Page 1

  

 

Persoonlijk Financieel  Overzicht 

11 augustus 

2011

In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit  moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben de  informatie verwerkt die wij van u beschikbaar hebben.    

de heer H. van der Horst  mevrouw S. van der Horst‐Bleek 


_

Inhoudsopgave Inleiding  ..................................................................................................................................................................1 Uw huishouden  .....................................................................................................................................................2 Uw kennis, ervaring en uw risicobereidheid  ................................................................................................2 Hoe ziet uw financiële situatie er op dit moment uit?  ....................................................................................3 Wat zijn uw inkomsten en uitgaven in 2011?  ..............................................................................................3 Wat zijn uw bezittingen en schulden?  ..........................................................................................................4 Wat zijn uw woonlasten? ................................................................................................................................5 Wat zijn uw inkomsten en uitgaven als u met pensioen gaat?  .................................................................6 Ontwikkeling van uw resterend budget in de tijd  .......................................................................................8 Wat als u komt te overlijden?  .............................................................................................................................9 Wat als uw partner komt te overlijden?  .........................................................................................................11 Wat als u arbeidsongeschikt wordt? ................................................................................................................13 Wat als u meer of minder arbeidsongeschikt bent? .................................................................................14 Wat als uw partner arbeidsongeschikt wordt?  ..............................................................................................15 Wat als uw partner meer of minder arbeidsongeschikt is?  .....................................................................16 Wat als u werkloos wordt? ................................................................................................................................17 Wat als uw partner werkloos wordt?  ..............................................................................................................19 BIJLAGEN  ..............................................................................................................................................................21 Inventarisatiegegevens  .................................................................................................................................21 Personen  ......................................................................................................................................................21 Werk .............................................................................................................................................................23 Pensioen .......................................................................................................................................................24 Onroerende zaak ..........................................................................................................................................26 Financieel product ........................................................................................................................................27 Verzekeringen  ..............................................................................................................................................28 Uitgaven  .......................................................................................................................................................29 Schulden .......................................................................................................................................................30

Cijferoverzicht inkomen en vermogen  ............................................................................................................31 Detailoverzicht per jaar  .....................................................................................................................................32 Ondertekening  ....................................................................................................................................................34 Fiscaal/Sociale woordenlijst  ..............................................................................................................................35


_

Inleiding In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig  samengesteld, om er voor te zorgen dat u een duidelijk en begrijpelijk overzicht heeft. Dit rapport is een  overzicht en geen financieel advies, hierin is de informatie verwerkt die wij van u beschikbaar hebben. Als  u vragen heeft of in dit rapport gegevens ziet die niet juist zijn, vragen we u dat aan ons door te geven.  Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen  en daarna bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

1


_

Uw huishouden  Uw huishouden bestaat uit de volgende personen: 

de heer Henk van  der Horst     Geboortedatum:   Geslacht:   Burgerlijke staat:   E‐mail adres:   Woonplaats: 

12‐2‐1979 (32) 

Man 

Getrouwd

henk@geenmail.nl Haarlem 

Samantha van der  Horst     Geboortedatum:   Geslacht:   Woonplaats:     

           

15‐4‐2006 (5) 

Vrouw 

Haarlem

           

mevrouw Sandra  van der Horst‐  Bleek  Geboortedatum: 

 Geslacht:   Burgerlijke staat:   E‐mail adres:     Woonplaats: 

           

23‐3‐1982 (29) 

Vrouw 

Getrouwd

sandra@geenmail.nl   Haarlem 

Roos van der  Horst     Geboortedatum:   Geslacht:   Woonplaats:       

27‐9‐2007 (3)   Vrouw  Haarlem 

           

 

Uw kennis, ervaring en uw risicobereidheid  Bij advisering houden wij rekening met de kennis die u heeft van financiële zaken en uw ervaring met  financiële producten. Door rekening te houden met uw risicobereidheid kunnen onverwachte en  ongewenste situaties worden voorkomen. Uw unieke eigenschappen op deze gebieden worden  samengevat in een Klantprofiel. U heeft hiervoor een aantal vragen beantwoord.  De afweging voor het nemen van risico bij sparen en beleggen hangt af van het doel waarvoor u spaart en  het aantal jaren dat u de tijd heeft om te sparen. Op basis van uw karakter kan wel een inschatting  worden gemaakt van uw voorkeur voor het al dan niet nemen van risico. Die inschatting noemen we een  indicatief risicoprofiel.  Uw indicatieve risicoprofiel is: Neutraal 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

2


_

Hoe ziet uw financiële situatie er op dit moment uit?  In dit onderdeel van het rapport laten we u zien hoe uw huidige financiële situatie er uit ziet. 

Wat zijn uw inkomsten en uitgaven in 2011?  Hieronder ziet u waar uw jaarlijkse inkomen uit bestaat in 2011. Dit is uw bruto inkomen, wat betekent  dat u over een deel hiervan nog belasting moet betalen.  Soort inkomen Salaris Henk KPN de heer Henk van der Horst Salaris Sandra Schadeherstel mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Kinderbijslag Totaal bruto jaarinkomen

Bedrag € 46.656,00 € 18.000,00 € 150,00 € 140.000,00 € 1.395,00 € 2.590,59 € 1.559,92 € 210.351,51

Uw gemiddeld bruto maandinkomen in 2011 is € 17.529,29 Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan uit belasting, vaste lasten, en  overige uitgaven. Uw uitgaven in 2011 zijn:  Soort uitgave Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Betaalde rente Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Betaalde rente Spaarpolis Sandra Beleggingsverzekering Hypotheek Parklaan Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomstenbelasting Totaal jaaruitgaven

Bedrag € 150,00 € 12.900,00 € 1.050,00 € 544,56 € 2.000,00 € 1.395,00 € 2.590,59 € 12.218,60 € 32.848,75

Uw gemiddelde uitgaven per maand in 2011 zijn € 2.737,40 Het bedrag dat overblijft als uw uitgaven en kosten voor levensonderhoud zijn betaald, noemen we het  resterend budget.  Totaal bruto jaarinkomen Totaal jaaruitgaven Levensonderhoud Totaal resterend budget per jaar

€ 210.351,51 € 32.848,75 € 24.000,00 € 153.502,76

In dit scenario is uw resterend budget per maand in 2011 € 12.791,90  Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

3


_

Wat zijn uw bezittingen en schulden?  Hieronder ziet u uw huidige bezittingen en schulden.  Samen vormen die uw totale vermogen (bezittingen – schulden).  Bezittingen Robeco Beleggingsfonds Internetspaarrekening ASN  Bank Woning Parklaan Spaarpolis Sandra Beleggingsverzekering  Hypotheek Parklaan Totaal

Schulden € 16.050,00 Annuïtaire lening nieuwe ‐  Aflossing € 5.150,00 Hypotheek Parklaan 2034 ‐  Aflossing € 285.000,00 Hypotheek Badkamer 2037 ‐  Aflossing € 11.206,26 € 20.982,63 € 338.388,89 Totaal

€ 140.000,00 € 215.000,00 € 15.000,00

€ 370.000,00

Uw totale vermogen in 2011 is € ‐31.611,11  Als uw omstandigheden niet wijzigen, ontwikkelt uw vermogen zich in de toekomst als volgt: 

Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen  en daarna bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

4


_

Wat zijn uw woonlasten?  Voor de meeste mensen zijn uitgaven aan huur of hypotheek de grootste vaste lasten. Het is belangrijk  dat uw woonlasten passen bij uw inkomen. Er bestaat daarom een gedragscode voor aanbieders van  hypotheken. In die gedragscode zijn regels vastgelegd over de maximale hoogte van uw maandlasten ten  opzichte van uw inkomen. Ook de maximale hoogte van de schuld is in de gedragscode vastgelegd.  Op basis van uw inkomen, bezittingen en gedragscode zijn uw maximale woonlasten per maand €  1.794,54  Uw woonlasten per maand in 2011 zijn € 87,50  U heeft dus lagere maandlasten dan de norm. Het verschil is € 1.707,04  Hieronder ziet u de betaalbaarheidgrafiek die u in rood het verloop van de maandelijkse woonlasten  toont in de loop der jaren. De grijze lijn geeft aan welke woonlasten maximaal nog verantwoord zouden  zijn. Zitten uw woonlasten onder de lijn, dan zijn uw woonlasten verantwoord. Komen uw woonlasten  boven de lijn uit, dan zou u in dat jaar een onverantwoord hoge woonlast kunnen hebben. 

