Page 1


3

REVOSKE NOVINE

PREDGOVOR IMPRESSUM REVOSKE NOVINE Informativno glasilo Općine Orehovica Izdavač Općina Orehovica Čakovečka 9 40322 Orehovica Tel: 040/635-275 Fax: 040/636-039 www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr Za izdavača Franjo Bukal Glavna urednica Ivana Čurila Grafički urednik Robert Poljak Lektura Dubravka Drvenkar Uredništvo Franjo Bukal Mirjana Sečan Kontakt uredništva list@orehovica.hr Tisak IPK d.o.o. Čakovec Naklada 750 primjeraka Broj 10, godina 5 prosinac 2015.

Dragi mještani Općine Orehovica! Na kraju 2015. godine a na početku jubilarnog 10. broja Revoskih novini, upućujem vam iskrene čestitke povodom nadolazećih blagdana. Želim vam da ih provedete u toplom obiteljskom okruženju, a da novu 2016. godinu dočekate zdravi i radosni. U ovom broju nastojat ćemo vas izvijestiti o političkom, društvenom, sportskom i kulturnom životu naše Općine u proteklom polugodištu, u suradnji sa OŠ Orehovica i udrugama. Također, želimo vas upoznati sa planovima za 2016. godinu kao što smo spremni uvažiti i vaše prijedloge projekata, koje smatrate važnim za razvoj naše Općine Orehovica. Zajedničkim snagama, na dobrobit svih žitelja Općine, nastojati ćemo ostvariti zacrtano. Ugodno čitanje želi vam vaš načelnik Franjo Bukal

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA GRAĐEVINSKI PROJEKTI Općina Orehovica i Hrvatska elektroprivreda, HEP ODS, Elektra Čakovec, 10. lipnja 2015. godine potpisali su Sporazum o međusobnim odnosima za priključenje kupaca u Romskom naselju Orehovica i Ugovor o prijenosu vlasništva nad imovinom bez naknade. Navedenim dokumentima uređen je način priključenja korisnika električne energije u Romskom naselju u Orehovici na način da je HEP priznao priključnu snagu od 4,6 kWh za 139 izgrađenih i 100 neizgrađenih stambenih čestica, te snagu od 59,11 kWh za 5 čestica sa javnom namjenom u Romskom naselju Orehovica. U postupku priključenja kupac plaća stvarne troškove priključenja i dodatnu snagu koju eventualno može zakupiti, osim kupaca koji već otprije imaju priključke i koji su HEP-u platili naknadu za priključenje. Navedenu pogodnost kupci mogu iskoristiti u roku od 5 godina od sklapanja sporazuma, odnosno do 10. lipnja 2020. godine.

voza 2015. godine, u Ministarstvu gospodarstva, radni sastanak sa ministrom gospodarstva Ivanom Vrdoljakom. Tema sastanka bile su mogućnosti Ministarstva u praćenju projekata koje provodi Općina Orehovica. U 2015. godini Ministarstvo gospodarstva osiguralo je 72.944,00 kn za projekt povećanja energetske učinkovitosti objekta NK Budućnost Podbrest i 87.199,00 kn za projekt rekonstrukcije i dogradnje Društvenog doma u Vulariji - za izvedbu toplinske fasade.

18. rujna 2015. godine načelnik Franjo Bukal prisustvovao je radnom sastanku u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja kako bi sa ministricom Ankom Mrak Taritaš raspravio aktualno stanje prostornog uređenja na području Općine Orehovica te mogućnostima Ministarstva za daljnje praćenje projekata na području Općine Orehovica. Ministarstvo je u 2014. i 2015. godini Općini Orehovica osiguralo 165.000,00 kn za izgradnju staza i ograde na groblju u Orehovici te 19.623,00 kn za izradu II. Načelnik Bukal održao je 13. kolo- izmjena i dopuna Prostornog plana


REVOSKE NOVINE uređenja Općine Orehovica. U izvještajnom razdoblju održana su dva sastanaka aglomeracija, i to 30.10.2015. i 17.11.2015. godine. Izrada projektne dokumentacije je završena te su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Sa 1.1.2016. godine sve je spremno za kandidiranje radova na fondove Europske unije kako bi se sa izvedbom radova započelo 2017. godine. Plan Međimurske županije predviđa dovršetak radova do 2023. godine. Općinski načelnik Franjo Bukal na začetku projekta upozoravao je da projekt treba prepraviti i da naselje Vularija treba ići sa kanalizacijom uz Totovec a da se Orehovici, Podbrestu i Svetom Križu trebaju priključiti Prelog i Otok, zbog konfiguracije terena. Vularija je ipak ostala u aglomeraciji Podbrest, ali će se morati postaviti čak dvije precrpne stanice između Vularije i Orehovice. Prelog i Otok su prema zadnjim izmjenama priključeni aglomeraciji Podbrest, što za Općinu Orehovica znači manje troškove u participaciji izgradnje. Pročistač za sva navedena naselja ima dobro projektirani kapacitet, a s obzirom da se aglomeraciji priključio Grad Prelog postoji šansa da Općina Orehovica dođe brže na red u izgradnji sustava odvodnje.

4

2. Soboslikar i ličilac Branko Višnjić, Štefanec, Braće Radić 40, 40000 Čakovec. Cijena ponude bez PDV-a 49.215,00 kn, a s PDV-om 61.518,75 kn.

ma u dužini od 190,00 m. Radovi na izgradnji odvodnog sustava Orehovica i Podbrest, IIIb faza, podfaza I

1. Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, 40000 Čakovec, 27.11.2015. U studenom 2015. godine započeCijena bez PDV-a 303.289,43 kn li su radovi na sanaciji objekta NK a s PDV-om 379.111,79 kn. Budućnosti u Podbrestu. Objekt je sagrađen 1989. godine i pos- 2. Međimurska hidrogradnja d.o.o., Radnička bb, Savsjeduje uporabnu dozvolu. Stanje ka Ves, 40000 Čakovec, objekta bio je nezadovoljavajuće, 30.11.2015. energetski neučinkovito i opasno Cijena bez PDV-a 385.085,96 kn po zdravlje korisnika. Kao takvo, a s PDV-om 481.357,45 kn. vodi k značajnom smanjenju aktivnosti udruga i nezainteresiranosti 3. Pavlic-asflat-beton, Školska bb, 40324 Goričan, 30.11.2015. članova za rad. Na objektu se nalCijena bez PDV-a 301.362,55 kn azi stara drvena stolarija, žbuka a s PDV-om 376.703,19 kn. debljine 3 cm, dok se na krovištu objekta nalaze azbestne salonitne ploče. Stoga se početkom studenog Radi se o fazi koja obuhvaća dio prišlo zamjeni pokrova objekta te ulice Nikole Tesle od rotora do će salonitne ploče biti zamijenjene križanja sa A.G.Matoša. Druga faza panelima (sendvič smeđi lim od 5 biti će izgradnja oborinske odvodncm). Također, postaviti će se nova je od križanja Ulice A.G. Matoša do PVC stolarija te toplinska silikatna Doma za odrasle osobe Orehovica fasada. Ukupna vrijednost inves- i lagune. Iako natječaj po mjeri 7.4 ticije procijenjena je na 168.050,00 još uvijek nije raspisan, Općina će kn. 72.944,00 kn osiguralo je Minis- svakako morati financirati navedeni tarstvo gospodarstva, dok će preos- projekt. Na ovaj način izbjeći će se tali iznos osigurati Općina Orehovi- ponovno kopanje prometnice kada se krene sa izgradnjom sustava ca iz svog proračuna. odvodnje otpadnih i oborinskih Izrada ograde i uređenje pješačkih voda na području Općine. Kad započnu radovi morati će se uredistaza na groblju u Podbrestu ti regulacija prometa za kamione, a isto će predložiti Županijska uprava U izvještajnom razdoblju provedene 1. Hogra d.o.o., I. Gundulića 26, za ceste Međimurske županije. RaMihovljan, 40000 Čakovec, su ukupno tri nabave bagatelne vridovi na rotoru planiraju biti dovrše23.11.2015. jednosti te su zaprimljene sljedeće ni do 15.11.2016. godine. Cijena ponude bez PDV-a ponude: 182.132,50 kn a s PDV-om Sa najpovoljnijim ponuđačima sk227.665,63 kn. Dobava i postava toplinske silopljeni su ugovori o izvedbi radova. likatne fasade na objektu NK 2. Zidarsko-fasaderski obrt Ivan Višnjić, Marka Kovača 40, PodBudućnosti u Podbrestu U sklopu provedbe projekta Probrest, 23.11.2015. gram održivog razvoja lokalne zaCijena ponude bez PDV-a 1. Zidarsko-fasaderski obrt Ivan jednice Ministarstva regionalnog 146.406,25 kn a s PDV-om Višnjić, Marka Kovača 40, razvoja i fondova Europske unije, 183.007,81 kn. Podbrest. na koji je Općina Orehovica kanCijena ponude bez PDV-a Projektom je predviđena izgradnja didirala dio radova na rekonstruk46.265,00 kn a s PDV-om pročelja ograde i staza sa tlakovci- ciji i dogradnji Društvenog doma 57.831,25


5

REVOSKE NOVINE iznosi 245.396,25 kuna. S obzirom da su izmjerom obuhvaćene nerazvrstane ceste čiji je vlasnik, prema Zakonu o cestama, Općina Orehovica te županijske i lokalne ceste čiji je vlasnik Republika Hrvatska i kojima upravlja Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Općina Orehovica i ŽUC su potpisali ugovor o sufinanciranju ovog projekta. Na taj način ŽUC se obvezao preuzeti dio troška izmjere i evidentiranja u iznosu od 124.300,00 kn. DRUŠTVENI I KULTURNI PROJEKTI

Općinski načelnik Franjo Bukal, 23. srpnja 2015. sastao sa predstavnicima udruga koje djeluju u naselju Vularija u tamošnjem Društvenom domu. Tema sastanka bio je dogovor oko organizacije svečanosti otOpćinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal vorenja objekta, kao i način budućeg u Vulariji, predstavnice navede- vaja iznos od 27.360,00 kn a osigu- korištenja prostorija Doma. nog Ministarstva obavile su teren- rana su i vlastita sredstva (donacije sku kontrolu provođenja projekta župljana) u visini od 13.680,00 kn. 25. srpnja 2015. godine održana te izdale bezuvjetni nalaz. Prema je završna konferencija projekta istome, Općina Orehovica izradila PROSTORNO-PLANSKI PROJEKTI „Putovima Zrinskih“, o kojem je je završno izvješće Ministarstvu te općinski načelnik već podnosio izvopravdala primljena sredstva sufi- U veljači ove godine Općina Ore- ješća. U sklopu projekta, u Vulariji nanciranja. hovica započela je sa postupkom je na početku Ulice Zrinskih postavlevidentiranja javnih i nerazvrstanih jena info ploča, a na ulazu u VularU srpnju 2015. godine Ministarstvo cesta na svome području. Provedba iju iz smjera Totovca i na ŽC 2022 kulture raspisalo je javni poziv za ovog projekta bila je potrebna zbog kod Upravne zgrade HE Čakovec kandidiranje projekata za programe ostvarenja projekta višeg ranga – biti će postavljeni putokazi. Radi se izgradnje, održavanja i opremanja aglomeracije Podbrest, odnosno o projektu u kojem se promoviraju ustanova kulture u 2016. godini. izgradnje sustava sanitarne i oborin- lokacije u kojima je obitelj Zrinski Općina Orehovica na navedeni je ske odvodnje na području Općine izgradila građevine od kojih mnoge, javni poziv kandidirala dva projek- Orehovica. Uvjet provedbe spome- kao i kurija u Vulariji, više ne posta. Projekt opremanja Društvenog nute izgradnje je sređeno imovins- toje. doma u Orehovici namještajem ko-pravno stanje na svim prometukupne vrijednosti 83.600,00 kn, nicama, odnosno česticama kojima Općina Orehovica potpisala je Spood čega je planirano sufinanciran- prolazi infrastruktura. Postupak razum o sufinanciranju nabave je Ministarstva kulture u iznosu izmjere i javnih uvida završen je u udžbenika za osnovne škole. Za od 66.880,00 kn dok će Općina rujnu. U okviru evidentiranja ces- djecu sa područja Općine OrehoviOrehovica osigurati 16.720,00 kn. ta izradile su se snimke izvedenog ca fakturirano je ukupno 23.922,89 Na javni poziv javila se i Župa Ore- stanja za nerazvrstane ceste i geo- kn od čega će Općina Orehovica hovica sa projektom nabave kle- detski elaborat izvedenog stanja. financirati 30%, odnosno 7.176,87 cala za crkvu u Podbrestu u vrijed- Izmjeru je obavljala tvrtka Geotop kn. Također, Općina Orehovica sa nosti od 136.800,00 kn. Planirano d.o.o. iz Štefanca, izabrana u pos- Međimurskom županijom potpisala sufinanciranje Ministarstva iznosi tupku nabave bagatelne vrijedno- je Ugovor o sufinanciranju prijevoza 95.760,00 kn, Općine Orehovica izd- sti. Ugovorena vrijednost projekta učenika osnovnih škola prema ko-


