Page 1

BURGERMANIFEST

BURGERMANIFEST VOOR EUROPESE DEMOCRATIE, SOLIDARITEIT EN GELIJKHEID Voor de  Europese  verkiezingen  in  2014   Wij,   het   Europese   volk,   omwille   van   geboorte,   keuze   of   vanwege   permanente   omstandigheden,  geloven  dat  de  Europese  Unie  en  haar  lidstaten  hebben  gefaald  wat  betreft   het   welzijn   van   haar   burgers   en   om   weerstand   te   bieden   aan   internationale   en   lokale   uitdagingen   die   Europa   gedurende   de   laatste   vijf   jaar   van   crises   op   haar   grondvesten   heeft   doen  schudden.     Wij  geloven  dat  Europa  een  gemeenschappelijke  toekomst  kent,  maar  we  hebben  het  gevoel   dat  we  de  controle  over  onze  bestemming  verliezen.  Liever  dan  te  vertrouwen  op  verdeelde   nationale   overheden,   willen   wij   gemachtigd   zijn   om   op   transeuropees   niveau   te   handelen.   Europa   kan   een   sterke   rol   als   ruimte   van   democratie,   solidariteit   en   gelijkheid,   maar   dit   vereist   snelle   en   radicale   veranderingen   ten   opzichte   van   de   huidige   politieke   kaders   en   de   prioriteiten  van  de  Europese  Unie.       Het   jaar   2014   brengt   de   kans   om   te   breken   met   het   verleden   dat   gekenmerkt   door     onafgebroken   crises.   Een   nieuw   Europees   Parlement   zal   worden   gekozen   en   een   nieuwe   Europese   Commissie   aangesteld.   Vernieuwde   governance   moet   hand   in   hand   gaan   met   een   vernieuwd  engagement  vanuit  de  burger.  Gezonde  democratieën  hebben  altijd  baat  gehad  bij   levendige  burgerparticipatie,  die  tot  uitdrukking  komt  in  betrokkenheid,  debat  en  kritiek.  In   die  geest  hebben  wij  een  participatief  transnationaal  Manifest  ontwikkeld,  als  een  pact  tussen   de  burgers  van  Europa  en  de  manier  waarop  zij  wordt  bestuurd.     Het   Manifest   bevat   politieke   eisen   die   transnationaal   tot   stand   zijn   gekomen   door   middel   van   een   proces   dat   drie   jaar   heeft   geduurd   en   waar   iedereen   in   Europa   aan   heeft   meegedacht:   duizenden   mensen   zijn   hierbij   betrokken   geweest.   Het   proces   bestond   uit   meer   dan   zestig   burger   panels,   twaalf   transnationale   fora,   twee   ondervragingen   bij   het   Europees   Parlement,   online  panels,  en  een  wijdverspreide  aanwezigheid  op  Europese  straten  en  pleinen.  Dit  heeft   geleid  tot  de  formuleringen  van  de  voorstellen  die  verder  gaan  dan  nationale  nulsomspelen.     De   ontwikkelde   voorstellen   geven   rekenschap   van   de   wetgevende   en   juridische   context   in   Europa,   zodat   een   realistisch   voorwerk   voor   een   mogelijk   alternatief   Europa   dat   binnen   onverwijld   inzicht,   tot   stand   kan   worden   gebracht.   De   aangehaalde   onderwerpen   putten   de   veelvoud   van   problemen   die   we   opmerken   niet   uit,   maar   tonen   prioriteiten   die   door   verschillende   deelnemers   van   het   proces   zijn   gemarkeerd.   Het   Manifest   zal   in   de   toekomst   geregeld   ge-­‐update   worden,   zodat   nieuwe   voorstellen   van   burgers   niet   worden   uitgesloten.   Dit  is  een  levend  document  dat  de  eisen  van  het  volk  echoot.     Wij   vragen   burgers,   organisaties   en   sociale   bewegingen   die   hart   voor   deze   zaken   hebben   zichzelf   te   activeren   rondom   een   transparant   en   participatief   proces   van   Europese   hervormingen.  We  vragen  politici  die  zich  verkiesbaar  hebben  gesteld  voor  lokale,  nationale   en  in  het  bijzonder  Europese  verkiezingen  om  zich  te  contracteren  aan  de  voorstellen  in  dit   1


