Page 1

BEZOEKADRES

Kooikersweg 1 7609 PZ Almelo

POSTADRES

Postbus 5006 7600 GA Almelo

Buro Kloeg

TELEFOON

0546 83 25 25

FAX

0546 82 11 76 info@wrd.nl www.wrd.nl

VERZENDDATUM

13 december 2012

BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER

ONDERWERP

R. Blijleven 0546-832592

UW KENMERK

-

BIJLAGE(N)

5 stuks

ONS KENMERK

Verzoek tot aanbieding informatietafel Waterberging Westermaat

Geachte heer/mevrouw,

Momenteel is waterschap Regge en Dinkel volop bezig met de herinrichting van KRWwaterlichaam Bornsebeek. Ten behoeve van deelproject “Waterberging Westermaat” willen wij u vragen om ons geheel vrijblijvend een aanbieding te doen toekomen voor het ontwerpen, produceren en leveren van een informatietafel. Aanleiding Project Waterberging Westermaat is op dit moment in uitvoering. In dit project wordt het waterbergingsgebied gelegen tussen de rioolwaterzuivering Hengelo en de spoorbaan verbeterd. Daarnaast krijgt de Berflobeek meer ruimte voor water en natuur en wordt de beek vispasseerbaar. Langs het plangebied wordt door de gemeente Hengelo de fietssnelweg tussen Borne en Hengelo (F35) aangelegd. Hierdoor zal er een toenemende stroom van mensen (forensenverkeer en fiets- en wandelrecreatie) langs deze plaats komen. De grond die bij de werkzaamheden vrijkomt wordt gebruikt om naast de rioolwaterzuivering Hengelo een uitzichtheuvel van 12 meter hoog te creëren. Dit biedt kansen om uiting te geven aan de communicatieve en educatieve doelstellingen van het waterschap. Door aanleg van een vlonderbrug kunnen mensen vanaf de fietssnelweg de heuvel beklimmen. Het idee is om op de top van de heuvel een informatietafel te plaatsen met informatie over het waterbergingsgebied (watersysteem) en de rioolwaterzuivering (waterketen). Concrete vraag Hierbij verzoeken wij u tot het uitbrengen van een offerte voor het ontwerpen, produceren en leveren (op locatie) van een informatietafel voor op de top van de uitzichtheuvel bij Waterberging Westermaat. De informatie moet voor onderstaande doelgroepen aantrekkelijk en begrijpbaar zijn. Doelgroep De uitzichtheuvel zal een plek zijn waar hoofdzakelijk twee typen doelgroepen komen: Ten eerste wordt de uitzichtheuvel opgenomen in het rondleidingtraject van de rioolwaterzuivering Hengelo. Er worden rondleidingen gegeven aan scholen en volwassenen Ten tweede zal de uitkijkheuvel een plek zijn waar ouders met hun kinderen komen om van het uitzicht te genieten en daarnaast wat te leren over het water en de rioolwaterzuivering. Denk hierbij aan kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Omdat er sprake is van uiteenlopende doelgroepen is het belangrijk om goed te kijken naar de wijze van informatieoverdracht. Voorkeur is veel beeld en weinig tekst. Daarnaast moet de informatie leesbaar zijn voor meerdere personen tegelijkertijd.


