Page 29

œ œ bœ bœ œ œ bœ œ nœ bœ œ œ nœ bœ œ œ b œ œb œ œn œb œ œ œ n œb œ œ œ œ œ œ œ œ & R ‰. ƒ F f F f p

27

SEXTET

151

Fl.

ŒÓ

(hysterical vision) “Salt Peanuts” flashback

Cl.

Vln.

Pno.

∑

&

b œ. i‰ . & R ƒ & Ó f ? j ‰

@

œI

Œ

Ó

&‰

Cl.

Vcl.

œœœ

œ œ b œœ œœ 3 π

˘ b œ´ œ œ. ‰ j b œ. ≈ œ & œÿ > œ. > F ƒ F

154

?

œœœ

3

œœœ œœœ œœ œ

œ b œœ

>œ # œ œ.

œ.

155

ƒ

Í

& b ∫ www v ƒ ±

4 medium yarn mallets

Pno.

&

∑

œœœ

œœ œœ œ œ F

œœ œ

f

F

Œ

œœ œ

5

ƒ

F

Ó ∑

cut off vibraphone chord

j ‰ bœ

Ë

ƒ œœœ iI

œœœ

∑ ?

3

˘ œ œ´ œ œ.

∑

Œ

Ó

Í

^ b b œœ´ Œ Œ œJ ‰ ƒ j Œ Œ œ ‰ œ b œœ iI b œœÿ v p

> ´ # >œ n œ n œ´ .œ œ bœ œ œ > ≈ # œ # œ. ≈ ≈ ≈ bœ

v

cut off with cello and piano

∑

œœœ œœœ

œœ œ

j b œI ‰

∑

&

7

cut off vibraphone chord pizz.

Vibraphone

Perc.

F

∑ molto rubato

Œ

Œ

Ó ‰

‰ b œœœ Solo

3

Profile for Robert Paterson

Sextet for Instrumental Sextet - Robert Paterson (Perusal Score)  

Sextet for Flute, Clarinet, Violin, Cello, Percussion and Piano, by Robert Paterson. Duratlon: 9'. Publisher: Bill Holab Music. Buy Sheet Mu...

Sextet for Instrumental Sextet - Robert Paterson (Perusal Score)  

Sextet for Flute, Clarinet, Violin, Cello, Percussion and Piano, by Robert Paterson. Duratlon: 9'. Publisher: Bill Holab Music. Buy Sheet Mu...

Advertisement