Page 1

/////////////////////////////////////////////////////

KINDERDAGVERBLIJF

YPENBURG

/// HOME SWEET HOME /// ROB GRIM 2008 /////////////////////////////////////////////////////


ROB / 2008 GRIM /////// VOORWOORD ///////// 07/01

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

Het document dat voor u ligt dat voor u ligt is het resultaat van het ontwerpatelier van de prĂŠ-master Architecture. Dit atelier is opgezet om studenten met een HBO achtergrond voor te bereiden op de master Architecture aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Dit document had nooit tot stand kunnen komen zonder begeleiding van Rupali Gupta en Geert Reitsma. Hen wil ik hiervoor bijzonder bedanken.

/////////////////////////////////////////////////////


ROB / 2008 GRIM /// INHOUDSOPGAVE ///////// 07/01

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

ontwerp opgave ontwerpproduct ontwerpproces

conclusie literatuurlijst

01 02 05 11 12

/////////////////////////////////////////////////////


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 OPGAVE

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

Ontwerpopgave: een kinderdagverblijf te Ypenburg. ‘De grootschalige stedelijke vernieuwing die op dit moment in verschillende steden in Nederland plaats vinden, samen met de bewustwording dat verschillende groepen in de samenleving specifieke ruimte behoeven, vormen de basis voor het formuleren voor het ontwerpopgave Ruimte voor Kinderen.’ [ir Koehler, M; blz 14] Ypenburg is onderdeel van die stedelijke vernieuwing. De opgave start met een analyse van het plangebied in zijn breedste zin. Stedenbouwkundig dient de locatie op de volgende punten te worden geanalyseerd: bebouwing, functies, infrastructuur en openbare ruimte. Na deze analyse wordt een een locatie gekozen. De locatiekeuze moet onderbouwt worden vanuit de analyse en er moeten uitspraken gedaan kunnen worden over de volgende onderdelen: dichtheid, uniciteit, functies, verankering, toegangelijkheid, routes en identiteit. De gekozen locatie dient een stedenbouwkundig impuls te krijgen die Ypenburg naar een hoger niveau haalt, op welk gebied dan ook. Programmatisch dient er aan de locatie een kinderdagverblijf te worden toegevoegd. De opgave gaat verder met een analyse van deze functie. De analyse wordt uitgevoerd op de voglende punten: pedagogische visies, spelen in de loop van de tijd, kunst & kinderen en het feitelijke programma van eisen. Naast deze analyse dient gekeken te worden naar andere bestaande kinderdagverblijven. Punten vanuit deze analyse vormen de basis voor het archictonisch ontwerp. Na de analyse moet een keuze gemaakt worden voor een pedagosiche visie. De pedagogische visie moet worden vertaald in een architectonisch ontwerp. Buiten de functie van kinderdagverblijf dient er een nevenfunctie te worden bedacht. Deze nevenfunctie zou positief moeten werken voor zowel de kinderen en de omgeving. Overige aandachtspunten dienen meegenomen te worden: ‘- Een aanzet voor innovatieve en kwalitatieve kinderopvangaccomodaties in Nederland als element van stedelijke (re)generatie. - De betekenis van kinderopvangaccomodaties voor kinderen, mederwerkers en ouders.’ [ir Koehler, M; blz 14] Een persoonlijk gevoel kan worden toegevoegd aan de basis voor het ontwerp.

//////////////////////////////////////////////////01


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 PRODUCT

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

Het ontwerpproduct wordt uitgebreid omschreven in het ontwerpproces. Voor tekeningen op schaal zie bijlage.

