Page 1

Welkom,

in het huishoudelijk reglement van D.E.R.M. anno april 2008. De laatste wijzigingen in dit reglement zijn ingevoerd na goedkeuring van de ALV op 1 april 2008. Alle regelingen binnen D.E.R.M. worden gehandhaaft zoals hierin beschreven. Voor vragen kan contact worden opgenomen met het Bestuur via bestuur@derm.nl

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


DOEL Artikel 1 1. D.E.R.M. tracht het in de Statuten gevestigde doel te bereiken door: a. het bieden van een breed scala aan materiaal nodig om de in art. 3 Statuten gestelde activiteiten te kunnen beoefenen; b. elke donderdag een D.E.R.M. avond in te stellen op een vaste locatie; c. het aanstellen van verschillende commissies; d. het organiseren van verschillende activiteiten.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


LOGO Artikel 2 1. Het logo van D.E.R.M. is bepaald zoals in bijlage 1.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


INSCHRIJVINGSPROCEDURE Artikel 3 1. Het bestuur stelt een inschrijvingsmaximum vast voor het begin van de aanmeldingsperiode. 2. Als het aantal aanmeldingen het inschrijvingsmaximum overschrijdt moet overgegaan worden tot loting. 3. Onder inschrijving wordt verstaan de inschrijving na eventuele loting. 4. Het bestuur stelt vast gedurende welke dag of dagen studenten zich kunnen inschrijven. 5. De inschrijving is minimaal één keer per jaar na de introductieperiode van de nieuwe studenten in Amsterdam. 6. Het bestuur kan overwegen een tweede inschrijving in te stellen. 7. Een student die zich inschrijft, is een aspirant-lid. 8. Een aspirant-lid kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden van lidmaatschap als omschreven in art. 8 lid 6 HR. 9. Het aspirant-lid is verplicht met het TIET-weekend mee te gaan. 10. Bij uitzondering mag het bestuur een aspirant-lid toelaten zonder dat het desbetreffende aspirant-lid het TIET-weekend heeft doorlopen. 11. Het aspirant-lid wordt lid door geïnaugureerd te worden, conform art. 4 HR.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


INAUGURATIE Artikel 4 1. De aspirant-leden worden geïnaugureerd op een inauguratievergadering. 2. De inauguratie gaat als volgt: a. De aspirant-leden worden voor de tafel geroepen door de voorzitter. Bij vinslag wordt een aspirant-lid geïnaugureerd door de voorzitter; b. Het lid ondertekent een contract in tweevoud, waarin hij zich als lid verplicht: - de Statuten te accepteren, en; - het HR te accepteren; c. De voorzitter ondertekent het contract namens het bestuur; d. Het lid ontvangt hierna een oorkonde, deze wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van het bestuur; e. Het lid ontvangt na ondertekening van het contract het “Ticket to Extreme” en toegang tot het HR.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP Artikel 5 1. Het “Ticket to Extreme” geldt als het bewijs van lidmaatschap 2. Bij verlies van het “Ticket to Extreme” zal het lid tegen een vergoeding van (EUR) een nieuw “Ticket to Extreme” ontvangen.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


REÜNISTEN Artikel 6 1. Reünisten zijn zij die als zodanig in de statuten zijn omschreven. 2. Een lid kan slechts reünist worden indien hij aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Artikel 6a 1. Een lid kan tegen een jaarlijkse contributie van EUR 25 lid worden van de reünistenvereniging door middel van het daartoe bestemde en door het bestuur verschafte formulier. 2. Een lid van de reünistenvereniging krijgt twee keer per jaar een borrel en per kwartaal een digitale nieuwsbrief aangeboden. Daarnaast krijgt hij de mogelijkheid om D.E.R.M. borrels, de inauguratie, de Dies en het gala bij te wonen. 3. Een lid van de reünistenvereniging mag op een ALV van D.E.R.M. komen. Hierop heeft hij echter geen stemrecht. 4. Voor het jaarlijks beëindigen van het lidmaatschap van de reünistenvereniging gelden dezelfde bepalingen als genoemd in de statuten van D.E.R.M. Artikel 6b 1. Een lid van de reünistenvereniging kan tegen een jaarlijkse betaling van EUR100 lid worden van de Club van 100 door middel van het daartoe bestemde en door het bestuur verschafte formulier. Van deze contributie gaat de helft naar D.E.R.M. De rest wordt gebruikt voor de organisatie van een jaarlijkse activiteit voor de Club van 100. 2. De contributie voor de Club van 100 wordt voldaan aan D.E.R.M. De penningmeester van D.E.R.M. draagt zorg voor het beheer van de geldstroom tussen de Club van 100 en D.E.R.M. 3. De coördinatoren van de Club van 100, die door de Club van 100 uit zijn midden worden aangesteld, beslissen zelf hoe de invulling van hun jaarlijkse activiteit eruit ziet. 4. De coördinatoren van de Club van 100 geven advies over hoe het door de Club van 100 aan D.E.R.M. ingebrachte geld besteed dient te worden. 5. Voor het jaarlijks beëindigen van het lidmaatschap van de Club van 100 gelden dezelfde bepalingen als genoemd in de statuten van D.E.R.M.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


