Campus BLÅ Folkehøgskole

Page 1

CAMPUS BLÅ

FOLKEHØGSKOLE - inspirert av havet

Historien om framtida er en historie om havet.

Campus BLÅ Folkehøgskole er en del av denne historien.


CAMPUS BLÅ

FOLKEHØGSKOLE - inspirert av havet

Campus BLÅ Folkehøgskole vil være en del av et nasjonalt kompetansemiljø for blå næring, der kystens muligheter og framtidas bærekraftige forvaltning av havets marine ressurser er i fokus. Utdanning på alle nivå, forskningsaktivitet, marin produksjon og turist- og visningsanlegg med Norges EXPO 2020-paviljong i spissen, vil gi elevene et unikt innsyn i BLÅ muligheter.

2


Hvorfor Campus BLÅ Folkehøgskole? Vi ønsker å inspirere ungdom til å se mulighetene knyttet til havet og kysten. På Nord-Norges første BLÅ Folkehøgskole får de ta del i et unikt blått kompetansemiljø med havbruk, forskning, utdanning og reiseliv samlet på ett sted. Totalt investeres det ca 300 MNOK, og skapes rundt 50 nye arbeidsplasser i miljøet på Toft i Brønnøy kommune. Norge er en «stormakt» innen fiskeri og havbruk, og interessen for et år på folkehøgskole har aldri har vært så stor som nå. Likevel har ingen av landets 84 folkehøgskoler et hovedfokus på havet. Nord-Norge har 40% av landets kystlinje og er landets største forvaltningsområde for havets ressurser. Med kun 8 folkehøgskoler trenger landsdelen en folkehøgskole som handler om havets muligheter. Campus BLÅ Folkehøgskole vil være en del av Campus BLÅ, et unikt utdanningssenter på Toft utenfor Brønnøysund med Havbruksakademiet Videregående skole, Norsk Havbruksfagskole og et kurs- og konferansesenter rettet mot havnæringene. Det er inngått avtale med Innovasjon Norge om gjenoppbygging av den norske EXPO 2020-paviljongen ved Campus BLÅ. Dette vil gi en betydelig regional og nasjonal oppmerksomhet og dermed bli en viktig faktor i rekrutteringen til Campus BLÅ-skolene og til havnæringene i årene som kommer. Ungdommen står i kø for å ta BLÅ utdanning. De siste årene har det vært en markant økning av ungdom som velger naturbruk og vi ser at ungdom i større grad ser mulighetene for spennende yrker knyttet til havet. Campus BLÅ Folkehøgskole ønsker å styrke denne utviklingen og inspirere ungdom til å være med på å utvikle nye havbaserte arbeidsplasser på en bærekraftig måte. Det er anslått et behov for en flerdobling av antall arbeidsplasser knyttet til marint miljø de neste 20 – 30

hav til bord, fra entreprenørskap til kystturisme med bærekraftig forvaltning som en fellesnevner. Skolen vil ha en aldersgrense på 18 år, men vi åpner i visse tilfeller for yngre elever som har falt ut av videregående skole. Skolen har også valgfag med veiledning i å ta opp fag fra videregående skole. Her lener vi oss på de betraktningene som legges fram i Meld. st. 21 (2020/2021): Med åpne dører til verden og framtiden. Campus BLÅ Folkehøgskole skal rekruttere fra hele landet, og bidra til økt tilflytting gjennom nye arbeidsplasser. Gründerskap og innovasjon er en rød tråd i fagtilbudene, noe vi forventer vil resultere i nyetableringer. Med sin profil er folkehøgskolen svært godt egnet til å knytte bånd mellom fortid og framtid: Det var havet som ga livsgrunnlaget til kystbefolkningen, og det har gitt Norge en framtredende økonomisk og teknologisk posisjon i verden. I sin oppdaterte havstrategi «Blå muligheter» poengterer Regjeringen at «Bærekraftig utnyttelse av havets ressurser skal også gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene». I havstrategien finner vi også politisk støtte for våre linjevalg. Regjeringen vil «videreføre arbeidet for å bekjempe marin forsøpling» og

årene.

«vektlegge betydningen av havet som matfat i nasjonalt

Vi tror at folkehøgskolens verdigrunnlag, pedagogikk og

og internasjonalt arbeid».

innhold er stadig mer nødvendig for dagens unge:

Sist - men ikke minst, er vi inspirert av regjeringens

Grunnleggende allmenndannelse, sosial kompetanse, mestringsopplevelse og selvaksept er pilarer for å kunne komme videre i livet. Det faglige innholdet spenner fra

poengtering av folkehøgskoler som en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet.

Det har vært en jevn vekst av elever til folkehøgskolene, med 20 prosent flere elever i dag enn for 10 år siden. Elever på folkehøgskole utgjør nå over 11 prosent av et årskull.

3


4


Planer for videre utbygging av Campus BLÅ

Campus BLÅ – et unikt kompetansemiljø Campus BLÅ ble etablert i 2017 i samarbeid med Norsk Havbrukssenter, og omfatter i dag Havbruksakademiet Videregående skole, Norsk Havbruksfagskole og et kurs- og konferansesenter rettet mot havnæringene. Havbruksakademiet Videregående skole Havbruksakademiet startet opp høsten 2018 med landsdekkende linje for Vg1 Naturbruk - blå linje og Vg2 Akvakultur. Fra 2020 omfattet tilbudet Vg3 Studieforberedende naturbruk med blå linje og i 2021 fikk Havbruksakademiet godkjenning for Fiske og Fangst-linje samt mulighet til å tilby de spesielle studiekompetansene

Campus BLÅ Kurssenter Campus BLÅ tilbyr sertifisert kursvirksomhet for havnæringene på ulike nivå, både lokalt, regionalt og nasjonalt via «state-of-the-art» digitale undervisningsfasiliteter. Dagens tilbud omfatter sertifiseringskurs samt praksiskandidat/privatistkurs i akvakultur, fiskevelferdskurs, rømningssikringskurs etc. I 2021 utvides porteføljen til også å omfatte maritime kurs inkludert kompetansesertifikatet «D6», fiskeskipper klasse C og sikkerhetskurs. Campus BLÅ Konferansen Campus BLÅ Konferansen er en lokal fagkonferanse for blå næring som arrangeres første gang høsten 2021. Fra

«SIVING» (sivilingeniørkrav) og «VETE» (veterinærkrav).

2022 vil fagkonferansen rettes mot et nasjonalt marked.

Havbruksakademiet har så langt ikke hatt elev-frafall og

Campus BLÅ - Norsk Havbrukssenter

søkertallene er høye: 65 søkere til Vg1 Naturbruk i 2021, hvorav 32 jenter. Havbruksakademiet har søkt godkjen-

Campus BLÅ er en del av Campus BLÅ - Norsk Havbrukssenterkonsernet, som omfatter flere andre virksomheter i

ning for Vg2 Maritime fag med oppstart i 2022.

tilknytning til havets ressurser og muligheter: Forskning

Norsk Havbruksfagskole – Høyere yrkesfaglig utdanning

på bærekraftig havbruk, visningsanlegg for oppdrett,

Norsk Havbruksfagskole er Nord-Norges første akkrediterte tilbyder av høyere yrkesfaglig havbruks-

oppdrettsvirksomhet samt turistanlegg med rorbuovernatting og restaurant.

utdanning og tilbyr fagskoleutdanningene Havbrukstekniker (30 studiepoeng) og Driftsleder havbruk (60 studiepoeng – «Fagskolegrad»). 5


