Page 1

Groen is... Dier & Welzijn Groene economie

Groene techniek Bloem & Design

&meer Groen & Recreatie

Plant & Productie

Voeding & Gezondheid

Bloem & Design

Groene economie

Groene techniek

2013 - 2014

Leeuw

arden

Dier & Welzijn

VMBO-groen is onderdeel van


Inhoudsopgave 1. Schoolkenmerken 1.1 Richting van de school 1.2 College van Bestuur 1.3 Ondernemingsraad (OR), Ouderraad (OUR) en Deelnemersraad (DR) 1.4 School Advies Raad (SAR) en klankbordgroepen 1.5 Leerling-participatie 1.6 Schoolleiding 1.7 Uitgangspunten VMBO-groen Nordwin College 1.8 Uitstroom van de VMBO-groen leerlingen 1.9 Onderwijsvisie VMBO-groen Leeuwarden 1.10 Sociale integratie en burgerschap 1.11 Verkeerseducatie 1.12 ECO school 1.13 Leerlingenstatuut, klachtenregeling en taalcode Fries 2. 2.1 2.2 2.3

Aanbod VMBO-groen Aanname en toelating Leerwegen en opbouw onderwijs Lessentabel

3. 3.1 3.2 3.3

Kwalitatief goed onderwijs Goed kan beter Resultaten Contacten met bedrijfsleven en instanties

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

De dagelijkse schoolpraktijk Groepsindeling en lessen Praktijklessen/stage en stagebegeleiding Ondersteuning bij taal en rekenen en andere trainingen Interne leerlingbegeleiding Externe leerlingbegeleiding Overgangsnormen en wijziging leerweg Examinering Activiteiten

5. 5.1 5.3 5.3 5.4

Praktische zaken Afmelden Roosterwijzigingen en lesuitval Trein en bus Schoolverzuim

6. Een gezonde, groen en veilige school 6.1 Schoolregels 7.

Contacten school - thuis

8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

Praktisch en zakelijke informatie Schoolboeken Schoolkosten Schoolbenodigdheden Overzicht mentoren Data en lestijden Overzicht medewerkers

2

Beste leerling, In deze schoolgids vind je informatie over onze school. Die informatie is voor jou en voor je ouder(s)/verzorger(s). In het eerste deel staat algemene informatie over school en organisatie, in het tweede deel vind je informatie over de dagelijkse gang van zaken, de lessen en de hulp die we je op school kunnen bieden. In het derde deel staat informatie over financiĂŤle zaken, verzekeringen en de bereikbaarheid van school en docenten. Voor de schoolregels vraag ik speciaal je aandacht. Wij willen een school zijn waar iedereen zich prettig en veilig voelt, waar we rekening houden met elkaar en met onze omgeving. Daar moeten we dus samen voor zorgen. We willen een groene en duurzame school zijn. Daarom hebben we ons ook voorgenomen om dit schooljaar de Groene Vlag van ECO schools te halen. Vorig schooljaar hebben we al het bronzen en zilveren certificaat gehaald. De Groene Vlag van ECO schools is hĂŠt internationale keurmerk voor duurzame scholen. Een nieuw schooljaar, misschien een nieuwe school. Elk jaar, elke dag is een nieuwe kans, een nieuwe uitdaging, om te leren, om te leren werken, om samen te werken, om zelfstandiger te werken; kortom om je verder te ontwikkelen. Onthoud waar je deze gids kunt vinden. In de loop van het jaar zoek je vast nog wel eens wat op. Ik wens jou en je ouder(s)/verzorger(s) namens al ons personeel een goed en succesvol jaar. M. Spiertz, directeur


1. Schoolkenmerken 1.1 Richting van de school Nordwin College verzorgt VMBO-groen en MBO GROEN opleidingen en biedt op vele terreinen cursussen voor volwassenen. Onderwijs wordt verzorgd in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek. Nordwin College is een samenwerkingsschool van algemeen en bijzonder onderwijs. Voor Nordwin College, VMBO-groen Leeuwarden is respect voor ieders mening en geloofsovertuiging het uitgangspunt, uitgaande van de algemeen geldende normen en waarden in onze samenleving. Wij zijn een pluriforme school, verschillen ervaren wij als een verrijking van het leer-, werk- en leefklimaat. 1.2 College van Bestuur Het College van Bestuur van Nordwin College bestaat uit: De heer T. Stierhout en mevrouw A. van den Broek. Naast het College van Bestuur heeft Nordwin College een Raad van Toezicht. Het adres van College van Bestuur en Raad van Toezicht: Nordwin College Postadres: Postbus 675, 8901 BL Leeuwarden Bezoekadres: Gardeniersweg 2, Leeuwarden Tel.: (058) 253 40 00 Fax: (058) 253 40 99 1.3 Ondernemingsraad (OR), Ouderraad (OUR) en Deelnemersraad (DR) Nordwin College heeft drie organen voor inspraak en medezeggenschap. Deze raden spreken met het College van Bestuur over belangrijke besluiten binnen Nordwin College, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid. De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers. De Ouderraad (OUR) bestaat uit ouders/verzorgers van VMBO-leerlingen en de Deelnemersraad (DR) bestaande uit studenten MBO. De ouderraad is gesprekspartner voor het college van bestuur als het gaat om bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen in het VMBO , inspelen op de krimp van leerlingenaantallen waarmee we te maken krijgen, de schoolkosten en de kwaliteit van het onderwijs. In de (centrale) ouderraad zitten ouders vanuit de schooladviesraden van onze locaties Leeuwarden, Sneek, Buitenpost en Heerenveen. Als u ook wilt meedenken over het beleid en de keuzes van de school van uw zoon of dochter - en eventueel ook deel wilt uitmaken van de Ouderraad - kunt u uw belangstelling voor de SchoolAdviesRaad aangeven bij de directeur van de school. Nadere informatie kunt u krijgen bij ouders die nu in de SchoolAdviesRaad en evt. in de Ouderraad zitten: Voor onze locatie zitten in de Ouderraad:

1.4 School Advies Raad (SAR) en klankbordgroepen SAR Iedere VMBO-groen school van Nordwin College heeft een School Advies Raad. De School Advies Raad van onze school bestaat uit acht leden: • vier ouder(s)/verzorger(s) (voor elk leerjaar één); • twee leden vanuit de agrarische sector/bedrijfsleven; • één lid vanuit een algemeen maatschappelijke achtergrond. De SAR heeft zich tot taak gesteld het schoolbeleid te volgen en de school te ondersteunen. De raad heeft vooral een adviesfunctie. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele zaken besproken. Op een aantal bijeenkomsten wordt een speciaal onderwerp besproken met docenten die in hun werk daarbij betrokken zijn. Onderwerpen van het afgelopen jaar waren o.a. deelname aan ECO schools, inzet op duurzaamheid, financieel beleid en bezuinigingen, uitslag van tevredenheidsonderzoeken en de resultaten van de school en de handelingsplannen voor leerlingen. Drie ouderleden van de SchoolAdviesRaad maken deel uit van de Ouderraad van Nordwin College. Ook leggen we aan de SchoolAdviesRaad verantwoording af over de uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage.

- Mevr. M. Rauwerda. Er zijn bij het verschijnen van deze schoolgids twee vacatures.

3


De leden van de SAR zijn: • Ouder/verzorger leerjaar 1, vacature • Mevr. M. Rauwerda, leerjaar 1, lid Ouderraad, moanna@live.nl • Dhr. K. Tulner, leerjaar 3, klaastulner@chello.nl • Ouder/verzorger leerjaar 4, vacature • Dhr. A. Grond, bedrijfsleven, grond248@planet.nl • Dhr. J. de Groot, bedrijfsleven, janensity@home.nl • Corrie Dam, maatschappelijke organisatie, corneliscke.dam@versatel.nl Postadres: School Advies Raad VMBO-groen Leeuwarden Postbus 831, 8901 BP Leeuwarden Klankbordgroepen Wij vinden het belangrijk om de ervaringen en meningen van ouder(s)/verzorger(s) te horen. Daarvoor is er een klankbordgroep voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2) en een klankbordgroep voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4). De klankbordgroepen vergaderen twee of drie keer per jaar met docenten en teamleider. Er is een bijeenkomst gezamenlijk met de School Advies Raad (SAR). In de klankbordgroep kunnen per klas maximaal twee ouders zitting hebben. De verslagen van de bijeenkomsten staan in de nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Voor elke vakantie krijgen ouders/verzorgers een nieuwsbrief. 1.5 Leerling-participatie We vinden het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij school. Ook willen we graag weten wat zij van de school vinden. Daarom betrekken we de leerlingen bij de gang van zaken op school. Hiertoe voeren de teamleiders tweemaal per jaar een gesprek met een wisselende groep van leerlingen. Daarnaast kan de schoolleiding, indien daar aanleiding voor is, een gesprek organiseren met specifieke groepen leerlingen om te kijken hoe zij bepaalde veranderingen en ontwikkelingen ervaren. Ook nemen we tweejaarlijks een tevredenheidsenquête en een veiligheidsenquête (HALT) af. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in onze jaarlijkse beleidscyclus.

1.6 Schoolleiding De schoolleiding bestaat uit: • mevr. M. Spiertz, directeur • dhr. M. Kleefstra, teamleider algemene zaken en teamleider onderbouw • dhr. M. Zijlstra, teamleider bovenbouw • mevr. J. van Raan, teamleider MBO GROEN 1&2

1.7 Uitgangspunten VMBO-groen Nordwin College Het is ons doel om leerlingen een plezierige schoolloopbaan te bieden en de school te laten afronden met een zo goed mogelijk resultaat. Om dit te realiseren en om alle leerlingen succesvol te laten uitstromen zijn door Nordwin College de volgende uitgangspunten voor het VMBO-groen geformuleerd. Het VMBO-groen van Nordwin College • stelt de leerling centraal en richt het onderwijs hier op in; • biedt leerlingen brede uitstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen; • biedt leerlingen een goede begeleiding om de opleiding succesvol af te ronden; • onderkent verschillen in aanleg en tempo van leerlingen en past dit toe in het onderwijs; • geeft ruim baan voor werken en leren met digitale middelen; • ontwikkelt zelfredzaamheid van leerlingen; • gaat uit van een gezonde en veilige school voor leerlingen; • gaat uit van een samenleving die multicultureel, internationaal gericht en voortdurend in beweging is; • inspireert leerlingen hun talenten te ontwikkelen, zodat zij waardevol zijn voor zichzelf, voor een leefbare en gezonde wereld en een duurzame economie; • geeft de leerling vanaf het derde jaar de keuze uit een van de ‘leerwegen’: VM2 = doorlopende leerlijn naar MBO, de Basisberoepsgerichte Leerweg, de Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Gemengde/Theoretische Leerweg.

