Page 1

ความเสือ่ มสภาพในคนชรา แมในปจจุบันยังหาสาเหตุที่แทจริงของความเสื่อมสภาพไมไดแตการเพิ่มขึ้นของอายุประชากรก็เปนปจจัยหนึ่ง ของความเสีย่ งตอการเสือ่ มสภาพและยังมีอกี หลายปจจัยทีท่ าํ ใหความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ จึงตองมีการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวนเพื่อที่จะรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพและปองกันการกําเริบของอาการอีกครั้งซึ่งการ ประเมินอาการของความเสือ่ มสภาพนัน้ ควรทีจ่ ะมีความเอาใจใสในแตละขัน้ ตอนและวิธกี ารรวมถึงความเขาใจและทราบ ถึงประวัตผิ ปู ว ยและการตรวจรางกาย บุคคลากรทางการแพทยความจะตองมีการสอบประวัตเิ ปนประจําทุกปและควรกําหนดเกณฑมาตรฐานในแตละ คนเชนการเดิน การทรงตัวและการใชใชเครือ่ งมือชวยเดินเปนตน การรายงานขอมูลนัน้ ควรมาจากการสํารวจโดยกําหนด จากความถีท่ ม่ี ารักษา (ครัง้ เดียวหรือมีการกําเริบ) และความรุนแรงของพยาธิสภาพนั้ น สวนรายละเอียดของขอมูลนัน้ ควร จะมาจากตัวผูป ว ยหรือบุคคลใกลชดิ การทีจ่ ะแยกอาการของผูป ว ยไดวา มีสติหรือไมใหดจู ากใหดจู ากอาการหากวายังมี สติใหดูวามีอาการวิงเวียนหรือไม สําหรับการทดสอบสภาพทางรางกาย(ระบบประสาท ระบบหัวใจ ระบบกลามเนื้อ และอื่นๆ)ขอมูลเหลานี้ควรจะ ถูกใสไวในประวัติเชนกันนอกจากนี้สัญณาณที่สําคัญตอชีวิต

(Vital signs) รวมถึงความดันเลือด และชีพจรควรถูก

ประเมินดวยเรียกวา “fifth vital sign” ปจจัยทีม่ ผี ลทําใหเกิดความเสือ่ มสภาพซึง่ มักจะเกิดปลายปจจัยผสมกันคือ 1.

อายุที่เปลี่ยนไป สงผลให a.

ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง

b.

ทาทาง การทรงตัวเปลีย่ นไป

c.

กลไกควบคุมสมดุลในรางกายเปลีย่ นไป เชน ปรับสมดุลความดันโลหิต

d.

น้าํ ในรางกายลดลงทําใหเพิม่ ความเสีย่ งในการเสียน้าํ และความดันต่าํ

2.

การใชยา ซึง่ หากใชตดิ ตอกันเปนเวลานานอาจสงผลใหรา งกายย่าํ แยได

3.

การสะสมของโรคทีเ่ กิดขึน้

4.

สภาพแวดลอมที่เปนอันตราย

5.

พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตออันตราย

6.

การเดินทาง อุบตั เิ หตุ เนือ่ งจากปจจัยตางๆทีก่ ลาวมามักจะทําใหมคี วามเสีย่ งตอการเสือ่ มสภาพมากขึน้ เพราะฉะนัน้ บุคคลากร ทางการแพทยนน้ั สามารถรักษาหรือบรรเทาไดโดยการเขามาทําใหปจ จัยทีค่ วบคุมไดตา งๆเหลานีเ้ หมาะสมขึน้

Fall in geriatric patients  
Fall in geriatric patients  

Phonsakorn Priebprom 08520108