EXPO 2020 - paviljongen fiske, havbruk, skipsfart, olje/gass og andre havnæringer presenteres. Campus BLÅ har sikret seg tillatelse til å gjenreise Norges paviljong på Toft i Brønnøy. Gjenbruk av paviljongen er bærekraft i praksis, og et sterkt ønske fra myndighetene. Innovasjon Norge har derfor sagt ja til at det inngås gjenbruksavtaler med leverandørene, og dette har Campus BLÅ fått på plass. Det jobbes nå for å gjenbruke paviljongen som en del av Campus BLÅ, organisert som en stiftelse. Vi er overbevist om at den vil få mye oppmerksomhet, både regionalt og nasjonalt, og bidra til rekruttering til Campus BLÅ-skolene og til havnæringene i årene som kommer. I tillegg blir den en attraksjon for de På verdensutstillingen i Dubai som åpner høsten 2021, ønsker Norge å styrke posisjonen som en verdensledende havnasjon. Derfor stiller Norge med en helt spesiell paviljong på EXPO 2020, der bærekraftige løsninger for

som besøker Sør-Helgeland. Lokalt og regionalt vil paviljongen representere en «storstue» for konferanser og andre arrangementer som krever kapasitet. For elevene på Campus BLÅ Folkehøgskole vil paviljongen bli direkte knyttet til opplæringen.

Stolt fortid

Campus BLÅ ligger på Toft, et tradisjonsrikt handelssted

Gjennom etableringen av Campus BLÅ knyttes forbind-

på Torgøya utenfor Brønnøysund. Øya er nok mest kjent

elsen til stedets stolte fortid i en ny form og et nytt

for sitt landemerke, sagnfjellet Torghatten som besøkes

innhold: Utdanning og kompetanse, forskning på

av snart 100.000 tilreisende hvert år.

morgendagens løsninger og et besøks- og turistsenter

Torgøya kan dokumentere en spennende historie helt fra

som vil presentere Norges posisjon som en ledende

øya var høvdingsete i vikingetida, for seinere å bli senter

nasjon i bærekraftig forvaltning av havet.

for Helgelands lensherrer samt fogdegård for amtsmannen over Nordlandene i 200 år fra midten av 1500-tallet. 6


Campus BLÅ Folkehøgskole

Om søker

Skolebygg er utviklet i samarbeid med Concepthus AS

Søker er Campus BLÅ Folkehøgskole AS, et ideelt selskap

v/Einar Jenssen som også har produsert bilder og

som er etablert for å jobbe med opprettelse av en

animasjoner av skoleområdet.

folkehøgskole på Toft i Brønnøy kommune. Arbeidet med

Rorbuer er utviklet av Toft Brygge AS v/Karl Johann

Campus BLÅ Folkehøgskole ble igangsatt høsten 2018,

Torgnes.

og ledes av daglig leder Liv Bentzen. Bentzen er tidligere

Grafisk design: Grafikk og Musikk AS v/Reidar Ydse og

lærer, rektor og områdesjef i Brønnøy kommune samt

Campus BLÅ v/Robert Jørgensen.

aktiv idrettspolitiker. Selskapets styre omfatter: • Robert Jørgensen (styreleder): Daglig leder i Campus BLÅ • Aino Olaisen: Tidligere varaordfører i Lurøy kommune, styreleder i Nova Sea, Nord-Norges største oppdretter • Kari Anne Bøkestad Andreassen: Veterinær, fylkesordfører i Nordland og vararepresentant for Sp på Stortinget • Paul Birger Torgnes: Styreleder i Sjømat Norge og i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS • Kjell Arne Engelsø: Seniorrådgiver i Campus BLÅ, tidligere lærer og rektor i videregående skole

Stor interesse for Campus BLÅ Folkehøgskole Etter innspill fra Folkehøgskolerådet har vi gjennomført en landsdekkende interesseundersøkelse for Campus BLÅ Folkehøgskole. Undersøkelsen ble gjennomført på Facebook og Instagram i perioden 3. – 17. mars 2021. Av 1149 respondenter i alderen 15 – 21 år svarte 76 % at Campus BLÅ Folkehøgskole ville være interessant. 13 % av respondentene var ikke i målgruppen for folkehøgskole og 11 % svarte at Campus BLÅ Folkehøgskole ikke ville være interessant. Undersøkelsen viser også rangering av linjer og valgfag. For mer informasjon om interesseundersøkelsen – se vedlegg 2, side 30 – 31.

Av 1149 ungdommer i alderen 15 - 21 år som deltok i en landsdekkende interesseundersøkelse i mars 2021 (Facebook/Instagram), svarte 76% at et år på Campus BLÅ Folkehøgskole ville være interessant. 7


Bærekraftig profil Det faglige hovedinnholdet er knyttet til kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv. Den «blå»

profilen gjenspeiles i Campus BLÅ, der all virksomhet knyttes til havets ressurser og muligheter.

Bærekraftig verdiskapning, biologiske ressurser, balansert ressursutnyttelse og bevaring av naturmangfoldet er grunnsteinene i skolens innhold og linjevalg. Samtidig tilbys valgfag som skal utfordre og engasjere, også på andre områder enn skolens hovedområde, enten de er knyttet til individuelle ferdigheter, eller satt i et sosialt perspektiv. I skolens arbeid ønsker vi at elevene skal bli bevisst egne utviklingsmuligheter, og engasjert i både lokale og globale marine utfordringer. Dimensjoneringen av skolen med 100 elever på fem linjer er gjort ut fra å kunne ha en tilstrekkelig bredde i fagtilbudet, og mulighet til å kunne tilby et rikt omfang av valgfag. Ut fra at internatlivet står sentralt i folkehøgskolens dannelsesidé, vil Campus BLÅ Folkehøgskole ha internatplass til alle skolens elever. Skolens bygninger skal være energinøytrale «nullhus». Gjennom bygningsmessige konstruksjoner, styringssystemer, solceller og vannbåren varme fra sjøen, ønsker Campus BLÅ Folkehøgskole å stå fram som en nasjonal referanseskole i et energimessig perspektiv. Den røde tråden som binder alle elementene sammen, er bærekraft. Både i forhold til faglig innhold, personlig utvikling og skolens drift.

8


Verdigrunnlag: Bra nok!

situasjoner og fritid. Vi legger vekt på at de

I folkehøgskolens verdigrunnlag ligger et mål om å

grunnleggende verdier for elever og ansatte er:

utvikle selvstendig tenkende mennesker. Unge mennesker som tenker kritisk og konstruktivt, løser problemer og oppdager nye muligheter. Som gjennom å se seg selv i samhandling med andre, tar ansvar for å utvikle nødvendig kompetanse, kunnskap, ferdigheter og holdninger for framtida. Vårt mål er at elevene ikke bare skal bli aktører i eget liv, men også kunne utvikle seg til å bli deltakende observatører i forhold både til seg selv, andre og samfunnet som helhet. Som en motsats til samfunnets tendens til å dyrke det «perfekte», skal våre elever oppleve seg som «bra nok». Det er et overordnet mål at hver enkelt ansatt og elev

• Kompetanse i betydningen av å være i stand til • Respekt for individet, medmennesker, kultur, natur og miljø • Samspill og medansvarlighet - vi ønsker at elever og personale er bidragsytere overfor hverandre og i møte med lokalsamfunnet og storsamfunnet. Hver enkelt skal kunne spørre seg hva en selv kan bidra med. Campus BLÅ Folkehøgskole har som mål at elever og lærere sammen skal utvikle kunnskap og forståelse for hvordan havets marine ressurser kan produseres på en bærekraftig måte, og hvordan hav og kystland kan brukes for rekreasjon og opplevelser med mindre fotavtrykk.

skal føle seg verdsatt og delaktig både i lærings-

Med havet som fellesnevner vil skolen søke å bevisstgjøre ungdom på hvilke enorme muligheter som ligger i bærekraftig utnyttelse av havrommet.