REVOSKE NOVINE

6

od interesa za opće dobro na području Općine Orehovica, 2. Korištenja prostora u vlasništvu Općine Orehovica od strane organizacija civilnoga društva s 9. listopada 2015. godine održana područja Općine Orehovica. je 12. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Mura-Drava na Javne konzultacije održane su u kojoj je prisustvovao općinski načel- općinskoj vijećnici Općine Orehovinik Franjo Bukal. Na sjednici je pod- ca 27.10.2015. godine. Prezentaciju neseno izvješće o radu, financijsko su vodili općinski načelnik Franjo izvješće Udruge za prvo polugodište Bukal te službenice Jedinstvenog 2015. godine te izvješće Nadzornog upravnog odjela Općine Orehovica odbora o nadzoru nad vođenjem Renata Božek i Mirjana Sečan. poslova Udruge. Također, LAG je započeo sa postupkom izrade Lo- 30. listopada 2015. godine održana kalne razvojne strategije do 2020. je javna licitacija za zakup zemljišta u godine. U tu svrhu održane su ra- zoni Križopotje u Orehovici ukupne dionice u sjedištu općina- članica površine 10 ha 38 a 47 m2. Licitacina koje su bili pozvani svi zainter- ji je pristupio jedan zainteresirani esirani iz udruga civilnog društva, ponuditelj Josip Martinec iz Podpoduzetnici, poljoprivredni proiz- bresta koji je ponudio 1.450,00 kn/ vođači i drugi. Radionica je održana ha, odnosno ukupnu godišnju zaki u općinskoj vijećnici Općine Ore- upninu od 15.057,82 kn godišnje. hovica 18. listopada 2015. godine Ugovor o zakupu zemljišta zaključuna koju se odazvao tek 7 sudionika. je se na rok od jedne godine, odnosOd istih su prikupljene projektne no za vegetacijsku godinu 2015./16. ideje koje će se, ukoliko će biti mo- Ugovor o zakupu može se produžiti guće, ugraditi u razvojnu strategiju za još jednu godinu ukoliko, nakon isteka roka iz prvog stavka, na zemlLAGa Mura-Drava. jištu u zakupu ne započne postupak Zbog potrebe prilagođavanja uv- privođenja predmetnog zemljišta jeta financiranja organizacija civil- namjeni predviđenoj Prostornim nog društva na području Općine planom uređenja Općine Orehovica Orehovica, a vezano uz novi Zakon te Detaljnim planom uređenja zone o udrugama („Narodne novine“ Križopotje. broj 74/14), Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu ne- 5. studenoga 2015. godine Franjo profitnih organizacija („Narodne Bukal je održao sastanak sa bivšim novine“ broj 121/14), te Uredbe o projektnim partnerima iz projekta kriterijima, mjerilima i postupci- ROKIC:“DROM“, Općinom Črenšovci ma financiranja i ugovaranja pro- i Misijom S, društvom za održivi razgrama i projekata od interesa za voj Pomurja iz Lendave. Dogovoreopće dobro koje provode udruge na je daljnja suradnja na projektima („Narodne novine“ broj 26/15), vezanima uz kulturnu autonomiju pozivane se sve sportske udruge, romske zajednice na području dvije kulturne udruge, udruge mladih, općine kroz kandidaturu projekta u ostale udruge i ustanove s područja ožujku 2016. godine. Općine Orehovica da se odazovu na Temeljem zamolbe OŠ Orehovica od javne konzultacije u vezi: 1. Financiranja i ugovaranja 11. studenoga 2015. godine Općina provedbe programa i projekata Orehovica je donirala dva računala organizacija civilnoga društva i dva monitora koji svojim perforjem se Općina Orehovica obvezala platiti 9.103,00 kn za trošak prijevoza.

mansama više ne zadovoljavaju potrebe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica. Računala su se donirala u svrhu dodatnog opremanja informatičke učionice i isključivo za potrebe učenika OŠ Orehovica. PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA Općina Orehovica izdala je 23. srpnja 2015. godine GKP Čakomu d.o.o. suglasnost za postavu mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općina Orehovica na sljedećim lokacijama: • Orehovica – k.č. 1695/2 k.o. Orehovica, lokacija uz bivšu zgradu OŠ Orehovica, • Podbrest - k.č. 3989/1 k.o. Podbrest, lokacija kod igrališta NK Budućnost Podbrest, • Vularija - k.č. 1478/1 k.o. Vularija, kod pilane. Lokacije su definirane još u siječnju ove godine od strane pojedinog vijeća mjesnog odbora. Općina Orehovica izdala je 27. srpnja 2015. godine pismo potpore GKP Čakomu d.o.o. za provedbu projekta GREEN RE CYCLE – NAPREDNE POLITIKE PONOVNE UPORABE OKREĆU KOTAČ KRUŽNE EKONOMIJE. Ideja projekta GREEN RE CYCLE je povezivanje slovenske, grčke, hrvatske i austrijske nacionalne regije s ciljem poboljšanja instrumenata politike vezane za gospodarenje otpadom, prevenciju nastajanja otpada i učinkovito korištenje resursa. Općenito, uključene regije će u prve dvije godine projekta posvetiti svoje aktivnosti međuregionalnom učenju kao što je razmjena iskustava na sve četiri razine procesa: individualno učenje, institucionalno učenje, razina međusobnog učenja sudionika - partnera i razina učenja - razmjene iskustava u Europskoj uniji. Na kraju procesa učenja, regije će pripremiti akcijske planove i s


7 njima osigurati da se naučene lekcije implementiraju u namjeri - cilju poboljšanja instrumenta adresirane politike. Provedba pripremljenih regionalnih akcijskih planova će se pratiti sljedeće dvije godine. Na kraju će se dati konačna preporuka (izvješće) za daljnje aktivnosti spram ponovne uporabe na temelju rezultata praćenja i provođenja akcijskog plana. Općina je u svibnju ove godine ugovorila izradu elektrotehničkog projekta za energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu na području Općine Orehovica vrijednu 81.187,50 kn. Izrađivač projektne dokumentacije je Tesla d.o.o. iz Klenovnika. Navedeni je projekt Općina Orehovica kandidirala pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete davanjem sredstava pomoći. Po dovršetku izrade dokumentacije, ista je proslijeđena Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi realizacije njegove odluke o sufinanciranju izrade ovog projekta u visini od 60%, odnosno 48.712,50 kn. Fond nije tražio nikakve ispravke i dopune projekta, te se realizacija odluke i potpis ugovora očekuju ovih dana. Za 2016. godinu planirana je kandidatura istome Fondu za pribavljanje sredstva sufinanciranja za sam projekt izgradnje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete. Također, Općina Orehovica u 2015. godini izradila je projekt javne rasvjete u Školskoj ulici u Orehovici vrijedan 9.337,50 kn za koji je u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole.

REVOSKE NOVINE

PRORAČUN 1. prosinca 2015. godine održana je 14. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je usvojen proračun Općine Orehovica za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, zajedno sa popratnim odlukama. Proračun je predviđen u visini od 7.765.926,00 kn, od čega je od prihoda poslovanja predviđeno 7.595.926,00 kn, od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 170.000,00 kn, a rashode poslovanja predviđeno 2.319.963,00 kn a za rashode za nabavu nefinancijske imovine 5.342.963,00 kn. Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova predviđeno je 103.000,00 kn. Proračun je žila kucavica Općine, a posao je izvršne vlasti da ga po prihvaćanju od strane predstavničke vlasti i ostvari. Do 1. prosinca 2015. godine plaćeni su računi svih izvođača radova tijekom 2015. godine, dok s druge strane Općini neke ugovorne strane još uvijek duguju ugovorena sredstva, kao što je npr. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U ovom trenutku na općinski proračun za 2016. godinu negativno se može odraziti politička situacija u zemlji, s obzirom da još u uvijek nije formirana Vlada, a novi bi izbori bili samo veliki financijski udarac osiromašenoj zemlji. Načelnik je na sjednici najavio da se prioritetno nastavljaju radovi na grobljima u Podbrestu i Orehovici. U Orehovici je izvedena jedna staza sa tlakovcima te je uređeno pročelje ograde. Ukupna investicija koja obuhvaća još i cjelokupno ograđivanje groblja sa izgradnjom parkirališta i trijema na grobnoj kući procjenjuje se na cca 750.000,00 kn. Od toga je izvedeno cca 233.000,00 kn, a 165.000,00 kn u navedenom je u 2014. i 2015. godini osiguralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Za radove na groblju u Podbrestu 1.

prosinca 2015. godine je, po provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti, sklopljen ugovor na 183.007,81 kn sa PDV-om, a obuhvaća uređenje centralne staze sa tlakovcima i izgradnju pročelja ograde. Tehnički pregled rekonstruiranog i dograđenog Društvenog doma u Vulariji još nije obavljen, jer po projektu treba izvesti još 15 parkirališnih mjesta i uljni separator ukupne vrijednosti cca 60.000,00 kn. Navedeni su radovi planirani za prvo tromjesečje 2016. godine. Unatoč navedenom, sam objekt Doma je dovršen i može se koristiti. Vidljivo je loše sudjelovanje domaćinstava u ukupnim investicijama jer se i nadalje bilježi slabo plaćanje komunalne i grobne naknade. Posebno je zabrinjavajuće što se slabo plaća grobna naknada kada se zna da se samo na zbrinjavanje lampiona i zelenog otpada godišnje utroši 60.000,00 kn. U nekoliko navrata stanovnici su zamoljeni da lampione sa groblja zbrinu u kućnom sortiranom otpadu koji ionako plaćaju, a da navedena sredstva ostanu za investicije na groblju, ali uzalud. STANJE SIGURNOSTI 27. srpnja 2015. godine održana je 7. sjednica Vijeća za prevenciju Međimurske županije na kojoj se raspravljalo o stanju sigurnosti u Međimurskoj županiji, a vezano uz učestale krađe poljoprivrednih proizvoda, te nemile događaje fizičkog napada na većinsko stanovništvo i službene osobe. Općinski je načelnik je 6. studenoga 2015. godine nazočio javnoj vježbi izvedbi Vatrogasne zajednice područja općina Belica, Mala Subotica i Orehovica pod nazivom “Benzinska postaja Petrol 2015.”. U Javnoj vježbi “Benzinska postaja Petrol 2015.”sudjelovali su dobrovoljna vatrogasna društva iz navedenih


REVOSKE NOVINE

8

općina, te su pokazali svoju sprem- jektima Općine Orehovica u kojinost u obrani ljudi i imovine od va- ma se očekuje financijska podrška trene stihije. Međimurske županije, kao i u projektima u kojima je Općini potrebPolicijski službenici Policijske up- na podrška u vidu lobiranja. Župan rave međimurske 23. studenoga i načelnik posjetili su gradilište 2015. godine proveli su preventivnu školske sportske dvorane u Orehoviakciju „Manje oružja – manje trage- ci te Društveni dom u Vulariji. Tadija“ na području Općine Orehovi- kođer, župan se susreo sa Sandrom ca. Preventivna akcija provedena je Bogdan, studenticom prve godine s ciljem senzibiliziranja građana na Pravnog fakulteta u Rijeci. Zaželio stalno prisutnu opasnost od ilegal- joj je uspješno školovanje i obećao nog i nedozvoljenog oružja, streljiva svesrdnu podršku Međimurske i minsko-eksplozivnih sredstava te županije u obrazovanju. upoznavanja o mogućnosti njihove predaje i vraćanja bez sankcija. KOMUNALNE DJELATNOSTI Općina Orehovica izdala je 9. studenog 2015. godine Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec Suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2015. godinu, Financijski plan za 2016. godinu i Plan rada za 2016. godinu. POSJETE OPĆINI OREHOVICA Alen Kajmović, zamjenik ministra kulture, posjetio je Općinu Orehovica 11. kolovoza 2015. Tom je prilikom razgledao Društveni dom u Vulariji, uvjerivši se u kvalitetu izvedenih radova na rekonstrukciji i dogradnji. Ministarstvo kulture od početka izvođenja radova 2013. godine sufinanciralo je projekt sa 600.000,00 kn. Gospodin Kajmović izrazio je zadovoljstvo viđenim te pohvalio strategiju u izvođenju radova. Potrebna je nabava opreme i inventara u vrijednosti od cca 110.000,00 kn. Općinski načelnik zamolio je gospodina Kajmovića da izvidi mogućnost sufinanciranja navedene nabave od strane Ministarstva kulture u ovoj godini.

