Issuu on Google+

LETNI DELOVNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE VALENTINA VODNIKA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

UVOD Z letnim delovnim načrtom se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 87/11) določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. Letni delovni načrt sprejme Svet zavoda osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu. Pripravili smo obvestila učencem in staršem, ki so bila izdana v posebni predstavitveni knjižici in so del letnega načrta šole. Letni delovni načrt, ki ga je pripravila delovna skupina, so obravnavali člani učiteljskega zbora po strokovnih aktivih in posredovali predloge, dopolnitve in potrebne spremembe članom te skupine. Letni delovni načrt je bil predstavljen na delovni konferenci učiteljskega zbora, na seji Sveta staršev in sprejet na seji Sveta zavoda 30. 9. 2013.

Predsednica Sveta zavoda: Damjana Potočnik

Ravnateljica: Vesna Žagar Gabrovšek

Lektorirala: Miroslava Šijanec .

Šolsko leto 2013/14


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

KAZALO 1

VIZIJA OSNOVNE ŠOLE VALENTINA VODNIKA .............................................................................. 4

2

POGOJI DELA ............................................................................................................................................. 5

3

PREDNOSTNA NALOGA ........................................................................................................................... 8 3.1 3.2 3.3 3.4

4

SPREMLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA .................................................................................. 8 VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE VALENTINA VODNIKA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 .... 8 PROAKTIVNE DEJAVNOSTI ŠOLE ................................................................................................... 9 SREDNJEROČNI CILJI .............................................................................................................................. 10

KULTURA BIVANJA ................................................................................................................................ 11 4.1 4.2 4.3

5

KULTURNA ŠOLA.............................................................................................................................. 11 EKO ŠOLA ........................................................................................................................................... 12 ZDRAVA ŠOLA ................................................................................................................................... 12

OSNOVNI PODATKI ................................................................................................................................ 14 5.1 5.2 5.3

ORGANIZACIJA ŠOLE ....................................................................................................................... 14 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV REDNEGA POUKA ............................................................ 15 KADROVSKA ZASEDBA................................................................................................................... 17

6

PREGLED VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PO MESECIH .............................................. 18

7

VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ..................................... 23 7.1 7.2 7.3 7.4

8

ZADOLŽITVE IN NALOGE PEDAGOŠKIH DELAVCEV ............................................................... 23 ZADOLŽITVE IN NALOGE PEDAGOŠKIH DELAVCEV ............................................................... 24 INDIVIDUALNE OBLIKE DELA Z UČENCI .................................................................................... 30 VKLJUČEVANJE UČENCEV PRISELJENCEV ................................................................................ 30

OBVEZNOSTI OB POUKU ...................................................................................................................... 31 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

PREDLOG INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOL. LETO 2013/2014 .................................................. 31 ORGANIZIRANOST UČENCEV ŠOLE ............................................................................................. 32 RAZŠIRJENI - DOGOVORJENI PROGRAM ..................................................................................... 32 NADSTANDARDNE STORITVE ŠOLE ............................................................................................ 33 INFORMATIZACIJA .................................................................................................................................. 34 PROMETNA VARNOST ..................................................................................................................... 34 ŠOLSKA KNJIŽNICA.......................................................................................................................... 35 ZDRAVSTVENO VARSTVO .............................................................................................................. 36 ŠOLSKA PREHRANA ......................................................................................................................... 36

DELO PEDAGOŠKEGA ZBORA ............................................................................................................ 38

9 10

10.1 10.2

VSEBINE IN OBLIKE STROKOVNIH KOMISIJ ............................................................................ 39 KOMISIJA ZA ŠOLSKE NOVINCE ................................................................................................... 39 KOMISIJA ZA POKLICNO USMERJANJE ....................................................................................... 39

11

SODELOVANJE S STARŠI .................................................................................................................. 40

12

POVEZOVANJE Z OKOLJEM............................................................................................................ 41

13

SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA .................................. 42

14

PRILOGE K LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU .......................................................................... 43

Šolsko leto 2013/14 3


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

1 VIZIJA OSNOVNE ŠOLE VALENTINA VODNIKA Gradimo kvaliteten pedagoški proces in ustvarjamo pozitivno šolsko klimo. To sta osnovna temelja za optimalni razvoj potencialov naših učencev na učnem in osebnostnem področju. Učenec bo po končanem osnovnošolskem izobraževanju sposoben:  stopati v spoštljive medosebne odnose,  uporabljati pridobljeno znanje,  kritično pristopiti do informacij, ki jih ponuja današnja družba, ter  graditi pozitivno samopodobo.

Šolsko leto 2013/14 4


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

2 POGOJI DELA A)Vzgojno-izobraževalno delo bomo izvajali v treh stavbah:  razredni pouk: 1., 2., 3., 4. razred, podaljšano bivanje od 1. do 5. razreda in športno vzgojo za učence od 1. do 5. razreda v šolskem poslopju na Vodnikovi cesti 162,  predmetni pouk: 5., 6., 7., 8., 9. razred v šolskem poslopju na Adamičevi 16,  pouk športa od 3. do 9. razreda v veliki telovadnici na Adamičevi 16 glede na urnik, razširjen program športne vzgoje v oddelkih 2. a, c, 3. a, c, d, 4. a. c, 5. c, 6. b, c, 7. c, 8. c, 9. c pa tudi na različnih lokacijah. Pouk se bo izvajal v ustrezno opremljenih učilnicah in kabinetih. Ves čas bomo skrbeli za redno vzdrževanje prostorov in opreme ter za urejene in varne delovne pogoje. To bomo zagotavljali z/s:  vzgojnim delovanjem vseh zaposlenih na šoli,  vzgojnim konceptom šole,  pravili šolskega reda,  hišnim redom,  upoštevanjem normativov in standardov,  izobraževanjem učiteljev,  dežurstvom učiteljev in svetovalne službe,  vrstniško mediacijo,  sodelovanjem z ustreznimi zunanjimi institucijami,  video nadzorom, video domofonom,  svetovanjem otrokom in staršem. Prostorski pogoji:  matične učilnice RS  učilnice za kabinetni pouk PS  učilnica za kabinetni pouk RS  računalniške učilnice  otroško igrišče  telovadnica, velika  telovadnica, mala  športno igrišče  večnamenski prostor – igralnica  večnamenski prostor za 1. r. devetletke  knjižnica  jedilnica, mala  jedilnica, velika  likovna delavnica  video učilnica  zbornica  kabineti na RS

14 21 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3

Na obeh stavbah so nujna investicijska oz. investicijsko-vzdrževalna dela. Šolsko leto 2013/14 5


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

Adamičeva 16:      

nadaljevanje obnove učilnic v prvem nadstropju (po inšpekcijski odločbi), oprema za učilnice na predmetni stopnji (biologija, 31, 44, 45, 46), prenova dotrajane razdelilne kuhinje, ureditev parka na zelenici (tlaki, klopi, grmičevje itd.) ter nakup stojala za kolesa, posodobitev tehničnega in fizičnega varovanja, beljenje veznega hodnika in učilnic ter sanitarij (po inšpekcijski odločbi).

Vodnikova 162:         

zamenjava oken na stopnišču in hodnikih, zamenjava strešne kritine na strehi nad sanitarijami, odstranitev dotrajanih kotlov in sanacija toplotne postaje, barvanje oken v učilnicah, obnova sanitarij in vodovodne inštalacije ter zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v sanitarijah, toplotna izolacija podstrešja, oprema za računalniško učilnico, posodobitev tehničnega in fizičnega varovanja, beljenje učilnic, hodnikov ter vrat učilnic v drugem nadstropju.

Šolsko leto 2013/14 6


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

B)

Viri prihodka v šolskem letu 2013/2014

-Ministrstvo za šolstvo in šport: za plače in nadomestila plač zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, nadomeščanja za daljše bolniške odsotnosti (nad 30 delovnih dni), regres), za prevoze delavcev na delo in z dela, za stroške prehrane med delom, za izobraževanje delavcev, za mesečne akontacije materialnih stroškov, za material za pouk, za nabavo učil in učnih pripomočkov, za sofinanciranje prevozov učencev na ekskurzije in sofinanciranje letne šole v naravi, za subvencionirano prehrano učencev, za zdravstvene preglede zaposlenih, za sindikalnega zaupnika, za obrabnino učbenikov. - Mestna občina Ljubljana, Enota za predšolsko vzgojo in izobraževanje: refundira sredstva za elektriko, ogrevanje, vodo, večja (odobrena!) popravila, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. Prav tako nam mesečno nakaže sredstva za plače in nadomestila plač zaposlenih (v letošnjem šolskem letu odobreno s strani MOL približno 2.4 delovnega mesta), za prehrano med delom in prevoz na delo in z dela, za nadomestno opremo, računalniško opismenjevanje, delno za varovanje šole, projekte, odobrene na razpisih, in raziskovalno dejavnost. - Del prihodkov javne službe pridobivamo s plačili staršev za šolsko prehrano, kulturne, športne, tehniške, naravoslovne dneve, za letne in zimske tabore, za letno in zimsko šolo v naravi… (glej nadstandard, stran 34). - Na račun šole starši s prostovoljnimi prispevki v Sklad Valentina Vodnika nakazujejo sredstva, o katerih odloča upravni odbor Sklada. Porabijo se za nadstandardne pogoje dela učencev. - Del sredstev pridobivamo s prodajo proizvodov in storitev na trgu (naša tržna dejavnost). To so sredstva, pridobljena s prodajo kosil delavcem šole in zunanjim odjemalcem, z oddajanjem prostorov v uporabo in s prodajo odpadkov. - Donatorstvo. Prihodke in odhodke vodimo za celotno šolo skupaj ter ločeno za šolo, kot osnovno dejavnost, in šolsko kuhinjo. Poleg tega ločimo prihodke in odhodke na del za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu, kot to določajo predpisi.

