Page 1


3

REVOSKE NOVINE

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednik Robert Poljak Lektura Marija Požgaj Uredništvo Ana Šestak Franjo Bukal Mirjana Sečan Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 9, godina 5 lipanj 2015.

Poštovane mještanke i mještani Općine Orehovica!

pedagogije. Obje prijave bile su potpune te su zadovoljile sve uvjete natječaja. S istima su sklopljeni ugovori o stipendiranju od 500,00 kn mjesečno dok za to postoje uvjeti. Općina Orehovica trenutno stipendira 4 studenta. Osim stipendija, Općina Orehovica pomaže i učenike osnovnih škola kroz nabavu udžbenika za učenike Osnovne škole Orehovica (u 2014. godini 50.315,04 kn) te sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 9.103,00 kn. Također, Općina Orehovica je u 2014. godini stipendirala ukupno troje učenika srednjih škola (deficitarna zanimanja) u iznosu od 3.600,00 kn.

S ponosom vas podsjećam da je Općina Orehovica postala punoljetna 21. svibnja 2015. godine. Prije 18 godina, 1997. godine, Općinsko je vijeće Općine Orehovica 21. svibnja održalo svoju prvu konstituirajuću sjednicu i donijelo odluku da će se taj dan proglasiti mjesnim praznikom. Stoga, dragim mještankama i mještanima Općine Orehovica, povodom 21. svibnja - Dana Općine Orehovica, u ime predstavničke i izvršne vlasti Općine te u svoje osobno ime upućujem iskrene čestitke, sa željom da zajedništvom, međusobnim razumijevanjem i upornim radom učinimo Općinu Orehovica Dugovanja općinom ugodna življenja i zadovoljnih ljudi. Uvidom u financijske knjige koje vodi Općina Orehovica utvrđen je poPaketi pomoći zamašan dug obveznika komunalne i grobne naknade, cca 350.000,00 Općina Orehovica u 2014. godini kn. Stoga načelnik Općine upućuje nije zaboravila osobe kojima je po- molbu dužnicima da svoje obveze moć najpotrebnija. Tako je povo- čim prije podmire, najkasnije do 15. dom božićnih i uskrsnih blagdana veljače 2015. godine, kako bi Općiorganizirana podjela paketa hrane na Orehovica mogla redovito izvršai higijenskih potrepština. Pakete u vati svoje financijske obveze. Nakon vrijednosti od 100,00 kn je primilo navedenog datuma Jedinstveni upukupno 56 najpotrebnijih obitelji. ravni odjel Općine Orehovica prići Crveni križ financirao je nabavu 10 će provedbi prisilne naplate, ovrsi, paketa, a Općina Orehovica njih 46. pri čemu nastaje još veći trošak za obveznika. Temeljem navedenog Stipendije od dužnika se očekivalo podmirenje neplaćenih obveza najkasnije do 22.01.2015. održana je 1. sjedni- 15.02.2015. ili javljanje u općinski ca Komisije za stipendije povodom ured radi dogovora oko otplate duraspisanog natječaja za dodjelu 3 govanja. Manji broj dužnika odazstudentske stipendije za ak.god. vao se pozivu, dok će prema ostali2014./15. Zaprimljene su dvije pri- ma biti primijenjene mjere prisilne jave kandidata, Kristine Drvenkar naplate. iz Orehovice, studentice 1. godine Pravnog fakulteta u Zagrebu, so- Prezentacija Udruge općina u Recijalni studij, te Marija Horvata iz publici Hrvatskoj Orehovice, studenta 1. godine Filozofskog fakulteta u Zagrebu, studij Predsjednik Udruge općina Đuro


REVOSKE NOVINE

4

Bukvić i glavni tajnik Udruge Bruno Hranić sastali su se u ponedjeljak 20. svibnja 2015. u Orehovici s načelnicima općina Međimurske županije kako bi razmotrili probleme lokalne samouprave u Hrvatskoj, prije svega općina i ruralnih sredina. Na sastanku se aktivno raspravljalo o provedbi EU projekata, fiskalnoj decentralizaciji, racionalizaciji uprave i uravnoteženju opsega poslova i fiskalnih kapaciteta. Također, s obzirom na proporcionalno najveću zastupljenost romske manjine u Međimurju, na skupu je podržano intenzivnije provođenje Nacionalnog programa za Rome Vlade Re- Načelnik Franjo Bukal publike Hrvatske. titi ženskom dijelu popisa korisnika minimalne zajamčene naknade koji Rad za opće dobro je nositelj svih većih akcija čišćenja objekata, a svoju dužnost shvaćaju Od srpnja 2014. godine na područ- ozbiljno i profesionalno. ju i u organizaciji Općine Orehovica provodi se rad za opće dobro bez Javni radovi naknade korisnika minimalne zajamčene naknade prema Zakonu o Od sredine svibnja do sredine lissocijalnoj skrbi („Narodne novine“ topada 2015. godine na javnim rabroj 157/13 i 152/14). Naime, pre- dovima zaposleno je sedam pripadma članku 39. navedenog zakona nika romske nacionalne manjine i radno sposobni korisnici minimalne jedan Hrvat. Poslovi koje obavljaju zajamčene naknade dužni su obavl- odnose se na uređenje naselja, grojati rad za opće dobro bez naknade blja i održavanje općinskih objekaminimalno 30, a maksimalno 90 ta. sati mjesečno. Kako bi navedene obveznike osposobila za rad za Plan motrenja, čuvanja i ophodnje opće dobro, Općina Orehovica peri- otvorenog prostora u predžetvenoj odično organizira polaganje zaštite i žetvenoj sezoni za 2015. godinu na radu. Poslovi koje obavljaju ob- 01. travnja 2015. godine načelnik veznici odnose se na čišćenje nasel- Općine Orehovica donio je Plan ja i objekata u vlasništvu Općine motrenja, čuvanja i ophodnje otOrehovica. Uz određeno početno vorenog prostora u predžetvenoj odbijanje nametnute zakonske ob- i žetvenoj sezoni za 2015. godinu, veze, može se reći da je ovaj oblik usklađen s Programom aktivnosti u rada u našoj sredini dobro prih- provedbi posebnih mjera zaštite od vaćen, kako od strane obveznika požara od interesa za RH u 2015. gotako i od strane mještana. Svi koji dini (“Narodne novine” broj 36/15). bez opravdanog razloga (osim trud- Plan sadrži organizacijske i prevennoće, bolesti, školovanja) odbiju tivne mjere, a isti su dužni provoditi rad za opće dobro ili se istome ne sva dobrovoljna vatrogasna društva odazovu gube pravo na minimalnu na području Općine Orehovica. Ista zajamčenu naknadu na 6 mjeseci. su već stanovnicima svakog pojediPosebnu pohvalu potrebno je upu-

nog naselja podijelila informativne letke. Izgradnja komunalne infrastrukture u Romskom naselju u Orehovici 18.02.2015. te 07.05.2015. godine održani su sastanci u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Osim predstavnika Ureda i općinskog načelnika, sastanku su prisustvovali predstavnici Međimurske županije, Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije te HEP ODS-a d.o.o., Elektre Čakovec. Tema sastanaka bio je dogovor o radnjama potrebnim za prijenos vlasništva nad trafostanicama i nn mrežom s Općine Orehovica na HEP ODS-a d.o.o., Elektru Čakovec. Usklađena su sva pitanja te je posljednji potrebni dokument predan Elektri 24.02.2015. U tijeku je usklađenje teksta sporazuma o izvedbi priključaka i ugovora o prijenosu vlasništva nad izgrađenom infrastrukturom. Najveći problem u rješavanju problematike u cjelokupnom procesu predstavlja prekoračenje rokova od strane izvođača te nezainteresiranost Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.


5

REVOSKE NOVINE

Općinski projekti prijavljeni na natječaje U izvještajnom razdoblju Općina oborinske odvodnje. Općina OreOrehovica prijavila je svoje projekte hovica i Županijska uprava za ceste Međimurske županije zajednički na natječaje prema tablici gore. su pripremile projekt rekonstrukRekonstrukcija rotora u Orehovici cije rotora koji se nalazi na spoju ŽC 2022 i LC 20037 u naselju OreIzvedba projekta rekonstrukci- hovica. Za projekt je pribavljeno je rotora u Orehovici planirana je rješenje za građenje Međimurske za 2014. godinu, ali je odgođena županije, Upravnog odjela za proszbog problematike osiguranja fi- torno uređenje, gradnju i zaštitu nancijskih sredstava za izgradnju okoliša, klasa: UP/I-361-06/13-

01/22, urbroj: 2109/1-09/2-13-08 od 20.09.2013. S druge strane, područje Općine Orehovica nalazi se na području aglomeracije Podbrest za koju je već izrađena potrebita projektna dokumentacija i ishođene su potrebne dozvole za gradnju za sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda i pripadni uređaj za pročišćavanje. Stoga je u fazi izgradnja rotora predviđena i izvedba radova