BURGERMANIFEST VOOR EUROPESE DEMOCRATIE, SOLIDARITEIT EN GELIJKHEID

Manifest, om  ze  in  te  bedden  in  hun  verkiezingscampagne  en  om  ze  voor  te  staan  tijdens  hun   politieke  termijn.     De  gronden  voorafgaand  aan  de  specifieke  voorstellen  zullen  eerst  worden  gepresenteerd  in   samenvattende  vorm  en  in  gedetailleerde  vorm  als  individuele  beleidsacties  in  de  appendix.       Europa  wordt  geconfronteerd  met  een  milieucrisis  en  economische  en  democratische  crises.   In   de   afgelopen   decennia,   hebben   we   gereageerd   op   nieuwe   sociale   uitdagingen,   van   de   ontwikkeling  van  de  welvaartsstaat  tot  het  bouwen  van  instituties  die  het  tot  stand  brengen   van  vrede  nastreven.     De   grootste   crisis   van   alle   zijn   niet   de   uitdagingen   waar   we   mee   kampen,   maar   Europa’s   gebrek   aan   bekwaamheid   en   de   legitimiteit   om   die   uitdagingen   aan   te   pakken.   Pertinente   belangen   maken   gebruik   van   dit   vacuüm   de   economische   sfeer,   publiek   debat   en   rechtvaardigheidsgevoel  te  monopoliseren.     Een   van   de   meest   zichtbare   tekenen   hiervan   is   de   ‘wedloop   naar   beneden’   geweest,   die   internationale   competitie   tussen   arbeiders   en   landen   heeft   gecreëerd.   Dit   heeft   tot   gevolg   chronische   werkeloosheid,   kwetsbaarheid   en   armoede   en   fundamentele   ondermijning   van   de   waarde   van werk. Dit   moet   worden   vervangen   door   een   Europees   welvaartssysteem   dat sociale   en   economische   rechten van   burgers   zeker   stelt   die   tegemoet   komen   aan   de   basisbehoeftes  van  mensen,  ongeacht  hun  omstandigheden  en  woon-­‐  en  verblijfplaats,  zoals   werkeloosheid  en  pensioenvoorzieningen,  minimuminkomen  of  basisinkomen.     Dit  vereist  een  gemeenschappelijk  en  rechtvaardig  fiscaal  beleid,  dat  stopt  met  de  competitie   van  belastingen  ten  gunste  van  grote  bedrijven.  Wij  weigeren  toe  te  kijken  hoe  onze  sociale  en   economische   rechten   worden   ondermijnd,   terwijl   gigantische   bedragen   worden   gemobiliseerd  om  een  financieel systeem  te  redden  dat  heeft  gefaald.  Europa  moet  beginnen   met   een   rem   op   te   leggen   aan   het   uitkopen   van   banken   en   het   herstructuren   van   de   bankensector,  zodat  die  teruggaan  naar  zijn  originele  sociale  functies  als  het  bewaken  van  het   spaargeld  van  burgers  en  het  financieren  van  MKB.  Een  Europese  transactietaks,  bijvoorbeeld,   zou  een  meer  verantwoordelijke  manier  van  handel  en  investering  aanmoedigen.  We  zouden   de   chantage   van   de   financiële   markten   door   middel   van   een   wederzijdse   waarborging   van   schulden   moeten   weigeren,   alsook   een   mechanisme   waarin   het   wegschrijven   van   van   niet   duurzame   staatsschuld   zonder   beperktheid   ten   opzichte   van   minimale   sociale   standaarden   als  laatste  toevlucht  wordt  gezien.     Europe   heeft   een   nieuw   geïntegreerd   economische   beleid   nodig   dat   werkgelegenheid   in   betekenisvolle  en  sufficiënte  betaalde  full-­‐time  banen  voorstaat,  dat  minder  afhankelijk  is  van   fossiele   brandstoffen   en   dat   niet   afhankelijk   is   van   handelsakkoorden   die   oneerlijk   zijn   ten   opzichte   van   derde   landen.   De   Europese   Unie   is   de   grootste   economie   ter   wereld   en   gecoördineerde   en   ambitieuze   beslissingen   ten   aanzien   van   haar   functioneren   kunnen   een   daadwerkelijk   mondiale   impact   hebben   in   de   zin   het   beschermen   van   het   milieu,   het   voorstaan   van   betekenisvol   en   waardige   werkgelegenheid,   het   zeker   stellen   van   mondiale   2


