Page 1


3

REVOSKE NOVINE

PREDGOVOR IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039

Dragi mještani Općine Orehovica! U vaše domove šaljemo 12. broj Revoskih novina u kojima vas želimo izvijestiti o društvenom, sportskom i kulturnom životu Općine Orehovica od posljednjeg broja, u suradnji sa udrugama i OŠ Orehovica. Pozivamo vas da nam šaljete vaše prijedloge i sugestije koje smatrate važnim za razvoj naše Općine. Na kraju 2016. godine, svima vam želim da nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane provedete u miru i blagostanju u krugu obitelji, a da vam nova 2017. godina bude plodna i rodna, da imate zdravlja i da imate sreće, da vam se ostvare želje i manje i veće, da zračite vedrinom a da odbacite tugu, da vam se snovi ostvare u javi, da samo lijepe misli imate u glavi, da vam drage osobe budu dio sna i da vam u novoj godini sve počinje sada. Čestit Božić i sretna Nova godina!

www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednik Robert Poljak Lektura Dubravka Drvenkar Uredništvo Franjo Bukal Maja Martinec

Vaš načelnik Franjo Bukal

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA Građevinski projekti

mreže naselja Orehovice izvršeni su u iznosu od 289.518,66 kuna, koje U izvještajnom razdoblju završena su financirale Međimurske vode u je rekonstrukcija rotora i izgradnja skladu sa Sporazumom. Izgradnja dijela sustava oborinske i sanitarne odvodnog sustava i stručnog nadzoodvodnje u Orehovici. Financiran- ra izvršena je u skladu sa Sporazuje navedenog projekta je tripartit- mom o zajedničkom financiranju no, što znači da su uz Općinu Ore- sklopljenom između ŽUC-a i Općine hovica projekt sufinancirali ŽUC i Orehovica. Radovi na izgradnji Međimurske vode. Radovi na izgrad- odvodnog sustava izvršeni su u iznji dijela sanitarne kanalizacijske nosu od 339.203,26 kuna, od ko-

Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 12, godina 6. prosinac 2016. Novoizgrađeni kružni tok u Orehovici


REVOSKE NOVINE

4

jih je ŽUC sufinancirao 169.601,64 kune, a Općina Orehovica u iznosu od 169.601,62 kune. ŽUC je radove na rotoru sufinancirao gotovo sa 600.000.00 kuna. Nakon primopredaje radova utvrđeno je da su radovi izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku, osim nekoliko nedostataka u Ulici Nikole Tesle gdje su vidljiva ulegnuća asfalta, te se izvođač radova Pavlic-asfalt-beton, u skladu s datim jamstvom za otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku koji iznosi 2 Pocinčana plastificirana ograda u Orehovici godine, obvezao sanirati navedene nedostatke, u proljeće kad to doz- a ukupni iznos investicije iznosio je ućen trima gospodarskim subjekti18.500,00 kuna. Radove je izveo ma, međutim, nakon isteka roka za vole vremenske prilike. kovačko-strojobravarski obrt „Met- dostavu ponude, pristigla je samo jedna ponuda. Pristigla ponuda Završeni su radovi na groblju Pod- al Matijašec“ iz Podbresta. „Zidarsko fasaderskog obrta“ Ivana brest, izgradnjom dviju staza te pročelja ograde. Za nabavu tlakov- Na groblju Orehovica postavljena Višnjića, po kojoj nudi izvođenje naca i rubnika firmi Quadro uplaće- je kovana ograda koju je izradio vedenih radova na groblju Podbrest no je 61.734,38 kuna iz općinskog kovačko- strojobravarski obrt „Met- u iznosu od 143.765,00 kuna i za proračuna,a za nadzor 5.587,92 al Matijašec“ iz Podbresta u iznosu groblje Orehovica 170.885,00 kuna bez PDV-a, prihvaćena je te je s nakune. Za izvođenje radova, iskop, od 31.500,00 kuna vedenim ponuditeljem sklopljen navoz te postavu tlakovca ukupne Dana 13.10.2016. godine pokrenuugovor za izvođenje radova. površine 985 m2, te za 500 m rubnika iz općinskog proračuna izdvo- ta je bagatelna nabava za izradu jeno je 279.395,34 kuna, a radnje ograde i postavu panela ograde na Sklopljen je ugovor s tvrtkom Alje izvodio Zidarsko-fasaderski obrt groblju Orehovica i Podbrest. Pro- pro-Šardi d.o.o. za zamjenu i ugradIvan Višnjić iz Podbresta. Ukupna cijenjena vrijednost radova za iz- nju aluminijske stolarije na grobnoj vrijednost investicije na groblju u radu ograde na groblju Orehovica kući na groblju Orehovica u iznosu Podbrestu, do 30.11.2016. godine, bila je 184.000,00 kuna bez PDV-a, od 77.756,00 kuna. Rok za izvršena za izradu ograde na groblju u je i postavu ugovorne obveze je iznosi 365.217,64 kune. Podbrestu procijenjena vrijednost 15.12.2016. godine. Ugovorena je izrada i postava ko- bila je 152.000,00 kuna bez PDV-a. vane ograde kolnog ulaza i vratiju, Poziv na dostavu ponude bio je up- U izvještajnom razdoblju izvršeno je zavažanje poljskih puteva na području Općine Orehovica. Ukupno je navoženo 1.339,16 tona recikliranog materijala, od toga 255t ili 160 m3 na području naselja Orehovica, 666t ili 417 m3 na području naselja Vularija te 417t ili 260 m3 na području naselja Podbrest. Radove je izveo ZAO Mišić iz Podbresta u iznosu od 69.916,40 kuna.

Nova kovana ograda oko groblja Orehovica

Završeni su radovi na uspostavi ekološke i energetski učinkovite javne rasvjete u Školskoj ulici u Orehovici. Radove je izveo Kabel


5

REVOSKE NOVINE iznosu od 171.450,00 kuna,dok je za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Romskog kulturno-informacijskog centra s izložbenom galerijom sklopljen ugovor u iznosu 183.125,00 kuna. Po potpisu ugovora plaćeno je 50% od ukupne cijene, što znači da je za projektnu dokumentaciju za izgradnju ceste s oborinskom odvodnjom u podbrestu plaćeno 85.725,00 kuna, dok je za projektnu dokumentaciju za izgradnju Romskog kulturno informacijskog centra plaćeno 91.562,50kuna.

Zavažanje poljskih puteva mont d.o.o. iz Domašinca. Okončana situacija iznosi 201.186,75 kuna s PDV-om i ista je podmirena u cijelosti iz općinskog proračuna. Dana 10.10.2016. godine obavljen je tehnički pregled, na kojem je utvrđeno da su radovi izvedeni u skladu s Građevinskom dozvolom. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša izdao je 24.10.2016. uporabnu dozvolu za navedenu komunalnu infrastrukturu. Općina Orehovica podnijela je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije zahtjev za sufinanciranje projekta uspostave ekološke i energetski učinkovite javne rasvjete u Školskoj ulici u Orehovici, jer se taj projekt nalazi na rezervnoj listi u Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2016.

Nova javna rasvjeta u Školskoj ulici

godini, te je neizvjesno hoće li Općina Orehovica dobiti sredstva iz navedenog Fonda. Krajem listopada pokrenuta je bagatelna nabava za izradu projektne dokumentacije za glavni projekt prometnice s oborinskom odvodnjom na k.č. 3148/1 i 3152 k.o. Podbrest te za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Romskog kulturno-informacijskog centra s izložbenom galerijom. Poziv na dostavu ponude uputio se trima gospodarskim subjektima. Od dostavljenih ponuda, ugovor se sklopio s najpovoljnijim ponuđačem, a to je tvrtka Nord-ing. d.o.o. iz Čakovca. Za uslugu izrade projektne dokumentacije za glavni projekt prometnice s oborniskom odvodnjom u Podbrestu sklopljen je ugovor u

Tvrtka Cedrus Forest d.o.o. izvršila je hortikulturno uređenje okoliša uz nogometno igralište NK Croatia u Orehovici. Ukupna vrijednost radova iznosi 25.424,06 kuna. Nabavu i postavljanje prometnih znakova izvršila je tvrtka Tegra u iznosu od 23.184,63 kune. Prostorno-planski projekti Izrađen je prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica (ID PPOU), te je o istom trajala javna rasprava od 14.11. – 23.11.2016., a dana 16.11.2016. u prostorijama Općine održano je javno izlaganje. Izlaganje je održala predstavnica tvrtke Urbia d.o.o. iz Čakovca koja je ujedno i izrađivač prijedloga III. Izmjena i dopuna. Također je pripremljen i prijedlog Urbanističkog plana uređenja izdvojenog područja Gospodarske zone sjeverno od Podbresta (UPU). O navedenom prijedlogu trajala je javna rasprava od 25.10. – 23.11.2016. godine, a 16.11.2016. godine održano je javno izlaganje o Prijedlogu UPU gospodarske zone Podbrest, koje je održala predstavnica izvođača radova iz tvrtke Urbia d.o.o. iz Čakovca. Projekti su u završnoj fazi, te će na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Orehovica biti predložene


REVOSKE NOVINE

6 spontanu evakuaciju lokalnog stanovništva iz ugroženog područja. Što se tiče radioloških opasnosti, u Općini Orehovica nema evidentiranih opasnih izvora. Proračun

