน​วัน​คืน​เก่า​ให้​กลับ​คืน​มา​ ใน​เขต​พื้นที่​สี​เขียว​ที่​ได้​รับ​การ​อนุรักษ์​ไว้​ที่​ พระประแดง

•​ ตลาด​น้ำ​บางน้ำผึ้ง​นั้น​มี​ทั้ง​ของคาว​หวาน​ที่​หน้าตา​น่า​กิน​ เช่น​ ขนมครก​หอย​ทอด​ ปลา​ตะเพียน​ต้ม​เค็ม​ แกง​บอน​ ทอดมัน​ปลาก​ราย​เป็นต้น​ รวม​ถึง​ผัก​ผล​ไม้​สด​จาก​สวน​ น่า​ชื่นชม​ที่​ร้าน​ส่วน​ใหญ่ ​ใส่ ใจ​ใช้ใบ​ตอง​ใส่​อาหาร​เพื่อ​ อนุรักษ์​ธรรมชาติ​ด้วย​ ¶.ÊÃþÒÇظ

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ ตลาด​น้ำ​บางน้ำผึ้ง​จะ​มี​เฉพาะ​วัน​เสาร์​และ​อาทิตย์​ ตั้งแต่​ เวลา​08.00​-​14.00​น.​ •​ สอบถาม​ข้อมูล​ได้ที่​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​บางน้ำผึ้ง​ โทร.02​819​6762

¾ÃлÃÐá´§

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

175

1/28/09 3:23:27 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

ทำให้​สามารถ​เรียน​รู้​วิถี​ชีวิต​และ​ วัฒนธรรม​เกี่ยว​กับ​อาหาร​หรือ​ ขนม​ไทย​ที่​สืบทอด​กัน​มา​ตั้งแต่​ ครั้ง​บรรพบุรุษได้​อย่าง​ลึก​ซึ้ง การ​ปรุง แม้ก​ ระทัง่ ล​ อง​ชมิ ข​ นม​ไทย ท​ ห​ี่ า​รบั ป​ ระทาน​ ได้​ยาก​ใน​ปัจจุบัน นอกจาก​ความ​อร่อย​ที่​ได้​รับ​แล้ว​ ยัง​สร้าง​ความ​รู้สึก​หวงแหน​ถึง​คุณค่า​ของ​วัฒนธรรม​ ใน​ฐานะ​ทเ​ี่ ป็นส​ ว่ น​หนึง่ ข​ อง​ชวี ติ แ​ ละ​สงั คม ไป​พร้อมๆ กับ​การ​สัมผัส​บรรยากาศ​แห่ง​ชุมชน​อัมพวา​ที่​เก่า​แก่ และ​เป็นต้น​กำเนิด​ขนม​ไทย​หลาย​ชนิด

85. เที่ยว​พิพิธภัณฑ์...

ที่​หวาน​ที่สุดใน​ประเทศไทย

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

พิพิธภัณฑ์​ขนม​ไทย สมุทรสงคราม

วัฒนธรรม​ทาง​ด้าน​อาหาร​การ​กิน​ของ​ไทย​นั้น​ไม่​แพ้​ชาติ​อื่น​ใด​ใน​โลก นอกจาก​สะท้อน​ให้​เห็น​ วัฒนธรรม​อนั แ​ สน​ปราณีต​ และ​ความ​สร้างสรรค์ข​ อง​คน​ไทย​ทเ​ี่ ลือก​ใช้ว​ ตั ถุดบิ ท​ ม​ี่ ีใ​น​ทอ้ ง​ถนิ่ มา​ใช้ป​ ระกอบ​ อาหาร​ได้​อย่าง​ชาญ​ฉลาด​แล้ว ยัง​แสดง​ถึง​ความ​อุดม​สมบูรณ์​ของ​แผ่น​ดิน​ธรรม​แผ่นดินทอง​ผืน​นี้​ได้​เป็น​ อย่าง​ดี และ​ขนม​ไทย​คือ​สิ่ง​สะท้อน​ถึง​วัฒนธรรม​ทาง​ด้าน​อาหาร​การ​กิน​ที่​แสน​ละเมียด​ละไม​ของ​ชาว​ไทย​ ซึ่ง​สืบทอด​มา​ตั้งแต่​ครั้ง​โบราณ พิพิธภัณฑ์​ขนม​ไทย ที่​อัมพวา​นั้น จัดการ​ด้วย​รูป​แบบ​พิพิธภัณฑ์​ที่​มี​ชีวิต ซึ่ง​เปิด​โอกาส​ให้​ได้​ ศึกษา​และ​มส​ี ว่ น​รว่ ม​อย่าง​ใกล้ช​ ดิ ทำให้ส​ ามารถ​เรียน​รว​ู้ ถิ ช​ี วี ติ แ​ ละ​วฒ ั นธรรม​เกีย่ ว​กบั อ​ าหาร​หรือข​ นม​ไทย​ ที่​สืบทอด​กัน​มา​ตั้งแต่​ครั้ง​บรรพบุรุษได้​อย่าง​ลึก​ซึ้ง คุณ​จะ​ได้​รู้จัก​หน้าตา ส่วน​ผสม ​และ​เคล็ด​ลับ​ 176

P.144-181_Mac4.indd 176-177

ÇÑ´ºÒ§¡ØŒ§

§¤ÃÒÁ-ºÒ

¤‹Òºҧ¡ØŒ§

§¹¡á¢Ç´

ä»ÃÒªºØÃÕ

¶.ÊÒÂÊÁØ· ÃÊ

ยิ่ง​ชม​ยิ่ง​เพลิน ยิ่ง​เดิน​ยิ่ง​น้ำลาย​สอ เมื่อ​อยู่​ใน​พิพิธภัณฑ์​ขนม​ไทย​แห่ง​อัมพวา ที่​ได้​รวบรวม​ เอา​ขนม​ไทย​ซงึ่ ม​ ค​ี วาม​เป็นม​ า​ทย​ี่ าวนานตัง้ แต่ส​ มัยโ​บราณ​นานา​ชนิด ทีค​่ วร​คา่ แ​ ก่ก​ าร​สบื ทอด ถือ​เป็น​พิพิธภัณฑ์​ที่​ได้​ดู​แล้ว​อยาก​ชิม​ของ​ที่​จัด​แสดง​ทุก​ชิ้น​ไป

• หลัง​จาก​ได้​รู้จัก​หน้าตา​ขนม​ไทย​โบราณ​ที่​หา​ทาน​ได้​ยาก​ แล้ว ก็​เดิน​เที่ยว​ชม​ตลาด​น้ำ​อัมพวา​กัน​ต่อ​สบายๆ ซึ่ง​ที่​นี่​ มี​ขนม​ไทย​หลาก​หลาย​ว่า 50 ชนิด รวม​ทั้ง​อาหาร​ต่างๆ​ ให้​เลือก​ซื้อ​กลับ​บ้าน​มากมาย​จน​ทาน​ไม่​ไหวเลย​ที​เดียว

ä»Í.»Ò¡·‹Í

รู้ก่อนเดินทาง þ.ÍÑÁ¾ÇÒ 325 µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ

á¡ÍÑÁ¾

ÇÒ

¾Ô¾Ô¸Àѳ±¢¹Áä·Â

ÃÃ.·ŒÒÂËÒ´

á¢Ç¡

ºÒ§¹¡

¤ÃÒÁ-

ÁØ·Ãʧ

¶.ÊÒÂÊ

• พิพิธภัณฑ์​ขนม​ไทย​เปิด​ให้​เข้า​ชม​เฉพาะ​วัน​ศุกร์ เสา​ร์ และ​อาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.00 น. • สอบถาม​ราย​ละเอียด โทร. 02 902 7721

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

177

1/28/09 3:23:32 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

ชุมชน​เก่า​ชาวเล​ แห่ง​เกาะลันตา

86.

‘บ้าน​สังกา​อู้’​ถือ​เป็น​ ชุมชน​เก่า​แก่​ตั้งแต่​ ยุค​สมัย​แห่ง​การ​มา​ เริ่ม​ตั้ง​รกราก​บน​ เกาะลันตา

หมู่บ้าน​สังกา​อู้​ เกาะ​ลัน​ตา​กระบี่

ท​ เ​ี่ ห็นไ​ด้ท​ วั่ ไป​ใน​ชมุ ชน​ทม​ี่ เ​ี อกลักษณ์น​ ​ี้ ใน​ทกุ ป​ ช​ี าวเล​จะ​จดั ง​ าน​ประเพณีส​ ำคัญค​ อื ​พิธล​ี อย​เรือห​ รือป​ า​จกั๊ ​ ซึ่ง​เชื่อ​ว่าเ​ป็นการ​สะเดาะ​เคราะห์​และ​ปัด​เปา​โรค​ภัย​ของ​ชุมชน​พร้อม​ส่ง​วิญญาณ​บรรพบุรุษ​ของ​พวก​เขา​ ไป​สู่ดิน​แดน​ศักดิ์สิทธิ์​ที่​ยัง​คง​สืบทอด​กัน​มา​จน​วัน​นี้

อร่อย​ประจำ​ถิ่น เยือน​ชุมชน​เก่า​แก่​แห่ง​เกาะลันตา​ ชม​วิถี​ชีวิต​ที่​ผูกพัน​กลม​เกลียว​กับ​ธรรมชาติ​ ของ​ชาวเล​ บ้าน​สังกา​อู้​ที่​อยู่​กิน​พึ่งพา​อาศัย​ท้อง​ทะเล​ซึ่ง​เปรียบ​เสมือน​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ชีวิต​พวก​เขา เกาะลันตา​ใหญ่ต​ งั้ อ​ ยูใ่​น​ฝงั่ ท​ ะเล​อนั ดามัน​ซึง่ ม​ ธ​ี รรมชาติ​หาด​ทราย​และ​โลก​ใต้ท​ อ้ ง​ทะเล​ทส​ี่ วยงาม​ดงั ​ ไข่มุก​เม็ด​งาม​ที่​ซ่อน​ตัวอยู่​ใน​ทะเล​จังหวัด​กระบี่​​และมีชายหาด​13​หาด​อยู่​ราย​รอบ​เกาะ​สวรรค์แห่ง​นี้​ ใน​บ ริ เ วณ​ด้ า น​ทิ ศ ​ใ ต้ ​ข อง​ เกาะลั น ตา​ใ หญ่ ​ ยั ง ​เป็ น ​ที่ ​ตั้ ง ​ข อง​ชุ ม ชน​เก่ า ​แ ก่ ​ที่ ​เรี ย กกั น​ว่ า บ้าน​สังกา​อู้​ถือ​เป็น​ชุมชน​เก่า​แก่ต​ ั้งแต่​ยุค​สมัย​แห่ง​การ​มา​เริ่ม​ตงั้ ​รกราก​บน​เกาะลันตา​ซึ่ง​ยงั ​มี​บรรยากาศ​ ของ​ชมุ ชน​ดงั้ เดิม​ทีม​่ บ​ี า้ น​เรือน​ห้อง​แถว​และ​ตลาด​ไม้ร​ มิ ท​ ะเล​ทย​ี่ งั ค​ ง​อยู่ใ​น​ปจั จุบนั ​บ้าน​สงั กา​อ​ู้ ยังเ​ป็นท​ ​ี่ ตัง้ ข​ อง​หมูบ่ า้ น​ชาว​เลห​รอื ท​ เ​ี่ รียก​กนั ว​ า่ ช​ าว​อร​ุ กั ล​ า​โว้ย​บ้าน​ของ​ชาวเล​นนั้ จะ​เป็นบ​ า้ น​ชนั้ เ​ดียว​ใต้ถนุ ส​ งู พ​ น้ ​ ระดับ​น้ำ​ทะเล​ ฝาบ้าน​นั้น​ตี​ด้วย​ไม้​หรือ​ใช้​ไม้ไผ่​สาน​เป็น​ลวดลาย​ หลังคา​มุง​ด้วย​จาก​หรือ​สังกะสี​ พี่​น้อง​ ชาวเล​นนั้ ย​ งั ท​ ำ​อาชีพป​ ระมง​พนื้ บ​ า้ น​​และ​อยูก​่ นั ด​ ว้ ย​วถิ ช​ี วี ติ ท​ เ​ี่ รียบ​งา่ ย​ภาพ​ชวี ติ ข​ อง​ผชู้ าย​ชาวเล​ทก​ี่ ำลัง​ ซ่อม​แห​อวน​แม่​บ้าน​กำลัง​ตาก​ปลา​ที่​จับ​มา​ได้​ ในขณะ​ที่​เด็ก​ชาวเล​กำลัง​วิ่ง​เล่น​อย่าง​มี​ชีวิต​ชีวา​เป็น​สิ่ง 178

P.144-181_Mac4.indd 178-179

•​ บน​เกาะลันตา​มี​ร้าน​อาหาร​ให้​เลือก​ทาน​หลาย​แห่ง​ ที่​โดด​เด่น​ได้แก่​ ลาน​ตา​ซี​ฟูด​และ​ร้าน​ซี​วิว​มี​อาหาร​ สด​จาก​ทะเล​ทุก​วัน​ หรือ​ร้าน​ริม​น้ำ​ ที่​ถูกปาก​คน​ชอบ​ อาหาร​รส​จัด​ สำหรับ​คน​ชอบ​พิซซ่า​ พลาด​ไม่​ได้​กับ​ พิซซ่า​เตา​ถ่าน​ที่​ร้าน​LANTA​PIZZERIA​ที่​ศาลา​ด่าน​ อร่อย​จน​ติดใจ

à¡ÒÐÅѹµÒ¹ŒÍÂ

Í.à¡ÒÐÅѹµÒ 4245

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

•​ หาก​ต้องการ​ชม​พิธี​ลอย​เรือ​หรือ​ปา​จั๊​กบน​เกาะลันตา​ ต้อง​เดิน​ทาง​มา​ใน​วัน​ขึ้น​14​ค่ำ​เดือน​​6​และ​เดือน​11​ ซึ่ง​มัก​จะ​ตรง​กับ​เดือน​พฤษภาคม​และ​ตุลาคม​ของ​ทุก​ปี ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 221

