Page 1

!"#$%&'#%"!()*+(" &"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(& & &"#&'()*+(,&&

"#$%"&'()*+(,

!


,#""%$-!'&./#*0 !"#$#%&'())$#* #1+2'%"0 +)'$#& ,$)'"-.& #/& ,$0(1$).& 2/34$51$& ,6(1!.& 2"#!(&!#$3.&2$)'$%/#&#(7$2.&82,$#&'('"2. ,$&-$##$!/1$&,"1-#"&%9$#-* *)&&%**#3!*+2+(.0 )3#%"2&2"##$0(+* #14&%""#30 2%0* #(5(6"2&+*#)$"0 )3%/-",$&,"1-#"&,:'(,&%"&2$1-&;"#"&(&2$1-&;$3* +,&%7+!8%9!#""660 <==>?@@ABBCC*DEF@GEDHFAIHJ@KEDB@BAILGMALBNJEDHJBNNGLDCJJ 9()'!,%(!4&):%*2%5 <==>?@@BAILGMALBOJEDHJB*PJEMB>E=*DEF*LB@


"#$%&'#%"!()*+("!;!&%*6((!,%!&%*%42%"!,%!2+&&+')$+ -+&/"#2%'0%&.%&"#&'()*+(,&%+&'#,3,(4#"('*5&()46& ,,-7$(&4%,0"(+8&("0-"&4-.%$'(8&$#-9(:+(&';*18&,(1(&'*$$8&4#-4('("&.*(<8&=+1%,(&;-"1#*8&4(.*(&&%,&)((.*8& 2#"1%&)("0>+%?8&)#.#-&+*($$&.*#/8&@*(#&)*(#&$-+8&$0%A:&0#""%$8&<*,,*()&B%1(&*&$(,B(.#"&)3&B*,,("3

;#/Q",-"&2")",(/1$-&!3$15$%/#&$&)$&,/R1'/,$-S#($&")&,/1-"T-$%/#&UVWX&%")&,$&-$##$!/1$&,"1-#"&%9$#-


=,B("&'(,B%0


;"#$%&'#%"!()*+("

&%*6((!,%!&%*%42%"!,%!2+&&+')$+


C(&/"#/D$*0&.%&$*+%"1*%$&,#'(,$ C'-,*+="*(3&&!E C(+0"#/#,D1*'(3&&!F C("0>$0*'(3&&!G C)%+H&A%$0(&)(2#"&C&=+1%,(&;-"1#*3&&IJ C,(&B*.(&%+&-+(&)(,%0(3&&IK C)%+H&A%$0(&)(2#"&C&4(.*(&%,&)((.*&C&$#-9(*+(&';*13&&J! C&$%)/"%&%$0"(+1%"(3&&JE C)%+H&A%$0(&)(2#"&C&("0-"&4-.%$'(&C&,,-7$(&4%,0"L+3&&JM C/("0*'*/("8&/("0*'*/("8&/("0*'*/("NN3&OJ& C)%+H&A%$0(&)(2#"&C&2#"1%&)("0>+%?3&OK C&"(#+$&/%"&P-%.("Q$%3&&EJ& C)%+H&A%$0(&)(2#"&C&)(.#-&+*($$&.*#/&C&4#-4('("&.*(<&C,(1(&'*$$3&&EK& C-+(&(B%+0-"(&.*(&(&.*(3&&F! C)%+H&A%$0(&)(2#"&C&$0%A:&0#""%$&C&<*,,*()&B%1(3&&FE C&)*,&A%*+%&$/%"&0*"("&%+.(B(+03&&FM C)%+H&A%$0(&)(2#"&C&@*(#&)*(#&$-+&C&$(,B(.#"&B*,,("3&&KJ C.*$'#+0*+-70(0$3&&KK C&B(,#"(+0&%,&/"#2%'0%3&&G! C&*+$0*0-'*#+$&&*&($$#'*('*#+$&&/("0*'*/(+0$3&&GE


C(&/"#/D$*0&.%&$*+%"1*%$&,#'(,$6 C&'-,*+="*( C&(+0"#/#,D1*'( C&("0>$0*'(


=,B("&'(,B%0


C&'-,*+="*( )RSTUVW&/XWWUY8&ZY&SXYV[Z\&RY\VW3WVS\ZUW&YX]^QU_V]RS`&VaQ bVSRUWR\cU\&VY&UWR_VY\USRd8&UeR]_U&fZV&_UR&UgUYa&ahTUiRVY& SXYaZ_R\&\UY\a&WWRg]Va&^V&SZRYU&SX_&U]U&R8&YX&Xga\UY\&URjk8& _UR&ahTUiRU&SZRYU\&\UY&bXS3 /]XgUgWV_VY\& Va& ^VZ& UW& eV\& fZV& WU& [VY\& Va\`& ^VRjUY\& WU& SZRYU&bV]&UW&SUb&^V&aV\_UYU3&,U&_UYSU&^V&\V_ba&R&[UYVa& VY\]V&aV\_UYU&TU&aZbXaU\&ZY&UZ[_VY\&R_bX]\UY\&^VWa&b]VQ SZRYU\a& R& UW\]Va& UWR_VY\a& b]XSVaaU\a& fZV& \VY^VRjVY& U& aV]& R[ZUWa&U]]VZ&^VW&_dY3 .Va& ^VW& _VZ& bZY\& ^V& iRa\U8& URjk& \l& ^ZVa& SXYaVfmnYSRVa& YV[U\RiVa3&.hZYU&gUY^U8&la&ViR^VY\&fZV&ZYU&^RV\U&U&gUaV& ^V& b]VSZRYU\a& la& _XW\& _VYoa& aUYU& fZV& ^hUW\]Va8& SX_& WVa& ^RV\Va& _V^R\V]]`YRVa8& bV]& VjV_bWV3& .V& WhUW\]U8& ^VRjU& WU& YXa\]U& UWR_VY\USRd& VY& _UYa& ^V& WU& RY^pa\]RU3& $R& aV[ZR_& URjq8&U_g&VW&\V_ba&rXgWR^U]V_s&SX_&Va&SZRYU&R&tU&aUgV_& fZV&YX&Va&bX\&SXYeRU]&[UR]V&VY&ZYU&RY^pa\]RU&\UY&[]UY8&\UY& [WXgUWR\cU^U&R&\UY&^ReqSRW&^V&SXY\]XWU]8&SX_&bV]&^VRjU]QWXa& U_g&WU&]VabXYaUgRWR\U\&^V&r^XYU]QYXa&^V&_VYtU]sN /V]&URjk&aV_b]V&la&ZYU&gXYU&YX\qSRU&fZV&UbU]V[ZR&ZY&]VQ SVb\U]R&YXZ3&'UW&SXYaV]iU]&WU&_V_k]RU&^VW&bUWU^U]8&WU&_VQ _k]RU&^hUWWk&eU_RWRU]3&%Wa&UZ\X]a&^hUfZVa\&]VSZWW&^V&]VSVbQ \Va& VYa& XeV]VRjVY& WU& aViU& _V_k]RU& iRaSZ^U& VY& SU^UaSZY& ^hUfZVa\a&_VYpa&bV]&SVWVg]U]&WU&AVa\U&)UtX]3 ,hUW\V]YU\RiU&fZV&VYa&XeV]VRjVY&YX&la&ZYU&SZRYU&\]U^RSRXQ YUW3& (Rjk& YX& VjRa\VRj3& ,Va& \]U^RSRXYa& Va& S]VVY& R& Va& \]UYaQ eX]_VY3&/V]k&aq&fZV&la&ZYU&SZRYU&]VSXYVRjRgWV8&b]XiRY[ZR& ^hXY&b]XiRY[ZR8&U&gUaV&^V&b]X^ZS\Va&YU\Z]UWa&fZV8&aR&adY& ^V&b]XjR_R\U\8&eU]UY&VWa&bWU\a&_XW\a&_la&gXYa3&4VY&UW&SXYQ \]U]R& ^VW& _VYtU]& b]VSZRYU\8& UfZVa\a& bWU\a& \VYVY& TRa\k]RU3& $dY&TRa\k]RVa&qY\R_Va&R&UWTX]U&SX_bU]\R^Va8&fZV&VYa&]V_VQ \VY&U&UW\]Va&\V_ba8&UW\]Va&WWXSa&R&UW\]Va&bV]aXYVa3&&/X\aV]&VWa& \V_ba&VYa&bX]\VY&U&XgWR^U]&WU&SU]U&^V&WVa&YXa\]Va&UY\R[ZVa& iVuYVa8&bV]k&]VSX]^V_&WhXWX]&fZV&eVRU&WhVaSUWU&fZUY&SZRYQ UiVY&VWa&^RVa&^V&eVa\U3 (W&iRU\tU]&U_g&VWa&aVZa&SZRYV]a&^V&WWXS&VY&WWXS&R&^V&[VYV]UQ SRd&VY&[VYV]USRd&VWa&bWU\a&RYSX]bX]VY&SUYiRa&R&ahU^VfmVY& UWa& b]X^ZS\Va& ^RabXYRgWVa& UWa& _V]SU\a& WXSUWa8& _UY\VYRY\& "#$%"&'()*+(,

UfZVa\U&b]XjR_R\U\&fZV&WU&SZRYU&SUaXWUYU&\l&U_g&VW&\V]]RQ \X]R3&/]kjR_Va&TUY&aR[Z\&\U_gl&WVa&]VWUSRXYa&VY\]V&VWa&SZRQ YV]a&fZV&TUY&bXaaRgRWR\U\&eV]QYXa&U]]RgU]&WVa&aViVa&]VSVbQ \Va&U&\]Uila&^hUfZVa\&WWRg]V8&fZV&VYa&bU]WU&^V&WU&aViU&SZRYU& R&^V&WVa&aViVa&TRa\k]RVa&U&WU&YXa\]U&SRZ\U\3& 'X_&WU&SRZ\U\8&WU&SZRYU&la&ZYU&SXaU&iRiU8&ZY&]VeWVj&^V&WU&aXQ SRV\U\&R&UfZVa\U&&Va\`&aV_b]V&SUYiRUY\3&(]U&VWa&^RZ_VY[Va& U&fZUWaViXW&VaSUWU&tU&YX&YX_la&bX^V_&aVY\R]&XWX]&^hU]]ka& U&WU&SUaaXWU8&U]U&bX^V_&aVY\R]&ZYU&gU]]VtU&^hXWX]a&^V&bWU\a& ^V&^ReV]VY\a&\RbZa&^V&SZRYU3 va&VW&fZV&_la&_hRY\V]VaaU&^hUfZVa\&b]XtVS\V&^hRY\V[]USRd& [Ua\]XYk_RSU3& 0X\Va& WVa& SZW\Z]Va& \VYVY& WU& aViU& _UYV]U& ^hVY\VY^]V& WhUWR_VY\USRd8& U[UeU]& VW& _RWWX]& ^V& SU^UaSZYU& bV]&[UZ^R]&^hZY&^RU&^V&eVa\U&la&ZYU&VjSVW3WVY\&R^VU&R&aR&UW& eV]QTX&U^VfmV_&VWa&bWU\a&UW&YXa\]V&[Za\8&YX&TV_&^V&bU\R]8& R_b]XiRaU]&R&VjbV]R_VY\U]&&UWa&eX[XYa&la&aV_b]V&bXaR\RZ3& 'UW& SZRYU]& _XW\3& "VWUjU8& VY\]V\l8& la& aU& R8& aR& WU& ]VSVb\U& la& gXYU8& la& gXYqaaR_3&BVZ]V& \X\Va& UfZVa\Va& ]VSVb\Va& SX_& U& \U]]U[XYRYVa&YX&eU&bV]RWWU]&WU&R^VY\R\U\&SZWRY`]RU8&aRYd&fZV& WhVY]RfZVRj&R&Xg]V&YXZa&TX]R\cXYa&bV]&UWa&YXa\]Va&eX[XYa3& %a&bX\&^V_UYU]&_law&+X_la&fZV&WVa&[UZ^RZNN 2<=>?@!+AABC5! %W&'XSRYV]X&ARVW

!E


C&(+0"#/#,D1*'( %W& WWRg]V& fZV& \VYRZ& U& WVa& _UYa& la& VW& ]VaZW\U\& ^hZY& b]XtVS\V& fZV&YX_la&\l&aVY\R\&VY&VW&SXY\Vj\&^hZYU&aXSRV\U\&fZV&TU&b]Va& SXYaSRnYSRU&^VW&eV\&fZV&TU&Va^ViRY[Z\&SZW\Z]UW_VY\&^RiV]aU& R&fZV&gZaSU&WU&_UYV]U&^hUe]XY\U]&VWa&]Vb\Va&R&^V&]VaXW^]V&WVa& SXY\]U^RSSRXYa&^V&WU&_ZW\RSZW\Z]UWR\U\3& ,U&SZW\Z]U&VYa&R^VY\ReRSU&R&WU&aVY\R_&SX_&ZY&VWV_VY\&^V&b]XQ \VSSRd&fZV&VYa&bV]_V\&]VSXYnRjV]&\X\&UWWk&fZV&VYa&VYiXW\U&R& fZV&VYa&eU&aV]&]VSXYV[Z\a&SX_&U&_V_g]Va&^hZY&SXW3WVS\RZ3& ,Va& bV]aXYVa& YVSVaaR\V_& R^VY\ReRSU]QYXa& U_g& ZYU& SZW\Z]U8& R[ZUW& fZV& YVSVaaR\V_& \VYR]& ZY& VabUR& b]XbR8& ZY& VY\X]Y& VY& VW&fZUW&VYa&bZ[ZV_&aVY\R]&Sk_X^Va8&SX_&U&SUaU3&,U&SZW\ZQ ]U& b]kbRU& la& VW& ]VeZ[R3& 'X_& fZV& YX& VYa& U[]U^U& fZV& UW[p& VYa& XSZbR& WhVabUR& b]XbR8& \VY^R_& U& _Xa\]U]& ]VSVWa& VYiV]a& WhXSZbUY\8&U&YX&aV]&fZV&TR&TU[R&Va\U\&SXYiR^U\&R8&VYSU]U&URjq8& iXWV_&fZV&VW&iRaR\UY\&X&VW&YXZiRY[Z\&Va&SX_bX]\R&aV[XYa&WVa& YX]_Va&^V&WhU_eR\]Rd3&(fZVa\U&la&ZYU&]VUWR\U\&b]kbRU&^V&\XQ \Va&WVa&SZW\Z]Va8&aR[ZRY&UfZVa\Va&_la&X&_VYoa&TXabR\UW`]RVa& X&TXa\RWa3&,Va&SZW\Z]Va&S]VRjVY&R&ahVYeX]\VRjVY&^UiUY\&^hZYU& UW\]U&SZW\Z]U&fZUY&TR&]VSXYVRjVY&ZYU&SX_bV\R^X]U&VY&bX\nYQ SRU&R&\VYVY&_VSUYRa_Va&^hUZ\Xb]X\VSSRd&_XW\&bX^V]XaXa3&va& VW&SUa&^V&WhV\YXSVY\]Ra_V8&ZYU&eX]_U&^V&bV]SVg]V&WhUW\V]R\U\& fZV& VYa& eU& iVZ]V& WU& SZW\Z]U& b]kbRU& SX_& WU& _RWWX]8& WU& _la& rYX]_UWs8&&fZV&VYa&^ReRSZW\U&WU&SX_b]VYaRd&^V&WVa&SZW\Z]Va& UWRVYVa& R& fZV& bX\& ViXWZSRXYU]& SUb& U& eX]_Va& ^hRY\XWV]`YSRU& _XW\&[]VZa&SX_&WU&jVYXekgRU&R&VW&]USRa_V3 %Ya&SUW&Va\U]&UWV]\U3&,Va&SXY\]U^RSSRXYa&R&VWa&]Vb\Va&^V&WU&_ZWQ \RSZW\Z]UWR\U\&YX&Va&]VaXWVY&YX_la&^VRjUY\&bUaaU]&VW&\V_ba8& la&bV]&URjk&fZV&WVa&aXSRV\U\a&fZV&TUY&RYSX]bX]U\&bV]aXYVa& b]XiRYVY\a&^hUW\]Va&SXYeRYa&SZW\Z]UWa&YVSVaaR\VY&\]VgUWWU]&^V& iUWVY\&bV]&USXYaV[ZR]&]VVRjR]&VY&VWa&b]XSVaaXa&^hRY\V[]USRd3& ;U&^V&\]VgUWWU]&WU&aXSRV\U\&fZV&]Vb&R&RYSX]bX]U&VWa&YXZiRYQ [Z\a& R& TUY& ^V& \]VgUWWU]& VWa& SXW3WVS\RZa& fZV& TR& U]]RgVY3& /V]& eV]QTX8&VYa&SUW&SXYa\]ZR]&VabURa&^V&^R`WV[&RY\V]SZW\Z]UW&fZV& VYa&eUSRWR\RY&WhUb]VYVY\U\[V&^hUS\R\Z^a&^V&]VabVS\V&R&^V&]VQ SXYVRjV_VY\&aRYSV]&^VWa&iUWX]a&^V&WhUW\V]R\U\3&,U&RY\V[]USRd& !F

la&SXaU&^V&^Xa8&ZYU&SXY^RSRd&fZV&_XW\&aXiRY\&XgWR^VY&WVa&aXQ SRV\U\a&^V&]VSVbSRd&fZV8&_UW[]U\&WU&R_bX]\UY\&\]UYaeX]_USRd& ^VWa& SXY\Vj\Xa& aXSRUWa8& VSXYk_RSa& R& SZW\Z]UWa& fZV& b]XiXSU& WhU]]RgU^U&^VWa&SXW3WVS\RZa&_R[]UY\a8&aV&aVY\VY&WV[R\R_U^Va& bV]&SXYa\]ZR]&_VSUYRa_Va&fZV&ViR\RY&WU&\]UYaeX]_USRd&^V&WU& SZW\Z]U&b]kbRU&R&fZV&eUSRWR\RY8&VY&SUYiR8&WhUaaR_RWUSRd&SZW\Z]UW& ^VWa&SXW3WVS\RZa&_R[]UY\a3&,U&]VaRa\nYSRU&U&WhUSSVb\USRd&^VW& eV\&]VWR[Rda&_ZaZW_`8&fZV&_UaaU&aXiRY\&la&bV]SVgZ\&SX_&U& bV]RWWda&R&U_VYUxUY\8&la&ZY&VjV_bWV&^V&WU&^ReRSZW\U\&bV]&VYQ \VY^]V&WU&^ReV]nYSRU&SZW\Z]UW&R&^V&WU&eUSRWR\U\&U_g&fZn&Z\RWR\Q cV_&WU&^ReV]nYSRU&bV]&SXYa\]ZR]QWU&SX_&U&^VaR[ZUW\U\3& %W&eV\&la&fZV&WU&SZW\Z]U&bX\&aV]&Z\RWR\cU^U&bV]&S]VU]&R&WV[R\RQ _U]&eX]_Va&^V&^RaS]R_RYUSRd&fZV&iUY&_XW\&_la&VYWW`&^V&WU& R^VY\R\U\&n\YRSU3&(W&SUb&R&U&WU&eR8&WU&bV]SVbSRd&YV[U\RiU&^V&WU& ^ReV]nYSRU& SZW\Z]UW& USUgU& SX_bX]\UY\& eX]_Va& ^V& ^RaS]R_RQ YUSRd&aXSRUW&R&VSXYk_RSU&fZV&VYa&adY&SXYV[Z^Va&R&fZV&YX& adY&bUa&bU\]R_XYR&^V&WVa&aXSRV\U\a&]VSVb\X]Va&^hR__R[]USRd6& WU&aV[]V[USRd&]VaR^VYSRUW8&WU&^RaS]R_RYUSRd&WUgX]UW&R&WU&bXQ g]VaU&UeVS\VY&VWa&[]Zba&_la&^VaUeUiX]R\a&^V&WVa&YXa\]Va& aXSRV\U\a8& VY\]V& VWa& fZUWa8& \X\& R& fZV& YX& VjSWZaRiU_VY\8& TR& \]XgV_& _XW\Va& ^V& WVa& bV]aXYVa& fZV& TUY& U]]RgU\& b]XSVQ ^VY\a&^hUW\]Va&bUuaXa&gZaSUY\&YXiVa&XbX]\ZYR\U\a&R&bU\RY\& WVa& SXYaVfmnYSRVa& ^V& b]XSVaaXa& _R[]U\X]Ra& ^ReqSRWa& fZV& TUY&TU[Z\&^V&aUWiU]&VaSZWWa&bV]aXYUWa8&R&WVa&gU]]V]Va&R_Q bXaU^Va& bV]& ZYVa& aXSRV\U\a& fZV& Va& b]X\V[VRjVY& ^U]]V]V& bXWq\RfZVa&_R[]U\k]RVa&fZV&YX&Va\UY&b]VSRaU_VY\&bVYaUQ ^Va&bV]&eV]&e`SRW&WU&RY\V[]USRd3 ,Va&YXa\]Va&SRZ\U\a&YX&adY&\UY&USXWWR^X]Va&SX_&WVa&bVYaV_& R&SX_&WVa&^VaS]RiR_&VY&]VeV]R]QYXa&VY&Uga\]US\V&U&WU&_ZW\RQ SZW\Z]UWR\U\&fZV&WVa&SU]US\V]R\cU&UiZR8&^Vab]la&^V&WU&]VSVbSRd& ^V&WU&R__R[]USRd&RY\V]YUSRXYUW3&%Ya&SUW&aV]&S]q\RSa&VY&UfZVa\& aVY\R\3&,Va&RYa\R\ZSRXYa&US\RiVY&bXWq\RfZVa&bV]&eUSRWR\U]&WU&RYQ SX]bX]USRd&^V&WVa&bV]aXYVa&YXZiRY[Z^Va&bV]k&VW&SU]`S\V]& Va\]ZS\Z]UW&^V&WVa&eX]_Va&^V&^RaS]R_RYUSRd&U&WVa&fZUWa&VYa& TV_&]VeV]R\8&bV]aRa\VRj3&(Rjk&YX&Xga\UY\8&VWa&bXgWVa8&WVa&&SRZQ $*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