Općinski načelnik je 5. studenoga 2015. godine donio odluku o ograničenom prikupljanju ponuda za komunalnu djelatnost zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Orehovica. Upit za dostavu ponude poslan je Eko uslugama Ivan Vurušić, Tegri d.o.o. i obrtu Pavlic-asfalt-beton. Ponude su do 18. studenoga 2015. godine dostavili Eko usluge Ivan Vurušić te Tegra d.o.o., a između njih povoljnija je bila ponuda Eko usluga Ivan Vurušić, koji je ponudio istu cijenu po kojoj je i do sada obavljao navedenu uslugu. Odluku o sklapanju ugovora donosi Općinsko vijeće.

U razdoblju od 9. do 21. listopada 2015. godine Sanitacija d.o.o. je na području Općine Orehovica obavila redovitu jesensku deratizaciju. Tretirano je ukupno 909 domaćinstava, od čega 138 u Romskom naselju. 569 domaćinstava je nastanjeno, dok ih je 202 nenastanjeno. U 3 domaćinstva deratizacija nije provedena jer u istima nije zatečen predstavnik domaćinstva. Trovanje štakora provedeno je izlagan17. kolovoza 2015. župan Matija jem zatrovanih meka djelatne tvari Posavec i općinski načelnik Fran- BROMADIOLON, za koji je antidot jo Bukal održali su radni sastanak vitamin K1, na sva mjesta gdje se u prostorijama Općine Orehovica. obično pojavljuju štakori (podrum, Raspravljalo se o prioritetnim pro- dvorište i eventualno tavan). Vri-

jednost obavljene usluge iznosi 22.725,00 kn. U listopadu je obavljeno redovno jesensko održavanje javne rasvjete. Pritom je zamijenjeno ukupno 9 žarulja i 1 propaljivač. Ukupna vrijednost izvedene usluge iznosi 2.186,25 kn, a obavio ju je Kabel-mont d.o.o. iz Domašinca. 1. prosinca 2015. godine Franjo Bukal održao je sastanak sa direktoricom GKP Čakom d.o.o. Snježanom Tkalčec-Avirović u vezi promjene cijene zbrinjavanja komunalnog otpada. Promjena se odnosi na unutarnju strukturu cijene koja bi po predloženom predviđala osnovnu uplatu, prikupljanje i prijevoz, te zbrinjavanje biorazgradivog otpada. Sve to na tragu pravne prirode javne usluge koja razlikuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada i prikupljanje odvojeno sakupljenih kategorija otpada. Kako u Općini Orehovica još nije uvedena usluga prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, u cjeniku je ta stavka označena vrijednošću 0,00 kn, a po uvođenju navedene usluge GKP Čakom d.o.o. će od Općine Orehovica zatražili novu prethodnu suglasnost na promjenu cijene usluge. Temeljem članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) u roku od 15 dana izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno se očitovati o prijedlogu promjene cijene. Također, člankom 25. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14 i 110/15) propisano je da je tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način. Prema novom cjeniku cijena odvoza iznosila


9 bi 57,50 kn umjesto dosadašnjih 56,78 kn. OSTALO 24. srpnja 2015. godine općinski načelnik nazočio je 9. sjednici Upravnog odbora Udruge općina u Republici Hrvatskoj. Tema sjednice bila je reforma lokalne samouprave na kojoj je prezentirano mnogo ideja za poboljšanje fiskalne politike prema općinama kroz provedbu decentralizacije. Općina Orehovica svim je članicama sa područja Međimurske županije proslijedila iznesene prijedloge kako bi se članice mogle očitovati o istima te dati svoje prijedloge. U izvještajnom razdoblju održana su tri Kolegija gradonačelnika i načelnika Međimurske županije i to 9.7.2015., 24.9.2015. i 3.12.2015. godine. Na istima je raspravljano o nabavi udžbenika za osnovnu školu, besplatnom prijevozu učenika, sufinanciranju ljetovanja djece

REVOSKE NOVINE

smještene u udomiteljskim obiteljima, o suzbijanju komaraca te o prijedlogu promjene načina isplate pomoći za ogrjev korisnicima minimalne zajamčene naknade, asistentima u nastavi, zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, EU fondovima u šumarstvu, provedbi mjera zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, prezentaciji sustava InMemory, pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji nisu u sustavu potpora, financiranju i ugovaranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, drugim izmjenama i dopunama Proračuna Međimurske županije, Proračunu Međimurske županije za 2016. godine i projekcije za 2017. i 2018. godinu, prekograničnoj suradnji Hrvatska-Slovenija i Hrvatska-Mađarska, izradi planova prostornog uređenja i dostavi istih Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije te sigurnosti osoba i imovine u Međimurskoj županiji.

U predmetu sukcesije Općine Orehovica i Općine Mala Subotica održano je ročište 22.10.2015. godine te je 27.11.2015. godine Trgovački sud u Bjelovaru donio Rješenje o određivanju financijskog vještačenja o visini financijskih sredstava od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo bivše Općine Čakovec koja su isplaćena Općini Mala Subotica. Općina Orehovica je , kao tražitelj vještačenja, morala predujmiti 6.000,00 kn za troškove vještačenja, što je i učinila. U rujnu 2015. godine Općina Orehovica je putem tvrtke MEĐIMURJE-ZAING d.o.o. obavila ispitivanje elektroinstalacija i gromobranskih instalacija na svim objektima u vlasništvu Općine Orehovica. Uočeni nedostaci nastali uslijed nemarnog korištenja javnih objekata uklonjeni su od strane ovlaštenog električara te su Općini Orehovica uručene potvrde o pozitivnoj ocjeni ispitivanja.

VIJESTI IZ OPĆINE Vijeće Romske nacionalne manjine Općine Orehovica 23. lipnja 2015. godine održana je konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica. U sastav Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica izabrani su:

Vijeće Romske nacionalne manjine Općine Orehovica

1. Darko Balog, V. Nazora 35, Orehovica – 43 glasa 2. Snježan Horvat, Dravska ulica 15, Orehovica – 40 glasova 3. Stojan Ignac, Vladimira Nazora 22, Orehovica – 39 glasova 4. Nedeljko Marić, Cvjetna ulica 24, Orehovica – 38 glasova 5. Ksenija Bogdan, Vladimira Nazora 35, Orehovica – 37 glasova


REVOSKE NOVINE

10

6. Valent Ignac, Vladimira Nazora 30, Orehovica – 37 glasova 7. Ivan Ignac, Vladimira Nazora 34, Orehovica – 35 glasova 8. Katarina Ignac, Vladimira Nazora 35, Orehovica – 35 glasova 9. Zoran Ignac, Vladimira Nazora 37, Orehovica – 35 glasova 10. Stjepan Horvat, Omladinska 9, Orehovica – 32 glasa Vijeće je jednoglasno za predsjednika izabralo Darka Baloga, a za njegovog zamjenika Nedeljka Marića. Vijeće je 16. kolovoza 2015. godine održalo svoju 2. sjednicu na kojoj je usvojilo novi Statut vijeća. Sanacija nesavjesno odbačenog otpada na području Jezerčice Temeljem prijava građana komunalnom djelatniku Općine Orehovica da se uz poljski put, koji spaja ŽC 2022 i naselje Vularija, nalazi odbačena veća količina komunalnog i tehničkog otpada, Općina je 19. kolovoza 2015. uputila dopis Općini Trnovec Bartolovečki, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. U postupku utvrđivanja lokaliteta divlje deponije utvrđeno je da se ista nalazi na području Varaždinske županije, u k.o. Šemovec uz k.č. 3461. Lokalitet se nalazi na području Općine Trnovec Bartolovečki te je nadležnima upućen zahtjev da se poduzmu hitne mjere za sanaciju pronađene deponije te se utvrdi i sankcionira nesavjesna osoba, koja je odbacila navedeni otpad u okoliš. Radi se o ekološki iznimno osjetljivom području potoka Jezerčice na kojem su utvrđene mnoge rijetke i zaštićene biljne i životinjske vrste i na kojem se predviđa projekt revitalizacije starih dravskih rukavaca. Za taj je projekt Općina Orehovica uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije već izradila projekt-

Nesavjesno odbačeni otpad na području Jezerčice nu dokumentaciju, i za njega postoji bezrezervna potpora vodstva Međimurske i Varaždinske županije. Zbog svega navedenog zatražena je promptnost u poduzimanju mjera sanacije, kao i adekvatna suradnja Općine Trnovec Bartolovečki sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Službom inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – područna jedinica Zagreb, za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije. Navedenim putem prolazi i biciklistička staza Mura-Drava bike, čime se želi skrenuti pozornost i na sigurnost biciklista koji prolaze navedenim područjem. S obzirom da je sa situacijom upoznato i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Općina Trnovec Bartolovečki poduzela je sve mjere za sanaciju divljeg odlagališta. Zbog dislokacije prostora Jezerčice u odnosu na jedinicu lokalne samouprave kojoj najvećim dijelom teritorijalno pripada, intenzivirali su se razgovori i pregovori o promjeni granica Općine Orehovica i Općine Trnovec Bartolovečki, odnosno granica Međimurske županije i Varaždinske županije, kako bi područje do mosta pripalo

Općini Orehovica. Razlog tome je sama provedba projekta revitalizacije potoka Jezerčice i inicijativa Općine Orehovica da se nastave daljnje aktivnosti predviđene projektnom dokumentacijom, budući da cjelokupno područje provedbe projekta teritorijalno ne pripada Općini Orehovica. Dobrovoljno darivanje krvi U srijedu, 26. kolovoza 2015. godine Hrvatski Crveni križ proveo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Općini Orehovica. Akciji darivanja krvi pristupilo je ukupno 35 osoba od čega je krv darovalo njih 31. Zabilježena su i dva nova darivatelja. Zahvaljujemo svim darivateljima! Nabava stambenih kontejnera Nakon pribavljenog mišljenja Općine Orehovica, saborski zastupnik Veljko Kajtazi uputio je Vladi Republike Hrvatske zahtjev za darovanjem dva stambena kontejnera za potrebe Vijeća romske nacionalne manjine i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine. Prostor bi se koristio i za aktivan i kvalitetan rad romskih udruga. Vlada Republika


11

REVOSKE NOVINE

Dobrovoljno darivanje krvi u dvorani Društvenog doma u Orehovici Hrvatske je darovnicom iz robnih zaliha Ministarstva gospodarstva, Općini Orehovica darovala tražena 2 stambena kontejnera vrijednosti 62.802,70 kn. Općina Orehovica je uložila dodatnih 11.046,25 kn za pripremu podloge za kontejnere te 3.355,66 za priključak struje, dok se račun električara još čeka. U kontejner će se postaviti računalo nabavljeno od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u sklopu provedbe projekta IPA 2012 „Nabava IT opreme za provedbu, nadzor i evaluaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“.

