Page 1


3

REVOSKE NOVINE

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednik Robert Poljak Lektura Ivanka Novak Marija Požgaj Uredništvo Ana Šestak Franjo Bukal Mirjana Sečan

Dragi mještani Općine Orehovica! Na početku božićnog 8. broja Revoskih novin svim čitateljima upućujem najiskrenije želje da predstojeće božićne blagdane proslavite u miru i blagostanju, te da Vam 2015. godina donese sreću, zdravlje i veselje. 2014. godine u našem je radu bila prožeta dobrom suradnjom sa županijskom vlašću te sa resornim ministarstvima i drugim nadležnim institucijama. Rezultati suradnje vidljivi su kroz provedene projekte o kojima vas želim informirati kroz izvješće pred vama. Ostvareni su mnogi ciljevi od kojih su neki zacrtani prije više godina, a njihovo je ostvarenje plod upornosti i truda općinske predstavničke i izvršne vlasti, za dobrobit svih naših žitelja. Sanacija deponije u Romskom naselju Orehovica 17. lipnja 2014. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavio je Općini Orehovica Odluku i Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju troškova izvođenja radova na sanaciji divljeg odlagališta otpada u Romskom naselju u Orehovici te stručnog

Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 700 primjeraka Broj 8, godina 4 prosinac 2014. Sanacija deponije u romskom naselju

nadzora nad izvođenjem radova, davanjem sredstava pomoći. Navedenim ugovorom Fond se obvezao na pokriće 60% opravdanih troškova koji ukupno iznose 1.382.580,80, odnosno, Fond će osigurati iznos do najviše 829.548,48 kn. Radovi na sanaciji trajali su od 21. srpnja 2014. do 10. lipnja 2014., a iste je izvodila zajednica ponuditelja GKP Čakom i ZAO Mišić. 16. lipnja 2014. Općina Orehovica Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uputila je zahtjev za isplatu po okončanoj situaciji za sanaciju deponije u Romskom naselju. Prema njoj ukupna vrijednost investicije iznosi 1.361.946,42 kn s PDV-om, dok trošak stručnog nadzora iznosi 10.930,65 kn. Od navedenog iznosa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 60%, odnosno 823.726,24 kn, a Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 20%, odnosno 281.000,00 kn. Preostali iznos od 268.150,83 kn trebala je osigurati Međimurska županija, ali je stvarno osigurala 215.267,77, dok će preostali iznos od 52.883,06 kn osigurati Općina Orehovica. Sanacijom je konačno riješen dugotrajan problem s kojim su živjeli stanovnici Romskog naselja, uklonjen je potencijalno velik i


REVOSKE NOVINE

4

opasan izvor zaraze, uklonjena su legla glodavaca i zmija, a sanirana je površina potravljena. Preuzimanje poslovnog udjela u GKP-u Čakom d.o.o. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode krajem lipnja 2014. provelo je pregled pripremljenosti svih jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske vezano uz ispunjenje obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/2013) prema kojima su općine i gradovi bili dužni do 24. srpnja 2014. godine na svom području osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Nakon održanih konzultacija predstavnika GKP-a Čakom d.o.o., Grada Čakovca i susjednih mu jedinica lokalne samouprave, 15. svibnja 2014. godine Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o prodaji poslovnih udjela Društva GKP Čakom d.o.o. do visine od 5% poslovnih udjela društva te ovlaštenju gradonačelnika Grada Čakovca kao jedinog člana Skupštine Društva na sklapanje ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društva. Naime, stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) pravno rješenje obavljanja djelatnosti zbrinjavanja otpadom više nije moguće putem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, nego samo putem koncesije ili pak putem trgovačkog društva u kojem JLS drži poslovne udjele. GKP Čakom d.o.o. na području Općine Orehovica djelatnost zbrinjavanja otpada obavlja upravo putem ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz 2006. godine. Također, ZOGO svim jedinicama lokane samouprave naložio je otvaranje reciklažnih dvorišta do 24. srpnja

Akcija uklanjanja ambrozije 2014. za što većina jedinica, a ni Općina Orehovica, financijski nisu spremne. Stjecanjem poslovnog udjela u vlasničkoj strukturi GKP-a Čakom d.o.o. Općina Orehovica u cijelosti bi zadovoljila nametnute obveze iz ZOGO-a, ostvarila bi ustaljeni i operativni visokokvalitetni sustav gospodarenja otpadom koji je u cijelosti usklađen sa zahtjevima ZOGO-a uz pravnu i stručnu pomoć u svim aktivnostima na području gospodarenja otpadom. Također, stječe se mogućnost povjeravanja

župana Međimurske županije udrugama s područja županije. Na području općine akciju su provodile dvije udruge: Udruga invalida rada Međimurske županije te Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Međimurske županije. Ukupno je od ambrozije očišćeno cca 8 ha, a u akciji je sudjelovalo 39 članova navedenih udruga s vlastitim strojevima.

drugih poslova GKP-u Čakom d.o.o. iz domene Zakona o komunalnom gospodarstvu. Nominalna vrijednost udjela od 1% iznosi 49.700,00 kn. Stoga je 19. studenoga 2014. općinski načelnik potpisao novi Društveni ugovor Društva GKP Čakom d.o.o. prema kojem je Općina Orehovica preuzela 1% udjela Društva, u skladu s odlukom Općinskog vijeća Općine Orehovica od 16. lipnja 2014. o preuzimanju poslovnog udjela GKP-a Čakom d.o.o.

28. srpnja 2014. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dostavilo je odluku o dodjeli sredstava kapitalne pomoći Općini Orehovica za održavanje groblja – uređenje staza na groblju Orehovica. Osigurana je pomoć od 75.500,00 kn. Rezultat je to prijave Općine Orehovica iz ožujka ove godine na natječaj navedenog ministarstva za financiranje kapitalnih projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2014. godini. U provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti nabavljeni su tlakovci za površinu od 1.250 m2 i rubnjaci dužine 960 m vrijednosti 99.065,63 kn od najpovoljnijeg ponuditelja tvrtke Quadro d.o.o. iz Križovca.

Akcija uklanjanja ambrozije 5. srpnja 2014. na području Općine Orehovica održana je akcija uklanjanja ambrozije po javnom pozivu

Kapitalni projekti u 2014. godini


5

REVOSKE NOVINE

Na Društvenom domu u Orehovici promijenjena je stolarija i postavljena je termofasada. Dobavu i postavu nove PVC stolarije nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti obavila je tvrtka Alpro-Šardi d.o.o. iz Selnice. Ukupna vrijednost radova i ugrađene opreme iznosi 56.822,50 kn. Termofasadu je dobavio i postavio Zidarsko-fasaderski obrt Ivan Višnjić iz Podbresta, a njena vrijednost iznosi 103.881,25 kn. Navedeni projekt sufinanciralo je Ministarstvo gospodarstva u iznosu od 54.573,00 kn te Društveni dom u Vulariji Ministarstvo regionalnog razvoja u Ukupna vrijednost izvedenih radoiznosu od 99.000,00 kn. va i nabavljenog materijala iznosi 369.748,68 kn od čega je 200.000,00 Na Društvenom domu u Vulariji u kn financiralo Ministarstvo kulture, 2014. godini izvedeni su sljedeći ra- a 169.748,68 kn Općina Orehovica. dovi: U tijeku je postava unutarnje i van1. Zemljani, betonski i zidarski ra- jske PVC stolarije ugovorene vrijeddovi na adaptaciji 100.391,38 kn nosti 141.630,00 kn koju postavlja 2. Adaptacija Društvenog doma u tvrtka E-Sistemi d.o.o. iz Pribislavca. Vulariji – radovi (demontaža sani- Također, tvrtka Scholtz j.d.o.o. iz Vutarija, rekonstrukcija vodovodnog larije postavila je industrijska rolo priključka, rekonstrukcija i izrada te- vrata na vatrogasnom spremištu u meljne kanalizacije, tesarski i limar- vrijednosti od 28.575,00 kn. Postavu ski radovi na dograđenom dijelu, unutarnje i vanjske PVC stolarije te dio elektroinstalacija) 117.464,82 industrijskih rolo vrata sufinancira kn Ministarstvo regionalnog razvoja 3. Materijal za betonske i zidarske i fondova Europske unije u iznosu radove na adaptaciji Društvenog od 150.000,00 kn, dok će 20.205,00 doma u Vulariji 151.892,48 kn kn financirati Općina Orehovica.

Novo ruho Društvenog doma Orehovica

Ministarstvu gospodarstva na Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u prosincu 2014. kandidirana je izrada toplinske podloge i toplinske izolacije stropova, plinske kotlovnice, radijatorskog grijanja i 1. faze grijanja za Društveni dom Vularija. Planirana vrijednost navedenih radova iznosi 393.691,68 kn. Sa Ministarstvom je potpisan ugovor o sufinanciranju na iznos od 96.000,00 kn. Također, Ministarstvu kulture u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu kandidirana je sljedeća faza rekonstrukcije i dogradnje Društvenog doma Vularija za obrtničke, elektroinstalaterske radove, hidroinstalacije i plinske instalacije ukupne vrijednosti 1.248.675,06 kn. Od Ministarstva kulture očekuje se pokriće od 350.000,00 kn za obrtničke radove u 2015. godini. Od kandidature na javne pozive resornih ministarstava valja izdvojiti prijavu na Javni poziv Ministarstava gospodarstva za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu. Cilj projekta je korištenje konzultantskih usluga za pripremu obavezne dokumentacije za razvoj širokopojasne infrastrukture na po-


REVOSKE NOVINE dručju Općine. Strateške poveznice imaju uporište u Digitalnoj agendi za Europu (DAE 2014-2020), Strategiji razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012-2015, te lokalnoj razvojnoj strategiji. Plan investiranja je izgradnja širokopojasne otvorene mreže pomoću svjetlovodnih (optičkih) kablova. Ovaj projekt je značajan jer pridonosi poticanju investicija u našu Općinu, unapređuje infrastrukturu, usklađuje se s propisima EU, osigurava dostupnost širokopojasne infrastrukture svim građanima, nudi mogućnost korištenja financijskih sredstava iz strukturnih fondova EU za izgradnju širokopojasne infrastrukture. Želimo postići ciljeve DAE što znači ostvariti opću pokrivenost širokopojasnim pristupom minimalne brzine 30 mbps, te pokrivenost barem 50% kućanstava pristupom minimalne brzine 100 mbps. Prema zaprimljenoj ponudi vrijednost konzultantskih usluga iznosi 40.000,00 bez PDV-a. 15. listopada 2014. općinski je načelnik Povjerenstvu za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma uputio zamolbu da u 2014. godini osigura: 1. 19.394,81 kn za sanaciju krovišta obitelji Zobec, 2. 174.300,00 kn za izradu idejnog i

Članovi postrojbe Civilne zaštite

6

glavnog projekta za objekt društveno – kulturnog sadržaja s uredom u Romskom naselju i vodni doprinos, 3. 14.580,00 kn za izradu odijela za KUU Zlatna korita, 4. 15.525,00 kn za refundaciju troška priključenja trafostanica 741 i 742 u Romskom naselju Orehovica. Povjerenstvo je pozitivno riješilo 4. točku zahtjeva, te je stoga Općina Orehovica potpisala ugovor na iznos od 15.525,00 kn na ime troškova priključenja trafostanica.