4


1.8 uitstroom van de VMBO-groen leerlingen Onze leerlingen van klas 4 hebben de afgelopen jaren gekozen voor: MBO-opleidingen, niveau 1 t/m 4 • • • • • • • • • • • • •

Beveiliging Bloem en Design Dienstverlening en Gezondheidszorg Dierverzorging Economie en Administratie Economie/detailhandel Groene ruimte Horeca Juridische dienstverlening Loonwerk en Cultuurtechniek Milieukunde Onderwijsassistent Paardenopleiding

• • • • • • • • • • • •

Plantenteelt (landbouw) Plantenteelt (tuinbouw) Recreatie Sociaal Pedagogisch Werk Sportopleiding (CIOS) Techniek Transport en Logistiek Verzorging Vormgeving/design Veehouderij Voeding (Levensmiddelentechnologie) Natural Design

1.9 Onderwijsvisie VMBO-groen Leeuwarden Veilig, groen en eruit halen wat erin zit! In onze lessen en activiteiten geven we die woorden zo goed mogelijk inhoud te geven. Wij willen een veilige school zijn, een school waar iedere leerling en medewerker zich thuis voelt en zich gerespecteerd en gewaardeerd weet. Wij willen een groene school zijn, een school met zorg en respect voor alles wat leeft. Ieder mens heeft unieke capaciteiten, wij vinden het een uitdaging leerlingen zo te laten leren dat zij die kunnen ontdekken en ontwikkelen. De kernpunten van ons groene onderwijsconcept zijn: Kennis opdoen, vaardigheden ontplooien en het ontwikkelen van zelfvertrouwen en inlevingsvermogen; daar draait het op het Nordwin College VMBO-groen Leeuwarden om. We willen daarom een zo veilig mogelijke sfeer creëren. We werken hard aan het opbouwen van een vertrouwensband, tussen docenten en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Dit vertrouwen baseert zich op het feit dat we enerzijds heldere grenzen trekken en anderzijds luisteren naar het individuele verhaal van iedere leerling. Daarnaast zien we het belang van een optimistische levenskijk. Door leerlingen kansen en mogelijkheden voor te spiegelen willen we hen stimuleren om geluk te ervaren, zich als mens ‘gelukt’ te voelen. We benadrukken elkaars sterke kanten. Het idee dat leerlingen recht hebben op mensen om zich heen met een positieve levenshouding wordt breed door het team onderschreven.

ander kritische vragen te stellen, zodat een onderzoekende levenshouding vorm krijgt. Om leerlingen optimaal te ondersteunen bij het leren en bij het tot ontplooiing komen, is het noodzakelijk dat de onderwijsbegeleiders gericht zijn op het welzijn van de leerlingen. De manier waarop onze zorg is georganiseerd weerspiegelt dit uitgangspunt. De zorg is preventief en ondersteunend gericht. Er is sprake van een geïntegreerde begeleiding op het gebied van onderwijsleerproblemen en op het gebied van studie- en beroepskeuze processen. Bij onderwijsleerproblemen worden er vaste procedures gehanteerd, zodat het tijdig bieden van hulp gewaarborgd is. Docenten worden gestimuleerd in het ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van coaching en communicatie. Concluderend in de woorden van het Nordwin College VMBO-groen Leeuwarden betekent deze visie: een groene en veilige school bieden en bij leerlingen ‘eruit halen wat er in zit’.

In de dagelijkse praktijk vertaalt deze visie zich naar een didactiek die zo is ingericht dat leerlingen in een contextrijke leeromgeving en op een uitdagende, actieve manier kennis en vaardigheden verwerven. Nieuwsgierig leren noemen we dat. Het pedagogisch klimaat is er op gericht leerlingen te oefenen in competenties als samenwerken, zelfstandigheid, leren leren, enzovoort. Onze school wil meer dan kennis en competenties ontwikkelen; de leerling moet zich als mens kunnen ontplooien. In de pedagogische aanpak staat daarom ook het spiegelen van gedrag centraal en het her- en erkennen van emoties, zodat de leerling zelfinzicht ontwikkelt. Respect en begrip voor een ander brengen we aan de orde door leerlingen vertrouwd te maken met andere denkwerelden. Tot slot hoort daarbij dat de leerling het vertrouwen krijgt om zichzelf en die

5


1.10 Sociale integratie en burgerschap Onder sociale integratie wordt verstaan het bevorderen van de relatie tussen de school als instituut en de gemeenschap, alsook de relatie tussen de individuele leerlingen en de maatschappij. Onze school investeert veel in deze relatie. De maatschappij wordt op een concrete manier binnen de school gehaald en de school manifesteert zich ook nadrukkelijk naar buiten. Door sociale integratie naast burgerschapsvorming te plaatsen willen we als school onze eigen bijdrage leveren aan het verstevigen van de sociale cohesie. Wij doen dat door de leerlingen wegwijs te maken in de complexe samenhang van de maatschappij en hen te leren zich daar vrij in te bewegen. Sociale integratie en burgerschapsvorming worden op onze locatie geïntegreerd uitgedragen. Dat wil zeggen dat deze onderwerpen niet binnen één vakgebied zijn ondergebracht, maar dat zowel de schoolleiding als de docenten van de verschillende secties zich bewust zijn van hun vormende rol op dit gebied. In het curriculum wordt deze visie zichtbaar gemaakt in onder meer het reguliere lesaanbod, projecten, (maatschappelijke) stages, gastlessen, buitenschoolse activiteiten en in tal van andere activiteiten en contacten.

1.11 Verkeerseducatie Iedere dag fietsen ruim 400 leerlingen de route van en naar onze school. Uit onderzoek blijkt dat jongeren in het algemeen een groter risico lopen op verkeersongevallen. Om dit risico zo klein mogelijk te maken besteed Nordwin College locatie VMBO-groen Leeuwarden expliciet veel aandacht aan verkeersveiligheid. Op 24 september 2012 ontvingen we daarvoor het Verkeersveiligheidlabel Fryslân. Dit label wordt alleen toegekend aan scholen die jaarlijks verkeerslessen en andere activiteiten rondom verkeer en veiligheid organiseren en deze activiteiten, zoals fietscontrole, vastleggen in een zogenaamd Verkeerseducatieplan. 1.12 ECO school We willen een groene en duurzame school zijn. Daarom hebben we ons ook voorgenomen om dit schooljaar de Groene Vlag van ECO schools te halen. Vorig schooljaar hebben we al het bronzen en zilveren certificaat gehaald. De Groene Vlag van ECO schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Er is een ECO team van leerlingen, personeel en ouders/verzorgers. Het ECO team coördineert aller activiteiten. Dit schooljaar werken we aan: • het thema duurzaamheid als onderwerp in lessen en projecten; • de gezonde kantine; • bekendheid van ons beleid en onze activiteiten bij ouders/verzorgers; • een ECO code die alle leerlingen kennen. 1.13 Leerlingenstatuut, klachtenregeling en taalcode Fries Nordwin College heeft een leerlingenstatuut en een klachtenregeling. Deze liggen ter inzage bij de administratie. Er is binnen Nordwin College een taalcode Fries afgesproken. Deze taalcode ligt ter inzage.

6


2. Aanbod VMBO-groen 2.1 Aanname en toelating Alle leerlingen van de basisschool, met een passend advies, zijn in principe toelaatbaar tot het VMBO-groen. Bij de toelating werken wij volgens de systematiek van de Plaatsingswijzer. Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Meer en actuele informatie is te vinden op de website: http://www.frieseplaatsingswijzer.nl. Sommige leerlingen komen in aanmerking voor LWOO (LeerWeg Ondersteundend Onderwijs). Als niet alle gegevens voor de aanvrage voor LWOO bekend zijn, maken de leerlingen die dit betreft op onze school alsnog de testen die daarvoor nodig zijn. Bij instroom in klas 2 t/m 4 is er een gesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s). De toelatingscommissie bepaalt vervolgens de toelating en de eventuele voorwaarden. Ook bepaalt zij of de leerlingen getest moeten worden om het beginniveau vast te stellen, leerachterstanden te onderkennen of om toelating tot het LWOO aan te vragen. Vanzelfsprekend is er altijd overleg met de school waar de leerling vandaan komt. Om de kwaliteit van ons onderwijs vast te houden, is het nodig het aantal leerlingen in overeenstemming te houden met onze mogelijkheden. Daarvoor werken we met een toelatingsprotocol voor alle leerjaren. Kern daarvan is dat we per jaar het maximaal aantal vrije leerlingplaatsen vaststellen en daarbij de procedure voor toelating volgen bij overinschrijving. De procedure is op te vragen via de schooladministratie. Regionale Verwijzings Commissie (RVC) Leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of LeerWegOndersteunend Onderwijs (LWOO) moeten door de school worden aangemeld bij de Regionale Verwijzings Commissie (RVC). De RVC beslist of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of praktijkonderwijs. Als u tegen deze beslissing bezwaar wilt indienen kunt u zich richten tot: • Bezwaarcommissie van de RVC Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten Tel: (088) 020 04 50, bgg: (088) 020 03 00 • Ambtelijk secretaris RVC Dhr. J. R. de Boer Tel: (088) 020 04 50, email: rvc-vo@regiofryslan.nl

2.2 Leerwegen en opbouw onderwijs De ‘groene school’ in Leeuwarden biedt voor leerlingen de volgende mogelijkheden: Klas 1 en 2, onderbouw Het onderwijs is gericht op het behalen van de kerndoelen van de onderbouw en op Praktische Sectororiëntatie. Basiskenmerken voor onze manier van leren en werken zijn o.a.: de leerling leert actief, de leerling leert zelfstandig, de leerling leert samen met anderen. Een aantal vakken wordt aangeboden in leergebieden. Op deze manier ervaart de leerling meer samenhang in de leerstof. Naast het leren uit de boeken is de leerling bezig met onderzoeksvragen, thema’s, projecten, computeropdrachten en betekenisvolle opdrachten. De leerlingen worden ingedeeld in grotendeels homogene groepen op basis van de plaatsing door de toelatingscommissie. Klas 3 en 4, bovenbouw Leerwegen In klas 3 en klas 4 heeft de leerling een keuze gemaakt voor een sector en een leerweg. Aan het eind van de tweede klas krijgen leerlingen hiervoor een schooladvies. Onze school biedt binnen de sector ‘landbouw’ de volgende leerwegen en mogelijkheden aan:

7


• Basisberoepsgerichte Leerweg (BL)* Er wordt examen gedaan in negen vakken waarvan twee beroepsvakken. Het examen wordt afgesloten op het kernniveau. Via deze leerweg kan de leerling naar een MBO-opleiding (Middelbaar BeroepsOnderwijs) niveau 2.

Een school waar jij je thuis voelt

8

• LeerWerkTraject (LWT), een variant op de Basisberoepsgerichte Leerweg Via de LeerWerkTrajecten worden leerlingen in een combinatie van leren en werken voorbereid op doorstroming naar een MBO-opleiding (niveau 1 en 2). Leerlingen kunnen vanaf klas 3 in aanmerking komen voor een LeerWerkTraject. De leerlingen gaan dan minder naar school. In plaats daarvan gaan ze stagelopen op een leerbedrijf. Een LeerWerkTraject omvat minder vakken; naast de verplichte vakken Nederlands, ICT en een beroepsgericht vak komen vakken aan de orde die belangrijk zijn voor een succesvolle doorstroming naar het MBO. Door middel van een LeerWerkTraject kan het diploma van de Basisberoepsgerichte Leerweg (BL) met de aantekening ‘LeerWerkTraject’ gehaald worden. • Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL)* Het examen wordt gedaan in zeven algemene vakken en twee beroepsvakken. De algemene vakken omvatten het kerndeel en een verrijkingsdeel. De beroepsvakken worden afgesloten op het hoogste niveau. Via deze leerweg kunnen leerlingen naar een MBO-opleiding niveau 3 of 4. • Gemengde/Theoretische Leerweg (GTL)* De leerlingen sluiten vijf algemene (theoretische) vakken en drie andere vakken af op het hoogste niveau. Via deze leerweg kan de leerling naar een MBO-opleiding niveau 4. In de Gemengde Leerweg (GL) bestaat de mogelijkheid om examen te doen in een extra theoretisch vak (Duits). Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor het behalen van het TL (Theoretische Leerweg) diploma, waardoor een rechtstreekse doorstroom naar de Havo mogelijk is. Dit is de GL+ variant. Vakrichtingen In de derde klas volgen de leerlingen lessen in de zeven vakrichtingen: Bloem & Design, Groen & Recreatie, Plant & Productie, Dier & Welzijn, Voeding & Gezondheid, Groene economie en Groene techniek In klas 4 volgen de leerlingen les in de twee door hen uitgekozen examenvakken. Maatwerk Het is voor leerlingen in alle leerwegen mogelijk om één of meerdere vakken op een niveau hoger te volgen en op dat niveau examen te doen. Voor dit vak/deze vakken ontvangt de leerling bij slagen een aantekening bij het diploma.