ONS KENMERK

12.07381

PAGINA

2/4

Communicatiedoel De locatie van de uitzichtheuvel is uniek omdat waterketen én watersysteem beiden van bovenaf te zien zijn. Het doel van dit informatiebord is om bezoekers een inkijkje te geven in belangrijke taken van het waterschap: Water zuiveren op de RWZI’s (waterketen) Creëren van een toekomstbestendig watersysteem (functie van de Berflobeek en het waterbergingsgebied) We willen bovenop de uitzichtheuvel voor de burgers iets tastbaars maken waardoor ze op een leuke manier iets over het waterschap kunnen leren. Na afloop moet duidelijk zijn: Wat is een rioolwaterzuivering? Wat is het proces van vuilwater naar schoonwater in (bijvoorbeeld) 6 stappen? Hoe wordt er energie opgewekt door een rioolwaterzuivering? Op welke manier wordt de opgewekte energie gebruikt? Wat is het nut van de Bornsebeek en Berflobeek? Waarom maken we een bergingsgebied? (overlast, klimaatsverandering) Wat gebeurt er als de beek overstroomt? Waarom hebben we een vissluis? Hoe werkt een vissluis? Hoeveel km is het via de fietssnelweg naar Borne, Hengelo of Enschede? Conceptontwerp Het waterschap heeft een conceptidee uitgewerkt voor een informatietafel (zie bijlage 1). Uw eigen creatieve inbreng in de verdere vormgeving en informatieoverdracht is uiterst welkom. Voorkeur is een natuurlijke (houten) uitstraling. Het concept bestaat uit een ovale houten informatietafel van ongeveer 450cm x 160cm. Bovenop de tafel wordt een informatiepaneel geplaatst. Het idee is dat de tafel aan twee kanten bekeken kan worden. Kijkend vanaf de ene kant van de tafel staat er informatie over de rioolwaterzuivering en de functie hiervan. Vanaf de andere zijde is er informatie leesbaar over de Berflobeek en de werking van het beeksysteem. In het midden van de tafel komt een windwijzer te staan (zie bijlage 2). Dit is een blauwe paal met op de top een met de wind meedraaiende windwijzer. Onder deze windwijzer worden de 4 windrichtingen aangegeven. In de Berflobeek komt een vergelijkbaar element te staan welke de waterstanden aangeeft (zie bijlage 2). De windwijzer is reeds door de aannemer geproduceerd en kan niet meer worden gewijzigd. Hiermee dient u dus rekening te houden in het ontwerp van de informatietafel. Communicatie inhoud Om het communicatiedoel te bereiken moet een aantal onderwerpen worden uitgewerkt op het informatiepaneel: Voorkeur is om het informatiepaneel te voorzien van een half 3D animatie in de vorm van een vogelvlucht. Op deze animatie staan de belangrijke gebouwen en elementen in 3D, en de rest van de omgeving in 2D. In de vogelvlucht dient het waterzuiveringsproces (waterketen) in een aantal zuiveringsstappen te worden gevisualiseerd. Dat kan door een aantal gebouwen op de RWZI half open weer te geven. Een dergelijke uitwerking is al eens gemaakt voor de RWZI Enschede (zie bijlage 5). Ook dient er aandacht te zijn voor de energie die wordt opgewekt op de RWZI. Op het informatiepaneel moet aandacht zijn voor het watersysteem. Bijvoorbeeld door de droogweer-situatie van de Berflobeek te vergelijken met een situatie wanneer het waterbergingsgebied in werking treedt. Indien mogelijk kan dit worden verwerkt in de vogelvlucht. Ook de natuurvriendelijke inrichting van het gebied kan benadrukt worden. Aandacht voor de werking van de vissluis (uniek concept, eerste in regio Twente) Afstanden naar plaatsen liggend aan de fietssnelweg (Borne, Hengelo, Enschede) Eventueel mogelijkheden tot cross media (QR-Code) Dit alles moet op een aantrekkelijke en visueel prikkelende manier worden overgebracht. Daarbij denken we aan infographics of animaties aangevuld door kleine stukjes tekst. Hoe dit het beste te realiseren willen we aan uw creativiteit overlaten. Belangrijk is dat het informatiepaneel het totaalbeeld van waterketen en watersysteem duidelijk maakt.