9


Veien er målet

Allmenndanning og folkeopplysning

Undervisning og all annen aktivitet er lagt under et

Vårt utgangspunkt er at allmenndanning og folkeopplys-

prinsipp og en ramme vi kaller «organisk». Dette i motset-

ning er dynamiske begrep som forholder seg til

ning til det instrumentelle, det fastbestemte, der

samfunnets grunnsteiner, behov og globale utfordringer.

løsningene er målet. Hos oss er det veien som er målet.

Bærekraft vil i dag referere til miljø, ressurser og klima

Pedagogisk vil dette innebære en problem- og prosjekt-

som absolutte forutsetninger for framtida. Uten et bære-

orientert opplæring, der spørsmål, utprøving, fantasi og

kraftig grunnsyn og tilsvarende praksis, vil opplæring

refleksjon står sentralt.

vanskelig kunne defineres som allmenndannende ut fra

Det organiske perspektiv er knyttet til at kunnskap og mening vokser fram i samtaler, handlinger og refleksjon. Å knytte tråder mellom ulike fagområder, opplevelser og tanker er også et gjennomgående prinsipp i skolens virksomhet, både for elever og ansatte. Elevene skal delta både i å planlegge, gjennomføre og evaluere eget læringsarbeid. Slik oppnår vi en større bevissthet om egne læringsprosesser og økt motivasjon for livslang læring. Vi ser på internat og aktivitetene utenfor de enkelte fag som gode læringsarenaer, hvor elevene får opplevelser og erfaringer som gir dem trening i å mestre eget liv i samspill med andre.

10

den situasjon verden befinner seg i. Vår forståelse av allmenndanningen knyttes til Utdanningsdirektoratets definisjon i «Den generelle læreplanen»:


• Konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi overblikk og perspektiv • Kunnskap og modenhet til å møte livet - praktisk, sosialt og personlig • Egenskaper og verdier som letter samvirket mellom mennesker, og gjør det rikt og spennende for dem å leve sammen Havet er det viktigste elementet for jordas framtid. Det handler både om klima, miljø og mattilgang. Ressursene og forvaltningen av havet er et hovedtema i Campus BLÅ Folkehøgskole, der fortid knyttes opp mot nåtidas utfordringer og framtidas muligheter. Sammen med personlig og sosial vekst vil dette være med på å utvikle en mer helhetlig innsikt, noe som ligger inn under begrepet allmenndannelse. Folkehøgskolens praksis er tuftet på medvirkning og medbestemmelse, både for personalet og elever. Respekt for hverandre innebærer å forstå ulikheter, både i væremåte og tenkning. Vår pedagogiske profil som baserer seg på en problembasert tilnærming, der samtalen og undring er sentrale, kan vi knytte til folkeopplysningens prinsipp om å utvikle ei framtid og et samfunn gjennom egen deltakelse.

Kortreiste skoleturer Vi mener at skolens bærekraftsprofil ikke er forenlig med lengre utenlandsturer med fly. Basert på folkehøgskolenes bærekraftsvedtak og globalvettregler oppfatter vi dette også som en gryende tendens i folkehøgskolefamilien.

Norge er langt framme i fangst, produksjon og utvikling av marine ressurser. Ettersom dette er det kunnskapsmessige innholdet i Campus BLÅ Folkehøgskole, samtidig som vi ser skolens virksomhet som en mulig motivasjon for utdanning innen blå sektor, vil skolens studieturer foregå innenlands. Dette kan innebære «rundreiser» i Norge der man besøker bedrifter, forsøksstasjoner, reiselivsdestinasjoner og aktuelle virksomheter knyttet til linjefagene. Skolens ulike turopplegg skal vise potensialet i marin sektor og kystens muligheter, og stimulere elevene til å kunne ta del i denne utviklingen.

11


«Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjoner skal norsk sjømatnæring være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål»

– SJØMAT NORGE

Linjevalg Innhold og praksis i linjefagene baserer seg på at

elevene skal bli kjent med omgivelser og aktivteter på Helgelandskysten: Produksjon av råstoff,

Vi ønsker å fokusere på bedrifter og andre aktører

som har startet, eller er i gang med nye produk-

sjonsmetoder, ny ressursutnyttelse og nye

produkter og tjenester.

produkter med et bærekraftig grunnlag.

befinner seg ute i lokalsamfunnene, eller på havet.

linjefagene arrangere en «Åpen skole» der skolen

Dette innebærer at læringsarenaene i stor grad

Campus BLÅ Folkehøgskole vil knytte kontakt med ulike aktører både i og utenfor regionen.

Som et tverrfaglig prosjekt skal elevene i alle

presenteres for lokalbefolkningen og for spesielt

inviterte.

1. BLÅ bærekraftig forvaltning og miljøvern Forurensning og forsøpling er to av de største truslene mot økosystemene i havet. I samarbeid med miljøorganisasjoner og Statsforvalteren i Nordland vil elevene på denne linja få innsikt i hvordan dagens bilde ser ut, og hva som skal til for å reversere en skadelig utvikling. Gjennom egne «ekspedisjoner» på Helgelandskysten vil elevene få direkte erfaringer og kunnskap om økologien i havet. På den andre siden av skalaen forskes det på, og produseres allerede mat og produkter av «Lite Utnyttede Ressurser» (LUR). Elevene får prøve ut dette selv, bl.a. ved å utnytte næringssaltene ved lakseoppdrett til økt tareproduksjon.

Dette linjefaget inneholder også: • Fra industrielt til økologisk havbruk • FNs bærekraftsmål og regjeringens havstrategi 2019 «Blå muligheter» • Klimaendringer • Meteorologi – forståelse for vær og klima • LUR-programmet – «Lite Utnyttede Ressurser» • Fjerne avfall i strandsonen • Fiskeslam som underlag for sjømatproduksjon • Fôrkjøkken: Alternative metoder for proteinproduksjon • På tokt med opphenting av forliste fiskeredskap • Studietur til oppdrettsanlegg og forskningsmiljøer der elevene får kjennskap til ulike miljøtiltak og -forsøk, samt besøk til Vesterålens produksjonsbedrifter av LUR.

12


2. BLÅ kystturisme Helgeland er utpekt til å bli «det nye Lofoten». Signatur-

• Destinasjonsutvikling; Bærekraftige forretnings-

fjell med Torghatten i spissen, verdensarv på Vega og en

modeller, vertsskapsrollen og merkevarebygging

myriade av øyer og holmer har fått besøkende fra inn- og

• Opplevelsesutvikling inkludert digitale opplevelser

utland til å betegne dette som «verdens vakreste kyst».

• Formidling, markedsføring og markedsføringskanaler

BLÅ kystturisme tar utgangspunkt i eksisterende reiselivs-

• Produksjon av stoff til destinasjonsselskap og regionale

tilbud på Helgelandskysten med fokus på bærekraft.

reiselivsaktører basert på foto, dronefilming,

Linjefaget er basert på et samarbeid med destinasjonssel-

undervannsfotografering og egne observasjoner

skapet Helgeland Reiseliv, og læringsarenaene vil i stor grad være rundt omkring på Helgelandskysten. Elevene får opplæring i guiding, og får praktisere dette på visningsanlegg for oppdrett og havpaviljongen ved Campus BLÅ. Dette linjefaget inneholder også:

• Markedsundersøkelse; Intervju av besøkende på visningsanlegg og paviljong • Studietur til ulike reiselivsaktører inkludert Vega verdensarv • Toppturer til Torghatten og andre «trollfjell» på Helgeland • Øyhopping på sykkel

13


3. Det BLÅ Kjøkken «Fra hav til bord» er stikkord for dette linjefaget. Kysten har både vært et område for selvberging og for eksport av fisk. Lokale foredlings-metoder og matretter har vært grunnlag for det som etter hvert har blitt et internasjonalt kjøkken for verdens fremste kokker. Handel langs sjøveien har gjennom årtider brakt impulser fra utlandet til en kystbefolkning som har visst å kombinere disse med egne tradisjoner, og skapt nye produkter. I dette bildet har også andre råstoffer enn fisk kommet til, og elevene skal være med på å produsere skjell, tang og tare, og lage matretter av disse. I tillegg til fiske og fangst med ulike redskap, skal elevene erverve kunnskap om oppdrett av ulike arter.