//////////////////////////////////////////////////02


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 PRODUCT

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

//////////////////////////////////////////////////03


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 PRODUCT

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

//////////////////////////////////////////////////04


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 PROCES

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

Het ontwerpproces bestaat uit de volgende stappen: 1) analyse van Ypenburg 2) analyse van kinderdagverblijf 3) zoeken naar persoonlijk meeste fijne, leuke gevoel als kind 4) analyse en gevoel combineren en definiĂŤren van ontwerpconcept, hierbij: a) lokatiekeuze b) keuze voor een pedagogische visie c) keuze van de nevenfunctie 5) ontwerpconcept vertaling in architectonisch ontwerp: a) stedenbouwkundige ingreep b) ordenen van het programma van eisen c) programma van eisen plaatsen op lokatie d) verfijnen van de ontstane ruimtes bereik | 04

1) Analyse van Ypenburg De stedenbouwkundige analyse van Ypenburg bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: verankering, dichtheid, routes, bereik, openbare ruimte, uniciteit en functies. Ypenburg ligt goed verankerd met zijn omgeving. De meeste connectie is te zien richting Den-Haag (01) . Het centrum is het beste verankerd met Den-Haag. Verder heeft het centrum het beste bereik, zowel het bereik vanaf de A13 als het bereik van Den-Haag is groot (04). Het interne bereik met de fiets is groot genoeg voor de hele wijk. De routing door het gebied is georganiseerd d.m.v. een weg aan de noord-zijde van de wijk, en een boulevard richting het centrum (03). Aan deze hoofdassen zijn kleinere straten verbonden die de interne ontsluiting verzorgen. Fietsverkeer wordt gestimuleerd door op de belangrijkste stedenbouwkundige assen fietsbruggen aan te brengen.

verankering | 01

openbare ruimte | 05

De indeling van de openbare ruimte is terug te brengen tot 2 onderdelen, namelijk: bestemming en transferzone (05). Er is echter veel meer transferzone dan dat er bestemmingen in de openbare ruimte zijn. De dichtheid van de bebouwing in heel Ypenburg is gemiddeld erg hoog. Er zijn wel verschillen per deelgebied te zien (02). Het centrum heeft de hoogste dichtheid. Hier zijn ook de meest verschillende functies te zien. Buiten woningen zijn er in het centrum commerciĂŤle, recreatieve, sport, religieuze en culturele functies (07).

dichtheid | 02

uniciteit | 06

De functies van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en/of basisschool zitten op verschillende plaatsen in de wijk (06). Het centrum heeft geen kinderdagverblijf. Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat het centrum een bestemming in de openbare ruimte mist, terwijl de dichtheid van bebouwing, functies, infrastructuur op die plek juist het hoogste is. Een ingreep op deze plek is dus absoluut wenselijk.

routes | 03

functies | 07

/////////////////////////////////////////////////05


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 PROCES

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

2) analyse van kinderdagverblijf De analyse bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen, namelijk een pedagogisch onderzoek en een analyse naar bestaande kinderdagverblijven. Niet alle punten uit de analyses zijn verwerkt in het ontwerp, daarom alleen een beschrijving van de gebruikte elementen. Het pedagogisch onderzoek belicht verschillende pedagogen. Daarnaast laat het zien welke eigenschappen een architectonisch ontwerp moet bezitten wil het een goede vertaling zijn van het pedagogisch model. Eén van de modellen is Reggio Emillia waarvan Loris Malaguzzi de bedenker is. Hij zegt: ‘Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van’. [bron 01] Dat wil zeggen dat een kind op en in de samenleving te weinig ruimte krijgt om zijn of haar honderd talen tot uitdrukking te brengen. Communicatie is dus essentieel en kan op veel verschillende manieren (dans, in muziek, in drama, in klei, op papier etc). ‘…daarom werken kinderen vanuit de Reggio Emilia‐visie in kleine groejes en wordt veel aan kunstzinnige vorming gedaan. Begeleiders observeren en documenteren wat kinderen zeggen en doen en nemen de tijd om onderling ervaringen uit te wisselen.’ [bron 02]   Groepen / groepsgrootte   Scholen van 0‐6 jaar onderverdeeld : Kinderen van 0‐3 jaar (asilo nido = kinderdagverblijf) Kinderen van 3‐6 jaar (scuole dell’ Infanzia = peuterspeelzaal / kleuterklas) De kinderen zitten in jaargroepen en de openingstijden + vakanties corresponderen met het basisonderwijs. De groepsgrootte en leidster/kind ratio zijn vergelijkbaar met NL‐situatie. Andere standpunten van Reggio Emillia zijn: - Kinderen worden geboren met vele mogelijkheden, zijn sterk, krachtig en creatief. ‐ Een kind is een door en door sociaal wezen dat al vanaf zijn geboorte aangewezen en uit is op  communicatie met de ander en de wereld. ‐ Kinderen zijn onderzoekers en door en door leergierig en nieuwsgierig. Reggio Emillia gaat uit van 3 pedagogen: - 1e pedagoog > de overige kinderen uit de klas (kind spiegelt zich aan overige kinderen en kan zo hun eigen identiteit bepalen). - 2e pedagoog > de volwassen / leerkrachten   - 3e pedagoog > de ruimten en materialen   Bij het tweede deel van de analyse zijn verschillende kinderdagverblijven onderzocht. Er is geen vaste structuur gebruikt. De methode gaat uit van puur kijken naar het ontwerp op telkens een ander schaal niveau (locatie, kavel, bouwvolume, bouwelement etc.). Voor dit ontwerp zijn is het kinderdagverblijf, De Vrijvoeters in Rotterdam, als leidraad gebruikt. Uit dit ontwerp komen verschillende eigenschappen van ‘Reggio Emilia-ontwerp’ naar voren.

