Page 1

KSH nieuwsbrief • januari 2013

1

Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

nieuwsbrief

gymnasium • atheneum • havo • mavo

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Katholieke Scholengemeenschap Hoofd­­dorp. Voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het gymnasium, atheneum, havo en mavo.

l a i c Spe

JANUARI 2013

LEERLINGENBEGELEIDING


2

KSH nieuwsbrief • januari 2013

Leerlingenbegeleiding De KSH ziet het als haar missie om onderwijs te bieden dat voor elke leerling maximale talentontwikkeling nastreeft, met een goed passende plek op een vervolgopleiding als resultaat. Dit betekent dat iedere leerling recht heeft op passende zorg en extra ondersteuning in de schoolloopbaan. Binnen de KSH functioneert een systeem van ondersteuning in het kader van interne leerlingenbegeleiding. Hierbij moet worden gedacht aan leerling-gerichte begeleiding voor de aspecten psychosociale ontwikkeling, gecoördineerd door de zorgcoördinator Monique Hallegraeff, en loopbaanbegeleiding, gecoördineerd door de schooldecaan Marlène Talan. Met deze speciale nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de verschillende vormen van leerlingenbegeleiding.

Decanaat Schooldecaan Marlène Talan (kamer 112) heeft in de tweede lijn een initiërende, coördinerende, ondersteunende en coachende taak bij de profiel- en sectorkeuze en de loopbaanoriëntatie van de leerlingen. De eerstelijns begeleiding op dit gebied gebeurt door de mentoren. De decaan is de expert op het gebied van vervolgopleidingen en loopbaanoriëntatie. Zij legt en onderhoudt o.a. contacten met vervolgopleidingen.

Activiteiten in het kader van de sectorkeuze Mavo 2 en 3 Op dinsdag 15 januari staat de Zorgtrailer weer op het parkeerterrein van de KSH. In de Zorgtrailer kunnen tweedejaarsleerlingen van onze mavoafdeling op interactieve wijze beleven hoe het is om te werken in de zorg. De Zorgtrailer is ontwikkeld door het Florence Nightingale Instituut en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat is De Zorgtrailer? De Zorgtrailer is een educatief programma dat speciaal is gericht op jongeren. Belangrijk onderdeel is de speciaal gebouwde vrachtwagen die naar de scholen toe komt. Deze multimediale trailer is ingericht met interactieve touchscreens en een 3D-bioscoop. Via een educatieve game, een historische groepsfoto en een film in 3D beleven de leerlingen (met speciale 3D-bril op) de bijzondere kanten van het werken in de zorg.

The Care Academy De zorgopleiding van de toekomst heet The Care Academy. In een spetterende theatervoorstelling op school, krijgen de leerlingen een kijkje bij een unieke opleiding. Leerlingen zien welke waarden belangrijk zijn als je in de zorg wilt gaat werken. En dat ‘t er in het echt gelukkig meer ontspannen aan toegaat...The Care Academy is er speciaal voor vmbo-leerlingen die binnenkort hun beroepsrichting gaan kiezen. Onze mavo 2 en 3 zullen de voorstelling bezoeken. Voor meer informatie: www.fni.nl/zorgtrailer.


KSH nieuwsbrief • januari 2013

Aandacht voor Techniek De ambassadeurs van de Techniek zijn jongeren tot 30 jaar die een technische opleiding volgen of werkzaam zijn in deze sector. Zij zijn getraind om in duo’s een interactieve voorlichting te geven waarin zij leerlingen kennis laten maken met de zeven werelden van de techniek en vertellen over wat zij zelf doen. Tevens worden de leerlingen door middel van opdrachten geprikkeld om na te denken wat techniek allemaal inhoudt en wat hen aanspreekt. Op 15 januari geven zij voorlichting aan onze leerlingen in mavo 2.

Vrijdag 18 januari neemt mavo 2 deel aan de manifestatie CHOICE 2013 in Haarlem. Leerlingen maken kennis met vervolgopleidingen en volgen verschillende workshops waaronder bloembinden, dierenverzorging, mode, dans, uiterlijke verzorging, een reis organiseren op de computer, en houtbewerking. Donderdag 31 januari is er een voorlichtingsavond voor ouders van mavo 2 m.b.t. de sectorkeuze.