14

Dette linjefaget inneholder også: • Kystens tradisjonsmat • Ulike foredlings-metoder • Urter og grønnsaksdyrking • Baking og bruk av steinovn • Kjente og nye råstoffer fra havet, både fra fiske, fangst og dyrking/oppdrett • Arrangere lokal sjømatdag • Ekskursjon til produsenter av matråstoff, blant annet i Vesterålen • Studietur på Helgeland til serveringssteder som utvikler retter basert på råstoff fra havet


4. BLÅ muligheter – skaperglede, innovasjon og entreprenørskap Det har alltid vært et element av innovasjon langs kysten. Forbindelsen til utland gjennom handel har gjennom årrekker brakt med seg nye idéer og nye produkter. Utnyttelsen av naturlige ressurser har vokst fra selvberging til en verdensledende sjømateksportør, og potensialet videre er allerede i gang med å bli virkeliggjort gjennom utstrakt forskning og nye produksjoner. Det er i dette bildet elevene skal bli inspirert til å se mulighetene og lære hvordan en god idé kan bli til virkelighet. Gjennom tilknytning til Ungt Entreprenørskap vil elevene også få kontakt med vertskommunen Brønnøy, og dermed få innblikk i kommunal næringsutvikling og hvilke muligheter som finnes lokalt.

Dette linjefaget inneholder også: • «Fra idé til bedrift»; Etablererkunnskap, markedsvurdering, økonomi og økonomistyring, forretningsplan, produksjonsutvikling, merkevarebygging og markedsføring, rettigheter og beskyttelse • Elevbedrift i sammenheng med aktiviteter på skolens linjer • Besøk ved Væxt i Mosjøen og Kunnskapsparken Helgeland på Mo i Rana • Studietur til innovative bedrifter og forsøksarenaer som representerer framtidas løsninger for bærekraftig marin produksjon

155. BLÅ sport og friluft Å takle elementene og å utfordre seg selv i naturens ulike

• Havkajakk og rafting

former, har alltid vært en inspirasjon for mange. I dag er

• Fridykking og undervannsjakt

det mye snakk om opplevelser, og da ofte gjennom

• Kiting

mestring - gjerne inn mot det ekstreme. Aktiviteter på

• Vindsurfing og seiling

naturens egne premisser har gitt oss opplevelsesturisme,

• Coasteering

nye sportsgrener og et ønske om å komme i kontakt med

• Strandaktiviteter

natur og seg selv. Helgelandskysten er som skapt for

• Roing i tradisjonsbåt

opplevelser med stor spennvidde. Fra hav til fjell og i

• Sportsfiske

ulike værforhold. Linjefaget vil også knytte seg opp mot

• Øyhopping på sykkel

BLÅ kystturisme, og prøve ut de aktivetstilbudene som

• Studietur som inneholder toppturer på «trollfjellene»

tilbys turister rundt om på Helgeland. Dette linjefaget inneholder også:

Lekamøya, Syv søstre, Torghatten, Hestmannen, Vågakallen, Rødøyløva, Landegode og Suliskongen

17


Fellesfag Fellesfagene utvikles på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og mål, og skal støtte opp om arbeidet elevene gjør i linjefagene. Fellesfagene vil også være en arena for inviterte foredragsholdere. Aktuelle fellesfag er: • FNs bærekraftsmål • Sirkulærøkonomi • Verdiskaping: økonomisk og sosial • Innovasjon og etablererkunnskap

• Linjeseminar: Alle linjene har ansvar for seminarer der andre elever får prøve seg på aktiviteter på denne linja • Arrangere «Åpen skole» for lokalbefolkning og spesielt inviterte • Internatlivet: vasking, orden, kjøkkentjeneste og etasjemøter • Elevkvelder • Sceneoppsetning • Morgensamling

Valgfag Valgfagene vil variere i lengde alt etter hvilke tema.

• Styrke/ta opp VGS-fag

Elevene vil tilegne seg kunnskap om begrensede tema,

• Sertifikat for sportsdykking, jegerprøve og båtfører-

samtidig som interesser kan testes ut innenfor trygge rammer. I valgfagene benyttes lokal kompetanse i form av enkeltpersoner og organisasjoner, i tillegg til skolens egne ressurser. Her vil andre sider av personlighet og samfunnsperspektiv utforskes og utfordres. Samtidig skal valgfagene treffe ungdommenes «sfære». Oversikten er å betrakte som en meny, der det også åpnes for elevenes egne ønsker: 18

prøve • Båt og fiske; Tradisjonelt fiske fra åpne tradisjonsbåter. Lær å sette garn, line og teiner • Sjøfiske med stang og jukse • Dronevideo – over/under vann • Undervannsfoto • Sagakysten; Områdets spennende vikinghistorie • Meteorologi; Forståelse for vær og klima • Aksjonsforskning; Skape tiltak som gjør skolen mer bærekraftig


• Festival- og Event Management (mulighet til å delta på Rootsfestivalen) • Markedsføring og design med WordPress; Bli en del av skolens markedsføringsteam

• Urix - hva skjer i verden? Refleksjon og diskusjon basert på utdrag fra nyhetsprogrammet • Bake-bake-kake; Surdeigsbrød og baking i steinovn • Positiv psykologi; Lær å bruke psykologisk tenkning i

• Bruk hodet bedre; Lærings- og husketeknikker

hverdagslivet og gjennom øvinger og teori kunne bli

• Klar – ferdig – Debatt!; Argumentasjonsteknikker

mer bevisst din rolle i samspillet med andre

• Førstehjelp og livredning • Rocke- og West Coast swing • Morgendisco • Volleyball • Innebandy

• Sjakk; For nybegynnere og litt viderekommende. Skoleturnering • Innvandrer – hva så? Vi blir kjent med andre kulturer i lokalsamfunnet • Elevstyrte valgfag; Elevene setter opp egne kurs/fag

• Taekwon-Do

på ettermiddagen som de er lærere på. Disse veiledes

• Årbok for skoleåret

av våre lærere. Innholdet er avhengig av hva elevene

• Klatring; Gir mestringsfølelse og øver opp styrke og

ønsker å jobbe med.

konsentrasjon • Indre bærekraft; Meditasjon, avslapning, oppmerksomt nærvær, mantras, turer i naturen, energi • Bidra – frivillighet! Opplev gleden av å hjelpe andre som frivillig

Sagakysten; Områdets spennende vikinghistorie

Taekwon-Do 19


Infrastruktur Bygninger som referansemodell Campus BLÅ Folkehøgskole ønsker å være en referanse i

Eiendomsselskapet Toft Brygge AS vil stå for oppføring av

forhold til energiinstallasjoner og energibruk. Bygningene

skolebygg, og folkehøgskolens budsjetter er basert på en

vil derfor ha en utvidet isolasjon som tilfredsstiller passiv-

langsiktig leieavtale med Toft Brygge AS.

hus-standard. I tillegg planlegges oppføring i massiv tre, og vi vil etterstrebe en profil som miljøbygg. Beliggenheten i strandkanten åpner for å hente varme fra sjøen. Vi planlegger å benytte både vannbåren varme med sjøvann som varmekilde samt solceller på takene. Solceller er meget velegnet på kysten. Med sin lave horisont er potensialet for soltimer langt større enn på innlandet der fjell og åser kan gi et stort antall skyggetimer. Campus BLÅ Folkehøgskole vil ligge vestvendt og ved sjøen. Det samlede skolearealet er ca. 13 da, samt et

Miljøsertifisering Alle virksomheter ved Campus BLÅ vil ha en miljøsertifisering. Mens Norsk Havbrukssenters visningssenter er sertifsert etter ISO 1401, er det et overordnet mål at all skolevirksomhet skal sertifiseres som MiIjøfyrtårn.

