Page 1


3

REVOSKE NOVINE

PREDGOVOR IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednik Robert Poljak Lektura Dubravka Drvenkar Uredništvo Franjo Bukal Mirjana Sečan Branko Horvat Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 11, godina 6 svibanj 2016.

Dragi mještani Općine Orehovica! Na početku novog broja „Revoskih novin“ čestitam vam 19. rođendan naše Općine Orehovica koja svoj dan obilježava 21.5.2016. godine uz prigodni program koji će trajati od 20. do 22.5.2016. godine. I u ovom broju želimo vas informirati o događajima iz političkog, društvenog, sportskog i kulturnog života naše općine u proteklom polugodištu, u suradnji sa OŠ Orehovica i udrugama. Pripremili smo vam vijesti o planiranim, započetim i dovršenim radovima u Općini, o održanim manifestacijama i drugim događajima kako bismo vas aktivno uključili u iste. Pozivamo vas da nam šaljete svoje prijedloge i sugestije kako bismo našu zajednicu učinili što ugodnijim mjestom za život, na zadovoljstvo svih mještana. Ugodno čitanje vam želi vaš načelnik Franjo Bukal

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA GRAĐEVINSKI PROJEKTI U izvještajnom razdoblju Općina Orehovica započela je sa izgradnjom javne rasvjete u Školskoj ulici te rekonstrukcijom rotora i izgradnjom dijela sustava oborinske i sanitarne odvodnje u Orehovici. Nastavljeni su radovi na groblju Podbrest izgradnjom dviju staza te pročelja ograde. Također, planiran je početak konačnog uređenja pročelja ograde na groblju u Orehovici. Za dvoranu Društvenog doma u Orehovici nabavljen je inventar (stolovi i stolice). Navedena je investicija vrijedna 83.600,00 kuna, od čega je ugovoreno sufinanciranje od 50.000,00 kuna od strane Ministarstva kulture, prema prijavi na natječaj iz rujna 2015. godine koju je Općina poslala na javni poziv - Program kulturnog razvitka za 2016. godinu navedenog ministarstva.

je, prije svega, odabir predstavnika stanara koji će omogućiti lakšu komunikaciju i rješavanje problema koji se javljaju pri održavanju zgrade. Također, dogovoreno je da se utvrde mogućnosti prijave na javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji omogućuju sufinanciranje postave termofasade, zamjene pokrova krovišta i stolarije. Iako Općina Orehovica u navedenoj zgradi više nema vlasničkih udjela, njeno uređenje od interesa je za lokalnu zajednicu budući da se u istoj, osim stanova, nalaze ambulanta obiteljske medicine, zubna ambulanta, ljekarna te pošta. Na groblju Orehovica nastaviti će se sa postavom tlakovaca van ograde do ceste, te postavom fasade na pročelju ograde groblja i postavom kovane ograde.

Inicijativom općinskog načelnika Franje Bukala i direktora GP Stanorad d.o.o. Velimira Mađarića 2.2.2016. godine u općinskoj vijećnici održao se sastanak stanara poslovno-stambene zgrade u Ulici Nikole Tesle. Tema sastanka bila

PROSTORNO-PLANSKI PROJEKTI Općina Orehovica planira u dogledno vrijeme pristupiti izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica (III ID PPUO). Promjene su vezane uz inicijativu privatne osobe koja planira


REVOSKE NOVINE gradnju u gospodarskoj zoni na jugu Orehovice te početak dogovora Općine Orehovica, Općine Trnovec Bartolovečki, Međimurske županije i Varaždinske županije oko izmjena svojih granica. Naime, već neko vrijeme navedene općine i županije pregovaraju o promjeni svojih granica na području Jezerčice, s obzirom da granica Varaždinske županije, odnosno Općine Trnovec Bartolovečki seže do upravne zgrade HE Čakovec na „međimurskoj“ strani. Velik problem navedenoj općini predstavlja provedba zaštite ovog zaštićenog dijela Regionalnog parka „Mura-Drava“ u kojem se primjećuje ljudski nemar u svojoj punoj snazi. Mnogobrojne male deponije kućnog, tehničkog i biološkog otpada, ostavljeni psi, neuređeni putevi, sve je to slika koju iz dana u dan pronalazimo u zadnjoj „međimurskoj prašumi“ u kojoj se mogu naći mnogobrojne gotovo izumrle i zaštićene biljne i životinjske vrste. U svrhu zaštite neprocjenjivog prirodnog bogatstva kojeg je ovdje ostavila rijeka Drava, Općina Orehovica 2013. godine, uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, izradila je specijalistički projekt tehničke prilagodbe objekata Hidroelektrane Čakovec u svrhu povećanja razine vode i protoka u vodotoku i projekt vodene stepenice, urbanistički projekt – idejno, krajobrazni projekt – idejno, elaborat zaštite okoliša i prirode te idejni projekt rekonstrukcije mlina. Navedena dokumentacija služi kao podloga za veliki projekt revitalizacije starih dravskih rukavaca, kojemu je Općina Orehovica spremna biti provoditelj i nositelj. Kako u Općini Trnovec Bartlolovečki i Varaždinskoj županiji za navedeni projekt interes ne postoji, shodno je da se zaštita već devastiranog i ugroženog okoliša te prirodnog bogatstva prenese na jedinice koje ih žele spasiti, a s

4

time i uključiti navedeno područje u teritorij tih jedinica, odnosno Općine Orehovica i Međimurske županije. DRUŠTVENI I KULTURNI PROJEKTI 23.4.2016. godine održana je treća “Orehijada – festival oreha i sega ka kcoj ide“ u organizaciji Općine Orehovica i Kulturno-umjetničkog društva “Fijolica”. Aktivnosti Orehijade raspoređene su u poludnevni program: predstavljanje proizvoda lokalnih i regionalnih OPG-ova (likeri, rakije, sirevi, bučino ulje, med, ručni radovi te proizvoda od keramike, metala i drva, itd.), predstavljanje udruga koje se bave izradom ručnih radova (izložbe na štandovima), izbor najfineše orehjače, najlepšeg koloča na oko i najbolšeg orehovca te kulturno-umjetnički program. Udruge su imale priliku predstaviti svoje proizvode posjetiteljima i potencijalnim poslovnim partnerima te na taj način promovirati svoj rad i ostvariti nove poslovne suradnje. Vrhunac “Orehijade” bio je Međunarodni susret folklornih društava koji je započeo mimohodom sudionika uz pratnju Zrinske garde, lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i limenu glazbu. Susret je okupio kulturno-umjetnička društava iz raznih krajeva naše domovine, kao i društva iz Mađarske i Slovenije. Sudionici su bogatstvom i raznolikošću plesova i pjesama te nošnji oduševili posjetitelje te im približili ljepotu i bogatstvo naše kulturne baštine. Nakon susreta uslijedilo je i neformalno druženje uz pjesmu i ples te razmjenu iskustva.

upljanje otpada. To je treće hibridno vozilo u Čakomovom voznom parku, a koristit će se za prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Vozilo je vrijedno 737.200,00 kuna, a sa 40 posto sufinancira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kamion je opremljen automatskom identifikacijom odvoza otpada i praćenjem vozila Clean Track. Čakomova iskustva sa ranijim kamionima su dobra, a osobito su zanimljiva s aspekta ekonomičnosti zbog izuzetno male potrošnje goriva. ROMSKA NACIONALNA MANJINA Vijeće romske nacionalne manjine 9.1.2016. godine održalo je 3. sjednicu na kojoj je raspravljalo o planu rada za 2016. godinu, angažmanu oko vraćanja kanti za odvoz komunalnog otpada u Romsko naselje i otpisu duga, rješavanju problematike zbrinjavanja pasa u Romskom naselju te radu za opće dobro temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. 13.1.2016. godine općinski načelnik Općine Orehovica predao je predsjedniku Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica Darku Balogu stolno računalo MSGW Infinity SP2254 koje je za potrebe rada Vijeća osigurao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Računalo je preseljeno u stambene kontejnere u romskom naselju u Orehovici, Cvjetna bb, k.č. 3263/3 k.o. Orehovica, koji su nabavljeni za potrebe rada Vijeća i zamjenika načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine. O preseljenju IT opreme obaviješten je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koji će obavljati periodičnu terensku provjeru stanja i lokacije dodijeljenog računala. Vijeće trenutno raspolaže sa dva računala.

PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA Općinski načelnik je 29.1.2016. godine u krugu GKP Čakom d.o.o. u Čakovcu, prisustvovao svečanoj primopredaji hibridnog kamiona LAG MURA-DRAVA marke Mitsubishi Fuso Canter /c15 U izvještajnom razdoblju LAG “MuEco Hibrid s nadogradnjom za prik- ra-Drava” održao je nekoliko sas-


5

REVOSKE NOVINE icaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju javnog poziva. Objava javnog poziva očekuje se uskoro, o čemu će stanovnici Općine biti izviješteni putem plakata na mjestima javnog okupljanja, na oglasnoj ploči te na web stranici Općine Orehovica.