Nažalost, unatoč uloženim sredstvima od skoro 80.000,00 kn za boljitak romske zajednice u Orehovici, na kontejnerima se već sad vide tragovi vandalizma, a pitanje kako će isti izgledati za nekoliko mjeseci. Putovi Zrinskih EU projekt Putovi Zrinskih temelji se na prekograničnoj suradnji Mađarske i Hrvatske, odnosno partnera iz Sigetvára i Međimurja, koji njeguju tradiciju obitelji Zrinski. Projektom se nastoji etablirati Međimurje i Szigetvár kao turističke

Stambeni kontejneri u romskom naselju

destinacije za domaće i međunarodno tržište. Tradicija, povijest, mjesta i spomenici povezani s obitelji Zrinski smatraju se važnim za razvoj turizma obje regije. Članovi obitelji Zrinski bili su redom političari, diplomati, hrvatski banovi, ratnici, gospodarstvenici, pjesnici te zagovaratelji ideje suvereniteta Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva, a Nikola IV. (1508. – 1566.) i Nikola VII. (1620. – 1664.) bili su europski poznate osobe. Glavna je svrha projekta izrada tematskih putova kroz koje će se moći istraživati povijest obitelji Zrinski na području dviju regija, prezentirati sadržaj posjetiteljima uporabom visokih tehnologija na glavnim info točkama projekta te obilaziti područja uključena u tematski put. Lokacije tematskog puta, kojima se povezuje cijeli prostor Međimurske županije te se nadovezuje na slične tematske putove u Mađarskoj, odabrane su kako bi se kulturno-povijesno nasljeđe obitelji Zrinski iskoristilo u turističke svrhe, ali i približilo javnosti. Povijesni značaj obitelji Zrinski i lokacija na kojoj su nekada boravili i njome gospodarili, može biti atraktivni čimbenik posjećenosti, posebice kroz moderan način prezentacije sadržaja. Projekt se temelji na građi 16. i 17. stoljeća, no kroz moderni i edukativni prikaz sadržaja uporabom visokih tehnologija, predstavlja turističku ponudu s karakteristikama 21. stoljeća. Međimurska županija, najsjeverniji hrvatski kraj, i područje grada Szigetvára, u Mađarskoj, oduvijek bili na raskrižju kultura. Na povijest ovih krajeva snažno je utjecala energija hrabrosti, odlučnosti, borbe, sloge i razvoja njenih naroda. Kultura, postignuća i identitet ovih regija duboko su obilježeni tijekom 16. i 17. stoljeća od strane obitelji grofova Zrinskih. Bili su aristokrati, vojskovođe, hrvatski banovi i veleposjednici te su stoljećima vo-


REVOSKE NOVINE

Tematska ploča u Vulariji dili iznimno uspješan život u vrlo teškim općim društvenim uvjetima. Njihovi suvremenici prepoznali su njihov značaj ne samo u regiji nego i cijeloj Europi. Francuski kardinal Armand Jean du Plessis Richelieu čak je tvrdio da je Nikola IV. Zrinski svojim vodstvom i hrabrom obranom u bitci kod Sigeta protiv Osmanskog carstva “spasio civilizaciju”. Kroz ove tematske rute turisti mogu iz prve ruke doživjeti kako su Zrinski oblikovali širu regiju. U naselju Vularija, Zrinski su posjedovali raskošnu kuriju koja danas, nažalost, više ne postoji. O njoj će svjedočiti info ploča postavljena na početku Ulice Zrinskih te putokazi - jedan na ulazu u Vulariju iz smjera Totovca, drugi na ŽC 2022 kod Upravne zgrade HE Čakovec.

12

ma u ovom dvorištu. Kao mladić, bio je član NK Budućnosti, te član DVD-a Podbrest“, osvrnuo se načelnik na odrastanje i život Stjepana Jurića te dodao: „Čast mi je, da mu mogu zajedno sa vama, upravo na ovom mjestu iskazati najdublje poštovanje i vječnu zahvalnost.“ Obratio se posebno njegovoj majci Veri, naglašavajući da život njezina sina darovan Domovini, nije uzaludan. Zahvaljujući njegovoj žrtvi i žrtvi svih hrvatskih branitelja danas imamo svoju nezavisnu, samostalnu državu. „Vršeći odvažno svoju časnu, domoljubnu i ljudsku zadaću, Stjepan Jurić je postao pravi i istinski heroj otkrivanju spomen obilježja našem Domovinskog rata, naš ponos. hrvatskom branitelju Stjepanu Neka mu je vječna slava i hvala“, zaJuriću koji je braneći dostojanstvo vršio je Načelnik. svoga doma i hrvatskoga naroda u Na kraju se zahvalio onima koji usu junačkoj borbi dao ono najvredni- zaslužni za realizaciju projekta, a to je što je imao, svoj mladi život, os- su: Općinsko vijeće Općine Orehovitavivši za sobom svoju obitelj, su- ca, župan Matija Posavec, Udruga prugu, kćerku, sina, majku, sestru dragovoljaca i veterana Domovinski brata“, nastavio je načelnik Bukal. og rata Međimurske županije, izUz Stjepana Jurića, još 195 osoba vođači radova i sponzori: Klesarska s područja Općine Orehovica ima radnja Željko Kovač, Orehovica; Ziiskaznicu Hrvatskog branitelja što je darsko-fasaderski obrt Ivan Višnjić, trajni primjer hrabrosti, požrtvov- Podbrest; Metal-Matjašec, Dražen nosti i iskrenog domoljublja. i Ivan Matjašec, Podbrest; Jamnica „Stjepan je kao dijete pohađao ško- d.d., Varaždin, Srednja škola Prelog, lu u Podbrestu, igrao se s prijatelji- Udruga žena Brest, Podbrest.

Otkrivanje spomen ploče Stipi Juriću Povodom obilježavanja 24. obljetnice Spomendana oslobođenja Međimurja 1991. godine, otkrivena je i spomen ploča Stjepanu Juriću iz Podbresta. Na početku svečanosti, svim okupljenima srdačnu dobrodošlicu zaželio je načelnik Franjo Bukal. „S iznimnim ponosom danas ćemo svi zajedno prisustvovati

Spomen ploča Stipi Juriću u Podbrestu


13

REVOSKE NOVINE Studijsko putovanje članova LAG-a Mura-Drava

Članovi i zaposlenici Lokalne akcijske grupe Mura-Drava 2. i 3. listopada 2015. godine u sklopu studijskog putovanja boravili su u Mađarskoj i posjetili dva mađarska LAG-a. Svrha studijskog putovanja bila je prijenos dobre prakse funkcioniranja mađarskih LAG-ova i iskorištavanja LEADER sredstava, te uspostava suradnje LAG-ova u ovom programskom razdoblju do 2020. godine. Prvi posjećeni LAG bio je Szinergia Egyesület, točnije mjesto Szentlörinz na čijem se Posjet premijera Zorana Milanovića s ministrom Hajdaš Dončićem ruralnom području nalazi geoterZahvalio je i Karolini Matjašec, tom prilikom upoznati sa prob- malna elektrana tvrtke Szentlőrinci ravnatelju, djelatnicima i učenicima lematikom osiguranja financijskih Geotermia. Navedeno postrojenje OŠ Orehovica koji su svojim nas- sredstava za izgradnju dvorane izgrađeno iz europskih fondova, tupom uveličali ovaj svečani čin te koja se gradi već dugih 9 godina. zamijenilo je elektranu na plin, te župniku vlč. Damiru Slameku i svi- U razgovoru je posebno istaknuto snizilo troškove za krajnjeg korisnima koji su došli u Podbrest. da dužnosnici koji posjećuju ovo ka čak do 25%. Takav primjer iskogradilište, bez obzira u kojoj vladi rištavanja geotermalne energije Radovi na školskoj sportskoj dvora- bili, uvijek samo obećaju pomoć, kojeg je predstavio gradonačelnik ni u Orehovici ali se ista na kraju nikad ne ostvari. Szentlörinza, Koltai Péter, svakako Premijer je pohvalio trud lokalne i je bio koristan za članove i zaposU nastavku radova na izgradnji područne vlasti te zaželio daljnji us- lenike LAG-a Mura-Drava zbog poškolske sportske dvorane u Ore- pjeh u provedbi ovog projekta, na tencijala iskorištavanja i postojanja hovici 08. studenog 2015. godine dobrobit zaposlenika i učenika OŠ geotermalne energije na području na gradilište su dopremljeni nosači Orehovica. LAG-a, u Draškovcu i Legradu. U za krovište. Radove na postavi issklopu studijskog putovanja, zapostih obavlja tvrtka Patafata i sinovi. Postava krovišta na dvorani od velike je važnosti za očuvanje već izvedenih radova na temeljnoj ploči i infrastrukturi izgrađenoj još davne 2006. godine, kao i za radove izvedene u 2014. i 2015. godini. Nadalje, planirana je nabava aluminijske stolarije za zatvaranje objekta. Sredstva za izvođenje radova u 2015. godini osigurana su u županijskom proračunu u iznosu od 3.000.000,00 kn, dok je za 2016. godinu osigurano 5.000.000,00 kn. Gradilište dvorane posjetio je 27. listopada 2015. godine premijer Zoran Milanović sa ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture Članovi LAG-a Mura-Drava na studijskom putovanju u Mađarskoj Sinišom Hajdaš Dončićem, koji su


REVOSKE NOVINE lenice i članovi LAG-a Mura-Drava posjetili su i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Mađarskoj u Pečuhu, gdje nas je dočekala konzulica Vesna Haluga. Na radnom sastanku predstavila je ulogu i poslove Konzulata, dok je predsjednik LAG Mura – Drava, Mario Moharić predstavio donjomeđimursku akcijsku grupu, te je dogovorena suradnja i pomoć u smislu povezivanja LAGova i proizvođača unutar LAG-ova iz obje zemlje. Drugi posjećeni LAG bio je Dél Baranya Határmenti Települések Egyesülete koji je jedan od prvo osnovanih u Mađarskoj, a nalazi se u pograničnom području s Osječko-baranjskom županijom. Sjedište LAG-a je Siklósu, a tamo su nas dočekali István Orsokics, predsjednik LAG-a (porijeklom Hrvat), te voditelj Szarkándi Lajos. Predstavnici mađarskog LAG-a prezentirali su svoje djelovanje, LEADER projekte, te iskustvo vezano uz prekograničnu suradnju. S mađarskim LAG-ovima razmijenjena su iskustva u pogledu LEADER sredstava, te dogovorena buduća zajednička suradnja na projektima suradnje u sklopu Lokalne razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine. Zbog tih dogovora studijsko putovanje bilo je od iznimne važnosti kako za članove, tako i za vodstvo LAG-a. Prije povratka kući, zaposlenice i članovi LAG-a Mura-Drava razgledali su Pečuh koji je 2010. godine proglašen Europskom prijestolnicom kulture. U tu svrhu provedeni su mnogi projekti obnove grada uz pomoć sredstava EU. U ime Općine Orehovica na studijskom je putovanju sudjelovao načelnik Franjo Bukal.

14

Posljedice vandalizma nad prometnim znakovima kopanske ulice u Orehovici gdje je komunalni radnik u tri navrata, tri uzastopna dana morao postavljati cijeli znak na svoje mjesto (zadnji dan znak se nalazi na stablu uz cestu), da bi četvrtog dana znak bio ukraden. Nekoliko dana kasnije na istome je mjestu došlo do prometne nesreće sa velikom materijalnom štetom na oba vozila, a pukom su srećom izbjegnute i ljudske žrtve. Zbog činjenice da nije bilo znaka Općina Orehovica kažnjena je za prekršaj sa 5.000,00 kn, a općinski načelnik sa 1.500,00 kn.

Radovi na groblju u Orehovici Na groblju u Orehovici dovršeni su radovi na izgradnji pročelja ograde i centralne staze koji predstavljaju prvu fazu ukupnog projekta uređenja mjesnog groblja. Manje neprilike izazivale su oborine koje su padale tijekom listopada, no radovi su ipak uspješno dovršeni do blagdana Svih svetih. Radi se o projektu procijenjene vrijednosti od 686.731,75 kn koji će se izvoditi fazno, u skladu sa proračunskim mogućnostima. Protekle godine Općina Orehovica nabavila je 1.250 m2 tlakovaca uk-

Uništavanje prometnih znakova U posljednje vrijeme uočen je pojačan vandalizam na prometnim znakovima po Općini. Posebno je naglašen slučaj čupanja znaka STOP na križanju ulica A.G. Matoša i Fran-

Uređenje mjesnog groblja u Orehovici


15

REVOSKE NOVINE

upne vrijednosti 99.065,63 kn. U tekućoj godini planirana je postava pročelja ograde i uređenje pješačke staze na groblju u Orehovici. Radove je izvodila Zidarsko-fasaderski obrt Ivan Višnjić iz Podbresta. Vrijednost ugovorenih i započetih radova iznosi 156.131,18 kuna. U ovoj godini ukupno će se utrošiti 232.000,00 kn, od čega je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo 165.500,00 kn, a Općina Orehovica 66.500,00 kn. Obilježavanje blagdana Svih svetih Na blagdan Svih svetih župan Međimurske županije Matija Posavec, općinski načelnik Franjo Bukal, njegov zamjenik Željko Martinec, predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec, predsjednici vijeća mjesnih odbora Renato Plaftak, Mario Lončarić i Dragutin Klobučarić, te članovi DVDa Orehovica, Podbrest i Vularija, položili su vijence i zapalili svijeće za sve pokopane na mjesnim grobljima u Orehovici i Podbrestu, kao i na spomenicima poginulom branitelju Stjepanu Juriću i palim borcima Narodnooslobodilačke vojske i žrtvama fašističkog terora u Podbrestu.

