Page 1

GROEIREGIO

NIEUWSBRIEF

CONNECTIE MET WEST-VLAANDEREN

De opleidingen bieden studenten theoretische en praktijkkennis over bestaande en toekomstige handels- en douanezaken, in intensieve samenwerking met bedrijfsleven en Douane. De leerlijn omvat mbo en hbo, en wordt geïntegreerd in bestaande opleidingen van Gilde en Fontys. Nergens in Nederland wordt onderwijs van deze inhoud integraal en in een doorlopende leerlijn gerealiseerd. Het project is onderdeel van de logistieke uitvoeringsagenda van NV Regio Venlo en wordt ondersteund door verladersorganisatie EVO. Achtergrond is de toenemende wereldhandel, de daarbij horende douaneformaliteiten en steeds scherpere veiligheidseisen, veranderende fiscale regels en controlesystemen door terrorismedreiging en op het gebied van voedselveiligheid. Hierdoor is de bemoeienis van de Douane met de logistiek sterk toegenomen, in tegenstelling tot wat menigeen zeventien jaar geleden verwachtte, toen de Europese binnengrenzen werden afgeschaft. Door de juiste kennis op douane- en fiscaal gebied te ontwikkelen kunnen veel logistieke kosten worden bespaard. In het verleden nam regio Venlo al een aanmerkelijk concurrentievoordeel door toepassing van handels- en douanekennis. De nieuwe leerlijn zet die traditie voort en versterkt de instroom van experts op dit gebied. Komend leerjaar worden de onderwijsprogramma’s ontwikkeld.

Het project Oost-West-Poort verbindt de agrologistieke complexen van West-Vlaanderen en regio Venlo met elkaar. Een duurzame freshcorridor betekent een aanzienlijke versterking van de economische structuur aan beide zijden. Net als regio Venlo behoort WestVlaanderen tot de belangrijkste Europees productie- en handelsgebieden voor diepvriesproducten en net als in regio Venlo is er een sterke logistieke sector, gespecialiseerd in het transport van deze tijdkritische goederen. Zo kunnen de havens van Zeebrugge en Oostende zorgen voor de behandeling en doorvoer van Venlose versproducten naar onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Andersom kan Venlo fungeren als doorvoerhaven en verwerkingspunt van WestVlaanderen naar Duitsland en OostEuropa. Dit staat in een strategisch actieplan, dat op initiatief van provincie West-Vlaanderen en NV Regio Venlo is opgesteld samen met het Haven Zeebrugge, Coöperatieve Veiling Roeselare, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Universiteit Maastricht en de Vervoersacademie van Fontys Hogescholen.

Doelen van Oost-West-Poort zijn: • Ontwikkeling van een duurzame transportcorridor door bundeling van stromen en via spoor of bin nenvaart tussen West-Vlaanderen en regio Venlo, aanvankelijk voor diepvries- en AGF-producten, later voor andere producten van de voe dingsindustrie; • Meer VAL- en VAS-activiteiten en werkgelegenheid aan beide zijden van de corridor; • Versterking van de logistieke ken nisinfrastructuur in samenwerking met de vier deelnemende kennis instituten. De opstellers van het plan willen dit bereiken door een verschillende activiteiten te ontplooien, waarbij andere publieke en private stakeholders zich kunnen aansluiten. Een groot aantal partijen heeft al belangstelling getoond en wil aan verschillende projecten deelnemen. Het betreft projecten voor onder meer:

• • • •

Bundeling via spoor- en waterweg door middel van een horizontale verladersamenwerking; Versterking van de beide versknooppunten door vooruitgeschoven distributie en verwerking; Een plan voor gecombineerde quality fresh chains; Analyse en opzet van businessmodellen voor Agro4C, een cross chain control center over fresh, food en andere agroproducten.

Inmiddels wordt gewerkt aan de totstandkoming van een netwerk van stakeholders uit beide regio’s, dat dient als klankbord en overlegplatform voor het project. Het ontwikkelingstraject van Oost-West-Poort is voorzien tot najaar 2013. Het projectbudget is ruim 1,5 miljoen euro. Het project wordt voor 50 procent gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland. De opstellers van het plan, gemeente Venlo, provincie Limburg cofinancieren.

Economisch Impuls Regio Venlo

Postbus 1122 - 5900 BC Venlo - t +31 (0)77 3204520 - www.nvregiovenlo.nl

VENLO LANCEERT NIEUW DOUANEONDERWIJS

Er is in de logistieke sector enthousiast gereageerd op het initiatief dat NV Regio Venlo samen met KLG, Seacon, de Douane, Gilde Opleidingen en de Vervoersacademie van Fontys Hogescholen genomen heeft tot de opzet van een doorlopende leerlijn Douaneonderwijs. Een novum voor Nederland en een versterking van de logistiek.