LIDMAATSCHAP BIJZONDERE RECHTEN (BR) Artikel 7 1. Een lid dat geen gebruik kan maken van de mogelijkheden die het lidmaatschap van D.E.R.M. met zich meebrengt doordat hij in een bijzondere omstandigheid verkeert, kan het lidmaatschap BR aanvragen. 2. Een lid BR heeft dezelfde rechten en plichten als een lid, behoudens de financiĂŤle verplichtingen. 3. De aanvraag moet voor 1 oktober geschieden. 4. Bij uitzondering kan een aanvraag na 1 oktober aanvaard worden, als de oorzaak van de aanvraag voor 1 oktober niet te voorzien was. 5. Het bestuur beslist binnen twee weken over de aanvraag en stelt de financiĂŤle verplichtingen vast. 6. Behoudens bezwaar, voldoet het lid BR voor 1 november zijn contributie. 7. Het besluit op de aanvraag is voor een verenigingsjaar geldig. 8. Bij bezwaar tegen de uitspraak van het bestuur kan binnen twee weken na de uitspraak een bezwaarschrift worden ingediend bij het bestuur. 9. Bij het in behandeling nemen van het bezwaarschrift is het bestuur verplicht de RvA te raadplegen. 10. Als een lid het niet eens is met het besluit op het bezwaarschrift beslist de ALV.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


JAARLIJKSE BIJDRAGEN Artikel 8 1. Het contributiejaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar. 2. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar. 3. Het zittende bestuur betaalt geen contributie voor het contributiejaar in welke zij bestuur is. 4. De contributie bedraagt EUR 205 en wordt afgeschreven in vier termijnen, te weten: a. Termijn 1: november – EUR 100; b. Termijn 2: februari – EUR 35; c. Termijn 3: mei – EUR 35; d. Termijn 4: september – EUR 35. 5. Bij een eventuele na-promotietijd in maart/april zal de contributie vastgesteld worden op EUR 105. Dit wordt in termijn 3 en 4 afgeschreven, respectievelijk EUR 70 en EUR 35. 6. De vereniging kent twee vormen van lidmaatschap, te weten: a. De constructie-A, waarbij een lid de volledige contributie betaalt; b. De constructie-B, waarbij er een termijn van EUR 35 voor het lid vervalt. Gebruik van materiaal is voor dit lid overeenkomstig met het introducégebruik beschreven in art. 19 lid 3 tot en met 5 HR. 7. Voor een lid dat: a. per begin van het contributiejaar een periode van drie jaar lid is geweest vervalt termijn 4 van de contributie; b. per begin van het contributiejaar een periode van vier jaar lid is geweest vervallen termijnen 3 en 4 van de contributie; c. per begin van het contributiejaar een periode van vijf jaar of langer lid is geweest vervallen termijnen 2, 3 en 4 van de contributie; d. gedurende het contributiejaar lid is geworden wordt voor deze regeling gezien als ware lid vanaf het begin van het contributiejaar. 8. De keuze voor constructie–B moet door het aspirant-lid uiterlijk op zijn inauguratie kenbaar zijn gemaakt, anders wordt hij ingeschreven volgens constructie-A. Als een lid geen wijziging kenbaar heeft gemaakt voor 1 oktober, blijft de constructie voor het lid zoals hij was.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


BESTUUR Artikel 9 1. De volgende zes functies worden onderscheiden. a. Voorzitter. b. Penningmeester. c. Secretaris. d. Materiaalmeester e. Bestuurslid PR. f. Assessor. 2. De taken van het bestuur zijn als volgt; a. Voorzitter: (i) bereidt voor en leidt de bestuursvergaderingen; (ii) bereidt voor en leidt de ALV; (iii) houdt toezicht over het bestuur; (iv) legt en onderhoudt externe contacten betreffende verenigingen en media; (v) heeft de eindverantwoordelijkheid. b. Penningmeester: (i) beheert de kas en rekening; (ii) is verantwoordelijk voor de boekhouding; (iii) stelt de begroting, een halfjaarlijkse- en jaarrekening op. c. Secretaris: (i) beheert de ledenadministratie; (ii) beheert het archief; (iii) is verantwoordelijk voor de post; (iv) notuleert tijdens de bestuursvergaderingen en de ALV´s; (v) verwerkt en brengt de notulen uit. d. Materiaalmeester: (i) is verantwoordelijk voor de accommodaties van D.E.R.M.; (ii) beheert het logboek; (iii) coördineert de sleutelconstructie; (iv) controleert en onderhoudt het D.E.R.M.-materiaal; (v) stelt tweemaal per jaar een volledige inventaris van het D.E.R.M.materiaal op; (vi) bepaalt de door een lid veroorzaakte schadekosten; (vii) adviseert over de aanschaf van het materiaal; de eindbeslissing van de aanschaf van het materiaal ligt bij het gehele bestuur; (viii) coördineert de introducéconstructie. e. Bestuurslid PR: (i) is het hoofd van het sponsorteam; (ii) is eindverantwoordelijk voor de sponsoring; (iii) legt en onderhoudt externe contacten. f. Assessor: (i) is verantwoordelijk voor het begeleiden van de commissies en teams, met uitzondering van de bestuursfunctie-gerelateerde teams; (ii) is verantwoordelijk voor het centraliseren van commissiedocumenten en gegevens en het structureren van commissietaken; (iii) is het centrale aanspreekpunt tussen het bestuur en commissies en teams, en tussen commissies en teams onderling. Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