dovanje. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Čakovec svojim aktom od 31. listopada 2014. godine, klasa: 810-03/14-03/10, urbroj : 543-03-01-14-2 dala je suglasnost za Procjenu ugroženosti. Općinsko vijeće Općine Orehovica usvojilo je navedene dokumente na 9. sjednici održanoj 2. prosinca 2014. godine. 10. listopada 2014. održana je predsmotra postrojbe Civilne zaštite u prostorima Doma kulture u Podbrestu. Nakon smotre izvršen je odabir, a popis osoba koje nisu ukZaštita i spašavanje ljučene u postrojbu vraćen je Ministarstvu obrane kako bi se njihov Krajem srpnja, temeljem zakon- status označio kao neraspoređen. skih izmjena veznih uz zaštitu i Franjo Logožar, član radne skupine spašavanje, pokrenut je postupak za izradu i ažuriranje dokumenata izrade nove procjene ugroženosti zaštite i spašavanja Općine Orehovii plana zaštite i spašavanja. Izradu ca upoznao je članove postrojbe, navedene dokumentacije provela članove Stožera, članove Općinskog je radna skupina koju je imenovao vijeća i članove pozvanih institucija općinski načelnik u sastavu Zlat- i udruga s Procjenom ugroženosko Orsag, Željko Martinec i Franjo ti stanovništva, materijalnih i kulLogožar, ovlaštenik iz područja zaš- turnih dobara i okoliša od katastrofa tite i spašavanja. Radna je skupina i velikih nesreća Općine Orehovica proučila Pravilnik o metodologiji za te s Planom civilne zaštite. Obuka izradu procjena ugroženosti i plano- postrojbe Civilne zaštite planirana va zaštite i spašavanja (NN 30/14 i je za 2015. godinu. 67/14) i druge mjerodavne propise, sukladno čl. 50. Pravilnika obavila je Sufinanciranje nabave udžbenika ažuriranje predmetnih dokumenata za učenike osnovnih škola u potrebnom obimu, te općinskom načelniku podnijela pismena na ure- 25. kolovoza 2014. Općina Orehovica i Međimurska županija sklopile su sporazum o sufinanciranju troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Općine Orehovica. Predviđeni ukupni trošak nabave udžbenika za polaznike osnovne škole iznosi 167.716,80 kn od čega Međimurska županija pokriva 70% ili 117.401.76 kn i Općina 30%, odnosno 50.315,04 kn. Na ovaj način i Općina i Međimurska županija iskazale su svoj zajednički interes u potpori osnovnoškolskom obrazovanju, čime su značajno umanjile teret kućnom budžetu roditelja osnovnoškolaca sa područja naše općine.


7 Rad za opće dobro Temeljem članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) i obvezi korisnika rada za opće dobro Općina Orehovica u dva je navrata organizirala polaganje ispita iz zaštite na radu za sve obveznike s popisa Centra za socijalnu skrb. Također, u skladu s potrebama, oni obavljaju rad za opće dobro: raznošenje pošte, održavanje prostora u vlasništvu Općine Orehovica, čišćenje i održavanje javnih površina. Prvu veću akciju u kojoj su sudjelovali obveznici rada za opće dobro organizirao je zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine Nedeljko Marić koji je obveznike rada za opće dobro uključio u pripremne radove za sanaciju deponije u Romskom naselju u Orehovici. Naime, više od 30 obveznika, mještana Romskog naselja, uključilo se u srpnju u rad za opće dobro te su uklonili sve raslinje koje se nalazilo na deponiji olakšavajući tako početak radova izvođaču. U rujnu i u listopadu na rad za opće dobro pozvano je po 19 obveznika. U rujnu ih se odazvalo 12, a u listopadu 9. O obavljenom ili neobavljenom radu za opće dobro Općina Orehovica podnosi Centru za socijalnu skrb redovito mjesečno izvješće. Svi obveznici koji se nisu odazvali na rad za opće dobro, a svoj dolazak nisu opravdali, izgubili su pravo na zajamčenu naknadu.

REVOSKE NOVINE

datke proslijedila Županijskom povjerenstvu na daljnju obradu. „Turistička promocija tematskih putova obitelji Zrinski u prekograničnom području“

Zamjenica župana Međimurske županije Sandra Herman 07. ožujka 2014. organizirala je sastanak na temu EU projekta “Turistička promocija tematskih putova obitelji Zrinskih u prekograničnom području”, dok je prezentator bio Vladimir Kalšan, mr.sc., ravanatelj Muzeja Međimurja. Sastanku je nazočio općinski načelnik Franjo Bukal. Putovanje tematskim putom zamišljeno je tijekom jednog dana, dva dana ili tri dana, a, ovisno o paketu rute, potrebno je organizirati i smještajne i prateće kapacitete. U projekt je uključeno 19 povijesnih lokacija, punktova u Međimurju, od kojih se jedna nalazi na području Općine Orehovica u naselju Vularija. Naime, u 16. i 17. stoljeću u Vulariji nalazio se stari marof i kurija Zrinskih o čemu postoje povijesni dokumenti iz 1610. i 1649. godine. Također, Vularija se spominje na zemljopisnoj karti G.G. Spalle iz 1670. godine pod imenom Wolaria, te pod imenom Holoria na karti J.B. Homana iz 1714. godine. Projektom je predviđena izrada 3D projekcije kurije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.000.000,00 €, a direktno je povezan s projektom revitalizacije starih dravskih rukavaca – poElementarna nepogoda – kiša toka Jezerčice i biciklističku rutu Mura-Drava-bike. Projektom „TurPočetkom rujna 2014. Županijs- istička promocija tematskih putova ko povjerenstvo za elementarne obitelji Zrinski u prekograničnom nepogode pozvalo je općinska pov- području“ („Putovi Zrinskih“) nasjerenstva da dostave prva priopćen- toji se etablirati Međimurje i dio ja o visini štete od elementarnih Mađarske kao turističke destinacije nepogoda izazvane poplavom i ve- za domaće i međunarodno tržište. likom količinom oborina. Općina Partneri projekta su iz grada SigOrehovica zaprimila je ukupno 33 eta u Mađarskoj. Cilj projekta je prijave s prijavljenom štetom od uspostaviti tematsku rutu koja će 2.540.269,71 kn te navedene po- detaljno istražiti zajedničku povijest

ovih dviju regija i obitelji Zrinski te svoja otkrića predstaviti današnjim naraštajima koristeći pri tome najmoderniju digitalnu tehnologiju. U sklopu ovog projekta planirano je postavljanje informacijskih punktova i znakova na cestama u Općini Orehovica, točnije u Vulariji. Prvotno je predloženo da se ploča postavi izvan naselja na cesti prema Totovcu, no Općina je predložila promjenu lokacije znaka u Ulicu Zrinskih u Vulariji. Jesensko održavanje javne rasvjete U rujnu 2014. godine HEP, ODS Elektra obavila je jesensko održavanje javne rasvjete u Orehovici, Podbrestu i Vulariji. Ukupno je zamijenjeno 12 sijalica i ostalog materijala vrijednosti 2.729,09 kn. U studenom je primijećeno da je nastao kvar na tri stupa u Orehovici te je zatražen hitan popravak. Jesenska deratizacija U razdoblju od 03. do 06. listopada 2014. Sanitacija d.o.o. provela je tretman sustavne deratizacije na području Općine Orehovica. Ukupno je tretirano 903 domaćinstva od čega 134 na području Romskog naselja. Za provođenje deratizacije korištena je rasuta meka na bazi koagulanata II generacije otrova – aktivna tvar bromadiolon. Vrijednost obavljene usluge iznosi 22.575,00 kn. Plan izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu 20. listopada 2014. Općina Orehovica uputila je Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije plan radova na lokalnim i županijskim cestama u 2015. godini. Planirana je izgradnja rotora u Orehovici (875.000,00 kn) i izgradnja odvod-


REVOSKE NOVINE nje oborinskih voda s rotora i dijela ulice Nikole Tesle u Orehovici (250.000,00 kn). 12. studenoga 2014. Općina Orehovica uputila je Međimurskim vodama d.o.o. prijavnicu za Program gradnje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2015. u kojem je prijavila izgradnju rotora u Orehovici. Vrijednost sustava fekalne odvodnje na navedenoj građevini iznosi cca 350.000,00 kn. Također, poslana je prijava za Program gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u kojem je prijavljena izgradnja vodovodne mreže u zoni Križopotje u Orehovici. Projekt Gastrostart 18. studenoga 2014. održana je završna konferencija projekta Gastrostart. Projekt Gastrostart partnerski su provodili Centar za socijalnu skrb Čakovec (CZSS), Osnovna škola Orehovica i Udruga za obrazovanje Roma UZOR, a sufinanciran je od Europske unije programom IPA, IV. komponentom - Razvoj ljudskih potencijala. Kao suradnik projekta Općina Orehovica u najam je dala vlastiti prostor u bivšoj zgradi OŠ

8

Orehovica te osigurala prostor za kuhinju i sve pomoćne prostorije za edukaciju, kao i igraonicu za djecu polaznika edukacije. Ciljevi projekta su promocija socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika socijalne pomoći romske nacionalne manjine potporom njihovom ulasku na tržište rada te povećanje konkurentnost korisnika i njihova priprema za ulazak na tržište rada obrazovanjem i stjecanjem novih znanja i vještina za poslove pomoćnog kuhara. Ostvarene rezultate projekta predstavila je Margareta Mihalic, voditeljica projekta. Prikazan je i kratak film o odrađenim aktivnostima, a kandidatima koji su sudjelovali u programu obrazovanja podijeljena su uvjerenja o stečenom zvanju pomoćnih kuhara. Kandidati s područja Općine Orehovica bili su: Krunoslav Vuk, Marija Horvat, Gordana Horvat, Natalija Ivanović, Zdenka Balog, Ivana Balog, Ivana Zobec, Kristina Zobec, Marina Horvat, Siniša Ignac, Slađana Bogdan, Irma Bogdan i Danijela Bogdan. Film je dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/ watch?v=zTUi5bnNa4I .

