Page 1

EL MANIFEST CIUTADÀ

EL MANIFEST CIUTADÀ PER UNA DEMOCRÀCIA, SOLIDARITAT I IGUALTAT EUROPEA  

Per a  les  eleccions  europees  de  2014   Nosaltres,   la   gent   d’Europa,   per   naixement,   per   elecció   o   per   altres   circumstàncies,   creiem   que   la   Unió   Europea   i   els   seus   Estats   Membres   no   han   sabut   garantir   el   benestar   dels   seus   ciutadans   ni   estar   a   l’altura   dels   reptes   globals   i   locals   que   han   sacsejat  Europa  durant  els  cinc  darrers  anys  de  la  crisi.   Creiem  que  el  futur  d’Europa  es  comú,  però  sentim  que  estem  perdent  el  control  del   seu   destí.   Més   enllà   dels   interessos   particulars   de   cada   país,   volem   ser   capaços   d’actuar   a   nivell   transnacional.   Europa   pot   exercir   un   paper   important   com   un   espai   democràtic,   solidari   i   igualitari,   però   tot   açò   requereix   canvis   ràpids   i   radicals   en   la   política  comuna  i  en  les  prioritats  de  l’agenda  de  la  Unió  Europea.   El   2014   oferirà   l’oportunitat   de   trencar   amb   un   passat   marcat   per   la   crisi   perpetua.   Un   nou  Parlament  Europeu  serà  escollit  i  una  nova  Comissió  nomenada.  Les  democràcies   saludables   necessiten   de   la   participació   vibrant   ,   expressada   mitjançant     la   col•laboració,  la  contestació  i  la  crítica  dels  seus  ciutadans.  Sota  aquest  esperit,  i  des   de   la   participació   i   transnacionalitat     hem   desenvolupat   el   present   Manifest   com   un   pacte  entre  els  pobles  d'Europa  i  de  les  seves  estructures  de  govern.   Aquest   Manifest   conté   demandes   polítiques   desenvolupades   a   nivell   transnacional   durant   tres   anys   a   través   d'un   procés   participatiu   d'àmbit   europeu   que   ha   involucrat   a   milers   de   persones.   El   procés   va   passar   per   més   de   60   debats   ciutadans,   12   fòrums   transnacionals,   2   audiències   al   Parlament   Europeu,   conferències   online,   i   una   àmplia   presència  als  carrers  i  places  de  tota  Europa.  Això  ha  portat  a  plantejar  i  formular  una   sèrie   de   propostes   que   van   més   enllà   dels   interessos   nacionals   i   dels   jocs   de   summa   zero.     Les  propostes  aquí  desenvolupades  tenen  en  compte  el  context  normatiu  i  jurídic  de  la   UE   amb   la   finalitat   de   proporcionar   un   projecte   polític   realista   per   aconseguir   una   Europa   alternativa   sota   els   instruments   que   tenim   al   nostre   abast.   Les   qüestions   tractades   no   esgoten   la   multitud   de   problemes   als   quals   ens   enfrontem,   més   aviat   reflecteixen   les   prioritats   destacades   per   les   persones   participants   involucrades   en   aquest   procés.   En   el   futur,   el   Manifest   s'actualitzarà   periòdicament   per   incloure   les   noves  propostes  que  vagen  sorgint  des  de  la  ciutadania.  Per  tant,  és  un  document  viu   que  es  fa  ressò  de  les  demandes  diàries  de  la  gent.     Demanem  als  ciutadans,  a  les  organitzacions  i  als  moviments  socials  que  es  troben  en   el   nucli   d'aquestes   qüestions;   activen   el   seu   torn   cap   a   aquest   procés   obert   i   participatiu  per  reformar  Europa.  Demanem  als  polítics  locals,  nacionals,  però  sobretot   europeus  recolzen  les  propostes  d'aquest  Manifest,  i  les  incloguen  a  la  seua  campanya   electoral  i  les  promoguen  durant  el  seu  mandat.    