REVOSKE NOVINE

6

Izgradnja dvorane i aneksa pri OŠ no s PDV - om oko 3.600.000,00 kn. Orehovica 2014. godine Međimurska županija osigurala je 600.000,00 kn za Krajem 2007. godine završeni su ra- izgradnju aneksa sa šest učionidovi na izvedbi temelja, temeljne ca čiji su radovi u tijeku. Općina ploče s potrebitom infrastruktu- Orehovica opetovano je pozivala rom u temeljima i temeljnoj ploči Ministarstvo regionalnog razvoja i (vodovod, kanalizacija, gromo- fondove Europske unije da iznađu branske i druge instalacije) kao i mogućnost financiranja od ukupno postavljeni betonski stupovi nosača oko 10.000.000,00 kn za izgradnju konstrukcije. Radovi su financirani dvorane i aneksa. Štoviše, prilikom iz županijskog i općinskog proraču- posjeta tadašnjeg potpredsjednika na u iznosu od 1.420.000,00 kn. Vlade Republike Hrvatske, ujedno Kako dvorana nije dovršena učenici, i ministra regionalnog razvoja, šunažalost, i dalje koriste neadekvatnu marstva i vodnog gospodarstva, dvoranu Društvenog doma u Ore- gosp. Božidara Pankretića sa suradhovici koja je od nove zgrade škole nicama 09.09.2009. općinskom i udaljena oko 1 km, a vlasništvo je županijskom vodstvu, djelatniciOpćine Orehovica. Zbog dugotra- ma OŠ Orehovica te stanovništvu jnog nezatvaranja krovne konstruk- Općine Orehovica obećano je da će cije daljnja stabilnost i nosivost kon- se u 2010. nastaviti graditi školska strukcije je upitna zbog vremenskih sportska dvorana jer je to prioritet uvjeta, odnosno stvorit će se dodat- Međimurske županije kao osnivača, ni troškovi ispitivanja statike, isto no sve je ostalo samo na obećanju. tako i konzervaciji, ako se prompt- 14.01.2015. održan je sastanak u no ne nastavi s radovima. Svjesni OŠ Orehovica kojem su prisustvosmo financijske situacije u kojoj se vali načelnik Općine Franjo Bukal, nalazi Republika Hrvatska pa smo ravnatelj OŠ Orehovica Željko Krištostoga prišli izradi aproksimativnog fić, pročelnik Upravnog odjela za troškovnika za sistem roh bau za ra- društvene djelatnosti Međimurske dove koje bi trebalo izvesti da dalje županije Branko Sušec, pročelne propada ono što je sagrađeno nik Upravnog odjela za prostorno prije 6 godina. Prema aproksimativ- uređenje, gradnju i zaštitu okoliša nom troškovniku ukupna cijena bez Međimurske županije Stjepan BaPDV - a je 2.874.900,00 kn, odnos- ranašić, direktor „Međimurje investicije i nekretnine“ Ivan Vinković te Mario Gradišer, arhitekt. Tema sastanka bila je daljnji nastavak radova na izgradnji aneksa OŠ Orehovica i školske sportske dvorane. Razvidno je bilo da nedostaju potrebiti dokumenti kako bi se mogao raspisati natječaj za samu izgradnju. Svi prisutni zamoljeni su da poduzmu radnje kako bi se isto čim prije obavilo. Krajem svibnja općinski je načelnik uputio zamolbu za terminom sastanka na adresu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Zorana Milanovića, i to nakon obavljenih konzultacija s potpredsjednicom Vlade Radovi na aneksu dvorane OŠ Orehovica Vesnom Pusić. na sustavu odvodnje oborinskih i fekalnih voda u obuhvatu planirane rekonstrukcije raskrižja. Nadalje je, zbog potreba usklađenja projekta rekonstrukcije rotora i projekta oborinske i sanitarne odvodnje, izrađena izmjena i dopuna projekta oborinske i sanitarne odvodnje za koju je ishođena potvrda. Predviđena vrijednost projekta rekonstrukcije rotora iznosi oko 900.000,00 kn, dok troškovnik oborinske odvodnje s lagunom iznosi 2.496.063,20 kn, a sanitarne odvodne oko 350.000,00 kn. Županijska uprava za ceste Međimurske županije osigurala je financijska sredstva za rekonstrukciju rotora. Nažalost, izgradnja sustava oborinske kanalizacije u isključivoj je nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a Općina Orehovica kao potpomognuto područje II. skupine s indeksom razvijenosti od 51,45% nije u mogućnosti osigurati 2.496.063,20 kn za oborinsku odvodnju u sklopu rekonstrukcije rotora. 31.03.2015. na navedenu je temu održan sastanak u Hrvatskim vodama s ravnateljem Ivicom Plišićem. Zatražen i sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, a sve u cilju osiguranja financijskih sredstava za provedbu navedenog projekta.


7

REVOSKE NOVINE

Orehijada 2015.

slavi tradiciju našeg kraja na kojoj su 14.241,25 kn. Također, uređen je svoj rad prezentirala mnoga obitel- okoliš Doma (tlakovci, hidroizolaci25.04.2015. održana je druga Ore- jska poljoprivredna gospodarstva, ja) u vrijednosti 14.555,75 kn hijada – festival oreha i sega ka kcoj udruge žena i kulturno-umjetnička ide. Organizator KUD „Fijolica“ Ore- društva. Ove godine Orehijada je načelnik Općine Orehovica hovica te pokrovitelj manifestacije bila locirana uz Društveni dom u Franjo Bukal Općina Orehovica organizirali su Orehovici koji je u tu svrhu osvježen međunarodnu manifestaciju koja ličilačkim radovima u vrijednosti od

VIJESTI IZ OPĆINE Izvješće o izvršenju proračuna za prihodovala 15.150,00 kuna priho2014. godinu da za provođenje projekta Vijeće EU - “Kulturni potencijali za socijalI. PRIHODI I PRIMICI no uključivanje Roma” - koja sredstU obračunskom razdoblju I. – XII. va su namijenjena za plaću lokalnog mjeseca 2014. godine ostvareni su koordinatora. Navedeni prihodi su ukupni prihodi/primici u iznosu od za 449.062,00 kuna manji nego u 5.485.066,78 kn što je 100,09 % os- istom razdoblju prošle godine iz tvarenja godišnjeg plana. U odnosu razloga što je Općina Orehovica u na isto obračunsko razdoblje prošle prošloj godini prihodovala prihode godine ostvareni su ukupni priho- za 6. obračunsko razdoblje projekta di veći za 1.706.542,00 kn ili 45,20 ROKIC: DROM. %. Veća odstupanja od 10% od os- U 2014. godini prihodovano je tvarenja u izvještajnom razdoblju 1.618.691,00 kuna tekućih pomoći prethodne godine na prihodovnoj kako slijedi: za provođenje prostrani dogodila su se većim dijelom grama predškole 13.520,00 kuna, zbog provođenja drugih i različi- za funkcioniranje Vijeća romske tih aktivnosti u ovom izvještajnom nacionalne manjine 2.200,00 razdoblju, nego su to bile u istom kuna, za priključke na TS 15.525,00 razdoblju prošle godine. kuna, za Dom kulture Orehovica od Porez i prirez od nesamostalnog Ministarstva regionalnoga razvoja rada - u istom razdoblju ove godine 99.000,00 kn, za energetsko cerostvareno je 94.613,00 kuna više tificiranje zgrada 7.434,50 kn, od nego prošle godine. Porezni primici Fonda za zaštitu okoliša za sanaciuvećani su najvećim dijelom zbog ju deponije u romskom naselju mijenjanja propisa u dijelu porez- 823.726,25 kuna, te 141.080,03 za no priznatih olakšica te smanjenog istu sanaciju od Ureda za ljudska broja poreznih prijava pa tako i prava i prava nacionalnih manjina povrata istoga te je time u 2014. RH. godini povrat istoga bio manji. Isto Pomoć za drva od Međimurske tako, učinkovitija naplata poreznih županije prihodovana je u iznosu prihoda u 2014. godini pridonijela od 153.450,00 kuna, tekuće pomoći je boljem punjenju proračuna tim Međimurske županije prihodovne prihodima. su u iznosu od 152.755,36 kuna te Porez na imovinu - u odnosu na isto 210.000,00 kuna tekuće donacije proračunsko razdoblje prihodi su Međimurske županije za sanaciju manji za 21.437,00 kn što je rezultat deponije u romskom naselju. smanjenja kupnje/prodaje nekret- Kapitalne pomoći iz proračuna u nina na području Općine Orehovica. 2014. godini bile su u odnosu na U 2014. godini je Općina Orehovica 2013. godinu veće za 537.472,00

kn, najvećim dijelom zbog velikog angažmana čelnika Općine Orehovica, javljanja i apliciranja projekata po raspisanim natječajima resornih ministarstava, a koji su prepoznati i financijski popraćeni, ali ne u traženim iznosima. Kapitalne pomoći prihodovane su u ukupnom iznosu od 1.057.472,00 kuna kako slijedi: 170.597,00 kn od Ministarstva gospodarstva za Adaptaciju i dogradnju Društvenog doma u Vulariji, 200.000,00 kuna Ministarstva kulture za Adaptaciju i dogradnju Društvenog doma u Vulariji, 75.500,00 od Ministarstva graditeljstva za nabavu tlakovaca za groblje u Orehovici, 150.000,00 kn od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europrske unije za Društveni dom Vularija, 361.375,00 kuna Ministarstva regionalnoga razvoja za projektnu dokumentaciju za Jezerčicu, te 100.000,00 kuna Međimurske županije za Društveni dom Vularija. Naknada za korištenje nefinancijske imovine u ovom obračunskom razdoblju naplaćena je u ukupnom iznosu od 306.903,00 kune tj. za 97.960,00 kn više nego u istom obračunskom razdoblju prošle godine, najviše iz razloga što je u 2014 godini Općina Orehovica počela naplaćivati naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina od firme Tegra d.d. te je u 2014. godini ukupno naplatila 84.526,91 kn zajedno s obračunatim zaostacima prijašnjih godina.


REVOSKE NOVINE Prihod ostvaren od naplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u istom razdoblju 2013. godine prihodovan je u iznosu od 27.380,00 kuna, dok je u istom razdoblju 2014. godine naplaćeno 78.015,00 kuna ili 50.635,00 kune više. Dospjelih, a nenaplaćenih prihoda od komunalnoga doprinosa bespravno izgrađenih građevina u romskom naselju s krajem 2014. godine bilo je u iznosu od 26.545,34 kuna, a naplata istih je vrlo teška zbog nemogućnosti ovršivanja dužnika čiji su prihodi samo socijalne prirode (dječji doplatak i socijalne pomoći). Prihodi od komunalne naknade manji su za 22.535,00 kuna (2013. - 314.971,00 kuna, a 2014. - 292.436,00 kuna) u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine. Unatoč tome što se kontinuirano provode mjere prisilne naplate, teška gospodarska situacija pridonijela je činjenici da se sve teže naplaćuju dugovanja dužnika za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Najveće odstupanje na prihodovnoj strani u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine vidljivo je na kontu 7212 - Poslovni objekti, za iznos od 521.300,00 kuna. Naime, u prošloj godini u istom razdoblju je prodan poslovni prostor u Podbrestu, dok ove godine takavih prodaja nije bilo. Iako je Komisija Vlade Republike Hrvatske donijela odluku da Općina Mala Subotica po pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske treba spram Općine Orehovica isplatiti 34,79 % prihodovanih sredstava od prodaje stanova za koje je postojalo stanarsko pravo, a sve po kriterijima podjele imovine bivše Općine Čakovec spram broju stanovnika na novonastale općine, Općina Mala Subotica i dalje osporava dugovanje, odnosno ne daje

8

financijsko izvješće koliko su sredstava prikupili tj. koliko trebaju uplatiti na žiro račun Općine Orehovica pa je Općina Orehovica bila prisiljena podići tužbu na Trgovačkom sudu u Varaždinu. U tijeku 2012. godine predmet je zbog prezauzetosti trgovačkog suda u Varaždinu preseljen na rješavanje u Bjelovar, koji pak se dana 06.03.2014. godine proglasio nenadležnim za rješavanje ovoga spora, ukinuo je provedene radnje u postupku i odbio tužbu. 23.05.2014 Ministarstvu uprave, ministru Arsenu Bauku odaslana je zamolba za pravnim savjetom u kojem se moli hitna uputa te nedvosmisleno utvrđivanje modela po kojemu bi Općina Orehovica naplatila svoja potraživanja. Do dana današnjega, i nakon požurnica, nije zaprimljeno nikakvo ni usmeno, a kamoli pisano očitovanje navedenog ministarstva. Ovlašteni odvjetnički ured Zdenke Jukić dostavio je Općini izvješće o stanju predmeta u kojem između ostalog obavještava da je cijeli predmet Trgovački sud u Bjelovaru ustupio Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu te da i dalje pokušava iznaći najefikasniji pravni put za rješavanje navedenoga spora. Požurnice za hitno rješavanje upućuju se u pravilu svaka dva mjeseca. Isto tako dana 07.11.2014. godine Općina Orehovica odaslala je saborskom zastupniku Dragutinu Glavini zamolbu za rješavanjem predmeta, a odgovor još nije stigao.

kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda za koje se ubire naknada za uređenje voda, a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna. Stanje nepodmirenih obveza na početku 2014. godine iznosilo je 1.427.011,68 kuna, a na kraju 2014. godine iznosi 706.809,14 kuna, od čega su veće obveze: 327.226,31 kuna nedospjela glavnica zajma pri Erste banci kojemu glavnica dolazi na naplatu mjesečno, 75.000,00 kuna za sanaciju deponije u romskom naselju prema poduzeću Čakom d.o.o., obveze za kamate za primljeni zajam pri Erste banci 18.310,89 kuna, ostale nespomenute obaveze (Hrvatske vode) - 153.414,50 kn, obaveze za zaposlene 39.192,12 kuna, obveza za nabavu nefinancijske imovine 20.364,88 kuna, obveze za sufinanciranje dječjih vrtića 21.038,01 kuna te ostale obveze 52.262,43 kuna. Za napomenuti je da je Općina Orehovica u 2014. godini uspjela podmiriti dospjele glavnice kratkoročnog kredita tvrtci Univerzal d.o.o., Varaždin u iznosu od 300.000,00 kn te kratkoročnu pozajmicu od Međimurske županije u iznosu od 155.267,77 kuna, dok su ostale obveze podmirivane prema dospijeću. Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti jer nema ustrojenu takvu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. II. RASHODI/IZDACI Veća odstupanja od 10% od ostU obračunskom razdoblju I. – XII. varenja u izvještajnom razdoblju mjeseca 2014. godine ostvare- prethodne godine na rashodovnoj ni su ukupni rashodi u iznosu strani proračuna Općine Orehovica 5.541.458,19 kuna, što je 97,47% dogodila su se većim dijelom zbog godišnjeg plana. provođenja drugih i različitih aktivNeutrošena sredstva (žiro račun i nosti u ovom izvještajnom razdoblagajna) na početku obračunskog blju, nego su to bila u istom razdorazdoblja iznosila su 142.327,29 blju prošle godine. kune, a krajem obračunskog razdo- Rashodi za zaposlene iznose blja iznose 55.722,76 kuna. Navede- 426.981,00 kuna i manji su za na stanja sredstava na početku i na 189.561,00 iz razloga što je Općina


9 Orehovica u 2014. godini zapošljavala manji broj djelatnika pripadnika romske nacionalne manjine na javnim radovima za koje plaću u ukupnom iznosu osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Za razdoblje od 01.-12. 2014. godine Općina Orehovica je za javne radove participirala iznos od 230.961,92 kn. Isto tako, od 1.5.2013 - 31.12.2013. godine Općina Orehovica je u okviru projekta Vijeća EU pod nazivom “Kulturni potencijali za socijalno uključivanje Roma” zaposlila jednu djelatnicu do 31.12.2013. godine, čije ukupne izdatke za plaću financira Vijeće EU, dok u 2014. godini takvoga zapošljavanja nije bilo. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 2014. godini iznosili su 1.812.696,00 kuna i veći su za 643.120,00 kuna. Navedeno povećanje većim dijelom je nastalo zbog provođenja projekta sanacije deponije u romskom naselju, a investicija je iznosila 1.372.877,07kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je navedeni projekt sufinancirao sa 60% sredstava, tj. u iznosu od 823.726,25 kuna. Rashodi u poslovne objekte u odnosu na isto razdoblje 2013. godine veći su za 840.452,00 kuna što je rezultat prvenstveno kapitalnih prihoda iz državnoga i županijskoga proračuna te povećane naplate komunalnoga doprinosa. U proteklih 18 godina, od osnutka, Općina Orehovica nikada do sada nije imala tako veliko ostvarenje prihoda od 5.485.066,78 kuna, a kad postoje prihodi i kad se radi u duhu dobrog gospodarstvenika, onda iza obavljenog posla ostaju objekti koji su prijeko potrebni za rad svih udruga i građana Općine Orehovica.

ni od 7.292.670,00, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u visini od 100.000,00 kn. Rashodi poslovanja planirani su u visini od 3.051.957,00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u visini od 3.857.713,00 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u visini od 483.000,00 kn. Prilikom donošenja proračuna za 2014. godinu članovi Općinskog vijeća složili su se da je to skup želja, a proračun za 2015. godinu je planiran tako da se sve te želje ostvare. Prije svega, radi se o dovršetku projekta uređenja Društvenog doma Orehovica, dogradnje i rekonstrukcije Društvenog doma u Vulariji te uređenju groblja u Orehovici. Malo sredstava povuklo se iz EU fondova od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju što je utvrđeno na skupštini Udruge općina u Republici Hrvatskoj, u koju su učlanjene 283 od ukupno 453 općine. U 2014. godini odgođena je rekonstrukcija rotora u Orehovici, iako su Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Međimurske vode d.o.o. osigurali sredstva za svoje udjele u rekonstrukciji. Razlog odgode je bio taj što je Općina Orehovica morala osigurati 2.496.063,20 kn za izgrad-

Plan proračuna za 2015. godinu Proračun za 2015. planiran je u visini od 7.392.670,00 kn. Prihodi poslovanja planirani su u visi-

REVOSKE NOVINE

Primopredaja vatrogasne opreme

nju sustava oborinske odvodnje za ulicu Nikole Tesle i ulicu A.G.Matoša, jer Hrvatske vode i druga resorna ministarstva više ne osiguravaju sredstva za izgradnju sustava oborinske odvodnje. Utvrđeno je također da 75% vode na navedenim prometnicama dolazi do krovnih voda s privatnih kuća. Proračun je ostvariv samo ako se poštuje vertikala općina – županija - resorna ministarstva te ako sve stranke u vijeću svoj politički utjecaj iskoriste za dobrobit cijele Općine. Cjelokupni proračun objavljen je na www.orehovica.hr. Nabava opreme za civilnu zaštitu Općina Orehovica nabavila je krajem 2014. godine opremu za civilnu zaštitu u vrijednosti od 20.364,88 kn: 14 tlačnih cijevi, 1 hidrantski nastavak, 4 mlaznice, 3 ključa za podzemni hidrant, 2 komada užeta za usisni vod s torbicama, 2 karabinera, 4 držača cijevi, 4 para čizmi za spašavanje u poplavama, 11 pari intervencijskih rukavica, 2 prelaznice, 2 stop palice, 1 vatrogasni aparat (naprtnjača), 1 komplet prve pomoći s torbicom, 1 polugu – pajser


REVOSKE NOVINE

10

i 4 poveznice za cijevi. Opremu je načelnik Općine Franjo Bukal predao na korištenje dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području Općine Orehovica i zaželio da bude što manje korištena, ali ako ipak zatreba da im bude pri ruci i na raspolaganju kako bi mogli promptno reagirati, sve radi zaštite ljudi i imovine u Općini, ali i šire. U ime DVD-a Orehovica opremu je preuzeo predsjednik Josip Sušec, DVD-a Podbrest predsjednik Igor Horvatić i DVD-a Vularija predsjednik Zlatko Orsag. Edukacija o sigurnom rukovanju Maškare kod općinskog načelnika pesticidima Osim sufinanciranja edukacije o Općina Orehovica je u suradnji s sigurnom rukovanju pesticidima, Pučkim otvorenim učilištem Čak- Općina Orehovica i Agro Elektronovec organizirala edukaciju o sig- ika d.o.o. organizirali su ispitivanje urnom rukovanju s pesticidima i uređaja za zaštitu bilja (prskalice i pravilnoj primjeni pesticida. Na raspršivači) u travnju 2015. godine, edukaciju su se mogli prijaviti svi dok se isto ispitivanje očekuje i tizainteresirani, a prijave su se zapri- jekom lipnja u suradnji sa Fitocenmale od listopada 2014. godine do torm d.o.o. iz Čakovca. Također, sredine veljače ove godine. Dvije Centru za vozila Hrvatske – Stanica edukacije održane su u razdoblju od za tehnički pregled vozila „Centar“ 26. do 28. siječnja 2015. te jedna od Čakovec, besplatno je ustupljen 23.02. do 25. veljače 2015. Edukaci- prostor 27.04.2015. godine kako bi ju je uspješno završilo ukupno 139 se u Orehovici obavio tehnički prepolaznika. Ukupna cijena edukacije gled traktora i traktorskih prikolica. iznosila je 350,00 kn, a ista obuhvaća trošak predavanja s pisanim Evidentiranje javnih cesta na podmaterijalima (300,00 kn) te trošak ručju Općine Orehovica ispita (50,00 kn). U navedenu cijenu nije uključen trošak izdavanja iska- U Međimurskim novinama broj znice od 30,00 kn koji se plaća iz- 1013 od 13. veljače 2015. objaravno Savjetodavnoj službi prilikom vljena je obavijest, za nositelje izdavanja iste. Polaznici edukacije s prava nad nekretninama koje neprebivalištem na području Općine posredno graniče sa zemljištem na Orehovica platili su samo 120,00 kn kojem je izvedena cesta, o početza trošak edukacije (materijali i po- ku postupka evidentiranja javne laganje ispita) izravnom uplatom na ceste u zemljišnu knjigu i katastar žiro račun Pučkog otvorenog učiliš- zemljišta u okviru kojeg se izrađuta Čakovec, dok je preostali iznos ju snimke izvedenog stanja županifinancirala Općina Orehovica. Pre- jske, lokalne i nerazvrstane ceste ma Međimurskoj županiji Općina te geodetski elaborat izvedenog je uputila zahtjev za pokriće dijela stanja. Predstavnik pravnih osoba troškova, odnosno 100,00 kn po koje upravljaju cestom, odnosno polazniku.