Šolsko leto 2013/14 7


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

3 PREDNOSTNA NALOGA 3.1 SPREMLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V letošnjem šolskem letu bomo več pozornosti namenili:        

samostojnosti učencev in njihovi odgovornosti za šolsko delo, vertikali znanj pri vseh predmetih, razvijanju bralne pismenosti, vertikali medpredmetnega povezovanja (dnevi dejavnosti, ekskurzije in zunajšolska bivanja), uporabi IKT, eksperimentalnemu in praktičnemu delu (E-šolstvo, spletna učilnica Moodle, uporaba interaktivnih tabel, e-gradiv…), zdravim socialnim odnosom v oddelkih in medvrstniški mediaciji, vzgoji za kulturne medosebne odnose in občutljivosti otrok za okolico, v kateri bivajo, ekološkemu ozaveščanju (projekt Zdrav življenjski slog, pravilno ločevanje odpadkov…).

3.2 VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE VALENTINA VODNIKA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 Namen Vzgojnega načrta je, da učenci razvijejo lastne mehanizme kakovostnih odnosov, ki so tudi družbeno sprejeti. Izpolnjevanje Vzgojnega načrta je zelo pomembna naloga šole, za katero pa mora biti izpolnjen bistveni pogoj: sodelovanje učiteljev, učencev in staršev. Letos bo poudarek na povečani občutljivosti otrok za okolje, v katerem bivajo, in na kulturnem vedenju. Evalvacija Vzgojnega načrta šole bo vključevala: - Sprotne evalvacije pedagoških delavcev v okviru pedagoških konferenc, učencev na razrednih urah in v okviru šolskega parlamenta, staršev na roditeljskih sestankih in svetu staršev, - vprašalnik za učence, učitelje in starše (april 2014).

Šolsko leto 2013/14 8


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

3.3 PROAKTIVNE DEJAVNOSTI ŠOLE Del vzgojnih ciljev bomo na naši šoli dosegali z načrtovanjem proaktivnih oziroma preventivnih dejavnosti in z vsakodnevnim ravnanjem v različnih vzgojnih situacijah.

DEJAVNOSTI RAZREDNE URE

VSEBINA - izvajanje programa oblikovanja lastne vrednosti (OLV – po presoji razrednika) - aktualne teme – pogovori - tema 24. otroškega parlamenta: Razmere v družbi - medsebojna pomoč - 10 »zlatih pravil«

V OKVIRU POUKA

- vzpodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev - pomen sprotnega dela - medvrstniška pomoč pri pouku - interesne dejavnosti v OPB - dežurstvo učencev 8. in 9. razreda na razredni stopnji

RAZŠIRJENI PREVENTIVNI PROGRAM

- učenje socialnega vedenja - seznanjanje o nevarnostih odvisnosti - medvrstniška mediacija usposabljanje in izvajanje - tabori - delavnice zunanjih strokovnih sodelavcev

SODELOVANJE S STARŠI

- roditeljski sestanki in govorilne ure - izobraževanje za starše - šolske prireditve

Šolsko leto 2013/14 9


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

3.4 SREDNJEROČNI CILJI Srednjeročni cilji nas bodo ob skrbni organizaciji dela vodili v smeri uresničevanja zastavljene vizije. 1. Z medpredmetnim povezovanjem vsebin dnevov dejavnosti, ekskurzij in večdnevnih bivanj bomo pri učencih razvijali sposobnost povezovanja znanja z več predmetnih področij. S skupnim načrtovanjem in izvajanjem medpredmetno povezanega pouka bomo razvijali tudi sodelovanje med učitelji različnih strokovnih aktivov. 2. Spodbujali bomo medsebojne hospitacije med učitelji v okviru posameznega strokovnega aktiva. 3. V skrbi za zdrav razvoj se bomo zavzemali, da bo na razredni stopnji pouk športa poleg razrednika poučeval športni pedagog. Za zdrav način življenja bomo poskrbeli tudi z nadaljevanjem in vključevanjem v projekte Zdrav življenjski slog, Sadni odmor in Tradicionalni slovenski zajtrk. 4. Na otroke osredinjene pristope dela (KZK in Montessori) bomo še naprej izvajali v prvem triletju ter kasneje dodajali aktivne metode učenja in poučevanja za kritično mišljenje. Nadaljevali bomo z eksperimentalno metodo dela, metodo dela z modeli ter z raziskovalnimi pristopi pri pouku. 5. V celoten proces izobraževanja bomo kontinuirano vnašali vzgojne vsebine iz vzgojnega in razvojnega načrta šole. 6. V okviru pouka bodo potekale akcije, namenjene preventivi. 7. Trudili se bomo za tvorno sodelovanje s starši v smislu podpore učnim in razvojnim potrebam otrok (usklajeno z možnostmi organizacije dela šole). 8. Povečali bomo raznolikost in kakovost šolske prehrane (vpeljava degustacij) in poudarjali kulturo prehranjevanja. 9. Spodbujali bomo raziskovalno dejavnost in usmerjali mlade raziskovalce, da se bodo udeležili srečanj na lokalni in državni ravni ter pokazali svojo ustvarjalnost in inovativnost. 10. Še naprej se bomo vključevali v mednarodne projekte. 11. Sistematično delo z nadarjenimi (»Vodnikova enajsta šola«). 12. Ohranjanje naslovov »Kulturna šola«, »Eko šola« in »Zdrava šola«. 13. Spodbujanje državljanske zavesti (proslave, prireditve, okrogle mize,…).

Šolsko leto 2013/14 10


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

4 KULTURA BIVANJA

4.1 KULTURNA ŠOLA

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim s področja kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev pa tudi njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Na naši šoli si prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da postane naša šola žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. Želimo povezati kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. V preteklih letih smo izkazali nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje, kar dokazuje tudi naziv Kulturna šola, ki smo ga pridobili v letu 2012. Za pridobitev naziva je bilo potrebno izpolnjevati naslednje pogoje: a) da na šoli trajno, najmanj že tri leta, obstaja razvejano in kakovostno kulturno življenje vsaj na treh področjih kulturnega delovanja: glasba, likovna dejavnost, predstavitvene dejavnosti (ples, gledališče, lutke, folklora), literatura in varovanje kulturne dediščine; b) da se v kulturno delovanje na šoli vključuje večje število učencev in učiteljev, ki prirejajo kulturne dogodke tako za učence in starše kot tudi za širšo lokalno javnost; c) da šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov s področja kulture in umetnosti; d) da tudi šole same omogočajo in spodbujajo izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja. Šola je morala obvezno izpolnjevati pogoj pod točko a. Tudi v prihodnje želimo:    

krepiti in ohranjati ustrezno kulturno vzgojo ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih, podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, spodbuditi izobraževanje mentorjev in organizatorjev, postati žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Šolsko leto 2013/14 11


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

4.2 EKO ŠOLA Osnovni namen projekta je ozavestiti in izobraziti mlade o odgovornem ravnanju do okolja, graditi boljše medsebojne odnose na šoli in izven nje, predvsem pa spreminjati miselnost in odnos do narave in vsega, kar pomaga ohranjati naše življenjsko okolje. Izvedbeni plan dejavnost:                     

vključevanje znanja o okolju v vsa predmetna področja, privzgajanje odgovornega odnosa do okolja, vključevanje ekoloških vsebin v pouk in v dneve dejavnosti, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, prepoznavanje revščine v sodobnem svetu in domačem okolju, razvijanje solidarnosti, sočutja in pomoči, sodelovanje v akcijah zbiranja pomoči, ozaveščanje otrok o pomenu vode za življenje, varčevanje z energijo, vodo, papirjem, skrb za čisto in urejeno šolo, igrišče in okolico, sodelovanje pri urejanju šolske okolice, ureditev atrija na Adamičevi 16, ozaveščanje o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki; ločeno zbiranje odpadkov, vzdrževanje eko kotičkov, manjšanje količin odpadkov, sodelovanje v projektu Bitea z zbiranjem odpadnega papirja in kartuš, sodelovanje v projektu ZEOS (zbiranje odpadnih električnih in elektronskih naprav, žarnic), sodelovanje v vseslovenskih čistilnih akcijah, zbiranje zamaškov in baterij, sodelovanje na eko-natečajih in eko-kvizu, ažuriranje šolske spletne strani z eko prispevki, krepitev ekološke zavesti z branjem ekološke literature.

4.3 ZDRAVA ŠOLA Zdrava šola se trudi vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Na naši šoli že vrsto let izvajamo dejavnosti, ki jih lahko umestimo v projekt Zdrave šole in promovirajo tako telesno, duševno, socialno kot tudi okoljsko zdravje. Tudi v letošnjem letu bo tako. 1. V sklopu telesnega zdravja bomo izvajali aktivnosti, kot so: - tandem pri športni vzgoji na RS v oddelkih z razširjenim programom športa (razredna učiteljica in učitelj športna), - izvenšolska bivanja (zimovanja, tabori), - tečaj plavanja, rolanja, drsanja, tenis, floorball, Šolsko leto 2013/14 12


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

-

pohod PST, športni dnevi, vsakoletni Ljubljanski maraton, tek trojk, Pokljuški maraton- orientacijski tek, tek trojk po PST, v sklopu izbirnih predmetov: šport za sprostitev, odbojka, ples, v sklopu interesnih dejavnosti: nogomet, športna gimnastika, kanvas, planinski krožek, košarka, šah itd., šolska zimska olimpijada, prometni poligon za prvošolce, izobraževalni kolesarski krog, igriva košarka v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije, orientacijski pohod po Mostecu, plesne vaje za 9. razred, delavnice Zavoda Zdrava pot za učence 6. do 9. razreda, športna programa Zlati sonček in Krpan.