IZVJEŠĆE O SUKCESIJI S OPĆINOM MALA SUBOTICA 15.2.2016. godine Općina Orehovica primila je nalaz sudskog vještaka u predmetu sukcesije sa Općinom Mala Subotica, odnosno naplate sredstava primljenih od prodaje stanova u vlasništvu bivše Općine Čakovec. Nalazom je utvrđeno da Općina Orehovica kao tužitelj na dan 20.7.2010. godine potražuje 598.347,74 kn glavnice, Povodom Dana Općine - uzdravlje! te 597.451,99 kn kamata, odnosno tanaka. 9.2.2016. održana je radi- PLANIRANJE PREKOGRANIČNE ukupno 1.195.799,74 kn. Općina onica na temu definiranja ciljeva, SURADNJE Orehovica uputila je ispravak jedne prioriteta i mjera u Strategiji LAG-a U svrhu dogovora o aktivnosti- stavke, budući da je konstatirano “Mura-Drava” na području infras- ma potencijalnih projekata pre- da je Općina Mala Subotica jednom trukture, poljoprivrede, turizma i kogranične suradnje općinski je prilikom Općini Orehovica uplatila gospodarstva te u društveno-civil- načelnik 11.2.2016. godine u 900,58 kn glavnice i 366,05 kn kanom sektoru. 8.3.2016. godine Lendavi održao sastanak sa župa- mata, a nije zabilježeno da je Općiodržan je sastanak vezan za raspod- nom Občine Črenšovci Antonom na Orehovica istu sumu vratila na jelu sredstava i kriterija za odabir Tornarom te direktoricom društva račun Općine Mala Subotica. Općiprojekata unutar podmjere 19.2. Misija S* Agatom Sardelić. Sa isti- na Mala Subotica također je dala za natječaje koje će raspisivati LAG. ma je Općina Orehovica već prov- odgovor na izrađeni nalaz i iznijela 10.03.2016. u prostorijama LAG-a ela prekogranični projekt akronima nekoliko primjedbi: nalaz nije izodržano je predavanje Savjeto- ROKIC:“DROM“. Novim projektom rađen u skladu sa pravilima knjigovdavne službe na temu šumarstva. iznaći će se rješenje za gradnju kul- odstveno –financijske struke, predProgram predavanja je obuhvatio turnog centra u Romskom naselju met raspravljanja može biti samo teme općenito o privatnim šuma- Orehovica, što zapravo predstavl- utvrđivanje visine sredstava koja ma i radovima sječe u šumama šu- ja kvalitetan i logični nastavak us- pripadaju tužitelju nakon donošenmoposjednika (dozvole za sječu), pješno provedenog projekta RO- ja odluke Komisije 3.2.2011. i nišupisnik šumoposjednika, mogućno- KIC:“DROM“. ta drugo, raspodjela sredstava od sti ostvarivanja prava na subvencije prodaje stanova na kojima postoji u privatnim šumama, mjere rural- POBOLJŠANJE ENERGETSKE stanarsko pravo nije izrađena u sklanog razvoja u šumarstvu, održavan- UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH du sa Zakonom o prodaji stanova na je šumskih prometnica u privatnim ZGRADA kojima postoji stanarsko pravo, izšumama, višestruka skladnost i iz- Tvrtka Palam d.o.o. iz Zagreba orga- račun kamata je suvišan jer sud nije ravna plaćanja u 2016. godini. Za nizirala je 5.5.2016. godine u dvora- naložio ovu radnju, obračun kamata 17.3.2016. planirana je skupština ni Društvenog doma u Orehovici je rađen od dana kad je kupac uplaECTS Regije Mura, čiji je član od- predavanje na temu poboljšanja tio sredstva banci, a ne od dana kad nedavno i Općina Orehovica. energetske učinkovitosti obiteljskih je banka sredstva uplatila na račun zgrada, odnosno kako ostvariti pot- Općine Mala Subotica, te da nije


REVOSKE NOVINE

6

uvažen zastarni rok od 5 godina. Također, tuženik je primijetio da nije evidentiran već navedeni povrat Općine Orehovica na račun tuženika. Tuženik je predložio saslušanje svjedoka Višnje Gregić-Biondić, predsjednice arbitražnog vijeća Komisije Vlade RH za rješavanje o pravima općina, gradova i županija te da se načinjeni nalaz izmjeni i dopuni, odnosno da se načini novi i to po vještaku ekonomske struke, a ne agronomske struke kao što je to bio vještak koji je sačinio sporni nalaz.

nik Međimurske županije“ broj 04/06, 04/13 i 08/15). Na vozilima koja su dovozila otpad vidljiva je oznaka obrta Pavlic-asfalt-beton, dok je u katastru kao posjednik čestica na koje se dovozi otpad upisan Zvonimir Pavlic iz Goričana, Dravska 18, vlasnik obrta. Stoga je Općina Orehovica pisanim putem, a prije izricanja rješenja iz članka 36. st. 3. citiranog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, istima uputila opomenu uz poziv da prekinu daljnji dovoz otpada na navedene čestice te da već dovezeni otpad zbrinu u skladu sa pozitivnim pravnim propKOMUNALNE DJELATNOSTI isima. Pavlic-asfalt-beton pisanim Neposrednim uvidom na k.č. 1180, se putem očitovao da će zbrinuti 1181, 1183, 1184 i 1185 k.o. Pod- dovezeni otpad. brest utvrđeno je da se na navedenim česticama koje se nalaze na OSTALO području Općine Orehovica, de- Još 2008. godine Općina Orehovica ponira veća količina građevinskog objavila je javni natječaj za prodaju otpada, u suprotnosti sa Zakonom građevinskog zemljišta u k.o. Podo održivom gospodarenju otpadom brest, kat.čest. 3989/49. Općinski („Narodne novine“ broj 94/13) načelnik Općine Orehovica odlui Prostornim planom uređenja kom od 31.12.2015. godine utvrdio Općine Orehovica („Službeni glas- je sastav Povjerenstva za proda-

ju nekretnina u vlasništvu Općine Orehovica- Dravska ulica, Podbrest. Povjerenstvo za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Orehovica - Dravska ulica, Podbrest prema prethodno zaprimljenom usmenom očitovanju o sudjelovanju na javnoj licitaciji Vedrana Strnada i Marije Janušuć Strnad održalo je javnu licitaciju dana 8.1.2016. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Općine Orehovica. Na provedenoj javnoj licitaciji Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda Vedrana Strnada, V. Nazora 28, Podbrest, i Marije Janušić Strnad, V. Nazora 28, Podbrest, u iznosu od 30,00 kn/m² utvrđena kao najpovoljnija ponuda za kupnju predmetnog građevinskog zemljišta. Ukupna kupoprodajna cijena iznosi 120.330,00 kn koju će kupci isplatiti u 12 rata. Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal

VIJESTI IZ OPĆINE Financiranje programa i projekata Na temelju članka 29. i 30. Uredbe udruga civilnog društva u 2016. go- o kriterijima, mjerilima i postupcidini ma financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za Redni broj

Naziv prijavitelja

2.

Udruga korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica KUD „Fijolica“ Orehovica

3.

Udruga „Sport za sve“ Orehovica

4. 5. 6. 7. 8.

Udruga žena „Brest“ Podbrest NK Croatia Orehovica NK Budućnost Podbrest Udruga žena Karanfil Udruga slijepih Međimurske županije

1.

opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Zapisnika o pregledu i ocjeni prijava po javnom pozivu korisnicima proraču-

Naziv programa / projekta

Ukupni iznos odobrenih sredstava

HotSpot

15.000,00

„Orehijada“ Unapređenje satova redovite sportske rekreacije Godišnje izložbe Sportska edukacija mladih Sudjelovanje na sportskim natjecanjima Pokrenimo se Društveni kapital zajednice

10.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 7.000,00 1.125,00 1.000,00


7

REVOSKE NOVINE rada za opće dobro na koji ih upućuje jedinica lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno boravištu. Općina Orehovica još od srpnja 2014. godine provodi ovakav rad. Neodazivanje ili odbijanje rada za opće dobro kao posljedicu ima gubitak prava na minimalnu zajamčenu naknadu na 6 mjeseci. Unatoč tome, još je uvijek velik broj obveznika koji svoje obveze ne shvaća ozbiljno. Oni, nažalost, zbog toga ostaju bez svog prava na pomoć.

Sudionici programa javnih radova s komunalnim redarom na Općine Orehovica za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2016. godinu nadležnog povjerenstva od 19.11.2015., te Odluke općinskog načelnika o programima i projektima kojima su odobrena financijska sredstva za 2016. godinu od 1.12.2015. godine 17.2.2016. godine predsjednici udruga sklopili su ugovore o financiranju programa. Sredstva su osigurana za udruge i programe prema tablici u prilogu. Ovakav postupak dodjele financijskih sredstava udrugama Općina Orehovica provela je prvi put. S obzirom da su se udruge pri izradi prijave na natječaj susretale sa administrativnim teškoćama za iste je organizirano predavanje na kojima su obrazloženi obrasci i postupci iz natječaja. Unatoč početnoj nesigurnosti svi su sudionici ovog postupka bili suglasni da je jedino na ovaj način moguće postići transparentnost u trošenju sredstava koja mnogobrojnim udrugama prispijevaju iz općinskog proračuna.

programa javnih radova u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Predviđeno je zapošljavanje ukupno 11 radnika na revitalizaciji javnih površina, 2 radnika za zbrinjavanje pasa u Romskom naselju te 2 radnice za pružanje pomoći u kući u Romskom naselju. Do sada je sklopljeno 7 ugovora o radu, na razdoblje od 6 mjeseci, uz 100%-tno financiranje iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kontinuirano se provodi i rad za opće dobro, prema odredbama postojećeg Zakona o socijalnoj skrbi. Naime, prema članku 39. navedenog Zakona primatelji minimalne zajamčene naknade dužni su mjesečno odraditi od 30 do 90 sati

Mjerenje šećera i darivanje krvi Dom zdravlja Čakovec, odnosno medicinska sestra Đurđica Radotić, provela je 16.2.2016. akciju besplatnog mjerenja šećera u krvi. Za akciju je Općina Orehovica ustupila na korištenje aulu Društvenog doma u Vulariji. Nadalje, u Društvenom domu u Orehovici 23.2.2016. godine u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Čakovec i Općine Orehovica provedeno je dobrovoljno darivanje krvi. Akciji darivanja krvi pristupile su ukupno 32 osobe od čega je krv darovalo njih 30, a 2 su odbijene. Za sve darivatelje osigurana je okrepa koju su organizirale Nada Dreven i Marija Ružić.

