Page 1

Buurthuizen hebben effect Over interventies bij buurthuizen en de beleving van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording van @Robert’s in Elburg

Studenten Henrike van Harten Eline Vonk Noordegraaf Opdrachtgevers van @Robert’s Robert Pruis Erik Jan Pruis Afstudeerbegeleider Nathan Gorter Beoordelaars Nathan Gorter Jan Peter Stolte Datum 17-05-2016


2


Titelblad Studenten Naam: Opleiding: School: Studentnummer: E-mailadres: Telefoonnummer:

Henrike van Harten Sociaal Pedagogische Hulpverlening Christelijke Hogeschool Ede 120425 henrikevanharten95@live.nl 0611962761

Naam: Opleiding: School: Studentnummer: E-mailadres: Telefoonnummer:

Eline Vonk Noordegraaf Sociaal Pedagogische Hulpverlening Christelijke Hogeschool Ede 120453 emvonknoordegraaf@student.che.nl 0615624729

Opdrachtgevers Naam: Functie: Organisatie: E-mailadres: Telefoonnummer:

Robert Pruis Coördinator @Robert’s te Elburg robert@jongveluwe.nl 0629461740

Naam: Functie: Organisatie: E-mailadres: Telefoonnummer:

Erik Jan Pruis Vrijwilliger @Robert’s te Elburg erikjan@jongveluwe.nl 0627473177

Afstudeerbegeleider Naam: School: E-mailadres:

Nathan Gorter Christelijke Hogeschool Ede ngorter@che.nl

© 2016, Christelijke Hogeschool Ede

Ede, 17 mei 2016 3


Samenvatting Wat is er aan de hand? Dit onderzoek speelt zich af bij @Robert’s te Elburg, een ontmoetingsplek voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar. Probleemstelling: @Robert’s heeft in de doelstellingen beschreven welk effect ze willen hebben op de gemeente Elburg op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Het is echter nooit onderzocht welke interventies ze hiervoor inzetten en of de betrokken jongeren en hun ouders deze effecten ook ervaren. Doelstelling: literatuuronderzoek naar de invloed van buurthuizen op de Nederlandse samenleving en naar de effecten van interventies en activiteiten van buurhuizen op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Door middel van dit onderzoek wordt duidelijk welke interventies @Robert’s inzet en welke effecten hiervan ervaren worden. Na het onderzoek kunnen er door de uitkomsten van de interviews en de literatuur duidelijke aanbevelingen gegeven worden aan @Robert’s. Hoofdvraag: Welk effect ervaren de medewerkers, de jongeren en hun ouders van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording? Wat is er gedaan? Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek middels een casestudie. Er is sprake van triangulatie, aangezien het geheel op verschillende manieren in beeld is gebracht en gebruik is gemaakt van verschillende bronnen, namelijk bestaand materiaal en interviews. Wat is er gevonden? De doelen van de gemeenten in Nederland en de doelen van buurthuizen komen, zoals uit dit onderzoek blijkt, overeen met de vier genoemden gebieden. Mede hierdoor komen buurthuizen steeds meer op. Buurthuizen kunnen echter niet goed aangeven wat de effecten van hun interventies en activiteiten op deze gebieden zijn. Stakeholders geven aan dat de activiteiten en interventies bij @Robert’s effect hebben op de vier gebieden, zij weten echter niet of dit enkel door @Robert’s of ook door externe factoren komt. Vanuit het literatuuronderzoek mag echter aangenomen worden dat het de handelingen van @Robert’s effect hebben. Wat zijn de bevindingen? Door dit onderzoek weet @Robert’s welk effect haar interventies hebben, gericht op de gestelde doelen op de vier gebieden, en hoe zij deze vanuit de literatuur kan optimaliseren. Daarnaast is aan te tonen dat bepaalde interventies en methodieken effect hebben. Aan de andere kant toont dit onderzoek ook aan dat er een grijs gebied omtrent de effecten heerst, doordat er verschillende factoren van invloed zijn. De aanbevelingen richting @Robert’s zijn gericht op het bevorderen van de jeugdparticipatie, sociale cohesie in de buurt en maatschappelijke bewustwording, het nut van evalueren, het integreren van preventie in het programma als vast onderdeel en op het SMART definiëren van doelen in het beleid.

4


Inhoud Begrippenlijst........................................................................................................................................... 8 1. Inleiding ............................................................................................................................................... 9 Aanleiding ............................................................................................................................................ 9 Probleembeschrijving ........................................................................................................................ 12 Probleemstelling................................................................................................................................ 13 Hoofdvraag ........................................................................................................................................ 13 Deelvragen ........................................................................................................................................ 13 Doelstelling ........................................................................................................................................ 14 Theoretische verantwoording begrippen.......................................................................................... 15 2.Methoden ........................................................................................................................................... 16 Opzet van onderzoek......................................................................................................................... 16 Dataverzamelingsmethoden ............................................................................................................. 16 Respondenten ................................................................................................................................... 19 Verwerken van gegevens .................................................................................................................. 20 Betrouwbaarheid en geldigheid ........................................................................................................ 21 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 22 3. Literatuur onderzoek naar buurthuizen ............................................................................................ 24 Ontwikkelingen rondom buurthuizen en het effect hiervan op de samenleving ............................. 24 Participatie ........................................................................................................................................ 28 Sociale cohesie .................................................................................................................................. 30 Preventie ........................................................................................................................................... 32 Maatschappelijke bewustwording .................................................................................................... 34 Conclusie ........................................................................................................................................... 36 4. Interventies die @Robert’s inzet om doelen te behalen .................................................................. 37 Interventies vanuit het beleid ........................................................................................................... 37 Interventies vanuit de praktijk .......................................................................................................... 38 Participatie ........................................................................................................................................ 38 Sociale cohesie .................................................................................................................................. 40 Preventie ........................................................................................................................................... 41 Maatschappelijke bewustwording .................................................................................................... 43 Conclusie ........................................................................................................................................... 44 5. Effecten die worden ervaren van @Robert’s .................................................................................... 45 5


Inleiding ............................................................................................................................................. 45 Ervaren effecten op het gebied van participatie............................................................................... 46 Ervaren effecten op het gebied van sociale cohesie ......................................................................... 48 Ervaren effecten op het gebied van preventie.................................................................................. 50 Ervaren effecten op het gebied van maatschappelijke bewustwording ........................................... 52 Conclusie ........................................................................................................................................... 55 6. Conclusie ........................................................................................................................................... 56 7. Discussie ............................................................................................................................................ 58 8. Aanbevelingen ................................................................................................................................... 60 Innovatief en bijdrage aan het beroep.............................................................................................. 61 9. Product- en procesevaluatie ............................................................................................................. 62 Productevaluatie ............................................................................................................................... 62 Procesevaluatie ................................................................................................................................. 63 10. Bibliografie....................................................................................................................................... 64 Bijlage 1 Plan van aanpak ...................................................................................................................... 69 Bijlage 2 Uitgebreide beschrijving interventies ..................................................................................... 98

6


Voorwoord Beste lezer,

17-05-2016

Voor u ligt onze afgeronde scriptie, uitgevoerd bij jongerenontmoetingsplek @Robert’s te Elburg. Een verslag waarin wij de effecten van de doelen op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording onderzocht en uitgeschreven hebben. Ons motief voor dit onderzoek was dat het, naast een literatuurstudie, ons ook in de praktijk van ons werkveld bracht. Daarnaast vonden wij het verrassend om onderzoek te doen met jongeren die geen problemen hadden en vrijblijvend naar een ontmoetingsplek komen. En als laatst leek het ons interessant om een onderzoek te doen waarbij verschillende partijen betrokken waren en waar wij als onderzoekers hiertussen mochten schakelen en verbanden leggen. Na een gesprek en selectie kregen wij van onze opdrachtgever het onderzoek toegewezen. Vol enthousiasme begonnen wij met het verzamelen, verwerken en analyseren van data. Het verliep voorspoedig en met elke stap kwam het einde meer in zicht. De laatste weken was het nog even flink doorwerken, om vervolgens het gehele verslag nauwkeurig en volledig in te leveren. Wij hebben deze tijd van onderzoeken als zeer uitdagend en leerzaam ervaren. Wij hebben inzicht gekregen in de verschillende onderzoeksmethoden, het analyseren van de gegevens en het inzichtelijk weergeven van de resultaten. De kritische feedback die we kregen van onze coach op ons handelen en resultaat, maakte het mogelijk dat we ons onderzoek en onze onderzoek vaardigheden konden verbeteren. Wij bedanken Robert Pruis en Erik Jan Pruis, medewerkers van @Robert’s en tevens onze opdrachtgevers. Zij stonden altijd klaar om ons verder te helpen met het verloop van ons onderzoek. Wij willen ook alle stakeholders bedanken voor de tijd en moeite die zij genomen hebben om ons te woord te staan. Wij willen Peter te Stolte bedanken voor het beoordelen van ons onderzoek. Ten slotte willen wij Nathan Gorter bedanken, onze coach. Hij heeft ons gedurende onze afstudeerperiode een helpende hand gereikt en ons bijgestuurd, zodat wij nu met trots onze afstudeerscriptie kunnen tonen. Allen bedankt, zonder jullie hadden wij deze leer- en praktijkervaring niet kunnen hebben. Hartelijke groeten, Eline Vonk Noordegraaf Henrike van Harten

7


Begrippenlijst Buurthuis

Effect Externe factoren

Jongeren Maatschappelijke bewustwording

Ontmoetingsplek Participatie Preventie Sociale cohesie

Een buurthuis is een openbaar gebouw in een wijk, stadsdeel of dorp in Nederland. Het is vaak in bezit van de gemeente of particulier bezit. De functie, voorzieningen en grootte verschilt per plaats. Het is een ontmoetingscentrum voor bewoners, zowel jongeren als ouderen. In een buurthuis kunnen verschillende activiteiten plaats vinden (Bouwstenen voor sociaal, n.d.). In ons onderzoek zullen wij ons richten op buurthuizen voor jongeren. Uitwerking, gevolg of uitvloeisel van een vooraf opgesteld doel of interventie (Woorden-boek, n.d.-b). In ons onderzoek bedoelen wij met externe factoren, factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren in de puberteit. Deze hangt af van biologische, psychische en sociale factoren. In ons onderzoek bedoelen wij met jongeren, jongeren uit de gemeente Elburg in de leeftijdscategorie 12 tot en met 16 jaar. Maatschappelijke bewustwording is gericht op het beter begrijpen van de eigen persoon binnen de maatschappelijke context (Woorden-boek, n.d.-a). Maatschappelijke bewustwording is belangrijk voor jongeren in de maatschappij. @Robert’s is een jongerenontmoetingsplek. In ons verslag vergelijken wij de jongerenontmoetingsplek @Robert’s met buurthuizen. Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven (Nationaal Kompas Volksgezondheid, n.d.). Initiatieven die doelbewust en systematisch een probleem voorkomen (Goris, Burssens, Melis, & Vettenburg, 2007, p. 13) De mate waarin mensen in een gegeven sociaal verband sociale relaties met elkaar onderhouden die gekenmerkt worden door onderlinge steun en positieve gevoelens (Wilterdink & Heerikhuizen, 2009, p. 386)

8


1. Inleiding Aanleiding Nederland is een participatiesamenleving Een samenleving kan alleen functioneren als de leden participeren en meewerken aan haar welvaart en welzijn. Iedereen doet dit in overeenstemming met zijn mogelijkheden en talenten. Het is een kwestie van goed burgerschap dat burgers hun steentje bijdragen aan het geheel van de samenleving, deelnemen aan de democratie en zich inzetten voor zichzelf en voor anderen (Klamer, Dolsma, & Braak, 2005, pp. 11-12). Dit is terug te zien bij @Robert’s, zij laat haar jongeren meewerken aan projecten voor bijvoorbeeld de voedselbank, zorginstellingen, welzijnsorganisaties of ter ondersteuning van een event (Pruis, 2015). Op deze manier participeren de jongeren die bij @Robert’s komen in de samenleving. De participatie beperkt zich niet tot betaald werk, maar strekt zich ook uit over zorg voor de directe naasten en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk (Klamer et al., 2005, pp. 11-12). Het lijkt of er de laatste tijd steeds meer vacatures voor vrijwilligers komen en daarmee ook meer vrijwilligers. Volgens onderzoeken naar het vrijwilligerswerk in Nederland, blijft het aantal vrijwilligers redelijk stabiel. De voorspelling is dat het percentage ouderen vanaf 65-74 jaar dat vrijwilligerswerk doet, toe zal nemen (Boss, Blauw, & Alblas, 2011). Dit zijn de mensen die met pensioen gaan. Dat ook zij deel willen uitmaken van de participatiemaatschappij door vrijwilligerswerk te doen, laat zien dat mensen misschien meer de behoefte hebben om mee te blijven doen in de maatschappij. We zien dat ook van werklozen wordt verwacht dat ze zich inzetten voor de maatschappij. Wanneer iemand bijvoorbeeld een WW-uitkering (werkloosheidswet-uitkering) aanvraagt, wordt van hem verwacht, indien er geen verdere afspraken over worden gemaakt, dat hij minimaal vier keer in de vier weken solliciteert. Doet hij dit niet, is er een kans dat er op zijn uitkering gekort wordt. Dit is ook het geval wanneer iemand werk weigert dat volgens het UWV passend is (UWV, n.d.). Het is dus duidelijk dat je geen uitkering kunt krijgen wanneer je werkloos bent, zonder dat je moeite doet om weer deel te nemen aan de maatschappij. Naast de plichten die aan een WW-uitkering zitten, heeft de overheid ook maatregelen getroffen om de participatie van mensen met beperkingen in de samenleving te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, waarin onder andere het recht op toegang tot beroepsonderwijs en de reguliere arbeidsmarkt is vastgelegd. Mensen die bekwaam zijn voor een functie of opleiding, moeten toegelaten worden, ongeacht hun beperking (Speet & Rijken, 2005). Hiermee heeft de overheid een preventieve rol. Ze willen namelijk dat de mensen met een handicap of chronische ziekte niet worden uitgesloten van de maatschappij. Ze voorkomen door deze wet dat mensen met een handicap of chronische ziekte geen kansen hebben. Ook van jongeren wordt verwacht dat ze participeren in de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is de maatschappelijke stage die in 2011 verplicht werd voor scholieren. Scholen, jongeren en organisaties hebben hier profijt van. Een substantieel deel van de leerlingen blijft ook na hun verplichte stage vrijwillig actief. Vanaf 2015 zijn deze maatschappelijke stages echter niet meer verplicht (Movisie, 2014a). Wel zijn er nog veel scholen waar de maatschappelijke stages onderdeel blijven van het programma. Op deze manier worden jongeren gestimuleerd om mee te doen in de 9


maatschappij en wat te betekenen voor anderen. Doordat ze dit al jong leren, kan dit effect hebben voor later. Jongeren weten wat vrijwilligerswerk inhoudt en staan er door middel van de stage misschien wel meer open voor. Ook @Robert’s zet zich in voor jongeren om een positieve ervaring op te doen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en welzijn instanties. @Robert’s wil tieners ondersteunen om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten zodat de jongeren zichzelf van hieruit kunnen ontwikkelen (Pruis, 2015). Er kan dus gesteld worden dat de overheid op meerdere gebieden bezig is om de participatie van burgers te bevorderen. Hierdoor worden onder andere de sociale cohesie en het netwerk van mensen vergroot. Doordat het netwerk van mensen wordt aangeboord, kunnen ze bij moeilijkheden op hun netwerk terugvallen. Dit is vervolgens weer een vorm van preventie, aangezien zij zo minder afhankelijk zijn van professionele welzijnsinstanties. Er is hier een samenhang te zien tussen de maatschappelijke wensen en de ontmoetingsplek @Robert’s. Zij heeft als doel om het netwerk en de sociale cohesie van de jongeren te vergroten. Daarnaast staat er in het beleidsplan dat ze hiermee een preventieve rol voor de tieners willen vervullen (Pruis, 2015). In Nederland wordt van de burgers verwacht dat ze zich inzetten voor de Nederlandse samenleving. Iedereen mag en misschien zelfs moet een bijdrage leveren aan de maatschappij als hij of zij hiertoe in staat is. Er wordt een actieve houding verwacht, waarbij we worden geacht iets binnen onze mogelijkheden te doen voor de maatschappij. De invloed van buurthuizen op de Nederlandse samenleving De decentralisatie en de wetgeving van Nederland laat ons zien dat er van burgers een participerende houding in de maatschappij verwacht wordt. Door de participatie van burgers wordt er zo een preventieve functie verricht. Dit geldt ook voor de jongeren in de samenleving. Nederland wil jongeren graag bewust maken van het leven in de maatschappij. Jongeren zijn belangrijk, want jongeren zijn de toekomst. Vandaar dat er ook van de jeugd wordt verwacht dat zij een actieve houding aannemen in de maatschappij. Zij worden van jongs af aan al voorbereid op democratisch burgerschap door te participeren. Jeugdparticipatie houdt in dat de jeugd betrokken is en inbreng levert bij zaken die hen aangaan, zoals onderwijs, jeugdzorg, sport- en culturele activiteiten en overheidsbeleid (Winter, 1995). Jongeren voorbereiden op de toekomst gebeurt mede door jongerenwerk. Het doel van jongerenwerk is om persoonlijke ontwikkeling, emancipatie en maatschappelijke participatie te bevorderen door activiteiten als educatieve cursussen en sociale vaardigheidstraining. Het is een onderdeel van het sociaal werk en maakt tegelijkertijd onderdeel uit van het jeugdstelsel (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.-a). Het jongerenwerk heeft twee varianten: - Accommodatie gebonden werken: vanuit jongerencentra, buurthuizen en (brede) scholen activiteiten met en voor jeugd realiseren; - Ambulant en outreachend werken: contact leggen met de jeugd op de plekken waar zij zich begeven en van daaruit activiteiten realiseren (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.-a).

10


We zoomen in op jongerenwerk in buurthuizen. Het aantal buurthuizen in Nederland daalt, maar tegelijkertijd neemt het aantal buurthuizen in zelfbeheer toe. Waar voorheen een welzijnsorganisatie de leiding had, zijn het nu bewoners(groepen), vrijwilligers en ambulante professionals die het buurthuis organiseren (Boutellier & Klein, 2014). Het VSBfonds, één van de financiers van project ‘Beheer je buurthuis’, ziet een ‘lichte stijging’ in fondsaanvragen van ontmoetingsplekken van en voor bewoners. Opvallend is dat dit vooral gebeurt in middelgrote en kleine gemeenten, waar de overheid nadrukkelijk de handen heeft teruggetrokken van de buurthuizen (Beheer je buurthuis, 2015). Dit is ook terug te zien bij @Robert’s in Elburg, waar vrijwilligers het initiatief hebben genomen om een ontmoetingsplek op te richten. Als een welzijnsorganisatie de deuren sluit en een bewonersgroep of vrijwilligers de deuren weer opent, geeft dat aan dat er veel behoefte aan is. Er is behoefte bij de jongeren, want zij komen naar buurthuizen en er is behoefte bij de samenleving, want vrijwilligers en bewoners(groepen) richten buurthuizen op. De opkomst en invloed van buurthuizen in Nederland is aanwezig, maar waarom is die behoefte er? Wat hebben buurthuizen voor effect op jongeren? En wat hebben buurthuizen voor effect op de samenleving, specifiek op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording? Participatie bij @Robert’s In het beleidsplan van @Robert’s staat dat zij actief bijdragen aan het maatschappelijke bewustzijn van tieners. Ook zet @Robert’s zich in voor jongeren om een positieve ervaring op te doen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en welzijn instanties. @Robert’s wil tieners ondersteunen om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten zodat de jongeren zichzelf van hieruit kunnen ontwikkelen (Pruis, 2015). Hieruit kan worden geconcludeerd dat zij een beroep willen doen op de participatie van jongeren in de maatschappij. Ze willen over een preventieve rol beschikken door de jongeren kennis te laten maken met de maatschappij en bij te dragen aan het maatschappelijke bewustzijn van de jongeren. Dit wordt steeds belangrijker in de Nederlandse samenleving, zoals eerder benoemd is. Bij @Robert’s willen ze een preventierol vervullen door ervoor te zorgen dat ze tieners blijven stimuleren om gezonde keuzes te maken. Wanneer er verhalen naar boven komen die een tiener belemmert in zijn of haar ontwikkeling, ziet @Robert’s het als hun taak om bestaande netwerken aan te boren voor de tieners om te zorgen dat er meer aandacht ontstaat binnen de bestaande zorgteams vanuit de gemeente. Het uitgangspunt van @Robert’s hierin is dat ze de tiener motiveren vanuit zijn eigen kracht actie te gaan ondernemen (Pruis, 2015). @Robert’s sluit hiermee mooi aan bij wat de gemeente wil. Zij willen zich de komende jaren richten op een preventief jeugdbeleid (Wieringa & Brünink, 2014). Op deze manier kan @Robert’s een steentje bijdragen aan het beleid dat de gemeente wil doorvoeren. Bij @Robert’s wordt het belangrijk gevonden dat er ruimte moet zijn voor het individu en de plaats die ze gezamenlijk innemen binnen de maatschappij (Pruis, 2015). Medewerkers bij @Robert’s richten hun aandacht op de individuele tieners, maar ook op hun plaats in de maatschappij. Zo wordt er bij @Robert’s bijvoorbeeld gezamenlijk gewerkt aan een project voor een zorginstelling, de voedselbank of ter ondersteuning van een event. Op deze manier kunnen ze enerzijds bijdragen aan het maatschappelijk bewustzijn van tieners, anderzijds creëren ze een kweekvijver voor nieuwe vrijwilligers door tieners in een vroeg stadium hiermee in aanraking te brengen. @Robert’s wil een 11


plek zijn waar tieners samen activiteiten ontwikkelen die ten goede komen aan de (Elburgse) samenleving (Pruis, 2015). @Robert’s werkt met zoveel mogelijk bedrijven, instanties, maatschappelijke en welzijnsorganisaties samen. Door continu samenwerkingspartners te benaderen en ze actief te laten samenwerken met de tieners, blijven ze tieners stimuleren om maatschappelijk betrokken te zijn. Zo zijn de tieners zelf verantwoordelijk voor verschillende dingen als het bijhouden van de voorraden en moeten ze zelf de gesponsorde spullen afhalen bij verschillende bedrijven (Pruis, 2015). Op deze manier wordt er een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid en het maatschappelijke bewustzijn van jongeren. De hierboven genoemde punten zijn wensen en doelen van @Robert’s. Het is echter nooit onderzocht of de bovengenoemde doelen ook werkelijk behaald worden. Welke effecten ervaren jongeren en hun ouders van @Robert’s? Uitsluiten onderzoek over de invloed van participatiemaatschappij Voor dit onderzoek is het belangrijk om te kijken naar Nederland als participatiemaatschappij, maar dit onderzoek richt zich daar verder niet op. Nederland is namelijk opgedeeld in gemeenten. De gemeenten hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij decentralisatie van overheidstaken. Het merendeel van deze taken voeren gemeenten op lokaal niveau uit (Rijksoverheid, n.d.-a). Dit betekent dat elke gemeente haar invulling op het gebied van participatie zelf kan inrichten, waardoor deze invullingen tussen de gemeenten sterk kunnen verschillen. Dit onderzoek richt zich daarom enkel op het effect van buurthuizen in Nederland, het effect van @Robert’s op de samenleving in Elburg en op het effect van @Robert’s op de jongeren in Elburg. Dit wordt onderzocht op de gebieden van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Wanneer er sterke verbanden worden gezien tussen de uitkomsten van de literatuurstudie naar het effect van buurthuizen in Nederland en het effect van @Robert’s op Elburg en de jongeren, zou voorzichtig deze link naar Nederland als participatiemaatschappij door kunnen worden getrokken. Hier zou echter nader onderzoek naar moeten worden gedaan.

Probleembeschrijving @Robert’s is een ontmoetingsplek in het centrum van Elburg. Jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar kunnen hier na schooltijd heen. @Robert’s bestaat sinds 2013 (Pruis, 2015). Uit het preventief jeugdbeleid van Elburg blijkt dat de percentages in de jeugdzorgpiramide al jaren hetzelfde zijn: met 85% van de jongeren gaat het goed, voor 10% van de jongeren is tijdelijke ondersteuning nodig en voor 5% zwaardere zorg (Wieringa & Brünink, 2014). Stichting ‘Wiel’ in Elburg richt zich voornamelijk op de 15% jongeren die hulp nodig hebben, zo blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat in 2008 in Elburg is gehouden naar de oprichting van een buurthuis in Elburg. Men vraag zich in het onderzoek af of deze 85% van de jongeren waar het goed mee gaat werkelijk geen problemen met zich meebrengt of dat dit schijn is. De vraag was of er voor deze groep jongeren ook een ontmoetingsplek opgericht moest worden om eventuele uitbreiding van probleemjongeren te voorkomen (Pruis, 2008). Na dit onderzoek is @Robert’s van start gegaan. Van deze 85% jongeren waar het goed mee gaat, gaf bijna de helft van deze groep aan dat ze een plek willen hebben na schooltijd waar ze vrienden kunnen ontmoeten of huiswerk kunnen maken, een kwart gaf aan om misschien naar een dergelijke plek te gaan en het overige deel zou niet naar een dergelijke plek gaan. In het onderzoek worden verder ook de wensen en behoeften van jongeren 12


kenbaar gemaakt die zij op grond van een buurthuis of ontmoetingsplek hebben. Kort komt dit erop neer dat het grootste gedeelte van de jongeren één á twee keer per week naar een ontmoetingsplek zouden willen gaan, waar ze kunnen gamen, tv kijken, poolen en waar sport- en muziekactiviteiten zijn (Pruis, 2008). Na dit onderzoek zou er nog een onderzoek in 2010 gehouden worden. Dit zou een uitgebreider onderzoek worden naar het gedrag en de activiteiten van jongeren na schooltijd. Dit onderzoek is, om onbekende redenen, echter nooit uitgevoerd. De ontmoetingsplek @Robert’s geeft gehoor aan de wensen en behoeften van jongeren die in 2008 uit het haalbaarheidsonderzoek gekomen zijn. @Robert’s richt zich hierbij op de 85% jongeren waar het volgens het preventief jeugdbeleid Elburg goed mee gaat. Daarnaast heeft zij, met de jongeren die bij het ontstaan van @Robert’s aanwezig waren, de inrichting van de ontmoetingsplek vormgegeven. Volgens Robert Pruis loopt @Robert’s momenteel goed, zoals in de aanleiding is vermeld. De medewerkers van @Robert’s vragen zich echter af wat voor effect zij hebben op de jongeren en op de samenleving in de gemeente Elburg. Zijn de doelstellingen die zij hebben, gericht op verbetering van de samenleving in Elburg, haalbaar? Wat levert het de deelnemers van @Robert’s op om naar @Robert’s te gaan? En wat levert het indirect voor de samenleving van Elburg op? Dit onderzoek is op operationeel niveau. Er wordt onderzocht welk effect de deelnemers van @Robert’s en hun omgeving ervaren. Dit wordt gedaan op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Hiervoor gaan we in gesprek met medewerkers van @Robert’s, de jongeren en hun omgeving. Voor dit onderzoek kan gebruik gemaakt worden van eerdere onderzoeken naar het effect van buurthuizen in Nederland. De meerwaarde van dit onderzoek op deze eerdere onderzoeken en op het haalbaarheidsonderzoek uit 2008, is dat dit onderzoek zich richt op de resultaten die de deelnemers en hun omgeving ervaren van de gestelde doelen van @Robert’s. Wanneer er als onderzoekseenheid sprake is van personen, gaat het om de meningen of ervaringen van mensen over of met een bepaald onderwerp (Baarda et al., 2013, pp. 85-92). In dit onderzoek zijn personen de onderzoekseenheid. Het gaat om de meningen en ervaringen van de betrokken jongeren en ouders bij @Robert’s. Deze worden beschreven in dit onderzoek.

Probleemstelling @Robert’s heeft in de doelstellingen beschreven welk effect ze willen hebben op de gemeente Elburg op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Het is echter nooit onderzocht welke interventies ze hiervoor inzetten en of de betrokken jongeren en hun ouders deze effecten ook ervaren.

Hoofdvraag Welk effect ervaren de medewerkers, de jongeren en hun ouders van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording?

Deelvragen 1. Welke invloed hebben buurthuizen op de Nederlandse samenleving op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording? 2. Welke interventies zet @Robert’s in om de doelen gericht op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording te behalen? 13


3. Welke effecten worden er ervaren van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording? 3.1 Wat zeggen de stakeholders over het effect dat zij ervaren op het gebied van participatie? 3.2 Wat zeggen de stakeholders over het effect dat zij ervaren op het gebied van sociale cohesie? 3.3 Wat zeggen de stakeholders over het effect dat zij ervaren op het gebied van preventie? 3.4 Wat zeggen de stakeholders over het effect dat zij ervaren op het gebied van maatschappelijke bewustwording?

Doelstelling Macroniveau Op macroniveau richt dit onderzoek zich op de invloed die buurthuizen hebben op de Nederlandse samenleving. Wij willen te weten komen welke invloed buurthuizen hebben op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording, zodat dit vergeleken kan worden met de effecten die de jongeren en hun ouders ervaren van ontmoetingsplek @Robert’s. Dit wordt voornamelijk als achtergrondinformatie gebruikt voor dit verdere onderzoek, om zo ook de resultaten van het verdere onderzoek betrouwbaarder te kunnen maken. Doelstelling 1: Na dit onderzoek hebben wij informatie ingewonnen over de invloed van buurthuizen op de Nederlandse samenleving en is dit vergeleken met de effecten die de jongeren en hun ouders ervaren van @Robert’s. Mesoniveau De opdrachtgevers, Robert en Erik Jan Pruis, willen weten welke effecten @Robert’s uitwerkt op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Zij hebben een beleid met doelstellingen opgesteld, maar willen graag weten of deze doelstellingen ook daadwerkelijk behaald worden, zodat zij het handelen van @Robert’s kunnen verantwoorden. Daarvoor zullen wij eerst medewerkers van @Robert’s, waaronder zij zelf, interviewen om te achterhalen welke interventies zij inzetten om de beoogde doelen te halen. Vervolgens willen wij ook vragen welke effecten zij bij de jongeren ervaren, om deze vervolgens te kunnen toetsen bij de jongeren. Doelstelling 2: Door middel van ons onderzoek wordt duidelijk welke interventies @Robert’s inzet en welke effecten zij hiervan ervaren bij de betrokken jongeren. Microniveau Als laatste willen wij ons richten op de betrokken jongeren bij @Robert’s en hun ouders. Dit is echter niet de doelgroep waar ons verslag op gericht zal zijn, maar wel een belangrijke doelgroep voor het uiteindelijke resultaat van ons onderzoek. De mening van hen is onmisbaar bij het geven van aanbevelingen aan @Robert’s. Wanneer wij weten welke effecten de betrokken jongeren en hun omgeving ervaren, en dat vergelijken met de effecten die @Robert’s wil of denken te hebben, kunnen wij duidelijke aanbevelingen geven aan @Robert’s. Doelstelling 3: Na het onderzoek kunnen wij door de effecten die betrokken jongeren en hun ouders ervaren van @Robert’s, duidelijke aanbevelingen geven aan @Robert’s. Zo zal @Robert’s beter kunnen aansluiten bij de wens van de jongeren en hun ouders.

14


Resultaten/product Het product dat uit deze doelstellingen voortkomt, is enerzijds een onderzoeksverslag waarin de uitkomsten van de deelvragen beschreven worden, anderzijds willen we aanbevelingen geven op de uitvoering van het beleid betreffende de doelen op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Door middel van deze uitkomsten en aanbevelingen kan @Robert’s zijn werkwijze verbeteren en zo meer aansluiten bij de wens van de jongeren.

Theoretische verantwoording begrippen Externe factoren In dit onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat er meerdere factoren meespelen in de ontwikkeling van jongeren. Zij worden niet enkel beïnvloed door @Robert’s, maar biologische, psychische en sociale factoren spelen ook een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn: karaktereigenschappen, opvoeding en vrienden. Jongeren Wij richten ons in dit onderzoek op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Dit doen wij, omdat @Robert’s zich richt op deze doelgroep.

15


2.Methoden Opzet van onderzoek Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij @Robert’s, een ontmoetingsplek voor jongeren in Elburg. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek middels een casestudie. Er is nog nagedacht over een focusgroeponderzoek. Deze kwam echter minder in aanmerking, gezien in het onderzoek naar de ervaren effecten van @Robert’s de individuele meningen van belang zijn. In een groep hebben de leden namelijk altijd invloed op elkaar. Bij een casestudie wil je het totaalbeeld van een fenomeen in zijn context schetsen. Daarnaast is het doel van een casestudie om, naast iets over de case zelf te zeggen, ook te generaliseren naar vergelijkbare situaties of gevallen (Baarda et al., 2013, pp. 56-67). Daarnaast is er bij een casestudie de mogelijkheid om de respondenten individueel te interviewen. In dit onderzoek wordt gekeken naar welk effect de medewerkers, jongeren en hun ouders ervaren van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Omdat @Robert’s een ontmoetingsplek is en deze vergeleken wordt met buurthuizen en andere ontmoetingsplekken, kunnen de resultaten echter niet gegeneraliseerd worden. Wel worden de interventies en doelen vergeleken met andere buurthuizen en ontmoetingsplekken in Nederland. Er wordt beschreven hoe @Robert’s handelt en welk effect van dit handelen ervaren wordt, dit is het fenomeen. Van het fenomeen is een totaalbeeld geschetst, door informatie te winnen uit verschillende betrokken partijen. Dit is vervolgens vergeleken met de literatuur over participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording.