Polaznici edukacije za pomoćne kuhare u okviru projekta Gastrostart Fotografija: Ivo Vurušić

Stipendiranje učenika srednjih škola u deficitarnim zanimanjima 21. studenoga 2014. općinski je načelnik potpisao ugovor s Hrvatskom obrtničkom komorom, Obrtničkom komorom Međimurske županije o sufinanciranju stipendiranja učenika srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja. Učešće Općine Orehovica je 300,00 kn po učeniku tijekom svih 12 mjeseci. Ove su godine pravo na stipendiranje ostvarili Krunoslav Sušec iz Vularije (kuhar), Ivana Vereš iz Podbresta (kuhar) te Stjepan Višnjić iz Orehovice (pekar) za što će se ukupno izdvojiti 10.800,00 kn. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orehovica (ID PPUO) Općinsko vijeće Općine Orehovica na svojoj 9. sjednici održanoj 2. prosinca 2014. donijelo je odluku o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica. Prostorni plan uređenja Općine datira iz 2006. godine i objavljen je u Službenom glasniku Međimurske županije broj 4/06. Prvim izmjenama i dopunama prišlo se 2012. godine, a iste su objavljene u Službenom glasniku Međimurske županije broj 4/13. Razlog za pokretanje postupka izrade i donošenja 2. izmjena i dopuna PPUO odnosi se na zakonsku obvezu usklađenje Plana s odredbama novog Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), posebno u pogledu utvrđivanja neizgrađenih i neuređenih područja i obveza izrade urbanističkih planova uređenja koje proizlaze iz navedenih obilježja. Plan će se istovremeno uskladiti s važećim drugim zakonima i propisima, a posebno onima koji se odnose na zaštitu okoliša, prirode i na učinkovito gospodarenje otpa-


9 dom. Izmjenama i dopunama Plana potrebno je uskladiti namjenu područja bivše Poljoprivredne zadruge nakon što je čestica promijenila vlasnika i to iz zone centralnih sadržaja u gospodarsku zonu, kao proširenje već otprije planirane gospodarske zone južno u smjeru Drave. Manje izmjene i dopune proizašle iz pojedinačnih zahtjeva utvrdit će se temeljem zahtjeva prikupljenih do izrade izmjena i dopuna Plana (zona Križopotje, izgradnja kompostišta i sl.). Dodatne pojedinačne izmjene ili dopune koje proizlaze iz potrebe usklađenja s aktualnim infrastrukturnim i komunalnim projektima utvrdit će se u postupku izrade Plana. Radi lakše primjene Plana izvršit će se revizija izgrađenosti za sva naselja i kompletiranje Plana u svim grafičkim dijelovima i odredbama za provođenje Plana. Temeljem navedenog pozivaju se svi zainteresirani na podnošenje svojih prijedloga za izmjenama i dopunama PPUO. Prijedlog se može podnijeti na adresu Općine Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica u pisanom obliku najkasnije do 31. prosinca 2014.

REVOSKE NOVINE

da u proizvodnji hrane i zaštite bilja, biljnih proizvoda i objekata od štetnih organizama. Sredstva za zaštitu bilja u poljoprivrednim ljekarnama ubuduće se neće moći kupiti bez posebne iskaznice tj. rješenja koja će poljoprivredni proizvođači dobiti nakon završene izobrazbe. Osnovna izobrazba traje 15 sati. Svi obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015.

financiranja polaska edukacije i polaganja ispita za polaznike sa svojeg područja. O točnom datumu polaska edukacije kandidati će biti obaviješteni do 15. siječnja 2015. Uništavanje poljskih putova i prometnih znakova

U 7. broju Revoskih novina izvijestili smo da je u travnju 2014. obavljeno navoženje i orezivanje poljskih putova na k.o. Orehovica i PodUvjeti upisa: brest na području Općine Orehovi• 18 godina starosti, ca. Ukupno je navoženo 2.185,18 t • završena minimalno osnovna drobljenog asfalta. Radove je izveo škola u trajanju od 8 godina. ZAO Mišić, a investicija je vrijedna 92.657,20 kn s Svi zainteresirani za polazak pro- PDV-om. Radovi su izvedeni zbog grama edukacije o sigurnom ru- brojnih pritužaba poljoprivrednika kovanju pesticidima i pravilnoj s područja Općine o lošem stanju primjeni pesticida u organizaciji poljskih putova. No odmah nakon Općine Orehovica mogu se prijaviti navoženja primijećeno je da se u Jedinstveni upravni odjel Općine nastavlja uništavanje putova trakOrehovica najkasnije do 31. prosin- torima i priključnom mehanizacica 2014. ispunjavanjem prijavnog jom, okretanjem na putovima, odobrasca. Obrazac je dostupan i na bacivanjem viška zemlje i kamenja www.orehovica.hr, te se može do- na putove, navoženjem blata, silaže staviti e-mailom na opcina-orehovi- i sličnim. Dakle, isti oni koji se žale ca@ck.t-com.hr. Općina Orehovica na neuređenost poljskih putova će organizirati edukaciju u prostori- jesu oni koji ih svojim bezumnim i Edukacija o sigurnoj uporabi pesti- jama u vlasništvu Općine u zimskim bahatim ponašanjem uništavaju, a cida mjesecima te će utvrditi visinu su- cijenu navoženja plaćaju svi građani Člankom 5. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) propisano je da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici (obveznici izobrazbe) moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovnog modula i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Obveznici izobrazbe dužni su položiti ispit kojim potvrđuju da posjeduju razinu znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, obavljanje poslova distribucije i prodaje pesticida te davanja savjeta u prodaji pesticida te savjeta za primjenu pestici-

Blato na prometnici u Orehovici


REVOSKE NOVINE naše Općine. Na nebrojenim je lokacijama utvrđeno čak zaoravanje putova ne bi li se dobilo 15-20 cm više za sijanje i sadnju. Dokle stvarno može ići ljudska pohlepa? Posebna su priča stupići uz županijsku cestu 2022. Naime, 2013. Županijska uprava za ceste Međimurske županije postavila je signalne stupiće na dionicu izvan naselja, točnije od križanja s D20 do početka naselja Orehovica. Vlasnici parcela uz samu cestu često su samovoljno uklanjali stupiće kako bi se okretali na ovoj važnoj prometnici, usput ostavljajući na asfaltu velike nanose blata koji u kombinaciji s kišom, koja je ove godine nemilice padala gotovo svakodnevno, predstavljaju, bez pretjerivanja, smrtnu opasnost za sudionike u prometu. Također, 6. prosinca 2014. uočeno je da su svi stupići na navedenoj dionici s lijeve strane gledajući iz smjera Orehovice iščupani i pobacani po oranicama. Također, iščupani su i prometni znakovi. Žalosno je i još više sramotno ponašanje pojedinaca koji svojim nepromišljenim i sebičnim postupanjem ugrožavaju ljudske živote. Stoga pozivamo sve poštene mještane koji su također zgroženi ovakvim divljaštvom da svaku moguću spoznaju o počiniteljima ovakvih nedjela jave u Općinski ured kako bi se počinitelji pronašli i sankcionirali. O uništavanju imovine podnijet će se prijava policiji.

10

Susret s predsjednikom RH u Podbrestu te organizatorice, predstavnice Udruge žena “Brest” Podbrest na čelu s predsjednicom udruge Štefanijom Maček. Ovom prilikom udruga je organizirala izložbu vlastitih unikatnih radova. Velik broj stanovnika Općine pozdravio je predsjednika koji se u kratkom obraćanju zahvalio na toplom gostoprimstvu u našoj Općini. Oduševio ga je nastup Karoline Matjašec i Martine Jakšić koje svojim izvedbama uveličavaju svaku značajniju općinsku svečanost te članova KUDa Fijolica, a posebno je pohvalio dostignuće učenika OŠ Orehovica koji su osvojili 1. nagradu

u kampanji Ministarstva socijalne politike i mladih “NE govoru mržnje na internetu” filmom “Dislajkam mržnju”. U ime Općine Orehovica predsjedniku je uručena košara s proizvodima naših poljoprivrednih proizvođača: OPG-a Kiščinal sa sušenim bukovačama i shitake gljivama, OPG-a Kocijan s bučinim uljem, džemom od aronije i kupine te sokom od aronije, OPG-a Just s hladno prešanim bučinim uljem i OPG-a Plaftak s orehovcem, a Hidroelektrana Čakovec darovala je nekoliko kilograma oraha iz vlastitog voćnjaka. Poslije službenog

Posjet predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovića 28. studenog 2014. godine Općinu Orehovica posjetio je predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović. U Društvenom domu u Podbrestu uvaženog gosta primio je Općinski načelnik Franjo Bukal, predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec, zamjenik općinskog načelnika Željko Martinec, zamjenik predsjednika VMO-a Podbrest Josip Katanović Članice udruge “Brest” s predsjednikom RH


11 dijela predsjednik se zadržao u kratkom razgovoru sa mještanima, a kasnije je posjetio restoran La dolce vita gdje je ljubazni vlasnik Franjo Horvat pripremio ručak za uvažene goste. Problematika groblja Općina Orehovica upravlja s dva groblja: u Orehovici i u Podbrestu. Godišnje naplaćuje grobnu naknadu koja iznosi 70,00 kn za pojedinačno grobno mjesto, 100,00 kn za dvojno grobno mjesto te 150,00 kn za grobnicu. Godišnje se za grobnu naknadu zadužuje cca 80.000,00 kn za oba groblja. Iz prikupljenih sredstava pokrivaju se troškovi zbrinjavanja otpada, troškovi vode te troškovi održavanja – košnja. Do 30.11.2014. za navedene je stavke utrošen sljedeći iznos: 1. Zbrinjavanje otpada 37.917,65 2. Troškovi vode 1.010,60 3. Troškovi struje 1.263,26 4. Osiguranje objekata 3.261,82 UKUPNO 43.453,33 S druge je strane od grobne naknade prikupljeno nešto manje od 50% zaduženog, odnosno 88.522,30 kn. Zbog neredovitog plaćanja grobne naknade došlo je do situacije da se više ne može naručivati redovni

REVOSKE NOVINE

odvoz pa se otpad samo deponira što nagrđuje okoliš groblja. Stoga se pozivaju obveznici grobne i komunalne naknade da što prije podmire svoje obveze. Novost u zbrinjavanju otpada s groblja predstavljaju big bag, vreće za skupljanje lampaša, u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Na groblju Orehovica selektiranje se provodi uz pomoć navedenih vreća pa se u kontejnere odlaže samo zeleni otpad. U Podbrestu je odvojeno skupljanje otpada predviđeno u dva kontejnera. Ipak, unatoč jasnim i vidljivim oznakama na vrećama u Orehovici još je uvijek potrebno naknadno sortiranje otpada budući da korisnici grobnih mjesta očito nisu svjesni svoje odgovornosti u zbrinjavanju otpada. U kontejnerima se može pronaći čak otpad iz kućanstva, glomazni otpad i slično.

elektromontažnim materijalom u vrijednosti od 13.082,85 kn. U istoj su ulici u sklopu rekonstrukcije postavljene 4 nove svjetiljke na postojeće stupove te je zamijenjena lokacija 1 postojeće svjetiljke sukladno novom stanju. Vrijednost radova iznosi 6.977,60 kn. U Orehovici je obavljena rekonstrukcija u Vulički: zaokrenuta je postojeća svjetiljka te su postavljene nove svjetiljke na ulaze u Vuličku s obje strane. Vrijednost navedenih radova iznosi 3.389,13 kn. Poziv studentima

