Page 1

Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

Beleidsplan 2008-2013 I. SWOT-analyse A. Evaluatie vorig beleidsplan Het beleidsplan voor de periode 2003 – 2007 werd geschreven door de vorige bibliothecaris, mevrouw Annabelle De Greve. De meeste doelstellingen werden gerealiseerd, met één heel belangrijke uitzondering: het geplande nieuwe bibliotheekgebouw werd nog niet gebouwd. De hieraan gekoppelde doelstellingen konden dan ook niet gerealiseerd worden. Het is de bedoeling om het nieuwe bibliotheekgebouw tijdens de komende beleidsperiode (2008 - 2013) volledig te realiseren. De plannen zijn klaar en de financiële middelen werden gereserveerd.

B. Gemeentelijke context 1. De gemeente (cijfergegevens van 2005, bron: www.lok alestatistieken.be) In 2005 telde Moerbeke-Waas 5.813 inwoners. In het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen is de gemeente ingekleurd als platteland. Het is een kleine gemeente, zonder deelgemeenten, met een sterk landelijk karakter. De laatste jaren is er sprake van een zeer beperkte bevolkingsaangroei. Van 1999 tot 2005 groeide de bevolking met 0,9 %. Ter vergelijking: het gemiddelde groeipercentage van plattelandsgemeentes in Vlaanderen bedroeg voor die zelfde periode 1,6 % Een kleine gemeente impliceert een kleine bibliotheek, met een relatief kleine collectie en weinig personeel. Maar tegelijk biedt het de mogelijkheid tot een persoonlijke dienstverlening en contact met de gebruikers. Wanneer we kijken naar de procentuele aandelen van de verschillende leeftijdscategorieën in de gemeente zien we dat jongeren onder de 20 jaar 22,1 % uitmaken van de bevolking, 22,3 % zijn senioren (60+) en 42,9 % van de inwoners is tussen de 20 en 60 jaar uit. In 2005 woonden er in Moerbeke 179 vreemdelingen. Dat is ongeveer 3% van het totale inwonersaantal. Dit cijfer zegt op zich weinig. In een kleine bibliotheek moeten keuzes gemaakt worden en prioriteiten worden gelegd. Het is onmogelijk om in alle doelgroepen even veel tijd en middelen te investeren. De belangrijkste doelgroep voor de bibliotheek in deze beleidsperiode zijn de leerlingen van de lagere school. Ook met de middenschool De Moerbei zal nauw samengewerkt worden. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de niet-mobiele bejaarden onder de vorm van een blijvende dienstverlening aan het vernieuwde woon-en zorgcentrum Ter Moere. 1


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

2. De bibliotheek De cijfers zijn gebaseerd op de Bi os1–rapporten. Aan de bas is van deze rapporten liggen: · de gegevens uit Bios1, aangeleverd door de bibliotheken zelf, · cijfers uit de gemeentelijke rekeningen afkomstig van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur · de bevolkingscijfers zoals ter beschikking gesteld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). De rapporten omvatten de periode van 2000 tot en met 2005. Gegevens met betrekking tot de gemeentelijke rekeningen lopen tot en met 2003 (dit heeft te maken met laattijdig goedgekeurde gemee nterekeningen) De cijfers hebben betrekking op 3 grote onderwerpen: collectie, bereik en uitgaven. Er werd voor geopteerd de cijfers van Moerbeke te vergelijken met de andere kleine gemeenten (-7.500 inwoners) uit Oost-Vlaanderen. Om op die manier een zinvol referentiepunt te hebben. Met ‘gemiddeld’ wordt het gemiddelde bedoeld van de 9 gemeenten uit OostVlaanderen die minder dan 7.500 inwoners tellen. Naast Moerbeke zijn dat de gemeenten Kaprijke, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, St-Laureins, Wachtebeke, Wortegem en Zingem. De cijfers die worden gegeven hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op de cijfers van 2005. Verder werden ook de cijfers verwerkt die verkregen zijn uit een enquête bij de Moerbeekse jeugd in opdracht van de Jeugdraad. In totaal werden 320 enquêtes ingevuld.