Javni radovi i rad za opće dobro u 2016. godini U 2016. godini Općina Orehovica i nadalje nastavlja sa provedbom

Mjerenje šećera u Društvenom domu u Vulariji


REVOSKE NOVINE

8

Stipendije 2015./2016. Temeljem Odluke o stipendiranju studenata Općine Orehovica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/10) te Odluke načelnika Općine Orehovica o broju stipendija i njihovom mjesečnom iznosu za ak. godinu 2015./16., raspisan je natječaj za dodjelu 2 stipendije u ak. godini 2015./16. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči te web stranici Općine Orehovica. Do isteka roka za podnošenje prijava 28.1.2016. pristigla je jedna prijava. Komisija za stipendije je na svojoj sjednici održanoj 2.2.2016. godine razmotrila zaprimljenu prijavu Marina Polgara iz Orehovice, studenta preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika i informacija tehnologija i Računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu te zaključila kako ista udovoljava uvjetima natječaja. Sa Marinom Polgarom općinski je načelnik sklopio ugovor o stipendiranju 17.2.2016.

Dobitnik stipendije Marin Polgar s majkom

Obnovljena zgrada NK Budućnosti u Podbrestu godine. Ugovorom je za navedenu stipendiju osigurano 500,00 kuna mjesečno, dok postoje uvjeti za isplatu. Valja napomenuti da je unatrag deset godina Općina Orehovica izdvojila iz vlastitog proračuna ukupno gotovo 240.000,00 kuna za 20 stipendista. Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade NK Budućnosti u Podbrestu Još tijekom 2015. godine Općina Orehovica je pristupila projektu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade NK Budućnosti u Podbrestu. Postojeće stanje objekta bilo je nezadovoljavajuće, energetski neučinkovito i opasno po zdravlje korisnika. Kao takvo, vodilo je k značajnom smanjenju aktivnosti udruga koje su koristile prostore i nezainteresiranosti članova za rad. Na objektu se nalazila stara drvena stolarija, žbuka debljine 3 cm, dok je objekt bio prekriven azbestnim salonitnim pločama. Energetskom obnovom predviđena je zamjena pokriva krovišta, zamjena dotrajale drvene stolarije novom PVC stolarijom, izrada demit fasade, izolacija stropova, zamjena bojlera na toplu vodu te nabava plinske peći. Vrijednosti izvedenih radova i nabavljenog materijala su sljedeće:

Krovopokrivački limarski radovi 77.050,00 kn Fasaderski radovi 66.370,00 kn Soboslikarski i ličilački radovi 16.695,00 kn Zamjena PVC stolarija 26.603,46 kn Zamjena bojlera za toplu vodu 6.245,00 kn Nabava plinske peći 1.937,00 kn Ukupno: 194.900,46 kn Navedeni projekat podržalo je Ministarstvo gospodarstva sa 72.944,00 kuna, dok je 121.956,46 kuna iz vlastitog proračuna. U postupku bagatelne nabave fasaderskih radova na nadmetanje su pisanim pozivom (sa povratnicom!) bili pozvani potencijalni izvođači Zidarsko-fasaderska radnja Ivan Višnjić iz Podbresta, Zidar-fasader Čurin Josip iz Podbresta te Soboslikar i ličilac Branko Višnjić iz Štefanca. Od navedenih samo Zidar-fasader Čurin Josip iz Podbresta nije dostavio ponudu ni bilo kakav drugi odgovor, te je o najpovoljnijem ponuđaču odlučeno između Zidarsko-fasaderske radnje Ivan Višnjić iz Podbresta i Soboslikara i ličioca Branka Višnjića iz Štefanca, gdje je razlika između ponuda iznosila 3.687,50 kuna.


9

REVOSKE NOVINE

Projekt rekonstrukcije rotora i kojem se održava nastava Tjelesno izgradnja dijela oborinske i sani- zdravstvene kulture, budući da će tarne odvodnje u Orehovici nova školska sportska dvorana biti u funkciji tek krajem 2016. godine. Općina Orehovica, Međimurske Nakon oborina na prometnicama se vode i Županijska uprava za ceste zadržava veća količina vode, te su (ŽUC) Međimurske županije za- prolaznici često mokri nakon prolasjednički su pripremile projekt re- ka automobila. Također, na ovaj se konstrukcije rotora na raskrižju način uništavaju fasade kuća koje su Ulice Nikole Tesle i Ulice Zrinskih sagrađene uz samu cestu. Realizaciu Orehovici koja obuhvaća rekon- ja projekta znatno pridonosi podistrukciju prometnica, izgradnju zanju kvalitete života čitave lokalne pješačko-biciklističke staze i izgrad- zajednice te povećanju kvalitete i nju oborinske i sanitarne odvod- dostupnosti lokalne infrastrukture. nje. Općina je investitor izgradnje Nakon nekoliko održanih sastanaoborinske odvodnje, Međimurske ka svih uključenih strana 9.3.2016. vode investitor je sanitarne odvod- godine započelo se sa rekonstrukcinje dok je investitor rekonstruk- jom rotora u Orehovici. Osim rekoncije rotora i izgradnje pješačko- strukcije same prometnice – križanbiciklističke staze, ŽUC. Početak ja Ulice Zrinskih (LC 20037) i Nikole radova prijavljen je 10.03.2016. go- Tesle (ŽC 2022), usporedno će se dine. Nadzor radova je ugovoren i izvoditi radovi na izgradnji sustava provodi ga Rescon d.o.o. iz Čakovca. sanitarne i oborinske odvodnje. Važnost projekta oborinske odvodnje je utoliko veća što navedenim Investitor rekonstrukcije prometrotorom i prometnicama svakod- nice je Županijska uprava za ceste nevno prolaze učenici OŠ Orehovi- Međimurske županije, a projekt će ca, na putu od zgrade Osnovne financirati zajedno sa Općinom Oreškole u Školskoj ulici do dvorane hovica prema sljedećem omjeru: Društvenog doma u Orehovici u

Općina Orehovica 53.196,40 kn (50% pješačko-biciklističke staze) Županijska uprava za ceste 640.000,00 kn (100% prometnice i 50% pješačko-biciklističke staze) Ukupno 693.196,40 kn Investitor izgradnje sustava sanitarne odvodnje su Međimurske vode d.o.o., a projekt će financirati Hrvatske vode zajedno sa Općinom Orehovica prema sljedećem omjeru: Općina Orehovica 13.162,50 kn Općina Orehovica iz naknade za razvoj 71.000,00 kn Hrvatske vode 280.000,00 kn Ukupno 364.162,50 kn Investitor izgradnje sustava oborinske odvodnje je Općina Orehovica, a projekt će financirati zajedno sa Županijskom upravom za ceste prema sljedećem omjeru: Općina Orehovica 195.226,60 kn (50%) Županijska uprava za ceste 195.226,59 kn (50%) Ukupno 390.453,19 kn Općina Orehovica preuzela je ukupno 332.585,50 kn obaveze za opisane radove. Sve tri grupe radova izvodi Pavlic-asfalt-beton iz Goričana.

U obilasku gradilišta: Davor Horvat (Pavlic-asfalt-beton), Igor Dvanajščak (ŽUC), Renato Slaviček (Rescon d.o.o.), Ljerka Cividini (ŽUC), Franjo Bukal (Općina Orehovica), Dalibor Jezernik (Međimurske vode d.o.o.)


REVOSKE NOVINE

10 Općine Orehovica. Javna rasvjeta u Školskoj ulici u Orehovici

Općina Orehovica 2015. godine naručila je izradu glavnog projekta za uspostavu javne rasvjete u Školskoj ulici u Orehovici. Projekt je izradio Bitel d.o.o. iz Kotoribe, prema ponudi u iznosu od 9.337,50 kuna. Projektom je predviđena postava 17 stupova javne rasvjete, a za isti je ishođena građevinska dozvola. Prema troškovniku iz projekta proveden je postupak nabave bagatelne vrijednosti za radove i materijal koji su potrebni za uspostavu javne rasvjete u spomenutoj ulici. Na pregovaranje su bila pozvana 3 subjekta od kojih Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal prima Nagradu “Zrinski” su dva dostavila ponude. Po otvaMeđimurske županije ranju ponuda, jedna je morala biti Nagrada „Zrinski“ Međimurske se ne nagrađuje samo ono što je već isključena jer je sadržavala potvržupanije za Franju Bukala učinjeno, nego daje vjetar u leđa du Porezne uprave da postoji dug za nova postignuća na korist loka- na ime javnih davanja. Kao jedina Odlukom Skupštine Međimurske lne zajednice. Dodajmo tome da je ponuda koja je udovoljavala uvježupanije od 31.3.2016. godine načelnik Općine Orehovica Franjo tima Poziva prihvaćena je ponuda općinskom načelniku Općine Ore- Bukal, novčani dio ove nagrade od Kabelmonta d.o.o. iz Domašinca hovica Franji Bukalu dodijeljena 3.000,00 kuna donirao Zakladi sol- u vrijednosti od 160.110,50 kuna je Nagrada „Zrinski“ Međimurske idarnosti „Katruža“, za pomoć po- sa PDV-om. Prijava početka radožupanije za 2015. godinu za svestra- trebitima, od kojih mnogi dolaze i iz va obavljena je 1.4.2016. godine. nu društvenu i političku aktivnost koja po rezultatima predstavlja veliki doprinos unapređenju gospodarskog, društvenog i političkog života Općine Orehovica i Međimurske županije. Ova je nagrada krunsko odlikovanje za cjeloživotni trud da sredinu u kojoj je rođen i u kojoj živi pretvori u općinu zadovoljnih žitelja sa uređenom infrastrukturom, novom školskom zgradom, prostorno zbrinutim udrugama civilnog društva, uređenim grobljima i izgrađenim prometnicama i odvodnjom. Uz već dodijeljenu Nagradu Leader 2010. godine i Nagradu za naj lokalnog i regionalnog lidera ALDE grupe, i to u kategoriji najučinkovitijeg EU ambasadora, Nagrada „Zrinski“ posebno je odlikovanje i priznanje kojom Javna rasvjeta u Školskoj ulici


11

REVOSKE NOVINE Centar za vozila Hrvatske – Stanica za tehnički pregled vozila „Centar“ Čakovec, 6.5.2016. na parkiralištu sportsko-vatrogasnog objekta u Orehovici obavio je tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica. Pregledu je pristupilo ukupno 63 vozila. Izgradnja staza i pročelja ograde na groblju u Podbrestu