Načelnik Općine Orehovica donio je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu 3 stipendije u akademskoj godini 2014/15. Tekst natječaja je objavljen na www.orehovica.hr, a natječaj je otvoren do 31. prosinca 2014. Studentima koji studiraju Rekonstrukcija i popuna javne u Čakovcu, Varaždinu i Koprivnici rasvjete u Vulariji i Orehovici dodjeljuje se stipendija u visini od 300,00 kn mjesečno, a stipendija U lipnju 2014. godine sukladno za studente koji studiraju u drugim sklopljenom ugovoru, HEP ODS gradovima iznosi 500,00 kn mjesečd.o.o., Elektra Čakovec, pristupila je no. izvođenju radova na javnoj rasvjeti u Vulariji i Orehovici. U Vulariji su Općinski načelnik u Ulici Zrinskih montirana 3 nova Općine Orehovica betonska stupa s pripadajućim Franjo Bukal

O PRORAČUNU ZA 2015. Smjernice i obrazloženje uz pro- niti izrađene Upute Ministarstva financija, što je dodatno doprinijelo račun za 2015 godinu otežanom planiranju. Proračun Općine Orehovica za Makroekonomske pokazatelje i pro2015. godinu prvenstveno je ba- jekcije utemeljene su na dostupnim ziran na činjenici da se unatoč real- informacijama i statističkim podacinoj potrebi ne uvodi novo i dodatno ma uzimajući u obzir vlastite gosopterećenje stanovništva i gospo- podarske i društvene specifičnosti, darstva tj ne povećavaju se javna a ujedno pridržavajući se Zakona davanja. Naime, do dana izrade pri- o proračunu i Zakona o fiskalnoj jedloga proračuna za 2015, s pro- odgovornosti. jekcijama za 2016. i 2017. godinu, Isto tako, u 2015. godini planiraSmjernice Vlade nisu još objavljene, no je daljnje smanjivanje dospje-

lih obveza te redovno otplaćivanje glavnice i kamata kratkoročnog i dugoročnog zaduživanja. Ukupni prihodi i primici proračuna 2015. godine planirani su u iznosu od 7.392.670,00 kuna te su u toj visini planirani i rashodi istoga. Općina Orehovica planira nastavak kapitalnih investicija : • Društveni dom u Vulariji • uređenje groblja Podbrest • uređenje groblja Orehovica • izgradnja sustava odvodnje ob-


REVOSKE NOVINE • • • • •

12

orinskih voda nabava prometnih znakova izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orehovica izmjene i dopune DPU Križopotje Projekt za objekt društvenog sadržaja u romskom naselju Orehovica zadržavanje visokih standarda i stečenih prava u okvirima: • predškolskog odgoja i obrazovanja (sufinanciranje predškolskih programa, stipendije studentima, nabava udžbenika, stipendije za deficitarna zanimanja ...) • potpora značajnim događanjima i manifestacijama Struktura namjenskih prihoda u proračunu za 2015. godinu

Navedene investicije, kao što je vidljivo iz strukture namjenskih prihoda, uvelike ovise o dotacijama iz državnog, fondova EU, a dijelom i županijskog proračuna. Ukupno tako očekivani namjenski prihodi planirani su u iznosu od 4.404.237,00 kuna, što je 59,58% ukupnog iznosa proračuna za 2015. godinu. Projektni planovi te zahtjevi za sufinanciranje kapitalnih investicija su odaslani nadležnim ministarstvima i fondovima, no neizvjestan je njihov način, obim i vremenska dinamika sufinanciranja.


13

REVOSKE NOVINE

REVITALIZACIJA POTOKA JEZERČICE U TURISTIČKE SVRHE I. OSNOVNI PODACI O PROJEKTU Naručitelj projekta je Općina Orehovica. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2013. godini - Potprogram – Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima. Izrađivač projekta je Zajednica ponuditelja Elektroprojekt d.d. Zagreb i Urbia d.o.o. Čakovec, s podizvoditeljem Geotop d.o.o. Štefanec Projekt se odnosi na izradu projektne dokumentacije na idejnoj razini i pratećih elaborata te je podijeljen u 7 zasebnih dijelova: NAZIV DIJELA PROJEKTA (IZRAĐIVAČ DIJELA PROJEKTA) 1. Geodetska podloga (Geotop d.o.o. Štefanec) 2. Specijalistički projekt tehničke prilagodbe objekata HE Čakovec u svrhu povećanja razine vode i protoka u vodotoku i projekt vodne stepenice (Elektroprojekt d.d. Zagreb) 3. Urbanistički projekt – idejno (Urbia d.o.o. Čakovec) 4. Krajobrazni projekt – idejno (Urbia d.o.o. Čakovec) 5. Elaborat zaštite okoliša i prirode (Elektroprojekt d.d. Zagreb) 6. Idejni projekt rekonstrukcije kompleksa starog mlina (Urbia d.o.o. Čakovec) 7. Prostorni prikaz (Urbia d.o.o. Čakovec)

drenažnog kanala akumulacijskog jezera Varaždin na poziciji cca 750,0 m zapadno od brane HE Čakovec, do ulijeva u odvodni kanal HE Čakovec, neposredno uz most autoceste A4 Zagreb – Goričan. Dokumentacija se izrađuje radi utvrđivanja mogućnosti izvedbe integralnog ekološko – gospodarskog rješenja uređenja šireg prostora uz tok Jezerčice u rubnim dijelovima Međimurske i Varaždinske županije, odnosno Općine Orehovica i Općine Trnovec Bartolovečki. Projekt uključuje ispitivanje mogućnosti adaptacije dijelova Hidroelektrane Čakovec radi revitalizacije vodotoka s ciljem postizanja veće količine vode i boljeg protoka u vodotoku i kao posljedičnu mogućnost uspostavu stabilnog ekosustava na širem području toka Jezerčice te s tim u vezi uređenje prostora kao edukativno – turističke destinacije unutar i na rubnim dijelovima Regionalnog parka Mura – Drava. Projekt obrađuje šire područje toka navedenog vodotoka pri čemu je pojedinačno obrađeno 9 lokacija:

Lokacija 1. – točka ulijevanja vode iz drenažnog kanala He Čakovec u Jezerčicu Lokacija 2. – spoj vodotoka Melačka i Jezerčica s utvrđenim postojećim gazom Lokacija 3. – dio Dravske ulice naselja Vularija Lokacija 4. – most preko Jezerčice na poljskom putu prema Vulariji Lokacija 5. – zona kompleksa starog gospodarstva i mlina na području Kalapinđa Lokacija 6. – zona male HE Čakovec Potok Jezerčica kolokvijalni je da- Lokacija 7. – točka ulijevanja vode našnji naziv za vodotok koji protječe iz Jezerčice u odvodni kanal HE Čakoritom starih rukavaca Drave, od kovec

Lokacija 8. – kontrolna točka za utvrđivanje vodostaja na drenažnom kanalu Lokacija 9. – zona planirane postave turističke točke – vidikovca Projekt „Revitalizacija potoka Jezerčice u turističke svrhe“ ima za cilj ispitati vrijednosti prostora i mogućnost razvoja nove djelatnosti na ovom području, koristeći pri tome potencijale zatečenih krajobraznih, prostornih i arhitektonskih vrijednosti uz tok ovog vodotoka. Iako je u prošlosti, prije petnaestak godina, u obitelji vlasnika kompleksa starog mlina postojala ideja da se uz gospodarstvo izvede vikend naselje s bungalovima, do realizacije nikada nije došlo. Stoga, turizam u ovom prostoru postoji samo u ograničenoj formi vikendaškog naselja u jednom dijelu toka Jezerčice južno od Vularije. Izuzetak je što je duž akumulacijskog jezera Varaždin trasirana jedna od međunarodnih biciklističkih staza iz projekta „Mura – Drava bike – R1 - Međimurje of road“, no u ovom dijelu joj nedostaje atraktivnost. Biciklistička staza se proteže od Gornjeg Kuršanca do Vularije u dužini od cca 10,0 km uz nasip akumulacijskog jezera Varaždin i jezero s pozicije biciklista nije vidljivo. Jednako tako u turističke svrhe nikada nije iskorišten vizualni potencijal tehničkih i krajobraznih elemenata hidroelektrane Čakovec, između ostalog i zbog činjenice što je pristup brani nekad bio ograničen. S današnje pozicije sveopće informatizacije skrivanje takvog objekta, kao što je akumulacijsko jezero i brana, više nije moguće pa i odnos prema hidroelektrani može biti drugačiji, odnosno može je se koristiti i kao turističku zanimljivost. Pod pretpostavkom da se u skladu


REVOSKE NOVINE s predloženim tehničkim rješenjem osigura prisutnost vode u Jezerčici, a time i u okolišu, dugoročno bi se osigurali uvjeti za korištenje ovog prostora koji je rubni dio područja Regionalnog parka Mura – Drava, u turističke, edukativne i rekreacijske svrhe. Vrste turizma su edukacijski, izletnički i cikloturizam te vrlo ograničeno vikend turizam. Prostor se danas koristi i za rekreacijsku namjenu i to rekreacijski ribolov udicom na plovak, što se predviđa i nadalje. Rezultat projekta, osim što daje neposredna rješenja za obrađivani prostor, istovremeno je i stručna osnova za izradu drugih strateških dokumenata kako Međimurske tako i Varaždinske županije kao što su - strateške ocjene utjecaja na okoliš županija, županijski prostorni planovi, Prostorni plan područja posebnih obilježja - Regionalni park Mura - Drava, Program upravljanja Regionalnim parkom i druge.

14

su geodetska mjerenja na 9 pozicija s uklapanjem na ortofoto i digitalnu katastarsku podlogu, kao i referentnim točkama praćenja stanja koja se uobičajeno vrše za objekte HE Čakovec.

vraća u drenažni kanal neposredno prije MHE. U okviru specijalističkog projekta ispitano je više mogućih varijanti rješenja, a izabrano je ono koje je optimalno i za revitalizaciju potoka i za malu HE Čakovec. Ovim rješenjem, čiji su ukupni troškovi izvedbe samo oko 80.000 kn, povećat će se sadašnja proizvodnja električne energije na MHE Čakovec za oko 10% godišnje, a protok na najznačajnijem dijelu potoka Jezerčica povećat će se za 30%.

2. Specijalistički projekt tehničke prilagodbe objekata HEP-a u svrhu povećanja razine vode i protoka u vodotoku i projekt vodne stepenice Voditelj: mr.sc. Zlatko Pletikapić, dipl.ing.građ. Projektant: mr.sc. Zlatko Pletikapić, dipl.ing.građ. Rješenjem je obuhvaćena: Suradnici: Koni Čargonja-Reicher, • rekonstrukcija postojećeg cidipl.ing.građ., Luka Goja, ing.građ., jevnog propusta kojim se dijeDragutin Međan, struč.spec.ing. lom voda iz drenažnog kanala org. akumulacije HE Čakovec skreće Kontrolirao: Željko Pavlin, dipl.ing. u potok Jezerčicu, s izvedbom građ., prof. dr.sc. Josip Rupčić, dipl. manjeg potopljenog praga vising.građ. ine 0,5 m u drenažnom kanalu, kojim se povećava kapacitet tog Rješenje revitalizacije potoka cijevnog propusta, Jezerčica utemeljeno je na kon- • izvedba novog potopljenog cepciji posudbe vode iz sustava HE praga visine 1,5 m u Jezerčici na mjestu gdje se Jezerčica približava drenažnom kanalu i maloj HE Čakovec na manje od 50 m kojim se u potoku podiže vodostaj dostatno za uspostavu gravitacijskog toka vode od potoka prema drenažnom kanalu i MHE, • izvedba novog cijevnog propusta kojim se Jezerčica spaja s drenažnim kanalom kod MHE i kojim se dio vode vraća iz Jezerčice u sustav HE Čakovec.