Dataverzamelingsmethoden In dit onderzoek is sprake van triangulatie, aangezien het geheel op verschillende manieren in beeld is gebracht en gebruik is gemaakt van verschillende bronnen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bestaand materiaal, zoals eerdere onderzoeken en het beleidsplan, maar ook van literatuur. Daarnaast zijn er verschillende interviews afgenomen met medewerkers, jongeren en hun ouders. Deelvraag één De eerste deelvraag is uitgewerkt door het gebruik van bestaand materiaal. Eerst is gekeken naar de betekenis van de begrippen participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Vervolgens is er gekeken naar de manier waarop andere buurthuizen of ontmoetingsplekken de doelen op deze gebieden wil behalen. Het doel was om te ontdekken welke invloed buurthuizen op de gestelde doelen hebben. Na het bezoeken van verschillende websites over en van buurthuizen, kwamen we al snel tot de conclusie dat er nog maar weinig effecten zijn gemeten van buurthuizen. Veel buurthuizen en ontmoetingsplekken stellen doelen op, op deze vier gebieden gericht, maar of deze doelen daadwerkelijk behaald worden hebben we helaas niet kunnen vinden in dit onderzoek. Wel hebben we gekeken naar welke indicatoren effect hebben op de vier gebieden. Voor het beantwoorden van deelvraag één is er gebruik gemaakt van verschillende kennisinstituten, zoals Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Verwey-Jonker instituut. Op deze sites is veel betrouwbare informatie te vinden voor dit onderzoek. Daarnaast is er gebruik gemaakt van verschillende boeken die na het jaar 2000 zijn uitgegeven. Omdat er afgelopen jaren veel veranderd is aangaande buurthuizen, ontmoetingsplekken en de 16


financiering hiervan, is ervoor gekozen om enkel literatuur na het jaar 2000 te gebruiken. Deze literatuur is recenter en betrouwbaarder dan oude literatuur, omdat de oude literatuur niet ingespeeld is op de veranderingen van afgelopen jaren. Uitzondering hierop is het boek van Hart uit 1997, die de participatieladder beschrijft. De participatieladder wordt echter nog veel gebruikt, een voorbeeld hiervan is de uitleg op de website Movisie hierover uit 2012. Omdat dit goede en betrouwbare informatie is, is besloten deze informatie toch op te nemen in dit onderzoek. In dit onderzoek is gekeken naar verschillende buurthuizen voor jongeren en ontmoetingsplekken voor jongeren, om in de komende deelvragen ook de vergelijking te kunnen maken met @Robert’s. Zo hebben wij gebruik gemaakt van buurthuis BOB, buurthuis boerenplein, jongerencentrum de Kluis en Youth for Christ. Buurthuis BOB, buurthuis Boerenplein en jongerencentrum De Kluis zijn kleinschalig en enkel gericht op hun eigen omgeving. Buurthuis BOB wordt gefinancierd door Sociaal Cultureel Werk Trynwâlden. Buurthuis Boerenplein wordt gefinancierd door middel van gemeenschappelijke ondersteuning. De Kluis krijgt praktische ondersteuning van Stichting Vivaan voor vrijwilligersbegeleiding en de gemeente financiert de huur van het pand. Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten en dergelijken. The Mall wordt op verschillende manieren gefinancierd. @Robert’s wordt gefinancierd door sponsoren en giften. Wanneer een buurthuis vaste financiële ondersteuning ontvangt, zijn er meer mogelijkheden tot het opzetten van activiteiten. Youth for Christ is een organisatie die al een lange tijd bestaat. Zij zijn actief op school, op straat en in de kerk. Zo is Youth for Christ actief in zestien plaatsen met The Mall jongerencentra (Youth for Christ, n.d.). Doordat zij een grote organisatie hebben en veel jongerencentra, zijn zij mooi vergelijkingsmateriaal. Het is een organisatie die al meer ervaring dan @Robert’s heeft, waardoor zij ook al verder zijn in hun ontwikkeling. Wij hebben informatie gehaald uit hun jaarverslagen en beleidsdocumenten. Het verschil tussen The Mall en @Robert’s zit voornamelijk in het feit dat The Mall zich voornamelijk richt op probleemjongeren, terwijl @Robert’s zich juist richt op de jongeren die geen problemen hebben of veroorzaken. Omdat The Mall wel gericht is op jongeren, denken wij toch dat wij hier nuttige informatie vandaan hebben kunnen halen, zeker omdat zij actief zijn in het professionele welzijnswerk (Youth for Christ, n.d.). Verder zijn de volgende websites gebruikt: Rijksoverheid, overheid, UWV, CBS, Nationaal Kompas Volksgezondheid en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze websites zijn betrouwbaar doordat zij onafhankelijke informatie weergeven. Daarnaast hebben enkele van deze websites goede, betrouwbare, onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende afhankelijke websites: Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), beheer je buurthuis, bouwstenen voor sociaal, Lentis, Stichting Present, Zorgwijzer, PVDA Katwijk, Den Haag, gemeenteraad Elburg, leren.nl, Be Involved, groepsdynamiek, Maastricht University. Deze websites zijn afhankelijk, hebben hun data onjuist verkregen of geïnterpreteerd, of willen met hun informatie een bepaald doel of visie bij hun bezoekers bereiken. Door middel van onderzoek, afwegen van data en het nauwkeurig citeren van gegevens en verwijzen naar bronnen, hebben wij toch gekozen om deze websites te gebruiken in ons onderzoek, aangezien dit bruikbare gegevens waren voor het verloop van ons onderzoek.

17


Deelvraag twee Bij deelvraag twee is de data verzameld aan de hand van bestaand materiaal en half-gestructureerde interviews met medewerkers en jongeren. Het beleidsplan van @Robert’s, de literatuur uit deelvraag één en de interviews hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Voor deze deelvraag zijn drie medewerkers en zes jongeren geïnterviewd, hier wordt verder op ingegaan bij respondenten. Het beleid is enerzijds gebruikt om de interviewvragen op te kunnen stellen, anderzijds is het beleid gebruikt om de deelvraag te kunnen beantwoorden aan de hand van de informatie die hierin staat. In het beleidsplan zijn de doelen omtrent participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording beschreven en in mindere mate de manier waarop ze deze doelen willen behalen. De literatuur uit deelvraag één is gebruikt om de link tussen de beschreven interventies en activiteiten en de literatuur te kunnen beschrijven. De beschrijving van de interventies is in bijlage twee opgenomen, hier is dus verdere informatie te vinden over de interventies. Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van de interviews met medewerkers en jongeren en het beleid van @Robert’s. Er is gekozen voor individuele interviews, om te voorkomen dat de respondenten elkaar beïnvloeden. Vooral bij de jongeren is de kans groot dat zij elkaar beïnvloeden. Maar ook van de medewerkers wilden wij onafhankelijk horen hoe zij dachten over de verschillende onderwerpen. Daarnaast was het voor dit onderzoek van belang dat de meningen van de individuen belicht werden. De meeste vragen uit de interviews zijn directe vragen. De kans hierbij is dat er niet altijd eerlijk antwoord wordt gegeven vanwege sociale wenselijkheid maar ook vanwege het feit dat zij zichzelf vaak slecht kennen (Baarda et al., 2013, pp. 145-147). Wanneer dit opgemerkt werd door de interviewer, is geprobeerd om via andere vraagstellingen toch achter het antwoord te komen. Er is gekozen voor half gestructureerde interviews. Bij half-gestructureerde interviews liggen niet alleen de onderwerpen, maar ook de belangrijkste vragen vast, het doorvragen ligt echter meestal niet vast. Om de lijst met vragen te maken moet je over voorkennis beschikken (Baarda et al., 2013, pp. 149-152). Deze voorkennis is, zoals hierboven benoemd, uit het beleidsplan en de literatuurstudie gehaald. Hieruit zijn ook de topics naar voren gekomen en vanuit deze topics zijn de vragen geformuleerd. Deelvraag 3 Bij deelvraag drie is de data verzameld aan de hand van bestaand materiaal en half-gestructureerde interviews met medewerkers en jongeren en hun ouders. Het beleidsplan van @Robert’s, de literatuur uit deelvraag één en de interviews hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Voor deze deelvraag zijn drie medewerkers en zes jongeren en 4 ouders geïnterviewd, hier wordt verder op ingegaan bij respondenten. Het beleid is enerzijds gebruikt om de interviewvragen op te kunnen stellen, anderzijds is het beleid gebruikt om eerst het algemene effect te kunnen beschrijven wat medewerkers, jongeren en hun ouders ervaren van de gestelde visie en misse van @Robert’s. De literatuur uit deelvraag één is gebruikt om de link tussen de ervaren effecten en indicatoren die effect hebben op de gestelde gebieden te kunnen beschrijven. Deze deelvraag bevat vier subdeelvragen gericht op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke

18


bewustwording. Dit zijn aparte deelvragen geworden, zodat er ingezoomd wordt op de effecten die ervaren worden door medewerkers, jongeren en hun ouders. De half gestructureerde interviews die bij medewerkers en jongeren zijn afgenomen, zoals hierboven beschreven, zijn ook gericht op deze deelvraag. Bij de ouders zijn we op dezelfde manier als hierboven beschreven te werk gegaan. Ook dit waren individuele half-gestructureerde interviews.

Respondenten De respondenten zijn medewerkers, jongeren en ouders van jongeren die bij @Robert’s komen. Er is voor gekozen om drie medewerkers te interviewen, zes jongeren en vier ouders. Medewerkers Bij @Robert’s zijn 8 medewerkers actief. Vier in het basisteam en vier ondersteunende vrijwilligers. Het basisteam bestaat uit twee coördinatoren en uit twee vrijwilligers. Bij de vier ondersteunde vrijwilligers, zijn twee Basisteam stagiaires. Wij hebben één coördinator geïnterviewd, één 1. Coördinator vrijwilliger en één ondersteunende vrijwilliger. De stagiaires 2. Coördinator zijn buiten beeld gelaten, omdat deze niet heel actief zijn. Zo 3. Vrijwilliger 4. Vrijwilliger is er een evenwichtige verdeling van personen die geïnterviewd zijn en hebben alle partijen een stem. Ondersteunende Daarnaast hebben wij rekening gehouden met de vrijwilligers beschikbaarheid van de medewerkers om geïnterviewd te 1. Ondersteunende vrijwilliger worden. Doordat er een coördinator, vrijwilliger en 2. Ondersteunende vrijwilliger 3. Stagiaire ondersteunende vrijwilliger zijn geïnterviewd, kan er 4. Stagiaire bekeken worden of er verschil zit tussen deze drie partijen. Bij de interviews werd al snel duidelijk dat de coördinator het best in beeld had welke interventies er werden uitgevoerd en wat de eventuele effecten hiervan zijn. De ondersteunende vrijwilliger vertelde dat hij alleen betrokken was bij de kookactiviteit en het @Robert’s weekend, waardoor hij ook niet alles wist. Omdat de coördinatoren man en vrouw zijn, leek het ons niet nuttig, ondanks wij van de coördinator de meeste informatie kregen, om de ander ook te interviewen. Waarschijnlijk komen hun meningen en ideeën erg overeen. Wij hebben er dus voor gekozen om het bij deze drie medewerkers te laten. Jongeren Voor dit onderzoek zijn zes jongeren geïnterviewd. Er zouden er eigenlijk zeven worden geïnterviewd, maar één jongere kwam niet opdagen. Na het uitwerken van de zes interviews kwamen we tot de conclusie dat de antwoorden die de zes jongeren hadden gegeven redelijk overeen kwamen en er bij de laatste interviews weinig nieuwe informatie meer bij kwam. Hierdoor is er voor gekozen om geen verdere interviews te houden. Bij het interviewen van de jongeren is er voor gekozen om jongeren te interviewen die nu nog bij @Robert’s komen en om jongeren te interviewen die bij @Robert’s zijn geweest, maar hier nu niet meer komen. In de interviews werd al snel duidelijk dat jongeren die al langer bij @Robert’s komen, ook beter onze vragen wisten te beantwoorden. Hieronder een schema met de jongeren die wij hebben geïnterviewd: 19


Leeftijd 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar

Nu betrokken bij @Robert’s 7 maanden Vanaf 2015

Vroeger betrokken bij @Robert’s

2012- 2015 2012/20132014/2015 2013-2015 2,5-3 jaar

Hoe vaak bij @Robert’s 2x in de week 2x in de week 2x in de week 2x in de week

Niveau

Geslacht

onbekend LWO Havo Havo

Man Man Vrouw Vrouw

2x in de week Eens in de zoveel tijd

Havo Mbo

Man Vrouw

Er is voor gekozen voor een evenwichtige verdeling tussen de geslachten, om van beide geslachten de meningen te inventariseren. Daarnaast is er voor verdeling van leeftijden gekozen, om een compleet beeld te krijgen en niet alleen de mening van één leeftijdscategorie te horen. Ouders Omdat jongeren misschien niet altijd goed zich hebben op welke effecten @Robert’s op hen heeft en de verandering die zij doormaken, is ervoor gekozen om naast medewerkers en jongeren ook ouders te interviewen. Ouders staan dicht bij de jongeren en merken veranderingen of het effect dat @Robert’s heeft bij de jongeren, hun kinderen, waarschijnlijk het snelst op. Voor dit onderzoek zijn vier ouders geïnterviewd. Er is gekozen om vier ouders te interviewen, aangezien we er vanuit gingen dat we hier genoeg aan zouden hebben. Aan de andere kant merkt elke ouder waarschijnlijk andere effecten of veranderingen op, omdat elke jongere verschillend is en in de puberteit zit. Hierdoor zal het lastig zijn om verzadiging van gegevens te krijgen. Er is begonnen met het afnemen van vier interviews. Wanneer zou blijken dat de geïnterviewde ouders erg zouden verschillen van mening, dan zouden er meer ouders geïnterviewd worden. Dit was echter niet het geval, waardoor er is gekozen om het bij deze vier ouders te laten. Er zijn niet veel eisen aan de ouders gesteld die werden geïnterviewd, om het risico te voorkomen dat ouders niet beschikbaar zijn. De keuze voor de ouders die zijn geïnterviewd is berust op basis van welke ouders mee wilden werken aan dit onderzoek.

Verwerken van gegevens Ten eerste is er gekeken naar de beschikbare literatuur over participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Van hieruit is beschreven wat deze vier begrippen inhouden, welke indicatoren van belang zijn om effect te hebben op deze gebieden en wat buurthuizen en ontmoetingsplekken doen om effect te bereiken op deze begrippen. In eerste instantie zou er niet gekeken worden naar de indicatoren die van belang zijn om effect te hebben, maar hoe andere buurthuizen en ontmoetingsplekken doelen op deze gebieden behalen. Het bleek echter dat dit lastig te vinden was, veel buurthuizen en ontmoetingsplekken stellen doelen op deze vier gebieden, maar hebben hiervan echter geen effect gemeten. Daarom is besloten om naar de indicatoren voor effect op deze gebieden te kijken, zodat de effecten die uit de interviews naar voren zouden komen, onderbouwd konden worden. Zoals eerder beschreven zijn er half-gestructureerde interviews afgenomen bij medewerkers, jongeren en hun ouders. Deze zijn opgesteld aan de hand van het beleidsplan en de uitkomsten hiervan zijn gekoppeld aan de literatuur uit de eerste deelvraag. De interviews zijn allen opgenomen, uitgetypt, geschrapt, gelabeld en vervolgens geordend. Nadat de interviews gehouden en opgenomen waren, zijn deze letterlijk uitgetypt. Vervolgens hebben we 20


de informatie die niet bij één van de deelvragen aansluit geschrapt, door er een streep doorheen te zetten. De fragmenten die overbleven, zijn in een tabel gezet en genummerd. Bij de indeling van de fragmenten moet er naar gestreefd worden dat ieder fragment slechts informatie geeft over één onderwerp (Baarda, Goede, & Teunissen, 2005, pp. 316-337). Hier is in dit onderzoek dan ook naar gestreefd. Vervolgens zijn deze fragmenten gelabeld. Bij het labelen wordt het fragment voorzien van een term, die relevant is voor het beantwoorden van de vraag (Baarda et al., 2005, pp. 316-337). Als laatste stap zijn de labels geordend onder de kernlabels. Dit was soms echter lastig, omdat participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording soms deels overeen komen, waardoor het lastig is om hier een duidelijke scheiding tussen te trekken. Hierdoor kan het zijn dat er in de tekst bij maatschappelijke bewustwording verwezen wordt naar een fragment die bij participatie staat geordend. Dit was helaas niet te voorkomen, doordat de begrippen in elkaar overlopen en met elkaar in verband staan. Het verwerken van de interviews is terug te vinden in het bronnenboek. Bij dit hele proces hebben wij de deelvragen twee en drie en de hoofdvraag gebruikt.

Betrouwbaarheid en geldigheid Betrouwbaarheid In dit onderzoek zijn de onderzoekers niet betrokken bij de organisatie, wat maakt dat de waarnemingen objectief blijven. Daarnaast hebben de onderzoekers er geen belang bij of de resultaten van het onderzoek positief of negatief zullen zijn. Dit maakt dat er objectief naar de verzamelde data kan worden gekeken. Er werken twee onderzoekers mee aan dit onderzoek, waardoor ook wij elkaar voortdurend hebben getoetst op de objectiviteit en betrouwbaarheid. In dit onderzoek is geen gebruik gemaakt van observaties. Dit is achteraf overwogen, maar gezien de tijdsduur die inmiddels verstreken was en de daardoor onvolledige en dus onbetrouwbare informatie, is er voor gekozen om hier geen gebruik van te maken. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die uit de interviews naar voren komen, niet zijn getoetst in de praktijk. Echter is, door het individueel interviewen van meerdere personen, ervoor gezorgd dat de respondenten niet van te voren hebben kunnen overleggen over de antwoorden. De medewerkers hadden echter de interviewvragen al van te voren gekregen, waardoor zij wel deze vragen konden overleggen. Deze interviews gingen deels over de activiteiten en interventies, waarbij het voor dit onderzoek niet uitmaakt of zij deze van te voren overlegd hebben. Het doel was een overzicht te krijgen van de activiteiten en interventies, zonder daar een waardeoordeel aan te hechten. Daarnaast is er in het interview met de medewerkers gevraagd naar de effecten op de vier gebieden. Op deze vragen kwamen wisselende antwoorden, de één was er wel zeker van dat er effect is, de ander vond dat moeilijk te zeggen. De jongeren en de ouders kregen de vragen pas op het moment zelf, waardoor zij elkaar niet konden beïnvloeden. Doordat deze interviews individueel zijn afgenomen, zonder dat de respondenten elkaar beïnvloeden, is er vanuit gegaan dat de medewerkers, jongeren en ouders een realistisch beeld schetsen, dat niet persé getoetst moet worden in de praktijk. Bij kwalitatief onderzoek is het vaak lastig om aan de replicatie-eis te voldoen (Baarda et al., 2013, pp. 73-77). Dit maakt ook dat het lastig is om dit onderzoek te kunnen generaliseren. Elke persoon en situatie zijn anders, wat het lastig maakt om te zeggen dat wanneer dit onderzoek opnieuw uitgevoerd wordt er weer dezelfde resultaten worden gemeten. Om dit onderzoek toch betrouwbaar te maken, is er gestreefd naar zoveel mogelijk transparantie over de gevolgde onderzoeksprocedure en de conclusies. Dit is onder andere gedaan door in het bronnenboek de verwerking van de interviews weer te geven. 21


Geldigheid Allereerst is de geldigheid van dit onderzoek bevorderd door gebruik te maken van triangulatie. Zo is er, naast gebruik te maken van verschillende databronnen, ook op verschillende manieren data verzameld is. Naarmate de gegevens uit die verschillende bronnen en dataverzamelingsmethoden meer met elkaar overeenstemmen, is er sprake van een grotere geldigheid (Baarda et al., 2013, pp. 73-77). In dit onderzoek zijn dan ook de gegevens uit de interviews en de literatuur aan elkaar verbonden en zijn er verbanden gelegd tussen de verschillende bronnen, om zo de geldigheid te bevorderen. Omdat dit interview door twee onderzoekers is uitgevoerd, kunnen wij elkaar bewust maken van mogelijke vooroordelen. Daarnaast gingen wij er zonder verwachtingen over de uitkomst in, waardoor er nauwelijks sprake was van vooroordelen. De onderzoekers hebben echter niet veel tijd doorgebracht in de onderzoekssituatie. Zij hebben zich vier dagen bevonden bij ontmoetingsplek @Robert’s. Het zou dus kunnen dat de respondenten terughoudender waren bij het geven van informatie. Zo zei één van de ouders die wij hebben geïnterviewd dat haar zoon erg druk is. In het interview met haar zoon, merkten wij hier vervolgens weinig van.

Leeswijzer Na het verzamelen van de informatie aan de hand van literatuuronderzoek en interviews zijn de gegevens geanalyseerd en verwerkt. Dit is weergegeven in een onderzoeksverslag. Dit verslag is onderverdeeld in een voorblad, titelblad, de samenvatting, de inhoudsopgave, het voorwoord, de inleiding, methoden, de drie hoofdstukken waarin de deelvragen worden beantwoord, de conclusie, de discussie, de aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek, de literatuurlijst en de bijlagen. De samenvatting, het voorwoord en de inleiding heeft u alreeds kunnen lezen, waardoor wij hieronder verder zullen gaan met de eerste deelvraag. Deelvraag één In hoofdstuk drie wordt deelvraag één beantwoord. Er wordt beschreven wat participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording inhouden, met name gericht op jongeren. Daarnaast worden de indicatoren en effecten van deze gebieden beschreven. Verder wordt beschreven wat andere buurthuizen of ontmoetingsplekken doen om doelen gesteld op deze gebieden te behalen. Dit alles wordt per gebied weergegeven aan de hand van literatuurverwijzingen. Deelvraag twee In hoofdstuk vier wordt deelvraag twee beantwoord. De activiteiten en interventies die @Robert’s inzet om de doelen gericht op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording te behalen worden beschreven. Dit wordt opnieuw per gebied aangegeven. Daarnaast koppelen we deze activiteiten en interventies aan de eerder beschreven literatuur. Deelvraag drie In hoofdstuk vijf wordt deelvraag drie beantwoord. Eerst wordt er een algemene inleiding gegeven. Vervolgens worden de subdeelvragen beantwoord. In deze subdeelvragen wordt beschreven wat de respondenten: medewerkers, jongeren en ouders, voor effect ervaren op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. In deelvraag drie wordt tevens de hoofdvraag beantwoord. 22


Conclusie De conclusie bevat de resultaten vanuit de onderzochte deelvragen. Er wordt samenvattend antwoord gegeven op de hoofdvraag en op de deelvragen. Discussie In de discussie wordt ingegaan op de praktische maatschappelijke betekenis, waarbij de resultaten worden geïnterpreteerd en bediscussieerd in het licht van de doelstelling van het onderzoek. Daarnaast gaat het om de wetenschappelijke en onderzoekstechnische betekenis, waarbij beschreven wordt hoe betrouwbaar en geldig de resultaten zijn (Baarda et al., 2013, pp. 276-277). Aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de betekenis is van de opbrengst van het onderzoek voor @Robert’s. De aanbevelingen voor ontmoetingsplek @Robert’s worden hier beschreven. Daarnaast wordt beschreven waarover vervolgonderzoek nodig is. Bijlagen en bronnenboek In de bijlagen van dit onderzoek is het plan van aanpak en de uitgebreide beschrijving van de activiteiten en interventies van @Robert’s te vinden. In het bronnenboek bevinden zich de uitgewerkte interviews, het haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door Robert Pruis en het beleidsplan van @Robert’s.

23


3. Literatuur onderzoek naar buurthuizen Welke invloed hebben buurthuizen op de Nederlandse samenleving op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording? Het onderzoek in deelvraag één richt zich op welke invloed buurthuizen hebben op de Nederlandse samenleving. Allereerst wordt er gekeken naar de ontwikkelingen en veranderingen van de afgelopen jaren rondom buurthuizen. Daarna wordt aan de hand van deze ontwikkelingen uitgelegd welk effect men op de samenleving met buurthuizen wil bereiken. Achtereenvolgens wordt de invloed onderzocht van jongerenbuurthuizen of -ontmoetingsplekken op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Hierbij wordt een koppeling gemaakt naar welke interventies op deze gebieden worden ingezet en welk mogelijk effect zij hebben. In dit hoofdstuk wordt het belang van buurthuizen onderzocht en de link met de vier gebieden beschreven. Door te onderzoeken wat de vier gebieden inhouden en welke interventies en indicatoren hier invloed op hebben, kan in de andere deelvragen de link gelegd worden met de interventies en activiteiten van @Robert’s.

Ontwikkelingen rondom buurthuizen en het effect hiervan op de samenleving Gemeenten zien het belang van buurthuizen Een buurthuis is een openbaar gebouw in een wijk, stadsdeel of dorp in Nederland. De functie, voorzieningen en grootte verschilt per plaats. Het is een ontmoetingscentrum voor bewoners, zowel jongeren als ouderen. In een buurthuis kunnen verschillende activiteiten plaats vinden (Bouwstenen voor sociaal, n.d.). Buurthuizen bestaan al een lange tijd. Het rijk beheerde en financierde deze buurthuizen, maar na de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn de verantwoordelijkheden en financiën overgedragen aan de gemeenten, er was sprake van decentralisatie (ZorgWijzer, 2016). De gemeenten konden vervolgens beslissen wat er met en in de buurthuizen gedaan werd. Een aantal jaar later kwam Nederland in een crisis. De gemeenten moesten bezuinigen, zij deden dit onder andere op buurthuizen. Dit zorgde ervoor dat de buurthuizen in 2013 in een dal kwamen. Overal in Nederland moesten buurthuizen hun deuren sluiten en op veel plekken was er onzekerheid over een mogelijke sluiting (LSA, 2015). In 2015 werd het stelsel van de WMO gewijzigd, wat tot gevolg had dat de gemeenten zelf mochten bepalen hoe de uitvoering van de WMO werd geregeld. Een belangrijke bijkomstigheid was dat zij de zelfredzaamheid en de participatie van burgers binnen de maatschappij moesten bevorderen (ZorgWijzer, 2016). Door de zelfredzaamheid en participatie van de burgers te bevorderen, zou ook het netwerk en de sociale cohesie van burgers vergroot worden. Burgers zouden hierdoor, wanneer zij hulp nodig hebben, eerder een beroep op hun omgeving kunnen doen en minder snel bij welzijnsinstanties aankloppen. Dit zou de gemeenten veel geld besparen.

24


Gemeenten kunnen dus zelf beslissen waar zij verantwoordelijk voor willen zijn en wat zij willen financieren. Daarnaast moeten zij zich wel houden aan bepaalde wetten en regels. Vanuit de nieuwe WMO wordt in de wettekst bij de begripsomschrijving van ‘maatschappelijke ondersteuning’ aangegeven waarmee gemeenten zich bezig dienen te houden (Movisie, 2015c).

WMO 2015, artikel 1.1.1 Het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ omvat: 1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, 2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, 3. Bieden van beschermd wonen en opvang (Overheid, n.d.). Beheer je buurthuis stelt dat het nieuwe stelsel van de WMO en de decentralisatie ervoor zorgen dat buurthuizen opnieuw opkomen en inmiddels een belangrijke schakel zijn geworden (Beheer je buurthuis, n.d.-b). Veel van de in de WMO gestelde doelen, waaraan de gemeenten zich moeten houden, kunnen namelijk binnen een buurthuis behaald worden (Bommeljé & Keijl, 2015). Een buurthuis kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het kan maatschappelijke opvang bieden, er kan opvoedondersteuning of taalcursussen worden gegeven en het bevordert het vrijwilligerswerk, de sociale samenhang en leefbaarheid (Youth for Christ, n.d.). Het is daarom een logisch gevolg dat er, met instemming van de gemeenten, steeds meer buurthuizen ontstaan. Burgers hebben behoefte aan buurthuizen Naast de gemeenten, is er ook bij de bevolking een positieve ontwikkeling aangaande buurthuizen te zien. Het sluiten van de buurthuizen heeft ervoor gezorgd dat veel bewoners aanklopten bij het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) voor steun bij het in stand houden van hun buurthuis. Ze organiseerden zich, zochten naar draagvlak en bedachten innovatieve manieren om hun buurthuis (financieel) te laten voortbestaan. Ze waren vaak bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om de programmering en exploitatie van het buurthuis voor hun rekening te nemen (LSA, 2013). We zien hier dus dat de bevolking behoefte heeft aan een plaats waar men samen kan komen. Er zijn veel voorbeelden vanuit het LSA dat bewoners in actie komen om buurtinitiatieven voor ouderen, jongeren of dergelijke doelgroepen op te zetten (LSA, 2016a). Een voorbeeld waaruit blijkt dat burgers behoefte hebben aan een buurthuis komt uit Den Haag. In Den Haag zijn inmiddels 50 accommodaties die op eigen kracht zichzelf omhoog hebben weten te werken en een ontmoetingsplek voor de buurt zijn geworden (Den Haag, 2016). Uit dit aantal blijkt ook dat er behoefte bij de burgers is aan een ontmoetingsplek. Zonder de bezoekers zouden deze ontmoetingsplekken immers niet kunnen voortbestaan. De PvdA in Katwijk heeft in Katwijk Noord onderzoek gedaan naar de behoefte aan een buurthuis. De eerste enquêteresultaten laten zien dat 72% van de respondenten graag een buurthuis wil. Van de ‘nee’-stemmers vindt 20% een buurthuis wel een goed idee, alleen zouden ze er zelf geen gebruik van maken. Het overige deel vindt dat er al voldoende voorzieningen zijn, vreest drugs- of 25


geluidsoverlast of is bang dat het een vluchtelingenopvang wordt (PvdA Katwijk, 2016b). Dit onderzoek is gehouden door de PvdA die graag een buurthuis in Katwijk Noord wilde. De PvdA riep alle bewoners van Katwijk Noord op om de enquête in te vullen (PvdA Katwijk, 2016a). De vragen in dit onderzoek waren veelal meerkeuzevragen. Het onderzoek is dus niet helemaal betrouwbaar. Toch blijkt ook uit deze gegevens dat veel mensen behoefte hebben aan een buurthuis. De revolutie van buurthuizen In de praktijk zien we dat de gemeenten de verantwoordelijkheden en het beheer over bestaande buurthuizen steeds meer overdraagt op burgers. Daarnaast richten burgers en/of professionals steeds vaker een eigen buurthuis op. In deze gevallen heeft men het over een buurthuis in zelfbeheer(Beheer je buurthuis, n.d.-a). Het is per gemeente verschillend hoe en of zij de buurthuizen subsidiëren. In verband met de bezuinigingen hebben de gemeenten minder te besteden en kiezen zij bewuster wat zij wel of niet subsidiëren. Aan de andere kant kiezen buurthuizen in zelfbeheer er soms bewust voor om niet van de gemeente afhankelijk te zijn, om zo autonoom en zelfstandig het buurthuis te kunnen leiden (Bouwstenen voor sociaal, 2012). Toch blijft de financiële huishouding voor alle buurthuizen een voortdurende zorg. Vanaf 2012 probeert men daarom in buurthuizen de gemeentelijke taken over te nemen door gebruik te maken van het Right to Challenge. Dit geeft burgers (die het buurthuis beheren) het recht om de gemeente uit te dagen de uitvoering en het zeggenschap over inkoop van gemeentelijke taken aan hen over te dragen, met overheveling van het bijbehorende budget (Leeuwen, 2013). Ruim 1 op de 5 gemeenten in Nederland heeft het Right to Challenge al ingevoerd en ook in andere gemeenten kunnen bewonersgroepen al taken overnemen. Om het gebruik van Right to Challenge aan te moedigen, brengen Movisie, Vilans en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Kompas Right to Challenge in de WMO uit (LSA, 2016b). Ook uit dit initiatief blijkt dat buurthuizen een steeds grotere rol in de maatschappij innemen en dat zij ook door de overheid erkend worden. Daarnaast blijkt uit dit initiatief dat de overheid graag burgers mee laat participeren in de maatschappij. Buurthuizen zijn het antwoord op de nieuwe WMO Buurthuizen zijn volgens Broens, onderzoeker en verbindend gesprekspartner vanuit buurthuizen met gemeenten, heel geschikt om belangrijke doelstellingen uit de WMO te realiseren. Zo zijn er activiteiten die een preventieve werking kunnen hebben en men kan elkaar ontmoeten (Bommeljé & Keijl, 2015). De doelstellingen vanuit de beleidsplannen van buurthuizen komen vaak overeen met de doelstellingen uit de WMO. Zo heeft The Mall van Youth for Christ de volgende doelstellingen: - Jongeren: groeien op een aantal leefgebieden, doen constructief mee, zijn verbonden met elkaar. - Wijk: meer sociale cohesie, grotere betrokkenheid en ondersteuning vanuit de wijk bij jongeren, minder overlast (Youth for Christ l The Mall, 2015). De doelen van buurthuizen, zoals hierboven te lezen, zijn samen te vatten in vier begrippen. Dit zijn de begrippen participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Deze begrippen hebben met elkaar te maken en lopen in elkaar over. Door middel van participatie

26


bevorder je de maatschappelijke bewustwording bij jongeren en door de sociale cohesie te bevorderen wordt er preventief gewerkt. Kortweg komt de wetgeving onder het artikel maatschappelijke ondersteuning ook neer op deze vier begrippen, wat de samenhang tussen overheid, gemeenten en de opkomst van buurthuizen bevestigd. Hieronder is het artikel 1.1.1 verdeeld onder de vier begrippen. -

-

Participatie: Bevorderen van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ondersteunen van de zelfredzaamheid van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Sociale cohesie: Bevorderen van de sociale samenhang. Preventie: De veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Maatschappelijke bewustwording: Ondersteunen van de zelfredzaamheid van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Wat de overheid en gemeenten dus willen bereiken qua participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording, kunnen buurthuizen namens eigen zeggen vanuit hun doelstellingen dus bereiken. Conclusie Buurthuizen in Nederland komen sinds 2015 steeds meer op. Dit heeft te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waardoor gemeenten de zorg en verantwoordelijkheid van het rijk overgeheveld kregen. De nieuwe WMO uit 2015 heeft als eis gesteld dat gemeenten naast hun eigen verantwoordelijkheid over zorg en financiering, zich tevens moeten houden aan het begrip maatschappelijke ondersteuning uit artikel 1.1.1. Dit artikel omvat doelen die door middel van buurthuizen gerealiseerd kunnen worden. Het is aannemelijk dat gemeenten daarom het belang van buurthuizen inzien en dat buurthuizen daarom toenemen. Naast dat gemeenten het belang van buurthuizen inzien, is er ook een positieve ontwikkeling ten aanzien van de behoefte aan buurthuizen te zien bij de bevolking. De laatste jaren groeit het aantal bezoekers. Tevens richten wijken, bewoners of particulieren steeds vaker eigen buurthuizen op of hevelen gemeenten hun verantwoordelijkheid van buurthuizen over op bewoners. Er is een samenhang tussen het artikel 1.1.1 over maatschappelijke ondersteuning en de doelen van buurthuizen. Wat de ÊÊn wil, kan de ander volbrengen. Dit geeft een verband tussen de overheid, gemeenten en de opkomst van buurthuizen weer. De Nederlandse maatschappelijke zorg, gerelateerd aan artikel 1.1.1 en de doelen vanuit de buurthuizen komen samengevat neer op vier gebieden: participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Dit hoofdstuk richt zich verder op de indicatoren en effecten die invloed hebben op de vier gebieden en op de interventies die jongerenbuurthuizen en –ontmoetingsplekken hierop inzetten.