Op basis van uw inkomen, bezittingen en gedragscode is de maximale hoogte van uw woningschuld €  309.189,99  Uw woningschuld in 2011 is € 230.000,00  U heeft dus een lagere woningschuld dan de norm. Het verschil is € 79.189,99 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

5


_

Wat zijn uw inkomsten en uitgaven als u met pensioen gaat?  Een van de gebeurtenissen met een grote invloed op uw financiële situatie is uw pensionering. Uw  financiële situatie tijdens uw pensioen lichten we hieronder toe.  We gaan er vooralsnog van uit dat u met pensioen gaat als u 65 bent. Hieronder ziet u waar het jaarlijkse  inkomen van uw huishouden uit bestaat als u 66 bent. Dit is uw bruto inkomen, wat betekent dat u over  een deel hiervan nog belasting moet betalen.  Soort inkomen Salaris Sandra Schadeherstel mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek Pensioen Henk KPN vanaf 65 ‐ Te bereiken pensioen Pensioen Henk vanaf 65 (vorige WG) ‐ Te bereiken pensioen Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering AOW Zorgtoeslag Totaal bruto jaarinkomen

Bedrag € 18.000,00 € 12.000,00 € 2.500,00 € 409,79 € 1.395,00 € 9.471,00 € 263,75 € 44.039,53

Uw gemiddeld bruto maandinkomen in 2045 is € 3.669,96 Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan uit belasting, vaste lasten en overige  uitgaven. Uw uitgaven als u 66 bent, zijn:  Soort uitgave Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Betaalde rente Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Betaalde rente Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomstenbelasting Totaal jaaruitgaven

Bedrag € 409,79 € 6.300,00 € 1.050,00 € 1.395,00 € 1.553,25 € 4.585,34 € 15.293,37

Uw gemiddelde uitgaven per maand in 2045 zijn € 1.274,45 Het bedrag dat overblijft als al deze lasten, belasting en kosten van levensonderhoud zijn betaald noemen  we het resterend budget.  Totaal bruto jaarinkomen Totaal jaaruitgaven Levensonderhoud Totaal resterend budget per jaar

€ 44.039,53 € 15.293,37 € 24.000,00 € 4.746,16

Uw gemiddeld resterend budget per maand in 2045 als u 66 bent, is € 395,51  In het scenario langleven is uw gemiddeld resterend budget in 2011 per maand € 395,51  Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

6


_

U heeft in uw pensioenperiode dus hetzelfde resterend budget. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

7


_

Ontwikkeling van uw resterend budget in de tijd  Hiervoor hebben we uw resterend budget uitgewerkt voor de jaren 2011 en 2045, als u 66 bent. Uw  resterend budget kan echter elk jaar wijzigen. Dat kan vele oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld  wijzigingen in belastingwetgeving of sociale voorzieningen. Het is niet mogelijk om alle wijzigingen in uw  inkomen te voorspellen. Het is wel mogelijk om het wijzigen van uw inkomen door het bereiken van een  bepaalde leeftijd of het opbouwen van een bepaald vermogen in te schatten. We doen dat op basis van  de nu geldende wetgeving. Hieronder ziet u in een grafiek weergegeven hoe wij verwachten dat uw  resterend budget zal ontwikkelen: 

Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen  en daarna bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

8


_

Wat als u komt te overlijden?  Hieronder ziet u waar het jaarlijkse inkomen van uw huishouden uit bestaat in 2013 als u onverhoopt  komt te overlijden per 1 januari 2012. Dit is het bruto inkomen van uw nabestaanden, wat betekent dat zij  over een deel hiervan nog belasting moet betalen.  Soort inkomen Salaris Sandra Schadeherstel mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek Pensioen Henk KPN vanaf 65 ‐ Partner pensioen Pensioen Henk vanaf 65 (vorige WG) ‐ Partner pensioen Pensioen Henk KPN vanaf 65 ‐ Wezenpensioen Pensioen Henk vanaf 65 (vorige WG) ‐ Wezenpensioen Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering ANW uitkering Kinderbijslag Kindgebonden budget Totaal bruto jaarinkomen

Bedrag € 18.000,00 € 6.000,00 € 1.750,00 € 2.400,00 € 700,00 € 159,14 € 1.395,00 € 11.460,90 € 1.768,82 € 728,12 € 44.361,98

Uw gemiddeld bruto maandinkomen in 2013 is € 3.696,83 Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan uit belasting, vaste lasten, en  overige uitgaven. Uw uitgaven in 2013 zijn:  Soort uitgave Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Betaalde rente Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Betaalde rente Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Betaalde rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing Spaarpolis Sandra Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomstenbelasting Totaal jaaruitgaven

Bedrag € 159,14 € 6.831,04 € 8.400,00 € 1.050,00 € 3.548,11 € 544,56 € 2.507,30 € 8.328,64 € 31.368,79

Uw gemiddelde uitgaven per maand in 2013 zijn € 2.614,07 Het bedrag dat overblijft als al deze lasten, belasting en kosten van levensonderhoud zijn betaald noemen  we het resterend budget.  Totaal bruto jaarinkomen Totaal jaaruitgaven Levensonderhoud Totaal resterend budget per jaar

€ 44.361,98 € 31.368,79 € 24.000,00 € ‐11.006,81

In dit scenario is uw resterend budget per maand in 2013 € ‐917,23  Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

9


_

In het scenario langleven is uw gemiddeld resterend budget in 2011 per maand € 535,19  Het huishouden heeft in deze situatie dus een lager resterend budget. Het verschil is € 1.452,42  Let op: Hierboven staat het resterend budget van uw  nabestaanden weergegeven voor 2013. Uw resterend  budget kan echter wijzigen. Hiernaast ziet u in een  grafiek weergegeven hoe wij verwachten dat het  resterend budget zal ontwikkelen. 

Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen  en daarna bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

10


_

Wat als uw partner komt te overlijden?  Hieronder ziet u waar het jaarlijkse inkomen van uw huishouden uit bestaat in 2013 als uw partner  onverhoopt komt te overlijden per 1 januari 2012. Dit is uw bruto inkomen, wat betekent dat u over een  deel hiervan nog belasting moet betalen.  Soort inkomen Salaris Henk KPN de heer Henk van der Horst Pensioen Sandra vanaf 65 (vorige WG) ‐ Partner pensioen Pensioen Sandra vanaf 65 (vorige WG) ‐ Wezenpensioen Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering ANW uitkering Kinderbijslag Kindgebonden budget Totaal bruto jaarinkomen

Bedrag € 46.656,00 € 700,00 € 280,00 € 159,14 € 2.590,59 € 3.438,12 € 1.768,82 € 727,34 € 56.320,01

Uw gemiddeld bruto maandinkomen in 2013 is € 4.693,33 Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan uit belasting, vaste lasten, en  overige uitgaven. Uw uitgaven in 2013 zijn:  Soort uitgave Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Betaalde rente Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Betaalde rente Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Betaalde rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomstenbelasting Totaal jaaruitgaven

Bedrag € 159,14 € 6.831,04 € 8.400,00 € 1.050,00 € 3.548,11 € 2.590,59 € 6.680,99 € 29.259,88

Uw gemiddelde uitgaven per maand in 2013 zijn € 2.438,32 Het bedrag dat overblijft als al deze lasten, belasting en kosten van levensonderhoud zijn betaald noemen  we het resterend budget.  Totaal bruto jaarinkomen Totaal jaaruitgaven Levensonderhoud Totaal resterend budget per jaar

€ 56.320,01 € 29.259,88 € 24.000,00 € 3.060,14

In dit scenario is uw resterend budget per maand in 2013 € 255,01  In het scenario langleven is uw gemiddeld resterend budget in 2011 per maand € 535,19 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

11


_

Het huishouden heeft in deze situatie dus een lager resterend budget. Het verschil is € 280,17  Let op: Hierboven staat het resterend budget van uw  nabestaanden weergegeven voor 2013. Uw resterend  budget kan echter wijzigen. Hiernaast ziet u in een  grafiek weergegeven hoe wij verwachten dat het  resterend budget zal ontwikkelen. 

Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen  en daarna bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

12


_

Wat als u arbeidsongeschikt wordt?  Hieronder ziet u waar het jaarlijkse inkomen van uw huishouden uit bestaat in 2013 als u  arbeidsongeschikt zou raken per 1 januari 2012. Dit is uw bruto inkomen, wat betekent dat u over een  deel hiervan nog belasting moet betalen. We gaan er hierbij van uit dat u voor 50% arbeidsongeschikt  bent en dat u voor 50% in staat bent om salaris dat u eventueel zou kunnen verdienen uit werk, ook  daadwerkelijk te verdienen.  Soort inkomen Salaris Henk KPN de heer Henk van der Horst Salaris Sandra Schadeherstel mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Kinderbijslag Zorgtoeslag WULBZ uitkering Totaal bruto jaarinkomen

Bedrag € 11.664,00 € 18.000,00 € 159,14 € 1.395,00 € 2.590,59 € 1.768,82 € 242,45 € 34.992,00 € 70.811,99

Uw gemiddeld bruto maandinkomen in 2013 is € 5.901,00 Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan uit belasting, vaste lasten, en  overige uitgaven. Uw uitgaven in 2013 zijn:  Soort uitgave Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Betaalde rente Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Betaalde rente Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Betaalde rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing Spaarpolis Sandra Beleggingsverzekering Hypotheek Parklaan Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomstenbelasting Totaal jaaruitgaven

Bedrag € 159,14 € 6.831,04 € 12.900,00 € 1.050,00 € 3.548,11 € 544,56 € 2.000,00 € 1.395,00 € 2.590,59 € 10.698,11 € 41.716,56

Uw gemiddelde uitgaven per maand in 2013 zijn € 3.476,38 Het bedrag dat overblijft als al deze lasten, belasting en kosten van levensonderhoud zijn betaald noemen  we het resterend budget.  Totaal bruto jaarinkomen Totaal jaaruitgaven Levensonderhoud Totaal resterend budget per jaar

€ 70.811,99 € 41.716,56 € 24.000,00 € 5.095,44

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

13


_

In dit scenario is uw resterend budget per maand in 2013 € 424,62  In het scenario langleven is uw gemiddeld resterend budget in 2011 per maand € 535,19  Het huishouden heeft in deze situatie dus een lager resterend budget. Het verschil is € 110,57  Let op: Hierboven staat het resterend budget  weergegeven voor 2013. Uw resterend budget blijft  echter niet de hele periode van arbeidsongeschiktheid  gelijk. Dit komt doordat de sociale voorziening bij  arbeidsongeschiktheid verschillende fases heeft.  Hiernaast ziet u in een grafiek weergegeven hoe wij  verwachten dat uw resterend budget zal ontwikkelen. 

Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen  en daarna bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager. 

Wat als u meer of minder arbeidsongeschikt bent?  De wet‐ en regelgeving bij arbeidsongeschiktheid is heel uitgebreid. Er zijn veel verschillende vormen van  uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid is sterk afhankelijk van hoe  ernstig u arbeidsongeschikt bent en van hoeveel inkomen u zelf nog uit werk kunt verdienen. Uw inkomen  per maand in het voorbeeld hierboven is dan ook niet uw inkomen in ieder geval van mate van  arbeidsongeschiktheid.  Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80% arbeidsongeschikt of meer), een situatie waarin u dus helemaal  niet meer kunt werken, is uw resterend budget hoger dan in het geval dat u 35 % arbeidsongeschikt bent  en het u niet lukt zelf geld te verdienen uit werk. Meer uitleg over de regels rond arbeidsongeschiktheid vindt u in de woordenlijst bij dit rapport. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

14


_

Wat als uw partner arbeidsongeschikt wordt?  Hieronder ziet u waar het jaarlijkse inkomen van uw huishouden uit bestaat in 2013 als uw partner  arbeidsongeschikt zou raken per 1 januari 2012. Dit is uw bruto inkomen, wat betekent dat u over een  deel hiervan nog belasting moet betalen. We gaan er van uit dat uw partner voor 50% arbeidsongeschikt  is en voor 50% in staat is om het salaris dat nog uit werk verdiend kan worden, ook daadwerkelijk te  verdienen.  Soort inkomen Salaris Henk KPN de heer Henk van der Horst Salaris Sandra Schadeherstel mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Kinderbijslag Zorgtoeslag WULBZ uitkering Totaal bruto jaarinkomen

Bedrag € 46.656,00 € 4.500,00 € 159,14 € 1.395,00 € 2.590,59 € 1.768,82 € 242,45 € 13.500,00 € 70.811,99

Uw gemiddeld bruto maandinkomen in 2013 is € 5.901,00 Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan uit belasting, vaste lasten, en  overige uitgaven. Uw uitgaven in 2013 zijn:  Soort uitgave Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Betaalde rente Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Betaalde rente Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Betaalde rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing Spaarpolis Sandra Beleggingsverzekering Hypotheek Parklaan Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomstenbelasting Totaal jaaruitgaven

Bedrag € 159,14 € 6.831,04 € 12.900,00 € 1.050,00 € 3.548,11 € 544,56 € 2.000,00 € 1.395,00 € 2.590,59 € 11.804,53 € 42.822,97

Uw gemiddelde uitgaven per maand in 2013 zijn € 3.568,58 Het bedrag dat overblijft als al deze lasten, belasting en kosten van levensonderhoud zijn betaald noemen  we het resterend budget.  Totaal bruto jaarinkomen Totaal jaaruitgaven Levensonderhoud Totaal resterend budget per jaar

€ 70.811,99 € 42.822,97 € 24.000,00 € 3.989,02

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

15


_

In dit scenario is uw resterend budget per maand in 2013 € 332,42  In het scenario langleven is uw gemiddeld resterend budget in 2011 per maand € 535,19  Het huishouden heeft in deze situatie dus een lager resterend budget. Het verschil is € 202,77  Let op: Hierboven staat uw resterend bedrag  weergegeven voor 2013. Uw resterend budget blijft  echter niet de hele periode van arbeidsongeschiktheid  gelijk. Dit komt doordat de sociale voorziening bij  arbeidsongeschiktheid verschillende fases heeft.  Hiernaast ziet u in een grafiek weergegeven hoe wij  verwachten dat uw resterend budget zal ontwikkelen. 

Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen  en daarna bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager. 

