Campus BLÅ Fagskole

Page 1

2022

Høyere yrkesfaglig utdanning for fagoperatører i akvakultur • DRIFTSTEKNIKER HAVBRUK – 30 studiepoeng • DRIFTSLEDER HAVBRUK – 60 studiepoeng - «Fagskolegrad» • MODULKURS – 10 studiepoeng: Driftsplanlegging, økonomi og ledelse


Campus BLÅ Fagskole tilbyr fagskolestudiene «Driftstekniker Havbruk» og «Driftsleder Havbruk». Studiene omfatter teori og praksis og skal forberede studenten til arbeid på sjøbaserte oppdrettsanlegg i tråd med nye krav, ny kunnskap og ny teknologi innen havbruksnæringen, herunder nødvendige sertifiseringskurs. Opptak krever fagbrev som fagoperatør i akvakultur eller tilsvarende realkompetanse.

DRIFTSTEKNIKER HAVBRUK Driftstekniker havbrukstudiet gjennomføres som deltidsstudium over ett år og har et omfang tilsvarende ett semester på fulltid. Studiet gir oppdatert kunnskap innen fiskevelferd, fôring og driftsteknikk samt de sertifiseringer som i dag kreves for å kunne utføre arbeidsoppgavene på et moderne, sjøbasert oppdrettsanlegg.

Klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom For å gjøre studiet mest mulig fleksibelt, gjennomføres den teoretiske delen av utdanningen som tradisjonell klasseromsundervisning eller i virtuelt klasserom, der du – om ønskelig – kan følge undervisningen fra din egen PC, uavhengig av hvor du er. Du vil være en aktiv del av klassen og kommuniserer med læreren og dine medstudenter som om du var til stede i klasserommet.


OM STUDIET Studiet omfatter 5 moduler (med forbehold om endringer av innhold og timetall i den enkelte modul): Modul 1 – Driftsteknikk (7 studiepoeng) Oppdrettsanlegg er i dag i stor grad automatiserte og drevet med elektroniske og mekaniske hjelpemidler. Kompetanse i håndtering, kontroll, vedlikehold, feilsøking og enkel feilretting på motorer, aggregat, kompressorer, måleinstrumenter, kraner o.l. står sentralt. Modulen vil også omfatte elektronikk, automasjon og datasystemer samt fjernstyrte undervanns-operasjoner og rømningssikring. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 2 – Fiskevelferd (6 studiepoeng) Fiskevelferd og fiskehelse er sammen med fôring de meste avgjørende faktorene for produksjonen. Studentene vil lære seg å vurdere fiskens status, og kjenne til hva som påvirker fiskens helse. Sykdomslære og vurderingskompetanse i ulike faser står sentralt. I tillegg er det lagt inn egne bransjekurs om lakselus, rensefisk og fiskevelferd. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 3 – Fôr og fôring (2 studiepoeng) Modulen gir en grundig og omfattende innsikt i hvordan man bygger opp optimale fôringsstrategier. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 4 – Sertifiseringskurs (12 studiepoeng) Modulen inneholder seks kurs der det kreves sertifisert kompetanse inkludert sertifikat for å føre arbeidsfartøy (teoretisk del), sikkerhetskurs, radiokommunikasjon, kranfører og løfteredskap samt varme arbeider. Studenter som har gyldige sertifiseringer, kan søke fritak for sertifiseringskurs. Se Forskrift om opptak, studier, eksamener og klageregler §3.2. Merk at for at fagskolen skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 studiepoeng være avlagt ved skolen.

Modul 5 – Prosjektoppgave (3 studiepoeng) Prosjektoppgaven er en skriftlig oppgave med tema «Miljømessig bærekraft.» Oppgaven skal dokumentere studentens evne til å koble bransjens bærekraftsmål på miljø til ett eller flere av fagområdene driftsteknikk, fiskehelse eller fôring. Oppgaven kan løses individuelt, eller i grupper av inntil 3 studenter. Omfang og kostnader for studiet Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, – ca 760 timer inkludert egenarbeid og eksamener. Studieavgift: • Uten sertifiseringskurs (modul 4) Kr 10.000. • Inkludert alle sertifiseringskurs (modul 4) Kr 87.000. Studenter kan søke fritak for sertifiseringskurs der en kan dokumentere gyldig sertifisering, og får tilsvarende reduksjon i studieavgiften. Studieavgiften inkluderer eksamener, sertifiseringer* og nødvendig studiemateriell. * Kurset Sertifikat for arbeidsfartøy – D6 i modul 4 krever også helseerklæring og fartstid, som ikke dekkes av studieavgiften.