Prikaz toka Jezerčice u odnosu na područja Međimurske i Varaždinske Osim povećanja protoka na potezu od oko 4 km u Jezerčici povisit će županije i prikaz 9 obrađivanih lokacija se i vodostaji u potoku, čime će se Čakovec, odnosno iz njegovog lije- pozitivno utjecati na ekološko stanII. SAŽETAK POJEDINIH ZASEBNIH vog drenažnog kanala koji skuplja je potoka i njegovih obala i čime će DIJELOVA PROJEKTA procjedne vode iz akumulacije i se poboljšati uvjeti za opstanak niza 1. Geodetski elaborat preko male HE ih ispušta u odvod- biljnih i životinjskih vrsta. Voditelj: Ivica Miše, dipl..ing. ni kanal nizvodno od strojarnice HE Osim direktnih ekoloških koristi Suradnici: Danica Topolko, geom. Čakovec. Posuđena se voda skreće očekuju se i druge vrste koristi kao u potok Jezerčicu, a zatim se nakon što su stvaranje prilika za razvoj Za potrebe izrade Projekta izvršena oko 4 km prirodnog toka ponovo edukacijskih i turističkih aktivnosti


15 u ovom području. 3. Urbanistički projekt – idejno Voditelj: Vesna Makovec, dipl.ing. arh. Stručni tim: Bojan Perhoč, dipl.ing. arh., Igor Perhoč, mag.ing.arh., Blaženka Balent, struč.spec.ing.aedif., Nikolina Kerovec, matem.tehn. Projektom se ispituje status vodotoka i površina pojedinih istraživanih lokacija u važećoj prostorno – planskoj dokumentaciji te utvrđuju potrebne intervencije – izmjene i dopune važećih i izrada novih planskih dokumenata koje bi utvrdile osnovu za realizaciju Projekta. Analizom je utvrđeno da status hidroelektrane kao građevine od interesa za Republiku Hrvatsku i propisi iz područja zaštite prirode omogućavaju neposrednu izvedbu zahvata obrađenog specijalističkim projektom, ali da uvjeti za korištenje potencijala prostora uz vodotok u prostorno-planskoj dokumentaciji županijske i lokalne razine ne omogućavaju korištenje prostora u edukacijskom i turističkom smislu, pa čak niti za lokacije na kojima je prostornim planovima gradnja utvrđena kao naslijeđena, odnosno postojeća. Rješenjem se predlažu točkaste izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orehovica i Prostornog plana uređenja Općine Trnovec Bartolovečki kako bi se utvrdila moguća edukativna i turistička funkcija na lokacijama 3, 5 i 9. Također se predlaže izrada Urbanističkog plana uređenja za izdvojeni dio Dravske ulice Vularija, kako bi se utvrdio status i mjere zaštite prirode kojih se potrebno pridržavati u korištenju promatranog izdvojenog područja. 4. Krajobrazni projekt - idejno Voditelj: Vesna Makovec, dipl.ing.

arh. Projektanti: Vesna Makovec, dipl. ing.arh., Igor Perhoč, mag.ing.arh. Suradnici: Bojan Perhoč, dipl. ing.arh., Blaženka Balent, struč. spec.ing.aedif., Nikolina Kerovec, matem.tehn.

REVOSKE NOVINE

zamišljena u suvremenom arhitektonskom stilu i kao kontrast okolišu u koji se locira. Nasuprot tehničkoj naglašenosti vidikovca, širi okolni prostor se predlaže zadržati u zatečenom stanju, pri čemu je njegovo krajobrazno uređenje već precizno usmjereno kroz mjere propisane Predviđenim zahvatom uz primjene dokumentom - Plan gospodarenja mjera zaštite utvrđenih prirodnih prirodnim dobrima na području hivrijednosti, kako samog vodotoka droenergetskog sustava PP HE Sjetako i njegovog kontaktnog prosto- ver. ra, osigurala bi se prisutnost vode u krajobrazu, a time i očuvale njegove 5. Elaborat zaštite okoliša i prirode vrijednosti što je onda i osnova za Voditelj: dr.sc. Ivan Vučković, dipl. definiranje primjerenog načina ko- ing.biol. rištenja takvog prostora u turističku Projektanti: dr.sc. Ivan Vučković, svrhu. dipl.ing.biol., mr.sc. Zlatko PletikaOsnovni princip krajobraznog pić, dipl.ing.građ., Iva Vidaković, uređenja šireg područja Jezerčice prof.biol., Alan Kereković, dipl.ing. svodi se na primjenu mjera zaštite geol., Koni Čargonja-Reicher, dipl. prirode i ekološke mreže kojima se ing.građ. stanje zadržava u statusu zatečenog Suradnici: Marta Srebočan, mag. ili poboljšava intervencijama koje oecol. et prot.nat., Mladen Plantak, mu podižu vrijednost, kao što je mag.geogr., Dragutin Međan, struč. čišćenje korita od otpada, uklanjan- spec.ing.org., Luka Goja, ing.građ. je invazivnih vrsta, pošumljavanje Kontrolirao: dr.sc. Stjepan Mišetić, prostora šuma primjerenim au- prof.biol., prof.dr.sc. Josip Rupčić, tohtonim vrstama. dipl.ing.građ. Kompleks gospodarstva uz stari mlin predlaže se urediti primjenom Područje Jezerčice kao i veći dio toka metode kontrasta pri čemu bi se samog potoka Jezerčica zaštićen je edukacijski centar uredio u tradici- pod više kategorija. Osim što se pojskom stilu starog seoskog dvorišta, tok Jezerčica nalazi na području koje a područje istraživanja koje je loci- je u Republici Hrvatskoj zaštićeno u rano na samom vodotoku predviđa kategoriji Regionalnog parka (čija se urediti konzerviranjem ostataka površina iznosi ukupno 87.680,52 brane i ruševne mlina s minimal- ha), Jezerčica se nalazi i na području nom intervencijom postave drvenih Prekograničnog rezervata biosfere mostova preko vodotoka kako bi Mura-Drava-Dunav koji je takvim se naglasilo da je priroda u stanju proglašen u Parizu 2012. godine. „vratiti“ prostor koji je nekada bio Nadalje, na promatranom podkultiviran pa čak i industrijaliziran. ručju nalaze se sljedeća područja Uz branu HE Čakovec, kod mosta za ekološke mreže Natura 2000: Šemovec i na trasi rute R1 „Mura • područje značajno za – Drava bike“ predviđa se postava ptice Dravske akumulacije vidikovca kao atraktivne turističke (HR1000013) točke za promatranje akumulacijsk- • područje značajno za vrste i og jezera, dijelova hidroelektrane i stanišne tipove Drava – akumukrajobraza u kojem su nastali. Ova lacije (HR2001307) gradnja se u oblikovnom smis- Od planiranih zahvata u svrhu revilu referira na hidroelektranu te je talizacije lokacija cijevnog propusta


REVOSKE NOVINE u drenažni kanal kod MHE (stac. Jezerčice 1+635 km) nalazi se na rubu istih područja ekološke mreže Natura 2000, a lokacija uspornog praga u Jezerčici (stac. 1+606 km) udaljena je oko 11 m od navedenih područja ekološke mreže Natura 2000. U sklopu elaborata razmatrani su mogući znatni utjecaji planiranog zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja. Vrsta zahvata koji je po obliku i utjecaju zanemariv u odnosu na glavne uzroke sadašnjeg stanja u potoku Jezerčica te koji je usmjeren na poboljšanje ekološkog stanja u Jezerčici smanjit će nepovoljne utjecaje HE Čakovec na ovo područje. Jedini mogući kumulativni utjecaj vezan je na najnizvodniju dionicu potoka. Ova je dionica Jezerčice, za razliku od uzvodnijeg dijela potoka, na polupropusnim sedimentmima koja tijekom većeg dijela godine ima karakter povremenog vodotoka zbog gubitka vode procjeđivanjem uzrokovanog trajno sniženim razinama podzemnih voda. Međutim, kako je ova dionica u sadašnjem stanju u smislu protoka isključivo vezana uz oborinski režim, smanjivanje dotoka iz Jezerčice zahvatom kod MHE Čakovec, a koje je u funkciji revitalizacije uzvodnog dijela potoka, zanemarivog je značaja. U sklopu elaborata su također predložene mjere zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša. Predložena je nova postaja na potoku Jezerčica na kojoj će se vršiti monitoring za utvrđivanje ekološkog stanja sukladno smjernicama Okvirne direktive o vodama EU (Water Framework Directive 2000/60/EC), a koje su prenesene u Uredbu o standardu kakvoće voda (NN 73/13) 6. Idejni projekt rekonstrukcije kompleksa starog mlina 7. Prostorni prikazi Voditelj: Vesna Makovec, dipl.ing.

16

arh. Projektant kompleksa starog mlina: Vesna Makovec, dipl.ing.arh. Projektanti vidikovca: Bojan Perhoč, dipl.ing.arh., Igor Perhoč, mag.ing.arh. Prostorni prikazi: Igor Perhoč, mag. ing.arh. Suradnici: Blaženka Balent, struč. spec.ing.aedif., Nikolina Kerovec, matem.tehn.

no o danas sveprisutnim temama proizvodnje i korištenja energije i održivog razvoja . Navedene aktivnosti je moguće povezati djelovanjem Turističke zajednice Međimurske županije i Javne ustanove za zaštitu prirode Međimurske županije, ali i s sličnim institucijama i u Varaždinskoj županiji pošto se radi o graničnom prostoru navedenih županija.