27


Participatie ‘In mijn ogen zijn de decentralisaties het antwoord op de nieuwe opgaven in het sociale domein: preventie op de eerste plaats en ondersteuning voor wie dat echt nodig heeft. We moeten uitgaan van de mogelijkheden van de hulpvrager en wat die en zijn sociale omgeving zelf kunnen doen. Steekwoorden zijn: participatie van iedereen, ruimte voor en ondersteuning van de mantelzorger en de vrijwilliger, maatwerk, in de wijk.’ Dit is wat Jeroen Olthof, voorzitter van de sociale pijler van het G32-stedennetwerk, zegt over de decentralisatie die begin 2015 in gang gezet werd (Movisie, 2015a). Het is volgens Olthof dus belangrijk dat iedereen participeert in de samenleving sinds de decentralisatie is begonnen. Ook jongeren worden geacht te participeren, mee te doen in deze maatschappij. Participatie is het meedoen aan de samenleving, een onderdeel zijn van de maatschappij. Movisie (2014b) beschrijft participatie als volgt: ‘Deelname van (groepen) burgers aan de samenleving, zoals het hebben van werk, volgen van onderwijs, verrichten van vrijwilligerswerk en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen omgeving, op een voor de persoon zinvolle manier.’ Participatie is een breed begrip waarin onderscheid wordt gemaakt, voorbeelden hiervan zijn burgerparticipatie, arbeidsparticipatie, beleidsparticipatie en jeugdparticipatie. Dit onderzoek richt zich verder op jeugdparticipatie, omdat de doelgroep van ontmoetingsplek @Robert’s jongeren zijn. Jeugdparticipatie Veel gemeenten hebben jeugdparticipatie als beleidsdoel geformuleerd. Op basis daarvan kunnen ze samen met de jeugd bedenken hoe ze drie vormen van jeugdparticipatie kunnen stimuleren. Jeugdparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd, komt de kwaliteit van voorzieningen ten goede én versterkt de pedagogische civil society. Door in gesprek te gaan met kinderen en jongeren worden vragen, behoeften, belevingen en oplossingen helder. Jeugdparticipatie is het actief meedoen en meebeslissen van kinderen en jongeren op drie gebieden (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.-b): 1. Voorzieningen waar ze zelf meedoen of gebruik van maken, zoals school, jongerenwerk, natuur, sport en cultuur 2. Bij gemeentelijk, regionaal of landelijk beleid 3. Activiteiten voor anderen in de samenleving Voor de jeugd zelf is jeugdparticipatie een manier om talenten, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en een manier om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Voor de samenleving is jeugdparticipatie een praktische manier om vorm te geven aan het democratisch burgerschap van de jeugd en een manier om sociale cohesie en integratie te verbeteren (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.-b). Indicatoren die effect hebben Over jeugdparticipatie is veel informatie voor handen. Het is lastiger om te benoemen welke indicatoren het effect van participatie bij jongeren bewerkstelligen. Tevens is het moeilijk om het effect te meten bij jongeren betreffende participatie. In 2011 ontwikkelde Verwey-Jonker instituut in samenwerking met Stichting Alexander, een Toolkit als praktische richtlijn voor de bevordering van jeugdparticipatie. In deze Toolkit worden onder andere 32 verschillende methoden (tools) gepresenteerd die de jongerenparticipatie bevorderen. Deze methoden hebben afgelopen jaren hun effectiviteit bewezen (Be Involved, n.d.). 28


De Toolkit bevat verschillende methodieken omtrent participatie, ingedeeld in vier doelen: 1. Jongeren raadplegen 2. In dialoog met jongeren 3. Invloed geven 4. Initiatief stimuleren Deze vieren doelen vertegenwoordigen achtereenvolgens de sterkte van de jeugdparticipatie. Belangrijk is het om bij het kiezen van een methode bij de uitvoering van een activiteit rekening te houden met de context, de doelgroep en het doel omtrent participatie (Be Involved, n.d.). Be Involved stelde naast de Toolkit een algemeen stappenplan op om jeugdparticipatie te bevorderen. Zij beweerde dat onderstaande stappen een handig hulpmiddel zijn om jongeren actief bij een beleid of activiteit te betrekken (Be Involved, n.d.): Stap 1: Bepaal uitgangspunten en doelen Stap 2: Stel randvoorwaarden Stap 3: Voorbereiden van uitvoering Stap 4: Uitvoeren van methode Stap 5: Evaluatie en doorstart Naar aanleiding van dit stappenplan in combinatie met het kiezen van een methode uit de Toolkit, zou de jeugdparticipatie gericht op beleid of activiteit bevorderd kunnen worden. De participatieladder is een meetmethode en geeft aan in hoeverre jongeren zijn betrokken bij en invloed hebben op het beleid van de gemeente of instelling. De participatieladder heeft zes niveaus: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen en zelfbeheer (Movisie, 2012). Aan de hand van praktijkvoorbeelden van jongeren kan het effect van de jongerenparticipatie ingedeeld worden op ĂŠĂŠn van de niveaus van de participatieladder. Hoe hoger de jongere uitkomt op de ladder, hoe beter zijn participatie is. Aan de andere kant geeft deze methode echter niet weer welke factoren de participatie van jongeren op een bepaald niveau brengt. Het effect dat bij een hoge jeugdparticipatie ontstaat, is af te leiden van de begrippen die voorkomen op de hoogste treden van de participatieladder. Kenmerkende begrippen die een hoog effect van jeugdparticipatie weergeven zijn: initiatief nemen, samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en krijgen, zelfstandigheid, voorbereiden van activiteiten (Hart, 1997). Wanneer deze eigenschappen of handelingen te zien zijn bij jongeren, mag geconstateerd worden dat de jeugdparticipatie hoog is. Uit onderzoek blijk echter dat jeugdparticipatie een autonome invloed heeft op latere participatie. Dit wil zeggen dat de verschillende variabelen in het leven van de jongere zwaar wegen en dat zij uiteindelijk grotendeels bepalen of de jongere later ook participeert in de samenleving (Bekkers, Hooghe, & Stolle, 2004). Men kan dus niet beweren dat jeugdparticipatie een garantie is voor latere participatie. Buurthuizen en jeugdparticipatie Buurthuizen of ontmoetingsplekken voor jongeren kunnen de jeugdparticipatie ook bevorderen, door bijvoorbeeld de jongeren mee te laten denken in de activiteiten van een buurthuis. We zien dat dit gebeurt bij The Mall, een jongerencentrum dat onderdeel van Youth for Christ is. Zij zien een toename in het aantal jongeren dat activiteiten (mee)organiseert (Youth for Christ | The Mall, 2014). The Mall voert outreachend (straat)werk uit in de wijken van Gorinchem. Ze stimuleren de jongeren 29


bij het vinden van een zelfstandige plek in de maatschappij en ondersteunen hen in hun maatschappelijke participatie. Ze geloven dat wanneer de jongeren hun plek in de maatschappij gevonden hebben, de overlast gereduceerd wordt (Youth for Christ | The Mall, 2014). Daarnaast stelt Youth for Christ dat het werk van hen bijdraagt aan een actieve samenleving en de burgerkracht versterkt. Ze nodigen jongeren en wijkbewoners uit om op hun eigen wijze mee te doen. Iedereen is welkom om deel te nemen en/of een bijdrage te leveren aan het jongerenwerk (Youth for Christ l The Mall, 2015). The Mall betrekt jongeren dus bij de organisatie van activiteiten. Ze nodigen jongeren uit om op hun eigen wijze mee te doen. Naast het betrekken van jongeren bij de organisatie van activiteiten, is niet te vinden op welke manier ze de participatie van jongeren nog meer bevorderen. Om te zorgen dat jongeren willen participeren, moet je ze iets kunnen bieden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld een tastbare beloning of iets dat van waarde is voor hun persoonlijke ontwikkeling (Marissing & Meere, 2013). Jongeren moeten het idee hebben dat ze nodig zijn, maar ook dat het hun iets oplevert. Een ander voorbeeld van jeugdparticipatie zien we bij De Kluis. De Kluis is een jongerencentrum in Veghel voor jongeren tot 23 jaar. Het is een ontmoetingsplek waar jongeren zelf aan bij kunnen dragen en de regie hebben, met als doel de talenten van jongeren te prikkelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Kluis wil jongeren aanzetten tot participatie in de maatschappij. Het vacaturecafĂŠ is een voorbeeld van een plek waar de jongeren geholpen worden te participeren in de maatschappij. In het vacaturecafĂŠ worden jongeren geholpen bij vinden van werk, een bijbaantje of de juiste studie. Een ander voorbeeld is het project waarbij De Kluis vriendengroepen uitdaagt om als teams te strijden en het beste feest te organiseren in De Kluis. Het team moet zelf alle benodigdheden, exclusief ruimte en drank, regelen voor de avond. Het team dat de meeste omzet genereert, krijgt een geheel verzorgde barbecue voor tien personen (De Kluis, n.d.). Er is te zien dat De Kluis jongeren dus op verschillende gebieden aanmoedigt om te participeren. Zowel op het gebied van werk en studie als op het gebied van ontspanning. De Kluis zorgt er voor dat jongeren het idee hebben dat zij nodig zijn, door hen zelf het initiatief te laten nemen. Ook levert het de jongeren iets op, waaronder talentontwikkeling, een grotere kans op een baan of studie en in het laatste voorbeeld een barbecue.

Sociale cohesie Sociale cohesie is de mate waarin mensen in een gegeven sociaal verband sociale relaties met elkaar onderhouden die gekenmerkt worden door onderlinge steun en positieve gevoelens (Wilterdink & Heerikhuizen, 2009, p. 386). Er worden drie dimensies van sociale cohesie onderscheiden, namelijk de mate van sociale interactie, de mate van gelijkgerichte opvattingen en de identificatie met een gemeenschap (Bolt & Torrance, 2005). Met sociale interactie wordt het contact tussen de mensen bedoeld. Er is een sterke sociale cohesie op het gebied van sociale interactie als mensen elkaar veel spreken. Daarnaast wordt de sociale cohesie sterker wanneer mensen dezelfde opvattingen hebben, waaronder dezelfde normen en waarden. Als mensen in een buurt bijvoorbeeld dezelfde normen en waarden hebben over het wel en wee in de buurt zal er een sterkere binding tussen hen ontstaan. De laatste dimensie, identificatie met een gemeenschap, is niet heel tastbaar. Het heeft te maken met een bepaald gevoel dat bij mensen opkomt wanneer er wordt gepraat over de gemeenschap waar zij zich mee identificeren (Bolt & Torrance, 2005). Om te kunnen spreken van sociale cohesie, moeten 30


deze drie dimensies aanwezig zijn. Sociale cohesie richt zich op verschillende niveaus, voorbeelden hiervan zijn de familie, buurt, vereniging of de samenleving (Bolt & Torrance, 2005). Er kan ook gesproken worden van macro- (de hele samenleving), meso- (buurt of vereniging) en microniveau (familie). Dit onderzoek richt zich vooral op de sociale cohesie op mesoniveau, van buurten of steden en microniveau, binnen @Robert’s. Als het gaat om de sociale cohesie in de buurt verwijst sociale cohesie volgens De Hart (2002) naar: ‘De mate waarin de bewoners gemeenschappelijke waarden delen, er sprake is van een zekere sociale controle, van de aanwezigheid en interdependenties van sociale netwerken (…), van vertrouwen in andere bewoners en de bereidheid samen met hen te zoeken naar oplossingen voor collectieve problemen.’ Indicatoren die effect hebben Het CBS heeft in 2010 een boek uitgebracht over sociale samenhang in Nederland. Zij stelde hierin vast welke indicatoren van belang zijn om sociale cohesie te creëren. Zij menen dat de sociale samenhang bestaat uit drie hoofddelen, namelijk participatie, vertrouwen en integratie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). Aangezien dit onderzoek zich niet richt op verschillende bevolkingsgroepen, wordt het verband tussen sociale cohesie en integratie niet belicht. Belangrijke indicatoren van sociale samenhang zijn:

Participatie: - De mate waarin mensen contacten onderhouden met familie, vrienden en buren. - De mate in hoeverre mensen hulp aan anderen bieden. - De mate waarin mensen betrokken zijn bij verenigingen. - De mate waarin mensen vrijwilligerswerk uitvoeren. Vertrouwen: - De mate waarin mensen elkaar vertrouwen op sociaal niveau. - De mate waarin mensen elkaar vertrouwen op institutioneel niveau. (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010) gft Aan de hand van een positief effect van bovengenoemde indicatoren, ontstaat er een sterke sociale cohesie. De volgende begrippen, afgeleid van bovenstaande indicatoren, kenmerken een sterke sociale cohesie: regelmatig onderling contact, bereidheid om anderen te helpen, hoge actieve betrokkenheid bij verenigingen door met veel activiteiten en nevenactiviteiten mee te doen, belangeloos inzetten voor anderen, vertrouwen in personen, betrokken groepen mensen en betrokken organisaties. Deze begrippen komen ook weer overeen met de drie dimensies van sociale cohesie: sociale interactie, de mate van gelijkgerichte opvattingen en de identificatie met een gemeenschap (Bolt & Torrance, 2005). Regelmatig onderling contact valt onder sociale interactie. De mate van betrokkenheid en het belangeloos inzetten voor anderen heeft te maken met gelijkgerichte opvattingen binnen de gemeenschap. Daarnaast is het nodig dat mensen elkaar vertrouwen voordat zij zich identificeren met anderen uit de gemeenschap.

31


Jongerenwerk Het jongerenwerk kan een belangrijke constructieve rol spelen in het slaan van bruggen tussen verschillenden groepen in de stad. Door deze bruggen te slaan, kan de sociale cohesie verbeteren (Winter, Valkestijn, & Metz, 2015). Dit houdt in dat door het jongerenwerk de jongeren in contact komen met verschillende doelgroepen, zoals ouderen, kinderen en vluchtelingen. Door deze contacten wordt het netwerk van de verschillende doelgroepen vergroot. Buurthuizen en sociale cohesie Bij The Mall in Gorinchem, is te zien dat één van de maatschappelijke effecten die zij willen bereiken een grotere leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk is. In het beleidsplan van Youth for Christ staat het volgende over het bevorderen van de sociale cohesie: ‘De wijk vormt een groot deel van de sociale omgeving van de jongeren. Door activering van de sociale omgeving en de jongeren bereiken we versterking van de sociale cohesie in de wijk, verbinding en een grotere betrokkenheid van, en ondersteuning door, wijkbewoners bij jongeren en een grotere betrokkenheid van jongeren bij hun wijk’ (Youth for Christ l The Mall, 2015). Zij willen de sociale cohesie tussen jongeren en hun directe omgeving bevorderen. Ze werken aan activering van wijkbewoners en jongeren, door hen met elkaar te verbinden. In het beleid staat verder dat door grotere betrokkenheid tussen de buurt en de jongeren de overlast zal verminderen (Youth for Christ l The Mall, 2015). Ook hebben ze verschillende activiteiten waarbij ze de jongeren in contact brengen anderen mensen uit de buurt. Zo is één van de activiteiten ‘Lady’s Sport’. Hierbij wordt sport voor vrouwen gecombineerd met de meiden vanuit het jongerenwerk. Naast een goede activiteit voor meiden, ontstaat er ook op een natuurlijke manier contact met de moeders. Ook hebben ze activiteiten die ze aanbieden in samenwerking met MEE of Consulent Stad en Buurt. Door dit contact met ondernemers, wordt het netwerk van de jongeren versterkt en zijn jongeren meer in beeld (Youth for Christ | The Mall, 2014).

Preventie Preventie bestaat uit twee onderdelen, voorkomen en signaleren (Eysink & Meijer, 2011). Door problemen te voorkomen, kan het zijn dat er minder hulp geboden hoeft te worden en kosten bespaard kunnen worden. In tijden van bezuinigingen is het daarom een logisch gevolg dat de overheid een preventieve houding aanneemt. De overheid stimuleert preventie in de zorg, in de wijk, op scholen en op het werk door onder andere het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid, wat in 2014 is opgestart (Rijksoverheid, n.d.-b). Bij dit project wordt vooral ingespeeld op een gezonde levensstijl, om ziekten te voorkomen. In de WMO is het preventieve beleid ook essentieel geworden, dit blijkt uit de doelen die volgen uit artikel 1.1.1, waaraan gemeenten zich moeten houden (Movisie, 2015c). Veel door gemeenten opgestelde doelen, bijvoorbeeld het doel advies en ondersteuning dicht bij de leefomgeving van de burger, opgesteld in het beleidsplan van Elburg, voldoen hieraan (Gemeenteraad Elburg, 2015). Hier staat ondersteuning en advies voor de burger centraal, om overbelasting of problemen te voorkomen. Jongerenwerk Ook voor de jeugd wordt er vanwege de nieuwe WMO gebruik gemaakt van preventie. Op scholen wordt het preventief beleid al veelvuldig toegepast. Stichting Lentis in de gemeente Groningen heeft bijvoorbeeld een speciaal lessenpakket voor basisscholen en middelbare scholen 32


opgesteld. In deze lessen voeren zij een scala aan preventieactiviteiten uit om de geestelijke gezondheid van de jeugd te bevorderen (Lentis, n.d.). Maar door enkel af en toe een preventieve activiteit te houden, worden problemen niet voorkomen. ‘Door juist dichtbij en benaderbaar te zijn kan men voorkomen dat er problemen komen’, zo komt naar voren in een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut (Valkestijn, Bakker, Hilverdink, & Metz, 2015). In Engeland is een overzichtsstudie gedaan van 93 onderzoeken naar de betekenis van allerlei verschillende activiteiten van het jongerenwerk, onder andere in buurthuizen. Het onderzoek wijst onder andere uit dat jongerenwerk bijdraagt aan het voorkomen en verminderen van risicogedrag (Dickson, Vigurs, & Newman, 2013). Jongerenwerk heeft dus een preventieve functie. Doordat jongerenwerkers een andere rol hebben dan docenten of hulpverleners, hebben zij een makkelijke ingang bij jongeren. Doordat zij bijvoorbeeld met de jongeren WhatsAppen over iets ogenschijnlijks kleins, kan voorkomen worden dat deze kleine dingen uitgroeien tot grote problemen. Zo nodig haalt de jongerenwerker tijdig de juiste persoon in de omgeving van de jongeren erbij (Valkestijn et al., 2015). Indicatoren die effect hebben Voor het samenstellen van een interventieprogramma in de praktijk hanteert de Handreiking Gezonde Gemeente een indeling op basis van de methode van uitvoering. Het gaat om de volgende vijf pijlers:

1. Inrichting van de fysieke en sociale omgeving, zoals: rookvrije schoolpleinen, het creëren van meer speelruimte in de wijk, aanpassingen in de infrastructuur van aandachtswijken, normen. 2. Regelgeving en handhaving, zoals: wetten, vergunningen, leeftijdsgrenzen, reclamebeleid, handhaven van regels of prijsmaatregelen (zoals accijnzen of subsidies). 3. Voorlichting en educatie aan groepen, zoals: groepsvoorlichting en lesprogramma’s over een gezonde leefstijl op school, landelijke publiekscampagnes. 4. Signalering en individueel advies, zoals: het preventieconsult, signalering overgewicht op scholen of consultatiebureaus, landelijke screeningsprogramma’s en screening van soa bij risicogroepen of gerichte voorlichting aan ouders op het consultatiebureau. Richtlijnen kunnen het proces van signalering en advies standaardiseren. 5. Ondersteuning, zoals: kortdurende adviesgesprekken door de huisarts, groepscursussen in de GGZ of beweegprogramma’s. (Eysink & Meijer, 2011) Deze pijlers of indicatoren geven weer hoe preventieve interventies uitgevoerd kunnen worden. Het is lastig om het effect van preventie op de eerste drie pijlers te meten. Wanneer een probleem zich niet voordoet, kan men namelijk niet stellen dat dit door de preventieve handelingen komt. Aan de andere kant mag men aannemen dat wanneer men bovenstaande onderzochte methode uitvoert, men resultaat ervaart op het gebied van preventie. Pijler vier en vijf gaan over het signaleren van problemen en het hierop geven van individueel advies en ondersteuning. Op dit gebied kan men gemakkelijker effect meten, aangezien het probleem dan 33


vermindert of verdwijnt. Bij alle pijlers kan men door middel van observatie en gesprekken nagaan wat de preventieve interventies uitwerken bij de personen in kwestie. Interventies die bijdragen om het preventief beleid onder jongeren te verrichten zijn: aansluiten bij de leefwereld van de jongeren, laagdrempeligheid, flexibiliteit en het persoonlijk commitment met de jongeren. Daarnaast is het helpend om de eigen kracht van de jongeren te benutten. Hierdoor leren ze zichzelf ontwikkelen en controle te krijgen over hun eigen leven. Dit zorgt er vervolgens voor dat jongeren minder snel problemen opzoeken of (verder) ontwikkelen (Dickson et al., 2013). Uit onderzoek blijkt dat bij het preventief handelen bij jongeren het van belang is om met jongeren in gesprek te gaan. ‘Essentieel is dat jongeren aan het denken worden gezet (...), zonder dat daarbij een waarschuwend vingertje wordt geheven. Het uiteindelijke doel is om tot gedragsverandering te komen’ (Maastricht University, 2016). Buurthuizen en preventie The Mall noteert in haar jaarverslag ook een preventieve functie te willen hebben: ‘door ons contact met de jongeren en onze aanwezigheid op straat kunnen we eventuele problemen vroegtijdig signaleren’ (Youth for Christ | The Mall, 2014). Op deze manier kunnen zij een preventieve rol vervullen door problemen vroegtijdig te signaleren en ook daadwerkelijk aan te pakken. Hiernaast signaleert Youth for Christ, in het contact met de jongeren van hun doelgroep, dat er op steeds jongere leeftijd drugs worden gebruikt en het aantal jongeren dat handelt in drugs toeneemt. Vanuit de preventieve kant gaan zij gesprekken aan met deze jongeren. De jongerenwerkers zijn getraind op het gebied van alcohol- en drugspreventie. Preventie is een integraal onderdeel binnen het contact met jongeren, zowel op straat als in de jongerencentra. Dit vindt vooral plaats door middel van gesprekken, die aansluiten bij de beleving en ervaringen van de jongeren zelf (Youth for Christ | The Mall, 2014). De Kluis is een jongerenontmoetingsplek die ook graag een preventieve functie wil vervullen. Zij richt zich hierbij vooral op preventie van overlast. Zo zorgen zij dat de jongeren en de bewoners met elkaar in overleg gaan (De Kluis, n.d.).

Maatschappelijke bewustwording Maatschappelijke bewustwording is belangrijk voor jongeren. Het laat ze zien en ontdekken wat ze de samenleving kunnen bieden. Maslow legt bewustwording en zelfontwikkeling uit aan de hand van 4 stappen, van onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam naar onbewust bekwaam (Groepsdynamiek, n.d.). Het effect van bewustwording is dus gedurende het proces te bemerken. Het is van belang om de bewustwording te blijven stimuleren, zodat deze bewust en bekwaam worden. Aan het einde van het proces ben je bekwaam over je vaardigheid of denkwijze en worden deze weer onbewust (Groepsdynamiek, n.d.). Het verschil met fase één is dat je jezelf wel weer bewust van je vaardigheid of denkwijze kan worden. Stichting Present heeft in samenwerking met Movisie een project opgezet om methodieken te ontwikkelen om de maatschappelijke bewustwording bij jongeren te bevorderen. Jongeren ontdekken de maatschappelijke talenten van zichzelf als individu en van hun omgeving en worden zich ervan bewust hoe verschillende individuen met elkaar kunnen samenwerken en elkaar kunnen 34


versterken als team (Stichting Present, n.d.). Doordat jongeren hun talenten ontdekken, leren zij beseffen wat zij voor de samenleving kunnen betekenen. Indicatoren die effect hebben Maatschappelijke bewustwording ontstaat door verrijking van kennis, inzicht en begrip. Deze verrijking kan ontstaan door middel van het opnemen van informatie door onder andere lezen, kijken, en spreken. Uit onderzoek blijkt dat we het volgende onthouden: 10% van wat we lezen 20% van wat we horen 30% van wat we zien 50% van wat we horen en zien

70% van wat we met anderen bespreken 80% van wat we evalueren en nabespreken 90% van wat we anderen uitleggen (Leren, n.d.)

Hieruit blijkt dat bespreken, evalueren en uitleggen grote invloed hebben op het onthouden en bewust worden van dingen. Jongeren moeten hun talenten ontdekken, maar dit moet ook gecoacht en versterkt worden. Movisie ontwikkelde in samenwerking met 100% Talent vijf randvoorwaarden om de talenten van jongeren te ontdekken, te coachen en te versterken: plaatsen, mensen, kansen, overeenkomsten en campagne (Movisie, 2015b). - Jongeren hebben plaatsen nodig waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. - Jongeren hebben andere mensen nodig die hen aanmoedigen om hun talenten te ontwikkelen. - Jongeren hebben kansen en mogelijkheden nodig om hun talent te ontdekken. - Er moeten afspraken gemaakt worden over talentontwikkeling tussen jongeren en de mensen die met hen (gaan) werken en in hun talent investeren. - Als laatst is het belangrijk om campagne te voeren over het feit dat talentontwikkeling belangrijk is (Movisie, 2015b). Buurthuizen zijn geschikt om aan deze randvoorwaarden te voldoen. Zo zijn buurthuizen bij uitstek een geschikte plaats om talenten kunnen ontwikkelen. De medewerkers van de buurthuizen kunnen de jongeren aanmoedigen en afspraken maken met de jongeren. Het buurthuis kan ook contact opnemen met een stage- of werkplek van de jongeren, om zo de omgeving van de jongeren te wijzen op het coachen en feedback geven over hun talenten. Daarnaast kunnen buurthuizen campagne voeren door bijvoorbeeld een talentenshow te organiseren, waarin zij aan de buitenwereld laten zien wat jongeren kunnen. Buurthuizen en maatschappelijke bewustwording Bij jongerenbuurthuis ‘Het Boerenplein’ in Den Haag vinden er wekelijks activiteiten plaats waarbij tieners de kans krijgen om hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontplooien. De tieners kunnen kennis maken met activiteiten zoals koken, schilderen, tuinieren en kickboksen (Buurthuis Boerenplein, n.d.). Buurthuis BOB in Trynwâlden heeft als doelstelling bij het tiener- en jongerenwerk het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid, het eigen initiatief en de weerbaarheid van de jongeren in de samenleving. Op de website staat bij activiteiten onder tienerwerk dat tieners uitgedaagd worden om zelf 35


activiteiten te bedenken. Daarnaast worden er tieners gezocht om als vrijwilliger mee te draaien in het tienerwerk om activiteiten te organiseren. Verder is op vrijdagavond een soos voor de tieners, waar ze zelf achter de bar kunnen staan om drankjes te verkopen (Buurthuis BOB, n.d.). Daarnaast staat op de website onder jongerenwerk het volgende: ‘vanuit het jongerenwerk wordt geen kant en klaar aanbod meer georganiseerd van activiteiten. Wil je graag iets organiseren, heb je een idee voor een activiteit bv het organiseren van een voetbaltoernooi, filmavond of survivaltocht, laat het aan één van de bar medewerkers weten. Binnen het jongerenwerk van BOB is veel mogelijk, maar daar moet je zelf wel wat voor doen’ (Buurthuis BOB, n.d.). Buurthuis BOB zorgt op deze manier voor het vergroten van het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid, daarmee wordt de maatschappelijke bewustwording vergroot. Het zorgt ervoor dat jongeren hun talenten ontdekken op onder andere het gebied van organisatietalent, stressbestendigheid en leiderschap.

Conclusie Sinds de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is ingetreden zijn de verantwoordelijkheden van het rijk overgegaan op de gemeenten. De gemeenten werden verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiering van de zorg. Als voorwaarde moesten de gemeenten zich houden aan de wetgeving omtrent de nieuwe WMO en dan met name rondom artikel 1.1.1 over ‘maatschappelijke ondersteuning’. Zoals hierboven uitgelegd, komt dit artikel neer op de volgende vier doelen: participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Gezien deze doelen veelal in buurthuizen gerealiseerd kunnen worden, is dit mogelijk een oorzaak voor de stijging van het aantal buurthuizen. Naast dat gemeenten het belang van buurthuizen inzien, is er bij de bevolking ook een positieve verandering ten opzichte van buurthuizen te zien. De vier gebieden zien we inderdaad terugkomen in het beleid van jongerenbuurthuizen en -ontmoetingsplekken. De gemeenten willen de doelen gesteld op de vier gebieden gerealiseerd zien en de daadwerkelijke effecten weten. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende activiteiten worden aangeboden om doelen gesteld op de vier gebieden te behalen. Zij geven aan de doelen te realiseren, maar de effecten hiervan zijn weinig tot niet gemeten. Er blijkt geen algemene methodiek of interventie te zijn om deze doelen te behalen, omdat buurthuizen met verschillende jongeren en/of problematiek te maken hebben. Zij passen hun interventies mede aan op hun doelgroep. Vanuit de literatuur worden verschillende indicatoren die effect hebben op de vier gebieden zichtbaar. Vanuit deze indicatoren en effecten wordt duidelijk hoe de vier gebieden gerealiseerd kunnen worden.

36


4. Interventies die @Robert’s inzet om doelen te behalen Welke interventies zet @Robert’s in om de doelen gericht op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording te behalen? In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke interventies @Robert’s inzet om de doelen gericht op de vier gebieden te behalen. Door middel van het beleid en de interviews met drie medewerkers van @Robert’s en zes jongeren die bij @Robert’s betrokken zijn wordt onderzocht welke interventies en activiteiten worden ingezet. Eerst zullen de interventies die uit het beleid naar voren komen beschreven worden en onderverdeeld worden in de vier gebieden. Vervolgens worden de interventies die uit de interviews naar voren komen beschreven en verdeeld in grote en kleine interventies en activiteiten. Tot slot worden de interventies en activiteiten vanuit de literatuur onderbouwd om zo ook de waarde hiervan te meten. Een uitgebreide beschrijving van de interventies is te vinden in bijlage twee.

Interventies vanuit het beleid Participatie - Samen ervoor zorgen dat @Robert’s er netjes en verzorgd uitziet. - Tieners houden zelf voorraden bij en halen gesponsorde spullen af bij bedrijven. - High tea voor verzorgingscentrum het Nieuwe Feithenhof. - Evenementen ondersteunen zoals sinterklaasintocht en Koningsdag. Preventie - Contact via o.a. WhatsApp. - Gezonde en veilige plek creëren. - Preventieve en signalerende functie onder tieners. - Veilige plek met ruimte voor gesprek. - Wanneer een tiener belemmerd wordt in zijn ontwikkeling door omstandigheden, zijn netwerk aanboren. - Tiener motiveren vanuit eigen kracht actie te ondernemen. - Niet in, tijdens of rondom @Robert’s roken. - Tieners mobiliseren voor preventieve informatievoorziening voor ouders, zoals onlangs gehouden actieve Theateravond. - Tieners leren op een gezonde manier omgaan met voeding door tosti’s eten i.p.v. chips en snoep.

Sociale cohesie - Plek waar tieners elkaar kunnen ontmoeten om (live) sociale contacten te bevorderen. - Openheid en gelijkheid in het contact onderling. - Tieners worden gestimuleerd om nieuwe vrienden te maken. - Vriendelijk zijn naar buurtbewoners/ mensen die langs lopen en elkaar hierin stimuleren. Maatschappelijke bewustwording - Krans leggen op 4 mei. - Vossenjacht voor BSO. - Ruimte voor individu en plaats die we gezamenlijk innemen binnen de maatschappij. - Tiener stimuleren om steentje bij te dragen aan de maatschappij. - Beroep op de eigen verantwoordelijkheid van tieners. - Kweekvijver creëren voor nieuwe vrijwilligers, door tieners al vroeg hiermee in aanraking te brengen. - Tieners te laten samenwerken met samenwerkingspartners en ze zo stimuleren maatschappelijk betrokken te zijn. - Uitgaan kwaliteiten van tieners.

(Pruis, 2015)

37


Interventies vanuit de praktijk Grote activiteiten/ interventies Dodenherdenking Koningsdag Kookboek @Robert’s weekend Vossenjacht voor de buitenschoolse opvang High tea voor ouderen Anti-rookbeleid Vluchtelingen

Kleine activiteiten/ interventies Brood halen Gezond eten (tosti’s) Boodschappen doen voor kookactiviteit Meehelpen met schoonmaakklusjes Geen wifi Gesprek aangaan over alcohol, drugs, roken, gedrag en seks Spiegelen Beschikbaar via WhatsApp Eigen verantwoordelijkheid jongeren stimuleren Bewust kennis verspreiden Doorverwijzen

In het beleid is te zien dat er verschillende te bereiken effecten worden beschreven, maar niet altijd concreet hoe deze effecten worden bereikt. In dit hoofdstuk zullen verder alleen de activiteiten die beschreven worden in bijlage twee verder uitgewerkt worden. Bij elk gebied zullen eerst de interventies benoemd worden die hier onder vallen en vervolgens zullen enkele hiervan gelinkt worden aan literatuur. In het beleid staat verder dat veel activiteiten voor de jongeren bedoeld zijn om positieve ervaring op te doen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en welzijnsinstanties. Het doel is om gezamenlijk aan een activiteit te werken die ten goede komt aan de Elburgse samenleving (Pruis, 2015). Het uitvoeren van een groot deel van de activiteiten is dus gericht op maatschappelijke bewustwording en sociale cohesie. Alleen de activiteiten waarbij dit duidelijk naar voren komt, zullen hier worden onderverdeeld.

Participatie De beschreven activiteiten en interventies die onder participatie vallen zijn de volgende: Dodenherdenking, Koningsdag, het kookboek, @Robert’s weekend, vossenjacht, high tea, theateravond, brood halen, kookactiviteit, meehelpen met schoonmaakklusjes en de eigen verantwoordelijkheid jongeren stimuleren. Deze activiteiten hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met participatie. Bij alle activiteiten is het de bedoeling dat de jongeren actief helpen de activiteit te bedenken en/of uit te voeren. De eigen verantwoordelijkheid van de jongeren speelt hier een belangrijke rol in. Participatie Movisie (2014b) beschrijft participatie als volgt: ‘Deelname van (groepen) burgers aan de samenleving, zoals het hebben van werk, volgen van onderwijs, verrichten van vrijwilligerswerk en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen omgeving, op een voor de persoon zinvolle manier.’ Bij @Robert’s zijn de bovengenoemde activiteiten en interventies gericht op het doen van vrijwilligerswerk en leefbaarheid van de eigen omgeving. Zo zijn de activiteiten Dodenherdenking, Koningsdag, vossenjacht en high tea voornamelijk activiteiten die gericht zijn op vrijwilligerswerk voor anderen. De activiteiten zoals brood halen, kookactiviteit en meehelpen met schoonmaakklusjes zijn vooral gericht op de leefbaarheid van de eigen omgeving binnen @Robert’s.

