Page 1

Občianske Manifesto

OBČΙANSKE MANIFESTO PRE EURÓPSKY DEMOKRACIU, SOLIDARITU A ROVNOSŤ K  európskym  voľbám  v  roku  2014     My,   európania,   od   narodenia,   voľbou   ale   z   iných   dôvodov   si   myslíme,   že   Európska  únia  a  jej  členské  štáty  zlyhali  v  garancii  blahobytu  svojim  občanom  a   v   schopnosti   čeliť   globálnym   a   lokálnym   problémom,   ktoré   otriasli   Európou   v   posledných  piatich  rokoch  krízy.     Veríme,   že   Európa   má   spoločnú   budúcnosť,   ale   máme   pocit,   že   strácame   kontrolu   nad   naším   osudom.   Radšej   ako   ovplyvňovať   inštitúcie   pôsobiace   v   jednotlivých   štátoch,   chceme   pôsobiť   a   konať   na   nadnárodnej   úrovni.   Európa   môže   byť   významným   priestorom   pre   demokraciu,   solidaritu   a   rovnosť,   ale   to   vyžaduje   rýchle   a   radikálne   zmeny   súčasného   politického   rámca   a   priorít   Európskej  únie.     Rok   2014   ponúka   príležitosť   skoncovať   s   minulosťou   poznačenou   permanentnými   krízami.   Bude   rokom,   kedy   bude   zvolený   nový   Európsky   parlament   a   vymenovaná   nová   Európska   komisia.   Nová   vláda   musí   byť   sprevádzaná   novou   občianskou   angažovanosťou.   Zdravá   demokracia   sa   vždy   odvíja   od   pulzujúcej   participácie,   vyjadrenej   prostredníctvom   spolupráce,   kontroverzie   a   kritiky.   V   tomto   duchu   predkladáme   participatívny   medzinárodný   manifest   ako   návrh   paktu   medzi   európanmi   a   vládnymi   inštitúciami  v  Európe.     Tento   manifest   obsahuje   politické   požiadavky   formulované   pre   nadnárodnú   úroveň   počas   viac   ako   troch   rokov   trvajúcej   celoeurópskej   diskusie,   ktorej   sa   zúčastnili   tisícky   ľudí.   Tento   proces   sa   skladal   z   viac   ako   60   občianskych   panelových   diskusii,   12   nadnárodných   fór,   2   vystúpení   v   Európskom   parlamente,  on-­‐line  diskusných  panelov,  a  prezentácií  na  uliciach  a  námestiach   Európy.   To   viedlo   k   formulácii   návrhov,   ktoré   idú   nad   rámec   bezzubých   snáh   jednotlivých  členských  štátov.       Vypracované   návrhy   zohľadňujú   legislatívny   a   právny   kontext   EÚ   s   cieľom   zabezpečiť   realistický   politický   plán   pre   alternatívnu   Európu.   Zaradené   témy   rozhodne   nepokývajú   všetky   problémy   a   otázky,   ktorým   dnes   čelíme,   avšak   odrážajú  priority  zdôraznené  mnohými  účastníkmi  tohto  procesu.  Manifest  bude   v   budúcnosti   pravidelne   aktualizovaný     o   nové   občianske   návrhy.   Je   to   živý   dokument,  ktorý  odráža  požiadavky  ľudí.    

