Page 1


3 IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednici Robert Poljak Josipa Matić Lektura Marija Požgaj Ivanka Novak Uredništvo Julia Martinec Ljiljana Topličanec Maja Vurušić Mirjana Sečan Miroslav Šafarić Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 6, godina 3 prosinac 2013.

REVOSKE NOVINE

RIJEČ NAČELNIKA Poštovani žitelji općine Orehovica, polako se bliži kraj tekuće 2013. godine koja je prožeta mnogim događajima, s puno angažmana svih djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica te moje malenkosti načelnika kao i mojih zamjenika. Najveći izazov je proračun koji smo postavili i nastojali ga što više u financijskom smislu realizirati na zadovoljstvo svih žitelja. Svi koji rade u izvršnoj vlasti, u gospodarstvu, poljoprivredi i drugim djelatnostima ovu će godinu zasigurno pamtiti kao godinu u kojoj je trebalo i više od 100% angažmana da ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali, a koliko smo uspjeli, procijenit ćete sami čitajući 6. broj Revoskih novina. Na početku godine odredili smo sljedeće jasne ciljeve do kojih smo nastojali doći realizacijom projekata: • izgradnja komunalne infrastrukture, • gradnja građevinskih objekata – početak rekonstrukcije Društvenog doma Vularija (Ministarstvo kulture – 200.000,00 kn, Ministarstvo gospodarstva – 200.000,00 kn) (U međuvremenu je bilo potrebno provesti postupak legalizacije navedenog objekta budući da je rađen bez građevinske dozvole, odnosno van gabarita iste. Nastavak izgradnje slijedi u 2014. godini.), • dovršena je izgradnja prilazna cesta prema Romskom naselju (produžetak Ulice Vladimira Nazora u Orehovici) i izrađena je podloga za šator. Ukupna vrijednost investicije iznosi 402.000,00 kn, • održavanje parkova, javnih zelenih površina, groblja, deponija, čišćenje snijega – ukupno 308.000,00 kn,

• kako svake godine, tako smo i u 2013. obavili niz drugih komunalnih djelatnosti: • deratizacija – 39.761,00 kn, • dezinsekcija – 8.768,75 kn, • provedba postupka davanja koncesije za dimnjačarske poslove, • provedba postupka davanja koncesije za prijevoz pokojnika, • izrada projektne dokumentacije za zonu Križopotje - ceste, nogostupi, sanitarna i oborinska kanalizacija vrijedna oko 200.000,00 kn, od čega je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo 120.000,00 kn (Do kraja godine imati ćemo relevantnu projektnu dokumentaciju s potvrdom glavnih projekata kako bi se mogli javiti na natječaje za korištenje sredstava strukturnih i kohezijskih fondova EU.), • osiguranje sredstava za kućanstva u iznosu 402.000,00 kn: • sufinanciranje dječjih vrtića – 226.100,00 kn, • drva za ogrjev prema spisku Centra za socijalnu skrb – 119.700,00 kn, • za predškolu – 14.550,00 kn, • za stipendije – 31.600,00 kn, • sufinanciranje prijevoza za osnovnoškolce – 10.000,00, • kako bismo poboljšali rad udruga i sportskih društava u proračunu su osigurana sredstva za djelovanje – 130.000,00 kn, • provedba pripreme za projekt “Kulturni potencijali za socijalno uključivanje Roma”, • osiguranje 80% sredstava (60% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 20% Ured za ljudska prava i prava nacio-


REVOSKE NOVINE

• •

nalnih manjina) za provedbu sanacije deponije u Romskom naselju u Orehovici ukupne vrijednosti 1.405.400,00 kn, osiguranje 70% sredstava (413.000,00 kn) od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izradu projektne dokumentacije za revitalizaciju starih dravskih rukavaca – potoka Jezerčice (Investicija je vrijedna oko 590.000,00 kn.), osiguranje 85% sredstava (74.000,00 kn) od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za pošumljavanje sanirane deponije Jacine (Investicija je vrijedna oko 86.000,00 kn), požurivanje izvođača radova na izgradnji komunalne infrastrukture u Romskom naselju na dovršetak radova i njihovu primopredaju, sanirana deponija građevinskog otpada u Orehovici – ukupno 136.517,00 kn, promjena režima grijanja u dvorani Doma kulture u Orehovici sa lož ulja na plin – projekt 4.500,00 kn, instalacije 61.239,00 kn (Općina Orehovica – 32.636,88 kn, Ministarstvo gospodarstva – 28.602,12 kn), pošto je ishođena projektna dokumentacija te je dobivena dozvola za građenje, oformljen je projektni tim za pripremu projekata aglomeracija Goričan, Podbrest (naselja Orehovica, Podbrest, Vularija i Sveti Križ), Podturen, Belica, Držimurec, Sveti Martin na Muri i Turčišće sufinanciranih sredstvima EU (Ovaj će tim pratiti cjelokupan tijek postupka i raspisivanja natječaja za zadnji dokument izradu studije izvodljivosti. Procijenjena vrijednost nabave po aglomeraciji iznosi 300.000,00 kn. Važno je napomenuti da aglomeracija Podbrest i Goričan imaju cjelokupnu dokumentaci-

4

Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal ju, dok je izrada dokumentacije za ostalih 5 aglomeracija u tijeku.), • na inicijativu Općine Orehovica oformljena je radna skupina na razini županije koja će pokrenuti postupak oformljenja Gospodarske zone Međimurje, • tijekom godine provodili su se postupci za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, prijenosa čestica u nekadašnjem društvenom vlasništvu na Općinu Orehovica, sređivanje stanja u gruntovnici i katastru, • zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela sustavno su se educirali na seminarima vezanima uz legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, novog sustava za praćenje šteta od elementarnih nepogoda, provođenja javne nabave u postupcima korištenja sredstava ko-

hezijskih i strukturnih fondova, rada i poslovanja udruga... Sve navedeno pokrenuto je i dovršeno uz minimalna financijska sredstva i uz maksimalan trud predstavničke i izvršne vlasti Općine. Potporu u realizaciji imali smo od županijskog vodstva, odnosno župana Matije Posavca kao i od zamjenice Sandre Herman i zamjenika Zorana Vidovića. Također, izuzetnu potporu pružila nam je ministrica kulture Andrea Zlatar Violić, ministrica prostornog uređenja i graditeljstva Anka Mrak Taritaš te ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak. Siguran sam da će svi oni kao i gospođa Vesna Pusić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske, učiniti sve da dovršimo započeti projekt školske športske dvorane. Velik se trud ulaže u samu pripremu projekata kako bi se zadovoljili strogi kriteri-


5 ji natječaja što ih raspisuju ministarstva i fondovi te kako bi se na taj način osigurala sredstva za provedbu projekata, a poglavito sredstva kohezijskih i strukturnih fondova. I proračun za 2014. godinu planiran je u duhu izvršenja proračuna za godinu na izmaku oslanjajući se na kompetentnost, znanje i iskust-

REVOSKE NOVINE

vo općinskog vodstva kako bi se za- jiskrenije želje da predstojeće dovoljile potrebe svakog pojedinog božićne blagdane proslavite u miru naselja. i blagostanju, a da vam 2014. godina donese sreću, zdravlje i veselje. Dragi mještani Orehovice, Podbresta i Vularije! Ugodno čitanje Revoskih novin želi vam Svima vama kao i članovima vaših načelnik Općine Orehovica obitelji osobno upućujem naFranjo Bukal

VIJESTI IZ OPĆINE 5. SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OREHOVICA Na lokalnim izborima održanim 19. svibnja 2013. u Općinsko vijeće Općine Orehovica izabrani su: 1. BRANKO SUŠEC, rođ. 07.08.1962. 2. FRANJO GAJNIK, rođ. 04.06.1957. 3. SILVO KOZJAK, rođ. 15.01.1962. 4. SNJEŽANA ŠAFARIĆ, rođ. 29.01.1966. 5. NIKOLA BUKAL, rođ. 13.12.1984. 6. TAMARA HRELJA, rođ. 05.07.1973. 7. MARKO HUNJADI, rođ. 01.01.1986. 8. ERIKA BARANAŠIĆ rođ. 22.02.1971. 9. ZVONKO HAJDINJAK, rođ. 05.08.1969. 10. GORAN PLAFTAK, rođ. 19.06. 1982. 11. MARKO BALOG, rođ. 01.03.1980. 12. ZLATKO ORSAG, rođ. 06.04.1958. 13. VIKTOR PINTARIĆ, rođ. 25.07.1950. Na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Orehovica izabran je jedan pripadnik romske nacionalne manjine (Marko Balog) te stoga nije postignuta zas-

tupljenost predstavnika romske nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Statuta Općine Orehovica, prema kojem je u Općinskom vijeću Općine Orehovica romska nacionalna manjina zastupljena s dva člana Općinskog vijeća. Stoga se broj članova Općinskog vijeća Općine Orehovica povećava za jednog člana – predstavnika romske nacionalne manjine, odnosno povećava se na ukupno 14 članova. Sukladno članku 107. st. 3. Zakona o lokalnim izborima pravo na dodatne članove predstavničkog tijela ostvaruje ona lista koja bi primjenom članka 84. st. 2. Zakona o lokalnim izborima ostvarila pravo na vijećnike. Prema rezultatima izbora utvrđenih od strane Općinskog izbornog pov-

jerenstva Općine Orehovica lista koja ostvaruje pravo na dodatne članove iz reda romske nacionalne manjine je lista Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati. Ista je na svojoj listi kandidata pod brojem 13. kandidirala Matu Kalanjoša. U skladu s navedenim odredbama Zakona o lokalnim izborima izabranim 14. članom Općinskog vijeća Općine Orehovica se smatra pripadnik romske nacionalne manjine MATO KALANJOŠ, rođ. 08.02.1962., s liste Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati – HNS. Na temelju članka 94. Zakona o lokalnim izborima za Općinskog načelnika Općine Orehovica izabran je FRANJO BUKAL, rođ. 30.03.1954., a za zamjenika Općinskog načelnika izabran je ŽELJKO MARTINEC, rođ.

Članovi Općinskog vijeća Općine Orehovica


REVOSKE NOVINE 07.11.1965. U skladu sa čl. 115. Zakona o lokalnim izborima te čl. 38. Statuta Općine Orehovica izabran je zamjenik Općinskog načelnika Općine Orehovica iz redova pripadnika romske nacionalne manjine NEDELJKO MARIĆ, rođ. 20.09.1970. Općinsko vijeće Općine Orehovica konstituirano je 17. lipnja 2013. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJA ZA ZONU KRIŽOPOTJE U OREHOVICI

6

Ugovori s izvođačima su potpisani, a sredstva su prispjela na općinski žiro račun. Već u srpnju izrađena je dokumentacija za geodetsku podlogu, a u tijeku je ishođenje lokacijskih dozvola za prometnice, sanitarnu i oborinsku odvodnju, dok je u izradi projekt vodovodne mreže. Izrađena projektna dokumentacija osnova je za prijavljivanje na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Naime, sama izgradnja komunalne infrastrukture vrijedna je cca 3.000.000,00 €, a takvu investiciju ni dugoročno općinski proračun neće moći financirati. Stoga je nužno stvoriti dobre preduvjete za kandidaturu i korištenje sredstava koje Europa velikodušno nudi, ali uz stroge kriterije. U fondove Europske unije kandidiran je i Projekt izgradnje sustava fekalne kanalizacije sa izgradnjom pročistača. Nažalost, iz fondova se više ne može financirati sustav oborinske odvodnje, za čiju će gradnju Općina morati naći druge izvore.