\U\a& R& VWa& gU]]Ra8& USUgVY& b]XbX]SRXYUY\& ZY& ]VeV]VY\& R_bX]Q \UY\&^V&WU&YXiU&R^VY\R\U\&^V&WVa&bV]aXYVa&R__R[]U^Vay&ZYU& R^VY\R\U\&fZV&aVYaV&]VYZYSRU]&VY&UgaXWZ\&UWa&X]q[VYa&n\YRSa& X&YUSRXYUWa8&YVSVaaR\U&RYSX]bX]U]&VW&aVY\R_VY\&^V&bV]\`YoV]& U&WU&YXiU&aXSRV\U\&^V&]VSVbSRd3&$V]&^V&0U]]U[XYU&la&bV]eVSQ \U_VY\&SX_bU\RgWV&U_g&VW&eV\&^V&aV]&aVYV[UWna8&_U]]XfZq&X& VfZU\X]R`3&*YSX]bX]U]&ZYU&YXiU&R^VY\R\U\&n\YRSU&X&YUSRXYUW& la&_la&^ReqSRW&fZV&R^VY\ReRSU]QaV&U_g&WU&SRZ\U\&fZV&Va&SXYVRj& R&XY&Va&]VaR^VRj3&,Va&R^VY\R\U\a&adY&SX_bXa\Va&^V&_XW\a&]VeVQ ]VY\a&fZV&Va&iUY&UeV[RY\&UW&WWU][&^V&WU&iR^Uy&\X\Va&WVa&R^VY\RQ \U\a&Va\UY&eUg]RSU^Va&U&bU]\R]&^V&]V\UWWa&fZV&TV_&UYU\&]VSXQ WWRY\&R&fZV&TUY&USUgU\&SXYeR[Z]UY\&VW&YXa\]V&laaV]3&%Y&UfZVa\& aVY\R\&\X\a&R&\X\Va&aX_&b]X^ZS\V&^VW&_Va\RaaU\[V8&^V&WU&aZ_U& ^V&e]U[_VY\a8&^V&WU&TRg]R^USRd3 %W& eV\& la& fZV& \VY^R_& U& ^XYU]& _UaaU& R_bX]\`YSRU& U& WU& ^RQ eV]nYSRU&SZW\Z]UW3&%aaVYSRUWR\cU]&WU&b]kbRU&SZW\Z]U&R&WhUWRVYU& YX& SXY\]RgZR]`& U& WU& RY\V[]USRd& R& U& WU& RY\V]SZW\Z]UWR\U\3& %Ya& SUW& bVYaU]& _la& VY& VW& fZV& VYa& USXa\U8& VY& VW& fZV& VYa& eU& aV]& aR_RWU]a8& R& _VYoa& VY& VW& fZV& VYa& aVbU]U8& VY& VW& fZV& VYa& eU& aV]& ^ReV]VY\a3& /V]& aX]\8& WVa& bV]aXYVa8& VY& WVa& aViVa& ]VWUQ SRXYa&RY\V]bV]aXYUWa8&VY&WU&SXYeRUYxU&^V&WU&b]XjR_R\U\8&SXYQ eWZVRjVY& e`SRW_VY\& VY& VW& fZV& VWa& la& SX_p6& WU& b]VXSZbUSRd& bV]&WhV^ZSUSRd&^VWa&eRWWay&bV]&\VYR]&eVRYUy&bV]&WhTUgR\U\[V&R8&VY& ^VeRYR\RiU8&bV]&\VYR]&ZYU&iR^U&^R[YU3&%Wa&\UWWV]a&fZV&TUY&b]VQ SV^R\&WhV^RSRd&^hUfZVa\&WWRg]V&TUY&Va\U\&ZY&VabUR&^V&^R`WV[& fZV&TU&\]VgUWWU\&^Va&^V&WVa&aRY[ZWU]R\U\a&^V&SU^U&bU]\RSRbUY\& zaR_gXWR\cU^Va&VY&WVa&]VSVb\Va&^V&SZRYU{&bV]&\]XgU]&WVa&SXYQ eWZnYSRVa&R&RY\V]SXYYVjRXYa3&%Ya&SUW&Ub]XeZY^R]&VY&UfZVa\&\RQ bZa&^hVjbV]RnYSRVa&bV]&UaaXWR]&ZY&XgtVS\RZ&_XW\&b]VZU\6&WU& YX]_UWR\cUSRd&^V&WU&^ReV]nYSRU3 1DEFG?@@=F!"D@DE?AA=G!1=GH?B .VbU]\U_VY\&^h(Y\]XbXWX[RU8&ARWXaXeRU&R&0]VgUWW&$XSRUW -YRiV]aR\U\&"XiR]U&R&BR][RWR

"#$%"&'()*+(,

!K


C&("0>$0*'( $RYV][RVa&WXSUWa&TU&Va\U\&VW&b]XtVS\V&aVWVSSRXYU\&VY&WhV^RSRd& I|!J&^VW&'XY\Vj\U^X]8&ZYU&SXYiXSU\k]RU&^V&b]X^ZSSRd&R_Q bZWaU^U& bVW& '(&0U]]U[XYU& 'VY\]V& ^h(]\& R& ^Va\RYU^U& U& ^XQ YU]&aZbX]\&U&b]XtVS\Va&U]\qa\RSa&VY&SXY\Vj\3&(fZVa\U&SXYiXQ SU\k]RU& Va\`& U^]VxU^U& U& S]VU^X]a& R& S]VU^X]Va& ]VaR^VY\a& zX& U_g&bXaaRgRWR\U\a&^V&]VaR^nYSRU{&U&'U\UWZYoU&fZV&^VaR\[RY& ^VaVYiXWZbU]&ZY&b]XtVS\V&^V&S]VUSRd&U]\qa\RSU8&fZV&SX_bX]Q \R&ZY&b]XSla&^V&\]VgUWW&SXW3WUgX]U\RZ8&fZV&Va&iRYSZWR&U_g&WVa& SX_ZYR\U\a& ^VW& 'U_b& ^V&0U]]U[XYU& R& fZV& \RY[ZR& ZYU& RYSRQ ^nYSRU&VY&VW&SXY\Vj\&aXSRUW8&_la&VYWW`&^V&WVa&U]\a&iRaZUWa3&%W& b]XtVS\V&^V&WU&"X&'U_RYUW8&SX_&ahViR^VYSRU&UW&WWU][&^V&\X\U& WU&bZgWRSUSRd8&USX_bWVRj&\X\a&VWa&bU]`_V\]Va&^VeRYR\X]Ra&^VW& b]XtVS\V&fZV&ahTUiRU&^V&aVWVSSRXYU]3&%W&'(&0U]]U[XYU8&SX_& U&SVY\]V&^hU]\&VY&\UafZVa&^V&b]X^ZSSRd8&U&_la&^V&bXaU]QTR& VWa&]VSZ]aXa&VSXYk_RSa&TU&eV\&ZY&USX_bUYoU_VY\&^VW&b]XQ Sla8&WU&b]VaVY\USRd&^V&]VaZW\U\a&R&WU&aViU&iRaRgRWR\U\3

SXYS]V\8& SXW3WUgX]UY\& U_g& WVa& jU]jVa& ^V& ]VWUSRd& VjRa\VY\a8& U_g& WVa& VY\R\U\a& R& SX_ZYR\U\a& fZV& TR& eUY& iR^U3& /]XSVaaXa& ^V&SXW3WUgX]USRd&XY&WU&bU]\RSRbUSRd&^V&WU&SRZ\U^UYRU&US\RiU& WhV_V][nYSRU&^V&_R]U^Va&aRY[ZWU]a&^V&WVa&bV]aXYVa&R&VWa& WWXSa&XY&TUgR\VY3&'X_&U&SVY\]V&^hU]\8&^Va&^VW&'(&0U]]U[XQ YU&Va&iXW&R_bZWaU]&ZY&Ub]XbU_VY\&^ReV]VY\&UW&\V]]R\X]R&fZV& ^VaiV\WWU& UW\]Va& bZY\a& ^V& iRa\U& R& [VYV]U& YXZa& R_U[RYU]Ra& aXg]V&WU&]VUWR\U\&b]XbV]U3&

$RYV][RVa& WXSUWa& la& ZY& b]XtVS\V& fZV& VjV_bWReRSU& U_g& SWUQ ]V^U\& ZYU& ^V& WVa& bXaaRgWVa& U]\RSZWUSRXYa& ^V& \]VgUWW& ^hZY& SVY\]V&^hU]\&^Va&^V&WU&_V^RUSRd8&VY&]VWUSRd&U_g&VW&\V]]R\X]R& R&VWa&aVZa&\VRjR\a&aXSRUWa3&-Y&\]VgUWW&VY&jU]jU&fZV&Va&]VUWR\Q cU& U_g& R_bWRSUSRXYa& _XW\& ^RiV]aVa& R& TV\V]X[nYRVa3& -YU& _ZW\RbWRSUSRd& ^hRY\V]VaaXa& VY& ZYU& USSRd& SXYtZY\U& fZV& \l& aR[YReRSUSRXYa& bU]\RSZWU]a& bV]& U& SU^U& ZYU& ^V& WVa& bV]aXQ YVa&R&VY\R\U\a&RYiXWZS]U^Va3&& $R&bV]&U&UW[ZYVa&^hVWWVa&la&SWU]U_VY\&ZYU&fmVa\Rd&^V&bXWq\RQ SU&SZW\Z]UW&^V&b]XjR_R\U\8&bV]&VjV_bWV8&bV]&U&^hUW\]Va&la&ZY& VabUR&^V&]VRiRY^RSUSRd&R&R_bWRSUSRd&gRX[]`eRSU3&

%W&\]VgUWW&^V&"X&'U_RYUW&Va&^VaVYiXWZbU&VY&aRY\XYRU&U_g& UfZVa\Va&SXX]^VYU^Va3&$RYV][RVa&WXSUWa&aZbXaU&ZY&b]XSla& ^hRY\V]]VWUSRd& R& SXW3WUgX]USRd& bU]\RSRbU\RiU& \]UYaiV]aUW& VY\]V& ZY& []Zb& ^V& bV]aXYVa& ^V& ^ReV]VY\a& X]q[VYa& SZW\ZQ ]UWa& b]XSV^VY\a& ^VW& \VRjR\& aXSRUW& ^V& WU& SRZ\U\& zbXgWUSRd& R__R[]U^U&R&UZ\kS\XYU{&R&WhU]\Ra\U8&fZV&US\ZU&SX_&U&eUSRWRQ \U^X]U&^hZYU&aR\ZUSRd&^V&\]VgUWW&SX_bU]\R\&^RYU_R\cUY\QWX& R&SXY^ZRY\QWX&bV]&UaaV[Z]U]&fZV&VW&b]XSla&Va&^VaVYiXWZbR& ^hUSX]^&U&WVa&VjbVS\U\RiVa&S]VU^Va3&& (fZVa\&[]Zb&\]VgUWWU&bV]&U&WhVWUgX]USRd&^hZY&WWRg]V&^V&]VQ SVb\Va&^V&SZRYU&]Vb]VaVY\U\RZ&^VW&\VRjR\&aXSRUW&]VUW&^V&WU& SRZ\U\8& fZV& la& b]VaVY\U\& SX_& U&]VSVb\U]R&WXSUW&R&fZV&aR\ZU& VY& ZY& _U\VRj& YRiVWW& WVa& ]VSVb\Va& \qbRfZVa& ^V& \X\U& WU& iR^U& R& WVa&]VSVb\Va&UbX]\U^Va&bV]&WU&bXgWUSRd&R__R[]U^U3&(fZVa\& ]VSVb\U]R8&U&_la&U&_la8&RYSX]bX]U&WVa&YU]]USRXYa&bV]aXYUWa& ^VWa&bU]\RSRbUY\a&iV]a&VW&aVZ&b]XSla&^hRY\V[]USRd&VY&VW&\VRjR\& ^V&WU&SRZ\U\3&%W&b]XSla&^V&\]VgUWW&la8&VY&aR&_U\VRj8&ZY&VabUR& ^V&^R`WV[&R&YV[XSRUSRd&VY\]V&VWa&bU]\RSRbUY\a&XY&Va&]ViVWVY& \UY\&WVa&bXaaRgRWR\U\a&^hUSX]^&X&SXYaVYa&SX_&WVa&^ReV]nYSRVa& R]]V^ZS\RgWVa3&PZUWaViXW&VabUR&aXSRUW&TU&^V&\]XgU]&WU&ed]_ZQ

/V]&UW&'(&0U]]U[XYU&la&R_bX]\UY\&fZV&WhUSSRd&^V&_V^RUSRd& Va& ^VaVYiXWZbR& VY& ^ReV]VY\a& VaeV]Va& ]VWUSRXYUWa& R& `_gR\a& ^hUS\ZUSRd8& bXaUY\& VY& ]VWWVZ& fZV& WU& _U\VRjU& eRYUWR\U\& ^V& WU& _V^RUSRd&Va&^dYU&^V&_UYV]Va&_XW\&^RiV]aVa&R&aR_ZW\`YRVa3& ,U&S]VUSRd&^V&iUWX]&R&aR[YReRSUSRd&^V&WU&b]`S\RSU&U]\qa\RSU&VY& ]VWUSRd&U_g&ZY&SXY\Vj\&aXSRUW&X&^V&\V]]R\X]R&\U_gl&ahUS\RiU& ^V& _UYV]U& _XW\& VeRSRVY\& fZUY& Va& b]X_XZ& WU& b]X^ZSSRd& ^V& b]XSVaaXa& ^V& \]VgUWW& U]\qa\RS& iRYSZWU\& U& ZY& SXY\Vj\& _XW\& !G

(_g& VW& b]XtVS\V& ^V& "X& 'U_RYUW& VW& '(& 0U]]U[XYU& aZg]U\Q WWU& VW& iUWX]& R& WU& WV[R\R_R\U\& & ^VWa& b]XSVaaXa& U]\qa\RSa& SXW3 WUgX]U\RZa8& VY& \UY\& fZV& USSRd& fZV& UeV[VRj& UW& bU\]R_XYR& SZW\Z]UW&^V&0U]]U[XYU&R&^VW&'U_b&YXZa&]VWU\a&SXY\V_bXQ ]UYRa&U_g&ZYU&aR[YReRSUSRd&R&ZY&iUWX]&SZW\Z]UW&YUaSZ\a&^V& b]XSVaaXa& ^V& \]VgUWW& XgV]\a& U& WU& SRZ\U^UYRU& R& bWUY\VtU\a& ^Va&^V&WU&S]VUSRd&SX_bU]\R^U3&

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


WU&bV]&^XYU]&SUgZ^U&U&WU&^ReV]nYSRU8&eV]QWU&iRaRgWV8&YX&SX_& ZY&VWV_VY\&U&^RaaXW^]V&VY&VW&SXYaVYa8&aRYd&bV]&]VRiRY^RSU]Q WU&SX_&ZY&iUWX]&SXW3WVS\RZ3& %W&b]XtVS\V&^V&$RYV][RVa&WXSUWa&la&_XW\&]Vb]VaVY\U\RZ&^V&SX_& VW&b]XSla&^V&\]VgUWW&VY\na&SX_&ZY&b]XSla&^V&]VSV]SU&SXYaRaQ \VRj8& VY& []UY& bU]\8& U& US\RiU]& ZYU& jU]jU& ^V& SX_bWRSR\U\a& VY& VW&\V]]R\X]R&fZV&bV]_V\R&SXYa\]ZR]&ZY&VabUR&^hR_bWRSUSRXYa3& ,WXS&bV]&^VgU\]V8&eUSRWR\U]&ZYU&b]X^ZSSRd&SX_bU]\R^U&^V&\XQ \Va&WVa&bV]aXYVa&R_bWRSU^Va&R&XY&WhRY\V]SUYiR&aR[ZR&WU&gUaV& ^V&WhUb]VYVY\U\[V&R&WhUS\RiR\U\&^V&SXS]VUSRd3 ,hUS\RiR\U\&U]\qa\RSU&^V&$RYV][RVa&WXSUWa8&VY&]VWUSRd&U_g&SX_& ahVY\lY&YX]_UW_VY\&VW&\]VgUWW&^V&WhU]\8&&^VagX]^U&WVa&SX_Q bV\nYSRVa& U]\qa\RfZVa& bV]fZn8& VY& SX_b\Va& ^V& SVY\]U]QaV& VY&WU&^RaSRbWRYU8&b]VY&SX_&U&SVY\]V&WU&_V\X^XWX[RU&^V&\]VQ gUWW3&%W&b]XSla&R&WU&aViU&^RYU_R\cUSRd&la&WhVWV_VY\&SU\UWR\Q cU^X]&^VWa&]VWU\a8&^V&WVa&_R]U^Va8&^VWa&bZY\a&^V&iRa\U&^VWa& b]XSVaaXa&^V&SXS]VUSRd&U_g&bV]aXYVa&fZV&YX&adY&b]XeVaQ aRXYUWa&^V&WU&b]`S\RSU&U]\qa\RSU3& va& bV]& URjk& fZV& YX& Va& bU]WU& ^hZYU& ]VWUSRd& VY\]V& VjbV]\a& b]XeVaaRXYUWa&R&YX&VjbV]\a8&SXYaR^V]U\a&bpgWRS&X&SXYaZ_RQ ^X]a3&(WWk&fZV&Va&b]XbXaU&adY&VabURa&bV]&U&WU&R_bWRSUSRd& US\RiU8&XY&WVa&bV]aXYVa&^VRjVY&^V&aV]&SXYaR^V]U^Va&SX_&U& bpgWRS8&SX_&U&_V]a&VabVS\U^X]a&bUaaRZa8&bV]&bUaaU]&U&aV]& SRZ\U^UYa&fZV&eUY&UbX]\USRXYa&aR[YReRSU\RiVa3&$Z_VY&URjq8&UW& eRYUW&^V&\X\&VW&b]XSla&^V&b]X^ZSSRd&R&^ReZaRd8&WU&aViU&_R]U^U& U& WU& _R]U^U& ^V& \X\a& VWa& UW\]Va& b]XeVaaRXYUWa& ^VW& _dY& ^V& WU& SX_ZYRSUSRd8&^VW&\VU\]V8&^V&WU&_paRSU8&^V&WU&WR\V]U\Z]U8&V\S3& fZV&^RU&U&^RU&VYa&_Xa\]VY&VW&_dY8&VYa&VjbWRfZVY&Wh`YR_U&R& eRjVY&WVa&eX]_Va&^VW&^VaR[&^V&_XW\Va&UW\]Va&V_XSRXYa3&#g]R]& WhVabUR&SZW\Z]UW&^hZY&\V]]R\X]R&U&WVa&UbX]\USRXYa&^V&WU&SRZ\UQ ^UYRU&la&SX_bU]\R]8&la&^V_XS]U\R\cU]&WU&b]X^ZSSRd&^VWa&R_UQ [RYU]Ra&SXW3WVS\RZa8&la&eV]QWXa&_la&^RiV]aXa8&Va&eV]QYXa&_la& bWZ]UWa3 "#$%"&'()*+(,

(Rjq&_U\VRj8&VY&UfZVa\&b]XtVS\V&Va&SXYaXWR^VY&SV]\Va&_Z\UQ SRXYa& VY\X]Y& ^VWa& R_U[RYU]Ra& aXg]V& WhU]\& fZV& la& R_bX]\UY\& aZg]U\WWU]3&,hU]\Ra\U&^VRjU&^V&]Vb]VaVY\U]&WU&eR[Z]U&^VW&S]VUQ ^X]&[VYRUW&aR\ZU\&U&UYoa&WWZYo&^VW&SX_p&^VWa&_X]\UWa3&(fZq& WhU]\Ra\U&la&_la&UiRU\&ZY&SU\UWR\cU^X]&^V&b]XSVaaXa&^V&\]VgUWW& ^hXY&V_V][VRj&WU&S]VU\RiR\U\&SXW3WVS\RiU&R&Va&SXYaXWR^VY&VaQ bURa&bV]&UW&SXYaVYa&R&VW&^RaaVYa3 %W&]VaZW\U\&^VWa&b]XSVaaXa&^V&\]VgUWW&YX&Va&\]U^ZVRj&VY&U]Q \RSWVa& X& b]X^ZS\Va& U]\qa\RSa& & VjSWZaRZa& ^Va\RYU\a& U& SXW3WVSQ SRXYRa\Va&X&RYa\R\ZSRXYa&U]\qa\RfZVa3&(]U&VW&]VaZW\U\&]VeWVS\VRj& ZY&b]XSla&^V&\]VgUWW&bU]\RSRbU\8&bV]_V\&bXaU]&VY&SR]SZWUSRd& R_U[RYU]Ra& SXW3WVS\RZa& R8& VY& ^U]]V]U& RYa\`YSRU8& VW& aVZ& ^Va\q& SX_&U&b]X^ZS\V&SZW\Z]UW&la&^RiV]a3&%Y&b]R_V]&WWXS8&aV]iVRj& U& WVa& bV]aXYVa& fZV& TUY& bU]\RSRbU\8& RYSWXaU& WhU]\Ra\U8& R& U& WVa& aViVa&jU]jVa&aXSRUWa&UaaXSRU^Va3&%Y&aV[XY&WWXS8&]ViV]\VRj&VY& VW&_U\VRj&SVY\]V&^hU]\&R&VY&WU&SRZ\U\&X&]V[Rd&XY&ahZgRSU3&*8&VY& ^U]]V]& \V]_V8& ]V\X]YU& UW& SXY\Vj\8& UW& \VRjR\& aXSRUW& UW& fZUW& Va& ^R]R[VRj&^V&\Z&U&\Z8&Xg]RY\&VabURa&^V&aR[YReRSUSRd&SX_bU]\R\a3& (fZVa\U& RY\V]bVW3WUSRd& ^R]VS\U& UW& \V]]R\X]R& la8& b]VSRaU_VY\8& UWWk&fZV&ahUYX_VYU&\]VgUWW&VY&SXY\Vj\&WXSUW3& (_g&UfZVa\U&bZgWRSUSRd8&$RYV][RVa&WXSUWa&US\RiU&ZYU&aV[XYU& eUaV&^V&\]VgUWW8&XY&WU&aViU&bXaU^U&VY&SR]SZWUSRd&bX\&aV]iR]& SX_&ZY&VWV_VY\&_ZW\RbWRSU^X]&^V&WVa&aRYV][RVa&R&WVa&jU]jVa& ^V&\X\Va&WVa&bV]aXYVa&fZV&WVa&TUY&eV\&bXaaRgWV3

(+9I?HJ=KJL!H?A!*+!2=@@=MDE=!*?EF@?!HN+@F

!M


C&)%+H&.%&A%$0(&)(2#"& C&=+1%,(&;-"1#*


=,B("&'(,B%0


;+(9%&'O$#%"!+!(+!&)1+$%"+! #$'&%,#%$2"! Q& E&#&F&(,4%"1>+*%$&1"(+$& Q& )(*#+%$(&'($#,(+( Q& )*02(&'%4(&/*'(.(&A*+( Q& -+&/%$$*'&.%&$(,&&

"#$%"&'()*+(,

4@?P=@=KJL %a& ]Xa\VRjVY& WVa& UWgV][qYRVa8& R& fZUY& Va\UY& U& bZY\& Va& bVWVY& R& Va& \]RYjVY& gVY& eRYVa& eRYa& fZV& fZV^R& ZYU& bUaQ \U& aVYaV& []Z_XWWa3& .Vab]la& RYSX]bX]V_& WU& SVgU& R& WU& _URXYVaU3& ;X& ]V_VYV_& eRYa& fZV& fZV^R& gVY& gU]]VtU\& R& TX& SXW3WXfZV_& VY& VW& e]R[X]qeRS& eRYa& fZV& WU& gU]]VtU& VaQ \R[ZR& e]V^U3& ;X& aV]iR_& aXg]V& WWVafZV\Va& ^V& bU& \X]]U\3&&

IJ


;*)(!+!(+!*(6:! #$'&%,#%$2"0! Q& -+(&'#,&)*02(+(& Q& E||&1"()$&.%&'("+&/*'(.( & .%&/#"' Q&&'#$0%,,(&A-)(.(&z#/'*#+(,{& Q&&!&'%4(& Q&&!&/%4"#0&B%")%,,&1"#$& Q&&!&'-,,%"(.(&.%&/%4"%&B%")%,, & .#,}&&*&-+(&.%&/*'(+0& Q&&O&'-,,%"(.%$&.h(""D$& Q&&-+(&0($$(&.%&0#)=P-%0&A"%1*0& Q&&-+&/#,$*)&.%&'#)>&)D,0 Q&&/%4"%&4,(+'& Q&&$(, Q&&#,*& Q&&+(0(&,>P-*.(