BURGERMANIFEST

gerechtigheid ten   aanzien   van   handelsrelaties   en   de   verschuiving   van   een   consumptiemaatschappij   die   concurrerend   van   aard   is,   naar   een   economie   van   samenwerken   en  eerlijk  delen.     De   Gemeenschappelijke   Markt   heeft   onze   vrijheden   uitgebreid,   maar   zijn   huidige   functioneren   heeft   machtige   bedrijven   meer   mogelijkheden   gegeven   zich   te   onttrekken   aan   hun  sociale  verantwoordelijkheid  wat  betreft  het  betalen  van  belasting.  Mazen  in  de  wet-­‐  en   regelgeving  worden  tevens  gebruikt  door  georganiseerde  misdaad hun  criminele  activiteiten   buiten  de  grenzen  te  maximaliseren.  De  Europese  Unie  zou  ten  strijde  moeten  trekken  tegen   belastingparadijzen   en   zou   bij   machte   moeten   zijn   illegaal   verkregen   vermogen   terug   te   vorderen  en  het  investeren  daarvan  in  sociaal-­‐maatschappelijke  doelen,  voor  te  staan. Democratie bevindt   zich   in   een   Europese   crisis.   Stemmende   kiezers   en   het   lid   zijn   van   een   politieke  partij  nemen  in  continue  mate  af.  Mensen  voelen  zich  machteloos  wat  betreft  het  in   staat  zijn  verandering  ten  aanzien  van  de  huidige  institutionele  kanalen  voor  te  staan,  in  het   bijzonder   op   Europees   niveau.   Dit   is   de   reden   waarom   de   democratische   structuren   van   de   Europese  Unie  op  radicale  wijze  hervormd  moeten  worden,  bijvoorbeeld  door  middel  van  het   instellen   van   een   volledig   verkozen   Europese   regering,   door   het   Europees   Parlement   volledige   wetgevende   macht   te   geven   en   door   transnationale   lijsten   voor   de   Europese   verkiezingen  te  introduceren.       Het   proces   van   besluitvorming   moet   transparant   worden   gemaakt   voor   iedereen   die   deel   uitmaakt   van   de   burgermaatschappij   en   langdurig   ingezetenen   zouden   stemrecht   moeten   hebben   voor   de   Europese   verkiezingen.   Wij   verzoeken   gebruiksvriendelijke   en   effectieve   middelen   met   als   doel   een   directe   invloed   tot   verandering   —   van   het   verbeteren   van   het   Europees   Burger   Initiatief   tot   het   ons   in   staat   stellen   het   gebruik   van   publieke   gelden   te   controleren.   Om   dit   proces   tot   radicale   verandering   te   beginnen,   stellen   wij   een   Europese   Conventie   voor,   waar   burgers   en   politici   samenkomen   om   een   nieuwe   democratische   architectuur  te  ontwikkelen.     Elk   democratisch   systeem   heeft media vrijheid   en   pluralisme   nodig.   In   Europa   is   dit   enkel   gegarandeerd   ad   fundum   and   wordt   dit   niet   altijd   nageleefd,   waardoor   sommige   stemmen   worden  uitgesloten  van  het  publieke  debat.  Wij  hebben  onafhankelijke  gereguleerde  lichamen   nodig   die   transparantie   ten   aanzien   van   eigendom   monitoren   en   heldere   regels   tegen   concentratie.  Wij  eisen  aanzienlijke  investeringen  in  onafhankelijke  publieke  media  en  dat  het   internet   als   ruimte   met   vrije   toegang.   Wij   eisen   tevens   de   bescherming   van   persoonlijke   privacy,   dat   het   vrij   zal   zijn   van   bedrijfs-­‐   of   staatssurveillance   als   ook   een   aanzienlijke   investering  in  media  geleerdheid.       De  toekomst  die  het  volk  van  Europa  wenst,  vereist  een  concrete  herverdeling  van  de  macht.   Democratie   in   Europa   moet   betekenen   dat   besluiten   worden   gemaakt   door   iedereen   ten   behoeve  van  iedereen:  niet  door  enkelen  ten  goede  van  de  weinigen.  Wij  doen  een  beroep  op   Europa  om  de  leiding  te  nemen  prikkels  te  creëren  voor  een  duurzame  en  op  de  lange  termijn   gericht  handelen  om  communautaire  kwesties  aan  te  pakken.     Herverdeling   van   macht   vereist   dat   niemand   gediscrimineerd   mag   worden   wat   betreft   het   gebruik  van  gemeenschappelijke  bronnen  die  noodzakelijk  zijn  om  te  overleven.  Onze  jonge   generatie   zal   leven   met   de   tot   de   verbeelding   sprekende   herinnering   dat   er   ernstige   schade   zal   optreden   wanneer   er   prikkels   zullen   zijn   tot   onberekenbare   en   onverantwoordelijke   concurrentie.   De   Europese   Unie   moet   op   die   wijze   handelen   dat   gegarandeerde   toegang   tot   3