2. Tudi v sklopu okoljskega zdravja bodo potekale številne dejavnosti: - ozaveščanje učencev o zdravi prehrani, spoštljivem odnosu do hrane in pomenu ekološko pridelane hrane, - sodelovanje v projektu Sadni odmor, - v okviru naravoslovnega dne - projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, - navajanje in opozarjanje učencev na varčno rabo toaletnega papirja, papirnatih brisačk in redno umivanje rok, - racionalna poraba vode in električne energije v vseh šolskih prostorih (zmanjšano ogrevanje v popoldanskem času). 3. V sklopu duševnega in socialnega zdravja bodo potekale naslednje aktivnosti: - program OLV– oblikovanje lastne vrednosti, ki ga izvajajo učitelji mentorji v svojih oddelkih; - preventivne delavnice z naslovom Izboljšajmo komunikacijo z namenom nenasilne komunikacije v izvedbi Društva za nenasilno komunikacijo; - predavanja za starše v izvedbi Društva za nenasilno komunikacijo; - preventivni program boja proti kajenju; - sestanki in delavnice šolskega parlamenta; - operativni načrt postopanja pedagoških delavcev ob primerih nasilja in drugega neprimernega vedenja učencev; - socialne igre in igralne skupine na razredni stopnji; - medkulturni dialog in spoznavanje, sprejemanje ter spoštovanje različnosti; - dejavnosti za izboljšanje razredne klime (predvsem skozi pogovore in delavnice z učenci na razrednih urah); - vrstniška mediacija; - povezovanje z društvi in organizacijami, ki nudijo preventivo in pomoč (Policijska postaja Šiška, ZD Šiška, CSD Šiška, Svetovalni center, Društvo za nenasilno komunikacijo, Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Inštitut za varovanje zdravja RS …); - dobrodelne akcije in nastopi naših učencev; - dobrodelni zimski sejem; - organizacija dobrodelnega koncerta Kjer sem jaz, si tudi ti.

Šolsko leto 2013/14 13


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

5 OSNOVNI PODATKI 5.1 ORGANIZACIJA ŠOLE S poukom pričnemo ob 8.30 uri. Popoldne izvajamo podaljšano bivanje za učence od 1. do vključno 5. razreda do 16.30 ure in ponudbo interesnih dejavnosti. Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda imajo organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.15 ure. Za učence 7., 8. in 9. razreda so izbirni predmeti organizirani od 7.35 oz. po pouku do 14.30 ure. Interesne dejavnosti potekajo v popoldanskem času po urniku. Odmor za malico na predmetni stopnji je od 10.05 do 10.20. Med 3. in 4. učno uro (od 11.05 do 11.15) je rekreativni in ob sredah tudi sadni odmor. Na razredni stopnji je rekreativni odmor fleksibilen glede na urnik oddelka, sadni odmor pa je ob sredah. Pouk bomo izvajali dopoldne za vse učence od 1. do 9. razreda v 29 učnih oddelkih in v 9,12 oddelkih podaljšanega bivanja. Vzgojno-izobraževalno delo na razredni stopnji bomo izvajali v 14 oddelkih 1., 2., 3. in 4. razreda, na predmetni stopnji pa v 15 oddelkih 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. Delo bo potekalo v manjših učnih skupinah, kjer je to zakonsko predvideno, enako tudi pouk pri izbirnih predmetih. Učenci 8. in 9. razreda bodo razporejeni v 27 manjših učnih skupin pri matematiki, slovenščini in angleščini. Ponujamo 26 izbirnih predmetov. Učenci so razporejeni v 29 učnih skupin.

Šolsko leto 2013/14 14


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

5.2 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV REDNEGA POUKA R./Odd. 1. a 1. b 1. c 1. d Skupaj

Dečki 15 10 16 18 59

Deklice 13 8 12 8 41

Skupaj 28 18 28 26 100

R./Odd. 2. a 2. b 2. c Skupaj

Dečki 18 12 14 44

Deklice 9 16 12 37

Skupaj 27 28 26 81

R./Odd. 3. a 3. b 3. c 3.d Skupaj

Dečki 9 7 11 12 39

Deklice 12 14 13 10 49

Skupaj 21 21 24 22 88

SKUPAJ 1.-3.r.

142

127

269

R./Odd. 4. a 4. b 4. c Skupaj

Dečki 12 12 17 41

Deklice 14 6 9 29

Skupaj 26 18 26 70

R./Odd. 5. a 5. b 5. c Skupaj

Dečki 12 16 12 40

Deklice 16 9 15 40

Skupaj 28 25 27 80

R./Odd . 6. a 6. b 6. c Skupaj

Dečki 14 14 14 42

Deklice 14 13 12 39

Skupaj 28 27 26 81

123

108

231

Dečki 13

Deklice 8

Skupaj 21

SKUPAJ 4.-6.r. R./Odd. 7. a

Šolsko leto 2013/14 15


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

7. b 7. c Skupaj

10 14 37

9 13 30

19 27 67

R./Odd. 8. a 8. b 8. c Skupaj

Dečki 11 13 11 35

Deklice 6 8 12 26

Skupaj 17 21 23 61

R./Odd. 9. a 9. b 9. c Skupaj

Dečki 12 13 16 41

Deklice 13 13 10 36

Skupaj 25 26 26 77

SKUPAJ 7.-9. r.

113

92

205

378

327

705

SKUPAJ VSI

Šolsko leto 2013/14 16


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

5.3 KADROVSKA ZASEDBA

Delavci Direktor, ravnatelj, pomočnik ravnatelja Učitelj, vzgojitelj - SKUPAJ - Od tega učitelj v OPB - Od tega učitelj v JUV Drugi strokovni delavci (svetovalni delavec, knjižničar, računalnikar, organizator š. p., laborant) Spremljevalec, varuh negovalec Računovodsko – administrativna DM Tehnična DM (hišnik, čistilec, gospodinjec ...) Kuharska DM (kuhar, pomočnik kuharja ...) Drugi SKUPAJ

Razlika 31.01.2013 31.08.2013 30.09.2013 (4=3- 31.01.2014 Razlika (1) (2) (3) 2) (5) (6=5-1) 3 3 3 0 3 0 54,61 53,94 55,56 1,62 54,01 -0,60 9,22 9,22 9,12 -0,1 9,12 -0,1 0,57 0,57 0,64 0,07 0,64 0,07 4,24 1 2 10,75 1,68

4,19 1 1,5 10,75 1,68

4,18 1 1,75 10,75 1,76

-0,01 0 0,25 0 0,08

4,18 1 2 10,75 1,76

-0,06 0 0 0 0,08

77,28

76,06

78,00

1,94

76,70

-0,58 Cilj: -1,00%

Cilj: -1,00%

Število delavcev na šoli je določeno s Sklepom o sistemizaciji delovnih mest, ki ga izda MIZŠ na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa devetletne osnovne šole (Uradni list RS, št. 81/2004 ) in je odobreno na osnovi specifik, za katere mora šola vsako leto posebej zaprositi MIZŠ in utemeljiti potrebe po dodatnih delovnih mestih. Ta delovna mesta presegajo normative iz prej omenjenega pravilnika. Specifike:  1 delovno mesto socialnega delavca (MOL),  1,1589 delovnega mesta vzgojiteljice za delo v 1. razredu devetletne osnovne šole (MOL),  0,2823 delovnega mesta učitelja TJA (MOL),  jutranje varstvo od 2. do 4. razreda (MOL). Delovna mesta, financirana iz lastnih (šolskih) sredstev:  4 delovna mesta pomočnik kuharja,  1,74 delovnega mesta kuharja,  0,83 delovnega mesta organizatorja šolske prehrane,  1,25 delovnega mesta administrator, knjigovodja. Delovno mesto, financirano iz MIZKŠ in ZRSŠ Planica:  0,32 delovnega mesta učitelja za program Zdrav življenjski slog

Šolsko leto 2013/14 17


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

6 PREGLED VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PO MESECIH SEPTEMBER:  roditeljski sestanki - predstavitev novih učiteljev,  pedagoška konferenca,  šolski parlament,  letna šola v naravi: 5. razred (Krk),  Svet staršev,  Svet zavoda,  športni dan: 1.- 5. razred,  rolanje 2. razred,  dodatni športni dan 6. b, c, 7. c, 8. c, 9. c,  naravoslovni dan: 5. r, 6. b, d, 7. razred,  teden mobilnosti,  šolsko tekmovanje iz logike,  kulturni dan:1., 3., 9 . razred,  tehniški dan: 5. r, 6. a, c, 8. razred,  tehniški dan 6. – 9. razred,  Male sive celice,  Vodnikova 11- šola – grajska noč v Žužemberku,  Noč čarovnic in znanstvenikov v okviru Vodnikove 11-te šole,  Jesenske počitnice.

OKTOBER:  aktivnosti v tednu otroka,  strokovna ekskurzija učiteljev,  govorilne ure 1.- 9. razred,  pedagoška konferenca,  dan varnosti,  športni dan:1., 2., 3., 6. – 9. razred ,  naravoslovni dan: 6. a, c, 8., 9. razred,  tehniški dan: 3., 4., 6.- 9. razred,  šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike,  šolsko tekmovanje iz angleščine: 8. razred,  šolsko tekmovanje iz biologije,  državno tekmovanje iz logike,  predavanje za 9. razred: Poklicna orientacija,  roditeljski sestanek 1., 2. razred,,  kulturni dan: 1., 5. razred,  ekskurzija: 7. razred za vedoželjne,  naravoslovni dan 1. razred,  maraton 2013.