INSTALLATIE EN DECHARGE Artikel 10 1. Dit artikel is van toepassing op het bestuur, de RvA, de commissies en teams. 2. De decharge en installatie vinden in beginsel plaats op de inauguratievergadering aan het begin van het verenigingsjaar. 3. Bij een wisseling gedurende het jaar wordt tijdens een ALV dezelfde installatie- en dechargeprocedure gevolgd. 4. De decharge en installatie verlopen in volgorde van functie, met als uitzondering de procedure voor het bestuur, welke in omgekeerde volgorde van de volgorde als vastgesteld in art. 9 lid 1 HR plaatsvindt. 5. De decharge gaat als volgt: a. De voorzitter roept de betrokken leden voor zich; b. De voorzitter spreekt een dankwoord uit; c. De voorzitter dechargeert de betrokken leden bij vinslag; d. De gedechargeerde leden en het bestuur bedanken elkaar op volgorde van functie. 6. De installatie gaat als volgt: a. De voorzitter roept de betrokken leden voor zich; b. De voorzitter spreekt een inleidend woord over de betrokken leden; c. De voorzitter installeert de betrokken leden bij vinslag; d. De ge誰nstalleerde leden en het bestuur bedanken elkaar op volgorde van functie. 7. De commissies en teams worden als geheel gedechargeerd en ge誰nstalleerd, met uitzondering van eventuele mutaties gedurende het bestuursjaar. 8. De RvA wordt deels gedechargeerd, te weten uitsluitend het deel van de RvA dat reeds twee jaar zitting heeft gehad, en deels ge誰nstalleerd, te weten het zojuist gedechargeerde bestuur. 9. De installatie van een bestuurslid gebeurt op individuele basis, direct na de individuele decharge van zijn voorganger. 10. De voorzitter van het bestuur dechargeert zichzelf en installeert met dezelfde vinslag zijn vervanger. Vooraf spreekt de voorzitter een inleidend woord over zijn opvolger en achteraf richt de nieuwe voorzitter een dankwoord tot zijn voorganger.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


VERGADERREGELS Artikel 11 1. Op elke ALV is de kandelaar, het katheder en de vlag van D.E.R.M. aanwezig. 2. De voorzitter leidt de vergadering met zijn bestuursvin. 3. Het bestuur zit op constitutionele volgorde, vanuit het midden, achter de tafel. 4. Een ALV wordt twee weken van te voren aangekondigd aan de leden. 5. Bij de aankondiging wordt de agenda bijgevoegd.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


COMMISSIES Artikel 12 1. Commissies worden aangesteld door het bestuur. 2. Algemene taken voor de commissie zijn: a. Het uitvoeren van de taak voor de desbetreffende commissie als gesteld in bijlage 5; b. Verslaggeving en promotie van activiteiten; c. Verantwoording afleggen aan het bestuur; d. Aanwezigheid met een afvaardiging van minimaal twee leden per commissie op de ALV; e. Het karakter van D.E.R.M. laten weerspiegelen in hun specifieke taak. 3. Een commissie heeft een vaste indeling: a. Een commissie bestaat tenminste uit een voorzitter, penningmeester, secretaris; b. De voorzitter heeft als taak vergaderingen bijeen te roepen en te leiden, tevens heeft elke voorzitter de eindverantwoordelijkheid tegenover het bestuur; c. De penningmeester beheert de commissiebegroting en is verantwoordelijk voor de financiĂŤn en stelt een commissieafrekening op; d. De secretaris van een commissie stelt de notulen van commissievergaderingen op en levert deze tevens in bij de verantwoordelijke bestuursleden. 4. Dit artikel is niet van toepassing op de Kascie.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


TEAMS Artikel 13 1. Teams worden aangesteld door het bestuur. 2. De taak van elk team is het ondersteunen van een bestuurslid als gesteld in bijlage 6. 3. Een team heeft een vaste indeling: a. Een team bestaat tenminste uit een voorzitter, zijnde een bestuurslid, een vicevoorzitter en een secretaris; b. De voorzitter heeft de eindverantwoordelijkheid voor het team; c. De vice-voorzitter heeft de taak vergaderingen bijeen te roepen, te leiden en draagt tevens zorg voor een goed intern functioneren van het team; d. De secretaris stelt de notulen op bij vergaderingen en levert deze in bij het team.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


RAAD VAN ADVIES (RvA) Artikel 14 1. De vereniging kent een Raad van Advies. 2. De RvA bestaat uit: a. het bestuur dat zetelde in het verenigingsjaar voor het huidige verenigingsjaar, nader te noemen als VADERbestuur, en; b. het bestuur dat zetelde in het verenigingsjaar twee jaar voor het huidige verenigingsjaar, nader te noemen als GROOTVADERbestuur. 3. De voorzitter van het VADERbestuur is de voorzitter van de RvA. 4. Bij afwezigheid van de voorzitter van het VADERbestuur kiest de RVA zelf een vervanger uit haar gelederen. 5. De overigen zijn leden van de RvA. 6. Het advies van de RvA is niet bindend. 7. Het advies kan alleen worden uitgebracht als meer dan de helft van de RvA overeenstemming bereikt. 8. Verplicht advies wordt gegeven bij: a. Statutenwijzigingen. b. HR-wijzigingen. c. Bestuurswisseling. d. Jaarplanning. e. Jaarevaluatie. f. Begroting. g. Bezwaarschrift bij verlening lidmaatschap BR. 9. Facultatief advies is mogelijk bij overige zaken waar het bestuur zich geroepen voelt om het advies van de RvA te vragen of op aandringen van de RvA zelf. 10. Er vindt minimaal twee keer per jaar overleg plaats, betreffende de jaarplanning/begroting en de jaarevaluatie/bestuurswisseling. 11. Twee weken voor het overleg zullen de desbetreffende schriftelijke stukken aan de RvA worden voorgelegd. 12. Alle bestuursnotulen zullen naar het emailadres van de RvA gestuurd worden. 13. De voorzitter stuurt het schriftelijke advies binnen twee weken na ontvangst terug aan het bestuur.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