Virtuell omvisning på skoleområdet Ved å klikke på denne lenken deltar du i en rundtur på skoleområdet.

tilhørende parkområde på 2,6 da.

Skolebygg – 1300 kvm Skolebygget omfatter auditorium for 124 personer og scene med rekvisitalager, 5 grupperom, kantine med storkjøkken og personalfløy i 2. etasje.

20


Internat – 1530 kvm Internatet omfatter to bo-etasjer samt kjeller med tekniske rom, vaskerom og lagerrom. Hver bo-etasje har 11 dobbeltrom og 6 enkeltrom samt oppholdsrom med kjøkken.

Rorbuer – 12 x 60 kvm Rorbuene bygges i grupper på tre, og hver rorbu har to dobbeltrom hvorav ett på hems.

21


Aktivitetshall – 700 kvm Campus BLÅ Folkehøgskoles aktivitetshall omfatter treningsrom med utstyr, garderober med dusjanlegg og et hovedareal på 24 x 15 meter, som kan deles med skyvevegger slik at det kan foregå ulike aktiviteter samtidig.

Akvahall Folkehøgskolen vil disponere tanker i Havbruksakademiets akvahall for forsøk med fisk og alger. Hallen vil ha ferskvann, saltvann og RAS-enheter (Recirculation Aquaculture Systems). Dette muliggjør opplæring både i dagens og framtidas oppdrettsarter. I tillegg til tradisjonell drift og røkting av et lite settefiskanlegg med flere ferskvanns- og saltvannsarter, vil hallen ha algereaktor for produksjon av mikroalger og akvaponic-system for samdrift av fisk og planter 22


Uteområde og personalboliger Campus BLÅ Folkehøgskole vil disponere område for ball- og uteaktiviteter samt to personalboliger i umiddelbar nærhet til skolen, hver inneholdende to leiligheter a 112 kvm.

23


«Vår kommune har aktivt støttet etableringen og utviklingen av det blå kompetansesenteret, Campus BLÅ. Folkehøgskolen blir en del av et unikt kompetansemiljø på Helgeland, med solid erfaring og kunnskap om havbruk, forskning, utdanning og reiseliv» - BRØNNØY KOMMUNE

Omgivelser Campus BLÅ Folkehøgskole ligger ved Helgelandskysten, på Toft, 6 km vest for Brønnøysund. Rett utenfor skoletunet er det stier ut i landskapet som er velegnet både for fri rekreasjon og for mer målrettede aktiviteter. En kort rotur over sundet til Sauren og Torgnes åpner for lengre turer både på sykkel og til fots (se kart). Skolens beliggenhet gjør at vi ikke trenger lang transport for å kunne gjennomføre aktiviteter knyttet til undervisningen. For fiske vil skolen basere seg på innleie av båter, og for dyrking av tang, tare og skjell vil også dette skje i umiddelbar nærhet til skolen. Det samme gjelder sjøsportsaktiviteter. Vi mener dermed at skolens plassering er svært gunstig sett i forhold til skolens innhold.

Reguleringsplaner Det aktuelle området er i dag regulert til utbyggingsformål, og det pågår arbeid med justering av reguleringsplanen som legger til rette for de planer som er beskrevet i søknaden. Dette arbeidet utføres av Rambøll i dialog med kommunens planmyndighet.

Parkering Campus BLÅ Folkehøgskole vil ha tilgang til to parkeringsområder, ved innkjøring til området i øst og ved aktivitetshallen, til sammen ca. 20 parkeringsplasser samt bussparkering.

Framdrift Med en positiv innstilling til søknaden om opprettelse av Campus BLÅ Folkehøgskole i 2021, og med påfølgende oppstartstilskudd, vil detaljerte planer for bygging og organisering være på plass innen sommeren 2022. Byggetid er anslått til to år, med skolestart i august 2024.

24


«Vind i seilene» Etableringen av Campus BLÅ med utdanning på alle

unison oppslutning. Opprettelsen av Campus BLÅ

kompetansenivåer, har vakt anerkjennelse både på faglig

Folkehøgskole støttes på samme måte av Brønnøy

og politisk hold.

kommune, Helgeland Reiseliv, Brønnøy Næringsforum,

Sjømat Norge og Norges Fiskarlag, en samlet havbruks-

Sjømat Norge, LO og NHO Nordland, Akvaplan Niva AS,

næring i regionen og Sør-Helgeland regionråd har gitt

NCE Aquaculture og Norges Fiskerihøgskole.

utdanningstilbudene i akvakultur og fiske og fangst en

«Campus BLÅ Folkehøgskole vil kunne motivere ungdommen til å se mulighetene i havet og føre Norge inn i en blå og bærekraftig fremtid. Dette er helt nødvendig for å kunne utløse mulighetene for økt verdiskapning fra havet». – LO OG NHO NORDLAND «Med kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv vil Campus BLÅ Folkehøgskole være med på å få fram havets ressurser og muligheter, samt vise mangfoldet i utdanningsmulighetene innenfor sektoren» – SJØMAT NORGE «Rekruttering og utdanning er kritisk for utvikling av næringen fremover. I dette bildet tar Campus BLÅ en tydelig lederrolle for å utvikle utdanningstilbud i flere nivåer. NCE Aquaculture støtter etableringen av Folkehøgskole i tett tilknytning til de øvrige forsknings-, utdannings-, og innovasjonsaktivitetene Campus BLÅ representerer.» – NCE AQUACULTURE «Campus BLÅ er et positivt og viktig initiativ, for nettopp å få til denne koblingen mellom lokale næringer, utdanning, forskning og innovasjon. Campus BLÅ Folkehøgskole kan gi ungdommen en «smak» på hva som er mulig innenfor havnæringene, og inspirere dem til å ta videre fagutdanning eller høyere utdanning» – AKVAPLAN NIVA «Vi ser fram til at Campus Blå Folkehøgskole blir etablert og håper at flere ser betydningen av at dette blir snarlig realisert.» – NORGES FISKERIHØGSKOLE «Helgeland Reiseliv ser på Campus BLÅ Folkehøgskole som et viktig initiativ til å utvikle unges engasjement for kystkultur og turisme på Helgeland» – HELGELAND REISELIV Det faglige hovedinnholdet til Campus BLÅ Folkehøgskole er knyttet til kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv. BNF tror dette vil øke interessen for kystbaserte næringer og for kystkulturen. – BRØNNØY NÆRINGSFORUM «Campus BLÅ Folkehøgskole vil inspirere ungdom til å se mulighetene i havet, og på den måten bidra til å føre Norge inn i en blå og bærekraftig framtid» – BRØNNØY KOMMUNE