Kompleks starog mlina Područje kompleksa starog mlina je locirano na rubnom dijelu Regionalnog parka Mura – Drava, oko 200,0 m zapadno od makadamskog puta prema kilometar udaljenom naselju Vularija te obuhvaća dvije prostorne cjeline međusobno udaljene oko 80 metara – zonu starog seoskog gospodarstva i zonu uz ostatke starog mlina na potoku Jezerčica. Ove dvije cjeline povezuje livada u okviru iste zemljišne čestice na kojoj je i gospodarstvo. Rekonstrukcija kompleksa je zamišljena u primarnoj funkciji edukacijskog centra (kampusa) za provedbu škole u prirodi za osnovnoškolce. Dodatna moguća funkcija je pružanje usluga noćenja vanjskim korisnicima, prvenstveno cikloturistima u sklopu kampirališta i u sobama za iznajmljivanje. Radi se o prostoru koji je s jedne strane dovoljno izoliran i u smislu istraživanja prirode dovoljno egzotičan, a s druge strane je relativno blizu naselja Vularija i Orehovica, čime nije bitno udaljen od područja koja mogu servisirati funkcioniranje takvog sadržaja. Kombinacija rekonstrukcije seoskog gospodarstva i prirodnih elemenata prostora uz vodotok, u okvirima škole u prirodi osnovnoškolskoj djeci može ponuditi mogućnosti eksperimentiranja i edukacije iz raznih obrazovnih područja. Blizina hidrocentrale također predstavlja prednost u odnosu na neke od obrazovnih tema, a poseb-

Predlaže se rekonstrukcija i prenamjena postojećih zgrada: • nekadašnje stambene zgrade u centralnu zgradu edukacijsko – turističkog centra • nekadašnje žitnice u bungalov za voditelja kampusa • nekadašnjeg štaglja u polivalentnu dvoranu za blagovanje i provedbe aktivnosti u grupama • nekadašnjeg spremišta za vozila u zgradu priručne kuhinje i servisne prostore Osim navedenog predlaže se: • izvedba jedne dodatne zgrade kao dogradnje na niz gospodarskih zgrada u funkciji sanitarnog bloka centra i kampirališta, • uređenje dvorišta u seoskom stilu a u funkciji centralnog mjesta boravka korisnika s pozicijom za simbole kampusa – zastavu, uz koju se mogu izložiti dva preostala mlinska kamena zatečena u ostacima mlina, • vanjski dio postojećeg bunara bi se rekonstruirao kao dekorativni element, uz kojeg bi se uredio prostor za odmor i eventualno logorsku vatru, • uređenje vanjskih edukacijskih površina – tradicijskog cvjetnjaka, povrtnjaka i voćnjaka te prikaznog polja s žitnim kulturama, • preuređenje područja uz vodotok od točke mosta na trasi rute R1 do lokacije s ostacima starog mlina, kao područja za istraživanje, odnosno provedbu eksperimenata „in situ“.


17

REVOSKE NOVINE

Idejni projekt kampusa za provedbu škole u prirodi Vidikovac s caffe barom kod brane izričaju referira na hidrocentralu HE Čakovec i mosta za Šemovec kao industrijski i tehnički element u Ova gradnja se u arhitektonskom krajobrazu. Projektirana je kao ek-

spresivni arhitektonski reper u kontrastu s prirodom u koju se locira. Vidikovac je zamišljen kao metalni arhitektonski perer. Uz vidikovac se predlaže i izvedba ugostiteljskog sadržaja tipa caffe bara uklopljenog u okoliš izvedbom u formi ukopane, hobitske arhitekture. Elektroprojekt d.d. Zagreb i Urbia d.o.o. Čakovec studeni 2014.

UDRUGE I KLUBOVI DVD PODBREST DVD Podbrest je u drugom dijelu godine vršilo razne aktivnosti, kako na operativnom tako i na natjecateljskom planu. U svibnju su s natjecanjima prvo započela djeca,a mi ove godine nažalost nismo imali ekipe budući da su djeca bila zauzeta nekim drugim aktivnostima u vrijeme održavanja natjecanja. To se svakako naredne godine mora izbjeći kako bi se nastavio niz odličnog rada s djecom i odličnih rezultata koji traje već nekoliko godina. Seniorska Muška A ekipa je nastupila na područnom natjecanju VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica te je osvojila 5 mjesto. Nažalost, nije

Članovi DVD Podbrest na natjecanju

se uspjela plasirati na Županijsko natjecanje koje se održalo početkom srpnja u Svetom Križu. Do kraja godine seniorska ekipa nastupila je u Vulariji na igrama spretnosti. Nakon par godina vježbanja i nastupanja na natjecanjima te ostvarivanja odličnih rezultata, Ženska A ekipa ove godine nije nastupila na natjecanjima. Nadamo se da će u 2015. godini opet početi s vježbama. Iako ne nastupaju na natjecanjima, ženske članice vrlo su aktivne u drugim sferama rada društva što je za svaku pohvalu. Ove godine naše je društvo organiziralo Županijsku skupštinu kluba veterana Međimurske županije. Veterani su aktivni članovi našeg

društva te su svojim iskustvom i savjetima uvijek dobrodošli u svim aktivnostima. DVD Podbrest ima 9 članova veterana koji su svojim dosadašnjim radom doista zadužili sve nas. Društvo je prisustvovalo i proslavi našeg bratskog društava, DVD-u Totovec. Onaj ružniji dio posla, intervencije, nisu nas zaobišle ni ove godine. Tako je društvo imalo jednu intervenciju uklanjanja srušenog stabla na prometnici i intervenciju ispumpavanja poplavljene prometnice. Isto tako, društvo je sudjelovalo u prikupljanju i prijevozu pomoći za poplavljena područja Hrvatske. Naše su područje te poplave srećom zaobišle, ali i sami smo svjedoci velikih ugroza koje su se dešavale u neposrednom susjedstvu. Tako smo sudjelovali i na osnivanju odreda Civilne zaštite u našoj općini koji ima primarnu zadaću pružanja pomoći u izvanrednim situacijama, što je temeljni zadatak i naše udruge. Ove godine napravljena je Javna vježba društava iz općine Orehovica na zgradi Osnovne škole u Orehovici. Takve vježbe pomažu nam da se što bolje spremimo za moguće intervencije, ukoliko bude potrebe. Također izvršen je pregled hidrantske mreže u Podbrestu. Uz redovne radne akcije i sastanke


REVOSKE NOVINE

18

koje društvo održava, ove godine su napravljena i dva druženja članstva. Sve ove aktivnosti ne bi bilo moguće održati bez svesrdne podrške mještana Podbresta, jedinica lokalne vlasti te drugih udruga. Tako se na kraju najsrdačnije zahvaljujemo načelniku Općine Orehovica Franji Bukalu, Općini Orehovica, Mjesnom odboru Podbrest, Udruzi žena Brest, Nogometnom klubu Buducnost i svima ostalima na pomoći koju su nam pružili u proteklom periodu. Igor Horvatić KLUB UMIROVLJENIKA OREHOVICA U Klubu umirovljenika Orehovica, kao i obično, dosta je aktivno. Imali smo sportske susrete koji su tradicionalni već niz godina. Ove godine je organizator sportskih susreta bila podružnica iz Mačkovca. Pozvano je bilo 5 ekipa i to: Mačkovec, Čakovec, Mihovljan, Novo selo na Dravi i Orehovica. Susret se održao u ugostiteljskom objektu „Fontana“ Mačkovec, 22. lipnja 2014. godine. Postigli smo odlične rezultate. Povodom Svetog Martina organizirali smo narodnu veselicu uz krštenje mošta u vino. Odazvao nam se veliki broj uzvanika. Uz odličnu večeru i glazbu zabavljali smo se sve do kasno u noć. Podružnica umirovljenika Čakovec, čiji smo i mi članovi, isto tako organizirala je niz raznih izleta gdje su i naši umirovljenici mogli prisustvovati te posjetiti razna mjesta i razne manifestacije. Željela bih svim mještanima općine Orehovica čestitati Sretan Božić te zdravu i veselu Novu 2015. godinu.

Krštenje mošta u vino KUD „FIJOLICA“ Kulturno-umjetničko društvo „Fijolica“ nastavlja s brojnim nastupima i aktivnostima pa tako bogatu drugu polovicu 2014. godine nastavlja sa smotrom izvornog folklora koja se održala 29. lipnja 2014. godine u Donjoj Dubravi. Odličnim nastupom plesača i tamburaša KUD „Fijolica“ plasirao se na državnu smotru izvornog folklora koja će se u 2015. godini održati u Ogulinu. 20. srpnja 2014. Nastupili smo na zatvaranju 48. Međunarodne smotre folklora u Zagrebu. Tema ovogodišnje smotre bila je Međimurska

baština. Selektor smotre Vido Bagur, među KUD-ovima iz Međimurja odabrao je i KUD „Fijolica“ koji se predstavio nastupom na gornjogradskom trgu Gradec u Zagrebu. Ove godine KUD „Fijolica“ sudjelovao je na 8. međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu u Makedoniji koji se održao od 21. do 25. kolovoza 2014. godine gdje smo predstavljali Međimursku županiju. Na festivalu smo se predstavili s dva nastupa u dva dana, gdje je publici prikazan izvorni i koreografirani splet međimurskih pjesama i plesova. Također su na festivalu sudjelovala i društva iz Bosne i Hercegovine, Poljske, Slovačke, Srbije,

Justina Kocijan KUD “Fijolica” na 48. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu


19

REVOSKE NOVINE

KUD “Fijolica” s predsjednikom RH Turske, Mađarske i drugih zemalja. Budući da su nastupi bili organizirani u večernjim satima, prijepodneva su uglavnom iskorištena za razgledavanje grada, njegovih znamenitosti i okolice. Organiziran je izlet brodom do manastira i svetišta Sveti Naum te do nacionalnog parka “Galičica”. Slobodno vrijeme iskorišteno je za odmor na jezeru, druženje, kupnju suvenira i ohridskih bisera za uspomenu na ovu zemlju i putovanje. Na povratku je uslijedilo kratko razgledavanje Skopja, grada poznatog po mnoštvu spomenika. Tijekom boravka u Makedoniji članovi i prijatelji KUD-a “Fijolica”, uz predstavljanje svoje tradicije, imali su priliku upoznati kulturu, prošlost, ljepote krajolika, gostoljubivost i jednostavnost makedonskog naroda. Uslijedila su nova poznanstva i kontakti za buduća gostovanja pa je tako KUD „Fijolica“ dobio poziv za sudjelovanje u 2015. godini na folklornom festivalu u Turskoj. Na poziv KUD-a „Tančec“ iz Rugvice, Jalševec Nartski kod Dugog Sela 13. rujna 2014. godine KUD „Fijolica“ gostovao je na VII. smotri folklora „Posavino gdje su ti starine“ i to u sklopu kulturno-etnološko-gastronomske manifestacije Ribarsko lađarske večeri koju je organizirala udruga Savskih lađara. Osim KUD-a „Fijolica“, sudjelovala su društva iz