Općinski načelnik u posjetu Dječjem vrtiću Medo Darivanje povodom blagdana Svetog Nikole

Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Vulariji

Povodom blagdana Svetog Nikole Općina Orehovica pripremila je za najmanje prigodne poklone. Pokloni su osigurani za ukupno 270 djece vrtićke i predškolske dobi te za učenike OŠ Orehovica od 1. do 4. razreda. Općinski načelnik je darove djeci Dječjeg vrtića Medo podijelio osobno, 4. prosinca 2015. godine.

U Društvenom domu u Vulariji u završnoj je fazi projekt rekonstrukcije i dogradnje objekta. Projekt je započeo u 2013. godini izmjenom krovnog pokriva i dogradnjom. U 2014. i 2015. godini obavljani su građevinski, izolaterski te drugi obrtnički radovi (vodoinstalaterski, elektroinstalaterski, radovi na instalaciji grijanja, keramičarski, soboslikarski…) koji su dovršeni u listopadu ove godine. Preostala je još izgradnja parkirališnih mjesta, njih petnaest, i uljnog separatora, koji su predviđeni za prvo tromjesečje 2016. godine. Objekt je opremljen namještajem u vrijednosti od 108.425,00 kn (Brid-extra d.o.o.). Rezultat ovog projekta je funkcionalan i opremljen Društveni dom u Vulariji površine 626,00 m2 koji služi društvenim potrebama mještana Vularije, Orehovice i Podbrest, posebno udrugama mještana iz Vularije. Radove na objektu izvodili su: Zidarsko-fasaderski obrt Ivan Višnjić iz Podbresta, Soboslikar i ličilac

Polaganje vijenca na mjesnom groblju u Orehovici


REVOSKE NOVINE

16

Branko Višnjić iz Štefanca, KMK ZIB d.o.o. iz Svetog Križa, Instalaterski obrt Kodba iz Orehovice, Elektroinstalacije Vutek Srećko iz Svetog Križa, RE-GRA d.o.o. iz Cirkovljana, Tesarski obrt Mario Vurušić iz Orehovice, E-Sistemi d.o.o. iz Pribislavca, Metal-Matjašec iz Podbresta te Nord-ing d.o.o. iz Čakovca (nadzor). Ukupno u ovoj godini za navedeni projekt utrošeno je 1.661.630,89 kn. U 2015. godini Općina Orehovica za navedeni je projekt već ostvarila potpore Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00 kn, Međimurske županije u iznosu od 50.000,00 kn te Ministarstva gospodarstva u iznosu od 87.199,00 kn. Nadalje, osigurano je 250.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dodatnih 80.000,00 kn od Ministarstva kulture te 200.000,00 kn od Međimurske županije. U razdoblju od 2013. do 2015. godine za projekt je utrošeno ukupno 2.416.736,43 kn. Tekstove pripremio Jedinstveni Rekonstrukcija društvenog doma u Vulariji upravni odjel Općine Orehovica

UDRUGE I KLUBOVI UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST U drugoj polovici godine udruga „Brest“ je bila vrlo aktivna, kako na kreativnim radionicama tako i u humanitarnom pomaganju potrebitima. Za proslavu 90 obljetnice DVD-a Podbrest Udruga je donirala 300 kuna. Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida donirane su rukotvorine u vrijednosti od 200 kuna. Povodom otkrivanja spomen ploče hrvatskom branitelju Stjepanu Juriću članice udruge su ispekle kolače.Za humanitarni koncert udruge za autizam „Pogled“ kupljene su

ulaznice za 200 kuna. Udruga je sudjelovala na prvoj manifestaciji „Bakini kolači“ u Nedelišću. Ispred crkve u Podbrestu članice Udruge su isplele adventski vijenac i kupile lanterne u vrijednosti od 400 kuna, a obitelj Matjašec je donirala postolje za vijenac. 29. studenoga 2015. priredile smo već tradicionalnu božićnu izložbu koja je bila dobro posjećena od žitelja naše općine i okolnih mjesta. Uz načelnika općine Franju Bukala i župana Matiju Posavca posjetile su nas i prijateljske udruge: „Zlatne ruke“ Čakovec, Udruga „Izvor“ Ivanovec, Udruga žena Puščine, Udruga Novo Selo na Dravi, Udru-

ga umirovljenika Prelog te Udruga umirovljenika Orehovica. Posebno nam je drago što su nas naša sumještanka Karolina Matjašec i zbor umirovljenika iz Čakovca oduševili svojim lijepim nastupom. Ovim putem im toplo zahvaljujemo. Udruga „Pomoć neizlječivima“ nam je sa malim zakašnjenjem osobno uručila zahvalnicu za donaciju ADM-a. Udruga zahvaljuje svim mještanima koji su pomogli novčanom donacijom ali i svima onima koji nas svojim dolaskom na naše izložbe podržavate da nastavimo dalje svojim aktivnostima. Božićnom izložbom udruga nije završila godišnju aktiv-


17

Članice udruge Brest na adventskom sajmu u Čakovcu nost, već je nastavila sa svojom izložbom, prezentacijom i radionicama u Čakovcu, gradu Zrinskih. Hvala svima! Sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu Novu 2016. godinu želi vam udruga „Brest“!

REVOSKE NOVINE gašenju požara u Svetom Križu. Prošle godine je društvo pokrenulo inicijativu za izlaganjem naše stare ručno-motorne štrcaljke na postolje u centru mjesta. Tu smo inicijativu i realizirali ove godine te je danas ista izložena. U realizaciji tog projekta imali smo svesrdnu pomoć Općine Orehovica i načelnika Bukala, te dakako sponzore i donatore koji su pomogli da se on uspješno provede. Posebice treba istaknuti naše domaće obrtnike - Vladimira Kudeca, Marka Čerjavića, Josipa Čurina, Ivana Višnjića i tvrtku Stjepana i Antuna Mišića. Tvrtka HEP je bila sponzor na čiji smo se natječaj prijavili i dobili sredstva iz programa donacija. Idejno rješenje i projekt napravio je Denis Višnjić. Početkom svibnja društvo je slavilo 90 godina osnutka i humanog rada. Pokrovitelj ove proslave je bila Općina Orehovica. Sve je počelo jutarnjom budnicom kroz ulice u mjestu. Popodne se održao mimohod mjestom, svečano otvorenje novosagrađenog postolja za ručnu štrcaljku, svečana sjednica, te nakon toga i velika zabava. Ovaj veliki događaj za naš DVD uveličali su i brojni gosti kako iz društveno-političkog života, tako i brojna naša bratska društva. Posebno smo ponosni na činjenicu

rezultati uz mali žal i dojam da se mogao ostvariti puno bolji plasman. Do kraja godine seniorska ekipa nastupila je u Vulariji na igrama spretnosti. Napravljena je Javna vježba društava iz općina naše područne zajednice na benzinskoj postaji Petrol u Štefanija Maček Svetom Križu. Takve vježbe pomažu nam da se sto bolje spremimo za DVD PODBREST moguće intervencije, ukoliko bude potrebe. Također, izvršen je pregled DVD Podbrest je u drugom dijelu hidrantske mreže u Podbrestu. godine vršio razne aktivnosti, kako Onaj ružniji dio posla, intervencije, na operativnom, tako i na natje- nas nisu zaobišle ni u drugom dijecateljskom planu. lu godine. Tako smo sudjelovali u U svibnju su s natjecanjima prvo započeli najmlađi članovi DVD-a. Na područnom natjecanju VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica u Palovcu u kategoriji Djeca-muški naša ekipa osvojila je 2. Mjesto. Na županijskom natjecanju u Svetom Martinu na Muri sudjelovali smo sa dvije ekipe i to u kategoriji Djeca-muški i Mladež-muški. Seniorske ekipe su nastupile na područnom natjecanju VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica u Svetom Križu, te je Ženska A ekipa osvojila 1.mjesto a Muška B ekipa 3.mjesto. Obje ekipe su se plasirale na županijsko natjecanje koje se održalo u Čakovcu, te su postignuti zadovoljavajući Proslava 90 godina osnutka i humanog rada DVD-a Podbrest


REVOSKE NOVINE da se i veliki broj građana uključio u našu proslavu, bilo kroz kupnju spomen traka i čavlića, bilo kroz pomoć pri organizaciji cijele proslave. Bez njih sve ovo ne bi imalo smisla, jer mi kao društvo i postojimo zbog naših sumještana, te im velika hvala na pomoći. Na proslavi su dodijeljene spomenice i medalje zaslužnim članovima DVD-a. Brončanu vatrogasnu plamenicu dobili su Dejan Mišić, Marko Zrinić, Antonijo Rogina, Nikola Martinec, Ivica Krištofić, Ivica Horvatić, Josip Horvat i Denis Halić. Brončanu vatrogasnu medalju dobili su Branko Višnjić, Josip Višnjić, Mirko Novosel, Davor Novak, Christian Lončarić, Mladen Gajnik, Tatjana Novak i Igor Horvatić. Srebrnu vatrogasnu medalju dobio je Dragutin Mustak, a zlatnu Vladimir Kudec. Društvo je dodijelilo posebne zahvalnice našim veteranima, Juliju Martinecu, Feliksu Šipušu, Augustu Krčmaru, Mirku Mišiću, Josipu Gajniku, Stjepanu Klobučariću, Josipu Mačeku i Petru Novaku. Plakete za poseban doprinos u vatrogastvu i zaštiti od požara povodom obilježavanja 90. obljetnice osnutka i humanog rada DVD-a Podbrest dobili su : Hrvatska Elektroprivreda, Vatrogasna zajednica Međimurske županije, Vladimir Kudec, Zlatko Sraka i općina Orehovica. Uz redovne radne akcije i sastanke koje društvo održava, ove godine su napravljena i dva druženja članstva. Sve ove aktivnosti bile bi nemoguće bez svesrdne podrške mještana Podbresta, jedinica lokalne vlasti te drugim udrugama. Najsrdačnije se zahvaljujemo načelniku općine Orehovica Franji Bukalu, Općini Orehovica, Mjesnom odboru Podbrest, Udruzi žena Brest, Nogometnom klubu Budućnost i svima ostalima na pomoći koju su nam pružili u proteklom periodu. Igor Horvatić

18

KLUB UMIROVLJENIKA OREHOVICA Klub umirovljenika Orehovica u drugom polugodištu ove godine održao je četiri sjednice izvršnog i nadzornog odbora. Najčešće se sastajemo oko dogovora za razna druženja i takmičenja sa drugim udrugama umirovljenika. Podružnica umirovljenika Novo Selo na Dravi pozvala nas je, 21. lipnja 2015., na druženje, na kojem su sudjelovale podružnice Čakovec, Mačkovec, Mihovljan, Orehovica te domaćini Novo Selo na Dravi. Udruga Prelog pozvala nas je 23. rujna 2015. na sportsko druženje sa podružnicama Ivanovec, Sveta Marija, Orehovica i domaćin Prelog. Tu smo osvojili zavidne rezultate. Ekipno smo osvojili 1. mjesto i veliki broj medalja. Ovom prilikom još jednom čestitam svim učesnicima. Organizirali smo i samostalno druženje i takmičenje u pikadu i kuglanju. Formirali smo ženske i muške ekipe. Dosta aktivnosti organizirala je podružnica Čakovec čiji smo i mi članovi. Ovom prilikom pozivam umirovljenike neka nam se pridruže u učlane u Klub. Svako druženje i svaka topla

riječ paše našim godinama. Neka vam je sretan Božić i zdrava nova godina! Justina Kocijan KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „FIJOLICA“ KUD „Fijolica“ nastavlja sa brojnim nastupima i aktivnostima, pa tako bogatu drugu polovicu 2015. godine nakon županijske i državne smotre koja se održala u lipnju 2015. godine u Ogulinu, nastavlja sa gostovanjem kod prijateljskog KUD-a „Ivan Filipović“ iz Velike Kopanice na 16. smotri povodom crkvenog goda Svetog Ilije starog običaja pod nazivom: “Vidit’ će se na svetog Iliju, koja cura ima đuvegiju” koja se održala 19. srpnja 2015. U sklopu gostovanja u Velikoj Kopanici bili smo na dvodnevnom izletu u Novom Sadu i Subotici. Imali smo priliku upoznati kulturu, prošlost i ljepote krajolika, kao i gostoljubivost domaćina. U Novom Sadu posjetili smo Petrovaradinsku tvrđavu. Gradnja tvrđave trajala je 88 godina, do 1780. godine. Građena je u vrijeme vladavine austrijskih careva Leopolda I, Josifa I, Karla IV, Marije Terezije i Josifa II, po sistemu građenja markiza

