__MAIN_TEXT__

Page 1

®

ENOEXPO 15. Mi´dzynarodowe Targi Wina w Krakowie

15-17 listopada 2017, Kraków

www.enoexpo.krakow.pl


Dlaczego warto? Konsumpcja wina w Polsce z roku na rok roÊnie. Statystyczny Polak wypija ok.7 litrów wina rocznie. Mimo, ˝e si´gamy po ten trunek coraz cz´Êciej, to pijemy go 10 razy mniej ni˝ np. Francuzi czy Portugalczycy. Nasz kraj z 38 mln mieszkaƒców jest atrakcyjnym rynkiem dla producentów i dystrybutorów wina, poniewa˝ jego sprzeda˝ pnie si´ systematycznie w gór´ o kilka procent rocznie. Co wi´cej, naszemu rynkowi wcià˝ daleko jest do nasycenia. Wa˝nym wydarzeniem integrujàcym bran˝´ winiarskà w Polsce sà organizowane od pi´tnastu lat Mi´dzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®. Impreza odbywa si´ równoczeÊnie z 25. Mi´dzynarodowymi Targami Wyposa˝enia Hoteli i Gastronomii HORECA® oraz 16. Targami Artykułów Spo˝ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD®. Dzi´ki takiemu połàczeniu producenci i importerzy wina majà doskonałà okazj´, by zaprezentowaç wina odbiorcom z sektora HoReCa i znaleêç dystrybutora na pr´˝nie rozwijajàcym si´ rynku.

ENOEXPO


Na mi´dzynarodowym poziomie Celem targów jest umo˝liwienie profesjonalnego spotkania i nawiàzania kontaktów biznesowych producentów z ró˝nych krajów z importerami, a importerów z dystrybutorami i bran˝à HoReCa. W 2016 roku na ENOEXPO® wina zaprezentowało 174 wystawców w tym 100 zagranicznych z 20 krajów: Armenii, Austrii, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Kosowa, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, RPA, Słowacji, Słowenii, W´gier, Wielkiej Brytanii i Włoch.Targi odwiedziło blisko 13 tysi´cy goÊci zwiàzanych zawodowo z sektorem winiarskim i gastronomicznym. Prezentacje win z ró˝nych stron Êwiata, spotkania i warsztaty prowadzone przez uznanych enologów oraz degustacje typu Master Class, to atuty Targów ENOEXPO®. Uwa˝am, ˝e na ten moment winiarskie Targi ENOEXPO® nie majà w Polsce konkurencji. To impreza najwa˝niejsza i najlepiej prezentujàca to, co w polskim Êwiecie wina si´ dzieje. Targi z roku na rok si´ profesjonalizujà i poszerzajà swojà ofert´ – nie tylko ja to dostrzegam. Podobnie uwa˝ajà obecni tutaj eksperci czy Wystawcy. Mamy nie tylko wino, ale równie˝ sekcj´ piwnà, producentów cydrów, a nawet brandy czy koniaków. Warto podkreÊliç, ˝e rozwija si´ nie tylko stricte wystawiennicza cz´Êç imprezy, ale tak˝e ta, zwiàzana z seminariami czy degustacjami Master Class. Mariusz Kapczyƒski, Vinisfera.pl, Polski Instytut WinoroÊli i Wina


Co nas wyró˝nia Dzi´ki wieloletniemu doÊwiadczeniu w organizacji targów i dobrej znajomoÊci bran˝y HoReCa gwarantujemy promocj´ imprezy wÊród profesjonalistów z bran˝y hotelarskiej, gastronomicznej i winiarskiej: ⓦ reklam´ w najwa˝niejszych czasopismach i portalach bran˝owych ⓦ współprac´ z ekspertami ze stowarzyszeƒ oraz organizacji bran˝owych z Polski, Słowacji i Czech ⓦ dystrybucj´ ponad 30 000 zaproszeƒ wysyłanych pocztà tradycyjnà oraz w formie newsletterów do własnej, stale aktualizowanej bazy klientów, oraz baz patronów i partnerów targów.