Zona Križopotje lokalitet je na južnoj strani naselja Orehovica koji se prostire između zgrade OŠ Orehovica i dijela naselja zvanog Celje. Zona obuhvaća područje veličine 12,00 ha, a Prostornim planom uređenja Općine Orehovica te Detaljnim planom uređenja zone Križopotje zona je predviđena kao stambeno-mješovita. Nakon izrade Detaljnog plana obavljena je djelomična parcelacija kako bi se omogućila prodaja gradilišta u zoni. S obzirom na karakteristike zone potrebno je izraditi sljedeću projektnu dokumentaciju: geodetska podloga, idejni, glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom za prometnice, oborinsku i sanitarnu odvodnju, trafostanicu s priključnim kabelskim vodom, nn mrežom i javnom rasvjetom, plinsku mrežu te vodovodnu mrežu. Procijenjena ukupna vrijednost izrade navedene dokumentacije iznosi 350.000,00 kn. Prijavom na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Općina Orehovica zatražila je sufinanciranje navedene investicije na način da sama osigura 150.000,00 kn dok je od Ministarstva zatražila 200.000,00 kn. 17. svibnja 2013., prilikom posjeta ministrice Anke Mrak Taritaš Međimurskoj županiji općinskom je načelniku Franji Bukalu uručena odluka kojom se Općini Orehovica dodjeljuje 120.000,00 kn za izradu navedene dokumentacije. Mještanin pokazuje štetu od krađe

KRAĐE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 11. lipnja 2013. temeljem zahtjeva poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Orehovica održana je konferencija za javnost na kojoj je iznesena problematika krađe poljoprivrednih proizvoda s polja i iz povrtnjaka. Revoltirani proizvođači naveli su niz primjera krađa s njihovih polja, tražeći zaštitu mjerodavnih institucija. Sastanku su ispred Policijske uprave međimurske prisustvovali načelnik PP Čakovec Krešimir Jurčević te glasnogovornik Zdravko Kolarić. 21. lipnja 2013. na inicijativu zamjenika Općinskog načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine Nedeljka Marića, održan je sastanak Vijeća romske nacionalne manjine s Općinskim načelnikom Franjom Bukalom te načelnikom Policijske postaje Čakovec Krešimirom Jurčevićem. Pozvani predstavnici GKP Čakom d.o.o. nisu se odazvali. Na sastanku su vijećnici iznijeli svoju zabrinutost glede reakcija


7

REVOSKE NOVINE

javnosti na stigmatizaciju romske zajednice. Naime, smatraju da se nepotrebno prozivalo pripadnike romske nacionalne manjine kao isključive kradljivce poljoprivrednih proizvoda, budući da su poznati počinitelji ovakvih djela i iz redova hrvatskog naroda. Sjednica je zaključena dogovorom o daljnjoj intenzivnoj suradnji. Policijska uprava međimurska u ljetnim je mjesecima provodila intenzivne radnje na suzbijanju krađa: kontrola teretnih vozila, noćne ophodnje po poljima... POSJET VELJKA KAJTAZIJA OPĆINI OREHOVICA 8. srpnja 2013. Općinu Orehovica posjetio je saborski zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, ruske, rusinske, turske, ukrajinske, vlaške, židovske i romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi s pomoćnikom Nedjeljkom Bjelajcom te Elenom Pilićevom Čorko. Uvaženog gosta primili su zamjenici općinskog načelnika Željko Martinec i Nedeljko Marić te predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec. Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj problematici u romskom naselju u Orehovici: 1. Sanacija divljeg odlagališta otpada u Romskom naselju u Orehovici, 2. Tehnički pregled komunalne infrastrukture u Romskom naselju u Orehovici (nn mreža, vodovodna mreža i prometnice), 3. Izgradnja asfaltnog platoa i produžetka ulice V. Nazora u Orehovici, 4. Isplata sredstava po završnom izvješću projekta ROKIC: “DROM”, 5. Krađe poljoprivrednih proizvoda na području Općine Orehovica, 6. Legalizacija bespravno sagrađenih objekata u romskom naselju u Orehovici. Nakon sastanka gosti su posjetili romsko naselje Orehovica.

Sanacija građevinske deponije u Orehovici (kod groblja) SANACIJA DEPONIJE GRAĐEVINSKOG OTPADA U OREHOVICI

mogu zbrinuti na ovlaštenim deponijama (Totovec, Ivanovec i dr.) na način sukladno propisima o posInspektor zaštite okoliša Saša Ma- tupanju s otpadom i zaštiti okoliša, rinović 17. srpnja 2013. obavio je po cjeniku koji primjenjuje svako inspekcijski nadzor u Orehovici, na pojedino odlagalište. deponiji građevinskog otpada (k.č. 900/1, k.o. Orehovica). Rješenjem POSJET UDRUGE „PROJEKT je naložio uklanjanje otpada u roku GRAĐANSKIH PRAVA SISAK“ od 60 dana, odnosno do 22. rujna 2013. U tu svrhu pribavljena je Udruga „Projekt građanskih praponuda ZAO Mišić iz Podbresta pre- va Sisak“ ovlaštena je za pružanje ma kojoj isti nude uslugu prijevoza besplatne pravne pomoći povrati utovara građevinskog otpada za nicima, izbjeglicama i socijalno 25,00 kn bez PDVa po toni. ugroženim osobama s posebnim U razdoblju od 19. rujna 2013. do naglaskom na zaštiti prava pripad29. listopada 2013. ukupno je san- nika nacionalnih manjina. U tekućoj irano 1.046,26 t betona, 31,06 t godini provode projekt „Izgradnja opeke te 15,88 t bitumena. Doveze- kapaciteta romskih udruga u Sino je 165 m3 jalovine. Ukupna sačko – moslavačkoj županiji“. U vrijednost zbrinjavanja materijala sklopu spomenutog projekta, dana iznosi 80.134,88 kn dok je očekivani 29. listopada 2013. godine, oko trošak za prijevoz te rad buldožera 25 pripadnika romske nacionalne 56.381,25 kn. Dakle, ukupna vrijed- manjine i predstavnici spomenute nost sanacije iznosi 136.516,13 kn. Udruge posjetili su Općinu OreTemeljem obavljene kontrole 31. hovica i romsko naselje Orehovica. listopada 2013., inspektor zaštite Posjetu su se također pridružili i Ina okoliša obustavio je postupak. Despotović (Ured za ljudska prava Mještane Općine ovim putem obav- i prava nacionalnih manjina u RH), ještavamo da građevinski otpad Jasmina Vrteškić (OSCE), Vedran


REVOSKE NOVINE Majstorović (OSCE), Juliette Delescluse (UNDP). Posjetitelje su primili Općinski načelnik Franjo Bukal te predstavnici romskih udruga Krunoslav Vuk i Dragan Ignac. Iako dva puta pozvan, zamjenik Općinskog načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine, Nedeljko Marić nije htio prisustvovati ovome gostovanju. Udruga PGP Sisak posjetila je OŠ Orehovica te romsko naselje, a nakon obilaska organiziran je mali domjenak u prostoru sportsko-vatrogasnog objekta. DANI POLJA U OREHOVICI 12. listopada 2013. obiteljsko gospodarstvo Marija Obadića organiziralo je prezentaciju kukuruza. Prezentacija je održana na samom poljoprivrednom zemljištu gdje je stručna osoba predstavila više sorti kukuruza. Nakon branja istog dati su podaci o svakoj sorti kukuruza, kao na primjer prinos i vlaga. Po završetku službenog dijela nastavljeno je druženje uz bograč i dobru kapljicu.

8

PROJEKT „KULTURNI POTENCIJA- cijalno uključivanje Roma“ održan LI ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE je u Makedoniji, Grad Tetovo 04. i ROMA“ 05. studenog 2013. godine. Radnom sastanku prisustvovali su predU sklopu projekta „Kulturni potenci- stavnica Vijeća Europske unije Irene jali za socijalno uključivanje Roma“ Weidmann, glavna koordinatorica načelnik Općine Orehovica Franjo projekta Agata Sardelič, načelnik Bukal i lokalni koordinator projek- Općine Vitez Advan Akeljić, načelta Dijana Novak sudjelovali su na 2. nik Općine Orehovica Franjo Bukal, radnom sastanku koji se održao u načelnik Općine Črenšovci Anton Općini Vitez (Bosna i Hercegovina) Tornar, načelnik Općine Turnišće 02. i 03. rujna 2013. godine. Slavko Režonja, načelnica Općine Radnom sastanku prisustvovali su Tetovo te lokalni koordinatori propredstavnica Vijeća Europske unije jekta iz Bosne i Hercegovine, MakeIrene Weidmann, glavna koordi- donije, Mađarske i Slovenije. U natorica projekta Agata Sardelič, službenom dijelu sastanka raspravlnačelnik Općine Vitez Advan Akeljić, jalo se o instrumentima i fondovipomoćnica načelnika za društvene ma EU na koje je moguće prijaviti djelatnosti Marija Grabovac, po- projekt čija je izrada u tijeku. Gđa moćnik načelnika za poduzetništvo Agata Sardelič predstavila je meti lokalni razvitak Muhamed Rebihić odologiju izrade poslovnog plana i te lokalni koordinatori projekta iz metodologiju izrade financijskog diBosne i Hercegovine, Makedonije, jela projekta. Delegaciju je također Mađarske i Slovenije. U službenom primila gradonačelnica Tetova gđa dijelu sastanka lokalni koordinatori Teuta Arifi. predstavljali su akcijske planove ak- Troškove putovanja i smještaja za tivnosti za romska naselja uključena općinskog načelnika Franju Bukala i u projekt. koordinatoricu projekta snosilo je u Treći radni sastanak projektne grupe cijelosti Vijeće Europske unije. projekta „Kulturni potencijali za soPOŠUMLJAVANJE SANIRANE DEPONIJE JACINE

Načelnik Franjo Bukal na radnom sastanku u Makedoniji

U veljači ove godine na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Općina Orehovica, uz projekte rekonstrukcije i uređenja mjesnih groblja u Orehovici i Podbrestu, kandidirala je i projekt pošumljavanja sanirane deponije Jacine. Naime, Općina Orehovica 2010. godine dovršila je sanaciju divljeg odlagališta na lokaciji Jacine kod Orehovice. Sanacija je izvršena u sklopu ugovora o sufinanciranju koji je Općina sklopila s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Još 2007. godine Općina Orehovica započela je sa izradom Zelenog plana koji, između ostalog, predviđa pošumljavanje saniranih deponija na području


9

REVOSKE NOVINE

Akcija pošumljavanja sanirane deponije Jacine Općine (kod Vularije sanirana je još deponija Prosišće) te je u skladu s navedenim Općina Orehovica izradila Plan pošumljavanja 5.600 čhv ili 21.000,00 m2 sanirane deponije. Kako je nakon uklanjanja otpada na predmetnu lokaciju dovezena i isplanirana zemlja te zasijana trava, tlo je potrebno revitalizirati u pedološkom smislu, odnosno pošumiti autohtonom vegetacijom koja odgovara stanišnim prilikama, pri čemu su u obzir uzeti pedološki momenti i namjena pošumljavanja. Namjena ozelenjivanja nije u gospodarskom, već u zaštitno-ekološkom smislu, budući da se pošumljavanjem stvara živa šuma – sa staništem autohtonih dravskih životinjskih vrsta. Navedeni prostor čuva još neke skrivene potencijale koji će se razvijati u skladu sa potrebama krajnjih korisnika – stanovnika Općine Orehovica. 20. studenoga 2013. ministar Branko Grčić odobrio je listu dodatnih projekata na kojoj se nalazi i ovaj projekt Općine Orehovica. Ministarstvo je preuzelo obvezu financiranja 74.000,00 kn od ukupne vrijednosti investicije od 86.817,00

kn. Radove će izvoditi tvrtka Cedrus forest d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Čakovca. “SADNJA 10 STABALA ZA 10 GODINA RADA” Udruga Zora u rujnu ove godine proslavila je 10 godina aktivnog rada te pokrenula kampanju “Kreatori promjena”. U sklopu kampanje provela je akciju “Sadnja 10 stabala

za 10 godina rada” kako bi za svaku godinu aktivnog rada posadili jedno stablo u mjestima u kojima je Udruga posebno aktivno djelovala. Odabrano drveće je autohtono jer se ovom gestom želio dotaknuti i problem siromaštva i gladi, ali i problem masovnog rušenja drveća u Međimurskoj županiji. Osim što se stablo nalazi na logotipu Udruge, sađenje stabala za Udrugu ima značajnu simboliku: korijenje simbolizira sjećanje na napredak i rezultate koje je Zora postigla u posljednjih 10 godina dok samo stablo koje raste predstavlja budućnost koju Udruga zajednički kreira s partnerima u svojim projektima. (Izvor: www.udrugazora.hr) 25. studenoga 2013. aktivistice Udruge Zora, predvođene predsjednicom udruge Marinom Kolar, posjetile su Općinu Orehovica i donijele sadnicu lipe koju su uz pomoć općinskog načelnika Franje Bukala, predsjednika Općinskog vijeća Branka Sušeca te komunalnih radnika Vlade Kolara i Marka Novaka posadile u dvorištu iza općinske zgrade. U plemenitoj nakani nisu ih zaustavili ni hladan vjetar ni prve ovogodišnje pahulje snijega.