Proračun je temeljni financijski dokument Općine u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseHortikulturno uređenje okoliša uz nogometno igralište u Orehovici ci – od 1. siječnja do 31. prosinca. Odluke o donošenju III. ID PPOU Općina Orehovica nalazi se u EDP On je sredstvo za ostvarenje poOpćine Orehovica kao i UPU gospo- zoni pripravnosti NE Krško (prošire- treba i volje građana naše Općine darske zone sjeverno od Podbresta. na planska udaljenost), što znači da raspoloživim sredstvima, način je u slučaju opće opasnosti nužno dokazivanja fiskalne odgovornosti Civilna zaštita uputiti stanovništvo na smanjenje te iskaz ciljeva Općine. unosa radioaktivnosti prehranom, 1. prosinca 2016. godine održana Budući da je 2015. godine izmijen- te u slučaju utvrđivanja veće doze je 19. sjednica Općinskog vijeća na jen Zakon o civilnoj zaštiti, a ove kontaminacije postoji potreba za kojoj je usvojen Proračun Općine godine podzakonski akti, Općina hitnom deportacijom stanovništva. Orehovica za 2017. godinu s proOrehovica naručila je kod Ustanove Općina Orehovica nalazi se i u zoni jekcijama za 2018. i 2019. godinu, za obrazovanje odraslih Defensor ICDP za NE Pašk (planska udaljenost zajedno s popratnim odlukama. iz Varaždina ažuriranje postojeće za ograničenje konzumacije preh- Proračun je predviđen u visini od Procjene ugroženosti i Plana zaštite rambenih proizvoda), te bi u slučaju 13.575.876,00 kuna, od čega je i spašavanja, te izradu Analize sus- opće opasnosti bilo nužno poduzeti za prihode poslovanja predviđetava civilne zaštite za 2016. godinu mjere zaštite ispaše i druge stočne no13.435.876,00 kuna, za prihode i Plana razvoja sustava civilne zaš- hrane, pitke vode, ograničenje kon- od prodaje nefinancijske imovtite za 2017. godinu. Usluga izrade zumacije lokalnih prehrambenih ine 140.000,00 kuna, za rashode navedene dokumentacije iznosi proizvoda, prestanak distribucije poslovanja 2.954.113,00 kuna a 2.500,00 kuna. proizvoda sve dok ne prođe opas- za rashode za nabavu nefinancijske Do sad su izrađena ažuriranja do- nost. Također treba uzeti u obzir imovine 10.621.763,00 kuna. kumenta Procjene ugroženosti stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Orehovica te ažuriranje dokumenta Plana zaštite i spašavanja Općine Orehovica. Navedene izmjene usklađene su s Procjenom ugroženosti RH od ugroza kategorije I. i II. Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost te dopisa Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec. Navedene izmjene i dopune odnose se na nuklarne i radiološke nesreće. Posebno se ističe opasnost NE Krško u Sloveniji i NE Pašk u Mađarskoj, te su određene zone pripravnosti u slučaju nuklearne nesreće. 19. sjednica Općinskog vijeća


7

REVOSKE NOVINE

VIJESTI IZ OPĆINE LAG Mura-Drava U izvještajnom razdoblju LAG Mura-Drava održao je nekoliko sastanaka. 28.6.2016. u prostorijama LAG-a održana je Skupština LAG Mura-Drava na kojoj je usvojena izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura- Drava za razdoblje do 2020. godine. U navedenom razdoblju radilo se na izradi letaka i brošura LAG-a, u kojem je sudjelovala i Općina Orehovica. Dana 25.8.2016. u prostoriji LAG-a održan je intervju sa 6 kandidata koji su zadovoljili propisane uvjete za raspisano radno mjesto voditelja LAG-a, budući da je dosadašnja voditeljica otišla na drugo radno mjesto. Načelnik Općine Orehovica bio je prisutan na navedenom intervjuu, kao član Povjerenstva za odabir kandidata.

Nove klupe i klecala u crkvi u Podbrestu nik Stjepanu Juriću postavljen je u rujnu 2015. godine, u znak zahvalnosti mještana Podbresta i Općine Orehovica za nesebičnu žrtvu Stjepana Jurića u obrani Republike Hrvatske. Pregled prskalica i raspršivača

Nove klupe i klecala u crkvi blažene Djevice Marije Kraljice u Podbrestu Na parkiralištu u Školskoj ulici u Orehovici, dana 25.8.2016. godine, U crkvi blažene Djevice Marije Kral- Agro Elektronika d.o.o. iz Višnjevca, jice u Podbrestu postavljene su ovlaštena stanica Ministarstva polnove klupe i klecala, izrađene od joprivrede za ispitivanje uređaja za masovnog drveta sa tapeciranim primjenu pesticida obavila je redo-

viti pregled prskalica i raspršivača radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene uvjete kako bi osigurale pravilan rad te sigurnost i zaštitu zdravlja primjenitelja, ljudi i životinja te zaštitu okoliša. Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji Projekt „Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji“ provodi se treću godinu na području Međimurske županije i svake go-

sjedištem, koje je izradio Brid d.o.o.

Odavanje počasti poginulom hrvatskom branitelju Stjepanu Juriću Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i na Dan hrvatskih branitelja 5. kolovoza 2016. počast Stjepanu Juriću, poginulom hrvatskom branitelju iz Podbresta, polaganjem vijenca kod njegovog spomenika, iskazali su općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal, predsjednik VMO Podbrest Mario Lončarić i predsjednik DVD Podbrest Igor Horvatić, zajedno sa Verom Jurić, majkom poginulog branitelja. Spome- Pregled prskalica i raspršivača u Orehovici


REVOSKE NOVINE dine je uključen sve veći broj općina i gradova. Aktivnosti projekta su: uzimanje uzoraka tla s poljoprivrednih površina radi kemijsko-fizikalnih parametara tla, izrada gnojidbene preporuke za poljoprivrednike, te izrada baza podataka, pedoloških karti i općih smjernica i zaključaka navedenih u Izvješću o rezultatima projekta. Cilj projekta je smanjenje troškova gnojidbe, povećanje prinosa, zaštita okoliša te dobivanje slike općeg stanja zemljišta na području jedinice lokalne samouprave. Nakon izvršenih analiza i dobivenih podataka, osim gnojidbene preporuke izrađuje se baza podataka i izvješće, dokumenti koji mogu poslužiti kao osnova za izradu projekata iz poljoprivrede, zaštite okoliša i sl., financiranih iz državnih i EU fondova. 23.8.2016. Načelnik Općine Orehovica sklopio je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrole plodnosti tla na području Međimurske županije“ s Agrokontrolom d.o.o. iz Zagreba. Ukupna cijena po uzorku iznosi 356,25 kuna, s tima da će Općina Orehovica sufinancirati 82 uzorka u postotnom iznosu od 40%, koliko će sufinancirati i Međimurska županija, dok će krajnji korisnici podmiriti preostalih 20% od ukupnog iznosa. Projekt kontrole plodnosti tla obuh-

8

Obilježavanje Dana Svih svetih u Podbrestu vaća poslove uzimanja uzoraka i podataka na terenu, dostavu uzoraka u laboratorija, laboratorijsku analizu uzoraka tla, interpretaciju rezultata, ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla te izdavanje preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluge. Dana 26.8.2016. objavljen je javni poziv zainteresiranima za projekt kontrole plodnosti tla na području Općine, koji je bio otvoren do 9.9.2016. Povjerenstvo je zaprimilo 23 zahtjeva od poljoprivrednih gospodarstava s područja Općine Orehovica za uzimanje 90 uzoraka, što iznosi 3,91 uzorka po gospodarstvu.

Obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara

Obilježavanje blagdana Svih svetih I ove godine, na blagdan Svih svetih, općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal, njegovi zamjenici Željko Martinec i Nedeljko Marić, predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Marko Hunjadi, predsjednici Vijeća mjesnih odbora Renato Plaftak, Mario Lončarić i Dragutin Klobučarić, članovi DVD-a Orehovica, Podbrest i Vularija, predsjednice udruge Sport za sve, Udruge žena Brest i Kluba umirovljenika Orehovica, te predsjednici NK Budućnost i NK Croatia, položili su vijence i zapalili svijeće za sve pokopane na mjesnim grobljima


9

REVOSKE NOVINE

u Orehovici i Podbrestu, kao i na spomenicima poginulom branitelju Stjepanu Juriću i palim borcima Narodnooslobodilačke vojske i žrtvama fašističkog terora u Podbrestu. „Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva“ Općina Orehovica uključila se u projekt „Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva“ kojim se odaje počast svima kojima je toranj značio neizmjerno puno tih gorkih dana. Za obnovu Vukovarskog vodotornja Općina Orehovica donirala je 5.000,00 kuna, dok se akciji na jednoj sjednici Vijeća priključilo i 7 vijećnika. Pojedinačne donacije vidljive su na web stranicama Grada Vukovara.