BURGERMANIFEST VOOR EUROPESE DEMOCRATIE, SOLIDARITEIT EN GELIJKHEID

gemeenschappelijke goederen,  zoals  schoon  drinkwater,  wat  essentieel  is  voor  het  gebruik  van   basisrechten.     We  hebben  een  eenmalige  kans  wanneer  we  Europa  aanzetten  om  de  grootste  economie  ter   wereld  her  te  bepalen  op  een  schone  en  duurzame  wijze.  Europa  moet  leidend  zijn  wat  betreft   de  transitie  van  energiegebruik  van  destructieve  naar  schone  en  herbruikbare  bronnen.     Herverdeling   van   macht   vereist   dat   particuliere   acties   die   invloed   hebben   op   het   milieu,   onderwerp  moeten  zijn  van  een  afspraak  van  de  ingezeten  van  Europa  die  afhankelijk  zijn  van   dit  milieu.  De  Europese  Unie  moet  preventieve  grondveiligheidsmaatregelen  treffen  wanneer   ernstige  risico’s  wat  betreft  het milieu door  burgers  als  zodanig  worden  geïdentificeerd.         De   crisis   heeft   bovendien   specifieke   groepen   getroffen   die   reeds   in   het   nadeel   waren,   waaronder   migranten,   vrouwen,   oorlogsslachtoffers,   LGBT   en   Roma,   wier   toegang   tot   grondrechten,   basale   sociale   voorzieningen   en   gemeenschappelijke   goederen   alsook   betekenisvolle  politieke  participatie  is  beperkt  of  wordt  ontkend.  Er  bestaat  een  dringendheid   om  het  EU  motto  ‘eenheid  in  diversiteit’  in  de  praktijk  te  brengen,  door  rekenschap  te  geven   aan   het   feit   dat   alle   ingezetenen   en   burgers   actoren   moeten   worden   in   het   proces   van   Europese  verandering  en  zij  adequate  bescherming  moeten  genieten  ten  aanzien  van  gelijke   toegang  tot  grondrechten,  ongeacht  hun  geslacht,  gender  en  het  uitdragen  daarvan,  seksuele   oriëntatie,  sociale  of  etnische  achtergrond  en  geboortegrond.     In   bijzondere   mate,   in   tijden   van   crises,   moet   Europa   gehoor   geven   aan   haar   ambitie   de   bescherming  van  mensenrechten  zeker  te  stellen,  niet  alleen  binnen  de  grenzen  van  de  Unie,   maar   ook   aan   haar   grenzen.   De   Europese   Unie   moet migranten die   de   EU   binnenkomen   verzekeren  dat  hun  culturele  rechten  alsook  hun  mensenrechten  worden  gerespecteerd.  Het   grensbeleid   moet   transparant   en   berekenbaar   zijn.   Vreemdelingenbewaring   moet   uitgebannen   worden   als   standaardregel   en   detentie   van   kinderen   zou   verboden   moeten   worden  in  alle  omstandigheden.  Om  de  waardigheid  van  migranten  zeker  te  stellen,  zouden   zij  beschikking  moeten  hebben  over  een  werkvergunning  wanneer  zij  in  afwachting  zijn  van   hun   proces   tot   toelating,   wanneer   zij   daartoe   hebben   verzocht.   Deportaties   moeten   niet   de   scheiding  van  familieleden  in  de  hand  werken.  Ervaringen  van  migranten  en  hun  intellectuele   capaciteiten  zijn  zo  groot  als  het  werk  dat  zij  verzetten.   Vrouwen   zijn   buitenproportioneel   geraakt   door   de   crises   en   de   onverminderde   aanval   op   sociale  zekerheden.  De  EU  moet  vrouwenrechten  en  gender-­‐gelijkheid  garanderen,     vermeldenswaardig   door   middel   van   het   strijden   tegen   alle   vormen   van   geweld   dat   gericht   is   op  vrouwen  en  het  slechten  van  het  gat  tussen  de  inkomens  van  man  en  vrouw.     Crises  zijn  een  broedplaats  voor  discours  die  teren  op  de  angst  ten  aanzien  van  ‘de  ander’  en   die   identificeren   als   zondebokken.   Migranten   en   Roma   zijn   geregeld   doelwit   van   haat-­‐ speeches   en   hate   crimes,   alsook HoLeBiTrans, die   niet   zelden   sociaal   worden   geïsoleerd   omwille  van  hun  anders  zijn.  EU  burgerschap  moet  geen  lege  huls  zijn  of  toestaan  dat  er  zoiets   is  als  eerste-­‐  en  tweederangsburgerschap.  Alle  tegoeden  die  eruit  voortkomen,  zoals  het  recht   om  je  overal  binnen  de  EU  te  vestigen  met  behoud  van  je  rechten,  moet  door  iedereen  worden   voorgestaan.  HoLeBiTrans  mogen  niet  worden  tegengewerkt  in  hun  vrije  verkeer  omwille  van   hun   gender   identiteit,   hoe   zij   die   uiten   of   hun   seksuele   oriëntatie.   Dit   mag   niet   worden   vertaald   in   het   verlenen   van   toegevoegde   rechten   aan   sommigen,   maar   in   het   zeker   stellen   4