Vwo 3 In het kader van kennismaken met de TU-Delft, zullen studenten van de TU op dinsdag 5 februari de workshop LEGO Mindstorms verzorgen op de KSH. De leerlingen bouwen een robot van LEGO Mindstorms en moeten hem zodanig programmeren dat hij een aantal opdrachten uitvoert. De wedstrijdvelden van de First LEGO League zijn een spannende omgeving voor de robot om zijn weg te vinden. De leerlingen worden steeds opnieuw uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen op de Mindstorm-tafel.

Havo 3, vwo 3 en overstappers mavo 4 naar havo 4

In het kader van de profielkeuzemiddag zal een aantal docenten van ‘bovenbouwvakken’ op dinsdag 5 februari een kennismakingsles verzorgen voor onze derde klassen. Ook gaan bovenbouwleerlingen ‘speeddaten’: zij zullen in gesprek gaan met derdeklassers over het profiel dat zij gekozen hebben. Voorlopige digitale sector- en profielkeuze voor alle leerlingen in mavo 2, 3e klassen en overstappers van mavo 4 naar havo 4. De leerlingen kunnen al eerder thuis hun voorlopige sector- of profielkeuze maken. In de mentorlessen is hier al veel aandacht aan besteed en wij gaan er dan ook vanuit dat de meeste leerlingen dit zelfstandig thuis kunnen doen. Leerlingen die toch nog vragen hebben, kunnen op donderdag 21 februari onder begeleiding van de decaan hun keuze maken. Naar aanleiding van de voorlopige keuze kijkt het docententeam naar de gemaakte keuze en gaat er met het rapport een adviesformulier mee naar huis. Mocht u naar aanleiding van het advies nog vragen hebben dan kunt u hierover contact opnemen met de mentor, vakdocent of decaan.

Stageweek mavo 3 Van 11 t/m 15 februari zijn onze mavo 3 leerlingen bezig met een snuffelstage. De meeste leerlingen zijn nu druk aan het zoeken naar een stageplek. Gelukkig hebben veel leerlingen al een stageplek gevonden. Begin november hebben alle leerlingen een brief meegekregen voor de stagebegeleiders over de bedoeling van deze stage en wat er van hen verwacht wordt. Deze brief en het stagecontract is ook te downloaden in www.ksh.dedecaan.net onder ‘downloads’ van mavo 3. We realiseren ons dat we een enorm beroep doen op bedrijven en begeleiders om deze stage voor onze

3


4

KSH nieuwsbrief • januari 2013

leerlingen mogelijk te maken. De leerlingen houden tijdens de stage een stagelogboek bij. We proberen alle leerlingen tijdens deze week te bezoeken of telefonisch contact te hebben met de stagebegeleiders. Bijna alle leerlingen komen enthousiast terug van hun stageweek.

Open Dagen voor mavo 4 In december, januari en februari is het traditioneel ook de tijd van de Open Dagen van de vervolgopleidingen. Het is zeer wenselijk en aan te raden hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken; al was het alleen maar om ook een keer elders rond te kijken. Misschien lijkt het allemaal nog ver weg; toch is het voor het maken van een goede afweging belangrijk dat leerlingen al vroeg een reeks van alternatieven hebben om tot een weloverwogen keuze te komen. Feitelijk net zo belangrijk als een aantal jaren geleden, toen u met uw kind Open Dagen van scholen voor voortgezet onderwijs bezocht, waardoor u uiteindelijk een bewuste keuze voor de KSH kon maken. Wij adviseren u daarom nu samen met uw dochter/zoon de Open Dagen van de MBOscholen te bezoeken. Houdt u er ook rekening mee dat bepaalde MBO-opleidingen eind februari al vol zitten voor het schooljaar erop!