Šolsko leto 2013/14 18


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

NOVEMBER:  govorilne ure 1.- 9. razred,  inventura,  roditeljski sestanki za 6. razred,  tehniški dan: 1., 4. razred,  športni dan: 4. razred,  šolsko tekmovanje iz nemščine,  šolsko tekmovanje iz angleščine: 9. razred,  državno tekmovanje iz angleščine: 8. razred,  državno tekmovanje iz razvedrilne matematike,  naravoslovni dan: 2., 3., 5.– 9. razred,  raziskovalno ustvarjalni tabor Kranjska gora (8., 9. r),  šolsko tekmovanje – Bobri. DECEMBER:  govorilne ure 1.- 9. razred,  kulturni dan: 1., 2., 3. razred,  tehniški dan: 2., 4. razred,  drsanje: 1. razred  drsanje: 2., 3., 4., 5. (oddelki z razširjenim programom športa ),  komisija za poklicno usmerjanje: 9. razred,  zimski dobrodelni sejem,  prednovoletna dramska igrica,  novoletni koncert,  okrasitev novoletne jelke na predmetni stopnji,  šolsko tekmovanje iz astronomije,  šolsko tekmovanje iz slovenščine,  šolsko tekmovanje iz zgodovine,  državno tekmovanje iz biologije,  božično-novoletne počitnice,  pogovor s policistom o nevarnosti petard,  proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti,  predstavitev šole v vrtcih Andersen in Koseze. JANUAR:  govorilne ure: 1.- 9. razred,  športni dan: 2.– 9. razred,  kulturni dan: 6. – 8. razred,  tehniški dan: 5., 9. razred,  zimovanje: 2.- 7. razred,  zimska šola v naravi: 6. razred,  dan odprtih vrat za bodoče prvošolce,  šolsko tekmovanje iz kemije,  regijsko tekmovanje iz slovenščine,  državno tekmovanje iz astronomije,  regijsko tekmovanje iz angleščine: 9. razred,  državno tekmovanje – Bobri,  aktivi: 1. - 5. razred,  RUZ-i: 6. - 9. razred,  pedagoška konferenca, Šolsko leto 2013/14 19


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

 plesne vaje: 9. razred,  pisanje obvestil ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja,  Maraton Pokljuka. FEBRUAR:  govorilne ure (1.- 9. razred),  roditeljski sestanki,  Svet zavoda,  kulturni praznik,  proslava ob kulturnem dnevu,  kulturni dan: 2., 5. razred,  tehniški dan: 1., 2., 3. razred,  športni dan: 1. razred,  zimske počitnice,  informativni dan: 9. razred,  vpis v 1. razred,  zimovanje: 8., 9. razred,  zimska šola v naravi: 5. razred,  regijsko tekmovanje iz zgodovine,  plesne vaje: 9. razred,  informativni sestanek za starše bodočih prvošolcev,  predavanje za 9. razred-poklicna orientacija. MAREC:  govorilne ure (1.- 9. razred),  vpis v srednjo šolo,  naravoslovni dan: 1., 2., 4., 5. razred,  tehniški dan: 3. razred,  kulturni dan: 2., 4., 5. razred,  šolsko in regijsko tekmovanje iz fizike,  šolsko tekmovanje iz matematike,  državno tekmovanje iz zgodovine,  državno tekmovanje iz kemije,  državno tekmovanje iz slovenščine,  državno tekmovanje iz angleščine,  državno tekmovanje iz nemščine,  šolsko tekmovanje iz Vesele šole,  plesne vaje: 9. razred. APRIL:  govorilne ure (1. - 9. razred),  strokovni aktivi MAT, SLO, TJA,  pedagoška konferenca,  Svet staršev,  zagovor raziskovalnih nalog,  tehniški dan: 5., 6. - 9. razred,  naravoslovni dan: 6. - 9. razred,  kulturni dan: 1., 6. – 9. razred,  prvomajske počitnice,  regijsko tekmovanje iz matematike, Šolsko leto 2013/14 20


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

          MAJ:              

državno tekmovanje iz matematike, državno tekmovanje iz fizike, državno tekmovanje iz Vesele šole, tekmovanje mladi raziskovalci – MOL, šolsko tekmovanje National Geographic Junior Bistroum, ekskurzija: 6.- 9. razred, Zlati sonček, plavanje: 1. in 3. razred, obisk predšolskih otrok v šoli (vrtec Andersen), cici-veselošolski dan.

roditeljski sestanki:1.- 9. razred, govorilne ure:1.- 9. razred, Svet staršev, nacionalno preverjanje znanja učencev 6. in 9. razreda, orientacijska konferenca: 9. razred, športni dan: 1., 2., 4., 5. - 9. razred, špotni dan 6. – 9. razred, kulturni dan: 2., 3. razred, naravoslovni dan: 4. razred, tehniški dan: 1., 5. - 9. razred, ekskurzija: 5. razred, kolesarski izpit, srečanje mladih raziskovalcev na državni ravni, prvomajske počitnice.

JUNIJ:  razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za 6. razred,  govorilne ure (1.- 9. razred - samo za vabljene starše),  naravoslovni tabor 4. r – Fara,  naravoslovni tabor: 3. r. – Dolenjske Toplica,  naravoslovni tabor: 2. razred – Trije Kralji,  naravoslovni tabor: 1. razred - Bohinj,  plavanje: 4. c,  kolesarski izpit: 5. razred,  ocenjevalna konferenca: 9. razred,  valeta,  aktivi: 1. - 5. razred,  RUZ- i: 6. - 8. razred,  športni dan: 1 .- 9. razred,  naravoslovni dan: 1., 2., 3., 4. razred,  tehniški dan: 2., 4., 6 .- 9. razred,  kulturni dan: 3., 4., 6. - 9. razred,  športno- naravoslovni tabor: 8. c,  državno tekmovanje »Mladi raziskovalci«,  spoznavno srečanje vpisanih učencev v 1. razred,  Svet zavoda,  ocenjevalna konferenca: 1.- 8. razred,  proslava ob dnevu državnosti, Šolsko leto 2013/14 21


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

 zaključna konferenca.

V šolskem letu 2013/2014 bomo imeli vsaj tri roditeljske sestanke v vseh oddelkih od 1. do 9. razreda. V šolskem koledarju so planirane redovalne konference ob zaključku ocenjevalnega obdobja. Organizacijske seje učiteljskega zbora za razredno stopnjo bodo vsak delovni petek, za predmetno stopnjo vsak delovni ponedeljek, za podaljšano bivanje pa vsak delovni četrtek.

Šolsko leto 2013/14 22


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

7 VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA 7.1 ZADOLŽITVE IN NALOGE PEDAGOŠKIH DELAVCEV Vsebina in organizacija vzgojno- izobraževalnega dela ( 119. čl. ZOFVI) Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa. Priprava na pouk obsega:  sprotno vsebinsko in metodično pripravo,  pripravo didaktičnih pripomočkov. Drugo delo obsega:                

opravljanje nalog razrednika, strokovni aktivi (timsko delo, medpredmetno povezovanje…), vodenje šolske dokumentacije, dežurstvo med odmori (zagotavljanje varnosti učencev), razgovori z učenci, učitelji, s šolsko svetovalno službo, z vodstvom šole, sodelovanje z vsemi strokovnimi in drugimi delavci šole (knjižničarko, vodjo prehrane…), sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure, razgovori s starši in sodelovanje z drugimi inštitucijami, srečanja s starši, različne predstavitve, predavanja, koncerti...), sodelovanje v strokovnih organih šole, mentorstvo učencem, pripravnikom, študentom, urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd., organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, priprava in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šol v naravi, taborov…, ocenjevalne konference, pedagoške konference, izobraževalne konference, opravljanje drugih nalog, določenih z LDN.

Šolsko leto 2013/14 23


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

7.2 ZADOLŽITVE IN NALOGE PEDAGOŠKIH DELAVCEV (vsi pedagoški delavci so zadolženi za nadomeščanja, spremstva, dežurstva za potrebe individualnega dela z učenci)

Šolski parlament

V. Zupančič

Estetska ureditev šole PS

M. Mavsar K. Pavliha, V. Potočnik

RS Estetska ureditev velike jedilnice

M. Plemelj, M. Zamuda, T. Karničar, M. Peterlin

Darila, čestitke

V. Kraljič, M. Mavsar

Eko koordinatorji:

J. Kočevar, V. Potočnik

Skrb za atrij

V. Branica

Razredni aktivi:

1. r. I. Šmarčan

(tudi vodenje strok. aktiva in dejavnosti)

2. r. L. Rajačič 3. r. S. Kos 4. r. D. Kogej 5. r. M. Celarec

Vodja aktiva 1. triade

I. Šmarčan

OPB

M. Peterlin

Vodenje razrednega aktiva

6. r. S. Petač 7. r. L. Podboj 8. r. M. Željko 9. r. M. Sojer

Vodenje strok. aktiva: slov. j., IZB

N. Arčon Triler

mat., fizika, IZB

F. Mrzel

kem., bi., gos., IZB

A. Sabotin Pečnik Šolsko leto 2013/14 24


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

ŠV (RS)

L. Jelenc

ŠV (PS), IZB

M. Sojer

ang., IZB

B. Varagič

lik., teh., IZB

M. Mavsar

zem., zg.