Sadnja lipe u dvorištu iza općinske zgrade


REVOSKE NOVINE

10

se Općinu Orehovica prisiljava na PROBLEMI S ODVOZOM OTPADA U nepoštivanje Zakona o održivom ROMSKOM NASELJU U OREHOVICI gospodarenju otpadom i Zakona o koncesijama. GKP Čakom d.o.o. ranije se ove go- U vezi sa navedenom problemadine javio Općini Orehovica s prob- tikom 29. studenoga 2013. orgalematikom teške naplate dugovanja niziran je sastanak u općinskim stanovnika romskog naselja u Ore- prostorijama kojemu su prisustvohovici. Općina je poduzela sve mo- vali Franjo Bukal, načelnik Općine guće korake kako bi dužnike motivi- Orehovica, Nedeljko Marić, zamjerala na plaćanje: javnim pozivima, nik načelnika Općine Orehovica iz pojedinačnim opomenama kad bi reda pripadnika romske nacionase stranke javljale općinskom ure- lne manjine, Marko Balog i Mato du za rješavanje svojih problema, Kalanjoš, članovi Općinskog vijeća sastankom sa zamjenikom općinsk- Općine Orehovica, Krunoslav Vuk, og načelnika iz reda pripadnika predsjednik Vijeća romske nacionaromske nacionalne manjine, Ned- lne manjine Općine Orehovica, Draeljkom Marićem, sastankom s Vi- gan Ignac, predsjednik udruge za jećem romske nacionalne manjine obrazovanje Roma „Uzor“, Snježana Općine Orehovica, organizacijom Tkalčec Avirović, direktorica GKP-a masovnog sastanka na koji su doš- Čakom te Matija Mađar, direktor fili predstavnici GKP Čakom d.o.o., nancija GKP-a Čakom. Na sastanku ravnateljica Centra za socijalnu skrb je pokazana dobra volja obje strane Čakovec, ali ne i dužnici i predstavni- da se riješi nastali problem. Predci predstavničke ni izvršne vlasti iz stavnici GKP Čakom d.o.o. iznijeli reda pripadnika romske nacionalne su prijedlog po kojem bi dužnicimanjine. Naime, stanovnici nasel- ma, koji bi do 23. prosinca 2013. ja kasnije su prepričavali kako ih je godine otplatili čitav dug, GKP Čaupravo zamjenik općinskog načel- kom trajno otpisao 10% ukupnog nika iz reda pripadnika romske na- iznosa dugovanja. S druge strane, cionalne manjine, Nedeljko Marić svim ostalim dužnicima koji nisu u nagovarao da ne idu na sastanak, mogućnosti podmiriti svoja dugova isti je telefonski kontaktirao i anja prema spomenutom poduzeću GKP Čakom d.o.o. i Centar za soci- nude mogućnost otplate duga na jalnu skrb Čakovec lažući im da je rate, na način da do 23. prosinca sastanak otkazan. Problematika je 2013. godine plate 200,00 kuna, a kulminirala dostavom dopisa GKP dalje u 2014. godini nastave otplaćiČakom d.o.o. kojim isti otkazuju vati svoja dugovanja u mjesečnim Ugovor o povjeravanju obavljanja obrocima u iznosu od 200,00 kuna komunalne djelatnosti zbog duga ili više. Naplatu bi obavljao zamjestanovnika romskog naselja koji se nik Općinskog načelnika iz reda pripopeo na vrtoglavih 176.000,00 padnika romske nacionalne mankn. Otkazom predmetnog ugovora jine Nedeljko Marić koji će obilaziti ide se na štetu ostalih stanovnika naselje od kuće do kuće i naplaćiOpćine Orehovica koji uredno cijelo vati dugovanja stanovnika romskog vrijeme podmiruju svoje obaveze, naselja. na što Općina uporno podsjeća GKP Načelnik Općine Orehovica FranČakom d.o.o. Također, Općina je jo Bukal je kao primjer iznio svoGKP Čakomu d.o.o. uputila prigov- je mišljenje vezano uz kupovanje or na prebacivanje poslovnog rizika vreća za smeće, koje bi žitelji Općine na jedinice lokalne samouprave, Orehovica bili primorani kupovati kao i na kratki otkazni rok u kojem u slučaju otkaza Ugovora. Prema

njegovim navodima, cijena jedne vreće je 15 kuna te smatra da bi jednoj obitelji mjesečno bilo potrebno više od 3 vreće, čime bi trošak kupovine vreća možebitno bio veći od iznosa koji je mjesečno potrebno platiti za odvoz komunalnog otpada. Isto tako, postoje velike šanse za nicanje divljih odlagališta otpada na kojima bi mještani odlagali vreće sa smećem. Načelnik je napomenuo, u slučaju da se ne počne sa plaćanjem nastalog duga, da će na sjednici Općinskog vijeća predložiti usvajanje prijedloga odluke da se romsko naselje izuzme iz ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti zbrinjavanja komunalnog otpada. U tom će slučaju GKP Čakom d.o.o. više neće prazniti kante za otpad u naselju, već će mještani naselja svoj otpad skupljati u Čakomove vreće za komunalni otpad i takve predavati Čakomu na zbrinjavanje. Na taj način će mještani Romskog naselja zapravo unaprijed plaćati uslugu zbrinjavanja komunalnog otpada uz obavezno razvrstavanje otpada. Stanovnicima romskog naselja upućene su javne obavijesti o ovakvom modalitetu naplate duga prema GKP Čakomu d.o.o. Prema svim žiteljima naselja Orehovica, Podbrest i Vularija koji redovno podmiruju svoje obveze prema Općina Orehovica obećava da neće biti uskraćeni za ovu uslugu, a da će se okorjeli neplatiše isključiti iz sustava odvoza kao i strogo nadgledati kamo odlažu svoj otpad budući da u Općini više nema deponija otvorenih za prihvat otpada. PROJEKT REVITALIZACIJE STARIH DRAVSKIH RUKAVACA – POTOKA JEZERČICE Razvojem kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj stvorili su se preduvjeti za turističko planiranje i u Općini Orehovica. Pogledom na geografsku kartu Međimurja vidl-


11 jivo je da je izgradnjom hidroelektrana na rijeci Dravi na sjevernoj (“međimurskoj”) strani obale rijeke Drave ostao manji broj rukavaca koji su većinom presušili. Jedan od rijetkih rukavaca koji je u funkciji je “Jezerčica”, ili kako ga starosjedioci nazivaju “Ciganjščak”. Turizam kao grana privrede u Općini Orehovica još nije zaživio, a od smještajnih kapaciteta u naselju Podbrest se nalazi objekt za smještaj sa punim pansionom sa desetak soba koji se uglavnom koristi u lovnom turizmu. Novi važan element za razvoj turizma u Općini Orehovica je pronalazak termalne vode u Draškovcu udaljenom desetak kilometara od Orehovice. Sa svojim termalnim kapacitetima očekuje se turistička investicija od nekoliko desetaka milijuna eura, a time i mogućnost privođenja u turističke svrhe cijelog područja sjeverno od rijeke Drave od Varaždina do Donje Dubrave. Ciljne skupine stoga su primarno stanovnici Općine Orehovica čiji je životni okoliš devastiran, poglavito nezaposlene osobe, koje kroz promociju zaštite dravskog krajobraza mogu steći mogućnosti zaposlenja. Druga vrlo važna

Potok Jezerčica

REVOSKE NOVINE

ciljana skupina je osnovnoškolska i srednjoškolska populacija iz cijele Republike Hrvatske. Naime, unutar projekta razvijati će se program “Škola u prirodi” u kojem se planiraju razraditi metode učenja o autohtonim dravskim vrstama, promicanje mjera za zaštitu prirode te iznalaženje alternativnih metoda učenja o prirodi. Unutar “Škole u prirodi” moguće je također razvijati istraživanja kao što su npr. praćenje populacije životinjskih vrsta, pošumljavanje autohtonim vrstama drveća, dokumentiranje staništa ugroženih vrsta i sl. 2011. godine Vlada RH proglasila je područje uz Muru i Dravu Regionalnim parkom Mura-Drava, a u nj se ubraja i prostor Općine Orehovica uz rijeku Dravu. Navedeno je područje isprepleteno i s biciklističkom rutom Mura-Drava-bike. Posebnost ovog područja Općine svakako je prostor negdašnjeg korita rijeke Drave koji danas predstavlja poligon za moguća ekološka istraživanja u smislu djelovanja ekosustava nakon velikih zahvata u prirodni prostor. Naime, cjeloviti ekosustav koji je bio razvijen uz rijeku Dravu doživio je drastične promjene, no priroda na ovim

prostorima poprima neke druge specifičnosti. Pojava određenih biljnih i životinjskih vrsti na prostoru uz staru Dravu ohrabruje Općinu te je nužno provesti bar jedan projekt revitalizacije ekosustava na području Općine i to u suradnji s nadležnim službama i ustanovama te prema Zelenom planu Općine Orehovica. Tu se prije svega misli na Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije. S obzirom na veliku povezanost čovjeka i rijeke Drave na ovom području u prošlosti, Općina se zalaže za osmišljavanje i realizaciju projekta postavljanja “Spomenika živoj rijeci Dravi”. Time bi se jasno istaknuo značaj Drave za ovaj prostor te potaknulo promišljanje o činjenici što su stanovnici donjomeđimurskog kraja akumuliranjem Drave izgubili. Glede “Škole u prirodi” učenici Osnovne škole Orehovica, njih gotovo 300 po dobnim skupinama, već održavaju svoj vrt i voćnjak uz školu. Ovaj projekt omogućuje održavanje nastave radnim danom i vikendom ne samo za učenike OŠ Orehovica, već za učenike iz bliže okolice i šire. Naime, postoji i mogućnost da se bivša zgrada OŠ Orehovica u centru naselja preuredi u hostel koji može primati veće grupe učenika na smještaj za vrijeme provođenja ovakve nastave. Kao dodatni poticaj dolasku učenika i drugih posjetitelja može poslužiti i izgradnja ribnjaka s pastrmkama zbog čistoće vode koja prolazi ovim područjem. Učenici OŠ Orehovica su već napravili istraživanje o kretanju dabrova uz potok, dokumentirali su njihova staništa te su razvili koncept zaštite staništa. Problem s kojim se susreću provoditelji ovakvih istraživanja jesu nedostatak financijskih sredstava i koncept zaštite područja kojeg svojim istraživanjem žele zaštititi. U ožujku ove godine Općina Orehovica kandidirala je projekt izrade


REVOSKE NOVINE projektne dokumentacije za revitalizaciju Jezerčice pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. U listopadu je ministarstvo objavilo je rezultate javnog poziva “Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima 2013”. Projekt Općine Orehovica “ Izrada projektne dokumentacije: Revitalizacija starih dravskih rukavaca – potoka Jezerčice” prihvaćen je za sufinanciranje te će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU osigurati 413.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije. Projekt izrade projektne dokumentacije vrijedan je 590.000,00 kn. Općina Orehovica ishodila je podršku Hrvatske elektroprivrede d.d., Hrvatskih voda te Međimurske županije koji će sudjelovati u izradi projektne dokumentacije, bez prihvaćanja financijskih obveza. REKONSTRUCIJA SUSTAVA GRIJANJA U DVORANI DOMA KUTURE U OREHOVICI Instalaterski obrt Kodba ispostavio je račun KUD-u Fijolica za obavljene radove na uspostavi plinskog sustava grijanja u dvorani Doma kulture u Orehovici. Ukupna investicija iznosi 61.239,00 kn od čega je KUD Fijolica iz natječaja Ministarstva gospodarstva Razvoj energetskog sustava osigurao 28.602,12 kn, dok će preostali iznos od 32.636,88 kn osigurati Općina Orehovica. U proračunu za 2014. godini na ovom se objektu predviđa izrada toplinske fasade procijenjene vrijednosti 211.000,00 kn te izrada i ugradnja nove stolarije u vrijednosti od 55.000,00 kn.