1


Občianske Manifesto pre európsku demokraciu, solidaritu a rovnosť

Žiadame všetkých   občanov,   organizácie   a   sociálne   hnutia,   ktorým   leží   na   srdci   niektorá  z  týchto  otázok,  aby  sa  spojili  do  otvoreného  a  participatívneho  procesu   Európskej   reformy.   Žiadame   politikov,   ktorí   kandidujú   v   komunálnych,   národných   a   najmä   v   európskych   voľbách,   aby   sa   svojím   podpisom   pripojili   k   tomuto   Manifestu,   aby   ho   propagovali   vo   svojej   volebnej   kampani,   a   aby   ho   naplňovali  pri  výkoně  svojho  mandátu.     Princípy,   ktoré   vychádzajú   z   jednotlivých   návrhov,   predstavujeme   najprv   v   súhrnnej   podobe,   a   potom   v   prílohách   ako   návrhy   konkrétných   politík   (dostupné  v  angličtine).         Európa   sa   nachádza   v   kríze   ekonomiky,   životného   prostredia   a   demokracie.   V   minulých   desaťročiach   sme   odpovedali   na   mnohé   sociálne   výzvy   -­‐   budovali   sme   sociálne  štáty  alebo  inštitúcie,  ktoré  pomáhajú  udržať  mier.     Najväčšiu   krízu   Európy   však   nespôsobujú   výzvy   a   problémy,   ktorým   čelíme.   Najväčším  problémom  je  neschopnosť  a  nedostatok  legitimity  na  tieto  problémy   reagovať.   Toto   vákuum   môžu   využívať   niektoré   skupiny   k   tomu,   aby   monopolizovali  ekonomiku,  verejnú  debatu  aj  zmysel  a  chápanie  spravodlivosti.     Jedným  z  najviditeľnejších  prejavov  tohto  stavu  sa  stali  "preteky  ku  dnu  "  (race   to   the   bottom),   ktoré   vytvárajú   vnútornú   súťaž   medzi   pracujúcimi   a   medzi   štátmi.   Dôsledkom   je   chronická   nezamestnanosť,   neisté   postavenie   a   chudoba,   ktoré   podkopávajú   základný   zmysel   a   hodnotu   práce.   Tento   stav   je   potrebné   nahradiť   európskym   sociálnym   systémom,   ktorý   zaistí   sociálne   a   ekonomické   práva   zabezpečujíce   základné   potreby   ľudí   bez   ohľadu   na   ich   postavenie   alebo   miesto   pobytu   –   napr.   podporu   v   nezamestnanosti   alebo   v   penzii,   minimálnu   mzdu  alebo  základný  príjem.     Táto   zmena   si   vyžaduje   spoločnú   a   spravodlivú   fiškálnu   politiku,   ktorá   ukončí   súťaž   prostredníctvom   daňových   úľav   v   prospech   veľkých   spoločností.   Odmietame,  aby  boli  spochybňované  naše  sociálne  a  politické  práva,  po  tom,  čo   boli   vynaložené   obrovské   prostriedky   na   záchranu   finančného   systému,   ktorý   zlyhal.   Zmena   Európy   musí   obmedziť   pomoc   krachujúcim   bankám   a   obmedziť   náklady   reštrukturalizácie   bankového   sektora   tak,   aby   sa   vrátil   k   svojej   pôvodnej  spoločenskej  funkcii  -­‐  uchovávanie  úspor  ľudí  a  financovanie  malých  a   stredných   podnikov.   Európska   daň   z   finančných   transakcií   by   napríklad   podporila   viac   zodpovedné   formy   obchodu   a   investícií.   Mali   by   sme   odmietnuť   vydieranie   od   finančných   trhov   a   prenášenie   ich   dlhov   na   celú   spoločnosť.   Zároveň   by   sme   mali   v   krajnom   prípade   odpísať   nesplatiteľné   štátne   dlhy   tak,   aby  neboli  dotknuté  minimálne  sociálne  štandardy  obyvateľov  Európy.    