Temeljem postignutog dogovora sa Upravom groblja, na groblju Podbrest Općina Orehovica je provela projekt rekonstrukcije kompletne ograde groblja i postavljanja tlakoPosljedice mraza na poljima diljem Općine vaca na navedenom groblju. PročelElementarna nepogoda mraz po katastarskoj ili arkod čestici. Svi je ograde je zidano sa fasadom, dok prijavitelji šteta morali su dati izjavu će ostatak ograde biti industrijski, Zbog niskih temperatura i mraza da oštećenu imovinu nemaju osigu- visine 1,60 m. Ukupna vrijednost od 26.4.2016. do 30.4.2016. go- ranu pri osiguravajućim društvima. radova procijenjena je u visini od dine došlo je do smrzavanja pojed- Također, odmah su se prikupljali i 535.000,00 kn. U 1. fazi predviđena inih poljoprivrednih kultura koje su brojevi bankovnih računa kako bi se, je izgradnja zidanog pročelja ograde razvile listove, kao i na voćkama. u slučaju da Ministarstvo financija sa fasadom te postavljanje tlakoNepovoljni vremenski uvjeti tako su odobri isplatu pomoći za naknadu vaca i rubnika. Vrijednost 1. faze utjecali na rast i razvoj ranog i kas- nastale štete, isplata oštećenicima iznosi cca 350.000,00 kn, od čega je 280.000,00 kn predviđeno za ranog krumpira, peršina, celera, soje mogla što prije realizirati. dove i materijal za izradu pročelja te na prinos dugogodišnjih nasada jabuka. Po pojedinačnim dojavama Tehnički pregled traktora i traktor- ograde, a cca 70.000,00 kn Općina Orehovica izdvojit će za nabavu oštećenika, Odbor za poljoprivredu skih prikolica i procjenu šteta od elementarnih nepogoda je pregledao prijavljene površine i utvrdio da postoji šteta na navedenim kulturama koja će se direktno odraziti na njihov prinos i kvalitetu (krumpir 50%, peršin 100%, celer 60%, soja 50% te jabuka 50%). Kako se radi o kulturama u rastu, očekuje se regeneracija kultura i daljnji rast. Konačno oštećenje na prinosu Odbor može utvrditi tek nakon što zaprimi prijave oštećenika u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda te obavi kontrolu svih prijava. Prijave su se primale od 9. do 18. svibnja 2016. godine, nakon čega su se prijavljeni podaci unosili u Registar šteta od elementarnih nepogoda, Tehnički pregled traktora u Orehovici


REVOSKE NOVINE

12 reguliraju svoje obveze nastale iz korištenja istog. Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji

Projekt „Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji“ provodi se treću godinu na području Međimurske županije i svake godine je uključen sve veći broj općina i gradova. Aktivnosti projekta su: uzimanje uzoraka tla s poljoprivrednih površina radi kemijsko-fizikalnih parametara tla, izrada gnojidbene preporuka za poljoprivrednike, te izrada baza podataka, pedoloških karti i općih smjernica i zaključaka Novo pročelje ograde na groblju u Podbrestu navedenih u Izvješću o rezultatima 850,00 m2 tlakovaca i 550,00 m nih mjesta koji nisu regulirali svoj projekta. Cilj projekta je smanjenje rubnika. Općina Orehovica projekt status upisom u grobni očevidnik i troškova gnojidbe, povećanje priprovodi samostalno, bez sufinan- koji nisu zaduženi za grobnu nakna- nosa, zaštita okoliša te dobivanje ciranja, budući da u ovom trenutku du da Općina Orehovica može slo- slike općeg stanja zemljišta na podne postoje otvoreni natječaji i javni bodno raspolagati svim neupisanim ručju jedinice lokalne samouprave. pozivi na koje bi se mogla kandidira- grobnim mjestima, bez obzira na Nakon izvršenih analiza i dobivenih ti navedena investicija. Sredstva će postavljene građevine na istima. podataka, osim gnojidbene prebiti osigurana od prihoda od groblja Stoga se navedenim korisnicima poruke izrađuje se baza podataka te dijela prihoda od komunalnog daje posljednji rok do 31.5.2016. i izvješće, dokumenti koji mogu doprinosa. Ovom prilikom Općina godine da u Jedinstvenom uprav- poslužiti kao osnova za izradu proOrehovica je putem medija pozva- nom odjelu Općine Orehovica sva- jekata iz poljoprivrede, zaštite okola sve korisnike grobnih mjesta koji kog radnog dana od 07:00 do 15:00 liša i slično, financiranih iz državnih do sada nisu podmirili dug na ime sati upišu svoje grobno mjesto i i EU fondova. grobne naknade da isto učine u najkraćem mogućem roku, budući da ukupni dug korisnika iznosi cca 50.000,00 kuna, a okončane situacije i računi izvođača za materijal i radove na groblju, brzo će stići na naplatu. Također, na groblju Podbrest primjetno je da je u grobnom očevidniku ostao velik broj grobnih mjesta koja nemaju upisanog korisnika, ujedno i obveznika grobne naknade. S obzirom da je upis morao biti obavljen do kraja 2005. godine, jasno je da su istekli svi razumni rokovi da se korisnici sami jave i zaduže grobno mjesto koje koriste i redovno posjećuju. Općina Orehovica stoga je dodatno obavijestila sve korisnike grob- Novouređena staza na groblju u Podbrestu


13 Dosad su projektu sudjelovale općine Belica, Mala Subotica, Donji Kraljevec, Nedelišće, Štrigova te gradovi Mursko Središće i Prelog. Zadovoljni rezultatima projekta, većina je potvrdila sudjelovanje i za tekuću godinu. Uzorci tla se obrađuju u laboratoriju Agrokontrole d.o.o., specijaliziranome za analizu tla i biljnog materijala, najvećem i najmodernijem na području Republike Hrvatske. Navedeni laboratorij surađuje sa fakultetima i ostalim znanstvenim institucijama kako bi bili u toku sa najnovijim saznanjima iz područja tloznanstva. Cijena pojedinačnog uzorka s gnojidbenom preporukom iznosi 350 kn s PDV-om od čega 140,00 kn (40%) podmiruje Općina Orehovica, 140,00 kn (40%) Međimurska županija, dok 70,00 kn (20%) podmiruje sam poljoprivredni proizvođač. U tu cijenu je uključena i izrada baze podataka te uzimanje uzoraka na terenu. Jedan uzorak je

REVOSKE NOVINE

dovoljan za parcelu do 5 ha. Maksimalno će se uzimati 4 uzorka po poljoprivrednom proizvođaču. Ovaj projekt donosi višestruke koristi poljoprivrednim proizvođačima te Općini Orehovica u cjelini. Za navedeni projekt Općina će osigurati 33.600,00 kuna, isto toliko i Međimurska županija, odnosno sufinancirati će se ukupno 240 uzoraka. Ukoliko na strani Vašeg OPG-a postoji interes za uključivanje u provedbu ovog projekta molimo da preuzmete prijavnicu u Općini Orehovica, Čakovečka 9, Orehovica ili na www. orehovica.hr te je najkasnije do 27.5.2016. godine dostavite na naslov Općine Orehovica, osobno, putem pošte ili skenirano e-mailom na opcina-orehovica@ck.t-com.hr.

berbe, te loženja vatre u šumama i blizini šume

Obavijest o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i

Tekstove je pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica.

- Orehovica i Vatrogasne zajednice Međimurske županije. Bili smo prisutni i na proslavi 140 godina DVD-a

Prelog te uveličali ovaj veliki jubilej. Kao i lani, i ove godine društvo je organiziralo veliku fašničku zabavu,

Sukladno Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 02/02) Župan Međimurske županije donio je Odluku kojom se zabranjuje spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume u vremenskom razdoblju od 2.5.2016. do 3.10.2016. godine na području čitave Međimurske županije. Mole se stanovnici Općine Orehovica da se pridržavaju izrečene zabrane u svrhu očuvanja sigurnosti ljudi i imovine.

UDRUGE I KLUBOVI DVD PODBREST

Početkom godine društvo je održalo redovnu skupštinu. Napravljen je osvrt na proteklu 2014. godinu, te napravljen plan za tekuću. Skupštinu su uveličali gosti iz bratskih vatrogasnih društava te drugih udruga u mjestu. Okupljenima su se obratili i čestitali na postignutim rezultatima načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal, predsjednik VMO Podbrest Mario Lončarić, počasni predsjednik VZMŽ Zlatko Orsag, zapovjednik VZMŽ Ivan Krištofić, i zapovjednik JVP Čakovec Mladen Kanižaj. Društvo je prisustvovalo na svim sjednicama skupština naših prijateljskih društava na koje je bilo pozvano, te dakako na sjednicama skupštine Vatrogasne zajednice područja općina Belica - Mala Subotica Fašnička zabava u Podbrestu