12

sredstvima davne 1957. godine. Objekt je nadograđivan 1991. godine kroz prikupljanje sredstva samodoprinosa. Danas spomenuti objekt traži rekonstrukciju i dogradnju jer više, kao takav, nije siguran za korištenje. Naime, krovište je trenutno pokriveno salonitnim pločama koje su dotrajale te prokišnjavaju, a isto tako ne zadovoljavaju ni minimalne ekološke uvjete za upotrebu. Građa krovišta je dotrajala te ju je potrebno izmijeniti. Nakon toga treba izraditi novi sustav odvodnje krovnih voda. Isto tako potrebno je izraditi toplinsku fasadu te podove (hidroizolacija i termoizolacija). Trenutno postavljeni sustav grijanja je vrlo neekonomičan (loživo ulje), a isto tako i dotrajao te je potrebno zamijeniti sustava grijanja novim ekonomičnijim energentom (plin). Uz navedene radove predviđeni su još i obrtnički radovi. U postupku izrade idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju Doma, investitor Općina Orehovica i izrađivač dokumentacije došli su do neugodnog zaključka: stvarna gradnja objekta obavljena je suprotno dozvolama prema kojima je tre-

bala biti obavljena prva gradnja, a zatim rekonstrukcija 90-tih godina. Za investitora je to značilo obvezno legaliziranje u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), plaćanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u visini od 10.985,70 kn (prihod Općine od navedene naknade iznosi 3.295,71 kn), plaćanje vodnog doprinosa te trošak izrade dokumentacije za legaliziranje. Neugodna pozicija tim je veća jer je vodstvo DVD Vularija za vrijeme dogovora o načinu rekonstrukcije i dogradnje uvjeravalo i projektanta i Općinskog načelnika da dozvole postoje i da su njihove odredbe kod gradnje u cijelosti poštovane. Uz legalizaciju, pri kraju je i postupak ishođenja lokacijske dozvole, nakon čega slijedi ishođenje građevinske dozvole. Ukupna vrijednost predviđenih radova (po projektantskim cijenama) iznosi 2.034.826,44 kn. Radi poštivanja potpisanog ugovora između Općine Orehovica i Ministarstva kulture obavljeni su krovopokrivački radovi na starom dijelu objekta. Ugovor je vrijedan 200.000,00 kn.

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U VULARIJI U naselju Vularija nalazi se Društveni dom koji su građani naselja Vularija izgradili vlastitim financijskim

Rekonstrukcija krovišta Društvenog doma u Vulariji


13 Nabavljen je materijal za tesarske radove u vrijednosti od 176.721,97 kn, dok su radovi vrijedni 82.830,42 kn. Također, 30. srpnja 2013. Ministarstvo gospodarstva dostavilo je Općini Orehovica ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za mjeru A Državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, aktivnost A1 Potpore za energetsku učinkovitost – potpore unutar općeg proračuna iz Programa poticanja razvoja energetskog sustava

REVOSKE NOVINE

na Društvenom domu u Vulariji. Ugovor je vrijedan 200.000,00 kn. Nadamo se da će udruge koje su do sada koristile objekt Društvenog doma promijeniti način ophođenja s prostorom koji besplatno koriste jer stanje u kojem se Dom zatiče prilikom organizacije čišćenja zabrinjavajući je i degutantan. Osim razbijenog inventara, redovno se pronalaze ogromne količine komunalnog otpada (iako objekt ima svoj kantu od 120 l), ostavlja se voda u WC-u, cijevi se dovode do stanja pucanja, i slično. Ne postoji

nikakva kontrola nad korištenjem prostora, nad njegovim čišćenjem i održavanjem. Nakon rekonstrukcije, postojeće će se stanje morati dovesti u red te će se udruge i pojedinci koji koriste ovaj javni prostor morati osvijestiti da uz pravo postoji i dužnost i da nitko nema pravo svojatati prostor namijenjen svim mještanima. Tekstove pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica

UDRUGE I KLUBOVI DVD OREHOVICA Dobrovoljno vatrogasno društvo Orehovica ove je godine također bilo vrlo aktivno. Kako protupožarna sezona počinje s toplijim mjesecima, tako su u tom periodu i naše aktivnosti učestalije. Obavili smo sve aktivnosti propisane Zakonom: predžetvene i žetvene ophodnje i pregled hidrantske mreže na području Orehovice. Odradili smo i javnu pokaznu vježbu s ostalim društvima iz VZPO-a Belica – Mala Subotica – Orehovica koja je ove godine bila održana u OŠ Belica. S članovima vatrogasne mladeži obavili smo edukaciju rukovanja ručnim aparatima za gašenje požara prahom. Nabavljeno je i malo navalno vozilo MERCEDES BENZ 510 koje je opremljeno visokotlačnim sklopom sa spremnikom od 400 litara vode, vitlom za brzu navalu dužine 50 m, te se može pristupiti gašenju pjenom, a ima 9 sjedećih mjesta za vatrogasce. Vozilo je financirano dijelom iz zajedničkog fonda Vatrogasne zajednice Međimurske županije, dok je veći dio troškova podnijela Općina Orehovica. Ovom prilikom zahvaljujemo Općini Ore-

Predstavnici DVD Orehovica na obilježavanju Dana sjećanja na Vukovar hovica te načelniku gosp. Franji Bukalu na ovoj izdašnoj donaciji. U suradnji s medicinskim djelatnicima te polaznicima škola i fakulteta medicinskih zanimanja iz općine Orehovica organizirana je i akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi u župnoj dvorani u Orehovici. Naši mladi medicinari su prvo postavili dijagnozu i onda ih poslali k nama po lijek – za nekog vino, nekomu žganička, a nekomu pak nikaj ka nej

još pohujšali dijagnozu. Zahvaljujemo vlč. Damiru Slameku na svesrdnoj pomoći te ustupljenom prostoru. Obilježili smo i Dan sjećanja na Vukovar – grad heroja svečanom povorkom s ostalim udrugama s područja općine, Osnovnom školom Orehovica, općinskim djelatnicima i vlč. Damirom Slamekom. Nažalost, ni ove godine nismo bili pošteđeni onog zbog čega i djeluje-


REVOSKE NOVINE mo – požara pa smo tako imali 6 intervencija. Bili su to požari na otvorenom prostoru manjih razmjera, osim jednog u čijem su gašenju pomogli i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Ovom prilikom zahvaljujemo Općini Orehovica i načelniku gosp. Franji Bukalu te OŠ Orehovica i ravnatelju gosp. Branku Sušecu koji su nam donirali stolove, stolice i ormare za opremanje spremišta. Isto tako zahvaljujemo na izrazito dobroj i uspješnoj suradnji sa svim udrugama s područja općine, te se nadamo da će tako i ostati. Želimo svim čitateljima Revoskih Novini sve najbolje povodom predstojećih blagdana. Neka nam sljedeća godina bude bolja od ove. Uz vatrogasni pozdrav: Vatru gasi, brata spasi! Josip Sušec DVD PODBREST Izabravši novo vodstvo početkom godine, DVD Podbrest je i u drugom dijelu godine vršio razne aktivnosti, kako na operativnom tako i na natjecateljskom planu. U svibnju su s natjecanjima prvo započela djeca te je muška desetina djece nastupila na natjecanju Vatrogasne zajednice područja općina Belica - Mala Subotica - Orehovica koje se održalo u Gardinovcu. Na županijskom natjecanju djece i mladeži u Turčišću ekipa Djeca Muški osvojila je izvrsno 7. mjesto te tako nastavila niz odličnih rezultata koji traje već nekoliko godina. Seniorske ekipe su počele s pripremama za natjecanja još u travnju te su u lipnju imale nekoliko pripremnih natjecanja gdje su postignuti odlični rezultati, pogotovo Ženska A desetina. Krajem lipnja održano je seniorsko kup natjecanje Vatrogasne zajednice područja

14

općina Belica - Mala Subotica - Orehovica u Belici gdje je Muška A desetina osvojila 4. mjesto, a Ženska A desetina 2. mjesto. Ženska desetina se kvalificirala na Županijsko kup natjecanje koje se održalo u Zasadbregu početkom srpnja. Na Županijskom natjecanju ta je ekipa osvojila 3. mjesto što je najveći uspjeh otkad se ekipa oformila prije par godina. Za svaku pohvalu je sav trud koji su cure uložile u pripreme, a pritom ne smijemo nikako zaboraviti i njihovog mentora Dejana Mišića koji ih je izvrsno pripremio. Do kraja godine seniorske ekipe su još nastupile i u Vulariji na natjecanju i igrama spretnosti. Društvo je prisustvovalo i proslavama naših bratskih društava, i to: 125 godina osnutka DVD-a Donja Dubrava, 120 godišnjici DVD-a Mala Subotica i 90 godišnjici DVD-a Vularija. Društvo je bilo pozvano na natjecanje u igrama spretnosti našeg prijateljskog društva PGD Crnuce iz Ljubljane. Svakako treba spomenuti iznimnu gostoljubivost domaćina koji nas je srdačno primio, kao i obitelji Delisimunović koja je našim

Članovi DVD Podbrest

članovima pružila prenoćiste. Onaj ružniji dio posla, intervencije, nisu nas zaobišle ni ove godine. Tako je društvo imalo 5 intervencija od kojih je jedan bio složeni požar smetlišta Molvine, jedan jednostavan požar trave na nadvožnjaku Podbrest-Orehovica, imali smo traganje za nestalom osobom te dvije tehničke intervencije ispumpavanja vode iz podruma te otvaranja i čišćenja odvodnih kanala u Podbrestu. Ove godine napravljene su i dvije javne vježbe, jedna interna u svibnju te jedna zajednička u Belici na zgradi osnovne škole gdje su sudjelovala sva društva s područja općina Belica, Mala Subotica i Orehovica. Takve vježbe pomažu nam da se što bolje spremimo za moguće intervencije, ukoliko bude potrebe. Također izvršen je pregled hidrantske mreže u Podbrestu. Uz redovne radne akcije i sastanke koje Društvo održava, ove godine su napravljena i dva druženja članstva. Jedno je bilo u lipnju u toplicama Sveti Martin gdje smo nekoliko dana bili u kući Vatrogasne


15 zajednice Međimurske županije te drugo u našem spremištu, gdje smo zaključili vrlo uspješnu natjecateljsku sezonu. Sve ove aktivnosti bile bi nemoguće bez svesrdne podrške mještana Podbresta, jedinica lokalne vlasti te drugih udruga. Tako se na kraju najsrdačnije zahvaljujemo načelniku Općine Orehovica Franji Bukalu, Općini Orehovica, Mjesnom odboru Podbrest, Udruzi žena Brest, Nogometnom klubu Budućnost i svim ostalima na pomoći koju su nam pružili u proteklom periodu. Igor Horvatić KLUB UMIROVLJENIKA OREHOVICA Klub umirovljenika Orehovica u ovom polugodištu je bio vrlo aktivan. U našem se Klubu uvijek nešto zbiva. Organizirali smo sportske susrete 16. lipnja 2013., a samo takmičenje se održalo u restoranu „Fontana“, Mačkovec. Na spomenutom sportskom susretu prisustvovali su članovi Podružnice Čakovec, Novo selo na Dravi, Mačkovec, Mi-

KUD “Fijolica” na “Lijepom našom”

REVOSKE NOVINE

hovljan i članovi Udruge Prelog te članovi našeg Kluba kao domaćini i organizatori. Bilo je to lijepo sportsko poslijepodne, a poslije proglašenja rezultata dobra večera i lijepa zabava. U mjesecu rujnu družili smo se s umirovljenicima iz Slovenije s kojima se svake godine susrećemo. Jedne godine kod njih, a druge kod nas. To su umirovljenici iz mjesta Jarenina kraj Maribora. U istome mjesecu, mjesecu rujnu, pozvala na s je Udruga umirovljenika Prelog na sportsko druženje gdje smo postigli jako dobre rezultate. Ove godine smo bili u razgledavanju grada Preloga. Između ostalog smo posjetili muzej i crkvu. Dan smo završili okupljanjem u restoranu „Prepelica“, Otok gdje smo fino večerali i dobro se zabavili. Povodom dana Svetog Martina napravili smo lijepo druženje i zabavu uz tradicionalno jelo i piće te ugodnu glazbu. Svim mještanima Općine Orehovica sretan Božić i uspješnu Novu 2014. godinu, a posebno našim dragim umirovljenicima što više zdravlja

želi Vaša predsjednica Justina Kocijan! Justina Kocijan KUD „FIJOLICA“ Proteklo je razdoblje za naš KUD „Fijolica“ bilo bogato aktivnostima. Osim redovitih proba, iza nas su i brojni nastupi na manifestacijama u Međimurju kao i izvan njega. Ponosni smo što je naš trud prepoznat što pokazuju i sve brojniji pozivi na smotre i manifestacije te pozivi na suradnju. Članovi KUD-a „Fijolica“ iz Orehovice 7. srpnja 2013. predstavljali su međimursku pjesmu i ples na Kulturno-turističkoj manifestaciji Đakovački vezovi. Međimurje su predstavili spletom pjesama i plesova kojima su se istaknuli na 17. smotri izvornog međimurskog folklora održanoj u srpnju 2012. te dobili poziv na Đakovačke vezove. U svečanom mimohodu 47. đakovačkih vezova središtem Đakova sudjelovalo je oko 4.500 sudionika iz 60-ak folklornih skupina iz zemlje


