Page 1

រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

ជពូកទី ២ រេប ប

យយូនីកូដែខរម

េសចកេី ្ដ ផីម ្ដ ិ សឺក អនកបនដឹងេហយថកមមវធី ្ល រ ឹត ដូចជខងេធលិខិត អតថបទជភ

ិ មួយែដលមនជំនញទក់ទងនឹងកិចចកររដបល ជកមមវធី

ន មនន ខងេរៀបចំសរេសរអតថបទ ។ េដមបីបងកភពងយ សលដល់ករសរេសរ

ែខមរកនុងកុំពយទ័ ូ រេនកនុងជំពូកេនះអនកនឹងេធករសិក ពីរេបៀប យយូនីកូដែខមរ ។

មុននឹង

េធករសិក ពីររេបៀប យយូនីកូដ ែខមរ អនក្រតវែសងយល់ពីយូនីកូដែខមរជមុនសិន ។

១ . និយមន័យ យូនីកូដគឺជេ្រគងករណ៍បែម្លងកូ ដជអក រសកលស្រមប់ យអក រ និងអតថបទែដលកំ ណត់នូវ ិ ជប់ វធី

ប់ៃនករបែម្លងកូដ េ្រប បនេ្រចនភ

បេងកតមូល

ន្រគឹះស្រមប់ែផនកទន់ជសកល ។

េនះេទ ែតជខនតគំ រអន្ត ូ រជតិ ថមីមួយស្រមប់ ភ កនឹងយល់ភ

ពិភពេ

ែដល

ចផ្លស់បរូ ទិននន័យអតថបទ ជអនរជតិ និង

យូនីកូដមិនែមន្រគន់ែតជពុមពអក របែនថមមួយេទៀត ែខមរ និងស្រមប់ ជរ

ភិបលកមពុជ ។ កុំពយទ័ ួ រទូទំង

ែខមរ េពលេ្រប ពុមអក ព រយូនីកូដែខមរ ។ ពុមពអក រចស់ៗនឹង្រតវបនេគបំេភ្លច

កនុងប៉ុនមនឆនំខងមុ ខេទៀត េហយអតថបទទំងអស់នឹងសុទធែតជយូនីកូដ ។្រគប់ពុមពអក រយូនីកូដទំងអស់ មនករបែម្លងកូដដូចៗគន មនន័យថ េពលែដលអតថបទមួយ្រតវបន យជពុមអក ព រយូនីកូដ េនះ ច្រតវបនផ្លស់ប្តួរេទជពុមអក ព រយូនីកូដេផ ងេទៀតបន

េហយអតថបទេនះនឹ ងេនរក ្រទង់្រទយ

យ៉ ង្រតឹម្រតវ ។ ឧទហរណ៍ អតថបទែដល យជពុមពអក រ KhmerOS System នឹង្រតវេម លេឃញេ

ម៉ សុីនដៃទែដលមិនមនពុមពអក រKhmerOS System ែតមនយូនីកូដ ។

២ . ភពខុសគនរ

ងពុមអក រចស់នង ិ យូនីកដ ូ ព

្របសិនេបអនកធ្លប់បនេ្រប ពុមអក ព រែខមរចស់ៗ ( លីមូន, Battambang, ABC, ។ល។) ពីមុនមក េនះអនក្រគន់ ែតចំ ឬ