DISPUTEN Artikel 15 1. Een dispuut van de vereniging is een groep leden die naast de D.E.R.M.-activiteiten ook eigen activiteiten ontplooit. 2. Een dispuut heeft een doel dat een aanvulling is op het verenigingsdoel. 3. Een dispuut heeft een dispuutreglement en een eigen logo, beide worden gepresenteerd tijdens de presentatie op de algemene ledenvergadering. 4. Een dispuut mag nooit handelen in strijd met de Statuten en het HR. 5. Een dispuut wijst eenmaal per jaar een dispuutbestuurslid aan als aanspreekpunt voor de vereniging. Deze persoon is bekend bij zowel het bestuur als de leden van de vereniging. 6. De grootte van een dispuut is maximaal 10% van de grootte van de vereniging met een minimum van vier leden. 7. Het is een dispuut niet toegestaan de nieuwe leden uit te nodigen voor een gesloten dipuutactiviteit gedurende de eerste twee maanden na de inauguratie. Het is een dispuut tevens niet toegestaan gedurende de eerste vier maanden na de inauguratie de nieuwe leden aan te nemen. 8. Een dispuut neemt minimaal een dispuutlid per jaar aan tenzij de dispuutgrootte dan het maximum aantal leden overschrijdt. 9. Een dispuut stelt het bestuur binnen een week na de aanname van een dispuutlid schriftelijk hiervan op de hoogte. 10. Een dispuut moet zich presenteren aan de vereniging; in ieder geval door middel van de almanak, de website en de KERM, alsmede op de KLOTEavonden van de TIET en de Na TIET. 11. Een dispuut organiseert jaarlijks een open activiteit en draagt zorg voor tijdige promotie. 12. Een dispuut mag geen activiteit organiseren wanneer er ook een D.E.R.M.-activiteit danwel andere open activiteit wordt georganiseerd, tenzij dit is goedgekeurd door het bestuur. Wanneer een dispuut een extra open activiteit wil organiseren voor de vereniging wordt dit minstens twee weken van te voren met het bestuur overlegd. 13. Een dispuut kan beslissen een dispuutlid te royeren volgens eigen dispuutreglement en moet dit kenbaar maken aan het bestuur van de vereniging. 14. Een dispuut is verplicht om met een minimale afvaardiging van twee leden op de ALV aanwezig te zijn. Dispuutleden die in het bestuur zitten worden hierbij niet meegeteld.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


OPRICHTING, SCHORSING EN ONTBINDING VAN DISPUTEN Artikel 16 1. a. Voor de oprichting van een dispuut moet een groep leden een dispuutreglement opstellen dat voorgesteld moet worden aan de algemene ledenvergadering; b. Het dispuut is verplicht tenminste een dispuutreglement te hebben conform bijlage 3; c. Het dispuutreglement wordt, minimaal drie weken voor de algemene ledenvergadering waarin het dispuut zich wil presenteren, schriftelijk ingeleverd bij het bestuur. Bij eventuele wijzigingen in het dispuutreglement beslist het bestuur naar eigen inzien of de wijzigingen van dusdanig belang zijn dat het dispuut opnieuw moeten worden goedgekeurd op de algemene ledenvergadering. Indien dit het geval is dan gebeurt dit op de eerst volgende algemene ledenvergadering; d. Een dispuut in oprichting is verplicht zich te presenteren op een algemene ledenvergadering en op de daaropvolgende algemene ledenvergadering waarin om goedkeuring tot oprichting gevraagd wordt; e. Alle leden die deel uitmaken van een dispuut in oprichting, moeten aanwezig zijn op de algemene ledenvergaderingen waar het dispuut in oprichting wordt gepresenteerd c.q. vraagt om goedkeuring tot oprichting. Wanneer om dringende redenen een der leden van het dispuut in oprichting niet aanwezig kan zijn bij een beider vergaderingen, dient dit verantwoord te worden op de algemene ledenvergadering. 2. De algemene ledenvergadering beslist over het dispuutvoorstel. 3. a. Een dispuut dat meer dan één keer handelt in strijd met het HR zal door het bestuur hierop aangesproken worden. Na dit gesprek heeft het dispuut twee maanden de tijd om verbeteringen in de situatie te laten zien (fase1); b. Mocht er na deze twee maanden onvoldoende verbetering zichtbaar zijn, dan volgt er een tweede gesprek. Hierin zal het dispuut nogmaals op de situatie gewezen worden. Tevens zal het dispuut geïnformeerd worden over de gevolgen (fase2); c. Een dispuut kan op non-actief worden gesteld, nadat zij gedurende de termijn van drie maanden na het eerste gesprek met het bestuur onvoldoende tot verbetering zijn gekomen. De non-actieve status kan maximaal een jaar voortduren. Deze termijn vangt aan op de eerstvolgende ALV na het verstrijken van de voornoemde drie maanden. De non-actieve status kan worden opgeheven wanneer aan het bestuur door het dispuut voldoende verbetering is laten zien. (fase3). 4. Indien een dispuut een jaar op non-actief heeft gestaan, zal het bestuur bij de ALV een voorstel tot ontbinding van het dispuut indienen. Indien de ALV niet ingaat op het voorstel zal het dispuut wederom in fase 2 terecht komen. Een dispuut kan altijd zelf een aanvraag indienen bij de ALV tot ontbinding van haar eigen dispuut. 5. Een dispuut kan geschorst worden wanneer het handelt in strijd met het HR en de statuten van de vereniging. 6. De algemene ledenvergadering beslist over de ontbinding van een dispuut. 7. Het ontbinden van een dispuut werkt volgens dezelfde procedure als de procedure van een statutenwijziging.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