IO

4@?P=@=KJL 0]URV_&WU&\RtU8&YV\V[V_&gl&WVa&eZWWVa&^V&WU&SXW&R&WVa&\]RYjV_& gVY& eRYVa3& %Y& ZYU& XWWU& bXaV_& ZY& ]UR[& ^hXWR8& R& TR& UeV[R_& WU& SXW&bRSU^U3&;X&aUWV_&R&TR&UeV[R_&ZY&[X\&^hUR[ZU3&;X&^VRjV_& SXZ]V&U&eXS&WVY\3&PZUY&WU&SXW&Va\`&\XiU8&UeV[R_&^ZVa&X&\]Va& SZWWV]U^Va&aXbV]Va&^V&\X_`fZV\8&fZV&tU&TUZ]V_&e]V[R\&b]nQ iRU_VY\8& R& ZYU& SZWWV]U^V\U& ^V& SX_q3& 4U]]V[V_QTX& gl& R& TX& ^VRjV_&SXZ]V&ZYa&SRYS&_RYZ\a3&;X&]V\R]V_&^VW&eXS&R&TX&]VQ aV]iV_3&%Y&ZYU&bUVWWU8&bXaV_&ZYU&_RSU&^hXWR&R&XeV[ZV_&WU& SVgU&bRSU^U&eRYU_VY\&R&WVa&\R]Va&eRYVa&^V&bVg]X\3&(eV[R_&WU& SU]Y&bRSU^U8&WU&SXa\VWWU&eZ_U^U&bV]&^XYU]&_la&aUgX]&zXbQ SRXYUW{&R&TX&]V_VYV_3&PZUY&Va\R[ZR&[UR]Vgl&WWVa\8&TR&bXaV_& ZYU&SZWWV]U^U&^V&bVg]V&iV]_VWW&^XWx8&WVa&fZU\]V&SZWWV]U^Va& ^hU]]ka&R&ZY&[X\&^hUR[ZU3&/XaV_&ZY&bXWaR_&^V&aUW&R&bVg]V&R&TX& \UbV_3&.VRjV_&fZV&Va&eUSR&U&eXS&_R\t`&eRYa&fZV&Va\R[ZR&WWVa\& WhU]]ka&R&TX&]VaV]iV_3&-Y\V_&U_g&XWR&ZYU&aUeU\U&fZV&bZ[ZR& UYU]&UW&eX]Y3&/XaV_&ZYU&SUbU&^V&SXW&R&WhVa\VYV_3&(W&^U_ZY\& TR&bXaV_&ZYU&SUbU&^V&WU&SU]Y&gU]]VtU^U&U_g&WhU]]ka3&"VQ bV\R_& WhXbV]USRd& \UY\Va& iV[U^Va& SX_& iZW[ZV_& ^VRjUY\& fZV& WhpW\R_U& SUbU& aR[ZR& aV_b]V& ^V& SXW3& %aSUWeV_& VW& eX]Y& U& \V_bV]U\Z]U& _R\tUYU3& 'XW3WXfZV_& WU& aUeU\U& R& WU& ^VRjV_& eRYa&fZV&Va&[]U\RYR&WU&SUbU&eRYUW&^V&SXW3&0]URV_&WU&aUeU\U&R& WU& ^VRjV_& fZV& Va& ]Ve]V^R& UgUYa& ^V& \UWWU]& WVa& ]USRXYa3& ;X& aV]iR_& U_g& ZY& \XS& ^V& YU\U& WqfZR^U& R& ZYU& _RSU& ^V& bVg]V& iV]_VWW&bRSUY\3&!"#$%&&'()(*

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


;((%2!,N)*%((! #$'&%,#%$2"0! Q& !&,*0"%&.%&,,%0 Q& F&#&K&#-$& Q& $-'"%&(,&1-$0& Q& %$$~+'*(&.%&B(*+*,,( Q& )(*'%+(8&$*&v$&+%'%$$("*

"#$%"&'()*+(,

4@?P=@=KJL 4U\V_& gl& WVa& SWU]Va& U_g& VW& aZS]V& R& WhVaanYSRU& X& WU& g]UYSU& ^V& WU& iURYRWWU& eRYa& fZV& WU& gU]]VtU& U^fZR]VRjR& WU& SXYaRa\nYQ SRU&^hZYU&_V]VY[U&R&TX&]VaV]iV_3&/XaV_&WU&WWV\&U&VaSUWeU]& R& fZUY& SX_VYSR& U& gZWWR]8& U_g& ZYU& SZWWV]U8& UYV_& UeV[RY\& WU& _V]VY[U8&^VRjV_&fZV&U]]VYfZR&VW&gZWW&R&fZUY&WU&WWV\&bZ[R8& UgURjV_&VW&eXS3&"VbV\R_&UfZVa\U&XbV]USRd&^ZVa&X&\]Va&iVQ [U^Va3&.Vab]la&\]URV_&WU&_V]VY[U&R&WU&^VRjV_&]Ve]V^U]3& 4U]]V[V_&VWa&]XiVWWa&R&VW&aZS]V&UW&[Za\8&TX&UeV[R_&U&WU&WWV\& R&TX&^VRjV_&U&eXS&WVY\&ZYa&_RYZ\a&eRYa&fZV&VabVaaVRjR3&$R& WU&gU]]VtU&VYa&fZV^la&_XW\&WqfZR^U&bX^V_&UeV[R]QTR&ZYU& _RSU&^V&)URSVYU3&&&& 4U]]V[V_&WU&_V]VY[U&U_g&WU&WWV\&R&TX&bXaV_&U&WU&YViV]U& eRYa&fZV&Va\R[ZR&gVY&e]V^8&R&tU&TX&bX^V_&aV]iR]3

IE


C&-+(&B*.(&+#&'(/&(&,(&)(,%0(


/V]&SXYV[Z\a&aUgqV_&fZV&%abUYoU&V]U&ZY&bUqa&^hXbX]\ZYR\U\a8& fZV&UfZq&V]U&\X\&ZYU&_RSU&_la&e`SRW8&bV]k&WU&]VUWR\U\&SUYiRU& ZYU& iV[U^U& fZV& V\a& UfZq3& /]R_V]8& WhUYo& I|||8& iU& iVYR]& VW& _VZ&_U]R\&U&WU&]VSV]SU&^V&\]VgUWW&bV]&UaaV[Z]U]&ZY&_qYR_& WhVa\UgRWR\U\&^V&WU&eU_qWRU3&%a&iU&RYa\UW3WU]&U&$UgU^VWW&R&UW&SUb& ^V&[UR]Vgl&^Xa&UYoa8&UW&^VaV_g]V&^VW&I||!8&iUR[&bX^V]&iVQ YR]&tX3&&)VhY&]VSX]^X&bV]eVS\U_VY\8&\UW_VY\&SX_&aR&eXa&U]U8& ^VW&b]R_V]&^RU&fZV&iUR[&aX]\R]&UW&SU]]V]3&0X\&V_&aX]b]VQ YRU8& \X\& V]U& YXZ3& %W& WWXS8& WVa& bV]aXYVa8& VWa& SXa\Z_a8& VW& _VYtU]8&WU&\V_bV]U\Z]U&R&VW&_la&R_bX]\UY\6&WhR^RX_U3&$VYQ aV&aUgV]&SUb&bU]UZWU&YX&bX\a&^VeVYaU]Q\V8&SX_ZYRSU]Q\V& YR&^V_UYU]&ZY&\]Xa&^V&bU3& 0X\&aZbXaUiU&ZY&SUYiR&]U^RSUW8&TUiRU&^V&SX_VYxU]&^V&YXZ& VY&\X\3&(b]VY^]V&WhR^RX_U8&SXYnRjV]&[VY\&YXiU8&eV]Q_V&ZY& gZR\&VY&WU&YXiU&aXSRV\U\&R&URjq&U&bXS&U&bXS&bWUY\U]&SU]U&U& WU&YXiU&iR^U3&BUR[&iVYR]&U_g&ZY&bV]_qa&^V&]VaR^nYSRU&^V& ]VU[]ZbU_VY\&eU_RWRU]&fZV&YX&RYSWXuU&bV]_qa&^V&\]VgUWW3&%YQ SU]U&fZV&Va\Z^RUiU&WhR^RX_U8&tX&iXWRU&\]VgUWWU]3&$VYaV&U_RSa8& aVYaV&eU_qWRU&R&aVYaV&eVRYU&VWa&^RVa&Va&eVRVY&_XW\&WWU][a3&BUR[& S]VZ]V& fZV& V_& bXaU]RU& _UWUW\U3&BUR[& ^VSR^R]Q_V& U& gZaSU]& eVRYU•&R&UfZq&iU&iVYR]&VW&SXY\US\V&U_g&WU&^Z]U&]VUWR\U\3&%Wa& _VZa&Va\Z^Ra&YX&&Va&bX^RVY&SXYiUWR^U]8&YX&iUWRVY&bV]&U&]Va& UfZq3&+X&\VYRU&[UR]Vgl&SUb&_la&XbX]\ZYR\U\&fZV&eV]&^V&\]VQ "#$%"&'()*+(,

gUWWU^X]U&^X_na\RSU3&.Z]UY\&ZY&\V_ba8&iUR[&YV\VtU]&SUaVa3& ;X&iUR[&eV]&U_g&WVa&_ViVa&b]kbRVa&&WW`[]R_Va3&;R&iUY&TUiV]& _X_VY\a&^Z]a8&SX_&fZUY&WU&bV]aXYU&fZV&_hTUiRU&SXY\]USQ \U\8& ZYU& ^XYU& U_g& SU]]V]U& ZYRiV]aR\`]RU& V_& iU& b]V[ZY\U]6& r$Uba& VaS]RZ]Vws8& r$Uba& SX_b\U]ws8& r(W& \VZ& bUqa& _VY[VZ& jXSXWU\Uws& BUR[& bWX]U]3& .hXY& Va& bVYaUiU& fZV& iVYRUw& BUR[& [ZU]^U]&VW&_VZ&X][ZWW&U&WhU]_U]R&R&iUR[&aV[ZR]&SUb&VY^UiUY\3& BUR[&USXYaV[ZR]&VW&bV]_qa&^V&\]VgUWW&UW&I||O8&bV]k&VWa&_VZa& Va\Z^Ra& aV[ZRVY& aVYaV& \VYR]& iUWX]& UfZq3&BUR[& Va\Z^RU]& SUaQ \VWW`8&iUR[&Va\Z^RU]&SU\UW`3&BUR[&eV]&\X\a&VWa&SZ]aXa&fZV&iUR[& \]XgU]&aR&bVYaUiU&fZV&bX^RVY&aV]Q_V&p\RWa3&%a\Z^RU]&V_&iU& UtZ^U]&U&RY\V[]U]Q_V8&U&SXYnRjV]&WhR^RX_U&_RWWX]&SU^U&^RU& R&URjk&V_&iU&^XYU]&aV[Z]V\U\3&(&bXS&U&bXS&&iUR[&UYU]&eVY\& U_RSa&UfZq8&U&bXS&U&bXS&Va&^RWZuU&VW&SXY\US\V&U_g&VWa&_VZa& U_RSa& ^hUWW`3& (& bXS& U& bXS& iUR[& ^VRjU]& ^V& bWX]U]3& (& bXS& U& bXS&V_&iUR[&aVY\R]&U&SUaU3&& $dY&_XW\Va& UYnS^X\Va& R& _UaaU& V_XSRXYa3&0RYS& _XW\Va& _la& SXaVa&fZV&VjbWRSU]QiXa8&bV]k&YX&bZS&eV]QTX&VY&^ZVa&bU]UZQ WVa3& /V]& VjbWRSU]& ZYU& iR^U& eUW\U& VabUR& VY& ZYU& b`[RYU8& bV]& \]UYabX]\U]&ZYU&iR^U&eUW\U&VabUR&VY&ZYU&_UWV\U3&&

IK


C&)%+H&.%&A%$0(&)(2#"& C&4(.*(&%,&)((.* C&$#-9(*+(&';*1


$%"1*&1"(-


;+1+$#,+!,%!4%9&)2"!+19!2)1.Q6%2 #$'&%,#%$2" z/%"&(&F&/%"$#+%${& Q& !91&.%&/%4"#0$&B%".$& Q& €&91&.%&0#)=P-%0& Q& !&'-,,%"(.%0(&.%&'(A~&.%&$(,& Q& €&1#0&.h#,*&.h#,*B(& Q& I&1"(+$&.h(,,&z#/'*#+(,{

"#$%"&'()*+(,

4@?P=@=KJL "VY\V_& R& VRjZ[ZV_& VWa& bVg]X\a& R& VWa& \X_`fZV\a3& %Wa& ]Xa\R_& UW& eX]Y& eRYa& fZV& aVhY& bZ[ZR& \]VZ]V& WU& bVWW3& -YU& iV[U^U& bVWU\a8& \UWWV_& VWa& bVg]X\a& U& \]XaaV\a& _XW\& eRYay& eV_&VW&_U\VRj&U_g&VW&\X_`fZV\3& 4U]]V[V_&WVa&^ZVa&iV]^Z]Va3&(_UYR_&U_g&WU&aUW&R&WhXWR3& #bSRXYUW_VY\&TR&UeV[R_&UWW&\]RYjU\3&/X^V_&aV]iR]&VW&bWU\& e]V^&X&SUWVY\8&aV[XYa&WU&\V_bX]U^U3

J!


;2+'O$!,%!R%,%((+!+19!+(9%&*)*"!"%*"!! #$'&%,#%$2"0! z/%"&(&F&/%"$#+%${ Q& !8E&91&.%&,,#)&.%&B%.%,,(& Q& J&'%4%$& Q& €&)(+(0&.%&2-,*B%"0&*&'#"*(+."% Q& $(,& Q& !&'-,,%"(.%0(&.%&/%4"%&+%1"%& Q& !8E&'-,,%"(.%0(&.%&1*+1%4"% Q& !&'-,,%"(.%0(&.%&'-""* Q& -+(&)*'(&.%&$(A"= Q& I&'(+#+%0$&.%&'(+:%,,( Q& €&1#0&.h#,*&z#,*&.h#,*B(&*&1*"(Q$#,{& Q& .h!8E&(&I&,*0"%$&.h(*1-(& Q& •&91&.h(,4%"'#'&$%'& Q& I||&1&.h()%0,,%$&0#""(.%$ Q& E|&1&.%&$~$()&0#""(0& Q& O&'-,,%"(.%$&.%&$-'"%& Q& !&'-,,%"(.%0(&.%&'(+:%,,(&)D,0(&

JI

4@?P=@=KJL "VY\V_&WU&SU]Y&R&WU&bXaV_&VY&ZY&]VSRbRVY\8&TR&UeV[R_&\X\Va& WVa&VabnSRVa&_VYoa&VWa&SUYXYV\a&^V&SUYoVWWU3&,U&^VRjV_&]VQ bXaU]&UW&iXW\UY\&^V&I&TX]Va3& %Y&ZYU&XWWU&bXaV_&WhXWR&R&aUW\V[V_&WU&SVgU&\UWWU^U&VY&^UZV\a& bV\R\a3& -YU& iV[U^U& WU& SVgU& TU[R& U[UeU\& ZY& SXWX]& ^UZ]U\& TR& UeV[R_&WU&SU]Y&fZV&TV_&_USV]U\&UY\V]RX]_VY\3&& .VRjV_&SXZ]V&WU&SU]Y&U&eXS&WVY\&^Z]UY\&!|&_RYZ\a&R&^V&\UY\& VY&\UY\&WU&[R]V_&R&TR&UeV[R_&VWa&SUYXYV\a&^V&SUYoVWWU3&;R&\RQ ]V_& WhUR[ZU& R& fZUY& SX_VYSR& U& gZWWR]8& ^Ra_RYZu_& VW& eXS3& &,U& ^VRjV_&SXZ]V&URjq&VY\]V&ZYU&TX]U&R&_R\tU&R&^ZVa&TX]Va3&& -YU&iV[U^U&eV\U&WU&SU]Y8&]V\R]V_&WU&SU]Y&R&VWa&SUYXYV\a&^V& SUYoVWWU&^V&WhXWWU&R&^VRjV_&VabVaaR]&WU&aUWaU3&&%Y&ZYU&SUaQ aXWU8&bXaV_&WhUWgV]SXS&U_g&UR[ZU&R8&UW&SUb&^V&!|&_RYZ\a8& TR& UeV[R_& aZS]V& R& SUYoVWWU& _kW\U& R& ^VRjV_& fZV& Va& SU]UQ _VW3WR\cR&^Z]UY\&!|&_RYZ\a3&& 0]URV_&VW&bRYoXW&^VWa&UWgV]SXSa&R&VWa&X_bWR_&U_g&U_V\Q WWVa& aVYSV]Va& \X]]U^Va8& bXa\V]RX]_VY\& VWa& U]]VgXaaV_& U_g&VW&anaU_&\X]]U\3&&&& /V]& aV]iR]8& SXW3WXfZV_& WU& SU]Y& UW& _R[& ^hZY& bWU\& []UY& R& U_g&WU&aUWaU&bVW&iXW\UY\&R8&UW&eRYUW8&^VSX]V_&WU&SU]Y&U_g& VWa&UWgV]SXSa&eU]SR\a3

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


;4+"2O"!,%!*&%1%"!#!9%"*6#2!! #$'&%,#%$2"0! Q& !8E&91&.%&,,#)&.%&B%.%,,(& Q& -+&/(&.%&/%$$*'&"#.5&,,%$'(0&%+& & &.-%$&'(/%$3 Q& '"%)(&.%&,,%0& Q& '"%)(&.%&0("#+2(& Q& •&.%&91&.%&)(.-*@( Q& J|&1&.%&@#'#,(0(&A#$( Q& !||&1&.%&A*.%-$&.%&@#'#,(0(&

4@?P=@=KJL!K@?I=!H?!AA?F!! /XaV_&U&eXS&WVY\&€&WR\]V&^V&WWV\&R&J&SZWWV]U^Va&^V&aZS]V3&*&TX& VaSUWeV_&U&eXS&WVY\&R&]V_XiVY\&eRYa&fZV&ahVabVaaVRjR3& & 4@?P=@=KJL!K@?I=!H?!F=@DES=!& /XaV_&U&eXS&WVY\&€&WR\]V&^V&aZS&^V&\U]XYtU8&^V&J&U&E&SZWWV]UQ ^Va&^V&aZS]V8&J&SZWWV]U^Va&^V&)URSVYU8&R&UYV_&]V_VYUY\&U& bXS&U&bXS&eRYa&U&Xg\VYR]&ZYU&\Vj\Z]U&^V&S]V_U3 4@?P=@=KJL!H?A!P=GFTG 'XW3WXfZV_& ZYU& SUbU& ^V& gVaSZR\& R& _ZWWV_& WU& _UaaU& U_g& ZYU&_RSU&^hUW_qiU]&bXS&Vabna3&'Xg]R_&WU&_UaaU&U_g&ZYU& SUbU&^V&S]V_U&^V&WWV\8&UW&^U_ZY\&SXW3WXfZV_&ZYU&SUbU&^V& ]X^UYjVa&^V&_U^ZRjU3&;X&\UYfZV_&U_g&WU&aV[XYU&SUbU&^V& _UaaU&R&TX&SXg]R_&\X\8&VW&aXg]V&R&VWa&WU\V]UWa8&U_g&WU&S]V_U& ^V&\U]XYtU8&RY\VY\UY\&fZV&fZV^R&UYRiVWWU^U3&& ,U&^VSX]V_&U_g&ZYVa&WqYRVa&^V&jXSXWU\U&eXaU&R&ZYU&eWX]& eV\U& ^V& _U^ZRjVa3& 'Xg]R_& VWa& WU\V]UWa& ^VW& bUa\qa& U_g& eR^VZa&^V&jXSXWU\U3& ARYUW_VY\&SXW3WXfZV_&VW&bUa\qa&tU&^VSX]U\&U&WU&YViV]U&eRYa&UW& _X_VY\&^V&aV]iR]3

"#$%"&'()*+(,

JJ


C&$%)/"%&%$0"(+1%"(


%_&^RS&4U^RU8&iUR[&YlRjV]&UW&)U]]XS3&BUR[&U]]RgU]&U&%abUYoU& U]U&eU&K&UYoa&_la&X&_VYoa8&U&&WhXS\Zg]V&^VW&I||E3&;X&]VSX]Q ^X& gl& bV]fZn& iU_& eV]& VW& iRU\[V& ^Z]UY\& VW& "U_U^`3& ;UQ iRU&V_R[]U\&UY\V]RX]_VY\&^RYa&^VW&)U]]XS8&aUgRU&WhVaeX]x& fZV& SX_bX]\U& RY\V[]U]QaV& VY& ZY& WWXS& YXZ8& U^Ub\U]QaV& U& YXiVa&eX]_Va&^V&iR^U8&Va\UgWR]&YXiVa&]VWUSRXYa&bV]aXYUWa& R& WUgX]UWa3& %Y& U]]RgU]& UfZq& YX& iUR[& iVZ]V& ^ReqSRW& WU& RY\VQ []USRd8&VW&fZV&iVRU&^ReqSRW&V]U&^VRjU]&WU&_ViU&eU_qWRU&UWW`& iXWVY\&USXYaV[ZR]&ZY&aX_YR3 %Y&U]]RgU]&U&0U]]U[XYU8&YX&SXYVRjRU&YR&VW&SU\UW`&YR&VW&SUaQ \VWW`8&bV]k&V_&SX_ZYRSUiU&^V&iV[U^Va&VY&e]UYSna&R&^V&iVQ [U^Va&VY&UY[Wna8&tU&fZV&VWa&TUiRU&Va\Z^RU\&UW&)U]]XS3&BUR[& Va\Z^RU]&\X\&VW&fZV&iUR[&bX^V]3&BUR[&SX_VYxU]&U&Ub]VY^]V&VW& SUa\VWW`&\X\&tZa\&fZUY&iUR[&U]]RgU]8&U[UeUiU&WWRg]Va8&WWV[RU& U]\RSWVa8& bU]WUiU& U_g& WU& [VY\& R& U_g& VWa& _VZa& eRWWa& fZV& Ub]VYRVY&SU\UW`&U&WhVaSXWU3& *Y\V[]U]QaV&YX&la&ZYU&XgWR[USRd8&la&ZYU&YVSVaaR\U\&^V&SUQ ^UaSp8& \UY\& bV]& UWa& fZV& adY& VabUYoXWa& SX_& bV]& UWa& fZV& TV_&U]]RgU\&^V&eX]U3&.RS&fZV&la&ZYU&YVSVaaR\U\8&bV]fZn& aR&YX&U]]RgV_&U&RY\V[]U]QYXa8&Va\U]V_&aV_b]V&VY&ZY&SXaQ \U\8&aR[ZV_&^hXY&aR[ZV_3& -YU&bV]aXYU&fZV&TU&^VRjU\&VY]V]V&VW&aVZ&bUqa&R&WU&aViU& eU_qWRU8& YX& TX& TU& eV\& bV]& ^Vab]la& fZV^U]QaV& UW& _U][V& UW& "#$%"&'()*+(,

YXZ&WWXS3&-Y&YX&aUS]ReRSU&\UY\Va&SXaVa&R_bX]\UY\a&R&^Vab]la& YX&WWZR\U&bV]&bU]\RSRbU]&^hZYU&iR^U&aXSRUW&bWVYU8&VYSU]U&fZV& URjk& ]VfZV]VRjR& _XW\& ^hVaeX]x3& .Va& fZV& iUR[& U]]RgU]& _hTV& RYiXWZS]U\& US\RiU_VY\& VY& SXaVa8& bU]\RSRbU]& la& ZYU& _UYV]U& ^hRY\V[]U]QaV8&^V&SXYnRjV]&[VY\8&^hUb]VY^]V&SX_&Va&eUY&WVa& SXaVa3&%Y&UfZVa\&UabVS\V&YX&iUR[&\VYR]&b]XgWV_Va3 ;R&iU&TUiV]&_X_VY\a&VY&VWa&fZUWa&V_&iUR[&aVY\R]&_UWU_VY\8& bV]k&YX&\VYRVY&&]VWUSRd&U_g&&WU&_ViU&iR^U&^hUfZq8&aRYd&U_g& \X\&UWWk&fZV&TUiRU&^VRjU\&VY]V]V3&PZUY&iU&_X]R]&VW&_VZ&bU]V8& YX&iUR[&bX^V]&iRU\tU]&UW&)U]]XS&R&VaSXW\U]&WVa&aViVa&pW\RQ _Va&bU]UZWVa&R&iVZ]V&WU&aViU&SU]U&bV]&pW\R_U&iV[U^U3&+R& \UY&aXWa&TUiRU&bUaaU\&ZY&_Va8&fZV&V_&iUR[&UaaUgVY\U]&fZV& VW&_VZ&[V]_`&\U_gl&ahTUiRU&_X]\3&BUR[&aVY\R]&&_XW\qaaR_U& \]Ra\VaU3&%_&iUR[&aVY\R]&aXWU3&& %Wa& R__R[]UY\a& aV_b]V& VYa& aVY\R_& Va\]UY[V]a8& \UY\& UfZq& SX_&UW&YXa\]V&bUqa3&$V_b]V&VYa&eUW\U&UWWk&fZV&TV_&^VRjU\& VY]V]V3&$V_b]V&TR&TU&UW[ZYU&SXaU&fZV&VYa&]VSX]^U&fZV&WU& YXa\]U&RYeUY\VaU&WU&iU_&iRZ]V&VY&ZY&UW\]V&WWXS3&PZUY&UYV_&^V& iUSUYSVa&R&\X]YV_&U&SUaU&YXa\]U8&\U_gl&VYa&eUY&aVY\R]&fZV& aX_& SX_& SXYiR^U\a8& fZV& aX_& YXZa& UWWq3& %Wa& YXa\]Va& UY\RSa& U_RSa&adY&_R[&^VaSXYV[Z\a&R&VYa&_R]VY&U_g&]VSVW3&BRiR_&WU& aXWR\Z^&^V&WhV\V]YU_VY\&Va\]UY[V]8&^VW&^VaU]]VWU_VY\&bV]Q _UYVY\3&%Ya&aVY\R_&^V&\X\&U]]VZ&R&^hVYWWXS&UW&_U\VRj&\V_ba3 JE