Darivanje povodom blagdana svetog Nikole učitelji pridružili su se akciji “I u „Budućnosti“ Podbrest. Nadalje, u mom gradu Vukovar svijetli”, te se utorak, 22. studenog 2016. godine okupili u četvrtak 17. studenoga u Društvenom domu u Orehovici, 2016. godine kod kružnog toka u Hrvatski Crveni križ proveo je akciju Orehovici i zapalilisvijeće u spomen dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji Dan sjećanja na žrtvu Vukovara na tragediju grada koji je svoju pat- darivanja krvi prisustvovale su 32 nju i herojsku obranu utkao u hrvat- osobe, od kojih je 26 darivalo krv, 18. studenoga građani Republike sku slobodu i neovisnost. a 6 su odbijene. Također, zabilježen Hrvatske obilježavaju Dan sjećanje 1 novi darivatelj. Gospođe Nada ja na žrtve Vukovara. Poštujući Mjerenje tlaka i šećera, darivanje Dreven i Marija Ružić organizirale Vukovar, njegovu žrtvu i heroje, krvi i mjerenje očnog tlaka i diop- su okrepu za sve darivatelje. Dana poštujemo sve žrtve i heroje Do- trije 8. prosinca u prostorijama Općine movinskog rata diljem Hrvatske jer Orehovica, Poliklinika Sv. Nikola Vukovar nije samo grad, on je sim- Povodom Svjetskog dana di- iz Varaždina provela je besplatno bol svehrvatske obrane, junaštva jabetičara Dom zdravlja Čakovec mjerenje očnog tlaka i besplatno i žrtve za neovisnu Republiku Hr- proveo je 14. studenog 2016. go- utvrđivanje dioptrije. vatsku. Mještani općine Orehovica dine besplatno mjerenje tlaka i te učenici OŠ Orehovica i njihovi šećera u krvi u prostorijama NK Darivanje povodom blagdana svetog Nikole Općina Orehovica je i ove godine povodom blagdana Svetog Nikole odlučila darivati svoje najmlađe mještane. Prigodni pokloni osigurani su za ukupno 253 djece vrtićke i predškolske dobi te za učenike OŠ Orehovica od 1.-4. razreda u ukupnoj vrijednosti od 3.098,42 kuna. Tekstove je pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica. Mjerenje tlaka i šećera u Podbrestu


REVOSKE NOVINE

10

UDRUGE I KLUBOVI DVD OREHOVICA Dobrovoljno vatrogasno društvo Orehovica od zadnjeg je broja naših novina bilo jako aktivno u društvenom životu našeg sela, ali i u vatrogasnim poslovima. Od intervencija smo imali nekoliko požara otvorenog prostora, koje smo uspješno ugasili. Također smo imali tehničku intervenciju otvaranja vrata na objektu koji koriste naši popularno zvani ‘raketari’, za ispaljivanje raketa za protugradnu obranu. Sa susjednim DVD-ima sa područja Općine Orehovica, održali smo i jednu lijepu tradiciju – stražu Božjeg groba. Ovim putem zahvaljujemo našem župniku, vlč. Damiru Slameku, na ukazanom povjerenju. Pomogli smo i u organiziranju naše Orehijade, koju sada već treću godinu za redom organizira KUD “Fijolica”. Ove godine bili smo aktivni i na natjecateljskom planu pa se tako u našoj organizaciji na igralištu NK Croatije održalo natjecanje Vatrogasne zajednice područja općina Belica- Mala Subotica – Orehovica, na kojem je sudjelovalo dvadesetak desetina. Ovom prilikom zahvaljujemo NK Croatia na dopuštenju korištenja terena. Kroz ovu godinu puno smo vremena uložili i na naš pomladak. Već početkom svibnja počeli smo vježbati za natjecanja koja su bila pred nama. Natjecanja smo započeli na općinskom natjecanju vatrogasne zajednice područja općina Belica – Mala Subotica – Orehovica koje se održalo u Vulariji 22.5.2016. godine. Na tom natjecanju smo nastupili sa dvije ekipe i osvojili 5. i 7. mjesto od 9 ekipa. Odmah nakon toga natjecanja uslijedilo je i županijsko vatrogasno natjecanje koje se održalo u Pal-

Podmladak DVD-a Orehovica inovcu a naše ekipe su osvojile 15. i 32. mjesto od 56 ekipa. Kako bismo podržali rad i prijateljskih nam DVD-a prijavili smo se i sudjelovali: 11.6.2016. godine na 1. kupu DVD-a Gornji Kuršanec u Gornjem Kuršancu i osvojili 3. i 11. mjesto od 16 ekipa; 18.6.2016. godine na 4. Dravskom kupu Donjeg Mihaljevca gdje smo osvojili 6. mjesto od 9 ekipa. Sudjelovali smo i na združenoj vježbi Vatrogasne zajednice područja općina Belica- Mala Subotica – Orehovica, koja se ove godine održala u Gardinovcu. Sudjelovalo je svih 9 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općina te ronioci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Pokazali smo da smo spremni odgovoriti na svaki zahtjev koji se postavi pred nas. Posebno zahvaljujemo Općini Orehovica te načelniku Franji Bukalu, koji nas financijski prate u radu. U 2017. godini imamo u planu nabavku polovnog vatrogasnog kombija kako bi si olakšali putovanja na natjecanja, pa stoga molimo mještane na dobrovoljni prilog. Na kraju, zahvaljujemo na izrazito dobroj i uspješnoj suradnji sa svim udrugama s područja Općine, te se nadamo da će tako i ostati.

Uz vatrogasni pozdrav, Vatru gasi, brata spasi! Josip Sušec DVD PODBREST DVD Podbrest u drugom dijelu godine vrši razne aktivnosti, kako na operativnom, tako i na natjecateljskom planu. U svibnju su s natjecanjima prvo započeli najmlađi članovi DVD-a. Na područnom natjecanju VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica u Vulariji, ekipa Djeca-muški osvojila je 4. mjesto. Na županijskom natjecanju u Palinovcu sudjelovali smo s istom ekipom. Djeca-muški nastupili su i na Memorijalu u Gornjem Kuršancu. Seniorske ekipe su nastupile na područnom natjecanju VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica u Orehovici, te je Muška A ekipa osvojila 8. mjesto a Muška B ekipa 2. mjesto. Muška B ekipa se plasirala na županijsko natjecanje u Cirkovljanu. Kao i svake godine, dio operativne postrojbe sudjelovao je na Javnoj vježbi “Gardinovec 2016.” zajedno sa osam drugih društava naše područne zajednice i Javnom vatrogasnom postrojbom grada Ča-


11

REVOSKE NOVINE nemoguće bez svesrdne podrške mještana Podbresta, jedinica lokalne vlasti te drugih udruga. Stoga se najsrdačnije zahvaljujemo načelniku Općine Orehovica Franji Bukalu, Općini Orehovica, Mjesnom odboru Podbrest, Udruzi žena Brest, NK Budućnost, SRD Diver i svima ostalima na pomoći koju su nam pružili u proteklom periodu. Igor Horvatić

Članovi DVD-a Podbrest na Javnoj vježbi “Gardinovec 2016.” kovca koja je stožerna postrojba za područje naših triju općina. Takve vježbe pomažu nam da se što bolje spremimo za moguće intervencije, ukoliko bude potrebe, također se provjerava ispravnost opreme, koordinacija zapovijedanja a na intervenciji nastupa više postrojbi. Društvo je tijekom godine u više navrata vršilo preventivne aktivnosti temeljem plana i programa za 2016 godinu. Izvršen je pregled hidrantske mreže u Podbrestu, raznošeni su promotivni letci kojima upozoravamo mještane na potencijalne opasnosti. Oprema koju posjedujemo je redovno održavana i servisirana, ona starija je i zamijenjena. Posjetili smo Osnovnu školu Orehovica, te zajedno s Centrom 112 mlade članove naše zajednice upozorili na potencijalne opasnosti i prezentirali opremu. Već tradicionalno smo sudjelovali na procesiji povodom proštenja u Podbrestu. Za blagdan Svih svetih sudjelovali smo na polaganju vijenca na grobljima u Orehovici i Podbrestu te na spomenicima u Podbrestu. Uz navedene aktivnosti održali smo više radnih akcija uređenja prostorija i okoliša vatrogasnog spremišta. Udruga žena Brest nam ponudila je da nam pomogne u uređenju okoliša podesta na kojem imamo izloženu našu staru špricu. Vrijedne

članice su posadile cvijeće i uljepšale dio našeg mjesta. Na tome im se najtoplije zahvaljujemo. Tijekom godine smo sudjelovali na svim proslavama naših bratskih društava na koje smo bili pozvani, te na nekoliko kulturnih manifestacija. Danas društvo broji pedesetak članova - izvršnih, operativnih, veterana; te petnaestak djece. Jedan od tih veterana, Feliks Šipuš ove godine je navršio 90 godina te smo ga zajedno s Klubom veterana Međimurske županije posjetili te mu zaželjeli još puno godina. Uz redovne radne akcije i sastanke koje društvo održava, ove godine su napravljena i dva druženja članstva. Sve ove aktivnosti bile bi

KLUB UMIROVLJENIKA OREHOVICA Jedan od važnih događaja u Klubu umirovljenika bili su sportski susreti 22.6.2016. gdje smo mi bili domaćini i organizatori ovog događaja. Sudjelovalo je sedam ekipa, odnosno sedam udruga i podružnica: Mihovljan, Prelog, Mačkovec, Novo Selo na Dravi (podružnice), Čakovec (udruga), umirovljenici iz Slovenije i mi kao domaćini. Sportski susreti održali su se u Mačkovcu u restoranu „Fontana“. Natjecanja su bila u šest disciplina i to u: pikadu, kuglanju-žene, kuglanju-muški, streljaštvu, šahu i kartanju. Sudjelovali smo u svim disciplinama i postigli zavidne rezultate. Pošto

Članovi Kluba umirovljenika na druženju nakon sportskih susreta


REVOSKE NOVINE

12

pripadamo Udruzi umirovljenika Čakovec, oni su za nas organizirali brojna putovanja te kulturne i zabavne programe. Ove godine slavi se 70 godina od osnivanja Udruge umirovljenika Međimurske županije. Kao predsjednica Kluba umirovljenika Orehovica, primila sam posebno priznanje. Svima koji podupiru naš rad, ovim putem zahvaljujem. Ujedno, svim članovima Kluba umirovljenika te svim mještanima Općine Orehovica želim sretan Božić te veselu i uspješnu 2017. godinu. “Pleh mužika” na smotri u Donjoj Dubravi lika nam je čast i potvrda kvalitete našeg rada što smo na temelju izvedbe tog spleta dobili poziv na KUD „FIJOLICA“ čak dvije državne smotre kao predUz brojne nastupe i aktivnosti u stavnici Međimurske županije. Tako 2016. godini KUD „Fijolica“ Ore- smo dana 12. studenoga 2016. gohovica sudjelovao je na Smotri iz- dine sudjelovali na 23. susretu hrvornog međimurskog folklora koja vatskih izvornih folklornih skupina se održala 18. i 19. lipnja 2016. u u Koprivnici u organizaciji HrvatskDonjoj Dubravi, gdje je prvi put iz- og sabora kulture, a u 2017. godini veden splet pod nazivom „Fašens- ćemo po prvi puta sudjelovati na ki pondelek v Revici“ uz pratnju Vinkovačkim jesenima. tamburaške sekcije i limene glazbe U srpnju ove godine, a prije ljetne Skandal benda. Radi se o scenskom stanke, članovi KUD-a imali su prikazu fašničkih običaja u Orehovi- druženje i vožnju čamcima po rijeci – prijepodnevni obilazak djece ci Dravi kod Donje Dubrave. Nakon selom te poslijepodnevno okupljan- vožnje uslijedile su mnoge zabavne je odraslih i fašnička zabava. Ve- igre i ugodno druženje. Justina Kocijan