Lesuren: instructie en stamgroep

Keuzevak

2.2 Lessentabel Leerjaar

Leerjaar 1 1BL

1KL

Leerjaar 2 1GL

2BL

2KL

Leerjaar 3 2GL

Klas/groep

3BL

3BL

3KL

LWT

Leerjaar 4 3GL

4BL

TL

LWT

4BL

4KL

4GL TL

VM2

VM2

Nederlands/Fries

4

4

4

3

3

3

3

3

4

4

4

5

Engels

3

3

3

3

3

3

2

2

3

4

4

5

2

2

2

3

Duits

3

Wiskunde

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

5

Biologie

3

3

3

3

3

3

2

2

4

4

4

4

Nask

3

3

3

3

3

3

2

2

4

4

4

4

Mens en Maatschappij

3

3

3

3

3

3

1

1

1

2

2

2

8

8

4

Economie

2

Maatschappijleer

1

Communicatie/AVO Beeldende vorming

1

1

6 3

3

3

3

3

6

3

CKV

1

1

1

Kunst & Cultuur/Techniek

4

4

4

4

3

3

2

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Praktische SectororiĂŤntatie

3

3

3

4

3

3 9

9

4

7

7

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33

33

36

Praktijkvakken

12

Stage

Taal en rekenen/trainingen

2

2

2

2

2

2

Begeleiding

1

1

1

1

1

1

Mentoruur

1

1

1

1

1

1

totaal lessen

36

36

36

36

36

36

12

1

18

1

1

1

36

36

37

18

Onderwijstijd In een schooljaar voldoen we aan de verplichte onderwijstijd. Er staan meer uren gepland, zodat lesuitval door ziekte of vergadering wordt gecompenseerd. Bovendien is er op de meeste uren een docent lesvrij, zodat ook daarmee uitval teruggedrongen wordt. In het lesrooster staat een lesuur extra avo (stamgroep) gepland, waardoor de stamgroepsdocenten 1 keer per vijf weken een dagdeel kunnen overleggen. Tussenuren worden zoveel mogelijk vermeden, bij ziekte en vergaderingen worden aangepaste lesroosters gemaakt.

9


3. Kwalitatief goed onderwijs 3.1 Goed kan beter Directies, docenten en andere medewerkers van Nordwin College VMBO-groen werken continue aan verbetering. Waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn voeren we die door. Zo zorgen we dat leerlingen goed onderwijs blijven krijgen. Docenten volgen na- en bijscholingen om goed te kunnen blijven presteren en steeds het beste uit leerlingen te halen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen in het coachen van leerlingen en elkaar, geven van feedback, toetsing en klassenmanagement. De kwaliteit van onze leerlingenzorg wordt jaarlijks door een projectgroep van Cenzore onderzocht en gewaardeerd. Op de beleidsdagen evalueert de schoolleiding onder meer de voor dat jaar afgesproken actiepunten. Hierbij worden de meningen en ervaringen van het onderwijzend en niet onderwijzend personeel meegenomen. Ervaringen van leerlingen zijn voor ons net zo belangrijk. Daarom vragen we leerlingen geregeld naar hun ervaringen op school. Uitkomsten hiervan gebruiken we om verbeteracties in gang te zetten. Verder vinden er docentevaluaties plaats. Daarbij kunnen ook klassen worden ingeschakeld. Op verzoek van de schoolleiding geven zowel de klankbordgroepen in onder- en bovenbouw als de School Advies Raad (SAR) regelmatig hun ervaringen en opvattingen om ons onderwijs te verbeteren en aan te passen. Na een ouderavond vragen we de ouders/verzorgers naar hun mening over school. De stagebieders krijgen jaarlijks een vragenlijst. Vanzelfsprekend zijn ook reacties van individuele leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom. Mentoren en schoolleiding horen ze graag!

3.2 Resultaten Onze school heeft, net als alle Leeuwarder scholen, het convenant van de Gemeente Leeuwarden ‘Nee, tegen geweld’ ondertekend. De school heeft daarom ook contact met de politie. De school neemt deel aan het LEJA overleg (Lokaal Educatieve Jeugdagenda) in Leeuwarden. Tweejaarlijks wordt onder leerlingen de Veiligheidsthermometer van Bureau Halt afgenomen.

Verwijsindex Resultaten van VMBO-groen Leeuwarden Geslaagd voor een VMBO-groen diploma 2010-2011: 94% Geslaagd voor een VMBO-groen diploma 2011-2012: 99% Geslaagd voor een VMBO-groen diploma 2012-2013: 96,5% Al onze opleidingen vallen sinds schooljaar 2013-2014 weer onder het basistoezicht van de inspectie. Onze resultaten zijn goed; naar verwachting voor de meeste vakken op of boven het landelijk gemiddelde. U kunt hierover meer informatie vinden op www.onderwijsinspectie.nl De gegevens van onze school zijn ook gepubliceerd op Vensters voor Verantwoording. www.schoolvo.nl. De doorstroompercentages zijn hoog: in plaats van zittenblijven kiezen we, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s), liever voor maatwerk. Dat betekent dat leerlingen die minder goede resultaten halen kunnen overgaan naar een vervolgklas met een ander niveau.

10


3.2 Contacten met bedrijfsleven en instanties Samenwerkingsverband Onze school neemt deel aan Cenzore (zie ook bij 3.1). Gemeente De school neemt deel aan het LEJA overleg (Lokaal Educatieve Jeugdagenda) in Leeuwarden. Tweejaarlijks wordt onder leerlingen de Veiligheidsthermometer van Bureau Halt afgenomen. Verwijsindex Op 1 augustus 2004 trad in de Gemeente Leeuwarden de Zorgmonitor (tegenwoordig Verwijsindex genoemd) in werking. De Verwijsindex brengt de doorgaande zorglijn van zorg- en risicojongeren van 0 - 23 jaar in beeld en levert beleidsinformatie op voor management van de scholen en de Gemeente Leeuwarden. In een aantal voorgeschreven gevallen dienen wij als school leerlingen te melden bij de Verwijsindex. Bedrijfsleven Voor de stages in klas 3 en 4 hebben wij goede contacten met het bedrijfsleven in onze regio. Het bedrijfsleven is ook vertegenwoordigd in de School Advies Raad. Onderwijs en instellingen Ter ondersteuning van ons onderwijs hebben we contacten met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) in Utrecht, Cedin, het CITO, Stenden Hogeschool, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, ECNO in Groningen, VNN (Verslavingszorg Noord Nederland), TÛMBA en Fier Fryslân in Leeuwarden. Voor extra ondersteuning en advies in de leerlingbegeleiding zijn er contacten met: Cenzore en o.a. het adviesbureau voor studie en beroep Compaz, RENN 4/Sensor, de Sluisgroep, GCO, GGD, bureau HALT, Bureau Jeugdzorg (BJZ) en de Gemeente Leeuwarden. Maatschappelijk werk en Jongerenwerk Met Sinne en Welzijn (welzijnsinstelling op het gebied van maatschappelijk werk in Leeuwarden) zijn er contacten met (school)maatschappelijk werk. Vanuit deze organisatie komt er ook wekelijks een jongerenwerker op school.

11


4. De dagelijkse schoolpraktijk 4.1 Groepsindeling en lessen Klas 1 en 2, onderbouw De leerlingen worden ingedeeld in grotendeels homogene groepen. Een deel van de lestijd zitten de leerlingen in een stamgroep: een stamgroep is gevormd uit meerdere klassen. Dit is het geval bij de leergebieden Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, natuur-scheikunde en mens en maatschappij. Aan de hand van een weekplanner werken de leerlingen zelfstandig of samen met anderen aan opdrachten. Er zijn meerdere docenten in het lokaal aanwezig om de leerlingen te ondersteunen bij hun taken. De leerlingen hebben één of meerdere lesuren per week een aparte instructie/ oefenles voor Nederlands, wiskunde en Engels, biologie, nask en mens en maatschappij. Dit gebeurt in een instructielokaal en/of in een kleinere groep (vaak in klassenverband). Door deze manier van werken kan er goed ingespeeld worden op de verschillende leerstijlen en begeleidingsvragen van leerlingen. Aan bod hierbij komen o.a.: individuele begeleiding, in groepjes iets uitzoeken, instructiemomenten, stiltemomenten en extra uitleg bij een onderwerp. Door middel van individuele gesprekken met de leerling is er veel aandacht voor leerprocesbegeleiding. Daarnaast is er aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerling. Het overige deel van de lestijd zitten de leerlingen in klassen of groepsverband bij elkaar. Dit is het geval bij de leergebieden kunst en cultuur en lichamelijke oefening. De kader- en gemengde klassen in leerjaar 2 krijgen ook 2 uur Duits. Bij de Praktische Sectororiëntatie (groen/ dier/voeding) streven we naar groepen van maximaal zestien leerlingen. Klas 3 en 4 bovenbouw De werkwijze in de bovenbouw verandert enigszins in vergelijking met de onderbouw: er zijn minder uren in de stamgroep (basis- en kaderklassen twee dagdelen; gemengde leerwegklas 3 dagdelen) en er zijn meer lessen in een instructielokaal. De AVO vakken (Nederlands, Engels, Duits, maatschappijleer, wiskunde, natuur-/scheikunde, biologie en economie (alleen voor de gemengde leerwegklas)) worden zowel in de stamgroep als in het een instructielokaal gegeven. In de stamgroepen van leerjaar 3 en 4 wordt net als in de onderbouw gewerkt met weekplanners.

4.2 Praktijklessen/stage en stagebegeleiding Praktijklessen In klas 1 t/m 4 heb je elke week een aantal uren praktijklessen. Bij de praktijklessen is goede werkkleding VERPLICHT. Dat is nodig voor je eigen veiligheid. Zorg er daarom voor dat je passende kleding en schoenen aan hebt of aan kunt trekken. Je krijgt per vak aanwijzingen van je docent. Bij sommige vakken heeft de school werkkleding. Het is verplicht de aanwijzingen van je docent te volgen en de werkkleding en indien nodig veiligheidsschoenen te dragen. Stagecoördinator en stagebegeleider Dhr. J. Visser coördineert de stage. Elke leerling heeft een stagebegeleider die contact houdt met het bedrijf waar je stage loopt en bij wie je met opmerkingen en vragen terecht kunt. Aan het begin van het schooljaar krijg je een boekje waar alles over de stage in staat en begin je met een aantal lessen over veiligheid. Stagebedrijf Tijdens de stage ben je op een bedrijf. Op een bedrijf zijn er allerlei soorten werkzaamheden. We verwachten van je dat je het opgedragen werk netjes en goed uitvoert. Voor werkkleding en veiligheidsschoeisel zorg je zelf. Je loopt in principe stage op een bedrijf dat bekend is op school. Op de website www.aequor.nl kun je stageadressen vinden. Je legt zelf de contacten en maakt zelf de afspraken. In de eerste weken van het schooljaar heb je daar op de stagedag tijd voor. In klas 3 en klas 4 BL en KL loop je een dag stage in de week.