ͪ.ËÁ‹Ùà¡ÒÐÅѹµÒ º.Êѧ¡ÒÍŒÙ

ªØÁª¹à¡‹ÒËÁ‹Ùà¡ÒÐÅѹµÒ/Êѧ¡ÒÍŒÙ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

179

1/28/09 3:23:38 PM


เส้นทางแห่งวัฒนธรรม

สถาปัตยกรรม​ชิ​โน​โปร​ตุกีส​ ที่​ภูเก็ต​ถือว่า​มี​ความ​งดงาม ​และ​คง​ความ​สมบูรณ์​ ไว้​ได้​มาก​ที่สุด เมือง​ภูเก็ต​ทั้ง​บน​ถนน​เยาวราช​ดีบุก​กระบี่​ ถลาง​ สามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่อง​ความ​สวยงาม​ของ​ ตึกโ​บราณ​รปู แ​ บบ​ตะวันต​ ก​แค่ไ​ด้เ​ดินเ​ล่นเทีย่ ว​ชม​ตกึ ​ เก่า​ก็​ช่วย​สร้าง​ความ​รื่นรมย์​ได้​ไม่​น้อย

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

สถาปัตยกรรม​สไตล์​ชิ​โน​โปร​ตุกีส​ภูเก็ต

¶.ÃÑÉ®Ò

¶.¶ÅÒ§

¶.Ãйͧ ǧàÇÕ¹¹éÓ¾Ø

¶.¹ÃÔÈÃ

¶.ËÅǧ¾‹Í

Ï ¶.ÊØÃÔ¹·

P.144-181_Mac4.indd 180-181

¶.´ÕºØ¡

Ùà¡çµ

180

ดูรายละเอียดที่พักได้ที่หน้า 224

Ò

¶.·‹Ø§¤

¶.À

สอง​ชุมชน​หลัก​ใน​คาบสมุทร​มาลา​ยู​ ซึ่ง​ได้​รับ​อิทธิพล​จาก​จีน​และ​ฝรั่ง​อย่าง​เข้ม​ข้น​ใน​สมัย​ก่อน​ ถือ​เป็น​สถาปัตยกรรมแห่ง​การ​ผสม​ผสาน​อย่าง​แท้จริง​ คำว่า​ ชิโน​ หมายถึงคนจีน​ และคำว่า​ โปรตุกีส​ หมายถึงโปรตุเกส​ สำหรับ​เมือง​ไทย​ สถาปัตยกรรม​ชิ​โน​โปร​ตุกีส​ที่​ภูเก็ต​ ถือว่า​มี​ความ​งดงาม​มีเสน่ห์และ​คง​ความ​ สมบูรณ์ ​ไว้​ได้​มาก​ที่สุด​ โดยสถาปัตยกรรม​ ชิโนโปรตุกีส​ นั้น​ เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่​ 5​ โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ​(คอซิมบี้​ณ​ระนอง)​ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางผังเมืองภูเก็ต​ ส่วนใหญ่ตึก​เก่า​เหล่า​นี้​ จะถูกสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวจีน​ ที่มีความร่ำรวยจากการทำธุรกิจ​ เหมืองแร่ดีบุก​ โดยตึกเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรม​ ชิโนโปรตุกีส​ นี้​ จะ​กระจาย​อยู่​ตาม​ย่าน​เก่า​แก่​ทั่ว​

•​ เส้น​ทาง​สำหรับ​เดิน​ชม​เมือง​เก่า​นั้น​ มี​ระยะ​ทาง​ประมาณ​ 4.6​กิโลเมตร •​ ควร​ขอ​อนุ​ญาตเจ้าของ​สถาน​ที่​ก่อน​เข้า​ชม

ÃÐÉѵÃÕ ¶.à·¾¡ Òª ¶.àÂÒÇÃ

เสน่ห์​เมือง​เก่า​และ​ตึก​โบราณ​จะ​สะกด​คุณ​ให้​ย้อน​อดีต​กลับ​ไป​ถนน​สาย​นี้​จะ​ทำให้​คุณ​รู้สึก​ เหมือน​เดิน​ย้อน​กลับ​ไป​สู่​ยุค​สมัย​รัชกาล​ที่​5​ที่​รุ่งเรือง​ไป​ด้วย​สถาปัตยกรรม​คลาส​สิก ชิ​โน​โปร​ตุกีส​ ที่​เลื่อง​ลือ​กัน​นั้น​ เป็น​ศิลปกรรม​ตึก​เก่า​ ซึ่ง​ได้​รับ​อิทธิพล​มา​จาก​ปีนังและ​สิงคโปร์​

รู้ก่อนเดินทาง​

¶.ÊØ·Ñȹ

ย้อน​รอย​อดีต​ชม​ตึก​โบราณ​

¶.»®Ô¾Ñ·¸

87.

•​ อาหาร​อ ร่ อ ย​ที่ ​อ ำเภอ​ถ ลาง​ ร้ า น​แ หลม​ท ราย​ซี ​ฟู ด ถนน​เทพ​กระษัตรี​ เปิด​10.00​-​21.00​ น.​ อาหาร​สด รส​เด็ ด ​ หอย​ชั ก ​ตี น ​นึ่ ง ​ ปลิ ง ​ท ะเล​น้ ำ ​แ ดง​ ใคร​ช อบ​ ผัด​ไทยกุ้งสด​ ต้องร้าน​ผัด​ไทย​ปา​เนิน​ ทาง​เเยก​เข้า​หาด​ ใน​ยาง​อร่อย​มาก​ สำหรับ​อาหาร​ไทย​ ต้อง​ร้าน​เทียน​เส็ง อยู่​ที่​หาด​ใน​ทอน​

¶.¾Ñ§§Ò ǧàÇÕ¹ Ë͹Ò�Ô¡Ò

âÍà«Õ蹪ŒÍ»»œ§ÁÍÅŏ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

181

1/28/09 3:23:41 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

88. เสียงสงบเงียบ

จาก​นคร​แห่ง​จินตนาการ

แพะเมืองผี แพร่

หน้าผา เสา​หิน รูป​ร่าง​แปลก​ตา ที่​สะกด​ให้​เรา​ล่องลอย​ ไป​กับ​เมือง​ใน​จิต​นา​การ ไม่ถ​ กู นอกจาก​นต​ี้ าม​รายทาง​กย​็ งั ม​ ล​ี ำ​ธาร​เล็กๆ​ไหล​ผา่ น​ให้ช​ มุ่ ฉ​ ำ่ ใ​จ หรือจ​ ะ​นงั่ ท​ อด​อารมณ์ส​ มั ผัสก​ บั เ​สียง​ ดนตรี​แห่ง​ธรรมชาติ ฟัง​เสียง​สายลมหวีด​หวิว เพรียก​หา นี่​คง​เป็น​บท​พิสูจน์​ที่​ว่า จินตนาการ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ ของ​ธรรมชาติ จะ​นำพา​เรา​ไป​สู่ แรง​บันดาล​ใจ​ที่​งดงาม...

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

จน​ปรากฏ​เป็น​ภาพ​ประติมากรรม​ตาม​ธรรมชาติ​ที่​สามารถ​จับ​ต้อง​ได้ หน้าผา เสา​หิน รูป​ร่าง​แปลก​ตา ที่​สะกด​ให้​เรา​ล่อง​ลอย​ไป​กับ​เมือง​ใน​จิต​นา​การ ทั้ง​ปราสาท​โรมัน​โบราณ จอม​ปลวก​อัน​ศักดิ์สิทธิ์ ดอก​เห็ด​ แสน​สวย หรือ​ยอด​เจดีย์​แห่ง​ศรัทธา คำ​ว่า​แพะ เป็น​ภาษา​พื้น​เมือง แปล​ว่า ป่า​ละเมาะ เมือง​ผี หมาย​ถึง​ความ​เงียบเหงา​วังเวง แพะ​เมือง​ผี​แต่เ​ดิมม​ ส​ี ภาพ​เป็นป​ า่ ข​ นาด​ใหญ่ มีส​ ตั ว์ป​ า่ ม​ ากมาย​อาศัยอ​ ยู่ ถือเ​ป็นส​ ถาน​ทศ​ี่ กั ดิส์ ทิ ธิท​์ ช​ี่ าว​ บ้าน​ใช้​ทำ​พิธี​ขอ​ฝน​ใน​สมัย​โบราณ ต่อ​มา​ได้​เปลี่ยนแปลง​ไป​ตาม​กาล​เวลา จน​กลาย​เป็น​ป่า​บน​ที่ราบ​ลอน​ คลื่น ลักษณะ​เป็น​เนิน​เตี้ย สูงๆ ต่ำๆ และ​มี​เสา​หิน​มากมาย​ที่​เกิด​จาก​การ​กัด​เซาะ​ของ​น้ำ สำหรับ​ใคร​ทหี่​ ลง​ใหล​การ​ถ่าย​ภาพ​เป็น​ชีวิต​จิตใจ ภาพ​กำแพง​หินทราย​สี​น้ำตาล​อ่อน ตัด​กับ​ท้องฟ้า​ สีน้ำเงิน​เข้ม ​สวยงาม แปลก​ตา และ​ที่​นี่​ยัง​มี​ภาพ​แปลกๆ ที่​น่า​เก็บ​สะสม​ไว้​เป็น​ความ​ประทับ​ใจ​จน​เลือก​ 182

182-211 Mac3.indd 182-183

• เที่ยว​สนุก​แล้ว อย่า​พลาด​อาหาร​อร่อย​ของ​เมือง​แพร่​ ขอ​แนะนำ​อาหาร​เลิศ​รส​ของ​ที่​นี่ ข้าว​ซอย​แสน​อร่อย ร้าน​ ข้าว​ซอย​เจ๊​เล็ก หน้า​ประตู​ชัย หรือ​ใคร​ชอบ​บรรยากาศ​ ชาว​บ้านที่​มี​อาหาร​หลาก​หลาย เชิญ​ที่ ตลาด​โต้​รุ่ง บริเวณ​ ​ประตู​ชัย เปิด​ตอน​กลาง​คืน​จนถึง​เช้า

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง

• วนอุทยาน​แพะ​เมือง​ผี ไม่มี​ที่พัก​บริการ​แก่​นัก​ท่อง​เที่ยว หาก​มค​ี วาม​ประสงค์จ​ ะ​เดินท​ าง​ไป​พกั แ​ รม อย่าล​ มื น​ ำ​เต๊นท์​ ไป​ดว้ ย และ​อย่าล​ มื ต​ ดิ ต่อข​ อ​อนุญาต​กบั ห​ วั หน้าว​ นอุทยาน​ โดยตรง ทีฝ​่ า่ ย​จดั การ​วนอุทยาน โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 719 ใน​วัน​และ​เวลา​ราชการ

1134

þ.á¾Ã‹¤ÃÔÊàµÕ¹

ใคร​ที่​ชื่น​ชอบ​ความ​สงบ​เงียบ ปลด​ปล่อย​หัวใจ​ให้​ล่อง​ลอย​ไป​กับ​จินตนาการอัน​งดงาม​ พลาด​ไม่​ได้ที่​จะ​ต้อง​เดิน​ทาง​ดั้น​ด้น​มา​ที่​เมือง​แห่ง​นี้ แพะ​เมือง​ผี ความ​สวยงาม​ทธ​ี่ รรมชาติไ​ด้ส​ รรค์ส​ ร้าง​ขนึ้ อ​ ย่าง​ลงตัว จาก​กระแส​นำ้ ท​ ก​ี่ ดั เ​ซาะ​แก่งห​ นิ

¹‹Ò¹

101

á¾ÐàÁ×ͧ¼Õ ¾Ãиҵت‹ÍáÎ 1022

Í.àÁ×ͧá¾Ã‹

101

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

183

1/28/09 3:29:29 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

89. ชม​ฝูง​ผีเสื้อ

ถ้า​โชค​ดี​ฝน​ตก​ก่อน​หน้า​นั้น​หนึ่ง​วัน ก็​จะ​ได้​ยล​ฝูง​ผีเสื้อ​นับ​พันๆ ตัว ที่​บิน​ตาม​กัน​มา​เป็น​ทิว​แถว ขยับ​ปีก​ขาว​โพลน​เต็ม​ท้อง​ถนน

และ​สัตว์​ป่า​นานา​ชนิด บน​เส้น​ทาง​สาย​ธรรมชาติ

ทุ่ง​กะ​มัง ชัยภูมิ

และ​เนือ้ ท​ ราย ทีอ​่ อก​มา​นอน​อาบแดด เล็มห​ ญ้าอ​ อ่ น​ อย่าง​สบาย​อารมณ์ หรือ​อาจ​ได้​เจอ​สัตว์​ป่า​เดิน​ข้าม​ ถนน​ผ่าน​หน้า​รถ​ไป ซึ่ง​เป็น​ภาพ​ที่​หา​ชม​ไม่​ได้ที่​ไหน​ นอกจาก​ทุง่ ก​ ะ​มงั แ​ ห่งน​ ี้ ยาม​เย็นข​ บั ร​ถ​ออก​มา​จาก​ ทุ่ง​กะ​มัง ​แล้ว อย่า​ลืม​แวะ​ไป​ชม​พระอาทิตย์​ตกดิน​ ที่​ริม​เขื่อน​จุฬา​ภ​รณ์​ซึ่ง​อยู่​ไม่​ไกล​กัน​นัก

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

• มา​ทงุ่ ก​ ะ​มงั แ​ ล้วอ​ ย่าล​ มื แ​ วะ พักเ​หนือ่ ย​ชม​ววิ ท​ วิ ทัศน์เ​หนือ​ เขื่อน ชิม​อาหาร​รส​เลิศที่​สโมสร​เขื่อน​จุฬา​ภ​รณ์ เพราะ​ นอกจาก​วิว​จะ​สวย​แล้ว อาหาร​ยัง​อร่อย​อีก​ต่าง​หาก

