Page 1

®

ENOEXPO 15. Mi´dzynarodowe Targi Wina w Krakowie

15-17 listopada 2017, Kraków

www.enoexpo.krakow.pl


Dlaczego warto? Konsumpcja wina w Polsce z roku na rok roÊnie. Statystyczny Polak wypija ok.7 litrów wina rocznie. Mimo, ˝e si´gamy po ten trunek coraz cz´Êciej, to pijemy go 10 razy mniej ni˝ np. Francuzi czy Portugalczycy. Nasz kraj z 38 mln mieszkaƒców jest atrakcyjnym rynkiem dla producentów i dystrybutorów wina, poniewa˝ jego sprzeda˝ pnie si´ systematycznie w gór´ o kilka procent rocznie. Co wi´cej, naszemu rynkowi wcià˝ daleko jest do nasycenia. Wa˝nym wydarzeniem integrujàcym bran˝´ winiarskà w Polsce sà organizowane od pi´tnastu lat Mi´dzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®. Impreza odbywa si´ równoczeÊnie z 25. Mi´dzynarodowymi Targami Wyposa˝enia Hoteli i Gastronomii HORECA® oraz 16. Targami Artykułów Spo˝ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD®. Dzi´ki takiemu połàczeniu producenci i importerzy wina majà doskonałà okazj´, by zaprezentowaç wina odbiorcom z sektora HoReCa i znaleêç dystrybutora na pr´˝nie rozwijajàcym si´ rynku.

ENOEXPO


Na mi´dzynarodowym poziomie Celem targów jest umo˝liwienie profesjonalnego spotkania i nawiàzania kontaktów biznesowych producentów z ró˝nych krajów z importerami, a importerów z dystrybutorami i bran˝à HoReCa. W 2016 roku na ENOEXPO® wina zaprezentowało 174 wystawców w tym 100 zagranicznych z 20 krajów: Armenii, Austrii, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Kosowa, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, RPA, Słowacji, Słowenii, W´gier, Wielkiej Brytanii i Włoch.Targi odwiedziło blisko 13 tysi´cy goÊci zwiàzanych zawodowo z sektorem winiarskim i gastronomicznym. Prezentacje win z ró˝nych stron Êwiata, spotkania i warsztaty prowadzone przez uznanych enologów oraz degustacje typu Master Class, to atuty Targów ENOEXPO®. Uwa˝am, ˝e na ten moment winiarskie Targi ENOEXPO® nie majà w Polsce konkurencji. To impreza najwa˝niejsza i najlepiej prezentujàca to, co w polskim Êwiecie wina si´ dzieje. Targi z roku na rok si´ profesjonalizujà i poszerzajà swojà ofert´ – nie tylko ja to dostrzegam. Podobnie uwa˝ajà obecni tutaj eksperci czy Wystawcy. Mamy nie tylko wino, ale równie˝ sekcj´ piwnà, producentów cydrów, a nawet brandy czy koniaków. Warto podkreÊliç, ˝e rozwija si´ nie tylko stricte wystawiennicza cz´Êç imprezy, ale tak˝e ta, zwiàzana z seminariami czy degustacjami Master Class. Mariusz Kapczyƒski, Vinisfera.pl, Polski Instytut WinoroÊli i Wina


Co nas wyró˝nia Dzi´ki wieloletniemu doÊwiadczeniu w organizacji targów i dobrej znajomoÊci bran˝y HoReCa gwarantujemy promocj´ imprezy wÊród profesjonalistów z bran˝y hotelarskiej, gastronomicznej i winiarskiej: ⓦ reklam´ w najwa˝niejszych czasopismach i portalach bran˝owych ⓦ współprac´ z ekspertami ze stowarzyszeƒ oraz organizacji bran˝owych z Polski, Słowacji i Czech ⓦ dystrybucj´ ponad 30 000 zaproszeƒ wysyłanych pocztà tradycyjnà oraz w formie newsletterów do własnej, stale aktualizowanej bazy klientów, oraz baz patronów i partnerów targów.