REVOSKE NOVINE koja je bila bolja od lanjske, a nadamo se da ćemo organizaciju fašničkih zabava očuvati kao tradiciju. Tri člana DVD-a uspješno su položili ispit za zvanje vatrogasni dočasnik 1. klase. Na ovom planu obuke članstva, DVD oduvijek pridaje posebnu pozornost, a svako novo stečeno znanje uvelike koristi dobrobiti cijele zajednice u kojoj živimo. Onaj ružniji dio posla, intervencije nisu nas zaobišle ni ove godine. Imali smo jednu tehničku intervenciju pranja kolnika te jednu složenu intervenciju gašenja stambeno-poslovne zgrade u Kalničkoj ulici. Zbog veličine požara, uz DVD Podbrest i JVP Čakovec koja je stožerna postrojba za našu općinu, na pomoć su pozvana i susjedna društva DVD Mala Subotica I DVD Prelog uz čiju je pomoć vatrena stihija stavljena pod kontrolu i ugašena nakon višesatne borbe. Ovakvi zastrašujući događaji nas opominju na stvarnost u kojoj živimo gdje svakako moramo posvetiti više pažnje na preventivnu djelatnost kako se takvi požari ne bi ponovili. Kao i lani, DVD se pridružio akciji skupljanja smeća povodom Dana planeta Zemlje. Na veliku subotu osigurano je dežurstvo prilikom spaljivanja vuzmenki, a u župnoj crkvi u Orehovici izmjenjivali smo se u straži na Božjem grobu. Osiguravali smo i mimohoda za "Orehijadu" u Orehovici. Mjesec svibanj je mjesec zaštite od požara. Kao i svake godine, na dan zaštitnika vatrogasaca, sv. Florijana bili smo prisutni na svečanoj svetoj misi za sve žive i preminule vatrogasce koju je vodio vlč. Damir Slamek. Tijekom mjeseca svibnja održane su i ostale preventivne aktivnosti koje su sastavni dio vatrogasne djelatnosti. Pripreme za natjecanja djece i mladeži su bila u punom jeku, te je na natjecanju VZPO u Palovcu muška desetina

14

Godišnja skupština DVD Podbrest djece osvojila 2. mjesto. Na županijskom natjecanju u Svetom Martinu na Muri muška desetina djece je osvojila 18 mjesto od 53 desetine, dok je muška desetina mladeži osvojila 25. mjesto u konkurenciji 35 ekipa. Nadamo se da će ove ekipe iduće godine ostati na okupu i ostvariti još bolje rezultate na natjecanjima, a danas-sutra postati i operativni članovi našeg DVD-a. Ove godine DVD slavi 90 godina postojanja, te ćemo 11. srpnja to i svečano proslaviti, uz otvorenje podesta za našu staru ručno-motornu štrcaljku. Svakako treba istaći i dobru suradnju koje društvo ima s ostalim udrugama u mjestu, posebno sa NK Budućnost, SRD Diver i Udrugom žena "Brest". Nadamo se da će se uspješna suradnja produžiti i proširiti. Treba istaći i odličnu suradnju s MO Podbresta te s Općinom Orehovica. Na njihovu pomoć društvo uvijek može računati. Početkom godine smo dobili na korištenje od Općine Orehovica raznu opremu u vrijednosti preko 9.000 kn. Time se nastavlja već ustaljena praksa da jedinica lokalne vlasti, općina Orehovica vatrogascima svih triju društava daje značajna sredstva što novčana što kroz opremu ili pak

plaćanjem režija. To je pokazatelj da općina ima sluha i volje ne samo da udovolji zakonsku obvezu, već i da u puno većem iznosu financira rad vatrogasnih društava. Na toj svesrdnoj pomoći svakako treba zahvaliti općinskom poglavarstvu a posebice načelniku, gospodinu Bukalu. Na kraju društvo se zahvaljuje svim donatorima, mještanima kao i jedinicama lokalne vlasti na svekolikoj pomoći u proteklom periodu, te sve skupa pozivamo na proslavu 90 godina postojanja i humanog djelovanja DVD-a Podbrest. Igor Horvatić DVD VULARIJA Vatrogasci Vularije su u mjesecu svibnju na uporabu dobili novo vatrogasno spremište s pripadajućim prostorijama. Nagrada je to za požrtvovan i nesebičan rad članova koji osim što pridonose sigurnosti zaštite od požara, intenzivno rade s mladim naraštajima koje uče osnovnim vještinama gašenja požara kroz uvježbavanja za natjecanja. Na natjecanjima DVD Vularija konstantno sudjeluje s dva seniorska odjeljenja i 3 odjeljenja podmlatka i mladeži. Novim spremištem stvore-


15

REVOSKE NOVINE Vularija ima vrlo zavidnu suradnju na svim područjima. Uz konstantno preventivno djelovanje, naglasak je stavljen na rad s mladima, obilježavanje mjeseca zaštite od požara, organizacija tradicionalnog natjecanja i druženja vatrogasaca, te na opremanje novih prostorija ali i nabavku nove opreme budući da je u Vulariji otvoren novi odvojak Dravske ulice, kao i očuvanje Regionalnog parka Mura-Drava koji se prostire nadomak naselja Vularija. Kristijan Železnjak

Godišnja skupština DVD Vularija ni su uvjeti za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme, ali i nabavku nove, prijeko potrebne da bi se sigurnost zaštite od požara održala na zavidnoj razini. U proteklom razdoblju DVD Vularija imala je dvije intervencije gašenja požara. Prvi je bio požar dimnjaka koji je zahvaljujući pravodobnoj intervenciji saniran i prije dolaska JVP Čakovec, što je rezultat kvalitetnog sustava dojave a i same spremnosti za izlazak na požarište članova DVD-a. Drugi požar je bio požar suhog raslinja u samoj blizini naselja koji je također ugašen u samom početku čime se spriječila veća šteta budući da je do

požara došlo u sušnom razdoblju godine, ali je osim naselja Vularija bio ugrožen i Regionalni park Mura-Drava. Početkom godine DVD Vularija nabavlja nova vatrogasna zaštitna odijela koja će služiti za zaštitu vatrogasaca prilikom intervencija. Proteklu godinu DVD Vularija obilježila je godišnjom skupštinom, na kojoj je prezentiran rad u protekloj godini, ali i zadane smjernice za ovu. Skupštini su uz društva iz Međimurja prisustvovali i vatrogasci bratskog društva Čučerje, vatrogasci iz Radovana a također i vatrogasci iz Gradišća u Austriji Nikitsh-Filež s kojima DVD

KLUB UMIROVLJENIKA Klub umirovljenika Orehovica u proteklom razdoblju održao je godišnju skupštinu 11. travnja 2016. godine gdje smo prikazali naše poslovanje i naše probleme. Zatim smo pripomogli oko pripreme drage nam manifestacije i glavnog događaja Općine Orehovica, „Orehijade“. Kao Klub pripadamo Udruzi umirovljenika Čakovec. Oni organiziraju brojne izlete i odmore na moru i u toplicama. Ove smo godine, u lipnju domaćini sportskih susreta. Pozvane su udruge i podružnice Čakovec, Mačkovec, Mihovljan, Prelog, Novo Selo na Dravi i mi kao domaćini i organizatori. Srdačan pozdrav svim mještanima Općine Orehovica. Justina Kocijan KUD „FIJOLICA“

Mimohod povodom obilježavnaja blagdana sv. Florijana

KUD „Fijolica“ nastupima i aktivnostima najplodniju proteklu 2015. godinu zaokružio je tradicionalnom „Štefanjskom priredbom“ i izvedbom slavonske koreografije pod nazivom „Ajde diko u kolo“ voditeljice Sanje Bacinger i glazbene obrade voditelja Zlatka Bacinger. Za tu plesnu koreografiju za plesačice su se u


REVOSKE NOVINE

16

KUD "Fijolica" i gosti na Štefanjskoj priredbi posudionicama iznajmile slavonske narodne nošnje. Tamburaši i plesači sudjelovali su za božićne blagdane u crkvi Majke Božje Fatimske u Orehovici, gdje su zajedno sa Crkvenim zborom svirali i pjevali na polnoćki i misi na Božić. U 2016. godini KUD „Fijolica“ nastavlja s aktivnostima i probama koje se odvijaju redovito ponedjeljkom uz povećanje članstva. 23. travnja 2016. održana je treća, sada već možemo nazvati tradicionalna „Orehijada – festival oreha i sega kaj kcoj ide“. Organizatori su bili Općina Orehovica i KUD „Fijolica“, te je ista uvrštena i u službeni program obilježavanja Dana Županije čime je manifestacija dobila i regionalni karakter. Ove godine se održala pod šatorom kod Društvenog doma u Orehovici. "Orehijada" je započela izložbom raznih proizvoda i to kolača od oraha, orehovca, rakije, sireva, bučinog ulja, te proizvoda od keramike i drva. Sudjelovalo je preko dvadesetak izlagača sa područja cijelog Međimurja pa sve do susjednih županija, i to: OPG Sabol Donja Dubrava, OPG Dominić Goričan,

OPG Zadravec Oporovec, Udruga Svetomarska čipka Sveta Marija, LAG Mura-Drava, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Branko Mihac – kipar Starigrad, OPG Hranjec Zvonimir Goričan, Udruga žena Novo selo na Dravi, OPG Petković Šenkovec , Lindra Štefanec, Udruga pčelara Međimurja – OPG Radiković Sveti križ, „Dinin kutak“ iz Male Subotice, OPG Škvorc, Keramika Fajgl Zasadbreg, OPG Branilović (jastuci od heljde), Sveti

Mimohod sudionika Orehijade

Juraj na Bregu, OPG Vidović (orahovo ulje), Poljoprivredno savjetodavna služba Čakovec, Vina Horvat, Cvjećara „Orhideja“ Orehovica, Danijel Drvenkar, Orehovica Likovno udruženje Donjeg Međimurja, Dom za odrasle osobe Orehovica, Udruga žena „Brest“ Podbrest, Klub umirovljenika Orehovica, Crkveni zbor Župe MB Fatimske Orehovica koji se prvi put predstavio na Orehijadi i to sa zanimljivim starinskim običajem „Zajtrek za kosce“ sa odličnom prezentacijom i pravim