Općina Orehovica za nerazvrstane ceste i Županijska uprava za ceste Međimurske županije za lokalne i županijske ceste, Geotop d.o.o., Zrinskih 5a, Štefanec započeli su s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste dana 20. veljače 2015. godine. Nositelji prava nad zemljištem koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogli su obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna pojašnjenja u Općini Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica, dana 6. ožujka 2015. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 sati. U postupku bagatelne nabave za uslugu izmjere kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka Geotop d.o.o. sa ponudom od 245.396,25 kn s PDV-om. Maškare kod općinskog načelnika Veselo je bilo dana 17. veljače 2015. u općinskoj zgradi u Orehovici kad su djelatnike Općine uz pjesmu i ples posjetile maškare iz Doma za odrasle osobe Orehovica. Već tradicionalnom povorkom dolaze na druženje i predstavljanje svoje maske. U plesu im se pridružio i načelnik Općine Orehovica Franjo


11

REVOSKE NOVINE

sa prikolicama te 3 kombi vozila. Za sve je sudionike organizirano osvježenje kao i prijevoz kako bi se stiglo do onečišćenih lokacija. Prikupljen otpad zbrinut je od strane GKP Čakom d.o.o. na deponiji u Totovcu, bez naknade prijevoza i zbrinjavanja. Sudionici akcije poručili su da sljedeće godine očekuju puno manje otpada jer je čist okoliš pravo i obveza svih nas. Zadnjih nekoliko godina svjedoci smo sve veće ljudske nemarnosti i nedostatka svijesti o važnosti očuvanja okoliša. Gotovo svakodnevno Unatoč trudu lokalne zajednice, pojedinci još uvijek izbacuju fekalije u zaprimaju se prijave građana o isprirodu puštanju fekalnih voda u šumarke i jarke (unatoč postojanju ovlaštenog Bukal. Za trud i odlične maske ve- i to do razine biološkog minimuma. koncesionara koji fekalne vode sele maškare počašćene su krafna- Vrijednost pružene usluge iznosi zbrinjava na pročistaču Međimurma i sokom. 22.525,00 kn. skih voda d.o.o.), odbacivanju komunalnog otpada u okoliš (unatoč Dobrovoljno darivanje krvi Jedan dan za čišći okoliš 2015. što GKP Čakom d.o.o. zbrinjava sve vrste otpada koji može nastati u 25. veljače 2015. godine Hrvatski 17. travnja 2015. u vremenu od kućanstvu), ispuštanju atmosferCrveni križ proveo je akciju dobro- 10.00 do 13.00 sati u Općini Oreskih voda s krovišta na prometnice, voljnog darivanja krvi u Općini Ore- hovica, u naseljima Orehovica, pregrađivanje jaraka za odvodnju hovica. Akciji darivanja krvi pristu- Podbrest i Vularija održala se akciatmosferskih voda kako bi se onepile su ukupno 43 osobe od čega je ja Jedan dan za čisti okoliš. U akciju mogućilo otjecanje istih…. Unatoč krv darovalo njih 37, a 6 ih je odbi- je bilo uključeno oko 350 sudionitome, posljednjih je dana u Orejeno. Također, zabilježen je jedan ka: učenici OŠ Orehovica sa svohovici zabilježena pojava koja nam novi darivatelj. jim učiteljima, volonteri iz vijeća daje nadu da nam priroda ipak mjesnih odbora naselja Orehovica, pruža drugu šansu da shvatimo Provedba sistemske deratizacije Podbrest i Vularija i udruga s podkoliko je važno biti svjestan svoje ručja Općine Orehovica, 6 traktora U razdoblju od 18.03. do 20.03.2015. godine Sanitacija d.o.o. Koprivnica je na području cijele Općine provela sistemsku deratizaciju izlaganjem zatrovanih meka djelatne tvari BROMADIOLON, za koji je antidot vitamin K-1, na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (podrum, dvorište i eventualno tavan). Deratizacijom je obuhvaćeno ukupno 901 domaćinstvo, od kojih je 697 nastanjenih i 204 nenastanjenih. U 2 domaćinstva deratizacija nije provedena. Provoditelj deratizacije zabilježio je smanjenu brojnost i aktivnost štetnih glodavaca u na- Otpad iz kućanstava završava u kontejneru na groblju koji je strogo predjvećem broju tretiranih kućanstava viđen za odlaganje biološkog otpada


REVOSKE NOVINE

12

uloge u zaštiti okoliša u kojem živitinentalnu Hrvatsku (≤0,40 za mo. Naime, na dvije lokacije u Oreprimorsku Hrvatsku) za vanjski hovici (u ulicama Kralja Zvonimira zid grijanog prostora; ≤0,25 za i Nikole Tesle) primijećene su rode kontinentalnu Hrvatsku (≤0,45 koje traže mjesto za izgradnju gniza primorsku Hrvatsku) za pod jezda. Stoga je kontaktiran HEP ODS prema tlu i ukopane dijelove d.o.o., Elektra Čakovec kako bi se grijanog prostora postavili prsteni na stupove u na- • ugradnja novog sustava s vedenim ulicama da bi se rodama plinskim kondenzacijskim kotomogućilo nastanjivanje i miran živlom za povećanje energetske ot u našoj Općini kao što već duže učinkovitosti sustava grijanja vrijeme to uspijeva rodi u Prvoma- Moguće je ostvariti sufinanciranje jskoj ulici u Vulariji. jedne, dvije ili sve tri mjere energetske učinkovitosti. Energetska obnova obiteljskih kuća B) Korištenje obnovljivih izvora enFond za zaštitu okoliša i energetsku ergije učinkovitost je 30. travnja 2015. • ugradnja sustava sa sunčanim godine objavio Javni poziv (ENUtoplinskim pretvaračima (kolek22-23/2015) fizičkim osobama za tori) za grijanje potrošne vode sufinanciranje energetske obnove ili potrošne vode i prostora postojećih obiteljskih kuća. Javni stupnja korisnog djelovanja napoziv objavljuje se temeljem Projmanje 70% grama energetske obnove obitel- • ugradnja sustava s kotlom na jskih kuća Vlade Republike Hrvatske drvnu sječku/pelete ili pirokojeg provodi Fond za zaštitu okolitičkim kotlom na drva stupnja liša i energetsku učinkovitost. Cilj korisnog djelovanja najmanje je energetski obnoviti obiteljske 85%, kuće kako bi se povećala energets- • ugradnja sustava s dizalicom ka učinkovitost kućanstava, smanjili topline za grijanje potrošne mjesečni troškovi za energiju i vodu vode i/ili prostora ili za grijanje za od 30% pa do čak 60% te ukupno i hlađenje A energetske klase poboljšala kvaliteta života. (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda ŠTO FOND SUFINANCIRA? (COP≥3,2, EER≥3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, A) Mjere energetske učinkovitosti EER≥5,05) uz GWP≤ 2150. • zamjena vanjske stolarije (koefi- • ugradnja sustava s fotonaponcijenta prolaska topline ≤1,4 za skim pretvaračima (modulima) komplet i ≤1,1 za staklo za konza proizvodnju električne entinentalnu Hrvatsku te ≤1,6 za ergije stupnja korisnog djelokomplet i ≤1,1 za staklo za privanja najmanje 15%, u samosmorsku Hrvatsku) talnom ili mrežnom radu • povećanje toplinske zaštite Moguće je ostvariti sufinanciranje vanjske ovojnice na koeficijent jedne mjere obnovljivih izvora enprolaska topline U(W/m2K): ergije. ≤0,20 za kontinentalnu Hrvat- Prijavitelji s područja Općine mogu sku (≤0,25 za primorsku Hrvat- ostvariti pravo na sufinanciranje od sku) za krov, strop i pod grijanog 40%. prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži); 0,25 za kon- Vodič o dobivanju bespovratnih

sredstava za energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća možete preuzeti u Općini Orehovica, Čakovečka 9, Orehovica radnim danom od 07.00 do 15.00 sati, na www. orehovica.hr te na stranicama Fonda www.fzoeu.hr Prijave se podnose direktno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a zaprimaju se i obrađuju po redoslijedu zaprimanja. Rok za podnošenje zahtjeva počinje objavom Poziva (30.04.2015.), a završava istekom godine, odnosno objavom Obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava Fonda. Za više informacija možete se obratiti u Općinu Orehovica svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati, putem e-maila opcina-orehovica@ck.t-com.hr , na besplatnu info liniju Fonda 0800 200 170 ili Fondu putem e-maila obiteljske-kuce@ fzoeu.hr. Projekt energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete na području Općine Orehovica Tijekom veljače 2015. godine Općina Orehovica obavila je energetski pregled i izradila energetski certifikat za javnu rasvjetu na području Općine. Obveza izrade navedenog dokumenta za sustav javne rasvjete proizlazi iz Pravilnika o energetskim pregledima (NN 81/12, 29/13, 78/13) i Metodologije za provođenje energetskog pregleda (NN 11/12). Navedenu uslugu izvršila je tvrtka Deus lux d.o.o. iz Zaboka. Cijena navedene usluge iznosi 15.754,29 kn s PDV-om. Provedbi energetskog pregleda i izradi energetskog certifikata Općina Orehovica prvenstveno je prišla zbog mogućnosti kandidiranja navedenog projekta na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite


13 i ekološke javne i vanjske rasvjete u ožujku ove godine. S obzirom na kvalitetu pripremljene natječajne dokumentacije, Fond je odobrio sufinanciranje te je 22.05.2015. godine na naslov Općine dostavio Odluku o odabiru korisnika kojom je Općini Orehovica za projekt izrade projektne dokumentacije za modernizaciju uporabive građevine osigurao 60% opravdanih troškova investicije čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 81.375,00 kn. Dan sestrinstva 2015. godine Povodom obilježavanja Dana sestrinstva 12. svibnja 2015. godine Dom zdravlja Čakovec organizirao je besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi u prostorijama Doma kulture u Podbrestu. Akciju je vodila viša medicinska sestra Đurđica Radotić. II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Orehovica Općinsko vijeće Općine Orehovica tijekom veljače provelo je prikupljanje posebnih zahtjeva tijela s javnim ovlastima za izradu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orehovica (ID

REVOSKE NOVINE

PPUO). Ukupno je zaprimljeno 20 posebnih zahtjeva i 3 prijedloga fizičkih osoba. Izrada II. ID PPUO povjerena je tvrtci Urbia d.o.o. iz Čakovca, budući da je ista izradila i prvi PPUO i I. ID PPUO. Vrijednost ove investicije iznosi 43.750,00 kn s PDV-om. Navedeni iznos kandidiran je Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje u okvirima Odluke o sufinanciranju izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a odobreno je sufinanciranje u iznosu od 19.623,00 kn. Javna rasprava o prijedlogu II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Orehovica održala se u razdoblju od 27.05.2015. do 05.06.2015. godine, dok je javno izlaganje o istome održano 28.05.2015. godine u prostorijama Općine Orehovica. Izmjene Prostornog plana odnose se prvenstveno na usklađenje s pozitivnim zakonskim odredbama, posebice ono koje se odnosi na zaštitu okoliša, prirode i učinkovito gospodarenje otpadom, zatim na usklađenje namjene gospodarske zone u naselju Orehovica te usklađenje s aktualnim infrastrukturnim i komunalnim projektima i pojedinačnim zahtjevima.

Izbori za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Općini Orehovica U skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) 31. svibnja 2015. godine u Općini Orehovica održani su izbori za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Općini Orehovica kao i izbori za članove Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije. Općinsko je izborno povjerenstvo nakon provedenih izbora utvrdilo da je od ukupno 284 birača pripadnika romske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo 64 birača, odnosno 22,54%. Utvrđeno je 60 važećih glasačkih listića, odnosno 93,75%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je 4 listića, odnosno 6,25%. Liste su kandidirale dvije udruge: 1. Krovna zajednica Bajaša Hrvatske 2. Udruga Europski Romi Međimurske županije U Vijeće romske nacionalne manjine u Općini Orehovica izabrani su slijedeći kandidati: 1. DARKO BALOG 2. SNJEŽAN HORVAT 3. STOJAN IGNAC 4. NEDELJKO MARIĆ 5. KSENIJA BOGDAN 6. VALENT IGNAC 7. IVAN IGNAC 8. KATARINA IGNAC 9. ZORAN IGNAC 10. STJEPAN HORVAT Konstituirajuća sjednica održat će se 30. lipnja 2015. godine.