A. Nosan

Vodenje dejavnosti: športni dnevi

PS: U. Herzog RS: 1. r. M. Plemelj (2), B. Šiler (3) 2. r. L. Jelenc 3. r. L. Jelenc 4. r. B. Šiler 5. r. R. Pavli RS: 1. r. M. Zamuda, S. Slabe 2. r. J. Rupnik 3. r. N. Radmelič 4. r. J. Kočevar 5. r. M. Celarec

tehniški dnevi

naravoslovni dnevi

RS: 1. r. J. Kneževič, S. Slabe 2. r. L. Rajačič 3. r. K. Pavliha 4. r. V. Kraljič 5. r. M. Raztresen

kulturni dnevi

RS: 1. r. V. Bergant 2. r. M. Jakomin 3. r. I. Martinc 4. r. D. Kogej 5. r. T. Furjan PS: učiteljice SLO, TJ, GU, LU 6. r. I. Knez 7. r. A. Sabotin Pečnik 7. r. (vedoželjni) A. Sabotin Pečnik, N. Arčon Triler 8. r. B. Daugul 9. r. A. Nosan po razporedu glede na enakomerno razporeditev vseh nalog

Nadstandard - ekskurzije - medpredmetno povezovanje

Tehniški, naravoslovni dnevi na PS

Šolsko leto 2013/14 25


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

Nadstandarne ekskurzije različnih predmetnih področij

NAR-TJ-GP: R. Filipič, M. Bastar, S. Petač

Mentorstva šole v naravi: Bivanja izven šole:

Kolesarski izpit: Kolesarski dan za 6. r. Plavanje Oddelki z razširjenim programom športa ŠV karton ŠŠD Zlati sonček Krpan Cici Vesela šola Bralna značka (v okviru bralne pismenosti): Info točka Šolska kronika Načrt integritete Lektoriranje Inventura Dobrodelne in humanitarne akcije na šoli

Svet zavoda Mednarodni projekti Angleščina v 1. triadi

letna L. Jelenc zimska RS B. Šiler zimska PS M. Sojer Letni tabori – medpredmetno povezovanje RS: 1. r. M. Plemelj 2. r. J. Rupnik 3. r. S. Furjanič Gladek, B. Šiler 4. r. D. Potočnik Zimovanja RS: 1. r. S. Slabe , B. Šiler 2. r. L. Jelenc 3. r. L. Jelenc 4. r. B. Šiler 5. r. B. Šiler PS: Tabor za nadarjene: R. Filipič Alpsko smučanje in šola desk. na snegu 7., 8., 9. r. U. Herzog Tabor 8. c U. Herzog R. Pavli R. Pavli PS: M. Sojer RS: L. Jelenc PS: U. Herzog RS: L. Jelenc PS: R. Pavli RS: B. Šiler PS: R. Pavli RS: B. Šiler L. Jelenc in učiteljice I. triade B. Šiler J. Kočevar PS: V. Cin in učiteljice slovenščine RS: razredničarke in V. Cin, 1. R. učiteljice in vzgojiteljice V. Žagar Gabrovšek, V. Japelj M. Šijanec G. Gorjanc, L. Rajačič, M. Pajk N. Benčina, M. Šijanec RS in PS, sklep o izvedbi inventure A. Kneževič, D. Potočnik, K. Pavliha, M. Ogorevc, J. Kneževič, M. A. Bastar, V. Zupančič D. Potočnik, D. Makuc, L. Podboj M. Raztresen M. Ogorevc

Šolsko leto 2013/14 26


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

Koordinator mreže KZK Varuhi kabinetov:

Raziskovalne naloge Mentorstvo študentom Evalvacija vzgojnega načrta – skupina učiteljev „Bralna pismenost“ Projekt Zdrav življenjski slog

I. Šmarčan, J. Rupnik KE: R. Filipič, S. Furjanič Gladek TIT, LU: M. Mavsar FI: B. Cedilnik ZG, ZEM: A. Nosan BI: A. Sabotin Pečnik GO: V. Branica SLO/TJA: N. Benčina GU: Michelle Bastar Lik. Delavnica: V. Kraljič Kržič ŠP RS: L. Jelenc ŠP PS: M. Sojer Kabinet 1. triada RS: D. Makuc Kabinet 2. triada RS: J. Kočevar Odgovorna oseba za računalniško učilnico in kabinet: M. Pajk mentorji po dogovoru I. Martinc, T. Karničar, V. Branica L. Podboj, M. Ogorevc, V. Zupančič vodje strokovnih aktivov A. Zorc

Mediator

L. Podboj, V. Zupančič, K. Pavliha

Organizacijski odbor zimskega dobrodelnega sejma

M. Jakomin, V. Kraljič Kržič, M. Sojer, M. Kos, M. Rainer, M. Levičnik, M. A. Bastar in vsi zaposleni pri izvedbi

Aktivnosti v decembru

K. Pavliha, D. Potočnik, A. Kneževič

Božični koncert

M. A. Bastar

Sodelovanje z okoljem

T. Furjan

Spletna stran

R. Pavli

Koordinator učiteljev za delo z nadarjenimi

V. Japelj

Almanah 9. r.

N. Benčina, S. Petač

Dan odprtih vrat za bodoče prvošolce

Izvaja I . triada

Promoviranje šole (sodelovanje z vrtci)

RS: I. Šmarčan, V. Kraljič Kržič PS: P. Lipovec

Organizacija prireditve v decembru

RS: I. Martinc, I. Mejač, M. Jakomin

(dan samostojnosti in enotnosti)

PS: L. Willenpart

Organizacija prireditve v februarju

RS: V. Bergant, N. Radmelič, M. Jakomin Šolsko leto 2013/14 27


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

(kulturni praznik)

PS: N. Arčon Triler

Informativni sestanki za prvošolce in oddelke z razširjenim programom športa

I. Šmarčan, L. Jelenc, B. Šiler, A. Zorc, V. Bergant, D. Makuc

Priprava valete na šoli

S. Nuhijeva, razredniki 9. r.

Organizacijski odbor Pomladni dan

V. Japelj, B. Daugul, M. Mavsar, M. Jakomin, M. A. Bastar

Skrbnik učbeniškega sklada

RS Viktorija Cin PS Vesna Branica

Organizacija zaključne prireditve v juniju

RS: S. Sitar, I. Mejač

(dan državnosti)

PS: M. Šijanec, N. Benčina

Organizacija dedka Mraza za otroke delavcev

B. Daugul

Ozvočenje

PS: popoldan - B. Šiler, R. Pavli dopoldan – M. Pajk RS: B. Šiler

Administrator Moodla (spletne učilnice) in eAsistenta

M. Pajk

Skrbnik šolske mreže in šolskih strežnikov

M. Pajk

Videonadzor (upravljanje in vzdrževanje)

M. Pajk

Organizacija šolskih tekmovanj: FIZ

B. Cedilnik, P. Rotar

MAT

PS: B. Cedilnik, P. Rotar RS: J. Kneževič, S. Kos

Astronomija

B. Cedilnik, P. Rotar

Matematično tek. v hitrem računanju

L. Podboj

Genius logicus

L. Podboj

Logika

M. Kos

Vesela šola

RS: I. Mejač, T. Karničar PS: S. Furjanič Gladek

Računanje je igra

T. Karničar, D. Kogej

Šolsko leto 2013/14 28


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

Razvedrilna matematika

F. Mrzel

ZGO

A. Nosan

KEM

R. Filipič

SLO

PS: S. Nuhijeva Makuc (2.-3. r.) Furjan (5. r.)

ANG

B. Varagič

NEM

S. Petač

PROTEUS

A. Sabotin Pečnik

ANG bralna značka

I. Knez, M. Željko, M. Ogorevc

EKO bralna značka, Knjižni molj

Učitelji OPB

NEM bralna značka

S. Petač

Tekmovanje v branju Vodnikov čuk

V. Cin

National Geographic Junior Bistroum

M. Raztresen

Male sive celice

I. Knez

ABC

I. Knez

Razpisi in natečaji

PS: M. Šijanec, M. Mavsar

Raziskovalna dejavnost

V. Japelj

Pevski zbor

RS: M. Jakomin PS: M. A. Bastar

Eko kviz

PS: S. Furjanič Gladek

Super glavca - robotika

M. Pajk

Bobri – računalniško tekmovanje

M. Pajk

MAT tekmovanje LILI BINE

M. Plemelj, S. Kos

Vrednotenje NPZ 6. in 9. r.

Strokovni aktiv SLO, MAT, TJA in tretji predmet

Projekt Pouk v naravi

6. c R. Filipič, F. Mrzel, S. Fujanič Gladek

Sadni odmor na PS

S. Furjanič Gladek

Šolsko leto 2013/14 29

RS: N. Radmelič, D. J. Kočevar (4. r.) T.


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

7.3 INDIVIDUALNE OBLIKE DELA Z UČENCI Otrokom, ki imajo težave pri obvladovanju učne snovi, nudimo dodatno strokovno pomoč. Dogovarjamo se z učitelji ob pripravi individualiziranih načrtov dela za posameznega otroka in delo sproti spremljamo. Delo lahko poteka v oddelku pri posameznih urah pouka, pretežno pa v kabinetu. V okviru kontinuuma pomoči učencem z učnimi težavami bomo pripravili Izvirne delovne projekte pomoči za posamezne učence. Delo z nadarjenimi učenci se nadaljuje. Učitelji oz. razredniki predlagajo posamezne otroke (evidentiranje od 4. razreda dalje), ki jih vključimo v postopek odkrivanja nadarjenih učencev (identifikacija). Delo z odkritimi nadarjenimi učenci poteka v skupinah (glede na interes), prilagoditve pa so tudi znotraj pouka. V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali delo z nadarjenimi učenci. Ti učenci bodo preko šolskega leta imeli možnost pridobivanja znanja in spretnosti na vseh spoznavnih nivojih tudi z drugačnimi oblikami in metodami dela (raziskovalno-eksperimentalna metoda, medpredmetno povezovanje…). Nekatere oblike dela (terensko raziskovalno delo in orientacija, demonstracija eksperimentov, didaktične igre) bodo mentorji izvajali v okviru popoldanskih, večernih in sobotnih delavnic. Delavnice bodo prilagojene starostni stopnji otrok. Učenci bodo o dejavnostih obveščeni z vabili, z objavo na info točki, na šolski spletni strani ali preko učitelja, ki dejavnost vodi. Planiramo tudi izvedbo inovacijskega projekta »Pouk v naravi« za šeste razrede, izdelavo raziskovalnih nalog in še številne aktivnost, ki se bodo odvijale pod skupnim naslovom Vodnikova enajsta šola. Rezultate dela na delavnicah bomo predstavili med rekreativnimi odmori in na prireditvah.