បីៃថង

អនកនឹង

យេពលបន្តិចបន្តួចេដមបី

ិ ( ពុមអក ុ ំេទនឹងពុមអក ព រថមីវញ ព រ យូនីកូដ ) ែតពីរៃថង

ច យបនេលឿនជងមុន ។

មិនែមន យពីេឆងេទ

្ត ំដូចែដលអនកសរេសរេ

ភពខុសគនមួយកនុងចំេ

ចំណុចសំខន់ េនះ

អនក

ច យ

មលំ

ប់ ្របកប

យៃដេឡយ ។

មភពខុសគនដ៏សំខន់បំផុតរ ងរេបៀប យចស់ៗ និង យូនីកូដេនះ

គឺ េពលេ្រប ្របស់ពុមអក ព រថមី មន្រគប់ ចុចមួយេលក្តរចុចស្រមប់

ងឲយ សៈនិមួយៗ រួមមន េ◌ៀ េ◌ឿ

ែខមរ មនន័យថ មិន េ◌ េ◌ េ◌ ◌ាំ េ◌ះ ។ល។ កនុងយូនីកូដ អនក ច យអក រម្តងទំងអស់ដូចកនុងភ ចំបច់ យេ យែផនកេនះេទ ។ ជឧទហរណ៍ ្របសិនេបអនកចង់ យពកយ ‘េល‘ ជមួយពុមពអក រ ចស់ៗអនក្រតវសរេសរ ៖ ◌ + ល + ◌ ិ អនក្រតវ យ ៖ ប៉ុែន្តជមួ យនឹងពុមពអក រថមីវញ ល + េ◌ គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខរម - KhmerOS

ំ ័ ី១ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

មឧទហរណ៍ខងេល អនកនឹងេឃញថ មិន្រតឹ មែត្រគប់ ចុចប៉ុ េ

្ណ ះេទែដលខុសគន ប៉ុែន្តអនក

ែថមទំង្រតវ យពយញជនៈមុន េទ បបនទប់ មក យ សៈ ដូចែដលអនក្របកប ( ល … េ◌) ។ អីែដលែប្លកបំផុត កនុងរេបៀប យថមីេនះគឺ េជងពយញជនៈ មិន្រតវបន ក់បញូច លកនុងក្តរចុចេទៀត េឡយ ។ ដូេចនះេដមបី យេជ ងពយញជនៈ អនក្រតវេ្រប ្រគប់ ចុចពីរេផ ងគន ៖ ្រគប់ ចុចមួយចងល ុ បងញថ

ពយញជនៈបនទប់គឺជេជងពយញជនៈ និង បនទប់មក្រគប់ ចុចធមម

ស្រមប់ ពយញជនៈេនះ ។ ឧទហរណ៍

េដមបីសរេសរពកយ ‘ កី ‘ អនកចំបច់្រតវ យ ៖ ក + ◌្ + ដ + ◌ េនះជមេធយបយមួយ ែដលជួយបេងកនេលប នកនុងករ យឲយបនេលឿន េ្រពះថអនកមិនចំបច់ ្រតវចំទី ំងេជងពយញជនៈទំងអស់េលក្តរចុចេទ ។ េនះ្រគន់ ែតជឧទហរណ៍ខ្លះៗកនុងករនំអនកឲយ

គ ល់ពីរេបៀបថមីកនុងករ យអតថបទ ។ ឥឡវូ េនះ េយងនឹងចប់េផ្តមយ៉ ងលមិតមួយជំ ជដំបូងចប់េផ្តមពីករែសងយល់តួអក រែខមរ ។

៣ . ែសងយល់ពព ី យញនៈ សៈ និង សញ ញ កងភ ជ ុន

នម្តងៗ េ

ែខរម

៣.១ . ពយញនៈ ជ ក

៣.២ . សៈ សៈែខមរមនពីរ្របេភទគឺ សៈេពញតួ និង សៈនិស ័យ ។ ✔

សៈ េពញតួ ៖ ែខមរទំេនបមន សៈេពញតួ ចំនួន ១៤ តួ គឺ៖ ឥ

សៈនិស ័យ ៖ កនុងវចននុ្រកម ជួន

ត ែដលជឯក

រ េយងបុ ណរបស់ែខមរ មន

សៈនិស ័យចំនួន ២០ ៖

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខរម - KhmerOS

ំ ័ ី២ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

◌

◌ិ

◌ី

◌ឹ

◌ឺ

◌ុ

◌ូ

◌ួ

េ◌

េ◌ឿ

េ◌ៀ

◌

◌

◌

េ◌

េ◌

◌ុំ

◌ំ

◌ាំ

◌ះ

ប៉ុែន្ត

ម្របព័នែខម ធ រទំេនបែដលបនបេ្រង នកនុង បនបែនថម សៈ បីបែនថមេទៀត ដូេចនះ សៈ ្រតវេឡងដល់ ២៣ តួ ។ សៈទំងេនះ្រតវបនបញូច លផងែដរកនុងក្តរចុចគឺ ៖ ◌ ះ

ុះ ◌

េ◌ះ

ិ ច័យ មន សៈផ ំដៃទេទៀតែដលមនលកខណៈវនិ ឆ ដូច សៈខងេល(ផ ំ សៈជមួ យនឹងសញញរះមុខ) ចចត់ទុកជ សៈផងែដរ ប៉ុែន្តេ