12


In klas 3 en klas 4 GL heb je blokstages. Bij het LWT/VM2 maakt de stage twee dagen in de week onderdeel uit van het lesprogramma (zowel in klas 3 als 4). De opleidingsbedrijven moeten passen bij de gekozen vakrichtingen. Op je stagebedrijf maak je opdrachten. Deze worden beoordeeld door je vakdocent en ze moeten uiterlijk veertien dagen na afloop van je stage worden ingeleverd. Veiligheidsmodule Voordat je aan de stage mag beginnen, moet je eerst een veiligheidsmodule volgen. Hierin komen zaken als Arbo, veiligheid, aansprakelijkheid en overige belangrijke zaken met betrekking tot de stage aan de orde. Deze module moet met een voldoende worden afgesloten. Maatschappelijke stage (klas 3) In klas 3 lopen de leerlingen een maatschappelijke stage van 40 uur. Deze stage is wettelijk verplicht. De maatschappelijke stage kun je doen in de derde stageperiode. Ook is het mogelijk de maatschappelijke stage in de loop van het schooljaar op avonden en/of in weekenden te doen, dan hoef je in de laatste periode op de stagedag geen stage meer te lopen. Klas 3 LWT/VM2 en de leerlingen van de GTL doen (een deel van) de maatschappelijke stage in de jaarlijkse werkweek. Op de site www.keiindemaatschappij.nl is veel informatie te vinden over de maatschappelijke stage. Ook staan hier adressen op waar je je maatschappelijke stage kunt vervullen.

STAGEPERIODES Klas 3 BL en KL Periode 1 week 40 t/m week 50 Periode 2 week 2 t/m week 17 Periode 3 week 20 t/m week 25 De laatste periode is voor de maatschappelijke stage, tenzij de leerling 40 klokuren in de loop van het jaar aan maatschappelijke stage heeft besteed. Klas 3 GL Blokstage in week 15 Maatschappelijke stage: 24 klokuren in de werkweek en 16 klokuren daarbuiten. Klas 4 BL en KL Periode 1 week 38 t/m week 50 Periode 2 week 2 t/m week 13 Klas 4 GL Blokstage in week 50 De periode indeling kan in overleg met de stagebegeleider aangepast worden. Leerlingen in leerjaar 3 BL en KL moeten minimaal 24 weken stagelopen op een bedrijf en leerlingen van klas 4 BL en KL minimaal 20 weken.

4.3 Ondersteuning bij taal en rekenen en andere trainingen Omdat onze leerlingen aan de hogere eisen voor taal en rekenen moeten voldoen krijgen de leerlingen extra ondersteuning voor taal en rekenen, o.a. door inzet van het programma Score waar leerlingen ook thuis mee aan de slag kunnen. Leerlingen kunnen extra hulp en uitleg krijgen voor wiskunde of Nederlands of bij het maken van een planning. Er zijn leerlingen die moeite hebben met hun motoriek, faalangst hebben of graag een sociale vaardigheidscursus zouden willen volgen. Daar bieden we regelmatig trainingen voor aan. In leerjaar 1 krijg je tijdens de LO-lessen Rots & Water training. Voor de examens krijgen alle leerlingen per vak examentraining.

4.4 Interne leerlingbegeleiding We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt op school, dan kun je immers ook beter leren. We hebben de leerlingbegeleiding zo geregeld dat er voor allerlei zaken docenten zijn waar je bij terecht kunt.

Mentor Iedere klas of groep heeft een eigen mentor. De mentor houdt van iedere leerling in de mentorgroep de (leer)resultaten en de persoonlijke ontwikkeling in de gaten. Als je problemenhebt kun je altijd terecht bij je mentor. De mentor begeleidt je in allerlei zaken, zowel individueel als in groepsverband. Zo besteedt de mentor onder andere veel aandacht aan hoe je met elkaar omgaat. De mentoren hebben regelmatig overleg met elkaar en met de onder- of bovenbouwteamleider. Onderwerpen van gesprek zijn dan resultaten, gedrag, eventuele afwezigheid, enz. Als het nodig is neemt je mentor contact op met je ouders of verzorgers of nodigt de mentor je uit voor een gesprekje. Soms verwijst de mentor je ook door naar de counselor. Decaan Aan het einde van de tweede klas moet je een leerweg (niveau) en een richting (sector) kiezen. In de derde klas kies je een vakkenpakket en in de vierde klas een vervolgopleiding. Onze decanen, dhr. B. Meetsma (onderbouw) en dhr. M, Veenstra (bovenbouw), helpen je bij het maken van die keuzes en geven advies. De decaan organiseert ook voorlichtingsavonden waar je met je ouder(s)/ verzorger(s) naartoe kunt komen. Counselor en vertrouwenspersoon Met grote en kleine problemen kun je altijd terecht bij dhr. J. Cuperus, onze counselor. Misschien word je gepest, of heb je problemen in de klas met klasgenoten, of problemen thuis, of met een vriendje of vriendinnetje. Dhr. J. Cuperus probeert je te helpen door met je te praten. Als je meer hulp nodig hebt, helpt hij je op weg en maakt afspraken met externe instanties. Je kunt altijd bij hem binnenlopen. Soms vraagt dhr. J. Cuperus je om eens te komen praten. Dan is dat door de mentor, de teamleider, een leraar of je ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. Zorgcoördinator De zorgcoördinator coördineert het zorgbeleid, adviseert de schoolleiding en coacht collega’s bij het uitvoeren van taken op het gebied van de leerlingenzorg. Mevr. G. van Tongeren is de zorgcoördinator, zij vervangt mevr. A. Biemans, die (deels) gedetacheerd is bij het samenwerkingsverband Cenzore, waar ze directeur is. 13


Mevr. A. Wesselius en Dhr. S. bij de Leij zijn onze vertrouwenspersonen. Als je ernstige klachten hebt, kun je die aan de vertrouwenspersoon vertellen. Zij wijzen je de weg naar een oplossing. Elk jaar krijg je een foldertje waarin staat in welke gevallen je naar de vertrouwenspersonen kunt gaan. Als je ouder(s)/verzorger(s) met één van bovenstaande mensen willen spreken, kunnen ze telefonisch een afspraak maken: (058) 284 65 71. De teamleiders De teamleiders vormen samen met de directeur de schoolleiding. In die hoedanigheid zijn zij mede verantwoordelijk voor het onderwijs dat op school gegeven wordt. Elk van de teamleiders geeft leiding aan een deel van het docententeam. Bij ernstige incidenten bepaalt de schoolleiding welke maatregelen er genomen worden (bijvoorbeeld schorsing). De teamleiders zijn lid van het zorgteam. De teamleiders controleren een aantal malen per week de absentie van de leerlingen. Als blijkt dat de leerling ongeoorloofd verzuim heeft gehad, leggen zij strafmaatregelen op en nemen bij herhaaldelijk verzuim contact op met de leerplichtambtenaar. Daarnaast regelen de teamleiders veel praktische zaken zoals contacten met de basisscholen en/of vervolgonderwijs/ MBO-scholen, de aanmelding van de leerlingen, ouderavonden, het leerweg adviesrapport, rapportvergaderingen en leerlingenbesprekingen. • Dhr. M. Kleefstra Teamleider onderbouw (klas 1 en klas 2) Teamleider algemene zaken (onder meer roostering en gebouw) • Dhr. M. Zijlstra Teamleider bovenbouw (klas 3 en klas 4) Testen Om de leerlingen goed te kunnen begeleiden maken we ook gebruik van een aantal testen. In klas 1, 2 en 3 maken de leerlingen testen van het Cito Volg- en adviessysteem (VAS). In klas 1 worden daarnaast screeningstoetsen voor rekenen en taal afgenomen. In klas 2 wordt in bepaalde gevallen de SSAT (Situatie Specifieke Angst Test) afgenomen, een toets die faalangst bij leerlingen in kaart brengt. In klas 1 en 3 zijn er vervolgonderzoeken naar (mogelijke) dyslexie. Om de leerlingen aan het einde van klas 2 een zo compleet mogelijk advies mee te kunnen geven worden de leerlingen getoetst op niveau en motivatie/prestatie en beroepsinteresse. Samen met de schoolresultaten tot dan toe en de bevindingen van de docenten, krijgt de leerling zo een goed onderbouwd advies voor de te kiezen sector en leerweg in jaar 3 en 4. Handelingsplannen Voor de LWOO leerlingen worden individuele handelingsplannen gemaakt op het gebied van leerachterstanden en indien van toepassing op sociaal emotionele problematiek. Voor leerlingen die een LeerlingGebonden Financiering hebben worden individuele handelingsplannen opgesteld. Vanuit het zorgteam kan ook opdracht worden gegeven tot het opstellen van een individueel handelingsplan. De mentor wordt hierin ondersteund door de zorgcoördinator mevr. G. vanTongeren. Dossiervorming Op school wordt in het kader van pedagogische, didactische en zorgdoeleinden aan dossiervorming gedaan. Indien nodig wordt ook informatie aan derden verstrekt. Mocht u hier als ouder(s)/ verzorger(s) bezwaren tegen hebben, dan wordt u verzocht dit, schriftelijk, aan de school door te geven. Besprekingen van resultaten en ontwikkeling Als leerling krijg je op onze school met verschillende docenten te maken. Ook geven onze docenten aan veel leerlingen les. Om te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo snel mogelijk kunnen helpen als er iets aan de hand is, organiseren we regelmatig een bijeenkomst waar we met collega’s leerlingen bespreken. Leerlingbespreking Drie maal per jaar worden alle leerlingen in een leerlingbespreking besproken. Er wordt gekeken naar voortgang en welbevinden. We bekijken met welke leerlingen het goed gaat, welke leerlingen in de gaten moeten worden gehouden en over welke leerlingen afspraken moeten worden gemaakt. In dat laatste geval worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld.

14


Resultatenbespreking De resultaten worden drie keer per jaar in de docentenvergadering vastgesteld. De leerlingen van klas 1 en 2 krijgen een rapport in december, april en juni. Op het derde rapport staan vier cijfers per vak. Het laatste cijfer is het gemiddelde van de drie rapportcijfers. Dit is het overgangscijfer. De leerlingen van klas 3 en 4 krijgen drie maal per jaar cijferlijsten met de resultaten van hun deelSchoolExamens. Mentorenberaad De klassen en de leerlingen worden eens in de vier tot zes weken door de mentoren en de onder- of bovenbouwteamleider besproken. Als er een probleem of hulpvraag is wordt eerst gekeken of de mentor daar iets in kan betekenen (bijvoorbeeld door contact met ouders of een bepaalde docent op te nemen). Als dit niet toereikend is kan het mentorenberaad besluiten de leerling in te brengen in het zorgteam. ZorgAdviesTeam Het zorgteam bespreekt tweewekelijks leerlingen die extra steun of zorg nodig hebben, bijvoorbeeld leerlingen met problemen door ziekte of in de thuissituatie, of leerlingen die moeilijkheden hebben op school, bijv. veel spijbelen, pesten of gepest worden. Het zorgteam bestaat uit de twee teamleiders, dhr. M. Kleefstra, dhr. M. Zijlstra en mevr. G. van Tongeren (zorgcoördinator) en dhr. J. Cuperus, counselor. Vijf maal per jaar is er een ZorgAdviesTeam (ZAT). Namens school hebben mevr. Van Tongeren en dhr. Cuperus hierin een plaats. Andere betrokken personen en instanties zijn: leerplichtambtenaren (gemeente), sociaal verpleegkundige (GGD), orthopedagoog (Cenzore), Bureau Jeugdzorg Friesland (medewerker centrale toegang) en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN, consulent). Het zorgteam onderneemt indien nodig zelf actie of schakelt (externe) deskundigen in. Uw dochter, zoon en/of pupil kan besproken worden in het zorgteam en het ZorgAdviesTeam. Voor bespreking in het ZAT wordt vooraf de schriftelijke toestemming van ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. In sommige gevallen is de handtekening van ouder(s)/ verzorger(s) ook nodig voor bepaalde zorgtrajecten (Rebound, RMC). Als een leerling wordt gemeld bij de Verwijsindex, worden de ouders/verzorgers daarvan op de hoogte gesteld. Bij meer dan drie keer te laat komen zonder reden wordt de leerling aangemeld voor het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar en worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. Als een leerling meer dan 16 klokuren ongeoorloofd afwezig is geweest, wordt het verzuimprotocol gevolgd: melding bij de leerplichtambtenaar en een gesprek met de ouders/ verzorgers.