Wat als uw partner meer of minder arbeidsongeschikt is?  De wet‐ en regelgeving bij arbeidsongeschiktheid is heel uitgebreid. Er zijn veel verschillende vormen van  uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid is sterk afhankelijk van hoe  ernstig u arbeidsongeschikt bent en van hoeveel inkomen u zelf nog uit werk kunt verdienen. Uw inkomen  per maand in het voorbeeld hierboven is dan ook niet uw inkomen in ieder geval van mate van  arbeidsongeschiktheid.  Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80% arbeidsongeschikt of meer), een situatie waarin uw partner dus  helemaal niet meer kan werken, is uw resterend budget hoger dan in het geval dat uw partner 35 %  arbeidsongeschikt is en het uw partner niet lukt zelf geld te verdienen uit werk. Meer uitleg over de regels rond arbeidsongeschiktheid vindt u in de woordenlijst bij dit rapport. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

16


_

Wat als u werkloos wordt?  Hieronder kunt u zien waar het jaarlijkse inkomen van uw huishouden uit bestaat in 2013 als u helaas  door omstandigheden werkloos zou worden per 1 januari 2012. Dit is uw bruto inkomen, wat betekent  dat u over een deel hiervan nog belasting moet betalen.  Soort inkomen Salaris Sandra Schadeherstel mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Kinderbijslag Kindgebonden budget Zorgtoeslag WW uitkering Totaal bruto jaarinkomen

Bedrag € 18.000,00 € 159,14 € 1.395,00 € 620,65 € 1.768,82 € 1.466,00 € 1.752,00 € 8.008,39 € 33.169,99

Uw gemiddeld bruto maandinkomen in 2013 is € 2.764,17 Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan uit belasting, vaste lasten, en  overige uitgaven. Uw uitgaven in 2013 zijn:  Soort uitgave Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Betaalde rente Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Betaalde rente Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Betaalde rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing Spaarpolis Sandra Beleggingsverzekering Hypotheek Parklaan Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Totaal jaaruitgaven

Bedrag € 159,14 € 6.831,04 € 12.900,00 € 1.050,00 € 3.548,11 € 544,56 € 2.000,00 € 1.395,00 € 620,65 € 29.048,50

Uw gemiddelde uitgaven per maand in 2013 zijn € 2.420,71 Het bedrag dat overblijft als uw uitgaven en kosten voor levensonderhoud zijn betaald, noemen we het  resterend budget.  Totaal bruto jaarinkomen Totaal jaaruitgaven Levensonderhoud Totaal resterend budget per jaar

€ 33.169,99 € 29.048,50 € 24.000,00 € ‐19.878,51

In dit scenario is uw resterend budget per maand in 2013 € ‐1.656,54  In het scenario langleven is uw gemiddeld resterend budget in 2011 per maand € 535,19  Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

17


_

Het huishouden heeft in deze situatie dus een lager resterend budget. Het verschil is € 14.448,44 

Let op: Hierboven staat het resterend budget  weergegeven voor 2013. Uw resterend budget blijft  echter niet de hele periode van werkloosheid gelijk.  Dit komt doordat de sociale voorziening bij  werkloosheid verschillende fases heeft. Hiernaast ziet  u in een grafiek weergegeven hoe wij verwachten dat  uw resterend budget zal ontwikkelen. 

Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen  en daarna bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

18


_

Wat als uw partner werkloos wordt?  Hieronder kunt u zien waar het jaarlijkse inkomen van uw huishouden uit bestaat in 2013 als uw partner  helaas door omstandigheden werkloos zou worden per 1 januari 2012. Dit is uw bruto inkomen, wat  betekent dat u over een deel hiervan nog belasting moet betalen.  Soort inkomen Salaris Henk KPN de heer Henk van der Horst Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering Kinderbijslag Kindgebonden budget Zorgtoeslag WW uitkering Totaal bruto jaarinkomen

Bedrag € 46.656,00 € 159,14 € 160,88 € 2.590,59 € 1.768,82 € 1.208,64 € 1.115,80 € 2.075,86 € 55.735,73

Uw gemiddeld bruto maandinkomen in 2013 is € 4.644,64 Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan uit belasting, vaste lasten, en  overige uitgaven. Uw uitgaven in 2013 zijn:  Soort uitgave Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Betaalde rente Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Betaalde rente Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Betaalde rente Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing Spaarpolis Sandra Beleggingsverzekering Hypotheek Parklaan Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering Inkomstenbelasting Totaal jaaruitgaven

Bedrag € 159,14 € 6.831,04 € 12.900,00 € 1.050,00 € 3.548,11 € 544,56 € 2.000,00 € 160,88 € 2.590,59 € 6.150,87 € 35.935,20

Uw gemiddelde uitgaven per maand in 2013 zijn € 2.994,60 Het bedrag dat overblijft als uw uitgaven en kosten voor levensonderhoud zijn betaald, noemen we het  resterend budget.  Totaal bruto jaarinkomen Totaal jaaruitgaven Levensonderhoud Totaal resterend budget per jaar

€ 55.735,73 € 35.935,20 € 24.000,00 € ‐4.199,46

In dit scenario is uw resterend budget per maand in 2013 € ‐349,96  Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

19


_

In het scenario langleven is uw gemiddeld resterend budget in 2011 per maand € 535,19  Het huishouden heeft in deze situatie dus een lager resterend budget. Het verschil is € 13.141,85 

Let op: Hierboven staat het resterend budget  weergegeven voor 2013. Uw resterend budget blijft  echter niet de hele periode van werkloosheid gelijk.  Dit komt doordat de sociale voorziening bij  werkloosheid verschillende fases heeft. Hiernaast ziet  u in een grafiek weergegeven hoe wij verwachten dat  uw resterend budget zal ontwikkelen. 

Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen  en daarna bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

20


_

BIJLAGEN Inventarisatiegegevens  Personen  Naam:  de heer Henk van der Horst  Geboortedatum:  12‐2‐1979  Pensioen datum:  1‐2‐2044  Geslacht:  Man  E‐mail adres:  henk@geenmail.nl  Burgerlijke staat:  Getrouwd  Adres:  Parklaan 10  Postcode:  1234 AB  Woonplaats:  Haarlem  Land:  Netherlands  Telefoonnummer:  023‐9876543  Opleidingsniveau:  MBO  Beleggings risicoprofiel:  Neutraal  Verwachte leeftijd:  85  Kortingsjaren AOW:  0  Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen en daarna  bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager.     Naam:  mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek  Geboortedatum:  23‐3‐1982  Pensioen datum:  1‐3‐2047  Geslacht:  Vrouw  E‐mail adres:  sandra@geenmail.nl  Adres:  Parklaan 10  Postcode:  1234 AB  Woonplaats:  Haarlem  Land:  Netherlands  Opleidingsniveau:  MBO  Beleggings risicoprofiel:  Geen risico  Verwachte leeftijd:  85  Kortingsjaren AOW:  0  Hier staat geen tekst of een door u persoonlijk geschreven tekst. U kunt ook een standaardtekst invoegen en daarna  bewerken. Standaardteksten formuleert u zelf in de Figlo Manager.     Naam:  Geboortedatum:  Geslacht:  Adres:  Postcode:  Woonplaats:  Land:  Opleidingsniveau: 

Samantha van der Horst  15‐4‐2006  Vrouw  Parklaan 10  1234 AB  Haarlem  Netherlands  MBO 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

21


_

Kortingsjaren AOW:  De oudste van het stel.     Naam:  Geboortedatum:  Geslacht:  Adres:  Postcode:  Woonplaats:  Land:  Opleidingsniveau:  Kortingsjaren AOW:  Dit is de jongste van de twee. 