2


Občianske Manifesto

Európa   potrebuje   novú   integrovanú   ekonomickú   politiku,   ktorá   podporí   plnú   zamestnanosť   v   zmysluplných   a   adekvátne   zaplatených   pracovných   pozíciách.   Politiku,   ktorá   bude   menej   závislá   na   fosílnych   palivách   a   ktorá   sa   nebude   spoliehať   na   obchodné   zmluvy,   ktoré   sú   nevýhodné   pre   krajiny   mimo   Európskej   únie.   Európska   únia   je   najväčšou   ekonomikou   na   svete.   Koordinovaná   a   ambiciózna  zmena  jej  fungovania  môže  mať  globálne  dôsledky  v  oblasti  ochrany   životného   prostredia,   podpory   zmysluplného   a   dôstojného   zamestnávania,   zaisťovania   globálnej   spravodlivosti   v   obchodných   vzťahoch   a   posunu   od   spoločnosti   založenej   na   konzumu   a   súťaži   k   spoločnosti   založenej   na   spoluprácu  a  zdieľaní.     Spoločný  trh  rozšíril  naše  slobody,  ale  jeho  súčasné  fungovanie  poskytlo  veľkým   spoločnostiam  viac  možností,  ako  sa  vyhnúť  sociálnej  zodpovednosti  a  plateniu   daní.  Nedostatky  v  regulácii  boli  tiež  využité  skupinami  organizovaného  zločinu  k   rozšíreniu   ich   cezhraničných   aktivít.   EÚ   by   mala   bojovať   proti   daňovým   rajom   a   mala  by  mať  možnosť  zabaviť  nelegálne  získané  majetky  a  podporiť  ich  ďalšie   využitie  pre  spoločnosť  .     Demokracia   v   Európe   je   v   kríze   .   Neustále   klesá   volebná   účasť   aj   počet   členov   v   politických   stranách.   Ľudia   cítia,   že   nemajú   možnosť   presadiť   zmeny   prostredníctvom   súčasných   inštitúcií,   a   to   najmä   na   európskej   úrovni.   Potrebujeme   preto   radikálne   reformovať   demokratické   štruktúry   Európskej   únie,   napríklad   vytvorením   plne   volených   európskych   vlád,   odovzdaním   všetkých   legislatívnych   právomocí   Európskemu   parlamentu   a   zavedením   cezhraničných  kandidátok  v  európskych  voľbách.     Potrebujeme   sprístupniť   proces   rozhodovania   pre   celú   občiansku   spoločnosť   -­‐   dlhodobí   obyvatelia   EÚ   by   mali   tiež   voliť   v   európskych   voľbách.   Žiadame   užívateľsky   prístupné   a   efektívne   nástroje,   ktorými   by   sme   mohli   zmeny   priamo   ovplyvniť   -­‐   od   zlepšenia   Európskej   občianskej   iniciatívy   až   po   umožnenie   kontroly   využívania   verejných   prostriedkov.   Ako   začatie   tohto   procesu   radikálnej   reformy   navrhujeme   zvolanie   Európskeho   zhromaždenia,   na   ktorom   by  občania  a  politici  spoločne  vytvárali  novú  architektúru  demokracie.     Každý  demokratický  systém  potrebuje  slobodu  a  rozmanitosť  médií.  V  Európe  je   sloboda  a  pluralita  garantovaná  len  všeobecne,  a  navyše  nie  je  vždy  vynucovaná  .   Niektoré  názory  sú  vylúčené  z  verejnej  debaty.  Potrebujeme  nezávislé  regulačné   orgány,   ktoré   budú   dohliadať   na   transparentnosť   vlastníctva   a   pôsobiť   proti   enornmej  koncentrácii  majetku.  Požadujeme  podstatné  investície  do  nezávislých   verejných   médií   a   internetu   ako   otvorených   platforiem.   Požadujeme   tiež   ochranu   súkromia   jednotlivca   pred   sledovaním   súkromnými   spoločnosťami   aj  