រពួក

ពួក មិន្រតវបនរួមបញូច លកនុងក្តរចុចេទ ។

មិន្រតវបនទទួល

្រតវបន យេ

ះ ◌

◌ ឹះ

គ ល់ េ

យ្របភព

មួ យ ដូេចនះ

យ្រគប់ ចុចពីរេផ ងគន៖

 ◌ះ

៣.៣ . សញ ញ តួអក រប្តូរពយញជនៈ ( វណ្ណ យុតិ្ត ◌៊ និង វណ្ណ យុតិ្ត ◌៉ ) ្រតី សពទ និង មូ សិកទន្ត ។ េពលែដល មពីេ្រកយេ យ សៈេល ្រតីសពទ ឬ មូសិកទន្ត ្រតវបនប្តូររូប ង

មកជ សៈ ◌ុ េ

◌៊

◌៉

យស័យ្របវត្តិ ។

សញញេល (វណ្ណ យុតិ្តែដលេនេល) មន ៖ ទណឃត សំេយគសញញ អ

្ត កកបទ បន្តក់ និង វ ិ ម ។

◌៍

ះ ◌

ក់ពីេ្រកយពយញជនៈ ៖ រះមុខ និង យុគលពិ នុទ

សញញវណ្ណ យុតិែខម ្ត រ មនដូចជ ៖ ខណ បរ ិេយ

ចំណុចពីរគូ េលខេទ ែភនកមន់ និង េគមូ្រត សញញវណ្ណ យុតិ្ត

ំងែដលេ្របកនុងភ

សញញឧទន សញញសួរ សញញវ ិ

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

◌៏

◌៎

◌់

◌៑

◌៌

របទ

សញញែដល

◌័

ែខរម - KhmerOS

រ សញញចុច

ែខមរ មន ៖

◌ៈ

!

?

.

ំ ័ ី៣ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

᧺ ᧻

េលខែខមរ

និ មិត្តសញញរូបិយវតថុេរៀល

េលខទស ទយែខមរ

កលបរេចឆ ិ ទ ច័ នទគតិ

᧵ ᧼ សញញេផ ងេទៀតែដលេ្របស្រមប់ ភ បុ ណ ឬ ស្រមប់សំ សកឹត ឬ ភ អក រស អក រស៊ សញញ

សៈេពញ

តួ អ៊ុក សញញអថខណ និង សញញបតថម

៤ . ករេរ បចំក្ដរចុច និងករ ៤.១ . រេប បេ បក្ដរចុចេដីមបី

᧿

ែខមរ

បលី ្រក

᧽ ᧾

ត់

យយូនីកដ ូ យយូនីកដ ូ

ករ យយូនីកូដែខមរមនលកខណៈខុសពីករេ្រប ្របស់ពុមពអក រែខមរចស់ៗ េ ច យយូនីកូដែខមរបន េយង្រតវបរភ ូ