KUD Fijolica na smotri u Donjoj Dubravi

Na poziv KUD-a „Tančec“ iz Rugvice, Jalševec Nartski kod Dugog Sela, 10. rujna 2016. godine KUD „Fijolica“ gostovao je po treći put na IX. smotri folklora „Posavino gdje su ti starine“ i to u sklopu kulturno-etnološko-gastronomske manifestacije “Ribarsko lađarske večeri “, koju je organizirala udruga Savskih lađara. KUD „Fijolica“ nastupao je sa spletom međimurskih pjesama i plesova pod nazivom „Klinček stoji pod oblokom“, a sudjelovala su i druga društva širom Hrvatske. Uz bogatu gastronomsku ponudu, nakon službenog dijela, uslijedilo je i druženje uz poznati tamburaški sastav „Barabe“ koje je potrajalo dugo u noć. 18. rujna 2016. godine sudjelovali smo na tradicionalnoj 19. kulturno-zabavnoj manifestaciji pod nazivom “Zeljarijada” koju organizira KUD Vidovec. 24. rujna 2016. na poziv Hrvatske samouprave Kiseg, s kojom surađujemo već dugi niz godina sudjelovali smo na „Kiseškoj berbi grožda i susretu međunarodnih puhačkih orkestara“ . Njihov pjevački zbor „Zora“ je dragi i redoviti gost na „Orehijadi“. Predstavili smo se s dva spleta međimurskih pjesama i plesova: spletom izvornih međimurskih pjesama pod nazivom


13 „Klinček stoji pod oblokom“ i koreografiranim spletom pod nazivom „Droga mama“. 5. studenog 2016. godine sudjelovali smo na priredbi povodom Dana zahvale za plodove zemlje koju je organizirala Udruga žena „Brest“ iz Podbresta. Predstavili smo se sa spletom „Fašenski pondelek v Revici“. Uz brojne dramske i pjevačke izvođače publika je bila oduševljena našim nastupom. 12. studenog ove godine KUD “Fijolica” iz Orehovice sudjelovao je kao izabrani predstavnik Međimurske županije na državnoj smotri izvornog folklora u Koprivnici i to scenskim prikazom reovskih fašničkih običaja. 11. prosinca 2016. godine sudjelovali smo na priredbi koju je organizirala Udruga žena Novo Selo na Dravi povodom blagdana svetog Nikole. 16. prosinca 2016. sudjelovali smo u prigodnom programu u Podbrestu u čast predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović koja je posjetila našu Općinu. Tamburaši i plesači i ove godine sudjelovat će za božićne blagdane u crkvi Majke Božje Fatimske u Orehovici, gdje će zajedno s crkvenim zborom svirati i pjevati na polnoćki i misi na Božić. Na kraju možemo istaknuti da nas u nadolazećoj 2017. godini očekuje puno važnih nastupa, i to već u proljeće kada se održava Županijska smotra koreografiranog folklora „Med Murom i Dravom“. Za smotru ćemo uvježbati dvije koreografije – Zagorje i Međimurje. Jedan od najvažnijih nastupa je onaj na Vinkovačkim jesenima. Dječja folklorna sekcija koja djeluje kao izvannastavne aktivnosti “Tamburaška skupina” i “Mali folklor” koje vode učitelji Zlatko Bacinger i Ivana Čurila u okviru Osnovne škole Orehovica također je ostvarila zapažene rezultate. Nakon ljetne

REVOSKE NOVINE

stanke okupili su se u još većem broju pa trenutno broje 20 plesača i 7 svirača. Prvi nastup ove sezone bio je na 13. dječjem folklornom festivalu u Svetoj Nedjelji. Poziv na festival su dobili na temelju pozitivnih komentara prosudbene komisije na 15. smotri dječjeg folklornog stvaralaštva u Maloj Subotici na kojoj su sudjelovali u studenome 2015. Uz brojna društva iz raznih krajeva RH predstavili su se spletom izvornih međimurskih brojalica i plesova pod nazivom „Sveti, sveti sončece“. Dana 5. studenoga 2016. nastupili su na 16. smotri dječjeg folklornog stvaralaštva održana u Maloj Subotici. Na temelju nastupa član prosudbene komisije g. Goran Knežević, selektor HDFKiV, predložio ih je za sudjelovanje na dječjim Vinkovačkim jesenima 2017. 15. prosinca nastupili su na tradicionalnoj božićnoj priredbi OŠ Orehovica. Uz nastupe na susretima i smotrama dječjeg folklora, nastupali su i s odraslim sekcijama KUD-a „Fijolica“ u Podbrestu i Koprivnici. Uspješnu 2016. godinu KUD „Fijolica“ završava sa svojom tradicionalnom „Štefanjskom priredbom“ koja će se održati 26. prosinca 2016. u 17,00 sati u dvorani Društvenog doma u Orehovici. Ovim Vas putem pozivamo na priredbu gdje Vas očekuje bogati program.

Seniori NK “Budućnost” Podbrest

Čekamo Vas i nadamo se brojnom odazivu. Pozivaju se i svi koji imaju volje i želje da postanu članovi KUD-a „Fijolica“. Petra Krčmar NK „BUDUĆNOST“ PODBREST U drugoj polovici godine NK „Budućnost“ Podbrest krenuo je vrlo aktivno oko konsolidiranja svojih redova. Seniorskoj ekipi priključilo se nekoliko novih igrača, a vratila su se i neka „stara“ imena. U novu sezonu 2016./17. krenulo se ozbiljno te uz puno rada i treninga pod vodstvom Novak Zlatka polusezonu smo završili na odličnoj 1. poziciji. Od 12 odigranih utakmica imamo 9 pobjeda, 3 neriješena rezultata i ni jednu izgubljenu utakmicu. Gol razlika je također za svaku pohvalu - uz 52 postignuta gola primljena su samo 11. Za proljetni dio sezone, uz još nekoliko pojačanja, želimo zadržati prvu poziciju i plasirati se u viši rang natjecanja. U Klubu uz seniore djeluju pioniri i veterani. Pioniri se natječu u skupini B koja ima 7 klubova te se igra trokružno. Jesenski dio sezone završili su na 4. poziciji s 13 bodova, uz 4 pobjede, jedan neriješen rezultat i 4 izgubljene utakmice. Može


REVOSKE NOVINE se reći da su u zlatnoj sredini. Ovim putem pozivamo sve mlade koji se još žele uključiti da to svakako učine, ne samo zbog popunjavanja broja djece već zbog bavljenja sportom, druženja i stjecanja novih prijatelja. Također apeliramo na roditelje da se više angažiraju oko prijevoza djece i da dođu na utakmice i podrže svoje najmlađe. Pod vodstvom Tihomira Halića sigurno će se u nastavku sezone učiniti sve da se što više primaknu vrhu tablice. Veterani su standardno u samom vrhu, tako na kraju jeseni zauzimaju 2. mjesto. Natječu se u istočnoj skupini, te od 8 odigranih utakmica imaju šest pobjeda, jedan neriješen ishod i jednu izgubljenu utakmicu. Njihov cilj od početka sezone je prvo mjesto i zasigurno će u proljeće sve učiniti da to ostvare. 9. srpnja 2016. NK Budućnost tradicionalno je organizirao malonogometni turnir „Med vulicama“. Pobjednik je bila ekipa Prvomajske ulice. Uz nogomet, viseću kuglanu, živu glazbu, jelo i piće turnir je ove godine bio izvrsno posječen. Ovim putem zahvaljujemo se Udruzi žena „Brest“ koja je pripremala langoše, a prilog od prodaje darovala Klubu. Na samom kraju zahvaljujemo se Općini Orehovica i načelniku Franji Bukalu, svim sponzorima, navijačima i simpatizerima koji su nam pomagali u dosadašnjem radu. Sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2017. godinu želi Vam NK „Budućnost“ Podbrest. Denis Višnjić NK CROATIA OREHOVICA Nažalost, ovaj članak o rezultatima i djelovanju Nogometnog kluba Croatia započet ćemo s dijametralno suprotnim raspoloženjem u usporedbi s prošlim. Kao što većina vas, poštovanih čitatelja Revoskih novina, zna, prošli izvještaj o rezu-