3


Občianske Manifesto pre európsku demokraciu, solidaritu a rovnosť

štátnymi orgánmi.   Tiež   požadujeme   podstatné   investície   do   mediálnej   gramotnosti.     Budúcnosť,   akú   si   Európania   želajú,     si   vyžaduje   viditeľné   prerozdelenie   moci.   Demokracia  v  Európe  musí  znamenať,  že  rozhodnutia  sú  prijímané  všetkými    a  s   ohľadom  na  všetkých,  nie  niektorými  v  prospech  niekoľkých.  Vyzývame  EÚ,  aby   vytvárala   a   prijímala   dlhodobo   udržateľné   opatrenia   na   riešenie   spoločných   problémov.       Deľba  moci  si  vyžaduje,  aby  nikto  nebol  diskriminovaný  pri  spotrebe  verejných   zdrojov   nevyhnutných   pre   život.   Naša   mladá   generácia   si   bude   živo   pamätať   ťažkú   ujmu   spôsobenú   podporou   nezodpovednej   a   bezbrehej   súťaže.   EÚ   musí   konať   tak,   aby   zabezpečila   prístup   k   verejným   statkom,   ako   je   napríklad   nezávadná  pitná  voda,  ktoré  sú  nevyhnutné  pre  naplnenie  základných  práv.       Máme   jednorázovú   príležitosť   pracovať   na   opätovnom   obnovení   Európy   ako   najväčšej   svetovej   čistej   a   udržateľnej   ekonomiky.     Európa   musí   byť   v   čele   energetického  prechodu  od  deštruktívnych  k  čistým  a  obnoviteľným  zdrojom.       Prerozdelenie   moci   si   vyžaduje,   aby   súkromné   akcie,   ktoré   majú   vplyv   na   životné   prostredie,   podliehali   súhlasu   obyvateľov   Európy,   ktorí   sú   zavislí   na   danom   prostredí.   EÚ   musí   presadzovať   princíp   predbežnej   opatrnosti,   v   prípadoch   keď   občania   identifikujú   riziko   ďalšieho   znečisťovania   životného   prostredia.           Kríza   zasiahla   najmä   špecifické   skupiny   obyvateľstva,   ktoré   už   boli   znevýhodnené  i  pred  tým,  vrátane  migrantov,  žien,  vojnových  utečencov,  LGBT  a   Rómov.   Ich   prístup   k   základným   právam,   základným   sociálnym   službám   a   verejným  statkom,  ako  aj  k  zmysluplnej    politickej  participácii  bol  odmietaný  a   obmedzovaný   už   roky   pred   tým.   Motto   EÚ   "jednota   v   rozmanitosti"   musí   byť   neodkladne   uvedené   do   praxe.   Všetkým   obyvateľom   a   občanom   musí   byť   umožnené,   aby   sa   stali   aktívnymi   účastníkmi   zmien   na   úrovni   EÚ   a   požívali   primeranú   ochranu   rovnakého   prístupu  k  základným  právam,  bez  ohľadu  na  ich   pohlavie,  rodovú  identitu,  sexuálnu  orientáciu,  sociálny  alebo  etnický  pôvod.       Najmä   v   čase   krízy   je   nevyhnutné,   aby   EÚ   napĺňala   svoju   ambíciu   zabezpečiť   ochranu  ľudských  práv,  a  to  nielen  v  rámci  únie,  ale  aj  na  jej  hraniciach.  EÚ  musí   zabezpečiť,   aby   boli   kultúrne   a   ľudské   práva   vstupujúcich   migrantov   rešpektované.   Správa   hraníc   musí   byť   transparentná   a   zodpovedná.   Administratívne   zadržanie   by   malo   byť   vylúčené   spomedzi   štandardných   opatrení   a   zadržiavanie   detí   by   malo   byť   zakázané   za   každých   okolností.   V    