38


Jeugdparticipatie Dit onderzoek richt zich verder op jeugdparticipatie, zoals in hoofdstuk drie al beschreven is. Jeugdparticipatie is het actief meedoen en meebeslissen van kinderen en jongeren op drie gebieden (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.-b): 1. Voorzieningen waar ze zelf meedoen of gebruik van maken, zoals school, jongerenwerk, natuur, sport en cultuur 2. Bij gemeentelijk, regionaal of landelijk beleid 3. Activiteiten voor anderen in de samenleving @Robert’s is een ontmoetingsplek voor jongeren waar er voornamelijk sprake is van jeugdparticipatie op het eerste en derde gebied. @Robert’s is een voorziening waar jongeren zelf meedoen en gebruik van maken. De jongeren moeten bij @Robert’s participeren door het bedenken van activiteiten, bijvoorbeeld voor het @Robert’s weekend. Voor dit weekend moeten de jongeren zelf activiteiten bedenken. Verder wordt er aan de jongeren weleens gevraagd of zij zelf ideeën hebben voor bijvoorbeeld een activiteit voor de buurt (fragment 2.20). Ook moeten de jongeren participeren doordat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de ontmoetingsplek. Daarnaast kan gesproken worden van jeugdparticipatie bij @Robert’s door de activiteiten die zij doen voor anderen in de samenleving, zoals de high tea voor ouderen en de vossenjacht voor de buitenschoolse opvang. Vergelijking Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven wordt jeugdparticipatie bij The Mall bevorderd doordat ze de jongeren mee laten denken in de activiteiten van het buurthuis (Youth for Christ | The Mall, 2014). Bij @Robert’s is ook te zien dat de jeugdparticipatie zich richt op het (mee)organiseren van activiteiten en deze ook daadwerkelijk uitvoeren. Dit maakt duidelijk, dat beide plekken dit op dezelfde manier aanpakken. Tussen @Robert’s en De Kluis zien we echter wel een verschil. De Kluis heeft bijvoorbeeld een vacaturecafé (De Kluis, n.d.). Dit zien we bij @Robert’s niet terugkomen, dit verschil komt misschien mede doordat De Kluis zich ook deels richt op een oudere doelgroep. Wel is er bij @Robert’s ruimte om huiswerk te maken. Wat levert het op? Om te zorgen dat jongeren willen participeren, moet je ze iets kunnen bieden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld een tastbare beloning of iets dat van waarde is voor hun persoonlijke ontwikkeling (Marissing & Meere, 2013). Jongeren moeten het idee hebben dat ze nodig zijn, maar ook dat het hun iets oplevert. De jongeren bij @Robert’s kunnen door de activiteiten zichzelf ontwikkelen en hun talenten en kwaliteiten ontdekken. In het beleid van @Robert’s staat dat zij uitgaan van de kwaliteiten die de tieners bezitten (Pruis, 2015). @Robert’s wil de kwaliteiten van jongeren ook daadwerkelijk inzetten, waardoor de kans groter is dat jongeren hun kwaliteiten ook ontdekken. Dit vraagt van zowel de medewerkers als de jongeren inzet en inzicht, anders kan dit onderbelicht blijven. Wanneer zij zich al jong bewust zijn van hun kwaliteiten, kunnen zij deze al op jonge leeftijd verder ontwikkelen en inzetten in de maatschappij.

39


Sociale cohesie De beschreven activiteiten en interventies die onder sociale cohesie vallen zijn de volgende: Koningsdag, kookboek, @Robert’s weekend (meisje buiten groep), vossenjacht, high tea, vluchtelingen, meehelpen met schoonmaakklusjes, geen wifi, beschikbaar via WhatsApp en eigen verantwoordelijkheid jongeren stimuleren. Deze interventies en activiteiten hebben allemaal te maken met sociale cohesie. Er worden activiteiten voor de buurt bedacht, waarbij de jongeren in contact komen met andere groepen in de samenleving, zoals ouderen en kinderen. Daarnaast zijn er activiteiten en interventies gericht op de sociale cohesie bij @Robert’s tussen de jongeren onderling. Zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven richt de sociale cohesie in dit hoofdstuk zich op mesoniveau, op de buurt of vereniging. Er worden drie dimensies van sociale cohesie onderscheiden, namelijk de mate van sociale interactie, de mate van gelijkgerichte opvattingen en de identificatie met een gemeenschap (Bolt & Torrance, 2005). Sociale interactie De sociale cohesie bij @Robert’s tussen de jongeren is in alle drie de dimensies terug te vinden. Zo staat in het beleid dat @Robert’s een plek is waar tieners elkaar kunnen ontmoeten om (live) sociale contacten te bevorderen (Pruis, 2015). De wifi bij @Robert’s gaat dan ook pas om 16.30 uur aan, zodat de jongeren in de voorgaande tijd in contact gaan met elkaar en niet op hun telefoon zitten. ‘Je kunt hier gewoon met iedereen praten en zo, en niet iedereen kan hier op zijn mobiel vooraf omdat de wifi niet aanstaat’ (fragment 12.1). De sociale cohesie tussen de tieners die bij @Robert’s komen, wordt ook gestimuleerd op het @Robert’s weekend. Zo komt bij @Robert’s een tiener die overal een beetje buiten de groep ligt. Er waren jongeren die dit opvielen en die dit met Robert hebben besproken. Toen hebben deze jongeren met elkaar een plannetje bedacht en ervoor gezorgd dat ook deze tiener een onvergetelijk weekend zou hebben. Op dit weekend was te zien dat zij ook echt genoot (fragment 2.16; 2.17). Deze tiener werd dus door de andere jongeren erbij betrokken. Tevens worden de sociale contacten tussen de jongeren en buurtbewoners gestimuleerd, bijvoorbeeld door activiteiten als Koningsdag, kookboek, vossenjacht, high tea en vluchtelingen. @Robert’s verbindt door de activiteiten verschillende doelgroepen aan elkaar, waardoor er sociale interactie ontstaat tussen deze doelgroepen. Gelijkgerichte opvattingen De medewerkers van @Robert’s proberen verschillende normen en waarden over te dragen naar de jongeren. Een voorbeeld hiervan zien we doordat de jongeren moeten meehelpen met schoonmaakklusjes. In het beleid staat dat er samen voor moet worden gezorgd dat @Robert’s er netjes en verzorgd uitziet (Pruis, 2015). De jongeren krijgen zo mee dat ze samen verantwoordelijk zijn. Een andere belangrijke waarde komt naar voren in het volgende citaat: ‘je bent wel samen in één ruimte en je wilt samen een gezellige tijd met elkaar hebben en er wat aan hebben, dus je zult elkaar toch moeten accepteren met de gebreken ook die een ander heeft’ (fragment 3.8). Doordat de medewerkers deze normen en waarden hebben, zullen de jongeren er ook op gewezen worden wanneer zij zich niet aan deze normen en waarden houden (fragment 2.18). De waarden en normen binnen @Robert’s zullen dus voor alle jongeren gelden, dit wil echter niet zeggen dat de jongeren het hier altijd mee eens zijn en zich buiten @Robert’s hier ook aan houden.

40


Identificatie met de gemeenschap Identificatie met de gemeenschap is niet heel tastbaar, omdat het heeft te maken met een bepaald gevoeld dat bij mensen opkomt wanneer er wordt gepraat over de gemeenschap waar zij zich mee identificeren (Bolt & Torrance, 2005). Uit de interviews is niet naar voren gekomen of de jongeren zich ook daadwerkelijk met @Robert’s identificeren. Wel is naar voren gekomen dat jongeren ervaren dat ze bij @Robert’s zichzelf kunnen zijn (fragment 5.2; 11.2). Het is dus een plek waar jongeren zich veilig en op hun gemak voelen. In het beleid staat ook dat @Robert’s een veilige plek voor tieners wil zijn (Pruis, 2015). Omdat identificatie met de gemeenschap niet tastbaar is, kunnen er ook geen heldere uitspraken over gedaan worden. Bruggen slaan Het jongerenwerk kan een belangrijke constructieve rol spelen in het slaan van bruggen tussen verschillenden groepen in de stad. Door deze bruggen te slaan, kan de sociale cohesie verbeteren (Winter et al., 2015). @Robert’s slaat door de activiteiten bruggen tussen verschillende groepen in de stad. Zo hebben de jongeren van @Robert’s een vossenjacht georganiseerd voor de kinderen die bij de buitenschoolse opvang komen. Ook hebben zij een high tea georganiseerd voor ouderen. Daarnaast hebben zij voor alle inwoners van Elburg een kookboek gemaakt. Door deze activiteiten komen de jongeren van @Robert’s in contact met andere doelgroepen. Vergelijking Youth for Christ heeft verschillende activiteiten waarbij ze de jongeren in contact brengen anderen mensen uit de buurt. Zo is één van de activiteiten ‘Lady’s Sport’. Hierbij wordt sport voor vrouwen gecombineerd met de meiden vanuit het jongerenwerk. Naast een goede activiteit voor meiden, ontstaat er ook op een natuurlijke manier contact met de moeders. Ook hebben ze activiteiten die ze aanbieden in samenwerking met MEE of Consulent Stad en Buurt. Door dit contact met ondernemers, wordt het netwerk van de jongeren versterkt en zijn jongeren meer in beeld (Youth for Christ | The Mall, 2014). Bij @Robert’s zijn er ook activiteiten waarbij de jongeren in contact worden gebracht met andere mensen uit de buurt, zoals eerder genoemd. Daarnaast heeft @Robert’s contact met andere organisaties en samenwerkingspartners. Door de tieners daarmee te laten samenwerken, stimuleren ze de jongeren om maatschappelijk betrokken te zijn (Pruis, 2015). Verder komen de jongeren door deze samenwerking, net als bij The Mall, meer in beeld en wordt hun netwerk versterkt.

Preventie De beschreven activiteiten en interventies die onder preventie vallen zijn de volgende: @Robert’s weekend (helikopterspel), antirookbeleid, theateravond, gezond eten, gesprek aangaan over alcohol, drugs, roken, gedrag en seks, beschikbaar via WhatsApp, eigen verantwoordelijkheid jongeren stimuleren, bewust kennis verspreiden, doorverwijzen. Deze interventies en activiteiten hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met preventie. Bij al deze activiteiten en interventies staat bewustwording, kennis verspreiden en voorkomen centraal. Zoals in deelvraag één al beschreven draagt het jongerenwerk bij aan het voorkomen en verminderen van risicogedrag (Dickson et al., 2013). Bij en rondom @Robert’s mogen de jongeren niet roken (Pruis, 2015). Hiermee voorkomt @Robert’s risicogedrag bij de ontmoetingsplek en creëren zij een veilige omgeving.

41


Gezonde levensstijl De overheid stimuleert preventie in de zorg, in de wijk, op scholen en op het werk door onder andere het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid, wat in 2014 is opgestart (Rijksoverheid, n.d.b). Bij dit project wordt vooral ingespeeld op een gezonde levensstijl, om ziekten te voorkomen. @Robert’s wil een gezonde plek zijn en de jongeren leren om op een gezonde manier om te gaan met voeding door de jongeren tosti’s te laten eten i.p.v. chips en snoep (Pruis, 2015). Daarnaast worden er gesprekken aangegaan over ander risicogedrag zoals in bijlage twee ook te lezen is. Interventies ‘Door juist dichtbij en benaderbaar te zijn kan men voorkomen dat er problemen komen’, zo komt naar voren in een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut. Doordat jongerenwerkers een andere rol hebben dan docenten of hulpverleners, hebben zij een makkelijke ingang bij jongeren. Doordat zij bijvoorbeeld met de jongeren WhatsAppen over iets ogenschijnlijks kleins, kan voorkomen worden dat deze kleine dingen uitgroeien tot grote problemen. Zo nodig haalt de jongerenwerker tijdig de juiste persoon in de omgeving van de jongeren erbij (Valkestijn et al., 2015). Enkele medewerkers van @Robert’s zijn dichtbij en benaderbaar, doordat zij voor de jongeren beschikbaar zijn op WhatsApp. Eén van de jongeren geeft in het interview ook aan dat Robert erg betrokken is bij hen (fragment 5.24). Deze persoonlijke commitment met de jongeren is tevens één van de interventies die bijdragen om het preventief beleid onder jongeren te verrichten. Andere interventies zijn: aansluiten bij de leefwereld van de jongeren, laagdrempeligheid en flexibiliteit. Daarnaast is het helpend om de eigen kracht van de jongeren te benutten. Hierdoor leren ze zichzelf ontwikkelen en controle te krijgen over hun eigen leven. Dit zorgt er vervolgens voor dat jongeren minder snel problemen opzoeken of (verder) ontwikkelen (Dickson et al., 2013). Bij @Robert’s motiveren de medewerkers de tieners om vanuit eigen kracht actie te ondernemen, wanneer dit nodig is (Pruis, 2015). Zo blijkt ook uit het volgende fragment: ‘en dan motiveer je ze echt om van binnenuit, want dan ben je dus bezig om van hoe ga jij dit nu oplossen. Kijk want heel veel mensen willen het voor je oplossen, maar jij moet het doen, jij bent de enige die het kan’ (fragment 2.32). Vergelijking Youth for Christ signaleert in het contact met de jongeren van hun doelgroep, dat er op steeds jongere leeftijd drugs worden gebruikt en het aantal jongeren dat handelt in drugs toeneemt. Vanuit de preventieve kant gaan zij gesprekken aan met deze jongeren. De jongerenwerkers zijn getraind op het gebied van alcohol- en drugspreventie. Preventie is een integraal onderdeel binnen het contact met jongeren, zowel op straat als in de jongerencentra. Dit vindt vooral plaats door middel van gesprekken, die aansluiten bij de beleving en ervaringen van de jongeren zelf (Youth for Christ | The Mall, 2014). Bij @Robert’s gaan medewerkers ook gesprekken aan met de jongeren, zij zijn echter niet allemaal getraind op het gebied van preventie. Eén van de medewerkers die hier wel op is getraind, vertelt het volgende: ‘dus ik heb een heel gesprek gehad met ze daarover, waardoor ze afgelopen dinsdag vervolgens tegen me zeiden: drink je wel eens bier? Terwijl dat niet de vraag was, eigenlijk wilde ze informatie over alcohol hebben. En daar een heel gesprek over gehad. Maar hij gaat er wel over nadenken en zo komen ze elke keer met allemaal verschillende thema’s aan’ (fragment 2.29). Dit gebeurt voornamelijk wanneer deze onderwerpen ter sprake komen, maar af en toe wordt er ook bewust aanleiding toe gegeven, om de jongeren bewust te maken van de gevolgen van risicogedrag. Door deze gesprekken leren de jongeren ook weer nieuwe dingen (fragment 11.18).

42


Deze gesprekken zijn echter geen integraal onderdeel binnen het contact met jongeren, zoals bij Youth for Christ. De Kluis is een jongerenontmoetingsplek die ook graag een preventieve functie wil vervullen. Zij richt zich hierbij vooral op preventie van overlast. Zo zorgen zij dat de jongeren en de bewoners met elkaar in overleg gaan (De Kluis, n.d.). Dit is iets wat niet in de interviews bij @Robert’s naar voren is gekomen. Dit kan komen omdat de bewoners geen overlast ervaren, maar ook omdat @Robert’s hier geen tijd in steekt. Daarnaast richt @Robert’s zich ook niet op jongeren die overlast veroorzaken. Hier kunnen we geen conclusies over trekken, omdat hier sprake is van ontbrekende informatie.

Maatschappelijke bewustwording De beschreven activiteiten en interventies die onder maatschappelijke bewustwording vallen zijn de volgende: Dodenherdenking, kookboek, vossenjacht, high tea, antirookbeleid, vluchtelingen, kookactiviteit, spiegelen, eigen verantwoordelijkheid jongeren stimuleren. Maatschappelijke bewustwording is een breed begrip, waardoor veel interventies hier een relatie mee hebben. De hierboven genoemde interventies en activiteiten hebben te maken met de maatschappelijke bewustwording van de jongeren die bij @Robert’s komen. Bewustwording Door de hierboven genoemde activiteiten, worden jongeren zich ervan bewust dat er niet veel voor nodig is om iets te doen voor elkaar om het leuk te hebben, als ze het samen doen (fragment 1.31). Jongeren worden door de activiteiten ervan bewust hoe de maatschappij in elkaar zit en hoe er dingen bereikt kunnen worden door het samen te doen. De jongeren leren dat het belangrijk is om iets voor de ander te doen. Door te spiegelen worden de jongeren zich bewust van hun eigen gedrag. Door in gesprek te gaan met de jongeren over het gedrag dat ze vertonen, worden ze zich bewust van wat ze doen (fragment 3.14) Talenten ontdekken Zoals in hoofdstuk drie al beschreven is, is het voor de maatschappelijke bewustwording van jongeren van belang dat zij hun talenten ontdekken. Om deze talenten te ontdekken ontwikkelde Movisie in samenwerking met 100% Talen vijf randvoorwaarden om de talenten van jongeren te ontdekken, te coachen en te versterken: plaatsen, mensen, kansen, overeenkomsten en campagne (Movisie, 2015b). Bij @Robert’s zijn er activiteiten waarbij jongeren de kans krijgen hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontplooien. Zo zijn bijvoorbeeld het kookboek, de vossenjacht, high tea en kookactiviteit verschillende activiteiten waar jongeren hun interesses en talenten kunnen ontdekken. Uit het volgende citaat blijkt dat medewerkers dit belangrijk vinden: ‘als je een jongen ziet die een high tea doet in een verzorgingsinstelling en die daardoor weet, ik wil de zorg in, ja daar doe je het voor’ (fragment 2.40). De medewerkers van @Robert’s kunnen de jongeren aanmoedigen om hun talenten te ontwikkelen, mede door deze in te zetten binnen activiteiten. Bij @Robert’s worden echter geen afspraken gemaakt over talentontwikkeling tussen de jongeren en de mensen die met hen (gaan) werken en in hun talent investeren. Ook wordt er geen campagne gevoerd over het feit dat talentontwikkeling belangrijk is.

43


Vergelijking Bij jongerenbuurthuis ‘Het Boerenplein’ in Den Haag vinden wekelijks activiteiten plaats waarbij tieners de kans krijgen om hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontplooien. De tieners kunnen kennis maken met activiteiten zoals koken, schilderen, tuinieren en kickboksen (Buurthuis Boerenplein, n.d.). Bij @Robert’s zijn er ook activiteiten waarbij jongeren de kans krijgen hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontplooien. Zo zijn bijvoorbeeld het kookboek, de vossenjacht, high tea en kookactiviteit verschillende activiteiten waar jongeren hun interesses en talenten kunnen ontdekken. Bij buurthuis BOB in Trynwâlden is te zien dat zij het maatschappelijk bewustzijn van jongeren willen vergroten. Buurthuis BOB heeft als doelstelling bij het tiener- en jongerenwerk het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid, het eigen initiatief en de weerbaarheid van de jongeren in de samenleving. Dit komt neer op het vergroten van de maatschappelijke bewustwording. Daarnaast hebben zij verschillende activiteiten en interventies waarmee zij het maatschappelijk bewustzijn vergroten, zoals de jongeren zelf laten participeren bij de activiteiten (Buurthuis BOB, n.d.). Buurthuis BOB zorgt op deze manier voor het vergroten van het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid. Bij @Robert’s staat in het beleid dat ze tieners willen stimuleren om maatschappelijk betrokken te zijn door ze te laten samenwerken met andere organisaties. Daarnaast wil @Robert’s een plek zijn waar tieners zich kunnen ontplooien (Pruis, 2015). Door de activiteiten kan @Robert’s de jongeren bewust maken van het belang om iets voor de ander te doen. Ze worden door de activiteiten bewust hoe ze in de samenleving staan en hoe ze burger moeten zijn (fragment 3.3).

Conclusie Er zijn verschillende interventies en activiteiten die @Robert’s inzet om de doelen van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording te behalen. Er is echter geen eenduidig onderscheid te maken tussen de activiteiten en interventies behorende bij de doelen gericht op de vier gebieden. De meeste interventies en activiteiten zijn gericht op meerdere gebieden, mede omdat binnen de grote activiteiten veel kleine activiteiten plaats vinden. Daarnaast spelen de vier gebieden op elkaar in en sluiten deze bij elkaar aan. Wel dragen alle interventies voor een groot deel bewust of onbewust mee aan de doelen gericht op de vier gebieden. De doelen gericht op de vier gebieden kunnen allemaal in meer of mindere mate behaald worden. Er liggen echter ook nog kansen voor @Robert’s waar zij zich verder kunnen ontwikkelen om de gestelde doelen te behalen. Omdat de interventies niet duidelijk te scheiden zijn, zullen wij in het volgende hoofdstuk kijken naar de effecten die de medewerkers, jongeren en ouders ervaren op de gestelde doelen behorende bij participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording.

44


5. Effecten die worden ervaren van @Robert’s Welke effecten worden er ervaren van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording? In deze deelvraag richt het onderzoek zich op welke effecten ervaren worden van de interventies en activiteiten die @Robert’s inzet op de vier bovengenoemde gebieden. De inleiding vertelt de visie en missie van @Robert’s en het algemene beeld hierover van de stakeholders: de medewerkers, de jongeren en de ouders van de jongeren. Vervolgens wordt aan de hand van de vier gebieden de effecten beschreven, die de stakeholders ervaren. Dit wordt vanuit de literatuur onderbouwd.

Inleiding Ontmoetingsplek @Robert’s stelt in haar visie en missie dat zij het belangrijk vindt om stil te staan bij het individu van jongeren in de ontwikkelingsleeftijd van 12-16 jaar. Ze vindt dat er voor de tieners, naast thuis, een veilige en vertrouwde plek moet zijn, waar tieners hun vrije tijd kunnen doorbrengen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast wil zij een plek bieden waar tieners gestimuleerd worden om ook een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Ze staat tevens voor openheid en gelijkheid in het contact onderling en ze wil hierin betrouwbaar zijn. @Robert’s zet zich in om aandacht te geven aan het eigen kunnen van de tiener. Daarnaast wil zij een beroep doen op de verantwoordelijkheid van de tieners om dit voor elkaar te krijgen (Pruis, 2015). Over het algemeen geven medewerkers aan dat zij @Robert’s als positief en nuttig ervaren. @Robert’s is niet enkel een plek waar jongeren hun vrije tijd doorbrengen, maar het is een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en waar zij de aandacht krijgen die zij nodig hebben. Dit blijkt onder andere uit een citaat van een medewerker: ‘ik zie dat de jongeren het nodig hebben! Ze hebben contact en gesprek nodig. Ik krijg vragen van een jongen van 14 of hij seks met een meisje mag. Ik moet uitleggen waarom niet. En ik zie succes en ja daarom ga ik door’ (fragment 2.47). Medewerkers geven ook aan dat zij bij @Robert’s de basis voor veiligheid en saamhorigheid neerzetten (fragment 1.12; 1.13). Aan de andere kant geven zij ook aan dat jongeren dit helaas niet bewust aangeven. Jongeren geven wel aan dat ze het er naar hun zin hebben, maar niet dat en/of wat ze er van leren. Het effect en de uitwerking van @Robert’s is vaak een onbewust proces bij jongeren, waardoor medewerkers moeilijk kunnen achterhalen wat hun handelen uitwerkt (fragment 1.14; 2.22). De zes geïnterviewde jongeren geven aan dat zij @Robert’s over het algemeen als fijne en gezellige plek ervaren. Op de vraag wat @Robert’s voor hen betekend komen drie factoren sterk naar voren. Als eerst is het is een plek waar je je thuis voelt en waar je jezelf kan en mag zijn (fragment 5.2; 6.20; 7.14; 11.2; 13.30). Daarnaast ervaren tieners de medewerkers van @Robert’s als betrokken. Je kunt je verhaal kwijt aan medewerkers en de groep en er wordt naar je geluisterd (fragment 5.24; 11.27; 12.1; 13.28). Ten slotte vertellen jongeren dat het elkaar ontmoeten voor hen belangrijk is. De groep maakt dat het leuk is en het is leuk om nieuwe vrienden te maken (fragment 5.12; 6.10; 7.1; 11.1; 12.12; 13.10). Aan de andere kant geven jongeren ook aan dat de groep ook meestal de reden is waarom zij @Robert’s verlaten. Wanneer ze ouder worden en er veel jongere tieners bijkomen dan is dat voor hen een reden om niet meer te komen. Jongeren geven niet uit zichzelf aan dat zij meer verantwoordelijkheid krijgen of dat zij een steentje

45


bijdragen aan de maatschappij. Het effect van de missie en visie van @Robert’s is op dit vlak dus niet direct zichtbaar. De vier geïnterviewde ouders zijn, nadat zij via nieuwsbrieven, hun kinderen en/of persoonlijk contact met Robert wisten wat @Robert’s inhield, tevreden over haar bestaan. Iedere ouder belichtte haar eigen positieve aandachtspunten betreffende @Robert’s, maar allen vonden ze het een fijne wetenschap dat hun kind ongeveer twee dagen per week naar @Robert’s ging. Ze vinden het een geruststellende gedachte dat hun kind op een veilige plek is, waar geen alcoholische drank, drugs of rookgelegenheden zijn. Daarnaast stelt het hen gerust dat elke jongere welkom is en dat iedereen gewaardeerd wordt door de medewerkers en de groep (fragment 4.2; 8.2; 9.1; 10.19). Ouders kunnen, zoals hieronder beschreven, een verandering in gedrag of in het handelen van hun kind waarnemen sinds het bij @Robert’s komt. Zij weten echter niet of deze enkel door @Robert’s komt, of ook door andere factoren of activiteiten die hun kind op dat moment bezighielden of bezighouden. Het algemene effect op de visie en missie van @Robert’s op het gebied van gezelligheid, veiligheid, vertrouwen, ontmoeten en gesprekken geven een positief effect naar aanleiding van gesprekken met de stakeholders. In het volgende gedeelte worden de effecten van de doelen van @Robert’s op de vier gebieden aan de hand van literatuur en aan de hand van de reacties van de stakeholders uitgelicht.

Ervaren effecten op het gebied van participatie Wat zeggen de stakeholders over het effect dat zij ervaren op het gebied van participatie? Wat is er waargenomen bij de stakeholders? Medewerkers Het effect dat bij een hoge jeugdparticipatie ontstaat, is af te leiden van de begrippen die voorkomen op de hoogste treden van de participatieladder. Kenmerkende begrippen die een hoog effect van jeugdparticipatie weergeven zijn: initiatief nemen, samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en krijgen, zelfstandigheid, voorbereiden van activiteiten (Hart, 1997). Medewerkers geven aan dat jongeren door het verplicht meehelpen met klusjes, nu zelf initiatief nemen welke klus ze die dag willen vervullen. Jongeren komen binnen en lopen naar de lijst om aan te kruisen welke taak ze op zich willen nemen (fragment 1.3; 2.8). Op die manier verloopt de participatie binnen @Robert’s optimaal en nemen jongeren vanuit zichzelf het initiatief om te kiezen waar zij de verantwoordelijkheid voor willen nemen. Jongeren nemen niet alleen het initiatief in het kiezen en uitvoeren van de klussen, maar nemen in het algemeen meer initiatief bij @Robert’s vertellen medewerkers. Bijvoorbeeld als er wat stuk gaat reageren de medewerkers niet direct en moeten jongeren zelf de schade opruimen en het probleem oplossen. ‘De eerste keer gaat dit moeizaam, maar nu begrijpen de jongeren dat zij zelf moeten ingrijpen als er iets kapot gaat’ (fragment 2.5; 2.6). Bij de invulling van het @Robert’s weekend zijn jongeren zelf verantwoordelijk voor de invulling van dit weekend. De medewerkers waren de stimulerende bron hierin, maar: ‘uiteindelijk werkte dit wel’ (fragment 1.16). Bovendien dragen jongeren ook sneller ideeën aan en organiseren zij zelf activiteiten (fragment 2.20).

46


Aan de andere kant geven medewerkers aan dat zij zelf het effect van hun interventies en activiteiten op participatie bij de jongeren moeilijk kunnen benoemen. Ze geven aan dat de ontwikkeling daarop vooral onbewust geschied bij de jongeren. Wat er bij @Robert’s binnen gebeurd kunnen zij signaleren, maar wat er buiten @Robert’s gebeurd zien de medewerkers niet (fragment 1.6; 2.22). Jongeren De meeste jongeren geven aan dat zij niet direct iets leren van de praktische klussen of kleine activiteiten. Ze helpen mee, omdat het moet, maar hechten hier verder weinig waarde aan en ervaren geen leerwinsten (fragment 5.4; 12.16). Het meehelpen bij @Robert’s draagt tevens weinig bij aan het meehelpen thuis of in hun directe omgeving, zeggen jongeren (fragment 6.1). Een enkele tiener vertelde dat hij door deze klussen praktische vaardigheden leerde, die hij thuis niet verworven had (fragment 12.4). Een andere tiener vertelde dat zij thuis een schoonmaakschema voor haar familie opgesteld heeft (fragment 5.10). Jongeren geven wel aan dat zij het leuk vinden om met activiteiten mee te doen, of het te organiseren (fragment 7.5; 11.7). Opvallend was dat vooral de oudere tieners, die op dit moment niet meer bij @Robert’s betrokken zijn, de activiteiten als positief ervoeren en het organiseren van activiteiten als leerwinst benoemden (fragment 5.6; 6.3; 13.13). Voor de jeugd zelf is jeugdparticipatie een manier om talenten, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en een manier om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.-b). Wanneer jongeren participeren bij grote activiteiten met andere organisaties of instellingen, kunnen zij ontdekken of hun interesses hier liggen. Tevens kunnen zij een netwerk opbouwen om hier later in hun vervolgopleiding of (bij)baan een beroep op te kunnen doen. Eén jongere heeft door middel van een activiteit een werkervaring binnen een restaurant aangeboden gekregen (fragment 12.25). Daarnaast benoemen jongeren dat zij door de activiteiten enigszins bewust worden van hun eigen kwaliteiten. Hier wordt verder op ingegaan bij maatschappelijke bewustwording. Ouders jongeren Ouders geven over het algemeen aan dat zij effect merken bij hun kinderen op het gebied van participatie. Elke ouder benoemt een verandering op dit gebied bij hun kind. Hun kinderen zijn bij @Robert’s behulpzaam en participeren hier. Daarnaast zijn zij meer bereid om hulp te bieden (fragment 4.10; 8.10; 9.10; 10.10). Verantwoordelijkheid krijgen en nemen en zelfstandigheid zijn effecten die voorkomen op de hoogste treden van de participatieladder (Hart, 1997). Een ouder gaf aan dat de verantwoordelijkheid die de medewerkers de tieners geven, als gevolg had dat de tieners zich medeverantwoordelijk voelen en daardoor meer participeren (fragment 9.6). Kenmerkend is dat ouders deze veranderingen niet thuis opmerken (fragment 9.9; 10.9). Daarentegen geven zij wel aan dat hun kinderen meer behulpzaam zijn voor anderen, wanneer zij een beroep op hen doen (fragment 4.12). Ouders geven aan dat zij niet weten of dit effect enkel door @Robert’s komt, of ook door overige factoren die op dit moment in het leven van hun kind afspeelt (fragment 8.11).

47


Conclusie Opvallend is dat, bij @Robert’s, de jongeren het minst effect zien op het gebied van participatie. Vooral de jongeren die op dit moment bij @Robert’s komen geven weinig blijk van effect van de activiteiten. Voor hen is het vooral gewoon leuk. De doorgaans oudere tieners, die niet meer bij @Robert’s komen, geven aan dat zij het mee organiseren als positief en leerwinst hebben ervaren. Zij geven niet aan dat zij nu meer in de samenleving participeren. Medewerkers en ouders geven aan wel effect te zien bij de jongeren. Medewerkers zien dat jongeren bij @Robert’s meer initiatief en verantwoordelijkheid nemen bij activiteiten. Ouders zien dat hun kinderen bij @Robert’s erg betrokken en hulpvaardig zijn en dat zij naar anderen toe meer behulpzaam zijn geworden. Ouders geven aan niet te weten of dit door @Robert’s komt, of door overige factoren, waar het kind mee te maken heeft. Bij @Robert’s mag vanuit de literatuur geconstateerd worden dat de jeugdparticipatie hoog is. Er wordt initiatief genomen, tieners krijgen en nemen verantwoordelijkheid, bereiden en voeren gezamenlijk grote activiteiten uit en voeren zelfstandig kleine activiteiten uit. Tevens kan gezegd worden dat tieners bij @Robert’s, door mee te doen met activiteiten gericht op de samenleving, meer participeren binnen de samenleving dan andere tieners, die niet bij @Robert’s komen. Aan de andere kant is er buiten @Robert’s bij de tieners weinig te merken van de jeugdparticipatie op de samenleving. Vanuit onderzoek blijkt ook dat jeugdparticipatie geen garantie is voor latere participatie aan de samenleving (Bekkers et al., 2004).

Ervaren effecten op het gebied van sociale cohesie Wat zeggen de stakeholders over het effect dat zij ervaren op het gebied van sociale cohesie? Wat is er waargenomen bij de stakeholders? Medewerkers De volgende begrippen, afgeleid van de indicatoren, kenmerken een sterke sociale cohesie: Regelmatig onderling contact, bereidheid om anderen te helpen, hoge actieve betrokkenheid bij verenigingen door met veel activiteiten en nevenactiviteiten mee te doen, belangeloos inzetten voor anderen, vertrouwen in personen, betrokken groepen mensen en betrokken organisaties (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). Deze begrippen komen ook weer overeen met de drie dimensies van sociale cohesie: sociale interactie, de mate van gelijkgerichte opvattingen en de identificatie met een gemeenschap (Bolt & Torrance, 2005). Sociale cohesie richt zich op macro-, meso- en microniveau. Medewerkers geven door de regel aan dat er binnen @Robert’s sprake is van sociale cohesie. Het effect van die sociale cohesie wordt onder andere zichtbaar bij grote activiteiten. Bijvoorbeeld bij het @Robert’s weekend waar jongeren een andere tiener die niet bij de groep betrokken was, door activiteiten opgenomen hebben in de groep. De tiener komt nu nog bij @Robert’s en voelt zich gewaardeerd (fragment 2. 16; 2.17). Dit kenmerkt een hoge betrokkenheid, bereidheid om de ander te helpen en het vertrouwen in elkaar. Een ander voorbeeld is Koningsdag, waarbij de tieners zich samen inzetten voor @Robert’s (fragment 1.29). Het effect dat hierdoor ontstaat, is een gevoel van beleving en binding onder de jongeren, vertelt een medewerker (fragment 1.30; 1.31). Daarnaast zijn we met veel jongeren in een kleine ruimte. Je moet elkaar wel accepteren, om een gezellige tijd te hebben (fragment 3.8). Het gevolg daarvan is dat het een hechte groep wordt, een groep die elkaar ook durft te wijzen op zaken die anders moeten of kunnen (fragment 2.7). 48


Medewerkers geven aan dat gesprekken ook kenmerkend zijn voor de sociale cohesie bij @Robert’s. Een mooi effect is dat jongeren ook onderling gesprek aangaan wanneer zij vragen of problemen hebben (fragment 1.7). Uit deze voorbeelden blijkt dat er een hoge betrokkenheid bij @Robert’s is, er veel onderling contact vertrouwen is, wat kenmerkend is voor een goede sociale cohesie binnen @Robert’s (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). Ten slotte is geven medewerkers aan dat zij ervoor zorgen dat jongeren breder gaan kijken (fragment 3.5). Door grote activiteiten met bijvoorbeeld een verzorgingstehuis en door middel van kleine activiteiten door brood te halen bij de bakker, ‘verbinden wij ook echt’, vertelt een medewerker (fragment 2.19). Medewerkers zien het effect, maar twijfelen over de bewustheid bij jongeren over het effect. ‘Ik denk niet dat ze zich er persé bewust van zijn, maar ze maken het wel mee’ (fragment 1.9). Jongeren De sociale cohesie op microniveau, binnen @Roberts, is aanwezig. Vanuit de interviews met de jongeren blijkt dat zij onderling contact, betrokkenheid en vertrouwen ervaren. Dit kenmerkt sociale cohesie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). De jongeren geven aan dat zij vooral de groep bij @Robert’s fijn vinden. Het is leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken (fragment 5.12; 7.1; 13.26). Ze kunnen niet altijd met iedereen goed opschieten, maar ze doen wel hun best om dit zo goed mogelijk te laten verlopen (fragment 5.12; 7.7).Tieners geven aan dat zij het fijn vinden dat er naast gezelligheid ook sprake kan zijn van goede gesprekken in de groep (fragment 5.20; 11.16; 13.16). Je kunt je verhaal kwijt en er wordt wat mee gedaan (fragment 12.1; 13.2). Bij @Robert’s is er volgens de jongeren geen sprake van sociale cohesie op meso- en macro niveau, aangezien zij aangeven dat ze de binding met de buurt niet als sterk ervaren. Ze vinden het leuk om activiteiten met en voor de buurt te doen, maar voelen zelf niet zo zeer verbondenheid met de buurt (fragment 7.10; 11.14; 12.16). Ouders jongeren Ouders geven aan dat hun kinderen door @Robert’s veel vrienden hebben gekregen die zij buiten @Roberts ook spreken (fragment 4.1; 8.8; 9.8; 10.11). Eén ouder vertelt dat haar kind door @Robert’s altijd wel vrienden om zich heen heeft (fragment 8.21). De binding tussen de jongeren is sterk. Het is een veilige plek, waar saamhorigheid heerst (fragment 9.1; 10.9). Eén ouder geeft aan dat hun kind wel positieve relaties in de buurt heeft opgedaan (fragment 4.14). Twee ouders geven aan dat hun kind zich wel zou inzetten voor de buurt, wanneer @Robert’s weer een activiteit zou uitvoeren, maar dan wel wanneer het hun uit komt (fragment 9.11; 10.14). Eén ouder geeft aan dat haar kind zich zeker meer voor anderen inzet en dit zelf ook aangeeft (fragment 8.20). Dezelfde ouder geeft ook aan dat haar kind door @Robert’s een verbrede interesse heeft gekregen en daardoor ook thuis een betere relatie met het gezin gekregen heeft (fragment 8.16; 8.17). De ouders geven aan te zien dat er sprake is van sociale cohesie op mesoniveau. Conclusie Binnen @Robert’s heerst de sociale cohesie, zoals in de literatuur beschreven is. Alle stakeholders geven aan dat de tieners bij @Robert’s onderling een hechte en gezellige groep zijn. Tieners onderhouden met andere tieners onderling contact, ook buiten @Robert’s om. Daarnaast is er vertrouwen met de begeleiders bij @Roberts en durven tieners ook dingen in de groep te bespreken. Uit de interviews rijst het idee dat de sociale cohesie niet verder rijkt dan binnen de groep en 49


begeleiding van @Robert’s. De activiteiten met en voor de buurt bewerkstelligen niet regelmatig contact, vrijwilligerswerk of bereidheid om anderen te helpen. Aan de andere kant geven ouders aan dat hun kinderen meer bereid zijn om op mesoniveau iets voor anderen te betekenen. Er lijkt sprake van een geringe sociale cohesie op mesoniveau en macroniveau.