ถ้าค​ ณ ุ เ​ป็นน​ กั อ​ นุรกั ษ์ ทีม​่ ห​ี วั ใจ​สเ​ี ขียว ชืน่ ช​ อบ​ใน​ธรรมชาติอ​ นั บ​ ริสทุ ธิ์ ท่ามกลาง​ขนุ เขา​และ​ แมก​ไม้ใจกลาง​ป่า คง​ไม่มี​ที่ไหน​จะ​เหมาะ​กับ​คุณ​เท่า​ที่​ทุ่งกะมังอีกแล้ว ที่ๆ คุณ​จะ​ได้สัมผัส​ กับ​ธรรมชาติ​อัน​บริสุทธิ์​ได้​อย่าง​เต็ม​หัวใจ ทุ่ง​กะ​มัง ทุ่ง​หญ้า​อัน​กว้าง​ใหญ่​ไพศาล​ไกล​สุด​ลูก​หู​ลูก​ตา อยู่ใจกลาง​เขต​รักษา​พันธุ์​สัตว์​ป่า​ภูเขียว

ซึ่ง​เป็น​โครงการ​อัน​เนื่อง​มา​จาก​พระ​ราชดำริ​ใน​สมเด็จ​พระนาง​เจ้า​พระบรม​ราชินีนาถ ซึ่ง​ได้​ปล่อย​สัตว์​ป่า​ คืนถ​ นิ่ ทัว่ บ​ ริเวณ​ผนื ป​ า่ แ​ ห่งน​ จี้ งึ อ​ ดุ ม​สมบูรณ์ไ​ป​ดว้ ย​สตั ว์ป​ า่ น​ านา​ชนิดท​ งั้ เก้ง กวาง กระจง และ​นก​ตา่ งๆ ที่​เรา​สามารถ​สัมผัส​ชีวิต​ของ​สัตว์​เหล่า​นี้​ได้​อย่าง​ใกล้​ชิด โดย​การ​ขับ​รถ​ไป​ตาม​เส้น​ทาง​ศึกษา​ธรรมชาติ​ ซึ่ง​ตัด​ผ่าน​ป่า​ของ​อุทยาน และ​ถ้า​โชค​ดี​ฝน​ตก​ก่อน​หน้า​นั้น​หนึ่ง​วัน ก็​จะ​ได้​ยล​ฝูง​ผีเสื้อ​นับ​พันๆ ตัว ที่​บิน​ ตาม​กัน​มา​เป็น​ทิว​แถว ขยับ​ปีก​ขาว​โพลน​เต็ม​ท้อง​ถนน ขับ​รถ​ไป​เรือ่ ยๆ ตาม​ปา้ ย​บอก​เส้น​ทาง ชืน่ ชม​ดอกไม้​ปา่ กล้วยไม้​พนั ธุ​แ์ ปลก​ตา​ท​บ่ี าน​ช​ชู อ่ ​ทกั ทาย​อยู่​ ริม​ข้าง​ทาง ไม่​นาน​นักจะ​ได้​สัมผัส​กับ​ทุ่ง​หญ้า​อัน​กว้าง​ใหญ่ และ​ถ้า​โชค​ดี​อีกครั้งก็จะ​ได้​เจอฝูง เก้ง กวาง 184

182-211 Mac3.indd 184-185

ÀÙà¢ÕÂÇ·‹Ø§¡ÐÁѧ

Í.¤Í¹ÊÒà 2055 2037

ÀÙ¤Ôé§ Í.à¡ÉµÃÊÁºÙó

Í.ªØÁá¾

รู้ก่อนเดินทาง

• การ​เข้า​มา​ทัศนศึกษา​ใน​พื้นที่​เขต​รักษา​พันธุ์​สัตว์​ป่า​มี​สอง​ กรณี​คือ ชม​แบบ​ไป - กลับ​วัน​เดียว สามารถ​ขอ​อนุญาต​ จาก​เจ้า​หน้าที่​บริเวณ​ด่าน​ตรวจ​ปาง​ม่วง กรณี​พัก​ค้าง​ Í.ÀÙà¢ÕÂÇ แรม​ต้อง​ได้​รับ​อนุญาตล่วงหน้าจาก​ส่วน​อนุรักษ์​สัตว์​ป่า กรม​ป่า​ไม้ โดยทาง​เขตฯ​ ไม่​เปิด​ให้​เข้า​ชมใน​ช่วง​เดือน​ กรกฎาคม - กันยายน 201

仪ÑÂÀÙÁÔ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

185

1/28/09 3:29:32 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

ดอก​กระเจียว​ที่​ชู​ช่อ​สลอน​ อวด​โฉมไป​ทั่ว​ทั้ง​ขุนเขา ไม่​ว่า​จะ​เดิน​ไป​ที่ไหน​ ก็​จะ​เห็น​ดอกบัว​สวรรค์​ ที่บานสะพรั่ง​ตลอด​เส้น​ทาง

90. ชมราชินีดอกไม้ที่

ผลิบานบน​ลาน​หิน​งาม ป่าหินงาม ชัยภูมิ

ใคร​ที่​ชอบ​ความ​สวยงาม ​ของ​มวลดอกไม้​และ​หมู่​ผีเสื้อ คง​หลง​เสน่ห์​ผืน​ป่า​ธรรมชาติ​แห่ง​น้ี​ ที่มีดอกไม้​สีชมพู​อม​ม่วง​ที่​เบ่ง​บาน​รับ​แสงอรุณ​ไป​ทั่ว​ผืน​ป่า ตัด​กับ​สี​เขียว​ขจี​ของ​ผืน​หญ้า​ และ​โขด​หิน บนเทื อ ก​เ ขา​พั ง เหย ของอุ ท ยาน​แ ห่ ง ​ช าติ ​ ป่ า ​หิ น ​ง าม ​ แม้ จ ะมี พื้ น ที่ ไ ม่ ม าก

แต่ ก็ มี ค วามโดดเด่ น ในเรื่ อ งของทุ่ ง ​ด อก​กระเจี ย ว หรื อ ​บั ว ​ส วรรค์ ที่ ดู ​ง ดงาม​เปรี ย บ​ป ระดุ จ ​เป็ น​ ราชินี​ของ​มวล​ดอกไม้​แห่ง​ขุนเขา ยาม​เช้า​ที่​อากาศ​เย็น​สบาย ชม​ทุ่ง​ดอกไม้ผสม​กับ​ไอ​หมอก​ที่​ ลอย​อ้อยอิ่ง และ​สายลม​ที่​เย็น​โชย​มา​เอื่อยๆ ดู​จะ​เป็น​ความ​สุข​ที่​หาไม่​ได้​จาก​ที่ไหน​นอกจาก​ที่​แห่ง​นี้ ที่​เป็น​ประดุจ​สวรรค์​บน​ดิน สาย​ฝน​หลัง่ ร​ นิ ม​ า​พร้อม​กบั ด​ อก​กระเจียว​ทช​ี่ ช​ู อ่ ส​ ลอน​อวด​โฉม​ไป​ทวั่ ท​ งั้ ข​ นุ เขา ไม่ว​ า่ จ​ ะ​เดินไ​ป​ที่ไหน​ ก็จ​ ะ​เห็นบ​ วั ส​ วรรค์บ​ านสะพรัง่ ต​ ลอด​เส้นท​ าง นอกจากนัน้ ทีล่ าน​หนิ ง​ าม ลาน​หนิ ร​ ปู ร​ า่ ง​แปลก​ตาทีเ​่ กิดจ​ าก​ การ​กัด​เซาะ​ตาม​ธรรมชาติ​กว่า 200 ไร่ เป็น​รูป​ตะปู รูป​ปราสาท เรื่อย​ไป​จนถึงสุด​แผ่นดิน จุด​ชม​วิวที่​ 186

182-211 Mac3.indd 186-187

สูง​ที่สุด​ของ​เทือก​เขา​แห่ง​นี้ ที่​มอง​ออก​ไป​สุด​สายตา​ จะ​พบ​กบั ธ​ รรมชาติอ​ นั ง​ ดงาม​ของ​สนั เขา ทีเ​่ รียง​สลับ​ ซับ​ซ้อน สอด​รับ​กับ​ผืน​ป่า​ที่​เขียว​ขจี และ​ไอ​หมอก​ สี​ขาว​นวล คือ​ภาพ​ประทับ​ใจ จน​อาจ​เรียก​ได้​ว่า... สวรรค์​บน​ดิน​ก็​คงจะ​ไม่​ผิด​อะไร

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

มา​ชยั ภูมท​ิ งั้ ที ต้อง​ลอง​อาหาร​พนื้ เ​มือง หรืออ​ าหาร​อสี าน​ของ​ ที่​นี่ โดย​เฉพาะ​ลาบ​เป็ด​รส​แซบ ที่​ร้าน​สุภาพ​ลาบ​เป็ด ถนน​ บายพาส ใน​ตัว​เมือง​ชัยภูมิ รส​แซบ​สม​ชื่อ...จน​ต้อง​บอก​ต่อ

รู้ก่อนเดินทาง

• เทศกาล​ดูด​อก​กระเจียว​บาน จะ​จัด​ขึ้น​ใน​เดือนมิถุนายน สิงหาคม ของ​ทุก​ปี • อุ ท ยาน​แ ห่ ง ​ช าติ ​ป่ า ​หิ น ​ง ามไม่ ​มี ​บ้ า น​พั ก ​แ ต่ มี ​ส ถาน​ที่​ กาง​เต๊นท์และร้านอาหาร​สำหรับ​นัก​ท่อง​เที่ยว • ติดต่อ​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​ป่า​หิน​งาม หรือ​สำนักงาน​ป่า​ไม้​ จังหวัด​ชัยภูมิ โทร. 044 811 478, 044 822 497

¨Ø´ªÁ·ÔÇ·ÑȹÊشἋ¹´Ô¹ ·Ø‹§´Í¡¡ÃÐà¨ÕÂÇ ·Õè·Ó¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ

»†ÒËÔ¹§ÒÁ

¢ÇŒÒ

à ºŒÒ¹

ä» 2354

ä» Í.ªÑºҴÒÅ

Í.෾ʶԵ

205

ä» Í.ºÓà˹稳礏

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

187

1/28/09 3:29:34 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

ความ​งดงาม​ของ​ ต้น​เม​เปิล​ที่​ต่างพา​กัน​ ผลัด​ใบในป่าปิด ด้านเหนือ ที่เปลี่ยน ​เฉด​สี​จาก​เขียว ​กลาย​เป็น​สี​แดง​ ท่ามกลาง​ลม​หนาว

ÅÂ

เพือ่ ไ​ป​รอ​รบั พ​ ระอาทิตย์ย​ าม​เช้า ได้น​ งั่ เ​อิบอ​ มิ่ ก​ บั แ​ สง​แห่งอ​ รุณร​ งุ่ ถ่าย​ภาพ​บน​ชะง่อน​หนิ ท​ ย​ี่ นื่ อ​ อก​ไป​จาก​ หน้าผา โดย​มี​สน​ต้น​หนึ่ง​แผ่​กิ่ง​ก้านเป็น​ฉาก​หลัง ถือ​เป็น​รางวัล​พิเศษ​อีก​ชิ้น เอาเก็บ​ไว้​เป็น​ความ​ทรง​จำ​ ที่​น่า​ประทับ​ใจ​ไม่รู้​ลืม

ภูกระดึง เลย

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

ลม​หนาว​พัด​มา​อีก​หน เหมือน​กับ​จะ​ชุบ​ชีวิต​ให้ผืน​ป่า​แห่ง​นี้​ได้​ตื่น​ขึ้น​อีก​ครั้ง เพื่อ​เฝ้า​รอ​คอย​ การ​มา​เยือน​ของ​ผู้​ที่รัก​และ​หลง​ใหล​ใน​ธรรมชาติ​แห่ง​แมก​ไม้​และ​ขุนเขา ภูก​ ระ​ดงึ ภูเขา​แห่งเ​สียง​ระฆังแ​ ห่งน​ ี้ ดังก​ อ้ ง​ใน​เรือ่ ง​ของ​ความ​งดงาม เพียง​แค่เ​รา​ได้ส​ าว​เท้าเพือ่ เดิน​

รู้ก่อนเดินทาง

ทดสอบ​กำลังใ​จ​กับเ​ส้นท​ างการ​เดินเ​ขา​ทค​ี่ อ่ น​ขา้ ง​สงู ช​ นั ก​ ท​็ ำให้เ​รา​ได้พ​ สิ จู น์แ​ ละ​ทา้ ทาย​ความ​สามารถ​ของ​ ตัว​เอง และ​ยิ่ง​ได้​พิ​ชิตยอด​ภูได้สำเร็จ ถือ​เป็น​ความ​ภาค​ภูมิใจ​อย่าง​ที่สุด เพราะ​รางวัล​แห่ง​ความ​สำเร็จ​ที่​ ปรากฏ​อยู่​เบื้อง​หน้า​คือภาพ​อัน​งดงาม​ของ​ขุนเขา​สูง​ตระหง่าน​ท่ามกลาง​ทะเล​หมอก ป่า​ไม้​อัน​อุดม​และ​ ชุ่ม​ฉ่ำ ช่วย​ทำให้​หาย​เหนื่อย​เป็น​ปลิด​ทิ้ง และ​ยิ่ง​ได้​เดิน​เที่ยว​ไป​ตาม​เส้น​ทาง​แห่ง​สายน้ำ​ตก​ลัด​เลาะ​ไป​ตาม​ป่าดง​ดิบ นอกจาก​จะ​ได้​พบ​กับ น​ ำ้ ต​ ก​สวยๆ แ​ ล้ว ยังไ​ด้ส​ มั ผัสก​ บั ความ​งดงาม​ของ​ตน้ เ​ม​เปิลท​ ต​ี่ า่ ง​พา​กนั ผ​ ลัดใ​บในป่าปิดด้านเหนือ ทีเ่ ปลีย่ น​ เฉด​สี​จาก​เขียว​กลาย​เป็น​สี​แดง​ท่ามกลาง​ลม​หนาว สวยงาม​น่า​ประทับ​ใจ และ​เส้น​ทาง​นี้​ยัง​มี​นก​สวยๆ บิน​ อวด​โฉม​ให้ด​ เ​ู ป็นร​ ะ​ยะๆ และให้ร​ บี เ​ข้าน​ อน​แต่ห​ วั ค่ำ เพราะ​พรุง่ น​ ม​ี้ น​ี ดั ส​ ำคัญแ​ ต่เ​ช้าต​ รู่ รอ​อยูท​่ ผ​ี่ า​หล่มสัก 188