14

Igrači NK “Croatia” u Tandernu ltatima Kluba započeli smo s nadom da će seniorska ekipa uspjeti zadržati prvo mjesto na tablici II. županijske lige skupine A u kojoj se natječe 16 ekipa. Pisali smo da pet kola prije kraja sezone NK Croatia ima 3 boda prednosti pred drugoplasiranim. Ta prednost održala se do posljednjih kola kada je, nažalost, ponestalo sportske sreće za veliki uspjeh ‘’revoskih’’ dečki. Tako je sezonu 2015./2016. NK Croatia završio na drugom mjestu s osvojenih 64 bodova. Usprkos neosvajanju prvoga mjesta, treba čestitati igračima, treneru, upravi te istinskim navijačima NK Croatia na rezultatima prošle sezone, jer ponajprije, ti rezultati ostvareni su s domaćim dečkima koji su tijekom cijele sezone davali sve od sebe te su se do zadnjega trenutka borili s daleko boljim (financijski!) klubovima od sebe. S miješanim osjećajima, 12. lipnja 2016., krenulo se na zasluženu stanku koja nije predugo potrajala. Dakako, za mnoge ljude u Klubu ta stanka nikad ni nije započela. Održavao se teren, čistile su se prostorije Kluba te su započinjali planovi i pripreme za daljnji rad Kluba o kojima ćemo pisati u sljedećim redovima. Već prvi vikend mjeseca srpnja bio je rezerviran za tradicionalni malonogometni turnir ‘’Med vulicama’’ koji organizira NK Croa-

tia. Kroz dva dana natjecanja, nastupilo je 6 ekipa koje su se, u dobroj atmosferi, u svakoj utakmici borili kako bi osvojile prestižni pehar najbolje malonogometne ekipe na prostoru Orehovice te bar na godinu dana, do sljedećeg turnira, imali povlasticu nabijanja te činjenice ostalima na nos. Na turniru su nastupile sljedeće ekipe: AGE, Brazilija, Lepe strele, Tequila boys, Amateri (ekipa iz romskoga naselja Orehovica) te, po prvi puta na turniru, ekipa Općine Orehovice koju su sačinjavali dečki koji vrijedno uređuju okoliš Općine Orehovica i koju je vodio, svima nam poznati, gospodin Vlado Kolar – Čerček. Nakon prvog dana razigravanja po skupini, četiri ekipe plasirale su se u nedjeljna polufinala. To su bile ekipe Tequila boys, AGE, Brazilija te Općina Orehovica. U finalu su se sastale ekipe Brazilije i Tequila boysa. Pobjednik se dobio, nakon uzbudljive utakmice, tek nakon raspucavanja sa 6 metara. Pobjedu je odnijela ekipa Tequila boys koja je tako ponijela titulu najbolje malonogometne ekipe do sljedećeg turnira. Zahvaljujemo svima koji su omogućili održavanje ove manifestacije sporta i ugodnog druženja u lijepoj atmosferi. Već 19. srpnja krenulo se u pripreme za sljedeću sezonu. Kadar momčadi ostao je skoro nepromijenjen u odnosu na prijašnju sezonu


15 pa se očekivalo kako će se dobri rezultati nastaviti i dalje. No, prije nego se krenulo u službenu bitku za bodove i za što bolji rezultat, ekipa NK Croatije te svi članovi uprave i najvjerniji simpatizeri Kluba krenuli su na put u Njemačku, točnije u grad Tandern nedaleko Münchena. Naime, tamo su nas dragi sportski prijatelji na čelu s njihovim predsjednikom ‘’Revofčoncom’’ Marijom Klobučarićem pozvali na turnir u velikom nogometu, a cijeli izlet bio je sufinanciran sredstvima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te općine Orehovica. Za Tandern se krenulo u ranim jutarnjim satima 22. srpnja te se tamo ostalo do 24. srpnja. Na turniru je nastupilo 6 ekipa iz Njemačke, Švicarske i, naravno, Hrvatske. Ekipa NK Croatije Orehovica pobrala je simpatije, kako u sportskom, tako i u društvenom smislu, svih ljudi koji su se zatekli na tom turniru te je osvojila 3. mjesto. Tijekom boravka u Tandernu, što je bio i cilj puta, stekla su se te obnovila prijateljstva s ljudima iz inozemstva koja će se nastaviti razvijati i u budućnosti. Domaćini iz Njemačke pobrinuli su se da nam boravak u njihovom mjestu protekne u najboljem raspoloženju i ugodnom sjećanju te im ovom prilikom zahvaljujemo od srca: Danke, Tandern! Čim se vratilo iz Njemačke krenulo se u trenažni proces. Treninzi su se održavali tri puta tjedno pod vodsvom ‘’starog’’ trenera, gospodina Miljenka Balija. Prije početka službenih utakmica, odigralo se nekoliko prijateljskih utakmica na kojima se bildala kondicija te uvježbavao tehničko-taktički sustav. Prve službene utakmice odigrale su se u kupu na kojem se natječu sve momčadi Međimurske županije. Preskočile su se prve dvije stepenice da bi bili zaustavljeni u trećem kolu od renomiranijeg kluba iz Novog Sela Rok tek nakon raspucavanja s 11 metara. Prvenstvo je započe-

REVOSKE NOVINE

lo 21. kolovoza 2016. domaćom utakmicom s ekipom Borca iz Turčišća u kojoj se zabilježila visoka pobjeda. Takav start prvenstva nije mogao ljepše započeti, ali isto tako nije mogao nagovijestiti što će se događati u daljnjem proteku natjecanja. Dečki, na čelu s njihovim trenerom, i dalje su vrijedno radili, no rezultati nisu bili ni blizu onih s prošle sezone. Zaredalo se s nekoliko poraza u kojima je, doslovno, sportska sreća napustila ekipu NK Croatia. Momčad se i dalje nastavila boriti te smo na kraju prvenstva zauzeli 11. mjesto s 4 pobjede, 2 neodlučena rezultata i 9 poraza, što nam je na kraju donijelo 14 bodova. Proljetni dio prvenstva započinje 12. ožujka 2017. godine te smo uvjereni kako ćemo, uz dodatan rad, popraviti rezultate jesenskog dijela sezone. Što se tiče ostalih aktivnosti u i oko Kluba, u prošlom broju pisali smo kako smo pristupili sjeći drveća oko igrališta te smo najavili sadnju novog bilja oko igrališta kako bi prostor oko igrališta bio lijepo uređen. U suradnji s Općinom Orehovica, koja je financijski popratila sadnju, novo bilje je posađeno te sada prostor oko igrališta izgleda punije te puno ljepše. Nastavilo se i s uređivanjem novoga pomoćnoga igrališta pa su se i nabavili golovi za to igralište čija će instalacija uslijediti prije početka proljetnog dijela natjecanja. Također, u planu je i nabavka stupova te mreže iza golova na pomoćnom igralištu kako bi se treninzi mogli održavati bez ikakvih smetnji. Nadalje, na brijegu gdje stoje navijači i bodre svoju ekipu instalirale su se klupice kako bi navijačima bilo još udobnije pratiti utakmice. Klupice su bile donacija gospodina Andrije Severa te mu ovim putem zahvaljujemo na tome. Zahvaljujemo i svima koji su potpomogli instalaciju spomenutih klupica. U tijeku je i nabavka dodatnih reflektora za

rasvjetu igrališta kako bi se treninzi mogli održavati kasnije, pošto velika većina igrača radi poslijepodne. Zbog dotrajalosti terena za igru odlučeno je kako će se isti sanirati prije početka sezone, u prvim danima ljepšeg, toplijeg vremena. Iznajmit će se posebni strojevi koji provjetravaju samo tlo terena te će se ubrizgati pijesak kako bi teren bio što mekaniji. Također, tijekom prosinca i početkom veljače održat će se turniri u kartaškoj igri Bela u prostorijama Kluba pa ovim putem pozivamo sve ljubitelje ove igre, i one koji će tek postati, da nam se pridruže. Krajem siječnja održat će se i Godišnja skupština NK Croatija na kojoj će biti iznešeni svi detalji rada Kluba u protekloj godini te planovi rada za iduću godinu. U Klubu se i dalje provodi politika igranja domaćih dečki koji ne primaju nikakvu naknadu za igranje u istom, što je rijetkost u današnjem svijetu nogometa, kako smo pisali i u prošlom broju. Ti dečki zaslužili su podršku, osobito u ovim vremenima, zato molimo sve navijače, simpatizere i mještane Orehovice da ih dođu podržati. S vašom podrškom i malo više sportske sreće, rezultati će se, uvjereni smo, poboljšati. NK Croatia zahvaljuje svim navijačima, simpatizerima i dobročiniteljima na njihovoj podršci, sponzorstvu ili bilo kojoj vrsti dobrog djela koja su se činila tijekom godine kako bi Klub mogao normalno funkcionirati. Iz tog razloga, Klub će vam se ove, kao i svake godine, zahvaliti prigodnim kalendarima koji će se početi dijeliti poslije Božića. Na kraju, svim žiteljima Općine Orehovica Nogometni Klub Croatia želi blagoslovljen Božić te sretnu i lijepim trenucima ispunjenu novu 2017. godinu. Sportski pozdrav!