Open Dagen Hogescholen en Universiteiten Traditioneel houden de bovenstaande instellingen hun eerste Open Dagen in november en december. Een behoorlijk aantal van onze leerlingen heeft deze bezocht. Wij stimuleren het bezoek aan deze dagen, omdat leerlingen hierdoor een goed beeld krijgen van de verschillende opleidingen. Als ze al wat meer zicht hebben op de studie van hun keuze, kunnen ze zich hier nog meer in verdiepen door deel te nemen aan meeloopdagen, webclasses, aansluitmodules of te gaan proefstuderen. Zij kunnen hier vrij voor krijgen, tenzij zij die dag een toets hebben. Het is de bedoeling dat ze een week van tevoren een formulier invullen (te vinden bij ‘downloads’ op www.ksh.dedecaan.net van de klassenlaag waarin zij zitten). Dit formulier sturen ze aan de decaan, die een akkoord geeft, vervolgens print uw zoon/dochter het uit om in te leveren bij de teamleider (voor het registreren van geoorloofd verzuim). Wij verwachten dat er in het portfolio verslag gedaan wordt van deze dag. Heeft uw zoon/dochter (dit geldt voornamelijk voor havo 4/5 en vwo 5/6) nog niet echt iets ondernomen, dan is er nog geen man (of vrouw) overboord: in februari/maart is er weer een nieuwe reeks Open Dagen, en in juni organiseren veel universiteiten en hogescholen nog ‘late beslissers evenementen’. Neemt niet weg om als de keuze eenmaal gemaakt is toch zo snel mogelijk in te schrijven.

Voorlichtingsavond TU Delft Scholieren uit vwo 5 en 6 staan voor een belangrijke keuze, namelijk die voor een vervolgopleiding. De meeste ouders houden zich intensief bezig met de studiekeuze van hun kind; veel scholieren ervaren op hun beurt het advies van hun ouders als belangrijkste input voor hun keuze. Daarom organiseert de TU Delft op maandag 21 januari 2013 een speciale voorlichtingsavond voor ouders van wie de kinderen erover denken om aan de TU Delft te gaan studeren. Onderwerpen: • Wat betekent het voor mij als ouder dat mijn kind gaat/moet kiezen? • Welke voorzieningen zijn er als mijn kind een functiebeperking heeft? • Wat biedt de TU Delft aan extra studie uitdaging voor talentvolle studenten?


KSH nieuwsbrief • januari 2013

DE ZORGSTRUCTUUR • HBO of WO: wat past bij mijn kind? • Studiebegeleiding: wat biedt de TU Delft? • Informatie over het financiële plaatje rond studeren en: hoe komt mijn kind aan een kamer? De TU Delft voert een decentrale selectie en numerus fixus in voor de bacheloropleidingen Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Tijdens de voorlichtingsavond komt dit onderwerp ook aan bod. Meer informatie is te vinden op www.tudelft.nl/ouderavond.

Studiekeuzeworkshop UVA Onderzoek waar je interesses liggen onder begeleiding van een studiekeuzecoach. De workshop helpt je gestructureerd te denken over studiekeuze. Je doet een studiekeuzetest, oefeningen om een beter zelfinzicht te krijgen en je maakt een actieplan. Verwacht niet dat je na deze workshop al precies weet welke studie je wilt doen, je zult nog veel moeten uitzoeken. Deze studiekeuzeworkshop is bestemd voor scholieren in vwo 5 en 6, die aan een universiteit of hogeschool willen gaan studeren (ook mogelijk als je al eindexamen hebt gedaan, maar nog niet hebt gestudeerd). Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop. Er wordt gewerkt met een groepje van 3-6 leerlingen. De workshop wordt gegeven op: maandag 7, 14, 21 en 28 januari van 14.30-16.30 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: studiekeuze@uva.nl o.v.v. je naam, geboortedatum, telefoonnummer, profiel, klas en op welke van bovenstaande data je beschikbaar bent. Locatie: Service & Informatiecentrum, Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam

Nieuwe ontwikkelingen bij de UvA Rechtsgeleerdheid heeft voor studiejaar 2013-2014 een numerus fixus ingesteld. Toelating geschiedt via decentrale selectie. De bachelor Aardwetenschappen is vanaf studiejaar 2012-2013 vervallen; deze is nu als een traject bij de opleiding Future Planet Studies ondergebracht. De zorgstructuur is een gelaagde opbouw in een eerstelijns, tweedelijns- en derdelijnszorg. De eerste lijn De mentor heeft de centrale rol als het gaat om het signaleren van problemen van leerlingen bij het werken in de klas. De mentor heeft veel contact met de leerling, diens ouders en diens docenten en probeert te achterhalen wat er speelt. De mentor maakt een inschatting of extra ondersteuning nodig is. Bespreking van alle leerlingen vindt plaats in de per afdeling georganiseerde leerling-besprekingen en KTO’s (Klassen Team Overleg), die onder leiding van de teamleider plaatsvinden. Daarnaast vindt bespreking van risico’s en beschermende factoren van alle leerlingen plaats bij de natuurlijke overgangsmomenten, door middel van de warme overdracht. Bij aanmelding vanuit de basisschool of een andere school voor voortgezet

5


6

KSH nieuwsbrief • januari 2013

onderwijs gebeurt dit door de teamleider met de externe partij, bij het overgaan naar een volgende jaarlaag gebeurt dit intern tussen mentoren. De tweede lijn De leerlingen waarover meerdere betrokkenen zich zorgen maken, worden besproken in bilateraal overleg tussen de mentor en/of teamleider en de zorgcoördinator. In dit overleg wordt een aanpak vastgesteld en wordt afgesproken wie welke acties onderneemt. Er wordt hierbij gesproken over hulp en begeleiding, aanvullend op het handelen van de mentor. Een en ander wordt afgestemd met de ouders. Zo nodig wordt een externe zorgpartner bij dit overleg betrokken. In de tweede lijn gaat het om een aantal schoolgebonden maatregelen, die worden ingezet om tegemoet te komen aan de hulpvraag van de leerling. Het kan hierbij gaan om de inzet van de counselor, de dyslexiecoach, faalangstreductietrainer, enz., maar ook om het geven van een handelingsadvies aan de ouders, het toeleiden van de leerling naar externe hulp en zorg of het verwijzen naar het zorgadviesteam (ZAT). De uitvoering hiervan is in handen van de school. De derde lijn Op het derdelijns niveau worden afspraken gemaakt met de externe zorgpartners over de aanpak van complexere problematiek. Dit gebeurt, na toestemming van de ouders, in het ZAT, dat onder leiding van de zorgcoördinator minimaal 1 keer per 2 maanden bijeenkomt. De zorgcoördinator brengt op instigatie van de teamleiders te bespreken leerlingen in, maar ook de andere betrokken partijen kunnen leerlingen ter bespreking inbrengen. Aan het ZAT wordt in ieder geval deelgenomen door de aan de school verbonden schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en de zorgcoördinator en afhankelijk van de te bespreken problematiek door anderen.

Schoolcounselor Voor leerlingen die er behoefte aan hebben even samen met iemand hun gedachten op orde te krijgen, is onze schoolcounselor Anouk Kosse de aangewezen persoon. Zij gaat in gesprek met de leerling en doet dit zodanig dat de leerling zicht krijgt op het probleem. De counselor geeft niet zozeer oplossingen of adviezen, maar stimuleert de leerling om zelf na te denken en een oplossing te vinden. Counseling kan helpen bij emotionele problemen, stress, geen beslissing kunnen nemen, angst, eenzaamheid, enz. De gesprekken zijn vertrouwelijk, en zo nodig verwijst de counselor de leerling door naar andere hulpinstanties. De mentor, de teamleider en de zorgcoördinator worden op de hoogte gehouden van de voortgang van deze gesprekken.

Schoolmaatschappelijk werker Onze schoolmaatschappelijk werker is Raoul Losekoot; hij is er voor kinderen met problemen op school, waarbij ook de thuissituatie een rol kan spelen. Bij het analyseren van de problemen kijkt de schoolmaatschappelijk werker zowel naar het kind zelf, als naar de ouders en de school en naar hoe die elkaar beïnvloeden. De schoolmaatschappelijk werker gaat met alle drie in gesprek en zoekt samen met hen naar oplossingen. Soms wordt daarbij de hulp van anderen ingeschakeld. Leerlingen kunnen via de zorgcoördinator worden aangemeld.