4.5 Externe leerlingbegeleiding GGD, schoolarts en sociaal verpleegkundige gezondheidsonderzoeken • Onderzoek in klas 1: dit is een onderzoek door een arts over de lichamelijke groei, gezichtsvermogen, houding en een gesprek over gezondheid; • Onderzoek in klas 3: elke leerling vult een vragenlijst over de eigen gezondheid in. Aan de hand van deze lijst worden leerlingen opgeroepen voor een gesprek met de sociaal verpleegkundige om te bepalen of de leerling extra zorg nodig heeft. Leerlingen die zelf hebben aangegeven een gesprek te willen hebben, worden ook uitgenodigd. Onderzoek op verzoek Het is mogelijk een extra onderzoek of gesprek aan te vragen. Tijdens het telefonisch spreekuur kan er een afspraak worden gemaakt. Telefonisch spreekuur Vragen over gezondheid, school, thuis of opvoeding kun jij of kunt u als ouder bespreken met de arts of met de verpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur. De tijd van het spreekuur is bekend op school.

15


Spreekuur op school Er is ook een inloopspreekuur voor leerlingen om vragen over hun gezondheid en eventuele andere zorgen te bespreken (alles van puistjes t/m problemen thuis of onvrijwillige seksuele ervaringen). De leerlingen kunnen op eigen initiatief of op advies van een docent het inloopspreekuur bezoeken zonder een voorafgaande afspraak. Op het mededelingenbord voor de leerlingen hangt een affiche met daarop de dag en tijd waarop het spreekuur wordt gehouden. Hygiëne en veiligheid Voor vragen op het terrein van hygiëne, veiligheid, infectieziekten, astma enz. kun jij of kunt u terecht bij de GGD. GGD Fryslân Postadres: Bezoekadres: Telefoon: Email: Website:

Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden Harlingertrekweg 58, Leeuwarden (058) 233 43 34 ggd@ggdfryslan.nl www.ggdfryslan.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kan iedereen die te maken heeft met het onderwijs in Nederland terecht met klachtenmeldingen over: • seksueel misbruik; • seksuele intimidatie; • fysiek geweld; • psychisch geweld (grove pesterijen); • discriminatie en onverdraagzaamheid; • fundamentalisme, radicalisering, extremisme etc. De vertrouwensinspecteur kan met je zoeken naar de beste aanpak. Het meldpunt is telefonisch te bereiken: (0900) 111 3 111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief ).

4.6. Overgangsnormen en wijziging van leerweg Onderbouw Overgaan, doubleren, veranderen van niveau: In principe gaat de leerling altijd over van klas 1 naar klas 2, eventueel naar een ander niveau. In leerjaar 1 en 2 krijgt de leerling de kans om te laten zien wat hij/zij kan, maar zien we ook wat een leerling niet kan. Er kan binnen de eigen klas/groep van niveau veranderd worden (bij opstroom ook gefaseerd) door te werken met de weekplanner van een ander niveau. Als er reden voor is, dan wordt een leerling wel in de andere stamgroep andere klas geplaatst. Van onderbouw naar bovenbouw In mei van leerjaar 2 krijgt de leerling een advies voor de keuze van de sector en de leerweg. Bij leerwegadvisering in leerjaar 2 is ons advies dringend en richtinggevend. Als ouders afwijken van het advies dan vragen we ouders een brief te ondertekenen waarin staat dat de leerling alsnog naar een lager niveau afstroomt, als het niveau niet gehaald wordt bij het eerstvolgende rapport. Als een leerling bij de overgang van klas 2 naar klas 3 meer dan 3 berekende onvoldoendes heeft, wordt besproken of de leerling: • doubleert; • overgaat, maar overstapt naar een ander niveau; • onder voorwaarden overgaat. En of de leerling daarbij: • geen extra taak en/of ondersteuning nodig heeft; • een taak krijgt; • in het volgend schooljaar een inhaalprogramma moet volgen gericht op het wegwerken van de achterstand; • extra ondersteuning krijgt.

16


Bovenbouw Schoolexamens in leerjaar 3 kan kunnen worden herkanst zoals vastgelegd in het examenreglement. Bij het herkansingenbeleid kijken we naar de zak-slaag regeling en bieden we herkansingen aan als de leerling op basis van de gehaalde cijfers gezakt zou zijn bij het examen. De examentijd (klas 3 en 4) wordt verdeeld in een aantal perioden. Dit staat vermeld in het PTA. Per periode mag in maximaal twee vakken herexamen gedaan worden als het gemiddelde van de cijfers op dat moment niet aan de zak-slaagregels voldoet. Als de leerling niet herkanst stroomt de leerling af naar een ander niveau, dan wel doubleert de leerling. Bij afstromen of doubleren bepaalt de docentenvergadering welke taken nog aan de leerling worden opgelegd om het volgend schooljaar met succes te kunnen afronden, dan wel om bepaalde hiaten weg te werken. Het besluit over doubleren of afstromen en eventuele aanvullende voorwaarden is een besluit van de docenten die de leerling het afgelopen schooljaar les hebben gegeven. Als ouder(s)/verzorger(s) afwijken van het advies tot afstromen, kan de school bepalen dat de leerling moet doubleren. De herkansingen zijn in principe in september. Een leerling die herkanst gaat altijd voorwaardelijk over. Tijdens de laatste rapportenvergadering wordt bepaald wat de leerling mag doen als de herkansing niet slaagt.

4.7 Examinering Schoolexamens In klas 3 zit je in één van de leerwegen. Dat betekent dat je resultaten als deelSchoolExamencijfer meetellen bij het eindexamen. In klas 3 is sprake van drie dSE’s. De derdeklassers krijgen steeds na een periode van twaalf weken een resultatenlijst met hun behaalde cijfers van de dSE’s. Aan het begin van het schooljaar krijg je een boekje met een samenvatting van het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), zeg maar het programmaboekje met alle opdrachten en toetsen. Hierin wordt ook aangegeven hoe de cijfers van een dSE tot stand komen. Aan het einde van de derde klas wordt gekeken hoe je ervoor staat met je cijfers. Als je op grond van de tot dan toe gehaalde cijfers zou ‘zakken’ krijg je, in maximaal twee vakken, een herkansing aangeboden. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen hierover dan bericht. In het laatste examenjaar (klas 4) zijn er vier deel SchoolExamens (dSE). Na elke tweede dSE krijg je een cijferlijst. Er zijn twee herkansingsmomenten. Eind maart moeten alle dSE’s zijn afgerond en is het cijfer van het Schoolexamen bekend. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle vierdeklassers een boekje met daarin het examenreglement, leerwijzers en de PTA’s voor klas 4. Praktische opdrachten in klas 3 In klas 3 werk je in de stamgroep-uren aan de verplichte praktische opdrachten. De lengte van deze lessen kan variëren per keer, maar in totaal moet er twaalf uur aan de opdracht worden gewerkt. In een groepje van twee tot vier leerlingen voer je de opdracht zelfstandig uit. Onderwerpen kunnen zijn: het maken van een videofilmpje of een fotoreportage, een bijzondere maaltijd, een eendenkorf of een website. De docent helpt je bij het plannen en uitvoeren. Er wordt gewerkt volgens een vast stappenplan, de zogenaamde Leittextmethode. Voor deze lessen wordt een beoordeling gegeven op grond van vaardigheden, houding en resultaat. Deze beoordeling wordt meegenomen in het examendossier en speelt een rol bij het wel of niet slagen aan het einde van klas 4.

Extra diploma’s Trekkerrijbewijs Als je zestien bent, kun je het trekkerrijbewijs halen. Dat kan met zelfstudie, zowel theorie als praktijk. Het theorie-examen is op school, de examinator komt het praktijkexamen afnemen op het bedrijf, waar je geoefend hebt. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening. Voor informatie en opgave kun je terecht bij dhr. J. Visser. Melkdiploma Als je belangstelling hebt om goed te leren melken, kun je het melkdiploma halen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Meer informatie bij dhr. M. Zijlstra.

Eindexamen In april begint het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). Ook start dan de digitale afname van de algemene vakken in de Basisberoepsgerichte Leerweg (BL). In mei is het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) voor de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en de Gemengde Leerweg (GL). Als de examenuitslagen bekend zijn, krijg je een voorlopige cijferlijst waarop staat of je wel of niet geslaagd bent. Ook staat erop of je een herexamen moet doen om te proberen alsnog te slagen of een herexamen mag doen om te proberen je cijfer te verbeteren. Bij de bepaling van het eindcijfer telt in de BL het eindcijfer van het SE (schoolexamen) voor 2/3 mee en het CE (Centraal Examen) voor 1/3. In de KL en GL tellen beide examens voor de helft mee.

17


4.8 Activiteiten Klassenavond Elke klas mag een klassenavond organiseren. Regels daarvoor zijn: • de avond wordt gehouden in een leslokaal, dat na schooltijd versierd mag worden; • als de avond afgelopen is, wordt alles netjes opgeruimd; • er zijn twee leerkrachten aanwezig, waaronder je mentor; • er zijn geen dranken met alcohol; • het is een klassenavond, daarom kun je geen vrienden of vriendinnen die niet in je klas zitten meenemen; • de avond eindigt voor klas 1 en 2 om 22.00 uur en voor klas 3 en 4 om 23.00 uur. Schoolfeest In overleg met de leerlingen wordt er één schoolfeest georganiseerd. Een schoolfeest is alcoholvrij en ook daar kun je geen vrienden of vriendinnen die niet op onze school zitten mee naar toe nemen. Jaarmarkt Vrijdag 19 oktober is de Jaarmarkt. Op die dag zijn er allerlei activiteiten. Je kunt huisdieren mee naar school nemen en deze door een deskundige laten keuren. Bovendien worden er op deze dag planten, bloemen en andere producten verkocht. De opbrengst is voor een goed doel. Doedag en Open Dag Voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen worden er Doedagen georganiseerd. Deze leerlingen kunnen op zo’n dag kennis maken met allerlei vakken van onze school, zoals bloemschikken, handvaardigheid, dierenhouderij, enz. Op woensdag 19 februari is er Open Dag. Iedereen die belangstelling heeft voor onze opleidingen kan op deze dag de school bezoeken en informatie krijgen. De Open Dag vindt ‘s middags en ’s avonds plaats. De leerlingen helpen deze dag om onze school goed en leuk te presenteren. Sportdagen Per jaar worden een aantal sportdagen georganiseerd. Tijdens het schooljaar doen teams mee aan verschillende toernooien, o.a. scholenvolleybal, scholenvoetbal en scholenbasketbal. In de laatste week voor de grote vakantie zijn er twee sportdagen. Een toernooi met allerlei activiteiten per leerjaar en op de andere dag twee sporten die je als klas kiest, bijvoorbeeld tennissen, paardrijden, kanovaren, etc. Schoolreizen, projectweek en excursies In een van de laatste weken voor de zomervakantie is de schoolreis- en projectweek. In die week gaan de leerlingen van klas 1 drie dagen op kamp. Voor klas 2 is er een projectweek met een schoolreis van een dag. Klas 3 gaat drie dagen het water op met een zeilschip. Deze week is een schoolweek. Leerlingen die niet mee gaan op schoolreis, worden ingedeeld bij de projectweek. Ook zijn er in de loop van het jaar een paar eendaagse excursies voor de derdeen de vierdeklassers: bijv. Hortifair in Amsterdam, PTC+ Oenkerk en het Noorderdierenpark in Emmen. De deelname is vrijwillig, als je niet mee kunt doen aan de schoolreis of de sportdag, kunnen je ouder(s)/ verzorger(s) contact opnemen met school; er is dan een alternatief programma.

18


5. Praktische zaken 5.1 Afmelden Bij ziekte melden je ouders of verzorgers dit telefonisch. De melding dient gedaan te worden op de eerste dag dat je thuis blijft, zo spoedig mogelijk, bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur ’s ochtends, telefonisch aan de schoolreceptie (058) 284 65 71. Als je op dagen dat je stage (BPV) loopt ziek bent, melden je ouder(s)/verzorger(s) dit ook aan het opleidingsbedrijf. Als je langer dan een week afwezig bent, verwachten we dat je ouder(s)/ verzorger(s) je op maandag opnieuw afmelden. Als je je op school zo ziek voelt dat je naar huis wilt, dan meld je dat bij de receptie. Wij bellen dan met je ouders dat je ziek naar huis gaat. Zodra je thuis bent gekomen verwachten we dat je ouder(s)/verzorger(s) telefonisch berichten dat je thuis bent. Als we niet direct contact kunnen krijgen verwachten we een telefoontje van je ouder(s)/verzorger(s) bij thuiskomst of de volgende dag. Er kan ook om een schriftelijke bevestiging gevraagd worden. Als je beter bent en weer naar school komt moet je dat ook weer melden bij de receptie.

van de les lever je de kaart bij de betreffende leraar in, deze handelt de zaak verder met je (al dan niet een sanctie) af en maakt, indien nodig, afspraken met je over je toekomstige gedrag in de les als dat nodig is. Als je vaker een rode kaart moet halen is dat voor je mentor en/of teamleider een signaal om een gesprek met je te hebben en meestal ook met je ouder(s)/ verzorger(s) om verbeteracties af te spreken.

Afspraak bij dokter of tandarts Als je onder schooltijd een afspraak met een dokter of tandarts hebt, verwachten we dat je ouder(s)/verzorger(s) dit van tevoren bij de schooladministratie melden (bellen of briefje).

Vakantieregeling In Nederland staan de rechten en plichten van ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de Leerplichtwet. Deze wet is, kort gezegd, een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Het doel van de Leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. De leerplichtambtenaar is een keer per maand aanwezig bij ons zorgteam; regelmatig ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan deze ambtenaar.

Niet meedoen aan gymnastiek Als je niet kunt meedoen aan gymnastiek, dan geef je de gymleraar een briefje van thuis.

5.2 Roosterwijzigingen en lesuitval Het uitvallen van lessen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Als leerkrachten afwezig zijn, wordt je lesrooster voor die dag aangepast. Je kunt dan een andere leraar krijgen en/ of in een ander lokaal les hebben. Het is ook mogelijk dat je een of meerdere uren vrij krijgt. Wijzigingen in je rooster staan meestal daags van te voren op het mededelingenbord en het beeldscherm in de kantine bij lokaal 27. Dus kijk daar, voor je naar huis gaat, even naar! Nogal wat leerlingen vertrekken vroeg naar school, we vragen docenten op tijd te bellen als ze ziek zijn; soms lukt het niet de leerlingen op tijd te bereiken, dan proberen we op school een invaluur te regelen. Roosterwijzigingen op teletekst en internet Op pagina 864 van teletekst Omrop Fryslân staan de lesroosterwijzigingen van het Nordwin College te Leeuwarden. Als er eerste uren uitvallen is dit te lezen op deze pagina. Deze pagina is ook te bekijken via www.vmbogroen-leeuwarden.nl.

5.3 Trein/bus Als de aankomst- en/of vertrektijden van de bus of de trein heel slecht aansluiten bij je lestijden, kun je bij dhr. Kleefstra een ‘pasje’ aanvragen om bijv. 5 minuten later te mogen komen of om eerder weg te kunnen gaan.

5.4 Schoolverzuim Te laat/witte kaart Als je niet op tijd in de les bent wordt je genoteerd als telaatkomer. Ben je te laat op school dan haal je een ‘witte kaart’ bij de receptie. Als je drie keer te laat bent gekomen moet je een lesuur inhalen. Hoe vaker dit gebeurt, hoe langer je moet terugkomen. Als je vaak te laat komt, wordt er contact met je ouder(s)/verzorger(s) opgenomen. In het kader van preventief spijbelbeleid heeft de leerplichtambtenaar op school een spreekuur. Leerlingen die vaak te laat komen en beginnende spijbelaars worden doorverwezen naar dit spreekuur Spijbelen Wanneer je spijbelt moet je gemiste uren dubbel inhalen. Bij vaker spijbelen worden je ouder(s)/ verzorger(s) en de leerplichtambtenaar ingelicht. Klas uitgestuurd/rode kaart Het kan gebeuren dat je door een docent de klas wordt uitgestuurd. Vaak is daar dan een gegronde reden voor geweest. Als je de klas wordt uitgestuurd haal je altijd een rode kaart bij de receptie. Daar krijg je te horen waar je de rest van de les kunt gaan werken. Aan het einde

Wettelijke kaders vakantieregeling

Verlof buiten de schoolvakanties Ouders moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In één bijzonder geval mag daarvan afgeweken worden. Als ouder(s)/verzorger(s) door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de schoolvakanties, mag de directeur van de school een leerling toestemming geven om buiten de schoolvakantie vrij te nemen. Dat is hooguit één keer per jaar voor een periode van maximaal tien schooldagen. Er moet dan wel een verklaring van de werkgever getoond worden waaruit blijkt dat de ouder(s)/verzorger(s) niet op een ander moment op vakantie kan. Extra verlof dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd. Wanneer een aanvraag wordt afgewezen en u gaat toch op vakantie is de directeur verplicht het verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Gewichtige omstandigheden kunnen een reden zijn om extra verlof aan te vragen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis van een familielid. Voor minder dan tien schooldagen dient u een schriftelijk verzoek in bij de schooldirecteur. De directeur beslist over de aanvraag. Betreft het een periode van meer dan tien schooldagen, dan stuurt de directeur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. In dat geval krijgt u een uitnodiging om op het stadhuis uw verzoek toe te lichten. 19


6. Een gezonde, groen en veilige school Overal zijn regels, thuis, in het verkeer, de sportclub en ook op school. Regels zijn er om het samen leven en werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich bij ons op school fatsoenlijk gedraagt.

6.1 Schoolregels Een gezonde school voor iedereen Onze school wil graag een gezonde leefstijl stimuleren, wij vinden het belangrijk dat je: • fris en monter op school komt; • niet rookt; • een gezond en voedzaam lunchpakket meeneemt en dat ook opeet; • tijdens schooltijd geen energiedrankjes drinkt. Daarom zijn de volgende zaken verplicht: • om hygiënische redenen draag je in de klas geen jas, ook mag je daar niet snoepen, eten of drinken; • bij praktijk- en gymnastieklessen moet je de juiste kleding dragen; • op school is het gebruik van alcohol of drugs of het daarvan onder invloed zijn verboden. Ook mag je ze niet bij je hebben. In het reglement genotmiddelen, dat ter inzage ligt bij de administratie, staat hoe we omgaan met leerlingen die zich hier niet aan houden. Een veilige school voor iedereen Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers werken aan een veilige school, zodat we met elkaar zorg dragen voor een prettig leer- en werkklimaat. Dat betekent dat: • pesten, in wat voor vorm dan ook, absoluut niet thuis hoort op onze school; • het belangrijk is respect te tonen voor medeleerlingen en medewerkers van de school; • geen enkele vorm van discriminatie wordt getolereerd; • geen enkele vorm van geweld en/of bedreiging is toegestaan. Een groene, duurzame school Alles wat leeft, groeit en bloeit heeft een belangrijke plaats op onze school. Gooi geen rommel op de grond, ook buiten niet! Laat zien dat we een groene school zijn en zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Praktische regels Verder zijn er enkele vooral praktische regels waar we de nadruk op willen leggen, nl.: • bij de bel ga je naar het lokaal. Je mag pas naar binnen als je leraar er is; • als je leraar niet in de les komt, meldt één van de leerlingen dit bij de schoolleiding. De overige leerlingen wachten rustig bij het lokaal; • je mag alleen apparatuur in een lokaal bedienen als je toestemming van je leraar hebt gekregen; • alleen in opdracht van een docent werk je aan een van de computers. Tijdens de pauzes wordt niet met de computers gewerkt; • mobiele telefoons worden in het klaslokaal niet gebruikt. daar zijn ze dus uit! De telefoon, MP4-speler, etc. zitten in de klas in je tas; • laat geen waardevolle voorwerpen achter in de gang, lokaal, kleedruimten, enz. Pas goed op je eigen en op andermans spullen. Berg je spullen op! De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van deze spullen; • in de pauzes ben je in de kantine, het aangewezen gedeelte van de gang of buiten op het schoolplein. Overige delen van de school- en het schoolterrein zijn voor leerlingen verboden gebied tenzij ze onder begeleiding van een docent zijn. Dat geldt ook voor tussenuren. De fietsenstalling mag alleen betreden worden voor het halen/ brengen van je fiets. Het is niet toegestaan om voor de school op het voetpad, het fietspad of de weg te staan. De waterspeeltuin is tijdens schooltijd (8.15 - 16.00 uur) verboden gebied.

20


Als je je niet aan deze punten houdt, kun je door de schoolleiding of een leraar op de volgende manieren worden bestraft: • extra werk voor thuis of op school (strafwerk) maken; • extra corveewerkzaamheden verrichten; • uit de les verwijderd worden; • bij zeer grote overtredingen of herhaalde misdragingen kun je geschorst worden voor een door de schoolleiding te bepalen tijd of van school gestuurd worden. Dit wordt schriftelijk aan je ouder(s)/verzorger(s) meegedeeld. De teamleiders nemen contact op met je ouder(s)/verzorger(s): • als je vaak uit de les gestuurd wordt; • als het vermoeden bestaat van ongeoorloofd verzuim (oftewel: als je spijbelt); • als het vermoeden bestaat dat je onder invloed van of in het bezit bent van drugs of alcohol op school. De schoolleiding kan op elk gewenst moment een tassencontrole (laten) uitvoeren. Alle rechten en plichten van de leerlingen zijn na te lezen in het leerlingenstatuut. Deze kun je inkijken bij de administratie. Vernielingen Als jij iets vernielt dan ben je daar verantwoordelijk voor en moet jij (of je ouder(s)/ verzorger(s)) de schade vergoeden. Regels lichamelijke opvoeding Om de lessen lichamelijke opvoeding te volgen moeten de leerlingen zich aan enkele regels houden. • Briefjes voor blessures en ziekte Wanneer een leerling niet kan deelnemen aan een les moet er voorafgaand aan de les een briefje worden ingeleverd bij de docent LO. In dit briefje is duidelijk omgeschreven waarom de leerling niet mee kan doen. Het briefje is voorzien van een datum en een hand tekening van één van de ouders. • Sieraden, telefoons en andere waardevolle spullen Tijdens de les moeten de leerlingen alle sieraden af doen in verband met de veiligheid. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van waardevolle spullen. De vaksectie LO adviseert de leerlingen de waardevolle spullen te bewaren in hun kluisje of in het gezamenlijke kluisje in de berging van het gymnastieklokaal. Fietsenstalling Als je op de fiets of brommer naar school komt, moet je deze stallen in de fietsenrekken in de fietsenstalling. Zorg voor goede en stevige sloten en zet je fiets of bromfiets altijd op slot én aan het rek vast.