C&)%+H&.%&A%$0(&)(2#"& C&("0-"&4-.%$'( C&,,-7$(&4%,0"L+


$%"1*&1"(-


;")4+!&)""%:+,+ #$'&%,#%$2" Q& A-)%0&.%&/%*@& Q& /(&0#""(0&%+&,,%$P-%$&A*+%$&& Q& )#,<,%$&.%&"(/&

"#$%"&'()*+(,

4@?P=@=KJL %Y& ZYU& XWWU& VaSUWeV_& XWR& ^hXWRiU& eRYa& UW& bZY\& fZV& eZ_V[R3& (gXfZV_& VW& eZ_V\& gVY& SUWVY\& U& WhXWWU& bV]fZn& Va& gU]]VQ [R&U_g&WhXWR&SUWVY\&eRYa&fZV&ahU_UW[U_R&bV]eVS\U_VY\&R&TX& ^VRjV_&gZWWR]&^Z]UY\&^Xa&_RYZ\a3& *YSX]bX]V_& VW& bU& \X]]U\& R& TX& ^VRjV_& gZWWR]& ZYa& _RYZ\a3& (_g&ZYU&gU\V^X]U&_UYZUW&TX&gU]]V[V_&gl&eRYa&fZV&VW&bU& ahVa_RSXWR& R& USXYaV[ZR_& ZYU& gU]]VtU& aVYaV& []Z_XWWa8& UeVQ [R_&WVa&_XWWVa&^V&]Ub&R&tU&Va\`&WWVa\&bV]&aV]iR]3

JM


;&)1%"*)!,%!2+&&+')$+ #$'&%,#%$2" Q& &A-)%0&.%&/%*@ Q& &G&"#.(+@%$&.%&"(/ Q& !&91&.%&/(0(0%$ #$'&%,#%$2"!4%&!(+!"+("+ Q& !|&1"(+$&.h(,,& Q& I&/%4"#0$&B%")%,,$& Q& !I&(B%,,(+%$&0#""(.%$& Q& &!&91&.%&/(0(0(&z0"#$$#${&&& Q& !I&()%0,,%$&0#""(.%$&& Q& &'%4(&1"(+&& Q& &O&,,%$P-%$&.%&/(&& Q& &!&'#/(&.%&'#+:(' Q& #,*&.h#,*B(

O|

4@?P=@=KJL %Y&ZYU&bUVWWU&e]V[R_&VWa&bVg]X\a8&ZYU&iV[U^U&YV\a&^V&WWUQ iX]a&VWa&]VaV]iV_3&(&SXY\RYZUSRd&e]V[R_&WU&_VR\U\&^VWa&UWWa8& WVa& U_V\WWVa& R& WVa& UiVWWUYVa& R& TX& ]VaV]iV_& tZY\U_VY\& U_g& VWa&bVg]X\a3&.Vab]la&e]V[R_&WU&SVgU&\UWWU^U&U&WU&tZWRUYU&eRYa& fZV&Va\R[ZR&gVY&VaSUWeU^U3&(&SXY\RYZUSRd&e]V[R_&WVa&O&WWVaQ fZVa&^V&bU3&0]R\Z]V_&\X\a&VWa&RY[]V^RVY\a&\UY\&VWa&S]Za&SX_& VWa& e]V[R\a& eRYa& U& Xg\VYR]& ZYU& aUWaU& eRYU3& /V]& eUSRWR\U]& WU& \]RQ \Z]USRd&TR&UeV[R_&WU&SXbU&^V&SXYoUS&R&aR&YX&eXa&aZeRSRVY\&TR& bXaV_&ZYU&_RSU&^V&eZ_V\3&%Y&ZYU&SUaaXWU&bXaV_&WU&aUWaU& aVYaV&UeV[R]&XWR8&WU&^VRjV_&SXZ]V&U&eXS&WVY\&R&UYV_&RYSX]bXQ ]UY\&^V&_RSU&VY&_RSU&VW&eZ_V\&YVSVaaU]R&bV]&SXZ]V&\X\a&VWa& RY[]V^RVY\a&^Z]UY\&E&_RYZ\a3&(&SXY\RYZUSRd&RYSX]bX]V_& WVa& bU\U\Va& R& TX& ^VRjV_& SXZ]V& ZYa& !|Q!E& _RYZ\a8& bXa\VQ ]RX]_VY\&UeV[R_&VW&]Ub&R&VW&^VRjV_&SXZ]V&ZYa&FQK&_RYZ\a& _la&eRYa&U&eRYUWR\cU]&WU&SXSSRd3&

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


;*&%4"!,%!*&%1+!*+2+(+$+!*&%1+,+! #$'&%,#%$2"! 4%&! +! (+! 4+"2+! ,%! (%"!*&%4"!!!! Q& EE&1&.%&A("*+(&& Q& -+(&)*'(&.%&$(,&&& Q& -+(&'-,,%"(.(&.%&/#$0"%$&& & .%&$-'"%& Q& !&#-&)*02=&&& Q& EE&),&.%&,,%0&& Q& EE&),&.h(*1-(&&&& Q& -+(&'-,,%"(.(&.%&/#$0"%$ && .%&)(+0%1(&A#$(

#$'&%,#%$2"!4%&!4%&!+!(+!*&%1+! *+2+(+$+!*&%1+,+! Q& IE|&',&.%&,,%0&&& Q& !|&1&.%&)(*'%+(&& Q& O&"#B%,,$&.h#-&& Q& &'(+:%,,(&%+&4"-0&& Q& /%,,&.%&,,*)#+(&& Q& I&'-,,%"%$&$#/%"%$&.%&$-'"%&&&&&

"#$%"&'()*+(,

4@?P=@=KJL!H?!A=!K?@P 4U]]V[V_& gl& \X\a& VWa& RY[]V^RVY\a& _VYoa& WU& _UY\V[U& R& TX& ^VRjV_& ]VbXaU]& ^ZVa& TX]Va& SX_& U& _qYR_3& -Y\V_& U_g& WU& _UY\V[U&ZYU&bUVWWU&[]UY8&TR&\R]V_&WU&gU]]VtU&eRYa&U&SXg]R]&VW& eXYa&^V&WU&bUVWWU&U_g&ZYU&SUbU&eRYU8&U&eXS&WVY\&^VRjV_&fZV& WU&_UaaU&Va&SX[ZR8&WU&\X_gVY&R&WU&^VRjV_&^UZ]U]&bV]&WhUW\]V& SXa\U\3&,WVYSV_&WU&b]R_V]U&S]Vb3&&&&

&&&&& 4@?P=@=KJL!K@?I=!K=F=A=E= %Y&ZY&]VSRbRVY\&bXaV_&ZYU&\UaaU&^V&WWV\8&VWa&]XiVWWa&^hXZ8&WU& )URSVYU&R&TX&gU]]V[V_&gl3&%aSUWeV_&bV]&aVbU]U\&WU&]Va\U&^V& WU&WWV\&U_g&VW&aZS]V8&WU&SUYoVWWU&VY&g]Z\&R&WU&bVWW&^V&WWR_XYU3& PZUY&Va\R[ZR&U&bZY\&^V&gZWWR]&TR&U[]V[ZV_&WU&gU]]VtU&fZV& TUiqV_& ^VRjU\& aVbU]U^U8& ]V_VYV_& SXYa\UY\_VY\& eRYa& fZV& Va&eUSR&ZYU&_UaaU&TX_X[nYRU3&&&&& AU]SR_&WVa&S]Vba&U_g&WU&S]V_U&SU\UWUYU&R&WVa&V_bXWaV_8&tU& bWV[U^Va8&U_g&VW&aZS]Vy&U_g&ZYU&bWUYjU&^V&S]V_U]&eXYV_& VW&aZS]V&eRYa&fZV&fZV^R&SU]U_VW3WR\cU\3&&&&

O!


C&/("0*'*/("8&/("0*'*/("8&/("0*'*/("NN


/VYaX& fZV& WU& R__R[]USRd& TU& SXY\]RgZu\& _XW\& U& WhVSXYX_RU& R& ahTU& ^V& ]VSXYnRjV]3& /V]k& WU& [VY\& fZV& iV& UfZq& U& \]VgUQ WWU]8& \U_gl& iRZVY& UfZq3& $VhWa& TU& ^V& ^XYU]& eUSRWR\U\a& bV]fZn& ahRY\V[]RY8&R&\UW&SX_&tX&TX&iVR[8&VWWa&YX&bX^VY&iRZ]V&SX_&TX& eVRVY&UWa&aVZa&bUuaXa&R&_UY\VYR]&SV]\a&SXa\Z_a&fZV&iUY&SXYQ \]U&SXaVa&bV]&WVa&fZUWa&UfZq&ahTU&WWZR\U\&_XW\8&SX_&bX^]RVY& aV]&VWa&^]V\a&^V&WVa&^XYVa3&0X\a&TV_&^V&SXW3WUgX]U]8&bV]k& WU& ]VabXYaUgRWR\U\8& bV]& U& _R8& la& aXg]V\X\& ^VWa& R__R[]UY\a3& *Y\V[]U]QaV&la&RY\V[]U]QaV&UfZq&R&bV]&RY\V[]U]QaV&UfZq&ZY&YX& bX\&SX_bX]\U]QaV&SX_&aR&eXa&UWW`3 2X&TV&iRaSZ\&U&UW\]Va&WWXSa&R&fZUY&TX&TV\&eV\8&aV_b]V&TV&RYQ \VY\U\&U^VfZU]Q_V&U&SX_&Va&eVRVY&WVa&SXaVa&UWW`8&bVYaX&fZV& URjk&la&VW&fZV&WU&[VY\&TU&^V&eV]8&U^VfZU]QaV&U&WU&_UYV]U&^V& iRZ]V&^hUfZq3&2X&\RYS&\]Va&eRWWa8&R&ZY&eRWW&R&ZYU&eRWWU&&adY&SUaU\a& U_g&Va\]UY[V]a8&ZY&[ZRYV`&R&ZYU&SZgUYU3&+X&TV&\RY[Z\&_UR& b]VtZ^RSRa&SUb&UW&_VZ&[VY^]V&X&WU&_ViU&tXiV8&bV]k&aV_b]V& VWa&TV&bU]WU\&VY&SU\UW`8&bV]fZn&la&WU&_ViU&WWVY[ZU&R&bV]fZn& bV]&RY\V[]U]QaV&WhTUY&^V&bU]WU]3 va&aXg]V\X\&VY&\V_Va&fZV&UeVS\VY&VWa&^]V\a&^V&WVa&^XYVa&XY& iVR[&_la&b]XgWV_Va3&+X&Va&bX^VY&U^_V\]V&US\R\Z^a8&YX_la& bV]fZn&adY&SXa\Z_a&UYSVa\]UWa&^VWa&aVZa&WWXSa&^hX]R[VY8&aR& UfZVa\a& iUY& VY& SXY\]U& ^V& ^]V\a& eXYU_VY\UWa3& 0V_Va& SX_& WhUgWUSRd&iRXWVY&VW&^]V\&U&WU&RY\V[]R\U\&eqaRSU&R&adY&ZYU&aUWiU\Q tU^U8&SV]\a&\RbZa&^V&iVa\ZU]R&adY&TZ_RWRUY\a&bV]&U&WVa&^XYVa3& 'U\UWZYoU8&fZV&iU&aV]&bRXYV]U&VY&VW&iX\&eV_VYq8&TU&^V&iV\Q WWU]&bV]&WU&^R[YR\U\&^VWa&aVZa&TUgR\UY\a8&R&UW&_VZ&VY\VY^]V&TR& TU& SXaVa& fZV& ^VYR[]VY8& _la& fZV& ^R[YReRSU]3& (W& _VZ& bU]V]& UfZVa\a&\V_Va&Va\UY&_XW\&WWR[U\a&U&WU&]VWR[Rd8&U&WU&_ZaZW_UYU& VY&SXYS]V\3&.VRjUY\&^V&gUY^U&UfZVa\&\V_Va&fZV&adY&aV]RXQ aXa8&iVR[&\U_gl&SX_&WU&]VWR[Rd&^ReRSZW\U&fZV&ahRY\V[]RY&YVYa& fZV&TUY&YUaSZ\&UfZq3&0RYS&iVuYa&fZV&YX&^VRjVY&UWa&YVYa&SVQ WVg]U]&VW&SU]YVa\XW\Va&R&fZV&fZUY&U]]RgVY&VWa&]VRa&Va&fZV^VY& "#$%"&'()*+(,

aVYaV&]V[UWa8&YVYVa&fZV&WVa&eUY&UYU]&gVY&\UbU^Va3&(&_R& URjk&V_&eU&bVYU3 *Y\V[]U]QaV&iXW&^R]&eX]_U]&bU]\8&aV]&aXSRUW_VY\&US\RZ3&;R& TU&R__R[]UY\a&fZV&YX_la&Va&]VWUSRXYVY&U_g&UW\]Va&R__RQ []UY\a&^VW&aVZ&bUqa6&URjk&YX&V_&aV_gWU&gl8&bV]k&bVYaX&fZV& \U_gl&VY&aX_&]VabXYaUgWVa&YXaUW\]Va&VY&bU]\3& *Y\V[]U]QaV& la& eX]_U]& bU]\& US\RiU8& \UY\& aR& ZYU& bV]aXYU& la& ^hUfZq&^V&\X\U&WU&iR^U8&SX_&aR&USUgU&^hU]]RgU]3&/U]\RSRbU]&la& ZYU& gXYU& iRU& bV]& U& WU& RY\V[]USRd3& /U]\RSRbU]8& aV]& US\RZ& aXQ SRUW_VY\8&Va&bX\&eV]&bV]&_XW\a&_X\RZa3&-Ya&TX&eUY&bV]&R^VVa& bXWq\RfZVa8&^hUW\]Va&bV]&_UY\VYR]&WU&aViU&SZW\Z]U8&^hUW\]Va& bV]& R_bWRSU]QaV& U_g& VW& gU]]R& X& U_g& WhVaSXWU& ^VWa& aVZa& eRWWa3&/U]\RSRbU]&la&^XYU]&bU]\&^VW&\VZ&\V_ba&U&WU&aXSRV\U\&R& UtZ^U]&U&SXYa\]ZR]QWU3 (&WVa&]VZYRXYa&fZV&TV_&eV\&U&$RYV][RVa8&URjk&la&ZYU&_RSU& VW&fZV&TV_&eV\3&0X\a&VWa&fZV&TR&TV_&bU]\RSRbU\8&TV_&^XYU\& VW& YXa\]V& \V_ba3& ;V_& ^RaSZ\R\& aXg]V& \X\a& UfZVa\a& \V_Va& R& _XW\Va&iV[U^Va&YX&VYa&TV_&bXaU\&^hUSX]^8&bV]k&SU^U&SXb& TV_&Va\U\&_la&U&b]Xb&ZYa&^VWa&UW\]Va8&R&^Vab]la&^V&^RaSZ\R]8& VYa& TV_& b]VXSZbU\& bV]& WVa& YXa\]Va& ]VabVS\RiVa& eU_qWRVa& R& eVRYVa3&2X&SX_&U&\U]]U[XYq&^V&\X\U&WU&iR^U8&]Vb]VaVY\X&WhXbSRd&& ^VW&fZV&Va\`&U&SUaU&aViU8&R&bVYaU&fZV&ahVabUiRWRY&VWa&UW\]VaNN& 0UY_U\VRj& TV& iRY[Z\8& TV& bU]WU\8& TV& VaSXW\U\8& TV& ^RaSZ\R\& R& U]U& \X\& R& bVYaUY\& ^ReV]VY\& \VYR_& ZY& b]XtVS\V& SX_p8& fZV& la& UfZVa\U&bZgWRSUSRd3&(Rjk&_hTU&VYaVYoU\&fZV&bV]&SXYa\]ZR]& ZY&eZ\Z]&SX_p8&YX&la&YVSVaaU]R&Va\U]&^hUSX]^&VY&\X\3 ']VS&fZV&SUW&UtZ^U]&WU&[VY\&fZV&U]]RgU&R&iXW&eX]_U]&bU]\&^V& WU&YXa\]U&aXSRV\U\3&(]U8&\U_gl&bVYaX&fZV&YX&SUW&_UWgU]U\U]& ]VSZ]aXa&VY&UfZVWWa&fZV&YX&TX&iXWVY8&&iRY[ZRY&^hXY&iRY[ZRY8& bV]fZn&UfZq&TR&RYSWXS&\U_gl&VWa&VabUYoXWa8&fZV&_XW\Va&iVQ [U^Va&ahVaeX]SVY&_VYoa&fZV&VWa&Va\]UY[V]a3

OJ


C&)%+H&.%&A%$0(&)(2#"& C&2#"1%&)("0>+%?&&


$%"1*&1"(-


;%14+$+,%"!,%!*+&$

"#$%"&'()*+(,

#$'&%,#%$2"!4%&!+(!/+&*#2 zIO&%)/(+(.%${&& Q& IE&1&.h#,*&.h#,*B(&& Q& F|&1&.%&/%4"#0&B%")%,,&& Q& F||&1&.%&'%4(& Q& !E&1&.%&$(,&A*+(&& Q& O||&1&.%&'("+&/*'(.(&.%& & B%.%,,(&& Q& !I|&1&.%&A-,,%$&.%&'%4(&Q & 0%+."(&z#&.%&'(,}#0${&&& Q& !&#-&.-"&/*'(0&&& Q& !||&1&.%&0#)=P-%0&0"*0-&"(0&()4&O1& & .%&$-'"%& Q& '#)>8&&#"%+1(8&&/%4"%&B%")%,,8&/% & 4"%&+%1"% Q& IO&#,*B%$&

4@?P=@=KJL!/=@KJF %aSUWeV_& WhXWR& R& RY\]X^Zu_& VW& bVg]X\& iV]_VWW& \]RYjU\3& %abVQ ]V_& fZV& WhXWR& ahUSXWX]VRjR& R& RY\]X^Zu_& WU& SVgU& \UWWU^U& VY& []RWWa& R& WU& aUW3& 4U]]V[V_& R& TX& XeV[ZV_& ZYU& _RSU8& bV]k& YX& VjSVaaRiU_VY\3&(gURjV_&VW&eXS&UW&_qYR_&R&RYSX]bX]V_&WU& SU]Y& bRSU^U8& ]V_VYV_& WU& b]VbU]USRd& eRYa& fZV& WU& SU]Y& Va& ^Va[]UYR& R& U[UeR& SXWX]8& bV]k& aVYaV& SZRYU]& VY& VjSla3& "VQ \R]V_& ^VW& eXS& R& TR& UeV[R_& WU& SVgU8& WVa& VabnSRVa8& WhXZ& ^Z]& \]RYjU\&R&VW&\X_`fZV\&\]R\Z]U\3&4U]]V[V_&R&^VRjV_&]Ve]V^U]3& "VaV]iV_&WVa&XWRiVa&bV]&UW&_ZY\U\[V&^V&WVa&V_bUYU^Va8& SXW3WXSUY\&^ZVa&_VR\U\a&VY&SU^UaSZYU3&

#$'&%,#%$2"!4%&!+(!%19)(*+(( Q& GE&''&.h(*1-(& Q& E||&1&.%&A("*+(&&& Q& !E|&1&.%&)(0~"*(&1"($$(& & z)(+0%1(8&1"%*@&.%&/#"'&#& & '#)4*+('*5&.%,$&.#${&&& Q& !|&1&.%&$(,& Q& &/%4"%&&

4@?P=@=KJL!?I>DAK=AA /XaV_&WU&eU]RYU&VY&ZY&gXW&VY&eX]_U&^V&iXWS`8&UW&SVY\]V&RYQ SX]bX]V_& WU& _U\n]RU& []UaaU& \]XaaVtU^U8& WU& aUW& R& VW& bVg]V3& /Ua\V_QTX& gl3& PZUY& WU& _UaaU& Va\`& TX_X[nYRU8& WU& ^VRjV_& ^VaSUYaU]3& /UaaU^U& _R\tU& TX]U8& Va\VYV_& WU& _UaaU& U_g& ZY& SX]]d& aXg]V& ZYU& aZbV]eqSRV& WWVZ[V]U_VY\& VYeU]RYU^U& eRYa& fZV& UaaXWR_& ZYU& VabVaaX]& ^V& I& __3&0UWWV_& SV]SWVa& ^V& !I& SVY\q_V\]Va&^V&^R`_V\]V3&& *DKKJL!H?!A?G!?IP=E=H?G5 /X^V_&e]V[R]QWVa&X&eV]QWVa&UW&eX]Y3&&&& A]V[R^Va6&VY&UgZY^UY\&XWR&SUWVY\& (W&eX]Y6&U&!G|&[]UZa8&^Vab]la&^hTUiV]QWVa&bRY\U\&U_g&XZ&gU\Z\3&

OK


;1+2+U+19&%!%$&)2((+2!! #$'&%,#%$2" Q& B*+(1"%6&P-(+0*0(0&P-(+ & 0*0(0&$%1#+$&%,&1-$0 Q& &I&'-,,%"(.%0%$&.h#"%+1(6& Q& 4*0@#&)D,06&$%1#+$&%,&1-$0&& Q& F&1"(+$&.h(,, Q& I&'-,,%"(.%$&&.%&2-,*B%"0& & /*'(0 Q& !‚I&'-,,%"(.%0(&.%&,,#"%"&%+&/#,$ Q& !&'-,,%"(.%0(&.%&/%4"%& & B%")%,,6 Q& !&0($$(&.%&'*4-,%0&0"*+@(0&zA-,,%${ Q& )#,,(&.%&/(&%+&.(-%0$ Q& I&0($$%$&&.%&,,%0 Q& !&0($$(&.%&A#")(01%&"(0,,(0&&& Q& !&/%4"#0&B%")%,,&"#$0*0&z1"#${&& Q& O&#-$ Q& I||&1&.%&/%"+*,&'-*0&%+&0(,,$ 4%&!+*)14+$-+&0!!! & ()(+*.(&B%".(&*&.%&&0#)=P-%0&&& & 2(".*+%"(&.%&B%".-"%$&,,*1(.(& & ()4&)(*#+%$(&(,&1-$0&&&&