Dyslexiecoaches


KSH nieuwsbrief • januari 2013

Jorn Hettema en Carlijn Canté zijn onze dyslexiecoaches. Zij zijn aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op ons dyslexiebeleid. Zij zorgen ervoor dat de docenten over alle benodigde informatie met betrekking tot dyslectische leerlingen kunnen beschikken. In de periode dat Carlijn met bevallingsverlof was, werd zij vervangen door dyslexiecoach Rineke Falkena. Carlijn heeft onlangs met veel enthousiasme haar taak weer opgepakt. Jorn en Carlijn zijn te bereiken via j.hettema@ksghoofddorp.nl en c.cante@ksghoofddorp.nl Wat is dyslexie? In 2004 is er een Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs verschenen. Dit protocol hanteert de volgende definitie voor dyslexie: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Hoeveel last een dyslectische leerling ondervindt, is per leerling verschillend. De dyslexie kan invloed hebben op de resultaten bij alle vakken in het voortgezet onderwijs. De dyslectische leerlingen in de brugklas hebben tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie de gelegenheid gekregen om wekelijks een extra les te volgen, waarin aandacht werd besteed aan het omgaan met hun dyslexie bij de vakken op de middelbare school. Vanaf nu kunnen dyslectische leerlingen terecht bij de dyslexiecoaches tijdens een wekelijks spreekuur. Daarvoor dienen zij zich wel vooraf in te schrijven. De leerlingen kunnen zichzelf aanmelden voor het spreekuur, maar ook de mentor, een docent of de ouders kunnen hiertoe het initiatief nemen. Dyslexiekaart Elke dyslectische leerling krijgt een dyslexiekaart, waarop aangegeven staat op welke faciliteiten hij of zij recht heeft. De dyslexiekaart wordt opgesteld samen met de leerling in de eerste maanden van het schooljaar. In de bovenbouw wordt de dyslexiekaart elk jaar voor de eerste toetsweek besproken met de leerling om na te gaan of er nog aanpassingen nodig zijn. Dyslexiescreening Leerlingen in de brugklas krijgen aan het begin van het schooljaar een dyslexiescreening. De screening bestaat uit een dictee en een stilleestoets Daarnaast maken de leerlingen nog een toets van Diataal voor begrijpend lezen op de computer. De resultaten van deze screening worden verwerkt door de dyslexiecoaches. Leerlingen die laag scoren op één of meer onderdelen van de dyslexiescreening, worden door de dyslexiecoaches uitgenodigd voor een nader onderzoek naar leestempo en/of spelling. Wanneer deze leerlingen ook daarbij een lage score behalen, zal aan de ouders geadviseerd worden om een onderzoek naar dyslexie te laten doen.

Faalangst-/examenvreesreductietrainer De KSH beschikt over een faalangst-/examenvreesreductietrainer, Hermine Oude Sogtoen. Leerlingen die kampen met faalangst of examenvrees kunnen in de eerste helft van het schooljaar via de mentor aangemeld worden.

Training beter omgaan met faalangst Faalangst heb je als het gaat om een bepaalde ‘taak’ waar een beoordeling op volgt. Voorbeelden: een proefwerk op school, spreekbeurt, maar ook het stellen van een vraag in de les aan de leraar. Sommige mensen hebben altijd, in meer of mindere mate, last van angst. Dit noemen we geen faalangst.

7


8

KSH nieuwsbrief • januari 2013

Deze algemene angst is anders dan faalangst. Faalangst herken je o.a. aan zweethanden, hartkloppingen en hoofdpijn. De angst dat het niet gaat lukken, blokkeert het lichaam. Daardoor presteert men minder. De leerling haalt bijvoorbeeld een onvoldoende, terwijl hij/zij achteraf bijna alle antwoorden weet. De angst vooraf kan al erg zijn. De dagen of uren voorafgaand aan de ‘taak’ zijn al vreselijk. ‘Het zal wel niet gaan lukken, ik krijg vast een black-out’, zijn gedachten die lang tevoren al meespelen. Als dat een paar keer gebeurt, gaat de leerling steeds slechter over zichzelf denken. Daardoor presteert hij/zij nog minder. Hij/zij komt in een kringetje van slecht denken en daardoor slecht presteren terecht. De kunst is om dat kringetje te doorbreken. Tijdens de training ‘beter omgaan met faalangst’ wordt geleerd om dit kringetje te doorbreken en hoe met faalangst om te gaan. Oefeningen hiervoor zijn o.a.:

• • • • •

Analyseren van situaties: hoe kun je handelen? G-denken Oefeningen m.b.t. vertrouwen hebben/opbouwen Positieve gedachten Planning huiswerk etc.

De training is onlangs gestart en bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten.

Training beter omgaan met examenvrees Iedereen die een examen moet afleggen zal zich min of meer gespannen voelen en zal wel eens wat piekeren over het examen. Maar als dit gevoel heel sterk is, dan kan er sprake zijn van examenvrees. Lichamelijke spanning heeft weinig invloed op presteren, maar gepieker kan dat wel hebben. Examenvrees hangt samen met gedachten en denkpatronen die een angstig gevoel veroorzaken. Dit gepieker gaat meestal over het examen (‘heel moeilijk’, ‘heel veel’, ‘veel te weinig tijd’), over zichzelf (‘ik kan het niet’, ‘ik raak geblokkeerd’, ‘ik vergeet het allemaal’) en/of over de gevolgen van zakken voor het examen (‘het hele jaar is mislukt’, ‘m’n studie gaat eraan’, ‘m’n ouders worden boos’). Tijdens de training ‘beter omgaan met examenvrees’ wordt geleerd hoe om te gaan met spanning en piekeren. Deze maand zijn er nog 2 bijeenkomsten, en vlak voor het centraal examen volgt er nog een.

Sociale vaardigheden Deelname aan het sociale leven vereist sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn bij de contacten met andere mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om luisteren, een gesprek op gang houden, iemand een compliment geven, een mening geven, iets weigeren, voor de eigen belangen opkomen en reageren op kritiek. Voor leerlingen die op dit gebied problemen ondervinden, organiseert de KSH een sociale vaardigheidstraining.

Pesten Pesten is een vorm van agressief gedrag die veel voorkomt onder kinderen. Pesten kan o.a. de vorm aannemen van slaan, schoppen, schelden, spullen verstoppen, buitensluiten en roddelen. De impact van pesten op de slachtoffers is groot. Het vormt een risicofactor voor het ontwikkelen van gezondheidsproblemen en kan leiden tot hoge niveaus van depressieve symptomen. Binnen de KSH is de sociale veiligheid een groot goed.


KSH nieuwsbrief • januari 2013

In school is dan ook een krachtig anti-pestbeleid van toepassing en worden veel activiteiten ondernomen om pesten te voorkomen.

Verzuim Het gebruik van een goede verzuimregistratie brengt snel in kaart wanneer er sprake is van zorgwekkend verzuim. Zorgwekkend verzuim wordt ook altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar, die deel uitmaakt van het ZAT.

Leerplichtambtenaar De leerplichtambtenaar controleert of de Leerplichtwet (inclusief de Kwalificatieplicht) wordt nageleefd, controleert of alle leerlingen bij een school staan ingeschreven en stelt een onderzoek in als een leerling zonder toestemming wegblijft van school. In dit laatste geval gaat het om regelmatig te laat komen, spijbelen of in schooltijd met vakantie gaan. Aan de hand van gesprekken die de leerplichtambtenaar met de leerling en diens ouders voert, kunnen verdere maatregelen worden genomen. De leerplichtambtenaar houdt tweewekelijks een spreekuur op school, in het kader van preventie. De verantwoordelijkheid voor het verzuimbeleid binnen de school ligt bij de schoolleiding. Het toezicht houden op de concrete informatie over de omvang van het verzuim per klas en per leerling is door de schoolleiding gedelegeerd aan de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator past het verzuimbeleid toe en brengt in kaart of er leerlingen zijn die relatief vaak verzuimen, om welke soort verzuimredenen het dan gaat, of er zorgvragen zijn rondom deze leerlingen en of er andere signalen zijn die duiden op problematiek (gezondheid, sociale vaardigheden, schoolprestaties, bijzondere gezinsomstandigheden). Voor wat betreft ongeoorloofd verzuim wordt de in de school geldende richtlijn gevolgd, waarbij in het kader van preventie tevens gebruik wordt gemaakt van een tweewekelijkse spreekuur van de leerplichtambtenaar op school. Indien er sprake is van herhaaldelijk verzuim om (vage) gezondheidsredenen, dan vindt verwijzing naar de jeugdarts plaats. Hierbij meldt de mentor, dat de leerling zal worden opgeroepen door de jeugdarts.