Dan sestrinstva 2015. godine


REVOSKE NOVINE

14

Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Vulariji Na objektu Društvenog doma u Vulariji nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji. Obavljeni su elektroinstalaterski radovi, izvršena je rekonstrukcija i dogradnja vodovoda i kanalizacije unutar građevine – I. faza (vrijednost I. faze je 62.245,33 kn), dovršena je postava vanjske stolarije s klupčicama te su ugrađena industrijska rolo vrata na vatrogasnom spremištu. Također, postavljena su industrijs- Keramičarski radovi u Društvenom domu u Vulariji ka rolo vrata (ovaj put bez sistema “vrata u vratima”) na postojećoj vatrogasnoj garaži u vrijednosti od 10.900,00 kn. Završeni su građevinski radovi na unutarnjem uređenju, žbuka, termička izolacija podova i zidova, izvedene su glazure. Pri izvođenju zidarskih izolacijskih radova naišlo se na problematiku vlage na zidovima na kojima se nalazi brodski pod. Stoga je bilo potrebno prići izvedbi hidroizolacije vlažnih zidova (vrijednost investicije iznosi 32.712,50 kn). Nadalje, obavljeni su keramičarski radovi u vrijednosti od 165.938,74 kn, kao i gipskartonski radovi u vrijednosti od 99.239,06 kn. Dovršeni su građevinski radovi Nova fasada na Društvenom domu u Vulariji u vrijednosti od 267.693,75 kn. U tijeku je postavljanje toplinske fasade u vrijednosti od 191.701,25 kn te vanjsko asfaltiranje. S predstavnicima Čakovečkih mlinova obavljen je sastanak vezan uz vanjsko uređenje objekta, premještaj postojećeg vodovodnog šahta te ograđivanje dvorišta Doma. Otvorenje objekta očekuje se u ljetnim mjesecima. Tekstove pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica Županijska uprava za ceste Međimurske županije u lipnju ove godine izvodila je radove na iskopima upojnih bunara u Vulariji, u sklopu rekonstrukcije LC 20033.


15

REVOSKE NOVINE

UDRUGE I KLUBOVI DVD OREHOVICA Dobrovoljno vatrogasno društvo Orehovica od zadnjeg je broja naših novina bilo jako aktivno u društvenom životu našeg sela, ali i u vatrogasnim poslovima. Prošla godina bila je jako kišovita pa smo imali nekoliko tehničkih intervencija ispumpavanja vode u romskom naselju te iz podruma u obiteljskim kućama u Orehovici. Naselja preko rijeke Drave, Šemovec i Zamlaka, bila su posebno pogođena poplavama pa smo i njima pomogli u ispumpavanju vode iz dvorišta i podruma. Imali smo i nekoliko požara otvorenog prostora koje smo uspješno ugasili. Također smo imali požar traktora koji smo ugasili s vatrogascima Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Ovim putem apeliramo na mještane da ne pale vatru na otvorenom prostoru te da mehanizaciju održavaju ispravnom i čistom kako ne bi dolazilo do ovakvih neželjenih događaja. Snježne padaline također su bile obilne pa smo uz pomoć predsjednika Mjesnog odbora Orehovica Renata Plaftak i Vladimira Kolara – Čerčeka očistili snijeg s javnih površina te kod starijih i nemoćnih ljudi iz mjesta. Pomogli smo i našem župniku, vlč. Slamek Damiru, u uređenju Crkve za Božić. Dopremili smo bor iz Male Subotice te ga postavili u crkvu. Sa susjednim DVD-ima s područja Općine Orehovica, održali smo i jednu lijepu tradiciju – stražu Božjeg groba. Pomagali smo i u organizaciji naše „Orehijade“ koju sada već 2. godine za redom organizira KUD „Fijolica“. Posebno zahvaljujemo Općini Orehovica koja nas financijski prati u radu pa nam je donirala vrijednu

DVD Orehovica u akciji čišćenja snijega opremu – rukavice za intervencije te ljestve. Zahvaljujemo svim žiteljima koji su svojim donacijama pomogli rad društva, a na nama je da opravdamo Vaše povjerenje koje ste nam ukazali odvojivši dio od Vašeg kućnog budžeta u ovim teškim vremenima. Na kraju, zahvaljujemo na izrazito dobroj i uspješnoj suradnji sa svim udrugama s područja Općine te se nadamo da će tako i ostati. Uz vatrogasni pozdrav, Vatru gasi, brata spasi! Josip Sušec DVD PODBREST Početkom godine Društvo je održalo redovnu skupštinu. Napravljen je osvrt na proteklu 2014. te plan za tekuću godinu. Skupštinu su uveličali gosti iz bratskih vatrogasnih društava te drugih udruga u mjestu. Okupljenima su se obratili i čestitali na postignutim rezultatima načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal, predsjednik VMO Podbrest Mario Lončarić, počasni predsjednik VZMŽ Zlatko Orsag, zapovjednik VZMŽ Ivan Krištofić, i zapovjednik

JVP Čakovec Mladen Kanižaj. Društvo je prisustvovalo na svim sjednicama skupština naših prijateljskih društava na koje je bilo pozvano te dakako na sjednicama skupštine Vatrogasne zajednice područja općina Belica-Mala Subotica-Orehovica i Vatrogasne zajednice Međimurske županije. Bili smo prisutni i na proslavi 140 godina DVD-a Prelog te uveličali ovaj veliki jubilej. Kao i lani, i ove je godine Društvo organiziralo veliku fašničku zabavu koja je bila bolja od lanjske, a nadamo se da ćemo organizaciju fašničkih zabava očuvati kao tradiciju. Tri člana DVD-a uspješno su položili ispit za zvanje Vatrogasni dočasnik 1.klase. Na ovom planu obuke članstva DVD oduvijek pridaje posebnu pozornost, a svako novo stečeno znanje uvelike koristi dobrobiti cijele zajednice u kojoj živimo. Onaj ružniji dio posla, intervencije, nisu nas zaobišle ni ove godine. Imali smo jednu tehničku intervenciju pranja kolnika te jednu složenu intervenciju gašenja stambeno-poslovne zgrade u Kalničkoj ulici. Zbog veličine požara, uz DVD Podbrest I JVP Čakovec, koja je


REVOSKE NOVINE

16 je pokazatelj da Općina ima sluha i volje ne samo da udovolji zakonsku obvezu, već i da u puno većem iznosu financira rad vatrogasnih društava. Na toj svesrdnoj pomoći svakako treba zahvaliti općinskom vijeću, a posebice načelniku, gospodinu Bukalu. Na kraju, Društvo se zahvaljuje svim donatorima, mještanima kao i jedinicama lokalne vlasti na svekolikoj pomoći u proteklom periodu te Vas sve skupa pozivamo na proslavu 90 godina postojanja i humanog djelovanja DVD-a Podbrest.

Podmladak DVD Podbrest na natjecanju stožerna postrojba za našu Općinu, u pomoć su pozvana i susjedna društva DVD Mala Subotica i DVD Prelog, uz čiju je pomoć vatrena stihija stavljena pod kontrolu i ugašena nakon višesatne borbe. Ovakvi zastrašujući događaji nas opominju na stvarnost u kojoj živimo gdje svakako moramo posvetiti više pažnje na preventivnu djelatnost kako se takvi požari ne bi ponovili. Kao i lani, DVD se pridružio akciji skupljanja smeća povodom Dana planeta zemlje. Vršeno je dežurstvo za Veliku subotu prilikom spaljivanja vuzmenki. Isto tako, na Veliku subotu vršena je straža na božjem grobu u župnoj crkvi u Orehovici. Vršeno je i osiguranje mimohoda za Orehijadu u Orehovici. Mjesec svibanj je mjesec zaštite od požara. Na dan zaštitnika vatrogasaca, sv. Florijana bili smo prisutni na svečanoj svetoj misi za sve žive i preminule vatrogasce koju je vodio vlč. Damir Slamek. Tijekom mjeseca svibnja održane su bile i ostale preventivne aktivnosti koje su sastavni dio vatrogasne djelatnosti. Pripreme za natjecanja djece I mladeži su bila u punom tijeku te je na natjecanju VZPO u Palovcu muška desetina djece osvojila 2. mjesto. Na županijskom natjecanju

u Svetom Martinu na Muri muška desetina djece je osvojila 18 mjesto od 53 desetine, dok je muška desetina mladeži osvojila 25. mjesto u konkurenciji od 35 ekipa. Nadamo se da će ove ekipe iduće godine ostati na okupu i ostvariti još bolje rezultate na natjecanjima, a danas-sutra postati i operativni članovi našeg DVD-a. Ove godine DVD slavi 90 godina postojanja te ćemo 11. srpnja to i svečano proslaviti, uz otvorenje podesta za našu staru ručno-motornu štrcaljku. Svakako treba istaći i dobru suradnju koje Društvo ima s ostalim udrugama u mjestu, posebno Nogometnim klubom, ŠRD Diver i aktivom žena Podbresta. Nadamo se da će se uspješna suradnja produžiti i proširiti. Treba naglasiti i odličnu suradnju s Mjesnim odborom Podbresta te s Općinom Orehovica. Na njihovu pomoć Društvo uvijek može računati. Početkom godine dobili smo na korištenje od Općine Orehovica raznu opremu u vrijednosti preko 9.000,00 kn. Time se nastavlja već ustaljena praksa da jedinica lokalne vlasti, Općina Orehovica vatrogascima svih triju društava daje značajna sredstva, što novčana, što kroz opremu ili pak plaćanjem režija. To

Igor Horvatić KLUB UMIROVLJENIKA OREHOVICA Klub umirovljenika se u prvom polugodištu najviše orijentirao na godišnju skupštinu i Orehijadu. Godišnju skupštinu smo održali 11.04.2015. godine. Prikazali smo naš sveukupni rad, pozvali smo sve udruge naše Općine, kao i podružnice umirovljenika susjednih mjesta. Učestvovali smo na Orehijadi gdje smo se trudili dati svoj doprinos. Sudjelovali smo u organizaciji same manefistacije kao i u pečenju kolača. Naše umirovljenice uvijek se dokažu sa svojim specijalitetima te obično odnesu najbolja priznanja. Podružnica Čakovec je organizirala mnogo lijepih izleta između kojih bi spomenuli samo Ljubljanu i Samobor. 21.05.2015. godine organizirale su se Županijske sportske igre gdje su i naši brojni članovi sudjelovali. Ovom prilikom pozivam sve naše umirovljenike koji još nisu članovi našeg Kluba da se učlane jer lijepa druženja uvijek nam gode i dobro dođu za našu dušu i tijelo. Lijep pozdrav svim čitateljima! Predsjednica Kluba umirovljenika Justina Kocijan