4


Občianske Manifesto

záujme zabezpečenia  dôstojnosti  migrantov,  by  im  malo  byť  zaručené  právo  na   prácu   počas   čakacej   doby   v   procese   administratívneho   rozhodnutia   o   ich   migračnom   statuse.   Deportácie   by   nemali   spôsobovať   rozdelenie   rodín.   Skúsenosti   a   intelektuálna   kapacita   migrantov   je   pre   Európu   rovnako   obohacujúca  ako  práca,  ktorú  vykonávajú.       Pokračujúce   obmedzovanie   sociálnych   politík   v   dôsledku   súčasnej   krízy   neprimerane  zasiahuje  ženy.  EÚ  by  mala  zaručovať  práva  žien  a  rodovú  rovnosť,   obzvlášť   prostredníctvom   boja   proti   všetkým   formám   násilia   páchaného   na   ženách  a  odstránením  rozdielov  v  odmeňovaní  žien  a  mužov.     Kríza  je  živnou  pôdou  pre  diskurz,  ktorý  používa  strach  z  "inakosti"  a  vyberá  si     obetných  baránkov.  Migranti  a  Rómovia  sú  častými  cieľmi  nenávistnej  rétoriky  a   trestných  činov  založených  na  netolerancii,  podobne  ako  aj  LGBT  ľudia,  ktorí  sú   často   sociálne   vylúčení   kvôli   ich   odlišnosti.   Občianstvo   EÚ   by   nemalo   byť   prázdnym   pojmom   a   nemalo   by   povoliť   rozdeľovanie   na   občanov   prvej   a   druhej   kategórie.   Všetky   výhody,   ktoré   z   tohto   občianstva   vyplývajú,   ako   sloboda   pohybu   a   pobytu   v   rámci   EÚ   a   prenositeľnosť   práv,   by   mali   byť   poskytnuté   všetkým.   Voľný   pohyb   LGBT   občanov   by   nemal   byť   ohrozený   na   základe   ich   rodovej   identity   a   sexuálnej   orientácie.   To   ešte   neznamená   priznanie   dodatočných   práv,   ale   len   zabezpečenie   osobitnej   ochrany   znevýhodnených   skupín  a  ich  prístupu  k  základným  právam.     Ak   by   boli   krajiny   posudzované   podľa   toho,   ako   sa   správajú   k   svojim   menšinám,   potom  by  EÚ  mala  byť  posudzovaná  podľa  toho,  ako  zaobchádza  s  Rómami,  ktorí   sú  snáď  najviac  nadnárodná  európska  skupina  na  kontinente,  avšak  zároveň  aj   jedna   z   najviac   vylúčených.   Rómovia   by   mali   byť   uznaní   ako   neoddeliteľná   súčasť   európskej   spoločnosti   a   mali   by   sa   zúčastňovať   všetkých   politických   diskusií,  ktoré  sa  ich  týkajú.         Európa   je   dnes   na   križovatke.   Doterajší   proces   integrácie,   vytvoril   politickú   entitu  bez  aktívnych  občanov,  ktorí  by  boli  schopní  ovplyvniť  jej  smer.  Musíme   byť   protagonistami   veľmi   potrebnej   zmeny,   reformovať   Európsku   úniu   na   demokratický  a  participatívny  priestor.     Čas   nie   je   na   našej   strane:   euroskeptický   a   xenofóbny   diskurz   sa   rýchlo   šíri   na   celom   kontinente   a   riskujeme,   že   bude   mať   ešte   väčšie   zastúpenie   v   európskych   inštitúciách.   Nadchádzajúce   voľby   do   Európskeho   parlamentu   je   potrebné   chápať   ako   príležitosť   na   rozhodnutie   o   druhej   budúcnosti,   ktorú   chceme   pre   našu   spoločnosť.   Potrebujeme   ambiciózne   politické   návrhy   od   kandidátov   a   strán  a  aktívne  tieto  návrhy  presadzovať.    EÚ  má  príležitosť  započať  avantgardu    

5


Občianske Manifesto pre európsku demokraciu, solidaritu a rovnosť

demokratických reforiem,  ktoré  by  poskytli  nový  globálny  model  zastupiteľskej   a  participatívnej  demokracie  v  mnohojazyčnej,  mnohoetnickej  a  mnohokultúrnej   spoločnosti,  ktorá  bude  schopná  reagovať  na  lokálne  a  globálne  výzvy,  ktoré  si   vyžadujú  urgentné  a  radikálne  odpovede.     Európa  ukázala  svoju  schopnosť  povstať  z  popola  viac  ako  raz,  a  teraz  potrebuje   potvrdiť  svoju  schopnosť  zmeniť  sa.  Čas  je  teraz.       www.citizenspact.eu    

6

Citizens manifesto (6p) slovak