OG

4@?P=@=KJL %a\VYV_&VW&_U\UTU_g]V&zla&WU&eUW^U&^V&WU&iV^VWWU{&aXg]V&WU& \UZWU&U_g&WU&bU]\&[]UaaU&SUb&U_ZY\3&(_g&ZY&[UYRiV\&UeRWU\& \]URV_&R&]VgZ\[V_&\X\&VW&[]VRj&fZV&\RY[ZR&U^TV]R\8&]V\UWWV_& \U_gl&WVa&iX]Va&^V&WU&bVxU&^V&SU]Y&U&eR&^hXg\VYR]&ZY&]VS\UYQ [WV&bV]eVS\V&bV]fZn&WhVY]X\WWU\&fZV^R&gl3 'XW3WXfZV_&VW&_U\UTU_g]V&gVY&Va\na&^RYa&^hZYU&aUeU\U&^V& eX]Y&^VRjUY\&WU&bU]\&U&WU&fZUW&TV_&\]V\&VW&[]VRj&SUb&U_ZY\&R& TX&UaaUXYV_&U&[Za\&U_g&aUW&R&bVg]V&YV[]V&USUgU\&^V&_XWQ ^]V3&/VWV_&VWa&UWWa&R&VWa&\]RYjV_&gVY&eRYV\a3&&"ZRjV_&VW&_UQ \UTU_g]V& U_g& eX]xU& iRYU[]V3& & A]V[ZV_& VW& _U\UTU_g]V& U_g& VWa& UWWa& \]RYjU\a& R& VWa& Va\VYV_& ]VbU]\RY\QWXa& bV]& \X\U&WU&aZbV]eqSRV3&& /VWV_&WVa&SVgVa&\VY^]Va&R&VY&]VgZ\[V_&WVa&eZWWVa&eXafZVa3& 0UWWV_&WU&bU]\&]VaV]iU^U&eRYU_VY\3&%_bXWaV_&VW&_U\UTU_Q g]V&U_g&WhX]VY[U8&VW&bVg]V&iV]_VWW&_kW\8&VW&tZWRiV]\&\]RYjU\8& VW&WWX]V]&R&VW&bVg]V&gVY&gU]]VtU\a3&.VRjV_&fZV&ahU^XgR&eRYa& WhVY^V_`&U&WU&YViV]U3 "VY\V_&VW&bVg]X\&R8&aVYaV&VRjZ[U]QWX8&VW&]Xa\R_&UW&eXS&U&eR&^V& ]Xa\R]QYV&\U_gl&WU&bVWW3&;X&UYV_&[R]UY\&eRYa&fZV&WU&bVWW&VaQ \R[ZR&YV[]U3&;X&]V\R]V_&^VW&eXS&R&TX&e]V[ZV_&aX\U&VW&]UR[&^V& WhURjV\U&bV]fZn&Va&^Vab]VY[ZR&WU&bVWW3&0]URV_&WVa&WWUiX]a& R&WVa&YV]iU^Z]Va&RY\V]YVa&R&VW&\UWWV_&VY&\R]Va&[]ZRjZ^Va& R&TX&]VaV]iV_3 #_bWR_& ZYU& SUaaXWU& U_g& UR[ZU& R& WU& bXaV_& UW& eXS3& PZUY& WhUR[ZU&\]VYfZR&VW&gZWW8&RY\]X^Zu_&VWa&J&XZa3&;X&^VRjV_&gZQ WWR]&ZYa&!|&_RYZ\a&^Va&^VW&_X_VY\&fZV&WhUR[ZU&]Vb]VY[ZR&VW& gZWW3& -YU& iV[U^U& WWVa\Xa8& VWa& VaSX]]V_8& VWa& ]Ve]V^V_& U_g& UR[ZU&e]V^U&R&VWa&bVWV_3 'XW3WXfZV_&VWa&^UZa&^V&_XWWU&^V&bU&VY&ZY&gXW3&(gXfZV_& aXg]V&VW&bU8&U&bXS&U&bXS8&WU&WWV\&\ngRU&YVSVaa`]RU&bV]fZn&WU& _XWWU&ahVabXY[R&gl3&;X&VaSX]]V_8&b]V_VY\&bV]&\]VZ]V&VW&WqQ fZR^& fZV& aXg]U& R& VWa& UYV_& \UWWUY\& eRYU_VY\3& ;X& gU]]V[V_& U_g&VW&eX]_U\[V&]U\WWU\&R&WU&SVgU&\VY^]U&]VaV]iU^U8&R&WWR[ZV_& WU&gU]]VtU&U_g&!&XZ3&;X&aUWbVg]V_&UW&[Za\3 $*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


%a\VYV_& WU& gU]]VtU& ^V& bU8& TX& SXg]R_& U_g& VW& bV]YRW& SZR\& R& WVa&\R]Va&^V&bVg]X\&]Xa\R\&gVY&]VbU]\R^Va8&^U_ZY\&TR&SXW3WXQ fZV_& WU& bVxU& ^V& _U\UTU_g]V8& ^VRjUY\& SUb& U_ZY\& WU& bU]\& fZV&UgUYa&\VYRU&VW&[]VRj3&& 'XWWXfZV_&U&WhVj\]V_&VWa&J&XZa&^Z]a&VY&eRWV]U3&%Y]X\WWV_&VW& _U\UTU_g]V&U&bU]\R]&^hUfZq8&U_g&iXW\Va&UtZa\U^Va3&/V]&YX& TUiV]& ^V& SXaR]QWX8& bXaV_& VW& _U\UTU_g]V& aXg]V& bUbV]& ^V& eRW_& R& \X]YV_& U& VY]X\WWU]QWX& ^V& eX]_U& UtZa\U^U8& ^XgWV[UY\& VWa&Vj\]V_a&^VW&bUbV]&SUb&UiUWW3 0UWWV_&WU&SU_U&^hZYU&_R\tU&^V&^XYU&z^VaSU]\UY\&WU&bU]\&^VW& bVZ{& R& \VYR_& ZY& SRWRY^]V& ^hZY& \VRjR\& eR& R& [UR]Vgl& RYiRaRgWV& R&& ^RYa&TR&bXaV_&WhVY]X\WWU\3 /XaV_&UW&eXS&ZYU&XWWU&[]UY&U_g&UgZY^UY\&UR[ZU8&aUW&R&iV]^ZQ ]V\Va8&fZUY&U]]VYfZR&VW&gZWW8&RY\]X^Zu_&VW&_U\UTU_g]V&R&TX& ^VRjV_&gZWWR]&ZY&bU]VWW&^hTX]Va3&(W&SUb&^hUfZVa\&\V_ba8&TX& VaSX]]V_&R&b]V_aV_&VW&_U\UTU_g]V8&bV]&VjV_bWV8&aX\U&ZYU& \UZWU&U_g&WWRg]Va3&;X&^VRjV_&]Ve]V^U]&gl3&&0]URV_&WU&_R\tU&R& WhV_gXWSUWW& R& \UWWV_& WU& bVxU& VY& ]X^UYjVa3& ;X& aV]iR_& U_g& U_UYR^U&U&[Za\3&

"#$%"&'()*+(,

OM


;*&%4"!+19!,)(7!,%!((%2 #$'&%,#%$2"! 4%&! +! (+! 1+""+! ,%! (%"!*&%4" Q& J&#-$&& Q& I&0($$%$&.%&,,%0& Q& !&0($$(&.%&A("*+( #$'&%,#%$2"!!,%(!,)(7!,%!((%20!!! Q& !&,,(-+(&.%&,,%0&'#+.%+$(.(&

E|

4@?P=@=KJL! 4U\V_& b]R_V]& VWa& XZa8& RYSX]bX]V_& WU& WWV\& R& gU\V_& YXiUQ _VY\3& ([]V[ZV_& WU& eU]RYU& ^V& _RSU& VY& _RSU& R& gU\V_& gl& bV]&ViR\U]&fZV&Va&eX]_RY&[]Z_XWWa3&,U&b]VbU]USRd&YX&TU& ^V& fZV^U]& YR& _XW\& WqfZR^U& YR& _XW\& ^VYaU6& aR& VYa& bUaala& URjk&TX&SX]]V[R]V_&UeV[RY\&WWV\&X&eU]RYU&eRYa&U&USXYaV[ZR]& WU&SXYaRa\nYSRU&U^VfZU^U3& 'XW3WXfZV_& _UY\V[U& VY& ZYU& bUVWWU8& WU& eV_& eXY^]V& R& WhVaSU_bV_&gl&bV]&\X\U&aViU&aZbV]eqSRV3&(gXfZV_&ZYU&_VQ aZ]U&^V&_R[&SZWWV]X\&Ub]XjR_U^U_VY\&aR&Va&iXWVY&eRYa&R&ZY& SZWWV]X\&aR&Va& ^VaR\tU&fZV& aZ]\RY&_la& []ZRjZ\a&R&eV_& fZV& WU& _UaaU&Va&^Ra\]RgZVRjR&ZYReX]_V&bV]&\X\U&WU&bUVWWU3&'ZRYV_& ^hU_g^da&SXa\U\a&eRYa&fZV&fZV^RY&^UZ]U^Va&R&UYV_&bXaUY\& _la&_UY\V[U&U&WU&bUVWWU&SU^U&^ZVa&X&\]Va&S]Vba3& ,DAV!H?!AA?F 'XW3WXfZV_& UW& eXS& ZYU& SUaaXWU& U_g& UgZY^UY\& UR[ZU& R& TX& ^VRjV_& gZWWR]3& *Y\]X^Zu_& ZYU& WWUZYU& ^V& WWV\& SXY^VYaU^U& \UYSU^U& R& aVYaV& WhV\RfZV\U& ^V& WhVYi`a3& ,hUR[ZU& TU& ^V& SXQ g]R]& WU& WWUZYU3& (gURjV_& VW& eXS& & TX& ^VRjV_& SXZ]V& ZYVa& J& TX]Va8& [R]UY\& WU& WWUZYU& SU^U& TX]U3& .VRjV_& & ]Ve]V^U]& bV]& SX_bWV\&UgUYa&^hXg]R]3&& 1BEF=FM?!H?A!PA=F AU]SR_&WVa&S]Vba&U_g&UgZY^UY\&^XWx&^V&WWV\&R&WVa&VY]X\WWV_8& R&tU&\VYR_&WVa&bXa\]Va&WWVa\Va&bV]&aV]iR]QWVa3&

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


"#$%"&'()*+(,

E!


C&"(#+$&/%"&P-%.("Q$%

EI

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


BUY&aV]&^Xa&eV\a&[UR]Vgl&aR_ZW\UYRa6&_VY\]V&WWV[RU&aX]b]VaU& ZYU&&V\RfZV\U6&r$UWaU&U][VY\RYU&bV]&U&SU]Ya&]Xa\R^Va8&STR_RQ STZ]]R&bRSUY\s8&ZY&iVq&U&fZR&YX&TUiRU&iRa\&V_&iU&aUWZ^U]&UeVSQ \ZXaU_VY\&U_g&ZY&SXbV\&U&WhVafZVYU3&va&ZY&eV\&fZV&bX\&aV_Q gWU]&ZYU&VaSVYU&fZX\R^RUYU&VY&ZY&aZbV]_V]SU\8&bV]&U&_R&YX& iU&aV]&\UY&aR_bWV&YR&\UY&bUaaU\[V]U&bV]fZn&Va&iU&b]X^ZR]&U8& _V\]V&_la8&_V\]V&_VYoa8&ZYa&iZR\&_RW&fZRWk_V\]Va&^VW&_VZ& 4Z]cUSX&YU\UW8&U&WU&b]XiqYSRU&^V&4ZVYXa&(R]Va3&&&& PZUY& iUR[& \X]YU]& U& SUaU& ƒVY& aRWVYSR& R& U_g& VW& SUb& UWa& YpQ iXWaƒ&iUR[&aX]\R]&U&SU_RYU]&R&iUR[&iVZ]V&bU]VWWVa8&eU_qWRVa8& U^XWVaSVY\a&aX]XWWXaXa&R&gU]a&bWVYa3&*&bV]&_XW\&fZV&V_&iUR[& VaeX]xU]&YX&iUR[&^VaSXg]R]&]Va&^V&YXZ3&+X&iUR[&\]XgU]&]Va& ^ReV]VY\8&YX&iUR[&bX^V]&\]RU]&ZYU&aXWU&bV]aXYU&fZV&SVY\]la& WU&_ViU&U\VYSRd&X&^VabV]\la&WU&_ViU&SZ]RXaR\U\3&%YSU]U&_la8& ^RiV]aVa&bV]aXYVa&V_&iUY&SXYnRjV]&R&V_&iUY&aUWZ^U]&U_UQ gWV_VY\3&BUR[& SX_b]VY^]V& WWUiX]a& fZV8& aVYaV& U^iV]\R]QTX8& VY&UW[ZY&_X_VY\&TUiRU&bUaaU\&U&eX]_U]&bU]\&^V&3& (fZVa\&^RU&eVRU&SRYS&UYoa&fZV&U_g&^ZVa&_UWV\Va8&VW&_UWV\q& U_g&VW&&bX]\`\RW&R8&SU]UR&fZRY&aq_gXW8&VW&SUaS&bV]&b]X\V[R]Q_V& VW&SUb8&iUR[&^VRjU]&WU&\V]]U&VY&WU&fZUW&YX&TUiRU&\]RU\&YlRjV]8& bV]k&^V&WU&fZUW&V_&aVY\X&X][ZWWda&^V&aV]&eRWW3&+RY[p&V_&iU& XgWR[U]&U&eV]QTX&R&YX&bZS&^R]&fZV&YX&\RY[Zla&UW\]Va&XbSRXYay& VY&\X\&SUa8&aR&iUR[&^VSR^R]&UYU]Q_VhY&iU&aV]&bV]&b]XgWV_Va& fZV&aV[Z]U_VY\&YX_la&V]VY&[]VZa&VY&WU&_ViU&R_U[RYUSRd3& (Rjq&iU&aV]&fZV&iUR[&U]]RgU]8&SU]]V[U\&^hRW3WZaRXYa&R&VYSU]U& fZV& YRY[p& _hTUiRU& b]X_na& ZY& tU]^q& ^V& ]XaVa& \U_bXS& YX& _hTUiRU&bVYaU\&fZV&TR&\]XgU]RU&ZY&tU]^q&bWV&^hVabRYVa3&BUR[& \VYR]&b]XgWV_Va&b]ViRaRgWVa&R&^hUW\]Va&fZV&YX8&fZV&V_&iUY& "#$%"&'()*+(,

U[UeU]&bV]&aX]b]VaU3&;UiRU&^VSR^R\&SX_VYxU]&^V&YXZ&R&U]U& TUiRU&^V&eV]QTX&bV]&bU]\R^U&^XgWV6&WWZYo&^V&SUaU&R&VY&ZY&`_Q gR\& fZV& TUiRU& R_U[RYU\& _la& U_R[UgWV3& /V]k& UiZR8& U& WU& ^RaQ \`YSRU8&Va\RS&SXYiVYxZ\&fZV&YX&V_&bX^RU&bUaaU]&]Va&_RWWX]3& $VYaV&UfZVa\a&\V_ba&^V&^VaRW3WZaRXYa&R&aVYaV&UfZVa\a&^RVa& bUaaVtUY\& bV]& WU& bWU\tU& gZaSUY\& ]VabXa\Va8& aV[Z]U_VY\& YX& TUZ]RU&]VQSXYV[Z\&UabVS\Va&^V&_R&fZV&V_&iUY&UtZ^U]&U&aVQ [ZR]&VY^UiUY\&VY&UfZVa\Va&\V]]Va&Va\]UYoVa&fZV&SX_VYxUQ iVY&U&^VRjU]&^V&aV]QTX3&&&&&'X__XZ]Vh_&bV]&ZYU&aUWZ\USRd&UW& aZbV]_V]SU\&iU&aV]&ZY&UgUYa&R&ZY&^Vab]la&^RY\]V&^hZYU&VjQ bV]RnYSRU&^V&iR^U&aZ__U_VY\&VY]RfZR^X]U3&0UY\&iUR[&bVYQ aU]&VY&VW&SU_q&fZV&TUiRU&]VSX]]V[Z\8&fZV&U&bU]\R]&^hUfZVa\& ^RU& fZUY& V_& b]V[ZY\VY& aR& \X]YU]RU& U& iRZ]V& U& Wh(][VY\RYU& ]VabXYS& fZV& YX8& fZV& _XW\& bXfZVa& ]UXYa& V_& eU]RVY& \X]YU]3& /V]fZn&U&0U]]U[XYU&ƒ\UY&WWZYoƒ&R&UW&SXa\U\&^VW&)V^R\V]]UQ YR&aVY\X&fZV&TR&TU&VW&_VZ&VabUR3&&/V]fZn&U&0U]]U[XYU&ƒ\UY& WWZYoƒ&VW&SU_q&V_&iU&^Z]&U&SXYnRjV]&[VY\&UbUaaRXYU^U&bVW& \UY[X&U][VY\q3&/V]fZn&U&0U]]U[XYU&ƒ\UY&WWZYoƒ&iUR[&UaaXWR]& SXYiRZ]V&U_g&^ZVa&SZW\Z]Va6&WU&WXSUW8&fZV&SU^U&^RU&_hUbX]\U& _la&R&WU&^VW&_VZ&X]R[VY8&fZV&UtZ^X&U&^XYU]&U&SXYnRjV]&U&\]UQ ila&^V&WU&_paRSU&R&VW&gUWW3&/V]fZn&U&WU&gVWWU&0U]]U[XYU&ƒ\UY& WWZYoƒ8&UW&SXa\U\&^V&WU&_ViU&SX_bUYoU&^hUiVY\Z]Va8&^ZV_&& VY^UiUY\&ZY&b]XtVS\V&^V&^ReZaRd&^V&WU&SZW\Z]U&]RXbWU\VYaV&R8& S]VRVZQ_V8&la&^ReqSRW&^hVjbWRSU]&WhV_XSRd&fZV&_hVYiUVRj&&UW& iVZ]Vh_&VY\]V&\U]]U[XYRYVa&gUWWUY\&\UY[X&U][VY\q3&0U]]U[XQ YU8&WU&aViU&[VY\8&VW&_U]8&VW&\UY[X3&"UXYa&bV]&fZV^U]QaV3 .RZVY&fZV&VW&_dY&YX&Va\`&eV\&^h`\X_a8&Va\`&eV\&^hTRa\k]RVa3& (fZVa\&la&ZY&gXSq&^V&WU&_ViU3 EJ


C&)%+H&.%&A%$0(&)(2#"& C&)#.#-&+*($$&.*#/&& C4#-4('("&.*(<& C&,(1(&'*$$&


$%"1*&1"(=,B("&'(,B%0


;9#""+4 #$'&%,#%$2" Q& I,&(*1-(3 Q& I||1&A,#"&.h;*4*$'-$ Q& E||&1&.%&$-'"% Q& !|&),&.%&A,#"&.%&0("#+1%" Q& E&1&.%&$-'"%&.%&B(*+*,,( Q& )%+0(&A"%$'(

"#$%"&'()*+(,

4@?P=@=KJL /XaV_&WVa&eWX]a&^hTRgRaSZa&VY&]V_ZWW&U_g&UR[ZU&SUWVY\U&^ZQ ]UY\&!E&_RYZ\a8&^Vab]la&SUYiRV_&WhUR[ZU&R&VY&bXaV_&^V&e]VQ ^U8&TX&^VRjV_&^Z]UY\&OE&_RYZ\a3 /UaaU\&UfZVa\&\V_ba8&]V\R]V_&WVa&eWX]a&R&TR&UeV[R_&_VY\U3& ;X&bXaV_&U&WU&YViV]U8&^VRjV_&fZV&Va\R[ZR&gVY&e]V^&R&tU& TX&bX^V_&aV]iR]3

EK


4)((+"2&%!+!(+!-+""+ #$'&%,#%$2" z/%"&(&O&/%"$#+%${ Q& !3E&91&.%&/#,,($0"%&(&0"#$$#$ Q& G&'%4%$&&& Q& O&1"(+$&.h(,,& Q& I&A-,,%$&.%&,,#"%"&& Q& I||&),&.%&4"#-&.%&'("+&#&B%".-"%$&& Q& !&,,*)#+(&&& Q& !&'-,,%"(.%0(&.%&)#$0($$(& & .%&.*2#+ Q& JQO&'-,,%"(.%$&.h#,*& Q& $(,&*&/%4"%&+%1"%&('(4(0 & .%&)#,."%3 Q& !&/-+0(&.%&4*0@#&%+&/#,$&&& Q& (""D$&4($)(0*&/%"&('#)/(+:("&&

EG

4@?P=@=KJL 'X_VYSV_&gU]]VtUY\&VWa&RY[]V^RVY\a&bV]&_U]RYU]&VW&bXWWUaQ \]V6&VW&aZS&^V&WU&WWR_XYU8&WU&_Xa\UaaU8&VW&WWX]V]&Va_RSXWU\8&VW& gR\jX8& WU& aUW& R& VW& bVg]V3& "VY\V_& R& VRjZ[ZV_& VWa& \]XaaXa& ^V& bXWWUa\]V&R&VWa&^VRjV_&VY&ZY&gXW&U_g&VW&_U]RYU\3&;X&gU]]VQ [V_&gl&R&TX&^VRjV_&_U]RYU]&ZY&_qYR_&^V&JQO&TX]Va&eRYa&U&IO& TX]Va&SX_&U&_`jR_3&'X_&_la&\V_ba&Va\R[ZR&_RWWX]3&%YSVQ YV_&VW&eX]Y&U&!K|„3&0]URV_&VW&bXWWUa\]V&^VW&WqfZR^&zUbU]\UY\& UfZVa\&pW\R_{&R&VW&bXaV_&VY&ZYU&aUeU\U&^V&eX]Y&eXW]U^U&U_g& bUbV]&^hUWZ_RYR3&%W&SXW3WXfZV_&UW&eX]Y&^Z]UY\&ZYa&IE&_RYZ\a3& /VWV_&R&\UWWV_&VY&[]RWWa&WVa&SVgVa3&/VWV_&VWa&[]UYa&^hUWW3&%Y& ZYU&bUVWWU&[]UY&aXe]V[R_&WVa&SVgVa&U_g&WhUWW&eRYa&fZV&Va\RQ [ZRY&\]UYabU]VY\a3&(eV[R_&VW&bXWWUa\]V&U_g&VW&aZS&fZV&TU[R& ^VRjU\& UYU]8& VW& WqfZR^& ^VW& _U]RYU\& fZV& TUiqV_& UbU]\U\& R& VW& g]XZ3&;X&^VRjV_&SXZ]V&U&eXS&_R\t`&X&gURj&^Z]UY\&ZYU&_R\tU& TX]U& ]V_VYUY\& ^V& \UY\& VY& \UY\& WU& bUVWWU& bV]& ViR\U]& fZV& WU& SU]Y&ahTR&VY[UYjR3&$V]iR_&VW&bXWWUa\]V&SUWVY\&USX_bUYoU\&^V& WVa&SVgVa8&WU&aUWaU&R&WhU]]ka&gUa_U\R&gZWWR\3&&

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


"#$%"&'()*+(,

EM


C&-+(&(B%+0-"(&.*(&(&.*(


BRYS& ^VW& $VYV[UW8& UWW`& WU& iR^U& Va\UiU& _XW\& ^ReqSRW3& ,U& [VY\& bU]WUiU&^V&bU]VY\a8&U_RSa&X&SXYV[Z\a&R&^VW&aVZ&njR\&VY&YXZa& WWXSa& UWa& fZUWa& TUiRVY& UYU\& gZaSUY\& ZYU& iR^U& _RWWX]3& PZUY& WVa&SXaVa&Va\UY&\UY&^ReqSRWa&UW&\VZ&bUqa8&UfZVa\Va&TRa\k]RVa&V\& iUY&SUWUY\&R&\hR_U[RYVa&fZV&WU&iR^U&VY&UfZVa\a&WWXSa&la&SX_& ZY& bU]U^qa8& XY& la& e`SRW& \]VgUWWU]& R& [ZUYoU]& ^RYV]a& U_g& VWa&fZUWa&_RWWX]U]&YX&YX_la&WU&\ViU&iR^U8&aRYd&\U_gl&WU& ^VWa& \VZa3& *& ZY& ^RU& ^VSR^VRjVa& b]XiU]& aX]\& \Z& \U_gl3& +X& aV_b]V&la&ZY&SU_q&e`SRW8&_XW\a&^VWa&_VZa&SX_bU\]RX\Va& U]]RafZVY&WVa&aViVa&iR^Va&bV]&USXYaV[ZR]QTX8&R&YRY[p&YX& U]]RaSU&WU&iR^U&aR&YX&Va\`&^VaVabV]U\3& ,WXS&YXZ8&iR^U&YXiU3&0X\&VW&fZV&\hla&eU_RWRU]&fZV^U&VY]V]V3& ,U&iR^U&YXiU&aR[YReRSU&SX_VYxU]&^V&cV]X3&*Y\V[]U]QaV&la& VW&^RU&U&^RU3&'U^U&YXZ&bUa&fZV&eUa8&VY&WU&eVRYU8&UW&^Z]&VWa& \VZa&eRWWa&U&WhVaSXWU8&UW&aUWZ^U]&VWa&\VZa&iVuYa8&U&WhUaaRa\R]& U&SWUaaVa&^V&SUa\VWW`&X&SU\UW`&la&ZY&bUa&SUb&VY^UiUY\8&ZY& bUa& SUb& U& YX]_UWR\cU]& WU& \ViU& iR^U8& bV]& eU_RWRU]R\cU]Q\V& U_g&UWWk&fZV&la&YXZ3& va&ZYU&UiVY\Z]U8&ZYU&_RSU&SX_&UfZVa\&b]XtVS\V3&PZUY&VYa& iUY&SXYiR^U]&U&bU]\RSRbU]QTR&R&iU_&USSV^R]8&VYa&iU_&aVY\R]& _XW\& TXY]U\a& bV]& WU& RYiR\USRd3& /VYaV_& fZV& la& ZYU& _UYV]U& ^V&_Xa\]U]& WU& YXa\]U& []U\R\Z^& U& \X\a& UfZVWWa& fZV& VYa& TUY& UtZ^U\&U&eV]&fZV&0U]]U[XYU&aR[ZR&SUaU&YXa\]U3&$UgqV_&VY& fZn&SXYaRa\RU&VW&b]XtVS\V8&bV]k&SXa\UiU&R_U[RYU]&SX_&aVQ ]RU& WU& bZgWRSUSRd& eRYUW3& *[ZUW& fZV& WU& RY\V[]USRd8& SU^U& ^RU& UiUYx`iV_& ZYU& _RSU8& UWgR]UY\& ZY& bXS& _la& VW& eRYUW8&R&VYa& UY`iV_&aVY\RY\&_la&Sk_X^Va3&