REVOSKE NOVINE i svijeta. Na mimohod su krenula 44 člana KUD-a „Fijolica“, a u programu je sudjelovalo 9 mješovitih plesnih parova i 10 tamburaša. Tijekom povorke od publike smo dobivali komplimente za nošnju i dobro raspoloženje, kao i za izvedbu plesova, a naši članovi Petra i Marijan Krčmar zaplesali su i u velikom šokačkom kolu ispred katedrale. Gostovanje na Đakovačkim vezovima poslužio je za stvaranje nove suradnje i prijateljstva s članovima KUD-a „Ivan Filipović“ iz Velike Kopanice. Tako su nam njihovi članovi uzvratili posjet već 24. i 25. kolovoza 2013. kada su posjetili Međimurje te nastupili na priredbi Udruge žena „Brest“ u Podbrestu. 26. listopada 2013. KUD „Fijolica“ nastupio je na manifestaciji pod nazivom „Etno Pušća“ koji se održao u Pušći. Pred prepunom dvoranom društvenog doma u Pušći naši su se folkloraši i tamburaši predstavili spletom koreografiranog međimurskog folklora. Svojom su izvedbom osvojili simpatije publike te dobili poziv na gostovanje od nekoliko KUD-ova s tog područja. 21. studenog 2013. u sportskoj dvorani Graditeljske škole održano je snimanje glazbeno-scenskog spektakla Hrvatske televizije “Lijepom našom“ na kojem je nastupao KUD „Fijolica“ sa spletom međimurskih koreografiranih pjesama i plesova pod nazivom „Droga mama“. Svojom su izvedbom i cjelokupnim scenskim dojmom zadivili brojne gledatelje te dobili puno pohvala. 30. studenog 2013. KUD „Fijolica“ nastupio je kao gost KUD-a Mihovljan na manifestaciji „Jesen u Mihovljanu“. Predstavili smo se s dva koreografirana spleta pjesama i plesova, međimurskim i zagorskim. Time je započeta još jedna suradnja i, nadamo se, dugogodišnje prijateljstvo. Ovim putem zahvaljujemo svim

16

članovima i prijateljima KUD-a „Fijolica“ na pomoći i potpori u našim aktivnostima te pozivamo sve zaljubljenike u folklor i ljude dobre volje da nam se pridruže! Također pozivamo sve sumještane i prijatelje da nam se pridruže na našoj tradicionalnoj „štefanjskoj“ priredbi koja će se održati na Blagdan sv. Stjepana mučenika, 26. prosinca 2013. s početkom u 17.00 sati u dvorani Društvenog doma u Orehovici (stara škola). Petra Krčmar NK CROATIA U ovom Božićnom broju najprije ćemo se osvrnuti na cjelogodišnji pregled sportskih rezultata. Pa krenimo redom. U 2013. ušli smo kao jedanaestoplasirana ekipa 2. međimurske nogomete lige – istok. U proljetnom dijelu sezone nastavili smo marljivo sakupljati bodove pa smo na posljetku s osvojenih 47 bodova u 30 utakmica završili na 5. mjestu u konkurenciji od 16 ekipa. U konačnici, ovo je vrlo dobar rezultat budući da smo loše ušli u sezonu. U ljetnom prijelaznom roku veći

NK Croatia Orehovica

dio igrača je ostao u klubu pa je prema tome bilo i malo promjena unutar ekipe. Kao uvod u sezonu 2013./2014. nastupili smo na turniru u Palovcu gdje smo u konkurenciji od 4 ekipe (“NK Dinamo” Palovec, “NK Spartak“ Mala Subotica, “NK Omladinac” Držimurec Strelec i “NK Croatia” Orehovica) osvojili 2. mjesto nakon nes(p)retnog poraza od domaćina “NK Dinamo” Palovec u finalnoj utakmici s rezultatom 2:1. Nekoliko tjedana kasnije i sami smo bili domaćini turnira na kojem su nastupile navedene ekipe, s time da je “NK Omladinac” zamijenio “NK Budućnost” iz Podbresta. Ovdje smo se smjestili kao trećeplasirana ekipa iza “NK Dinama” iz Palovca i “NK Spartaka” iz Male Subotice. Dobrim ulaskom u sezonu nanizali smo nekoliko odličnih rezultata od kojih vrijedi izdvojiti pobjedu od 4:0 nad Nogometnim klubom „Polet” Pribislavec koji je jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Usprkos solidnim igrama i rezultatima, sredinom polusezone trener prof. Vladimir Bartolić podnio je ostavku te prihvatio ponudu drugog kluba. Ovaj potez je malo uzdrmao igrače pa je uslijedio niz loših igara i rezultata. Međutim, uprava kluba dogovorila je da će


17 momčadsko kormilo preuzeti prof. Branko Sušec koji je ujedno i jedan od članova uprave. Nakon upoznavanja s ekipom i početne obostrane prilagodbe ekipa je počela dobro igrati, a samim time i ostvarivati pozitivne rezultate. U posljednja 4 kola od mogućih 12 bodova upisali smo 10 i tako polusezonu završili na 5. mjestu s osvojena 24 boda iz 15 utakmica. Naravno, i ove godine kao i svih proteklih godina brinemo o podmlatku. Krenuli smo s novom momčadi pionira koje vodi i trenira Marko Ružić. Iduće godine planiramo prijavu i naše druge ekipe podmlatka juniora. Što se ostalih aktivnosti tiče, i ove godine bili smo organizatori turnira “Po vulicama 2013”. Priredili smo već tradicionalnu zabavu za Martinje, a organizatori smo više turnira u popularnoj kartaškoj igri “Bela”. Posljednji je turnir održan 7. prosinca 2013.g. Ove smo godine izradili dva nosača za reflektore i pribavili šest novih reflektora. Nedostaju nam još dva kako bismo osvijetlili polovicu terena i omogućili bolje uvjete treniranja našim igračima. Nismo ih u mogućnosti pribaviti i postaviti zbog nedostatka financijskih sredstava. Od listopada ostali smo i bez domara koji brine o opremi nogometaša, pripremanju i održavanju terena kao i o čistoći svlačionica i prostora za druženje. Gosp. Josip Šafarić podnio je ostavku. Ovim mu putem želim zahvaliti za sve što je učinio. Poslove domara preuzeli su nogometaši te članovi Upravnog odbora kojima se isto iskreno zahvaljujem. Svim ljudima, svim mještanima općine Orehovica, svim udrugama želim čestit i sretan Božić i sretnu Novu godinu. Alen Ružić

REVOSKE NOVINE

REKREATIVNI IGRAČI ODBOJKE NA ovim pravilnikom) pokriven glatPIJESKU kim dravskim pijeskom koji je obogaćen vrlo kvalitetnim separiranim Krajem ljeta 2011. prilikom družen- pijeskom. Na taj je način teren vrlo ja dobili smo ideju o izgradnji odbo- mekan pa ne nedostaje atraktivnih jkaškog igrališta. Odbojka na pijesku bacanja i poteza kojim bi se mogle postao je jedan od najpopularnijih dogoditi ozljede na tvrđim podlogsportova, a rastući trend njene ama. U vrućim ljetnim mjesecima popularnosti vidljiv je i u našem gotovo se redovito skupljamo svake Međimurju gdje gotovo svako treće, večeri kako bismo odigrali nekoliko četvrto selo ima odbojkaški teren. utakmica odbojke, a valja napomeŽelja za igranjem ovog atraktivnog nuti da nam se pridružuju i mještani sporta te međusobno druženje bili iz okolice. su glavni faktori koji su nas potakli Od 2011.g., možemo reći da sad na izgradnju igrališta za odbojku na već tradicionalno, organiziramo pijesku. rekreativno druženje u suradnji s Lokaciju za izgradnju velikodušno “Pizzeriom Grin”. Druženje uključunam je ustupio Pavao Novak kojem je igranje odbojke do kasnih noćnih se ovim putem puno zahvaljujemo. sati pod svijetlima reflektora, beIgralište se nalazi pokraj malono- splatni grah, dobru glazbu i još gometnog igrališta u sklopu Pod- bolje društvo. Pozivamo sve mješručne škole Podbrest te preko puta tane da nam se pridruže u budućim “Pizzerije Grin”. rekreativnim druženjima te da poDogovor o izgradnji i sam proces nas- kažu umijeće igranja ovog vrlo poptanka igrališta trajao je oko tjedan ularnog sporta. dana, a realizaciji projekta pridonio je Zidarsko-fasaderski obrt “Višnjić” Miroslav Šafarić iz Podbresta koji nam je prilikom izgradnje pomogao s bagerom i val- „SPORT ZA SVE“, OREHOVICA jkom. Stupove za mrežu izradio je Marko Zrinić, a mrežu, lopte i linije „Istina je da velika većina ljudi pati za igralište nabavio je Josip Rogina – od bolova u križima, pa tako neki vlasnik “Pizzerije Grin”. Želimo zah- podaci kažu da 80 posto cjelokvaliti svim ljudima dobre volje koji upne populacije bar jednom u živosu sudjelovali i pomogli prilikom tu doživi takve bolne senzacije, tj. izgradnje terena ili nam još uvijek križobolju. Kad govorimo o uzrocipomažu u održavanju (u košnji, ma, danas znanost navodi više od obrađivanju terena, opskrbi elek- 140 uzroka križobolje. tričnom energijom za vrijeme orga- Svaka križobolja ne mora imati loš niziranog rekreativnog druženja). ishod, tako da akutna nespecifična U 2012.g. odlučili smo obogatiti križobolja u većine oboljelih obično igralište kvalitetnim separiranim prolazi kroz šest tjedana, a u dva pijeskom kako bi ugođaj igranja bio do sedam posto razvije se kronična još veći. Za taj posao angažirali smo križobolja. autoprijevoznika “Mišić” koji nam Svakako da način života i loši uvjeti je obavio usluge transporta pijeska, na radnom mjestu te opis posla koji ali je također i donirao sam pije- pacijent obavlja pridonose lošijem sak te nam time uvelike pomogao uspjehu liječenja. budući da smo sve financirali vlasti- Ali nemojte posustati, ne gubite tim sredstvima. nadu, posjetite liječnika, speciTeren je u obliku pravokutnika jalista fizijatra i držite se njegovih veličine 16m x 8m (usklađen s FIVB- uputa, pokušajte si maksimalno


REVOSKE NOVINE

18

olakšati radne uvjete i način rada, zamolite ako dižete teže predmete da vam netko pomogne, fizioterapeuta zamolite da vam pokažu zaštitne položaje, bavite se svojim zdravljem, VJEŽBAJTE, iskoristite svaki trenutak za gimnastiku, šećite po svježem zraku, ali se bavite i psihičkim zdravljem, jer ako ste nezadovoljni i pod stalnim stresom, to itekako utječe i na fizičko zdravlje i na uspjeh liječenja. Zašto vježbati? Istraživanja kažu da učinak vježbi utječe na smanjenje boli i povratak funkcije, te se primjena vježbi smatra najekonomičnijim tretmanom u liječenju kronične križobolje. Cilj samih vježbi se odnosi na smanjenje boli, povećanje opskrbe tkiva kisikom i hranjivim tvarima, poboljšanje funkcije mišića trupa, povećanje mišićne snage i izdržljivosti, poboljšanje izvedbe našeg pokreta pri aktivnostima svakodnevnog života. Zato je neophodno vježbati, odnosno jačati abdominalne mišiće, mišiće leđa, te kod njih posebno obratiti pozornost na relaksaciju i njihovo rasterećenje, naučiti vježbe pravilnog držanja zdjelice i učenje disanja dijafragmom. Ako imate višak kilograma, probajte regulirati tjelesnu težinu, ako imate spuštena stopala, korigirajte taj nedostatak ortopedskim ulošcima po mjeri. Također, potrebno je korigirati osnovni stav pri sjedenju i stajanju. Loše držanje kralježnice, odnosno loša postura utječe na fizičko i psihičko zdravlje. Šteti disanju, krvnom optoku, probavi, uzrokuje bolove i smanjuje pokretljivost mišića leđa i, naravno, ramena. Zato je osim provođenja vježbi za stabilnost i mobilnost trupa, neophodno i samo kretanje, odnosno boravak na svježem zraku ili izvođenje nekih vježbi gdje bi povećali aerobni kapacitet. Današnji sjedilački način života poguban je

ŠRD Diver za kralježnicu. Zato je neophodno vježbati, kretati se, jer primjenom terapijske vježbe moguće je smanjiti čimbenike rizika, kao i rizik ponovnog nastanka problema, a sama osoba se uči u samostalnom rješavanju simptoma i na kraju, ali ne manje važno, smanjuje se potrošnja zdravstvene zaštite. Ako bol duže traje, može se pristupiti tehnikama manualne terapije, koje se koriste u liječenju kronične križobolje, a uključuju masažu vezivnog tkiva, mobilizaciju zglobova, te terapijsku masažu.“ (Izvor: Moje zdravlje) Zato dođite i vježbajte s nama svaku srijedu i petak od 19 do 20 sati u dvorani Orehovica (društveni dom). Svi su dobro došli!