182-211 Mac3.indd 188-189

Á×ͧà

ท่ามกลาง​สายลม​ แห่ง​เหมันต์

ä»Í.à

91. ดู​เม​เปิล​ผลัด​ใบ

• มา​อีสาน​ทั้งที เหนื่อย​มา​ทั้ง​วัน อย่า​ลืม​แวะ​ทาน​อาหาร​​ รส​แซบ​แบ​บอีสานๆ ประเภท ส้มตำ ไก่​ย่าง น้ำตก ลาบ อ่อม ทีร​่ า้ น​คน​เมือง​เลย ถนน​เลย​เชียงคาน ใน​ตวั จ​ งั หวัดเ​ลย​ รส​แซบ​อย่า​บอก​ใคร • ดู​ต้น​เม​เปิล​ผลัด​ใบ​ในฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม • เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การ​เดิน​ขึ้น​ภู​โดย​ไม่​เหนื่อย​ก็​คือ ควร​ออก​ เดิน​ตั้งแต่​เช้า​เพราะ​อากาศ​จะ​ไม่​ร้อน​มาก​นัก ค่อย ๆ เดิน เหนื่อย​ก็​หยุด​พัก ข้อดี​ของ​การ​ไม่​รีบ​ร้อน​คือ​คุณ​จะ​ได้​เห็น​ สิ่ง​น่า​สนใจ​ไป​ตลอด​ทาง

2019

ÍØ·ÂÒ¹ áË‹§ªÒµÔ ÀÙ¡Ãд֧

·ÕèÇ‹Ò¡Òà Í.ÀÙ¡Ãд֧ ¼Ò¹¡à¤ŒÒ

201

仢͹ᡋ¹

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

189

1/28/09 3:29:38 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

สำหรับ​ผู้​ที่​ชื่น​ชอบ​ความ​ท้าทาย​ ที่​นี่​มี​เส้น​ทาง​จักรยาน​เสือ​ภูเขา​ ให้​ป˜›น​ชม​ป่า​เพื่อ​เปลี่ยน​บรรยากาศ​ ​ ตก​เย็น​ปล่อย​อารมณ์​ นั่ง​ชม​พระอาทิตย์​ตก​ ลับ​เหลี่ยม​เขา หา​ที่​เห​มาะๆ​กาง​เตนท์ร้อง​เพลง​รอบ​ กอง​ไฟ​ สนุก​ ตื่น​เต้น​ แถม​ยัง​ได้​ความ​รู้​กลับ​ไป​ อีก​ด้วย

92. ชมดอกไม้งาม​ทำความรู้จัก

กับผืนป่า​เดินศึกษาธรรมชาติ​

àÁ×ͧÍØ´ÃÏ

ภูฝอยลม​อุดรธานี

อร่อย​ประจำ​ถิ่น สำหรับ​ผ้​ูท่​ีช่นื ​ชอบ​การ​เดิน​ป่า​ ​ศึกษา​ธรรมชาติ​ กาง​เตน​ท์​ ปก​สมอ​บก​ นั่ง​ร้อง​เพลง​รอบ ​กอง​ไฟ​อิ่ม​เอม​ใจ​ไป​กับ​บรรยากาศ​อัน​บริสุทธิ์​ที่​ภู​ฝอย​ลม​แห่ง​นี้​เหมาะ​สม​เป็น​ที่สุด ภูฝ​ อย​ลม​​แห่งน​ ​ี้ ตัง้ ช​ อื่ ต​ าม​ไล​เคน​ซงึ่ ม​ ม​ี าก​ใน​ปา่ ท​ อ​ี่ ดุ ม​สมบูรณ์​และ​มค​ี วามชืน้ ส​ งู ​ซึง่ ป​ จั จุบนั แ​ ทบ​

จะ​สูญ​พันธ์ุ​ไป​ตาม​ความ​เสื่อม​ของ​ป่า​ ที่​นี่​จึง​ถูก​พัฒนา​ขึ้น​เพื่อ​เป็น​แหล่ง​เรียน​รู้​ทาง​ธรรมชาติ​เชิง​นิเวศน์​ เพื่อ​ฟนฟู​ป่า​ซึ่ง​เปิด​กว้าง​ให้​ทุก​คน​ได้​มา​เก็บ​เกี่ยว​ประสบการณ์ สัมผัส​ความ​งดงาม​ของ​ผืน​ป่า​และ​เพื่อ​ ปลูก​ฝัง​เมล็ด​พันธุ์​แห่ง​การ​อนุรักษ์​ให้​เกิด​ขึ้น​ สำหรับผ​ ท​ู้ ช​ี่ นื่ ช​ อบ​ความ​ทา้ ทาย​ทีน​่ ม​ี่ เ​ี ส้นท​ าง​จกั รยาน​เสือภ​ เู ขา​ให้ป​ นั ช​ ม​ปา่ เ​พือ่ เ​ปลีย่ น​บรรยากาศ​ หรือ​จะ​เดิน​เข้า​ป่า​ศึกษา​ธรรมชาติ​ ชม​น้ำตก​ธาร​งาม​ใคร​ไม่​ชอบ​การ​ผจญ​ภัย​จะ​เดิน​เล่น​ชม​สวน​ดอกไม้​ นานา​พันธุ์​หรือ​จะ​ชม​แหล่ง​เรียน​รู้​ที่​น่า​สน​ใจ​รอบๆ​บริเวณ​ก็​สุขใจ​ดี​ไม่​น้อย​เพราะ​ที่​นี่​มี​โครงการ​อุทยาน​ ก่อน​ประวัติศาสตร์​เส้น​ทาง​ไดโนเสาร์​อาคาร​พิพิธภัณฑ์ที่​ปัน​รูป​ไดโนเสาร์​ชนิด​ต่างๆ​ขนาด​เท่า​ของ​จริง​ มี​หุ่น​จำลอง​วิวัฒนาการของ​มนุษย์​และ​นาิกา​แดด​ซึ่ง​ใช้​แสง​อาทิตย์​เป็น​เข็ม​นาิกา

190

182-211 Mac3.indd 190-191

•​ บน​ภู ​ฝ อย​ล ม​มี ​ร้ า น​อาหาร​แ สน​อ ร่ อ ย​ไ ว้ ​บ ริ การ​ หรือ​ถ้า​มี​โอ​กาส​ ​แวะ​เข้า​ตัว​เมือง​ก็​แวะ​รับ​ประทาน​ อาหาร​สมุนไพร​ที่​ร้าน​สวน​อาหาร​บ้าน​แจวแหวว​ ถนน​ชัยภูมิ​-​บ้านเขว้า​อร่อย​แถม​ยัง​ดี​ต่อ​สุขภาพ​ อีก​ด้วย​

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ หน้าห​ นาว​ทน​ี่ จ​ี่ ะ​หนาว​มาก​เตรียม​เสือ้ ห​ นาๆ​ไป​ดว้ ย​ จะ​ได้​อบอุ่น​ทั้ง​กาย​ทั้ง​ใจ ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักได้ที่​หน้า​214

22

210 2315

ä»Ë¹Í§ºÑÇÅÓÀÙ

¹éÓµ¡¸Òçҹ

Í.˹ͧáʧ

ÀÙ½ÍÂÅÁ

2

ÐÍÒ´

Í.â¹¹Ê

仢͹ᡋ¹

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

191

1/28/09 3:29:42 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

93. ชม​แก​รนด์​แคน​ยอน​เมือง​สยาม​

ภูผา​แห่ง​บาดาล​​ที่​โผล่​พ้น​น้ำ แก่งหินสามพันโบก​อุบลราชธานี

ใน​Äดู​แล้ง​ที่​น้ำ​แห้ง​ขอด​ แก่ง​หิน​สาม​พัน​โบก​จะ​โผล่​พ้น​น้ำ​ อวด​สายตา​ให้​เห็น​ความ​แข็งแกร่ง​ อลังการ​ของ​ภูเขา​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ กลาง​ลำน้ำ​โขง อารมณ์​ชม​พระอาทิตย์​ตกริม​น้ำ​ช่างเป็น​ความ​สุข​ที่​ เรียบ​ง่าย​แต่​สุด​แสน​จะ​งดงาม​

สายน้ำอ​ นั เ​ชีย่ ว​กราก​หมุนว​ น​ทีก​่ ดั เ​ซาะ​แก่งห​ นิ ผ​ า​เกิดเ​ป็นค​ วาม​งดงาม​อนั ว​ จิ ติ ร​แก่งห​ นิ ใ​ต้ล​ ำน้ำโ​ขง​ ที่​จม​หาย​ไป​ใน​บาดาล​เมื่อ​ฤดู​น้ำ​หลาก​ ด้วย​แรง​แห่ง​สายน้ำ​ที่​กัด​เซาะ​อยู่​ทุก​เมื่อ​เชื่อ​วัน​ นาน​กว่า​พันปี​ ทำให้ห​ นิ ท​ แ​ี่ ข็งแกร่งก​ ร่อน​ลงจน​กลาย​เป็นแ​ อ่งน​ อ้ ย​ใหญ่​กว่าส​ าม​พนั แ​ อ่ง​จึงถ​ กู ข​ นาน​นาม​วา่ ​สาม​พนั โ​บก​ ใน​ฤดู​แล้ง​ที่​น้ำ​แห้ง​ขอด​แก่ง​หิน​สาม​พัน​โบก​​จะ​โผล่​พ้น​น้ำ​อวด​สายตา​ให้​เห็น​ความ​แข็งแกร่ง​อลังการ​ ของ​ภูเขา​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​กลาง​ลำน้ำ​โขง​ จน​กลาย​เป็น​ภาพ​งาน​ศิลปะ​อัน​ล้ำ​เลิศ​กลาง​ลำน้ำ​ บาง​ส่วนคล้าย ​รูป​ดาว​วงรี​หรือ​แม้แต่​หัว​สุนัข​ดู​สวยงาม​แปลก​ตา​ นอกจาก​จะ​ดดู​ ้วย​สายตา​ที่​ริม​ฝัง​น้ำ​แล้ว​ ยัง​สามารถ​ล่อง​เรือ​ไป​ชม​ใน​ระยะ​ใกล้​ได้​ เรือ​จะ​พา​เรา​ล่อง​ เรื่อย​ตาม​แม่น้ำ​โขง​จาก​หาด​สลึง​หาด​ทราย​สี​ขาว​ที่​ทอด​ยาว​ริม​แม่น้ำ​โขง​ระยะ​ทาง​ประมาณ​4​กิโลเมตร​ ชม​ทิวทัศน์​สอง​ฝัง​โขงที่​อุดม​สมบูรณ์​ไป​ด้วย​ฝูง​ปลา​น้อย​ใหญ่​ซึมซับ​วิถี​ชีวิต​ของ​ชาว​ประมง​ตก​เย็น​ทอด​ 192

182-211 Mac3.indd 192-193

Í.ࢠÁÃÒ ä»

พลัง​แห่ง​ธรรมชาติ​ บาง​ครั้ง​อัศจรรย์​เหน�อ​คำ​บรรยาย​ ถ้า​ชื่น​ชอบ​ความ​แปลก​ที่แตก​ต่าง​ คง​ไม่มี​ที่​ใด​สวยงาม​แปลก​ตา​เท่า​กับแก่งหินสาม​พันโบก​แก​รนด์​แคน​ยอน​แห่ง​เอเชีย​

•​ มา​อุ บ ลฯ​ ​ทั้ ง ที ​อ ย่ า ​ลื ม ​ซื้ อ ​ห มู ย อ​อุ บ ล​ เป็ น ​ข อง​ฝ าก​ ติดมือกลับ​บ้าน​ ที่​ร้าน​111(ตอง​หนึ่ง)​ ถนน​พโลชัย​ โทร.​045​ 261​ 552​ หรื อ ​ร้ า น​แ ม่ ​ฮ าย​ที่ ​อ ยู่ ​ติ ด ​กั น โทร.​045​254​763 •​ ร้าน​กก​ขาม​ ถนน​สาย​เลี่ยง​เมือง​ อ.เมือง​ ใกล้​สะพาน​ หาด​คู​เดื่อ​ โทร.​045​268​214​ อาหาร​เด่น​ ปิง​ปลา​ทา​ เกลือ​ปิง​ไก่​บ้าน​ •​ แพ​อ า​ห า​ร อาร​ย า​ ริ ม ​แ ม่ น้ ำ ​โ ขง​ อ.โขงเจี ย ม​ โทร.​045​351​015​ บรรยากาศ​ดี​ มี​เรือ​นำ​เที่ยว​บริการ​ แนะนำ​ กุ้ง​อบ​เนย​ ต้มยำ​ปลา​บึก​ ปลา​คัง​ลวก​ ปลา​เนื้อ​ อ่อน​ทอด​กระเทียม​

°

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

ÂÂÒ§ ·Ã ¹ËŒÇ ¾.⾸Ôìä Ã

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ ใน​ช่ ว ง​ป ระมาณ​เดื อ น​กุ ม ภาพั น ธ์ ​ จะ​มี ​ป ระเพณี ​แ ข่ ง​ àÁÒ·à·‹¹ÃÕÊÍÏ· ตัก​ปลา​ ซึ่ง​นับ​ว่า​เป็น​ประเพณี​ที่​ยัง​คง​เหลือ​อยู่​แห่ง​เดียว​ ใน​ประเทศไทย

ŒÒ ÃÃ.º

2337

·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍ.⾸Ôìä·Ã

2050

ËÒ´ÊͧÊÅÖ§

á¡‹§ËÔ¹ ÊÒÁ¾Ñ¹âº¡ 2112

ä» Í.⢧à¨ÕÂÁ

ä» Í.µÃСÒþת¼Å

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

193

1/28/09 3:29:46 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

เยือนพระตำหนักÄดูร้อน​ แห่งแรกของรัตนโกสินทร์​

94.