04 | verticale groepen

1) Er zijn ruimtes aanwezig waar kinderen zich terug kunnen trekken. Hier kunnen ze hun ervaringen verwerken. Zo’n punt van rust en bezinning is erg belangrijk binnen de huidige hectische maatschappij. 2) Alle groepsruimtes zijn aan elkaar geschakeld. Hierdoor wordt communicatie bevorderd en is het overzichterlijker voor de mederwerkers. 3) Er is een atelier aanwezig. In zo’n atelier kunnen de kinderen hun natuurlijke (aangeboren) creativiteit ontplooien. Verder biedt deze ruimte de mogelijkheid voor de kinderen om op vele soorten manieren met hun omgeving te communiceren. 4) De groepen zijn verticaal. Dat betekent dat de kinderen verdeeld zijn op leeftijd. Jonge kinderen bij elkaar en apart van de oudere.

03 | atelier

02 | groepsruimtes zijn geschakeld

01 | terug-trek-ruimtes

Deze vorige punten kunnen worden ingezet om de pedagogische visie van Reggio Emilia om te zetten in een architectonisch ontwerp.

/////////////////////////////////////////////////06


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 PROCES

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

3) zoeken naar persoonlijk meeste fijne, leuke gevoel als kind Er is letterlijk de vraag gesteld, wat vond je er nou zo leuk aan om kind te zijn? Mijn persoonlijke antwoord daarop was: thuis zijn. Gezellig met mn ouders, broertje op de bank spelen. Die geborgenheid vond ik als kind erg fijn. Verder vond ik het leuk om te knutselen, creatief bezig te zijn. Dit gevoel is uitgedrukt in een ansichtkaart (01) en een moodbox (02).

02 | moodbox

01 | ansichtkaart 4) analyse en gevoel combineren en definiëren van ontwerpconcept a) lokatiekeuze Vanuit de analyse blijkt dat het centrum van Ypenburg (03) het meeste baad heeft bij een stedenbouwkundige ingreep. Vanuit de opgave is dit dus de beste locatie (zie onderdeel 01 van het ontwerpproces). De locatie mist een bestemming in de openbare ruimte. Deze bestemming zou aansluitend bij mijn persoonlijke kind-gevoel een punt van rust en geborgenheid moeten zijn, een bestemming waar Ypenburg ‘thuis kan komen’.

03 | luchtfoto Ypenburg

b) keuze voor een pedagogische visie De keuze voor het pedagogisch model is voortgekomen uit mijn leukste gevoel als kind. Ik vond het leuk om thuis te zijn en creatief bezig te zijn, wat het beste past bij de pedagogische visie van Reggio Emilia. Als ik kijk vanuit mijn huidige standpunt t.o.v. kinderen of opvoeding dan sluit dat het beste aan bij Reggio Emilia. c) keuze van de nevenfunctie Er is gekozen voor een museum als nevenfunctie. De locatie vraagt om een culturele functie, omdat een culturele functie past in het cluster van functies dat op de locatie aanwezig is. Verder kan een museum de kinderen helpen hun creativiteit aan de samenleving te laten zien. Dat wat ze in het atelier in creeëren kan tentoongesteld worden. Op die manier kunnen ze laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. Bovendien zit er in Den-Haag een ‘vanhetkindmuseum’ [bron 03] en het museum in Ypenburg zou een buitenpost van dit al bestaande museum kunnen zijn. Wanneer het gevoel en de analyse samengevoegd worden zou concept voor het kinderdagverblijf met de volgende woorden kunnen worden samengevat: Het creeëren van een huiskamergevoel, een punt van rust en geborgenheid.