KUD Fijolica na državnoj smotri folklora u Ogulinu


19

REVOSKE NOVINE

Mali folkloraši na smotri u Maloj Subotici Sebastijana Vobana (16533.-1707.), francuskog vojskovođe, arhitekte i pisca. Po ovom sistemu građene su mnoge tvrđave u Evropi, a Petrovaradinska je najveća, prostire se na više od 110 hektara i najočuvanija je. Posebnost ovog sistema su visoki i strmi bedemi, grudobrani i duboki minirani šančevi, sve opasano vodenim šančevima i kanalima sa pokretnim mostovima, kontrolnim kapijama. Posebno je značajno podzemlje Tvrđave na četiri kata, sa 16 kilometara hodnika i odmorišta kao i veliki bunar, kao rezerva za sakupljanje vode u slučaju duže opsade tvrđave. Na tvrđavi se nalaze Muzej i Arhiv Novog Sada, hoteli i restorani, ateljei i galerije likovnih umjetnika, akademija umjetnosti, astronomska opservatorija, planetarij i mnogi drugi sadržaji. Po jednoj legendi ime Petrovaradin je dobiveno iz više riječi - “Petra” na latinskom znači stijena, “var” je na mađarskom grad, a “din” na turskom vjera, iz čega je izvedeno Petrovaradin, “grad na stijeni čvrst kao vjera”. Na poziv KUD-a „Tančec“ iz Rugvice, Jalševec Nartski kod Dugog Sela dana 4. rujna 2015. godine KUD „Fijolica“ gostovao je po drugi put na VIII. smotri folklora „Posavino gdje

su ti starine“ i to u sklopu kulturno-etnološko-gastronomske manifestacije „Ribarsko lađarske večeri“ koju je organizirala udruga Savskih lađara. KUD „Fijolica“ nastupao je sa koreografiranim spletom međimurskih pjesama i plesova pod nazivom „Komaj čokam ka nedjelja dojde“, a sudjelovala su i druga društva širom Hrvatske. Uz bogatu gastronomsku ponudu, jedan od specijaliteta bio je i „šaran na rašljama“ kojeg smo s oduševljenjem kušali, te je druženje uz tamburaški sastav „Barabe“ potrajalo dugo u noć. Udruga za očuvanje kulturne baštine “Međimurska gruda” iz Dunjkovca realizirala je ideju te provela prvi festival međimurskih slastica pod nazivom „Bakini kolači“. Manifestacija se održala 26. rujna 2015. godine, na sajamskom prostoru Mesapa u Nedelišću. Domaćin u 2016. godini bit će Društvo žena Mursko Središće. Svoje najbolje delicije i međimurske recepte, prezentiralo je 19 prijavljanih ekipa. KUD-a „Fijolica“ Orehovica predstavljale su Justina Kocijan sa receptom za kolač po nazivom“Vodeni kiflini“, te Barbara Škvorc i Anica Debelec. 18. listopada 2015. nastupili smo na priredbi povodom obilježavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje

u Štefancu. Priredbu je organizirala Udruga žena Štefanec, a KUD „Fijolica“ se predstavio spletom izvornih međimurskih pjesama i plesova „Klinček“ i tamburaškom izvedbom spleta pjesama. Dječja folklorna sekcija koja djeluje u okviru Osnovne škole Orehovica također je bila vrijedna. S početkom školske godine, počeli su se pripremati za 15. županijsku smotru dječjeg folklornog stvaralaštva koja se održala u Maloj Subotici 7. i 8. studenoga 2015. Naši su folkloraši i tamburaši nastupili u subotu, 7. studenoga i predstavili se koreografijom izvornih međimurskih pjesama i plesova „Vrapček se je ženiv“ koju je osmislila učiteljica Maja Žamarija. Za nastup su ih uvježbali voditelji Ivana Čurila i Zlatko Bacinger. Prosudbena komisija je u pisanom izvješću pohvalila nastup i koreografiju i predložila naše male folkloraše za nastup na smotri dječjeg folklora u Svetoj Nedjelji. Na poziv KUD-a “Posavec” iz Dubrovčaka Lijevog i Topolja, mali su folkloraši 5. prosinca 2015. nastupili na 7. koncertu dječjih folklornih skupina povodom blagdana Svetog Nikole u Dubrovčaku Lijevom. Nakon odličnog nastupa, dobili su darove od svetog Nikole i na povratu posjetili Božićnu bajku obitelji Salaj u Čazmi. Već tradicionalno, nastupili su i na božićnoj priredbi Osnovne škole Orehovica, koja je održana 15. prosinca 2015. Tamburaši i plesači i ove godine sudjelovat će za Božićne blagdane u crkvi Majke Božje Fatimske u Orehovici, gdje će zajedno s crkvenim zborom svirati i pjevati na polnoćki i misi na Božić. Uspješnu nastupima ovu 2015. godinu KUD „Fijolica“ završava sa svojom tradicionalnom „Štefanjskom priredbom“ koja će se održati 26. prosinca 2015. godine u 17.00 sati. Ujedno se pozivate na priredbu s bogatim kulturno-umjetničkim pro-


REVOSKE NOVINE gramom. Priločka amaterska scena P.A.S., za vas će izvesti predstavu pod nazivom Regija s kojoj su pobijedili na Festivalu kazališnih amatera KAM. Čekamo Vas i nadamo se brojnom odazivu. Pozivaju se svi koji imaju volje i želje postati članovi KUD-a „Fijolica“ da nam se pridruže.

20

igrača koji su trenutno u drugim klubovima, uz čiju pomoć ciljamo na 1.mjesto tablice i plasman u viši rang natjecanja. U klubu djeluju i juniori koji su se uz 2 pobjede i 5 poraza smjestili na 6. mjesto Skupine C u kojoj se natječu u ovoj sezoni. Juniore vodi i trenira Marko Ružić. Nažalost, juniora je trenutno jako mali broj, te nam se dešavalo ove Petra Krčmar sezone da nismo imali 11 igrača na utakmicama. Stoga apeliramo na NK „CROATIA“ sve mlade sa područja općine da se priključe treninzima, a apeliramo i U novu sezonu 2015/16 krenuli smo na njihove roditelje da omoguće i sa dosta promijenjenim sastavom. motiviraju svoju djecu da se aktiviTako je ekipu preuzeo novi trener raju u radu kluba. Miljenko Bali, a priključilo nam se i nekoliko novih (starih) igrača. Što se sve zbivalo ovog ljeta: Nažalost, osim dolazaka, nekoliko 27. lipnja 2015. održan je međunigrača odlučilo je napustiti klub pa s arodni turnir na kojem su sudjelovatako izmijenjenim sastavom nismo le ekipe NK Croatia, FC Tandern iz znali što očekivati u novoj sezoni. Njemačke, SC Blustavia SolothuNa sreću, uz puno rada i treninga, i rn iz Švicarske te NK Mladost iz uz dobro vođenje od strane novog Šemovca. Turnir je osvojila ekipa NK trenera, polusezonu smo završili „Mladost“ iz Šemovca, što je zaprajako uspješno te smo se sa 9 pobje- vo manje bitno pošto je turnir bio da, 4 neriješena rezultata te samo 2 revijalnog karaktera. Uoči turnira poraza, i uz gol razliku 41:17, smjes- sa gostima iz Njemačke i Švicarske tili na 2.mjesto tablice sa 4 boda posjetili smo i vinariju Tomšić, a bila zaostatka za vodećim Hodošanom. je organizirana i zabava nakon zaZa proljetni dio sezone planiramo vršetka turnira. Bilo nam je lijepo, vratiti još nekoliko naših domaćih stečena su mnoga nova prijateljst-

va te se nadamo da će ovaj turnir postati i klupska tradicija. Ovim putem zahvaljujemo se svim simpatizerima kluba (posebno našim ženama) koji su nam pomogli u organizaciji turnira. 4. i 5. srpnja 2015. održan je tradicionalni malonogometni turnir po ulicama koji je osvojila ekipa „Age“ te im ovim putem čestitamo. 25. i 26. srpnja 2015. u sklopu priprema za novu sezonu održan je turnir na kojem su sudjelovale ekipe NK „Croatia“, NK „Spartak“ Mala Subotica, NK „Mladost“ Sveta Marija te NK „Mladost“ Šemovec. Na kraju je turnir zasluženo osvojio NK „Spartak“ koji je u finalu pobijedio NK „Mladost“ rezultatom 3:1. Zahvaljujemo ovim putem svim ekipama na sudjelovanju. Planovi za nadolazeće mjesece: NK Croatia planira ove zime održat dva turnira u beli. Prvi turnir održan je 5. prosinca, a drugi će se održati u veljači 2016.. Pozivamo sve kartaše da se nam pridruže. U siječnju će biti održana redovna godišnja skupština kluba, a točan datum bit će objavljen na oglasnim mjestima u Orehovici. U zimskoj pauzi planiramo i malo urediti i sanirati nogometno igralište te tako pomoći našoj ekipi u naumu da ostvari što bolji rezultat. A onda ni sami igrači neće moći kriviti teren za loše odigranu utakmicu. Na samom kraju zahvaljujemo se svim našim navijačima, simpatizerima i sponzorima na podršci. Želimo svima Sretan Božić i uspješnu 2016. godinu! Marijan Krčmar OREHOVICAWIRELESS

NK Croatia na revijalnoj utakmici na kraju sezone

Udruga korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica (OrehovicaWireless) djeluje na prostoru Općine Orehovica, u Svetom Križu


21

REVOSKE NOVINE

Provodi se razgibavanjem, šetnjama i lakim sportskim aktivnostima. Neposredna svrha aktivnog odmora je uklanjanje umora i poboljšanje zdravlja te radne sposobnosti zaposlenih. Dugoročna svrha mu je stvaranje pozitivnog stava i navika prema zdravstveno-preventivnom tjelesnom vježbanju. Preporuka liječnika je da se tjedno obavi tjelesna aktivnost od barem 2 sata kako biste očuvali i unaprijedili vaše zdravlje. Literatura: Beritić-Stahuljak D., Žuškin E., Valić F., Mustajbegović J., Medicina rada, Medicinska naklada, Zagreb, 1999. Članovi udruge OrehovicaWireless postavljaju pristupnu točku u Vulariji U skladu s navedenim a pod motom te na dijelu mjesta Vrbanovec i Vr- zapravo mješavina jednog i drugog. „U zdravom tijelu zdrav duh“, družibanovečko gorje. Umor se suzbija samim odmaran- mo se i vježbamo svakog ponedTrenutno imamo 130 aktivnih čla- jem te uzimanjem tvari koje se troše jeljka i četvrtka, u dvorani Društnova sa svakodnevnom tendenci- u tijelu tokom rada, posebno vita- venog doma od 18.45 do 19.45 sati. jom rasta. mina, šećera te pijenjem dovoljnih Pridružite nam se i vi! Na izvanrednoj godišnjoj skupšti- količina tekućine, naročito vode. Sve što vam je potrebno je dobra ni koja se održala 23. rujna 2015. Odmor se sastoji od prekidanja, volja, malo slobodnog vremena, pagodine, izabrani je novi blagajnik usporavanja ili promjene radne tike, ručnik, bočica vode i 10 kuna. udruge Florijan Dodlek. aktivnosti. Prema obliku odma- Radujemo se vašem dolasku i zajedOvim pute pozivamo sve zainter- ranje može biti pasivno i aktivno. ničkom druženju kroz vježbanje! esirane za informatičku edukaciju Pasivni odmor obuhvaća mirovanda se prijave, te na taj način prošire je, sjedenje, ležanje ili spavanje. Nataša Martinec svoje informatičko znanje. Prijaviti Odrastao čovjek bi trebao spavati se možete na e-mail adresu info@ 6-7 sati, a korisno je i steći naviku UDRUGA ŽENA „KARANFIL“ orwi.hr ili na broj mobitela dežurnog odlaska u krevet u određeno vriadministratora 099/430-5301, a na jeme te ustajanja u isto vrijeme. Udruga žena „Karanfil“ iz Vularije iste te kontakte se možete javiti ako U ovom tekstu posebno je naglaše- osnovana je 17. srpnja 2014. goste zainteresirani za spajanje na na važnost aktivnog odmora koji se dine. Sveukupno brojimo 20 aknašu mrežu. ne sastoji samo od prekidanja aktiv- tivnih članica. nosti nego i od promjene aktivnosti. Razlog osnivanja udruge je što će Goran Šestak „SPORT ZA SVE“ OREHOVICA UMOR I ODMOR Umor se javlja kao posljedica čovjekovih aktivnosti koja može smanjiti radni učinak i negativno utjecati na stav prema radu. Može se reći da je umor kombinacija subjektivnih i objektivnih promjena koje djeluju kvalitativno i kvantitativno na radni učinak. Umor možemo podijeliti na psihički i tjelesni, no najčešće je on