"#$%"&'()*+(,

PZUY&V\a&YV[]V8&WU&[VY\&aUb&fZV&V\a&Va\]UY[V]3&;R&TU&_XW\a& b]VtZ^RSRa3&2X&TV&\RY[Z\&aX]\8&\RYS&ZY&gXY&\]VgUWW8&adS&VY[RYQ oV]&R&^Va&fZV&iUR[&U]]RgU]&Va\RS&VY&ZYU&V_b]VaU&U&BUWW_XWW3& %Wa&_VZa&SX_bUYoa&^V&eVRYU&_hVYaVYoUiVY&bU]UZWVa&YXiVa& SU^U&^RU8&VWa&_VZa&eRWWa&UW&\X]YU]&^V&WhVaSXWU&eVRVY&VW&_U\VRj3& %WWa&bU]WVY&_RWWX]&VW&SU\UW`&fZV&WU&WWVY[ZU&^VW&_VZ&bUqa3& 0RYS&ZYU&gXYU&XSZbUSRd8&fZV&V_&bV]_V\&_UY\VYR]&UfZq&WU& _ViU&^XYU&R&VWa&_VZa&eRWWa&R&bX]\U]&ZYU&iR^U&YX]_UW3&(W[ZYa& ^VWa&_VZa&SX_bU\]RX\Va&TUY&\RY[Z\&_VYoa&aX]\8&WU&S]RaR&VWa& TU& ^VRjU\& aVYaV& eVRYU& R& U]U& bV]& bX^V]& [ZUYoU]QaV& WU& iR^U& iVYVY&UWa&_V]SU\a&U_gZWUY\a3&/VYaX&fZV&VWWa&bU\VRjVY&_la& ^RaS]R_RYUSRd&R&^V&iV[U^Va&WU&[VY\&VWa&eU&SX_VY\U]Ra&^VaQ U[]U^UgWVa8& bV]k& WU& [VY\& ^VW& $VYV[UW& aX_& _XW\& \]VgUWWUQ ^X]a8&\RY[ZV_&WU&eVRYU&fZV&\RY[ZV_3&$X_&\U_gl&_XW\&XgV]\a& R&U_R[UgWVa8&bV]&URjk&fZUY&WU&[VY\&VYa&SXYVRj8&VWa&b]VtZ^RSRa& Va&^Va_ZY\VY&]`bR^8&^VRjVY&^V&iVZ]VhYa&SX_&U&rYV[]Vas&R& bUaaVY&U&iVZ]VhYa&SX_&U&U_RSa3& +XaUW\]Va&aX_&UeX]\ZYU\a8&bV]k&iXWV_&aV]&aXWR^U]Ra&U_g&UWQ \]Va&SX_bU\]RX\Va&fZV&TUY&\RY[Z\&_VYoa&aX]\8&bV]&URjk&TV_& S]VU\&WU&YXa\]U&UaaXSRUSRd8&bV]&SX_bU]\R]&R&UtZ^U]&UW\]Va& bV]aXYVa&VY&VW&aVZ&SU_q&SUb&U&WU&RY\V[]USRd3&$R&V\&fZVQ ^Va&aVYaV&eVRYU8&X&aR&\VYa&VWa&\VZa&eRWWa&R&VabXaU&UW&$VYVQ [UW8&Va&eU&^ReqSRW&aVY\R]Q\V&SX_&U&SUaU3&,U&aViU&UganYSRU&V\& ]VSX]^U&U&SU^U&_X_VY\&fZV&V\a&WWZYo&R&fZV&Va\`a&aXW8&bV]& URjk& VWa& SX_bU\]RX\Va& Va& SXYiV]\VRjVY& VY& WU& \ViU& YXiU& eU_qWRU&R&eV_&bRYoU&\X\a&tZY\a3

F!


C&)%+H&.%&A%$0(&)(2#"& C&%$0%A:&0#""%$&& C&<*,,*()&B%1(&


5$'("&B*B%$


;"+/+2+!4+#"+ #$'&%,#%$2" z/%"&(&F&/%"$#+%${ Q& )*1&P-*,#&.%&A"*2#,%$& Q& )*1&P-*,#&.%&'("+&.%&4#-&/*'(.(&& Q& )*1&P-*,#&.%&'(+$(,(.(&& Q& .-%$&'-,,%"(.%$&.h#,*&&& Q& $(,&(,&1-$0&&& Q& -+(&0($$(&.h;#1(#&& Q& $*$&#-$&&& Q& /(0('#+%$&z4(+(+(&)($ & ',%&A"%1*.({

"#$%"&'()*+(,

4@?P=@=KJL "V_ZWWV_&VWa&e]RtXWVa&^Z]UY\&\X\U&WU&YR\&VY&UR[ZU&UgZY^UY\3& %Wa&bXaV_&U&SXZ]V&VY&UfZVa\U&_U\VRjU&UR[ZU&U_g&ZYU&SZQ WWV]U^U&^hXWR&R&fZUY&Va\R[ZRY&gZWWR\a&VWa&aUWV_3&%Y&ZYU&bUVWWU& VaSUWeV_&ZYU&SZWWV]U^U&^hXWR8&TR&UeV[R_&WU&SU]Y&bRSU^U&R&WU& ^VRjV_&e]V[R]8&UeV[R_&WU&_VR\U\&^V&WhTX[UX8&]V_XiVY\&U_g& ZYU&SZWWV]U&^V&eZa\U&R&TX&^VRjV_&aXe]V[R]&ZYa&_RYZ\a3&A]V[R_& VY&VW&aVZ&b]XbR&[]VRj&WU&SUYaUWU^U&\UWWU^U&VY&\]XaaXa&eRYV\a& eRYa& fZV& Va\R[ZRY& gVY& \X]]U\a3& PZUY& VWa& e]RtXWVa& tU& Va\R[ZRY& gZWWR\a8& UeV[R_& WU& ]Va\U& ^V& WhTX[UX& R& TX& ^VRjV_& SXZ]V& ZYa& SRYS& _RYZ\a& _la3& /]VbU]V_& WVa& U]VbVa& R& VW& jRWR8& e]V[R_& VWa& XZa8&VWa&bU\USXYVa&R&TX&aV]iR_&\X\&VY&ZYU&aUeU\U8&USX_bUYoU\& U_g&U]]ka&gWUYS&R&UWiXSU\3&

FE


;4)"2&%!,%!'%(+2#$%" #$'&%,#%$2" Q& !&'(*@(&.%&1%,(0*+(&$(4#"&)(.-*@(&& Q& !&'(*@(&.%&1%,(0*+(&$(4#"&1%".$&&& Q& !&'(*@(&.%&1%,(0*+(&$(4#"&,,*)#+(&& Q& !&$#4"%&.%&1%,(0*+(&$%+$%&$(4#"&& Q& !&91&.%&,,%0&'#+.%+$(.(&&& Q& !&,&.%&+(0(&,>P-*.(&&&&

FF

4@?P=@=KJL /V]&SU^U&aXg]V&^V&[VWU\RYU&VaSUWeV_&I||&_W&^hUR[ZU8&VY&WU& fZUW&^RaaXWV_&VW&SXY\RY[Z\8&R&TR&UeV[R_&I||&_W&_la&^hUR[ZU& e]V^U3&(&SXY\RYZUSRd&WU&SXW3WXfZV_&U&WU&YViV]U3&AV_&UfZVa\& bUa&bV]&SU^U&aXg]V3&.Vab]la&U[UeV_&WU&_VR\U\&^V&WU&[VWUQ \RYU& ^V& aUgX]& WWR_XYU8& WU& gU]]V[V_& tZY\U_VY\& U_g& WU& WWV\& SXY^VYaU^U8&^ZVa&W`_RYVa&^V&[VWU\RYU&aVYaV&aUgX]&R&WU&YU\U8& TX&bXaV_&\X\&tZY\&VY&ZY&gXW&[]Xa&R&TR&bUaaV_&WU&gU\V^X]U&eRYa& fZV&fZV^R&TX_X[VYR&R&aVYaV&[]Z_XWWa3& 0UWWV_&&WU&]Va\U&^V&WU&[VWU\RYU&^V&SXWX]a&VY&fZU^]U^V\a&bVQ \R\a& R& VWa& UeV[R_& U& WU& gU]]VtU& UYUY\& U_g& SX_b\V& ^V& YX& eV]& _UWgl& VWa& ^UZV\a3& ;X& SXW3WXfZV_& VY& [X\V\a& \]UYabU]VY\a& R& TX&bXaV_&U&WU&YViV]U&^Z]UY\&^ZVa&TX]Va&Ub]XjR_U^U_VY\3& 2U&bX^V_&aV]iR]&R&_VYtU]N&&

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


"#$%"&'()*+(,

FK


C&)*,&A%*+%$&/%"&0*"("&%+.(B(+0&


"VSX]^X& ZYU& RYe`YSRU& eVWRx& U& *gU[Zl& 0XWR_U& z'XWk_gRU{3& .hU^XWVaSVY\&\]VgUWWUiU&bV]&UtZ^U]&ZYU&_RSU&WU&_ViU&_U]V& U_g&^RYV]a8&tU&fZV&VW&_VZ&bU]V&V]U&jXeV]&R&&iRU\tUiU&eX]xU3& ;X&eVRU&aVYaV&^VRjU]&VWa&_VZa&Va\Z^Ra3&.Z]UY\&VW&gU\jRWWV]U\& iUR[&SXYnRjV]&WU&fZV&UiZR&la&WU&_ViU&^XYU3& BUR[& VY\]U]& U& WU& bXWRSRU& YUSRXYUW& ^V& 'XWk_gRU& bV]fZn& _hU[]U^UiU&R&iUR[&XSZbU]QTR&^RiV]aXa&WWXSa&^V&\]VgUWW3&%]U& eVWRxy& bV]k& V_& iUR[& ^VaVYSUY\U]& fZUY& iUR[& iVZ]V& SX_& UWa& SX_UY^UY\a& YX& VWa& R_bX]\UiVY& WVa& YXa\]Va& iR^Va8& YX_la& WhU]_U_VY\3& .Z]UY\& ZYVa& VWVSSRXYa& iU_& bU\R]& ZYU& V_gXaQ SU^U8& iUY& _U\U]& ZY& SX_bUYo& fZV& Va\UiU& UW& _VZ& SXa\U\3& (& WU&_ViU&VabXaU&\X\&URjk&WU&bXaUiU&_XW\&YV]iRXaU8&^VRU&fZV& aX]\RU& iRZ& ^V& SUaU& bV]k& fZV& YX& aUgRU& _UR& aR& \X]YU]RU3& %WWU& Va\Z^RUiU&U&WU&ZYRiV]aR\U\&R&\]VgUWWUiU3&-YU&U_R[U&aViU&^V&WU& eVRYU& iU& iRU\tU]& U& %abUYoU3& )UY\VYRVY& SXY\US\V& ^V& \UY\& VY& \UY\8&WU&SX_bUYoU&U&WhVaSXW\U]&VWa&\V_X]a&^V&WU&_ViU&VabXaU& WR&iU&^R]6&r/V]&fZn&YX&ilYaw&.VRjUQTX&\X\&R&iVYRZ&SUb&UfZqs3& ,U&_ViU&VabXaU&iU&iRU\tU]&UW&[VYV]&R&UW&SUb&^V&\]Va&_VaXa&tX& \U_gl&V]U&UfZq3&(fZVa\&_U\VRj&UYo&iUY&iVYR]&VWa&_VZa&eRWWa3& (iZR8&WU&_ViU&eRWWU&\]VgUWWU&U&WhVjn]SR\&YUSRXYUW&VabUYoXW&R&\l& ^Xa&eRWWa8&R&VW&_VZ&eRWW&eU&gU\jRWWV]U\3&&& BUR[& U]]RgU]& b]R_V]& U& BR\k]RU3& 'RZ\U\& VYSUY\U^X]U& bV]& WU& aViU&[VY\&R&b]VSRXaU&bV]&WU&aViU&iV[V\USRd3&BUR[&SX_VYxU]&U& gZaSU]&eVRYU8&tX&aUgRU&fZV&TUiRU&^hVYe]XY\U]Q_V&U&SXaVa&fZV& _UR&TUiRU&eV\8&bV]k&Va\UiU&eVWRx&UW&SXa\U\&^V&WU&_ViU&^XYU3& ,U& _ViU& b]R_V]U& eVRYU& iU& aV]& ]VY\UY\& SX\jVa& R& VY[]VRjUY\& SU_RXYa8& V_& iUY& eV]& ZY& SXY\]US\V& R& iUR[& bX^V]& ]V[ZWU]R\Q cU]& VWa& _VZa& bUbV]a3& .Vab]la& iUR[& UYU]& U& ^V_UYU]& eVRYU& VY&ZYU&[UaXWRYV]U&bV]fZn&Va\UiU&_la&U&b]Xb&^V&BR\k]RU8&U& WhVY\]ViRa\U&WhVYSU]]V[U\&V_&iU&^R]&fZV&tX&]VZYRU&VWa&]VfZRQ aR\a&bV]&WU&eVRYU8&bV]k&fZV&WhU_X&YX&iXWRU&bV]aXYVa&^V&bVWW& _X]VYU3&BUR[&aX]\R]&_XW\&\]Ra\8&iUR[&bWX]U]&_XW\8&bV]k&V_&iUR[& "#$%"&'()*+(,

UeV]]U]& U& .lZ& R& V_& iUR[& ^R]6& sTV& \R]U]& VY^UiUY\s3&BUR[& \VQ YR]&_RW&eVRYVa&^ReV]VY\a3&BUR[&USXYaV[ZR]&eVRYU&VY&ZY&_V]SU\& U_gZWUY\&R&iRU\tUiU&^V&bXgWV&VY&bXgWV&iVYVY\&aUgU\Va8&^VaQ b]la&iUR[&aV]&]VbU]\R^X]&^V&bRccVa3&(W&SXa\U\&^V&WU&bRccV]RU& TR&TUiRU&ZY&Va\UgWR_VY\&^V&]VY\U\&^V&SX\jVa8&iUR[&bU]WU]&U_g& WhU_X8&Wh([Za\qY8&R&V_&iU&SXY\]US\U]8&bV]k&tX&aV[ZRU&gZaSUY\& UW[ZYU&SXaU&fZV&_hU[]U^la3&BUR[&\]VgUWWU]&SX_&U&]VbU]\R^X]& ^V& ^RU]Ra8& SX_& U& ]VbU]\R^X]& ^V& bU3& (Wa& WWXSa& XY& \]VgUWWUiU& aV_b]V&iUY&aV]&_XW\&U_UgWVa&U_g&_R8&V_&^VRVY&fZV&\X]Yla& fZUY&iXW[Zla&tU&fZV&_hVaeX]xUiU&bV]&eV]&WVa&SXaVa&gl3&-YVa& iUSUYSVa&iU_&iVYR]&U&0U]]U[XYU&R&U&$UWXZ3&,U&_ViU&VabXaU& Va&iU&VYU_X]U]&^V&WU&SRZ\U\8&WR&iUY&&U[]U^U]&VW&SWR_U&R&WU&bWUQ \tU8&bV]fZn&U&BR\k]RU&bV]&U&UfZVa\Va&^U\Va&VYSU]U&bX]\`iV_& tV]aVR&R&UfZq&\X\a&UYUiVY&VY&_`YR[U&SZ]\U3&BU_&^VSR^R]&iVYR]& U&iRZ]V&UfZq&R&SX_&V]U&WU&_X^U&iU_&U[UeU]&ZY&bRa&U&4XYUiRa\U3& 0VYRU&\X\a&VWa&bV]_RaXa&^V&SXY^ZR]8&URjq&fZV&iUR[&SX_VYxU]& U&\]VgUWWU]&^V&SXY^ZS\X]&^V&SU_Rd&R&UiZR&VY&^RU&_hU[]U^U&WU& _ViU&eVRYU3&,U&_ViU&VabXaU&la&iR[RWUY\&^V&aV[Z]V\U\3&$V_Q b]V& TV_& bVYaU\& fZV& ZY& la& ^hXY& iRZ8& bV]& URjk& VYa& U[]U^U& ]VWUSRXYU]QYXa& U_g& \X\Va& WVa& bV]aXYVa& aVYaV& _R]U]& ^hXY& ilYVY8&YR&^hXY&adY3&/V]&RY\V[]U]QaV8&VW&_la&R_bX]\UY\&la&eV]& aV_b]V&VW&_RWWX]&bV]&UWa&UW\]Va8&aV]&]VabXYaUgWVa&R&]VabVS\ZXQ aXa3&;V&SXYV[Z\&bV]aXYVa&VjSVW3WVY\a&U_g&WVa&fZUWa&V_&]VWUQ SRXYX&YX&YX_la&VY&Wh`_gR\&^V&eVRYU8&aRYd&\U_gl&VY&WU&_ViU& iR^U&^R`]RU3&(fZq&VYa&aVY\R_&_XW\&U&[Za\y&VW&_VZ&eRWW8&<RWWRU_& (Y^]la8& ahTR& iU& U^Ub\U]& e`SRW_VY\8& tU& aUb& bU]WU]& VY& SU\UW`3& 2X&bVW&_VZ&\]VgUWW&Va\RS&aV_b]V&eX]U8&TX&TV&\RY[Z\&ZYU&_RSU& _la&^ReqSRW&bV]&b]US\RSU]&WhR^RX_U&bV]k&_hU[]U^U&WU&WWVY[ZU& SU\UWUYU3&'U^U&iV[U^U&fZV&\VYR_&XbX]\ZYR\U\&iRaR\V_&UW\]Va& bXgWVa&^V&'U\UWZYoU8&VYa&U[]U^U&VW&_VYtU]&SU\UW`3&+X&_hTV& aVY\R\&^RaS]R_RYU\&bV]&]Va8&adS&ZY&\U]]U[XYq&_la3

FM


C&)%+H&.%&A%$0(&)(2#"& C&@*(#&)*(#&$-+&& C&$(,B(.#"&)3B*,,("&


$%"1*&1"(-


;'6)2#%!+!(+!4(+$X+!

"#$%"&'()*+(,

#$'&%,#%$2"!4%&!+!(+!1+""+ z/%"&(&F&/%"$#+%${ Q& J||&1&.%&A("*+(& Q& !||&),&.h(*1-(&

4@?P=@=KJL!H?!A=!I=GG= /XaV_& WU& eU]RYU& VY& ZY& gXW8& UeV[R_& WhUR[ZU& R& ]V_VYV_& gl& eRYa& fZV& fZV^R& ZYU& gU]]VtU& & TX_X[nYRU3& .VRjV_& ]VbXaU]& _VY\]V&b]VbU]V_&VW&eU]SR_VY\3&

#$'&%,#%$2"!4%&!+(!/+&*#20 Q& I||&1&.%&'("+&/*'(.(&.%&/#"'& Q& -+&0"#$&.%&/#""# Q& $(,8&$-'"%& Q& $#2(& Q& B*&4,(+'& Q& (*1-(

4@?P=@=KJL!H?A!W=@KJI?EF 0UWWV_&VW&bX]]X&U&\]XaaV\a3&/XaV_&WU&SU]Y&bRSU^U&VY&ZY& gXW8& UeV[R_& aUW8& ZYU& _RSU& ^V& aZS]V8& ZYU& SZWWV]U^U& ^V& aXtU8& iR& gWUYS& R& ZYU& \UaaV\U& ^hUR[ZU8& R& TX& ]V_VYV_& eRYa& fZV&Va&gU]]V[R&gl3& 4@?P=@=KJL!H?!A=!P=GF=!'BD!2J? 0UWWV_&WU&_UaaU&U&\]XaaV\a8&U_g&WhUtZ^U&^hZY&SX]]d8&eRYa&fZV&& USXYaV[ZR_&ZYU&_UaaU&eRYU8&bXaV_&WU&SU]Y&UW&SVY\]V&R&b]VQ _V_&WVa&iX]Va&bV]&USXYaV[ZR]&ZYU&eX]_U&U]\VaUYU3&& %aSUWeV_&WhXWR&U&WU&bUVWWU8&SXW3WXfZV_&WVa&S]Va\Va&^VRjUY\& VabUR& VY\]V& VWWVa& zZYU& iV[U^U& SZR\Va& ahRYeWVY& ZYU& _RSU{3& (eV[R_&UR[ZU&eRYa&U&[UR]Vgl&SXg]R]&WU&S]Va\U8&TX&^VRjV_& gZWWR]& U_g& WU& \UbU& bXaU^U& ZYa& !E& _RYZ\a3& PZUY& ahTU[R& ViUbX]U\&WhUR[ZU&tU&Va\`&WWVa\3&$V]iR_&U&WU&\UZWU&U_g&iRYUQ []V&gU]]VtU\&U_g&aUWaU&^V&aXtU3&&&&&

KJ


;((+')"2#$"!+(!R+4)&! #$'&%,#%$2" z/%"&(&F&/%"$#+%${ Q&!&91&.%&,,(1#$0*+$ Q&E||&1&.h%$/(1-%0*$& Q&I||&1&.%&)#+1%0%$&B%".%$&& Q&I||&1&.%&4"#0$&.%&$#2(& Q&E|&1&.h(,1-%$&.%,&)("&& Q&-+&0"#$$%0&.%&1*+1%4"%& Q&-+(&4"(+P-%0(&.%&'*4-,%0&&& Q&$(,&&& Q&#,* Q&$(,$(&.%&$#2( Q&J|&1&.%&)(*'%+(&&&

KO

4@?P=@=KJL 0UWWV_&WVa&_XY[V\Va&U&\R]Va&eRYVa3&4ZWWR_&VWa&VabU[ZV\Ra8&WVa& _XY[V\Va&R&VWa&g]X\a&^V&aXtU8&]VaV]iV_&VY&ZY&bWU\&bV]&U&^VaQ b]la3&&& #g]R_&WVa&SZVa&^VWa&WWU[Xa\RYa8&SXY^R_VY\V_&U_g&aUW&R&ZYU& SUbU& eRYU& ^V& )URSVYU8& SXW3WXfZV_& VY& ZY& bWU\& U_g& VW& [RYQ [Vg]V&VY&]X^UYjVa8&R&TX&eV_&SXZ]V&UW&iUbX]&J&_RYZ\a&U_g& UR[ZU&gZWWRY\8&^VRjV_&]VbXaU]&I&_RYZ\a&_la&U_g&VW&eXS&UbUQ [U\3&& )VY\]Va\UY\8&b]VbU]V_&VW&bWU\&U_g&VWa&VabU[ZV\Ra8&WVa&_XYQ [V\Va8&VWa&g]X\a&^V&aXtU&R&WVa&UW[ZVa&^VW&_U]8&SXW3WXfZV_&VWa& WWU[Xa\RYa&R&^VSX]V_&U_g&SRgZWV\8&TX&U_UYR_&U_g&aUWaU&^V& aXtU&R&tX&]ZRjV_&U_g&XWR&_XW\&SUWVY\&tZa\&UgUYa&^V&aV]iR]3&