Ervaren effecten op het gebied van preventie Wat zeggen de stakeholders over het effect dat zij ervaren op het gebied van preventie? Wat is er waargenomen bij de stakeholders? Medewerkers Interventies die bijdragen om het preventief beleid onder jongeren te verrichten zijn: aansluiten bij de leefwereld van de jongeren, laagdrempeligheid, flexibiliteit en het persoonlijk commitment met de jongeren. Daarnaast is het helpend om de eigen kracht van de jongeren te benutten. Hierdoor leren ze zichzelf ontwikkelen en controle te krijgen over hun eigen leven. Dit zorgt er vervolgens voor dat jongeren minder snel problemen opzoeken of (verder) ontwikkelen (Dickson et al., 2013). Bij preventief handelen zijn de volgende vijf pijlers een hulpmiddel en maatstaf om het preventief handelen compleet en effectief te maken: inrichting van de fysieke en sociale omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie aan groepen, signaleren en individueel advies, ondersteuning (Eysink & Meijer, 2011). Medewerkers geven vanuit het beleid en vanuit interviews aan dat zij een preventieve rol vervullen. Het feit dat zij dit daadwerkelijk doen is, in tegenstelling tot de overige gebieden, gemakkelijk aan te tonen met bovenstaande literatuur. De effect gevende indicatoren, als inrichting, regelgeving, zijn namelijk tastbaar en concreet uit te voeren (Eysink & Meijer, 2011). Medewerkers geven aan dat zij effect bemerken op het gebied van het voorkomen van problemen, door middel van inrichting, regelgeving en voorlichting. Eén medewerker vertelt: ‘ik denk dat er wel gezien wordt dat er een grens is en dat daar wat mee gedaan wordt. Daar wordt een paar keer overheen gegaan, en op een gegeven moment als je daar blijft staan dan, dan weten jongeren dat’ (fragment 1.26). Op die manier stel je grenzen en regels en worden problemen voorkomen. Een andere medewerker bevestigt dit door middel van voorbeelden als het rookbeleid en het tegen gaan van alcohol. ‘Ze wilden informatie over alcohol hebben en daar hebben we een heel gesprek over gehad. Maar hij gaat er wel over nadenken nu, en zo komen ze elke keer met allemaal verschillende thema’s aan’ (fragment 2.29 ). Men vertelt dat het gevolg van zulke gesprekken is dat een jongen zegt in het vervolg niet meer zoveel te gaan drinken (fragment 2.38). ‘Een ander effect is dat jongeren naar me toe komen en zeggen: Hee Robert, kom eens even. Vertel jij eens even waarom je hier geen mobiel moet hebben. En dat zegt die tiener die altijd op zijn mobiel zit, maar het wordt wel opgenomen blijkbaar’ (fragment 2.31). De vierde pijler is het signaleren en het geven van advies (Eysink & Meijer, 2011). Medewerkers geven aan ook effect op dit gebied te zien, op het moment dat er een probleem gaande is. Eén medewerker vertelt over het effect van het gesprek over gamen wat hij met jongens heeft gehad. ´Deze jongen is trouw elke week geweest, of hij uiteindelijk door @Robert’s meer naar buiten is gegaan en met een vriend een bootje heeft weet ik niet. Maar het zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan zijn band met zijn vriend’ (fragment 2.25). Een andere medewerker geeft aan dat het signaleren van problemen en het doorverwijzen naar 50


professionele hulp ook gebeurd als vorm van preventie. Het effect hiervan is moeilijk te meten, wanneer jongeren hier verder niet meer over spreken (fragment 2.35; 3.10). Aan de andere kant geven medewerkers aan dat @Robert’s niet is ingericht op het verhelpen van problemen, maar meer op het voorkomen van problemen (fragment 2.34). Ten slotte geven medewerkers aan dat zij effect merken in het gedrag van jongeren. De gesprekken, het stimuleren van de eigen kracht en het rolmodel die de begeleiders uitstralen, hebben invloed op hoe de jongeren gaan denken en zich gaan gedragen. Deze veranderende denkwijze is een vorm van preventie voor het voorkomen van probleemgedrag of handelingen (fragment 1.27; 2.32; 3.11). Jongeren De eerste drie pijlers tegelijk uitvoerend, versterken het effect van het voorkomen van bepaald gedrag of handelingen (Eysink & Meijer, 2011). De inrichting als de rookvrije ruimten, de regels als het niet mogen roken en gesprekken hebben ervoor gezorgd dat jongeren meer beseffen wat bijvoorbeeld roken en drinken met je doet. Jongeren geven aan dat bewustwording het grootste effect van het preventieve handelen is. Zij gaan erover nadenken of ze dit zelf willen gebruiken en hoe zij naar anderen over willen komen (fragment 5.22; 7.12; 11.18; 12.20). Eén jongere geeft aan dat hij door @Robert’s is gestopt met roken (fragment 12.21). Hij ziet nu zelf in dat het duur is en slecht voor je. Hij geeft aan dat wanneer hij nu jonge kinderen ziet, hij hen vervolgens vertelt dat ze er niet aan moeten beginnen, omdat hij het zelf ook gedaan heeft en dat een domme keuze is geweest (fragment 12.22). Een andere jongere vertelt dat ze bij @Robert’s door de houding van het waarschuwen, helpen en dingen proberen te voorkomen, veel geleerd heeft. ‘Dat heeft mij wel heel veel geholpen, dat ik gewoon met dingen beter uitkijk. Dat ik weet wat er van kan gebeuren en dat ik beter uitkijk met de gevolgen en zo’ (fragment 13.18). Eén van de jongere tieners gaf aan nooit te gaan roken, het maakt hem niet uit welke regels daarvoor bij @Robert’s gelden. Hij gaf vervolgens aan: ’laatst was nog een meisje, die zat de hele tijd te roken en daar ging Robert vertellen van wat er in je lichaam daarmee gebeurd en dat het slecht is, ging hij een heel stappenplan maken, van hoe kom je eraan, hoe kun je er vanaf komen. Wat maakt het zo verslavend’ (fragment 7.12). Dit gesprek was niet voor die tiener bedoeld, maar hij hoort de informatie wel en neemt het in zich op. Ook dit is een vorm van preventie. Aan de andere kant geven jongeren aan dat de preventieve gesprekken zeker niet wekelijks plaatsvinden (fragment 12.19). ‘Als het ter sprake komt, dan hebben we het erover (fragment 5.23) Daarnaast vindt dit ook niet altijd in groepsverband plaats, waardoor niet alle jongeren bereikt worden. Ouders jongeren Doordat jongerenwerkers een andere rol hebben dan docenten of hulpverleners, hebben zij een makkelijke ingang bij jongeren (Valkestijn et al., 2015). De medewerkers van @Robert’s hebben ook een andere rol dan de ouders en kunnen op bepaalde gebieden makkelijker de jongeren bereiken. Eén ouder geeft aan dat tieners soms ook dingen willen bespreken buiten hun ouders om. Bij @Robert’s luisteren ze naar de tieners (fragment 9.16). De aansluiting is er dan gemakkelijk. Ouders geven aan dat zij effect merken op de doelen gericht op preventie die @Robert’s gesteld heeft. Eén ouder geeft aan dat zij blij is dat haar zoon door het bestaan van @Robert’s bepaalde dingen niet is gaan doen. ‘Nou ja hij is niet gaan zwerven ofzo. Of ergens anders het anker uit gaan gooien of dat hij aan het gamen is geslagen hè dat kan ook. Ja, ik was heel blij dat @Robert’s er om 51


die reden er ook was, om dat een beetje te voorkomen’ (fragment 4.16). Uit onderzoek blijkt ook dat bij het preventief handelen bij jongeren het van belang is om met jongeren in gesprek te gaan. ‘Essentieel is dat jongeren aan het denken worden gezet (...), zonder dat daarbij een waarschuwend vingertje wordt geheven’ (Maastricht University, 2016). Een ouder vertelt dat haar zoon door de gesprekken bij @Robert’s nu heel duidelijk heeft dat hij niet wil roken. De gesprekken maken indruk op hem (fragment 8.14). De andere ouder geeft aan dat haar zoon erg beïnvloedbaar is en dat hij door de gesprekken bij @Roberts daar ook wel mee geholpen wordt (fragment 10.13). Ten slotte verteld een ouder dat @Robert’s een extra waarschuwing is voor de jongeren (fragment 9.13). ‘Ergens gaan ze toch wel denken van hé, als iedereen het zegt, waarom zou ik het dan gaan doen’ (fragment 9.15). ‘Door juist dichtbij en benaderbaar te zijn kan men voorkomen dat er problemen komen’, zo komt naar voren in een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut (Valkestijn et al., 2015). Ouders geven ook aan dat medewerkers betrokken en benaderbaar zijn. Op deze manier kunnen tieners door de betrokkenheid en openheid die er bij @Robert’s heerst, ook gesprekken aangaan over privédingen die zij moeilijk vinden. Hierdoor kroppen zij het niet op en worden problemen voorkomen (fragment 4.5; 8.19; 9.17). Daarnaast wordt de tieners geleerd om die openheid en betrokkenheid ook naar hun directe omgeving te laten zien (fragment 10.16). Conclusie Geconcludeerd kan worden dat alle stakeholders effect zien op het gebied van preventie. Vooral het voorkomen van probleemgedrag en/of handelingen wordt veel genoemd. De jongeren benoemen dat de gesprekken voor hen een eyeopener zijn. Hieruit blijkt dat niet alleen de inrichting, wetgeving, regels en eenzijdige voorlichting van belang zijn voor enig effect, maar ook de openheid en de gesprekshouding tegenover de jongeren, zoals tevens blijkt uit de literatuur. Jongeren geven echter aan dat zij de preventieve rol niet wekelijks ervaren. De regelgeving is er, maar de gesprekken blijven nog wel eens uit of blijft afhankelijk van het initiatief van de tiener. Ouders, medewerkers en ook jongeren geven aan dat hun denkwijze en gedrag langzaamaan is veranderd. De tieners zijn meer bewust van wat goed en slecht voor hen is en durven dit ook te uiten naar hun omgeving. Het is moeilijk aan te tonen of dit grotendeels door @Robert’s bewerkstelligd wordt, of door de leeftijdsontwikkeling en overige externe factoren waarmee de jongeren te maken hebben. Er mag echter op grond van de interventies, die vanuit de literatuur onderbouwd en effectief beschreven kunnen worden, vernomen worden dat @Robert’s preventief handelt en effect bereikt.

Ervaren effecten op het gebied van maatschappelijke bewustwording Wat zeggen de stakeholders over het effect dat zij ervaren op het gebied van maatschappelijke bewustwording? Wat is er waargenomen bij de stakeholders? Medewerkers Maslow legt bewustwording en zelfontwikkeling uit aan de hand van 4 stappen, van onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam naar onbewust bekwaam (Groepsdynamiek, n.d.). Wanneer je je bewust bent van je gedrag en handelingen kun je deze bij jezelf ontwikkelen. Twee medewerkers geven aan dat zij zien dat jongeren gaandeweg veranderen bij @Robert’s. 52


Jongeren krijgen en nemen verantwoordelijkheid, ze gaan op elkaars gedrag reageren, ze worden bewust van hun eigen handelen en ze veranderen in gedrag. (fragment 2.7; 2.9; 2.43; 2.45; 3.13; 3.14). Aan de andere kant geeft een medewerker aan, dat hij het effect van hun interventies niet goed kan peilen. Hij geeft echter wel veel aan dat hij denkt te weten wat hun interventies uitwerken. Hij denkt bijvoorbeeld dat tieners positieve ervaringen meenemen in hun verdere leven (fragment 2.23). Naast gedrag worden tieners ook bewust van maatschappelijke en praktische zaken, zoals gezondheid en financiën. Eén medewerker vertelt: ‘en dan zeggen ze zelf al o ja, we gaan bij de onderste schappen kijken, dus dat soort dingen. Dus dat is ook wel een stukje bewustwording van prijs en hoe sta je in de samenleving zeg maar’ (fragment 3.3). Zij zien het effect van de bewustmaking terugkomen, maar zij weten niet of deze uitwerking hiervan ook buiten @Robert’s merkbaar is (fragment 3.13). Een medewerker geeft aan dat zij veel doen om jongeren bewust te maken van gedrag en maatschappelijke zaken, maar hij vind het moeilijk om effect te noemen, aangezien jongeren dit zelf niet aangeven (fragment 1.14). Ten slotte geeft hij wel aan dat jongeren wat ze leren bij @Robert’s op dit gebied, meenemen naar later. Zij het bewust of onbewust (fragment 1.32). Jongeren Alle jongeren kunnen wel een effect noemen van maatschappelijke bewustwording bij henzelf door @Robert’s. Opvallend is dat vooral de oudere jongeren, die niet meer bij @Robert’s komen of er al lange tijd komen, beter aan kunnen geven en verwoorden wat zij geleerd hebben. De drie jongeren die niet meer bij @Robert’s komen geven aan dat zij het volgende geleerd hebben: - zichzelf te uiten en te zeggen wanneer er iets is (fragment 5.16) - nadenken over wat je zegt (fragment 5.26; 11.22; 13.22) - vooroordeel wegnemen (fragment 11.23) - kwaliteiten ontdekken (fragment 5.6; 11.25) Jongeren die nog steeds bij @Robert’s komen geven aan dat zij hebben geleerd om bewust te worden over hun gedrag en hier over nadenken (fragment 6.16; 7.13; 12.14). Eén jongere gaf aan dat hij door @Robert’s zich bewust is geworden van de maatschappij en bijvoorbeeld niet zomaar wat op straat gooit (fragment 12.26). Daarnaast geven jongeren aan dat het discussiëren in de groep hen verrijkt heeft. Het horen van verschillende standpunten laat je meer nadenken (fragment 5.25; 6.18). Uit onderzoek blijkt ook dat bespreken en uitleggen grote invloed hebben op het onthouden en bewust worden van dingen (Leren, n.d.). Tieners geven aan niet door @Robert’s geholpen te worden bij hun studiekeuze. Na doorvragen kunnen enkele tieners wel aangeven dat zij, door het ontdekken van hun kwaliteiten bij @Robert’s, weten wat ze leuk vinden om te doen later: ‘[interviewer: maar ook niet door de activiteiten dat je dacht ja dat vind ik wel leuk] Oh ja, dat wel, vooral het organiseren bij het kamp, tenminste dat zeiden mijn ouders tegen mij, en dat is wel iets waar ik nu iets mee ga doen zeg maar’ (fragment 11.25). Hier blijkt dat het evalueren een grote rol speelt in het proces van bewustwording (Leren, n.d.). Jongeren moeten hierin gecoacht en gesterkt worden (Movisie, 2015b).

53


In de interviews was op te merken dat tieners het gedrag en kennis van begeleiders overnemen. In twee interviews kregen we respons van tieners die als voorbeeld gaven hoe zij anderen aanspraken op hun gedrag: ‘van joh kan je even rustiger doen (fragment 12.15)’. Ze spraken anderen jongeren op dezelfde manier aan waarop hun voorbeeld, de begeleiders, het doen. Ouders jongeren Een ouder geeft aan dat zij het goed en belangrijk vind dat haar kind zijn talenten ontdekt en belangrijke waarden leert, zoals gastvrijheid (fragment 4.15; 4.20). Daarnaast vertelt ze: ‘ik denk wel dat hij er in gegroeid is hier in een hele hoop dingen. Er dienen zich hier dingen aan, waar hij thuis niet tegen aan gelopen zou zijn’ (fragment 4.23). Dit blijkt ook vanuit de literatuur: ‘Jongeren hebben plaatsen en kansen nodig waar zij hun kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen’ (Movisie, 2015b). Ze vindt het wel moeilijk om deze gedragsverandering bij haar kind direct met @Robert’s in verband te brengen (fragment 4.8). Een andere ouder geeft aan dat zij merkt dat haar kind sociaal-emotioneel sterker is geworden (fragment 8.5). Zijn gedrag is veranderd en hij heeft zijn boosheid nu onder controle (fragment 8.4). Daarnaast ziet ze ook verandering bij haar kind, op het gebied van maatschappelijk bewustzijn. Haar kind vertelde haar pas, na een activiteit bij de voedselbank, dat hij niet mag mopperen, omdat er ook genoeg mensen zijn die het minder hebben (fragment 8.9). Ook wordt hij meer maatschappelijk bewust gemaakt bij @Robert’s, en dat vertelt haar kind dan ook thuis, door het bespreken van gebeurtenissen wat in het nieuws is geweest (fragment 8.18). Ook deze ouder vindt het lastig om deze veranderingen enkel op @Robert’s te schuiven. ‘Het zal wel een combi zijn van school en @Robert’s’ (fragment 8.21). De derde geïnterviewde ouder geeft aan dat haar kind sinds het bij @Robert’s komt iets meer los komt. ‘Ik denk ook wel dat ze eerst iets meer teruggetrokken was en dat ze nu iets meer uit haar schulp komt, maar ik weet niet of dat nu puber zijn is’ (fragment 9.7). Daarnaast geeft ze aan dat doordat ze bij @Robert’s bepaalde dingen benadrukken, ze daar wel over na gaat denken (fragment 9.15). De laatst geïnterviewde ouder bevestigt de invloed en het effect van bewustwording door middel van gesprekken bij @Robert’s. ‘Want hier praten ze er natuurlijk ook openlijk over en dan krijgen ze het wel mee. (…) En dat is bij mijn dochter toch wel anders, want dan merk ik wel aan, die heeft zo wel van hoe kom je daar dan aan? Ja bij @Robert’s hoor ik dat. Dus ik merk wel, dat dat betreft dat ze hier ook openlijk zijn ja’ (fragment 10.17). Conclusie Medewerkers reageren verschillend op het effect van maatschappelijke bewustwording. Eén medewerker, die vaak op de groep staat, geeft aan te zien dat tieners bewust worden van hun denkwijzen en handelingen en daardoor veranderen in hun gedrag. Twee andere medewerkers zien ook veranderingen, maar zeggen dit minder stellig. Wel geven zij allen aan niet te weten of deze effecten ook buiten @Robert’s zichtbaar zijn. Jongeren geven voornamelijk aan bij @Robert’s meer na te denken over hun gedrag, daarnaast geven zij aan hun kwaliteiten ontdekt te hebben en bepaalde normen aangeleerd te hebben. Oudere jongeren wisten dit beter aan te geven. Ouders van jongeren zien gedragsveranderingen bij hun kinderen. Alle stakeholders zien of merken dus effect bij de jongeren omtrent het bewust worden van hun gedrag, handelingen, kwaliteiten en van maatschappelijke factoren. Zij stellen echter niet met 54


zekerheid vast of dit alles enkel door @Robert’s, of ook door overige externe factoren komt. Vanuit de literatuur blijkt dat wat we horen en zien voor 50% onthouden blijft (Leren, n.d.) Als tieners horen en zien hoe anderen aangesproken worden op hun gedrag of handelingen nemen zij dit toch in zich op. En hoe vaker dit geschiedt, hoe meer de tieners er zich bewust van worden. Daarnaast is het belangrijk om het coachen van jongeren en het evalueren van hun handelingen niet te vergeten (Movisie, 2015b). Vanuit de interviews bleek bijvoorbeeld dat jongeren hun kwaliteiten, door middel van activiteiten bij @Robert’s, pas na het doorvragen ontdekten. Begeleiders kunnen hierin dus nog een meer stimulerende rol innemen.

Conclusie Stakeholders zien en ervaren effect van de gestelde doelen omtrent de vier gebieden, zoals in de deelconclusies te lezen is. Men kan echter niet met zekerheid vaststellen of dit alles enkel door @Robert’s, of ook door overige externe factoren komt.

55


6. Conclusie Buurthuizen in Nederland komen sinds 2015 steeds meer op. Door nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg. Hierbij moeten zij zich onder andere houden aan het begrip maatschappelijke ondersteuning, uitgelegd in artikel 1.1.1. Dit artikel komt samengevat neer op de doelen, participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording, die veelal in buurthuizen gerealiseerd kunnen worden. De doelen van buurthuizen komen overeen met artikel 1.1.1. Dit geeft een samenhang tussen de overheid, gemeenten en de opkomst van buurthuizen weer. Vanuit de literatuur worden verschillende indicatoren en effecten op de vier gebieden zichtbaar. Vanuit de indicatoren en effecten wordt duidelijk hoe deze vier gebieden gerealiseerd kunnen worden. Veel buurthuizen kunnen echter niet concreet benoemen wat zij inzetten om de vier doelen te behalen. Uit onderzoek naar jongerenbuurthuizen en -ontmoetingsplekken blijkt dat er verschillende activiteiten aangeboden worden om deze doelen te behalen. Er blijkt echter geen algemene methodiek of interventie te zijn om deze doelen te behalen. Uit onderzoek naar de effecten van interventies op de vier gebieden komt weinig resultaat. Jongerenbuurthuizen en -ontmoetingsplekken geven aan dat zij doelen gesteld op de vier gebieden kunnen realiseren, maar de effecten hiervan zijn weinig tot niet gemeten. Ook @Robert’s zet verschillende interventies en activiteiten in om de doelen gericht op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording te behalen. Hierin is het moeilijk om een eenduidig onderscheid te maken tussen de activiteiten en interventies behorende bij de doelen gericht op de vier gebieden. Wel dragen alle activiteiten en interventies voor een groot deel bewust of onbewust mee aan de doelen gesteld op de vier gebieden. Deze kunnen ook allemaal in meer of mindere mate behaald worden. Er liggen echter nog kansen voor @Robert’s waar zij zich verder in kunnen ontwikkelen om de gestelde doelen te behalen. Hoofdvraag: Welk effect ervaren de medewerkers, de jongeren en hun ouders van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording? Op het gebied van participatie geven medewerkers en ouders aan effect te bemerken bij de jongeren. De jongeren nemen bij @Robert’s meer initiatief en verantwoordelijkheid en zijn meer bereid om anderen te helpen. Buiten @Robert’s is deze ontwikkeling minder zichtbaar. Jongeren zelf ervaren deze effecten minder tot niet. Op het gebied van sociale cohesie geven alle stakeholders aan effect te zien. Tieners onderhouden, ook buiten @Robert’s onderling contact, er is vertrouwen en betrokkenheid tussen medewerkers en tieners onderling en er is bereidheid om elkaar te helpen. Daarnaast is er een hoge actieve betrokkenheid om zich in te zetten voor @Robert’s. De sociale cohesie bij @Robert’s beperkt zich echter tot het microniveau en in mindere mate op het mesoniveau. Op het gebied van preventie merken tevens alle stakeholders effect. Medewerkers geven aan een verandering in denkwijze en gedrag te bemerken. Ouders zien vooral effect op het extra bewust maken van de jongeren op het voorkomen van probleemgedrag. Jongeren geven aan dat zij door de preventie beter gaan nadenken over hun gedrag en handelingen. 56


Op het gebied van maatschappelijke bewustwording is bij medewerkers veel onzekerheid over het effect. Jongeren veranderen in gedrag en nemen meer verantwoordelijkheid, maar men weet niet of dit effect ook buiten @Robert’s optreed. Ouders bevestigen gedragsverandering. Jongeren geven aan voornamelijk bij @Robert’s meer na te denken over hun gedrag. Daarnaast geven zij aan hun kwaliteiten ontdekt te hebben en bepaalde normen, als vooroordelen wegnemen, aangeleerd te hebben. Oudere jongeren wisten dit beter aan te geven. Op alle gebieden, naast sociale cohesie, geven medewerkers en ouders aan dat zij het lastig vinden om de veranderingen en effecten enkel aan @Robert’s te wijten. Ze geven aan dat overige externe factoren ook een grote rol zullen spelen. Er mag echter op grond van de interventies, die vanuit de literatuur onderbouwd en effectief beschreven kunnen worden, vernomen worden dat @Robert’s participatie en sociale cohesie binnen @Robert’s en tussen jongeren bevorderd, preventief handelt en maatschappelijke bewustwording bij jongeren creëert. Buiten @Robert’s om wordt er eveneens effect ervaren op deze vier gebieden, dit wordt echter niet door alle respondenten benoemd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit in mindere mate aanwezig is. Deze resultaten geeft in zekere mate een helder antwoord op de onderzoeksvraag. Het blijft echter moeilijk om een concreet antwoord te geven. Allereerst blijft het lastig om de vier gebieden concreet en eenduidig te beschrijven. Verschillende indicatoren van een bepaald gebied komen overeen met die van een ander gebied, waardoor het moeilijk is om te achterhalen wat het effect van de indicator is. Daarnaast spelen de verschillende externe factoren rondom de tieners een rol, waardoor men niet kan zeggen dat enkel door @Robert’s de veranderingen en effecten optreden.

57


7. Discussie De maatschappelijke betekenis Het onderzoek levert nieuwe inzichten en informatie op. Voor @Robert’s is dit onderzoek richtinggevend voor het verloop van haar bestaan. Het haalbaarheidsonderzoek wat zij zelf in 2008 heeft uitgevoerd gaf informatie over waar jongeren in Elburg behoefte aan hadden, maar hier stopte het. Door ons onderzoek weet @Robert’s welk effect haar interventies hebben, gericht op de doelen van de vier gebieden en hoe zij deze, vanuit de literatuur, kan optimaliseren. Daarnaast is ons onderzoek een informatiebron voor overige buurthuizen. Vanuit de literatuurstudie komt namelijk naar voren dat het beleid van buurthuizen gericht is op de vier gebieden die in dit verslag beschreven worden. Er blijkt echter dat er nog niet eerder onderzoek is gedaan naar de effecten van interventies bij buurthuizen op de genoemde gebieden. In dit verslag kunnen zij lezen welke indicatoren en welke interventies effect hebben op de gestelde doelen. Dit is voor hen relevant aangezien zij direct hun handelingen hierop aan kunnen passen voor het creëren van meer effect. Er zou echter een vervolgstudie moeten komen, naar de activiteiten en interventies in meerdere buurthuizen om deze te kunnen categoriseren en generaliseren. Wanneer dit haalbaar is, dan zouden activiteiten en interventies met hun effecten op de vier gebieden genoteerd kunnen worden. De onderzoeksbevindingen dragen bij aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Gemeenten moeten zich namelijk houden aan de wetgeving in artikel 1.1.1. Deze komt neer op de vier gebieden, die bij buurthuizen in hun beleid terugkomen. Gemeenten vragen daarom naar het effect van de doelen, gericht op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Maar deze zijn, zoals uit beleidsplannen en resultaten vanuit literatuur ook blijkt, moeilijk aan te tonen. Met dit onderzoek is aan te tonen dat bepaalde interventies en methodieken zeker effect hebben. Aan de andere kant toont dit onderzoek ook aan dat er een grijs gebied omtrent de effecten heerst, doordat er verschillende factoren van invloed zijn. Buurthuizen kunnen door het lezen van dit verslag zich hierdoor beter duiden bij de gemeenten. In dit onderzoek is @Robert’s vergeleken met verschillende buurthuizen. Deze buurthuizen worden echter veelal gesubsidieerd door gemeenten of overkoepelende organisaties, waardoor zij meer mogelijkheid hebben tot het aanbieden van activiteiten gericht op de vier gebieden en ondersteuning van de jongeren. Door dit gedane onderzoek reizen er nieuwe vragen op. In hoeverre zijn de gestelde doelen van de buurthuizen haalbaar, als zij niet gemakkelijk effecten aan kunnen geven? In hoeverre zijn de doelstellingen van de gemeenten SMART geformuleerd? In hoeverre bewijzen activiteiten en interventies effectiviteit, als zij worden beïnvloed door menigerlei externe factoren? In hoeverre ervaart de omgeving rondom buurthuizen sociale cohesie met het buurthuis? Deze vragen kunnen door middel van nieuwe onderzoeksprojecten onderzocht worden. Daarnaast kan er over een aantal jaar verder onderzoek worden gedaan op de lange termijneffecten van de doelen, gesteld op de vier gebieden. Zo kunnen de korte termijneffecten vergeleken worden.

58


De wetenschappelijke en onderzoekstechnische betekenis De dataverzameling is geschied op basis van literatuuronderzoek en het afnemen van halfgestructureerde interviews. Tijdens het uitwerken van de deelvragen, kwamen we erachter dat het goed zou zijn als er ook sprake van een observatieonderzoek zou zijn geweest. Tieners zijn namelijk meestal nog niet in staat om zichzelf vanuit een helikopterview te bekijken. Daarnaast is het lastig om veel gegevens van jongeren uit één interview te halen, waarin jongeren ook nog eens geneigd zijn om sociaal gewenste antwoorden te geven. Daarnaast dragen stakeholders activiteiten aan die zij zich goed kunnen herinneren. Dit zijn veelal grote en succesvolle activiteiten. Waarschijnlijk worden er dus nog meer activiteiten en interventies uitgevoerd, maar deze zijn dan niet vanuit de interviews naar voren gekomen. Een observatieonderzoek bij @Robert’s zou ons dus meer informatie en meer betrouwbare data kunnen verlenen. De hoeveelheid afgenomen interviews is in totaal dertien. De drie interviews voor de medewerkers bleek achteraf te weinig, aangezien de medewerkers verschillende meningen hadden over de effecten van hun interventies. Het ervaren effect door de medewerkers kunnen zij echter zelf ook onderling bespreken, maar voor de betrouwbaarheid van dit onderzoek is dit niet sterk. De vier interviews met de ouders bleek ook minimaal. Maar in tegenstelling tot de medewerkers, bleek hier wel verzadiging op te treden. We spraken echter wel ouders die veelal positief waren over @Robert’s. Voor de betrouwbaarheid, geldigheid en ook voor de resultaten en aanbevelingen zou het goed zijn geweest om ook ouders te spreken die minder positief over @Robert’s waren. De interviews met de jongeren waren er, na uitval, zes. Dit bleek echter voldoende te zijn, aangezien er verzadiging van informatie optrad. Ook hier was sprake van een positieve houding over @Robert’s en droegen tieners weinig verbeterpunten of negatieve punten aan. Dit is echter ook een logisch gegeven, aangezien jongeren niet naar @Robert’s komen wanneer zij het er niet naar hun zin hebben. De jongeren die we interviewden waren echter wel allen betrokken bij @Robert’s. Voor ons onderzoek hebben we geen mening gehoord van jongeren die niet naar @Robert’s gaan. Dit hebben we bewust niet gedaan, omdat dit niet nodig was voor het beantwoorden van de hoofdvraag. Aan de andere kan zou dit wel vergelijkend materiaal aangaande andere jongeren in deze leeftijdscategorie opleveren. Maar aangezien jongeren erg van elkaar verschillen en er veel factoren meespelen, zoals familie, vrienden, school, hobby’s en karakter, zouden we een erg grote groep moeten interviewen om bruikbare en betrouwbare informatie te vergaren. Dit zou door de hierboven bovengenoemde vervolgstudie onderzocht kunnen worden. Vanuit de interviews kregen we vanuit ouders veelal informatie over de activiteiten en interventies die @Robert’s doet en de mogelijke effecten die daaruit logischerwijs volgen. We kregen echter niet de waarlijke effecten te horen. Dit kan de oorzaak hebben dat ouders niet letterlijk zien hoe de interventies en activiteiten bij @Robert’s gaan en hoe hun kind zich bij @Robert’s gedraagt. Voor betere en meer betrouwbare resultaten, hadden we daarom in de interviews zelf meer door moeten vragen naar de effecten die zij bij hun kind opmerken. Daarnaast is er het feit dat jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar volop in ontwikkeling zijn. Het is daarom lastig te zeggen dat de ontwikkelingen en verandering enkel door @Robert’s komen. Aan de andere kant blijkt uit literatuuronderzoek dat effecten op de vier gebieden behaald kunnen worden wanneer men bepaalde indicators en/of methodieken aanhoudt.