1


EL MANIFEST CIUTADÀ PER UNA DEMOCRÀCIA, SOLIDARITAT I IGUALTAT EUROPEA

Els principis  que  emergeixen  de  les  propostes  plantejades  seran  presentades  primer  de   forma  resumida,  i  a  continuació  de  forma  detallada  com  accions  polítiques.           Europa  s'enfronta  a  una  crisi  econòmica,  ambiental  i  democràtica.  En  les  últimes   dècades,  hem  donat  resposta  als  nous  desafiaments  socials:  des  del  desenvolupament   de  l'Estat  de  benestar  fins  a  la  construcció  institucional  per  consagrar  la  pau.     La   pitjor   part   de   la   crisi   no   són   els   desafiaments   als   quals   ens   enfrontem   sinó   a   la   manca   de   capacitat   i   legitimitat   europea   per   respondre   a   ells.   A   més   sota   aquesta   situación   queden   configurats   els   interessos   d’alguns   grupos   que   saben   com   aprofitar   aquest   buit   i   monopolitzen   l'àmbit   econòmic,   el   discurs   públic   i   el   sentit   mateix   de   justícia.     Un  dels  signes  més  visibles  de  tot  això,  és  la  coneguda  com  a  “espiral  descendent”,  que   crea  una  competició  entre  treballadors  i  països.  Això  es  tradueix  en  un  crònic  estat  de   desocupació,   precarietat   i   pobresa,   que   atempta   fonamentalment   sobre   el   valor   del   treball.   Aquesta  situació  necessita  ser  substituïda  per  un  sistema  de  Benestar  Europeu   que  assegure  una  sèrie  de  drets  socials  i  econòmics   capaços  de  satisfer  les  necessitats   bàsiques   de   les   persones   amb   independència   de   les   seves   circumstàncies   i   el   lloc   de   residencia,   com   per   exemple   amb   prestacions   per   desocupació   i   per   pensió,   amb   un   salari  mínim  o  una  la  renda  bàsica.   Tot   això   requereix   d'una   política   fiscal   comuna   i   equitativa   capaç   de   detindre   la   competència   al   benefici   de   les   grans   corporacions.   Rebutgem   veure   com   els   nostres   drets   socials   i   econòmics   queden   soscavats,   mentre   quantitats   ingents   de   diners   són   utilitzats   per   salvar   un   sistema   financer   fallit.   És   hora   de   posar   un   fre   als   rescats   bancaris  i  desenvolupar  una  nova  estructuració  de  la  indústria  bancària  perquè  torne  a   les   seves   funcions   socials   originals   de   salvaguardar   els   estalvis   de   les   persones   i   finançar   a   les   petites   i   mitges   empreses.   Proposem   un   impost   europeu   sobre   les   transaccions   financeres,   que   creiem,   encoratjarà   a   formes   més   responsables   de   comerç   i   inversió.   Hem   de   rebutjar   el   xantatge   dels   mercats   financers   a   través   d'una   mutualització  dels  deutes  que  incloga  un  mecanisme  que  en  última  instància  cancel·∙le   el  deute  sobirà  insostenible  sense  perjudici  de  les  garanties  socials  mínimes.   Europa  necessita  una  nova  política  econòmica  integrada  que  promoga  no  solament  la   plena  ocupació,  sinó  que  a  més  aquest  siga  digne  i  estiga  remunerat  adequadament,   siga   menys   depenent   dels   combustibles   de   carboni   i   no   es   quede   basat   en   acords   comercials  injusts  amb  els  països  que  no  formen  part  de  la  Unió.  La  Unió  Europea  és  la   major   economia   del   món;   la   coordinació   i   les   decisions   ambicioses   sobre   el   seu   funcionament   poden   tindre   un   impacte   mundial   real   en   termes   de:   protecció   del   medi   ambiental,   promoció   del   treball   digne,     garantia   de   justícia   global   en   les   relacions    