Profil zwiedzajàcych: ⓦ restauratorzy ⓦ hotelarze ⓦ właÊciciele kawiarni, pubów, barów ⓦ przedstawiciele sklepów specjalistycznych i hurtowni ⓦ przedstawiciele sieci dystrybucyjnych i handlowych ⓦ producenci i importerzy wina ⓦ doradcy ds. wina, sommelierzy ⓦ dziennikarze bran˝owi

ENOEXPO


Wszechstronna promocja Targi ENOEXPO® to nie tylko stoiska wystawowe.To tak˝e konkursy winiarskie oraz bogaty program seminaryjno-warsztatowy, który umo˝liwia skorzystanie z dodatkowych form promocji. Zapraszamy Paƒstwa do aktywnego udziału i współtworzenia z nami programu seminaryjno-warsztatowego, na który składajà si´:

Enoarena miejsce otwartych spotkaƒ z profesjonalistami bran˝y winiarskiej i sektora HoReCa oraz forum presti˝owych wydarzeƒ, takich jak np. Gala Winiarska. W ubiegłych latach goÊçmi w ENOARENIE byli m.in.: BogdanTrojak (Projekt Autentiste), Ivo Varbanov (Stowarzyszenie Niezale˝nych Winiarzy Bułgarii), Andrzej Strzelczyk,Zoltán Heimann oraz António Rios de Amorim.To tutaj mo˝na zorganizowaç otwartà degustacj´ wina lub przeprowadziç prezentacj´.

Akademia Wina ENOEXPO trzydniowy cykl profesjonalnych szkoleƒ i seminariów podzielonych na kilka grup tematycznych. Udział w Akademii Wina ENOEXPO® umo˝liwia efektywny dialog z konkretnymi odwiedzajàcymi, Paƒstwa potencjalnymi klientami. Pozwala lepiej poznaç ich oczekiwania i precyzyjnie zaprezentowaç im swój produkt.


Konkursy winiarskie Aby wyró˝niç si´ wÊród konkurencji oraz zwróciç uwag´ potencjalnych kontrahentów, zach´camy do udziału w konkursach winiarskich towarzyszàcych ENOEXPO®. W zwiàzku z tym, ˝e odbywajà si´ one miesiàc przed samymi targami gwarantujemy Paƒstwu dodatkowà reklam´ jeszcze przed imprezà. Uroczyste wr´czenie medali ma miejsce podczas ENOEXPO®, a nagrodzone wina sà prezentowane na targach.

ENOEXPO


9. KONKURS WINIARSKI O MEDAL ENOEXPO® 2017 W konkursie mogà wziàç udział producenci i importerzy wina, niezale˝nie od udziału w Targach ENOEXPO® 2017. Uczestnicy mogà zgłaszaç wina dost´pne i znane w Polsce, jak i te, które dopiero planujà wprowadziç na nasz rynek. Ka˝dego roku w tym mi´dzynarodowym konkursie winiarskim wystawianych jest kilkaset win z całego Êwiata. Bezstronne jury – zło˝one z ekspertów – przyznaje medale w kilkunastu kategoriach. Medal TARGÓW ENOEXPO® jest presti˝owym znakiem jakoÊci, Êwiadczàcym o wyjàtkowych walorach smakowych trunku i pomagajàcym winom odnieÊç komercyjny sukces.

9. KONKURS POLSKICH WIN I CYDRÓW O MEDAL ENOEXPO® 2017 Głównà ideà konkursu jest promocja wina i cydrów produkowanych w Polsce. Polskie wina z powodzeniem zaczynajà konkurowaç z winami zagranicznymi, zachwycajàc konsumentów bogactwem smaku i aromatów. Na popularnoÊci zyskujà tak˝e cydry, które według przewidywaƒ ekspertów majà szans´ staç si´ polskim towarem eksportowym. W konkursie mogà wziàç udział producenci polskich win i cydrów niezale˝nie od tego, czy sà wystawcami Targów ENOEXPO® 2017.Najlepszewina i cydry, zgłoszone w poszczególnych kategoriach, uhonorowane zostanà Medalami TARGÓW ENOEXPO®. Nagrodzone wina i cydry zyskujà dodatkowà promocj´ i wyró˝nienie wÊród nabywców z sektora gastronomicznego.


Organizator:

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa

Targi w Krakowie Sp. z o.o. ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków tel. +48 12 644 59 32 biuro@targi.krakow.pl

www.targi.krakow.pl

Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski

Miejsce Targów:

Mi´dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

www.expo.krakow.pl

Kontakt: Ewa Bàk – Zast´pca Komisarza Targów tel.: +48 12 651 90 47 tel. kom.: +48 503 037 136 bak@targi.krakow.pl

www.enoexpo.krakow.pl

Profile for Impax-Metal

Enoexpo 2017 folder  

Enoexpo 2017 folder  

Profile for robkurski
Advertisement