__MAIN_TEXT__

Page 1

NORSK HAVBRUKSFAGSKOLE

Høyere yrkesfaglig utdanning for fagoperatører i akvakultur • HAVBRUKSTEKNIKER – 30 studiepoeng • DRIFTSLEDER HAVBRUK – 60 studiepoeng - «Fagskolegrad»


Norsk Havbruksfagskole tilbyr fagskolestudiene «Havbrukstekniker» og «Driftsleder Havbruk». Studiene omfatter teori og praksis og skal forberede studenten til arbeid på sjøbaserte oppdrettsanlegg i tråd med nye krav, ny kunnskap og ny teknologi innen havbruksnæringen, herunder nødvendige sertifiseringskurs. Opptak krever fagbrev som fagoperatør i akvakultur eller tilsvarende realkompetanse.

HAVBRUKSTEKNIKER Havbruksteknikerstudiet gjennomføres som deltidsstudium over ett år og har et omfang tilsvarende ett semester på fulltid. Studiet gir oppdatert kunnskap innen fiskevelferd, fôring og driftsteknikk samt de sertifiseringer som i dag kreves for å kunne utføre arbeidsoppgavene på et moderne, sjøbasert oppdrettsanlegg.

Klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom For å gjøre studiet mest mulig fleksibelt, gjennomføres den teoretiske delen av utdanningen som tradisjonell klasseromsundervisning eller i virtuelt klasserom, der du – om ønskelig – kan følge undervisningen fra din egen PC, uavhengig av hvor du er. Du vil være en aktiv del av klassen og kommuniserer med læreren og dine medstudenter som om du var til stede i klasserommet.


OM  STUDIET Studiet omfatter 5 moduler (med forbehold om endringer av innhold og timetall i den enkelte modul): Modul 1 – Driftsteknikk (105 undervisningstimer) Oppdrettsanlegg er i dag i stor grad automatiserte og drevet med elektroniske og mekaniske hjelpemidler. Kompetanse i håndtering, kontroll, vedlikehold, feilsøking og enkel feilretting på motorer, aggregat, kompressorer, måleinstrumenter, kraner o.l. står sentralt. Modulen vil også omfatte elektronikk, automasjon og datasystemer samt fjernstyrte undervanns-operasjoner og rømningssikring. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 2 – Fiskevelferd (105 undervisningstimer) Fiskevelferd og fiskehelse er sammen med fôring de meste avgjørende faktorene for produksjonen. Studentene vil lære seg å vurdere fiskens status, og kjenne til hva som påvirker fiskens helse. Sykdomslære og vurderingskompetanse i ulike faser står sentralt. I tillegg er det lagt inn egne bransjekurs om lakselus, rensefisk og fiskevelferd. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 3 – Fôr og fôring (40 undervisningstimer) Modulen gir en grundig og omfattende innsikt i hvordan man bygger opp optimale fôringsstrategier. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 4 – Sertifiseringskurs (324 undervisningstimer) Modulen inneholder seks kurs der det kreves sertifisert kompetanse inkludert sertifikat for å føre arbeidsfartøy (teoretisk del), sikkerhetskurs, radiokommunikasjon, kranfører og løfteredskap samt varme arbeider. Studenter som har gyldige sertifiseringer, kan søke fritak for sertifiseringskurs. Se Forskrift om opptak, studier, eksamener og klageregler §3.2. Merk at for at fagskolen skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 studiepoeng være avlagt ved skolen.

Modul 5 – Prosjektoppgave: Miljømessig bærekraft Prosjektoppgaven er en skriftlig oppgave med tema «Miljømessig bærekraft.» Oppgaven skal dokumentere studentens evne til å koble bransjens bærekraftsmål på miljø til ett eller flere av fagområdene driftsteknikk, fiskehelse eller fôring. Oppgaven kan løses individuelt, eller i grupper av inntil 3 studenter. Omfang og kostnader for studiet Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, – ca 800 timer inkludert egenarbeid og eksamener. Studieavgift for Havbruksteknikerstudiet er Kr 125.000. Studieavgiften inkluderer undervisning, eksamener og sertifiseringer*. * For kurset Sertifikat for arbeidsfartøy – “D6” i Modul 4, inkluderer studieavgiften eksamen på kurset. Sertifikat for arbeidsfartøy – “D6” krever også helseerklæring og fartstid, som ikke dekkes av studieavgiften.