2


EL MANIFEST CIUTADÀ

comercials, i  de  passar  de  la  societat  de  consum  de  la  competència  a  una  economia  de   col·∙laboració  i  intercanvi.   El  Mercat  Comú  ha  expandit  les  nostres  llibertats,  però  el  seu  funcionament  actual  ha   donat   a   les   poderoses   corporacions   més   oportunitats   per   evadir   les   seves   responsabilitats   socials   en   el   pagament   d'impostos.   Les   llacunes   en   les   regulacions   també  han  estat  utilitzades  per  les  bandes  del  crim  organitzat  per  maximitzar  les  seves   activitats   delictives   a   través   de   les   fronteres.   La   UE   ha   de   lluitar   contra   els   paradisos   fiscals   i   ha   de   tindre   les   facultats   per   confiscar   els   actius   adquirits   il·∙lícitament   i   promoure  la  seva  reutilització  social.   La   Democràcia,   a   Europa,   està   en   crisi.   El   nombre   de   votants   i   de   membres   en   els  

partits polítics   es   troben   en   continu   declivi.   La   gent   se   sent   impotent   i   incapaç   de   promoure   el   canvi   a   través   dels   mecanismes   institucionals   corrents,   especialment   a   nivell   europeu.   És   per   això     necessitem   transformar   radicalment   les   estructures   democràtiques  de  la  UE,  per  exemple  mitjançant  la  creació  d’un  govern  europeu  triat   exclusivament  pel  seu  electorat,  mitjançant  la  concessió  de  plens  poders  legislatius  al   Parlament   Europeu   i   mitjançant   la   introducció   de   llistes   transnacionals   per   a   les   eleccions  europees.   Necessitem  obrir  el  procés  de  presa  de  decisions  a  tota  la  societat  civil,  deixant  que  els   residents   de   llarga   durada   puguen   votar   en   les   eleccions   europees.   Sol·∙licitem   un   mecanisme  més  fàcil  i  eficaç  que  permeta  el  canvi  (des  de  la  millora  de  les  Iniciatives   Ciutadanes   Europees,   fins   l'auditoria   de   l'ús   dels   diners   públics).   Per   ficar   en   marxa   aquest  procés  de  reforma  radical,  proposem  una  Convenció  Europea  on  els  ciutadans  i   els  polítics  s'uneixen  per  desenvolupar  una  nova  arquitectura  democràtica.   Qualsevol   sistema   democràtic   necessita   llibertat   de premsa i   pluralisme   informatiu.   En   principi  això  està  garantit  a  Europa,  no  obstant,  no  sempre  es  respecta;  algunes  veus   estan  excloses  del  debat  públic.  Necessitem  organismes  reguladors  independents  que   garanteixen  transparència  sobre  la  propietat  dels  mitjans  i  unes  regles  clares  enfront   de   la   concentració   mediàtica.   Exigim   una   inversió   substancial   en   mitjans   públics   independents   i   d'accés   a   la   xarxa   com   a   espai   lliure.   També   exigim   la   protecció   de   la   intimitat   personal,   lliure   de   la   vigilància   de   les   empreses   o   de   l'Estat;   així   com   d'una   inversió  substancial  en  alfabetització  mediàtica.   El  futur  que  la  gent  d'Europa  desitja,    necessita  d'una  redistribució  tangible  del  poder.   Democràcia  a  Europa  significa  que  les  decisions  són  preses  per  tots  i  per  a  tots,  i  no  per   al   benefici   d'uns   pocs.   Així   doncs,   fem   una   crida   a   la   Unió   Europea   perquè   prenga   la   iniciativa  sobre  la  creació  d'estímuls  a  una  acció  sostenible  en  el  llarg  termini  que  faça   front  als  problemes  comuns.   La   redistribució   del   poder   requereix   que   ningú   es   trobe   discriminat   a   gaudir   dels   recursos   comuns   essencials   per   a   la   vida.   Les   generacions   més   joves   viuran   el   record    