17 koscima. Pjevačice su pripremile razne juhe i hranu koja se tada posluživala. Svi posjetitelji bili su oduševljeni. KUD „Fijolica“ Orehovica također je imao štand sa pregršt kolača i sa simboličnim proizvodima vezanim uz "Orehijadu", čijom kupnjom je doniran i potpomognut sam KUD „Fijolica“. Uz pregršt lijepih i finih kolača i pića, održan je izbor „najfineše orehnjače“, „najlepšeg koloča na oko“ i „najbolšega orehovca“. Najfineša orehnjača je bila od Katarine Patarčec iz Orehovice, drugo mjesto osvojila je orehnjača Ivanke Novak iz Orehovice, a treće mjesto osvojila je Katarina Horvat iz Podbresta. Najlepši koloč na oko: prvo mjesto osvojile su „kiflice s orehima“ Marije Ciglar iz Orehovice, drugo mjesto osvojio je kolač „orehove ružice“ Ljiljane Krištofić iz Orehovice i treće mjesto osvojila je Udruga žena „Brest“ iz Podbresta sa „kuruznom zlevankom s orehima“ . Za rezultate je zaslužna stručna komisija iz Srednje škole Prelog u sastavu profesora Josipa Bajsića i profesora Vlade Tureka. Najbolši orehovec bio je onaj OPG-a Škvorc iz Vratišinca, drugi je bio orehovec Marije Ružić iz Orehovice, a treći Katarine Glavina iz Orehovice. Najdebleši oreh bio je onaj Nade Gombar iz Totovca, drugi je bio od Josipa Klobučarić iz Podbresta, a treći Željka Ljubojević iz Nedelišća. Vrhunac "Orehijade" bio je međunarodni susret folklornih društava koji je započeo mimohodom kroz Orehovicu uz pratnju DVD-a sa područja općine Orehovica, Zrinske garde iz Čakovca, te uz limenu glazbu Skandal benda. Mimohodu se se pridružili i predškolci iz Osnovne škole Orehovica. Međunarodni susret folklornih društava započeo je himnom „Lijepa naša“ koju je otpjevala Karolina Matjašec u pratnji Martine Jakšić, pozdravnim riječima predsjednika KUD-a Branka Sušeca,

REVOSKE NOVINE

Izložba proizvoda na Orehijadi te župana Matije Posavca. Nastupala su sljedeća društva: Kulturno umjetničko društvo "Strahoninec“, Kulturno umjetničko društvo "Tančec" iz Jalševca Nartskog, Kulturno umjetnička udruga "Zlatna korita", Međimursko folklorno društvo iz Ljubljane, Pjevački zbor „Zora“ iz Köszega, Udruga ruskog govornog područja u Međimurju „Kalinka“ i Vokalna skupina „Zrinski“. Sudionici su bogatstvom i raznolikošću plesova i pjesama te nošnji oduševili posjetitelje te nam svima približili i posvijestili ljepotu i bogatstvo naše kulturne baštine. Nakon susreta uslijedilo je 'narodno veselje', druženje i ples do ranih jutarnjih sati. 7. svibnja 2016. KUD „Fijolica“ Orehovica gostovao je u Šandorovcu povodom njihove manifestacije „Florjanovo u Šandorovcu“. 14. svibnja 2016. KUD „Fijolica“ Orehovica gostovao je u Palešniku kod Bjelovara gdje su se održavale 17. Večeri folklora. Pripremamo se za Smotru izvornog međimurskog folklora koja će se održati 18. i 19. lipnja 2016. u Donjoj Dubravi, gdje će prvi put izvesti splet pod nazivom „Fašenski pondelek v Revici“. Radi se o scenskom

prikazu fašničkih običaja u Orehovici – prijepodnevni obilazak djece selom te poslijepodnevno okupljanje odraslih i fašnička zabava. Mali folkloraši su također marljivo vježbali i pripremali novi splet izvornih međimurskih igra i kola koje će predstaviti u lipnju na priredbi povodom Dana škole i na manifestaciji „Druženje dječjeg folklora“ u Strahonincu. Također će sudjelovati u izvođenju fašničkih običaja zajedno s velikim folklorom na Smotri izvornog međimurskog folklora u Donjoj Dubravi. Još nas očekuju brojni nastupi kod prijateljskih KUD-ova u Hrvatskoj i izvan nje. Zahvaljujemo svim aktivnim i pridruženim članovima te prijateljima našeg KUD-a koji podupiru nas i naš rad! Pozivamo sve zaljubljenike u našu kulturnu baštinu i one koji će to tek postati da nam se pridruže! Petra Krčmar NK BUDUĆNOST PODBREST 2015. godina nije bila uspješna za NK Budućnost, što je dovelo do ispadanja iz 2. u 3. Međimursku nogometnu ligu. U jesenskom dijelu


REVOSKE NOVINE

18 Ovim putem ih pozivamo da nas i dalje prate i bodre, kako bi ovaj klub vratili na stare staze. Zlatko Martinec PIONIRI NK BUDUĆNOST PODBREST

NK „Budućnost“ Podbrest ima 20 pionira koje vodi trener Tihomir Halić. Djeca su iz Podbresta, Orehovice, Svetog Križa i Preloga. Natječu se u skupini C koja se sastoji od 11 klubova. Djeca pokazuju veliku želju za radom, te svojom volNK Budućnost Podbrest jom i upornošću stječu nove vješprvenstva uspjeli smo se nekako ba. Za veterane je svaka riječ su- tine. Redovito dolaze na treninge posložiti i započeti natjecanje u 3. višna. Ova nekad „zlatna“ generaci- i utakmice. Treninzi su dva puta Međimurskoj ligi, da bi na kraju je- ja i sada postiže zavidne rezultate tjedno dok su utakmice u nedjelju, senskog dijela završili na 4. mjestu i svakako je na ponos našeg Klu- u prijepodnevnom terminu. Rad s sa ostvarena 22 boda te gol razli- ba. NK Budućnost ovog ljeta ima djecom je jako važan, ne samo zbog kom 48/24. Valja spomenuti da je u planu održati plavu-bijelu noć. podmlatka kluba i promicanja notijekom jesenskog dijela prvenstva Tijekom narednih mjeseci dogov- gometa, već i zbog fizičke aktivnosti došlo do smjene trenera, Gajnik arat će se o svim pojedinostima djece. Na treninzima djeca uče od Ivana zamijenio je Zlatko Novak. i samoj realizaciji ovog događaja. trenera, stječu odgojne i obrazovne Na izvanrednoj godišnjoj skupšti- Na samom kraju zahvaljujemo se vještine, drže se reda i discipline, ni održanoj u siječnju ove godine Općini Orehovica i načelniku Franji uče kako biti dobri sportaši, a prije promijenilo se dosadašnje vodstvo Bukalu na potpunom angažmanu svega ljudi. Iako bodovno i nisu nakluba. Za novog predsjednika iza- obnove cjelokupnog objekta, te se jbolji u ligi, trude se maksimalno, bran je Zlatko Martinec, na mjes- nadamo i dalje ovakvoj suradnji. daju sve od sebe i vjerujemo da će to dopredsjednika izabrani su Ivan Zahvaljujemo se i svim sponzorima jednog dana biti odlični sportaši. Višnjić i Dražen Matjašec, na mjesto , navijačima i simpatizerima koji su Denis Višnjić tajnika došao je Mario Lončarić, a nam pomagali u dosadašnjem radu. mjesto blagajnika zauzeo je Denis Višnjić. Proljetni dio prvenstva nismo dobro započeli, što se može vidjeti iz dosad ostvarenih bodova jer u prijelaznom roku nismo u klub doveli pojačanja pa na klupi za rezerve nemamo adekvatni potencijal koji bi mogao napraviti iskorak da se pretendira na prvo mjesto, odnosno da se uđe u viši rang natjecanja. Za iduću sezonu planiramo osvježiti ekipu, te dovesti nekoliko novih igrača i nastaviti borbu za viši rang. Uz seniore tu su još pioniri i veterani . Mlađe uzraste vodi Tihomir Halić, te s 20 pionira daje nadu za bolju budućnost klu- Pioniri NK Budućnost Podbrest


19

REVOSKE NOVINE

s obzirom da se većinom treniralo na njemu te se tako čuvalo stanje glavnog terena za igru. Za pomoćni teren nabavljeni su novi golovi čija će instalacija uslijediti ljeti. Nadalje, nakon završetka sezone planira se posjet Njemačkoj. Naime, pozvani smo na turnir koji će se održati u mjestu Tandern, nedaleko Munchena. Posjet Njemačkoj zakazan je za 23. srpnja. Veselimo se tom posjetu, pošto se, kad se zadnji put održao turnir u Orehovici, steklo puno prijateljstava s ljudima izvan Lijepe Naše. NK Croatia nakon još jedne pobjede u nizu Prije početka nove sezone održat NK CROATIA OREHOVICA se zabavite. će se velikonogometni turnir na koji U proljeće se pristupilo sječi drveća će se pokušati dovesti čim kvalitetNakon uspješno završene poluse- oko igrališta. Kroz godinu, naročito nije ekipe. Naravno, krajem lipnja zone, u kojoj se završilo na drugom u jesen, na terenu je bilo puno na- ili početkom srpnja organizirat će mjestu II. Međimurske lige skupine padalog lišća, što je otežavalo rad, se i tradicionalni malonogometni A, NK Croatia krenuo je u pripreme kako momčadi, tako i oružara pa turnir "Med vulicama" pa već sad za proljetni dio sezone 1. ožujka. se odlučilo, u dogovoru s Općinom pozivamo sve zainteresirane da U klub se vratilo nekoliko odličnih Orehovica, sječi drveće. Umjesto nam se pridruže u toj manifestaciji domaćih dečki, što je popravilo posječenog drveća posadit će se nogometa koja uvijek ima i ''treća'' stanje igračkog kadra, kako u smislu novo bilje kako bi prostor oko ig- poluvremena, tj. druženja uz dobro kvantitete, tako i u smislu kvalitete. rališta bio lijepo uređen. Također, društvo, jelo i piće. U pripremnom dijelu odigralo se 8 uredio se i prostor oko parkirališ- Klub provodi politiku igranja pripremnih utakmica. Treniralo se ta na igralištu NK Croatia tako što domaćih dečki koji ne primaju nika3 puta tjedno. Učinak rada vidljiv su se posjekla drva maline čiji su kvu naknadu za igranje u istom, što je i na tablici. Naime, pet kola prije plodovi ostavljali mrlje na vozilima je rijetkost u današnjem svijetu nokraja prvenstva NK Croatia drži prvo koja su bila parkirana na tom parki- gometa. Zato molimo sve navijače, mjesto u poretku s tri boda predno- ralištu. Sječa i tog drveća bila je u simpatizere i mještane Orehovice sti ispred drugoplasiranoga. Nada- dogovoru s Općinom Orehovica. Ti- da dođu podržati te revoske dečke mo se kako će to mjesto zadržati i jekom zime i proljeća uređivao se i koji se trude da se ime Orehovica nakon zadnjega kola. Pozivamo sve novi pomoćni teren. To puno znači nadaleko čuje. simpatizere kluba da nas dođu podržati u toj borbi za prvo mjesto te da, nadamo se, zajedno proslavimo ulazak u viši rang natjecanja. Što se tiče ostalih aktivnosti, 20. veljače održali smo turnir u kartaškoj igri beli. Prijavilo se 11 parova koji su bili podijeljeni u dvije skupine. Nakon razigravanja u skupinama slijedila su polufinala i finale. Turnir su osvojili Marijan Krčmar i Marko Ružić. Sve je proteklo u ugodnom druženju te se ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima i navijačima. Sljedeći susret zakazujemo za zimu 2016. godine. Dođite i ugodno NK Croatia Orehovica