GENOOTSCHAPPEN Artikel 17 1. Een genootschap is een groep leden binnen D.E.R.M., die een gezamenlijk interesse deelt en die naast D.E.R.M.-activiteiten op dit vlak eigen, zowel open als besloten, activiteiten ontplooit. 2. Eenieder kan een genootschap oprichten en elke interesse kan basis zijn voor een genootschap. 3. Een genootschap mag nooit handelen in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. 4. Een genootschap dat handelt in strijd met het HR kan door het bestuur hierop aangesproken worden. Na dit gesprek heeft het genootschap zes maanden de tijd om verbeteringen in de situatie te laten zien. Indien er geen verbetering plaatsvindt, zal er een voorstel tot ontbinding van het genootschap op de volgende ALV worden ingediend. 5. Te allen tijde kan een genootschap zichzelf ontbinden. 6. Een genootschap in oprichting is verplicht zich te presenteren op een algemene ledenvergadering, en aanwezig te zijn op de daaropvolgende algemene ledenvergadering waarin om goedkeuring tot oprichting gevraagd wordt. 7. Een genootschap heeft een naam en daarnaast een doel dat gebaseerd is op het uitoefenen van de gemeenschappelijke interesse onder welke het genootschap is opgericht. 8. Alle D.E.R.M.-leden moeten in staat worden gesteld lid te worden van een genootschap. 9. Een genootschap bestaat uit minimaal vier D.E.R.M.-leden. 10. De uitvoering van de gemeenschappelijke interesse staat geheel ter beoordeling van het genootschap. De gemeenschappelijke interesse dient gewaarborgd te worden. 11. Een genootschap wijst één lid aan als aanspreekpunt voor de vereniging. Deze persoon is bekend bij zowel het bestuur als de leden van de vereniging. 12. De communicatie met het genootschap moet voor alle D.E.R.M.-leden toegankelijk zijn. 13. Een open activiteit ontplooid door een genootschap en als zodanig een belangrijke toevoeging aan de D.E.R.M.-activiteiten dient, na overeenkomst tussen genootschap en bestuur gecontinueerd te worden. Het beëindigen van deze overeenkomst kan slechts na overeenstemming tussen het bestuur en het genootschap. 14. Een genootschap mag geen open activiteit organiseren, wanneer er ook een D.E.R.M.activiteit danwel een andere open activiteit wordt georganiseerd, tenzij dit is goedgekeurd door het bestuur.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


MATERIAAL Artikel 18 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

Onder materiaal wordt verstaan al het materiaal dat vermeld staat in bijlage 2. Onder surfmateriaal wordt verstaan al het materiaal dat vermeld staat in bijlage 2 lid 1 tot en met 6. Er moet met het materiaal voorzichtig worden omgegaan zoals beschreven in bijlage 2. Materiaal dient na gebruik te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde plaats. Al het gebruik van het surfmateriaal dient genoteerd te worden in het daarvoor bestemde logboek. Dit logboek dient volledig ingevuld te worden, nog voordat het surfmateriaal gebruikt wordt. Degene die surfmateriaal uit de opslag haalt is verantwoordelijk voor dit surfmateriaal totdat dit weer op de daarvoor bestemde plaats ligt, het logboek is ingevuld en getekend en eventuele schade is gemeld op het daarvoor bestemde schadeformulier. Surfmateriaal mag alleen door een niet-lid worden gebruikt, wanneer: a. deze door een lid wordt ge誰ntroduceerd conform de procedure als beschreven in art. 19 HR. b. door het bestuur een uitzondering wordt gemaakt. Het bestuur kan toestemming geven surfmateriaal te gebruiken op andere locaties dan waar het materiaal gestald ligt, indien de activiteit waarvoor het surfmateriaal dan gebruikt wordt toegankelijk is voor iedereen die het surfmateriaal mag gebruiken, in overeenstemming met het oordeel van de materiaalmeester. Surfmateriaal dat conform dit lid wordt meegenomen, dient van tevoren te worden genoteerd in het daarvoor bestemde logboek. Het bestuur kan toestemming geven surfmateriaal te gebruiken voor vakanties gedurende de recessen. Dit gebruik dient aangevraagd te worden bij de materiaalmeester. Laatstgenoemde bepaalt een redelijke inleverdatum voor de aanvraag. Wanneer er meerdere aanvragen voor de betreffende periode worden ingediend, beoordeelt het bestuur, op grond van de onderstaande prioriteiten, welke aanvraag er gehonoreerd zal worden. a. hoofddoel van de vakantie b. toegankelijkheid voor overige leden c. aantal DERMleden d. duur van de vakantie Na afloop van dit proces belegt het bestuur een vergadering, waarin nadere toelichting over het gemaakte besluit wordt verschaft. Eventuele bezwaren kunnen hier worden geuit.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


INTRODUCÉS Artikel 19 1. Het is mogelijk om een niet-lid, als introducé, gebruik te laten maken van de spullen van D.E.R.M. 2. Een D.E.R.M.-lid mag twee keer per jaar dezelfde introducé meenemen. Het lid draagt de verantwoordelijkheid voor de daden van de introducé. 3. De introducé moet op het daarvoor bestemde formulier in het logboek noteren. 4. De introducé moet een contract ondertekenen waarin hij of zij bevestigt dat het materiaal in goede staat is ontvangen en alle schade 100% voor eigen rekening neemt. 5. De kosten voor een introducé bedragen: a. Voor gebruik van het windsurfmateriaal: EUR 15 per dag. b. Voor het overige materiaal: EUR 7 per dag. c. Het gebruik van ballen en frisbees is gratis.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID Artikel 20 1. Materiële Schade. a. Materiële schade dient direct na het optreden ervan uitgebreid, duidelijk en compleet beschreven te worden op de daartoe bestemde formulieren in het logboek. Dit formulier moet ondertekend worden. Tevens dient de materiaalmeester binnen 24 uur hiervan op de hoogte gesteld te worden. Gebeurt dit niet, dan volgt een boete; b. De schadevergoeding bij te repareren materiële schade bedraagt: I. Voor boards, golfsurfmateriaal en klein materiaal geldt dat voor materiaal dat minder dan een jaar oud is, 80% van het schadebedrag voor de aansprakelijke persoon is. Voor boards, golfsurfmateriaal en klein materiaal ouder dan één jaar, maar jonger dan twee jaar geldt een percentage van 70%; Voor boards, golfsurfmateriaal en klein materiaal ouder dan twee jaar, maar jonger dan drie jaar geldt een percentage van 60%; Voor boards, golfsurfmateriaal en klein materiaal ouder dan drie jaar geldt een percentage van 50%. II. Voor zeilen, masten en gieken geldt dat voor materiaal dat minder dan een jaar oud is, 80% van het schadebedrag voor de aansprakelijke persoon is; Voor zeilen, masten en gieken ouder dan één jaar, maar jonger dan twee jaar geldt een percentage van 60%; Voor zeilen, masten en gieken ouder dan twee jaar geldt een percentage van 40%. c. Bij onherstelbare schade geldt een percentage van 80% van de dagwaarde; d. Voor introducés bedraagt de schadevergoeding bij te repareren materiële schade de reparatiekosten en bij onherstelbare schade 100% van de dagwaarde; e. Voor alle schade geldt dat bij misbruik of opzettelijke toebrenging van schade 100% van de dagwaarde voor de rekening van het D.E.R.M.-lid komt. Bij verlies of kwijt maken van materiaal geldt dit eveneens; f. Het bestuur kan een lid, reünist of introducé vrijstellen van een schadevergoeding indien de schade geheel buiten de schuld van het lid, de reünist of introducé is ontstaan; g. Wanneer het bestuur een lid, reünist of introducé betrapt op het verzwijgen van schade of het ongeoorloofd meenemen of gebruiken van materiaal kan deze het verantwoordelijke lid onmiddellijk royeren; h. Schade toegebracht aan materiaal dat zonder toestemming van de materiaalmeester meegenomen is naar andere locaties wordt voor 100% verhaald op de aansprakelijke persoon.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