GROEIREGIO 13 | NV REGIO VENLO | DECEMBER 2010


GROEIREGIO

NIEUWSBRIEF

€UREKA! OPNIEUW UITGEVONDEN De zesde editie van de innovatietender €ureka! van NV Regio Venlo is op geheel nieuwe leest geschoeid. De twee winnende bedrijven krijgen professionele ondersteuning bij de uitwerking van het meest aansprekende innovatieve idee in twee opeenvolgende stappen van het innovatieproces. Bijvoorbeeld productie van een prototype, gevolgd door een testfase. Daarnaast is er voor de medewerkers die bij de innovatie betrokken zijn, een training van zes dagen in gestruc-

tureerd innoveren. Hierdoor wordt innovatie geborgd in de bedrijfsvoering en kan ze uitgroeien tot bedrijfsstrategie. Een en ander wordt gerealiseerd in samenwerking met Fontys Hogescholen. Meer informatie vindt u op www.nvregiovenlo.nl. €ureka! staat open voor Noord-Limburgse bedrijven in de logistiek, handel en maakindustrie. Het aanmeldformulier kunnen zij downloaden op de website of aanvragen via info@ nvregiovenlo.nl. Zij moeten het voor 1

januari terugsturen naar de NV. Uiterlijk 7 januari horen ze, of ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verplichte pitch op vrijdag 21 januari. Nog diezelfde dag worden de twee bedrijven met de meest aansprekende ideeën bekendgemaakt. Vanwege het tijdschema van de Fontys-afstudeerders moeten de innovatieprojecten in februari 2011 van start kunnen gaan.

WERKBEZOEK ANTWERPEN Een delegatie ondernemers uit de regio Venlo bracht half oktober een werkbezoek aan de haven van Antwerpen. Het belang van Antwerpen voor het logistieke complex in onze regio is groot en het groeit. Ook daar zal de komende jaren de internationale goederenstroom flink aangroeien door forse uitbreiding van het havencomplex. Momenteel wordt hard gewerkt aan de spoorinfrastructuur in de haven voor een snelle afvoer naar het achterland.

Het Havenbedrijf Antwerpen ziet Venlo meer en meer als partner en satelliet. Tijdens een presentatie over de logistieke regio Venlo en de lunch schoven Antwerpse ondernemers aan en werden veel contacten gelegd. ’s Middags bracht de delegatie een bezoek aan de aanleg van de ongeveer zes kilometer lange Liefkenshoek Spoortunnel veertig meter diep onder de Schelde door. De tunnel moet midden 2014 in gebruik genomen worden.

INDUSTRIEPLATFORM REGIO VENLO

DIENSTENCENTRUM BOOMTEELT IN VOLGENDE FASE

Jaarlijks houdt NV Regio Venlo vier bijeenkomsten van het Industrieplatform regio Venlo. Uit de eerste bijeenkomsten dit jaar bleek dat hier grote behoefte aan is.

Een exportcentrum voor de bomenteelt is technisch, organisatorisch en economisch haalbaar. Telers en handelsbedrijven willen investeren en oriënteren zich nu op aanvullende financiering.

‘Als we maar van elkaar weten waartoe we in staat zijn en dat bij elkaar brengen, kunnen we in deze regio eigenlijk alles maken.’ Dat was de conclusie tijdens de kickoff van Industrieplatform regio Venlo in februari na presentaties van onder meer Mechatronics Partners. In Mechatronics Partners werken vijf ondernemingen met aanvullende competenties in wisselende combinaties samen in verschillende productontwikkelingen.

Zoals eerder bericht in GroeiRegio werkt Boomkwekerij Support Venlo met ondersteuning van NV Regio Venlo aan de totstandkoming van een exportdienstencentrum in onze regio voor de bomenteelt. Bedoeling is dat dit uitgroeit tot een onafhankelijke organisatie, die alle logistieke vragen kan regelen voor handelsbedrijven die leveren aan Duitse retailers. Tot en met etiketteren, winkelklaar verpakken en kwaliteitscontrole. Hierdoor hoeven bomen niet eerst naar het westen van het land te worden getransporteerd om te worden ver-

handeld om daarna via onze regio naar Duitsland te worden uitgevoerd. Het dienstencentrum zou kunnen optreden voor de handelshuizen in het westen. Door transport te voorkomen kunnen deze handelshuizen tijdwinst boeken, langer orders aannemen en mogelijk een groter gebied in Europa bedienen. Het exportdienstencentrum kwam vorig jaar bij het SBIR in aanmerking voor een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek. Daaruit blijkt dat het centrum technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is en op termijn