Hrvatske Dubice, Čađavice, Karlovca, Pušće i otoka Krka. Uz bogatu gastronomsku ponudu, jedan od specijaliteta bio je i „šaran na rašljama“ kojeg smo s oduševljenjem kušali te je druženje uz tamburaški sastav „Barabe“ potrajalo dugo u noć. Na poziv Turističke zajednice grada Vrbovsko gostovali smo na 10. Bundevijadi u Vrbovskom, dana 11. listopada 2014. godine. Održala se tradicionalna izložba autohtono uzgojene hrane i običaja Gorskog kotara u dva dana, i to 11. i 12. listopada, a KUD „Fijolica“ je nastupao prvog dana u subotu nakon svečanog otvorenja izložbe sa spletom izvornog folklora pod nazivom „Klinček stoji pod oblokom“. 8. studenoga 2014. godine na poziv predsjednika Šandora Petkovića gostovali smo u Mađarskoj u Kisegu kod dugogodišnjih prijatelja povodom obilježavanja „Dana Hrvata u Kisegu“. Prisustvovali smo svečanoj misi u crkvi Sv. Emerika, zatim na polaganju vijenaca kod spomenploče pjesnika Mate M. Miloradića, a kulturni program odvijao se u tvrđavi Nikole Jurišića gdje smo nastupali sa dva spleta: izvorni međimurski i koreografrani spelt Hrvatskog Zagorja pod nazivom „Bog nam je stvoril zemljicu“. Uslijedila je večera, prijateljsko druženje i zabava do

zore. Na poziv Općine Orehovica i Udruge žena “Brest”, Podbrest predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović, posjetio je Podbrest dana 28. studenog 2014. godine. Spomenutom gostovanju prisustvovali su i članovi KUD-a „Fijolica“ koji su u narodnim nošnjama i pjesmom uveličali posjet. Dana 30. studenoga 2014. godine tamburaši KUD-a „Fijolica“ sviranjem i pjesmom popratili su prodajnu izložbu unikatnih radova božićne tematike u Domu kulture u Podbrestu koju je organizirala udruga žena „Brest“, Podbrest. Tamburaši i plesači i ove godine sudjelovat će za božićne blagdane u crkvi Majke Božje Fatimske u Orehovici gdje će zajedno s crkvenim zborom svirati i pjevati na polnoćki i misi na Božić. 2014. godinu, godinu punu uspješnih nastupa, KUD „Fijolica“ završava sa svojom tradicionalnom „Štefanjskom priredbom“ koja će se održati 26.12.2014.godine u 17.00 sati. Ovim putem sve vas pozivamo na priredbu gdje vas očekuje bogati program plesne, pjevne i dramske sekcije. Čekamo Vas i nadamo se brojnom odazivu. Pozivaju se svi oni koji imaju volje i želje da se uključe u rad Društva te postanu članovi KUD-a „Fijolica“. Petra Krčmar SPORT ZA SVE Počela je nova sezona u novom terminu. Družimo se svaki ponedjeljak i četvrtak od 18.30 do 19.30 sati u prostorijama vatrogasno-sportskog objekta, kraj nogometnog igrališta u Orehovici. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže. U zdravom tijelu zdrav duh. Nataša Martinec


REVOSKE NOVINE ŠRD „DIVER“ LIGA VETERANA Međimurski ribolovni savez osnovao je Ligu Vetarana. Propozicije takmičara su navršenih 55 i više godina dok Hrvatska Liga ima od 60 godina i više. Međimurska Liga je za početak imala 4 kola. Prvo kolo održano je na jezeru Mičigen 25. lipnja 2014., a domaćin je bio ŠRD DIVER. Prijavilo se 22 takmičara. Vrijeme je bilo kišovito, ali kao rođeno za ribolov. Riba je odlično primala 3 sata, a kiša neumorno padala. Na kraju se trud isplatio. 1. Branko Mišić – 2922 grama 2. Mensor Rošić – 1903 grama 3. Zoran Pfeifer – 1582 grama Nakon vaganja i proglašenja rezultata započeo je domjenak uz dobar miješani roštilj, salatu i dobru kapljicu. Za sve to pobrinuo se naš član i sponzor Franjo Horvat(Frenki). Predsjednik Branko Mišić se ovim putem zahvaljuje svim natjecateljima i simpatizerima koji su se odazvali druženju. Još jednom svima BISTRO.

20

članove. Tako je bilo i ove godine 31. kolovoza 2014. uz prekrasno vrijeme. Okupilo se dvadesetak takmičara i podosta gledatelja. Ove godine takmičari i suci su bili Marijan Halić (Ruda) i Branko Mišić. Nakon izvlačenja brojeva, svaki je takmičar zauzeo svoje mjesto na stazi i pripreme za signal su počele. 5 minuta trajalo je hranjenje i u 9:30 sati natjecanje je počelo, a trajalo je do 12:30. Za vrijeme trajanja borbe član i sponzor „graha Diver“, kako ga on zove, Mladen Topličanec uz kotao je pripremao jelo za takmičare i ostale sponzore koji su se odazvali druženju.

UDRUGA ZA OBRAZOVANJE ROMA „UZOR“ POZITIVNI PRIMJERI UDRUGE ROMA

Udruga za obrazovanje Roma „UZOR“ djeluje u Međimurskoj županiji (Općina Orehovica) od 2009. godine i aktivno je uključena u kulturna i obrazovna događanja u Županiji te ostvaruje zavidne rezultate kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Ovaj put je prešla granice Hrvatske i kao nositelj provodila projekt razmjene mladih iz europskih zemalja. Osim ovog projekta bili smo uključeRezultati nakon vaganja bili su: ni, kao partneri, u projektu Općine 1. Marijan Halić – 4433 grama Orehovica „Rokic Drom“. Trenutno 2. Branko Mišić – 4437 grama smo partneri u projektima „Roms3. Šeko Ajderpašić – 2733 grama ki kotač na putu obrazovanja“ koji Radi dobre posluge po stazi s „mrz- provodi OŠ Orehovica, „Gastrolom pijačom“, dobro se i lovilo. start“ čiji je nositelj CZSS Čakovec Zbog visokog vodostaja jezera nis- te smo jedan od 3 osnivača REYNmo mogli održati takmičenje s mreže Hrvatske koja zagovara rano kadetkinjama i kadetima te Kup uključivanje djece u obrazovanje. Prijatelja što ćemo druge godine Projekt multikulturalni susret pod nadoknaditi. nazivom „Romski identitet u euJoš jednom se ovim putem zahval- ropskom kontekstu“ je trilateralna jujem kuharu i sponzoru Mladenu razmjena mladih iz Hrvatske, SloDRUŠTVENO NATJECANJE I Topličanec. venije i Francuske koji je održan DRUŽENJE BISTRO! od 19. do 26. listopada 2014. u Orehovici i Čakovcu. U razmjeni je ŠRD DIVER svake godine organizira Branko Mišić sudjelovalo 36 mladih iz ruralnih di2­3 takmičenja i druženje za svoje jelova svojih država koji su tijekom 7 dana kroz radionice, rasprave i praktičan terenski rad promišljali o tome što za njih znači europsko građanstvo i u kojoj su mjeri Romi sastavni dio europske kulture te jesu li i u kojoj mjeri su Romi europski građani. Mladi koji su sudjelovali u projektu dijele slično iskustvo života u ruralnim sredinama. Cilj razmjene bio je okupljanje mladih iz različitih europskih zajednica koji su aktivni u svojoj zajednici te su iz različitih perspektiva doprinijeli poboljšanju interkulturalnog dijaloga kroz praktične interkulturalne radiČlanovi ŠRD Diver onice na temu europskog građan-


21

REVOSKE NOVINE

Sudionici susreta “Romski identitet u europskom kontekstu” stva. Nama je od velikog značaja to što su upoznali našu romsku kulturu, ali i činjenica da su nam prenijeli iskustva o životu i kulturnom doprinosu Roma iz svojih zemalja. Osim spomenutog, mladi sudionici su imali priliku izraziti se o tome što za njih znači europsko građanstvo, kako vide budućnost EU te aktivno promišljati o svojoj ulozi europskog građanina u ostvarivanju bolje sadašnjosti i budućnosti u njihovim lokalnim zajednicama te se istovremeno upoznati s primjerima dobre prakse u Hrvatskoj. Ideja projekta, komunicirati „zajedničkim“ jezikom, ostvarila se provođenjem istog jer su mladi dosita komunicirali „zajedničkim“ jezikom.

tivnosti su predviđene scenskim prikazom običaja svadbe u kojem su sudjelovali članovi Udruge, članovi KUD „Zlatna korita“ i mještani općine Orehovica. Osim ovog prikaza u priredbi su sudjelovali učenici OŠ Orehovica koji su recitirali na hrvatskom i romskom jeziku svoja pjesnička djela, a bio je tu i monolog učenika OŠ Kuršanec kojeg smo pozvali kao člana kazališne skupine “Paduri” koju vodi Toni Marušić, profesor iz spomenute škole. Iz OŠ Orehovica sudjelovali su i tamburaši pod vodstvom učitelja Zlatka Bacingera te učenica Marina Horvat, polaznica Umjetničke škole Miroslav Magdalenić. Nakon toga

nastupali su članovi KUD „Zlatna korita“ sa svojim izvedbama i romskom himnom Gjelem Gjelem te članovi Udruge UZOR prikazom romskog plesa. Predstavili smo i tradicionalni romski zanat - kopanje korita Osim praktičnog prikaza samog rada, izložili smo i gotove proizvode kao plod dugogodišnjeg rada tog zanata koji pada u zaborav. Skupu su se odazvali predstavnici Županije, Općine Orehovica, predstavnici udruga koje djeluju na području Općine, predstavnici CZSS-Čakovec, predstavnici srednjih škola čiji su polaznici učenici romske nacionalne manjine te mještani općine Orehovica. Kako smo i naveli u projektu „Romski kotač na putu obrazovanja“, cilj prezentacije je bio približiti kulturu i tradiciju Roma većinskom stanovništvu kako bi se smanjile predrasude i stereotipi te kako bi doprinijeli uzajamnom razumijevanju u suživotu na području općine Orehovica, ali i šire. Ovo nije jedini slučaj prezentacije. Udruga je sudjelovala i ranije u drugim projektima prezentacije kulturne baštine Roma na našem području. Udruga radi na očuvanju kulturnih dobara Roma te smatra

PROJEKT ROMSKI KOTAČ NA PUTU OBRAZOVANJA Projekt „Romski kotač na putu obrazovanja“ provodi niz aktivnosti kako bi obrazovanje ranjivih skupina bilo što kvalitetnije . Udruga za obrazovanje Roma “UZOR”, kao partner u projektu, provodila je aktivnost prezentacije romskih običaja i tradicionalnih romskih zanata koja je jedno od komponenti u projektu. 14. studenoga 2014. organizirali smo prezentaciju romskih običaja i tradicionalnih romskih zanata u dvorani Općine Orehovica. Ak- Učenici OŠ Orehovica u produženom boravku


REVOSKE NOVINE

22

da osim obrazovanja mora raditi na približavanju većinskom narodu same kulture i tradicije Roma kako bi nas bolje upoznali i prihvatili kao ravnopravne članove društva. Dragan Ignac UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST Udruga „Brest“ je i u drugom dijelu godine bila vrlo aktivna kako na kreativnim radionicama tako i u humanitarnom pomaganju potrebitima. Posebno se ponosimo što smo u suradnji s općinom Orehovica imale čast ugostiti predsjednika naše države gosp. Ivu Josipovića u Domu kulture u Podbrestu. Nakon toga priredile smo Božićni izložbu koja je bila dobro posjećena od žitelja naše Općine i okolnih mjesta te od prijateljskih udruga „Zlatne ruke“ Čakovec, Udruga „Izvor“ Ivanovec, Udruga žena Puščine, Udruga Novo Selo na Dravi, „Stakleno zvono“ Varaždin, Udruga umirovljenika Prelog te „KUD Fijolica“ Orehovica koji je posebno oduševio sve posjetitelje sviranjem i pjevanjem pa im ovim putem toplo zahvaljujemo na suradnji. Pošto je naša Udruga humanitar-

Izložba radova članica Udruge “Brest” Podbrest nog karaktera želimo Vas obavijestiti kome i koliko smo humanitarno pomogle: • udruzi „Pomoć neizlječivima“ donirale smo 1260,00 kuna za antidekubitalni madrac s kompresorom, • za ligu „Borba protiv raka dojke“ kupile smo narcise u vrijednosti od 200,00 kuna, • za našu župu kupljene su prehrambene namirnice za 502,00 kune koje je velečasni Damir Slamek razdijelio potrebitima, • za poplavljene donirale smo prehrambene namirnice u vrijednosti od 409,52 kune, • KUD-u „Fijolica“ i Općini Ore-

• •

• •

hovica za Orehijadu donirale smo oslikane flaše u vrijednosti od 300 kuna, kupilo se cvijeće koje se posadilo ispred crkve u Podbrestu u vrijednosti od 175,00 kuna, DVD-u Podbrest i NK „Budućnost“ Podbrest donirale smo ručne radove za tombolu u vrijednosti od 300 kuna svakome, posjetile smo bolesnu staricu s prigodnim poklonom od 60,00 kuna, ovih dana Udruga će posjetiti još troje nemoćnih s poklonima u vrijednosti od 200,00 kuna.