59


8. Aanbevelingen Participatie Om de jeugdparticipatie te bevorderen heeft Be Involved een stappenplan opgesteld om de jeugdparticipatie te bevorderen. De volgende stappen zijn een handig hulpmiddel om jongeren actief bij een beleid of activiteit te betrekken: 1. Uitgangspunten en doelen bepalen. 2. Randvoorwaarden stellen. 3. Voorbereiden van uitvoering. 4. Uitvoeren van methode. 5. Evaluatie en doorstart (Be Involved, n.d.). Een uitgebreide beschrijving van de stappen is te vinden op www.toolkitjeugdparticipatie.nl. Wanneer @Robert’s de jongeren aan de hand van de stappen betrekt bij de uitvoering van activiteiten, kan de jeugdparticipatie bij @Robert’s verder bevorderd worden. Deze stappen zorgen ervoor dat er betere resultaten behaald kunnen worden. Daarnaast is de evaluatie van groot belang om een goed vervolg te geven aan participatieactiviteiten. Evalueren In de interviews met jongeren bleek dat zij zich pas bewust worden van hun kwaliteiten, door middel van de activiteiten bij @Robert’s, nadat er doorgevraagd werd. Wanneer de medewerkers van @Robert’s hier een actieve rol in aannemen, kunnen de jongeren zich beter bewust worden van hun eigen kwaliteiten en deze ook bewust inzetten. Uit onderzoek blijkt ook dat we 80% onthouden van wat we evalueren en nabespreken (Leren, n.d.). Door het nabespreken kunnen de jongeren bewust bekwaam worden. Het is dus van belang voor de jongeren om hun kwaliteiten te ontdekken door middel van nabespreking en evaluatie. Sociale cohesie in de buurt @Robert’s kan een actievere rol innemen bij het stimuleren van sociale cohesie in de buurt, op mesoniveau. Zij doen verschillende activiteiten voor de buurt, zoals de vossenjacht voor de BSO en de high tea voor het Feithenhof. Door dit contact, samen met de jongeren, te onderhouden kan de sociale cohesie bevorderd worden. Voor de sociale cohesie is het namelijk van belang dat er regelmatig onderling contact is (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). Preventie Bij The Mall is preventie een integraal onderdeel binnen het contact met jongeren, zowel op straat als in de jongerencentra. Dit vindt vooral plaats door middel van gesprekken, die aansluiten bij de beleving en ervaringen van de jongeren zelf (Youth for Christ | The Mall, 2014). We zien dat bij @Robert’s ook zo nu en dan gesprekken worden gevoerd op het gebied van preventie. Dit is echter geen integraal onderdeel binnen het contact met de jongeren. De medewerkers van @Robert’s zouden hier nog vaker bewust tijd voor vrij kunnen maken en het tot een vast onderdeel van het programma maken, waar de jongeren eventueel de thema’s kunnen aandragen. Maatschappelijke bewustwording Bij @Robert’s worden de tieners bewust gemaakt van hun eigen gedrag, normen en waarden. Deze maatschappelijke bewustwording kan worden vergroot door de situaties die bij @Robert’s voorvallen breder te trekken. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over hoe jongeren buiten @Robert’s om hun bewustwording uiten, of door in gesprek te gaan over mensen die het anders doen en wat daar de voor- en nadelen van zijn. Door dit te bespreken treed de maatschappelijke bewustwording die bij @Robert’s gecreëerd wordt, verder naar buiten. 60


Overige aanbeveling De doelen die in het beleid van @Robert’s staan, zijn niet specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART). Door de doelen SMART op te stellen, wordt de kans vergroot dat de doelen ook daadwerkelijk behaald worden (Antenbrink, Visser, Zonneveld, & Zonneveld, n.d.).

Innovatief en bijdrage aan het beroep Dit onderzoek is innovatief, omdat er nog geen eerder onderzoek is gedaan naar de effecten van dergelijke buurthuizen of ontmoetingsplekken als @Robert’s op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Wel is er onderzoek gedaan naar interventies die de participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording bevorderen. Deze zijn dan ook gebruikt om de vergelijking met een ontmoetingsplek als @Robert’s te kunnen gebruiken. Voor de Sociaal Pedagogische Hulpverlening is het onderzoek interessant, omdat er steeds meer met vrijwilligers en buurthuizen gewerkt wordt. Daarnaast komt de pedagogische civil society op, waardoor niet alleen de ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, maar ook de omgeving van het gezin. Dit is ook terug te zien bij @Robert’s. Het is een plek waar jongeren na schooltijd heen kunnen gaan en waar begeleiders aanwezig zijn. Niet alleen de ouders, maar ook @Robert’s draagt zo bij aan de opvoeding. We zien dat @Robert’s zich in wil zetten voor de participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording van de jongeren. Dit maakt de jongeren indirect bewust van de taak die ze hebben voor de gemeenschap, namelijk dat burgers niet alleen individuen zijn, maar dat er ook naar elkaar omgekeken moet worden We zien dat er de laatste tijd veel is veranderd door de transitie jeugdzorg, ook @Robert’s moet hierbij aansluiten. Zij zullen hun handelen moeten verantwoorden aan de gemeente. De doelen die zij stellen op de vier gebieden moeten ook daadwerkelijk effect bereiken. In deze zin is het een actueel onderwerp dat we onderzoeken. Het handelen verantwoorden is één van de onderdelen die wordt genoemd in het beroepsprofiel voor de SPH’er. Door de transitie wordt er ook steeds meer gekeken naar hoe problemen kunnen worden voorkomen. Omdat @Robert’s zich onder andere richt op preventie is het interessant voor het werkveld hoe een ontmoetingsplek deze taak op zich kan nemen. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden meegenomen in het werken met jongeren in allerlei contexten, omdat de belangrijke indicatoren zijn beschreven waardoor men effect kan bereiken op de gebieden van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Deze indicatoren zijn niet alleen op buurthuizen gericht, maar op het jongerenwerk in het algemeen.

61


9. Product- en procesevaluatie Productevaluatie Effect buurthuizen Doelstelling 1: Na dit onderzoek hebben wij informatie ingewonnen over de invloed van buurthuizen op de Nederlandse samenleving en is dit vergeleken met de effecten die de jongeren en hun ouders ervaren van @Robert’s. Bij de zoektocht naar literatuur in deelvraag één kwamen wij tot de ontdekking dat er geen concrete beschrijving is van de effecten van buurthuizen op de gebieden van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Wij hebben hier namelijk, zoals in de discussie te lezen is, geen eerder onderzoek van kunnen vinden die zich op deze gebieden specialiseert. Ook buurthuizen hebben geen concrete beschrijving van de effecten die zij bereiken op de gestelde gebieden. Deelvraag één kon niet concreet beantwoord worden hierdoor. We hebben daarom besloten deelvraag één uit te breiden met indicatoren die invloed hebben op de vier gebieden. Zo kon deelvraag drie goed onderbouwd worden met literatuur en kon er in de aanbevelingen worden teruggegrepen naar deze indicatoren. Interventies en activiteiten van @Robert’s Doelstelling 2: Door middel van ons onderzoek wordt duidelijk welke interventies @Robert’s inzet en welke effecten zij hiervan ervaren bij de betrokken jongeren. In bijlage twee zijn de interventies en activiteiten die @Robert’s inzet om de gestelde doelen op de vier gebieden te behalen beschreven. Deze interventies hebben wij uiteindelijk niet alleen uit de interviews met medewerkers gehaald, maar ook uit de interviews met jongeren. De effecten waren echter niet altijd gemakkelijk te meten zoals beschreven in de conclusie. Effect Doelstelling 3: Na het onderzoek kunnen wij door de effecten die betrokken jongeren en hun ouders ervaren van @Robert’s, duidelijke aanbevelingen geven aan @Robert’s. Zo zal @Robert’s beter kunnen aansluiten bij de wens van de jongeren en hun ouders. Wij hebben de effecten die betrokken jongeren en hun ouders ervaren beschreven in deelvraag drie. Zoals eerder benoemd, is het niet duidelijk of deze effecten enkel door @Robert’s komen of ook door externe factoren, zoals in de discussie alreeds beschreven is. Daarnaast zijn de aanbevelingen niet gericht op de wens van jongeren en ouders, omdat in de interviews met hen weinig verbeterpunten naar voren kwamen. De aanbevelingen zijn daarentegen gericht op verbeterpunten die naar voren kwamen vanuit de vergelijking tussen de literatuur en de interviews. Verwerken van de interviews Het verwerken van de interviews geschiedde aan de hand van een labelsysteem. De labels van de medewerkers waren echter niet concreet gelabeld en geordend. Er was van te voren niet overlegd over de benaming van de kernlabels, waardoor het gebruik van dit labelsysteem moeizamer verliep dan die van de jongeren en ouders. Doordat het overleg bij het interviews niet goed had plaats gevonden en wij hier al snel tegen aanliepen, konden wij het bij de interviews met jongeren en ouders beter aanpakken.

62


Begrippen De begrippen participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording zijn lastig te onderscheiden. Zij hebben allen met elkaar te maken en lopen in elkaar over. Hierdoor was het lastig om een eenduidige verdeling te maken van de activiteiten en interventies bij de gebieden. Dit maakte het ook lastig om het altijd goed te kunnen verantwoorden. Deelvraag drie De subdeelvragen van deelvraag drie hebben wij halverwege dit onderzoek aangepast. Het was overzichtelijker om de effecten vanuit de vier gebieden te beschrijven in plaats vanuit de stakeholders.

Procesevaluatie Het onderzoeksproces verliep over het algemeen vrij soepel. In het plan van aanpak is veel tijd gestoken, waardoor beide onderzoekers dezelfde lijn konden aanhouden in het proces. Het plan van aanpak was in één keer goed gekeurd waardoor we verder konden met het onderzoek. Daarnaast is het contact en zijn de afspraken tussen ons als afstudeerkoppel goed verlopen. Een knelpunt was al snel het contact met de afstudeerbegeleider wat niet soepel verliep. Na hier in een gesprek over gehad te hebben, verliep dit contact gelukkig een stuk beter, waardoor in overleg verder kon worden gegaan met het onderzoek. Het contact met de opdrachtgevers verliep te allen tijde soepel. Bij de uitvoering van die onderzoek zijn de meeste delen individueel uitgewerkt. Wanneer er overleg nodig was, kon dit snel en efficiënt gebeuren, waardoor er verder gegaan kon worden. Wanneer de één ergens niet meer helemaal uitkwam, ging de ander hier mee verder om te voorkomen dat één van ons vastliep. Dit is altijd in goed overleg gebeurd. Omdat de meeste delen individueel werden uitgewerkt, is er regelmatig van te voren overlegd wat er in het stuk moest komen. Daarnaast hebben wij alle uitwerkingen van elkaar doorgenomen en hier feedback op gegeven, ook als dit betekende dat een groot deel van het uitgewerkte stuk moest worden verbeterd. Soms was hierdoor extra overleg nodig, maar dit bevorderde de uitwerking en objectiviteit in het onderzoek. Daarnaast zijn alle interviews gezamenlijk afgenomen, waardoor niet kloppende informatie of verkeerde interpretaties al snel werden opgemerkt bij elkaar. Dit overleg en feedback geven ging door totdat wij beide tevreden waren over de uitwerking.

63


10. Bibliografie Antenbrink, J., Visser, E., Zonneveld, H., & Zonneveld, E. (n.d.). SMART doelen stellen. Geraadpleegd op 4 mei 2016, van http://www.easypersoneel.nl/praktische-p-o-kennis/smart-doelenstellen/ Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., Velden, T. van der, & Goede, M. de. (2013). Basisboek kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Baarda, B., Goede, M. de, & Teunissen. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek. Groningen/ Houten: Noordhoff uitgevers. Be Involved. (n.d.). Home. Geraadpleegd op 22 april 2016, van http://www.toolkitjeugdparticipatie.nl/ Beheer je buurthuis. (2015, 9 juli). Quickscan: er komen steeds meer buurthuizen in zelfbeheer. Geraadpleegd op 15 januari 2016, van http://beheerjebuurthuis.nl/quickscan-er-komensteeds-meer-buurthuizen-in-zelfbeheer/ Beheer je buurthuis. (n.d.-a). Wat is een buurthuis in zelfbeheer. Geraadpleegd op 10 maart 2016, van http://beheerjebuurthuis.nl/f-a-q/ Beheer je buurthuis. (n.d.-b). WMO. Geraadpleegd op 10 maart 2016, van http://beheerjebuurthuis.nl/wmo/ Bekkers, R., Hooghe, M., & Stolle, D. (2004). Lange termijneffecten van jeugdparticipatie: Persistente effecten van deelname aan jeugdverenigingen in Nederland en de Verenigde Stage. Default journal. BommeljĂŠ, Y., & Keijl, T. (2015). Buurthuizen zijn belangrijke schakel voor gemeentelijke doelen in sociaal domein. Sociaal Bestek, augustus/september 2015, 34-37. Bolt, G., & Torrance, M. (2005). Stedelijke herstructurering en sociale cohesie. Utrecht: Nethur. Boss, E.-M., Blauw, W., & Alblas, M. (2011). Vrijwillige inzet 2.0. Utrecht: Movisie. Boutellier, J. C., & Klein, M. van der. (2014). Praktijken van sociale verantwoordelijkheid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Bouwstenen voor sociaal. (2012). De nieuwe Jutter. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Bouwstenen voor sociaal. (n.d.). Dorpshuis. Geraadpleegd op 14 januari 2016, van www.bouwstenen.nl/?q=dorpshuis Buurthuis BOB. (n.d.). Jongerenwerk. Geraadpleegd op 17 maart 2016, van http://www.buurthuisbob.nl/jongerenwerk/ Buurthuis Boerenplein. (n.d.). Buurthuis Boerenplein. Geraadpleegd op 17 maart 2016, van http://www.boerenplein.nl/groepen/jongeren

64


Centraal Bureau voor de Statistiek. (2010). Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. De Kluis. (n.d.). De Kluis Veghel. Geraadpleegd op 15 maart 2016, van http://www.dekluisveghel.nl/ Den Haag. (2016, 10 maart). Overzicht Buurthuizen van de Toekomst. Geraadpleegd op 15 maart 2016, van http://www.denhaag.nl/to-90/Overzicht-Buurthuizen-van-de-Toekomst.htm Dickson, K., Vigurs, C.-A., & Newman, M. (2013). Youth work: a systematic map of the research literature. Dublin: Department of Children and Youth Affairs. Eysink, P., & Meijer, S. (2011, 28 juli). Preventie. Geraadpleegd op 26 april 2016, van http://www.toolkitvtv.nl/inhoud/indicatoren-en-bronnen/preventie/wat-is-preventie/ Gemeenteraad Elburg. (2015, 23 november). Beleidsplan sociaal domein 2016-2019. Elburg. Goris, P., Burssens, D., Melis, B., & Vettenburg, N. (2007). Wat is preventie? In P. Goris, D. Burssens, B. Melis, & N. Vettenburg, Wenselijke preventie stap voor stap (p. 13). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant Uitgevers. Groepsdynamiek. (n.d.). Bewustmaken. Geraadpleegd op 29 april 2016, van http://www.groepsdynamiek.nl/bewustmaken.html Hart, J. de (2002). Theoretische uitganspunten, conceptualisering en doelstellingen. In J. d. Hart, Zekere banden - sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Hart, R. A. (1997). Children's participation . New York: Unicef. Klamer, H., Dolsma, G., & Braak, J.-W. van den. (2005). Participatie. In H. Klamer, G. Dolsma, & J.-W. van den Braak, Perspectief op een participatie maatschappij (pp. 11-12). Assen: Koninklijke van Gorcum. Leeuwen, W. van (2013, 23 mei). Right to challenge in Nederland? Een blik over de Noordzee. Geraadpleegd op 31 maart 2016, van http://horizontalisering.ning.com/profiles/blogs/rightto-challenge-in-nederland-een-blik-over-de-noordzee Lentis. (n.d.). Preventie en WMO. Geraadpleegd op 16 maart 2016, van https://www.lentis.nl/verwijzers/wmo/preventie-en-wmo/ Leren. (n.d.). Didactische werkvormen. Geraadpleegd op 27 april 2016, van http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/werkvormen.html LSA. (2013). Projectplan zelfbeheer wijkaccomodaties. Geraadpleegd op 10 maart 2016, van http://www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2014/02/Fondsaanvraag-Projectplanbeheer-je-buurthuis.pdf LSA. (2015, 9 juli). Buurthuizen in zelfbeheer vinden de weg omhoog. Geraadpleegd op 10 maart 2016, van https://www.perssupport.nl/persbericht/92572/buurthuizen-in-zelfbeheervinden-de-weg-omhoog 65


LSA. (2016a, 8 maart). Kamerleden, vergeet buurtinitiatieven niet. Geraadpleegd op 15 maart 2016, van http://www.lsabewoners.nl/petitie-positie-buurtinitiatieven/ LSA. (2016b, 16 maart). Regie over gemeentelijke taken naar de buurt. Geraadpleegd op 15 maart 2016, van http://www.lsabewoners.nl/regie-over-gemeentelijke-taken-naar-de-buurt/ Maastricht University. (2016, 7 januari). Verslavingspreventie door te praten. Geraadpleegd op 28 april 2016, van http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide3/VerslavingspreventieD oorTePraten.htm Marissing, E. van, & Meere, F. de (2013). Op zoek naar actieve burgers. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Movisie. (2012, 27 november). Participatieladder ordent praktijkvoorbeelden cliĂŤntenparticipatie. Geraadpleegd op 22 april 2016, van https://www.movisie.nl/artikel/participatieladderordent-praktijkvoorbeeldencli%C3%ABntenparticipatie?gclid=CPG9h9D5ocwCFQo6Gwod5VcAWg Movisie. (2014a, 6 februari). De toekomst van maatschappelijke stages. Geraadpleegd op 11 januari 2016, van https://www.movisie.nl/artikel/toekomst-maatschappelijke-stages Movisie. (2014b, 20 februari). Participatie. Geraadpleegd op 1 april 2016, van https://www.movisie.nl/begrippenlijst/participatie Movisie. (2015a, 14 juli). Ruimte geven en toch sturen. Geraadpleegd op 10 maart 2016, van https://www.movisie.nl/artikel/ruimte-geven-toch-sturen Movisie. (2015b, 5 oktober). Werk met jongeren aan hun talent. Geraadpleegd op 17 maart 2016, van https://www.movisie.nl/artikel/werk-jongeren-aan-hun-talent Movisie. (2015c, 24 januari). WMO 2015: Wat is er veranderd? . Geraadpleegd op 4 april 2016, van https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-erveranderd?gclid=CMKZx_rc9MsCFUieGwodDY4OkQ Nationaal Kompas Volksgezondheid. (n.d.). Wat is participatie? Geraadpleegd op 14 januari 2016, van http://www.nationaalkompas.nl/participatie/wat-is-participatie/ Nederlands Jeugdinstituut. (n.d.-a). Jongerenwerk. Geraadpleegd op 13 januari 2016, van http://www.nji.nl/Definitie-en-cijfers Nederlands Jeugdinstituut. (n.d.-b). Jeugdparticipatie bevorderen. Geraadpleegd op 10 maart 2016, van http://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Sterke-basis-voor-de-jeugd/De-rol-van-degemeente/Jeugdparticipatie-bevorderen Overheid. (n.d.). Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Geraadpleegd op 21 april 2016, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2015-01-01 Pruis, R. (2008). Onderzoek haalbaarheidsproject naschoolse activiteit. Elburg.

66


Pruis, R. (2015, mei). @Robert's beleidsplan. Elburg: @Robert's. PvdA Katwijk. (2016a, 15 februari). PvdA Katwijk peilt behoefte buurthuis Katwijk Noord. Geraadpleegd op 15 maart 2016, van https://katwijk.pvda.nl/2016/02/15/pvda-katwijk-peiltbehoefte-buurthuis-katwijk-noord/ PvdA Katwijk. (2016b, 29 februari). PvdA: Katwijk Noord heeft wel behoefte aan een buurthuis. Geraadpleegd op 15 maart 2016, van http://www.allesoverkatwijk.nl/nl/nieuws/politiek/pvda-katwijk-noord-heeft-wl-behoefteaan-buurthuis Rijksoverheid. (n.d.-a). Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Geraadpleegd op 15 januari 2016, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/inhoud/decentralisatie-vanoverheidstaken-naar-gemeenten Rijksoverheid. (n.d.-b). Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid‌. Geraadpleegd op 18 april 2016, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-enpreventie/inhoud/nationaal-programma-preventie Speet, M., & Rijken, R. (2005). Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving: een ontwerpstudie. Utrecht: NIVEL. Stichting Present. (n.d.). Project: Doe-groepjongeren maken het verschil! Geraadpleegd op 24 april 2016, van http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/doe-groepjongeren-maken-hetverschil/voortgang/ UWV. (n.d.). Werkloos. Geraadpleegd op 11 januari 2016, van http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/uw-rechten-en-plichten/detail/plichten-met-wwuitkering Valkestijn, M., Bakker, P. P., Hilverdink, P., & Metz, J. (2015). Jongerenwerk in beeld. Voor partners in de wijk. Geraadpleegd op 16 maart 2016, van http://nji.nl/nl/Publicaties/PublicatiesJongerenwerk-in-beeld Wieringa, M., & Brßnink, J. (2014, 31 oktober). Preventief Jeugdbeleid Elburg 2015-2018. Elburg: Gemeente Elburg. Wilterdink, N., & Heerikhuizen, B. van. (2009). Samenlevingen. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers. Winter, M. de (1995). Kinderen als medeburgers. Utrecht: De Tijdstroom. Winter, M. de, Valkestijn, M., & Metz, J. (2015). Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht. Utrecht: Gemeente Utrecht. Woorden-boek. (n.d.-a). Bewustwording. Geraadpleegd op 3 februari 2016, van http://www.woorden-boek.nl/woord/bewustwording

67


Woorden-boek. (n.d.-b). Effect. Geraadpleegd op 15 januari 2016, van http://www.woordenboek.nl/woord/effect Youth for Christ | The Mall. (2014). Jaarverslag 2014. Geraadpleegd op 10 maart 2016, van http://www.themallgorinchem.nl/wp-content/uploads/2015/06/201506-Jaarverslag-2014The-Mall-BEKNOPT+-final.pdf Youth for Christ l The Mall. (2015). Hoofdlijnen Beleidsplan 2015-2018. Geraadpleegd op 16 maart 2016, van http://www.themallgorinchem.nl/wp-content/uploads/2015/06/2015Hoofdlijnen-Beleidsplan-2015-2018-final.pdf Youth for Christ. (n.d.). Youth for Christ. Geraadpleegd op 29 april 2016, van http://yfc.nl/ ZorgWijzer. (2016, 19 januari). Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning? Geraadpleegd op 10 maart 2016, van http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

68


Bijlage 1 Plan van aanpak

Plan van aanpak KO16 Praktijk onderzoek

Studenten: Eline Vonk Noordegraaf en Henrike van Harten School: Christelijke Hogeschool Ede Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Klas: S4B Datum: 22-01-2016 Opdrachtgever: Robert Pruis en Erik Jan Pruis Organisatie: @Robert’s te Elburg Functie: CoÜrdinator Mailadres: robert@jongveluwe.nl; erikjan@jongveluwe.nl Telefoonnummer: 0629461740; 0627473177 Afstudeerbegeleider: Nathan Gorter Mailadres: ngorter@che.nl 69


1. Inhoudsopgave

70


2. Inleiding Wij, Eline en Henrike zijn samen op zoek gegaan naar een afstudeerproject waarin we fysiek iets kunnen onderzoeken. We willen niet alleen met literatuur, theorieën en/of methodieken aan de gang, maar willen literatuur combineren met de alledaagse praktijk. Daarnaast willen we een onderzoek verrichten met de doelgroep kinderen of jongeren. Na lang zoeken vonden we de aanvraag van @Robert’s, die ons beide direct aansprak. ‘Dit is wat we zoeken om onderzoek op te verrichten’, zeiden we beiden. @Robert’s, opgericht in 2013, is een ontmoetingsplek in het centrum van Elburg. Jongeren van 12-16 jaar kunnen hier na schooltijd heen om elkaar te ontmoeten, huiswerk te maken of te gamen. @Robert’s is 2 middagen in de week van 14:00 uur tot 18:00 uur geopend. Op deze middagen stromen er vanaf 14:00 gemiddeld zo’n 15-20 jongeren binnen om zich hier te vermaken. @Robert’s zet zich in om de sociale cohesie van jongeren te vergroten. Daarnaast willen ze jongeren laten participeren in de maatschappij en ze bewust te maken van het maatschappelijk leven. Dit doen ze door bijvoorbeeld met de jongeren kransen te maken en deze op 4 mei gezamenlijk neer te leggen bij de herdenkingsplaats in Elburg. Een ander voorbeeld is dat de jongeren het eten, dat zij gesponsord krijgen door omliggende winkels, zelfstandig op moeten halen. Robert Pruis noemt @Robert’s geen buurthuis. @Robert’s is een dynamische plek, waar het contact centraal staat. Het gaat bij @Robert’s om wat er onder andere buiten de fysieke plek gebeurt. Zo is er buiten de fysieke plek ook veel ruimte voor contact, bijvoorbeeld via WhatsApp, zo zegt Robert. In dit onderzoek willen we toch de vergelijking maken met buurthuizen, omdat de doelstellingen van buurthuizen overeenkomen met de doelstellingen die @Robert’s heeft op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. De ontmoetingsplek @Robert’s loopt dus goed volgens Robert Pruis. Er komt een grote groep jongeren en ze willen een participerende rol aannemen binnen de samenleving. @Robert’s vraagt zich echter af welke effecten hun interventies op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording hebben op de jongeren en de samenleving in de gemeente Elburg. Wat werkt het uit om doelstellingen hierover op te stellen en interventies op deze gebieden in te zetten? Het plan van aanpak ligt nu afgerond voor u. We hebben met onze opdrachtgever en onze afstudeerbegeleider nauw samengewerkt voor een positief en concreet geheel. Ons onderzoek gaat nu, aan de hand van dit plan van aanpak, beginnen. We hebben er zin in en zijn erg benieuwd wat we gaan ontdekken. Veel plezier met het doorlezen van ons plan van aanpak. Eline Vonk Noordegraaf en Henrike van Harten 22-01-2016

71


3. Aanleiding en probleembeschrijving 3.1 Nederland is een participatiesamenleving Een samenleving kan alleen functioneren als de leden participeren en meewerken aan haar welvaart en welzijn. Iedereen doet dit in overeenstemming met zijn mogelijkheden en talenten. Het is een kwestie van goed burgerschap dat burgers hun steentje bijdragen aan het geheel van de samenleving, deelnemen aan de democratie en zich inzetten voor zichzelf en voor anderen (Klamer, Dolsma, & Braak, Participatie, 2005). Dit zien we terug bij @Robert’s, zij laat haar jongeren meewerken aan projecten voor bijvoorbeeld de voedselbank, zorginstellingen, welzijnsorganisaties of ter ondersteuning van een event (@Robert's, n.d.). Op deze manier participeren de jongeren die bij @Robert’s komen in de samenleving. De participatie beperkt zich niet tot betaald werk, maar strekt zich ook uit over zorg voor de directe naasten en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk (Klamer, Dolsma, & Braak, Participatie, 2005). Het lijkt of er de laatste tijd steeds meer vacatures voor vrijwilligers komen en daarmee ook meer vrijwilligers. Volgens onderzoeken naar het vrijwilligerswerk in Nederland, blijft het aantal vrijwilligers redelijk stabiel. De voorspelling is dat het percentage ouderen vanaf 65-74 jaar dat vrijwilligerswerk doet toe zal nemen (Boss, Blauw, & Alblas, Vrijwillige inzet 2.0, 2011). Dit zijn dus de mensen die met pensioen gaan. Dat ook zij deel willen uitmaken van de participatiemaatschappij door vrijwilligerswerk te doen, laat zien dat mensen misschien meer de behoefte hebben om mee te blijven doen in de maatschappij. We zien dat ook van werklozen wordt verwacht dat ze zich inzetten voor de maatschappij. Wanneer iemand bijvoorbeeld een WW-uitkering (werkloosheidswet-uitkering) aanvraagt, wordt van hem verwacht, indien er geen verdere afspraken over worden gemaakt, dat hij minimaal vier keer in de vier weken solliciteert. Doet hij dit niet, is er een kans dat er op zijn uitkering gekort wordt. Dit is ook het geval wanneer iemand werk weigert dat volgens het UWV passend is (UWV, n.d.). Het is dus duidelijk dat je geen uitkering kunt krijgen wanneer je werkloos bent, zonder dat je moeite doet om weer deel te nemen aan de maatschappij. Naast de plichten die aan een WW-uitkering zitten, heeft de overheid ook maatregelen getroffen om de participatie van mensen met beperkingen in de samenleving te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, waarin onder andere het recht op toegang tot beroepsonderwijs en de reguliere arbeidsmarkt is vastgelegd. Mensen die bekwaam zijn voor een functie of opleiding, moeten toegelaten worden, ongeacht hun beperking (Speet & Rijken, 2005). Hiermee heeft de overheid een preventieve rol. Ze willen namelijk dat de mensen met een handicap of chronische ziekte niet worden uitgesloten van de maatschappij. Ze voorkomen door deze wet dat mensen met een handicap of chronische ziekte geen kansen hebben. Ook van jongeren wordt verwacht dat ze participeren in de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is de maatschappelijke stage die in 2011 verplicht werd voor scholieren. Scholen, jongeren en organisaties hebben hier profijt van. Een substantieel deel van de leerlingen blijft ook na hun verplichte stage vrijwillig actief. Vanaf 2015 zijn deze maatschappelijke stages echter niet meer verplicht (Movisie, 2014). Wel zijn er nog veel scholen waar de maatschappelijke stages onderdeel blijven van het programma. Op deze manier worden jongeren gestimuleerd om mee te doen in de 72


maatschappij en wat te betekenen voor anderen. Doordat ze dit al jong leren, kan dit effect hebben voor later. Jongeren weten wat vrijwilligerswerk inhoudt en staan er door middel van de stage misschien wel meer open voor. Ook @Robert’s zet zich in voor jongeren om een positieve ervaring op te doen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en welzijn instanties. @Robert’s wil tieners ondersteunen om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten zodat de jongeren zichzelf van hieruit kunnen ontwikkelen (Pruis, 2015). We kunnen dus stellen dat de overheid op meerdere gebieden bezig is om de participatie van burgers te bevorderen. Hierdoor worden onder andere de sociale cohesie en het netwerk van mensen vergroot. Doordat het netwerk van mensen wordt aangeboord, kunnen ze bij moeilijkheden op hun netwerk terugvallen. Dit is vervolgens weer een vorm van preventie, aangezien zij zo minder afhankelijk zijn van professionele welzijnsinstanties. We zien hier samenhang tussen de maatschappelijke wensen en de ontmoetingsplek @Robert’s. @Robert’s heeft ook als doel om het netwerk en de sociale cohesie van de jongeren te vergroten. Daarnaast staat er in het beleidsplan dat ze hiermee een preventieve rol voor de tieners willen vervullen (Pruis, 2015). In Nederland wordt van de burgers verwacht dat ze zich inzetten voor de Nederlandse samenleving. Iedereen mag en misschien zelfs moet een bijdrage leveren aan de maatschappij als hij of zij hiertoe in staat is. Er wordt een actieve houding verwacht, waarbij we worden geacht iets binnen onze mogelijkheden te doen voor de maatschappij.

3.2 De invloed van buurthuizen op de Nederlandse samenleving De decentralisatie en de wetgeving van Nederland laat ons dus zien dat er van burgers een participerende houding in de maatschappij verwacht wordt. Door de participatie van burgers wordt er zo een preventieve functie verricht. Dit geldt ook voor de jongeren in de samenleving. Nederland wil jongeren graag bewust maken van het leven in de maatschappij. Jongeren zijn belangrijk, want jongeren zijn de toekomst. Vandaar dat er ook van de jeugd wordt verwacht dat zij een actieve houding aannemen in de maatschappij. Zij worden van jongs af aan al voorbereid op democratisch burgerschap door te participeren. Jeugdparticipatie houdt in dat de jeugd betrokken is en inbreng levert bij zaken die hen aangaan, zoals onderwijs, jeugdzorg, sport- en culturele activiteiten, overheidsbeleid, enzovoorts (de Winter, 1995). Jongeren voorbereiden op de toekomst gebeurt mede door jongerenwerk. Het doel van jongerenwerk is om persoonlijke ontwikkeling, emancipatie en maatschappelijke participatie te bevorderen door activiteiten als educatieve cursussen en sociale vaardigheidstraining. Het is een onderdeel van het sociaal werk en maakt tegelijkertijd onderdeel uit van het jeugdstelsel (Nederlands Jeugd Instituut, n.d.). Het jongerenwerk heeft twee varianten: - Accommodatie gebonden werken: vanuit jongerencentra, buurthuizen en (brede) scholen activiteiten met en voor jeugd realiseren; - Ambulant en outreachend werken: contact leggen met de jeugd op de plekken waar zij zich begeven en van daaruit activiteiten realiseren (Nederlands Jeugd Instituut, n.d.). 73


We zoomen in op jongerenwerk in buurthuizen. Het aantal buurthuizen in Nederland daalt, maar tegelijkertijd neemt het aantal buurthuizen in zelfbeheer toe. Waar voorheen een welzijnsorganisatie de scepter zwaaide, zijn het nu bewoners(groepen), vrijwilligers en ambulante professionals die het buurthuis organiseren (Boutellier & van der Klein, Praktijken van sociale verantwoordelijkheid, 2014). Navraag bij het VSBfonds, een van de financiers van project ‘Beheer je buurthuis’, leert dat zij een ‘lichte stijging’ zien in fondsaanvragen van ontmoetingsplekken van en voor bewoners. Opvallend is dat dit vooral gebeurt in middelgrote en kleine gemeenten, waar de overheid nadrukkelijk de handen heeft teruggetrokken van de buurthuizen (Beheer je buurthuis, 2015). Dit zien we ook terug bij @Robert’s in Elburg, waar vrijwilligers het initiatief hebben genomen om een ontmoetingsplek op te richten. Als een welzijnsorganisatie de deuren sluit en een bewonersgroep of vrijwilligers de deuren weer opent, geeft dat aan dat er veel behoefte aan is. Er is behoefte bij de jongeren, want zij komen naar buurthuizen en er is behoefte bij de samenleving, want vrijwilligers en bewoners(groepen) richten buurthuizen op. De invloed en het effect van buurthuizen in Nederland is sterk aanwezig, maar waarom is die behoefte er? Wat hebben buurthuizen voor effect op jongeren? En wat hebben buurthuizen voor effect op de samenleving, specifiek op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording?