3-satna borba 18-torice vrsnih takmičara. Nakon završene borbe, slijedilo je vaganje, a vaga je pokazala sljedeće: 1.mjesto – Goran Lipić s 1975 grama 2.mjesto – Josip Oršuš s 1894 grama 3.mjesto – Neno Nađ s 1550 grama Također su medalje dobila i trojica sa najvećim ulovljenim ribama: 1.mjesto – Ivica Horvat 2.mjesto – Goran Lipić 3.mjesto – Mladen Topličanec Druženje koje je uslijedilo uz DIVER grah prošlo je u najboljem redu. Predsjednik Branko Mišić zahvaljuje svim članovima koji su pomogli u organizaciji te ujedno zahvaljuje i kuharicama Franciki, Mariji, Verici i Slavici.

Takmičenje kadetkinja i kadeta – jezero Mičigen Subotnje popodne 31. kolovoza ŠRD DIVER, PODBREST I SVETI KRIŽ 2013., lijep, topao i sunčan dan okupio je 20-tak kadetkinja i kadeKup prijatelja – Mičigen ta koji su prisustvovali Maloj školi ŠRD DIVER godinama organizira ribolova. Nakon upoznavanja načiKup prijatelja - Mičigen pa se tako na i tehnike ribolova slijedilo je izi ove godine skupilo 18 takmičara vlačenje brojeva za pozicije na stazi. koji njeguju spomenuti Kup. Jutarn- Kad su pripreme završile, započeo je okupljanje i izvlačenje brojeva uz je ribolov 12 natjecatelja. Borba je aperitiv prošlo je u ugodnoj i pri- bila napeta do samog kraja jer je jateljskoj atmosferi, a nakon toga riba dobro primala. Nakon sat i pol je slijedio odlazak na stazu. Nakon završilo je natjecanje i počelo je vaznaka suca za početak, počela je ganje: Nataša Martinec


19 1. mjesto – Leticija Horvat s 1470 grama 2. mjesto – Lara Mišić s 1270 grama 3. mjesto – Lovro Bukal s 951 gram 4. mjesto – Tomislav Matić 5. mjesto – Florijan Lončarić 6. mjesto – Borna Bukal 7. mjesto – Barbara Novak 8. mjesto – Sebastijan Krištofić 9. mjesto – Alex Krištofić 10. mjesto – Lucija Beti Nagrade je uručio predsjednik Branko Mišić. Ovim putem zahvaljujemo svim roditeljima na dolasku i lijepo provedenom vremenu, a najviše Franji Horvatu (Frenkiju) koji je pripremio odojak. Zahvaljujemo i mamama koje su pripremile kolače za mlade takmičare i sve prisutne na jezeru. Organizator događaja je upravni odbor ŠRD DIVER-a. BISTRO! Željko Mišić UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST Udruga „Brest“ nastavlja sa svojim aktivnostima. Do 1. prosinca 2013. održane su četiri radionice na kojima se izrađuju razne rukotvorine. Povodom Majčinog dana u Domu kulture u Podbrestu predstavile smo novi program koji obuhvaća radove namijenjene za svadbe, godišnjice i rođendane. U ovoj godini udruga žena „Brest“ novčanom je donacijom pripomogla DVD-u Vularija u izdavanju monografije. Svoje rukotvorine donirale smo DVD Podbrest i nogometnom klubu „Budućnost“ za tombole. Za KUD „Fijolica“ izradile smo rupčiće, a za Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Čakovec ispekle smo kolače i kupile tombolu. U suradnji s KUD-om „Fijolica“ organizirale smo priredbu na kojoj su sudjelovale Udruga žena Novo Selo

REVOSKE NOVINE

Članice Udruge žena “Brest” u Grazu na Dravi, Udruga žena Puščine, plesno-scenska udruga Prelog, pjevački zbor Prelog i Karolina Matjašec. Čast nam je bila upoznati i ugostiti KUD Ivan Filipović iz Velike Kopanice. Sudjelovale smo na radionicama LAG-a Mura-Drava. Uz Dom kulture zasadile smo cvijeće i tokom cijele godine održavale gredice. Imale smo pripreme za božićnu izložbu koja se održala 08.12.2013. u Domu kulture u Podbrestu. Organizirale smo izlet advent u Grazu na kojem nisu bile samo članice Udruge, već i ostali mještani. Bilo nam je lijepo i nadamo se da će biti više ovakvih druženja. Pošto smo Vas upoznale s ovogodišnjim aktivnostima udruge „Brest“, pozivamo sve mještane da nas podrže u radu te sve zainteresirane žene, djevojke i djecu da se uključe u rad Udruge. Naša Udruga je udruga žena, no slobodno nam se priključe i svi zainteresirani muškarci.

VETERANI NK „BUDUĆNOST“, PODBREST

Na inicijativu igrača i podrške Uprave kluba 2012. osnovani su veterani NK „Budućnost“, Podbrest. Većina igrača je prijašnjih godina igrala u seniorskoj ekipi NK „Budućnost“, Podbrest. Cilj veterana NK „Budućnost“, Podbrest bio je osvojiti prvo mjesto u skupini Istok i ostvariti plasman na prvenstvo Hrvatske. Veterani NK „Budućnost“, Podbrest osvojili su prvo mjesto u skupini Istok u sezoni 2012./2013. i tako djelomično ostvarili svoj postavljeni cilj. U skupini Zapad prvo mjesto osvojila je ekipa NK Nedelišće. Prva kvalifikacijska utakmica između NK „Budućnost“, Podbrest i NK Nedelišće odigrala se u Podbrestu gdje smo kao domaćini izborili pobjedu rezultatom 3:1. Golove su postigli Zoran Kraljić (2) i Mladen Kodba (1). Uzvratni susret odigran je u Nedelišću rezultatom 0:0 i time je NK „Budućnost“, Podbrest izborio nastup na završnici prvenstva koja se održala 20. – 22. rujna 2013. u Štefanija Maček Rovinju. Ždrijeb je odredio da igramo sa Hr-


REVOSKE NOVINE

Veterani NK “Budućnost”, Podbrest

20

Frančić S., Mustać I., Kočiš S.,Kočiš V., Hozjak I., Ivoš N., Viher S, Sudec S., Gašparić M., Špoljarić S., Perone D., Bartolić I. Zahvaljujemo sponzorima bez čije pomoći bi bilo teško snositi troškove na završnici u Rovinju, a to su: Autoprijevoznik Mišić Zlatko, Metal Dražen Matijašec, Ambijenti Nedelišće, Međimurjeplin čakovec, Pevlic alfalt beton Goričan, Geo top Štefanec, Motoreni Nedelišće, Međimurska županija i Općina Orehovica. Posebno zahvaljujemo Načelniku Općine Orehovica gosp. Franji Bukalu na sponzorstvu jelovali na završnici prvenstva što je i velikoj podršci. Hvala sponzorima i za prvu godinu djelovanja jako velik vjernim navijačima! Sretnu i uspješnu Novu 2014.g. i nauspjeh. Igrači koji su nastupali u sezoni dolazeće blagdane žele Vam vetera2012./2013. i u završnici prvenstva ni NK „Budućnost“ Podbrest. Sportski pozdrav! su:

vatskim Dragovoljcem i Slatinom. Prva utakmica s Hrvatskim Dragovoljcem završila je rezultatom 5:2 u korist Hrvatskog Dragovoljca, a druga Slatina - Budućnost 1:4. Ukupno su osvojena 3 boda i gol razlika 6:6. Rezultat je mogao biti i bolji, ali ipak Ciglarić B., Ciglarić M., Skupnjak Z., veterani NK „Budućnost“, Podbrest Novak Z., Gajnik I., Halić Ž., Kavran postigli su svoj zacrtani cilj i sud- D., Žulić D., Kraljić Z., Kodba M.,

Mladen Kodba

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA AKTIVNOSTI IZ PREDŠKOLE

stavljanja projekta „Romski kotač ma. U prosincu smo organizirali adna putu obrazovanja“ u sportskoj ventsku radionicu za roditelje. Program rada predškole započeo je dvorani stare škole. Posjetili smo i Monika Kamenić 16.09.2013. U predškolu je upisano poštanski ured u Orehovici kako bi 44-ero djece predškolske dobi. Dje- saznali sve o poštarima i poštaricaMartina Brezovec Jurinec ca su podijeljena u dvije skupine, „Zvjezdice“ i „Cvjetići“. S djecom rade odgajateljice Martina Brezovec Jurinec i Monika Kamenić, romski pomagači Dražen Oršuš i Dragan Ignac te asistentica Maja Vurušić. Kroz program nastojimo djecu što kvalitetnije pripremiti za polazak u školu. Kao i prošlih godina i ove su godine i djeca i njihovi roditelji uključeni su u inkluzijske radionice koje razvijaju predčitačke i predmatematičke vještine djece. U ovom smo razdoblju posjetili pekaru „Poljanec“ u Orehovici gdje smo naučili kako se izrađuje kruh i drugi pekarski proizvodi. Nastupili smo u programu prilikom pred- Polaznici predškole u posjetu pekari


21

REVOSKE NOVINE

ETWINNING U NAŠOJ ŠKOLI Prošle školske godine je naša eTwinning grupa sudjelovala u projektu pod nazivom Euroteam, zajedno sa školama iz Francuske, Finske i Češke (kasnije se priključila i škola iz Nizozemske). Ciljevi projekta bili su upoznavanje s različitim europskim kulturama, promoviranje kreativnosti i prijateljstva, razvijanje informatičkih i komunikacijskih vještina na engleskom jeziku. Učenici su stekli nova iskustva i nove prijatelje s kojima su još uvijek u kontaktu. OBILJEŽILI SMO EUROPSKI DAN JEZIKA Obilježavanje Europskog dana jezika Sloganom „Koliko jezika pjevaš, toliko ljudi vrijediš“ u našoj je školi 26. rujna 2013. obilježen Europski dan jezika. Prigodnim uzrečicama na nekoliko stranih jezika te plakatima kojima je bilo ukrašeno predvorje škole, htjeli smo ukazati na važnost učenja jezika, a učenici uključeni u njemačku kreativnu grupu „Deutschko“ odsvirali su i otpjevali poznatu pjesmu „Bratec Martin“ na pet različitih jezika. Europski dan jezika obilježili smo i gostovanjem u OŠ Prelog gdje su se učenici naše škole natjecali u kvizu znanja zajedno s OŠ Prelog i OŠ Hodošan. Pobjedu je odnijela OŠ Hodošan, no unatoč tome nismo bili tužni jer su nagrade bile slatke. Vođena učiteljicom Jasminkom Dodlek, naša grupa ‘’Deutschko’’ je upotpunila kviz izvedbom pjesme ‘’Bratec Martin’’ na nekoliko jezika. Uz vesele navijače, zabava je bila zagarantirana, a javile su se i ideje za daljnja sudjelovanja. Dan zahvalnosti za plodove zemlje I ove smo godine obilježili Dan zahvalnosti za plodove zemlje. U školskom holu okupili su se učenici, učitelji, roditelji i bake kako bi za-

jedno zahvalili za plodove koje nam je zemlja ove godine podarila. U prigodnom programu naši su nas učenici razveselili igrokazima i recitacijama, a župnik vlč. Damir Slamek je blagoslovio nas i naš bogati stol. Nakon zajedničke molitve zasladili smo se kolačima i pecivom koje su izradile vrijedne ruke naših mama i baka. Sudjelovali smo na 13. smotri dječjeg folklornog stvaralaštva 9. studenog 2013. u Maloj Subotici u sportskoj dvorani OŠ Tomaša Goričanca s početkom u 15 sati održana je 13. smotra dječjeg folklornog stvaralaštva na kojoj su već četvrtu godinu za redom sudjelovali naši mali folkloraši. 14 plesača nižeg i višeg uzrasta rasplesanim koracima predstavilo se spletom Šećem, šećem drotičko, Oj Suza, Suzena, Žena išla na gosti i Vija se kolo, dok je troje vrijednih dječaka publici pokazalo igru slaganja „Koci“. Male folkloraše na nastupu je pratio dječji tamburaški orkestar pod vodstvom učitelja Zlatka Bacingera. U sklopu Festivala tolerancije - Festivala židovskog filma, već 5. godinu zaredom organizira se obrazovni

program za djecu i mlade pod nazivom Edukacijska jutra. EDUKACIJSKO JUTRO U CZK U sklopu ovogodišnjega Edukacijskog jutra koje se održalo 14. studenoga 2013. učenicima osmih razreda osnovnih škola Međimurske županije prikazan je višestruko nagrađivani dugometražni film Nadarena djeca te održano predavanje g. Branka Lustiga. Cilj Edukacijskog jutra je približiti djeci i mladima tragediju Holokausta na njima razumljiv način te prenijeti osnovne ideje Festivala: promicanje tolerancije, čovjekoljublja i prihvaćanja različitosti. Posebno nas se ove godine dojmilo osobno svjedočanstvo g. Branka Lustiga, počasnog predsjednika Festivala i dvostrukog dobitnika nagrade Oscar koji je učenicima ispričao svoje osobno iskustvo, kao preživjelog u Holokaustu. G. Lustig je sa svojom obitelji iz Čakovca odveden u logor gdje je u teškim uvjetima dočekao oslobođenje. U Holokaustu je izgubio oca i brojne članove obitelji. Stoga je istaknuo važnost međusobnog prihvaćanja i