FOTO / ILLUSTRASJONER: 1. Midt-Norge Foto v/ Roar Berg Hansen: Side 3, 8, 9, 10 (nede), 11, 13 (nede), 16, 17 (nede til venstre), 19 (venstre), 40 (bakside) 2. Helgeland Reiseliv: Stefan Barth: Side 10 (øverst), Halvor Hilmersen: side 13 (øverst) 3. www.visithelgeland.com: Ronny Lien: Side 6 (nede) 4. Norsk Havbrukssenter: Side 12 5. Campus BLÅ: Side 2, 4, 39 6. Visual360 AS, Concepthus AS og OK Entrepenør AS / Ark. MNAL Anna Kantorowska: Side 5 7. Innovasjon Norge: Side 6 8. iStock: Side 14, 15, 17 (øverst + nede til høyre), 18, 19 (høyre), 24 9. www.unsplasch.com: Mourad Saadi: Forside 10. Concepthus AS / Campus BLÅ: Side 7, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29

25


Vedlegg 1: Plantegninger

Skolebygg 1. etg

26

Skolebygg 2. etg


Akvahall 1. etg

Akvahall 2. etg

27


Internat kjeller

Internat 1. etg

Internat 2. etg

28


Rorbuer 1. etg

Aktivitetshall

Rorbuer hems

29


Vedlegg 2: Interesseundersøkelse CAMPUS BLÅ FOLKEHØGSKOLE – INTERESSEUNDERSØKELSE: 1149 RESPONDENTER Facebook/Instagram, 3. - 17. mars 2021, landsdekkende og i alderen 15 – 21 år. Campus BLÅ ønsker å etablere Nord-Norges første folkehøgskole med kun «blå» linjer, - knyttet til kyst og hav. Vi har som mål å inspirere ungdom til å se mulighetene til videre utdanning og arbeid innen både eksisterende og kommende havnæringer. Campus BLÅ Folkehøgskole vil ligge like utenfor Brønnøysund, med hele den unike Helgelandskysten som boltreplass. Vi håper du vil ta deg tid til å gi oss svar på noen spørsmål.

Alder på respondenter

30


Ville Campus BLÅ Folkehøgskole være interessant for deg?

Hvilke linjer ville du vurdert å velge?

Hvilke av disse valgfagene ville være interessante for deg?

31


Vedlegg 3: Støtteerklæringer

32


Bodø, 25.02.2021

Støtte til Campus BLÅ Folkehøgskole Jobb- og verdiskaping knyttet til ressurser i havet er en av de viktigste bærebjelkene for fremtidens velferdssamfunn i Norge. Her har Norge kanskje verdens beste utgangspunkt! Eksportverdien av sjømat er doblet de siste 10 årene og er nå på over 100 milliarder kroner årlig, og potensialet fremover er kjempestort. Ny kunnskap, utnytting av nye marine arter og klatring i verdikjedene kan bety en firedobling i verdiskaping og en økning på rundt 90 000 arbeidsplasser mot 2050. Et slikt potensiale kan bare utløses gjennom økt satsing på forskning, utdanning og kompetansebygging. Det er spesielt langs kysten i Nord-Norge at potensialet for stor vekst er til stede. Her er de klimatiske og arealmessige forholdene gunstige, og her finnes allerede sterke kompetanse- og næringsmiljøer som har betydelig produksjon, innovasjon og eksport knyttet til sjømat i dag. Men for å utløse potensialet trenger vi mer kunnskap og flere folk som ønsker å jobbe i næringen. Dette krever nye tanker og organisering. Paul Birger Torgnes og Campus BLÅ miljøet på Toft har gjennom en årrekke bygget opp forskning, kompetanse og utdanning knyttet til sjømatnæringen. Dette har bidratt både til rekruttering til bransjen og til økt kunnskap om sjømatnæringen og mulighetene fremover. Her har de etablert Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS som er et moderne besøks- og kompetansesenter for blå næring, forankret i stedets historikk og med utdanning på alle kompetansenivåer, forskning og innovasjon. Her finnes Havbruksakademiet (videregående opplæring) og Norsk Havbruksfagskole. Nå planlegges et helt nytt tilbud i norsk sammenheng - Campus BLÅ Folkehøgskole (CBF). Ingen av landets folkehøgskoler har havet som hovedfokus, til tross for betydningen dette har for landets nærings- og samfunnsliv. CBF har etter vårt syn en naturlig plass i miljøet på Toft og er et viktig steg videre for å fange ungdommens interesse for havnæringene. Et slikt tilbud vil bidra til at enda flere unge får kunnskap om havets muligheter og interesse for potensialet som ligger i å utnytte havets ressurser. CBF vil kunne motivere ungdommen til å se mulighetene i havet og føre Norge inn i en blå og bærekraftig fremtid. Dette er helt nødvendig for å kunne utløse mulighetene for økt verdiskaping fra havet. LO og NHO i Nordland støtter derfor arbeidet med etablering av Campus BLÅ Folkehøgskole på Toft.

Rita Lekang regionleder LO Nordland

Daniel Bjarmann-Simonsen Regiondirektør NHO Nordland

33


Vår dato:

19.04.2020

Campus BLÅ Folkehøgskole

Sjømat Norge viser til initiativet fra Campus BLÅ AS angående opprettelse av BLÅ Folkehøgskole. Næringa vår har et stort behov for kompetanse og arbeidskraft de neste årene. Campus BLÅ Folkehøgskole vil kunne være med på å øke forståelsen for potensialet som ligger i marine sektor og blå næringsaktivitet. Med kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv vil Folkehøgskolen kunne være med på å få fram havets ressurser og muligheter, samt vise mangfoldet i utdanningsmulighetene innenfor sektoren. Sjømat Norge gir med dette vår støtte til etableringen og ønsker lykke til videre i prosessen.

Stine Akselsen

Fagsjef næringspolitikk Sjømat Norge


NFH Deres ref.: Vår ref.: Dato: 08.03.2021 Legg til paragraf nummer for unntatt offentlighet her.

Campus Blå Folkehøgskole Fram til 1972 hadde Norge ikke noe universitetstilbud spesielt rettet inn mot fiskerinæringen. Nesten 50 år senere, gjennom opprettelsen av Norges fiskerihøgskole i Tromsø og flere andre studietilbud ved andre universitet, ser vi hvilken enorm betydning dette har hatt for utvikling og verdiskaping i norsk fiskeri- og havbruksnæring. En eksportverdi på over 100 milliarder kroner ville neppe vært mulig uten en slik målrettet satsing på 1970-tallet. Norge har i dag 83 folkehøgskoler, med stor variasjon i linjevalg og utdanningsmuligheter. Men til tross for at Norge er en «stormakt» innen fiskeri- og havbruk, så har vi ingen folkehøgskoler som reflekterer dette gjennom et «blått» linjetilbud. Det er derfor gledelig å se at det nå tas initiativ for å bøte på dette og etablere Campus Blå Folkehøgskole i Brønnøysund. Norges fiskerihøgskole støtter dette initiativet og mener en slik folkehøgskole vil øke interesse og forståelse for kystbaserte næringer og kystbasert kultur. Vi mener også at dette vil bidra til at Norge får et mer helhetlig utdanningstilbud og gi flere ungdommer muligheten til å kvalifisere seg for ei framtid i fiskeri- og havbruksnæringen. Norges fiskerihøgskole har også lang erfaring for at veien til utdannelse generelt, og høyere utdannelse spesielt, ikke alltid er rettlinjet eller at den går i ei bestemt retning. Mange studenter har sett verdien av å gå skrittvis, ta noen pauser og delta i praktisk arbeid på fiskebåt eller oppdrettsanlegg, før veien har gått videre til høyskole og universitet. I en slik kontekst vil også Campus Blå Folkehøgskole kunne spille en viktig rolle og bidra til den enkeltes dannelse. Men det som er aller viktigst, er at denne folkehøgskolen blir etablert for alle de ungdommene som føler at dette er skolen de har manglet til nå og at dette er det utdanningstilbudet de aller helst vil begynne på. Vi ser fram til at Campus Blå Folkehøgskole blir etablert og håper at flere ser betydningen av at dette blir snarlig realisert. Vennlig hilsen