3


EL MANIFEST CIUTADÀ PER UNA DEMOCRÀCIA, SOLIDARITAT I IGUALTAT EUROPEA

del greu  dany  causat  i  incentivat  per  una  competència  irresponsable  i  injustificable.  La   UE   ha   d'actuar   per   garantir   l'accés   als   béns   comuns com   l'aigua   potable,   que   són   essencials  i  drets  bàsics.   Europa   té   l'oportunitat   de   reaccionar   i   aconseguir   mantenir-­‐se   com   la   major   economia   del  món  de  manera  neta  i  sostenible.  Europa  ha  de  liderar  la  transició  energètica  a  cap   a  fonts  d'energia  netes  i  renovables.   La   redistribució   del   poder   energètic   exigeix   que   les   accions   privades   que   tenen   un   impacte  mediambiental  queden  subjectes  al  consentiment  i  acceptació  dels  residents   d'Europa  ja  que  és  d’ells  de  qui  depèn  la  conservació  del  seu  entorn.  La  UE  ha  d'aplicar   el   principi   de   cautela   quan   seriosos   i   greus   perills   mediambientals hagen   sigut   detectats  pels  seus  ciutadans.     La   crisi   ha   afectat   de   manera   greu   als   grups   més   vulnerables:   persones   migrants,   dones,   desplaçats   de   guerra,   la   comunitat   LGBT   i   les   persones   d'ètnia   gitana;   en   especial   a   l'accés   als   drets   fonamentals,   els   serveis   socials   bàsics,   els   béns   comuns   i   sobretat   als   relatius   a   la   participació   política   que   han   estat   restringits,   i   fins   i   tot,   denegats.  És  d'extrema  urgència  que  la  UE  sutuï  al  centre  de  la  seva  acció  pràctica  la   lluita  per  l’"unitat  a  la  diversitat"  i  permeta  que  els  seus  residents  i  ciutadans,  siguen   actors   del   canvi   a   nivell   europeu   i   puguen   gaudir   d'una   protecció   adequada   en   la   igualtat   d'accés   als   drets   fonamentals,   independentment   del   seu   sexe,   identitat   i   expressió  de  gènere,  orientació  sexual,  origen  social,  ètnic  o  lloc  d'origen.   De   manera   concreta,   en   temps   de   crisi,   la   UE   ha   de   complir   amb   la   seva   ambició   de   garantir   la   protecció   dels   drets   humans,   no   només   dins   de   la   Unió,   sinó   també   més   enllà   de   les   seves   fronteres.   La   Unió   Europea   ha   de   garantir   i   respectar   els   drets   culturals  i  humans  dels  migrants  que  es  troben  en  la  UE.  La  gestió  de  fronteres  ha  de   ser   transparent   i   responsable.   La   detenció   administrativa   no   ha   de   ser   tinguda   en   compte  com  una  mesura  estàndard,  a  més  a  més,  l'arrest  infantil  ha  d'estar  prohibit  en   totes  les  circumstàncies.  Amb  la  finalitat  de  garantir  la  dignitat  dels  migrants,  haurien   d'estar   proveïts   de   drets   laborals,   en   lloc   d'estar   a   l'espera   de   la   decisió   administrativa   sobre   la   seva   condició   migratòria.   Les   deportacions   no   haurien   de   provocar   la   separació   de   famílies   senceres.   A   més,   l'experiència   i   capacitat   intel·∙lectual   dels   migrants   han   de   ser   considerades   igualment   vàlides   que   qualsevol   altre   treball   que   proporcionen.   Les  dones   estan  sent  afectades  de  manera  desproporcionada  per  la  crisi  i  pels  atacs  a   les   polítiques   socials.   La   UE   ha   de   garantir   els   drets   de   la   dona   i   la   igualtat   de   gènere,   i   de   particular   manera,   combatre   totes   les   formes   de   violència   contra   la   dona   i   frenar   la   bretxa  salarial  de  gènere.  