5) ontwerpconcept vertaling in architectonisch ontwerp

06 | nieuwe ruimte is ontstaan

05 | maaiveld wordt omgedraaid

04 | maaiveld principe in heel Ypenburg

a) stedenbouwkundige ingreep De stedenbouwkundige ingreep heeft als basis creeëren van een bestemming binnen grote hoeveelheid aan transferzone. De transferzone is het tegenovergestelde van de bestemming, daarom is gekozen om een soort negatief van de omgeving te maken. De omgeving kent verschillende eigenschappen, het negatief is natuurlijk het tegenovergestelde hiervan. De locatie is erg open. Er zijn veel lange zichtlijnen aanwezig die een verplaatsing oproepen. Het maaiveldprincipe is overal hetzelfde, dat wil zeggen de bebouwing is op het maaiveld geplaatst (04). Dit principe wordt omgedraaid (05) waardoor er een nieuwe ruimte ontstaat (06). Deze nieuwe ruimte is het negatief van de omgeving en staat dus haaks op alle transferzone die er aanwezig is. b) ordenen van het programma van eisen De belangrijkste ordening in het programma van eisen (07) is op totale opdeling in kleine verticale groepjes. Hierdoor voelen de kinderen zich niet verloren in een grote groep en zullen ze zich sneller thuis voelen. Verder is op te merken dat het programma een atelier bevat. Deze functie ligt ruimtelijk en praktisch dichtbij de nevenfunctie (museum).

07 | ordening programma van eisen

//////////////////////////////////////////////////07


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 PROCES

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

c) programma van eisen plaatsen op lokatie Het programma is geplaatst op een manier waardoor de locatie het beste omgezet wordt van transferzone naar bestemming. Een belangrijk onderdeel hierin is het doorbreken van de verschillende routes door het gebied (01). Het programma is dus zo geplaatst dat het veel routes doorbreekt. Ten tweede is het zo geplaatst dat er binnen het gebied een soort plein, de bestemming in de openbare ruimte, ontstaat (02).

01 | onderbreken van de routes

02 | programma op locatie

d) verfijnen van de ontstane ruimtes Doordat het programma onder het maaiveld geplaatst is, zijn er globale ruimtes ontstaan. Deze ruimtes worden verfijnt en moeten een aantal eigenschappen met zich meekrijgen. Belangrijkste eigenschap is dat de ruimte die gecreeĂŤrd wordt huiselijk aanvoelt. Dit wordt bereikt door de ruimte een bepaalde schaal mee te geven. De schaal van de ruimte wordt bepaald aan de hand van de schaal van de gebruikers. De schaal van het totale ontwerp is redelijk groot. De schaal van een object kan verkleind worden op verschillende manieren. De belangrijkste manipulatiemethode is het aanbrengen van geleding. Een object wordt verdeeld in kleinere delen en wordt daardoor niet meer gezien als ĂŠĂŠn groot geheel. Er zijn vier onderdelen waarvan de school verkleint dient te worden, namelijk: het museum (binnenruimte, gevel) en de kinderdagverblijven (volume, binnenruimte).

03 | geleding in ruimtes

1) De binnenruimte van het museum die ontstaan is vanuit het programma van eisen bestaat voornamelijk uit lange smalle gangen. De lange smalle gangen worden onderverdeeld in korte stukken en op bepaalde punten hoger en breder gemaakt. Hierdoor ontstaan kleine ruimtes in plaats van lange gangen (03).