Marko Ružić


REVOSKE NOVINE

16

OREHOVICAWIRELESS Udruga OrehovicaWireless je krajem 2015. godine na natječaju kojeg je raspisala Općina Orehovica kandidirala projekt „HotSpot“. Projekt je prihvaćen od strane Općine te smo dobar dio aktivnosti u 2016. godini usmjerili upravo na taj projekt. Projektom smo naumili pokriti sva autobusna stajališta te javne objekte u sva 3 naselja Općine Orehovica. Rezultat projekta je 7 lokacija (u Orehovici: prostorije Općine, ambulante, Društvenog doma i sportsko-vatrogasnog objekta, u Podbrestu: prostorije NK Budućnosti, Društvenog doma i u Vulariji: prostorije DVD-a i Društvenog doma) pokrivenih signalom HotSpot mreže sa ukupno 15 antena. Uskoro planiramo mrežu otvoriti za spajanje svim mještanima koji se nađu u području pokrivenosti signalom. Osim mreže za goste, ista oprema koristi se i za pružanje veze organizacijama na području Općine koje koriste javne prostore pokrivene bežičnom mrežom. Osim projekta HotSpot, postavili smo opremu za spajanje na kontejner koji koristi Vijeće romske nacionalne manjine. Poboljšali smo antene za vezu između pristupnih točaka Igralište i Gorice (preko te

Članice udruge “Sport za sve” u Sigetu veze ide veza do Vularije), te smo poboljšali antene za vezu između točaka Gorice i Vularija. Također smo postavili novu vezu na relaciji Gorice – Čakovec radi pristupa do prijateljske mreže MeđimurjeWireless i mogućnosti spajanja na optičku infrastrukturu Hrvatskog Telekoma. Početkom sljedeće godine planiramo postaviti video nadzor na sportsko-vatrogasni objekt u Orehovici kako bi povećali sigurnost objekta i opreme udruga, klubova i društava u njemu. Robert Poljak

„SPORT ZA SVE“ OREHOVICA Počelo je ponovno naše redovito okupljanje. Udruga „Sport za sve“ Orehovica od 3.11.2016. svakog ponedjeljka i četvrtka od 18,45 do 19,45 sati organizira vježbanje aerobika u dvorani Društvenog doma u Orehovici. Tijekom godine nabavili smo nove ležaljke i bučice. Dio nas posjetilo je grad Pečuh u susjednoj nam Mađarskoj, Sigetsku utvrdu pred kojom je poginuo Nikola Šubić Zrinski te Park mađarsko-turskog prijateljstva gdje je grob sultana Sulejmana te njegova i Šubićeva bista. Nadamo se da razmišljate o sebi, o svom zdravlju i da ćete nam se ubuduće pridružiti na vježbanju uz dobro poznat moto “U zdravom tijelu, zdrav duh”. Sve što Vam je potrebno su dobra volja, malo slobodnog vremena, patike, ručnik i bočica vode i 10 kuna. Radujemo se Vašem dolasku i zajedničkom druženju kroz vježbanje! Nataša Martinec

Članovi udruge OrehovicaWireless u akciji postavljanja novog komunikacijskog ormara


17

REVOSKE NOVINE nje, pekle su se kobasice i lovačka salama uz dobru kapljicu za koju se pobrinuo Franjo Horvat Frenki iz Podbresta (La Dolcevita). Ujedno molimo prolaznike da ne čupaju i ne uzimaju borove na jezeru jer će s godinama to biti jedan lijepi zeleni zid u dužini od 150 metara. 2017. godine je u planu i sadnja na sjevernoj strani jezera u dužini od 100 metara. Zahvaljujemo se još jednom svima koji su se odazvali i pomogli na bilo koji način. BISTRO! Branko Mišić

Članovi SRD “Diver” na općinskom kupu SRD DIVER

akcija, ali ova zadnja i najveća radila se nedugo na jezeru Mičigen. Ove je Općinski kup općine Mala Subotica godine uređen nasip s južne strane 24.7.2016. SRD Diver je bio domaćin jezera na kojem je posađeno oko općinskog kupa, koji se održava 100 komada borova. Oni su naručesvake četiri godine. Svake se go- ni u Šumariji – Vrtni centar Vinica, a dine natječu 4 društva, a to su SRD dopremili su ih Branko Mišić i MarŠaran – Mala Subotica, SRD Linjak ijan Čerjavić. 29.10.2016. na radnu – Palovec, SRD Klen – Držimurec akciju odazvali su se sljedeći člaStrelec i SRD Diver Podbrest i Sveti novi: Marijan Čerjavić, Josip Kuhar, Križ. Tog je dana vrijeme bilo odlič- Stanislav Horvatić, Boro Habjan, no, toplo i sunčano. Nakon izvlačen- Franjo Strahije, Antonio Rogina i ja brojeva započelo je natjecanje. Za Branko Mišić. Nakon završetka sadekipu Divera lovili su Marijan Halić, Šeki Ajderpašić, Stjepan Klobučarić, Nikola Poznić, Boris Klarić te predsjednik Divera Branko Mišić. Nakon trosatne borbe na stazi, 1. mjesto osvojila je ekipa Divera a njihov je natjecatelj Boris Klarić bio najbolji na stazi. 2. mjesto osvojio je Linjak, Palovec, 3. mjesto Klen, Držimurec Strelec a 4. mjesto Šaran, Mala Subotica. Nakon proglašenja i podjele pehara slijedilo je druženje uz diver grah kojeg uvijek fenomenalno kuha član Divera Mladen Topličanec iz Orehovice. Zahvaljujemo se svima koji su pomogli oko organizacije. Sadnja borova na jezeru Mičigen SRD Diver održao je nekoliko radnih

UDRUGA ŽENA “BREST” PODBREST Putem naših omiljenih Revoskih novin obavijestili bi naše mještane o aktivnostima koje je Udruga žena Brest Podbrest provodila u proteklom periodu. 23.4.2016. sudjelovale smo na „Orehijadi – festivalu oreha i sega ka kcoj ide“ u Orehovici te osvojile 3. mjesto za kolač. 30.4.2016. na poziv župana Matije Posavca, sudjelovale smo na Danima Međimurske županije svojim unikatnim radovima na štandu u centru grada Čakovca. 4.6.2016.

Podmladak Udruge žene “Brest” Podbrest


REVOSKE NOVINE organizirale smo izlet za članice i podupirajuće članove na 51. sajam „Flora art“ u Zagrebu. 12.5.2016. na red je došlo i uređivanje okoliša Doma kulture, gdje smo pripremile teren i zasadile cvijeće koje je pribavila Općina. 11.6.2016. donirale smo Udruzi „Stakleno zvono“ iz Varaždina iznos od 300 kuna kao pomoć za rad i djelovanje te Udruge. 18.6.2016. na poziv Udruge neizlječivih, odazvale smo se na šetnju na Marini Prelog, te pritom donirale 100 kuna za tombolu. 19.6.2016. kupile smo 6 betonskih žardinjera u vrijednosti od 750 kuna koje smo postavile ispred kapele svetog Ivana Nepomuka u Podbrestu, te zasadile cvijeće i uredile okoliš oko kapele. 20.6.2016. uredile smo i pripremile teren za sadnju sezonskog cvijeća i trajnica koji su kupili vatrogasci oko stare vatrogasne šprice u Podbrestu. 9.7.2016. našim dragim nogometašima NK Budućnosti Podbrest pekle smo langoše na njihovom turniru. 17.9.2016. sudjelovale smo na 2. festivalu međimurskih slastica „Bakini kolači“ u Murskom Središću. 5.11.2016. organizirale smo priredbu u Društvenom domu u Podbrestu. 27.11.2016. održale smo 6. tradicionalnu prodajnu izložbu božićne tematike. Osim gore nabrojenog organizirale smo svetu misu za Udrugu neizlječivih, te predavanje o palijativnoj skrbi, problemima i poteškoćama palijativnih bolesnika, te istu Udrugu pomogle sa 800 kuna. Dva puta tjedno imamo radionice na kojima izrađujemo unikatne predmete i družimo se. Svi ste pozvani, od 6 do 96 godina. Možda koje događanje i nismo spomenule, pa vas podsjećamo da sve naše aktivnosti možete pratiti putem naše facebook stranice „Udruga žena Brest“. Našu stranicu prati skoro 400 fanova sa gotovo svih kontinenata. Pratite nas i Vi! Veselimo se svima koji nas posjete i

18

Članice Udruge žena “Brest” Podbrest koji nam pomažu. Vidimo se! Danica Cirkvenčić Priredba Udruge žena Brest 5.11.2016. u Domu kulture u Podbrestu pred više od 200 gledatelja održana je priredba koju je organizirala naša Udruga. Na priredbi su sudjelovali KUD „Fijolica“ Orehovica, folklorna sekcija i tamburaši. Nastupila je i Udruga umirovljenika Prelog sa pjevačkim zborom koji je izveo pjesme Prolazi sve, Mama Juanita, Santa Lucija, a dramsko-plesna grupa je izvela kabare točke „Dimnjačar“ i „Nadalina“. Recitirale su najmlađe: Dina Mišić, Anela Krčmar i Larisa Novak, kao i nešto starije: gospođa Sušec iz Orehovice i Katarina Bašek iz Dunjkovca. Udruga žena Novo Selo na Dravi tj. njihova dramska sekcija izvela je predstavu “Godišnjica braka”, autora Stjepana Halića, rodom iz Podbresta. U veseloj izvedbi glumili su: Darinka Halić, Smiljana Makarić, Radmila Tkalčec, Danijela Pristavec, Katarina Foder, a šaptačica je bila Martina Mulac. Vrhunac večeri je bila premijerna izvedba pjesme o Podbrestu „Moj Podbrest“. Izveli su je tamburaši KUD-a Šandorovec. Autor teksta je

Stjepan Halić, a autor glazbe i vokal Ivan Mađarić. Premijernu pjesmu možete čuti i vidjeti na facebook stranici Udruge žena Brest. Božićna prodajna izložba 27.11.2016. Udruga žena Brest iz Podbresta je organizirala tradicionalnu prodajnu izložbu svojih unikatnih radova sa adventskom i božićnom tematikom. Članice Udruge žena predstavile su svoje radove te po pristupačnim cijenama omogućile svojim mještanima da ukrase domove za Božić, a istovremeno da od prihoda prodanih radova pomognu rad Udruge. Uz veliki odaziv mještana i gostiju, najviše „prometa“ ostvario je dječji kutak Udruge gdje su mlade članice Udruge predstavile svoje radove, a slatkiši su bili poklon uz svaki kupljeni uradak. Na izložbi su nastupili Zbor umirovljenika Čakovec te Dina Mišić, Anela Krčmar, Lorena Vinko i Larisa Novak, svojim recitacijama i pjesmom. Svi gosti i posjetitelji bili su počašćeni jelom i pićem na domjenku. Prihod koji je ostvaren od prodaje upotrijebit će se za daljnji rad i aktivnosti Udruge, a jedan dio će po običaju biti doniran u humanitarne svrhe. Želimir Halić