7.4 VKLJUČEVANJE UČENCEV PRISELJENCEV V letošnjem letu obiskuje šolo sedem učencev, ki se prvo leto šolajo v Sloveniji. V skladu s Smernicami za vključevanje otrok priseljencev v šole bomo oblikovali individualne programe, v katerih bomo načrtovali potrebne prilagoditve glede na predznanje otrok. Za premagovanje težav, povezanih z jezikom, bodo učenci vključeni v tečaj slovenščine, ki ga bomo organizirali na šoli.

Šolsko leto 2013/14 30


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

8 OBVEZNOSTI OB POUKU 8.1

INTERESNE DEJAVNOSTI ZA ŠOL. LETO 2013/2014 Skupaj 58 ur

ID , razred, št. ur Bralna pismenost 1.–5. r. (vsi oddelki po 1 uro ) Bralna pismenost 6.–9. r. (2 uri ) Lutke 1.-4. r. (2 uri) Pevski zbor 5.-9. r. (4 ure) Naravoslovno-umetniški krožek 3. r. (1 ura) Mednarodno sodelovanje 5.-8. r. (1 ura) Dramski krožek 6.-9. r.(2 uri) Umetniško-ustvarjalni krožek 2.-5. r. (1 ura) Glina (3.-9. r.) (3 ure) Pevski zbor (1.-4. r.) (3 ure) Robotika (4.-9. r.) (1 ura) Gimnastika (1.-9. r.) (4 ure) Mala prožna ponjava (2.-9. r.) (1 ura) Nogomet (2.-9. r.) (2 uri) Šah (2.-9. r.) (2 uri) Košarka (2.-5. r.) (4 ure)

Ime in priimek razredničarke

Ples (6.-9. r.) (1 ura)

Mercedes Sojer

Nemščina (5., 6. r.) (1 ura)

Sabina Petač

English Theatre (3., 4. r.) (1 ura)

Marija Ogorevc

Eko vsebine (6.-8. r.) (1 ura)

Suzana Furjanič Gladek

Planinski krožek (7.-9. r.) (3 ure)

Aleš Nosan

Kolesarski izpit (1 ura)

Robert Pavli

aktiv slavistov Ines Šmarčan Michelle A. Bastar Andrea Kneževič Marjeta Raztresen Damjana Potočnik Damjana Potočnik Vida Kraljič Marija Jakomin Matjaž Pajk Lucija Jelenc Lucija Jelenc Bogdan Šiler Bogdan Šiler Robert Pavli

Šolsko leto 2013/14 31


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

8.2 ORGANIZIRANOST UČENCEV ŠOLE Organiziranost učencev na šoli je opredeljena v Pravilih šolskega reda. 1. Oddelčna skupnost Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Dobri medsebojni odnosi v oddelčni skupnosti, pripadnost oddelku in posledično šoli so pomembni dejavniki za razvoj dobre šole. Zato bomo letos posebej aktivni na področju oddelčne skupnosti. 2. Skupnost učencev šole Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja šolski parlament. 3. Šolski parlament Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament skliče ravnatelj in mentor skupnosti učencev šole s posebnim namenom oziroma na željo učencev. Tema letošnjega 24. otroškega parlamenta je RAZMERE V DRUŽBI. V okviru te teme bodo na šoli potekali razgovori in dejavnosti. Učenci bodo sodelovali na zasedanjih otroškega parlamenta širšega obsega. Šolski parlament se bo aktivno vključeval v izvajanje Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda.

8.3 RAZŠIRJENI - DOGOVORJENI PROGRAM VEČDNEVNA BIVANJA TUJI JEZIKI UČENCEV IZVEN ŠOLE zimska šola v naravi za učence 5. razreda, zima 2014 zimska šola v naravi za angl. jezik za učence učence 6. razreda, zima 2014 1. do 3. razreda letna šola v naravi za učence 5. razreda, sept. 2013 jutranje varstvo za učence razredne stopnje od 6.30 ure do 8.15 ure

Šolsko leto 2013/14 32


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

8.4 NADSTANDARDNE STORITVE ŠOLE 1. R - zimovanje Pokljuka, 5 dni - letni tabor Bohinj, 3 dni 2. R - zimovanje Kope, 5 dni - letni tabor Trije Kralji, 3 dni 3. R - zimovanje Trije Kralji, 5 dni - letni tabor Dolenjske Toplice, 5 dni 4. R - zimovanje Pokljuka, 5 dni - letni tabor Fara, 5 dni 7. R - alpsko smučanje in šola deskanja na snegu Krvavec, Penzion Tia, 5 dni 8. R - alpsko smučanje in šola deskanja na snegu Krvavec, Penzion Tia, 5 dni 8. c - športno-naravoslovni tabor, CŠOD – po dogovoru, 5 dni 9. R - alpsko smučanje in deskanje na snegu Krvavec, Penzion Tia, 5 dni Tabor na nadarjene učence 8. in 9. r., CŠOD Kranjska gora, 3 dni  Timsko poučevanje športa od 1. – 5. r (razredni učitelj in učitelj športna) v oddelkih 1. r, 2. a, c., 3. a, c. d., 4. a, c, 5. c.  Oddelki z razširjenim programom športa - oddelki od 1. - 9. r (c- oddelki) in 1. r, 2. a, c, 3. a, c, d, 4. a, c, 5. c, 6. b. c, 7. c, 8. c. 9. c. Program vsebuje:     

tečaj rolanja 1. r, 2. a, c, 3. a, c, d, 4. a, c, 5. c, tečaj plavanja 2. a, c, 4. a, c, tečaj drsanja 1. r, 2. a, c, 3 a, c , d, 4. a, c, 5 c, dodatni športni dan 6. b, c, 7. c, 8. c, 9.c, reševanje iz vode-bazen Tivoli 6.b, 6. c.

Dodatna ura športne vzgoje tedensko v oddelkih 2. a, c, 3. a, c, d, 4. a, c, 5. c, , 6. b, c,7. c, 8. c, 9. c.      

Strokovne ekskurzije različnih področij. Plačljivi dnevi dejavnosti. Popoldanske ali večerne prireditve. Material za interesno dejavnost glina. Valeta 9. razred. Almanah 9. razred.

Šolsko leto 2013/14 33


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

8.5 INFORMATIZACIJA Kot že vrsto let bomo tudi v letošnjem šolskem letu skrbeli za računalniško pismenost naših učencev in učiteljev, prav tako bomo učence informirali o varni rabi interneta in o nevarnostih puščanja osebnih podatkov na spletu ter o nevarnostih in pravilih uporabe različnih socialnih omrežij (spletna etika). Nameravamo pa tudi posodobiti nekaj stare strojne opreme in v okviru finančnih zmožnosti dokupiti interaktivne table ter posodobiti stare mrežne usmerjevalnike. V računalniških učilnicah oz. ob pomoči IKT bo redno potekal pouk angleščine, kemije in izbirnih predmetov: računalniška omrežja, računalniško opismenjevanje, multimedija, klaviature in računalnik 1 ter 2, robotika v tehniki, elektronika z robotiko in nemščina, občasno pa drugi tuji jeziki. Računalnica pa bo na voljo tudi ostalim učiteljem, če bodo želeli v njej izvajati ure. V računalniško učilnico bodo redno prihajali tudi učenci razredne stopnje, ki bodo računalnik uporabljali pri naslednjih predmetih: slovenščina, matematika, spoznavanje okolja ter naravoslovja in tehnike. Enkrat tedensko bo potekal tudi pouk podaljšanega bivanja ter priprave in izvedba teoretičnega dela kolesarskega izpita v 5. razredu. Prav tako pa se bodo v računalnicah redno pripravljali učenci za nastope na različnih tekmovanjih. Učencem bo v tem letu omogočena uporaba računalniške opreme za pripravo učnih gradiv, seminarskih, raziskovalnih in projektnih nalog ter za iskanje podatkov na internetu. Vse to imajo na voljo tudi med prostimi urami ter po pouku. Tudi v tem šolskem letu se bomo prijavili na razpis MŠŠ za dobavo IKT tehnologije (če razpis bo). Z letošnjim letom smo začeli voditi vso dokumentacijo v elektronski obliki preko sistema eAsistent. Poizkusno pa bomo vodili tudi 2 oddelka OPB.