DRIFTSLEDER HAVBRUK Driftslederstudiet har et omfang tilsvarende to semestre på fulltid (60 studiepoeng – Fagskolegrad) og gjennomføres over tre semestre, – to semestre på deltid og ett semester på heltid. I tillegg til de temaer som inngår i Havbrukstekniker-studiet, omfatter Driftslederstudiet sentrale forhold i en operativ lederrolle inkludert kvalitetssystemer og risikostyring, HMS og krisehåndtering samt relasjonsledelse. NB: Gjennomført og bestått Havbrukstekniker-studium gir mulighet til å søke fritak for studiets 5 første moduler og resterende modul 6-10 gjennomføres over ett semester på heltid. Klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom For å gjøre studiet mest mulig fleksibelt, gjennomføres den teoretiske delen av utdanningen som tradisjonell klasseromsundervisning eller i virtuelt klasserom, der du – om ønskelig – kan følge undervisningen fra din egen PC, uavhengig av hvor du er. Du vil være en aktiv del av klassen og kommuniserer med læreren og dine medstudenter som om du var til stede i klasserommet.

OM  STUDIET Studiet omfatter 10 moduler (med forbehold om endringer av innhold og timetall i den enkelte modul): Modul 1 – Driftsteknikk (105 undervisningstimer) Oppdrettsanlegg er dag i stor grad automatiserte og drevet med elektroniske og mekaniske hjelpemidler. Kompetanse i håndtering, kontroll, vedlikehold, feilsøking og enkel feilretting på motorer, aggregat, kompressorer, måleinstrumenter, kraner o.l. står sentralt. Modulen vil også omfatte elektronikk, automasjon og datasystemer samt fjernstyrte undervanns-operasjoner og rømmingssikring. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 2 – Fiskevelferd (105 undervisningstimer) Fiskevelferd og fiskehelse er sammen med fôring de meste avgjørende faktorer for produksjonen. Studentene vil lære seg å vurdere fiskens status, og kjenne til hva som påvirker fiskens helse. Sykdomslære og vurderingskompetanse i ulike faser står sentralt. I tillegg er det lagt inn egne bransjekurs om lakselus, rensefisk og fiskevelferd. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.


Modul 3 – Fôr og fôring (40 undervisningstimer) Modulen gir en grundig og omfattende innsikt i hvordan man bygger opp optimale fôringsstrategier. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 4 – Sertifiseringskurs (324 undervisningstimer) Modulen inneholder seks kurs der det kreves sertifisert kompetanse inkludert sertifikatkurs for fører av arbeidsfartøy, sikkerhetskurs, radiokommunikasjon, kranfører og løfteredskap samt varme arbeider. Studenter som har gyldige sertifiseringer, kan søke fritak for sertifiseringskurs. Se Forskrift om opptak, studier, eksamener og klageregler §3.2. Modul 5 – Prosjektoppgave I, Miljømessig bærekraft Prosjektoppgaven er en skriftlig oppgave med tema «Miljømessig bærekraft.» Oppgaven skal dokumentere studentens evne til å koble bransjens bærekraftsmål på miljø til ett eller flere av fagområdene driftsteknikk, fiskehelse eller fôring. Oppgaven kan løses individuelt, eller i grupper av inntil 3 studenter. Modul 6 – Kvalitetssystemer og risikostyring (63 undervisningstimer) Modulen tar utgangspunkt i ISO 9001 og 9011 samt internkontroll (IK-Akvakultur) og risikostyring. Studentene får trening i å vurdere ulike driftssituasjoner opp mot lovverk og andre styrende bestemmelser. Modulen tar videre for seg prinsipper og praktisk bruk av modeller for vurdering og analyse av risiko knyttet til sjøbaserte oppdrettsanlegg. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 7 – HMS og krisehåndtering (63 undervisningstimer) Modulen gir en opplæring i HMS tilsvarende HMS grunnkurs for bedrifter («40-timers kurset»), og legger opp til praktiske øvinger i hvordan driftsledere jobber med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på et operativt nivå. Det gis også en innføring i krisehåndtering og personalomsorg, og hvordan dette kan utøves i praksis. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 8 – Ledelse I (180 undervisningstimer) Modulen tar for seg flere sentrale emner og oppgaver i en operativ lederrolle: Etikk, bedriftsprofilering, presentasjonsteknikk, økonomi og driftsplaner. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

menneskelige forhold på arbeidsplassen. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 10 – Prosjektoppgave II Prosjektoppgaven skal dokumentere studentens evne til å fordype seg i et av fagområdene: Kvalitetssystemer og risikostyring, HMS og krisehåndtering og Ledelse, samt vise hvordan praksis innen ett fagområde kan påvirke andre. Oppgaven kan løses individuelt, eller i grupper av inntil 3 studenter. Omfang og kostnader for studiet Studiet har et omfang på 60 studiepoeng, – ca 1500 timer inkludert egenarbeid og eksamener. Studieavgift for Driftsleder Havbruks-studiet er Kr 225.000*. *For studenter som har gjennomført og bestått Havbruksteknikerstudiet og som søker fritak for modul 1-5, er studieavgiften Kr 100.000*. Studieavgiften inkluderer undervisning, eksamener, sertifiseringer* og nødvendig studiemateriell. * For kurset Sertifikat for arbeidsfartøy – “D6” i Modul 4, inkluderer studieavgiften eksamen på kurset. Sertifikat for arbeidsfartøy – “D6” krever også helseerklæring og fartstid, som ikke dekkes av studieavgiften.