BEKWAAMHEID Artikel 21 1. Stippensysteem: a. Een lid, introducé of reünist mag alleen gebruik maken van het materiaal dat bepaald is voor zijn niveau. Dit niveau wordt toegekend door de materiaalmeester aan de hand van het stippensysteem, weergegeven in bijlage 4; b. Om op zee te varen dient de persoon minimaal stip 4 te hebben; c. De materiaalmeester kan iemand van stip 4 te allen tijde een negatief advies geven indien de omstandigheden op zee dit noodzakelijk maken. 2. Wanneer een lid, reünist of introducé gebruik maakt van het materiaal dat niet bepaald is voor zijn niveau of waarvoor hij een negatief advies heeft gekregen van de materiaalmeester, dient de desbetreffende persoon eventuele schade te allen tijde voor 100% te vergoeden.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


D.E.R.M. BUS Artikel 22 1. Onder de D.E.R.M. bus wordt verstaan een bus die eigendom is van D.E.R.M.. 2. De D.E.R.M. bus kan, in volgorde van prioriteit, gebruikt worden voor de volgende doeleinden: a. Reparaties aan de D.E.R.M. bus b. Bestuurlijke zaken c. D.E.R.M. activiteiten d. Surfvakanties e. Dagtrips voor surfen f. Overige funsporttrips g. PrivĂŠ gebruik 3. Een lid dat de D.E.R.M. bus zelf wil besturen dient minstens een jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. Daarnaast moet het lid een, door de materiaalmeester afgenomen rijtest, naar het oordeel van laatstgenoemde, met goed gevolg hebben afgelegd. 4. Om de D.E.R.M. bus te kunnen gebruiken behoort het lid een reservering te plaatsen op de D.E.R.M.site of bij de materiaalmeester. 5. De D.E.R.M. bus mag niet worden gebruikt indien de volgende zaken niet aanwezig zijn: a. Verzekeringspapieren b. Kopie van het kentekenbewijs c. Het logboek met daarin formulieren voor: i. Ritregistratie ii. Tanken iii. Schade d. Het stuurslot 6. De chauffeur draagt de verantwoordelijkheid voor het volledig invullen van de in het logboek aanwezige formulieren, die van toepassing zijn. 7. De sleutels van de D.E.R.M. bus dienen na het gebruik van de D.E.R.M. bus zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij de materiaalmeester binnen een met laatstgenoemde afgesproken termijn. 8. De manier van de verwerking van de kosten voor het gebruik van de D.E.R.M. bus is afhankelijk van het doeleinde, zoals genoemd in art. 22 lid 2 HR. De tarieven zijn opgenomen in het logboek. 9. Schade en aansprakelijkheid: a. Indien er niet eerder geconstateerde schade wordt ontdekt voorafgaand aan het gebruik van de D.E.R.M. bus, dient dit direct gemeld te worden aan de materiaalmeester. Wordt dit nagelaten, dan komt die schade voor rekening van de chauffeur. Schade opgelopen gedurende het gebruik van de D.E.R.M. bus dient direct gemeld te worden aan de materiaalmeester. b. Schade aan materiaal van leden, opgelopen tijdens het gebruik van de D.E.R.M. bus, komt voor eigen rekening van het lid. c. Het eigen risico bij schade bedraagt EUR 500,-. Door roekeloosheid veroorzaakte schade wordt volledig vergoed door de chauffeur. d. Schade, die in alle redelijkheid niet aan het lid te wijten is, wordt niet op het lid verhaald.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


10.

11.