19

REVOSKE NOVINE

DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA Republika Hrvatska se ubraja u države sa visokim udjelom starog stanovništva. Prema popisu stanovništva od 2011. godine 17,7% ukupnog stanovništva je starije od 65 godina, što je međunarodno prihvaćena dobna granica za ulazak u starost. Već udio od 8 % starijih od 65 i više pokazatelj je da je neka država zakoračila u demografsku starost. Među hrvatskim županijama razlike nisu velike. Petnaest ih pripada tipu koja se metodološki naziva – duboka starost; u toj je skupini i Međimurska županija. Udio osoba sa teškoćama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i smanjene fizičke pokretljivosti raste sa kronološkom dobi. Kao država smo nepripremljeni za demografsko starenje što znači da se u ukupnom stanovništvu podrazumijeva porast broja osoba starijih od 60 godina, ali time nismo drugačiji

od susjednih država, jer je posvuda razvoj usluga na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini uvažavajući raznovrsnost potreba korisnika u fazi razvoja. Teško je razraditi prioritete obzirom na financijska ograničenja zajednice, uvažavajući specifičnosti lokalne sredine, načine života, bazičnu potrebu završavanja životnog ciklusa u poznatoj sredini, iako se kontinuirano promišlja i o prekograničnom pružanju socijalnih usluga. Socijalna skrb za starije osobe regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi, Obiteljskim zakonom, Zakonom o udomiteljstvu, nizom podzakonskih akata i općim aktima jedinica lokalne i regionalne samouprave. Zakonom o socijalnoj skrbi starija populacija ostvaruje prava na novčane naknade i socijalne usluge. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je definiralo ciljeve i načine

Korisnici i djelatnici Doma na hodočašću u Mariji Bistrici

ostvarivanja skrbi za starije osobe gdje je navedena standardizacija usluga, usklađivanje cijena u mreži usluga i redefiniranje načina ostvarivanja prava. Trenutno na nivou države funkcionira 45 tzv. „županijskih domova“, gdje je osnivač doma županija, a gdje je prema statističkim podacima bilo smješteno oko 16 tisuća osoba starih 65 i više godina. Problemi sa kojima se susreću obitelji u Hrvatskoj, siromaštvo i nasilje drastično ugrožavaju prava starijih osoba koje sve teže uspijevaju zadovoljiti osnovne potrebe i možemo reći da siromaštvo starijih raste svakodnevno uslijed mjera koje im ugrožavaju kvalitetu života (svakodnevna poskupljenja hrane, energenata) a prava iz sustava zdravstva se smanjuju. Propadanje psihofizičkih funkcija uzrok je potrebi kvalitetnije i bolje skrbi u svim segmentima društva, a realnost je brutalno crna. Gotovo više nitko nema percepciju dubine krize u kojoj živimo i kod starijih ljudi sve je izraženiji pesimizam i osjećaj straha od godina koje dolaze, jer su mirovine nedostatne za osnovne stvari, svjedočimo rastućem siromaštvu starijih osoba. Umirovljenici danas dobro moraju napraviti prioritete, kupiti komadić mesa, lijek ili platiti režije. No visoka stopa nezaposlenosti koja svakodnevno raste na području županije uvjetuje i nemogućnost djece da pomognu svojim roditeljima, jer i sami ili ne rade ili uzdržavaju svoju odraslu nezaposlenu djecu, a ponekad i njihove obitelji. Osjećaj nemoći pritišće hrvatske obitelji, jer iz dana u dan smanjuju se prava, a rastu obveze. Život u instituciji, osigurava vrlo dobru skrb o svim potrebama starije populacije, dane proživljavaju u


REVOSKE NOVINE jednoj zaštićenoj sredini u uvjetima gdje su usluge na visokoj razini. Adekvatna i prilagođena prehrana, toplo ozračje, mogućnosti zadovoljavanja potreba za liječničkim pregledima, nadzor medicinskog osoblja, smanjene mogućnosti dobivanja infekcija, fizioterapeutski tretmani, razne socijalne aktivnosti koje su usmjerene na uključivanje korisnika, uvjetuju percepciju da je u današnje vrijeme, ako čovjek posloži svoj život, dobro živjeti u Domu. Najčešći razlog dolaska u Dom je starost u kojoj funkcionalne sposobnosti opadaju, bolest, usamljenost, socijalna izoliranost i nemogućnost članova obitelji da se adekvatno i u mjeri u kojoj to osobe očekuju obitelji, prvenstveno djeca brinu o njima. Prilikom dolaska u ustanovu svi korisnici proživljavaju razdoblje adaptacije, koja je lakše ako je dolazak u dom bio osobni izbor, ali vrlo često je to uvjetovano stanjem nemoći i potrebom za dvadesetčetverostnom skrbi što bilo koja obitelj ako ljudi rade, ne može osigurati. Ponekada starije osobe uslijed psihofizičkih promjena i promjena ličnosti, neredovitog uzimanja terapije iskazuju i promjene u ponašanju do granice ugrožavajućeg ponašanja za sebe, ali i okolinu ( ne znaju upaliti vatru da bi podgrijali hranu, izgube osjete mirisa pa puste plin, ostave grijaća tijela da rade). Specifične potrebe starijih i nemoćnih osoba smještenih u instituciju socijalne skrbi zahtijevaju pojačanu senzibilizaciju zajednice, uz naglašenu stručnost osoba specijaliziranih kompetencija za skrb o ovoj populaciji. Stresno stanje koje uvjetuje dolazak u Dom, neovisno o motivaciji, važno je prepoznati i korisniku ustanove omogućiti dobru prilagodbu što ovisi o unapređenju usluga same institucije. Stoga je važno i nužno kontinuirano ulaganje u ljudske resurse i adek-

20

vatnu fizičku infrastrukturu za ciljanu skupinu korisnika. Ponekada stvarna, a ponekada samo percipirana smanjena potpora obitelji realnost je života, odrasla djeca imaju svoje osobne i egzistencijalne probleme i sve teže balansiraju između potreba primarne obitelji i ostarjelih, sve nemoćnijih i ovisnijih roditelja. U ovakvim situacijama važnost dobrih zaštitnih čimbenika je neupitna, razvoj dobre socijalne podrške u okviru institucije smanjuje socijalnu isključenost, stvara osjećaj ugode zbog sudjelovanja u novim aktivnostima, gdje je važno biti dio skupine sličnih interesa i dobi. Potrebe za institucionalnim oblikom smještaja sve su veće, stoga je nužno povećavati smještajne kapacitete, pri čemu je važno voditi računa o kompetentnosti timova koji skrbe o starijoj populaciji. Naš Dom za odrasle osobe Orehovica, pruža usluge dugotrajnog smještaja za odrasle osobe s mentalnim smetnjama, pruža usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije, usluge organiziranog slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza, savjetodavnog rada i drugih programa u lokanoj sredini s ciljem poboljšanja života odraslih osoba s mentalnim smetnjama. Dom pruža i usluge psihosocijalne podrške kao stručne pomoći u obitelji, usluge dnevnog boravka, organiziranog stanovanja i privremenog smještaja, kao i pružanje skrbi beskućnicima u ekstremnim vremenskim prilikama. Osnivač Doma je Republika Hrvatska. Dom djeluje u tri zgrade, jedna na drugu nadovezane, građene u različitim vremenskim periodima. Najstarija zgrada građena je nakon I. svjetskog rata kao bivša granična

vojarna, a rješenjem Skupštine Kotara Prelog 1948. godine u njoj je osnovan Dom za stare i nemoćne osobe Orehovica. Drugi objekt dograđen je 1975. godine. Najnovija zgrada s proširenim smještajnim paviljonom, novom kuhinjom i blagovaonom izgrađena je 1990. godine. Trenutno se na dugotrajnom smještaju u Domu nalazi 164 korisnika, a u organiziranom stanovanju još njih petoro. Ova ustanova kreće u pravcu podizanja kvalitete smještaja korisnika iznad postojećih uvjeta smještaja i pružanja usluge zbrinjavanja. Podizanje kvalitete zbrinjavanja i pružanja novih socijalnih usluga ustanove, te uvođenje alternativnih oblika socijalnih usluga u lokalnoj zajednici vodit će deinstitucionalizaciji, individualizaciji zbrinjavanja, te vraćanju integriteta i ostvarivanja osobnih prava osoba s mentalnim oštećenjima. Svojim radom ubuduće, ustanova namjerava svim raspoloživim kapacitetima i potpuno novim oblicima i metodama pridonijeti humanijem zbrinjavanju osoba s mentalnim oštećenjima, bilo da se zbrinjavanje realizira u samoj ustanovi za one korisnike koje neće biti moguće nikako uključiti zbog težine njihove bolesti u transformirane oblike zbrinjavanja, bilo da se pružanje usluge zbrinjavanja planira izvan ustanove, u vlastitoj obitelji, u lokalnoj zajednici. Zadatak je svakog radnika Doma za odrasle osobe Orehovica , poštivati, uvažavati, stimulirati i podržavati korisnika. Radnik mora biti usmjeren na različite tretmane korisnika, mora biti pouzdan i služiti kao model korisniku a to je i naša vizija budućeg razvoja ustanove. Ravnateljica Suzana Belović, dipl.soc.radnica