In de laatste week van het schooljaar worden alle kluisjes geopend en schoongemaakt. Wij verwachten van de leerlingen dat zij daarom op tijd hun persoonlijke bezittingen uit hun kluisje halen en het kluisje open laten staan. Gebruik personalia en beeldmateriaal Met de verstrekte gegevens en beeldmaterialen wordt zorgvuldig en overeenkomstig de Wet Persoonsregistratie omgegaan. Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Nordwin College, waarnaar wordt gerefereerd op het aanmeldingsformulier, wordt toestemming verleend voor verstrekking van persoonsgegevens door Nordwin College aan derden, niet anders dan in het directe belang van de deelnemer. Tevens verklaren ouder(s)/verzorger(s)/deelnemers met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden dat beeldmateriaal met daarop hun zoon/dochter of henzelf door Nordwin College gebruikt mag worden voor promotionele publicaties van Nordwin College. (Zie ook de site van Nordwin College met de algemene voorwaarden. www.nordwincollege.nl, kopje algemeen) ICT reglement Bij de eerste keer inloggen krijgen de leerlingen de regels omtrent het ICT gebruik te zien. Wij verwachten dat de leerlingen zich aan deze regels houden. Het reglement ligt ook ter inzage bij de administratie.

Kluisjes Je kunt op school twee kluisjes hebben. Eén kluisje voor je boeken, schriften en schrijf- en andere schoolspullen. Deze kluisjes staan bij klas 1 en 2 in het stamlokaal en bij klas 3 en 4 in de kantine. Dat kluisje wordt bekostigd uit de algemene (vrijwillige) ouderbijdrage. Daarnaast kun je nog een extra kluisje huren voor het opbergen van bijvoorbeeld je jas, regenkleding, gymkleding, helm etc..

21


7. Contacten school – thuis De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 ontvangen driemaal per jaar een rapport. Op het derde rapport staan vier cijfers per vak. Het laatste cijfer is het gemiddelde van de drie rapportcijfers. Dit is het overgangscijfer en dus bepalend voor bevordering naar een volgend leerjaar. In leerjaar 3 ontvangen de leerlingen driemaal per jaar een examendossier. Op dit examendossier staan de deel School Examen (dSE’s) resultaten vermeld. Leerjaar 4 is ingedeeld in korte periodes. Iedere Periode levert per vak een dSE resultaat op. De leerling ontvangt twee maal een examendossier. SelfService Ouder(s)/verzorger(s) en uiteraard de leerling zelf hebben rechtstreeks inzage in de behaalde resultaten via de SelfService. Deze is te vinden op de website www.vmbogroen-leeuwarden.nl/ standaardmenu/ouders. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen hiervoor thuis een brief met inloggegevens. Oudercontact-gesprekken Bij het eerste en het tweede rapport zit een briefje, waarin de ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd om met de leraren over de prestaties van hun zoon/dochter te komen praten. Dat geldt ook voor de schoolexamenresultaten. Deze ouderavonden worden gehouden in december en april. De exacte data en tijdstippen zullen via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Algemene ouderavond en/of oudercursus Bij voldoende belangstelling wordt een algemene ouderavond georganiseerd over een door de ouder(s)/verzorger(s) gekozen thema. Ook kan in samenwerking met de Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) een cursus voor ouder(s)/verzorger(s) worden georganiseerd over alcohol en drugs. Datzelfde geldt voor een informatieavond verzorgd door TÛMBA (voorheen het Anti Discriminatie Bureau) over discriminatie. Nieuwsbrief Voor elke vakantie sturen we per email een nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s). In de nieuwsbrief staan bijv. de data van ouderavonden en ander schoolnieuws. Doorgeven van wijzigingen Wijzigingen in adres, emailadres en telefoonnummer (i.v.m. bereikbaarheid) etc. graag z.s.m. doorgeven aan de administratie. Indien de ouder(s)/verzorger(s) van een leerling gescheiden zijn dient het adres van beide ouders bij de school bekend te zijn.

22


Ouderavonden

Maand

Doelgroep

Inhoud van ouderavond

Sept/okt

Ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe leerlingen

Informatie over de school en er is gelegenheid tot het stellen van vragen

Oktober

Ouder(s)/verzorger(s) leerlingen klas 3

Voorlichting over de PTA’s en deelSchoolExamens in de leerwegen

November

Ouder(s)/verzorger(s) leerlingen klas 4

Voorlichting over de examens en vervolgstudie. Algemene ouderavond bij voldoende belangstelling.

December

Alle ouder(s)/verzorger(s)

Mogelijkheid tot contact n.a.v. rapporten, schoolexamens, etc.

Februari

Ouder(s)/verzorger(s) klas 2

Informatie-ouderavond over het advies na twee jaar basisvorming. Op deze avond zal ook informatie worden gegeven over het LeerWerkTraject, de diverse leerwegen en alles wat daarmee samenhangt.

Maart

Ouder(s)/verzorger(s) leerlingen klas 3

Voorlichting over de keuze van het vakkenpakket. Ouders/verzorgers en leerlingen van klas 4: voorbereiding op het CE.

April

Ouder(s)/verzorger(s) klas 2

Contact gesprekken over het LeerWegAdvies

April

Alle ouder(s)/verzorger(s)

Mogelijkheid tot contact n.a.v. rapporten, schoolexamens, etc.

* De exacte data en tijdstippen zullen via de nieuwsbrief bekend gemaakt worden. Website De internetsite van het Nordwin College is; www.nordwincollege.nl. Onze locatie heeft hiernaast een eigen site nl; www.vmbogroen-leeuwarden.nl. U kunt hier terecht voor allerlei nuttige informatie zoals weekkaarten, studieplanners, PTA’s, data, prestaties, enzovoort. Onderwijs- en examenreglement In september van het derde leerjaar ontvangt de leerling een onderwijs- en examenreglement. Deze bevat o.a. een samenvatting van het examenreglement, een cijferkaart en de PTA’s (programma van toetsing en afsluiting) per vak. In leerjaar 4 worden hier de PTA’s voor dit leerjaar aan toegevoegd.

23


8. Praktische en zakelijke informatie 8.1. Schoolboeken De schoolboeken worden door de school gehuurd bij Van Dijk Educatie (VDE). De leerlingen krijgen theorieboeken en werkboeken. Bij ontvangst van de boeken dien je de boeken direct te controleren op beschadigingen. Ook moet gecontroleerd worden of je alle boeken van de boekenlijst hebt ontvangen. Als iets niet in orde is moet dat, zo spoedig mogelijk, gemeld worden bij de dhr. Van Leeuwen. • Je krijgt de boeken aan het begin van het schooljaar. Je moet de boeken binnen een week gekaft hebben en voorzien hebben van een etiket met je naam erop; • Om deze boeken netjes te houden, mag je ze alleen vervoeren in een goede, stevige tas; • Aan het eind van het schooljaar moet je de theorieboeken inleveren. Als bij controle blijkt dat de boeken zijn beschadigd of dat je er slordig mee omgegaan bent, dan worden de kosten bij je ouders of verzorgers in rekening gebracht. Ook als je een of meerder boeken niet inlevert, krijgen je ouders/verzorgers daarvan de rekening; • De boeken die je nodig hebt, krijg je maar één keer! Als je tijdens het schooljaar een boek kwijt raakt of ernstig beschadigd dan ben je verplicht om op eigen kosten een nieuw boek aan te schaffen. De kosten hiervan komen voor rekening van je ouder(s)/verzorger(s).

8.2 Schoolkosten Een onderwijsinstelling ontvangt geld van de overheid voor het verzorgen van onderwijs. Met dit geld worden de basisbenodigdheden voor het onderwijs betaald. Verplichte kosten Schoolgaan brengt kosten met zich mee, die ouders/verzorgers van leerlingen verplicht zelf moeten betalen. Dit zijn de verplichte schoolkosten. De verplichte kosten zijn kosten voor bijv. atlassen, woordenboeken, werk- en gymkleding en verzekering. Verzekering Voor € 6,- per jaar wordt uw zoon/dochter via de school verzekerd voor lichamelijk letsel tijdens de schooluren en tijdens de reis van huis naar school en van school naar huis via de kortste weg. Materiële schade (bijvoorbeeld een fiets) is niet verzekerd. Tijdens zijn/haar stage is de leerling verzekerd voor het toebrengen van schade aan derden. Trekker rijden op het stagebedrijf is alleen toegestaan als het trekker rijbewijs is gehaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie. Facultatieve kosten Nordwin College biedt leerlingen ook extra activiteiten aan die een meerwaarde hebben voor het volgen van de opleiding en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Ouders/ verzorgers hebben de keuze om hun zoon/dochter mee te laten doen aan deze activiteiten. We vieren Sinterklaas en Kerst, gaan naar een museum of een bedrijf. Er zijn buiten school sportactiviteiten, er worden klassenavonden gehouden en ook het schoolfeest kan niet bekostigd worden van de entree. In elke leerjaar zijn er projecten en leerjaar is er wel een excursie: zo gaat leerjaar 4 naar de Onderwijsbeurs in Groningen en leerjaar 1 naar het Kazemattenmuseum. Voor al dit soort activiteiten vragen we aan alle ouders/verzorgers per jaar een bijdrage van € 65,-. Daarnaast heeft elke leerjaar een schoolreis of werkweek:

24

Schoolkamp leerjaar 1, drie dagen op kamp

week 26

€ 75,-

Schoolreis leerjaar 2, Amsterdam, een dag

week 26

Schoolkamp leerjaar 3, drie dagen zeilen met historische zeilschepen

week 26

€ 125,-

Schoolreis leerjaar 4, skiën twee dagen

begin 2014

€ 150,-

25,-


Overeenkomst schoolkosten VMBO In de maand september krijgt u de Overeenkomst schoolkosten VMBO schooljaar 2013 – 2014 toegestuurd van onze centrale administratie. Op die overeenkomst staat een overzicht van de verplichte en facultatieve kosten. Op de overeenkomst kunt u aangeven aangeven aan welke activiteiten uw zoon/dochter dit schooljaar kan meedoen. De overeenkomst wordt afgesloten voor één schooljaar. De regeling schoolkosten en vrijwillige bijdrage VMBO-groen en MBO schooljaar 2013-2014 kunt u via de link hieronder als pdf-document downloaden. http://algemeen.nordwincollege.nl/algemeen/schoolkosten.html Huur kluisje Deze is voor schooljaar 2013 - 2014 vastgesteld op € 5,25 - per kluisje en wordt bij het in ontvangst nemen van de sleutel contant betaald. Tegemoetkoming studiekosten De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. In sommige gemeenten is de stichting Leergeld actief; daar kunnen ouders/ verzorgers, die deze kosten niet kunnen betalen, een beroep op doen: www.leergeld.nl Sponsorbeleid Nordwin College voert geen actief beleid ten aanzien van het zoeken naar sponsoring. De school conformeert zich aan het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2009’. Dit houdt onder meer in dat: • sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; • sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; • de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren. sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren.