เกาะสีชัง​ชลบุรี

มา​เยือน​เกาะสีชัง​แล้ว​ที่​ขาด​ไม่​ได้ ต้อง​ไป​นมัสการ​ศาล​เจ้า​พ่อ​เขา​ใหญ่​ «ึ่งที่เป็น​สถาน​ที่​ศักดิìสิทธิì ​ที่​ชาว​สีชังนับถือ ​สี ​ชั ง นั บ ถื อ ​ สู ง ​ขึ้ น ​ไ ป​จาก​ย อด​เขา​เป็ น ​ มณฑป​ รอย​พระพุทธบาท​ รัชกาล​ที่​ 5​ ทรง​อัญเชิญ​มา​ ประดิษฐาน​ไว้​บน​ยอด​เขา​แห่ง​นี้​ และ​ถือ​เป็น​จุด​ชม​ ทิวทัศน์​ทะเล​ที่​สวยงาม​มาก​ สามารถ​เห็น​ได้​โดย​ รอบ​ทิศ​ตก​เย็น​แวะ​ไป​ที่​ช่องเขา​ขาด​ชม​พระอาทิตย์​ ตกดิน​ยาม​พลบค่ำ​ เป็นการ​หวน​คืน​กลับ​สู่​อดีต​ที่​ เต็ม​ไป​ด้วย​กลิ่น​ไอ​ของ​ความ​สุข​และ​ความ​ประทับ​ใจ

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

ว่า​กัน​ว่า​ทุก​สิ่ง​มี​ที่มา​ทุก​อย่าง​ม​เี รือ่ ง​ราว​ใคร​ชอบ​การ​ทอ่ ง​เทีย่ ว​เชิง​ประวัตศิ าสตร์​ชอบ​ความ​ คลาส​สกิ ​ของ​ตกึ เ​ก่าๆ​วัง​โบราณ​สถาปตยกรรม​อนั ​ทรง​คณ ุ ค่า​พร้อมไปกับธรรมชาติบริเวณ ชายหาดทีส่ วยงามรอบเกาะ​ที​น่ … ่ี คุณ​จะ​เหมือน​ได้​ยอ้ น​อดีต​ทวน​เข็ม​นาิกา​กลับ​ไป​อกี ​ครัง้ เกาะสีชัง​ เกาะ​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​มนต์​ขลัง​ของ​ประวัติศาสตร์​ด้าน​ตะวัน​ออก​ของ​เกาะ​ มี​ท่าเรือ​เก่า​แก่​

ชื่อ​ว่า​ท่าเรือ​เทว​วงศ์​ ซึ่ง​เป็น​ที่​จอด​พัก​เรือ​สินค้า​นานาชาติ​ จาก​ท่าเรือ​เทว​วงศ์​ลง​มา​ทาง​ใต้ของ​เกาะ​ จะ​มี​พระ​จุฑา​ธุ​ชรา​ช​ฐาน​ ซึ่ง​สร้าง​ใน​สมัย​รัชกาล​ที่​ 5​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ที่​ประทับ​ฤดู​ร้อน​ ปัจจุบัน​ได้​มี​การ​รื้อ​ ถอน​ไป​แล้ว​ เพื่อ​นำ​ไม้​สัก​ไป​สร้าง​พระที่นั่ง​วิ​มาณ​เมฆ​ที่​กรุงเทพฯ​ ภายใน​บริเวณ​ด้าน​หน้า​ของ​เกาะ​เป็น​ ชายหาด​ท่าวัง​มี​เรือน​ไม้​ริม​น้ำ​ถัด​ขึ้น​ไป​เป็น​ตึก​วัฒนา​พระ​ตำหนัก​ทรง​ปัน​ห​ยา​ตึก​ผ่อง​ศรี​ ตึก​อภิรมย์​ และ​วัด​อัษฎ​าง​คนิ​มิตร​ที่​ตั้ง​อยู่​บน​ด้าน​เหนือ​ของ​เกาะ​ มา​เยือน​ เกาะสีชัง​ แล้ว​ ที่​ขาด​ไม่​ได้​ต้อง​ไป​นมัสการ​ศาล​เจ้า​พ่อ​เขา​ใหญ่​ มี​ลักษณะ​เป็น​ถ้ำ ซึ่ ง ​ดั ด แปลง​เ ป็ น ​ ศาสน​ส ถาน​ผ สาน​ส ถาปั ต ยกรรม​จี น ​แ ละ​ไ ทย​ เป็ น ​ส ถาน​ที่ ​ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ​ที่ ​ช าว 194

182-211 Mac3.indd 194-195

•​ บน​เกาะสีชัง​ ต้อง​ไม่​พลาด​อาหาร​ทะเล​สดๆ​ โดย​เฉพาะ​ ปลาหมึก​สดบน​เกาะ​นี้​ขึ้น​ชื่อ​จน​ต้อง​บอก​ต่อ •​ ร้าน​ป้า​ปน​ลุง​วิศ​ บน​เกาะสีชัง​ เปิด​11.00​-​21.00​ น.​ มีเ​มนูเ​ด็ดค​ อื ​ปูผ​ ดั พ​ ริกไ​ทยดำ​และ​ปลา​อนิ ทรีผ​ ดั พ​ ริกไ​ทย​ อ่อน​โทร.​081​295​1748​

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ พิพิธภัณฑ์​พระ​จุฑา​ธุช​ราชฐาน​ เปิด​ให้​เข้า​ชม​ทุก​วัน​ เว้น​วัน​จันทร์​ตั้งแต่​เวลา​09.00​-​17.00​น.

Ã;Ãоط¸ºÒ· ÈÒÅ਌Ҿ‹Íà¢ÒãËÞ‹ ÇÑ´¨Ø±Ò·ÔȸÃÃÁ ÊÀÒÃÒÁÇÃÇÔËÒà ¾ÅѺ¾ÅÒ ·Õè»ÃзѺ ÃѪ¡ÒÅ·Õè 5

à¡ÒÐÊժѧ

·‹ÒÀÒ¹ØÃѧÉÕ ÊÀ.Í.à¡ÒÐÊժѧ ·‹Òà·Çǧȏ

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักได้ที่​หน้า​217 áËÅÁà¢Ò¢Ò´

à¡Ž§¾ÃÐÀÑ¡´Õ

¾ÃÐÃÒªÇѧ Ã.5

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

195

1/28/09 3:29:51 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

95. หาด​ทราย​ขาว​​ทะเลเขียว​มรกต

สัญลักษ³์​ของ​เกาะ​นี้​ คือ​หิน​ภูเขาไ¿​ก้อน​สี​ดำ​ ขนาด​ใหญ่​และ น้ำ​ทะเล​ที่​นี่ใส​มาก​ จน​เหมือน​กระจก

ราวกับ​มัลดี¿​เมือง​ไทย

เกาะ​ขาม​ตราด

ข้าง​ใคร​บาง​คน​ ดู​พระอาทิตย์​ตก​ตรง​เส้น​ขอบ​ฟ้า​ด้วย​กัน​ สายลม​แห่ง​ความ​สุข​ กลิ่น​ไอ​ทะเล​สี​มรกต​บน​ เกาะ​เล็กๆ​แห่ง​นี้​จะ​ตรา​ตรึง​ใน​หัวใจจน​ต้อง​กลับ​มา​เยือน​อีก​ครั้ง​อย่าง​แน่นอน

µÃÒ´

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

ʹÒÁºÔ¹ 3

3148

áËÅÁ§Íº

เส้น​ขอบ​ฟ้า​จรด​ผืน​น้ำ​ เกลียว​คลื่น​ที่​เรียง​หน้า​ซัด​เข้าหา​ฝง​ ทราย​สี​ขาว​ละเอียด​ ทะเล​ใส​สี​ เขียว​คราม​จะ​สะกด​คุณ​ให้​หลง​ใหล​ใน​มนต์​เสน่ห์​ของ​เกาะ​เล็กๆ​​แห่ง​นี้ เกาะ​ขาม​ไข่มุก​มรกต​แห่ง​ทะเล​ตราด​ตั้ง​อยู่​ทาง​ตะวัน​ตก​เฉียง​ใต้​ของ​เกาะ​หมาก​ที่​นี่​เป็น​เหมือน​

สวรรค์​ของ​คน​รัก​สงบ​เป็นเกาะ​ส่วน​ตัว​ที่​มี​ธรรมชาติ​อัน​อุดม​สมบูรณ์​ความ​สุข​สงบ​เริ่ม​ต้น​ตั้งแต่​ก้าว​แรก ที่​ได้​ย่าง​เท้า​เหยียบ​หาด​ทราย​สี​ขาว​ละเอียด​ที่​ทอด​ยาว​ยื่น​ออก​ไป​ใน​ทะเล​ไกล​กว่า​300​ เมตร​ สามารถ เ​ดินท​ อด​นอ่ ง​ปล่อย​อารมณ์ไ​ป​ยนื อ​ ยูก​่ ลาง​วงล้อม​ของ​นำ้ ท​ ะเล​สม​ี รกต​สัญลักษณ์ข​ อง​เกาะ​นค​ี้ อื ห​ นิ ภ​ เู ขาไฟ​ ก้อน​สี​ดำ​ขนาด​ใหญ่​และน้ำ​ทะเล​ที่​ใส​มาก​จน​เหมือน​กระจก​สามารถ​มอง​เห็น​ปลา​การ์ตูน​ตัว​เล็กๆ​ว่าย​น้ำ​ เล่น​เป็น​ฝูง​ใหญ่​ สำหรับ​นัก​ดำ​น้ำ​ด้าน​หลัง​เกาะ​มี​ปะ​กา​รัง​สมอง​ขนาด​ใหญ่​ดอกไม้​ทะเล​สี​สดใส​ปลา​หน้า​ตา​แปลกๆ​ หอย​มือ​เสือ​แต่​ถ้าใ​คร​ไม่​ชอบ​ดำ​น้ำ​ก็​สามารถ​นั่ง​เรือท้องก​ระ​จก​เพื่อชม​ปะ​กา​รัง​รอบๆ​เกาะ​หรือ​ถ้า​โชค​ เข้า​ข้าง​อาจ​ได้​เห็น​โลมา​สีชมพู​ว่าย​เวียน​มา​ทักทาย​ตก​เย็น​อย่า​ลืม​นัด​สำคัญ​ หา​มุม​สงบๆ​เพื่อนั่ง​เคียง​ 196

182-211 Mac3.indd 196-197

à¡ÒЪŒÒ§

3155

à¡ÒÐËÁÒ¡·‹ÒàÃ×ÍáËÅÁÈÍ¡

à¡ÒТÒÁ

à¡ÒСٴ

•​ ที่เกาะขามมีอาหาร​ทะเล​ขึ้น​ชื่อไว้​บริการ​ •​ ร้ า น​กรุ ง ​ไ ทย​ คิ ท ​เ ช่ น ​ อยู่ ​ตั ว ​เ มื อ ง​ต ราด​ บน​ถ นน​ สุขุมวิท​ ถ้า​มา​จาก​จันทบุรี​ อยู่​ฝง​ขา​เข้า​ตัว​เมือง​ตราด​ โทร.​039​523​555​ •​ ข้าว​มัน​ไก่​ที่​ตลาด​ใน​ตัว​เมือง​ น้ำ​จิ้ม​สูตร​พิเศษ​ไม่​เหมือน​ ใคร​ คล้าย​น้ำ​จิ้ม​ซี​ฟูด​ พร้อม​น้ำ​พริก​เผา​ ขาย​ตั้งแต่​ หกโมงเช้า​ถึงเจ็ดโมง​เช้า​เท่านั้น​

รู้ก่อนเดินทาง​

•​ มี​เรือ​โดยสาร​ประจำ​ทางออก​จาก​ท่าเรือ​แหลมงอบ​ เที่ยว​ ไป​ ออก​เวลา​15.00​ น.​ ถึง​เกาะ​ขาม​ เวลา​18.00​ น.​ ใช้​เวลา​ใน​การ​เดิน​ทาง​3​ชั่วโมง​เที่ยว​กลับ​ออก​จาก​เกาะ​ ขาม​เวลา​08.00​น.​ถึง​ท่าเรือ​แหลมงอบ​เวลา​11.00​น.​ อัตรา​ค่า​เรือ​โดยสาร​คนละ​120​บาท •​ เกาะ​ขาม​มี​ที่พัก​เพียง​แห่ง​เดียว​มีบรรยากาศแบบ​สมถะ​ ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักได้ที่​หน้า​219

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

197

1/28/09 3:29:55 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

เล่นน้ำตก​ส่องนก​ ชมผีเสื้อหายาก

96.