BURGERMANIFEST

van specifieke  bescherming  ten  aanzien  van  in  het  nadeel  zijnde  groeperingen  wat  betreft  hun   toegang  tot  gelijke  rechten.     Indien   landen   bestraft   kunnen   worden   voor   de   manier   waarmee   zij   omgaan   met   hun   minderheden,  zou  de  EU  gestraft  moeten  worden  voor  de  manier  waarop  zij Roma behandelt,   die  misschien  wel  de  meest  transnationale  groepering  van  het  continent  is,  maar  tegelijkertijd   de   meest   uitgesloten.   Roma   zouden   erkend   moeten   worden   als   een   behorend   deel   van   de   Europese  gemeenschap  en  zij  zouden  moeten  deelnemen  aan  alle  stadia  van  politiek  debat  die   hen  aangaan.

Heden wordt  Europa  geconfronteerd  met  een  dwarsweg.  Het  proces  van  integratie  zoals  dat   tot   nu   toe   gebeurde   heeft   een   politieke   entiteit   gecreëerd,   zonder   een   actieve   burgergemeenschap   die   in   staat   is   invloed   uit   te   oefenen   op   zijn   programma.     We   moeten   verworden   tot   protagonisten   van   zeer   noodzakelijke   verandering   ten   aanzien   van   het   hervormen  van  de  Europese  Unie  in  een  democratische  en  participatieve  ruimte.     De   tijd   staat   niet   aan   onze   kant:   Een   eurosceptisch   en   xenofoob   discours   verspreid   zich   in   razend  tempo  over  het  continent  en  brengt  het  gevaar  zelfs  een  grotere  stem  te  krijgen  binnen   de  Europese  instituties.  Het  naderen  van  de  Europese  verkiezingen  moeten  worden  begrepen   als  een  kans  om  te  bepalen  welke  toekomst  wij  wensen  voor  onze  gemeenschap.  We  hebben   behoefte   aan   ambitieuze,   politieke   voorstellen   van   kandidaten   en   partijen   en   we   moeten   bij   machte  zijn  deel  uit  te  maken  van  de  verandering.  De  Europese  Unie  heeft  de  kans  om  voor  de   troepen   uit   te   lopen,   aangaande   democratische   hervormingen,   verschaffende   een   nieuw   mondiaal  model  van  een  vertegenwoordigde  en  participatieve  democratie  in  een  meertalige,   multi-­‐etnische  en  multiculturele  samenleving  die  in  staat  is  te  reageren  op  lokale  en  mondiale   uitdagingen  die  onmiddellijk  radicale  respons  behoeven.     Europa  heeft  zijn  vermogen  als  een  Feniks  uit  de  as  te  herrijzen  meer  dan  eens  getoond  en  nu   is  de  tijd  aangebroken  om  haar  vertegenwoordiging  opnieuw  vast  te  stellen.  Nu  is  de  tijd.     www.citizenspact.eu

5

Citizens manifesto (6p) dutch  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you