DRIFTSLEDER HAVBRUK Driftslederstudiet har et omfang tilsvarende to semestre på fulltid (60 studiepoeng – Fagskolegrad) og gjennomføres over tre semestre, – to semestre på deltid og ett semester på heltid. I tillegg til de temaer som inngår i Driftstekniker Havbruk-studiet, omfatter Driftslederstudiet sentrale forhold i en operativ lederrolle inkludert kvalitetssystemer og risikostyring, HMS og krisehåndtering samt relasjonsledelse. NB: Gjennomført og bestått Driftstekniker Havbrukstudium gir mulighet til å søke fritak for studiets 5 første moduler og resterende modul 6-10 gjennomføres over ett semester på heltid. Klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom For å gjøre studiet mest mulig fleksibelt, gjennomføres den teoretiske delen av utdanningen som tradisjonell klasseromsundervisning eller i virtuelt klasserom, der du – om ønskelig – kan følge undervisningen fra din egen PC, uavhengig av hvor du er. Du vil være en aktiv del av klassen og kommuniserer med læreren og dine medstudenter som om du var til stede i klasserommet.

OM STUDIET Studiet omfatter 10 moduler (med forbehold om endringer av innhold og timetall i den enkelte modul): Modul 1 – Driftsteknikk (7 studiepoeng) Oppdrettsanlegg er dag i stor grad automatiserte og drevet med elektroniske og mekaniske hjelpemidler. Kompetanse i håndtering, kontroll, vedlikehold, feilsøking og enkel feilretting på motorer, aggregat, kompressorer, måleinstrumenter, kraner o.l. står sentralt. Modulen vil også omfatte elektronikk, automasjon og datasystemer samt fjernstyrte undervanns-operasjoner og rømmingssikring. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 2 – Fiskevelferd (6 studiepoeng) Fiskevelferd og fiskehelse er sammen med fôring de meste avgjørende faktorer for produksjonen. Studentene vil lære seg å vurdere fiskens status, og kjenne til hva som påvirker fiskens helse. Sykdomslære og vurderingskompetanse i ulike faser står sentralt. I tillegg er det lagt inn egne bransjekurs om lakselus, rensefisk og fiskevelferd. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.


Modul 3 – Fôr og fôring (2 studiepoeng) Modulen gir en grundig og omfattende innsikt i hvordan man bygger opp optimale fôringsstrategier. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 4 – Sertifiseringskurs (12 studiepoeng) Modulen inneholder seks kurs der det kreves sertifisert kompetanse inkludert sertifikatkurs for fører av arbeidsfartøy, sikkerhetskurs, radiokommunikasjon, kranfører og løfteredskap samt varme arbeider. Studenter som har gyldige sertifiseringer, kan søke fritak for sertifiseringskurs. Se Forskrift om opptak, studier, eksamener og klageregler §3.2. Modul 5 – Prosjektoppgave I (3 studiepoeng) Prosjektoppgaven er en skriftlig oppgave med tema «Miljømessig bærekraft.» Oppgaven skal dokumentere studentens evne til å koble bransjens bærekraftsmål på miljø til ett eller flere av fagområdene driftsteknikk, fiskehelse eller fôring. Oppgaven kan løses individuelt, eller i grupper av inntil 3 studenter. Modul 6 – Kvalitetssystemer og risikostyring (3,5 studiepoeng) Modulen tar utgangspunkt i ISO 9001 og 9011 samt internkontroll (IK-Akvakultur) og risikostyring. Studentene får trening i å vurdere ulike driftssituasjoner opp mot lovverk og andre styrende bestemmelser. Modulen tar videre for seg prinsipper og praktisk bruk av modeller for vurdering og analyse av risiko knyttet til sjøbaserte oppdrettsanlegg. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 7 – HMS og krisehåndtering (3,5 studiepoeng) Modulen gir en opplæring i HMS tilsvarende HMS grunnkurs for bedrifter («40-timers kurset»), og legger opp til praktiske øvinger i hvordan driftsledere jobber med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på et operativt nivå. Det gis også en innføring i krisehåndtering og personalomsorg, og hvordan dette kan utøves i praksis. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 8 – Ledelse I (10 studiepoeng) Modulen tar for seg flere sentrale emner og oppgaver i en operativ lederrolle: Etikk, bedriftsprofilering, presentasjonsteknikk, økonomi og driftsplaner. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

menneskelige forhold på arbeidsplassen. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modul 10 – Prosjektoppgave II (3 studiepoeng) Prosjektoppgaven skal dokumentere studentens evne til å fordype seg i et av fagområdene: Kvalitetssystemer og risikostyring, HMS og krisehåndtering og Ledelse, samt vise hvordan praksis innen ett fagområde kan påvirke andre. Oppgaven kan løses individuelt, eller i grupper av inntil 3 studenter. Omfang og kostnader for studiet Studiet har et omfang på 60 studiepoeng, – ca 1500 timer inkludert egenarbeid og eksamener. Studieavgift: • Uten sertifiseringskurs (modul 4) Kr 45.000. • Inkludert alle sertifiseringskurs (modul 4) Kr 122.000. Studenter kan søke fritak for sertifiseringskurs der en kan dokumentere gyldig sertifisering, og får tilsvarende reduksjon i studieavgiften. Studieavgiften inkluderer eksamener, sertifiseringer* og nødvendig studiemateriell. * Kurset Sertifikat for arbeidsfartøy – D6 i modul 4 krever også helseerklæring og fartstid, som ikke dekkes av studieavgiften.