น้ำตกป่าละอู​ประจวบคี​รีขันธ์

ก่ อ น​จ ะ​บิ น ​อ อก​ห า​อาหาร​ ที่ ​นี่ ​มี ​สั ต ว์ ​ป่ า ​ห า​ย าก​ และ​นก​นานา​ชนิด​ ที่​สามารถ​เห็น​ได้​ตาม​รายทาง​ ระหว่ า ง​ที่ ​เดิ น ​ไ ป​น้ ำ ตก​ ความ​ส งบ​เย็ น ​ งดงาม​ ของ​ธรรมชาติ​ จะ​ช่วย​เติม​เต็ม​ให้​หัวใจ​ที่​อ่อน​ล้า มี​พลัง​ขึ้น​มา​อีก​ครั้ง

อร่อย​ประจำ​ถิ่น ความ​ฉำ่ เ​ย็นข​ อง​ละออง​ไอ​ทก​ี่ ระจาย​ตวั ​เมือ่ ส​ ายน้ำไ​หล​มา​ปะ​ทะ​โขด​หนิ ​เสียง​ดงั ไ​ม่ข​ าด​สาย​ ความ​งดงาม​ท่ามกลาง​ขุนเขา​คือ​สวรรค์​น้อยๆ​ของ​นัก​เดิน​ทาง ความ​สูง​ถึง​15​ชั้น​ของ​​น้ำตก​ป่า​ละ​อ​ู สร้าง​ความ​ประทับ​ใจ​แก่​ผู้​ที่​ดั้น​ด้น​มา​ถึง​ระยะ​ทาง​แม้​จะ​

ไกล​อยู่​สัก​หน่อย​แต่​ก็​สะดวก​สบาย​สามารถ​นำ​รถ​เข้า​มา​ได้​ถึง​ตัว​น้ำตก​ที่​นี่​มี​น้ำ​ชุก​ตลอด​ปี​ โดย​เฉพาะ​ ฤดู​ที่​มี​ฝน​โปรยปราย​ลง​มา​น้ำตก​ชั้น​แรกๆ​จะ​เป็น​น้ำตก​ขนาด​เล็ก​ชั้น​5​ขึ้น​ไป​​จะ​มี​ขนาด​ใหญ่​ขึ้น​เรื่อยๆ​ ธรรมชาติอ​ ันง​ ดงาม​อดุ ม​สมบูรณ์​ผืนป​ ่า​อนั เ​งียบ​สงบ​เป็นบ​ รรยากาศ​ทน​ี่ ่าห​ ลง​ใหล​ยงิ่ น​ กั ​ถ้าค​ วาม​ฉ่ำเ​ย็น​ ของ​สายน้ำ​ทำให้​อดใจ​ไม่​ได้ที่​จะ​กระโจน​ลง​ไป​แหวก​ว่าย​ก็​มี​จุด​ลง​เล่น​น้ำ​ที่​ไม่​อันตราย​สามารถ​ดำ​ผุด​ดำ​ ว่าย​ได้​อย่าง​ปลอดภัย ใคร​ที่​ไม่​ชอบ​เล่น​น้ำ​ ก็​สามารถ​ชื่นชม​ฝูง​ผีเสื้อ​นับ​ร้อย​ตัว​ ที่​ขยับ​ปีก​ไป​มา​อยู่​ตาม​โป่ง​ โดย​เฉพาะ​ ตาม​ลำธาร​หรือ​น้ำตก​ที่​มี​น้ำ​ไหล​เย็น​ ผีเสื้อ​หา​ยาก​ที่​คุณ​ไม่​ได้​พบ​จาก​ที่ ไหน​ ก็​อาจ​จะ​ได้​เจอ​กัน​ที่​ นี่​ โดย​เฉพาะ​เวลา​เช้า​ตรู่​จะ​มี​ผีเสื้อ​จำนวน​มากกว่า​ปกติ​ ​มา​เกาะ​สยาย​ปีก​ผึ่ง​แดด​ ​ให้​อบอุ่น​แข็งแรง​ 198

182-211 Mac3.indd 198-199

•​ ทีส​่ ะพาน​ปลา​รมิ อ​ า่ ว​ประจวบ​รอ​ซอื้ ข​ อง​สดๆ​จาก​ชาว​ประมง​ แล้วส​ งั่ ป​ รุงไ​ด้ต​ าม​ชอบใจ​หรือจ​ ะ​ไป​รา้ น​ดงั ก​ ม​็ รี า้ น​รบั ล​ ม​อยู​่ ที่​ปาก​คลอง​บาง​นางรม​อาหาร​อร่อย​บรรยากาศ​ดี

4 ÇÑ´à¢ÒÍÔµÔÊØ¢âµ

¡ÃØ§à·¾Ï 4

ʶҹÕöä¿ËÑÇËÔ¹

¶.àÅÕè§àÁ×ͧËÑÇËÔ¹-»ÃÒ³ºØÃÕ ËŒÇÂÁ§¤Å

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

•​ ช่วง​ที่​เหมาะ​แก่​การ​ท่อง​เที่ยว​มาก​ที่สุด​คือ​ระหว่าง​ เดือน​ พฤศจิกายน​-​ เมษายน​ เพราะ​จะ​มี​น้ำ​มาก​และ​ฝน​เริ่ม​ทิ้ง​ ช่วง​การ​เดิน​ทาง​ไม่​ลำบาก •​ เตรี ย ม​ก ล้ อ ง​ส่ อ ง​ท าง​ไ กล​ คู่ มื อ ​ดู ​น ก​ คู่ มื อ ​ดู ​ผี เ สื้ อ มา​ด้วย​เดือน​เมษายน​-​กรกฎ​า​คม​เป็น​ช่วง​เวลา​ที่​เหมาะ​ สำหรับ​ดู​ผีเสื้อ

ºŒÒ¹Ë¹Í§¾ÅѺ 3219

¹éÓµ¡»†ÒÅÐÍÙ

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พัก​ได้ที่​หน้า​220

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

199

1/28/09 3:30:01 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

แคนยอนท่าเลน​ พายเรือคายัค​ ชมป่าโกงกาง​

97.

ความ​ท้า​ท้าย​ของ​ นัก​ผจญ​ภัย​ได้​เริ่ม​ต้น​ อีก​ครั้ง​ท่ามกลาง​ แสงแดด​เกลียว​คลื่น​ และ​ผืน​ทะเล​...​ อ่าว​ท่า​เลน​จะ​กลาย​เป็น​ อีก​หนึ่ง​ความ​ทรง​จำ​ดี​ดี​ ที่​คุ³​จะไม่​ลืม

อ่าวท่าเลน​กระบี่

¤ÃÈ Òª

ÃÁÃ

ÃÕ¸Ã

•​ มา​ถึง​กระบี่​พลาด​ไม่​ได้​ ขนมจีน​ปกษ์ ​ใต้​ ร้าน​แนะนำ​ ร้าน​ขนมจีน​โก​อ้อน​ อยู่​บน​ถนน​มหาราช​ สี่​แยก​มนุษย์​ โบราณ​หน้า​ห้าง​ทอง​ประเสริฐ​ขาย​ตั้งแต่​บ่าย​จนถึง​ค่ำ

仹

อร่อย​ประจำ​ถิ่น รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

•​ สิ่ง​ที่​ต้องเต​รี​ยม​พร้อม​ โลชั่น​กันแดด​ หมวก​ ชุด​ว่าย​น้ำ​ รองเท้า​เดิน​เล่น​และ​ที่​ขาด​ไม่​ได้​กล้อง​ถ่าย​รูป

สวยงาม​ติด​ระดับ​โลก​ ทำให้​มี​นัก​ท่อง​เที่ยว​ต่าง​ชาติ​จาก​ทุก​มุม​โลก​ เดิน​ทาง​ข้าม​ประเทศ​มา​ยล​โฉม​เพื่อ​ สัมผัส​ความ​งาม​คุณ​จะ​มี​ความ​สุข​ทุกๆ​นาที​ตลอด​เส้น​ทางการ​พาย​เรือ​ชม​ธรรมชาติ​ เริ่ม​ต้น​ความ​สนุก​ กับ​สัมผัส​แรก​ของ​แนวป่า​โกงกาง​ ที่​ยัง​คง​มี​ความ​สมบูรณ์​ผลิ​ใบ​ร่มรื่น​เขียว​ขจี​ ซึมซับ​ประสบการณ์​การ​ เรียน​รู้​ระบบ​นิเวศน์​ของ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​หลาย​ใน​ท้อง​ทะเล​ ทักทาย​กับ​ลิง​แสม​แสน​ซน​ที่​กระโดดเกาะ​กิ่ง​ไม้​ ไป​มา​ผจญ​ภยั ล​ ดั เ​ลาะ​ไป​ตาม​ปา่ โ​กงกาง​ผา่ น​ชว่ ง​ชอ่ งแคบ​แคน​ยอน​จุดท​ ส​ี่ วย​ทสี่ ดุ ข​ อง​อ่าว​ทา่ เ​ลน​ผ่าน​ แนว​หน้าผา​เขา​หินปูน​รูป​ร่าง​แปลก​ตา​สวยงาม​ประหนึ่ง​กำแพง​อัน​แข็งแกร่ง​ที่​โอบ​ขนาบ​ไป​ตลอด​ทาง​ น้ำ​ทะเล​สี​เขียว​เข้ม​ใส​สะอาด​มอง​ทะลุ​ผ่าน​เห็น​ทราย​ขาว​ปลาดาว​มากมาย​ฝูง​ปลา​น้อย​ใหญ่​นานา​ชนิด​ แหวก​ว่าย​ไป​มา​ความ​ท้า​ท้าย​ของ​นัก​ผจญ​ภัย​ได้​เริ่ม​ต้น​อีก​ครั้ง​ท่ามกลาง​แสงแดด​เกลียว​คลื่น​และ​ผืน​ ทะเล...​​​อ่าว​ท่า​เลน​จะ​กลาย​เป็น​อีก​หนึ่ง​ความ​ทรง​จำ​ดี​ดี​ที่​คุณจะ​ไม่​ลืม 200

182-211 Mac3.indd 200-201

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พัก​ได้ที่​หน้า​221

Í‹ÒÇ·‹ÒàŹ

4 4034

ÇÑ´¶éÓàÊ×Í

àÁ×ͧ¡ÃкÕè

仵Ãѧ

ถ้า​คุณ​เป็น​นัก​ผจญ​ภัย​ รัก​ธรรมชาติ​ หลงใหล​ทะเล​สี​คราม​ แสงแดด​และ​เกลียว​คลื่น​ ชอบ​ความ​ท้าทาย​ตื่น​เต้น​กับ​สิ่ง​แปลก​ใหม่​ตลอด​เวลา​คุณ​จะ​ต้อง​ชอบ​ที่​นี่​ อ่าว​ท่า​เลน​ เป็น​อ่าว​ขนาด​เล็ก​ แต่​เลื่อง​ชื่อ​ที่สุด​ใน​เรื่อง​ของ​สถาน​ที่​สำหรับ​พาย​เรือ​คายั​ค​ ความ​

¹éÓµ¡ËŒÇÂâµ

4034

ÊØÊÒ¹ËÍ ͋Òǹҧ

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

201

1/28/09 3:30:05 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

เดิน​เล่น​บน​หาด​ทราย​ขาว​ ดำ​น้ำ​ชม​แนว​ประ​กา​รัง

98.

เกาะมาตรา​ชุมพร

แนวปะการังของเกาะมาตรา ถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้น ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของหมู่เกาะชุมพร ส่วน​ใคร​ที่ไ​ม่ถ​ นัดเ​รือ่ ง​ดำ​นำ้ ​ก็ส​ ามารถ​เดินเ​ล่น​ ริมห​ าด​ทราย​สข​ี าว​สะอาด​ชม​พระอาทิตย์ต​ กดิน​หรือ​ จะ​เลือก​ว่าย​น้ำ​เล่น​ริม​ทะเล​ก็​สนุก​ไม่​แพ้​กัน​

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

202

182-211 Mac3.indd 202-203

•​ เกาะ​มาตรา​หรือ​เกาะ​มัต​รา​ใช้​เวลา​เดิน​ทาง​จาก​ท่าเรือ​ ท่ายาง​ประมาณ​1​ชั่วโมง

ªØÁ¾Ã

4

327

4

4098

41

®Ã¸Ò¹Õ

หาด​ทราย​รี​ใช้​เวลา​เดิน​ทาง​จาก​ท่าเรือ​ท่ายาง​ประมาณ​1​ชั่วโมง​ด้าน​ตะวัน​ตก​ของ​เกาะ​มี​หาด​ทราย​ขาว​ นวล​สลับ​กับ​โขด​หิน​ ที่​เรียง​ราย​อยู่​รอบ​เกาะ​ มี​บ้าน​พัก​ของ​อุ​ทยา​นฯ​ สามารถ​กาง​เต​นท์​นอน​พัก​แรม​บน​ ผืน​ทราย​ได้​ บริเวณ​หัว​แหลม​ของ​เกาะ​มี​แนว​ปะการัง​น้ำ​ตื้น​ที่​มีชื่อ​เสียง​ และ​อุดม​สมบูรณ์​ที่สุด​ของ​หมู่​ เกาะ​ชุมพร​ ด้าน​ตะวัน​ออก​ของ​ เกาะ​มาตรา​ เป็น​ผา​สูง​ ปะการัง​ส่วน​ใหญ่​ของ​ที่​นี่​ เป็น​ปะการัง​ก้อน​ และ​ปะการัง​สมอง​ขนาด​ใหญ่​มี​ปลา​หลาย​ชนิด​เช่น​ปลา​การ์ตูน​ปลา​สลิด​หิน​ขนาด​เล็ก​ปลา​นก​ขุนทอง​ ปลา​เขียว​พระอินทร์​ ปลา​ปักเป้า​ฯลฯ​ ส่วน​ใหญ่​เป็น​ปลา​ขนาด​เล็ก​ใน​แนว​ปะการัง​ ไม่​ค่อย​พบ​ปลา​ขนาด​ ใหญ่​กลาง​น้ำ​เนื่องจาก​เป็น​น้ำ​ตื้น​ที่​นี่​มี​ปะการัง​เขา​กวาง​ดอกไม้​ทะเล​แสน​สวย​หอย​มือ​เสือ​รวม​ถึง​สัตว์​ แปลกๆ​อย่าง​ปู​ไก่​ที่​ชอบ​ป่าย​ปีน​ต้นไม้​และ​ส่ง​เสียง​ร้อง​จิ๊บๆ​เหมือน​เป็น​ลูกไก่​