Terje E. Martinussen Instituttleder Norges Fiskerihøgskole – terje.martinussen@uit.no mobil: 915 15 602

Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø / + 47 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no / organisasjonsnummer 970 422 528


NCE Aquaculture

Campus Blå Att: Paul Birger Torgnes

NCE Aquaculture Sjøgata 21 8001 BODØ Tel: +47 41614758 Email: mj@kpb.no www.nceaquaculture.no

STØTTERKLÆRING FOR ETABLERING AV CAMPUS BLÅ FOLKEHØGSKOLE PÅ HELGELAND FRA NCE AQUACULTURE NCE Aquaculture bekrefter at vi gjennom langsiktig dialog med Campus Blå støtter deres planer om å etablere Folkehøgskole på Helgeland i Nordland. Folkehøgskolen vil være en del av Norsk Havbrukssenter, et nasjonalt kompetansemiljø for blå næring. NCEA Aquaculture er en havbruksklynge hvor klyngens partnere dekker hele verdikjeden i produksjon av atlantisk laks og har samarbeidet som innovasjonsklynge i nær 20 år. NCE Aquaculture jobber med fellesprosjekter i spissede fagforumer, hvor kompetanse er et av hovedområdene klyngen har jobbet med. Nord-Norge står for 60 prosent av den norske sjømatproduksjonen når fangst og havbruk inkluderes, og 80 prosent av norske havområder er nord for polarsirkelen. Landsdelen er pekt på som et fremtidig viktig vekstområde for norsk havbruksproduksjon og kompetanse. Rekruttering og utdanning er kritisk for utvikling av næringen fremover. I dette bildet tar Campus BLÅ en tydelig lederrolle for å utvikle utdanningstilbud i flere nivåer. NCE Aquaculture støtter etableringen av Folkehøgskole i tett tilknytning til de øvrige forsknings-, utdannings-, og innovasjonsaktivitetene Campus BLÅ representerer.

Med vennlig hilsen NCE Aquaculture Daglig leder Malin Johansen

36


BNF støtter etablering av Campus BLÅ Folkehøgskole

Brønnøy Næringsforum (BNF) er svært positiv til en etablering av Campus BLÅ Folkehøgskole på Toft i Brønnøy. Næringsforeningen har i lang tid ønsket et studietilbud til den blå næring. BNF skrev den 23.10.15 brev til Fylkeskommunen; «Akvakultur er en stor og viktig næring på Helgeland, og utdanning og kompetanse er avgjørende for utvikling av næringen. Brønnøy Næringsforum (BNF) følger myndighetenes oppfordring om å bidra å øke utdannings og kunnskapsnivået i alle næringer.» Som en aktiv part i prosessen med ny strategisk næringsplan for Brønnøy kommune, hvor havbruk og reiseliv er definert som de to viktigste vekst næringer, er BNF opptatt av at det må finnes et utdanningstilbud med HAV som tema i vår region. Det faglige hovedinnholdet til Campus BLÅ Folkehøgskole er knyttet til kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv. BNF tror dette vil øke interessen for kystbaserte næringer og for kystkulturen. BNF har stor tillit til de som står bak planene om Campus BLÅ Folkehøgskole. De har solid kompetanse og gjennomføringsevne både innen etablering og utvikling av undervisningstilbud og næringsvirksomhet knyttet til havet. Sist med Havbruksakademiet, et videregående skoletilbud, med svært høye søkertall og godt kvalifiserte lærere som har et genuint ønske om å drive i et tett samarbeid med lokalt/regional næringsliv. En Folkehøgskole vil bidra til et mer helhetlig utdanningstilbud og ikke minst gi flere ungdommer muligheten av å tidlig velge en ønsket videre retning innen kystbaserte næringer. BNF støtter initiativet til Campus Blå Folkehøgskole i Brønnøysund og ber om at søknaden blir positivt behandlet.

Besøksadresse Havnegata 34, 8900 Brønnøysund Org.nr 981207165 Telefon: John-Arne Warholm 415 66 481 E-post: warholms@online.no 37


Brønnøy kommune Næring

Saksnr. arkiv: 2021/1040-1 Saksbehandler: Johnny Hanssen

Støtte til etablering av Campus BLÅ Folkehøyskole Brønnøy kommune er svært positiv til planene om å etablere Campus BLÅ Folkehøgskole, og anbefaler at søknaden innvilges. Brønnøy kommune har aktivt støttet etableringen og utviklingen av det blå kompetansesenteret, Campus BLÅ, som de siste årene er bygget opp på Toft. Folkehøgskolen blir en del av et unikt kompetansemiljø på Helgeland, med solid erfaring og kunnskap om havbruk, forskning, utdanning og reiseliv. Det faglige hovedinnholdet i Campus BLÅ Folkehøgskole er knyttet til kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv. Den BLÅ profilen gjenspeiles i Campus BLÅ og Norsk Havbrukssenter, der all virksomhet er knyttet til havets ressurser og muligheter. Etableringen av folkehøgskolen bidrar til å videreutvikle og styrke kompetansesenteret til å bli ledende på sitt område, både i Nord-Norge og nasjonalt. Planene passer godt med Brønnøy kommune sine satsinger framover. Vi har definert havbruk og reiseliv som to av våre hovedsatsinger for næringsutvikling i regionen. Regjeringen har også definert havet som det viktigste vi har, og landets fortid og framtid er nært knyttet til nettopp havet. Norge er en «stormakt» i fiskeri – og havbruk, likevel er det ingen av landets vel 80 folkehøgskoler som har havet som fokus. Denne folkehøgskolen blir etablert for alle de ungdommene som føler at dette er skolen de har ventet på. Den vil øke interessen for kystbaserte næringer og for kystkultur, og gi ungdommen muligheten til å kvalifisere seg til ei framtid her. Campus BLÅ Folkehøgskole vil inspirere ungdom til å se mulighetene i havet, og på den måten bidra til å føre Norge inn i en blå og bærekraftig framtid. Folkehøgskolen skal rekruttere fra hele landet, og vi tror vi dermed kan beholde ungdommen i regionen lenger, og også bidra til økt tilflytting gjennom nye arbeidsplasser. Etablering av en folkehøgskole vil i tillegg bidra til kommunens ønske om stedsutvikling på Toft, og det arbeides nå med reguleringsplaner for å stimulere denne utviklingen. De som står bak planene om Campus BLÅ Folkehøgskole, har dokumentert solid kompetanse og gjennomføringsevne både innen etablering og utvikling av skoler, undervisningstilbud og blå næringsvirksomhet, både i Brønnøy og nasjonalt. Sist med etableringen av Norsk Havbruksfagskole og Havbruksakademiet videregående skole med søkertall på 3 ganger elevplasser og null frafall. Skolene drives også i samarbeid med næringslivet i regionen. Brønnøy kommune støtter derfor initiativet med å etablere Campus BLÅ Folkehøgskole, og anbefaler at søknaden blir godkjent.