2.1 Infrastructuur De gemeentelijke openbare bibliotheek beschikt over één hoofdbibliotheek, gevestigd in het centrum van Moerbeke-Waas. De ligging is zeer positief: in het centrum, aan de markt van Moerbeke en dicht bij de verschillende scholen. Het gebouw zelf is echter weinig geschikt als bibliotheekgebouw. De ruimte zelf is veel te klein. Bovendien is de bib gevestigd op de eerste verdieping en is er geen lift. Daardoor is de bibliotheek moeilijk toegankelijk voor mindervalide mensen, ouderen en ouders met jonge kinderen. Het geplande nieuwe bibliotheekgebouw zal aan deze verzuchtingen tegemoet komen. De bibliotheek is 13 uren geopend (ma: 17.00–19.00 di: 09.30–11.30 & 15.30–18.00 wo: 13.30–16.00 vrij: 17.00-19.00 za: 10.00-12.00) De openingsuren werden tijdens de vorige beleidsperiode uitgebreid. Bij de opening van de nieuwe bibliotheek kan bekeken worden of het mogelijk en vooral haalbaar is om de openingsuren aan te passen en eventueel uit te breiden.

2.2 Collectie De bibliotheek beschikt over ongeveer 15.000 werken. Er zijn verschillende indicatoren om een idee te krijgen van de relatieve grootte van de collectie van de bibliotheek. Ø Collectie per inwoner Een eerste indicator is de collectie per inwoner, met andere woorden hoeveel werken heeft de bib in bezit per hoofd van de bevolking? In Moerbeke bedroeg de collectie per inwoner in 2005 2,46 (gemiddeld: 3,4).

2


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013 Ø Bezitscoëfficiënt Een ander meetinstrument is de bezitscoëfficiënt, dit is de verhouding tussen het aantal werken in de collectie en het aantal gebruikers (bvb. 10 = iedere gebruiker heeft gemiddeld 10 werken ter beschikking) De bezitscoëfficiënt was in 2005 in Moerbeke 12,7 (gemiddeld: 15,6) Ø Collectie per inwoner Belangrijk is ook het vernieuwingsritme (aanwinsten gedeeld door collectie). Het vernieuwingsritme toont het percentage nieuwe werken in de totale collectie. In Moerbeke bedroeg dit in 2005 7,29% (gemiddeld: 7,58%) Hieruit kunnen we concluderen dat de collectie relatief kleiner is, in vergelijking met andere kleine bibliotheken. Dit wordt bevestigd door de voorspelde waarden uit het BIOS rapport. Voor de verschillende collectieonderdelen scoort Moerbeke onder de voorspelde waarden. De reden hiervan is het plaatsgebrek in de bib. De bibliotheek staat vol, de rekken staan vol. Er is geen mogelijkheid om de collectie fysiek uit te breiden. Dit probleem zal opgelost zijn in het nieuwe bibliotheekgebouw. Aan de gemeente zal dan een tijdelijke verhoging van het budget voor collectievorming worden gevraagd, ten einde een uitbreiding van de collectie te realiseren. Momenteel is er geen AVM-afdeling. Wel wordt een beperkt aantal dvd’s aangeboden uit een wisselpakket van de Gentse bibliotheek. De wisselcollectie kent een groot succes. In eerste instantie zal de bibliotheek er naar streven blijvend een wisselcollectie dvd’s aan te bieden. Later, na de verhuis naar het nieuwe gebouw, kan gestart worden met een eigen collectie dvd’s. Een belangrijke opmerking hierbij is dat uit de enquête bij de Moerbeekse jeugd is gebleken dat kinderen die lid zijn van een andere bibliotheek als voornaamste redenen opgaven het groter aanbod aan boeken tijdschriften (56%) en de aanwezigheid van een CD en DVD collectie (45%).

2.3 Werking Ø Beleid In de komende beleidsperiode zal dit beleidsplan het belangrijkste richtsnoer en werkinstrument zijn: op basis van de hier geformuleerde doelstellingen worden de jaarlijkse actieplannen opgesteld. De werkingsverslagen geven een beschrijving van de concrete uitvoering van het actieplan én zijn tegelijk een belangrijk evaluatie-instrument. Ø Collectiebeheer De selectie van de werken gebeurt op basis van zichtzendingen, bezoek aan boekhandels, bezoek aan de boekenbeurs en het doornemen van recensies en gespecialiseerde vakliteratuur. Een algemene opmerking hierbij is dat het voor een kleine bibliotheek misschien nog moeilijker is om uit de toevloed publicaties een beperkte, maar gefundeerde en gevarieerde selectie te maken. Het is dan ook belangrijk het aanbod goed op te volgen. Bestellingen moeten worden opgevolgd en gecontroleerd.