REVOSKE NOVINE

22 pojedinih aktivnosti predstavili su svoje aktivnosti koje se uspješno provode već mjesec dana. Prisutnima se obratila i viša stručna savjetnica u MZOS Gina Kosanović, zamjenica župana Sandra Herman i župnik župe Orehovica vlč. Damir Slamek. Nakon službenog dijela programa, uzvanici su razgledali prostorije u kojima se odvija produženi boravak učenika uz prigodni domjenak.

Branko Lustig na Edukacijskom jutru

I MI “HODAMO ZA RAVNOPRAVNOST”

14. studenoga 2013. i mi smo se na Ignac. Voditeljica projektnog tima San- simboličan način pridružili dugogoja Drakulić i asistentica voditeljice dišnjoj prijateljici i suradnici naše Gorana Šavora Peter predstavile su škole Marini Kolar u njezinoj inicitijek projekta od ideje do konačnog jativi/akciji/izazovu “Hodam za ravnopravnost”. ostvarenja samog projekta. Projekt Romski kotač na putu obra- Povodom 10-te obljetnice aktivzovanja sastoji se u provođenju niza nog rada, Udruga Zora pokrenula aktivnosti: produženi boravak, do- je kampanju “Kreatori promjena” datno učenje hrvatskog kao strano- u sklopu koje raznim aktivnostima ga jezika, vršnjačka pomoć u učen- omogućuje ljudima da sami postaPREDSTAVLJEN PROJEKT “ROMSKI ju, ljetni kamp učenika, uređenje nu kreatori pozitivnih promjena u KOTAČ NA PUTU OBRAZOVANJA” školskog vrta i voćnjaka, inkluzijske svojoj lokalnoj zajednici. U sklopu radionice za roditelje, mala škola kampanje organiziraju se akcije Od rujna ove godine OŠ Orehovica vođenja kućanstva, prezentacija poput sadnja 10 stabala za 10 gopočela je s provođenjem projekta romskih običaja i kulture. Svaka od dina rada, javne edukativne akcije, Romski kotač na putu obrazovan- aktivnosti ima voditelja koji koor- dodjela nagrade “Kreator/ica promja koji je i službeno predstavljen 8. dinira rad svih uključenih. Voditelji jena” kao i razne aktivnosti poput izazova “Hodam za ravnopravnost”. studenoga 2013. u prostorijama stare školske zgrade. Projekt je sufinanciran sredstvima EU – IPA IV, grant shema Razvoj ljudskih potencijala, Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav. Nakon kratkog prigodnog programa koji su pripremili polaznici male škole, učenici prvih razreda koji sudjeluju u produženom boravku te polaznici dodatnog učenja hrvatskog jezika, uzvanicima su se obratili ravnatelj OŠ Orehovica Branko Sušec, načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal i predsjednik Udruge za obrazovanje Roma UZOR Dragan Predstavljanje projekta “Romski kotač na putu obrazovanja” tolerancije bez obzira na različitosti, kako se povijest ne bi ponovila. U Holokaustu je život izgubilo 6.000 000 Židova, od čega 1.500 000 djece samo zbog toga što su bili Židovi. Svi smo dirnuti ovim svjedočanstvom i nadamo se da ćemo i mi doprinijeti unaprjeđivanju i konačnom postizanju tolerancije i poštivanju ljudskih prava u našem društvu.


23 Cilj Marininog izazova je bio u jednom danu prehodati najmanje 20 kilometara kroz sela u Međimurskoj županiji, podizati svijest o važnosti ravnopravnosti spolova, istovremeno se zaustaviti na nekoliko mjesta i održati predavanja te prikupiti 3000,00 kuna na platformi Givengain u korist kampanje “Kreatori promjena” udruge Zora. Marina je postigla svoj cilj, a mi smo ponosni što smo sudjelovali u postizanju njenog cilja. Marina je u svom izazovu prohodala oko 25 kilometara. Svoj je hod započela u Čakovcu, odakle je krenula prema Šenkovcu, Mihovljanu, Čakovcu, Štefancu i završila u Orehovici. Našim je učenicima predstavila svoj izazov, a zatim je učenicima-edukatorima koji su uključeni u aktivnost vršnjačke pomoći održala edukaciju o volontiranju.

REVOSKE NOVINE

stavnika udruga. 18. studenog 2013. zajedno smo krenuli pješice do centra Orehovice gdje smo u tišini i dostojanstvu zapalili svijeće te na simboličan način odali poštovanje i pokazali zahvalnost svim žrtvama i herojima Domovinskog rata. Zajedno smo se pomolili za sve žrtve Domovinskog rata i u tišini im odali počast. MALA LIKOVNA ČRENŠOVCIMA

KOLONIJA

ma ovo bio prvi susret sa akrilnom tehnikom i velikim slikarskim platnom, svoj zadatak su odradili poput pravih majstora. U Črenšovcima je nastalo 11 čudnovatih slika koje su ostale kao trajna uspomena i ukras njihovoj osnovnoj školi, a svim sudionicima ostaje jedno lijepo iskustvo i puno novih prijatelja. Veselimo se novim međunarodnim U likovnim kolonijama! KAKO SMO SADILI LIPU

21.studenoga 2013. učenici i učiteljice iz OŠ Orehovica sudjelovali su U sklopu akcije „10 stabala za 10 u maloj likovnoj koloniji koju je or- godina udruge Zora“ predstavnice ganizirala Osnovna škola Franceta udruge Zora diljem našeg MeđimurPrešerna iz Črenšovaca. ja odlučile su zasaditi 10 stabala za Troje učenika 6.c razreda¬ Julia svaku godinu aktivnog rada i to u Šergić, Antonija Petrina i Edvin mjestima u kojima su aktivno radile. Bratuša, zajedno s učiteljicama Odabrano drveće je autohtono jer Anom Golubić Brozović i Ivanom se ovom gestom želi dotaknuti i Čurila krenuli su put Slovenije gdje problem siromaštva i gladi, kao i OBILJEŽILI SMO DAN SJEĆANJA NA su sudjelovali u međunarodnoj problem masovnog rušenja drveća VUKOVAR slikarskoj radionici. Osim naših i u Međimurskoj županiji. Prva dva slovenskih malih umjetnika slikali stabla zasađena su upravo u našem I ove smo se godine pridružili ostat- su i mađarski učenici iz Monoštra. mjestu, ispred naše škole u Školskoj ku naše Domovine u obilježavanju Ova internacionalna mini kolonija ulici 2 i kod zgrade Općine. Dana sjećanja na Vukovar. 18. stu- imala je zadatak prikazati i oslikati Predstavnice Udruge Zora Silvija i denog diljem Hrvatske zapaljene su legendu o Gestrinu, čovjeku¬-ribi Marina predstavile su nam ukratko tisuće svijeća u spomen na tragediju koji živi u Muri. Slikalo se tehnikom svoj program te nas naučile ponešgrada koji je svoju patnju i herojsku akrila na slikarskom platnu veličine to i o sadnji drveća. Naučili smo da obranu utkao u hrvatsku slobodu i 50x70cm. Iako je našim učenici- je lipa, koju smo zasadili ispred naše neovisnost. Poštujući Vukovar, njegovu žrtvu i njegove heroje, poštujemo sve žrtve i heroje Domovinskog rata diljem Lijepe Naše, jer Vukovar nije samo Grad, on je simbol svehrvatske obrane, junaštva i žrtve za neovisnu Republiku Hrvatsku. Taj se dan obilježava akcijom I moj grad svijetli koja se obilježava paljenjem svijeća u tišini i dostojanstvu duž pločnika Vukovarske ulice (ili na nekom drugom prigodnom mjestu). Poštujući taj dan, prije nekoliko smo godina pokrenuli tradiciju obilježavanja u kojoj nam se iz godine u godinu pridružuje sve više mještana te članova lokalne uprave i pred- Julia, Antonia i Edvin s učiteljicom Anom u Črenšovcima


REVOSKE NOVINE

24

Učenici i djelatnici OŠ Orehovica s novoposađenom lipom škole, sveto slavensko drvo, često smatrano i simbolom mira. Mlado lišće lipe može se koristiti za prehranu kao salata, a cvjetovi za ljekoviti čaj. U sadnji su im pomogli naši učenici Božidar i Tomislav, kao i naš ravnatelj Branko Sušec. Zajedničkim su snagama posadili stablo koje će, nadamo se, godinama krasiti okoliš naše škole.

mom, mudrim izrekama, video anketom ‘’Što je tolerancija?’’, a također im je zadano problemsko pitanje na koje moraju napisati odgovor. POSJETILI SU NAS SVETI NIKOLA I JOZO BOZO

je podjela darova. Svi su obećali da će biti dobri i pozvali svetog Nikolu da ih opet posjeti iduće godine. Slatke darove za učenike i polaznike predškole te za polaznike Dječjeg vrtića “Medo” i ove je godine osigurala Općina Orehovica. Nakon što je sveti Nikola podijelio slatke darove, na pozornicu se popeo mađioničar Jozo Bozo. Nizom čarolija i trikova oduševio je male gledatelje. U publici je potražio nekoliko pomoćnika bez čije pomoći čarolije ne bi uspjele. Usput je učenicima ispričao o važnosti zdrave prehrane, tjelovježbe i boravka na svježem zraku. Preuzeto s www.os-orehovica.hr

4. prosinca 2013. posjetila su nas dva draga gosta. Jedan je malo uranio, a drugi je došao baš na vrijeme. OBILJEŽILI SMO MEĐUNARODNI Najprije nas je posjetio naš dragi DAN TOLERANCIJE sveti Nikola. Premda je uranio dva dana, učenici razredne nastave i I ove smo godine obilježili Dan tol- polaznici male škole dočekali su erancije. U sklopu toga su socijalna ga pjesmom i recitacijama. Nakon pedagoginja Ivana Dvorski i psi- kratke molitve i razgovora uslijedila hologinja Kristina Horvat odradile radionice na temu tolerancije. Grupe Deutschko, eTwinning i učenice koje pohađaju dodatnu nastavu njemačkog jezika zajedno su započeli eTwinning projekt pod nazivom ‘’Učenje o toleranciji kroz europske jezike’’. U projektu će se obrađivati teme kao što su: ljudska prava, zaustavimo mržnju i nasilje, rješavanje problema… Partneri u projektu su nam učenici iz raznih europskih zemalja. Projekt vode učiteljice Jasminka Dodlek, Gorana Šavora Peter, Adela Tompoš te psihologinja Kristina Horvat. Učenici su predstavili projekt pjes- Sveti Nikola djeli darove u dvorani Društvenog doma