38


39


indre helgeland regionråd

Nesna

Rana

Hemnes Lurøy

Hattfjelldal

Uttalelse vedtatt på regionrådets møte den 23.april 2021: Enstemmig vedtatt - alle kommuner tilstede. Til: Campus BLÅ Folkehøgskole AS Støtte til etablering av Campus BLÅ Folkehøgskole Støtteerklæring fra Indre Helgeland Regionråd Indre Helgeland Regionråd har fått en god innføring i planene om etablering av Campus BLÅ Folkehøgskole. Skolen vil bli en del av Campus BLÅ – et kompetanse og besøkssenter som er etablert på TOFT i Brønnøy kommune. Vertskommunen er svært positiv på planene om å etablere Campus BLÅ Folkehøgskole og anbefaler at søknaden innvilges. Indre Helgeland Regionråd ser betydningen av en etablering av Nord Norges første folkehøgskole med innhold kun knyttet til havet og kysten. Regjeringen har definert havet som det viktigste vi har, og landets fortid og framtid er nært knyttet til nettopp havet. Norge er en «stormakt» i fiskeri- og havbruk, likevel er det ingen av landets vel 80 folkehøgskoler som har havet som fokus. Denne folkehøgskolen blir etablert for alle de ungdommene som føler at dette er skolen de har ventet på. Den vil øke interessen for kystbaserte næringer og for kystkultur, og gi ungdommen muligheten til å kvalifisere seg til ei framtid her. På Nord Norges første BLÅ folkehøgskole vil ungdommen få ta del i et unikt blått kompetansemiljø med havbruk, forskning, utdanning og reiseliv samlet på et sted. Det faglige innholdet vil spenne fra hav til bord, fra entreprenørskap til kystturisme med bærekraftig forvaltning som fellesnevner. Dette tror vi kan inspirere mange ungdommer til videre utdanning innen havbruk og reiseliv i vår landsdel. Etableringen vil medføre flere nye arbeidsplasser i Nordland. Elevene vil gjennom ekskursjoner til aktuelle virksomheter knyttet til linjefagene, bli kjent med store deler av vår landsdel. Folkehøgskolen vil rekruttere elever fra hele landet og inspirere ungdommen til å se mulighetene knyttet til havet og kysten En interesse undersøkelse som er gjort blant ungdom i aktuelle aldersgrupper, viser at interessen for en BLÅ Folkehøgskole er stor over hele landet. Vi ønsker etableringen av Campus BLÅ Folkehøgskole på Toft i Brønnøy velkommen. Den vil kunne rekruttere til viktig næringer for oss som lever nært hav og kyst. Vi trenger ungdom som ser muligheter både i forhold til etablerte næringer innen fiskeri og akvakultur, men også framtidige gründere som ser muligheter for nyskapning og etablering i vår landsdel

Arne Langset Daglig leder

40Vår referanse: 21/12831- 24 JournalpostId: 21/52280

FYLKESTINGSSAK Saksnummer 044/2021.11

Utvalg/komite <utvalg>

Dato <dato>

11. Uttalelse fra alle partigrupper - Campus Blå folkehøgskole Nordland fylkesting er positive til planene om etablering av Campus BLÅ Folkehøgskole i Brønnøy kommune, som vil bli den første folkehøgskolen i NordNorge som har havet sitt hovedtema. Deetablering 100 elevene ved folkehøgskolen vil Nordland fylkesting er som positive til planene om av Campus BLÅ kunne velge mellom følgende linjer, som nyeførste i folkehøgskolesammenheng: Folkehøgskole i Brønnøy kommune, somer vilhelt bli den folkehøgskolen i NordNorge som har havet som sitt hovedtema. De 100 elevene ved folkehøgskolen vil - Blå bærekraftig forvaltning miljøvern kunne velge mellom følgendeoglinjer, som er helt nye i folkehøgskolesammenheng: - Blå kystturisme Det bærekraftig blå kjøkken forvaltning og miljøvern -- Blå Blå kystturisme muligheter - skaperglede, innovasjon og entreprenørskap -- Blå -- Det Blå blå sport og friluft kjøkken - Blå muligheter - skaperglede, innovasjon og entreprenørskap vil øke interessen for kystbaserte næringer og for kystkultur, og gi ungdom -Skolen Blå sport og friluft muligheten til å kvalifisere seg til ei framtid i nord. Denne folkehøgskolen vil inspirere ungdomviltiløke å seinteressen mulighetene i havet, og på den måten bidra til å føreog Norge inn i Skolen for kystbaserte næringer og for kystkultur, gi ungdom en blå og bærekraftig framtid. Folkehøgskolen skal rekruttere fra hele landet, og muligheten til å kvalifisere seg til ei framtid i nord. Denne folkehøgskolen vil inspirere forhåpentligvis man bådei havet, beholde i regionen og Norge også bidra ungdom til å se kan mulighetene ogungdom på den måten bidralenger, til å føre inn i til økt tilflytting. en blå og bærekraftig framtid. Folkehøgskolen skal rekruttere fra hele landet, og forhåpentligvis kan man både beholde ungdom i regionen lenger, og også bidra til Av 84 registrerte folkehøgskoler i landet, er det bare tre fulltidshøgskoler i Nordland, økt tilflytting. pluss Nordnorsk Pensjonistskole med kortkurs. I tillegg er Sjunkhatten ferdig planlagt, en 84 folkehøgskole spesielt tilrettelagt for personer med Det er Av registrerte folkehøgskoler i landet, er det bare trefunksjonsnedsettelse. fulltidshøgskoler i Nordland, plass og behov for en nyskapende folkehøgskole i nord som fokuserer på havet, og pluss Nordnorsk Pensjonistskole med kortkurs. I tillegg er Sjunkhatten ferdig planlagt, Campus BLÅ Folkehøgskole vil dekke segmentmed somfunksjonsnedsettelse. vil trekke ungdom til Det er en folkehøgskole spesielt tilrettelagt foretpersoner Nordland. I en landsdekkende undersøkelse besvart av 1149fokuserer ungdommer i alderen plass og behov for en nyskapende folkehøgskole i nord som på havet, og 15-21 år,BLÅ svarte 76% at denne vil være interessant for dem. Campus Folkehøgskole vilfolkehøgskolen dekke et segment som vil trekke ungdom til Nordland. I en landsdekkende undersøkelse besvart av 1149 ungdommer i alderen Nordland Fylkesting som ambisjon å ha landets beste maritime for utdanning 15-21 år, svarte 76%har at denne folkehøgskolen vil være interessant dem. i Nordland, noe denne folkehøgskolen vil underbygge. Nordland fylkesting vil med sin støtte anmode Utdanningsdirektoratet godkjenne Campus BLÅ Folkehøgskole, Nordland Fylkesting har som ambisjon om å haå landets beste maritime utdanning i og ber Kunnskapsdepartementet og Stortinget om at den tilgodeses med vil med sin Nordland, noe denne folkehøgskolen vil underbygge. Nordland fylkesting oppstartstilskudd i statsbudsjettet. støtte anmode Utdanningsdirektoratet om å godkjenne Campus BLÅ Folkehøgskole,

1

Kim André Haugan Schei, Senterpartiet.

Beate Bø Nilsen, Høyre.

Arne Ivar Mikalsen, Venstre.

Håkon Møller, Miljøpartiet De Grønne.

Dagfinn Arntsen, Kristelig Folkeparti.

Mona Nilsen, Arbeiderpartiet.

Per-Gunnar Skotåm, Rødt.

Christian Torset, Sosialistisk Venstreparti.

Dagfinn H. Olsen, Fremskrittspartiet.

1


«Denne folkehøgskolen blir etablert for alle de ungdommene som føler at dette er skolen de har ventet på. Den vil øke interessen for kystbaserte næringer og for kystkultur, og gi ungdommen muligheten til å kvalifisere seg til ei framtid her». – BRØNNØY KOMMUNE

43


CAMPUS BLÅ

FOLKEHØGSKOLE - inspirert av havet TOFTVEIEN 80 8909 BRØNNØYSUND www.campusblå.no