Aktivnosti Udruge žena “Karanfil” iz Vularije


REVOSKE NOVINE njenim radom Vularija još više oživjeti, a posebno zajedničkom suradnjom s ostalim društvima i udrugama koje djeluju na području Općine Orehovica. Tijekom prve godine rada, organizirale smo razne sastanke, radionice i druženja. Sudjelovale smo na vatrogasnom memorijalu koji se održao 1. kolovoza 2015. u Vulariji, te smo za naše najmlađe organizirale podjelu darova povodom blagdana Svetog Nikole. Blagdani su pred vratima pa smo napravile naš prvi adventski vijenac, te smo u pripremama za Božićni sajam. Dragica Antolović UDRUGA ZA OBRAZOVANJE ROMA „UZOR“ Udruga za obrazovanje Roma Uzor je pokrenula niz aktivnosti kao što su uključenje mladih volontera u izradu socijalne slike romskog naselja Orehovica, pokretanje radionica za osnaživanje mladih u romskom naselju Orehovica te javno zagovaranje potreba mladih iz romskog naselja Orehovica prema široj zajednici. Iako je naša Udruga već sudjelovala u prikupljanju podataka o stanju Roma u Međimurskoj županiji koji su

22

objavljeni u bazi podataka Romskog atlasa Međimurske županije, koji je dostupan na web stranicama UNDP Hrvatska – ne postoje točni podaci za svako pojedino romsko naselje u Međimurju. Ovi podaci na razini pojedinog naselja su nama vrlo potrebni za kreiranje svake buduće aktivnosti naše Udruge, pa je u okviru ovog projekta Udruga nastavila već započeto istraživanje UNDP-a i provela izradu detaljne demografske slike Romskog naselja Orehovica, s posebnim naglaskom na temeljitu procjenu potreba mladih. Prvi dio ove aktivnosti je bila mobilizacija do 8 mladih volontera naše i drugih romskih udruga koje već djeluju u naselju Orehovica. Usporedno s mobilizacijom volontera Udruga će uz pomoć osoblja UNDP Hrvatska i uz pomoć našeg podupiratelja profesora Hrvoja Šlezaka, izraditi metodologiju za provođenje kvalitetnog anketiranja stanovnika Romskog naselja Orehovica. Nakon toga smo izvršili obuku volontera Udruge koji će raditi popis podataka te pokrenuti istraživanje u naselju. Podaci koje smo skupljali će biti demografski i socijalni, ali ćemo posebno među mladima ujedno vršiti i procjenu potreba te ispitivanje motivacije mladih Roma Orehovice da se aktivno uključe u

Aktivnosti Udruge za obrazovanje Roma UZOR

rad naše i ostalih udruga. Očekujemo da će samo istraživanje trajati mjesec dana, a izlazni rezultat će biti dobivanje točne demografske i socijalne slike Romskog naselja Orehovica. Podatke o naselju Orehovica ćemo dostaviti UNDP-u Hrvatska kako bi se nadopunili podaci u već postojećem Romskom atlasu s točnim podacima za naše naselje, a podatke iz procjene potreba mladih ćemo nastaviti koristiti za sljedeću aktivnost ovog projekta. Na temelju dobivenih podataka iz prethodnog istraživanja organizirali smo u Romskom naselju Orehovica tri aktivnosti s mladima i to tri motivacijske poludnevne radionice na teme koje su prepoznali mladi kao potrebne; izrada web stranice na kojoj će se objaviti podaci istraživanja, ali i rada s mladima te pomoć u formuliranju zahtjeva mladih prema donosiocima odluka. Prilikom posjete općinskom načelniku Franji Bukalu prezentirali smo potrebe a to su izgradnja odbojkaškog igrališta (pijesak ) kako bi aktivirali mlade Romkinje koje su dosta zapostavljene u našoj zajednici, organizacija prijevoza učenika Roma koje je udaljeno više od dva km ,a u samom naselju postoji infrastruktura i autobusno stajalište predviđeno za javni prijevoz. Također, istaknuli su i potrebu organiziranja neformalne organizacije mladih pod imenom “Graju tǎnjiliror” koja bi imala akcije zagovaračke politike uključivanja u javni život i zapošljavanja mladih Roma koji su završili svoje obrazovanje. Konačni ishod ove akcije možete pratiti na web stranici koju smo formirali i na kojoj su rezultati našeg istraživanja s ciljem detaljnog prikaza socio-demografske slike romskog naselja Orehovice! www. atlasromaorehovice.info Dragan Ignac


23

REVOSKE NOVINE

DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA U ovu godinu smo ušli kao Dom za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica, no u novu ulazimo s novim imenom – Dom za odrasle osobe Orehovica – što ne znači da smo promijenili profil korisnika. Trenutno na smještaju imamo oko 165 osoba sa mentalnim i kognitivnim oštećenjima. Zbog poboljšanja standarda i ekonomičnosti rada ustanove u ovoj godini uveli smo plin kao energent, rekonstruirali krovište na objektima, kompletno adaptirali dva sanitarna čvora, a u tijeku je nabava 60 novih kreveta, noćnih ormarića i ormara za spavaonice korisnika. Kao i prijašnjih godina, nastavili smo sa tradicijom obilježavanja važnijih datuma, praznika i blagdana te pružanja prilike korisnicima da se zabave i na taj način organiziraju slobodno vrijeme uz ples, pjesmu, čašćenje kolačima i ugodno druženje. Na taj način smo slavili ljubav za Valentinovo, uživjeli se u neki drugi lik i jeli krafne za Fašnik, plesali za Uskrs, duhovno se uzdizali uz prigodne svete mise, počastili kolačima za Dane kruha i zahvale za plodove zemlje i sl. U posjeti su nam bili učenici OŠ Orehovica

Korisnici Doma na izletu

i vrtićka grupa koji su nas uveselili prigodnim programom povodom obilježavanja Dana starijih osoba. Svaki mjesec u posjetu nam dolaze pripadnici Satha Sai-a i druže se sa korisnicima uz pjesmu i male poklončiće, a i održavaju se plesovi kojima se ujedno i proslave rođendani korisnika tog mjeseca. U posjeti su bili i predstavnici Inner Wheel kluba sa donacijom odjeće, ručnika i cigareta i Udruga umirovljenika Prelog sa kulturno-zabavnim programom. Obilježio se i Svjetski dan mentalnog zdravlja uz upitnik u kojem su korisnici iznijeli svoje doživljaje vezene uz svoju bolest. Redovno i koristimo usluge Bibliobusa Knjižnice grada Čakovca. Do kraja godine još planiramo održati tradicionalni Turnir svetog Nikole u kojem se korisnici natječu u društvenim igrama, i, naravno, obilježiti Božić. Sredinom godine organiziran je izlet i hodočašće u Mariju Bistricu, gdje su korisnici imali priliku za duhovnu obnovu i relaksaciju uz druženje i šetnju. Sudjelovali smo u Domosongu u Bjelovaru, te sportskim susretima korisnika čiji je domaćin bio Dom Bistričak u Jalžabetu, a gdje je jedan

od naših predstavnika osvojio prvo mjesto u pikadu. Pet korisnica uključeno u samostalno stanovanje uz podršku osposobljava se za brigu o sebi, održavanje stana, samostalno raspolaganje financijama i sl. Ministarstvo socijalne politike i mladih odredilo je naš Dom posebnim biračkim mjestom kako bi korisnici mogli ostvariti svoje biračko pravo, što je i učinilo 43 njih. Kroz cijelu godinu korisnici su okupirani individualnim radom, radnom-okupacionim aktivnostima i raznim kreativnim, kulturno-zabavnim, vjerskim, sportskim, terapijskim grupama koje provode radni terapeuti, socijalne radnice, psihologinja, fizioteraput i medicinske sestre. U svojem radu surađujemo sa župnim uredima, organima lokalne uprave, ministarstvima, Gradskom knjižnicom, raznim udrugama, centrima za socijalnu skrb, drugim domovima i puno drugih institucija. Zahvaljujemo svima na suradnji i nadamo se istoj i u nadolazećim godinama. Emilija Mustač, soc. radnik Gordana Ivanek Jović, prof. psih.


REVOSKE NOVINE

24

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI Sjećate li se kad su u našoj, Međimurskoj županiji školovanje završile prve gerontodomaćice? To nije bilo bez razloga. U Međimurskoj županiji kao uostalom i u cijeloj našoj zemlji ljudima treće životne dobi sve je više potrebna adekvatna pomoć u svakodnevnom životu. Za većinu njih starost je najljepša kad se proživi u vlastitom domu. No, takav život, najčešće bez djece koja su zasnovala svoje vlastite obitelji, nije nimalo lak. To kažemo zbog toga jer su za starost vezani brojni problemi treće životne dobi, od bolesti, nemoći, nemogućnost praćenja trendova suvremenog života i brojni drugi. Upravo s tim ciljem Autonomni centar – ACT i Međimurska županija 2013. godine osnovali su Centar za pomoć u kući Međimurske županije. Namjera je bila, što se i ostvarilo, da se zaposli što više školovanih gerontodomaćica a iste bi zaintere-

siranim korisnicima pružale usluge pomoći u kući a samim tim olakšale i uljepšale svakodnevni život. Centar za pomoć u kući Međimurske županije sve više širi svoj obim poslovanja a zainteresirani korisnici javljaju se svakoga dana. U svakoj obitelji dođe vrijeme kad su joj jedan od oblika ili cjelokupna pomoć potrebni. Usluge Centra za pomoć u kući obuhvaćaju dostavu obroka i pomoć u kući. Dostava kvalitetnog obroka prilagođenog korisnicima, obavlja se jednom dnevno (subotom i danom prije praznika dupli obrok). Pomoć u kući uključuje - čišćenje i pospremanje, odlazak u nabavu te plaćanje računa i obavljanje sličnih usluga, pomoć u osobnoj higijeni, pomoć u hranjenju i odijevanju, mjerenje šećera i tlaka te kontrola lijekova, druženje i razgovor, podrška kod ostvarivanja prava korisnika,

održavanje okućnice te vožnja prema potrebi korisnika. Gerontodomaćica obitelj posjećuje svakoga dana ili već prema dogovoru te obavlja ili pomaže u obavljanju navedenih usluga. U želji da vam ACT uz pomoć Međimurske županije olakša i uljepša treću životnu dob srdačno preporučamo naše usluge. Ugovorite uslugu prema potrebi i želji. Detaljnije informacije o našim uslugama možete dobiti na broj telefona 099/209- 2613 ili na e-mail info@pomocukuci-mz.eu

