Page 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Beneficjent projektu: Miasto Chełm

Projekt :

realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00-027/13-00 z dnia 15.10.2013r. pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Miastem Chełm,

skierowany do 13 szkół dla dzieci i młodzieży i 2 przedszkoli oraz nauczycieli w nich zatrudnionych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Źródło finansowania projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

Europejski Fundusz Społeczny – 85%

Budżet państwa – 15 %

Okres realizacji projektu:

01.10.2013 – 31.08.2015

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W jakim celu realizowany jest projekt dotyczący kompleksowego wspomagania rozwoju szkół?

Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli 

Prowadzenie doskonalenia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły i przedszkola Pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczyciela Lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek wspierających rozwój szkół Organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli na terenie powiatu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel główny projektu: • podniesienie jakości procesu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego Programu Wspomagania Szkół Miasta Chełm w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01 października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. w 13 szkołach i 2 przedszkolach, obejmując 380 nauczycieli/lek, w tym 15 dyrektorów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Cele szczegółowe projektu: Wzrost kompetencji nauczycieli przedszkoli oraz szkół I-III etapu edukacyjnego Miasta Chełm, uczestniczących w projekcie, w obszarach objętych wsparciem w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.

Poprawa jakości współpracy kadry pedagogicznej Miasta Chełm uczestniczącej w projekcie, w aspekcie doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.

Wzrost rzetelności diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli z Miasta Chełm uczestniczących w projekcie, w zakresie doskonalenia nauczycieli placówki w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez opracowanie rocznych planów wspomagania w okresie od 01.10.201331.07.2015 opartych na wynikach pogłębionej walidacji podjętych działań. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Założenia projektu: 

działalność Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE);

realizacja w 13 szkołach i 2 przedszkolach tzw. Rocznych Planów Wspomagania (RPW);

uruchomienie na terenie Miasta Chełm 4 sieci współpracy i samokształcenia;

Utworzenie Powiatowego Programu Wspomagania Szkół

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zadania w projekcie:

1. Przeprowadzanie procesu doskonalenia nauczycieli oraz wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń 2.Organizacja i realizacja współpracy dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach 4 sieci tematycznych przy współpracy placówek systemu oświaty; 3. Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania Szkół (PWS)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


1. Przeprowadzanie procesu doskonalenia nauczycieli oraz wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń Cel: przeprowadzenie procesu diagnozy, szkoleń oraz wsparcie implementacji wiedzy i umiejętności Wdrożenie w każdej szkole/przedszkolu 2 ofert doskonalenia

Roczny Plan Wspomagania (RPW) - plan doskonalenia w danej placówce, zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia opracowanej w ramach projektu ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i będący odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby danej placówki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


RPW – zadania ekspertów zewnętrznych

zapoznanie się ze specyficznymi potrzebami konkretnej szkoły (współpraca z SORE)

przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły warsztatów i/lub innych form szkoleniowych zaplanowanych dla nauczycieli w ramach RPW (konsultacji grupowych i indywidualnych)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Roczny Plan Wspomagania (RPW): • plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia, realizowany w szkole lub przedszkolu • RPW obejmuje cały proces, tj.: • diagnozę potrzeb, • planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), • pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, • ewaluację podjętych działań.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) - rola i zadania

• osoba współodpowiedzialna za prowadzenie rocznych planów wspomagania realizowanych w placówkach • wspiera dyrektora i nauczycieli w diagnozowaniu potrzeb • współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie przygotowania rocznego planu wspomagania (RPW) • prowadzi działania związane z realizacją rocznego planu wspomagania (spotkania, konsultacje grupowe i indywidualne, współpraca z ekspertami zewnętrznymi) • podsumowuje działania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2.Organizacja i realizacja współpracy dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach 4 sieci tematycznych przy współpracy placówek systemu oświaty

Cel: utworzenie i funkcjonowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia - międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, celem wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych (czasem z udziałem ekspertów zewnętrznych)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Praca na platformie informatycznej • Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci (forum wymiany doświadczeń, forum dyskusyjne). • Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami. • Publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.). • Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.). • Udział w szkoleniach e-learningowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Koordynator sieci współpracy i samokształcenia - rola i zadania • Przygotowuje plan działania sieci współpracy i samokształcenia • Organizuje spotkania (przygotowuje i prowadzi, zaprasza metodyków, ekspertów – w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników) • Moderuje forum dyskusyjne na platformie cyfrowej • Zamieszcza na platformie cyfrowej materiały samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne • Sporządza roczne sprawozdanie z pracy sieci • Promuje działania sieci Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


3. Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania Szkół (PWS)

Cel: opracowanie i bieżący monitoring PWS

Powiatowy Program Wspomagania Szkół (PWS) – dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Miasta Chełm

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Specjalista ds. utworzenia i monitorowania Powiatowego Programu Wsparcia Szkół (PWS)

• Współpraca z SORE i koordynatorem sieci podczas diagnoz i przygotowania PWS • Tworzenie i dobór narzędzi monitorujących PWS • Bieżący monitoring realizacji PWS • Przygotowanie kwartalnych raportów z realizacji PWS • Raport końcowy z realizacji PWS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA:

• Wspólnie z radą pedagogiczną podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkoły - określa obszary i zasięg wspomagania. • Diagnozuje potrzeby szkoły/przedszkola oraz przygotowuje roczny plan wspomagania we współpracy z SORE • Uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach • Wdraża nowe umiejętności i wypracowane procedury • Udziela informacji zwrotnej • Bierze udział w podsumowaniu podjętych działań • Wykorzystuje efekty RPW w dalszej pracy szkoły/przedszkola Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Biuro Projektu: Urząd Miasta Chełm Wydział Oświaty, pok. 42A ul. Lubelska 65 22-100 Chełm tel. 82 564 09 00 e-mail koordynatora projektu: beata.wojcik@chelm.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Holistyczne wsparcie placowek miasta chelm  

http://xoxo.hekko.pl/um/files/Holistyczne_wsparcie_placowek_Miasta_Chelm.pdf

Holistyczne wsparcie placowek miasta chelm  

http://xoxo.hekko.pl/um/files/Holistyczne_wsparcie_placowek_Miasta_Chelm.pdf

Advertisement