25

REVOSKE NOVINE

VIJESTI IZ ŽUPE SAMO JE U BOGU MIR, DUŠO MOJA

tolskom suodgovornošću u Crkvi za izgradnju jednog novog kršćanskog poretka. Akcija Hodočasničke Gospe najveći je apostolski projekt Schönstattskog Smiljana Polgar pokreta. Ideja inicijative je stvaranje krugova od 10 – 15 obitelji među kojima, uz blagoslov lokalnog župAKCIJA HODOČASNIČKE GOSPE U nika, svaki mjesec kruži slika MaŽUPI MAJKE BOŽJE FATIMSKE U jke Triput Divne iz schönstattskog OREHOVICI svetišta. Majka želi u naše domove Od 1. studenog ove godine u našoj donijeti Krista, produbiti molitveni je župi s jednim krugom od 15 život, potaknuti međusobnu povobitelji započela Akcija Hodočas- ezanost i stvoriti oaze mira, radosti i ljubavi. Danas se ova pobožnost ničke Gospe. Ova je akcija inicijativa Međunarod- štuje u više od 30 zemalja na svim nog schönstattskog pokreta nas- kontinentima. talog 1914. godine u Schönstattu Akcija postoji u Hrvatskoj od 1989. (srednja Njemačka) pod vodstvom godine, a prvo hrvatsko schönpatera Josepha Kentenicha. Duhov- stattsko svetište blagoslovljeno je nost ovog pokreta želi pomoći la- 22. kolovoza 2009. godine u nama icima da dođu do produbljenog susjednoj Maloj Subotici. iskustva vjere, da po savezu s MariAna Šestak jom dožive Boga kao Boga osobnog života i povijesti te se založe aposšto također potvrđuje jednom prilikom izrečenu misao našeg župnika: „Kad je Bog na prvom mjestu, sve ostalo je na svom mjestu.“

Tijekom liturgijske godine u određene dane slavimo svetkovine, blagdane i spomendane. Da bi vjernik što dublje shvatio i doživio ono što mu Bog liturgijom tog dana nudi, potrebna je i određena priprema. Potaknuti time, uoči našeg proštenja i u adventu organizirali smo odlazak u Šurkovac na misu i ostale duhovne sadržaje. Netko bi se mogao zapitati zašto baš tamo. U Šurkovcu fra Ivo Pavić slavi misu za zdravlje i krštenje u Duhu Svetome. Što je to zapravo? Na krštenju smo svi primili Duha Svetoga, ali da bismo po Duhu živjeli, moramo svjesno dati svoj pristanak i tek tada On u nama postaje aktivan. Što se tiče zdravlja, ono se odnosi na duh, dušu i tijelo, a s obzirom da to troje čini čovjeka, ljudsko se zdravlje ne može svesti na tjelesnu dimenziju već pretpostavlja i zdravlje duha i zdravlje duše. Bog je Gospodar života i smrti što uključuje i zdravlje i bolest. Prepoznajući zdravlje kao važno ljudsko dobro, Crkva nam nudi mnoga sredstava (svetu misa, sakrament pomirenja, sakrament bolesničkog pomazanja, itd.) koja su za nas kršćane nezaobilazna u našem nastojanju da sačuvamo to dobro. Naravno, u tom je istom smislu za nas najvažnije promatrati zdravlje, bolest kao i svaku drugu stvarnost očima vjere koje su uprte prema svom konačnom cilju – spasenju, odnosno vječnom zajedništvu s Bogom. Ako nam dakle Bog u svom Sinu nudi vječno zajedništvo sa sobom, kako nam onda u Njemu ne bi sve darovao, uključujući i zdravlje? Vjerodostojnost ove tvrdnje mogu posvjedočiti i čudesnim ozdravljenjem meni bliske osobe Slika Marije Triput Divne


REVOSKE NOVINE

26

OREHIJADA - FESTIVAL ORAHA I SMOTRA FOLKLORA U posljednjem broju naših novina kao ideju spomenuo sam Orehijadu kao manifestaciju na kojoj bismo predstavili sve proizvode od oraha (proizvode od drva i ploda, jela i pića i sl.). U KUD-u „Fijolica“ razradili smo i operativni plan aktivnosti za tu manifestaciju. Ovdje ću ukratko navesti osnovne informacije kako bi se svi zainteresirani građani mogli uključiti. Orehijada će se održati prvog vikenda nakon Uskrsa 25. travnja 2014. (Bijela nedjelja), trajala bi cijeli vikend (tijekom petka, subote i nedjelje), a radi masovnosti u nju bismo uvrstili i smotru folklora te šaljive sportske igre. Ovom manifestacijom željeli bismo uvesti novu tradiciju u javni i kulturni život naše općine. Plan nam je uključiti što više udruga, gospodarskih subjekata i pojedinaca u provođenje manifestacije kako bi ona s vremenom stekla sajamsku tradiciju održavanja i prepoznatljivost među sličnim manifestacijama u regiji. Grb i zastava općine Orehovica već na sebi nose simbol – plod oraha koji je vezan uz povijest naše općine. Ovom manifestacijom pokušat ćemo od njega napraviti svojevrstan brand koji će postati prepoznatljiv u

regiji. Time bi se otvorilo novo podma – Udruga žena „Brest“ Područje gospodarskog i turističkog razbrest), voja naše općine. Manifestacija će • seoske sportske igre natjecatelmedijski biti popraćena u tiskanim jskog karaktera sa simboličnim medijima (u općinskom listu Renagradama (Udruga „Sport za voske novine i regionalnim tjedsve“ Orehovica), nicima), na internet stranici općine • kulturno-umjetnički program Orehovica (www.orehovica.hr) te smotra folklora, s dodjelom nana regionalnim TV i radiopostajagrada za najbolje izlagače (KUD ma. Fijolica) (Na smotru bismo pozvali Kudove s kojima surađuAktivnosti koje bi se provele: jemo- Hrvate iz Mađarske, • prezentacija i izbor najboljeg Međimurce iz Ljubljane, Slaorehovca (autohtono piće od vonce iz Velike Kopanice i neke oraha), domaće.), • prezentacija i izbor najboljeg • zabava s nekim poznatim pjekolača od oraha, vačem i živom glazbom pod • prezentacija namještaja i predšatorom na parkiralištu NK Crometa od orahova drva, atia. • prezentacija ostalih proizvoda lokalnih OPG-a, ne nužno veza- Pozivam sve mještane da već počnu nih uz orahe (koščično ulje s skupljati i pripremati artikle kojima orasima, med s orasima…), će se predstaviti na manifestaciji. • prodajna izložba sadnica oraha, Pozivam i sve ostale da nas pogle• skupljanje starih recepata i daju kako na našim manifestacinarodnih običaja – radionice jama ne bi opet bilo više onih koji izrade kolača i prezentacije žive izvan Orehovice. Jamčimo vam narodnih običaja (Klub umirovl- dobru zabavu i razonodu. Dakle, jenika Orehovica), nabrusimo se za orehovec, orehn• izbor najoriginalnijeg recepta s jače, namještaj i ostale orehove orasima, proizvode… • predstavljanje udruga koje se bave izradom ručnih radova Branko Sušec (prodajne izložbe na štandovipredsjednik KUD-a „Fijolica“

PISMO JOŽE Z ZOGREBA Bog dej drogi moji! Kak ste mi kaj? Jo sam Vam po ničem... Tu v tomu Zogrebo je napeto ka se poka... Stalno nekomo neka ne po jusu – to pederi na tapeti (mi v Zogrebo za jih velimo gej), to so ovi bez posla ostali, to oni... Si te štande postavljajo po tem trgima. Te trgi inače, kak vam ga tu ne mlekari, tak so ljudi zmislili trgove kak bi to oni rekli, pak tu razmjen-

juju informacije, ili ti ga po našemo – tračajo. Štandi ga majka mila, kak na proščejo v Revici, sam čuda več. I ne vam je to niti blizo proščejo pri nas, nika tu ne moči kupiti nego te terjajo ka se potpišeš... Mislim, proščeje je tu, kuljko sam ja videv, saki den... Na tem trgima stolno štandi z haljaj, kostajaj, ma sega ima. Tak kak negda v Trgocentru pri nas...Sam tu treba paziti k šteromo štando se rivleš,

jer či dojdeš do toga de so potpisi, a nečeš lampo rivati ron sikam, unda bi po te isti lampi i mogev dobiti či se ne potpišeš. Tak sam vam i jo zišav... Seroti... Došav sam pitat či imajo gverca pak so me čudno gledali... Na to dojde jan gospon do mene i veli on meni: “Mali ne zajebavaj i potpiši tu da si i ti ZA!”. A kak se jo vu to rivav nej, jo sam križa dev za ime i kruga za prezime. Dok je of to spaziv, tak me


27 flisnov ka sam prek peciklina dletev i rekev mi “MRŠ!”. A jo kak jo, reko komo ti mrš? Kak sam z posla išav mje biv pik na peciklino i mislim si ja “Ve boš ti videv z štere vrbe je vrog doma!”. Samo ka sam ne videv da ga tam bilo več takše gospode pak sam pika niti ne ftegev z peciklina zeti, več so me harili kak pajceka v koriti... Tak sam vam jo, drogi moji, v bolnici završiv. Prvi pot! Bolnica kak bolnica, kaj da Vam velim... Vekša kak v Čakovcu, več ljudi, na toplomo si, jesti i piti dobiš i sestrice skočejo koli tebe čim prdnuti moraš. Dopalo se mej to, ali so mi rekli da sam zdrav i da morem dimo. Sam rekev da bi jo tam ostav zanavek, sam ka nika od toga. Bormeš me i šef čekav pred bolnicom i to z ganc novim peciklinom. Staroga so mi gospoda brščas rasturila. I peljam se Vam jo tak prema svojemo staneku kad ono nekša prošecija. Si zijaju „Dole ovaj, dole onaj, pokrali ste nas, posla nemamo“. I pak, jo kak jo, ka jo nej lampo

rasprestrav! Jo doli z peciklina pak velim janomo gospono da more dojti za mene delat či posla nema, a delati oče. Reko Mirko i Pišta so pred penzijom pak bi trebalo ljude, a i ovi ke kosijo Slavi, Štef i Mićo so ron tak po ničem pak bi nucali pomoč. Dok so i druga gospoda to čula, mom si na mene da kaj bi oni grabe kopali za par hiljada, da kaj je z menom, či sam točen i sam najampot – kmica. Zbudim se, a ono sestrica Štefica... Bok Jožek, pak si nam došav? Ka tje tak faj tu bilo? I tak sam Vam jo, drogi moji, završiv v bolnici. Drugi pot. Za peciklin ka vam nam niti govoriv kakšega mje policija vrnula... I tak vam ja ležim v bolnici i mislim si – pa ka je to za svet? Nečeš se plesti v nekaj – dobiš porcijo, očeš pomoči nekomo – pak dobiš porcijo. Porcijo po lampi, da se razmemo, ne bečkoga z pomfritom. Što oče delati bo delav, z menom ili bez mene. Je da so plače ne direktorske i posli ne ron fajni, ali pak za preživeti je zato je. I tu i tam za čike pak za pivicu...

RECEPT - KUKURUZNE “KRUŽJAČE” SASTOJCI: • 0,5 kg kukuruznog brašna • 10 dkg šećera • 10 dkg mljevenih oraha • 1 vanilin šećer • 20 dkg maslaca ili margarina • malo soli • cca 200 gr vrhnja POSTUPAK: Brašno, šećer, orahe, vanilin šećer, maslac i sol zamijesiti te dodavati vrhnje sve dok tijesto ne bude dovoljno čvrsto za izradu lijepih kuglica. Svaku kuglicu malo potisnuti i staviti u tepsiju. Peći na 180 ⁰C oko 30 minuta. Dobar tek! Justina Kocijan

REVOSKE NOVINE A za ove geje kak jih v Zogrebo zovejo – ron tak, što se do ve venodjav v svoje štiri zide, te se bo i dale, se potpisav ja tam ili ne. Zato dragi moji, dostik je meni beloga sveta, idem ja v svojo Revicu, de so štanti sam za proščeje, i ne tre paziti na šteri boš došav jer ga na sakomo je nekaj za kupiti. V svoju Revicu, de ljudi makar či ne delajo nigdi ovak, bar si zemljicu nekšo delajo, ili kravicu pak pajciku hronijo. A či niti to, imajo si na poljo de nabrati i kalampereka, i zeljiče, a bormeš i na vrtima kokoš štero v torbo deti. Dostik je meni ove gospode i prošeciji, idem ja dimo. Bok, JO! P.S. Či se de zijdemo, ka me nate terjali ka platim nekaj jer sam vuni delav, vidite i somi da je niti vum Revice ne se med i mleko...A i bolnice so droge kaj sam vrog tak ka prek ovoga pisma prosim Japo i Mamo ka mi bar za karto pošlejo.


Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Revoske Novine - broj 6  

6. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine - broj 6  

6. broj službenog glasila Općine Orehovica

Advertisement