8.6 PROMETNA VARNOST Prometna vzgoja je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Veliko učencev prihaja v šolo peš, narašča pa število vozačev, ki se vozijo z avtobusi mestnega potniškega prometa ali pa jih pripeljejo starši z osebnimi vozili. Za varen prihod učencev v šolo poskrbimo:  izdelan je načrt varnih poti (po projektu SPV, mentorji prometne vzgoje in policisti), ki je obešen na vidnih mestih v obeh šolskih stavbah in objavljen v naši publikaciji (načrt varnih poti je objavljen tudi na portalu vzgoje in izobraževanja); učence na prometno varnost opozorimo že na začetku šol. leta, starše pa ob vpisu otrok in na roditeljskih sestankih;  učenci prvega razreda devetletke hodijo v šolo in domov v spremstvu staršev (skrbnikov) ali starejših otrok, starih nad 10 let;  prvošolci nosijo rumene rutice in kresničke; Šolsko leto 2013/14 34


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

 prvi dan pouka je poskrbljeno za prometno varnost tako, da so dežurni učitelji z ustreznimi predpisanimi pripomočki razporejeni na nevarnih prometnih točkah;  pri prometni varnosti z učitelji in učenci sodeluje prostovoljec, ki ga je Svet za preventivo v cestnem prometu določil za območje naše šole;  policisti s PP Šiška v mesecu septembru obiščejo vse oddelke prvega razreda in jih pospremijo po varnih poteh v šolskem okolišu;  v sklopu predstavitve varnih poti prvošolčkom predstavimo prometni poligon z imitacijo prehodov za pešce, opremljenimi s prometnimi znaki in semaforjem;  z učenci sodelujemo na akcijah pod okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v prometu MOL;  učenci 5. razreda so vključeni v program prometne varnosti za otroke Zavoda za vzgojo mladih v prometu;  priprave na kolesarski izpit v 5. razredu potekajo teoretično (vaje za test CPP) in praktično (spretnostna vožnja po poligonu, vožnja po cestnih površinah);  za uspešno opravljen izpit (teoret. in prakt.) učenci prejmejo kolesarsko izkaznico, katere veljavnost potrdijo starši s svojim podpisom;  ponovitev kolesarskega izpita za učence 6. r., ki v prejšnjem letu še niso opravili izpita,  delavnice Zavoda varna pot za učence 6.-9. razreda.

8.7 ŠOLSKA KNJIŽNICA CILJI ŠOLSKE KNJIŽNICE Šolska knjižnica predstavlja sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa in je informacijsko središče šole, ki je namenjeno učencem in vsem delavcem šole. Knjižničarka s svojim delovanjem in pedagoškimi načeli sodeluje, svetuje in pomaga otrokom, staršem, učiteljem in šolski svetovalni službi. Uporabnike oskrbuje s knjižničnim gradivom in jih informira o novih tehnologijah. Skrbi, da so knjižnični prostori urejeni, vzdušje v knjižnici pa umirjeno in prijetno za obiskovalce, saj naj bi bila knjižnica srce šole. Naš cilj je: razvijanje veselja do branja, spodbujanje bralne kulture, razvoj funkcionalne in informacijske pismenosti v upanju, da bo postalo branje otrokom življenjsko pomembna zmožnost, ki posamezniku omogoča normalno vsakodnevno delovanje. Branje je osnova učenja in izobraževanja in lahko bistveno prispeva k osmišljenju posameznikovega življenja, je koristno in nudi užitek. V knjigah najdemo odgovore na vprašanja, modrost in številne poti, ki vodijo k reševanju težav in stisk. Za spodbujanje in razvijanje veselja do bralne kulture imamo organizirana različna tekmovanja v branju, kot so bralna značka, Vodnikov čuk, bralni molj… Sodelovali bomo na raznih literarnih natečajih, obiskovali Knjižnico Šiška, izvajali igralne urice, urice branja na temo moja najljubša knjiga in še bi lahko naštevali. Cilje vzgojnega in izobraževalnega dela v šolski knjižnici dosegamo z individualnim pedagoškim delom z učenci in z bibliografsko-pedagoškim delom z oddelki in skupinami ob izvajanju knjižnično-informacijskih znanj.

Šolsko leto 2013/14 35


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

8.8 ZDRAVSTVENO VARSTVO Šola ima lastno zobno ambulanto, ki skrbi za zobozdravstveno in preventivno delo z učenci vseh oddelkov na šoli. Vključuje se v vzgojno-izobraževalni proces s predavanji o negi in preventivi in izvaja kurativo ter sodeluje z učitelji. Učenci 1., 2. in 3. razreda sodelujejo v tekmovanju za čiste zobe. Akcija poteka skozi vse leto. V prvem razredu šolska zobozdravnica nekajkrat med letom obišče otroke in jih uči pravilnega čiščenja zob. Vključuje se tudi v učni program 4. razreda (spoznavanje človeka). Z zdravstvenim domom sodelujemo pri zdravstveni preventivi otrok (sistematični zdravniški pregledi, cepljenja, preventivno delo – seznanjanje otrok s škodljivostjo kajenja). Šolski zdravnik sodeluje v komisijah za sprejem novincev v 1. razred in pri določenih učencih za poklicno orientacijo.

8.9

ŠOLSKA PREHRANA

Na Osnovni šoli Valentina Vodnika za učence in zaposlene sami pripravljamo zajtrke, malice in kosila. Za prehrano učencev skrbi 7 zaposlenih v centralni kuhinji na Vodnikovi ulici 162 in v razdeljevalni kuhinji na Adamičevi ulici 16. Zajtrke in dopoldanske malice razdelimo v jedilnici ali jih učenci odnesejo v učilnice, kosijo v mali in veliki jedilnici, popoldanske malice pa kuharji odnesejo v učilnice, kjer jih razdelijo učiteljice. V šolskem letu 2013/2014 načrtujemo dnevno 25 zajtrkov, 644 dopoldanskih malic, 546 kosil in 230 popoldanskih malic za učence naše šole. Zunanjim naročnikom šola nudi možnost nakupa toplega obroka. Jedilnike sestavljamo in načrtujemo za vsak mesec, pri tem sodelujemo predstavniki učencev ter učiteljev. Jedilniki so na stalnih mestih in objavljeni na spletni strani naše šole. Pri sestavljanju obrokov hrane upoštevamo različna merila ustreznosti in navodila ter priporočila zunanjih institucij:          

način in čas razdeljevanja hrane (120 min), kuhinjske kapacitete, fiziološke potrebe učencev, prehranske navade učencev, raznolikost in dnevno razporeditev obrokov, biološko in energijsko vrednost živil in hrane, kvaliteto živil in ceno, količinski optimum, letni čas, sezonska živila, navodila strokovnih institucij in služb.

Zagotavljamo, da je hrana:  zdrava,  higiensko neoporečna,  estetsko ponujena. Šolsko leto 2013/14 36


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

V šolski kuhinji se prilagajamo tudi individualnim potrebam učencev, ki potrebujejo dietno prehrano; zanje kuhamo posebej in ob tem sodelujemo s starši in po potrebi z zdravnikom. Vse obroke pripravljamo po principih HACCP, kar zagotavlja še večjo varnost prehrane v obratih velikih kuhinj, saj v tem sistemu stalno notranje nadzorujemo vse faze in postopke ravnanja z živili in gotovimi jedmi in jih dokumentiramo na dogovorjenih obrazcih. Med predstavniki razredne skupnosti učenci izvolijo po enega člana iz vsakega razreda, ki nato sodeluje pri obravnavi predlaganih jedilnikov in ocenjevanju obrokov; sestankov se lahko udeležijo tudi vsi učenci, ki jih to zanima. Predstavniki komisije za prehrano bodo skrbeli za pretok informacij v zvezi s prehrano med učenci, učitelji in kuhinjo. Z učenci, ki jih bo to še posebej veselilo, bomo urejali kotiček idej za zdravo življenje. Pri načrtovanju jedilnikov se redno srečujemo vsak mesec in odziv je čedalje večji. Na sestankih predlagajo nove možnosti, hkrati pa pregledajo ponudbo za cel mesec in nas informirajo o sprejemanju obrokov, ki so predlagani. Tako se zagotavlja dovolj pestra ponudba, hkrati pa imajo možnost, da jim bolj pogosto skuhamo takšne jedi, ki si jih želijo. Vsaj enkrat letno izvedemo anketo, s katero preverjamo stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi se spodbuja zdravo in kulturno prehranjevanje. V šolskem letu 2013/2014 bo naša šola sodelovala v projektu Shema šolskega sadja. S sodelovanjem v projektu bomo otroke ozaveščali o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. Sodelovanje na razrednih urah in dnevu dejavnosti: po dogovoru z razredniki lahko pripravimo informativna predavanja o smernicah zdrave in uravnotežene prehrane ter o novostih v ponudbi živil.

Šolsko leto 2013/14 37


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

9 DELO PEDAGOŠKEGA ZBORA Več pozornosti bomo namenili ciljem iz razvojnega načrta šole, ki smo si jih zadali kot prednostne naloge. Na šoli bodo potekale dejavnosti, s katerimi bomo skušali doseči zastavljene cilje s področja vzgojnega delovanja in samega pouka. V ta namen bodo pedagoški delavci vključeni v interne strokovne skupine. V novembru bomo izvedli pedagoško konferenco na temo Nujnost ohranjanja javnega šolstva, meseca marca bomo organizirali predavanje socialnega pedagoga Marka Juhanta na temo »Pouk novih generacij«. Predavatelj bo spregovoril o učinkovitih načinih vzpostavljanja discipline v razredu in različnih pristopov do učencev. V letošnjem šolskem letu pa bomo tudi poskušali izvesti konferenco na temo Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju s povabljenim strokovnjakom. Z aktivnostmi, ki so se izvajale v okviru projekta »Opolnomočenje učencev z izboljševanjem bralne pismenosti in dostop do znanja« bomo nadaljevali na šolskem nivoju. Pri vseh predmetih bomo vključevali vsebine in strategije za izboljševanje bralne pismenosti. Spremljali bomo izvajanje vzgojnega načrta šole in nadaljevali z medvrstniško mediacijo. V ta način pomoči se vključuje vse več učencev, zato bomo skušali pridobiti še nove mentorje. Še naprej bomo pozorni na socialne odnose znotraj oddelkov. Strokovni delavci, udeleženi v posameznih strokovnih skupinah, bodo pridobljeno znanje posredovali tudi ostalim članom pedagoškega zbora na rednih pedagoških konferencah in sestankih aktivov (mreža KZK, uvajanje Montessori didaktičnega materiala v učno prakso). Učitelji se bodo vključevali v izobraževanja študijskih skupin ZRSŠ in na področju ešolstva. Spodbujali bomo pripravo in izdelavo e- gradiv za posamezna predmetna področja in učitelje usposabljali za uporabo interaktivne table. Glede na potrebe, ki jih bo narekovala pedagoška praksa, se bomo posluževali tematskih konferenc in svetovalnih storitev, ki jih ponuja ZRSŠ. Kot vsako leto bo prva konferenca posvečena obravnavi letnega delovnega načrta šole za tekoče šolsko leto. Dve konferenci bosta namenjeni poročilom razrednikov ob zaključku ocenjevalnega obdobja. V oktobru bomo izvedli enodnevno strokovno ekskurzijo pedagoškega zbora.

Šolsko leto 2013/14 38


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

10 VSEBINE IN OBLIKE STROKOVNIH KOMISIJ 10.1 KOMISIJA ZA ŠOLSKE NOVINCE Starši vpišejo v prvi razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili šest let. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Pripravljenost za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj.

10.2 KOMISIJA ZA POKLICNO USMERJANJE V komisiji za poklicno usmerjanje sodelujejo: razredniki devetega razreda in šolska svetovalna služba ter poklicna svetovalka CIPS-a. Komisija pretehta poklicne namere učencev glede na interese, osebnostne lastnosti, psihofizične sposobnosti otroka in izoblikuje nasvet za posameznega učenca. Po potrebi pridobi mnenje šolskega zdravnika.

Šolsko leto 2013/14 39


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

11 SODELOVANJE S STARŠI Dobro sodelovanje s starši je ključnega pomena za naše uspešno in učinkovito delo. Na šoli bo potekalo veliko uveljavljenih oblik sodelovanja s starši na formalni kot tudi na neformalni ravni:  Svet staršev,  roditeljski sestanki,  govorilne ure,  šolska spletna stran,  individualni pogovori,  telefonski pogovori, stiki preko elektronske pošte,  možnost hospitacij pri pouku ob dnevih odprtih vrat v oddelkih od 1.- 4. razreda,  dobrodelna prireditev,  sejmi in proslave,  družabna srečanja (izleti, razredne prireditve, ustvarjalne delavnice v oddelkih od 1.5. razreda),  medgeneracijsko sodelovanje (srečanja z babicami in dedki),  sodelovanje na področju prometne varnosti. V želji po čim boljšem sodelovanju, zlasti na vzgojnem področju, so starši organizirani na nivoju oddelčnih, razrednih svetov in šolskega Sveta staršev, kjer se ukvarjajo z vprašanji, predlogi, pobudami in značilnostmi posameznega razreda oz. oddelka. Vsaj trikrat letno se bomo sestali s predstavniki vseh oddelčnih Svetov staršev. Na teh srečanjih se bomo pogovarjali o delovanju šole kot celote in se skupaj trudili za še boljše in uspešnejše sodelovanje in s tem za boljšo šolo za naše otroke. V okviru akcije šolskih novincev organiziramo informativni sestanek za vse starše, katerih otroci bodo v naslednjem šolskem letu prvošolci (januar 2014), dan odprtih vrat za bodoče prvošolce (januar 2014) , vpis v prvi razred (februar 2014) ter spoznavno srečanje vpisanih v 1. r. za prihodnje šolsko leto (junij 2014). S področja poklicne orientacije bomo pripravili dva informativna sestanka: oktobra 2013 in februarja 2014.

Šolsko leto 2013/14 40


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

12 POVEZOVANJE Z OKOLJEM 1. Učno-vzgojno področje Še naprej bo potekalo sodelovanje šole z Vrtcem Andersen in Vrtcem Mojca, ki ju obiskuje večina naših šolskih novincev. Z obema ustanovama delamo po dogovorjenem programu. V obeh vrtcih pripravimo tudi predstavitev našega dela za starše bodočih prvošolcev. Organizirali bomo srečanja strokovnih delavcev šole in vrtca ter obisk otrok v šoli. S pomočjo Centra za socialno delo pomagamo otrokom na vzgojnem (timski sestanki) in socialnem področju ( finančni transferji, ki so določeni z zakonodajo). Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše nudi pomoč predvsem pri učnih pa tudi vzgojnih težavah učencev. Izkušnje izmenjujemo na skupnih timskih sestankih. V obliki medsebojnih srečanj sodelujemo z Domom starejših občanov v Dravljah in Zavodom Dolfke Boštjančič. Pri vzgoji za prometno varnost učencev sodelujemo s Policijsko postajo Šiška. Pri odločanju za bodoče poklice učencev se povezujemo s Centrom za informiranje in poklicno svetovanje - CIPS. 2. Izobraževalno oz. svetovalno področje Naši kadri se redno izobražujejo v različnih izobraževalnih organizacijah oz. zavodih. Poleg Zavoda RS za šolstvo, ki nudi strokovno pomoč v obliki mentorskih mrež šol, nam pomoč pri uvajanju novih načinov dela v učno prakso nudi tudi Pedagoški inštitut. Študenti šol (Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za šport, Filozofska fakulteta) opravljajo pedagoško prakso na naši šoli, kjer si ob svojem študijskem delu pridobivajo praktične izkušnje. 3. Preventivno področje Pri pomoči družinam se s CSD povezujemo z namenom pomagati družinam v vzgojnem in finančnem smislu. ZD Šiška in šolska zobna ambulanta opravljata preventivne programe s področja zdravstvenega varstva. Povezovali se bomo z društvi in organizacijami, ki nudijo preventivo in pomoč (Policijska postaja, Društvo za nenasilno komunikacijo, Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Inštitut za varovanje zdravja RS…). 4. Kulturno področje V okviru programa Kulturna šola bomo obiskovali različne kulturne ustanove in sodelovali na kulturnih prireditvah. 5. Športno področje Sodelovali bomo z različnimi športnimi organizacijami in se udeleževali športnih tekmovanj. Šolsko leto 2013/14 41


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

13 SPREMLJANJE URESNIČEVANJA DELOVNEGA NAČRTA

LETNEGA

Izvajanje letnega delovnega načrta bomo spremljali:       

ravnateljica in obe pomočnici, pedagoški kolegij, strokovni aktivi, razredni aktivi, učiteljski zbor, Svet staršev, Svet zavoda.

Realizacijo bomo spremljali preko sprotnih vpisov v uradne knjige :     

dnevnik in redovalnica v eAsistent, dnevnik in redovalnica učne skupine v eAsistent, snopič za druge oblike dela z učenci v eAistent, dnevnik za podaljšano bivanje, 2 oddelka v eAsistent, ostali v papirni obliki, občasna poročila o realizaciji dela, in sicer:

prilagajali se bomo pogojem dela na šoli in spremembe vnašali v delovni načrt oziroma jih uporabili kot izkušnjo pri pripravi letnega delovnega načrta za prihodnje šolsko leto. Izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti sistema vodenja kakovosti na šoli bomo spremljali z notranjo presojo, s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov, iz poročil mentorjev dejavnosti, nadstandardnega programa, vzgojnega delovanja, preko poročil vodij razrednih in strokovnih aktivov, mentorjev skupnosti učencev, na tedenskih organizacijskih sestankih, aktivih, RUZ-ih, pedagoških konferencah in ocenjevalnih konferencah ter z oceno delovne klime. Vprašalnik o organizaciji dela na šoli, nadstandardnem programu, vzgojnem delovanju bodo reševali starši. Vprašalnik o vzgojnem delovanju, šolski prehrani bodo reševali učenci. Ugotovitve presoje bodo omogočale objektivno oceno o tem, kako izvajamo dogovorjeno, kako učinkovito uresničujemo cilje, odpravljamo odstopanja in probleme ter se odzivamo na priložnosti za izboljšave. Prilagajali se bomo pogojem dela na šoli in spremembe vnašali v delovni načrt oziroma jih uporabili kot izkušnjo pri pripravi letnega delovnega načrta za prihodnje šolsko leto.

Šolsko leto 2013/14 42


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VALENTINA VODNIKA

14 PRILOGE K LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU                   

Globalna letna priprava učitelja za posamezne učne predmete, letni plani dela razrednih in strokovnih aktivov, letni plani dnevov dejavnosti (KD, ND, ŠD, E, TD), letni plani ID, letni plani večdnevnih zunajšolskih bivanj, letni plani dela svetovalne in strokovne službe (psihologa, pedagoga, socialnega delavca, knjižničark, vodje šolske prehrane, organizatorja informacijskih dejavnosti), letni plan izobraževanja delavcev, letni plani dela skupnosti učencev šole, prometno varnostni načrt šole, letni plan zimske in letne šole v naravi, brošura o delu na OŠ Valentina Vodnika (priloga ali del LDN), letna delovna obveznost učiteljev in časovna razporeditev delovnega časa, letni plan zagotavljanja varnosti otrok, letni plan odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, letni plan dela v oddelkih z razširjenim programom športne vzgoje na predmetni stopnji, letni plan dela v oddelkih z razširjenim programom športne vzgoje na razredni stopnji, letni plan izvajanja pouka, priporočila za informatizacijo vzgojno-izobraževalnega zavoda (projekt e-šolstvo), načela šolske prehrane.

Šolsko leto 2013/14 43


Ldn 2013 2014