Jeugdarts Aan de school is een arts jeugdgezondheidszorg verbonden. Doelstelling van de jeugdgezondheidszorg is het in samenwerking met ouders en school leveren van een bijdrage aan een goede gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt preventief, door een onderzoek te verrichten bij 14-jarigen en door mogelijke medische oorzaken te achterhalen van bijvoorbeeld veelvuldig verzuim. Daarbij is er ook aandacht voor psychosociale aspecten en gedragsproblemen. De jeugdarts behandelt zelf niet, maar verwijst door.

Leerlingen met een handicap Door nieuwe wetgeving mogen reguliere VO-scholen leerlingen met een handicap in principe niet weigeren. Om de school in de gelegenheid te stellen extra voorzieningen te treffen voor kinderen met een handicap, is de LGF (Leerling-gebonden Financiering) ingesteld. De LGF wordt ook wel “de rugzak” genoemd.

9


10

KSH nieuwsbrief • januari 2013

Bij de extra voorzieningen die hieruit kunnen worden gefinancierd, gaat het om het wegnemen van onderwijsbelemmeringen die voortvloeien uit de handicap. Diverse soorten handicaps zijn verdeeld in verschillende clusters. De vraag welke voorzieningen echt nodig zijn, wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie voor indicatiestelling per regio. Deze commissie beoordeelt op grond van landelijk geldende criteria of een leerling in aanmerking komt voor leerlinggebonden financiering. De commissie put daarvoor onder meer uit de bestaande medische dossier over het betreffende kind, maar ook uit door de school op te stellen handelingsplannen en onderwijskundige rapporten en uit te voeren gedragsonderzoek. Het aanvragen van de LGF is in beginsel de verantwoordelijkheid van de ouders. Vanwege de complexiteit van de aanvraag en het aantal en de aard van de documenten die moeten worden overlegd, neemt de school de handelingen die nodig zijn om tot het indienen van een aanvraag te komen voor haar rekening. Is de LGF eenmaal toegekend, dan treedt een systeem van bewaking van de zorg voor de leerling in werking. Hierbij is ook de ambulante begeleiding die aan leerlingen met een rugzak wordt aangeboden betrokken. De zorgcoördinator coördineert dit proces en onderhoudt de contacten met betrokkenen.

Ambulant begeleider Voor een aantal leerlingen is vastgesteld dat zij voor specifieke hulp gebruik kunnen maken van een leerlinggebonden budget (rugzakje). Aan het verkrijgen van een leerling-gebonden budget is een uitvoerige aanvraagprocedure verbonden. Als het budget wordt toegekend, dan wordt voor de leerling ook een zogenaamde “ambulant begeleider” ingeschakeld. De ambulant begeleider verstrekt informatie aan de betreffende leerling, diens ouders en de school, geeft adviezen, ondersteunt bij het opstellen van handelingsen begeleidingsplannen, coacht, enz. De ambulant begeleider houdt wekelijks op afspraak spreekuur in school.

Vertrouwenspersoon Als leerlingen binnen school te maken krijgen met gedrag van anderen of omstandigheden die zij als ongewenst ervaren, dan kunnen zij hierover in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan de leerling wegwijs maken als het gaat om klachtenprocedures, kan persoonlijk bemiddelen, de directie inschakelen en adviseren.

KSH Nieuwsbrief  

januari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you