12.

e. Boetes zijn voor rekening van de chauffeur, met uitzondering van boetes opgelegd voor mankementen aan de D.E.R.M. bus, die zijn gemeld aan de materiaalmeester. Introducés en reünisten kunnen als passagier gebruik maken van de D.E.R.M. bus. De kosten hiervoor worden geïncasseerd bij respectievelijk het introducerende lid en de reünist zelf. Leden hebben voorrang op introducés en reünisten. Het bestuur kan toestemming verlenen de D.E.R.M. bus te gebruiken voor vakanties gedurende de recessen. Dit gebruik dient aangevraagd te worden bij de materiaalmeester. Laatstgenoemde bepaalt een redelijke inleverdatum voor de aanvraag. Wanneer er meerdere aanvragen voor de betreffende periode worden ingediend, beoordeelt het bestuur, op grond van de onderstaande prioriteiten, welke aanvraag gehonoreerd zal worden: a. hoofddoel van de vakantie b. de toegankelijkheid voor overige leden c. aantal D.E.R.M.leden d. duur van de vakantie Na afloop van dit proces belegt het bestuur een vergadering, waarin nadere toelichting over het gemaakte besluit wordt verschaft. Eventuele bezwaren kunnen hier worden geuit. Bij overtreding van één of meer van de bepalingen in dit artikel kan een lid een boete en rij-ontzegging voor de D.E.R.M. bus van het bestuur opgelegd krijgen, zoals opgenomen in het D.E.R.M. bus beleid.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 23 1. Omstreeks de eerste van de maand zal D.E.R.M. verschuldigde bedragen incasseren. 2. Na dit incasso zal bij de maandelijkse controle worden gekeken of het incasso gelukt is. Bij een gestorneerde of mislukte incasso krijgt het desbetreffende lid hierover bericht en moet het lid het openstaande bedrag voor de 15e van de volgende maand hebben voldaan. 3. Is het bedrag niet voor de 15e van de volgende maand voldaan, dan wordt er EUR10 boete per incasso aan het totaal verschuldigde bedrag toegevoegd. Het lid krijgt hierover bericht en heeft tot de 15e van de hierop volgende maand de tijd om het openstaande bedrag inclusief boete(s) te voldoen. 4. Indien het lid niet voor de 15e van de daar op volgende maand, twee maanden na het eerste bericht, het openstaande bedrag heeft voldaan, wordt het desbetreffende lid uitgesloten van de inschrijfmogelijkheid voor D.E.R.M.-activiteiten, wat middels een aangetekende brief aan het lid bekend zal worden gemaakt. 5. Drie maanden na het eerste bericht, en in ieder geval een maand na dagtekening van de aangetekende brief, zal er een incassobureau worden ingeschakeld om het totale openstaande bedrag inclusief alle additionele kosten te innen. 6. Een lid heeft de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen met het bestuur tot het moment dat het incassobureau wordt ingeschakeld. Indien een lid zich niet aan de getroffen regeling houdt, vervalt de regeling en gaat het proces verder in de staat waarin het verkeerde op het moment dat de regeling getroffen werd. 7. Een uitsluiting van inschrijving voor D.E.R.M.-activiteiten zal in stand blijven totdat het volledige schuldbedrag voldaan is of tot het moment dat er een betalingsregeling met het bestuur getroffen is. 8. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen uitstel of (gedeeltelijke) ontheffing van de verplichting tot betaling te verlenen. 9. Gedurende het zomerreces staat het bovengenoemde proces stil.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


GEGEVENS Artikel 24 1. Ieder lid is te allen tijde verplicht D.E.R.M. te voorzien van zijn correcte en meest recente contact- en bankgegevens. 2. De gevolgen van het verstrekken van foutieve gegevens en het niet tijdig doorgeven van wijzigingen zijn te allen tijde voor rekening van het desbetreffende lid.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


BIJLAGEN BIJLAGE 1

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


BIJLAGE 2 GEBRUIKHANDLEIDING MATERIAAL 1. Planken (wind- en golfsurf) e. Niet mee stoten, niet laten vallen en niet over de grond of het strand slepen; f. Vermijd direct contact met de steiger op de Nieuwe Meer; g. Ga nooit op de planken zitten en zorg dat de vin vrij van druk blijft; h. Leg de planken niet op de stenen; i. Gebruik altijd een mastvoetbeschermer bij windsurfplanken; j. Leg plankbeschermers tussen de planken als ze in de boxen liggen; k. Zorg dat een eventuele drukschroef is dichtgedraaid en dichtgedraaid blijft; l. Draai bij windsurfboards de baseplates altijd los voordat de plank wordt opgeruimd; m. Zorg dat er geen zand op de wax komt bij golfsurfboards; n. Zorg dat de wax niet kan smelten in de zon bij golfsurfboards. 2. Zeilen a. Zorg dat het zeil nooit in aanraking komt met scherpe randen, hoeken, punten en dergelijke; b. Neem het zeil in de zeilzak mee naar buiten, en leg de zeilzak na het optuigen terug in de stalling; c. Leg het zeil op een schone, regelmatige ondergrond zonder steentjes, takjes of andere voorwerpen die onnodig schade zouden kunnen geven; d. Zorg ervoor dat de zeillatten altijd in de buurt van het zeil blijven en compleet blijven; e. Berg het zeil altijd droog op in de daarvoor bestemde zeilzak; f. Tuig op en af met de wind mee en zorg dat het zeil zo min mogelijk klappert. 3. Masten a. Wees extra voorzichtig met de uiteinden; b. Zorg dat er bij de deelbare masten geen zand tussen de delen komt; c. Laat de masten op de Nieuwe Meer altijd ĂŠĂŠn deel. Haal de deelbare masten niet uit elkaar. 4. Gieken a. Let erop dat de grip heel blijft; b. Zorg ervoor dat er geen zand komt tussen delen die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. 5. Kites a. Zorg dat de onderdelen compleet blijven; b. Rol de lijnen strak om de haspels om klitten te voorkomen; c. Zorg dat de kite nooit in aanraking met het water kan komen. 6. Klein materiaal a. Klein materiaal is al het materiaal behalve planken, zeilen, masten, gieken en kites; b. Niet laten slingeren en nooit alleen laten als het niet is opgeborgen; c. Spoel delen die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen na gebruik grondig uit. 7. Digitale Camera a. De digitale videocamera is eigendom van D.E.R.M. en in het beheer van het bestuur. De Mediacommissie houdt de camera voor D.E.R.M. teneinde haar taken uit te voeren; Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


b. Slechts bij hoge uitzondering kan het bestuur besluiten het gebruik van de camera door een andere commissie dan de Mediacommissie, of een individueel D.E.R.M.-lid toe te staan; c. Reparatie- en/of vervangingskosten als gevolg van schade aan de camera veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of eigen schuld zullen worden verhaald op de gebruiker.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