17

REVOSKE NOVINE

KUD Fijolica i gosti na “Štefanjskoj priredbi” KUD „FIJOLICA“ KUD „Fijolica“ nastupima i aktivnostima najplodniju i bogatu nastupima proteklu 2014. godinu zaokružio je tradicionalnom „Štefanjskom priredbom“, izvedbom međimurskog spleta „Klinček stoji pod oblokom“ voditeljice Sanje Bacinger i glazbene obrade voditelja Zlatka Bacingera. Tamburaši i plesači sudjelovali su za božićne blagdane u crkvi Majke Božje Fatimske u Orehovici gdje su zajedno s Crkvenim zborom svirali i pjevali na polnoćki i misi na Božić. U 2015. godini KUD „Fijolica“ nastavlja s aktivnostima i probama koje se odvijaju redovito ponedjeljkom uz povećanje članstva. 29. ožujka 2015., na Cvjetnu nedjelju, članovi KUD-a zajedno su otišli na misu u svečanim narodnim nošnjama, pridonijevši time svečanosti mise i podsjećajući sumještane ‘kak se to negda delalo’. 10. travnja 2015. godine dramska sekcija sudjelovala je na festivalu kazališnih amatera Međimurja u Prelogu s predstavom „Moderna ljubav“ čiji su autori Marija i Miljenko Požgaj. 25.travnja 2015. održana je dru-

ga „Orehijada – festival oreha i sega kaj kcoj ide“ koja je uvrštena i u službeni program obilježavanja Dana Županije čime je manifestacija dobila i regionalni karakter. Organizatori su bili Općina Orehovica i KUD „Fijolica“, a ove godine se održala pod šatorom kod Društvenog doma u Orehovici. „Orehijadom“ želimo uvesti novu tradiciju u javni i kulturni život naše Općine, budući da grb i zastava Općine Orehovica već nose na sebi simbol – plod oraha koji je vezan uz povijest naše Općine te ujedno nastojimo napraviti svojevrstan brand koji će postati prepoznatljiv u regiji i izvan nje. Tako je na prvoj „Orehijadi“ započela tradicionalna sadnja sadnice oraha kao simbol „Orehijade“ koja se nastavila pa je i ove godine posađena sadnica oraha kod Društvenog doma. „Orehijada“ je započela izložbom raznih proizvoda i to kolača od oraha, orehovca, rakije, sireva, bučinog ulja, te proizvoda od keramike i drva. Sudjelovali su sljedeći izlagači: „Čipka“ Čakovec, Danijel Drvenkar iz Orehovice – Likovno udruženje Donjeg Međimurja, Keramika „Fajgl“ iz Zasadbrega, Klub umirovljenika iz Orehovice, OPG „Čeku-

nec“ iz Nedelišća, OPG „Kišćinal“ iz Orehovice, OPG „Marko Kečkeš“ iz Preloga, OPG „Petković“ iz Šenkovca, OPG „Zadravec“, Sirana „Opor“ – proizvodnja kozjih sireva iz Oporovca, Srednja škola Prelog, Udruga „Brest“ iz Podbresta, Udruga „Međimurski kreativci“, Udruga tjelesnih invalida DDICP i Uljara „Just“ iz Vularije. KUD „Fijolica“ Orehovica također je imao štand s pregršt kolača i sa simboličnim proizvodima vezanih uz Orehijadu čijom kupnjom je doniran i potpomognut sam KUD „Fijolica“. Uz pregršt lijepih i finih kolača i pića, održan je izbor „najfineše orehnjače“, „najlepšeg koloča na oko“ i „najbolšega orehovca“. „Najfineša orehnjača“ bila je od Ivanke Novak iz Orehovice, drugo mjesto zauzela je Justina Kocijan sa svojom orehnjačom, a treće mjesto Katarina Horvat. „Najlepši koloč na oko“ bio je kolač Justine Kocijan iz Orehovice, drugo mjesto pripalo je Katarini Šopar, a treće mjesto Udruzi žena „Brest“ iz Podbresta. „Najbolši orehovec“ bio je od Predraga Kozjak iz Vularije. „Najdebleši oreh“ bio je Željka Ljubojević iz Nedelišća. Za rezultate zaslužna je stručna komisija iz Srednje škole Pelog u sastavu Anice Naranđa, Turek Vlade


REVOSKE NOVINE i Josipa Bajsić. Vrhunac „Orehijade“ bio je međunarodni susret folklornih društava koji je započeo mimohodom kroz Orehovicu uz pratnju DVD-a s područja općine Orehovica, Zrinske garde iz Čakovca te uz limenu glazbu Skandal benda. Mimohodu su se pridružili i mališani iz dječjeg vrtića „Medo“ iz Orehovice i predškolci Osnovne škole Orehovica s kostimima u obliku oraha. Međunarodni susret folklornih ansambala započeo je himnom „Lijepa naša“ koju je otpjevala Karolina Matjašec u pratnji Martine Jakšić te pozdravnom riječi predsjednika KUD-a Branka Sušeca, župana Matije Posavca i načelnika Franje Bukala. Na drugoj „Orehijadi“ nastupala su sljedeća društva: Pjevački zbor „Zora“ iz Köszega, Mađarska, Međimursko folklorno društvo LJubljana, Kulturno-umjetničko društvo “Ivan Filipović” iz Velike Kopanice, Kulturno-umjetničko društvo „Mak“ iz Trnovca, Kulturno-umjetničko društvo „Tančec“ iz Jalševca Nartskog, Rugvica, Kulturno-umjetničko društvo „Šandorovec“ iz Šandorovca i „Zlatna korita“ iz Gornjeg Kuršanca. Svi su sudionici bogatstvom i raznolikošću plesova i pjesama te nošnji oduševili posjetitelje i svima nam približili i osvijestili ljepotu i bogatstvo naše kulturne baštine. Nakon susreta uslijedilo je ‘narodno veselje’, ples do ranih jutarnjih sati uz Globus bend. 2. svibnja 2015. KUD „Fijolica“ sudjelovao je na 10. smotri koreografiranog folklora „Med Murom i Dravom“ u Centru za kulturu u Čakovcu. Predstavili smo se s dva koreografirana spleta i to jedan iz područja Međimurja pod nazivom „Komaj čokam ka nedjelja dojde“, a drugi s područja Slavonije pod nazivom „Ajde diko u kolo“. 7. lipnja 2015. predstavljali smo Međimurje na državnoj smotri

18

izvornog folklora u Ogulinu pod nazivom „Igra kolo“ gdje smo se predstavili sa spletom izvornog međimurskog spleta „Klinček stoji pod oblokom“. Na smotru smo bili pozvani na temelju dobrog plasmana na županijskoj smotri izvornog folklora u Donjoj Dubravi u srpnju 2014. 14. lipnja 2015. godine putujemo u Ljubljanu na poziv naših prijatelja MFD Ljubljana gdje ćemo sudjelovati na Međunarodnoj smotri folklora u Črnučama. 19. srpnja 2015. gostujemo kod prijateljskog KUD-a „Ivan Filipović“ iz Velike Kopanice na 16. smotri povodom crkvenog goda Svetog Ilije starog običaja pod nazivom: “Vidit’ će se na svetog Iliju, koja cura ima đuvegiju”. Zahvaljujemo svim aktivnim i pridruženim članovima te prijateljima našeg KUD-a koji podupiru nas i naš rad! Pozivamo sve zaljubljenike u našu kulturnu baštinu i one koji će to tek postati da nam se pridruže! Posebnu zahvalu upućujemo našim sumještanima koji su se nesebično uključili u organizaciju i provođenje naše „Orehijade“. Hvala vam svima od srca na pomoći, bez vas ne bismo uspjeli!

NK CROATIA

U početak proljetnog dijela sezone krenuli smo s 19 bodova, gol razlikom 29/34 i s 10. mjestom na tablici. Ekipu vodi i trenira Đuro Kolonić iz Trnovca te se mu zahvaljujemo na njegovom doprinosu kao i svim igračima. Cijela sezona nije bila uspješna kako smo mi to priželjkivali te smo se i do sada zadržali na 10. mjestu na tablici. Za iduću sezonu planiramo osvježiti ekipu s par novih lica te se nadamo boljem plasmanu, a možda čak i borbi za plasman u viši rang natjecanja. U klubu djeluju i dva mlađa uzrasta, juniori i pioniri koje vodi Marko Ružić uz pomoć Martina Jelenića. Juniori su završili sezonu na 2. mjestu s 32 osvojena boda iz 14 odigranih utakmica, dok su pioniri također na 2. mjestu s 43 osvojena boda iz 18 utakmica. Jako nam je drago vidjeti da su mlađi uzrasti uspjeli postići tako dobre rezultate te pozivamo svu zainteresiranu djecu da se nam priključe u idućoj sezoni. 24. siječnja 2015. održana je redovna godišnja skupština na kojoj je odabrana nova uprava nogometnog kluba Croatia s predsjednikom Marijanom Krčmarom na čelu. Ovim Petra Krčmar putem zahvaljujemo se sada već bivšem predsjedniku, Alenu Ružiću,

NK Croatia


19 na njegovom predanom radu u proteklom mandatu. U 2. mjesecu održali smo turnir u beli na kojem je sudjelovalo 16 parova. Zahvaljujemo se svim sudionicima turnira te sponzorima koji su nam osigurali vrijedne nagrade za pobjednike. U pripremi je organizacija više turnira te se nadamo još većem odazivu. NK Croatia ovog ljeta ima u planu održati 3 turnira. Prvi turnir je međunarodnog karaktera i održat će se 27. lipnja 2015. gdje će nam u goste doći ekipe FC Tandern iz Njemačke, SC Blustavia Solothurm iz Švicarske te NK Mladost iz Šemovca. Drugi po redu turnir je tradicionalni malonogometni turnir „Po vulicama“ koji će se održati 4. i 5. srpnja 2015. godine. Pozivamo sve simpatizere kluba, a i sve ostale da nam se pridruže na ovom tradicionalnom turniru. Treći turnir je međuopćinski turnir na kojem će sudjelovati ekipe NK Spartak iz Male Subotice, NK Dinamo iz Palovca, NK Budućnost iz Podbresta te NK Croatia kao domaćin. Turnir će se održati 25. i 26. srpnja 2015. Na samom kraju zahvaljujemo se Općini Orehovica na dobroj suradnji i podršci koju nam je pružila u dosadašnjem radu te se nadamo još boljoj daljnjoj suradnji. Također se zahvaljujemo svim našim sponzorima koji su nam pomagali u dosadašnjem radu. Veliko hvala i našim navijačima i simpatizerima koji nas prate na našim utakmicama i pozivamo ih ovim putem da nas i dalje prate i bodre na terenu i u sljedećim sezonama.

REVOSKE NOVINE

Članovi OrehovicaWireless-a postavljaju nove antene u Podbrestu less) ove je godine proširila područje pokrivenosti na mjesta Vularija i Podbrest postavljanjem Ubiquiti pristupnih točaka u tim mjestima. Tako mreža sad pokriva područje cijele Općine Orehovica, mjesto Sveti Križ te dio mjesta Vrbanovec i vrbanovečkog gorja. Udruga trenutno ima 116 aktivnih članova te se očekuje znatan rast broja članova u mjestima Podbrest i Vularija.

računala, uredskog alata Microsoft Office i interneta. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane za informatičku edukaciju da se prijave te na taj način prošire svoje informatičke kompetencije. Prijaviti se možete na e-mail adresu info@orwi.hr ili na broj mobitela dežurnog administratora 099/430-5301.

Upravni odbor: Branko Horvat - predsjednik Josip Šafarić - dopredsjednik Goran Šestak - tajnik Kristijan Hajdinjak - blagajnik Florijan Dodlek - član

SRD DIVER

Također pozivamo sve mještane zainteresirane za spajanje na mrežu Na godišnjoj skupštini izabrano je da nam se jave! novo vodstvo Udruge u sljedećem sastavu: Robert Poljak

SRD Diver ove je godine održao niz aktivnosti. Jedna od njih je proljetno čišćenje jezera Mičigen i okoliša oko jezera prilikom čega se vadilo smeće (plastične čaše, vrećice, Nadzorni odbor: boce, stare kante, granje i ostalo) Robert Poljak - predsjednik iz vode i skupljalo u okolici jezera. Josip Patarčec - član Postavljene su nove ploče, a i oboDanijel Juras - član jana je nadstrešnica kućice s unMarijan Krčmar utarnje strane. U ožujku 2015. održana je druga Riješen je i novi statut, rješenje OREHOVICAWIRELESS informatička edukacija na kojoj je Udruge koje glasi SRD DIVER, dakle sudjelovalo 7 polaznika koji su u nema više ŠRD DIVER. Uz to riješen Udruga korisnika bežičnih sustava 2 tjedna naučili osnove korištenja je novi statistički broj i ugovor banOpćine Orehovica (OrehovicaWire-


REVOSKE NOVINE

20

na radnom mjestu te opis posla koji obavljamo pridonose lošijem uspjehu liječenja. Istraživanja kažu da učinak vježbi utječe na smanjenje boli i povratak funkcije te se primjena vježbi smatra najekonomičnijim tretmanom u liječenju kronične križobolje. “Cilj samih vježbi se odnosi na smanjenje boli, povećanje opskrbe tkiva kisikom i hranjivim tvarima, poboljšanje funkcije mišića trupa, povećanje mišićne snage i izdržljivosti, poboljšanje izvedbe našeg pokreta pri aktivnostima svakodnevnog života. Zato je neophodno SRD Diver vježbati, odnosno jačati abdomike te je imenovan predsjednik Bran- „SPORT ZA SVE“ OREHOVICA nalne mišiće, mišiće leđa, te kod ko Mišić kao stečajni upravitelj SRD njih posebno obratiti pozornost na Stiglo je proljeće a time su prestala DIVERA. relaksaciju i njihovo rasterećenje, 24. svibnja 2015. održano je društ- naša okupljanja kroz zimu. Uspješnaučiti vježbe pravilnog držanja zdveno natjecanje lova ribe udicom no smo odradili biciklijadu „BIMEP jelice i učenje disanja dijafragmom. na plovak. Skupilo se petnaestak 2015“. Ako imate višak kilograma, probajte natjecatelja. Uz vjetrovito vrijeme regulirati tjelesnu težinu, ako imate riba je primala dosta dobro. Nakon Ovaj put pisala bih Vam o našem spuštena stopala, korigirajte taj nenajvećem problemu „križobolji“. Isvaganja ulova rezultati su glasili: dostatak ortopedskim ulošcima po tina je da velika većina ljudi pati od mjeri. 1. mjesto: MARIJAN HALIĆ bolova u križima pa tako neki podaTakođer, potrebno je korigirati osci kažu da 80 posto cjelokupne pop3232 grama novni stav pri sjedenju, stajanju 2. mjesto: DARKO PETKOVIĆ ulacije bar jednom u životu doživi i radu. Loše držanje kralježnice, takve bolne senzacije, tj. križobolju. 1961 grama odnosno loša postura utječe na 3. mjesto: JOSIP ORŠUŠ Svakako da način života i loši uvjeti fizičko i psihičko zdravlje. Šteti 1625 grama Poslije podjele medalji slijedio je roštilj i hladno osvježenje. Roštilj je pripremio naš član Franjo Horvat iz Podbresta koji je uz to i odličan ugostitelj. Predsjednik SRD DIVERA, Branko Mišić zahvaljuje se svim natjecateljima i simpatizerima ribolova koji su se odazvali ovom sportskom druženju, a koje je nazvano DIVER ROŠTILJ - KUP MIČIGENA. Bit će još ovakvih druženja od kojih je sljedeće natjecanje kadetkinja i kadeta po završetku školske godine. Pozdrav svima BISTRO. Željko Mišić Članice udruge “Sport za sve” na BIMEP-u 2015.


21 disanju, krvnom optoku, probavi, uzrokuje bolove i smanjuje pokretljivost mišića leđa i, naravno, ramena. Zato je osim provođenja vježbi za stabilnost i mobilnost trupa, neophodno i samo kretanje, odnosno boravak na svježem zraku ili izvođenje nekih vježbi gdje bi povećali aerobni kapacitet. Današnji sjedilački način života poguban je za kralježnicu. Zato je neophodno vježbati, kretati se, jer primjenom terapijske vježbe moguće je smanjiti čimbenike rizika, kao i rizik ponovnog nastanka problema, a sama osoba se uči u samostalnom rješavanju simptoma i na kraju, ali ne manje važno, smanjuje se potrošnja zdravstvene zaštite.“

REVOSKE NOVINE

smo čast ponovo sudjelovati na „Orehijadi“ u Orehovici gdje smo izložile svoje radove, kolače i orehovec, a poslije izlaganja dobro smo se zabavile na zabavi. Sudjelovale smo na „Cvjetnoj rapsodiji“ u Čakovcu, na drugom festivalu cvijeća. Zajedno s drugim udrugama imale smo čast prezentirati naše kreacije od cvijeća. Pošto je naša Udruga humanitarnog karaktera želimo Vas obavijestiti kome i koliko smo humanitarno pomogle: • Međimurskoj zakladi solidarnosti „Katruža“ donirale smo 1000 kuna • za humanitarni koncert „Kuna za kombi“ u organizaciji DDICP Kreativni rad članica Udruge Čakovec kupile smo ulaznice u Izvor: www.mojezdravlje.net vrijednosti od 150 kuna. • donacija radova u vrijednosti Poštovani žitelji općine Orehovica iz Zato dođite i vježbajte s nama opet od 300 kuna DVD-u Podbrest ovih podataka možete zaključiti da od kasne jeseni do proljeća. Svi su za tombolu povodom fašničke kupovinom naših radova na prodajnim izložbama ne pomažete samo dobro došli! zabave • donacija radova u vrijednosti radu Udruge, nego i onima kojima Predsjednica „Sport za sve“ od 200 kuna KUD-u „Fijolica“ je svaka pomoć dobrodošla. ZahvalOrehovica Nataša Martinec za tombolu povodom fašničke jujemo svima Vama koji nas podržavate, a posebno našim obiteljima! zabave UDRUGA ŽENA „BREST“ • donacija od 150 kuna za cvijeće Štefanija Maček PODBREST u Crkvu Blažene Djevice Marije u Pobrestu Udruga „Brest“ je u prvom dijelu godine bila vrlo aktivna kako na kreativnim radionicama tako i u humanitarnom pomaganju potrebitima. Prva aktivnost u ovoj polovini godine jako je dobro započela prisustvovanjem fašničkoj zabavi koju je priredio DVD Podbrest u Domu kulture Podbrest. Maskirali smo se u svatove i jako dobro zabavili te se nadamo da će tako biti i sljedeće godine. Nakon toga priredile smo Uskrsnu izložbu koja je bila dobro posjećena od žitelja naše Općine i okolnih mjesta te od prijateljskih udruga „Zlatne ruke“ Čakovec, Udruga „Izvor“ Ivanovec, Udruga žena Pušćine, Udruga Novo Selo na Dravi, Udruga umirovljenika Prelog te „KUD Fijolica“ Orehovica. Imale Članice Udruge žena “Brest” Podbrest na fašničkoj zabavi


REVOSKE NOVINE

22

VIJESTI IZ ŽUPE Već tradicionalno čuvari na Božjem grobu na veliku subotu su bili vatrogasci iz Orehovice, Podbresta i Vularije. U dobrom društvu uz čašicu razgovora to je vrijeme dežurstva brzo prošlo. Zahvaljujem vatrogascima iz svih sela i njihovim zapovjednicima na dobro odrađenom poslu i preporučam se za drugu godinu. Na Cvjetnicu je naš KUD „Fijolica“ bio na svetoj misi u narodnim nošnjama te na taj način doprinio da misa bude svečanija. Članovi KUD-a pomogli su i pjesmom na svetoj misi te i na taj način svečanost svete mise podigli na višu razinu. Od srca im zahvaljujem što su došli i svojim nošnjama dodatno uljepšali našu crkvu. Ove godine naša je župa organizirala u korizmi križni put uz Muru u dužini pet kilometara. Početak je bio kod skele u Podturnu, a dalje se krenulo šetnjicom uz pjevanje i molitvu do Miklavca gdje je bila zadnja postaja. Pridružila nam se i župa Belica s dva autobusa koliko

smo imali i mi iz naše župe. Nakon dva i pol sata hoda mjesni odbor Miklavec s vrijednim ženama iz sela pripremio nam je okrjepu uz razna pića i nezaboravne klipiće i kolače. Na povratku prema svojim kućama u autobusu se čula lijepa međimurska pjesma, a to znači da su ljudi bili zadovoljni i veseli te su se radosni vratili svojim obiteljima. Smisao i svrha svih okupljanja je da se ljudi provesele, malo popiju i puno pjevaju pa makar bilo to i u korizmi. Ovo je bio prvi križni put takve vrste uz rijeku Muru, nadam se da će biti i uz druge rijeke i puteljke da vidimo kakve sve ljepote ima naše malo Međimurje! Hvala svima koji su se odazvali na ovaj lijepi i sveti križni put. Dana 4. svibnja u katoličkom kalendaru stoji ime sv. Florijana, mučenika, Kristovog vojnika koji je živio svetim i uzornim životom. Sebi za uzora i zaštitnika uzeli su ga vatrogasci pa svake godine na njegov dan u crkvama i kapelama mole njegovu po-

Obilježavanje dana sv. Florijana u župnoj crkvi

moć za svoje svakodnevne obaveze. Tako je bilo i u našoj župnoj crkvi jer su se toga dana skupili vatrogasci iz cijele Općine i molili na misi za sebe i svoje pokojne članove. Župnik vlč. Damir Slamek na propovijedi je vatrogascima približio život i rad sv. Florijana te ih pozvao da slijede njegov primjer, žive časno i pošteno te nikoga ne podcjenjuju. Svatko ima svoje darove i sposobnosti, svatko na svojem mjestu može puno toga dobroga učiniti. Trebamo živjeti jedni za druge u zajedništvu i solidarnosti. Nitko od nas ne potpaljuje vatru, ali često vatra loših riječi, vatra svađe i razdora izlazi iz naših usta. Kao što trebamo biti oprezni s vatrom kad je palimo u kući, da nam kuća ne izgori, tako isto trebamo svakog dana biti oprezni sa svojim jezikom da ne povrijedimo bližnje, da ne povrijedimo dobar glas svojih bližnjih. Neka nam u tome sv. Florijan bude primjer. vlč. Damir Slamek


23

REVOSKE NOVINE

DJEĆJI VRTIĆ “MEDO” OREHOVICA U ovoj pedagoškoj godini dječji vrtić Medo, Orehovica ima upisano 50tero djece. Kroz tekuću smo godinu provodili različite aktivnosti, sudjelovali na raznim manifestacijama, posjetili polaznike vrtića. Obilježili smo važne datume i blagdane. I ove nas je godine povodom Nikolinja načelnik Općine gosp. Bukal počastio slatkim paketićima. Na kreativnoj smo Božićnoj radionici u suradnji s roditeljima izrađivali adventske vjenčiće. Odradili smo priredbu povodom Božića na kojoj nas je posjetio djed Mraz. Posjetili su nas i razveselili naši prijatelji Klaun Čupko i Mađioničar Kikiriki. Već tradicionalno, održana je i radi- Aktivnosti u djećjem vrtiću “Medo” onica o ponašanju djece u prometu; “MOJ PRIJATELJ POLICAJAC I JA U PROMETU” te radionica “KAM SE KOJE SMEĆE MEĆE”. Sudjelovali smo na Olimpijskom festivalu i drugoj Orehijadi u organizaciji KUD-a Fijolica Orehovica i Općine Orehovica. Posjetili smo i obitelj Plaftak Bili te im ovim putem zahvaljujemo na pozivu. Organizirali smo izlet u Zagreb gdje smo gledali kazališnu predstvu Bijeli jelen, bili u ZOO vrtu. Izlet smo završili igrom na poznatom Bundeku. Pred nama je organizacija završne priredbe na kojoj će nastupiti svi polaznici dječjeg vrtića. Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli na bilo koji način, roditeljima na pruženom povjerenju, a Općini Orehovica i Osnovnoj školi Orehovica zahvaljujemo na suradnji. Ivana Varga Vuk

Posjet mađioničara


REVOSKE NOVINE

24

KAROLINA MATJAŠEC - MEZZOSOPRANISTICA IZ PODBRESTA Karolina Matjašec, rodom iz Podbresta još je kao djevojčica snažno osjetila svoj put. Glazbene gene naslijedila je i s majčine i očeve strane, a naročito je ponosna na djeda Ivana Novaka i pradjeda Josipa Rođaka od kojih je također naslijedila glazbene gene. Zahvaljujući velikoj podršci svojih roditelja, upisala je Osnovnu školu u Prelogu te paralelno završila Umjetničku školu Miroslav Magdalenić u Čakovcu, smjer klavir. Nakon toga upisuje Glazbenu školu Varaždin, smjer solo pjevanje u klasi profesorice Darije Hreljanović koju je uspješno završila. Nakon toga uslijedila je želja upisati neku od uglednih Umjetničkih akademija. Njen prekrasan glas do sada su imali prilike čuti ne samo sudionici različitih glazbenih natjecanja, već i brojni građani kroz njene nastupe u crkvama, na humanitarnim koncertima na koje se uvijek rado odazove i raznim drugim manifestacijama na koje je bila pozvana.

jateljicu Martinu Jakšić s kojom surađuje već duži vremenski period. Njihov repertoar je vrlo raznolik, pjevaju više vrsta žanrova (duhovnu, svjetovnu glazbu, evergreene, šansone, suvremenu glazbu…). Zajedno su održale mnogo nastupa od kojih najviše spominju nastup za emisiju „Lijepom našom“, održanom u Belici te otvaranje HRTcentra u Čakovcu. Cilj glazbe im je dirnuti srca - napisale su na svojoj web stranici koju valja pogledati jer se na njoj nalaze detaljniji podatci za sve one koji žele s njima surađivati (www.km-music.net). Posebno ih veseli kada su pozvane pjevati na crkvenim vjenčanjima jer su to događaji prepuni pozitivnih emocija i lijepih trenutaka, baš kao i Karolina na maturalnom koncertu njihove interpretacije. dajete motivaciju i želju za daljnjim razvojem!“ Karolina je nedavno je održala svoj maturalni koncert pred prepunom O Karolini bi se moglo još puno publikom u Glazbenoj školi u pisati, ali ostavimo nešto za idući Varaždinu te bi ovim putem rekla put. Kako je krenula, prilika za to će par riječi svima onima koji su je doš- zasigurno biti jer bude li ovako vrili slušati: „Hvala Vam svima od srca jedno i profesionalno radila na sebi Sudjelovala je na 51. hrvatskom na dolasku, na prelijepim čestitka- i svom glazbenom umijeću njezin će natjecanju učenika i studenata gla- ma i željama, poklonima, buketima zvjezdani sjaj bez sumnje ići samo zbe i plesa te osvojila izvanredno (bilo ih je skoro 40, hehe)... Vi mi uzlaznom putanjom. 2. mjesto u klasi solo pjevača. Pohađala je ljetnu školu „Aestas musica“ te mnoge cijenjene seminare od kojih je jedan i kod profesorice Zdenke Žabčić. Nastupila je i na Božićnim koncertima u općini Orehovica te na par koncerata u općini Sveti Martin na Muri. Valja spomenuti i njezin uspjeh sa znamenitim Varaždinskim komornim orkestrom te na Varaždinskim baroknim večerima. Sudjelovala je i na koncertima u Njemačkoj, Austriji te na mnogim projektima: opera „Kralj Arthur“, glazbeno-scensko djelo „Le Malade Imaginaire“, F. Hydas: „Requiem“, K. Jenkins: „The Armed Man“ i dr. Karolina rado spominje svoju pri- Karolina s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem i Martinom Jakšić


25

REVOSKE NOVINE

CRTICE IZ NAŠE POVIJESTI Mađari su 1942. godine, za vrijeme okupacije Međimurja, evidentirali stanje međimurskih školskih zgrada. Popunjavali su tiskane obrasce traženim podacima te fotografirali ili skicirali školske zgrade i posjede. Zahvaljujući tome imamo podatke ne samo o školskim zgradama već i djelomično o organizaciji nastave u Vulariji, Orehovici i Podbrestu. U ovom broju Revovskih novin bavit ćemo se starom školom u Vulariji. Školska je zgrada izgrađena 1916. godine, a proširena 1923. godine. Bila je to samostojeća zidanica na kat, dugačka 13 i široka 7 metara sa školskim dvorištem dimenzija 28,5 x 30 metara i još 20,5 metara vrta. U prizemlju su bile kuhinja i dvije komore (vjerojatno nekakve ostave) dok su na katu bila dva stana (sobe) za učitelje i učionica površine 35 m2. Visina prostorija u prizemlju je bila 210 centimetara, a na katu 300 centimetara. Podovi su bili daščani u svim prostorijama osim kuhinji u kojoj je pod bio betoniran. Već tada se navodi da je zgrada u jako lošem stanju. Godine 1942. u Vulariji je djelova-

Tlocrti školske zgrade i posjeda la osnovna škola (népiskola) koju je pohađalo ukupno 112 učenika raspoređenih u 6 razreda. Svi su učenici bili rimokatoličke vjere i „Međimurci“ odnosno „međimur-

Fotografija školske zgrade 1942. godine – pogled s ulice na učiteljske stanove

skog“ kao materinjeg jezika. Mađari su, naime, inzistiranjem na međimurskom jeziku pokušali dokazati da Međimurci nisu Hrvati. Nastava se održavala na mađarskom jeziku, u dvije smjene. Čitanje, krasopis, matematiku, povijest i zemljopis je učenike od 1. do 4. razreda učila Mađarica zasad nepoznatog imena, a učenike 5. i 6. razreda Prekmurka Franciška Brl. Škola funkcionira samostalno do školske godine 1958./59. kad je pripojena Osnovnoj školi Orehovica kao područna škola. Školske je godine 1967./68. ukinuta područna škola u Vulariji i nakon toga u školskoj zgradi djeluju mjesni odbori, socijalistička omladina te ona služi kao vatrogasno spremište. Posjed je 1992. godine prodan, sagrađena je obiteljska kuća, a stara je škola srušena. Ana Šestak


REVOSKE NOVINE

26

RECEPT - JAGODIN UŽITAK SASTOJCI: 5 jaja 12 žlica šećera 5 žlica brašna džem od jagode (za premaz) 1 l mlijeka 2 pudinga od jagode 2 paketića želatine ½ l vrhnja za šlag svježe jagode Biskvit za roladu: 5 jaja 4 žlice šećera 5 žlica brašna (pola oštrog, pola glatkog) Pečeni, još vrući biskvit staviti na kuhinjsku krpu i zarolati. Kad se ohladi odrolati, premazati Recept je s vama podijelila Justina Kocijan ga džemom od jagode te ponovno Sve zajedno skuhati, dodati 2 pa- Postupak: zarolati. ketića otopljene želatine te dobro Rezati roladu na 1 cm tanke ploške koje se poredaju na tepsiju. Gore se ohladiti. Krema: stavi pola kreme, na to se poreda1 l mlijeka Od ½ litre vrhnja napraviti čvrsti ju jagode pa zatim druga polovica 2 pudinga od jagode šlag te postepeno uz miješanje do- kreme. Završiti se može premazom 8 žlica šećera dati hladni puding. od šlaga i naravno ukrasiti.

CRTICE IZ NAŠE SVAKODNEVICE Tu po sredi Međimorja jano lepo selo stoji, a saki stranec ki dojde veli da takak varoš zgledi. Ako nekoga išče se vulice prejde, i nazoj se pri kružnim toko nojde. Skorom saka hiža na gruntu oreha ima, zoto se saka gazdarica z orehovim koločom štima. A vulice naše male na plodno polje vodijo, de nam droge ravnice sikakšim rodom plodijo. Samo dece se nam se meje rodi, taka bomo f seli pol lepi hiži sproznili. Pak dej Bog ka bomo tu vu Revici si srečno živeli, si posla meli, jani druge podnosili i med sobom se poštuvali. A Međimorje naše malo zanavek bu z nami tu ostalo. Cecilija Sušec (za Orehijadu 2015.) Naš sumještanin Mirko Plaftak “klepa” kosu


27

REVOSKE NOVINE


SANITACIJA d.o.o. Ul. Hrvatskih branitelja 1 48000 Koprivnica Tel: 048/622-670

Eko usluge Ivan Vurušić Poljska 2, 40322 Orehovica Tel: 040/635-673 Mob: 098/627-791

Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Revoske Novine - broj 9  

9. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine - broj 9  

9. broj službenog glasila Općine Orehovica

Advertisement