SUPPLY CHAIN SUMMIT IN VENLO

Internationale verladers en logistieke dienstverleners uit de hele wereld kwamen naar Venlo te luisteren naar inleidingen van leidende figuren uit de supply chain business over hun visie op logistieke strategieën, zoals Ian Sheppard van METRO; Filip de Keersmaecker van Johnson & Johnson, Egil Møller van Lego, Debra Hofman van AMR Research, Geert Peeters van Levi’s en Hans van Grieken van Capgemini. Daarnaast presenteerden studenten van Fontys Hogescholen en Universiteit Maastricht hun onderzoek naar de jaarlijkse Top 25 van het Amerikaanse analistenbureau AMR Research. Zoals gewoonlijk leidde de ranglijst ook dit jaar tot veel commentaar op de verschillende logistiekblogs. Aan het oordeel en vooral de werkwijze van de studenten werd belang gehecht: zij zijn immers de toekomstige logistieke managers. De student met de beste analyse werd beloond met een afstudeerstage bij Cap Gemini Consulting.

Strategische allianties ‘Dat was een bemoedigende en zelfbewuste conclusie’, kijkt Charles Mevis terug. ‘Het geeft de kracht en de veerkracht aan die de maakindustrie nog steeds heeft in onze regio.’ Mevis is programmamanager Industrie van de NV Regio Venlo. ‘We hebben nu twee bijeenkomsten gehad’, vervolgt hij. ‘Na de kick-off waren we in juni te gast bij Océ, waar Document Services Valley centraal stond. Van de beide bijeenkomsten viel op dat groot en klein vertegenwoordigd waren, zowel multinationals met grote R&D-afdelingen als innovatieve industriële kleinbedrijven. Kleinere

bedrijven vullen elkaar aan met hun technologie en ze hebben de grotere nodig om aan te kunnen leveren. De grotere hebben de kleinere vaak nodig om technologieën door te ontwikkelen, die op termijn interessant voor ze kunnen zijn. Zeker de kleinere MKB-bedrijven vinden over het algemeen niet zo makkelijk aansluiting buiten de eigen kring. In de kern is het doel van het Industrieplatform: de kiem leggen voor strategische allianties, soms op organisatieniveau, vaak op het niveau van productontwikkeling. Soms structureel, maar vaak tijdelijk. In totaal zijn nu bijna dertig bedrijven bij het platform aangetakt en er is potentie voor veel meer.’ Thema’s Elk kwartaal vindt een bijeenkomst plaats. Steeds staat een ander thema op de agenda, zoals afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, procesoptimalisatie, bescherming van intellectueel eigendom in samenwerkingsverbanden, subsidie en financiering van ontwikkelingen, duurzaamheid. Bij elk thema zoekt Mevis ondernemingen die hier ervaring mee hebben en andere deskundigen op dat gebied. De bijeenkomsten vinden steeds plaats bij bedrijven. Inalfa Roof Systems in Venray en Greijn

Form Technics in Reuver zijn respectievelijk in december dit jaar en begin 2011 gastheer. Bedrijvenportal Behalve het Industrieplatform werkt NV Regio Venlo aan de ontwikkeling van een virtueel bedrijfsprofielennetwerk. Mevis: ‘We bouwen aan een webportal waarop Noord-Limburgse industriële ondernemingen zich kunnen presenteren volgens een vast format, waarin plaats is voor gegevens zoals de aard van de activiteiten, specifieke expertise, plaats in de waardeketen. De portal krijgt ook enkele zoekfuncties, zodat ondernemers, zowel uit de regio Venlo als daarbuiten, vanuit hun eigen vraag zelf op zoek kunnen gaan naar mogelijke partners. Vaak weten bedrijven onvoldoende van elkaar waartoe ze in staat zijn. Het bedrijfsprofielennetwerk geeft antwoord op dergelijke vragen.’ Is uw bedrijf gevestigd in NoordLimburg en wilt u deelnemen aan de bijeenkomsten van het Industrieplatform of als gastheer optreden, neem dan contact op met Charles Mevis via 077 3 204 520 of mevis@nvregiovenlo.nl. Aan de deelname aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Bij hotel De Bovenste Molen werd begin oktober de jaarlijkse European Supply Chain gehouden.

een marktaandeel van twintig procent zou kunnen hebben. Naast kostenreductie zou het dienstencentrum kunnen leiden tot een vermindering van ruim zeven duizend transportbewegingen en 12 miljoen kg CO2. Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek hebben enkele grote telers en handelsbedrijven zich als potentiële gebruikers aan het exportdienstencentrum gecommitteerd en willen ze hun productstromen inbrengen. Boomkwekerij Support Venlo oriënteert zich nu op de mogelijkheden van aanvullende financiering.

GROEIREGIO 13 | NV REGIO VENLO | DECEMBER 2010

Folder Regiogroei  

Groei in de regio op logistiek gebied met douane en samenwerking in het onderwijs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you