េយងេ្រប ភ

អីបនេ

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

របស់ករចុចជមុនសិន ។ េយង

យេម លេទ្រជងខងេ្រកមែផនកខង

ដូចមនបងញកនុង រូបភព ២.១ ។

ែខរម - KhmerOS

◌៓

យមុននឹងេយង

ចដឹងថករចុចរបស់

ៃនេអ្រកង់ម៉ូនីទ័រកុំពយទ័ ូ ររបស់អនក

ំ ័ ី៤ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

្របសិនេប េឃញអក រ EN េនះជទ្រមង់ខីរ្ល បស់ English មនន័យថកុំពយទ័ ូ ររបស់អនកកំពុងែត

េ្រប ្របស់ករចុចជភ តួអក រជភ •

អង់េគ្លសដូេចនះ្រគប់ចុចទំងអស់ែដលអនកបន យ នឹងេលចេឡង

អង់េគ្លស ។

្របសិនេប េឃញអក រ CA មនន័យថ កុំពយទ័ ូ របស់អនកកំពុងេ្រប្របស់ករចុចែខមរ ដូេចនះ

្រគប់ ចុចទំងអស់ែដលអនកបន យនឹងេលចេឡងជតួអក រែខមរ ។

៤.២ . រេប បបរក ូ្ដ ្ដ រចុច មកជក្ដរចុចែខរម •

បញ ជ ្រពញកណុ រ ចុចេលអក រ EN រួចេហយេ្រជ សយក CA ។

ចុច្រគប់ ចុច ប្តូរ ( shift ) និង ្រគប់ ចុច ជំនួស ( Alt ) កនុងេពលដំ

លគន ៖ ្រគប់េពលែដល

អនកចុចពួក េនះនឹងមនករផ្លស់ប្តូរក្តរចុចភ្លម ។ ្របសិនេបក្តរចុ ចបចចុបបននជភ េគ្លស (EN) េនះ នឹងប្តូរេទភ េនះ នឹងប្តូរេទ ភ

ែខមរ (CA) េហយ្របសិនេបបចចុបបននជក្តរចុចភ

អង់ ែខមរ

ិ ។ អង់េគ្លសវញ

¨ ្រតវបនបរមកជក រចុចែខមរ ូ

កំពង ុ េ្រប ករចុចអង់េគស

រូបភព ២.១ ៖ ករផស់បូ រករចុចពី ករចុចអង ់េគស មក ករចុចែខ មរ

៤.៣ . ែសងយល់អំពី គប់ចច ុ ចូរេមលេលប្លង់ករចុចយូនីកូដែខមរ ។ ឧទហរណ៍ ៖ ្រគប់ចុច រ

រូបភព ២.២ ៖ គប់ចច ុ •

ពយញជនៈ សៈ និងសញញែដលសថិតេនែផនកេ្រកមៃន្រគប់ ចុច ្រតវបន យេ ្រគប់ចុចធមម

។ ឧទហរណ៍ ៖ េដមបី យអក រ រ ចុច្រគប់ចុច រ ធមម

ចំែនកឯ ពយញជនៈ សៈ និងសញញ ែដលសថិតេនែផនកេលខង

យ្រគន់ ែតចុច

្ត ំ ្រតវបន យេ

យចុច្រគប់

ចុច ប្តូរ(shift) ជមួយ្រគប់ ចុចេនះែតម្តង ។ ឧទហរណ៍ ៖ េដមបី យអក រ ឬ ចុច្រគប់ចុច

ប្តូរ (Shift) + រ ។ •

អក រខ្លះែដលមិន្រតវបនេ្រប ជញឹកញប់ ( សៈេពញតួ ខ្លះ ) ្រតវបន

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខរម - KhmerOS

ក់ េនែផនកេលខង

ំ ័ ី៥ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

េឆងៃន្រគប់ចុច និង មនពណ៌្របេផះេនះ ្រតវបនចុចេ

យ្រគប់ចុចឆ្លស់ (Alt Gr) ។

ឧទហរណ៍ ៖ េដមបី យអក រ ឫ ចុច្រគប់ចុច ឆ្លស់ (Alt Gr) + រ ។

៤.៤ . រេប ប

យយូនីកូដែខរម

កនុងករ យអតថបទេ យេ្រប យូនីកូដែខមរ ត្រមវឲយអនក យេទ មលំ ប់ៃនករ្របកប មិនែមន មលំ ប់ៃនករសរេសរពីេឆង េទ ្ត ំេឡយ ។ េហយកុំពយទ័ ូ រនឹងេរៀបអក រ មលំ ប់ដ៏្រតឹម្រតវ ។

ឹ សះ ៤.៤.១ . រេបៀប យពយញនៈផ ន ំ ង ជ អនក្រតវ យអក រេទ ល + េ◌

មលំ

ប់ ្របកប ដូចជ េល ្រតវ យ ៖

មិនែមន ៖

្រគប់ពកយទំងអស់្រតវេគរព ពយញជនៈ

កនុងឯក

◌ + ល + ◌

មលំ

+ េជងពយញជនៈ

ប់េនះ ។ ពយងគ្រតវ យេទ +

មកបន ួ ទូ េទមួយ ៖

សៈ + សញញ

ស្រមប់អកខ វរុិ ទធែខមរ ពយញជនៈ និង សៈេពញតួ ្រតវបនេ្របកនុងរេបៀបដូចគន ដូ េចនះ ពយញជនៈ រេនះ គឺសំេ