Poštovani žitelji općine Orehovica iz ovih podataka možete zaključiti da kupovinom naših radova na prodajnim izložbama ne pomažete samo radu Udruge, nego i onima kojima je svaka pomoć dobrodošla. Zahvaljujemo svima koji nas podržavate, a posebno našim obiteljima i podupirajućim članovima Udruge. Hvala načelniku Općine Orehovica, gosp. Franji Bukalu i velečasnom Damiru Slameku. Sretan Božić i Novu 2015. godinu želi Vam Udruga žena „Brest“ Podbrest!

Radovi članica Udruge “Brest” Podbrest

Štefanija Maček


23

REVOSKE NOVINE

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA - PREDŠKOLA

Mali predškolci - kreativci

Posjet predškolcima s Županije

15. rujna 2014. započela s radom nova predškolska godina u OŠ Orehovica. Predškola je organizirana u dvije predškolske skupine: „Ribice“ pod vodstvom učiteljice Ljiljane Topličanec i „Sovice“ pod vodstvom odgojiteljice Martine Brezovec Jurinec. U predškolsku skupinu „Ribice“ upisano je 23 djece, a u skupinu „Sovice“ 22 djece. Odgojno-obrazovni rad u predškoli OŠ Orehovica podržava cjeloviti pristup razvoju djeteta koji se temelji na osobitostima i zakonitostima razvoja djece predškolske dobi. Odgojno- obrazovni rad se planira i ostvaruje osmišljavanjem poticajnog okruženja u kojem svako dijete pronalazi razvojni izazov za sebe. Kvaliteta rada u predškoli mjeri se zadovoljstvom djece i roditelja. Posebnu važnost pridajemo suradnji s roditeljima koju ostvarujemo kroz roditeljske sastanke, radionice za roditelje i organizirana druženja s roditeljima. U program predškole uključena su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu te neposredni rad s djecom svakodnevno iznosi 5,5 sati. Krajnji cilj predškole je poticati cjeloviti razvoj djeteta što ujedno znači osigurati djetetu u godini prije polaska u školu okružje u kojem će ono najviše moći razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u osnovnoj školi očekuje. U nizu aktivnosti koje se odrađuju u sklopu predškolskog programa izdvojit ćemo samo neke popraćene fotografijama. Martina Brezovec-Jurinec

Radionice s roditeljima predškolaca

Vijesti o aktivnostima Osnovne škole Orehovica možete pratiti na web stranici www.os-orehovica.hr.


REVOSKE NOVINE

24

VIJESTI IZ ŽUPE HODOČAŠĆE U UDBINU Ove je godine župa Orehovica prvi put hodočastila u Udbinu, u crkvu Hrvatskih mučenika koju su svojim darovima i milostinjom gradili svi Hrvati u domovini i svijetu. Crkva Hrvatskih mučenika je najveća crkva u Udbini te je ujedno i hrvatsko nacionalno svetište podignuto svim hrvatskim mučenicima kroz povijest. Idejni začetnik projekta bio je biskup mons. dr. Mile Bogović 2005. godine dok je crkva dovršena 2010. godine. Na tom mjestu su natpisi iz mnogih stratišta na kojima su ubijeni civili i vojnici katolici pa smo molili za sve njih na sv. misi, a poslije je bio i križni put. Nakon toga krenuli smo u razgledavanje muzeja i ostalih vrijednih stvari iz hrvatske prošlosti. Hodočasnici su bili radosni i veseli tokom cijelog putovanja. Pjesma i harmonika neprestano su odjekivali u autobusu. Popodnevno druženje u Paklenici održano je na plaži uz more i kupanje ili odmaranje u hladu, kako je već tko odabrao. Nadam se da će tako biti i sljedećih godina na našim idućim hodočašćima koja su duhovna i turistička.

Hodočasnici u Ludbregu godine hodočastimo u Ludbreg u istom, a može i u većem broju. Već sada najavljujem dva hodočašća sljedeće godine: prvo je u svibnju u Aljmaš i drugo u Tursku - putevima sv. Pavla, njegovim misijskim putovanjima, uz posjet Tarzu rodnom mjestu apostola naroda. Za one koji žele nešto lijepo i duhovno neka već sad počnu planirati. Tko će biti zainteresiran, moći će se javiti krajem

HODOČAŠĆE U LUDBREG Već tradicionalno prve subote u rujnu, 6.9. 2014., hodočastili smo pješice u svetište Presvete Krvi Kristove u Ludbreg. Imali smo lijepo vrijeme pa smo bili veseli i radosni, što je i vidljivo na našoj fotografiji, a fotografirali smo se na ulazu u „centar svijeta“, odnosno u Ludbreg. Bilo je i mladih i starih, onih sa žuljevima i bez njih, ali svi smo izdržali i sve obavili kako treba. Taj dan bilo je i zajedničko hodočašće hrvatskih i slovenskih vjernika u to lijepo euharistijsko svetište, jedinstveno u cijeloj Europi. Daj Bože da i druge Hodočasnici u Udbini

siječnja 2015. godine. Svako dobro povodom rođenja Krista Spasitelja, uz obilje mira i zajedništva te neka nam je na spasenje božićno vrijeme u koje ulazimo živi i zdravi. Ova godina ide svome kraju, a Bog neka nas i u drugoj, 2015., godini poživi i vodi. To vam želi i od Boga moli župnik vlč. Damir Slamek


25

REVOSKE NOVINE

CRTICE IZ NAŠE POVIJESTI vrijeme bila sjedište Legradske kapetanije. Tu su braća Nikola i Petar Zrinski 1649. godine sastavili tekst nagodbe o diobi obiteljskih imanja koja je iste godine provedena pred Zagrebačkim kaptolom. Danas nema nikakvih materijalnih ostataka koji bi nam govorili o tim građevinama. Postoje nagađanja gdje su se kurija u Vulariji kao i neke novije građevine ili spomenici mogli Detalj karte koji prikazuje područje današnje općine Orehovica u razdonalaziti, ali samo iz priča naših mablju 1869. – 1887. Vidljiv je pil sv. Stjepana izvan Orehovice srušen nakon mica i japica. 2. svjetskog rata. Koliko su se samo naša su se naselja U narodu se često kaže: „Što nije nom popisu međimurskih župa iz promijenila posljednjih 50-60 godizapisano, nije se ni dogodilo!“. U 1501. godine se spominje napušte- na? Uvedena je električna energiarhivima možemo pronaći različite na župna crkva sv. Stjepana u Brestu ja, ceste su asfaltirane, sagrađeni dokumente koji nam u tragovima što znači da je u Podbrestu postojala su hidroelektrana i akumulacijsko govore o prošlosti naselja naše župa, dakle i sagrađena crkva, negd- jezero, puno je obitelji otišlo raditi u je između 1334. i 1501. godine. Za- inozemstvo. Sve je to jako utjecalo Općine. Tako spis iz 1232. godine govori o nimljivo je i da je u Vulariji postojala na izgled naselja, okoliš i život ljudi. posjedu Vezmić koji se protezao i na kurija i veliki majur obitelji Zrinski Nažalost ako se ta usmena svjepodručju današnjih naselja Vularija, koji su Međimurjem gospodarili od dočanstva ne dokumentiraju te Orehovica i Podbrest. Ta su naselja 1546. do 1691. godine. Kurija je bila sačuvaju stare fotografije i preducrtana i na mnogim zemljopisnim velika i dobro opremljena te joj je meti, ostat ćemo bez velikog dijela kartama od 16. stoljeća do danas. procijenjena vrijednost bila veća od naše povijesti, a time i svog idenVeć u drugom najstarijem sačuva- one legradske tvrđave koja je u to titeta. Ana Šestak

Detalj karte koji prikazuje područje današnje općine Orehovica u razdoblju 1806. – 1869.


REVOSKE NOVINE

26

2. OREHIJADA - FESTIVAL OREHA I SEGA KA KCOJ IDE Poštovani mještani Općine Orehovica, godinu koja je na izmaku obilježile su brojne aktivnosti i događanja u našoj općini. Tome svjedoče i ove Revoske novine koje pokušavaju objediniti najvažnije trenutke u životu naše sredine. Jedan od takvih značajnih događanja je svakako i naša prva Orehijada koja se održala krajem travnja 2014. godine. Usprkos lošem vremenu i obimu organizacije, uspjeli smo napraviti dobru stvar – manifestaciju po kojoj će naša općina postati prepoznatljiva u cijeloj regiji, a i šire. Tome svjedoče brojni izlagači i posjetitelji koji su prepoznali i pohvalili kvalitetu manifestacije. No ne stajemo tu, Orehijada ide dalje! Ovim putem pozivam sve mještane općine, ali i šire da se pridruže organizaciji i provođenju druge Orehijade koja će se održati krajem travnja 2015. godine. Pripreme su

već počele, a pred nama je još puno posla pa će nam svaka pomoć dobro doći. Počnite spremati orahe, orehovec, ideje i dobru volju jer je Orehijada projekt svih nas.

Nek vam je svima čestit i blagoslovljen Božić te uspješna Nova godina! Branko Sušec

Detalji s prve Orehijade

RECEPT - KRUHEKI SASTOJCI 3 jaja 15 dag šećera u prahu 25 dag čokolade u prahu 25 dag mljevenih oraha 4 žlice oštrog brašna POSTUPAK Jaja i šećer miksati te dodati čokoladu, orahe i brašno. Malo promijesiti te ostaviti na hladnom nekoliko sati. Od dobivene mase raditi kuglice te ih uvaljati u mljeveni šećer i stavljati u tepsiju. Peći oko 15 minuta na temperaturi od 170°C. DOBAR TEK!

Recept je s vama podijelila Justina Kocijan


27

REVOSKE NOVINE


Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić Uska 1, 40000 Čakovec Tel/Fax: 040/396-455

Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Revoske Novine - broj 8  

8. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine - broj 8  

8. broj službenog glasila Općine Orehovica

Advertisement