04| geleding in de gevel

2) De onderverdeling van de gangen heeft natuurlijk ook invloed op de gevel. De gevel volgd de contouren van de ruimtes. De overgang van de ruimtes met verschillende hoogste wordt bereik door schuine lijnen. Hierdoor onstaan in de gevel de vorm de kopgevel bij een zadeldak. Deze vorm is een verwijzing naar het huis als typologie (04). 3) De typologie van het huis is ook gebruikt als basis voor de vorm van de kinderdagverblijven. Het programma is geordend en het zadeldak volgt de ruimtes van het programma. Simpeler gezegd: de slaapruimte bevind zich op de verdieping, dus is het totale volume op dat punt hoger. Door het zadeldak aan de voorkant naar beneden te trekken wordt de kopgevel kleiner.

05 | ooghoogte kinderen

4) Zoals eerder gezegd wordt de schaal van de ruimte bepaald aan de hand van de schaal van de gebruikers. Het kinderdagverblijf wordt door gebruikt door volwassenen en kinderen. Deze twee groepen hebben allebei een andere schaal. Er zou dus een object moeten komen dat een overgang vormt tussen deze twee schaalniveaus. Hiervoor zijn de terugtrek ruimtes ingezet (07). Deze blokken vormen voor de volwassen geen visueel obstakel (06) en dus blijft voor hen de ruimte op het goede schaalniveau. De kinderen zitten op een lagere hoogte en kijken dus tegen de verschillende blokken aan (05). Hierdoor wordt voor hen de ruimte opgedeeld in kleinere ruimtes. Deze kleinere ruimtes passen qua schaal beter bij de kinderen, hierdoor zullen zij zich niet verloren voelen in de ruimte.

06 | ooghoogte volwassenen

07 | ruimte binnen volume

/////////////////////////////////////////////////08


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 PROCES

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

e) constructueren van de vormen Het ontstane ontwerp bestaat nu uit 2 delen. Het kinderdagverblijf: doosje met een zadeldak; en het kindermuseum: het omhoog getrokken maaiveld. Het constructieprincipe voor het ontwerp bestaat dus ook uit 2 delen.

01 | doosprincipe kdv

02 | doosprincipe kdv

1) Voor het kinderdagverblijf is belangrijk dat de vorm versterkt wordt. Er mogen geen constructie onderdelen aanwezig zijn die afleidend zouden kunnen werken. Daarom is hier gekozen voor een doosprincipe (01 02). Het gekozen materiaal is beton. Concreet gezegd zijn alle wanden en dakvlakken aan elkaar gestort. Een vaste kern zorgt voor stabiliteit. 2) Voor het museum moest de constructie aan de volgende eisen voldoen: - de constructie moet het gevoel geven dat je onder de grond zit. - het dak moet licht door kunnen laten, maar er mogen geen ramen in zitten. Er is gekozen voor een balkenprincipe (03 04). Dit principe bestaat uit zware balken die uit grond komen en schuin omhoog steken. Op de koppen zijn deze balken weer gekoppeld met een andere zware balk. Dit geheel zorgt voor een dikke rand wat refereert naar het maaiveld. Deze dikke rand wordt ondersteund door een aantal slanke kolommen. Er is gekozen om meerdere slanke kolommen op een kleiner stramien te plaatsen. Het stramien varieërd per stuk gevel om zo de geleding die in de gevel zit te versterken. Het geheel wordt stabiel gehouden door de betonnen wand aan de voet de balken. De ruimte die tussen de constructie zit wordt opgevuld met glas in de gevel, en een translucente plaat in het dak. Over de translucente plaat in het dak komen balken. Deze balken zorgen ervoor dat het dak te betreden is. De constructie van het museumgedeelte bestaat uit hout.