3.3 Participatie bij @Robert’s We willen nu gaan kijken naar welk effect @Robert’s wil hebben op de samenleving. In het beleidsplan van @Robert’s lezen we dat zij actief bijdragen aan het maatschappelijke bewustzijn van tieners. Ook zet @Robert’s zich in voor jongeren om een positieve ervaring op te doen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en welzijn instanties. @Robert’s wil tieners ondersteunen om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten zodat de jongeren zichzelf van hieruit kunnen ontwikkelen (Pruis, 2015). We kunnen hier dus uit concluderen dat zij een beroep willen doen op de participatie van jongeren in de maatschappij. Ze willen over een preventieve rol beschikken door de jongeren kennis te laten maken met de maatschappij en bij te dragen aan het maatschappelijke bewustzijn van de jongeren. Zoals eerder al geschreven is, wordt dit steeds belangrijker in Nederlandse samenleving. Bij @Robert’s willen ze een preventierol vervullen door ervoor te zorgen dat ze tieners blijven stimuleren om gezonde keuzes te maken. Wanneer er verhalen naar boven komen die een tiener belemmert in zijn of haar ontwikkeling, ziet @Robert’s het als hun taak om bestaande netwerken aan te boren voor de tieners om te zorgen dat er meer aandacht ontstaat binnen de bestaande zorgteams vanuit de gemeente. Het uitgangspunt van @Robert’s hierin is dat ze de tiener motiveren vanuit zijn eigen kracht actie te gaan ondernemen (Pruis, 2015). @Robert’s sluit hiermee mooi aan bij wat de gemeente wil. Zij willen zich de komende jaren richten op een preventief jeugdbeleid (Wieringa & Brünink, 2014). Op deze manier kan @Robert’s een steentje bijdragen aan het beleid dat de gemeente wil doorvoeren. Bij @Robert’s wordt het belangrijk gevonden dat er ruimte moet zijn voor het individu en de plaats die ze gezamenlijk innemen binnen de maatschappij (Pruis, 2015). We zien dus dat @Robert’s aandacht richt op de individuele tieners, maar ook op hun plaats in de maatschappij. Zo wordt er bij @Robert’s bijvoorbeeld gezamenlijk gewerkt aan een project voor een zorginstelling, de voedselbank 74


of ter ondersteuning van een event. Op deze manier kunnen ze enerzijds bijdragen aan het maatschappelijk bewustzijn van tieners, anderzijds creëren ze een kweekvijver voor nieuwe vrijwilligers door tieners in een vroeg stadium hiermee in aanraking te brengen. @Robert’s wil een plek zijn waar tieners samen activiteiten ontwikkelen die ten goede komen aan de (Elburgse) samenleving (Pruis, 2015). @Robert’s werkt met zoveel mogelijk bedrijven, instanties, maatschappelijke en welzijnsorganisaties samen. Door continu samenwerkingspartners te benaderen en ze actief te laten samenwerken met de tieners, blijven ze tieners stimuleren om maatschappelijk betrokken te zijn. Zo zijn de tieners zelf verantwoordelijk voor verschillende dingen als het bijhouden van de voorraden en moeten ze zelf de gesponsorde spullen afhalen bij verschillende bedrijven (Pruis, 2015). Op deze manier wordt er een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid en het maatschappelijke bewustzijn van jongeren. De hierboven genoemde punten zijn wensen en doelen van @Robert’s. Het is echter nooit onderzocht of de bovengenoemde doelen ook werkelijk behaald worden. Welke effecten ervaren jongeren en hun ouders van @Robert’s? Uitsluiten onderzoek over de invloed van participatiemaatschappij Voor ons onderzoek is het belangrijk om te kijken naar Nederland als participatiemaatschappij, maar we willen ons hier verder niet op richten. Nederland is namelijk opgedeeld in gemeenten. De gemeenten hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij decentralisatie van overheidstaken. Het merendeel van deze taken voeren gemeenten op lokaal niveau uit (Rijksoverheid, n.d.). Dit betekent dat elke gemeente haar invulling op het gebied van participatie zelf kan inrichten, waardoor deze invullingen tussen de gemeenten sterk kunnen verschillen. We willen ons daarom enkel richten op het effect van buurthuizen in Nederland, het effect van @Robert’s op de samenleving in Elburg en op het effect van @Robert’s op de jongeren in Elburg. Dit doen we vervolgens op de gebieden van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Wanneer we sterke verbanden zien tussen de uitkomsten van de literatuurstudie naar het effect van buurthuizen in Nederland en het effect van @Robert’s op Elburg en de jongeren, zouden we voorzichtig deze link naar Nederland als participatiemaatschappij door kunnen trekken. Dit kunnen we nu echter nog niet vaststellen.

3.4 Probleembeschrijving @Robert’s is een ontmoetingsplek in het centrum van Elburg. Jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar kunnen hier na schooltijd heen. @Robert’s bestaat sinds 2013 (Pruis, 2015). Ze zijn van start gegaan nadat er in 2008 een haalbaarheidsonderzoek in Elburg is geweest naar de oprichting van een buurthuis in Elburg. Dit onderzoek wees uit dat er 2 groepen jongeren in Elburg zijn. De eerste groep noemt men probleemjongeren en is 15% van het totaal van de jongeren. Stichting ‘Wiel’ in Elburg richt zich voornamelijk op hen (Pruis, 2008). De tweede groep zijn de jongeren die geen overlast veroorzaken en is 85% van het totaal (Wieringa & Brünink, 2014). Men vraagt zich in het onderzoek af of deze grote groep echt geen problemen met zich mee brengt, of dat dit schijn is. De vraag was of er voor deze groep jongeren ook een ontmoetingsplek opgericht moest worden om eventuele uitbreiding van probleemjongeren te voorkomen. Het onderzoek geeft aan dat er van de 85% jongeren die geen overlast veroorzaken, 45% van de 75


jongeren aangaf dat ze een plek willen hebben na schooltijd waar ze vrienden kunnen ontmoeten of huiswerk kunnen maken. 26% gaf aan om misschien naar dergelijke plek toe te gaan. In het onderzoek worden verder ook de wensen en behoeften van jongeren kenbaar gemaakt die zij op grond van een buurthuis of ontmoetingsplek hebben. Kort komt dit erop neer dat het grootste gedeelte van de jongeren één á twee keer per week naar een ontmoetingsplek zouden willen gaan, waar ze kunnen gamen, tv kijken, poolen en waar sport- en muziekactiviteiten zijn (Pruis, 2008). Na dit onderzoek zou er nog een onderzoek in 2010 gehouden worden. Dit zou een uitgebreider onderzoek worden naar het gedrag en de activiteiten van jongeren na schooltijd. Dit onderzoek is echter nooit uitgevoerd. De ontmoetingsplek @Robert’s heeft gehoor gegeven aan de wensen en behoeften van jongeren die in 2008 uit het haalbaarheidsonderzoek gekomen zijn. @Robert’s richt zich hierbij op de 85% jongeren waar het volgens onderzoek mee gaat. Daarnaast heeft zij, met de jongeren die bij het ontstaan van @Robert’s aanwezig waren, de inrichting van het jongeren buurthuis bepaald. Volgens Robert Pruis loopt @Robert’s momenteel goed, zoals in de aanleiding is vermeld. @Robert’s vraagt zich echter af wat voor effect zij hebben op de jongeren en op de samenleving in de gemeente Elburg. Zijn de doelstellingen die zij hebben, gericht op verbetering van de samenleving in Elburg, haalbaar? Wat levert het de deelnemers van @Robert’s op om naar @Robert’s te gaan? En wat levert het indirect voor de samenleving van Elburg op? Ons onderzoek is op operationeel niveau. We gaan onderzoeken welk effect de deelnemers van @Robert’s en hun omgeving ervaren. Dit willen we vooral doen op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. We gaan hiervoor in gesprek met medewerkers van @Robert’s, de jongeren en hun omgeving. Voor ons onderzoek kunnen we gebruik maken van eerdere onderzoeken naar het effect van buurthuizen in Nederland. De meerwaarde van ons onderzoek op deze onderzoeken en op het haalbaarheidsonderzoek uit 2008 is dat wij ons richten op de resultaten die de deelnemers en hun omgeving ervaren van de gestelde doelstellingen van @Robert’s. Wanneer je als onderzoekseenheid personen hebt, gaat het je om de meningen of ervaringen van mensen over of met een bepaald onderwerp (Baarda B. , et al., 2013). In ons onderzoek hebben wij personen als onderzoekseenheid. Het gaat ons om de meningen en ervaringen van de betrokken jongeren en ouders bij @Robert’s. Deze beschrijven we in ons onderzoek.

76


4. Probleemstelling @Robert’s heeft in de doelstellingen beschreven welk effect ze willen hebben op de gemeente Elburg op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Het is echter nooit onderzocht of de betrokken jongeren en hun omgeving deze effecten ook ervaren. Om de effecten die de jongeren en hun omgeving ervaren van @Robert’s breder te kunnen trekken en betrouwbaarder te maken, is er voorafgaand onderzoek nodig naar de effecten van buurthuizen in het algemeen.

4.1 Begrippen -> Buurthuis: Een buurthuis is een openbaar gebouw in een wijk, stadsdeel of dorp in Nederland. Het is vaak in bezit van de gemeente of particulier bezit. De functie, voorzieningen en grootte verschilt per plaats. Het is een ontmoetingscentrum voor bewoners, zowel jongeren als ouderen. In een buurthuis kunnen verschillende activiteiten plaats vinden (Bouwstenen voor sociaal, n.d.). In ons onderzoek zullen wij ons richten op buurthuizen voor jongeren. -> Effect: Uitwerking, gevolg of uitvloeisel van een vooraf opgesteld doel of interventie (Woordenboek, n.d.). -> Jongeren: In ons onderzoek bedoelen wij met jongeren, jongeren uit de gemeente Elburg in de leeftijdscategorie 12-16 jaar. - > Maatschappelijke bewustwording: Maatschappelijke bewustwording is gericht op het beter begrijpen van de eigen persoon binnen de maatschappelijke context (Woorden-Boek, n.d.). Maatschappelijke bewustwording is belangrijk voor jongeren in de maatschappij. -> Ontmoetingsplek: @Robert’s is een ontmoetingsplek. In ons verslag vergelijken wij de ontmoetingsplek @Robert’s met buurthuizen. -> Participatie: Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven (Nationaal Kompas Volksgezondheid, n.d.). -> Preventie: Initiatieven die doelbewust en systematisch een probleem voorkomen (Goris, Burssens, Melis, & Vettenburg, 2007) -> Sociale cohesie: De mate waarin mensen in een gegeven sociaal verband sociale relaties met elkaar onderhouden die gekenmerkt worden door onderlinge steun en positieve gevoelens (Wilterdink & Heerikhuizen, 2009)

77


5. Vraagstelling 5.1 Hoofdvraag Welk effect ervaren de jongeren en hun omgeving van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording?

5.2 Deelvragen 1. Welke invloed hebben buurthuizen op de Nederlandse samenleving op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording? 2. Welke interventies zet @Robert’s in om de doelen gericht op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording te behalen? 3. Welke effecten worden er ervaren van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording? 3.1 Wat zeggen de medewerkers van @Robert’s over het effect dat zij ervaren? 3.2 Wat zeggen de betrokken jongeren bij @Robert’s over het effect dat zij ervaren? 3.3 Wat zeggen de ouders van de jongeren over het effect dat ze ervaren van @Robert’s?

78


6. Doelstellingen, doelgroep en resultaten 6.1 Doelstellingen 6.1.1 Macro Wij willen ons in het macroniveau richten op de invloed die buurthuizen hebben op de Nederlandse samenleving. Wij willen te weten komen welke invloed buurthuizen hebben op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording, zodat we dit kunnen vergelijken met de effecten die de jongeren en hun omgeving ervaren van ontmoetingsplek @Robert’s. Wij willen dit dus voornamelijk als achtergrondinformatie gebruiken voor ons verdere onderzoek, om zo ook de resultaten van ons verdere onderzoek betrouwbaarder te kunnen maken. Wanneer de resultaten bij elkaar aansluiten, is dit ook een bevestiging van de al eerder gemeten effecten. Wanneer de resultaten niet bij elkaar aansluiten kan ons onderzoek een aanvulling zijn op de effecten die al eerder gemeten zijn. Doelstelling 1: Informatie inwinnen over de invloed van buurthuizen op de Nederlandse samenleving, zodat we dit kunnen vergelijken met de effecten die de jongeren en hun omgeving ervaren van @Robert’s. Onze resultaten kunnen eerdere onderzoeken onderbouwen of aanvullen. 6.1.2 Meso Onze opdrachtgevers, Robert en Erik Jan Pruis, willen weten welke effecten @Robert’s uitwerkt op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Zij hebben een beleid met doelstellingen opgesteld, maar willen graag weten of deze doelstellingen ook daadwerkelijk behaald worden, zodat zij het handelen van @Robert’s kunnen verantwoorden. Daarvoor zullen wij eerst medewerkers van @Robert’s, waaronder zij zelf, interviewen om te achterhalen welke interventies zij inzetten om de beoogde doelen te halen. Vervolgens willen wij ook vragen welke effecten zij bij de jongeren ervaren, om deze vervolgens te kunnen toetsen bij de jongeren. Doelstelling 2: Door middel van ons onderzoek wordt het duidelijk welke interventies @Robert’s inzet en welke effecten zij hiervan ervaren bij de betrokken jongeren. 6.1.3 Micro Als laatste, maar zeker niet het onbelangrijkst, willen wij ons richten op de betrokken jongeren bij @Robert’s en hun omgeving. Dit is echter niet de doelgroep waar ons verslag op gericht zal zijn, maar wel een belangrijke doelgroep voor het uiteindelijke resultaat van ons onderzoek. De mening van hen is onmisbaar bij het geven van aanbevelingen aan @Robert’s. Wanneer wij weten welke effecten de betrokken jongeren en hun omgeving ervaren, en dat vergelijken met de effecten die @Robert’s wil of denken te hebben, kunnen wij duidelijke aanbevelingen geven aan @Robert’s. Doelstelling 3: Na het onderzoek kunnen wij door de effecten die betrokken jongeren en hun omgeving ervaren van @Robert’s, duidelijke aanbevelingen geven aan @Robert’s. Zo zal @Robert’s beter kunnen aansluiten bij de wens van de jongeren en hun omgeving.

79


6.2 Resultaten/product Het product dat uit deze doelstellingen voortkomt, is enerzijds een onderzoeksverslag waarin de uitkomsten van onze deelvragen beschreven worden, anderzijds willen we aanbevelingen geven op de uitvoering van het beleid betreffende de doelen op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Door middel van deze uitkomsten en aanbevelingen kan @Robert’s zijn werkwijze verbeteren en zo meer aansluiten bij de wens van de jongeren.

80


7. Verantwoording van onderzoeksmethoden en beschrijving van werkwijze 7.1 Type onderzoek Ons onderzoek is een kwalitatief onderzoek, aan de hand van een casestudie. Een casestudie houdt in dat je een totaalbeeld van een fenomeen in zijn context wilt schetsen. Het doel van een casestudie is om niet alleen iets over de case zelf te zeggen, maar ook om te generaliseren naar vergelijkbare situaties of gevallen (Baarda B. , et al., 2013). We gaan onderzoeken welk effect de jongeren en hun omgeving ervaren van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Dit doen we aan de hand van een generaliserend onderzoek naar het effect van buurthuizen in Nederland op de bovengenoemde punten. We beschrijven dus hoe @Robert’s handelt en wat het effect van haar handelen is (het fenomeen). Van het fenomeen maken we een goed totaalbeeld, door informatie te halen uit alle betrokken partijen. Daarnaast generaliseren we de situatie van @Robert’s, door eerst onderzoek te doen naar het effect van buurthuizen in het algemeen. In ons onderzoek maken we gebruik van methodetriangulatie, dit houdt in dat we gebruik maken van verschillende dataverzamelingsmethoden, om zo verschillende soorten gegevens te verkrijgen (Baarda B. , et al., 2013). In ons onderzoek verzamelen we onze data door gebruik te maken van bestaand materiaal, literatuuronderzoek en door middel van interviews. Dit onderzoek wordt betrouwbaar uitgevoerd, zodat wanneer anderen dit onderzoek opnieuw zouden doen, op dezelfde resultaten uitkomen. Hieronder is per deelvraag beschreven welke middelen we hiervoor inzetten. @Robert’s heeft niet genoeg aan de alreeds uitgevoerde onderzoeken. Ons onderzoek is innovatief, omdat er nog niet eerder onderzoek is gedaan naar de effecten van een ontmoetingsplek als @Robert’s.

7.2 Onderzoeksmethoden 7.2.1 Deelvraag 1 Bij deelvraag 1 verzamelen we onze data via literatuuronderzoek. We doen literatuuronderzoek naar de effecten van jongerenbuurthuizen in Nederland op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Hierbij zullen we gebruik maken van verschillende databronnen. Als eerst zullen we gebruik maken van verschillende databanken, namelijk het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Verwey-Jonker Instituut en de Koninklijke Bibliotheek. Via de site van het Nederlands Jeugdinstituut is bijvoorbeeld te zien wat de effectiviteit van bepaalde interventies zijn op de jongeren en zo op de samenleving (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.). Daarnaast zullen we intensief gebruik maken van Youth for Christ l The Mall. Zij staan voor gepassioneerd jongerenwerk en bouwen landelijk aan community ’s waar jongeren samen kunnen komen en zichzelf kunnen zijn. Dit doen ze onder andere door jongerencentra (Youth for Christ, n.d.). We halen informatie uit hun jaarverslagen, beleidsdocumenten, onderzoeken en van hun website. 81


In de beleidsdocumenten van Youth for Christ l The Mall zien we hetzelfde soort doelen terugkomen op het gebied van de samenleving als we bij @Robert’s onderzoeken. Vanuit de jaarverslagen kunnen we zien of en hoe deze doelen gerealiseerd zijn (Youth for Christ, n.d.). Deze informatie helpt ons om een beeld te krijgen van de effecten van buurthuizen op de samenleving. Ten slotte gaan we gebruik maken van enkele betrouwbare sites, waarop we informatie over de effecten van buurthuizen kunnen vinden. Denk hierbij aan particuliere sites over buurthuizen of kennissites over buurthuizen, zoals www.beheerjebuurthuis.nl. Via Google Scholar hebben we al enkele sites met onderzoekmateriaal over buurthuizen gevonden. Eén die we zeker gaan gebruiken is de site van ‘bouwstenen voor sociaal’, waar veel onderzoeken gepubliceerd staan (Bouwstenen voor sociaal, n.d.). Enkele onderzoeken daarvan zijn in boekvorm uitgegeven, maar deze kunnen we via de Koninklijke Bibliotheek verkrijgen. Ons literatuuronderzoek zal zich voor een groot deel richten op de bevindingen van Youth for Christ l The Mall. Dit, omdat deze organisatie al lange tijd bestaat en jaarlijks weer nieuwe buurthuizen voor jongeren opricht. Daarnaast hebben zij veel onderzoek gedaan naar de effecten van hun handelen. We kunnen dus veel relevante informatie bij hen vandaan halen. Aan de andere kant doen we een casestudie, wat inhoudt dat we een generaliserend totaalbeeld scheppen. Enkel informatie van Youth for Christ geeft dus geen betrouwbare weergave. Vandaar dat we ook buurthuizen vanuit kleine organisaties en buurthuizen in eigen beheer gaan onderzoeken. Buurthuizen zijn vaak erg divers qua doelgroepen. Bovendien richten buurthuizen zich vaak op probleemjongeren, dit in tegenstelling tot ontmoetingsplek @Robert’s. We willen toch deze vergelijking maken, omdat de doelen bij beiden groepen overeenkomen. We richten ons onderzoek op verschillende buurthuizen voor jongeren. Voor de betrouwbaarheid en geldigheid van ons onderzoek willen we ons enkel richten op literatuur die na het jaar 2000 gepubliceerd is. Al de literatuur die daarvoor uitgekomen is, vinden wij onbetrouwbaar en niet geldig voor ons onderzoek. Dit, omdat de laatste tijd veel veranderingen geweest zijn betreffende buurthuizen. 7.2.2 Deelvraag 2 Bij deelvraag 2 verzamelen we onze data via bestaand materiaal en via half gestructureerde interviews. We hebben van @Robert’s verschillende documenten gehad met relevante informatie die we kunnen gebruiken bij de uitwerking van deelvraag 2. Allereerst is daar het beleidsplan, waarin de doelen omtrent participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording en de manier waarop ze deze doelen willen behalen beschreven zijn. We kunnen de deelvraag hierdoor al in grote lijnen beantwoorden. Daarnaast hebben we de nota ‘preventief jeugdbeleid Elburg 20152018’ ontvangen. Dit gaat over het versterken van de sociale pedagogische omgeving van Elburg. Hier wordt onder andere ingegaan op de pedagogische civil society en er worden verschillende interventieniveaus beschreven. Deze informatie kunnen wij goed gebruiken voor het opstellen van onze interviewvragen.

82


Naast het gebruik van bestaand materiaal willen we 3 medewerkers van @Robert’s interviewen. Dit willen de doen door middel van half-gestructureerde interviews. Bij een half-gestructureerd interview liggen de onderwerpen en belangrijkste vragen al vast. Het doorvragen ligt meestal niet vast en er is ruimte of af te wijken van de vraagvolgorde en formulering als dat beter uitkomt (Baarda B. , et al., 2013). Wij kiezen voor deze interviewmethode, omdat op deze manier de onderwerpen en vragen die we aan bod willen laten komen, ook echt aan bod komen, maar er wel ruimte is, om waar nodig, door te vragen. @Robert’s bestaat op dit moment uit een basisteam en uit ondersteunende vrijwilligers. Basisteam: Jennifer Pruis (coördinator) Robert Pruis (coördinator) Karin Polinder (vrijwilliger) Erik Jan Pruis (vrijwilliger)

Ondersteunende vrijwilligers: Anouk Wolst Benjamin de Groot Anne Olsman (stagiaire) Maureen van Rumpt (stagiaire)

Wij willen uit het basisteam één coördinator (Robert Pruis) en één vrijwilliger (Erik Jan Pruis) interviewen en daarnaast één (nog te kiezen) ondersteunende vrijwilliger. Zo is er een evenwichtige verdeling van personen die wij interviewen en hebben alle partijen een stem. Wij denken op deze manier de meeste informatie te kunnen krijgen. Ook kunnen wij op deze manier kijken of er verschillen zitten in de denkwijze van de verschillende personen. Vooraf willen wij met deze personen en contract opstellen of de gegevens al dan niet anoniem verwerkt moeten worden. Uit het gebruik van het bestaande materiaal en uit de interviews krijgen wij een overzicht van doelstellingen en de daarbij toegepaste interventies die @Roberts inzet op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Hierbij geven we bij de uitwerking van deelvraag 2 weer welke interventies er gezamenlijk ingezet worden en welke interventies er individueel ingezet worden. Op die manier kunnen we zien of er verschil in benadering is. In de interviews met ouders en jongeren kunnen we zien welke interventies effect hebben, waarna we vervolgens weer aanbevelingen kunnen geven op het gebied van toepasbare interventies en overdracht van handelingen naar elkaar toe. In deelvraag 2 wordt er puntsgewijs vermeld hoe @Robert’s handelt op de bovengenoemde doelstellingen. Dit doen we door bestaand materiaal te vergelijken met wat er vanuit de halfgestructureerde interviews naar voren komt. Op die manier toetsen we de betrouwbaarheid van het beleid. In deze deelvraag maken wij bewust geen gebruik van de dataverzamelingsmethode: observatie. Observatie is namelijk afhankelijk van de context. Elk moment is anders en je hebt geen algemeen beeld van interventies die toegepast worden. Daarnaast is observatie een methode waarin subjectiviteit een rol kan spelen. Wij denken dat we door de combinatie van bestaand materiaal en het afnemen van interviews objectieve en betrouwbare gegevens kunnen neerzetten. Een mogelijk risico is dat de medewerkers verschillende interventies noemen. Zoals hierboven beschreven is kunnen we dit echter weer gebruiken in onze aanbevelingen. 7.2.3 Deelvraag 3.1 Bij deelvraag 3.1 verzamelen we data via half-gestructureerde interviews met 3 medewerkers van @Robert’s. Bij een half-gestructureerd interview liggen de onderwerpen en belangrijkste vragen al 83


vast. Het doorvragen ligt meestal niet vast en er is ruimte of af te wijken van de vraagvolgorde en formulering als dat beter uitkomt (Baarda B. , et al., 2013). Wij kiezen voor deze interviewmethode, omdat op deze manier de onderwerpen en vragen die we aan bod willen laten komen, ook echt aan bod komen, maar er wel ruimte is, om waar nodig, door te vragen. Op deze manier denken wij de meeste informatie te kunnen winnen over de effecten die de medewerkers van @Robert’s ervaren op de gestelde doelen op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Wij willen uit het basisteam één coördinator (Robert Pruis) en één vrijwilliger (Erik Jan Pruis) interviewen en daarnaast één (nog te kiezen) ondersteunende vrijwilliger. Zo is er een evenwichtige verdeling van personen die wij interviewen en hebben alle partijen een stem. Wij denken op deze manier de meeste informatie te kunnen krijgen. Ook kunnen wij op deze manier kijken of er verschillen zitten in de denkwijze van de verschillende personen. Vooraf willen wij met deze personen een contract opstellen of de gegevens al dan niet anoniem verwerkt moeten worden. De uitwerking van deze interviews zal gebeuren aan de hand van uittypen, schrappen en labelen. Op deze manier zullen wij de informatie kunnen verwerken in het beantwoorden van deze deelvraag. Omdat het in deze deelvragen vooral om meningen zal gaan, zullen wij ons ook richten op de overeenkomsten en verschillen hierin tussen de medewerkers. Wanneer de één een effect ziet op een bepaald gebied en een ander niet, zullen we dit ook meenemen in de verdere uitwerking van de andere deelvragen. We zullen dit bijvoorbeeld koppelen aan wat jongeren en hun ouders hierover te zeggen hebben. Het risico bij het interviewen van 3 medewerkers is dat er misschien dingen ontbreken omdat we niet alle medewerkers interviewen. Doordat we wel uit alle verschillende functies één iemand interviewen, denken we toch dat op deze manier elke groep vertegenwoordigd zal zijn in de uitwerking van deze deelvraag. Daarom lijkt het ons niet nodig om meer mensen te interviewen. Mochten er grote verschillen in de uitkomsten van de interviews zitten, dan kunnen we er voor kiezen om nog een vierde persoon te interviewen, om zo overeenkomsten te analyseren. 7.2.4 Deelvraag 3.2 Bij deelvraag 3.2 verzamelen we data via half-gestructureerde interviews met 8 betrokken jongeren bij @Robert’s. Bij een half-gestructureerd interview liggen de onderwerpen en belangrijkste vragen al vast. Het doorvragen ligt meestal niet vast en er is ruimte of af te wijken van de vraagvolgorde en formulering als dat beter uitkomt (Baarda B. , et al., 2013). Wij kiezen voor deze interviewmethode, omdat op deze manier de onderwerpen en vragen die we aan bod willen laten komen, ook echt aan bod komen, maar er wel ruimte is, om waar nodig, door te vragen. Op deze manier denken wij de meeste informatie te kunnen winnen over de effecten die de betrokken jongeren van @Robert’s ervaren op de gestelde doelen op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Het risico hierbij ontstaat dat veel jongeren bijvoorbeeld dezelfde leeftijd of hetzelfde geslacht hebben. Ook bestaat het risico dat jongeren nog maar kort bij @Robert’s komen, waardoor er weinig effect merkbaar is. Dit willen wij echter voorkomen. De keuze welke jongeren we gaan interviewen berust op verschillende kenmerken. Waaronder hoelang de jongeren al bij @Robert’s betrokken zijn. Wanneer een jongere langer bij @Robert’s betrokken is zal er een grotere kans zijn dat deze jongere effect ervaart van @Robert’s. Ook willen we een evenwichtige verdeling van verschillende 84


leeftijdsgroepen en geslacht. Dit om antwoorden niet van één groep af te laten hangen, maar om van verschillende leeftijden en geslachten antwoorden in te zamelen. Dit zal een betrouwbaarder beeld kunnen geven over de mening van de jongeren in het algemeen. Vooraf willen wij met deze personen een contract opstellen of de gegevens al dan niet anoniem verwerkt moeten worden. Vanuit deze gegevens komen de volgende jongeren naar voren: - man en vrouw 13 jaar - man en vrouw 14 jaar - man en vrouw 15 jaar - man en vrouw eerder betrokken bij @Robert’s, maar momenteel niet meer aanwezig. De uitwerking van deze interviews zal gebeuren aan de hand van uittypen, schrappen en labelen. Op deze manier zullen wij de informatie kunnen verwerken in het beantwoorden van deze deelvraag. Omdat het in deze deelvragen vooral om meningen zal gaan, zullen wij ons ook richten op de overeenkomsten en verschillen hierin tussen de jongeren. Wanneer de één een effect ziet op een bepaald gebied en een ander niet, zullen we dit ook meenemen in de verdere uitwerking van de andere deelvragen. We zullen dit bijvoorbeeld koppelen aan wat de medewerkers van @Robert’s en de ouders van de jongeren hierover te zeggen hebben. Omdat we hier een grotere groep interviewen dan bij deelvraag 3.1, zal een mening die in de interviews maar door één iemand gedragen wordt, sneller afgedaan kunnen worden als onbelangrijk. Toch willen we alle meningen in de uitwerking van onze deelvraag meenemen, omdat dit waardevolle informatie voor @Robert’s kan opleveren. Wel is het belangrijk voor de betrouwbaarheid van het verslag om te benoemen door hoeveel personen een mening gedeeld wordt. 7.2.5 Deelvraag 3.3 Bij deelvraag 3.3 verzamelen we data via half-gestructureerde interviews met 4 ouders van betrokken jongeren bij @Robert’s. We kiezen ervoor om 4 ouders te interviewen, omdat we er van uitgaan dat de uitkomsten hiervan breed genoeg zijn, waardoor we genoeg informatie verkrijgen. Mochten we het idee hebben, dat we niet alle informatie hebben die we denken te kunnen hebben, dan zullen we meerdere interviews met ouders afnemen. Bij een half-gestructureerd interview liggen de onderwerpen en belangrijkste vragen al vast. Het doorvragen ligt meestal niet vast en er is ruimte of af te wijken van de vraagvolgorde en formulering als dat beter uitkomt (Baarda B. , et al., 2013). Wij kiezen voor deze interviewmethode, omdat op deze manier de onderwerpen en vragen die we aan bod willen laten komen, ook echt aan bod komen, maar er wel ruimte is, om waar nodig, door te vragen. Op deze manier denken wij de meeste informatie te kunnen winnen over de effecten die de ouders van de betrokken jongeren bij @Robert’s ervaren op de gestelde doelen op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. Wij willen ons richten op de ouders van de jongeren, omdat zij het dichtstbij de jongeren betrokken zijn. Zij merken veranderingen of het effect dat @Robert’s heeft bij de jongeren, hun kinderen, waarschijnlijk het snelst op. Wanneer wij veel eisen stellen aan de ouders die wij willen interviewen, bestaat het risico dat deze ouders niet beschikbaar zijn. Daarom willen wij de keuze voor welke ouders we willen interviewen laten berusten op basis van welke ouders zich hiervoor beschikbaar stellen. We willen zoveel mogelijk ouders de vraag stellen of ze bereid zijn om mee te werken aan ons onderzoek. Wanneer we meer dan vier reacties krijgen, zullen we de ouders van wie de kinderen het langst betrokken zijn bij @Robert’s kiezen om te interviewen. Omdat hun kinderen het langst 85


betrokken zijn bij @Robert’s, is er een grotere kans dat zij effect merken bij hun kinderen. Vooraf willen wij met deze personen een contract opstellen of de gegevens al dan niet anoniem verwerkt moeten worden. De uitwerking van deze interviews zal gebeuren aan de hand van uittypen, schrappen en labelen. Op deze manier zullen wij de informatie kunnen verwerken in het beantwoorden van deze deelvraag. Omdat het in deze deelvragen vooral om meningen zal gaan, zullen wij ons ook richten op de overeenkomsten en verschillen hierin tussen de ouders van de jongeren. Wanneer de één een effect ziet op een bepaald gebied en een ander niet, zullen we dit ook meenemen in de verdere uitwerking van de andere deelvragen. Personen verschillen erg, waardoor het ook logisch is dat de ene ouder misschien meer effect zal zien dan de andere ouder. We zullen dit ook koppelen aan wat de medewerkers van @Robert’s en de jongeren hierover te zeggen hebben.

86


8. Opbouw en leeswijzer Na het verzamelen van de informatie aan de hand van literatuuronderzoek en interviews gaan we de gegevens analyseren en verwerken. Dit doen we in een onderzoeksverslag. Dit verslag is onderverdeeld in een voorblad/titelblad, de samenvatting, de inhoudsopgave, het voorwoord, de inleiding, de drie hoofdstukken waarin we de deelvragen beantwoorden, de conclusie, de discussie, de aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek, de literatuurlijst en de bijlagen. Samenvatting Als eerst beschrijven we een samenvatting van onze uitkomsten van ons onderzoek bij @Robert’s. Lezers kunnen direct zien en beslissen of dit een onderzoek is waar zij baat bij hebben. Voorwoord In het voorwoord wordt kort vermeld wie wij zijn, hoe we aan ons onderzoek gekomen zijn en hoe de voortgang van het onderzoek verliep. Daarnaast spreken we hierin ons woord van dank uit aan iedereen die aan ons onderzoek bijgedragen heeft. Inleiding In de inleiding wordt de context en achtergrond van ons onderzoek beschreven en toegelicht. Daarnaast beschrijven wij de hoofd- en deelvragen en de doelstelling van ons onderzoek. Ten slotte beschrijven wij welke onderzoeksmethoden we gebruiken in ons onderzoek. Deelvraag 1 In dit hoofdstuk wordt deelvraag 1 beantwoord. We beschrijven wat de effecten op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording van jongerenbuurthuizen zijn. Dit geven we per gebied aan de hand van literatuurverwijzingen weer. Deelvraag 2 In dit hoofdstuk wordt deelvraag 2 beantwoord. We geven de interventies die @Robert’s inzet om de doelen gericht op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording te behalen weer. Dit geven we opnieuw per gebied aan. Onder elk gebied beschrijven we welke interventies er worden ingezet. Deelvraag 3 In dit hoofdstuk wordt deelvraag 3 beantwoord. Eerst worden de subdeelvragen 3.1, 3.2 en 3.3 beantwoord, waarna vervolgens in een algemeen gedeelte de deelvraag 3 beantwoord wordt. In subdeelvraag 3.1 wordt beschreven wat de geïnterviewde medewerkers van @Robert’s ervaren van de effecten op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. In subdeelvraag 3.2 wordt beschreven wat de geïnterviewde jongeren bij @Robert’s ervaren van de effecten op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. In subdeelvraag 3.3 wordt beschreven wat de geïnterviewde ouders van @Robert’s ervaren van de effecten op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording. In het algemene gedeelte vatten we de subdeelvragen 3.1 – 3.3 samen. Deelvraag 3, welke effecten

87


worden er ervaren van de doelen die @Robert’s stelt op het gebied van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording, wordt hier beantwoord. Conclusie De conclusie bevat de resultaten vanuit de onderzochte deelvragen. We geven samenvattend antwoord op de hoofdvraag en op de deelvragen. Discussie De discussie bevat mogelijke andere interpretaties, verklaringen of visies op ons onderzoek en op onze resultaten. We beschrijven tevens wat de resultaten vanuit het praktijkonderzoek zeggen over het literatuuronderzoek. We gaan in op de vraag of deze resultaten ons literatuuronderzoek onderbouwen of juist niet. Aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek In dit hoofdstuk beschrijven we wat de betekenis is van de opbrengst van het onderzoek voor @Robert’s. We beschrijven welke aanbevelingen we geven voor @Robert’s. Daarnaast beschrijven we of er een vervolgonderzoek nodig is. Zo ja, dan geven we hiervoor enkele suggesties. Bijlagen In de bijlagen plaatsen we alle informatie die van belang is voor de lezer van het onderzoek. Denk hierbij aan uitgewerkte interviews, beleidsplannen etc.