ONS KENMERK

12.07381

PAGINA

3/4

Materiaaleisen De informatietafel wordt geplaatst op een locatie waar overdag redelijke sociale controle zal zijn door de ligging van de fietssnelweg F35. ’s Nachts zal het echter een behoorlijk afgelegen plek zijn zonder toezicht. Dit offerteverzoek richten wij bewust aan een aantal bureau’s met ervaring in het plaatsen van informatief materieel in het buitengebied. Wij verzoeken u in uw offerte hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden. De informatietafel moet hufterbestendig zijn Materiaal moet klad en kras vrij zijn en niet gemakkelijk af te breken Materiaal moet zonder problemen lang te gebruiken en duurzaam zijn Gunning De gunning zal plaatsvinden aan de hand van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Wij streven er naar om binnen enkele dagen na de uiterste inleverdatum van de offerte de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de hoogste score. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het is iedere inschrijver toegestaan om maximaal 2 verschillende varianten/opties aan te bieden. Deze worden separaat beoordeeld. Bij het beoordelen van de Kwaliteit: Prijs: Plan van aanpak

verschillende offertes zal beoordeeld worden op de volgende criteria: 60% 30% 10%

Kwaliteit Aan de hand van een beoordelingsprotocol wordt door een beoordelingsteam de beoordeling op kwaliteit bepaald. De parameters voor kwaliteitsbeoordeling kunnen uit dit offerteverzoek worden gehaald. Hierbij kunt u denken aan zaken als: In welke mate is aansluiting bij de omschreven doelgroepen? In welke mate worden de communicatiedoelen gehaald? Op welke manier worden de communicatiedoelen bereikt? Vormgeving tafel Vormgeving paneel (wijze van infographic, leesbaarheid) Mate van weergave van het totaalbeeld watersysteem en waterketen Leesbaarheid voor meerdere personen tegelijkertijd Aantrekkelijkheid Visueel prikkelend Eventuele extra’s Materiaalkwaliteit (duurzaamheid) Hufterproofheid Prijs Voor dit project is een maximumbudget beschikbaar van €12.000,- exlusief BTW. Wij verzoeken u uw begroting in te dienen in een aparte en gesloten envelop. Op deze wijze worden prijs en kwaliteit van elkaar gescheiden en vindt een zo objectief mogelijke beoordeling plaats. Alle te verrichten werkzaamheden welke nodig zijn voor het ontwerpen, produceren en leveren van de informatietafel dienen in de prijsvorming inbegrepen te zijn. Het achteraf declareren van meer-en/of minderwerk wordt niet gehonoreerd; de gedane aanbieding is een vaste prijs om het complete aanbiedingsontwerp te kunnen realiseren. Aangaande de inschrijving van het aanbiedingsontwerp zal de inschrijver geen vergoeding ontvangen. Plan van aanpak Uw aanbieding dient voorzien te zijn van een beknopt plan van aanpak. Hierin beschrijft u op welke manier u van ontwerp tot realisatie denkt te komen. In de planning dient u rekening te houden met plaatsing in de laatste week van maart 2013. In de beoordeling van het plan van aanpak wordt gekeken naar: Hoe is de planning opgesteld? Hoe wordt het project aangepakt? Op welke manier wordt informatie verzameld? Op welke manier worden medewerkers van WRD betrokken? Hoeveel overleg en/of toetsmomenten zijn er ingebouwd?


ONS KENMERK

12.07381

PAGINA

Indienen Wij vragen u om uiterlijk woensdag 23 januari 2013 een offerte uit te brengen. Tot en met dinsdag 8 januari 2012 12.00 u heeft u de gelegenheid per email vragen te stellen via r.blijleven@wrd.nl. Uiterlijk vrijdag 11 januari wordt de nota van inlichtingen per email verstuurd. De Algemene Inkoopvoorwaarden van het Waterschap Regge en Dinkel (te vinden op www.wrd.nl, via de optie zoeken) worden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Indien u geen offerte wenst uit te brengen voor dit project dan horen wij dat graag zo snel mogelijk.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel, voor deze, de projectmanager van de afdeling projecten en geo-informatie

P.J. DamstĂŠ

Bijlagen 1. Concepttekeningen o Zijaanzicht tafel o 2 bovenaanzichten o Tafel in verhouding tot plateau 2. Educatieve elementen 3. Situatietekening Waterberging Westermaat 4. Dwarsprofiel uitkijkheuvel 5. Folder zuivering Enschede

4/4

Project Westermaat  

Offerteaanvraag

Advertisement