03 | balkenprincipe museum

04| balkenprincipe museum f) behagelijk maken van de ruimtes(bouwfysica) Het ontwerp wordt op een energiezuinige manier behagelijk gehouden. Voor het museum en het kinderdagverblijf gelden ongeveer dezelfde principes. 1) Kinderdagverblijf (05) Ventilatie: De gebouwtjes van het kinderdagverblijf worden allemaal apart geventileerd. Vanaf het dak via de kern, waar de installatie ruimte zit, wordt verse lucht de ruimtes ingeblazen. Verwarming / koeling: De lucht in de ruimtes wordt verwarmd door de vloerverwarming en door de zon via het raam. De warme lucht steigt op en wordt via een warmte-terug-winnings installatie naar buiten geplaatst. Deze installatie bevinden zich boven de terugtrek ruimtes. Deze schoorsteenvormen zijn hier namelijk goed geschicht voor. In de zomer wanneer de ruimtes warmer worden zal de lucht sneller opsteigen en ook afgevoerd kunnen worden via deze ‘schoorstenen’. De aanwezige gordijnen bieden eventueel een extra buffer tegen de felle zomer zon. 05| verwarming / ventilatie kinderdagverblijf 2) Museum (06) Ventilatie: Verse lucht wordt via de technische ruimte het museum ingeblazen. Ondanks dat het museum één grote ruimte is zijn er meerdere technische ruimtes aanwezig. Deze bevinden zich achter de stabiliteitswand. Verwarming / koeling: De verse lucht wordt ingeblazen en zal vooral verwarmd worden door de vloerverwarming. De warme lucht steigt via het schuine dak. In de punt van dit schuine dak is een warmte-terug-winnings installatie geplaatst.

06| verwarming / ventilatie museum

/////////////////////////////////////////////////09


ROB / 2008 GRIM /////////// ONTWERP ///////// 07/01 PROCES

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

g) materialiseren van de ruimtes De materialisering van het ontwerp is opgedeelt 2 delen: het interieur en het exterieur. Verder is het kinderdagverblijf anders gematerialiseerd dan het museum. Door dit verschil versterken de twee onderdelen elkaar. (voor tekeningen 1:20 en 1:2 zie bijlage) 1) Kinderdagverblijf - exterieur De vorm van de kinderdagverblijven moeten duidelijk zichtbaar zijn in het exterieur. Daarom is gekozen om de gevel en het dak uitdezelfde materialen te maken. Het doosprincipe van de constructie wordt hierdoor weer versterkt. De betonnen constructie wordt bekleed met zilverkleurige roestvast stalenplaten. Deze platen krimpen en zetten uit onder invloed van weersomstandigheden. De knobbels die op de platen zitten zorgen ervoor dat de platen niet al te veel bobbelen. Dit effect zal niet helemaal verdwijnen. De knobbels in de gevel zijn in een bepaald platroon gezet. Dit patroon is ingezet om het volume groter of kleiner te laten lijken. De huisjes waar de jongste kinderen inzitten hebben een groffe streep, zodat het huisje kleiner lijkt. De oudere kinderen hebben een huisje met een fijnere streep. De gevel versterkt dus het volume en geeft herkenning aan ieder huisje opzich. De gevelopeningen zijn groot. Het glas is zover mogelijk naar buiten geplaatst waardoor het volume aan de buitenkant als één geheel gezien wordt. Door de combinatie van materiaal en detaillering krijgen de huisjes een exterieur dat een gevoel geeft van een bunker, een veilige thuishaven. 2) Kinderdagverblijf - interieur De doosvormigheid van het ontwerp dient ook aan de binnenkant duidelijk zichtbaar te zijn. Belangrijkste punten waar dit zichtbaar wordt is bij de gevelopeningen. Op deze punten is de gevelbekleding naar binnen toe getrokken. Hierdoor krijgt de gevel als het ware dezelfde dikte als de constuctie. Het lijkt dus een masieve wand. Dit principe is ook toegepast in de dakopeningen. Om je thuis te voelen in een ruimte is naast de juiste schaal de mate waarin je de ruimte persoonlijk kan maken van belang. Hoe persoonlijker de ruimte hoe meer je je er thuis voelt. De afwerking van de ruimte is daarom een keuze van de gebruiker. Voor de bouw begint krijgen de gebruikers een keuze in afwerkingsmaterialen, kleuren, texturen, verlichting, gordijnen e.d. De materialen waaruit gekozen kan worden zijn allemaal: - licht van kleur, zodat de verlichting de ruimte kleurt - divers van textuur, zodat het prikkeld werkt voor de kinderen - kindvriendelijk en hygiënisch 3) Museum - exterieur Het exterieur van het museum wordt bepaald door de vorm van het opgetilde maaiveld. Hierdoor ontstaat een soort golf beweging. Om duidelijk te maken dat het om een opgetild maaiveld gaat zijn natuurlijke materialen gekozen. Een natuurlijk materiaal dat die golf beweging kan maken is hout. De houtenbalken van het dak bepalen het grootste deel van het exterieur aan pleinzijde van het ontwerp. De straatzijde, daar waar de rand van het dak zichtbaar is, heeft andere eigenschappen. Je kijkt hier tegen de rand aan van het opgetilde maaiveld. Deze rand is voor de constructie langs getrokken en afgewerkt met een donkere groffe natuursteen. De rand wordt ondersteund door slanke houten kolommen. Tussen deze kolommen zit glas om de gevel zo transparant mogelijk te houden. 4) Museum - interieur Om in het interieur het gevoel te versterken dat je onder het maaiveld zit zijn verschillende maatregelen genomen. Vooral het dak speelt hier een grote rol in. Het dak is semi-transparant . De enige functie van het dak, buiten weersinvloeden buiten houden, is het doorlaten van licht. Dit licht wordt gefilterd door eerst de houtenlamellen en later door de polycarbonaar platen die bedrukt zijn met een bladermotief. Na een aantal weken zijn de platen smerig geworden door de regen. De combinatie van het bladermotief en deze groene vuiligheid geeft je het gevoel dat je onder de grond zit.