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


;2+$'-6+$!Y>DA?G!HN=@@ZG!=I>!<DKDA=F=[! #$'&%,#%$2"! z/%"&(&F&/%"$#+%${ Q& I||&1&.%&A("*+(&.h(""D$&& Q& (*1-(&0~4*( Q& 4#,%0%$&.%&@#'#,(0(& Q& /#,$&.%&$#2(

"#$%"&'()*+(,

4@?P=@=KJL! /]VbU]V_&ZYU&_UaaU&U_g&WU&eU]RYU&^hU]]ka&R&WhUR[ZU&\ngRU8& fZUY& \VYR_& WU& _UaaU& gVY& gU]]VtU^U& R& SXYaRa\VY\8& aVbU]V_& \]XaaXa&^V&WU&[]UY^`]RU&^hZY&[]U&^V&]Uu_3&'XW3WXfZV_&WU&gXQ WV\U&^V&jXSXWU\U&^RY\]V&^VW&]Uu_&R&VW&\UYfZV_&^XYUY\QWR&eX]Q _U&^V&gXWU&]X^XYU3&/XaV_&WhUR[ZU&UW&eXS&R&\R]V_&WVa&gXWV\Va& \UY[oZUY& fZUY& Va\`& gZWWRY\8& \UbV_& R& ^VRjV_& SXZ]V& U& eXS& _R\t`&ZYa&E&_RYZ\a3&0]URV_&WVa&gXWV\Va&^V&WU&SUaaXWU&R&WVa& U]]VgXaaV_&U_g&WU&bXWa&^V&aXtU3&;X&bX^V_&aV]iR]&SUWVY\& X&e]V^&zI|&_RYZ\a&U&WU&YViV]U{&R&USX_bUYoU]QTX&U_g&ZYU& gXWU&^V&[VWU\&X&^V&YU\U3&&

KE


C&.*$'#+0*+-70(0$


%W& _VZ& YX_& la& @RUX& )RUX& $ZY8& R& iRYS& ^V& WhVa\& ^V& WU& @RYU3& (& WhV^U\& ^V& aV\& UYoa8& VWa& _VZa& bU]Va& iUY& V_b]VY^]V& WU& aViU& UiVY\Z]U& U& WU& ]VSV]SU& ^hZY& eZ\Z]& _RWWX]3& .Vab]la& ^h%fZU^X]&R&4]UaRW8&)U^]R^&R&BUWnYSRU8&iUY&]VSUWU]&U&4U]Q SVWXYU&XY&iUY&Xg]R]&ZY&]Va\UZ]UY\3&& (_g&aV\&UYoa&V_&iUR[&fZV^U]&U&WU&@RYU&U_g&Wh`iRU&eRYa&UWa&SUQ \X]cV3&(WW`&V]U&eVWRx8&bV]k&YX&VY\VYRU&bV]&fZn&VWa&_VZa&bU]Va& TUiRVY&_U]jU\8&R&VYSU]U&fZV&WU&_ViU&`iRU&V_&^VRU&fZV&V]U& bV]&^XYU]QYXa&ZYU&iR^U&_RWWX]8&tX&Va\UiU&V_bRbU^U&U_g&VWWa3& %Y& UfZVWWU& nbXSU& WVa& SX_ZYRSUSRXYa& YX& V]VY& SX_& U]U8& UW& _VZ&bXgWV&YX_la&TR&TUiRU&ZY&\VWneXY&R&eVRU&eUW\U&^V_UYU]& ^RU& R& TX]U& bV]& ZaU]QWX3&0]XgUiU& _XW\& U& eUW\U]& VWa& _VZa& bUQ ]Va3&%WWa&_hVYiRUiVY&SXaVa&aVYcRWWVa8&bV]k&fZV&UW&_VZ&bXgWV& V]VY& ZYU& YXiV\U\8& ZYU& iV[U^U& V_& iUY& VYiRU]& ZY& YRYX\& ^V& .RaYVo3&%]U&WhpYRSU&tX[ZRYU&XSSR^VY\UW&VY&\X\&VW&bXgWVN&-Y&UWQ \]V&SXb8&ZYU&SURjU&^V&]V\XWU^X]a&^V&IO&SXWX]a8&UW&_VZ&bXgWV& YX_la&TR&TUiRU&SURjVa&^V&aRa&SXWX]aN&-Y&SXb8&VW&_VZ&XYSWV& iU&iVYR]&U&WU&@RYU&U&iRaR\U]QYXa&R&VYa&iU&[]UiU]&U_g&ZY&iq^VX& ^hUfZVa\a&^hUgUYa&^V&SRY\Va&[]UYa8&bV]fZn&VWa&_VZa&bU]Va& VYa&iVRVaaRY3&%W&_VZ&bU]V&VY&iVZ]VhYa&UW&iq^VX&Va&iU&bXaU]& U&bWX]U]8&iU&[ZU]^U]&WU&SRY\U&SX_&aR&eXa&ZY&\]VaX]8&bV]k&_UR&WU& iVRU8&bV]fZn&WR&]VaZW\UiU&_UaaU&^XWX]da3&& PZUY&VWa&_VZa&bU]Va&V_&iUY&]VSWU_U]8&eXZ&ZY&jXS&bV]&U& _R8&\VYRU&!O&UYoa8&R&Va\UiU&USXa\Z_U^U&U&Va\U]&aXWU3&0VYRU& ]VSVWa&^V&^VaU]]VWU]Q_V&^VWa&_VZa&eU_RWRU]a&R&U_RSa&R&bX]& ^hUYU]&U&ZY&bUqa&\UY&WWZYo`&R&^ReV]VY\8&R_U[RYUiU&ZY&bUqa& ^V&[VY\&]XaaU&R&U_g&VWa&ZWWa&^ReV]VY\a3&+X&aUgRU&SX_&aVQ ]RVY&WVa&SXaVa&R&URjk&_hVabUY\UiU3& "#$%"&'()*+(,

(W& b]RYSRbR& \X\& aV_gWUiU& UYU]& gl3& %Wa& _VZa& bU]Va& Va& iUY& _Xa\]U]&_XW\&UeVS\ZXaXa3&0X\U&WU&eU_qWRU&fZV&Va\UiU&UfZq8&XYQ SWVa8&SXaRYa8&iVYRVY&U&iVZ]Vh_&R&&SU^U&^RU&V]U&ZYU&eVa\U3&(W& SXW3WV[R& YX& iU& aV]& \UY& ^ReqSRW& SX_& V_& \V_RU8& tU& fZV& VYSU]U& fZV&YX&VY\VYRU&]Va8&VWa&SX_bUYoa8&Va&iUY&VaeX]xU]&R&V_&iUY& eV]& VW& SU_q& _la& e`SRW& bV]& UWa& Va\Z^Ra& R& WU& RY\V[]USRd3& +X& TR& TUiRU&^RU&fZV&YX&fZV^laaR_&bV]&jV]]U]&R&^RiV]\R]QYXa3&& %W&_la&b]XgWV_`\RS&V]U&WU&]VWUSRd&U_g&VWa&_VZa&bU]Va3&0UY\& ^V&\V_ba&aVbU]U\a&R&tX&VY&bWVYU&U^XWVaSnYSRU&SU]US\V]R\cUQ ^U&bV]&bXS&SXYeX]_Ra_V&R&_XW\U&]VgVW3WRU&R&U&aXg]V&VWa& TUiRU&^hUtZ^U]&UW&]Va\UZ]UY\&VWa&SUba&^V&aV\_UYUN %a\UiU& V_bRbU^U& U_g& VWWa8& bVYaUiU& fZV& b]R_V]& _hTUiRVY& UgUY^XYU\& U& WU& @RYU& & R& ^Vab]la& _hTUiRVY& eV\& UgUY^XYU]&\X\&VW&fZV&_hV]U&SXYV[Z\&R&_hTUiRVY&eX]xU\&U& SX_VYxU]&ZYU&YXiU&iR^U3 (Y`iV_& U& WhVa[WlaRU& ViUY[nWRSU8& b]R_V]& TR& UYUiU& bV]fZn& V]U&WhpYRS&WWXS&XY&bX^RU&\]XgU]&_XW\a&jRYVaXa&tZY\a8&^Vab]la& iUR[&\VYR]&ZYU&\]XgU^U&bV]aXYUW&U_g&2Vapa3&(WWq&V_&iUY&VYQ aVYoU]& SX_& \VYR]& VfZRWRg]R& U& WU& iR^U3& (Rjk& V_& iU& UtZ^U]& U& bXS&U&bXS&VY&WU&]VWUSRd&U_g&VWa&_VZa&bU]Va3&(WWq&\U_gl&iUR[& SXYnRjV]&U&fZR&UiZR&la&VW&_VZ&Vabka&R&UW&SUaU]QYXa&iU_&iVQ YR]&U&iRZ]V&U&0U]]U[XYU3&2ZY\U_VY\&U_g&VW&aVZ&[V]_`&iU_& Xg]R]&VW&]Va\UZ]UY\&+XZ&)dY8&fZV&VYa&TU&UtZ^U\&U&]VWUSRXYU]Q YXa&U_g&WU&SRZ\U\3&0VYR_&^Xa&eRWWa&fZV&adY&ZYU&gVYV^RSSRd3& .Z]QWXa&U&WhVaSXWU8&U&WVa&US\RiR\U\a&Vj\]UVaSXWU]a8&UW&SXYaV]Q iU\X]R8&V\S3&aV_b]V&TU&Va\U\&ZYU&gXYU&VjbV]RnYSRU&R&^XYX& []`SRVa&^hTUiV]&Va\U\&aV_b]V&\UY&gVY&USSVb\U^U3&%_&aVY\X& _XW\&\U]]U[XYRYU3&$dS&ZYU&_la3

KK


C&B(,#"(+0&%,&/"#2%'0%


"#&'()*+(,8&&$#-9(:+(&';*+18&&$(,B(.#"&"*4($8&8&'(&0(""(1#+(&'%+0"%&.h("03 =,B("&'(,B%0


$RYV][RVa& ,XSUWa& la& ZY& b]XtVS\V& fZV& TU& U]\RSZWU\& ^RiV]aXa& \V_Va& aXg]V& VWa& fZUWa& iXWRU& \]VgUWWU]& R& VjbV]R_VY\U]& SX_& U&U]\Ra\U&R&SRZ\U^UYU3&/V]&ZYU&gUY^U8&\]VgUWWU]&VY&VW&iVaaUY\& ^V& WU& b]X^ZSSRd& U]\qa\RSU& SXW3WVS\RiU8& R& [VYV]U]& \U_gl& ZYU& VjbV]R_VY\USRd&aXg]V&VW&fZV&la&X&VW&fZV&bX\&aV]&ZY&VabUR&^V& ^R`WV[& RY\V]SZW\Z]UW8& R& ^hUW\]U& gUY^U8& UYUWR\cU]& V\YX[]`eRSUQ _VY\&UabVS\Va&]VWUSRXYU\a&U_g&VWa&b]XSVaaXa&^hRY\V[]USRd& ^V&WU&bXgWUSRd&R__R[]U^U3&,Va&iUWX]USRXYa&^V&\X\&VW&b]XSla& ahU]\RSZWVY&aX\U&ZYU&_R]U^U&aZgtVS\RiU&^hUfZVa\a&UabVS\Va3 "ViRaUY\&VW&\]VgUWW&U_g&ZWWa&^hU]\Ra\U8&VW&iUWX]&^VW&b]XtVS\V& ]VSUZ&U&eV]&bU]\qSRba&^V&WU&b]X^ZSSRd&U&\X\&VW&[]Zb&^V&bV]aXQ YVa&R_bWRSU^Va3&,Va&aViVa&R^VVa&R&WVa&aViVa&XbRYRXYa&ahTUY& RYSX]bX]U\&U&WhR\RYV]U]R&^VW&b]XtVS\V3&+X&la&ZY&\]VgUWW&aXg]V& VWWa8& aRYd& eV\& U_g& VWWa& _R\tUYxUY\& \nSYRfZVa& ^V& \]VgUWW& SXW3 WUgX]U\RZ3& $R& TX& _R]X& U_g& iRaRd& UY\]XbXWk[RSU8& bVYaX& fZV& VW& iUWX]& ]VSUZ& VY& WU& S]VUSRd& ^hUfZVa\& VabUR& ^V& ^R`WV[& RYQ \V]SZW\Z]UW8&fZV&VY&SUb&_X_VY\&TU&gZaSU\&VW&SXYaVYa8&bV]k& aq& VW& ^R`WV[& VY& WU& b]XjR_R\U\3& (Rjk& iXW& ^R]& fZV& TV_& bU]WU\8& ^RUWX[U\8&bV]k&aXg]V\X\&fZV&TV_&VaSXW\U\3&%aSXW\U]&YX&iXW&^R]& Va\U]&^hUSX]^8&bV]k&aq&fZV&aR[YReRSU&^XYU]&U&WhUW\]V&ƒU&\X\a&R& \X\Vaƒ&VW&]VSXYVRjV_VY\&^hRY\V]WXSZ\X]&i`WR^3&,U&SZW\Z]U&^VW& ^R`WV[&USXa\U&bXaRSRXYa8&aV_b]V&^Va&^VW&]VabVS\V3 4UaU]& VW& b]XtVS\V& VY& ZYU& bU]\RSRbUSRd& ]VUW& V]U& ZYU& ^V& WVa& b]V_RaaVa& RYRSRUWa3&0X\& R& URjq8& TR& TU& TU[Z\& _X_VY\a& VY& fZn& _hTU&]VaZW\U\&^ReqSRW&^V&_UY\VYR]3&$R&WU&_ViU&b]R_V]U&RY\VYQ SRd& V]U& eV]& ZYU& S]q\RSU& ^V& WVa& bXWq\RfZVa& bpgWRfZVa& aXg]V& R__R[]USRd& R& Va\]UY[V]RU8& R& \U_gl& aXg]V& WhUS\R\Z^& fZV& _UQ YReVa\V_&VWa&UZ\kS\XYa&iV]a&WU&bXgWUSRd&R__R[]U^U8&UfZVa\U& RY\VYSRd& ahTU& iRa\& ^RWZu^U& bV]& WU& iXWZY\U\& ^VWa& bU]\RSRbUY\a& ^hVjbWRSU]&WU&aViU&b]XgWV_`\RSU&aVYaV&eV]&ZYU&S]q\RSU&^Z]U& ^VW&aRa\V_U&bXWq\RS&^VW&YXa\]V&\V]]R\X]R3&va&U&^R]8&aVYaV&gZaQ SU]&]VabXYaUgRWR\U\a3&'X_&aR&VY&SV]\U&_UYV]U&WVa&^ReRSZW\U\a& fZV& TUY& \]XgU\& TU[ZVaaRY& ^V& eX]_U]& bU]\& RY^RaaXWZgWV& ^V& fZUWaViXW&VjbV]RnYSRU&_R[]U\k]RU8&SX_&aR&YX&eXa&bXaaRgWV&^V& SUb&UW\]U&_UYV]U3&.XYU]&iVZ&UWa&bU]\RSRbUY\a&TU&SX_bX]\U\8& "#$%"&'()*+(,

^XYSa8& UaaZ_R]8& YX& YX_la& VY& WU& \VX]RU& aRYd& VY& WU& b]`S\RSU8& fZV&$RYV][RVa&,XSUWa&la&ZY&b]XtVS\V&^V&\X\a&VWa&fZV&VYa&TR& TV_& R_bWRSU\3& -YU& aZ_U& ^hVYV][RVa& R& iXWZY\U\a& fZV& TU& eV\& bXaaRgWV&U]]RgU]&eRYa&UfZVa\U&bZgWRSUSRd3 %_&b]V[ZY\X&bV]&fZn&VWa&SX_bXYVY\a&^VW&[]Zb&TUY&USSVQ ^R\&U&bU]\RSRbU]&^V&eX]_U&iXWZY\`]RU&VY&ZY&b]XtVS\V&fZV&TU& VjR[R\&_XW\Va&TX]Va&^V&\]VgUWW3&.V&gVY&aV[Z]&fZV&WU&]VabXaQ \U& bX^V_& \]XgU]QWU& UW& iXW\UY\& ^VW& _R\V& ^V& WU& bU]\RSRbUSRd3& va&ZYU&R^VU&SX_ZYU&R&[VYV]UWR\cU^U&fZV&WU&bU]\RSRbUSRd&la& ZYU&VRYU&fZV&UeUiX]VRj&WU&RY\V[]USRd3&,U&bU]\RSRbUSRd&la&ZYU& R^VU& fZV& aX][VRj& ^Va& ^hUWWk& WXSUW& R& fZV& Va& ]V[ZWU& ^Va& ^V& WU&_U\VRjU&]VUWR\U\&WXSUW8&bV]&URjk&WU&bXgWUSRd&R__R[]U^U&WU& RY\V]RX]R\cU&VY&VW&aVZ&UeUYo&^V&YX&fZV^U]&UW&_U][V3&$R&U&YRQ iVWW&aXSRUW&WU&bU]\RSRbUSRd&aV[ZVRj&WVa&bUZ\Va&_U]SU^Va&^Va& ^hUWWk&WXSUW8&UfZVa\&b]XtVS\V&TU&iXW[Z\&\]VYSU]&UfZVa\U&^RY`Q _RSU&^hR_bXaU]&WVa&]V[WVa&^VW&tXS3&.XYU]&U[nYSRU&]VUW8&iVZ& R&SUbUSR\U\&^hUSSRd&UWa&bU]\RSRbUY\a&la&ZY&bU]UW3WVWRa_V&^VW& fZV& S]VS& fZV& TUZ]RU& ^V& aV]& WU& RY\V[]USRd& aXSRUW& ^V& WU& bXQ gWUSRd&R__R[]U^U8&VY\VaU&SX_&ZY&b]XSla&gR^R]VSSRXYUW8&XY& WU&]VabXYaUgRWR\U\&RY\V[]U^X]U&ahTU&^V&SX_bU]\R]&VY\]V&\X\a3 $R&SXYiR^U]&UW&^R`WV[&aR[YReRSU&VaSXW\U]8&aXiRY\&YV[XSRU]&la& ZY& VZeV_Ra_V& bV]& \UW& ^hR_bXaU]& U& WhUW\]V& VW& fZV& la& b]XbR3& )UWUZ]U^U_VY\8& WU& jVYXekgRU& Va\`& _XW\& RYa\UZ]U^U& R& iVZ]V& UWWk& b]XbR& SX_& VW& fZV& la& _la& i`WR^& la& ZY& eV\& SX_p3& /V]k& URjk&YX&TU&^V&aV]&ZYU&VjSZaU&bV]fZn&WU&YXa\]U&aXSRV\U\&YX& _RWWX]R8& bV]fZn& \RY[ZR& ZYU& fZUWR\U\& _la& TZ_UYU3& PZUY& bU]WV_& ^hRY\V[]USRd& ^V& WU& bXgWUSRd& R__R[]U^U8& YX& VYa& VY[UYoV_8& aXiRY\& bU]WV_& ^hUSZW\Z]R\cUSRd3& ,U& ^ReV]nYSRU& ^V&bX^V]&R&^V&SXTVaRd&aXSRUW&VY\]V&ZYa&R&UW\]Va&YX&bV]_V\& bXaU]&WVa&gUaVa&^hZYU&YV[XSRUSRd&]VUW3&"Vg]V&R__R[]UY\a& la& fZVWSX_& YXZ& bV]& U& YXaUW\]Va8& ZY& eV\& ]VSVY\& R& aXg\U\& fZV& VYa& TU& U[UeU\& ^Vab]ViRY[Z\a3& ;R& TU& \X\U& ZYU& an]RV& ^hUabVS\Va&SXY\]U^RS\X]Ra&aXg]V&VWa&fZUWa&bX\aV]&VYa&SUWQ ^]RU&]VeWVjRXYU]&SXYtZY\U_VY\&bV]&^VeRYR]&fZRY&_X^VW&^V& aXSRV\U\&iXWV_3& G!


%jR[R_&VWa&R__R[]UY\a&fZV&ahRY\V[]RY8&bV]k&WU&WV[RaWUSRd&_UQ \VRjU&TR&bXaU&\]UiVa3&BXWV_&fZV&ahRY\V[]RY8&bV]k&VWa&YV[ZV_& VW&^]V\&U&WU&iR^U&eU_RWRU]3&-YU&bV]aXYU&UWWZYoU^U&^V&WU&aViU& eU_qWRU&YX&bX\&^VaVYiXWZbU]&ZYU&iR^U&YX]_UW&R8&bV]&\UY\8&WR& ]Va\VY&XbX]\ZYR\U\a&]VUWa&bV]&U&WU&RY\V[]USRd3&%Ya&S]VRV_&ZYU& aXSRV\U\& ^V_XS]`\RSU& _VY\]V& R_bXaV_& SXY^ZS\Va& R& b]XTRQ gRSRXYa3&/V]&RY\V[]UQaV8&SUW&ZY&aVY\R\&^V&bV]\RYVYxU&R&UfZVa\& aVY\R_VY\&Va&eU&^ReqSRW&^V&^VaVYiXWZbU]&aR&VW&WWXS&XY&iRZa&R& \]VgUWWVa&V\&\]US\U&SX_&ZY&SRZ\U^`&^V&aV[XYU3&BXWV_&fZV&WVa& bV]aXYVa&ahRY\V[]RY8&bV]k&aV[ZR_&SX_ZYU_VY\&^VYX_RYU\Q WXa&R__R[]UY\a3&*__R[]U]&la&ZY&iV]g8&ZYU&USSRd&fZV&SX_Q bX]\U&^VabWUxU_VY\3&%Y&UYX_VYU]QWXa&URjq&^XYV_&bV]&eV\& fZV&Va\UY&VY&\]`YaR\8&fZV&YX&adY&UfZq&bV]&fZV^U]QaV8&fZV& YX&eX]_VY&bU]\&^V&WU&SX_ZYR\U\3 $R&VW&_R\V&^V&WU&bU]\RSRbUSRd&\RY[Zla&ZYU&SX]]VabXY^nYSRU&U& WU&]VUWR\U\8&\RY^]qV_&VY&SX_b\V&WU&iVZ&^VWa&R_bWRSU\a&U&WhTX]U& ^hVWUgX]U]&WVa&bXWq\RfZVa&bpgWRfZVa&fZV&VWa&UeVS\VY3&%W&b]XQ tVS\V&VYa&TU&VYaVYoU\&fZV&U_U[U]&WU&^ReV]nYSRU&R&VW&SXYeWRSQ \V&aXSRUW&fZV&aVhY&^V]RiU8&^Ra\U&^V&aXWZSRXYU]&WU&b]XgWV_`\RQ SU&fZV&TR&iU&UaaXSRU^U3&,U&^ReV]nYSRU&VjRa\VRj&R&]VSXYnRjV]& WU&aViU&b]VanYSRU&la&ZY&RYRSR8&bV]k&YX&la&ZY&SU_q&fZV&bX]\R&U& WU&RYSWZaRd3&%Wa&UZ\kS\XYa&Va\V_&UW&YZSWR&R&WU&bXgWUSRd&R__RQ []U^U&U&WU&bV]Ren]RU8&YX&YX_la&^V&WU&[VX[]UeRU&^V&WVa&SRZ\U\a& aRYd& \U_gl& ^VW& _UbU& aXSRUW3& ,hXbSRd& _la& ]VSX_UYUgWV& la& VW& ^R`WV[& RY\V]SZW\Z]UW8& SUW& fZV& WU& YV[XSRUSRd& aXSRUW& ahXg]R& R& RYSX]bX]R& \U_gl& WU& bV]Ren]RU& SX_& U& RY\V]WXSZ\X]& ]VUW8& SUW& fZV&VWa&UZ\kS\XYa&bV]^V_&WU&bX]&U&iVZ]V&^RaaXW\U&WU&YXa\]U& R^VY\R\U\8&bV]fZn&WU&aViU&VjRa\nYSRU&la&\U_gl&ZY&_R\V3&+X&la& VW&_U\VRj&iRZ]V&fZV&SXYiRZ]V&R&VYa&SUW&Ub]VY^]V&U&SXYiRZ]V3