Roos van der Horst  27‐9‐2007  Vrouw  Parklaan 10  1234 AB  Haarlem  Netherlands  MBO 

 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

22


_

Werk Omschrijving:  Kaarthouder:  Fulltime of parttime:  Werkgever:  Datum in dienst:  Datum uit dienst:  Bruto jaarsalaris:  Jaarlijkse onkostenvergoeding:  Henk is werkzaam als projectleider.     Omschrijving:  Kaarthouder:  Fulltime of parttime:  Werkgever:  Datum in dienst:  Datum uit dienst:  Bruto jaarsalaris:  Jaarlijkse onkostenvergoeding:  Sandra is werkzaam op de marketing afdeling. 

Salaris Henk KPN  de heer Henk van der Horst  Fulltime  KPN  1‐1‐2005  1‐2‐2044  € 46.656,00  € 0,00 

Salaris Sandra Schadeherstel  mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek  60%  Focwa Schadeherstel  1‐1‐2008  1‐3‐2047  € 18.000,00  € 0,00 

 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

23


_

Pensioen Omschrijving:  Kaarthouder:  Pensioendatum:  Uitkering:  Frequentie:  Indicatie pensioen uitkering:  Jaarlijkse eigen bijdrage:  Partnerpensioen voor pensioendatum per jaar:  Partnerpensioen na pensioendatum per jaar:  Wezenpensioen voor pensioendatum:  Wezenpensioen na pensioendatum:  Maximum leeftijd wezenpensioen: 

Pensioen Henk KPN Vanaf 65  de heer Henk van der Horst  1‐2‐2044  € 0,00  Jaarlijks  € 12.000,00  € 0,00  € 6.000,00  € 6.000,00  € 1.200,00  € 1.200,00  21 

     Omschrijving:  Kaarthouder:  Pensioendatum:  Uitkering:  Frequentie:  Einddatum uitkering:  Partnerpensioen voor pensioendatum per jaar:  Partnerpensioen na pensioendatum per jaar:  Wezenpensioen voor pensioendatum:  Wezenpensioen na pensioendatum:  Maximum leeftijd wezenpensioen: 

Pensioen Henk Vanaf 62 Tot 65 (Vorige WG)  de heer Henk van der Horst  1‐2‐2041  € 1.000,00  Jaarlijks  1‐2‐2044  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  21 

     Omschrijving:  Kaarthouder:  Pensioendatum:  Uitkering:  Frequentie:  Partnerpensioen voor pensioendatum per jaar:  Partnerpensioen na pensioendatum per jaar:  Wezenpensioen voor pensioendatum:  Wezenpensioen na pensioendatum:  Maximum leeftijd wezenpensioen: 

Pensioen Henk Vanaf 65 (Vorige WG)  de heer Henk van der Horst  1‐2‐2044  € 2.500,00  Jaarlijks  € 1.750,00  € 1.750,00  € 350,00  € 350,00  21 

     Omschrijving:  Kaarthouder:  Pensioendatum:  Uitkering: 

Pensioen Sandra Vanaf 65 (Vorige WG)  mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek  1‐3‐2047  € 0,00 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

24


_

Frequentie:  Indicatie pensioen uitkering:  Jaarlijkse eigen bijdrage:  Partnerpensioen voor pensioendatum per jaar:  Partnerpensioen na pensioendatum per jaar:  Wezenpensioen voor pensioendatum:  Wezenpensioen na pensioendatum:  Maximum leeftijd wezenpensioen: 

Jaarlijks € 1.000,00  € 0,00  € 700,00  € 700,00  € 140,00  € 140,00  21 

    

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

25


_

Onroerende zaak  Omschrijving:  Kaarthouder:  Aankoopdatum:  Aankoopprijs:  Economische waarde:  Verkoopprijs:  WOZ‐waarde:  Executiewaarde:  De opgegeven WOZ waarde is van 01‐01‐2010 

Woning Parklaan  de heer Henk van der Horst  1‐1‐2004  € 195.000,00  € 285.000,00  € 285.000,00  € 275.000,00  € 245.000,00 

    

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

26


_

Financieel product  Omschrijving:  Kaarthouder:  Waarde per 1 januari:  Rente:  Dividend:  Waardegroei percentage:  Dividend en rente herbeleggen:  Percentage aankoopkosten:  Percentage verkoopkosten:  Sector:  Regio:  Thema: 

Robeco Beleggingsfonds  de heer Henk van der Horst  € 15.000,00  0%  0%  7%  Ja  0%  0%  Geen  Geen  Geen 

  Omschrijving:  Kaarthouder:  Waarde per 1 januari:  Rente:  Dividend en rente herbeleggen:  Percentage aankoopkosten:  Percentage verkoopkosten:  Aanbieder:  Rekeningnummer: 

Internetspaarrekening ASN Bank  de heer Henk van der Horst  € 5.000,00  3%  Ja  0%  0%  ASN Bank  123456789 

 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

27


_

Verzekeringen Omschrijving:  Omschrijving:  Aantal verzekerde personen:  Verzekerd persoon:  Startdatum verzekering:  Einddatum verzekering:  Premie:  Frequentie:  Einddatum premiebetaling:  Verzekerde som bij leven:  Rente:  Aanbieder:  Dekking bij overlijden:  Verzekerde som bij overlijden:  Percentage annuïtaire daling:  Percentage waardeverzekering: 

Spaarpolis Sandra  mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek  Een  mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek  1‐1‐1998  1‐1‐2018  € 45,38  Maandelijks  1‐1‐2018  € 16.000,00  5%  De Amersfoortse  % Opgebouwde waarde verzekering  0,00  6,00  90,00 

  Omschrijving:  Omschrijving:  Aantal verzekerde personen:  Verzekerd persoon:  Verzekerd persoon 2:  Startdatum verzekering:  Einddatum verzekering:  Premie:  Frequentie:  Einddatum premiebetaling:  Verzekerde som bij leven:  Rente:  Doel:  Aanbieder:  Dekking bij overlijden:  Verzekerde som bij overlijden:  Percentage annuïtaire daling:  Percentage waardeverzekering: 

Beleggingsverzekering Hypotheek Parklaan  de heer Henk van der Horst  Twee  de heer Henk van der Horst  mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek  1‐1‐2004  1‐1‐2034  € 2.000,00  Jaarlijks  1‐1‐2034  € 110.000,00  6%  Aflossen Hypotheek Parklaan 2034  Westland Utrecht  Gelijkblijvend  75.000,00  6,00  100,00 

 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

28


_

Uitgaven Omschrijving:  Levensonderhoud Voor Hele Gezin  Kaarthouder:  de heer Henk van der Horst  Startdatum:  5‐7‐2011  Bedrag:  € 2.000,00  Frequentie:  Maandelijks  De kosten van levensonderhoud voor het gehel gezin bedragen € 2.000 per maand.    