88


9. Middelen, tijdspad en planning 9.1 Middelen Tijd Wij hebben ruim drie maanden om aan dit onderzoek te werken. De inleverdatum voor het afstuderen in de eerste ronde staat op 18 mei. Wij willen graag in de eerste ronde afstuderen dus deze datum ook aanhouden. Voor dit afstudeeronderzoek hebben wij dit tweede semester 560 uur, dit is inclusief de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de presentatie. Tijdens het afstuderen hebben wij recht op tenminste 20 contacturen met onze opdrachtgevers. Het is goed om afspraken hierover te maken en dit in te plannen, gezien de verschillende agenda’s. Als laatste hebben wij dit tweede semester recht op 28 uur begeleiding van onze afstudeerbegeleider. Ik denk dat we hem regelmatig om feedback zullen vragen en dan afspraken zullen plannen. Ruimte Wij hebben verschillende mogelijkheden om aan onze afstudeeropdracht te werken. Het grootste gedeelte van de verslaglegging zal waarschijnlijk thuis gebeuren. Dit kan gemakkelijk omdat wij, Henrike en Eline, in hetzelfde huis wonen, waardoor overleg snel en gemakkelijk kan gebeuren. Ook zouden we eventueel op school kunnen werken. De interviews met de medewerkers van @Roberts, de betrokken jongeren en hun ouders willen bij @Robert’s of een ruimte vlakbij @Robert’s afnemen. Precieze afspraken hierover zullen we met @Robert’s nog maken. Middelen Voor het houden van interviews hebben we opname apparatuur nodig. Deze apparatuur lenen wij van de CHE. Verder hebben we beide een laptop die we gebruiken om ons verslag te maken. Bronnen Vanuit de CHE hebben we toegang tot verschillende databanken. Daarnaast worden we lid van de Koninklijk Bibliotheek om toegang te krijgen tot meer literatuur. Vanuit @Robert’s hebben we het beleidsplan het preventief jeugdbeleid Elburg 2015-2018 ontvangen. Deze hopen we ook te gebruiken voor het onderzoeken welke interventies @Robert’s inzet om de doelen gericht op participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording te behalen. Interviews De medewerkers van @Robert’s waar wij al contact mee hebben gehad, staan open voor interviews. Wij hopen mede door hen ook de jongeren en hun ouders bereid te vinden om mee te werken aan ons onderzoek Kosten Over het declareren van kosten hebben wij nog geen afspraken gemaakt. Wij denken dat dit ook niet nodig zal zijn. Wij kunnen met het openbaar vervoer namelijk gratis in Elburg komen voor de interviews en eventueel overleg. Mochten er onverwachts toch kosten komen, willen we daar te zijner tijd afspraken over maken. Verantwoordelijkheid In principe zijn wij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Wat betreft de middelen 89


die we nodig hebben van @Robert’s, zijn Robert en Erik Jan verantwoordelijk. Als hier problemen in dreigen te ontstaan, zijn wij verantwoordelijk om hierover het gesprek aan te gaan. Afspraken verslaglegging Verslaglegging wordt uitsluitend in overleg en met toestemming van de opdrachtgever en ons aan derden ter beschikking gesteld.

9.2 Tijdspad en planning Dit afstudeeronderzoek voeren wij uit in semester 2, van februari tot mei 2016. Deze maanden willen wij alleen bezig zijn met het doen van onderzoek, wat betekent dat we voor die tijd ons plan van aanpak hebben geschreven en deze is goedgekeurd door de opdrachtgever en docent onderzoek. Ons plan van aanpak leveren wij in week 3 in en hopen we in week 4 terug te krijgen. Bij een ‘go’ start dan het uitvoeren van het onderzoek. Dit onderzoek en het analyseren van de onderzoeksgegevens loopt tot week 18, waarna we onze eerste definitieve versie van het onderzoeksverslag inleveren. In week 19 ontvangen we dan van onze opdrachtgever en afstudeerbegeleider feedback. We hebben dan nog tot 18 mei de tijd om dit te verwerken en ons uiteindelijke verslag in te leveren. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de uit te voeren activiteiten, de benodigde tijd, de afronding en een verdeling van verantwoordelijkheden. Tijdens ons onderzoek voeren we zoveel mogelijk samen de activiteiten uit waarbij we de taken verdelen. Tijdens het onderzoeken hopen we verschillende interviews te houden. Voor het houden en analyseren van de interviews hebben we de volgende tijdsberekening gemaakt, uitgaande van een interview van een half uur. - Uitwerken interview: 6 uur - Schrappen, fragmenteren en labelen: 3 uur Voor het uitvoeren van de afstudeeropdracht in semester 2 hebben wij de volgende studiepunten tot onze beschikking: 20 EC = 560 uur per student. Dit is inclusief de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de presentatie. Activiteit Algemeen Overleg opdrachtgever Overleg afstudeerbegeleider CHE Bijhouden van logboek Individueel procesverslag Uitvoering onderzoek Literatuuronderzoek Maken van topiclijst en interviewvragen Bestuderen van toegestuurde

Benodigde tijd

Afgerond

Verantwoordelijk

40 uur 12 uur

3 juni 3 juni

Beiden Beiden

30 uur 20 uur

17 mei 24 mei

Beiden Beiden

60 uur 10 uur

12 februari

Beiden Eline

13 uur

12 februari

Beiden

90


documenten van @Robert’s Selecteren systemen Maken van afspraken met systemen Houden interviews Uitschrijven interviews Analyseren onderzoeksgegevens

2 uur 1 uur

19 februari 19 februari

Henrike Henrike

20 uur 70 uur

11 maart 18 maart

Henrike Eline

Analyseren literatuur Analyseren interviews Verslaglegging onderzoeksverslag

100 uur 200 uur

4 maart 25 maart

Eline Henrike

Uitschrijven hoofdstuk 1 Uitschrijven hoofdstuk 2 Uitschrijven hoofdstuk 3 Conclusie discussie en aanbevelingen

30 uur 30 uur 100 uur

4 maart 25 maart 15 april

Eline Eline Henrike

Conclusie Discussie Aanbevelingen Onderzoeksverslag

20 uur 15 uur 25 uur

29 april 29 april 29 april

Henrike Eline Eline

Procesbewaking Spelling Opbouw en lay-out Bronvermelding Beschikbaarheid onderzoeksinstrumenten Conceptverslag inleveren Feedback aanpassen verslag Verslag inleveren bij studentzaken t.b.v. plaatsing op HBOkennisbank Presentatie

20 uur 20 uur 10 uur 20 uur 3 uur

2 mei 2 mei 2 mei

Henrike Eline Henrike Eline Henrike

1 uur

6 mei

Eline

50 uur

17 mei

Henrike

1 uur

17 mei

Eline

Maken van presentatie Inhoud presentatie Houden van presentatie in instelling Afronding

30 uur 40 uur 5 uur

10 juni 10 juni 10 juni

Henrike Eline Eline

Afrondend gesprek afstudeerbegeleider

2 uur

15 juni

Henrike

91


Samenvatting verslag naar minordocent Totaal Back up:

20 uur

17 mei

Beiden

1020 uur 100 uur 2 x 560 = 1120 uur

92


10. Individuele verantwoording 10.1 Henrike van Harten Ik volg de minor pedagogiek. Binnen deze minor staan de ouders, het kind en de opvoeding centraal. We hebben het gehad over de visie van opvoeding en hoe deze door de loop van de tijd heen is veranderd. In de huidige tijd zien we de ontwikkeling van de pedagogische civil society. Niet alleen de ouders, maar ook de omgeving neemt de opvoeding op zich. Dit zie ik terug bij @Robert’s. Het is een plek waar jongeren na schooltijd heen kunnen gaan en waar begeleiders aanwezig zijn. Deze begeleiders dragen zorg voor de jongeren. Deze begeleiders hebben een visie, missie en doel met deze jongeren. Het is dus een plek waar het opvoeden, tussen neus en lippen, verder gaat. Niet alleen de ouders, maar ook @Robert’s draagt bij aan de opvoeding. Daarnaast hebben we tijdens de minor nagedacht over de invulling van opvoeding. We dachten na over welke stijlen er binnen de opvoeding zijn en hoe je die stijlen terug kan zien of kan betrekken in de hulpverlening. Is opvoeding leiding geven of zelfsturing stimuleren? Is opvoeding autonomie of verbondenheid? Hoe ziet de opvoeding van een kind er in elke afzonderlijke fase uit? Wat wordt er tegenwoordig van het kind verwacht? Hoe kijk je aan tegen het ‘maakbare kind’? Deze vragen vind ik, met betrekking tot de minor pedagogiek, interessant richting @Robert’s te stellen. Tijdens mijn onderzoek bij @Robert’s kan ik theoretische kennis van mijn minor pedagogiek gebruiken en toepassen, daarnaast kan ik zelf mijn visie en kennis op het gebied van opvoeding verbreden en verdiepen. Ons onderzoek is gericht op het effect die jongeren en hun omgeving ervaren van de gestelde doelen zoals die in het beleid omschreven staan. @Robert’s moet deze doelen verantwoorden naar de gemeente om zo het nut van haar handelen te bewijzen. Als Sociaal Pedagogische Hulpverlener is het van belang om je handelen te verantwoorden. Dit staat ook genoteerd in het beroepsprofiel van de SPH’er. Wat ik tijdens dit onderzoek wil leren is het systematisch werken. Tijdens het maken van dit plan van aanpak heb ik al moeten ervaren hoe belangrijk het is om te beginnen bij het begin. Eerst de aanleiding, vervolgens de probleembeschrijving, probleemstelling etc. Het wordt dan een logisch, ordelijk en eenduidig geheel. Daarnaast scheelt het tijd en raak je niet verward in een zee van verschillende informatie. Tijdens het onderzoek wil ik dit leerdoel vasthouden. Eerst deelvraag 1 uitwerken met al haar informatie. Vervolgens aan de hand van de uitkomsten van deelvraag 1, deelvraag 2 gaan opstellen, uitvoeren en beantwoorden etc. Ik hoop hiermee voor mijzelf en voor mijn afstudeermaatje een goed lopend onderzoeksproces tegemoet te gaan, waarin zich vanaf het begin tot het eind een rode draad bevindt. Mijn kwaliteiten welke ik tijdens het onderzoeksproces in ga zetten zijn plannen, ordelijk werken, bedachtzaam werken, en goede verbanden leggen. Dit leidt ertoe dat ik de planning in het plan van aanpak opstel. De overige kwaliteiten pas ik door het onderzoeksproces heen toe.

93


10.2 Eline Vonk Noordegraaf Bij de minor Pedagogiek hebben we het gehad over de ‘pedagogische civil society’ en transitie jeugdzorg. We hebben het gehad over het belang dat niet alleen ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, maar ook de omgeving van het gezin. Waaronder de buurt, en daarbij ook @Robert’s kunnen vallen. We zien dat @Robert’s zich in wil zetten voor de participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording van de jongeren. Dit maakt de jongeren indirect ook bewust van de taak die ze hebben voor de gemeenschap. Dat het niet alleen individuen zijn, maar dat er ook naar elkaar omgekeken moet worden. We zien dat er de laatste tijd veel is veranderd door de transitie jeugdzorg, ook @Robert’s moet hier bij aansluiten. Ze zullen hun handelen moeten verantwoorden aan de gemeente. Om dit te kunnen doen, moeten ze weten welk effect hun handelen heeft op anderen. In deze zin is het een actueel onderwerp dat we gaan onderzoeken. Dit zal steeds meer aan bod komen. Door de transitie wordt er ook steeds meer gekeken naar hoe problemen kunnen worden voorkomen. Omdat @Robert’s zich wil richten op preventie, kunnen wij mooi kijken hoe dit bij elkaar aansluit. In het onderzoek richten wij ons dus op de effecten die jongeren en hun omgeving ervaren op de gestelde doelen in het beleid. Dit is een zeer actueel thema in het SPH-werkveld. Steeds vaker moet het handelen verantwoord kunnen worden. Ook vind ik het interessant om door het bekijken van de effecten die de jongeren ervaren, te bekijken wat wel en niet werkt voor jongeren. Ik denk dat ik hier later in het werk met jongeren zeker ook nog iets aan kan hebben. Mijn leerdoel voor dit tweede semester is dat ik meer wil oefenen met het koppelen van de theorie aan de praktijk. Door eerst te bekijken wat de theorie zegt over de effecten van andere buurthuizen op de samenleving, en vervolgens de resultaten hiervan te koppelen aan de effecten die de jongeren ervaren die bij @Robert’s komen, kan ik hier mooi mee oefenen. Door deze afstudeeropdracht ben ik constant bezig met het vergelijken van eerder gemeten effecten van buurthuizen met de effecten die de jongeren en hun omgeving ervaren van @Robert’s. In die zin ben ik dus bezig met het koppelen van theorie aan de praktijk. Mede hierop zullen we onze aanbevelingen baseren. Ik wil mij hier verder in verdiepen, omdat ik merk dat ik dit soms nog lastig vind. Ik hoop dat deze afstudeeropdracht mij erbij gaat helpen om hier bewuster mee bezig te zijn.

94


11. Bibliografie @Roberts. (n.d.). Opgeroepen op december 28, 2015, van @Roberts: http://www.atroberts.nielsbosman.nl/ @Robert's. (n.d.). Visie en missie. Opgeroepen op Januari 6, 2016, van @Robert's: http://www.atroberts.niels-bosman.nl/voor-ouders/visie @Roberts. (n.d.). Visie en Missie. Opgeroepen op januari 6, 2015, van @Roberts: http://www.atroberts.niels-bosman.nl/voor-ouders/visie @Robert's. (n.d.). Voor ouders. Opgeroepen op januari 6, 2016, van @Robert's: http://www.atroberts.niels-bosman.nl/voor-ouders/ Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., de Goede, M., Peters, V., et al. (2013). Welke kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn er. In B. Baarda, Kwalitatief onderzoek (pp. 59-60). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Goede, M. d., Peters, V., et al. (2013). Welk type onderzoekseenheid kies je: situatie, groep of persoon. In B. Baarda, E. Bakker, T. Fischer, M. Julsing, M. d. Goede, V. Peters, et al., Basisboek Kwalitatief Onderzoek (pp. 85-92). Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers. Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., Velden, T. v., et al. (2013). Welke verschillen in gestructureerdheid zijn er tussen de verschillende interviewvormen. In B. Baarda, E. Bakker, T. Fischer, M. Julsing, V. Peters, T. v. Velden, et al., Basisboek Kwalitatief Onderzoek (pp. 149-152). Houten/ Groningen: Noordhoff Uitgevers. Beheer je buurthuis. (2015, Juli 9). Quickscan: er komen steeds meer buurthuizen in zelfbeheer. Opgeroepen op Januari 15, 2016, van Beheer je buurthuis: http://beheerjebuurthuis.nl/quickscan-er-komen-steeds-meer-buurthuizen-in-zelfbeheer/ Behrend, E., & Riet, N. v. (2000). Verantwoorde hulpverlening. In E. Behrend, & N. v. Riet, Individuele hulpverlening (pp. 47-67). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Boss, E.-M., Blauw, W., & Alblas, M. (2011). Vrijwillige inzet 2.0. Utrecht: Movisie. Boutellier, J. C., & van der Klein, M. (2014). Praktijken van sociale verantwoordelijkheid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Bouwstenen voor sociaal. (n.d.). Dorpshuis. Opgeroepen op januari 14, 2016, van Bouwstenen voor sociaal: www.bouwstenen.nl/?q=dorpshuis Bouwstenen voor sociaal. (n.d.). Onderzoeken en achtergrond informatie over buurt- en clubhuizen en wijkondernemingen. Opgeroepen op januari 19, 2016, van Bouwstenen voor sociaal: http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=taxonomy/term/302 de Winter, M. (1995). Kinderen als medeburgers: kinder- en jeugdparticipatie als maatschappelijk. Utrecht: De Tijdstroom. 95


Goris, P., Burssens, D., Melis, B., & Vettenburg, N. (2007). Wat is preventie? In P. Goris, D. Burssens, B. Melis, & N. Vettenburg, Wenselijke preventie stap voor stap (p. 13). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant Uitgevers. Klamer, H., Dolsma, G., & Braak, J.-W. v. (2005). Participatie. In H. Klamer, G. Dolsma, & J.-W. v. Braak, Perspectief op een participatiemaatschappij (pp. 11-12). Assen: Koninklijke van Gorcum. Movisie. (2014, februari 6). De toekomst van maatschappelijke stages. Opgeroepen op januari 11, 2016, van Movisie: https://www.movisie.nl/artikel/toekomst-maatschappelijke-stages Nationaal Kompas Volksgezondheid. (n.d.). Wat is participatie? Opgeroepen op januari 14, 2016, van Nationaal Kompas Volksgezondheid: http://www.nationaalkompas.nl/participatie/wat-isparticipatie/ Nederlands Jeugd Instituut. (2014, juni 16). Staatssecretaris Van Rijn neemt aanbevelingen Denktank Transformatie in ontvangst. Opgeroepen op december 30, 2015, van Nederlands Jeugd Instituut: http://www.nji.nl/nl/Pers/Staatssecretaris-Van-Rijn-neemt-aanbevelingenDenktank-Transformatie-in-ontvangst Nederlands Jeugd Instituut. (n.d.). Effectiviteit van jeugdinterventies. Opgeroepen op Januari 6, 2016, van Nederlands Jeugd Instituut: http://www.nji.nl/Methodiekontwikkeling Nederlands Jeugd Instituut. (n.d.). Jongerenwerk. Opgeroepen op Januari 13, 2016, van Nederlands Jeugd Instituut: http://www.nji.nl/Definitie-en-cijfers Nederlands Jeugdinstituut. (n.d.). Effectiviteit van jeugdinterventies. Opgeroepen op Januari 19, 2016, van Nederlands Jeugdinstituut: http://www.nji.nl/Effectiviteit-van-jeugdinterventies Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers. (2013). Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker. Utrecht: Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers. Pruis, R. (2008). Onderzoek haalbaarheidsproject naschoolse activiteit. Elburg. Pruis, R. (2014). Toekomst visie. Opgeroepen op december 28, 2015, van issuu: http://issuu.com/robertpruis/docs/toekomst_visie__internet_/0 Pruis, R. (2015, mei). Beleidsplan. Elburg: @Robert's. Rijksoverheid. (n.d.). Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Opgeroepen op Januari 15, 2016, van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/inhoud/decentralisatie-vanoverheidstaken-naar-gemeenten Speet, M., & Rijken, P. (2005). Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving: een ontwerpstudie . Utrecht: NIVEL. UWV. (n.d.). Werkloos. Opgeroepen op januari 11, 2016, van UWV: http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/uw-rechten-en-plichten/detail/plichten-met-wwuitkering 96


Wieringa, M., & BrĂźnink, J. (2014, oktober 31). Preventief Jeugdbeleid Elburg 2015-2018. Elburg: Gemeente Elburg. Wilterdink, N., & Heerikhuizen, B. v. (2009). Samenlevingen. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers. Woorden-Boek. (n.d.). Bewustwording. Opgeroepen op Februari 3, 2016, van Woorden-Boek: http://www.woorden-boek.nl/woord/bewustwording Woorden-boek. (n.d.). Effect. Opgeroepen op Januari 15, 2016, van Woorden-boek: http://www.woorden-boek.nl/woord/effect Youth for Christ. (n.d.). Organisatie en Doelstelling. Opgeroepen op Januari 19, 2016, van The Mall Gorinchem: http://www.themallgorinchem.nl/organisatie-en-doelstelling/ Youth for Christ. (n.d.). Wie zijn we? . Opgeroepen op Januari 19, 2016, van The Mall: http://themall.nl/

97


Bijlage 2 Uitgebreide beschrijving interventies 1.Dodenherdenking Met dodenherdenking leggen de tieners van @Robert’s kransen (fragment 2.2). 2.Koningsdag Met koningsdag helpen de tieners de Oranjevereniging en de mensen die het organiseren, zodat ze mee kunnen participeren in de maatschappij. Dat ze daaraan kunnen bijdragen (fragment 2.2.). Vorig jaar hebben de tieners er gestaan, een paar gingen muziek maken, er waren koekjes gebakken en snoep gekocht. @Robert’s had een springkussen geregeld waar twee tieners toezicht moesten houden. Een paar tieners gingen flyeren voor @Robert’s. Dit wordt samen gedaan en samen maken ze die bekendheid (fragment 1.29) 3.Kookboek De tieners hebben zelf een kookboek ontworpen. Ze hebben bij verschillende restaurants mogen koken (fragment 2.39) en zo ook gerechten uit mogen proberen. In het kookboek staan verschillende gerechten met foto’s van de jongeren erbij. ‘Dat is echt wel een project geweest waarmee we dachten, daar kunnen we de jongeren echt wel mee laten participeren en laten invoegen ook in de samenleving. Door ze ook echt in contact te brengen met de ondernemers’ (fragment 2.3). Dit kookboek is vervolgens ook gepresenteerd. De tieners vinden het leuk, omdat ze meedoen aan iets belangrijks en dat motiveert ze om daar te gaan staan en eventueel wat te zeggen of praten met de burgemeester (fragment 1.9). 4.@Robert’s weekend Eén keer per jaar vindt er een @Robert’s weekend plaats. Ze willen dat jongeren dit zelf organiseren, de oudere jongeren voor de jongere jongeren. Weer die eigen verantwoordelijkheid en participatie (fragment 2.15). Ze vragen de jongeren ook door regelmatig of ze zich al hebben opgegeven en of ze nog ideeën hebben. Ze motiveren de jongeren door te zeggen dat zij het kampprogramma in moeten vullen en doen zelf alsof de medewerkers niks aan gaan doen (fragment 1.16) Verder hangt er bij @Robert’s een intekenlijst voor het weekend dat van de zomer plaatsvindt, hiernaast hangt een vel waarop jongeren kunnen opschrijven wat ze willen doen dit weekend. Eén van de jongeren die al een paar keer met het kamp mee was geweest, vertelde dat hij wel inspraak had en de afgelopen keer mee was geweest als een soort leiding (fragment 6.6). Meisje buiten de groep Bij @Robert’s komt een tiener die overal een beetje buiten de groep ligt. Er waren jongeren die dit opvielen en die hebben dit met Robert besproken. Toen hebben deze jongeren met elkaar een plannetje bedacht en ervoor gezorgd dat ook zij een onvergetelijk weekend zou hebben. Op dit weekend was te zien dat zij ook echt genoot (fragment 2.16; 2.17). Helikopterspel Eén van de activiteiten op het kamp was ook het helikopterspel. Hierbij ging het erom dat je je bewust was van je eigen handelen, maar ook het handelen naar anderen toe. Als je dat in een spelvorm giet ben je dus aan het kijken welke reactie bepaalde dingen bij je oproepen en welke uitwerking dat heeft (fragment 3.7). 5.Vossenjacht voor de buitenschoolse opvang De jongeren kregen de vraag wat ze konden doen voor de maatschappij. Eén jongen opperde het 98


idee om een vossenjacht te organiseren voor de BSO. De tieners hebben vanuit eigen initiatief die vossenjacht georganiseerd. Toen er een vrouw van de BSO kwam voor overleg, heeft de leidinggevende van @Robert’s maar één vraag gesteld, de rest hebben de tieners allemaal zelf gedaan (fragment 2.20). De jongere die met dat idee kwam vertelde ons het volgende: ‘het eerste echt grote project dat we hebben gedaan was een vossenjacht met de buitenschoolse opvang. Dat was mijn idee zeg maar, om dat te gaan doen. Toen heb ik dat samen met Robert en een vriend uitgewerkt. Ik en G. hebben contact gezocht met de buitenschoolse opvang. Tieners die hier kwamen ook uitgenodigd om zich als vos te verkleden en zich door de stad te verspreiden’ (fragment 6.3). 6.High tea voor verzorgingshuis het Nieuwe Feithenhof Er is een high tea geweest, georganiseerd door @Robert’s. Zij hebben met de ouderen van het verzorgingscentrum Nieuwe Feithenhof een high tea gehouden. De tieners hebben deze high tea voorbereid. Zo worden twee doelgroepen met elkaar verbonden (fragment 2.19). Als voorbereiding op deze high tea hebben de tieners de dag van te voren bij de bakker allerlei dingen gemaakt en gebakken (fragment 13.13). 7.Antirookbeleid Bij @Robert’s is er een antirookbeleid, in, tijdens en rondom @Robert’s wordt niet gerookt (Pruis, 2015). Wanneer er toch rondom @Robert’s wordt gerookt mag je niet weer terug naar binnen komen. De redenen hiervoor zijn als volgt: 1. Er kan niet gecontroleerd worden wat er in de sigaret zit, dus niet de veiligheid en het veiligheidsgevoel waarborgen. 2. Zo kunnen ze de doelgroep scheiden van de ‘probleem’ jongeren. 3. Ze willen dat de jongeren goed nadenken over hun keuzes. Ze een moreel besef geven over roken (fragment 2.24). 8.Vluchtelingen Binnenkort komt er een activiteit met vluchtelingen (fragment 2.41). Een van de tieners vertelt hier het volgende over: ‘we hebben nu wel een activiteit voor kinderen uit Syrië die hier dan komen. En dan gaan we daarmee leuke dingen doen en ook voor vluchtelingen. Alleen er is nog niet zoveel over verteld’ (fragment 7.10). 9.Theateravond De tieners worden gemobiliseerd voor een preventieve informatievoorziening voor ouders, zoals de gehouden actieve Theateravond. De tieners hadden hier een actieve bijdrage aan (Pruis, 2015). 10.Brood halen De tieners die bij @Robert’s komen moeten zelf brood halen voor de tosti’s. Ze moeten dit zelf doen omdat het hun eigen plek is en zij hun eigen stempel op @Robert’s zetten. Zij hebben hierin zelf de verantwoordelijkheid om dit netjes te doen, anders zijn de gevolgen voor henzelf (fragment 2.4). In het beleid staat dat tieners zelf de voorraden moeten bijhouden en de gesponsorde spullen afhalen bij bedrijven (Pruis, 2015). 11.Gezond eten De tieners worden aangemoedigd om geen eten mee te nemen (fragment 2.26). Wanneer ze wel 99


eten meenemen, wordt gezegd dat ze dit moeten delen met anderen die bij @Robert’s komen, zo wordt voorkomen dat jongeren bij @Robert’s ongezond eten. @Robert’s wil tieners leren om op een gezonde manier omgaan met voeding door tosti’s eten i.p.v. chips en snoep (Pruis, 2015). 12.Kookactiviteit De tieners die bij @Robert’s komen moeten zelf boodschappen doen voor de kookactiviteit (fragment 2.4). Er gaat hierbij wel begeleiding mee (fragment 1.1). De jongeren zeggen soms zelf al we gaan bij de onderste schappen kijken. ‘Dus dat is ook wel een stukje bewustwording van prijs, en nou ja hoe sta je in de samenleving zeg maar en hoe ben ik burger’ (fragment 3.3). Ook zegt één van de jongeren het volgende over de kookactiviteit: ‘dat was dan op de vrijdag dat vond ik altijd wel heel leuk. Vooral omdat je ook allemaal nieuwe gerechten probeert, wat nieuws maken, want niet iedereen kan lekker koken’ (fragment 11.4) 13.Meehelpen met schoonmaakklusjes Bij de jongeren wordt verwacht dat ze ook meehelpen met de praktische klusjes, zoals het schoonmaken. ‘Ja zeker, uhm kijk als het tostirek niet goed schoon is dan krijg je gemopper. Maar goed het was hun plek. Dus dan moet jij je verantwoordelijkheid nemen. Dus dan, dan ja ik heb het tostirek niet schoon gemaakt, dus we kunnen de lijst van vorige week er even bij pakken. Dan weet je wie het gedaan heeft en kan je die er op aanspreken’(fragment 2.44) Daarnaast staat in het beleid dat ze er samen voor moeten zorgen dat @Robert’s er netjes en verzorgd uitziet (Pruis, 2015). 14.Geen wifi Bij @Robert’s gaat de wifi om 17.00 aan. Daarvoor staat dit uit, zodat jongeren niet op hun mobiel gaan zitten, maar contact hebben met elkaar. Zo staat er ook in het beleid dat @Robert’s een plek is waar tieners elkaar kunnen ontmoeten om (live) sociale contacten te bevorderen en om nieuwe vrienden te maken (Pruis, 2015). Eén van de jongeren zegt hier het volgende over: je kunt hier gewoon met iedereen praten en zo, en niet iedereen kan hier op zijn mobiel vooraf omdat de wifi niet aanstaat’ (fragment 12.1). 15.Gesprek aangaan over alcohol, drugs, roken, gedrag, seks. Bij @Robert’s wordt er waarde gehecht aan openheid en gelijkheid in het contact onderling (Pruis, 2015). Er wordt regelmatig gesproken over alcohol, drugs, roken, gedrag en seks. Hieronder een aantal voorbeelden. ‘We kregen een nieuw abonnement op de televisie en daar zat een pornozender op. Dus wat gaan die jongens doen, die gaan constant op die pornozender zitten. Dus op een gegeven moment zei ik kom eens hier. Dus ik heb met die jongens een heel gesprek gehad over zelfbevrediging, over porno kijken hoe vaak deden ze dat wel niet’ (fragment 2.27). ‘Dus ik heb een heel gesprek gehad met ze daarover, waardoor ze afgelopen dinsdag vervolgens tegen me zeiden: Drink je wel eens bier? Terwijl dat niet de vraag was, eigenlijk wilde ze informatie over alcohol hebben. En daar een heel gesprek over gehad. Maar hij gaat er wel over nadenken, en zo komen ze elke keer met allemaal verschillende thema’s aan’ (fragment 2.29). 100


‘Bespreken, seks, middelenmisbruik of gebruik eigenlijk, pesten. Je komt het gewoon tegen als hier iemand zit en er komt een wat dikkig meisje binnen en iemand maakt er dan zulke opmerkingen over tegen iemand anders, dan is het wel nou wel gelijk er bovenop van goh, zeg dat nog maar een keer. Weet je, wat wil je daarmee?’ (fragment 1.20). ‘Uhm, nou met kamp werd er wel heel veel verteld, over een rots ofzo. Over hoe ene man en hoe een meisje in elkaar zit zeg maar en ook hoe mensen denken. En ook hoe alcohol en roken in elkaar zit zeg maar met leeftijd en zo. En Robert vertelde dan ook dat hij voorlichting gaf aan zo’n klas gewoon zeg maar. En dan vertelde die wat die had gezegd en dan wilde die wel een serieus gesprek met iedereen zeg maar, maar uiteindelijk was het wel weer leuk en dan leerde je zeg maar wel weer dingen’(fragment 11.18). 16.Spiegelen Bij @Robert’s wordt ook gebruik gemaakt van spiegelen. Zij spiegelen het gedrag van jongeren om hen bewust te maken van hun eigen gedrag (Fragment 3.14; 3.15). 17.Beschikbaar via WhatsApp Robert is voor de tieners ook via WhatsApp te bereiken. In één van de interviews wordt het volgende hierover gezegd: ‘voor jongeren werkt dat ook niet, ze kunnen niet altijd verwachten dat iemand er is. Er zitten ook positieve kanten hoor aan natuurlijk, je krijgt ook meer binding met de jongeren, vertrouwen’ (fragment 1.34). ‘Je bent toegankelijk, je bent altijd bereikbaar. Ik ben niet altijd bereikbaar, maar dat voelt zo. WhatsApp voelt altijd binnen handbereik. Ze kunnen vragen stellen. Nou sommige jongeren komen hier één keer en dan zie je ze heel lang niet meer. Nou en als ik het dan hier niet kan doen, dan ga ik het op app doen. Dus het is voor mij een verlengstuk voor wat ik hier doe. En soms ook afspraken maken. Dan zeg ik van jongens ik heb een leuk idee, kom even langs en ja dan zijn ze er ook. Dus het is een heel mooi communicatiemiddel om met tieners in contact te blijven. Uhm ze zeggen altijd, jongeren komen niet naar jou toe, jij moet naar de jongeren toe. Maar dat kan, dat is nu heel anders, want nu kan ik nog steeds naar de jongeren toe, maar zit ik nog wel op mijn eigen plek, want ik heb app’ (fragment 2.46). Eén van de tieners vertelt: ‘en appen doe ik ook wel eens tussendoor over privédingen en zo’ (fragment 12.7). In het beleid staat dat de medewerkers contact via o.a. WhatsApp met de jongeren hebben, dit draagt ook bij aan een continue signaleringsfunctie, want tieners geven ook signalen af via het sociale netwerk (Pruis, 2015). 18.Eigen verantwoordelijkheid jongeren stimuleren Bij @Robert’s wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de tieners. Zo wordt van hen verwacht dat ze vriendelijk zijn naar buurtbewoners/ mensen die langs lopen en elkaar hierin stimuleren. Daarnaast motiveren ze de jongeren vanuit eigen kracht actie te ondernemen, door de jongeren bijvoorbeeld te motiveren om in gesprek te gaan met iemand (Pruis, 2015). Hieronder ander voorbeeld van het motiveren dan de jongere:

101


‘Ook wel gezien dat iemand wat op de arm heeft ofzo weet je wel, dat je denk van oké dat is niet van prikkeldraad wat jij vertelt. En dan moet je dat gewoon uiteindelijk proberen om die jongere te motiveren om daar wat mee te gaan doen’(fragment 1.21). 19.Bewust kennis verspreiden Naast de preventieve gesprekken die de medewerkers met de jongeren hebben, wordt er ook bewust kennis verspreidt. ‘Ik bereid me er soms heel bewust op voor op me werk. Ik moest pas naar Drachten, naar de Bethelkerk en daar ging het over gezonde keuzes maken. En dan ga ik hier op de bank zitten het laatste halfuurtje voorbereiden en dan lezen ze zo mee, met een preek of een PowerPoint over seksualiteit. En ja waar het om gaat is dat ze dan de kennis die erin staat dat ze die dan gewoon lezen. En dan gaat het heel het groepje rond en dan krijg ik hem weer netjes terug’ (fragment 2.30). 20.Doorverwijzen Bij @Robert’s signaleren de medewerkers veel, zo zien ze jongeren met gescheiden ouders die dat lastig vinden. Doordat deze jongeren bij @Robert’s in het zicht zijn, kan er wat mee gedaan worden (fragment 1.17). Het gebeurd dus weleens dat er bij @Robert’s in gesprekken problemen ter sprake komen en dat er doorverwezen moet worden. Zo vertelt één van de medewerkers dat hij iemand heeft doorverwezen naar een anonieme chat, waar ze over haar problemen kon praten (fragment 2.35). Wanneer een tiener belemmerd wordt in zijn ontwikkeling door omstandigheden, wil @Robert’s zijn netwerk aanboren (Pruis, 2015).

102

Buurthuizen hebben effect  
Buurthuizen hebben effect  

De beleving van participatie, sociale cohesie, preventie en maatschappelijke bewustwording van @Robert’s in Elburg

Advertisement