VITNEMÅL Vocational Diploma (VD) Anne An Toft Ann Tof To Fagskoleutdanning

DRIFTSLEDE DRIFTSLEDER DR DRIFTSLE DRIFTSLED DRIFTSL DRIFTS DRIFT DRIF DRI H HAVBR HA HAV HAVB HAVBRU HAVBRUK 60 Studiepoeng - Fagskolegrad

Nivå 5.1 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Tertiary Vocational Education 60 Credit Points

Level 5.1in the National qualification framework

Vitnemålet er utstedt

NORSK HAV NO NORS NOR NORSK H HA HAVB HAVBRU HAVBR HAVBRUKS HAVBRUK FA HAVBRUKSF FAGSKOLE FAGS SKOL AS SKO SK AS To vei Toftve Tof Toft veie 80, veien 8 80, 8909 89 9 Brønnøysu 890 Brønnøysund Brønnøysun Brønnøy Brønnøys Brønn Brøn Brønnø Br Brø www. ww hav www.havbru www ha havbruksfag havbruks havbruk havbr havb fa sko fags s skole skolen skol skolen. k .n .no

Modul 9 – Ledelse II (180 undervisningstimer) Modulen gir en innføring i i relasjonsledelse, og generelt om det å utøve en lederrolle, herunder konflikter, motivasjon og kommunikasjon. Det vil bli trent i rollespill og medarbeidersamtaler. Samlet skal denne modulen gi innføring i psykologiske og sosiale dimensjoner i mellom-

1

Dokumentet består av fire sider. Alle fire sider må kopieres. Vitnemålsnummer Fødselsnummer


GENERELL INFORMASJON Studiefinansiering Norsk Havbruksfagskole er godkjent for studiefinansiering gjennom Lånekassen. Faglig- og pedagogisk leder: Arnfinn Torgnes

på grunnlag av dokumentert relevant utdanning og kompetanse, for eksempel sertifiseringer tilsvarende den enkelte fagutdannings sertifiseringskurs (se Forskriftens Kapittel 3) Du søker opptak til Norsk Havbruksfagskole ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Du kan også søke ved å skrive ut søknadsskjema og sende dette per post sammen med nødvendige vedlegg. Har du spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen, kan du sende oss en e-post på post@havbruksakademiet.no eller du kan ringe oss på tlf: 91 92 11 07. Norsk Havbruksfagskole tar forbehold om tilstrekkelig antall studenter på det enkelte studium.

Arnfinn Torgnes er en nestor i norsk havbruksnæring og har lang erfaring både som oppdretter og som pedagog.

Informasjonsmøte - 4. november 2020 Informasjonsmøte arrangeres på Norsk Havbruksfagskole, Toftveien 80, 8909 Brønnøysund, onsdag den 4. november kl 19:00 - 21:00. Om du ikke har anledning til å møte, kan du også delta på møtet via nett. Kontakt skolen på telefon: 91 92 11 07.

Opptak til Norsk Havbruksfagskole Opptak til Norsk Havbruksfagskole reguleres av Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling ved Norsk Havbruksfagskole AS på www.lovdata.no. Opptak krever fullført og bestått videregående opplæring innen akvakultur og med fagbrev som Fagoperatør i akvakultur. Søker som ikke fyller det formelle opptakskravet kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse, der søkeren må kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. Se Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling ved Norsk Havbruksfagskole AS, Kapittel 2. Norsk Havbruksfagskole har rullerende opptak. Dersom det er flere søknader enn plasser, vil kvalifiserte søkere plasseres på venteliste i den rekkefølge søknadene er mottatt. Søkere som får tilbud om studieplass aksepterer tilbudet ved å returnere signert studiekontrakt innen frist gitt av skolen. Studenten kan miste studieplassen hvis skolen ikke har mottatt signert studiekontrakt innen fristen. Studenter kan søke om å få fritak for deler av utdanningen

Søknadsfrist:

Rullerende opptak

Studiestart: • Havbrukstekniker: 11. januar 2021 • Driftsleder Havbruk: 11. januar 2021 Søknad:

www.havbruksakademiet.no

Kontakt:

Tel.: 91 92 11 07 post@havbruksfagskolen.no

NORSK HAVBRUKSFAGSKOLE www.havbruksakademiet.no Norsk Havbruksfagskole • Toftveien 80, 8909 Brønnøysund • Telefon: 91 92 11 07 • post@havbruksfagskolen.no

Profile for robert-havbruksakademiet

NORSK HAVBRUKSFAGSKOLE 2021  

NORSK HAVBRUKSFAGSKOLE 2021