3


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013 Tegelijk is het nodig om een gedegen afvoerbeleid te voeren ten einde de collectie actueel en verzorgd te houden en de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken. Daarnaast wordt de eigen collectie aangevuld met wisselpakketten (bestellen en ophalen in de bibliotheek van Gent) en wordt de mogelijkheid van IBL (InterBibliothecair Leenverkeer) gepromoot. De werken krijgen na levering een plaatskenmerk en een thema-etiket toegekend. Daarna worden ze ingevoerd (catalografie) in de provinciale catalogus. Vrijwilligers kaften de nieuwe werken. Voor het herstellen van beschadigde boeken wordt beroep gedaan op een professionele boekbinder. Ø Uitleenadministratie Er zijn 13 openingsuren per week, daarnaast zijn er klasbezoeken buiten de gewone openingsuren. Tijdens de uitleenmomenten wordt er naar gestreefd om steeds 2 mensen aanwezig te laten zijn, hetzij 2 personeelsleden, hetzij één personeelslid en één vrijwilliger. Op die manier is er steeds iemand beschikbaar om te antwoorden op vragen van de gebruikers en ontstaan er op drukke uitleenmomenten geen lange wachtrijen. Rappels en reserveringen worden consequent opgevolgd. Ø ICT Voor het collectiebeheer en de uitleenadministratie wordt gebruik gemaakt van de software VubisSm@rt. De bibliotheek stapte in 2006 als een van de eerste bibliotheken in Oost-Vlanderen in het PBS (Provinciaal Bibliotheek Systeem). Veel van de ICT-taken worden opgevolgd door de provincie. Ø Promotie en marketing De bibliotheek maakt gebruik van een informatiebrochure, de eigen website en het gemeentelijk infoblad om haar diensten aan het publiek kenbaar te maken. Voor leerkrachten verschijnt 2 X per jaar een nieuwsbrief. Daarnaast worden verschillende initiatieven genomen om de collectie te promoten o.a. door middel van keuzelijsten en themastandjes in de bib. Ø Uitbreidingsactiviteiten De bibliotheek organiseert doorheen het jaar verschillende uitbreidingsactiviteiten. Er wordt o.a. deelgenomen aan de Bibliotheekweek en de Jeugdboekenweek, er worden auteurslezingen georganiseerd en instructiebezoeken gegeven.

2.4 Personeel Het personeelskader is als volgt ingevuld: 1 bibliothecaris (38u), 1 bibliotheekassistente (22u30) en 1 onderhoudskracht (10u). Daarnaast werken in de bib 4 vrijwilligers (16u). De bibliotheek steunt in belangrijke mate op de inzet van gemotiveerde vrijwilligers.

4


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

2.5 Bereik Met ‘bereik’ wordt het aantal leners tov het aantal inwoners bedoeld. Uit de cijfers blijkt dat in 2005 19,3% van de inwoners van Moerbeke lid was van de bibliotheek (gemiddeld: 22,5%). Meer specifiek blijkt dat slechts 12,7% van de volwassenen (gemiddeld: 15,5%) lid is; tegenover 46,8% van de jeugd (gemiddeld: 50,8%). Het bereik ligt iets onder het gemiddelde van de andere bibliotheken. De opening van de nieuwe bibliotheek kan een nieuwe impuls betekenen.

C. Stakeholders1 1. Het onderwijs Ø Kleuter en Basisonderwijs Gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef (kleuter en lager), Drongendreef 1 (in 2007 ongeveer 275 lln.) Vrije Basisschool De Palster (kleuter en lager), Crevestraat 27 (in 2007 ongeveer 140 lln.) Vrije Kleuterschool ’t Zonnebloempje, Kruisstraat 45 (in 2007 ongeveer 30 lln.) Ø Middelbaar onderwijs Gemeenschapsonderwijs Middenschool De Moerbei (1 tem 4 ASO/BSO), Hospicestraat 16 Ø Volwassenenonderwijs Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Lokeren–Hamme-ZeleDenderdermonde heeft een vestiging in Moerbeke-Waas, Hospicestraat 16. Het I.S.B.O. heeft een afdeling in de Beverijdersstraat 1in Moerbeke.

2. Woon en Zorgcentrum Ter Moere Woon en Zorgcentrum Ter Moere, Sportlaan 13 (70 bewoners)

3. Culturele Raad De culturele raad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de diverse (socio-)culturele verenigingen van de gemeente. Zij adviseert het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden. De raad organiseert ook culturele activiteiten. De bibliotheek is als gemeentelijke culturele actor lid van deze raad.

4. Beheersorgaan In het beheersorgaan van de bibliotheek zijn de verschillende politieke fracties vertegenwoordigd, evenals de scholen en de gebruikers. De bestuursleden vergaderen ongeveer vier maal per jaar. Ze buigen zich over de algemene werking van de bibliotheek en kunnen hierover advies uitbrengen aan het gemeentebestuur. De raad heeft een adviserende rol bij onder meer de opmaak van de begroting en de actie- en beleidsplannen. Er kunnen voorstellen en suggesties gedaan worden met betrekking tot uitbreidingsactiviteiten en collectievorming. 1

Voor een volledig overzicht van de verschillende verenigingen en instellingen: zie bijlage

5


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

D. De bibliotheeksector 1. Regio Een belangrijke trend binnen de bibliotheeksector is de uitbouw van regionale samenwerkingsverbanden. De bib van Moerbeke maakt deel uit van BiblioWaas, het samenwerkingsverband tussen de bibliotheken van het Land van Waas. In overleg worden jaarlijks een aantal projecten op touw gezet. De voordelen van dergelijke samenwerking voor een kleine bibliotheek zijn duidelijk. We kunnen meewerken aan projecten die we onmogelijk alleen kunnen realiseren. Dit vertaalt zich in een uitbreiding van de dienstverlening, meer uitbreidingsactiviteiten en meer professionele promotiemogelijkheden. Om deel te nemen aan het samenwerkingsverband is wel een extra inspanning van het personeel vereist. Niet alleen om deel te nemen aan de vergaderingen, maar ook om projecten concreet mee te helpen uitwerken.

2. Provincie De bibliotheek maakt deel uit van het Provinciaal Bibliotheek Systeem (PBS) Concreet betekent dit dat de bib ook in de toekomst kan profiteren van de verdere ontwikkeling van dit systeem. In de eerste plaats heeft dit betrekking op de toenemende personalisering van de diensten voor de gebruikers. Het zal de taak van de bibliothecaris zijn om de ontwikkelingen binnen het PBS op de voet te volgen en deze te communiceren naar het personeel en de vrijwilligers. Om vervolgens de diensten te promoten naar het publiek en de eigen gebruikers de weg te wijzen.

3. Vlaanderen Vanaf 2009 komt er een nieuw steunpunt om het lokale cultuurbeleid te ondersteunen. Dit nieuwe steunpunt vervangt het VCOB en CultuurLokaal. De bibliotheek zal in ieder geval blijven deel nemen aan de acties georganiseerd op Vlaams niveau, zoals de Jeugdboekenweek en de Bibliotheekweek. Ook zal de bibliotheek de nieuwe imagocampagne van het VCOB plaatselijk uitdragen. Indien mogelijk zal de bibliotheek ook andere initiatieven op het vlak van bibliotheekpromotie ondersteunen. Wat bibliotheekmanagement betreft, zal de bibliotheek inspelen op nieuwe ontwikkelingen in zoverre die bijdragen aan een betere professionele werking en/of een betere dienstverlening in de eigen bibliotheek. De bibliotheek zal de evolutie van de digitale bibliotheek opvolgen. De digitalisering biedt de gebruikers heel wat nuttige elektronische diensten aan, zoals een Vlaamse centrale catalogus, een toegankelijke bibliotheeksite en online databanken (bvb Mediargus) Digitalisering maakt ruimte en tijd vrij. Maar digitalisering impliceert ook ICT-kennis en vaardigheden bij het personeel en de nood aan communicatie hierover met het publiek. Twee aspecten die in kleine bibliotheken niet altijd voor de hand liggen. De bibliotheek zal hier dus geen voortrekkersrol in spelen, maar zal toch trachten de recente ontwikkelingen op te volgen en er in de mate van het mogelijke op in te spelen.

6


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

E. Maatschappelijke context 1. Cultuurparticipatie & Interculturaliseren Vanuit de Vlaamse overheid worden gemeenten gestimuleerd om voldoende aandacht te besteden aan cultuurparticipatie en interculturaliseren. Het gemeentelijke cultuurbeleid moet er naar streven om alle bevolkingsgroepen de kans te geven te participeren aan cultuur. Het beleid moet daarom gericht zijn op het realiseren van een gevarieerd cultureel aanbod op maat van de gemeente. Dit houdt de zorg in voor de creatie en spreiding van cultuur. De gemeente kan dit doen door de amateur-kunsten en de sociaal-culturele verenigingen te ondersteunen. Elke gemeente verzorgt ook een pluriform informatieaanbod in de gemeentelijke openbare bibliotheek. De participatiekansen van alle bevolkingsgroepen bevorderen houdt ook in dat de gemeente initiatieven neemt om de toegang tot het cultuuraanbod te vergemakkelijken door een efficiĂŤnte cultuurcommunicatie en door de publiekswerking van de culturele instellingen. De kans dat iemand participeert aan cultuur wordt in belangrijke mate bepaald door het thuismilieu en het opleidingsniveau. Uit cijfers blijkt dat 26% van de Vlaamse bevolking hogere studies gedaan heeft, terwijl deze groep 53% van de bibliotheekgebruikers vertegenwoordigt. Volwassenen die lid zijn van de bib waren in de overgrote meerderheid ook als kind reeds lid van de bib. Het inzicht dat culturele interesse en cultuurparticipatie sterk bepaald worden door socialisatie zet ook aan tot bescheidenheid. Maatschappelijke processen kunnen niet zo maar veranderd worden. Het bevorderen van culturele competentie is dan ook een werk dat slechts op lange termijn effect zal sorteren. Dit betekent natuurlijk niet dat de bibliotheek niet kan streven naar het ondersteunen en verhogen van de cultuurparticipatie binnen de eigen gemeente. Dit gebeurt door het aanbieden van informatie over culturele activiteiten en verenigingen. De bibliotheek organiseert ook zelf culturele activiteiten. Er worden verschillende kanalen gebruikt om de diensten van de bib te promoten naar de verschillende gebruikers ĂŠn (nog) niet-gebruikers. Ten slotte wordt bijzondere aandacht besteed aan de scholenwerking: er worden activiteiten georganiseerd voor de klassen en de leerkrachten worden aangemoedigd om met de klas naar de bib te komen. Op die manier wil de bib kinderen in contact brengen en vertrouwd maken met boeken en de bibliotheek. Kinderen die lid zijn van de bib, blijven immers vaak als volwassenen lid. De bib is zich bewust van het feit dat de samenleving in toenemende mate divers wordt en erkent het belang van (cultuur)participatie van etnisch culturele minderheden. In een kleine gemeente met relatief weinig allochtonen is het voor de bib echter niet mogelijk zelf initiatieven voor deze doelgroep te organiseren. Het ontbreekt ons aan tijd, middelen en know-how. Dit neemt niet weg dat als er in de komende beleidsperiode in de gemeente bepaalde acties worden georganiseerd, specifiek gericht op deze doelgroep, de bib deze zal ondersteunen indien mogelijk.

7


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

2. Levenslang en levensbreed leren We leven in een veranderende en steeds complexer wordende wereld. De bibliotheek erkent dan ook het belang en de noodzaak van levenslang en levensbreed leren. Levenslang leren verwijst naar het gegeven dat de huidige generaties de zekerheid hebben dat hun jobinhoud hoe dan ook zal wijzigen en dat zij zullen moeten leren om bij te blijven. Levensbreed leren betekent dat men niet enkel leert met utilitaire, voornamelijk arbeidsgerichte motieven, maar dat men ook leert om als burger te functioneren in de maatschappij en om de eigen persoonlijkheid te ontplooien. Door het aanbieden van een gevarieerde collectie die gratis ter beschikking staat voor alle inwoners van de gemeente, ondersteunt de bib het levenslange en levensbrede leren. De bib zal echter niet optreden als actieve actor door bvb opleidingen te organiseren. In een kleine bib met beperkte financiële middelen, infrastructuur en personeel moeten prioriteiten worden gesteld. Een goede dienstverlening naar de scholen is daar één van. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de bib indien mogelijk zal ingaan op een vraag naar ondersteuning of samenwerking vanuit bvb het volwassenenonderwijs. Het aanbod van de bib zal ook kenbaar worden gemaakt in het avondonderwijs. Het belang van levenslang leren geldt vanzelfsprekend ook voor de bibliotheekmedewerkers zelf. Via het volgen van opleidingen zal het personeel op de hoogte trachten te blijven van de recente ontwikkelingen binnen de bibliotheeksector.

F. Partners 1. Scholen De scholen blijven ook in de komende beleidsperiode dé belangrijkste partner van de bib. Uit onderzoek is immers gebleken dat mensen die lid zijn van de bib als kind, ook als volwassenen vaak nog bibliotheekgebruiker zijn. Het belang van een goede scholenwerking is dus duidelijk. Samen met de directie van beide lagere scholen en de schepen van onderwijs en cultuur werd een vergadering belegd om de samenwerking tussen de bibliotheek en de scholen te bespreken. Uit die vergadering is gebleken dat de scholen tevreden zijn over de huidige dienstverlening. De bestaande diensten blijven behouden en worden verder gepromoot bij de leerkrachten. De contactpersoon binnen de scholen blijft de directie. Een nieuw accent is de aandacht voor een betere informatiedoorstroming van de scholen naar de bibliotheek en omgekeerd. De scholen bezorgen een activiteitenkalender aan de bib en informatie van de bib kan in de schoolkrantjes en de activiteitenkalender worden opgenomen. Daarnaast zal er ook blijvende aandacht zijn voor een goede samenwerking met de Middenschool De Moerbei onder de vorm van instructiebezoeken voor de eerste graad, het aanbieden van bibboxen en het jaarlijks organiseren van een lezing of schrijfatelier. Een vertegenwoordiger van zowel de basisscholen als de Middenschool zetelt in het beheersorgaan van de bibliotheek.

8


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

2. Woon en Zorgcentrum Ter Moere Deze beleidsperiode zal ook blijvende aandacht uitgaan naar een goede dienstverlening aan het woon-en zorgcentrum Ter Moere. Uit overleg met de verantwoordelijke daar is gebleken dat het regelmatig leveren van nieuwe boekenpakketten door de bewoners erg wordt geapprecieerd. De bib zal dan ook in de toekomst voorzien in een regelmatig wisselend pakket grootletterboeken, afkomstig van de bib van Gent. De bib zal ook nagaan of het mogelijk is om in de toekomst een pakket luisterboeken ter beschikking te stellen. Eerst wordt afgewacht of BiblioWaas een dergelijk initiatief zal ondersteunen en hoe de nieuw op te richten landelijke bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtzienden zal werken.

3. Culturele Raad Er werden enkele concrete afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de bib en de raad te verbeteren. Zo zal de bibliotheek haar actieplan/werkingsverslag voorstellen aan de Raad. Er komt een duidelijk afgebakende ruimte op het prikbord voor Moerbeekse activiteiten. De activiteitenkalender wordt ter beschikking gelegd in de bib. Culturele activiteiten worden vermeld op de website van de bibliotheek. En indien mogelijk wordt er ook concreet samengewerkt om culturele activiteiten te organiseren.

4. Beheersorgaan Het beheersorgaan van de bibliotheek zal ook in de toekomst minstens 4 maal per jaar samenkomen om de algemene werking van de bibliotheek op te volgen en indien nodig advies uit te brengen aan het gemeentebestuur. Het advies van de raad wordt gevraagd inzake de opmaak van de begroting en de actie- en beleidsplannen. Verder worden de leden aangemoedigd voorstellen en suggesties te formuleren met betrekking tot uitbreidingsactiviteiten en collectievorming.

II. Visie en doelstellingen A. Visie “De openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden” (decreet lokaal cultuurbeleid, artikel 2 § 5 ). Concreet betekent dit dat elke gebruiker in de bib een ruime, diverse en kwaliteitsvolle collectie vindt die hij kan lenen of raadplegen. De collectie is logisch opgesteld en aantrekkelijk gepresenteerd. Men kan er surfen op het internet, andere mensen ontmoeten of een activiteit bijwonen. De collectie wordt ontsloten door een handige catalogus met steeds meer mogelijkheden. Behulpzaam en deskundig personeel helpt de gebruiker waar mogelijk. De bibliotheek ondersteunt het principe van ‘Reader Development’. Dit betekent dat de bibliotheek actief optreedt om de keuze van de lezer te verbreden, om zijn leesplezier te verhogen en hem de gelegenheid te bieden zijn leeservaringen met anderen te delen. De waarde van lezen als ontspanning wordt benadrukt en lezers worden aangemoedigd risico’s te nemen bij hun boekkeuze. De boodschap die de 9


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013 bib uitdraagt is deze: “Een goed boek is een boek waar jij (de lezer) van houdt. Jij maakt uit welk boek dat is, maar wij zijn er om je te helpen het te vinden”2

B. Doelstellingen De bibliotheek wil een laagdrempelige voorziening zijn die het publiek een gevarieerde en actuele collectie aanbiedt voor ontspanning en/of kennisverwerving. Ø De burger krijgt toegang tot een kwaliteitsvolle en gevarieerde collectie. De bib streeft er dan ook naar een actuele en evenwichtige collectie samen te stellen die iets biedt aan alle leeftijds- en doelgroepen. Ø Het aanbod van de bibliotheek wordt uitgebreid en gediversifieerd: er wordt gestart met een eigen dvd-collectie, blijvend aangevuld met tijdelijke wisselcollecties ter beschikking gesteld door de bib van Gent. Ø Het publiek heeft in de bib toegang tot degelijke computers, printers en het internet, dit veronderstelt een goede ict-infrastructuur. Ø De burger heeft toegang tot de collectie via een goede en overzichtelijke opstelling. Daartoe wordt overgeschakeld op het ZiZo systeem bij de non-fictie voor volwassen. Alle burgers kunnen terecht in een modern en functioneel bibliotheekgebouw daartoe wordt een nieuwe bibliotheek gebouwd. De bibliotheek promoot haar diensten om haar dienstverlening een grotere bekendheid te geven bij het publiek en de gebruikers aan te moedigen de collectie intensiever te raadplegen. Ø De bibliotheek voert een systematisch beleid van (boek)promotie in de bibliotheek om op die manier de gebruikers te helpen in hun zoektocht naar een goed werk en hen aan te moedigen de collectie intensiever te gebruiken. Instrumenten hiervoor zijn o.m. een maandelijkse themawerking en het aanbieden van keuzelijsten. De principes van Reader Development zijn een belangrijke leidraad. Ø De bibliotheek gebruikt verschillende kanalen om haar diensten te promoten naar de gebruikers én (nog) niet-gebruikers. De bibliotheek maakt daarvoor gebruik van een introductiebrochure, de eigen website en het gemeentelijk infoblad. Voor leerkrachten verschijnt 2 X per jaar een nieuwsbrief. Bijzondere aandacht zal gaan naar het up-to-date houden van de website van de bibliotheek. Ø De bestaande goede samenwerking met beide basisscholen en de Middenschool wordt bestendigd en uitgebreid om op die manier een grote groep kinderen vertrouwd te maken met de bibliotheek, het leesplezier te bevorderen en de lees- en informatiegeletterdheid te stimuleren. 2

Verdere toelichting bij ‘Reader Development’: zie bijlage

10


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

Ø De samenwerking met het rusthuis wordt bestendigd en indien mogelijk uitgebreid. De openbare bibliotheek stelt zich op als een actieve partner binnen de verschillende samenwerkingsverbanden omdat op die manier een uitbreiding van de dienstverlening kan worden gerealiseerd. De bibliotheek wil een eigentijdse dienstverlening aanbieden, Moerbeke zal geen voortrekkersrol vervullen, maar wenst toch in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen. De bibliotheek creëert ontmoetingskansen. Ø Elke dinsdagvoormiddag wordt de leeszaal omgevormd tot leescafé. Ø In de nieuwbouw wordt een multifunctionele ruimte voorzien waar (culturele) activiteiten en vergaderingen kunnen worden georganiseerd. De bibliotheek wil een actieve rol spelen in het culturele leven van de gemeente om de inwoners de kans te geven deel te nemen aan culturele activiteiten in de eigen gemeente en zo de culturele participatie te stimuleren. Ø De bibliotheek onderhoudt contacten met de verschillende sociaal-culturele verenigingen en instellingen om in overleg met hen activiteiten op elkaar af te stemmen en bekend te maken aan het publiek. Ø De bibliotheek organiseert zelf culturele activiteiten, indien mogelijk in samenwerking met andere sociaal-culturele verenigingen of instellingen. De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de verschillende doelstellingen te realiseren.

11


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

III. Ondersteuning door de gemeente De gemeente Moerbeke spendeerde in 2003 ongeveer 3,13% van het totale budget aan de bibliotheek. In de andere kleine gemeenten in Oost-Vlaanderen was dat gemiddeld 3,33%. De bibliotheek verwacht dat de financiële ondersteuning door de gemeente voor de dagelijkse werking in de toekomst gevrijwaard zal blijven. Daarnaast is de investering in een nieuw bibliotheekgebouw één van de belangrijkste aandachtspunten in het nieuwe gemeentelijk beleidsplan. Het is de bedoeling van de gemeente om de nieuwe bibliotheek de rol te zien vervullen van “cultureel centrum”. Belangrijk is ook het feit dat er in de nieuwe bib een ontmoetingsruimte / vergaderruimte wordt voorzien, waar de verenigingen desgewenst gebruik van kunnen maken en waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. De budgetten voor de bouw van het nieuwe gebouw zijn vrij gemaakt. Gezien de extra diensten die een nieuwe bibliotheek met zich meebrengt, houdt de gemeente er rekening mee dat een personeelsuitbreiding gewenst zal zijn. Voor de beide andere grote projecten die op stapel staan in deze beleidsperiode, met name het opstarten van een dvd-collectie en de omschakeling naar ZiZo zal in overleg met de gemeente een budget worden voorzien.

IV. Participatieproces A. Jeugd Op initiatief van de Jeugdraad werd in de gemeente een enquête bij de plaatselijke jeugd georganiseerd. Daarin werd gepeild naar hun mening over mobiliteit, infrastructuur, informatie, inspraak, sport, cultuur en vrije tijd. Een deel van de enquête handelde specifiek over de bibliotheek. In totaal vulden 320 kinderen en jongeren de enquête in, 74% van de respondenten waren leerlingen van de lagere school. Uit de enquête blijkt dat 28% van de respondenten aangesloten is bij een bibliotheek buiten Moerbeke, voornamelijk in Stekene, Wachtebeke of Lokeren. Deze bibliotheken zijn gemakkelijker bereikbaar (27%), hebben betere openingsuren (31%), beschikken over een groter aanbod boeken en tijdschriften (56%) en een CD/DVD collectie (45%). Hieruit blijkt dat het uitbreiden van de collectie en het aanbieden van een DVD collectie zeer zeker een meerwaarde betekent voor onze bibliotheek. De meeste kinderen lenen leesboeken (80%) en strips (46%). Informatieve boeken (26%) worden beduidend minder geleend, tijdschriften (3%) nauwelijks. Het vergroten van de collectie strips is een aandachtspunt voor in de nieuwe bib. Momenteel is dit niet mogelijk wegens plaatsgebrek.

12


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

B. Jeugdraad In het kader van het opstellen van een nieuw Jeugdbeleidsplan werden met de Jeugdraad enkele afspraken gemaakt. Deze afspraken werden ook opgenomen in het nieuwe Jeugdbeleidsplan. Een algemene doelstelling van het jeugdbeleidsplan is trachten zoveel mogelijk 12 tot 16 jarigen te bereiken. In de plannen voor de nieuwe bibliotheek werd een ontmoetingsruimte voorzien. De Jeugdraad zal de indeling van deze ruimte mee adviseren zodat die ruimte ook deze doelgroep weet aan te spreken. De bibliotheek zal in de toekomst affiches van activiteiten blijven uithangen, flyers voor de bezoekers mogen ter beschikking worden gelegd. Eventuele wensen en verzuchtingen over de bibliotheekwerking die de Jeugdraad ontvangt zullen worden doorgegeven aan de bibliothecaris Een belangrijke prioriteit in het jeugdbeleidsplan is het voeren van een gedegen jeugdinformatiebeleid. In het kader daarvan wordt een fuifwijzer opgesteld, waarin alle nodige reglementering en documenten verwerkt zitten die nodig zijn bij het organiseren van een fuif. Deze fuifwijzer zal ter beschikking liggen in de bibliotheek . Verder wordt een infobundel samengesteld waarin alle verenigingen zichzelf promoten. Hierin wordt ook het gebruik van de belbus, het gebruik van de infoborden, ‌ verwerkt. Ook deze infobundel zal ter beschikking liggen in de bibliotheek.

C. Scholen Met de directie van beide lagere scholen en de schepen van onderwijs en cultuur werd een vergadering belegd om de samenwerking tussen de bibliotheek en de scholen te bespreken. Uit de vergadering is gebleken dat de scholen tevreden zijn over de huidige dienstverlening. Een nieuw accent is de aandacht voor een betere informatiedoorstroming van de scholen naar de bibliotheek en omgekeerd.

D. Culturele Raad De sociaal-culturele verenigingen, vertegenwoordigd in de Culturele Raad, zijn belangrijke partners van de bibliotheek. Daarom werd ook de Culturele Raad betrokken bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. Op die manier wil de bib de basis leggen van een goede structurele samenwerking. In de vergadering van de Culturele Raad op 04/09/2007 werden enkele concrete afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de bib en de raad te verbeteren (zie hoger)

5. Beheersorgaan Op de vergadering van het beheersorgaan op 11/09/2007 werden de cijfergegevens en de verschillende aspecten en aandachtspunten van het beleidsplan besproken. Aan de raadsleden werd gevraagd het plan grondig te lezen en eventuele opmerkingen en suggesties door te geven. Op de vergadering van 27/11/2007 werden de verschillende opmerkingen besproken. Aanpassingen en verbeteringen werden opgenomen. 13


Openbare bibliotheek Moerbeke-Waas - Beleidsplan 2008-2013

Bijlagen 1. Reader Development 2. Overzicht bereik 3. Overzicht collectie 4. Overzicht uitgaven 5. Overzicht uitleningen 6. Overzicht van de verschillende verenigingen en instellingen

14

Beleidsplan bibliotheek 2008-2013  

Hier vindt u het beleidsplan Bibliotheek Moerbeke voor de periode 2008-2013 terug.

Advertisement