REVOSKE NOVINE Na kraju, NK Croatia zahvaljuje se svim navijačima, simpatizerima i dobročiniteljima na njihovoj podršci, sponzorstvu ili bilo kojoj vrsti dobrog djela tijekom godine kako bi klub mogao normalno funkcionirati. Nadamo se kako će ta suradnja trajati i u budućnosti. Sportski pozdrav! Marko Ružić „SPORT ZA SVE“ OREHOVICA Stiglo je proljeće a time su prestala naša okupljanja kroz zimu. Uspješno smo odradili „BIMEP 2016“, ove godine uz pomoć članica KUD-a „Fijolica“, koje su na punkt donosile fine domaće kolače za bicikliste. Pozvane su i sve ostale žene naše općine da se pridruže sljedeće godine pečenju kolača ali i bicikliranju i vježbanju. Ovom prilikom pisala bih Vam o vježbanju, točnije o mitovima i istinama vezanim uz vježbanje u zrelim godinama. Vježbanje u zrelim godinama većina ljudi izbjegava zbog raznih razloga. Činjenica je da je starenje neizbježan dio života. Ono sa sobom nosi obilje životnog iskustva, ali i razne boljke zrele dobi, a kasnije i poznih godina kojih se svi pribojavamo. Gubitak snage i pokretljivosti, de-

20

bljanje i gubitak vitke linije, nastanak kroničnih bolesti… Nema razloga da u zrelim i poznim godinama vrijeme provodite po liječničkim čekaonicama. Krenite s promjenama na vrijeme i prigrlite godine zdravi, lijepi i sa stilom. No, što ako ste zakoračili u 50-u, 60-u ili 70-u, a do sada se niste bavili nekom redovitom fizičkom aktivnošću i mislite da je prekasno započeti s takvom praksom? Isprike koje najčešće čujemo od žena (ali i muškaraca) u zreloj dobi su: MIT 1: ”Prestara sam da započnem s tjelovježbom.” Možda ste ovo i izgovorili pri prvoj boli u leđima ili koljenima nakon kratke šetnje. Ali što vas u biti koči? Istina je da s godinama opada mišićna masa i gustoća kostiju. Ako se uopće ne bavite fizičkom aktivnošću, izgubit ćete još više mišićne mase i izazvati sarkopeniju - prirodni gubitak mišićne mase, snage i mišićne funkcije. Jedan od uzroka sarkopenije je i nedostatak vježbanja. Nedavne studije su pokazale da već nakon 6 mjeseci redovite tjelovježbe, žene u zrelim godinama su poboljšale svoju mišićnu snagu za prosječno 50%. Radilo se o ženama od 68. godina, koje do tada nisu nikada izvodile treninge snage. MIT 2: ”Stariji ljudi bi se trebali

Članice udruge "Sport za sve" na punktu BIMEP-a 2016.

odmarati i čuvati svoju snagu.” S gubitkom snage koja nastupa već oko 40. godine i svake godine opada, izuzetno je važno da se krećete više nego ikad prije. S jačanjem snage dolaze i druge pogodnosti poput oslobađanja hormona rasta koji potiče razvoj mišićne mase. S optimalnom mišićnom masom, kvaliteta života se višestruko povećava, kao i produžetak nezavisnog života. MIT 3: ”Vježbanje u zrelim godinama povećava mogućnost od ozljeda i pada.” Redovita fizička aktivnost nije samo zabavna i zdrava, ona je također sigurna skoro za svakoga. Prednosti redovite tjelovježbe daleko premašuju mogućnost od ozljeda. Osim toga, uvježbano tijelo je puno spretnije jer vježbanje razvija koordinaciju i povećava snagu. Vježbanje čak sprečava velik broj stanja i bolesti poput artritisa, dijabetesa, osteoporoze, pretilosti i bolova u leđima. S godinama dolazi i do opadanja ravnoteže i fleksibilnosti koji pridonose padovima i slomljenim kostima, što može dovesti do nepokretnosti. Studija u Novom Zelandu je pokazala da su 80-godišnjakinje koje su se uključile u program tjelovježbe smanjile rizik od pada za 40%. MIT 4: ”Nepokretnost me sprečava da vježbam.” Nepokretnost u starijih osoba se najčešće javlja zbog nedostatka ili opadanja fizičke aktivnosti, kao i stanja koja čine vježbanje u zrelim godinama otežanim poput artritisa, neuroloških ili kardiovaskularnih problema. Nakon dugogodišnjih istraživanja i studija, otkriveno je da redovita tjelovježba kod starijih ljudi vodi u pokretan i aktivan život, te produžava pokretljivost za 10-12 godina. Savjeti za početak vježbanja Posjetite liječnika Provjerite sa svojim liječnikom jeste


21 li spremni za vježbanje. Ako imate probleme sa srcem, artritis, bolove u leđima, rak, metaboličke i dišne probleme ili bilo koje druge boljke, dobro je da s liječnikom utvrdite što je dopušteno, a što treba izbjegavati. Započnite polako Toliko dugo vam je trebalo da započnete, čemu se žuriti odjednom? U početku krenite s jednostavnim vježbama, s 6 do 8 ponavljanja u 2 do 3 seta po vježbi. S vremenom povećavajte intenzitet i broj ponavljanja. Koje vježbe smijem izvoditi, a koje ne? Ako ste zabrinuti da li bi vam neka vježba mogla škoditi, upitajte stručnu osobu u fitness centru. Primjerice, popularan oblik tjelovježbe kod slabo pokretnih osoba, koje ostaju u sjedećem položaju, no rade na snazi i pokretljivosti tijela jest fitness na stolici. Kada? Uredite si raspored vježbanja i držite se svojih ciljeva. Zapišite u kalendar točne termine i učinite to vrijeme prioritetom za vaše zdravlje!

REVOSKE NOVINE

Nasip na kojem će se zasaditi borovi SRD DIVER

rasvjetu te obavljeni sitniji poslovi. Ovim putem se zahvaljujemo Općini SRD Diver je održao posljednje kolo Orehovica, načelniku Franji Bukalu, veteranske lige. Kao i svake godine uz čiju je pomoć objekt legaliziran. održano je natjecanje kadetkinja i Sa južne je strane jezera dovezekadeta. Bila je organizirana i mala na zemlja za manji nasip na kojem škola ribolova koju vodi Franjo ćemo zasaditi borove i time spriječiHorvat – Frenki iz Podbresta. On ti sami dolazak automobilima do je sponzor Divera već duže vrijeme vode, jer još uvijek ima onih koji ne za hranu, a i vlasnik je restorana La čitaju table upozorenja i ponašanja Dolce Vita u Podbrestu u čijem se na vodi. ambijentu može uvijek dobro pojes- Zahvaljujemo se članovima i simti i popiti. Ove godine će se održati patizerima Društva na svakoj ponekoliko natjecanja i Općinski kup moći, organizaciji i realizaciji posločiji smo domaćin. U zimi 2016. va oko ribičke kućice. počeli smo s čišćenjem jezera od suhog granja, obrezali smo drveće, Bistro! Izvor: SpringWoman.hr ispraznili bačve za smeće. Uz to su Branko Mišić Nataša Martinec stavljeni novi žljebovi na produženu nadstrešnicu, lampe za vanjsku UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST

SRD Diver

Aktivnosti Udruge u 2016. godini započele su sudjelovanjem u pripremi domjenka koji se održao 31. siječnja 2016. godine u Domu kulture u Podbrestu nakon televizijskog snimanja svete mise. Sudjelovale smo na fašničkoj zabavi DVD-a Podbrest, 6. veljače 2016., maskirane u NK „Brest“ i dobro se zabavile. Za tu prigodu DVD-u Podbrest donirale smo ručne radove u vrijednosti od 250 kuna za tombolu. 13. ožujka 2016. priredile smo, već


REVOSKE NOVINE

22

dionici oslikavanja. Već tradicionalno, od svake prodajne izložbe određena svota ide u humanitarne svrhe. Ovaj put smo donirale 1000 kuna za nabavu novih klupa za mjesnu crkvu i kupile prehrambene namirnice potrebitima u vrijednosti od 400 kuna. 23. travnja 2016. Udruga je sudjelovala na trećoj „Orehijadi“, održanoj u Orehovici, izložbom svojih kreativnih radova i kolača. Osvojile smo treće mjesto za najljepši kolač. Želimo obavijestiti da je na izbornoj skupštini Udruge žena „Brest“ za novu predsjednicu izabrana Danijela Cirkvenčić. Članice udruge Brest na Orehijadi Na samom kraju želim zahvaliti svitradicionalno, uskrsnu izložbu koju tvovali i načelnik Općine Orehovica ma koji su me podržali u osnivanju su u većem broju posjetili žitelji Franjo Bukal, župnik Damir Slamek i udruge, posebno načelniku općine naše općine i okolnih mjesta. Pos- župan Međimurske županije Matija Franji Bukalu, župniku Damiru jetile su nas brojne udruge: Udru- Posavec. Ova je izložba bila poseb- Slameku, gospodinu Zlatku Sraki i ga „Izvor“ Ivanovec, Udruga žena na jer je praćena televizijskim sni- gospođi Katarini Talhofer. Pušćine, Udruga Novo Selo na Dra- manjem. Emisija je bila prikazana vi, Udruga umirovljenika Orehovica, na HRT-u 1. Izložbu su otvorile Dina Štefanija Maček Udruga umirovljenika Prelog i Društ- Mišić i Anela Krčmar prigodnim revo DDKP Čakovec. Izložbi su prisus- citacijama te su sudjelovale i na ra-

DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA Dom za odrasle osobe Orehovica trenutno pruža uslugu smještaja za 166 osoba sa mentalnim i kognitivnim oštećenjima. Kontinuirano se radi na poboljšanju životnog standarda korisnika u ustanovi. Sa korisnicima se radi individualno i grupno te putem radno-okupacionih aktivnosti u cilju unapređivanja i očuvanja fizičkog i psihičkog zdravlja korisnika te kulturno zabavne aktivnosti i osmišljavanje i organiziranje slobodnog vremena korisnika. Tijekom godine u ustanovi je bilo puno različitih događanja. Naročito se posvećivala pažnja uređivanju ustanove u vrijeme adventa i Božića te uoči Uskrsa što je većinu korisnika veoma radovalo i sa velikim entuzijazmom su sudjelovali u svim

ponuđenim aktivnostima. Početkom prosinca, uoči Nikolinja održan je već tradicionalno turnir u društvenim igrama među korisnicima. Sveti Nikola je dijelio nagrade za osvojena mjesta,a darivao je i sve ostale korisnike. Pjevački zbor Udruge umirovljenika iz Čakovca posjetio je korisnike sa prigodnim programom božićnih pjesama i recitacija . Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obilježava 3. prosinca svake godine posjećuju nas predstavnici Udruge za pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama Međimurske županije. Uoči blagdana Božića i Uskrsa u Domu se održala ispovijed i sveta misa za sve korisnike, a prema dogovoru sa župnikom Župe Ore-

hovica služe se svete misa i obavljaju ispovijedi korisnika tijekom godine. Korisnici su za vrijeme blagdana primali posjete pojačanog intenziteta od strane obitelji, srodnika i prijatelja, a neki su odlazili kod svojih obitelji. Ostali korisnici su ugodnim druženjem uz kavu, kolače i raznovrsna blagdanska jela proslavili Božić i Novu godinu. U ustanovi nastojimo i nadalje obilježavati i slaviti sve važnije blagdane i datume, a korisnike pokušavamo uključiti i u neka događanja u lokalnoj zajednici kako bi se što bolje integrirali u istu. Mjesečno jedanput održavamo i nadalje ples sa korisnicima u ustanovi kojom prilikom slavimo rođendane korisnika. Redovito mjesečno dolaze pripad-


23

REVOSKE NOVINE

Fašnički mimohod štićenika Doma za odrasle osobe Orehovica nice vjerske udruge Satha- Sai iz Čakovca u posjetu korisnicima. Ovih dana posjetile su nas i predstavnice Inner Wheel kluba iz Čakovca. Sudjelovali smo na ovogodišnjoj „Orehijadi“ sa domskim kolačima i

radovima korisnika. Korisnici imaju i nadalje mogućnost čitanja knjiga iz domske knjižnice , a koriste se i usluge Bibliobusa Knjižnice grada Čakovca. Sredinom godine planira se izlet i hodočašće sa korisnicima u

Mariju Bistricu. Grupa korisnika pripremala se za sudjelovanje na Međimurskom festivalu sportske rekreacije za osobe starije životne dobi koji se održao 5.5.2016. u Depandansi Doma za starije i nemoćne osobe u Čakovcu, a priprema se i korisnica za sudjelovanje na „Domosongu“ u Motovunu. Obzirom da nam je došlo proljeće, a time i aktivnosti u vrtu i polju gdje uzgajamo povrtne kulture korisnici će se uključivati u aktivnosti sadnje, okopavanja i zalijevanja biljaka sve do ubiranja plodova. Za provođenje svih planiranih aktivnosti i dalje nam je potrebna suradnja šire društvene zajednice, srodnih ustanova i službi. Ovim putem zahvaljujemo se na dosadašnjoj suradnji i nadamo se istoj u budućnosti. Emilija Mustač soc. radnik, v.d.ravnateljica

Djelatnice Doma za odrasle osobe Orehovica na Orehijadi

Đurđica Kocijan soc. radnik


REVOSKE NOVINE

24

VIJESTI IZ ŽUPE 3. i 4. ožujka 2016. imali smo čast primiti u župnu crkvu – „Auksiljar“, prekrasnu sliku Marije Kraljice i pobjednice Šonštatske. Slavili smo misu u 17 sati, a prije mise molili smo krunicu i molitve po ulogama kako je bilo predloženo u knjizi molitava koja je došla sa slikom. Nakon mise ostale su predstavnice zajednice „Gospe Šonštatske“ u molitvi i pjesmi pred Marijinom okrunjenom slikom. Ova slika koju imate prilike vidjeti na fotografiji prošla je mnoge crkve i katedrale, a pred njom se moli za spas kršćanskih korijena Europe. Europa je utemeljena na kršćanstvu, osnivači Europske unije bili su praktični katolici-vjernici, a kako će dalje biti u Europi i našoj domovini nitko ne zna osim Boga i Presvete Djevice. Zato se treba puno moliti da vjera koju smo primili od svojih predaka ostane na ovim prostorima. Ovom prilikom pozivam sve čitatelje da dođu na sedmu obljetnicu posvete Šonštatskog svetišta u Ma-

Obilježavanje blagdana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca loj Subotici i na krunjenje Majke Triput Divne u subotu 20. kolovoza 2016. Misu i molitvu ove godine predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hranić, uz prisustvo velikog broja svećenika i vjernog Božjeg naroda. Budite i vi dionici tog slavlja!

ožujka bila je straža na Božjem grobu u našoj župnoj crkvi. Stražu su držali vatrogasci iz Orehovice, Podbresta i Vularije. Vatrogasci su se sami organizirali te su se mijenjali svakih 15 minuta, a poslije su osiguravali vatru oko vuzmenki koje su se palile tog dana u svim naseljima.

I ove godine na veliku subotu 26.

vlč. Damir Slamek

RECEPT - SACHER TORTA Smjesa 14 dkg maslaca (margarina) 16 dkg šećera 18 dkg čokolade 8 jaja 12 dkg brašna 1 vanilin šećer ½ pecilnog praška Nadjev 10 dkg marmelade od marelica glazura od čokolade (15 dkg čokolade i 10 dkg margarina otopiti na laganoj vatri)

jke (jedan po jedan) i na kraju čvrst donja strana ravna i ljepša. snijeg od bjelanjaka, naizmjence s brašnom pomiješanim s pecilnim Dobar tek! praškom. Kalup za tortu premažite, pospite brašnom i izlijte smjesu. Tortu pecite na temperaturi od 185⁰C oko 1 sat. Kad se ohladi, razrežite je napola, premažite tankim slojem marmelade i poklopite drugom polovicom. Cijelu tortu premažite marmeladom i prelijte pripremljenom glazurom od čokolade.

Maslac dobro izmiješajte, zatim dodajte šećer, vanilin šećer, nakon Napomena toga omekšanu čokoladu, žuman- Ovu i slične torte okrenite jer je

Recept je s vama podijelila Justina Kocijan


25

REVOSKE NOVINE

CRTICE IZ NAŠE PROŠLOSTI - IZLOŽBA STARIH FOTOGRAFIJA Od samog svog početka fotografije su nezaobilazan svjedok prošlih vremena. Izložbom starih fotografija u Društvenom domu u Orehovici tijekom ovogodišnje, sad već tradicionalne "Orehijade" , KUD "Fijolica" Orehovica želio je potaknuti sumještane da pregledaju svoje obiteljske arhive i pomognu nam očuvati ove vrijedne dokumente od kojih svaki svjedoči o djeliću povijesti naših naselja. Izabrane fotografije oslikavaju ljude, nekadašnje kuće i ulice, danas gotovo neprepoznatljive, te događaje i običaje koji su se posljednjih nekoliko desetljeća jako promijenili ili su u potpunosti nestali. Zbog toga

one, osim dokumentarne imaju i veliku sentimentalnu vrijednost. Reakcija ljudi na izložbu bila je i više nego pozitivna. Ljudi su vidjeli svoje pretke, prijatelje i poznanike na fotografijama za koje nisu ni znali da postoje ili su oni sami izgubili takve fotografije. Bilo je zanimljivo slušati rasprave o ljudima, mjestima i događajima s fotografija. Ljudsko sjećanje s vremenom blijedi ili se može iskriviti stoga je bitno napraviti dobru bazu podataka, jer nažalost, fotografije koje nisu atribuirane nemaju preveliku vrijednost. U zbirci se zasad nalazi skoro 300 digitaliziranih fotografija i želja

nam je prikupiti što više fotografija koje će se iskoristiti na izložbi koja se planira postaviti za 5. "Orehijadu" 2018. godine. Te će fotografije također jednog dana značajno doprinijeti stvaranju cjelovite monografije naselja naše Općine. Stoga molimo sve koji se žele uključiti u ovu akciju da nam se jave i posude nam svoje fotografije koje ćemo im nakon digitalizacije vratiti. Do nove izložbe, možete pogledati stare fotografije u nastavku i potražiti poznata lica u mlađim danima. Ana Šestak


SANITACIJA d.o.o. Ul. Hrvatskih branitelja 1 48000 Koprivnica Tel: 048/622-670

Eko usluge Ivan Vurušić Poljska 2, 40322 Orehovica Tel: 040/635-673 Mob: 098/627-791

Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Revoske Novine - broj 11  

11. broj službenog glasila Općine Orehovica

Revoske Novine - broj 11  

11. broj službenog glasila Općine Orehovica

Advertisement