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

29


_

Schulden Omschrijving:  Kaarthouder:  Startdatum:  Einddatum:  Hoofdsom:  Jaarlijks rentepercentage:  Doel:  Onroerende zaak: 

  Omschrijving:  Kaarthouder:  Startdatum:  Einddatum:  Hoofdsom:  Jaarlijks rentepercentage:  Doel:  Onroerende zaak: 

  Omschrijving:  Kaarthouder:  Startdatum:  Einddatum:  Hoofdsom:  Jaarlijks rentepercentage:  Doel:  Onroerende zaak: 

Annuïtaire Lening Nieuwe  de heer Henk van der Horst  31‐12‐2011  31‐12‐2034  € 140.000,00  5%  Eigen woning  Geen 

Hypotheek Parklaan 2034  de heer Henk van der Horst  1‐1‐2004  € 215.000,00  6%  Eigen woning  Geen 

Hypotheek Badkamer 2037  de heer Henk van der Horst  1‐5‐2007  € 15.000,00  7%  Eigen woning  Woning Parklaan 

 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

30


_

Cijferoverzicht inkomen en vermogen  Hieronder ziet u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en de bezittingen en schulden per jaar. Deze  bedragen vormen de basis voor uw resterend budget en netto vermogenspositie. Deze bedragen zijn van  toepassing voor uw huidige situatie bij ongewijzigde omstandigheden.  Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Leeftijd cliënt 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Leeftijd partner 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Totaal inkomsten 210352 70706 70812 70911 70884 70855 70825 86877 70970 71196 71160 71165 71163 70533 69704 68875 68882 68890 68897 68905 68913 68921 68929 178938 68947 68956 68965 68975 68985 68995 69922 70017 70028 46186 44040 44026 37078 35663 35645 35625 35603 35580 35554 35526 35495 35462 35425 35386 35343 35296

Totaal Levensonderhoud uitgaven 32849 24000 40294 24000 40390 24000 40528 24000 40674 24000 40828 24000 40991 24000 40617 24000 40798 24000 42272 24000 42473 24000 42685 24000 42908 24000 43177 24000 43459 24000 43721 24000 43998 24000 44290 24000 44598 24000 44923 24000 45266 24000 45628 24000 46011 24000 151197 24000 30367 24000 30376 24000 30122 24000 30131 24000 30141 24000 29690 24000 28214 24000 27249 24000 25939 24000 16556 24000 15293 24000 15173 24000 13015 24000 12702 24000 12875 24000 13059 24000 13256 24000 13465 24000 13688 24000 13926 24000 14179 24000 14450 24000 14738 24000 15046 24000 15374 24000 15724 24000

Resterend budget 153503 6412 6422 6383 6209 6027 5834 22260 6172 4924 4687 4481 4255 3356 2245 1154 884 600 299 ‐18 ‐354 ‐708 ‐1082 3741 14580 14580 14844 14844 14844 15305 17709 18768 20089 5630 4746 4854 64 ‐1040 ‐1231 ‐1434 ‐1652 ‐1885 ‐2134 ‐2400 ‐2684 ‐2988 ‐3313 ‐3660 ‐4031 ‐4428

Bezittingen 31/12 338389 344178 350310 356805 363685 370973 378695 366452 373527 381038 389014 397483 406476 416026 426167 436937 448375 460524 473427 487132 501690 517153 533579 371249 376880 382893 389314 396172 403497 411320 419677 428604 438142 448331 459218 470851 483280 496563 510757 525927 542140 559467 577988 597784 618945 641565 665745 691595 719230 748775

Schulden 31/12 370000 366621 363073 359347 355435 351328 347015 342487 337732 332740 327497 321993 316214 310145 303773 297083 290058 282681 274936 266804 258265 249299 239885 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

Totaal netto  vermogen ‐31611 ‐22443 ‐12763 ‐2543 8249 19645 31679 23965 35794 48299 61517 75490 90262 105880 122394 139854 158318 177843 198491 220328 243424 267854 293694 251249 256880 262893 269314 276172 283497 291320 299677 308604 318142 328331 339218 350851 363280 376563 390757 405927 422140 439467 457988 477784 498945 521565 545745 571595 599230 628775

31


_

Detailoverzicht per jaar  Hieronder ziet u uw inkomsten, uitgaven en vermogen voor enkele jaren in detail weergegeven. Dit  overzicht toont de details voor uw huidige situatie bij ongewijzigde omstandigheden. 

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

32


_

Leeftijd: Leeftijd partner: Inkomsten

__AOW __AOW partner __Beleggingsverzekering Hypotheek Parklaan __Spaarpolis Sandra __Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente __Salaris Henk KPN __Salaris Sandra Schadeherstel __Kinderbijslag __Kindgebonden budget __Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing __Pensioen Henk vanaf 62 tot 65 (vorige WG) ‐ Te bereiken pensioen __Pensioen Henk KPN vanaf 65 ‐ Te bereiken pensioen __Pensioen Henk vanaf 65 (vorige WG) ‐ Te bereiken pensioen __Pensioen Sandra vanaf 65 (vorige WG) ‐ Te bereiken pensioen __Zorgtoeslag __Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering __Vergoeding inhoudingsplichtige zorgverzekering partner Uitgaven

__Beleggingsverzekering Hypotheek Parklaan __Spaarpolis Sandra __Internetspaarrekening ASN Bank ‐ Ontvangen rente __Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Betaalde rente __Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Betaalde rente __Annuïtaire lening nieuwe ‐ Betaalde rente __Inkomstenbelasting __Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing __Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Aflossing __Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering __Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering partner Verwachte inkomsten/uitgaven Kosten voor levensonderhoud

__Levensonderhoud voor hele gezin Resterend budget Bezittingen

__Beleggingsverzekering Hypotheek Parklaan __Spaarpolis Sandra __Robeco Beleggingsfonds __Woning Parklaan __Internetspaarrekening ASN Bank Schulden

__Annuïtaire lening nieuwe ‐ Aflossing __Hypotheek Parklaan 2034 ‐ Aflossing __Hypotheek Badkamer 2037 ‐ Aflossing Vermogenssaldo

2011 32 29 210352 0

2012 33 30 70706 0

2044 65 62 46186 8682

2045 66 63 44040 9471

2046 67 64 44026 9471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

155

398

410

422

46656

46656

3888

0

0

18000

18000

18000

18000

18000

1560

1643

0

0

0

0

0

0

0

0

140000

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

11000

12000

12000

0

0

2292

2500

2500

0

0

0

0

0

0

266

147

264

238

2591

2591

301

0

0

1395 32849 2000

1395 40294 2000

1395 16556 0

1395 15293 0

1395 15173 0

545

545

0

0

0

150

155

398

410

422

12900

12900

6300

6300

6300

1050

1050

1050

1050

1050

0

7000

0

0

0

12219

9280

5683

4585

4452

0

3379

0

0

0

0

0

0

0

0

2591

2591

1730

1553

1553

1395 177503 24000 24000 153503 338389 20983

1395 30412 24000 24000 6412 344178 24362

1395 29630 24000 24000 5630 448331 0

1395 28746 24000 24000 4746 459218 0

1395 28854 24000 24000 4854 470851 0

11206

12338

0

0

0

16050

17174

149672

160149

171359

285000

285000

285000

285000

285000

5150 370000 140000

5304 366621 136621

13660 120000 0

14069 120000 0

14491 120000 0

215000

215000

105000

105000

105000

15000 ‐31611

15000 ‐22443

15000 328331

15000 339218

15000 350851

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

33


_

Ondertekening We hebben dit overzicht met de grootste zorg voor u samengesteld.  Mocht er iets niet duidelijk voor u zijn, dan vragen we u om contact met ons op te nemen. Anders  verzoeken we u uw handtekening te plaatsen op de lijn onderaan deze pagina.  Door uw handtekening te zetten op de lijn hieronder verklaart u het volgende: 

   

Ik heb dit overzicht doorgenomen  Ik heb het overzicht begrepen  De gegevens die vermeld staan bij de inventarisatiegegevens zijn correct, met uitzondering van  wat ik bij de toelichting hieronder heb aangegeven.  Ik herken mij in de omschrijvingen die over mij worden gegeven, met uitzondering van wat ik bij  de toelichting hieronder heb aangegeven. 

Het plaatsen van uw handtekening is geen opdracht tot verdere dienstverlening.  Toelichting: 

de heer Henk van der Horst 

mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek 

Datum

................................................................. .................................................................

Handtekening

................................................................. .................................................................

Persoonlijk Financieel Overzicht van de heer Henk van der Horst en mevrouw Sandra van der Horst‐Bleek ‐ donderdag 11 augustus  2011 

34


_

Fiscaal/Sociale woordenlijst  In deze woordenlijst geven we een korte toelichting op enkele termen uit de fiscale en sociale wetgeving.  Bij veel wetten geldt dat er naast de hier beschreven regels nog overgangsregelingen en  uitzonderingssituaties zijn, die niet in deze tekst zijn opgenomen.  ANW  De Algemene NabestaandenWet (ANW) is een verzekering die nabestaanden voorziet van een  basisuitkering.  Vormen ANW  Als uw partner overlijdt heeft u recht op een ANW nabestaandenuitkering als u aan een paar  voorwaarden voldoet. Het maakt hierbij niet uit of u gehuwd was of ongehuwd samenwoonde. U heeft  recht op een uitkering ANW als u jonger bent dan 65, uw partner in Nederland woonde of werkte én 

  

als u samen een kind heeft dat jonger is dan 18 óf  als u voor 1 januari 1950 geboren bent óf  als u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent 

Als u als ouder of verzorger kinderen onder de 18 jaar verzorgt waarvan één ouder is overleden  (halfwezen), heeft u recht op een halfwezenuitkering. De halfwezenuitkering is een vast bedrag per  maand en niet afhankelijk van uw inkomen.  Als minderjarige kinderen geen ouders meer hebben, hebben ze recht op een wezenuitkering.  De ANW en inkomen  De nabestaandenuitkering die u ontvangt is wél afhankelijk van uw inkomen. Uitkeringen die u ontvangt  uit nabestaandenpensioen en lijfrentes die uw overleden partner had worden niet meegerekend. Als u  werkt of een pensioenuitkering van uw oud‐werkgever ontvangt, krijgt u mogelijk minder ANW uitkering.  Ook andere uitkeringen, zoals WW of WIA, worden volledig van uw uitkering afgetrokken. Als u meer dan  € 2.350,11 per maand verdient heeft u geen recht meer op nabestaandenuitkering.  Bij het berekenen van uw inkomen uit ANW hebben we rekening gehouden met uw overige inkomen. De  uitbetaling van ANW wordt verzorgd door de Sociale Verzekerings Bank. Meer informatie vindt u op  www.svb.nl  AOW  De Algemene OuderdomsWet (AOW) regelt het basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland  woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Als u van uw 15e tot uw 65ste levensjaar in Nederland heeft  gewoond, heeft u recht op een volledig pensioen. Indien u een tijd in het buitenland heeft gewoond,  ontvangt u mogelijk minder AOW.  Wanneer u alleen woont, ontvangt u meer AOW dan wanneer u de kosten van het huishouden deelt met  iemand. Woont u alleen, dan ontvangt u een bedrag van 70% van het netto minimumloon. Woont u  samen, dan ontvangt u een bedrag van 50% van het netto minimumloon. Een partner die ook 65 is  ontvangt ook 50% van het netto minimumloon, waardoor u samen 100% van het netto minimumloon  ontvangt.  Tot 1 januari 2015 ontvangt u naast uw eigen AOW een AOW toeslag voor partners die nog geen 65 jaar  Fiscaal/Sociale woordenlijst 

35


_

zijn. De toeslag is wel afhankelijk van het inkomen van uw partner. Als uw partner meer dan € 1.264,64  per maand verdient, heeft u geen recht meer op AOW partnertoeslag. Inkomsten uit uitkeringen worden  volledig afgetrokken van de AOW toeslag. Als uw partner meer dan € 701,49 per maand ontvangt aan  uitkeringen, dan ontvangt u geen AOW partnertoeslag meer.  Na 1 januari 2015 wordt de partnertoeslag afgeschaft.  Bij het berekenen van uw inkomen uit AOW hebben we rekening gehouden met uw financiële situatie en  die van uw partner. De uitbetaling van AOW wordt verzorgd door de Sociale Verzekerings Bank. Meer  informatie vindt u op www.svb.nl  Bijstand  Als u geen recht heeft op een bijzondere uitkering komt u eventueel in aanmerking komen voor een  bijstandsuitkering. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet u aan een paar  voorwaarden voldoen: 

     

U woont in Nederland.  U bent 18 jaar of ouder.  U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien.  U kunt geen beroep meer doen op een andere uitkering.  U bent niet gedetineerd.  Uw eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit. 

De bijstandsuitkering wordt verzorgd door het UWV. Meer informatie vindt u op www.uwv.nl  Box 1/ Box 3  De Nederlandse belastingwetgeving heeft een verdeling in zogeheten boxen. Er zijn drie verschillende  boxen. Iedere vorm van inkomsten, uitgaven en vermogen hoort volgens het belastingstelsel in één van  die boxen. Elke Box heeft eigen regels over hoe er over die zaken belasting wordt geheven. De meeste  personen krijgen te maken met box 1 en box 3. 

  

Box 1 kent regels over inkomsten, uitgaven en vermogen die te maken hebben met loon en eigen  woning (een koopwoning die uw hoofdverblijf is).  Box 3 kent regels over bijvoorbeeld inkomsten en uitgaven over spaartegoeden en schulden en  woningen waar u niet zelf in woont.  Met vermogensrendementsheffing wordt de belasting bedoeld die u betaalt over uw inkomsten  in Box 3. Om de hoogte van de belasting te bepalen, wordt gekeken naar uw totale vermogen in  een jaar. Uw vermogen zijn uw spaartegoeden, waardes van verzekeringen, schulden, woningen  en ander vastgoed en een aantal andere bezittingen. Soms zijn bezittingen zoals verzekeringen of  rekeningen ‘vrijgesteld’. Dat betekent dat er een speciale regeling voor is en de waarde niet  meetelt voor de vermogensrendementsheffing.  Tot 2011 werd voor het vaststellen van de vermogensrendementsheffing eerst de waarde van uw  bezittingen op 1 januari en de waarde van uw bezittingen op 31 december bij elkaar opgeteld en  gedeeld door 2. U had dan de gemiddelde waarde van uw bezittingen in een jaar. Per 2011 wordt  alleen nog gekeken naar de waarde per 1 januari. U hoeft dus geen gemiddelden meer te  berekenen. Om te bepalen hoeveel belasting u over uw vermogen moet betalen wordt er eerst een bedrag  van afgetrokken. U mag een bepaald bedrag sparen zonder daar belasting over te moeten  betalen. In 2011 is dat € 20.661 per persoon. Het bedrag wat overblijft is de grondslag voor de 

Fiscaal/Sociale woordenlijst 

36


_

vermogensrendementsheffing. De belastingdienst doet alsof u 4% rendement heeft gemaakt over  de waarde. Het kan natuurlijk zijn dat de waarde van uw bezittingen in een kalenderjaar alleen  maar omlaag is gegaan. Tóch doet de belastingdienst alsof u 4% rendement heeft gemaakt.  Daarom noemt men het ook wel een ‘fictief rendement’: we doen alsof, het hoeft er niet echt te  zijn. Een gedeelte van dat fictieve rendement moet u afstaan aan de belasting, dat deel is 30%.  Stel u heeft op 1 januari 100.000 euro. U trekt daar het belastingvrije vermogen van ca € 20.000,‐  van af. Uw belastbaar vermogen is dan 80.000 euro. De belastingdienst gaat er dan van uit dat u  4% rendement over 80.000 heeft gemaakt. Uw fictieve rendement is dan 3200 euro. Van die 3000  moet u 30% afstaan aan de belasting. U moet dus 960 euro afstaan aan de belastingdienst.  IOAW  Mensen die ouder zijn dan 50 en langdurig werkloos zijn kunnen eventueel op grond van de  Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) een  aanvullende uitkering krijgen. De sociale dienst van de gemeente beslist of u in aanmerking komt voor de  IOAW en hoe hoog de uitkering is. Meer informatie vindt u op de website van uw gemeente.  WIA  Als u voor langere tijd niet meer kunt werken door ziekte of ongeval, dan krijgt u te maken met de WIA,  de Wet Inkomen Arbeidsongeschikten. Deze wet kent twee verschillende soorten uitkeringen. 