Profil zwiedzajàcych: ⓦ restauratorzy ⓦ hotelarze ⓦ właÊciciele kawiarni, pubów, barów ⓦ przedstawiciele sklepów specjalistycznych i hurtowni ⓦ przedstawiciele sieci dystrybucyjnych i handlowych ⓦ producenci i importerzy wina ⓦ doradcy ds. wina, sommelierzy ⓦ dziennikarze bran˝owi

ENOEXPO


Wszechstronna promocja Targi ENOEXPO® to nie tylko stoiska wystawowe.To tak˝e konkursy winiarskie oraz bogaty program seminaryjno-warsztatowy, który umo˝liwia skorzystanie z dodatkowych form promocji. Zapraszamy Paƒstwa do aktywnego udziału i współtworzenia z nami programu seminaryjno-warsztatowego, na który składajà si´:

Enoarena miejsce otwartych spotkaƒ z profesjonalistami bran˝y winiarskiej i sektora HoReCa oraz forum presti˝owych wydarzeƒ, takich jak np. Gala Winiarska. W ubiegłych latach goÊçmi w ENOARENIE byli m.in.: BogdanTrojak (Projekt Autentiste), Ivo Varbanov (Stowarzyszenie Niezale˝nych Winiarzy Bułgarii), Andrzej Strzelczyk,Zoltán Heimann oraz António Rios de Amorim.To tutaj mo˝na zorganizowaç otwartà degustacj´ wina lub przeprowadziç prezentacj´.

Akademia Wina ENOEXPO trzydniowy cykl profesjonalnych szkoleƒ i seminariów podzielonych na kilka grup tematycznych. Udział w Akademii Wina ENOEXPO® umo˝liwia efektywny dialog z konkretnymi odwiedzajàcymi, Paƒstwa potencjalnymi klientami. Pozwala lepiej poznaç ich oczekiwania i precyzyjnie zaprezentowaç im swój produkt.


Konkursy winiarskie Aby wyró˝niç si´ wÊród konkurencji oraz zwróciç uwag´ potencjalnych kontrahentów, zach´camy do udziału w konkursach winiarskich towarzyszàcych ENOEXPO®. W zwiàzku z tym, ˝e odbywajà si´ one miesiàc przed samymi targami gwarantujemy Paƒstwu dodatkowà reklam´ jeszcze przed imprezà. Uroczyste wr´czenie medali ma miejsce podczas ENOEXPO®, a nagrodzone wina sà prezentowane na targach.

ENOEXPO


9. KONKURS WINIARSKI O MEDAL ENOEXPO® 2017 W konkursie mogà wziàç udział producenci i importerzy wina, niezale˝nie od udziału w Targach ENOEXPO® 2017. Uczestnicy mogà zgłaszaç wina dost´pne i znane w Polsce, jak i te, które dopiero planujà wprowadziç na nasz rynek. Ka˝dego roku w tym mi´dzynarodowym konkursie winiarskim wystawianych jest kilkaset win z całego Êwiata. Bezstronne jury – zło˝one z ekspertów – przyznaje medale w kilkunastu kategoriach. Medal TARGÓW ENOEXPO® jest presti˝owym znakiem jakoÊci, Êwiadczàcym o wyjàtkowych walorach smakowych trunku i pomagajàcym winom odnieÊç komercyjny sukces.

9. KONKURS POLSKICH WIN I CYDRÓW O MEDAL ENOEXPO® 2017 Głównà ideà konkursu jest promocja wina i cydrów produkowanych w Polsce. Polskie wina z powodzeniem zaczynajà konkurowaç z winami zagranicznymi, zachwycajàc konsumentów bogactwem smaku i aromatów. Na popularnoÊci zyskujà tak˝e cydry, które według przewidywaƒ ekspertów majà szans´ staç si´ polskim towarem eksportowym. W konkursie mogà wziàç udział producenci polskich win i cydrów niezale˝nie od tego, czy sà wystawcami Targów ENOEXPO® 2017.Najlepszewina i cydry, zgłoszone w poszczególnych kategoriach, uhonorowane zostanà Medalami TARGÓW ENOEXPO®. Nagrodzone wina i cydry zyskujà dodatkowà promocj´ i wyró˝nienie wÊród nabywców z sektora gastronomicznego.


Organizator:

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa

Targi w Krakowie Sp. z o.o. ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków tel. +48 12 644 59 32 biuro@targi.krakow.pl

www.targi.krakow.pl

Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski

Miejsce Targów:

Mi´dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

www.expo.krakow.pl

Kontakt: Ewa Bàk – Zast´pca Komisarza Targów tel.: +48 12 651 90 47 tel. kom.: +48 503 037 136 bak@targi.krakow.pl

www.enoexpo.krakow.pl

Profile for Impax-Metal

Enoexpo 2017 folder  

Enoexpo 2017 folder  

Profile for robkurski
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded