Page 1

ONS BLAD 45ste jaargang - nr. 8 - 17 augustus 2011 - Verschijnt eenmaal per maand - Prijs: â‚Ź1,25

2

a l a F n olklorefe o i t a n r e t n stiv I e t al 8s


Nuttige telefoons Wachtdienst tandartsen: centraal nr. 09/039.98.38 Wachtdienst dokter: centraal nr. 09/349.64.74 Nacht- en zondagsdienst apothekers:

• •

• •

• • •

13-14-15 aug: Boone Burm, Dorp West 9, Lochristi, 09/3555250 20-21 aug: Smet, St.Kruis Winkeldorp 54, St.Kruis Wink, 09/3459596 27-28 aug: Hallynck, Smishoek 6,Wachtebeke, 09/3422121 03-04 sept: D’Hondt, Opperstraat 51, Moerbeke, 09/3468393 10-11 sept: Dierickx, Dorp West 30, Lochristi, 09/3555360 17-18 sept: Roets, Eksaardedorp 8, Eksaarde, 09/3468701 24-25 sept: Devos, Moleneinde 4, Zaffelare, 09/3555331

Electriciteitsdefecten: 078/35.35.00 Gasreuk: 0800/65065 Gasdefecten: 078/35.35.00 Kabeldistributiedefecten: 078/35.35.35 Rode Kruis: 105 Sluikstorten: 0800/16636 Straatverlichtingsdefecten: www.straatlampen.be of 0800/63535 Infolijnen Antigifcentrum: 070/24.52.45 Child Focus: 116000 Druglijn: 078/15.10.20 Energielijn: 078/35.33.33 MIXT.ICS (TV): 078/35.35.35 VMW (water): 09/240.91.11 Zelfmoordlijn: 02/649.95.55

2

Burgerlijke stand

Huwelijken

13 augustus 2011 De Smet Jan en Willens Vanessa, Eksaardsedam 15

Geboorten geen

Overlijdens 4 juli 2011 Scheire Jeanine, echtgenote van Van Brussel Freddy, Tulpenlaan 7 16 juli 2011 Janssens Lea, weduwe van Dieleman Andreas, Sportlaan 13 20 juli 2011 Verschraege Jozef, Markt 6 D002 24 juli 2011 Van Eetvelde Elza, weduwe van Van Geertruyden René, Sportlaan 13

ONS BLAD VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Robby De Caluwé, Wevershof 5,

Nuttige adressen

BIBLIOTHEEK

Drongendreef 1 Tel. 09/346.79.50

Maandag 15.30-19.00 Dinsdag 9.30-11.30 & 15.30-19.00 Woensdag 13.30-16.00 Vrijdag 15.30-19.00 Zaterdag 10.00-12.00

BRANDWEER niet-dringend: 09/342.20.30 dringend: 100

GEMEENTEHUIS Lindeplaats 7 09/346.80.05

Maandag 8.00-12.00 Dinsdag 8.00-12.00 Woensdag 8.00-12.00 & 13.00-17.00 Donderdag 8.00-12.00 & 17.00-19.00 Vrijdag 8.00-12.00

GEMEENTELOODS Damstraat 219

Open op dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur Zaterdag: 9 tot 12 en 12.30 tot 15.30

Plaisantstraat 32 - 09/346.82.77 moerbeke@libmutov.be

OCMW

Hospicestraat 15b T. 09/346.81.61 F. 09/346.56.78

POLITIE

Lindeplaats 7 09/342.02.47 dringend = 101

Maandag tot vrijdag 9.00-12.00 Woensdag ook van 13.00-17.00 Donderdag ook van 16.00-19.00 Zaterdag, zon- en feestdagen gesloten

POST Opperstraat 20 02/201.23.45 Maandag 9.00-12.30 tot vrijdag 14.00-17.00 Zaterdag 9.00-12.30

9180 Moerbeke-Waas

JAARABONNEMENT

€15 te storten op BE09 0000 1609 8057 van Ons Blad Heidestraat 26, 9180 Moerbeke-Waas Tekst/foto‘s (digitaal: print bijvoegen) voor volgende editie indienen bij Paul Geerts, Heidestraat 26, tegen 1 september, of doormailen naar onsblad@openvldmoerbeke.be

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN Thuisverpleging 09/348.93.13 Kinderopvang/onthaalmoeder 09/264.18.21

SPORTHAL Hospicestraat 18, 09/346.64.98 Maand.-dins.-woensd. 8.00-12.00 Donderdag-vrijdag 13.00-16.30


Nieuws uit het gemeentehuis

Gemeenteraadszitting van dinsdag 5 juli 2011

(CBS = college van burgemeester en schepenen) OPENBARE ZITTING 1. GOEDKEURING REKENINGEN 2010. De voornaamste investeringen (bedragen groter dan € 5.000) waren de volgende: * renovatie inkom sporthal: 6.646 * renovatie sanitair sporthal: 43.807 * Hanestraat: 239.244 * verlichting sportvelden: 18.626 * openbare verlichting Eksaardedam: 6.061 * openbare verlichting spoorwegbedding: 45.293 * meubilair kleuterschool: 8.863 * sporttoestellen: 6.637 * lift gemeentehuis: 6.039 * buurthuis Kruisstraat: 417.435 * openbare verlichting: 18.626 * subsidie tennisvereniging voor chalet: 10.000 * mobiliteitsplan: 8.712 In totaal investeerde de gemeente voor 2.306.336 EUR welke werden bestreden met 2.806.123 EUR leningen en/of subsidies (de rechten zijn hoger dan de inkomsten vanwege laattijdige uitbetaling van subsidies van investeringen uit voorgaande jaren. Na verrekening van het verleden (112.380 EUR) en de overboekingen vanuit de gewone dienst (68.025 EUR), eindigt de buitengewone rekening van 2010 met een positief saldo van 680.194 EUR. Uit het verleden was er nog een positief saldo van 494.071 EUR, zodat wij in totaal 1.174.265 EUR kunnen aanwenden voor toekomstige investeringen. In 2010 kenden wij in 2010 uitgaven voor een bedrag van 5.767.937 EUR en inkomsten voor 5.712.113 EUR: er was dus een klein negatief saldo van 55.823 EUR. Voor beslissingen uit voorgaande jaren moesten wij nog een extra bedrag van 106.381 EUR betalen. Zoals reeds eerder gezegd werden er voor 68.025 EUR investeringen met eigen middelen betaald. Dit alles brengt het resultaat van het boekjaar 2010 op een mali (= negatief saldo) van 230.230; maar wij hadden nog voor 3.586.401 EUR overschotten uit het verleden, zodat wij 3.356.170 EUR overdragen naar de volgende jaren. Het college voorzag in de begroting van 2010 een over te dragen resultaat van 2.381.661 EUR, waaruit wij concluderen dat het werkelijke resultaat 974.510 EUR beter was dan oorspronkelijk geraamd. Wanneer wij dat meer in het detail bestuderen stellen wij vast dat de raming van de inkomsten ongeveer op peil waren, doch dat de uitgaven zijn overschat. Deze strategie van overschatting van de uitgaven passen wij al tientallen jaren toe, zodat Moerbeke in vergelijking met vele

andere gemeenten, nog steeds een solide financiële toestand kan voorleggen. 2. BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1 & 2 VAN 2011. In de begroting van 2011 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd, waarvan U het resultaat in onderstaande overzichtstabellen kunt aflezen. Gewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar Saldo vorige dienstjaren Overboekingen Algemeen begrotingsresultaat Resultaat vorig jaar Geraamd resultaat eigen dienstjaar

5.799.592,31 6.375.602,51 24.253,53 - 62.854,75 2.693.052,25 3.356.170,73 -663.118,48

Buitengewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar Saldo vorige dienstjaren Overboekingen Algemeen begrotingsresultaat Resultaat vorig jaar Resultaat van de begroting

2.582.952,00 -2.525.232,00 - 120.574,75 62.845,75 1.174.265,77 1.174.265,77 0

Uiteraard geldt het eerder vermelde voorzichtigheidsprincipe ook voor het jaar 2011! 3. BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE-OCMW VOOR DE AANSTELLING VAN EEN DESKUNDIGE FINANCIEN. De gemeenteraad heeft op 29 maart 2011 beslist om een halftijdse deskundige financiën aan te werven. Deze betrekking werd voorzien met het oog op de invoering van een nieuw boekhoudsysteem bij de gemeente. Ook het OCMW besliste om een halftijdse deskundige financiën aan te werven en kreeg daarvoor de nodige subsidiëring via de fiscale maribel. Het CBS besliste samen met het OCMW om één wervingsprocedure te organiseren en zodoende een voltijdse betrekking te kunnen aanbieden. Om praktische redenen werd ook beslist dat het OCMW betrokkene voltijds zou aanwerven en halftijds ter beschikking stellen aan de gemeente. Zowel het gemeentedecreet (artikel 271) als het OCMW-decreet (artikel 271) voorzien de mogelijkheid om een beheersovereenkomst af te sluiten tussen de gemeente en het OCMW met betrekking tot het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten en

3


Nieuws uit het gemeentehuis

personeelsleden. Dergelijke overeenkomsten kaderen in de steeds nauwere samenwerking tussen beide besturen. Aan de gemeenteraad wordt een ontwerp van beheersovereenkomst voorgelegd met het oog op de aanstelling van één voltijdse betrekking van deskundige financiën door het OCMW met een 19/38 tewerkstelling bij de gemeente. 4. GOEDKEURING ONTWERPAKTE RUILOVEREENKOMST GRONDEN. Historiek. Naar aanleiding van een verkavelingaanvraag voor de gronden van de voormalige bloemisterij Pöpsel, zag het CBS een opportuniteit om de aanvrager te contacteren. De locatie van de huidige gemeenteschool biedt immers geen ruimte tot uitbreiding. Het ingediende verkavelingplan betrof een perceel onmiddellijk palend aan de huidige school. Het verwerven van deze gronden aansluitend aan de school zou een ideale oplossing zijn om de huidige school uit te breiden. Om de verwerving van het bedoelde perceel financieel haalbaar te houden, werd aan de verkavelaars een ruil voorgesteld, met name de verwerving van de nodige gronden voor de uitbreiding van de school in ruil voor het voetbalterrein F. Na diverse onderhandelingen werd een ontwerptekst “onderhandse ruilovereenkomst” door de gemeenteraad goedgekeurd op 30 maart 2010. Bij besluit van 4 augustus 2010 schorste de Gouverneur de uitvoering van deze beslissing en werd door de gemeenteraad op 28 september 2010 een nieuw ontwerp van onderhandse ruilovereenkomst goedgekeurd. In voornoemd besluit van 28 september 2010 werd beslist om de authentieke akte te laten verlijden door de notaris. Heden wordt het ontwerp van notariële akte zoals opgemaakt door Notaris L. Roegiers met standplaats te 9185 Wachtebeke, Dorp 38, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad nam de volgende besluiten: 1) Dit ontwerp van notariële akte betreffende de ruil van gronden tussen de gemeente Moerbeke en NV Novus, Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge, zoals opgemaakt door Notaris L. Roegiers met standplaats te 9185 Wachtebeke, Dorp 38, goedkeuren; 2) De burgemeester en de secretaris, alsmede de financieel beheerder, te machtigen de notariële akte te ondertekenen. 5. LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK): NIEUWE SAMENSTELLING EN AANPASSINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT. De gemeenteraad heeft bij besluit van 18 september 2007 het Lokaal Overleg Kinderopvang opgericht als gemeentelijke adviesraad. In 2010 werd de gemeentelijke voor- en naschoolse opvang “Alles Kids” opgericht. Ingevolge de evaluatie van de werking van de buitenschoolse kinderopvang blijken nu enkele aanpassingen aan het huishoudelijk reglement vereist te zijn. Deze aanpassingen werden reeds gunstig geadviseerd door het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van 6 juni 2011 en

4

betreffen volgende bepalingen: Art. 17. Brengen en halen van kinderen naar/van school: De verplaatsingen van en naar school gebeuren onder organisatie en begeleiding van de scholen. wijzigen naar: Art. 17. Brengen en halen van kinderen naar/van school: De verplaatsingen van en naar school gebeuren onder organisatie en begeleiding van de scholen, tenzij anders overeengekomen. Art. 23 punt 2. Nultarief: In zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de (kans)armoede van het gezin daartoe aanleiding geeft, kan door het organiserende bestuur gratis opvang toegestaan worden, op gemotiveerd verzoek van het OCMW-bestuur. wijzigen naar: Art. 23 punt 2. Sociaal tarief en nultarief: Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft kan een sociaal tarief gehanteerd worden. Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het CBS een gratis opvang toestaan. Voorwaarden: • wonen of verblijven in Moerbeke, dit wil zeggen gedomicilieerd zijn of bestendig verblijven in Moerbeke • recht hebben op het omnio statuut of de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV statuut) • Gebruik van de opvang is noodzakelijk. De aanvragen voor het sociaal tarief worden ingediend bij het Sociaal Huis, Hospicestraat 15b, 9180 Moerbeke dat een financieel onderzoek zal verrichten. Het al dan niet toekennen van het sociaal tarief gebeurt steeds na het voorleggen van uw dossier aan het CBS en wordt jaarlijks herzien. Art. 24. Facturatie: Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt per maand, of vanaf het minimumbedrag van 20 EUR, een factuur opgemaakt voor de totale opvang die uw kind tijdens de voorafgaande periode genoten heeft. De factuur dient binnen de 10 dagen na de factuurdatum te worden betaald via overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur vermeld op de factuur. … wijzigen naar: Art. 24. Facturatie: Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt per maand, of vanaf het minimumbedrag van 10 EUR, een factuur opgemaakt voor de totale opvang die uw kind tijdens de voorafgaande periode genoten heeft. De factuur dient binnen de 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald via overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur vermeld op de factuur. … Daarnaast werd ook de oprichting van een nieuwe zelfstandige crèche, ’t Filofantje, bekend gemaakt. Daarom stekt het LOK in haar vergadering van 6 juni 2011 voor om de samenstelling van het LOK uit te breiden met één vertegenwoordiger van ’t Filofantje. De gemeenteraad nam de volgende besluiten: 1) de aanpassingen voor het huishoudelijk reglement voor de


Nieuws uit het gemeentehuis - vervolg kinderopvang zoals hierboven uiteengezet 2) de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang uitbreiden met één vertegenwoordiger van ’t Filofantje 6. AANPASSING PERSONEELSFORMATIE, GOEDKEURING FUNCTIEBESCHRIJVING, VASTSTELLING WEDDENSCHALEN, VASTSTELLING AANWERVINGVOORWAARDEN, EXAMENPROGRAMMA EN EXAMENJURY VOOR DE FUNCTIE VAN SPORTFUNCTIONARIS. Met het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen –beleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007, werd het G.O.S.B.-project geïntroduceerd. G.O.S.B.-project staat voor gemeentelijk ondersteunings- en sportbegeleidings-project en voorziet dat de gemeente kan beschikken over een deeltijdse sportfunctionaris. De gemeente heeft dan samen met de sportverenigingen, een sportbeleidsplan opgemaakt in het kader van het toepasselijk decreet en conform dit plan, moet de gemeente op 1 januari 2012 een halftijds sportgekwalificeerde ambtenaar in dienst hebben. Daarvoor moet uiteraard deze bijkomende betrekking opgenomen worden in de bestaande personeelsformatie. Ook moeten voor deze nieuwe functie aanwervingvoorwaarden, een examenprogramma en een examenjury worden voorzien. Op 14 juni 2011 werd door de representatieve vakorganisaties een protocol van akkoord ondertekend. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan: 1) de uitbreiding van de personeelsformatie met een halftijdse betrekking van sportfunctionaris (B1-B3); 2) de in bijlage gevoegde aanwervingvoorwaarden, het examenprogramma en de examenjury; 3) de in bijlage gevoegde weddenschalen, de functiebeschrijving en het bijhorende competentieprofiel. 7. GOEDKEURING TOT OVERDRACHT VAN OVERSTORTLEIDING TE KRUISSTRAAT. In het kader van het investeringsprogramma van de VMM heeft Aquafin een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) gebouwd ter hoogte van de Ooststraat (Kruisstraat). Bij de realisatie van dit project was de overstortleiding die aan de Ooststraat gelegen is van groot belang. Deze overstortleiding behoort evenwel nog altijd toe aan de gemeente. Aquafin heeft inmiddels op het perceel waar de overstortleiding ligt, een erfdienstbaarheid van toe- en doorgang gevestigd. De overname van voormelde overstortleiding door Aquafin is belangrijk teneinde de infrastructuur van Aquafin als één aansluitend geheel te houden waardoor Aquafin uiteraard ook het beheer, inclusief het onderhoud, zal ten laste nemen en de gemeente ontslagen wordt van alle verplichtingen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of zij akkoord kan gaan met het ontwerp van overeenkomst, het grondinnemingsplan en de beschrijving van de over te nemen infrastructuur en erfdienstbaarheid, zoals opgemaakt door Aquafin. De gemeenteraad machtigde de burgemeester en de gemeentesecretaris om alle stukken namens deze overeenkomst te ondertekenen. 8. GOEDKEURING REGLEMENT NACHT­WINKELS. Behoudens de wet van 29 januari 1999 betreffende de wijziging van de wet op de avondsluiting en de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening zijn er geen criteria die bepalen

waaraan aanvragen voor nachtwinkels moeten voldoen. De wet voorziet wel dat de gemeenten nachtwinkels aan een voorafgaande vergunning kunnen onderwerpen op voorwaarde dat ze beschikken over een gemeentelijk reglement waarin bijkomende regels in het kader van het bekomen van de vereiste toelating, kunnen worden opgenomen. Het CBS stelt daarom een reglement voor met – kort samengevat – volgende regels. • Nachtwinkels mogen slechts geopend zijn van 18 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens. • In nachtwinkels mogen geen dranken geschonken worden. • Laden en lossen aan nachtwinkels is verboden tussen 22 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens. • Alle nachtwinkels zijn verplicht om in het bezit te zijn van een exploitatievergunning die wordt afgeleverd door het CBS; De vergunning wordt slechts toegekend na een voorafgaandelijk administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen: • Een brandveiligheidsonderzoek • Een financieel onderzoek • Een stedenbouwkundig onderzoek: • Een moraliteitsonderzoek: • Een onderzoek naar de hygiëne en meer bepaald het beschikken over een voedingsmiddelenvergunning; • Desgevallend onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief eventuele beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is; • De burgemeester kan de vergunning weigeren: • Als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt; • Als de exploitant recent een veroordeling heeft opgelopen wegens een inbreuk op de wet op het racisme of de xenofobie of/en tegen de drugswetgeving en/of een veroordeling heeft opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten; • Indien de onderzoeken negatief werden geadviseerd. Tevens worden een aantal bijzondere regels opgenomen met betrekking tot overlast, zoals geregeld in het reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS). 9. LEVERING VAN DRANKEN AAN HET BUURTHUIS KRUISSTRAAT - GOEDKEURING GUNNING. De renovatie van het voormalig schooltje Kruisstraat tot buurthuis werd voorlopig opgeleverd. Het buurthuis kan nu ter beschikking worden gesteld voor gebruik. De gemeenteraad besliste op 29 maart 2011 om een prijsvraag te organiseren voor de exclusieve levering van dranken. Er werden drie firma’s gecontacteerd maar de gemeenteraad besliste op 31 mei dat er nog geen toewijzing kon gebeuren maar een nieuwe prijsvraag te richten zodat de concurrentie beter gewaarborgd zou zijn. Volgende firma’s werden dan uitgenodigd om deel te nemen: • Van Hyfte bvba, De Vrièrestraat 17 te 8301 Knokke-Heist • bvba Vogelzang, Groenestraat 112b te 8210 Zedelgem • Drinks Koudenborm, Heirweg 44 te 9180 Moerbeke • Van Callenberge bvba, Dorpsstraat 92 te 9190 Stekene • Dranken Van Eetvelde, Bokslaarstraat 88 te 9160 Lokeren • Prik & Tik Wachtebeke Wabeekse Drankenservice, Dorp 34 te 9185 Wachtebeke • Drinkshop Dullaert, Herenstraat 58 te 9170 Sint-GillisWaas;

5


Nieuws uit het gemeentehuis - vervolg Er werden 3 offertes ontvangen namelijk van: • Dranken Van Eetvelde, Bokslaarstraat 88 te 9160 Lokeren • Prik & Tik Wachtebeke Wabeekse Drankenservice, Dorp 34 te 9185 Wachtebeke • Drinks Koudenborm, Heirweg 44 te 9180 Moerbeke Na ontvangst van de offertes wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan Drinks Coudenborm. 10. ilv BURENSPORTDIENST waasland: goedkeuring TOETREDING ZWIJNDRECHT. De provincieraad heeft op 30 december 2004 de oprichting en de overeenkomst van 6 interlokale verenigingen waaronder de interlokale vereniging (ILV) burensportdienst Waasland goedgekeurd. De gemeente Moerbeke maakt deel uit van deze interlokale vereniging (ILV) burensportdienst Waasland. In haar algemene vergadering van 23 februari 2011 wordt het voorstel van het beheerscomité, om de gemeente Zwijndrecht, die vragende partij is, op te nemen als lid besproken. Alle leden dienen hiermee akkoord te gaan. 11. MELDING ONDERTEKENDE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE MACHTIGING VAN HET SECTORAAL COMITE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE GEMEENTE MOERBEKE OM MEDEDELING TE BEKOMEN VAN DE LIJST VAN PERSONEN DIE RECHT HEBBEN OP EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING, DIE DE VOORKEURTARIEVEN GENIETEN BIJ HET RIZIV (RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING), DE HVKZ (HULP- EN VOORZORGSKAS VOOR ZEEVARENDEN) OF DE DOSZ (DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID). Het reglement betreffende de algemene milieubelasting voorziet een verminderd tarief voor bepaalde categorieën van personen. De meeste van deze categorieën zijn opgenomen in de Kruispuntbank. Om toegang te krijgen tot deze gegevens, moet de gemeente een machtiging bekomen. Wij beschikten over een machtiging van 2006 t/m 2010 zodat wij vanaf 2011 over een nieuwe machtiging moeten beschikken. Op 23 mei 2011 hebben wij onze aanvraag ingediend en op 31 mei 2011 hebben de burgemeester en de secretaris de overeenkomst ondertekend om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, die de voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, de HVKZ of de DOSZ. Conform artikel 7 van voormelde overeenkomst is de burgemeester ertoe verplicht alle gemeenteraadsleden van de gemeente in kennis te stellen van deze overeenkomst. 12. INRICHTING CULTUURGEBOUW: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE. Op 29 maart 2011 keurde de gemeenteraad een lastenboek goed voor de inrichting van de nieuwe bibliotheek en het oude stationsgebouw. Gelet op de oorspronkelijk voorziene raming (€ 300.000) werd een EURpese bekendmaking uitgeschreven. Op 26 mei 2011 werden drie offertes ontvangen, waarvan – na uitvoerig nazicht – één offerte niet weerhouden kon worden. Tussen de twee overblijvende offertes was er een prijsverschil van bijna € 75.000 (incl. BTW). Hoewel het criterium prijs slechts één van de gunningcriteria was, was het CBS van oordeel

6

dat het zeer grote prijsverschil een objectieve vergelijking van beide leveranciers onmogelijk maakte. Bovendien was het CBS van oordeel dat twee offertes onvoldoende de mededinging garanderen, vooral omdat er tussen de ingediende offertes zo’n groot prijsverschil is. Het CBS heeft derhalve op 7 juni 2011 beslist de opdracht niet toe te wijzen en een nieuwe prijsvraag te organiseren. De nieuwe prijsvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het CBS stelt bovendien voor om slechts maximaal € 229.900 (incl. BTW) uit te geven. Deze overweging is gebaseerd op financiële overwegingen teneinde de uitgaven te drukken. Zodoende dient ook nog enkel een nationale bekendmaking te gebeuren. Aan de gemeenteraad stemde in met: 1) een heraanbesteding; 2) het voorgestelde lastenboek (dat identiek is aan het goedgekeurde lastenboek van 29 maart 2011); 3) de procedure van de algemene offerteaanvraag; 4) nationale bekendmaking. 13. GOEDKEURING BESTEK DIVERSE WEGENISWERKEN. Na een prijsvraag voor de aanstelling van een ontwerper voor diverse werkzaamheden (gemeenteraad van 23 februari 2010), heeft het CBS de firma Lobelle uit St-Andries-Brugge aangeduid. Na verschillende overlegvergaderingen met de ontwerper en het CBS werd een akkoord bereikt omtrent de verschillende uit te voeren werkzaamheden. Het CBS opteert ervoor om met één enkele aannemer te werken zodat de verschillende werken als één opdracht worden bekendgemaakt. Teneinde een prioriteit in uitvoering te kunnen toepassen, werd de opdracht opgedeeld in 3 percelen die afzonderlijk kunnen worden uitgevoerd. Concreet: Perceel A: 1) Heraanleggen van voetpaden in de Moerhofstraat, raming € 124.635 2) Heraanleggen van voetpaden in de Drongendreef, raming € 146.211 3) Heraanleggen voetpaden in de Heidestraat , raming € 68.830 4) Plaatselijk heraanleggen voetpaden Heidewegel, raming € 44.625 5) Verharden toegangsweg naar Rode Kruis gebouw aan sportvelden, raming € 37.180 6) Heraanleg rijweg Keizershoek, raming € 107.330 7) Aanleg parking kerkhof, raming € 69.029,50 8) Herstel fietspadverharding tussen Patrijzenlaan en Statiestraat, raming € 18.735 Perceel B: Herstel fietspadverharding Dorpvaart/Spelonckvaart, raming € 161.370 Perceel C: Heraanleg rijwegverharding Beukendreef, raming € 133.087 Algemeen Totaal: € 911.033,00 (excl. BTW) + € 3.305,78 (proefonkosten) + 21% BTW = € 1.106.349,93. Het CBS stelt voor om de opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Op die wijze kan het bestuur zelf beslissen met welke aannemers zij – na de publicatie - verder wensen te onderhandelen. Het krediet van € 200.000,00 (art. 42103/731-51) dat jaarlijks wordt voorzien voor herstellingen (maar jaarlijks nooit volledig werd uitgegeven) zal bij de volgende begrotingswijziging worden aangepast aan de voorziene werkzaamheden.


7


Mobiliteitsplan Moerbeke krijgt goed rapport van specialisten De voorbije maanden is er veel te doen geweest rond het mobiliteitsplan van onze gemeente in het algemeen, en de zuidelijke omleidingsweg is het bijzonder. De tegenstanders schermen onder meer met argumenten dat specialisten deze zuidelijke tangent niet verantwoord zouden vinden. Op 4 juli jl. werd het mobiliteitsplan door externe specialisten geĂŤvalueerd in de Provinciale Auditcommissie (PAC). Hieronder drukken wij hun verslag integraal af, zodat u zelf, beste lezer, objectief kunt oordelen wat het werkelijke advies is van de specialisten ter zake.

Ik heb de passages die mij in het bijzonder zijn opgevallen in het kader van de recente discussie onderlijnd en een nummer gegeven. Bij deze wil ik meer uitleg en een persoonlijke commentaar geven op de teksten van het PAC. De nummers van mijn commentaar verwijzen naar de nummers in het verslag van de PAC.

8

1. Momenteel onderhandelt het college met de NMBS Holding en Infrabel voor de verwerving van de gronden van het voormalig spoorwegstelsel aan de suikerfabriek. Wanneer deze onderhandelingen gunstig aflopen (huur of koop), dat kan op de spoorwegbedding naar Wachtebeke een fietspad worden aangelegd. Belangrijk om vast te stellen is dat de Provincie zich heeft geĂŤngageerd om dit fietspad voor de volle 100% te financieren! Dit fiets-


pad zou dan vergelijkbaar zijn met de verbinding naar Stekene.

nario maar voegt een nieuwe zuidelijke tangent toe ter afleiding van het doorgaand verkeer”.

2. Het PAC had enerzijds vragen over de financiering van de zuidelijke omleidingsweg, doch anderzijds heeft het college steeds gesteld dat de aanleg van deze tangent vooraf moet worden gegaan door een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) die deze weg niet alleen verantwoordt vanuit mobiliteit, maar ook omdat wij daarmee de kans krijgen om het centrum van het dorp (Opperstraat) een totaal nieuw, rustiek en fraai uitzicht te geven! Om dan nog te zwijgen over de daling van de overlast in de Moerhofstraat en Dorpvaart.

Waar in het verslag lees je dat de zuidelijke omleidingsweg niet verantwoord zou zijn? Méér nog: de auditor vindt dit idee “prima!”

3. De commissie had dan wel vragen bij de realiseerbaarheid van de zuidelijke omleidingsweg, maar de auditor vond het “prima” dat wij naar het meest ambitieuze plan streefden, namelijk “Leefbaar Moerbeke plus”. Een woordje uitleg daarbij! Tijdens de interne besprekingen van het mobiliteitsplan werden er verschillende scenario’s uitgewerkt waaronder “Leefbaar Moerbeke” en “Leefbaar Moerbeke plus”. “Leefbaar Moerbeke” gaat ervan uit dat het doorgaand verkeer moet worden afgeleid langsheen de Dorpvaart door maatregelen te nemen in het centrum van het dorp. Wél vermeldt dit scenario de heraanleg van de zuidelijke parallelweg van de Pereboomsteenweg tot de Kruisstraat. De gemeente Stekene streeft ernaar (met onze steun) om deze vernieuwing door te trekken tot in Stekene. “Leefbaar Moerbeke plus” gaat ervan uit dat het doorgaand verkeer wordt omgeleid via een zuidelijke omleidingsweg en dat nadien de dorpskern volledig wordt vernieuwd: dit laatste kan gepaard gaan met de aanleg van een ontdubbelde riolering, waardoor een belangrijk deel van deze investering door de hogere overheid wordt gedragen.

Ter verduidelijking: het college opteert NIET voor de Tragel als toekomstige zuidelijke omleidingsweg. Sommigen beweren dit!?! 4. Ik verwijs naar mijn commentaar in punt 3. 5. De gemeenteraad heeft een besluit genomen dat bij nieuwbouw er per wooneenheid (huis of appartement) er minstens één parkeerplaats moet worden voorzien. Hierop geldt één uitzondering: sociale woningen en/of appartementen. 6. Het college bereidt een plan voor waar binnen afzienbare tijd het snelheidsregime “30-50-70” zal worden ingevoerd. Dit zal voor gevolg hebben dat een groot deel de snelheidsborden zullen verdwijnen en worden vervangen door de typische borden met vermelding van wijken en de tekening van enkele huizen, zoals je die reeds in vele andere gemeenten ziet. Voilà, dit wou ik toch even kwijt in de hoop dat jullie nu een beter inzicht hebben van wat specialisten werkelijk denken over ons mobiliteitsplan. Filip Marin Burgemeester

Ik citeer letterlijk uit de teksten van het mobiliteitsplan: “Leefbaar Moerbeke” leidt enerzijds het doorgaande verkeer buiten de dorpskern om en anderzijds worden de vervoersalternatieven zoals te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer versterkt. In dit scenario wordt de zuidelijke parallelweg voor een deel opgewaardeerd i.f.v. het afleiden van het doorgaand verkeer. Het scenario “Leefbaar Moerbeke plus” werkt verder op dit tweede sce-

9


Rudy Van Megroot Eikenstraat 20, 9180 Moerbeke-Waas 0476 48 42 05 rudy.vanmegroot@moerbeke.be www.willemsfonds.moerbeke.be

Zaterdag 8 oktober 2011 Bezoek aan Wijnkasteel Genoels - Elderen en Tongeren De vakantiedagen zijn geteld, we leven van kermis naar kermis en toch wil jullie Willemsfondsbestuur er nog met plezier zijn vakantiewerk aan toevoegen. We organiseerden onze traditionele teambuilding voor het bestuur als altijd in de nostalgie van het Vakantiecentrum Spectrum op Camping Schippers in Nieuwvliet. Onze penningmeester Patrick trekt zich daar nog altijd elk jaar tijdens de vakantiedagen terug om even te herbronnen en samen met voorzitter Rudy organiseert hij onze komende activiteit. Niet echt goedkoop uitgevallen, maar u krijgt gegarandeerd kwaliteit voor uw geld.

De website vermeldt dat het enige wijnkasteel van België in Riemst ligt, langs de oude Romeinse heirbaan tussen Tongeren en Maastricht. De Romeinen hadden namelijk al wijngaarden in deze streek. Wij gaan daar samen met onze twee gidsen die we reserveerden een wandeling maken door het park rond het kasteel met prachtig arboretum, rozentuin, met een proeftuin met 20 druivenvariëteiten en met de grootste wijngaarden van België. Wij zullen het oude koetshuis bezoeken met de eeuwenoude en de nieuwe wijnkelders, met de zeer moderne druivenpers en de stokerij, waar men de drie soorten: het witte, het blauwe en gouden levenswater van Genoels - Elderen stookt. Een digestief die volgens mij met de beste Grappa’s kan wedijveren in kwaliteit en smaak. En tot slot proeven wij twee van hun wijnen en één van hun mousserende wijnen in het wijnhuis. Kasteel Genoels - Elderen is opnieuw volgens hun website met zijn 22 ha wijngaarden het grootste wijngoed van

10

België. Op de beste hellingen van de Limburgse heuvels werden vanaf 1991 Chardonnay en Pinot Noir stokken geplant. Ze gedijen uitzonderlijk goed in Haspengouw. Zij stellen dat hun wijnen met geen enkel ander product vergeleken kunnen worden en dat ze het resultaat zijn van een uniek terroir, gezonde druiven, maar zeker ook van hun harde werken en doorgedreven passie voor de stiel. In 1990 heeft de familie van Rennes de eeuwenoude wijncultuur weer doen herleven en de wijndruif helemaal teruggebracht rondom het kasteel van Genoels - Elderen. Wijnbouw in Limburg is van alle tijden. In de eerste eeuwen na Christus deden de Romeinen hier al aan druiventeelt en ze maakten er wijn. De kalkrijke bodem is een uitstekende voeding voor de wijnranken. In de eeuwen daarna wordt wijnbouw een traditie van het klooster, maar door de accijnzen die Napoleon op alle niet - Franse wijnen heft, verdwijnt die traditie bijna. Nu zijn de Limburgse wijnen er weer en ze worden ieder jaar beter, wat bewezen wordt door de talrijke internationale prijzen die ze binnen halen. Zij staan op de wijnkaart van meer dan 150 restaurants in de wereld, vertelde hun sommelier ons, waaronder meer dan 40 Michelin sterrenrestaurants. Dit moeten wij zeker ook proeven! Het Kasteel Genoels-Elderen. Het eerste kasteel van Genoels - Elderen werd gebouwd in de 13de eeuw, in opdracht van Godenoel van Elderen, maar in 1407 door de Tongerenaren platgebrand. In de 18de eeuw werd een tweede versie door de Fransen vernield. Het kasteel van Elderen werd in 1859 classicistisch verbouwd door graaf de Borchgrave. Vóór het kasteel ligt een Franse tuin met vijver. Langs de zijde van de dreef is het kasteel ommuurd. De Franse tuin, met 18deeeuwse bomenrij in kathedraalvorm, is geïnspireerd door die van Versailles, met een vijver en opgaande terrassen op één lijn voor het kasteel. Er staat een grote Haspengouwse vierkantshoeve. Zowel hoeve als kasteel zijn wit geschilderd.


Menu: Zacht gegaarde filet van koningskoraal in hartige witte wijnsaus met bieslooksnippers Romeinse tumulus. Achter het kasteel ligt 4ha Kiezelingenbos met een Romeinse tumulus, waarschijnlijk uit de eerste eeuw. Aan de voorzijde van het kasteel ligt het Grootbos. Daar bevinden zich, behalve de Sint - Jozefskapel, ook de zogenaamde ‘Kelderkes’; twaalf gemetselde bronnen die vroeger door middel van loden buizen met de kasteelvijver verbonden waren en door het hoogteverschil het water in de fonteinen meters omhoog stuwden. Programma: 07u45 Samenkomst aan het station van Moerbeke 08u00 Vertrek met een autocar van De Durme Reizen 10u00 Bezoek aan het wijnkasteel Genoels - Elderen met gids, gevolgd door een proeverij van 3 wijnen. 13u00 Tongeren, we parkeren aan de Kastanjewal naast het restaurant ‘Infirmerie’ waar we het middagmaal reserveerden. Het is gevestigd in de oude infirmerie van het begijnhof, later een Rijksmiddelbare meisjesschool en nu prachtig heringericht tot restaurant.

Suprème van Haspengouwse hoevekip met herfstprimeurs, natuurjus met fijne kruiden en krieltjes Koffie met een zoetje 14u30 Stadsbezoek met bezoek aan het Begijnhof en zijn museum, daarna naar het Gallo - Romeins museum, gevolgd door vrij bezoek aan het centrum en/of zijn cafeetjes voor een frisse pint of misschien wel een wijntje uit de streek. 19u00 Terug richting Moerbeke met onze De Durme Reizen. De totale prijs voor deze naar onze bescheiden mening zeer interessante uitstap bedraagt € 63,00 voor leden en € 66,00 voor niet-leden. Hierin is begrepen: de busreis heen en terug, de toegangsprijs voor het kasteel met gids, inclusief drie wijnproeven, het middagmaal zonder drank, de toegang tot het begijnhofmuseum en tot het Gallo - Romeins museum. Inschrijven voor de maximaal 50 plaatsen kan tot uiterlijk 1 oktober bij Rudy Van Megroot, Eikenstraat 20, 0476/48.42.05 of Patrick Van Neer, Damstraat 55, 0473/96.54.07, enkel met contante betaling a.u.b. of overschrijving op ons nummer 961-1872247-45 van Willemsfonds Moerbeke, Damstraat 55, 9180 Moerbeke.

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende …………………………………………… schrijft in voor de uitstap van zaterdag 8 oktober naar het wijnkasteel van Genoels-Elderen en naar Tongeren met het Willemsfonds Moerbeke met ....................leden aan ....................niet - leden aan Handtekening

€ 63,00 = € 66,00 = Totaal

...........…………..euro ........………….....euro ...........…………..euro

................................................. Om te reserveren in uw agenda: 12 november Voor ons jaarlijks etentje blijven we ook dit keer in Moerbeke: Gasthof De Perenboom

Vanuit Moerbeke rijden we met de autobus. Inschrijven kan op de Liberale Mutualiteit Moerbeke of via www.openvldmoerbeke.be. Nog plaatsen vrij op de bus. 11


28ste internationaal folklorefestival Met groepen uit België, Mexico, Kroatië en Griekenland, was het 28ste folklorefestival opnieuw een kleurrijk cultureel evenement in onze gemeente. De galavoorstelling werd geopend door de kindergroep “De Papemutsjes”, en ook Toon & Tine zelf moest niet onderdoen voor het hoogstaande niveau van de buitenlandse gasten. Kroatië wist de aanwezigen met een spectaculaire show te amuseren, de Mexicanen stelden hun show in het teken van de verbroeding tussen Mexico en België, en de Grieken oogsten veel succes met hun Sirtaki.

BEDANKING OVERLIJDEN Langs deze weg danken wij de familie, buren, vrienden en kennissen, voor de vele blijken van medeleven die we mochten ontvangen bij het overlijden van onze echtgenote, moeder, schoonmoeder en grootmoeder Jeanine Scheire. Vanwege haar echtgenoot Freddy Van Brussel, kinderen en kleinkinderen. 12


Gouden jubileum

Op 13 juli 1961 huwden de heer Robert de Maesschalck en mevrouw Diana de Smet. Ze hebben twee kinderen: Filip en Dirk en twee kleinkinderen Fay en Eva. In hun woning in de Opperstraat ontvingen ze samen met hun familie een afvaardiging van het gemeentebestuur en het feestcomité.

Briljanten jubileum

Op 3 augustus vierden Leontina “Tinneke” Braem en René Van Driessche het 65-jarige huwelijksjubileum.

De jubilarissen vierden dit uitzonderlijk gebeuren uiteraard tezamen met de familie, maar ontving ook een delegatie van het college en het feestcomité, alsook vele buren en kennissen van de feestelingen.

13


Spectrum M erbeke 36ste internationaal volleybaltornooi editie 2011 Voor de 36ste keer organiseerde V.C.Spectrum vzw haar Internationaal Volleybaltornooi. De voorbereidingen op de terreinen startten dinsdag met een stevige onweersbui, maar voor de rest van de week konden we in prima weersomstandigheden de opbouw van de terreinen afwerken. Vanaf donderdag zakten zoals steeds al een paar ploegjes af om een geschikt kampeerplekje te kunnen uitkiezen. Zij kregen op vrijdag nog een paar fikse regenbuien te verduren, maar dat was dan weer ideaal voor de kwaliteit van de grasmat. Tegen vrijdagavond was alles opgeklaard en kon het volleybalfestijn eindelijk van start gaan met een eerste fuif met discobar LJ Kinky’s Equipment. Zaterdagochtend meldden zich 142 ploegen, een goede start want er was slechts 1 forfait de ochtend zelf. Onder de deelnemers vinden we heel wat ploegen terug die al jaren op ons tornooi aanwezig zijn. Bij Heren Nationaal hadden we opnieuw een mooie reeks gelegenheidsploegen, met een mix van spelers uit 1ste nationale en 1ste divisie. Ook de Jerry Boys, de vroegere Antilliaanse selectie uit Nederland met o.a. ex-International Albert Christina, missen nooit de afspraak in Moerbeke-Waas. Al wie graag ’s lands betere volleyballers wil aan het werk zien, komt zeker aan zijn trekken op de terreinen waar Heren Nationaal spelen. Ook in de dames 1 reeks vinden we steeds een mix van de betere speelsters van onze regio. Verder vinden we in alle reeksen, van provinciaal, naar geoefend en recreatief elk jaar weer een reeks bekend in de oren klinkende ploegnamen. Zo is ons tornooi ook elk jaar weer dè gelegenheid voor het terugzien van oude volley-vrienden, zowel voor ons als voor de ploegen onderling. Behalve een hele reeks Nederlandse ploegen hadden we toch ook weer een aantal ploegen uit Frankrijk, Duitsland en Engeland (De Cardiff Volts uit Wales namen de beker van de verst komende ploeg mee naar huis). Een goed bemand tornooisecretariaat zorgde ervoor dat elke ploeg op volleybalgebied meer dan voldoende aan zijn trekken kwam. Daarnaast konden we weer rekenen op een groot aantal medewerkers die alle spelers en bezoekers op hun wenken bedienden met drank en spijs. In onze eettent stond van ’s morgens vroeg een uitgebreid ontbijtbuffet klaar. Daarna draaide daar de smosjesproductie op volle toeren en die gingen zoals steeds heel vlot van de hand. Christiane De Smet die al jaren tijdens ons tornooi twee dagen lang honderden hamburgers bakt samen met een tweetal vrijwilligers, was ook weer van de partij, en mocht dit keer voor ’t eerst genieten van de luxe van een echt hamburgerkraam! Lekkere hotdogs, frisse watermeloen en ijsjes mochten natuurlijk ook niet ontbreken. Voor de kinderen hadden we opnieuw een springkasteel voorzien en onze grimeurs toverden prachtige tekeningen op de snoetjes van onze jongste bezoekertjes. In onze grote tent stond dag en nacht een heel team paraat om te zorgen voor het aanvoeren en bedienen van drank.

14

En dan was er ook nog het team van de technische dienst om problemen met netten en palen op te lossen, een WC-team dat zo goed als 24u op 24 ervoor zorgt dat alles daar netjes blijft, een team voor de opkuis, bonnetjesverkoop, vaste arbiters, enz. Kortom een hele horde medewerkers, 140 om precies te zijn, allemaal mooi aangekleed in een prachtig T-shirt gesponsord door Maximum Image. Van die 140 medewerkers zijn er ongeveer 90 die al jaren puur uit sympathie 2 dagen lang hun medewerking verlenen! Zonder hen zou dit tornooi gewoonweg niet kunnen bestaan, en daar is de hele organisatie zich heel goed van bewust! Een welgemeend dankjewel is hier absoluut op zijn plaats, maar we zullen hen ook allemaal nog eens extra verwennen op een eetfestijn! En dan mogen we zeker niet vergeten dat we van dit tornooi opnieuw een succes konden maken, enkel en alleen omdat we konden verderwerken op de expertise en ervaring van exvoorzitter Ivan Van Megroot, die van dit tornooi samen met papa Marcel en zus Linda een heel gerenommeerd, bijzonder goed georganiseerd en succesvol evenement heeft gemaakt! Met het vernieuwde organisatie-team doen we ons uiterste best om deze traditie verder te zetten. Op zondagochtend, na een tweede spetterende fuif, trokken de meeste ploegen met goede moed opnieuw de sportschoenen aan. Zoals steeds haken dan een paar ploegjes af wegens te veel haarpijn, maar ook dat viel dit jaar goed mee! Iedereen speelde voor een mooi plaatsje in de rangschikking, en vanaf 16u zakten traditioneel ook heel wat Moerbekenaren af om de finale van Heren Nationaal te kunnen zien en nog even te kunnen meegenieten van dit uniek evenement in onze gemeente. Na een vrij gelijkopgaande wedstrijd in de grote finale werd “Wen Dust” de hoofdwinnaar van dit tornooi. Daarna heerste nog even een gezellige drukte op het pleintje, en konden we allemaal, moe maar tevreden, onder een stralende zon, nagenieten van een geslaagd tornooi! Aan opkuis werd toen nog niet gedacht… maar met veel goede moed en vooral, voldoende hulp, kwam ook dat in orde!


VLD-vrouwen

Dominique Moors-Adriaensen, Plaisantstraat 32, 9180 Moerbeke 09/346.82.77 vrouwen@openvldmoerbeke.be - Rekening 390-0131681-10

Fietsen door het Waasland Op het afgesproken tijdstip namelijk 1 augustus om 13u30 verscheen iedereen aan het vertrekpunt, Dambrug in Moerbeke. Het was een van de mooiste zomerdagen! We hadden geluk! Allemaal waren we in topconditie want de tocht was 40km lang en verliep over de meest smalle en idyllische weggetjes van het Waasland. Zo doorkruisten we Eksaarde, Lokeren, Waasmunster, Belsele ,Sinaai en Stekene. Halfweg zetten we onze fietsen aan de kant om in de Afspanning de Lekkerbek in Waasmunster te genieten van het zonnetje en wat lekkers bij de koffie. Zoals ook Bart De Wever deed, want die had zich neergestreken op het terras met vrouw en kind. Ondertussen werd de sfeer steeds aangenamer want de weergoden bleven ons gunstig gezind. Zon en geen wind, wat wil een mens nog meer! We vatten de terugtocht aan langs nog smaller en kronkelende padjes om te eindigen langs de Stekense vaart en zo langs de spoorwegbedding moe maar voldaan Moerbeke te bereiken.

Dinsdag 13 september: voordracht inbraakpreventie Locatie : 19 u 30 Vlinderdreef. Wetende dat een inbreker meestal maar 3 minuten zal pogen om uw woning open te breken, kan door het gebruik van een aantal technische preventiemiddelen uw woning beter beveiligd worden. Alleen nog maar enkele (gratis) gewoontes aannemen, kan een inbraak verijdelen!!! Samen met de lokale politie Regio-Puyenbroeck nodigen wij u daarom vrijblijvend uit voor een praktische uiteenzetting om uw woning beter te beveiligen met eenvoudige middelen en tips gebracht door Herbert Roelandt, techno-preventieadviseur lokale politie. Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze infovergadering. Bijdrage : 4 € Dinsdag 11 oktober: bezoek aan voedingssalon. Vertrek Harmonie om 9 u. Ophalen vanaf 8 u 40 Bijdrage leden : 12 € ; niet leden : 15 € Zondag 20 november: Algemene Vergadering Zaal Harmonie om 14 u.

De organisatie verliep voortreffelijk en iedereen was Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kunt u tevreden! steeds terecht bij het Liberale Ziekenfonds en bij de bestuursleden.

15


De Bosbikers De Bosbikers organiseerden voor de 10de keer hun mountainbike weekend op 28 en 29 mei. Zij konden zaterdag op 153 kinderen rekenen en op zondag waren er 213 renners. Met 28 startende bewoners en een stralende zon leende het parcours er zich toe om een felle strijd te beslechten. De overwinning zou uiteindelijk gaan naar: Plaats 1.Erik Geerinckx 2.De Gronckel Kurt 3.Poppe Ronny Foto’s zijn te bekijken via de website (http://users.telenet.be/bosbikers/)

16


De reken- en denkfouten van Anders Op haar website wekt ‘Anders’ de indruk dat een Moerbeekse middenstander onrechtmatig het leveringscontract voor dranken in het buurthuis heeft gewonnen. Als je hun redenering volgt, lijkt dat inderdaad zo, maar ze maken een aantal reken- en denkfouten... Zo staat er op hun website te lezen: We gaan u nog niet zeggen hoe het is afgelopen. We willen u zelf eerst eens laten kiezen tussen de twee beste offertes die waren binnengekomen. kandidaat A kandidaat B toegestane korting 10% 10% 3-deurs koeling ja ja tapkast ja ja 25 tafels, 100 stoelen ja neen vergoeding 1000€/jaar neen ja Aangezien er over een contract van 10 jaar wordt onderhandeld, betekent dat kandidaat B uiteindelijk een vergoeding van 10.000 € zal betalen. Om de levering van tafels en stoelen te kunnen vergelijken met de vergoeding van 10.000 € zijn wij eens op internet gaan zoeken horeca - meubilair en daar konden we vaststellen dat vrijwel alle leveranciers een degelijke tafel met vier stoelen aanbieden voor 200 €. Voor 25 tafels en 100 stoelen zouden we dan 5.000 € betalen indien we door onderhandelen niks meer van de prijs zouden kunnen afdingen natuurlijk. Kandidaat A stelt 25 tafels en 100 stoelen ter beschikking en staat in voor de vervanging van eventueel kapotte tafels en stoelen gedurende het contract. Met de vergoeding die kandidaat B betaalt kunnen we zelf 50 tafels en 200 stoelen kopen. Ten eerste zijn de prijzen die ze hebben gevonden op internet, prijzen exclusief BTW, een gemeentebestuur betaalt dus geen 5.000 EUR maar 6.050 EUR. Houden we daarenboven nog rekening met intresten op een lening van 6.050 EUR (we kunnen die 6.050 EUR niet aan andere zaken uitgeven, dus als we hier niet voor zouden lenen, moeten we dit bedrag voor iets anders lenen, of zo je wil: de gemeente is 6.050 EUR kwijt en krijgt daar geen intresten op). Als we rekenen aan 3 % intresten per jaar (we overdrijven dus niet), dan betaalt de gemeente uiteindelijk bijna 7.000 EUR voor deze stoelen. Op het eerste zicht doen we ons dus nog steeds een voordeel door voor kandidaat B te kiezen, maar dat is slechts schijn. Voor 6.050 EUR kan je geen kwalitatieve tafels en stoelen kopen, wat ‘Anders’ ook moge beweren (straks meer daarover). De kans dat de helft moet worden vervangen (en dan wellicht aan een hogere prijs, rekening houdend met prijsstijgingen), is dus niet zo ondenkbaar als ze doen uitschijnen, wanneer men voor tafels en stoelen in die prijsklasse kiest. Bovendien ben je als gemeentebestuur bij kandidaat A zeker van de tafels en stoelen, bij kandidaat B ben je niet zeker dat je op 10 jaar tijd 10.000 EUR krijgt (kandidaat B kan immers zijn zaak stopzetten, in faling gaan, de overeenkomst met de gemeente niet nakomen, ...).

Ten tweede is het dus ook niet realistisch om 25 tafels en 100 stoelen aan 6.050 EUR te kopen, die van een voldoende kwaliteit zijn. Goede bronnen vertelden mij dat het meubilair dat de Moerbeekse kandidaat leverde, ongeveer 8.000 EUR kost (inclusief BTW). Wanneer het gemeentebestuur dit zelf zou kopen, zou dit dus inclusief intresten op meer dan 9.000 EUR komen. Wanneer we dan stoelen en/of tafels tijdens die 10 jaar moeten vervangen (wat een quasi-zekerheid is), is duidelijk dat kandidaat A de beste offerte had, en Open Vld dus wel de meest voordelige leverancier heeft gekozen. Vorig weekend zag ik bij Blokker in Lokeren plastic tuinstoelen aan 25 EUR per stuk. Deze stoelen kunnen maximaal 100 kg dragen (en zelfs bij een mindere belasting durven ze wel eens breken, het gaat nl. over dezelfde stoelen die vb. op het volleybaltornooi of minivoetbaltornooi worden gebruikt). Of neem eens een kijkje op Cookozi, een dochterbedrijf van Colruyt (je weet wel: steeds de goedkoopste) als je absoluut een stoel aan 25 EUR wil kopen (ik heb er zelfs aan 11,95 EUR gevonden, een “rode” prijs). Het kan dus, maar zou u als verantwoordelijk bestuurder materiaal van die kwaliteit aankopen voor een buurthuis? Wie gaat er met de billen bloot? Wij? Of de zelfverklaarde voorvechters van de lokale middenstand, die hier één van die middenstanders verkeerdelijk in een slecht daglicht plaatst? Ze sluiten hun artikel af met volgende tekst: “En dan pakte de VLD uit met haar ijzersterke wapen: de overige VLD-gemeenteraadsleden! Hoewel dit allicht ook allemaal achter hun rug bedisseld werd en zij pas op de gemeenteraad door de oppositie kennis kregen van de onthullende cijfers, hoor je daar van hen geen vraag, geen woord van kritiek en als de burgemeester op het knopje drukt, knikken hun kopjes allemaal mooi JA. Proficiat!” Onze reactie daarop: “Dank u wel, het doet ons deugd om felicitaties van de oppositie te krijgen voor het goede huiswerk dat we leverden.”

17


Hobbyclub HOBERLIS

nodigt jullie uit op haar “open-deur-weekend” Dit gaar door op zaterdag 20 en zondag 21 augustus in de Middenschool “De Moerbei”, Hospicestraat 16 en is doorlopend geopend van 10 uur tot 18 uur. Er zijn ook verschillende demonstraties door de leden. Men kan bij ons terecht voor een drankje en een

TREKKING STEUNKAARTEN WIJKCOMITE COUDENBORM 1ste prijs 2de prijs

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

8308 Gastronomisch etentje voor 2 personen Reservenummer 6117 3480 Beenham Reservenummer 7914

6937 29 6812 30 6063 31 7254 32 6806 33 1311 34 4527 35 5507 36 3025 37 6293 38 4281 39 8100 40 5923 41 7324 42 5077 43 6335 44 6442 45 7273 46 3351 47 1716 48 5838 49 7600 50 1091 51 7221 52 2537 53 7798 54

2210 2379 6684 7882 2234 6832 3405 3946 4941 7602 7954 6093 2367 5921 6052 6991 2106 6649 4441 7215 8424 4018 6877 2905 1293 2658

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

5481 3052 1914 8341 2379 4434 7522 7014 7290 5070 8099 1089 5091 1044 6928 2255 6107 3696 3820 3168 8453 5839 2946 3561 6054

Prijzen af te halen tot 30/09/2011 bij De Witte Georges, Heirweg 45, 9180 Moerbeke-Waas Winnaars reservenummers : gelieve u te wenden tot Fons Claeys op tel.nr. 09/346 69 01

18


Bremstraatkermis Op 8, 9 en 10 juli 2011 was het voor de 8e maal Bremstraatkermis. Vrijdagavond konden we rekenen op 37 schutters en 102 bolders. De barbecue op zaterdag was zoals vorig jaar weer een groot succes, niet minder dan 416 mensen genoten van onze heerlijke barbecue. Op zondag werd er afgesloten met het aperitiefconcert van “Goe vals en uit de moate” ons aangeboden door de cultuurraad. Daarna hebben we kunnen genieten van een grandioze shownamiddag met onder meer de “Magic Micado’s” en aansluitend een optreden van zanger Giovanni. VZW Bremstraat dankt hierbij het gemeentebestuur

voor het ter beschikking stellen van het terrein, en de vele onbaatzuchtige medewerkers. Een extra woord van dank gaat naar onze sponsors!!! Wij wensen nogmaals een proficiat aan de winnaar van de superhoofdprijs “de boxspring” en de winnaars van de netbook en de hogedrukreiniger. Voor enkele sfeerbeelden kan je terecht op onze website, www.bremstraat.be Tot volgend jaar, Frederic Dierinck Voorzitter VZW Bremstraat

2011

19


20 augustus 2011 wordt een bijzondere dag, we slaan de handen in elkaar en werken aan de ‘Heropbouw van het gezondheidscentrum te Mbogora in Burundi’ Het bestaande centrum heeft nood aan uitbreiding, maar vooral aan verbetering. ‘Vleugels van Hoop’ vzw kreeg de vraag om dit project te steunen. Algemeen Verbeteren van de hygiëne bij de plaatselijke bevolking. Reduceren van de af te leggen afstand naar het centrum. De opvang van de zieken optimaliseren. Onthaal & verzorging voor elke zieke die zich in het centrum aanmeldt. Het verzorgend personeel zal over het nodige materiaal beschikken met doelgericht werk als logisch gevolg. Verwachtingen Verbetering van de raadplegingen. Stijging van het aantal hospitalisaties dankzij de extra bedden en toebehoren. Goede opvang en verzorging voor vrouwen in de kraamafdeling. Daling van het aantal gevallen ‘moeraskoorts’ dankzij de

20

mogelijkheid/snelheid der onderzoeken. De opnamecondities voor de zieken in het gezondheidscentrum van Mbogora gaan er sterk op vooruit. Heikenskermis kon steeds op Uw steun en deelname rekenen, dank voor Uw warm hart U kan zich inschrijven voor onze reuze zomerBBQ : volwassenen:15 euro // van 8t&m12jaar: 10euro // t&m 7jaar:GRATIS

via: giro op rekeningnummer BE86 7370–2111-7650 met vermelding : HEIKEN 2011 c/o project ‘Vleugels van Hoop’ vzw bij: familie Gacas: Mr Antoniusdreef 24 Moerbeke 09/346 78 91 François: 0476/400 651

bij: familie De l’Arbre Mr Antoniusdreef 3 Moerbeke 09/346 99 23 Albert: 0472/438 751


Klantendag 15 oktober

Wereldwinkel   Moerbeke-Waas organiseert  haar

4de opendeurdag met proevertjes van rijst op verschillende wijze. Ook aanwezigheid van compostmobile (leren composteren) en jongeren natuurpunt.  Van 10u tot 15u.  Oostvaart  63 21


22


KFC Moerbeke 2de Provinciale - Reeksindeling

Programma voor de eerstvolgende weken OEFENWEDSTRIJDEN

START COMPETITIE

Woensdag 17 aug Zondag 21 aug Woensdag 24 aug Zondag 28 aug

Zondag 4 sept Zondag 11 sept Zondag 18 sept Zondag 25 sept

KFC. M - Assenede 19.30 Lovendegem - KFC. M 16.00 KSK.Klinge - KFC. M 19.30 KFC. M - Latem 16.00

Sinaai - KFC. M 15.00 KFC. M - Schoonaarde 15.00 Laarne-Kalken - KFC. M15.00 KFC. M - Sp.Waa 15.00

100-jarige in WZC Ter Moere In woon- en zorgcentrum Ter Moere werd op 4 augustus de 100ste verjaardag van Ivonna (Ivonneke) De Rop gevierd. Naast haar familieleden, mocht zij ook een delegatie ontvangen van het college, alsook van het feestcomité. Na de viering in familiekring volgde er een groots feest in woon- en zorgcentrum “Ter Moere” in Moerbeke.

23


24

Ons Blad augustus 2011  

Ons Blad editie augustus 2011 Het maandblad van Open Vld Moerbeke

Advertisement