1. Een uitkering voor mensen die voor een deel arbeidsongeschikt zijn, de WGA (regeling  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) 

2. Een uitkering voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken, de IVA (regeling  InkomensVerzekering volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten)  U komt pas in aanmerking voor de IVA als u minder dan 20% van uw inkomen kunt verdienen uit arbeid.  Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de arbeidsmarkt. Als u halve dagen zou kunnen werken,  maar er is binnen uw vakgebied geen vraag naar parttime medewerkers, dan bent u nog steeds maar 50%  arbeidsongeschikt.  Als u 50% arbeidsongeschikt bent, zou u volgens de WIA nog de helft van uw salaris zelf kunnen verdienen  met werk. Dit wordt ook wel uw verdiencapaciteit genoemd. Soms lukt het wel om dat salaris echt te  verdienen, maar soms gaat dat niet, bijvoorbeeld omdat de arbeidsmarkt dat niet toelaat. Als u voor een  deel – dus niet volledig – arbeidsongeschikt bent, bepaalt de mate waarin het u lukt nog salaris te  verdienen de soort uitkering die u ontvangt.  De vaststelling van uw verdiencapaciteit, de mate van arbeidsongeschiktheid en de uitbetaling van  uitkeringen vanwege de WIA wordt verzorgd door het UWV.  Loondoorbetaling bij langdurige ziekte  Als u in loondienst bent, dan ontvangt u de eerste twee jaar nadat u ziek wordt nog salaris van uw  werkgever. Uw werkgever mag u daarbij niet twee jaar lang uw volledige salaris doorbetalen. Verdeeld  over twee jaar mag maar 170% van het salaris worden betaald. Veel werkgevers kiezen er voor om het  eerste jaar het volledige salaris door te betalen en het tweede jaar 70% van het salaris.  Loongerelateerde uitkering  Na de eerste twee jaar loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte, ontvangt u een loongerelateerde  uitkering. De hoogte van die uitkering is afhankelijk van uw laatstverdiende SV‐loon . Dit loon staat  vermeld op uw salarisstrookje en is het salaris waarover de Sociale Verzekeringspremies worden  berekend.  Fiscaal/Sociale woordenlijst 

37


_

Hoe lang u deze uitkering ontvangt is afhankelijk van uw leeftijd en hoeveel jaren u heeft gewerkt sinds  1997. Uw fictieve arbeidsverleden is het aantal jaren tussen het jaar waarin u 18 werd en 1997. U telt uw  fictieve arbeidsverleden op bij uw feitelijke arbeidsverleden , dat is het aantal jaren dat u sinds 1997  meer dan 52 dagen heeft gewerkt. Voor ieder volledig jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand  loongerelateerde uitkering. De eerste twee maanden ontvangt u iets meer dan in de maanden daarna.  Ook is er een maximum aan de loongerelateerde uitkering. Als u nog werkt naast uw uitkering, dan wordt  uw loongerelateerde uitkering lager. Wel is uw totale inkomen altijd hoger doordat u werkt.  Loonaanvullingsuitkering  Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, gaat de overheid er van uit dat u nog een bedrag zelf kunt  verdienen met werk. Als het u lukt om de helft of meer van dat bedrag te verdienen met werk, dan komt  u in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate van  arbeidsongeschiktheid.  Vervolguitkering  Als het u niet lukt om de helft of meer van dat bedrag te verdienen met werk, dan komt u in aanmerking  voor een vervolguitkering. Ook de hoogte van die uitkering hangt af van de mate van  arbeidsongeschiktheid.  IVA‐uitkering  Als u volledig arbeidsongeschikt bent (meer dan 80%) en er is weinig kans op herstel, krijgt u een IVA‐ uitkering. De hoogte van die uitkering is afhankelijk van uw SV‐jaarloon. Uw SV‐jaarloon wordt hiervoor  teruggerekend naar een bedrag per maand, het WIA‐maandloon. Hiervoor wordt het gedeeld door 261  (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar) en daarna vermenigvuldigd met 21,75(het gemiddeld  aantal uitkeringsdagen per maand). Het bedrag dat u ontvangt aan IVA‐uitkering is 75% van dat  maandloon. De IVA‐uitkering is wel gemaximeerd.  Zodra u herstelt en weer meer kan verdienen dan 20% van uw oude salaris, stopt de IVA uitkering en  ontvangt u een uitkering volgens de regeling voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Meer informatie  vindt u op www.uwv.nl  WIJ  De Wet Investeren in Jongeren regelt dat mensen die jonger zijn dan 27 en zich melden voor een  bijstandsuitkering eerst van de gemeente een aanbod moeten krijgen voor een baan, een opleiding of een  combinatie van die twee. Meer informatie vindt u op de website van uw gemeente.  WW  Als u uw baan verliest, dan heeft u in veel gevallen recht op een Werkloosheid Wet uitkering (WW  uitkering). Een voorwaarde is wel dat u zelf geen schuld heeft aan uw werkloosheid. Als u zelf ontslag  heeft genomen of als u om een terechte reden op staande voet bent ontslagen, dan is er sprake van een  ‘verwijtbaar ontslag’. U verliest daardoor het recht op een WW‐uitkering.  Een andere voorwaarde om WW‐uitkering te ontvangen, is dat u van de 36 weken voor de periode van  werkloosheid minstens 26 weken heeft gewerkt. De eerste twee maanden ontvangt u 75% van uw  laatstverdiende loon. Daarna heeft u voor een kortere of langere periode recht op een uitkering van 70%  van uw laatstverdiende loon. Hoe lang u die uitkering ontvangt, hangt af van hoe lang u al werkt. Ook zit  er een maximum aan het bedrag dat u aan WW‐uitkering ontvangt. Als uw WW‐uitkering niet voldoende  is om van rond te komen, heeft u recht op een aanvullende toeslag. 

Fiscaal/Sociale woordenlijst 

38


_

Tijdens de WW‐periode moet u inspanningen doen om een nieuwe baan te vinden: u heeft een  ‘inspanningsverplichting’ . Hoe langer u werkloos bent, hoe minder eisen u mag stellen aan uw nieuwe  baan. 

Er zijn enkele uitzonderingsgevallen. Voor artiesten, filmmakers en musici geldt een andere regel, omdat  ze minder gelegenheid hebben om 26 weken aaneengesloten te werken. Tot 2016 kunnen mensen die  ouder zijn dan 60 aanspraak maken op een uitkering uit de IOW , de Inkomensvoorziening Oudere  Werklozen.  Bij de toeslagregelingen en bijzondere uitkeringen als de IOW moet u er rekening mee houden dat die zijn  ontstaan om een bijstandsniveau te kunnen bereiken.  Het UWV bepaalt wie in aanmerking komt voor een WW‐uitkering en hoe hoog die uitkering is. Zij meten  ook of werklozen hebben voldaan aan de inspanningsverplichting. Meer informatie vindt u op  www.uwv.nl 

Fiscaal/Sociale woordenlijst 

39


voorbeeldrapport  

voorbeeldrapport persoonlijk financieel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you