BIJLAGE 3 DISPUUTSREGLEMENT (CONCEPT) NAAM Artikel 1 Het dispuut draagt de naam: “.....................” ZETEL Artikel 2 Het dispuut heeft haar zetel te ............ DOEL Artikel 3 Het dispuut heeft tot doel............. PRIMAIRE ACTIVITEITEN (activiteiten die bijdragen aan het bereiken van het doel) Artikel 4 SECUNDAIRE ACTIVITEITEN (overige activiteiten) Artikel 5 LOGO Artikel 6 Het logo van het dispuut is bepaald zoals in bijlage 1. LEDEN Artikel 7 1. Leden van het dispuut zijn zij die lid zijn van Studentenvereniging D.E.R.M. en die ...... BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP Artikel 8 REÜNISTEN Artikel 9 JAARLIJKSE BIJDRAGEN Artikel 10 BESTUUR Artikel 11 DISPUUTSVERGADERING Artikel 12

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


BIJLAGE 4 D.E.R.M. Stippensysteem Voor het verkrijgen van de gewenste stip dient men zowel aan alle criteria van deze stip als aan alle eventuele voorgaande criteria te voldoen. Stip 0: Swimmer Algemeen : Surfmateriaal van D.E.R.M. mag nog niet gebruikt worden. Theorie : Geen. Praktijk : Geen of weinig ervaring met windsurfen. Geen clinic van D.E.R.M. gevolgd. Stip 1: Plankdrager Algemeen : Varen met wind t/m Bft. 3. Theorie : Kennis van surfmateriaal en algemene termen. Praktijk : Onder toezicht van iemand met stip 2 of hoger, kunnen optuigen en vervoeren van tuig en plank. Onder toezicht varen. D.E.R.M. clinic gevolgd. Stip 2: Easyrider Algemeen : Varen met wind t/m Bft. 4. Theorie : Kennis van verschillende board- en zeiltypes van D.E.R.M. materiaal, begrip van zeilstanden. Kennis van zwaardstanden. Praktijk : Beachstart, opkruisen, beginnend trapezevaren, goede houding. Stip 3: Surfdude Algemeen : Varen met wind t/m Bft. 5. Theorie : Hoogte lopen, oploeven in een vlaag. Praktijk : Op een board van minder dan 150L de volgende verrichtingen beheersen: tillen van gehele set, planeren, snelle overstag, stop-gijp, voetbanden varen.. Stip 4: Onwijze ruler Algemeen : Varen met wind t/m Bft. 6. Theorie : Kennis van zee, getijden, stroming, kennis van verschillend windsurfmateriaal. Praktijk : Op een board van minder dan 95L de volgende verrichtingen beheersen: Binnenwater golven, snelle waterstart, snelle-gijp, opkruisen. Stip 5: Koning Algemeen : Varen onder alle windomstandigheden. Theorie : Volledige kennis van zowel theorie als praktijk. Adviserende rol voor leden met een lagere stip. Praktijk : Golfrijden, bijzondere sprongen.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


BIJLAGE 5 COMMISSIES 1.

Binnen D.E.R.M. zijn tenminste de volgende commissies te onderscheiden: a. Activiteitencommissie (Akcie) Taak: Het organiseren van activiteiten in een contributiejaar, die enkel voor D.E.R.M. leden toegankelijk zijn. b. Almanakcommissie (Almanakcie) Taak: het verzorgen van ĂŠĂŠn almanak per contributiejaar voor de gehele vereniging. c. Feestcommissie (Feescie) Taak: het organiseren van feesten uit naam van D.E.R.M.. d. Internetcommissie (Cybercie) Taak: het onderhouden en actueel houden van de sites van D.E.R.M. e. Intergratiecommissie (Integracie): Taak: het organiseren van de integratieperiode voor aspirant-leden f. Introductie weekend commissie (Tietcie) Taak: het organiseren van het Terminaal Intensieve Extreme Test weekend (T.I.E.T. weekend) voor aspirant-leden. g. Lustrumcommissie (Lustrumcie). Taak: het organiseren van activiteiten ter ere van een D.E.R.M. lustrum. h. Mediacommissie (Pixcie) Taak: het vastleggen van iedere D.E.R.M. activiteit op foto en/of film en het archiveren, monteren, presenteren en openstellen van dit materiaal.. i. Promotiecommissie (Promocie) Taak: het organiseren van de D.E.R.M.-promotietijd en het coĂśrdineren van activiteiten met name tijdens de INTREE en IDEE weken. j. Redactiecommissie (Redaccie) Taak: het uitbrengen van het magazine van D.E.R.M., genaamd de KERM. k. Vakantiecommissie (Vakancie) Taak: het organiseren van tenminste een wintersportvakantie enkel voor D.E.R.M. leden.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


BIJLAGE 6 TEAMS 1.

Binnen D.E.R.M. bestaan tenminste de volgende teams: a. Busteam Voorzitter: de materiaalmeester Taak: het onderhouden van bussen die eigendom zijn van D.E.R.M b. HRteam Voorzitter: de voorzitter Taak: het onderhouden van het HR van D.E.R.M c. Materiaalteam Voorzitter: de materiaalmeester Taak: het beheren en onderhouden van al het funsportmateriaal dat in bezit is van D.E.R.M. d. Sponsorteam Voorzitter: het bestuurslid PR Taak: het benaderen van bedrijven ten behoeve van sponsoring voor D.E.R.M.

Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008


Huishoudelijk Reglement D.E.R.M. April 2008

HR van derm  

mooi man dit boekje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you