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

Ï

¨Çº

ÃÐ ä»»

4119

ØÁ¾Ã ¹éÓª à¡ÒÐàÊÁç´ ¡ Ò »

à¡ÒÐÁÒµÃÒ

à¡ÒÐÁоÌÒÇ ËÒ´·ÃÒÂÃÕ ·‹ÒàÃ×Íä»à¡ÒÐÁÒµÃÒ

ä»ÊØÃÒÉ

ปะการัง​น้ำ​ตื้น​ เป็น​หนึ่ง​มนต์​เสน่ห์​ ที่​ทำให้​ผู้​รัก​การ​ดำ​น้ำ​ ต้อง​เดิน​ทาง​ดั้น​ด้น​มา​ถึงที่​นี่​ เกาะ​มาตรา​คือ​สวรรค์​ของ​นัก​ดำ​น้ำ​ เกาะ​มาตรา​หรือ​เกาะ​มัต​รา​หรือ​เกาะ​ตัง​กวย​อยู่ใ​น​พื้นที่​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​หมู่​เกาะ​ชุมพร​ใกล้​กับ​

•​ ปูม้า​สด​ต้ม​ ที่​เกาะ​มาตรา​นี้​ มีชื่อ​เสียง​ว่า​อร่อย​มาก...​​ อย่า​พลาด​เด็ด​ขาด •​ ถ้าใ​น​เขต​เมือง​ชมุ พร​ต้อง​ไป​ทาน​อาหาร​โต้ร​ งุ่ ​บริเวณ​ถนน​ กรม​ทางหลวง​ใกล้ส​ ถานีร​ ถไฟ​มีอ​ าหาร​แผงลอย​มากมาย​ เป็น​ที่​ฝาก​ท้อง​ของ​คน​ชุมพร​ •​ ร้ า น​ลุ ย ​ ร้ า น​อาหาร​ซี ​ฟู้ ด ​ต้ น ​ต ำรั บ ​ ร้ า น​อ ยู่ ​ริ ม ​ท ะเล​ ที่​หาด​ภราดรภาพ​อำเภอ​เมือง​ชุมพร​มี​อาหาร​ทะเล​สดๆ​ ชิมต้มยำ​ซี​ฟู้ด​ของ​ที่​นี่​รส​เด็ด​ถึงใจ​ โทร.​077​521​135,​ 077​522​233

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

203

1/28/09 3:30:10 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

ทะเลสวย​ หาดทรายขาว​ ทักทายปลาการ์ตูน 99.

จุดที่น่าสนใจของการดำน้ำตื้นที่นี่ คือเหล่าปลาการ์ตูนตัวน้อยๆ​ส้มขาว ที่มีอยู่อย่างหนาแน่น ตามแนวปะการัง

เกาะรอก​กระบี่

สมบูรณ์​ไป​ด้วย​ดอกไม้​ทะเล​ซึ่ง​เป็น​เสมือน​บ้าน​ของ​ เจ้า​ปลา​การ์ตูน​นอกจาก​นี้​ที่​เกาะ​รอก​​ยัง​มี​จุด​ชม​ วิวบ​ น​ยอด​เขา​ท​ี่ สา​มาร​ถม​อง​ลง​มา​เห็นค​ วาม​งดงาม​ มหัศจรรย์​ของ​เกาะ​ใต้​แห่ง​นี้​ได้​ทั่ว​ทั้ง​เกาะ​

Í.à¡ÒÐÅѹµÒ

อร่อย​ประจำ​ถิ่น หาด​ทราย​ขาว​ละเอียด​ราวกับ​แป้ง​ฝุ่น​ น้ำ​ทะเล​ใส​ สะอาด​ แหล่ง​ปะการัง​ที่​อุดม​สมบูรณ์ ฝูง​ปลา​การ์ตูน​นับ​ร้อย​เหล่า​นี้​คือ​ความ​สวยงาม​ของ​เกาะ​แห่ง​ทะเล​ใต้​ที่​ชื่อ​ว่า…​​เกาะ​รอก​ เกาะ​รอก​เป็น​สอง​เกาะ​เล็กๆ​ตั้ง​คู่​กัน​มี​​เกาะ​รอก​นอก​​กับ​​เกาะ​รอก​ใน​และได้รับการประกาศ​

ให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา​ด้วย​ระยะ​ทาง​ที่ห่าง​ไกลจากชายฝัง​จึง​มี​คน​เดิน​ทาง​ มา​ที่​นี่​ยัง​น้อย​อยู่​ จึง​ยัง​คง​สภาพ​ของ​ธรรมชาติ​ทั้ง​บน​บก​และ​ใน​ทะเล​ที่​สมบูรณ์​ที่สุดแห่งหนึ่ง​ใน​อันดามัน​ สำหรับค​ น​ทช​ี่ อบ​เดินเ​ล่นป​ ล่อย​อารมณ์ไ​ป​ตาม​ชายหาด​ด้าน​หน้าข​ อง​เกาะ​รอก​นอก​​มห​ี าด​ทราย​สข​ี าว​ ละเอียด​ทอดตัว​ยาว​จาก​หัว​เกาะ​ถึง​ท้าย​เกาะ​ใคร​ที่​อยาก​กระโดด​น้ำ​เล่น​บริเวณ​นี้​ก็สามารถ​ทำได้​ ส่วน​ใคร​ที่​ชอบ​เที่ยว​น้ำตก​ เกาะ​รอก​ใน​ มี​น้ำตก​ที่​สวยงาม​ ไหล​จาก​ยอด​เขา​สูง​ลง​มา​เป็น​ทาง​ ยาว​ตกลง​สู่​ทะเล​นอกจาก​นี้​ยัง​มี​อ่าว​หิน​งาม​เป็น​อ่าว​ที่​มหี​ ิน​รูป​ร่าง​แปลกๆ​หลาก​สีสัน​ด้าน​หน้า​หาด​มี​ ปะการัง​อุดม​สมบูรณ์​เป็น​บริเวณ​กว้าง​ ซึ่ง​เป็น​จุด​ดำ​น้ำ​ตื้น​อีก​จุด​หนึ่งของ​​ เกาะ​รอก​ จุด​ที่​น่า​สนใจ​ของ​ การ​ดำ​ผวิ น้ำข​ อง​ทน​ี่ ​ี่ คือเ​หล่าป​ ลา​การ์ตนู ต​ วั น​ อ้ ยๆ​ส้มข​ าว​ทีม​่ อ​ี ยูอ​่ ย่าง​หนา​แน่น​ตาม​แนว​ปะการังท​ อ​ี่ ดุ ม​ 204

182-211 Mac3.indd 204-205

•​ บน​เกาะลันตา​ มี​ร้าน​อาหาร​ช่อื ​ดัง​หลาย​ร้าน​ อย่าง​ ครัว​ เขา​ใหญ่​ มี​อาหาร​ไทย​และ​อาหาร​ทะเล​สด​ใหม่​ รสชาติ​ จัด​จ้าน​ถึงใจ​บรรยากาศ​ดี​เยี่ยม​ถือ​เป็น​จุด​ชม​พระอาทิตย์​ ตก​ที่​สวยงาม​แห่ง​หนึ่ง​บน​เกาะลันตา​

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

•​ ฤดูกาล​ทเ​ี่ หมาะ​สม​สำหรับก​ าร​เทีย่ ว​เกาะ​รอก​เริม่ ต​ งั้ แต่​15​ ตุลาคม​ถึง​15​พฤษภาคม​ของ​ทุก​ปี •​ บน​เกาะ​รอก​นอก​มี​หน่วย​พิทักษ์​อุ​ทยา​นฯ​บริการ​เต๊​นท์​ให้​ เช่า​มี​สิ่ง​อำนวย​ความ​สะดวก​ต่างๆ​ไว้​บริการ

à¡ÒÐÅѹµÒ¹ŒÍÂ

·‹ÒàÃ×ÍÈÒÅÒ´‹Ò¹ 4245

ͪ.ËÁ‹Ùà¡ÒÐÅѹµÒ º.Êѧ¡Ò͌٠ªØÁª¹à¡‹ÒËÁ‹Ù

à¡ÒÐÃÍ¡ã¹ à¡ÒÐÃÍ¡¹Í¡

à¡ÒÐÅѹµÒ/Êѧ¡ÒÍŒÙ

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พัก​ได้ที่​หน้า​221

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

205

1/28/09 3:30:18 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

ดำ​ดิ่ง​สู่​โลก​ใบ​ใหม่​ อัน​งดงาม​ใต้​ท้อง​ทะเล

สำหรับ​ใคร​ที่​ชอบ​ความ​ ตื่น​เต้น​ถ้า​ดวง​ดีอาจ​ ได้​เห็น​ฉลาม​ฝูง​ละ​ ประมา³​7-8​ตัว​ ว่าย​แวะ​เวียน​ มา​ให้​ยล​โฉม

100.

สักค​ รัง้ ท​ ฝ​ี่ นั เ​ป็นจ​ ริง​ได้ตดั ขาด​จาก​โลก​ภายนอก​แล้วดำ​ดงิ่ ล​ กึ ส​ โ​ู่ ลก​ใบ​ใหม่​พลิว้ ไ​หว​ไป​ใน​ทอ้ งทะเล​​ ดั่ง​เกลียว​คลื่น​สงบเงียบ​ฉ่ำ​เย็น​แห​วก​ว่ายทักทาย​เหล่า​ฝูง​ปลา​อย่าง​กลมกลืน​​ราวกับ​เป็น​พวก​เดียวกัน​ ชม​ดอกไม้​สี​สดใส​ใต้​ท้อง​ทะเล​คง​เป็น​ความ​สุขใจ​ที่​ยาก​จะ​ลืม​เลือน​

เกาะ​เต่า​สุราษฎร์ธานี

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

เกาะ​เต่า​​เป็น​ความ​ฝน​ของ​นัก​ดำ​น้ำ​ที่​ชื่นชอบในการ​เดิน​ทาง​ผจญ​ภัย​สู่​โลก​อัน​แสน​งดงาม​ ใต้​ท้อง​ทะเล​โลก​อีก​ใบ…​​​ที่​แฝง​เร้น​อยู่​ใน​โลก​ใบ​เดิม​ เกาะ​เต่า​ เกาะ​เล็กๆ​ ตั้ง​อยู่​กลาง​อ่าว​ไทย​ เป็น​แหล่ง​ดำ​น้ำที่ผู้​หลง​ใหล​ใน​การ​ดำ​น้ำ​ทั่ว​โลก​

ต่าง​รจู้ กั ด​ ​ี เพราะเลือ่ ง​ลอื ใ​น​ความ​งดงาม​และ​สมบูรณ์ข​ อง​โลก​ใต้ท​ ะเล​ไม่แ​ พ้ท​ ี่ใ​ด​ใน​โลก​จุดด​ ำ​นำ้ ชม​ปะการัง​ ของ​ทน​ี่ ​ี่ มีอ​ ยูห​่ ลาย​จดุ ด​ ว้ ย​กนั ​ทัง้ อ่าวลึก​แหลม​เทียน​กอง​หนิ ว​ ง​อ่าว​มะม่วง​กง​ทราย​แดง​มีดอ​ ก​ไม้ท​ ะเล​ส​ี สดใส​ฝูงป​ ลา​นบั ร​อ้ ย​ทแ​ี่ หวก​วา่ ย​แวะ​เวียน​มา​ทกั ทาย​อย่าง​เป็นม​ ติ ร​มีแ​ นว​ปะการังก​ ำแพง​ธรรมชาติย​ าว​กว่า​ 8​กิโลเมตร​กว้าง​เฉลีย่ ถ​ งึ ​200​เมตร​รอ​ทา้ ทาย​นกั ด​ ำ​นำ้ ท​ รี่ กั ก​ าร​ผจญ​ภยั ​สำหรับใ​คร​ทช​ี่ อบ​ความ​ตนื่ เ​ต้น​ มากกว่า​นั้น​ขอ​แนะนำเกาะ​ฉลาม​ถ้า​ดวง​ดีอาจ​ได้​เห็น​ฉลาม​ขนาด​2-3​เมตร​ฝูง​ละ​ประมาณ​7-8​ตัว​ ว่าย​แวะ​เวียน​มา​ให้ย​ ล​โฉม​เพิม่ บ​ รรยากาศ​ความ​ตนื่ เ​ต้นเ​ร้าใจ​ได้อ​ กี ท​ วีคณ ู ​สำหรับผ​ ท​ู้ รี่ กั ส​ งบ​​ชอบ​เดินเ​ล่น​ ริม​ทะเล​เสน่ห์​ของ​น้ำ​ทะเล​สี​เขียว​เข้ม​ตัด​กับ​หาด​ทราย​ขาว​ของ​หาด​ทราย​รี​ก็​ชวน​หลง​ใหล​ได้​ไม่​น้อย​ 206

182-211 Mac3.indd 206-207

•​ อาหาร​ทะเล​ที่​นี่​สด​มากๆ​ปลา​ตัว​โต​ ปู​ตัว​ใหญ่​ โดย​เฉพาะ​ ทีร​่ มิ ห​ าด​ทราย​ร​ี มีร​ า้ น​อาหาร​มากมาย​ให้เ​ลือก​หลาก​หลาย​ บรรยากาศ​แต่​ส่วน​ใหญ่​จะ​เป็น​ร้าน​อาหาร​ริม​ชายหาด​ •​ เจ๊ ​ท ราย​ผั ด ​ไ ท​ ตรง​ข้ า ม​ท่ า เรื อ ​ท่ อ ง​เ ที่ ย ว​บ าง​รั ก ษ์ ​ (ท่าเรือ​ซี​ทราน)​มี​เมนู​เด็ด​ส้มตำ​ปูม้า​ผัด​ไท​หอย​ทอด​ กระทะ​ร้อน​โทร.​077​430​274​และ​087​461​2568​