0X\a&VWa&bU]\RSRbUY\a&^V&$RYV][RVa&,XSUWa&TUY&^XYU\&VW&aVZ& \V_ba& U& WU& SRZ\U\8& bV]& XeV]R]QiXa& UfZVa\U& bZgWRSUSRd3& .XQ YVY&bV]fZn&adY&U&SUaU3&0U]]U[XYU&la&VW&aVZ&WWXS&VY&VW&_dY8& eX]_VY&bU]\&^VW&\VRjR\&^V&WU&SRZ\U\3&*YSX]bX]U]&WVa&aViVa&]VQ SVb\Va8&SX_&U&]VSVb\Va&WXSUWa8&la&\U_gl&]VSXYnRjV]&fZV&0UQ ]]U[XYU& VjRa\VRj& _Va& UWW`& ^VW& A]UYSXWq& R& Xg]R]& VWa& ZWWa& U& WU& ]VUWR\U\3&,Va&aViVa&YU]]USRXYa&bV]aXYUWa&aXg]V&SX_&TU&Va\U\& VW& aVZ& b]XSla& ^hRY\V[]USRd& UbZY\VY& \X\U& ZYU& b]XgWV_`\RSU& fZV& VabV]X& fZV& VYa& eUSR& ]VeWVjRXYU]3& ARYa& eU& bXS& l]V_& ZY& bUqa&^hV_R[]UY\a&R&U]U&Va\V_&\X]YUY\&U&aV]QTX3&%a\RS&aV[Z]U& fZV&SUb&^V&YXaUW\]Va&iXW^]RU&bV]&UWa&aVZa&eRWWa&ZY&SU_q&^XQ WX]da&aR&VWa&SUW[Zla&_U]jU]&eX]U&VY&gZaSU&^hZY&eZ\Z]&_RWWX]3 $R&la&SV]\&fZV&WU&bU]\RSRbUSRd&RY\V[]U8&UWVaTX]Va&YRY[p&TUZQ ]RU&^V&bXaU]&VY&^Zg\V&VW&SU]`S\V]&WXSUW&^hUfZVa\a&_VYpa&^V& AVa\U&)UtX]3&/VYaU]VZ&fZV&WU&AVa\U&)UtX]&la&ZYU&eVa\U&_XW\& YXa\]U^U3& .XYSa& gl8& \X\U& UfZVa\U& [VY\& \U_gl& eX]_VY& bU]\& ^V&YXaUW\]Va&R&aR&YX&bVYaV_&URjq8&aR&YX&iXWV_&fZV&VY&eX]_RY& bU]\&SX_&U&SRZ\U^UYa&^V&bWV&^]V\8&bX\aV]&VYa&SUW^]RU&]ViRaU]& VW&SXYSVb\V&^V&WU&RY\V[]USRd&VY&aR&_U\VRj3 1UZ^RZ&^V&WU&AVa\U&)UtX]N&1UZ^RZ&^V&WVa&]VSVb\VaN&"VeWVjRXQ YVZ& aXg]V& WVa& TRa\k]RVaN& /V]& SXYa\]ZR]& ZYU& aXSRV\U\& _RWWX]& VYa&SUW&WhVaeX]x&^V&\X\a3&+X&WhVaeX]x&r^V&YXaUW\]Vas&R&r^hVWWas8& aR_bWV_VY\&WhVaeX]x&^V&\X\a&YXaUW\]Va3 &D!*=IJE=A $*+%"1*%$&,#'(,$

-YU& aXSRV\U\& fZV& iXW& S]lRjV]& TU& ^V& aV]& RYSWZaRiU& R& \]US\U]& U_g&^R[YR\U\&\X\a&VWa&aVZa&SX_bXYVY\ay&YX&bX\&aV]&ZY&bU]V& UZ\X]R\U]R&fZV&XgWR[U&VWa&aVZa&eRWWa&U&aV[ZR]&VW&SU_q&fZV&VWW& ^RS\U&bV]fZn&VWW&\l&WU&]Ud&UgaXWZ\U3&;U&^V&aV]&SX_&ZYU&_U]V& SX_b]VYaRiU8&fZV&^VRjU&fZV&VWa&aVZa&eRWWa&b]VY[ZRY&VW&aVZ& SU_q&R&eUSRY&WU&aViU3&ARYa&R&\X\&fZUY&VWWU&iXW^]RU&fZV&eVaaRY&WVa& SXaVa&^ReV]VY\a8&_UR&^VRjU&^hVa\R_U]QWXa3 GI

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


"#&'()*+(,8&&$#-9(:+(&';*+18&&$(,B(.#"&"*4($8&8&'(&0(""(1#+(&'%+0"%&.h("03


;"#$%&'#%"!()*+("

&%*6((!,%!&%*%42%"!,%!2+&&+')$+


'3(3&0(""(1#+(&'%+0"%&.h("0 %W&'3(3&0U]]U[XYU&'VY\]V&^h(]\&la&ZY&VfZRbU_VY\&SZW\Z]UW&bpgWRS&bV]&U&WU&b]X_XSRd&^V&WU&]VSV]SU8&WU&b]X^ZSSRd8&WU&^ReZaRd8& WU&eX]_USRd&R&WU&^XSZ_VY\USRd&^V&WU&b]X^ZSSRd&SZW\Z]UW&R&U]\qa\RSU&SXY\V_bX]`YRU&UW&'U_b&^V&0U]]U[XYU3&va&VW&]VaZW\U\&^V&WU& SXXbV]USRd&VY\]V&Wh(tZY\U_VY\&^V&0U]]U[XYU&R&VW&.VbU]\U_VY\&^V&'ZW\Z]U&^V&WU&1VYV]UWR\U\&^V&'U\UWZYoU3 ,hVabVSReRSR\U\&^VW&'3(3&0U]]U[XYU&la&WU&_V^RUSRd8&VY\VaU&SX_&ZYU&eX]_U&^V&\]VgUWW&^RUWk[RS&VY\]V&WVa&bXWq\RfZVa&SZW\Z]UWa8& WVa&b]`S\RfZVa&U]\qa\RfZVa&R&VW&\VRjR\&aXSRUW&^VW&\V]]R\X]R3&,hXgtVS\RZ&la&WU&SXYa\]ZSSRd&SXW3WVS\RiU&^V&aR[YReRSUSRd&R&]V\X]Y&aXSRUW& U&bU]\R]&^V&eX_VY\U]&WU&RY\V]USSRd&^VWa&U]\Ra\Va&VY&SXY\Vj\Xa&YX&U]\qa\RSa3& ,h#4$%"B(0#"*&$#'*(,&.%&,(&'*-0(0& AX]_U&bU]\&^VW&bWU&^hRYSWZaRd&R&SXTVaRd&aXSRUW&^V&\U]]U[XYU8&la&ZY&VabUR&iR]\ZUW&^V&WU&SRZ\U\&XY&b]XeVaaRXYUWa&^V&WU&RY\V]iVYQ SRd&aXSRUW8&b]XeVaaRXYUWa&^V&WU&]VSV]SU&R&WU&SRZ\U^UYRU&VY&[VYV]UW&ahRYeX]_VY&R&SX_bU]\VRjVY&SXYVRjV_VY\a&aXg]V&aR\ZUSRXYa& ^V&iZWYV]UgRWR\U\&R&VjSWZaRd&aXSRUW8&R&\]VgUWWVY&SXYtZY\U_VY\&bV]&UeUiX]R]&WU&RYSWZaRd&aXSRUW3 <==>?@@YYY*=HGGHMEIH*DH=@@JHZCI=HFLI=@DEIBLJJLGALB@BLG[LABOHOJHO>LGBEIH@BLG[LABOBEDAHJB@EPBLG[H=EGAOBEDAHJOKLOJHODAC=H=OKLO=HGGHMEIH

,h*+$0*0-0&)-+*'*/(,&.h%.-'('*5&z*)%0{ ']VU\&VW&I||G8&la&WhX][UYRa_V&^V&WhUtZY\U_VY\&^V&\U]]U[XYU&]VabXYaUgWV&^V&WU&[Va\Rd8&X][UYR\cUSRd&R&Xb\R_R\cUSRd&^VWa&aV]Q iVRa&R&b]XtVS\Va&fZV8&VY&Wh`_gR\&V^ZSU\RZ&YX&ZYRiV]aR\U]R8&adY&^V&SX_bV\nYSRU&_ZYRSRbUW3& <==>?@@YYY*=HGGHMEIH*DH=@JHZCI=HFLI=@DEIBLJJLGALB@LIBLI\HFLI=@AIB=A=C=OFCIADA>HJOKLKCDHDAE

,(&-+*0(0&0~'+*'(&.h*))*1"('*5&*&'*-0(.(+*(&z-0*'{ va&WhXeRSRYU&_ZYRSRbUW&fZV&[U]UY\VRj&WU&SXYaXWR^USRd&^VW&bWU&^V&SRZ\U^UYRU&R&R__R[]USRd&^V&\U]]U[XYU8&iV\WWVY&bV]&WhUSXWWR^U& ^V&WVa&bV]aXYVa&YXZiRY[Z^Va8&WU&b]X_XSRd&^V&WU&R[ZUW\U\&^hXbX]\ZYR\U\a&R&WU&[Va\Rd&^V&WU&^RiV]aR\U\8&URjq&SX_&WhVWUgX]USRd& ^hRYeX]_Va&^hU]]VWU_VY\&aXSRUW&R&^V&]VU[]ZbU_VY\&eU_RWRU]3 <==>B?@@=GHFA=B*=HGGHMEIH*DH=@,AC=HKHIAH@%L=HJJ-GHFA=*HB>]^(K-LFH_`a(K-GHFA=_bX

,(&-"B& va&WU&ZYRiV]aR\U\&bpgWRSU&^V&\U]]U[XYU']VU^U&VW&!MM!3&%W&_`a\V]&XeRSRUW&^V&_R[]USRXYa&R&_V^RSUSRd&aXSRUW&bV]\UYo&UW&^VbU]Q \U_VY\&^hUY\]XbXWX[RU&R&\]VgUWW&aXSRUW3&.R]R[R\&bV]&WU&^]U3&)3&$X]XYVWWUa8&la&ZY&b]X[]U_U&^V&eX]_USRd&^V&bXa\[]UZ& fZV&VabVSRUWR\cU&VWa&Va\Z^RUY\a&VYiV]a&WU&b]XeVaaRXYUWR\cUSRd&X&VYiV]a&WU&]VSV]SU&VY&_U\n]RU&^V&_R[]USRXYa8&Va\]UYQ [V]RU&R&_V^RUSRd&aXSRXSZW\Z]UW3 <==>?@@YYY*CG[*DH=@FHB=LGBNEcDAHJB@FAMGHDAEIBNFLKAHDAE*<=F

,h#A*'*+(&.%&/("0*'*/('*5&'*-0(.(+(& %a&iU&S]VU]&WhUYo&I||K&RY\V[]U\&VY&Wh`]VU&^V&SX_ZYRSUSRd8&bU]\RSRbUSRd&R&aXSRV\U\&^V&WU&RYeX]_USRd3&,hUYo&I|!!8&U_g&WU&YXiU&]VVaQ \]ZS\Z]USRd&^VW&SU]\Rb`a&_ZYRSRbUW&z!!3|F3I|!!{8&,U&bU]\RSRbUSRd&SRZ\U^UYU&fZV^U&RY\V[]U^U&VY&Wh`]VU&^V&]VWUSRXYa&SRZ\U^UYVa3 ,U&_RaaRd&^V&WhXeRSRYU&la&b]X_XZ]V&WU&bU]\RSRbUSRd&^V&WU&SRZ\U^UYRU&VY&VW&^RaaVYo&^V&WVa&bXWq\RfZVa&bpgWRfZVa&_ZYRSRbUWa&&&&&&&

"#$%"&'()*+(,

GE


_R\tUYxUY\&VW&eX_VY\8&WhVYeX]\R_VY\&R&WU&^RYU_R\cUSRd&^VW&\VRjR\&UaaXSRU\RZ&R8&\U_gl8&WU&S]VUSRd&^hRYa\]Z_VY\a8&k][UYa8&b]XSVaQ aXa&R&^hVabURa&^V&\]XgU^U8&^VWRgV]USRd&R&UiUWZUSRd&U_g&WU&eRYUWR\U\&fZV&\U]]U[XYU&aR[ZR&ZY&_ZYRSRbR&]VeV]VY\&bVW&fZV&eU&U&WU& SXTVaRd8&WhUSSRd&aXSRUW8&WU&aXWR^U]R\U\&R&WhVYeX]\R_VY\&^V&WU&^V_XS]`SRU&_R\tUYxUY\&WU&b]X_XSRd&R&^RYU_R\cUSRd&^hVabURa&^V& bU]\RSRbUSRd&R&^hVabURa&^V&^VWRgV]USRd3 <==>?@@"I=A=H=B*=HGGHMEIH*DH=

,h%$'#,(&.%&'()/',("& BU&YlRjV]&VW&!MKM&bV]&WU&YVSVaaR\U\&^hU\VY^]V&YXZa&UWZ_YVa&SX_&U&SXYaVfmnYSRU&^VW&S]VRjV_VY\&^V_X[]`eRS&^V&WU&cXYU& fZV&WhVYiXW\U3&,hVaSXWU&\l&UWZ_YVa&^V&b]XSV^nYSRU&_XW\&iU]RU^U3&.Va&^VW&!MMK&adY&ZY&SVY\]V&^hU\VYSRd&V^ZSU\RiU&b]VeV]VY\& zSUVb{3&0U_gl&adY&ZYU&VaSXWU&UaaXSRU^U&U&WU&ZYVaSX3&(\na&WhRYS]V_VY\&SXYa\UY\&fZV&ahVa\`&b]X^ZRY\&^hUWZ_YU\&b]XSV^VY\& ^hUW\]Va&bUuaXa8&US\ZUW_VY\&^RabXaVY&^V&_R\tU&^X\USRd&^hUZWU&^hUSXWWR^U3&%W&SXYaVWW&VaSXWU]&la&Whk][UY&SXW3WV[RU\&^V&bU]\RQ SRbUSRd&^V&WU&SX_ZYR\U\&VaSXWU]&VY&VW&[XiV]Y&^VW&SVY\]V3&%Y&VW&SXYaVWW&VaSXWU]&TR&TU&]Vb]VaVY\U\a&\X\a&VWa&SXW3WVS\RZa&fZV& RY\V]iVYVY&VY&WU&SX_ZYR\U\&V^ZSU\RiU6&^R]VS\X]&X&^R]VS\X]U8&b]XeVaaX]a8&UWZ_YVa&zU&aVSZY^`]RU{8&bV]aXYUW&^hU^_RYRa\]USRd&R& aV]iVRa&R&]Vb]VaVY\UY\a&^V&WhU_bU3& <==>B?@@BA=LB*MEEMJL*DEF@H@]=LD*DH=@LBDEJHDHF>DJHG@

%,&'%+0"%&'>B*'&.%&$(+0&/%"%&*&$(+0&/(-& va&ZY&VfZRbU_VY\&^V&b]XjR_R\U\8&^RYa&ZYU&jU]jU&^V&E&SVY\]Va&SqiRSa&fZV&SXg]VRjVY&WU&SRZ\U\&^V&\U]]U[XYU3&0l&SX_&U&eRYUWRQ \U\&VW&eX_VY\8&WhVYeX]\R_VY\&R&WU&^RYU_R\cUSRd&^VW&_XiR_VY\&UaaXSRU\RZ8&R&WU&bU]\RSRbUSRd&R&iRYSZWUSRd&^V&WU&SRZ\U^UYRU&VY&VWa& b]XSVaaXa&^V&^VSRaRd&^VWa&UeV]a&WXSUWa3& (W&SVY\]Va&SqiRSa8&SX_&U&VfZRbU_VY\a&aXSRXSZW\Z]UWa&fZV&adY8&TR&\VYVY&SUgZ^U&aV]iVRa8&b]X[]U_Va8&US\RiR\U\a&R&SXW3WUgX]UQ SRXYa&U_g&WhXgtVS\RZ&^V&bX\VYSRU]&WVa&]VWUSRXYa&bV]aXYUWa8&WU&bU]\RSRbUSRd8&WU&SX]VabXYaUgRWR\cUSRd&R&WU&SXTVaRd&aXSRUW3& <==>?@@YYY*=HGGHMEIH*DH=@JHZCI=HFLI=@DEIBLJJLGALB@LF>GLBLB@DLI=GLBODA[ADB@BHI=O>LGLOAOBHI=O>HC

,h($$#'*('*5&$%+%1(,%$#$&.%&,(&/"#B>+'*(&.%&0(""(1#+(&z(3$303{ ']V^U& WhUYo& I|!|8& la& ZYU& VY\R\U\& aVYaV& `YR_& ^V& WZS]V& fZV& \l& SX_& U& eRYUWR\U\& iV\WWU]& bVWa& RY\V]VaaXa& ^VWa& aVYV[UQ WVaXa& Va\UgWV]\a& U& \U]]U[XYU8& UtZ^U]& U& WU& aViU& RY\V[]USRd8& UeUiX]RY\& WU& R[ZUW\U\8& WU& gXYU& SXYiRinYSRU& R& UtZ^UY\& U& WhUb]VYVY\U\[V&^V&WU&WWVY[ZU&SU\UWUYU3 ,h($$#'*('*5&'#)-+*0(0&"#)(+%$(&.%&'(0(,-+:( AZY^U^U&VW&I|!I8&U_g&aVZ&U&aUWXZ&R&^VWV[USRXYa&U&SU_g]RWa8&]VZa&R&\U]]U[XYU8&la&ZYU&X][UYR\cUSRd&aVYaV&`YR_&^V&WZS]V&fZV& \]VgUWWU&U&WU&b]XiqYSRU&bV]&b]X_XZ]V&WU&SZW\Z]U&R&WVa&\]U^RSRXYa&]X_UYVaVa8&bV]&UeUiX]R]&WU&RY\V[]USRd&^VW&SXW3WVS\RZ&R&]ViV]\R]& WU&R_U\[V&YV[U\RiU&fZV&^hVWWa&ahTU&[VYV]U\&^Va&^hUW[ZYa&aVS\X]a3 ,h($$#'*('*5&%,&@(.(* ']VU^U& VW& I|!I& U& \U]]U[XYU& U_g& WU& RY\VYSRd& ^hVjbUY^R]QaV& U& \X\& Wh`_gR\& SU\UW`8& \]VgUWWVY& bV]& WU& RY\V[]USRd& ^VW& S]VRjVY\&SXW3WVS\RZ&jRYna&R&bV]&UeUiX]R]&WVa&]VWUSRXYa&RY\V]SZW\Z]UWa&^V&WU&SX_ZYR\U\&jRYVaU&U&\U]]U[XYU&R&SU\UWZYoU& Va\UgWRY\&iRYSWVa&U_g&UW\]Va&UaaXSRUSRXYa3 GF

$*+%"1*%$&,#'(,$&C&"%'-,,&.%&"%'%/0%$&.%&0(""(1#+(&


,h($$#'*('*5&'-,0-"(,&%$/('*#&.%&0(+1# va&ZY&b]XtVS\V&SZW\Z]UW&^Va\RYU\&U&^ReXY^]V&WU&SZW\Z]U&^VW&\UY[X&U&\U]]U[XYU3&'X_&U&bU]\&^hUfZVa\U&^ReZaRd&X][UYR\cVY&SU^U& UYo&ZYU&\]XgU^U&RY\V]YUSRXYUW&^V&\UY[X&U_g&VW&YX_&^V&\U]]U\UY[ZVUY^X8&URjq&SX_&SWUaaVa&R&_RWXY[ZVa&^Z]UY\&\X\&WhUYo3 <==>?@@YYY*LB>HDAEKL=HIME*DEF@

,h($$#'*('*5&()*1#$&)*"(&0(""(1#+(& va&WU&aVZ&\V]]R\X]RUW&^hU_R[Xa&_R]U&VabUYoU&b]VaVY\&U&IJ&SRZ\U\a&VabUYoXWVa8&eZY^U^U&WhUYo&I||O3&,hUaaXSRUSRd&\]VgUWWU&bV]& WU&b]X\VSSRd&^V&WU&bXgWUSRd&_la&iZWYV]UgWV8&VWa&R__R[]UY\a8&WVa&^XYVa&R&VWa&YVYa3&(&\U]]U[XYU&WhUaaXSRUSRd&aV&SVY\]U&VY& VW\]VgUWW&bV]&WU&RY\V[]USRd&SZW\Z]UW&X][UYR\cUY\&^RiV]aVa&US\RiR\U\a3 <==>?@@YYY*HFAMEBFAGH*LB@AIKL]*><>@PJEMOGLMAEILB@UVWXOVUOVXOWdOUUOUd@=HGGHMEIH

0(""('#&$%(…A##.$ %_b]VaU&eZY^U^U&VW&I||I&bV]&(]\Z]&4Z^VaSU&#^VYU&R&(]\Z]&4Z^VaSU&4VW\]UY8&U_g&aVZ&U&0U]]U[XYU8&fZV&Va&^V^RSU&U&WU& ^Ra\]RgZSRd&^V&bVRj&e]VaS&R&SXY[VWU\3 (3B3B3&)%"'(0&'%+0"(,&.%&0(""(1#+( AZY^U^U&VW&IM&^V&_UR[&^V&!MGM&fZUY&VWa&iVYV^X]a&^VW&_V]SU\&iU_&^VSR^R]&ZYR]&VWa&YXa\]Va&RY\V]VaaXa&SX_ZYa&bV]&eV]& e]XY\&U&WU&S]VRjVY\&SX_bV\nYSRU&R&UW&SUYiR&^hT`gR\a&^V&SX_b]U&^VWa&SWRVY\a&SXYa\R\ZRY\&Wh(aaXSRUSRd&^V&BVYV^X]a&^VW&)V]SU\& 'VY\]UW&^V&0U]]U[XYU8&U_g&WhXgtVS\RZ&^V&]Vb]VaVY\U]8&b]X_XZ]V&R&^VeVYaU]&VWa&RY\V]VaaXa&b]XeVaaRXYUWa8&VSXYk_RSa&R&aXSRUWa& ^VWa&YXa\]Va&UaaXSRU\a8&R&]ViR\UWR\cU]&R&^RYU_R\cU]&VW&)V]SU\&R&WU&aViU&`]VU&^hRYeWZnYSRU3&0X\&URjk&aVYaV&^VRjU]&^V&gUY^U&WU& R_bX]\`YSRU&^V&^XYU]&aZbX]\&R&bU]\RSRbU]&VY&\X\Va&UfZVWWVa&US\RiR\U\a&^VW&bUYX]U_U&aXSRUW&\U]]U[XYq3 B***&"#0%0&.%&$(+0(&0%',( ,U&B***& V^RSRd& ^VW& "X\V\& ^V& $UY\U&0VSWU& b]VaVY\U6& ,U&0UiV]YU& AWU_gXuUY\8& ZY& VabVS\USWV& SZWRYU]R& S]VU\& bV]& 'ZRYV\Va& R& ,UgX]U\X]R&BRaZUW&R&X]^VYU\&VY&fZU\]V&\V_ba6&%W&aVR\d8&WhXWRiU8&VW&\X_`fZV\&R&VW&]Uu_3&%W&"X\V\&SXY\RYZU&U_g&WU&aViU&X]R[RYUW& bV]_Z\U&R&Za&XeV]VRj&&ZY&eUa\Zda&&b]X[]U_U&^hUS\RiR\U\a&bV]&U&\X\a&VWa&aVY\R\a8&V^U\a&R&[Za\Xa3&,U&_paRSU8&VW&gUWW8&WU&bXVaRU8&WU& R_U\[V&R&VW&bVYaU_VY\8&TR&adY&b]VaVY\a3

()4&%,&$-/#"0&.%6

"#$%"&'()*+(,

()4&,(&'#,3,(4#"('*5&.%6

GK


Sinergies locals recull de receptes de tarragona  
Sinergies locals recull de receptes de tarragona  
Advertisement