4


EL MANIFEST CIUTADÀ

Els moments   de   crisis   són   brou   de   cultiu   per   als   discursos   que   utilitzen   la   por   al   "altre"   per  identificar  bocs  expiatoris.  Els  migrants  i  les  persones  d'ètnia  gitana  són  objectius   habituals   de   les   expressions   i   crims   d'odi,   igual   que   les   persones   LGBT,   que   sovint   queden  socialment  excloses  per  les  seves  diferències.  Ser  ciutadà  europeu  no  ha  de  ser   un   concepte   buit   ni   que   permeta   distincions   entre   ciutadans   de   primera   i   segona   classe.   Tots  els  beneficis  que  es  deriven  d'ella,  tals  com  la  llibertat  de  circulació  i  residència  en   la   UE   i   la   transferibilitat   de   drets,   han   de   ser   gaudits   per   tots.   Als   ciutadans   LGBT   no   se'ls   ha   de   privar   de   la   seva   llibertat   de   moviment   per   la   seva   identitat   de   gènere,   expressió  o  orientació  sexual.  Això  no  es  tradueix  en  la  concessió  de  drets  addicionals   per   a   alguns,   però   sí   en   la   necessitat   d'assegurar   una   protecció   específica   dels   grups   desfavorits  perquè  tots  puguin  accedir  als  mateixos  drets.   Si   els   països   poden   ser   jutjats   per   la   forma   en   què   tracten   a   les   seves   minories,   aicí   doncs,  la  UE  hauria  de  ser  jutjada  per  la  forma  en  què  tracta  als  gitanos;  probablement   sigua   el   grup   transnacional   més   gran   del   continent   europeu   i   també   un   dels   més   exclosos.   El   poble   gitano   es   part   integrant   de   la   societat   europea   i   com   a   tal,   deu   estar   reconegut   i   participar   en   totes   les   etapes   dels   debats   sobre   les   polítiques   que   els   afecten.     Avui   Europa   s'enfronta   a   una   cruïlla.   El   procés   d'integració   com   s'ha   anat   desenvolupant  fins  ara,  ha  creat  una  entitat  política  sense  una  ciutadania  activa  capaç   d'influir  en  el  seu  curs.  Els  ciutadans  hem  de  ser  els  protagonistes  del  canvi  que  la  Unió   Europea  ha  de  fer  per  convertir-­‐ho  en  un  veritable  espai  democràtic  i  participatiu.   El  temps  no  acompanya:  el  discurs  euroescèptic  i  xenòfob  s'està  estenent  ràpidament   per  tot  el  continent  i  existeix  el  risc  que  siga  una  veu  encara  més  poderosa  dins  de  les   institucions   europees.   Les   properes   eleccions   europees   han   de   ser   enteses   com   una   oportunitat   per   decidir   sobre   el   tipus   de   futur   que   volem   per   a   la   nostra   societat.   Necessitem  propostes  polítiques  ambicioses  i  com  a  ciutadans  hem  d'estar  capacitats   per  formar  part  del  canvi.  La  UE  té  l'oportunitat  d'estar  a  l'avantguarda  de  les  reformes   democràtiques,   proporcionant   un   nou   model   global   de   democràcia   representativa   i   participativa   en   una   societat   multilingüe,   multiétnica   i   multicultural,   capaç   de   respondre   als   desafiaments   locals   i   globals   que   precisen   de   respostes   urgents   i   substancials.     Europa   ha   demostrat   en   anteriors   ocasions   la   seva   capacitat   de   ressorgir   de   les   cendres  i  ara  ha  de  reafirmar-­‐se  com  a  agent  de  canvi.       www.citizenspact.eu  

5


EL MANIFEST CIUTADÀ PER UNA DEMOCRÀCIA, SOLIDARITAT I IGUALTAT EUROPEA

6

Citizens manifesto (6p) catalan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you