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

•​ ใกล้ๆ​กับ​เกาะ​เต่า​จะ​มี​เกาะ​นาง​ยวน​เกาะ​เล็กๆ​เกาะ​น้อย​ มี​ 3​ เกาะ​ ที่​เชื่อม​ต่อ​กัน​ด้วย​สันทราย​สี​ขาว​ ยาม​น้ำลง​ สามารถ​เดิน​ถึงกัน​ได้​ การ​เดิน​ทาง​จาก​เกาะ​เต่า​ ใช้​เวลา​ 10-15​นาที​สวยงาม​ไม่​ควร​พลาด​ชม

à¡ÒÐ ¹Ò§Âǹ ¨Ø´ªÁÇÔÇ Í‹ÒÇÁ‹Ç§ ¨Ø´ªÁÇÔÇ áËÅÁËԹǧ

Í‹ÒÇËÒ´·ÃÒÂÃÕ Í‹ÒÇáÁ‹ËÒ´

¨Ø´ªÁÇÔÇ

à¡ÒÐോÒ

Í‹ÒÇâµ¹´

ÃÃ.ºŒÒ¹à¡ÒÐോÒ

ҡѧ

áËÅÁ਍е

áËÅÁà·Õ¹

Í‹ÒÇÅÖ¡

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักได้ที่​หน้า​227

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

207

1/28/09 3:30:21 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

101. ล่องเรือชมเขื่อน ในบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา เขาสก สุราษฎร์ธานี

ล่อง​เรือ​ชม​วิว​ทิวทัศน์​ เหนือ​เขื่อน​รัช​ช​ประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน จากภูมิประเทศ ที่เป็นเขาหินปูน และ ล้อมรอบด้วยผืนน้ำ กว้างใหญ่ในเขื่อน ดู​สวยงาม​แปลก​ตา จน​ได้​รับ​ฉายา​ว่า​กุ้ย​หลิน​เมือง​ไทย ใน​วัน​ที่​โชค​ดี​อาจ​จะ​ได้​เห็น​ค่าง​แว่น​และ​นก​เงือก​ นอกจาก​นี้ รอบๆ พื้นที่​ของ​เขื่อน​ยัง​มี​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ที่​น่า​สนใจ เช่น ถ้ำ​น้ำ​ทะลุ เป็น​ถ้ำ​ที่​มี​ลำธาร​ไหล​ ผ่าน​ซึ่ง​ต้อง​เดิน​ป่า​เข้าไป​ชม และ​ถ้ำ​ปะการัง ซึ่ง​เป็น​จุด​ชม​วิว​ที่​สวยงาม​อีก​จุด​หนึ่ง สามารถ​มอง​เห็น​อ่าง​ เก็บ​น้ำ​ได้​ทั่ว​ทั้งหมด

¤ÕÃÕÃÑ°¹Ô¤Á

อร่อย​ประจำ​ถิ่น

ภูเขา​หินปูน​สลับ​ซับ​ซ้อน มี​แนว​หน้าผา​มากมาย ปกคลุม​ไป​ด้วย​ต้นไม้​ใหญ่​สี​เขียว​ขจี ความ​ อุดม​สมบูรณ์​ของ​ผืน​ป่า​ยาม​เช้า ที่​มี​สาย​หมอก​ห่ม​คลุม​ยอด​เขา คือ​ภาพ​ประทับ​ใจ​ที่​ปรากฏ​ ขึ้น​ที่​นี่ เขื่อน​รัช​ช​ประภา หรือ​เขื่อน​เชี่ยว​หลาน อยู่​ใน​พื้นที่​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​เขา​สก เขต​แนวป่า​ดิบ​ชื้น​อัน​

อุดม​สมบูรณ์​ของ​เขา​สก เป็น​แหล่ง​ที่​อยู่​อาศัย​ของ​สัตว์​ป่า​และ​นก​หา​ยาก​นานา​ชนิด แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ของ​ เขา​สก​แบ่ง​เป็น 2 พื้นที่ คือ​การ​เดิน​ป่า ใคร​ที่​สนใจ​การ​ผจญ​ภัย การ​เดิน​ป่า​เขา​สก ก็​ท้าทาย​ไม่ใช่​เล่น ย่าง​เท้า​ก้าว​เดิน​ลัด​เลาะ​ไป​ตาม​ป่า​เขา​เพื่อ​ชม แหล่ง​น้ำตก​ธรรมชาติ แต่​ไฮไลท์​ที่​สำคัญ​ของ​ที่​นี่ คือ​การ​ ชม​ดอกบัว​ผุด ดอกไม้​หา​ยาก​เฉพาะ​ถิ่น ที่​ว่า​กัน​ว่า มี​ขนาด​ใหญ่​ที่สุด​ใน​โลก ดอก​บาน​มี​ขนาด 70 - 80 เซนติเมตร อยู่​ใน​แนวป่า​ลึก​ของ​เขา​สก อีก​กิจกรรม​ที่​ไม่​ควร​พลาด คือ​การ​ล่อง​เรือ​ชม​วิว​ทิวทัศน์​เหนือ เขื่อน​รัช​ช​ประภา หรือ​เขื่อน​เชี่ยว​ หลาน จาก​ภูมิประเทศ​ที่​เป็น​เขา​หินปูน และ​ล้อม​รอบ​ด้วย​ผืน​น้ำ​กว้าง​ใหญ่​ใน​เขื่อน ซึ่ง​มี​น้ำ​สี​เขียว​มรกต 208

182-211 Mac3.indd 208-209

• ร้าน​อาหาร​พื้น​บ้าน​ที่​เลื่อง​ชื่อ​ต้อง​ไป​ที่​ร้าน​ลัคกี้ อยู่​หัว​ มุม ถ.ตลาด​ใหม่​เยื้อง รพ.ทักษิณ เมนู​พิเศษ แกงส้ม​ ปลาก​ระ​บอก สะตอ​ผัด​กะปิ ตบ​ท้าย​ด้วย​หอย​นางรม​สด อร่อย​อย่า​บอก​ใคร ร​ ู้​ก่อน​เดิน​ทาง • ช่วง​เวลา​ที่​เหมาะ​สมใน​การ​ท่อง​เที่ยว คือ​เดือน​ธันวาคม เมษายน ของ​ทุก​ปี • ใน​เขื่อน​รัช​ช​ประภา มี​ที่พัก​แบบ​เรือน​แพ​ของ​อุ​ทยา​นฯ​ ของ​กรม​ป่า​ไม้ ของ​การ​ไฟฟ้า และ​ของ​เอกชน​ไว้​บริการ สอบถาม​ข้ อ มู ล ​เ พิ่ ม ​เ ติ ม ​ที่ อุ ท ยาน​แ ห่ ง ​ช าติ ​เ ขา​ส ก​ โทร. 077 395 139 หรือ 077 395 055

à¢ÒÊ¡

þ.¾¹Á

Õ

¸Ò¹

à ÒÉ® Ã Ø Ê ä»

401

Í.¾¹Á 415

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พักได้ที่​หน้า 277

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน ..........................................................................................................................

209

1/28/09 3:30:26 PM


เส้นทางรักธรรมชาติ

ชมสระมรกต ท่ามกลางหมู่เกาะอ่างทอง 102.

ความมหัศจรรย์ ของทะเลสาบน้ำเค็ม ที่สวยงามประหนึ่ง สระมรกต ในป่าหิมพานต์

ทะเลใน​หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

ทะเลใน​กลาง​เกาะ​แม่เ​กาะ​มีค​ วาม​งดงาม​มาก​ น้ำท​ ะเล​สเ​ี ขียว​เข้มโ​อบ​ลอ้ ม​ดว้ ย​ขนุ เขา​ตา่ งๆ​ดูค​ ล้าย​ สระ​มรกต​หรือส​ ระ​อโ​น​ดาตใน​ปา่ ห​ มิ พานต์ซ​ งึ่ ป​ รากฏ​ ขึ้น​บน​โลก​มนุษย์ อร่อย​ประจำ​ถิ่น ทะเลสาบ​แห่ง​ความ​อัศจรรย์​ น้ำ​ทะเล​สี​เขียว​เข้ม​ กลาง​หมู่​เกาะ​ เปรียบ​เสมือน​หนึ่ง​สระ​น้ำ​ มรกต​ใน​ป่า​หิมพานต์​ที่​ธรรมชาติ​ได้​สร้างสรรค์​เอา​ไว้ อุทยาน​แห่งช​ าติห​ มูเ​่ กาะ​อา่ งทอง​ประกอบ​ดว้ ย​หมูเ​่ กาะ​มากมาย​จำนวน​42​เกาะ บน​เกาะ​มล​ี กั ษณะ​ เป็น​ป่าดง​ดิบ​จึง​พบ​พืช​และ​สัตว์​หา​ยาก​พื้นที่​ส่วน​ใหญ่​ของ​อุ​ทยา​นฯ​เป็น​น้ำ​ทะเล​ที่​อุดม​สมบูรณ์ ​ไป​ด้วย​ ปะการัง​และ​สัตว์​น้ำ​ มี​การ​สำรวจ​พบ​โลมา​และ​วาฬ​ บริเวณ​ช่อง​อ่างทอง​ก็​ยัง​เป็น​แหล่ง​วางไข่​ของ​ ปลา​ทท​ู ม​ี่ าก​ทสี่ ดุ ใ​น​ประเทศไทย​สำหรับใ​คร​ชอบ​ชม​ทวิ ทัศน์ข​ อง​ทะเล​บน​เกาะ​ววั ต​ า​หลับซ​ งึ่ เ​ป็นเ​กาะ​ใหญ่​ จะ​มี​จุด​ชม​วิว​บน​ยอด​เขา​ สามารถ​มอง​ออก​ไป​ได้​รอบ​ทิศทาง​ ประดุจ​ตาเหยี่ยว​ที่​มอง​ลง​มา​จาก​ฟาก​ฟ้า​ บน​เกาะ​วัว​ตา​หลับ​นี้​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​อุ​ทยา​นฯ​ จะ​มี​สถาน​ที่​กาง​เต​นท์​ บ้าน​พัก​ และ​สิ่ง​อำนวย​ความ​สะดวก​ ต่างๆ​ไว้​บริการ​ ส่วน​ที่​เกาะ​แม่​เกาะ​จะ​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​ทะเลใน​ทะเลสาบ​น้ำ​เค็ม​ซึ่ง​สันนิษฐาน​ว่า​เกิด​จาก​การ​ยุบ​ตัว​ ของ​หนิ ปูน​ทำให้เ​กิดบ​ อ่ ล​ กึ ​มีหน้าผ​ า​ลอ้ ม​รอบ​มีอ​ โุ มงค์ใ​ต้น​ ำ้ เ​ชือ่ ม​สท​ู่ ะเลเปิดด​ า้ น​นอก​เป็นท​ าง​ผา่ น​ของ​ สายน้ำ​และ​ฝูง​ปลา​น้อย​ใหญ่​และ​ทำให้​มี​น้ำ​ขึ้น​น้ำลง​เช่น​ทะเล​ทั่วไป​​​​​ 210

182-211 Mac3.indd 210-211

•​ ถ้ า ​จ ะ​ท าน​อาหาร​ท ะเล​มี ​ร้ า น​อ ยู่ ​ทั่ ว ไป​ แต่ ​ไ ป​แ ถว​ พุมเรียง​ต้อง​สั่ง​หอย​ขาว​ ไป​แถว​ปากน้ำ​กะ​แดะ​สั่ง​ หอย​นาง​ร ม​ส ดๆ​ ร้ า น​ป้ า ​ทิ้ ง ​ ร้ า น​แ ถว​ค ลอง​ท่ า​ ต้อง​กุ้งหลวง​กุ้ง​ก้ามกราม​เพราะ​เป็น​แหล่ง​ของ​มัน​

รู้​ก่อน​เดิน​ทาง​

•​ ผูท​้ จ​ี่ ะ​เดินท​ าง​มา​ชม​ทะเลใน​ออก​เดินท​ าง​จาก​เกาะสมุย​ มีเ​รือน​ ำ​เทีย่ ว​บริการ​ออก​จาก​ทา่ เรือห​ น้าท​ อน​ประมาณ​ 09.00​น.​กลับเ​วลา​16.30​น.​ใช้เ​วลา​เดินท​ าง​ประมาณ​ เที่ยว​ละ​1​ช.ม.​ •​ ฤดูกาล​ที่​เหมาะ​แก่​การ​เดิน​ทาง​ไป​เที่ยว​ทะเลใน​ราว​ เดือน​เมษายน​-​พฤศจิกายน​

à¡ÒÐÍ‹Ò§·Í§

Í.·‹Òª¹Ð

·ÐàÅã¹à¡ÒоÐÅÇÂ

Í.à¡ÒÐÊÁØÂ

à¡ÒСÐàµçÁ à¡ÒÐÃÒ¿

Í.äªÂÒ 4142

Í.·‹Ò©Ò§

Í.¡ÒÞ¨¹´ÔÉ° Í.¾Ø¹¾Ô¹

401

4014 4232

Í.ÊÔªÅ

41

ดู​ราย​ละเอียด​ที่พัก​ได้ที่​หน้า​227

บันทึก​ความ​ทรง​จำ

ไป​เมื่อไร​ .......................................................................................................................... ชอบ​ที่สุด​ .......................................................................................................................... อร่อย​ที่สุด​ .......................................................................................................................... พัก​ที่ไหน​ ..........................................................................................................................

211

1/28/09 3:30:34 PM

เที่ยว ไทย 102 สถานที่ ประทับใจ  
เที่ยว ไทย 102 สถานที่ ประทับใจ  

เที่ยว ไทย 102 สถานที่ ประทับใจ

Advertisement