21

REVOSKE NOVINE

VIJESTI IZ ŽUPE Dragi čitatelji općinskog lista Revoske novine, sve vas od srca pozdravljam. Želim vam svako dobro povodom Božića, rođenja Krista Gospodina i puno mira i zdravlja u novoj godini. Ova godina već ide svojem kraju i brzo nam se približio Božić. Kao da smo jučer slavili Uskrs, ušli u ljeto, a sad je već zima. Brzo nam prolazi vrijeme, svaki je mjesec kratak, ali u svakom mjesecu se nešto lijepo i pozitivno događa za našu Župu i Općinu. Zato je dobro staviti na papir i ostaviti za trajni spomen neke važne događaje u župi. Jedan od važnih događaja ove godine je nabava novih klupa-klecala za crkvu u Podbrestu. Odluku o nabavi donijeli smo na sastanku odbornika. Od tri pristigle ponude izabrali smo poznatu čakovečku tvrtku „Brid-Extra d.o.o.“ i s njima sklopili ugovor. Nova klecala sa naslonom i klupčicom za pokleknuti izrađena su od masivnog hrastovog drva, lakirana u tri sloja, a sjedište je tapicirano kvalitetnom spužvom i tkaninom. Vrijednost tih klupa je 100.000,00 kuna sa PDV-om. Klecala za crkve se ne rade svake godine, već jedanput u sto godina i zato trebaju biti napravljena vrlo kvalitetno

Župni zbor u župnoj crkvi Župe Tuhelj

Župljani ispred spomenika gdje je ispjevana himna RH i čvrsto, treba ih dobro zaštititi da ih vlaga, moljci ili nešto slično ne napadne i uništi. Zbog svega toga odužila se izrada pa nas izvođači radova mole za razumijevanje što nisu prije mogli izraditi i postaviti nova klecala, koja možete vidjeti u filijalnoj crkvi u Podbrestu. Svako dobro! vlč. Damir Slamek, župnik

Dana 16. 10.2016. Župa Majke Božje Fatimske iz Orehovice sa vlč. Damirom Slamekom gostovala je u Župi Tuhelj kod vlč. Dragutina Šengule. Pošto je Orehovica rodni kraj vlč. Drageca, kako ga Orehovčani zovu, rado smo prihvatili poziv da dođemo u njegovu Župu i posjetimo mjesta koja joj pripadaju. Na put su krenuli pjevači, čitači i ostali koji su se htjeli priključiti iz područja Orehovice, Podbresta i Vularije sa orguljašicom Ljiljanom Topličanec i pjevačicom Petrom Ivanušić. Misu je vodio vlč. Damir Slamek, a pjevači su uveličali misu pjesmama. Nakon mise mještani Tuhelja su nas počastili bogatim ručkom, a vlč. Dragutin nas je, kao odličan domaćin, poveo u razgledavanje mnogih mjesta koja pripadaju Župi. Tako smo bili u rodnom kraju Josipa Broza Tita, Kumrovcu, fotografirali se ispred spomenika gdje je ispjevana himna „Lijepa naša“, posjetili Tuheljske Toplice i uživali u prekrasnom brežuljkastom krajoliku. Natalija Hlapčić


REVOSKE NOVINE

22

CRTICE IZ NAŠE PROŠLOSTI Vjerujem da svi koji prolaze Ulicom Augusta Cesarca u Orehovici primijete kuću s prozorima prepunim divnih orhideja. Za njih živi, kako sama to kaže, trenutačno najstarija mještanka Orehovice Barbara Belenčić, rođena Baranašić. Rođena je u Hodošanu 27. studenoga 1924. godine, a u Orehovicu je došla s ocem kovačem i ostatkom obitelji kao četverogodišnjakinja. Ova izuzetno bistra devedesetdvogodišnjakinja još uvijek dobro čuje i čita bez naočala. Kao i većina njezinih vršnjaka završila je četiri razreda osnovne škole i cijeli je život radila na polju i u staji. Jako zanimljivo i živopisno opisuje situaciju na selu i kako se Orehovica u te 92 godine mijenjala. Događaji iz vremena II. svjetskog rata gđi. Barbari još su uvijek pred očima. Dok na razdoblje mađarske vlasti nema negative uspomene, smatra da je najgore bilo početkom 1945., dakle već pred kraj rata, kad su Nijemci došli u Orehovicu. Ubijali su ljude, palili kuće i nakon što su se Orehovčani vratili iz Meke, kamo su se na dva dana sklonili pred bombardiranjem, našli su prostreljane kuće i razrušeno selo. Zbog strašnih borbi, s obitelji je, kao i ostali mještani, napustila Orehovicu i sklonila se na skoro tjedan dana u Palovcu. Za Bugare kaže da su bili jako šašavi ljudi. U drvenom krušnom koritu su palili vatru. Kao i mnogi drugi međimurski mladići, muž joj je unovačen u mađarsku vojsku i četiri se godine borio na ruskom bojištu. Posljedica uvjeta na bojištu bila je bolest koja ga je pratila do smrti 1983. godine. Nakon rata život je bio vrlo težak, ali po njezinom je sudu polako sve kretalo na bolje. Od početka pedesetih godina puno je ljudi krenulo tražiti bolji život u tuđinu što je

rezultiralo i promjenom u izgledu sela. Većinu velikih kuća u Orehovici izgradili su mještani koji su radili u Njemačkoj i Švicarskoj. Puno se toga promijenilo i u životu onih koji su ostali doma. Nakon nacionalizacije i agrarne reforme ljudi su dobili zemlju koju su mogli obrađivati i sve što im je rodilo mogli su prodati. Zadruga u Orehovici otkupljivala je kukuruz i pšenicu ili pak se vozilo u Čakovec na plac gdje su Slovenci otkupljivali krumpir i stoku. Postupnim dolaskom mehanizacije ljudima je olakšan zaista težak fizički rad. Mlatilka na Gmajni i drugi strojevi odrađivali su stvari koje su se radile prije isključivo rukama, a traktori su polako zamijenili rad sa stokom. Iako se većina bavila poljoprivredom, bilo je ljudi koji su otišli u službu, ali i seoskih majstora kao što su

Barbara Belenčić iz Orehovice

šoštari, švelje, tkalci i dr. Zadivljuje koliko su ljudi nekad bili vrijedni, sposobni i snalažljivi. Konoplju su sami obrađivali u stupi, na trlici, grebenu i preslici te nakon toga preju dali tkalcu. Platno koje bi dobili sami su opet bojali kupovnim bojama ili prirodnim materijalima kao što je kora oraha. Ljudi su se nekad i puno više družili. Navečer bi obično odlazili jedni drugima pomagati u raznim poslovima, a usput su se znali i zabavljati. Tako su na primjer na čeharama često mladi i plesali. Nevjerojatno se puno toga promijenilo u posljednjih desetak godina, a kamoli u posljednjih sto. Ispitujmo, slušajmo i bilježimo ono što nam naši stari imaju za reći jer puno toga možemo naučiti od njih. Ana Šestak


23

REVOSKE NOVINE

POZIV NA OREHIJADU Prošle su tri godine od prve Orehijade koju zajednički priređuju KUD Fijolica i Općina Orehovica. Manifestacija je dobila svoje mjesto u kulturnom, zabavnom i gospodarskom životu naše općine, županije i šire regije. Uz Međunarodni susret folklora, svake godine je sve više izlagača među kojima prednjače naše udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa svojim proizvodima. Svi domaći ljudi i udruge rado su pomogli u organizaciji na čemu im svima zahvaljujemo, a pozivamo i nove, koji imaju kakvu novu ideju za program da se uključe.

Došlo je i vrijeme da manifestaciju proširimo i unaprijedimo u narednoj godini. Kako je naš termin (posljednja subota u travnju) prepuna događanja povodom Dana Međimurske županije, dolazi do više priredbi u isto vrijeme, poljoprivrednicima je to vrijeme pripreme za sjetvu, tako da ćemo Orehijadu u 2017. pomaknuti na 13. svibnja, i povezati sa Danom Općine Orehovica. Sva događanja bi produžili na cijeli vikend gdje bi jedan dan bio predviđen za koncert nekog poznatog domaćeg izvođača zabavne glazbe. KUD Fijolica i Općina Orehovica će

svakako dobro pripremiti program, međutim sav trud je uzaludan ako taj program ne vide naši građani s područja općine. Zato vas sve pozivam da tih dana odvojite vrijeme za sebe i za lokalnu zajednicu u kojom živimo. Pozovite rodbinu i prijatelje iz drugih mjesta i krajeva Hrvatske, naše iz inozemstva. Pokažimo da mi Međimurci ne samo da znamo dobro i kvalitetno raditi i privređivati, nego se znamo i zabaviti svaki na svoj način. Zato za vrijeme Orehijade nemojte ostati doma, nego dođite i družite se ljudima dobre volje. Branko Sušec

Neka Vam ovaj desert zasladi božićne blagdane!

Dobar tek!

RECEPT - BRESKVICE SASTOJCI 125 g margarina 4 kuhana žumanjka 4 žlice šećera u prahu 1 vanilin šećer 10 žlica brašna (pola oštrog, pola glatkog) ½ praška za pecivo 2 žlice kiselog vrhnja Od ovih sastojaka zamijesiti tijesto te ostaviti da odstoji 1 sat na hladnom mjestu. Napraviti kuglice (oko 80 komada) i peći na 170 C° oko 20 minuta. Kuglice ohladiti i tankim nožem na dnu napraviti rupice. Od izvađene mase napraviti nadjev: izmrviti izvađeno tijesto, dodati 5 dkg mljevenih oraha ili lješnjaka te 1 žlicu marmelade. S tim nadjevom spajati po dvije kuglice. Svaku kuglicu umočiti u vodu u koju je stavljeno par kapi ekstrata od jagode ili maline te uvaljati u kristalni šećer. Recept je s vama podjelila Justina Kocijan


SANITACIJA d.o.o. Ul. Hrvatskih branitelja 1 48000 Koprivnica Tel: 048/622-670

Eko usluge Ivan Vurušić Poljska 2, 40322 Orehovica Tel: 040/635-673 Mob: 098/627-791

Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Profile for Robert Poljak

Revoske Novine - broj 12  

12. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine - broj 12  

12. broj službenog glasila Općine Orehovica

Profile for robyhr
Advertisement