VITNEMÅL Vocational Diploma (VD) To Torg T Torga Torgar Tor Toft Tof To oft Fagskoleutdanning

DRIFTSLE DRIFTSLEDER DR DRIFTSLED DRIFTSL DRIFTS DRIFT DRIF DRI DRIFTSLEDE H HAVBR HA HAV HAVB HAVBRU HAVBRUK 60 Studiepoeng - Fagskolegrad

Nivå 5.1 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Tertiary Vocational Education

60 Credit Points - Professional degree Level 5.1in the National qualification framework

Vitnemålet er utstedt av

CA PUS CAM CAMP PU B BLÅ BL F FAG FAGSKOLE FAGS FAGSK FAGSKO FA FAGSKOL AS AS

Modul 9 – Ledelse II (10 studiepoeng) Modulen gir en innføring i i relasjonsledelse, og generelt om det å utøve en lederrolle, herunder konflikter, motivasjon og kommunikasjon. Det vil bli trent i rollespill og medarbeidersamtaler. Samlet skal denne modulen gi innføring i psykologiske og sosiale dimensjoner i mellom-

Toftveien 80, 8909 Brønnøysund www.campusblå.no 1

Dokumentet består av fire sider. Alle fire sider må kopieres. Vitnemålsnummer Fødselsnummer


MODULKURS – Driftsplanlegging, økonomi og ledelse (10 studiepoeng) Modul 8 ved skolens driftslederutdanning tilbys nå som fagskolekurs. Undervisningen er fordelt med fem dagers undervisning annen hver uke, – til sammen fire ukers undervisning. Studiet vil kunne følges som klasseromsundervisning eller som klasserom-på-nett. Modulen avsluttes med ferdighetsprøve. Kompetansebevis og studiepoeng forutsetter bestått ferdighetsprøve og minst 80 % frammøte. Opptakskrav er Fagbrev i akvakultur eller tilsvarende realkompetanse. Studieavgift for Modul 8: Kr 15.000.

GENERELL INFORMASJON Studiefinansiering Campus BLÅ Fagskole er godkjent for studiefinansiering gjennom Lånekassen. Opptak til Campus BLÅ Fagskole Opptak til Campus BLÅ Fagskole reguleres av Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling ved Campus BLÅ Fagskole AS på www.lovdata.no. Opptak krever fullført og bestått videregående opplæring innen akvakultur og med fagbrev som Fagoperatør i akvakultur. Søker som ikke fyller det formelle opptakskravet kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse, der søkeren må kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. Se Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling ved Campus BLÅ Fagskole AS, Kapittel 2. Campus BLÅ Fagskole har rullerende opptak. Dersom det er flere søknader enn plasser, vil kvalifiserte søkere plasseres på venteliste i den rekkefølge søknadene er mottatt. Søkere som får tilbud om studieplass aksepterer tilbudet ved å returnere signert studiekontrakt innen frist gitt av skolen. Studenten kan miste studieplassen hvis skolen ikke har mottatt signert studiekontrakt innen fristen. Studenter kan søke om å få fritak for deler av utdanningen på grunnlag av dokumentert relevant utdanning og kompetanse, for eksempel sertifiseringer tilsvarende den enkelte fagutdannings sertifiseringskurs (se Forskriftens Kapittel 3)

Søknadsfrist: Studiestart: • Driftstekniker Havbruk: • Driftsleder Havbruk: • Modulkurs – Modul 8: Søknad: Kontakt:

Rullerende opptak 5. september 2022 5. september 2022 26. september 2022 www.campusblå.no Tel.: 91 92 11 07 fagskolen@campusbla.no

Du søker opptak til Campus BLÅ Fagskole ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Du kan også søke ved å skrive ut søknadsskjema og sende dette per post sammen med nødvendige vedlegg. Har du spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen, kan du sende oss en e-post på fagskolen@campusbla.no eller du kan ringe oss på tlf: 91 92 11 07. Campus BLÅ Fagskole tar forbehold om tilstrekkelig antall studenter på det enkelte studium.

www.campusblå.no Campus BLÅ Fagskole • Toftveien 80, 8909 Brønnøysund • Telefon: 91 92 11 07 • fagskolen@campusbla.no