8.3 Schoolbenodigdheden Aan te schaffen Zelf zorg je voor schriften, schrijfmateriaal, agenda en kaftpapier. De wiskundedocent vertelt je wat voor rekenmachine je het beste kunt gebruiken. Kleding LO Sporten doet de leerling in sportkleding. Dit wil zeggen dat de leerling een korte of een lange trainingsbroek draagt. Daarop moet de leerling een T-shirt dragen met korte mouwen en een hoge (normale) boord. In de zaal is het verplicht om zaalschoenen te dragen. Indien de leerling geen zaalschoenen heeft moet hij/zij op blote voeten sporten in verband met veiligheid! Voor de sportlessen buiten is het aan te raden om een trainingsjasje of trui mee te nemen. Tevens moet de leerling dan ook sportschoenen voor buiten hebben. Voor de praktijklessen Voor zover niet verstrekt door school: werkkleding. Bij de vakken groen, plant, dier en agrarische techniek zijn veiligheidsschoenen of –laarzen verplicht (ARBO), deze moeten zelf worden aangeschaft.

25


8.4 Overzicht mentoren Mentoren schooljaar 2013-2014 klas mentor 1.1 Dhr. H. Wijnalda WYHA 1.2 Dhr. S. Heeringa HESB 1.3 Dhr. S. bij de Leij LESA 1.4 Mevr. W. Castelein CAWA 1.5 Dhr. A. de Jong JOAB 1.6 Dhr. A. de Jong JOAB 1.7 Dhr. J. Post POJA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Dhr. J. Cuperus CUJA Mevr. J. Hensbroek HEJD Mevr. A. Wesselius WEAB Mevr. I. Katje KAIA Mevr. C. Tijsma TICA Mevr. A. van der Galiën GAAA

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Mevr. E. Gaastra PEAA Mevr. H. van der Stigchel STHD Mevr. A. Hoogeveen HOAB Mevr. Y. de Hoop GEYA Dhr. J. Post POJA

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Mevr. C. Tijsma TICA Mevr. A. Hoogeveen HOAB Mevr. H. van der Stigchel STHD Dhr. P. Wijnja WIPA Dhr. M. Veenstra VEMB

8.5 Data en lestijden Examenrooster deelSchoolExamens • dSE1 klas 3 26 augustus t/m 22 november • dSE2 klas 3 25 november t/m 7 maart • dSE3 klas 3 10 maart t/m 13 juni • dSE4 klas 4 2 september t/m 11 oktober • dSE5 klas 4 14 oktober t/m 29 november • dSE6 klas 4 2 december t/m 31 januari • dSE7 klas 4 6 februari t/m 21 maart Rapporten en cijferlijsten • 1e rapport december • 2e rapport april • 3e rapport juli (tevens overgangsrapport) Centrale landelijke examens • CSPE vanaf 31 maart (Centraal Schriftelijk en Praktisch Eindexamen) • Digitale afname algemene vakken in de BL vanaf datum nog niet bekend • CSE eerste tijdvak 12 mei t/m 23 mei (Centraal Schriftelijk Eindexamen KL en GL)

26


Uitslag examen 11 juni • Tweede tijdvak herexamens vanaf 4 juni (praktische vakken) • Vanaf 16 juni (alle andere vakken) • Uitslag herexamen 25 juni 2014 • Diploma uitreikingen 30 juni 2014 Leerlingenbesprekingen Deze vinden plaats in: oktober, januari/februari, mei. Openingstijden school • De school is op werkdagen geopend van 7.45 uur tot 16.30 uur. Vakanties en vrije dagen 2013-2014 • Herfstvakantie 21-10-13 t/m 25-10-13 • Kerstvakantie 23-12-13 t/m 03-01-14 • Voorjaarsvakantie 22-02-14 t/m 2-03-14 • Goede vrijdag 18-04-2014 • Paasmaandag 21-04-14 • Meivakantie 28-04-14 t/m 09-05-14 • Hemelvaart 29-05-14 t/m 30-05-14 • Pinkstermaandag 09-06-14 • Zomervakantie 07-07-14 t/m 17-08-14 Andere schoolactiviteiten 2013-2014 • Jaarmarkt 18 oktober • Open Dag 19 februari • Projectweek leerjaar 2 in week 23 t/m 27 juni 2014 • Schoolreizen leerjaar 1 & 3 in week 23 t/m 27 juni 2014 NB: Data onder voorbehoud. Lestijden 1e uur 2e uur 3e uur Pauze 4e uur 5e uur Pauze 6e uur 7e uur Pauze 8e uur 9e uur

08.15 - 09.00 09.00 - 09.45 09.45 - 10.30 10.30 - 10.45 10.45 - 11.30 11.30 - 12.15 12.15 - 12.45 12.45 - 13.30 13.30 - 14.15 14.15 - 14.30 14.30 - 15.15 15.15 - 16.00

8.6. Overzicht medewerkers Personeelslijst • Onderwijsassistent Mevr. R. van der Wal r.vanderwal@nordwincollege.nl Mevr. D. Toering d.toering@nordwincollege.nl • Roostermaker Mevr. A. Autar a.autar@nordwincollege.nl • Receptie/administratie Mevr. F. Gardenier-Visser • Administratie Mevr. R. Fokkema reina.fokkema@nordwincollege.nl Mevr. E. Fopma e.fopma@nordwincollege.nl • Administratie MBO GROEN 1&2 Mevr. L. Dewicke l.dewicke@nordwincollege.nl • Kantinebeheer Mevr. L. Westra • Huishoudelijke dienst Mevr. S. Breur-Geertsma Mevr. A. ten Brink-De Jong • Assistent conciërge Dhr. C. Kooistra Dhr. N. Mesic • Conciërge Dhr. G. van Loon g.vanloon@nordwincollege.nl (058) 215 29 47

Onderwijstijd We bedoelen met schooltijd niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden. Op onze school kan onderwijs plaatsvinden tussen 7.00 - 23.00. Natuurlijk krijg je een duidelijke planning, maar het is mogelijk dat we daarvan afwijken. ‘Schooltijd’, onder begeleiding, kan ook buiten het schoolgebouw plaatsvinden. Nordwin College VMBO-groen Jansoniusstraat 2, Leeuwarden Postbus 831, 8901 BP Leeuwarden Tel. (058) 284 65 71 Fax (058) 284 65 91 email: infoleeuwarden@nordwincollege.nl www.vmbogroen-leeuwarden.nl www.nordwincollege.nl

27


28

ICT-beheer VARA

Dhr. R. Vartanov

R.Vartanov@nordwincollege.nl

Counselor CUJA

Dhr. J. Cuperus

J.Cuperus@nordwincollege.nl

Zorgcoördinator BEGB Mevr. G. van Tongeren-van Benthem

G.vanTongeren@nordwincollege.nl

Docenten ABJA ABTA APCA CAWA GAAA GAHA GEVA GEYA HASB HAWA HEJD HESB HOAB INIA JAMA JOAA JOAB KAIA KLMA KRMA KUDA LEMA LESA LOGA MEBA MEMA NEHA PEAA POAB POJA RAJA SPBA STHD SYMA TICA VEMB VIAB VIJA WARD WEAB WIPA WOJA WOJB WORA WYHA ZARA ZIMA ZYTA

J.Abelen@nordwincollege.nl T.Abma@nordwincollege.nl C.Appelman@nordwincollege.nl W.Castelein@nordwincollege.nl Afina.vanderGalien@nordwincollege.nl H.Galema@nordwincollege.nl V.Georgievska@nordwincollege.nl Y.deHoop-Gerlofsma@nordwincollege.nl S.Hasnaoui-Maghnouji@nordwincollege.nl W.Haagsma@nordwincollege.nl J.Hensbroek@nordwincollege.nl S.Heeringa@nordwincollege.nl A.Hoogeveen@nordwincollege.nl I.Inia@nordwincollege.nl M.Jaworski@nordwincollege.nl AP.deJong@nordwincollege.nl AJG.deJong@nordwincollege.nl I.Katje@nordwincollege.nl M.Kleefstra@nordwincollege.nl M.Kroeze@nordwincollege.nl D.Kuiken@nordwincollege.nl M.vanLeeuwen@nordwincollege.nl S.bijdeLeij@nordwincollege.nl G.Louwes@nordwincollege.nl B.Meetsma@nordwincollege.nl M.Mellema@nordwincollege.nl H.Nederhoed@nordwincollege.nl A.Gaastra@nordwincollege.nl A.Poortinga@nordwincollege.nl J.Post@nordwincollege.nl J.vanRaan@nordwincollege.nl B.Spoelstra@nordwincollege.nl H.vanderStigchel@nordwincollege.nl M.Sybesma@nordwincollege.nl C.Tijsma@nordwincollege.nl M.Veenstra@nordwincollege.nl A.Visser@nordwincollege.nl J.Visser@nordwincollege.nl R.vanderWal2@nordwincollege.nl A.Wesselius@nordwincollege.nl P.Wijnja@nordwincollege.nl J.Wolfard@nordwincollege.nl J.Woudstra@nordwincollege.nl R.Wolma@nordwincollege.nl H.Wijnalda@nordwincollege.nl R.Zandstra@nordwincollege.nl MG.Zijlstra@nordwincollege.nl P.Zijlstra@nordwincollege.nl

Dhr. J. Abelen Dhr. T. Abma Dhr. C. Appelman Mevr. W. Castelein Mevr. A. van der Galiën Mevr. H. Galema Mevr. V. Diderich-Georgievska Mevr. Y. de Hoop Mevr. S. Hasnaoui-Maghnouji Mevr. W. Yntema-Haagsma Mevr. J. Hensbroek Dhr. S.J. Heeringa Mevr. A. Hoogeveen Mevr. I. Inia Mevr. M. Jaworski Dhr. A. de Jong Dhr. A. de Jong Mevr. I. Katje Dhr. M. Kleefstra Mevr. M. Kroeze Dhr. D. Kuiken Dhr. M. van Leeuwen Dhr. S. bij de Leij Dhr. G. Louwes Dhr. B. Meetsma Mevr. M. Mellema Dhr. H. Nederhoed Mevr. A. Gaastra Mevr. A. Poortinga Dhr. J. Post Mevr. J. van Raan Dhr. B. Spoelstra Mevr. H. van der Stigchel Mevr. M. Sybesma Mevr. C. Tijsma Dhr. M. Veenstra Mevr. A. Visser Dhr. J. Visser Mevr. R. van der Wal Mevr. A. Wesselius Dhr. P. Wijnja Dhr. J. Wolfard Dhr. J. Woudstra Dhr. R. Wolma Dhr. H. Wijnalda Mevr. R. Zandstra Dhr. M. Zijlstra Dhr. P. Zijlstra


VMBO-groen Leeuwarden Jansoniusstraat 2 Postbus 831 8901 BP Leeuwarden

Nordwin College Leeuwarden 2

Tel. (058) 284 65 71 Fax (058) 284 65 91 email: infoleeuwarden@nordwincollege.nl www.vmbogroen-friesland.nl www.nordwincollege.nl

VMBO-groen & MBO 1&2 Jansoniusstraat 2 8934 BM Leeuwarden Tel. 058-284 65 71 infovmbo@nordwincollege.nl www.vmbogroen-leeuwarden.nl www.mbogroen-leeuwarden.nl/1-2

29


Ervaar VMBO-groen en kom langs!

VMBO-groen is onderdeel van

Schoolgids 2013-2014 Nordwin College VMBO Leeuwarden  

Schoolgids 2013-2014 Nordwin College VMBO Leeuwarden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you