VIJESTI IZ ŽUPE Djeca pomažu djeci

tako dali su svoj doprinos projek- je to jedan pozitivan primjer kako tu „Plastičnim čepovima do skupih djeca mogu nesebično pomoći druKad je dijete veselo i zdravo to je na- lijekova“. Zanimljivo je da su djeca gima kojima teže nego njima i koji jveći blagoslov, ali ima puno djece trećeg razreda koja se pripremaju nemaju tu sreću da budu zdravi. ali i odraslih koji su bolesni i potreb- za prvu pričest većinom Romi, pa Treba djecu od početka učiti dona im je pomoć svih nas. Ponekad i djeca mogu dati svoj doprinos. Tako su i budući prvopričesnici , na inicijativu vlč. Damira Slameka, župnika u Orehovici, pokazali da imaju veliko srce i da su spremni pomoći. Kroz ljetne praznike prikupljali su plastične čepove od PET ambalaže. Time su učinili nešto korisno za prirodu, jer se plastika teško razgrađuje i štetna je za okoliš, ali se i uključili u hvalevrijednu humanitarnu akciju koju je pokrenula Udruga oboljelih od leukemije i limfoma, sa sjedištem u Čakovcu. Prikupili su deset tisuća čepova i Prvopričesnici sa sakupljenim plastičnim čepovima


25

REVOSKE NOVINE

Naši hodočasnici u Rimu brim i plemenitim stvarima pa će steći dobru naviku da pomažu i poslije kad budu odrasli. Pomaganjem i dobrotom čovjek se sve više bogati i čini dobra djela kojih je u ovom svijetu premalo. Kad djeca pomažu djeci to je znak da svijet može postati bolji i ljepši za sve ljude. Djeca su budućnost, a kako ih u sadašnjosti učimo i odgajamo takva će biti budućnost našeg naroda i domovine. Naša akcija skupljanja čepova i dalje se nastavlja.

vlč. Slamekom, u propovijedi nas je pozvao da se sjetimo svih onih koji su se žrtvovali i pomogli da se Župna crkva sagradi i da Orehovica postane Župa. Molili smo za sve svećenike, dobročinitelje te sve one koji su svojim nesebičnim zalaganjem ideju sproveli u djelo. Zahvaljujući njima imamo svoju, ovako lijepu župnu crkvu sa velikim dvorištem i parkiralištem. Nakon svete mise druženje se nastavilo u župnoj dvorani uz piće i hranu koju su pripremile naše vrijedne domaćice. Ljiljana Topličanec Kao na svakom dobrom proštenju sa pjesmom i recitacijom, uz kaGostovanje mješovitog zbora iz pljicu dobrog vina, vrijeme je brzo Tuhlja prošlo. Jedva čekamo nove susrete i veselje sa našim gostima iz Tuhlja. U subotu 26. rujna 2015. slavili smo trodnevnicu za proštenje Posvevlč. Damir Slamek te Župne Crkve. Na večernju misu pozvali smo vlč. Drageca Šengulu i Europsko hodočašće Roma u Rim njegov župni zbor da nam uveličaju ovo proštenje. Oni su se rados- U organizaciji Papinskog vijeća za no odazvali i uveličali trodnevnicu pastoral migranata i selilaca, u Rimu kojom smo se pripremali za jesens- je bilo organizirano hodočašće ko proštenje. Mješoviti zbor župe Roma od 23. do 26. listopada 2015. Tuhelj vodio je pjevanje na svetoj Hodočašće je bilo organizirano pomisi, a na kraju su otpjevali još tri vodom 50. obljetnice susreta pape pjesme. Vlč. Šengula, koji je slavio Pavla VI. sa Romima i ostalim seje svetu misu sa domaćim župnikom liocima u Pomeziji, nedaleko Rima.

Prije pedeset godina tadašnji Sveti Otac prvi put je javno spomenuo da su Romi u samom srcu Crkve i da im treba navijestiti Božju Riječ na njima prikladan način. Za to se zalaže i sadašnji papa Franjo koji kaže da se trebamo približiti onima koji su na periferiji, koji su rubni i zaboravljeni. Iz Hrvatske je na to veliko i povijesno hodočašće krenuo jedan autobus hodočasnika iz biskupija u kojima ima Roma katolika. Osim Roma bračnih parova i mladih bili su s njima i volonteri koji pomažu u pastoralu, svećenici i vjeroučiteljice na čelu sa s. Karolinom Miljak, nacionalnom ravnateljicom za pastoral Roma pri HBK. Na susretu je, uz našeg svećenika vlč. Damira Slameka bilo i osam Roma iz našeg naselja. Uz razgledavanje Rima i njegovih znamenitost, svetu misu u svetištu „Divino Amore“ i molitvu Križnog puta u Coloseumu, vrhunac susreta bila je audijencija sa svetim ocem Franjom u ponedjeljak 26. 10. 2015. godine. U nazočnosti bračnih parova, mladih i odraslih te mnoštva djece Papa je rekao: „Djeca su vaše najdragocjenije blago. Vaša se kultura mijenja; tehnološki napredak pridonosi da mladi bivaju svjesniji svojih mogućnosti i svoga dostojanstva, te da sami osjete potrebu zauzimanja za vašu promociju. Stoga im se ima jamčiti prikladna izobrazba; zahtijevajte to jer je riječ o temeljnom pravu svake osobe. Vaša djeca imaju pravo ići u školu, ne priječite im! Vrlo je važno da iz obitelji, od roditelja, djedova i baka dolazi poticaj na veću izobrazbu. Dužnost je odraslih mladima omogućiti pohađanje škole. Izobrazba vaše mlade osposobljava da budu zauzeti građani; da sudjeluju u političkom, društvenom i gospodarskom životu zemlje u kojoj žive“, istaknuo je Sveti Otac. vlč. Damir Slamek


REVOSKE NOVINE

26

CRTICE IZ NAŠE POVIJESTI - LIMENA GLAZBA Limena (pleh) glazba u Orehovicu dolazi početkom 30-ih godina 20. stoljeća sa Stjepanom Košakom, revovskim zetom rodom iz Štefanca. Košak je kupio prve puhače limene instrumente i note u Njemačkoj te je skupio ljude koji su imali afiniteta prema glazbi. Na početku su v meki, na capašu, učili svirati marš koji je trebalo uskladiti s korakom te su plaćali učitelja iz Belice ili Goričana. Bilo im je neugodno vježbati u selu pred ljudima zbog straha da ne bi bili ismijani. Kad su savladali osnove počeli su se sastajali po kućama i učili jedni od drugih. Sve se više ljudi uključivalo i dijelom zarađenog novca plaćali su instrumente – svoj res. Svoj je procvat limena glazba doživjela nakon 2. svjetskog rata, 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća. U to je vrijeme sviralo dosta ljudi i u selu su postojale tri skupine. Svirači su se skupljali oko Josipa Horvata, zvanog Kolar, Ivana Jambrovića i nešto kasnije Milana Mlinarića. Često su se među sobom znali svađati, preuzimati si svirače, ali su se uvijek našli novi dečki koji su željeli svirati. Kolar, Jambrović i Mlinarić naučili su mnoge svirati limene instrumente, a Josip Šolja je bio prvi koji je 1957. godine krenuo u glazbenu školu. Praksa je bila i posuđivati svirače iz drugih mjesta ako bi koji instrument, zbog bolesti ili smrti člana, nedostajao. Tako su u Orehovici svirali i dečki iz Vularije, Podbresta, Svetog Križa, Benkovca, ali i drugih međimurskih mjesta. Natjecali su se tko ljepše svira, tko ima modernije „komade“ i slično. Sviralo se po starim notama iz Njemačke (pretežno marševi, polke i valceri), išlo se po note prek struge u Sesvete Ludbreške, Habekima iz Malog Bukovca, ali su i sami pisali i prepisivali note.

Bila je to velika konkurencija, ali bilo je i potrebe za toliko svirača. Sviralo se na svatovima, sprovodima i raznim zabavama – vatrogasnim, fašenjskim, zabavama koje su organizirane u mjesnim gostionicama. Svirale su se prvomajske budnice, čestitale su se razne prigode i drugo. Sprovodi su bili gotovo svakodnevno, a u vrijeme mesojeđa (vrijeme od Nove godine do Fašnika) svadbe su bile svake srijede i subote. Odnosno, kako su svadbene svečanosti trajale dva dana i prvići treći dan, svadbe su se održavale od srijede do ponedjeljka. Svi bandisti su tada bili zauzeti. Ujutro je cijeli sastav zgajal po selu kad se išlo po kumove i ostale važne svatove. Ljudi su izlazili na ulice i cijelo je selo znalo da su svatovi. Poslije toga pola je sastava sviralo kod mladenke, a pola kod mladenca. Zanimljiv je običaj zomodek, kad su nakon vjenčanja svatovi otišli u krčmu – kod Dodleka ili Gala – gdje su jedno kraće vrijeme plesali i pili da bi žene doma stigle pospremiti i pripremiti večeru.

Mladim ljudima, koji su u to vrijeme rijetko nastavljali školovanje, osim što je sviranje bio lijepi izvor prihoda, bio je to i uzbudljiv hobi. Hodalo se po zabavama, upoznavalo ljude i druge krajeve. Naši su bandisti svirali po cijelom Međimurju i šire. Na bliže gaže išli su biciklima, a dalje vlakom. Nažalost, zbog neimaštine i nemogućnosti zapošljavanja mnogo je mladih sredinom 60-ih počelo odlaziti u svijet, većinom Njemačku, Austriju i Švicarsku. Tako je otišla i većina bandista, a oni koji su ostali nastavili su svirati u instrumentalnim sastavima drugih međimurskih mjesta. Teško je shvatiti osjećaje koje je u to vrijeme limena glazba budila u ljudima. Danas glazba nije nikakav raritet. Može se čuti posvuda. Skoro svako dijete već ima mobitel i sluša glazbu koja mu se sviđa. Pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća, kad se čula limena glazba, sve se ostavljalo i išlo se slušati. U selu je bio samo jedan televizor. Kupljen je novcem koji su djeca zaradila berući kukuruz i bio

Svadba Ljubice Juras i Ivana Dominika 1938. godine. Na fotografiji je i dio prve postave bandista – Franjo Oreški, Viktor Vurušić, Ivan Jambrović, Ivan Fučec, Antun Požgaj i Ivan Medved


27

REVOSKE NOVINE

je smješten u staroj školi (današnja zgrada Općine). Tu su navečer ljudi mogli gledati vijesti ili drugi program. Mlađi su radije gledali glazbene emisije i to je za njih bio poseban doživljaj. Ni radio nije bio česta pojava. Znao se program i ljudi su hodali jedni drugima slušati. Može se reći da je limena glazba u Orehovici pratila sve važne događaje u ljudskom životu, i radosne i žalosne, te je razveseljavala ljude u zaista teškom poslijeratnom razdoblju. Kazivači: Katarina i Petar Branović, Marija Krčmar i Zdenka Dedić

Orehovski vatrogasci i bandisti 1958. godine

Ana Šestak

RECEPT - DETELICA Oblatnu premazati kremom, stavi- tri roladice i formirati list djeteline. ti dvije roladice (jednu do druge) međusobno spojene kremom, Ovaj recept osvojio je 1. mjesto na premazati ih i sa gornje strane Orehijadi kao najljepši kolač. kremom te staviti treću roladicu. Dobar tek! Napravljenu masu uliti u veliku tep- Preostalom oblatnom prekriti sve siju i ispeći biskvit. Pečeni biskvit odmah izvaditi i staviti na kuhinjsku krpu te zarolati. BISKVIT • 4 jaja • 4 žlice šećera • 4 žlice brašna

KREMA • 3 žumanjka • 3 žlice šećera • 3 dcl mlijeka Od ovih sastojaka skuhati kremu i ohladiti je. 20 dkg margarina dobro izmiksati te dodati 10 dkg otopljene čokolade i prije pripremljenu (kuhanu i ohlađenu) kremu. 1 list oblatne staviti na mokru krpu da omekša. Biskvit podijeliti na tri jednaka dijela te svaki dio premazati pekmezom od šljiva ili kupina i napraviti 3 roladice.

Recept je s vama podijelila Justina Kocijan


SANITACIJA d.o.o. Ul. Hrvatskih branitelja 1 48000 Koprivnica Tel: 048/622-670

Eko usluge Ivan Vurušić Poljska 2, 40322 Orehovica Tel: 040/635-673 Mob: 098/627-791

Zahvaljujemo svim sponzorima na pomoći kod izdavanja našeg lista i pozivamo sve sadašnje i buduće sponzore na daljnju suradnju!

Revoske novine - broj 10  

10. broj službenog glasila Općine Orehovica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you