//////////////////////////////////////////////////10


ROB / 2008 GRIM ////////// CONCLUSIE ///////// 07/01

KINDERDAGVERBLIJF

////////////// Conclusie

Dit eindwerkstuk behandelt de uitgangspunten, processen en technieken die gebruikt zijn voor het ontwerpen van een kinderdagverblijf met toegevoegde functie in Ypenburg. De opbouw van het ontwerpproces blijkt een goede geweest te zijn. Het ontwerpproduct klopt met de gestelde uitgangspunten, zowel met de vanuit de opgave gestelde, als met de persoonlijke uitgangspunten. De uitgangspunten zijn op verschillende manieren uitgewerkt. Het hoofduitgangspunt, het creÍren van ruimtes waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen, is opgelost door de schaal van het ontwerp aan te passen aan deze gebruikers en de mogelijkheid geven tot verpersoonlijking van de ruimte. Het ontwerpproduct is op verschillende schaalniveau’s uitgewerkt: de stadslocatie, de volumes, en het materiaal. Deze schaalniveaus bij elkaar geven een compleet beeld van het ontwerp. Mijn persoonlijke ontwikkeling is groot geweest. Ik had al enige ervaring met architectonisch ontwerpen op HBO-niveau. Dit niveau is op TU omhoog gehaald. Vooral het veel bezig met ontwerpen is voor mij een prettige ervaring geweest. De vele uren die in het project gestoken zijn hebben zich naar mijn mening uitbetaald in het resultaat. Ik ben dan ook erg trots. Architectuur is voor mij meer dan zomaar ontwerpen. De maatschappelijke invloed van architectuur, hoe klein of hoe groot deze ook is, is voor mij duidelijk voelbaar. Dit insprireerd en stimuleerd mij enorm. Ik hoop daarom vol energie aan het Mastertraject binnen architectuur te mogen beginnen.

///////////////////////////////////////////////////11


ROB / 2008 GRIM ///////// LITERATUUR ///////// 07/01 LIJST

KINDERDAGVERBLIJF

//////////////

ir. Koehler, M; semesterboek HTO schakelsemester, najaar 2007, TU Delft. bron 01: http://nl.wikipedia.org/wiki/Loris_Malaguzzi bron 02: http://www.architectuurprijs.nl/website%202003/juryrapport.html bron 03: http://www.hetvankinderenmuseum.nl/ afbeelding titelpagina: http://www.flickr.com/photos/ilovecoffeeyesido/1674932935/

//////////////////////////////////////////////////12

Home Sweet Home  

eindwerkstuk HTO schakelsemseter