ទំងពយញជនៈ ឬ សៈេពញតួ ។

សៈែតងែត្រតវបន យេនពីេ្រកយពយញជនៈ េទះបីជ ្រតវបនសរេសរេនពីមុខ ពីេ្រកយ ពីេល ពី េ្រកមក៏េ

យ ។ កុំពយទ័ ូ រនឹង

ក៏្រតវបន យេនពីេ្រកយពយញជនៈ ៖

ក់ កនុងទី

ំងដ៏្រតឹម្រតវ ។ សៈែដលមនពី រែផនក (ដូចជ េ◌ )

ល + ◌ិ -> លិ គ + េ◌ -> េគ ន + េ◌ -> េន ល + េ◌ -> េល ្របសិនេប ពយងគេនះ មនេជ ងពយញជនៈ

មួយ េជងេនះ្រតវបន យេនពី េ្រកយពយញជនៈ

សំខន់ ប៉ុែន្តេនពីមុខ សៈ (្របសិនេបមន) ។

 ៤.៤.២ . រេបៀប យេជងពយញនៈ ជ អនកគួរកត់សមគល់ែដរថ េជងពយញជនៈគឺមិនមនេនេលក្តរចុចដូច ពុម្តអក រមុនៗ ( លីមូន

េអប៊ីសុី ឬ ពុមអក ព រេផ ងេទៀត ) េឡយ េ្រពះថកនុងយូនីកូដពយញជនៈធមម េ្របេ

និង េជងពយញជនៈ ្រតវបន

យ្រគប់ ចុចដូចគន ។ េដមបីផ្តល់សញញថ ពយញជនៈបនទប់ជេជងពយញជនៈ ្រគប់ចុច ◌្ (J) ្រតវ

បន យមុនពយញជនៈ ៖

រូបភព ២.៣ ៖ គប់ចច ុ ◌្ (សញ ញ គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខរម - KhmerOS

 ) ក់េជង ំ ័ ី៦ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

ឧទហរណ៍ ៖

ច + ត + ◌្ + ត -> ចត្ត

ស + ◌្ + រ + ◌ី -> ្រសី

ស + ◌្ + រ + ែ◌ -> ែ្រស

ស្រមប់ ពយងគែដលមនេជងពីរ អនក្រតវ យេជងទំងពីរ និមួយៗ្រតវនំមុខេ

មលំ

ប់ៃនករ្របកប េហយេជង

យសញញ ◌្ ៖

ស + ◌្ + ត + ◌្ + រ + ◌ី -> ស្តី សូម្របកដថ អនកមិន យេជង ្រ◌ មុនេជងដៃទេទៀតេឡយ ្រតវែតេគរពេទ

មលំ

ប់ៃន

ករ្របកប និង មិន្រតវ យេជ ងពយញជនៈពីេ្រកយ សៈេឡយ ។

ិ ៤.៤.២.១ . ករណី ពេសស ស មប់ពយញនៈ ជ មនករណីមួយចំនួនែដលតួអក រខ្លះ្រតវបនបងញេ

យរូប ងេលសពីមួយ

ស័យ

ិ អក រេផ ងៗែដលេនជុំ វញ

។ កនុងករណីអក រ ប េពល មពីេ្រកយេ យ សៈ ◌ ា ។ កនុងពុមព ចំបច់្រតវមនតួអក រពិ េសសមួយស្រមប់ករណីេនះ ប៉ុែន្តកនុងយូនីកូដអនក្រតវ យ

អក រមុ នៗ ្រគប់ចុចធមម

ស្រមប់ពយញជនៈ ប ។ េនេពលែដលអនក យ សៈ ◌ ា កុំពយទ័ ួ រ នឹងប្តូររូប ងអក រ ប

ភ្លម ។

ប + ◌ ា -> ប ដូចគនេនះែដរ ស្រមប់តួអក រ ញ ។ អនកមិនចំបច់្រពយបរមភពីរូប ងៃនពយញជនៈ ញ ឬ េជង ◌ញ េទ ។ េបអនក យបន្រតឹម្រតវ េនះកុំពយទ័ ូ រនឹងបងញេឡងនូវអក រដ៏្រតឹម្រតវមួយ ។

ទ + ◌ ា + ញ -> ទញ

ស + ញ + ◌្ + ញ + ◌ា -> សញញ

ខ + ◌្ + ញ + ◌ ុំ -> ខញុ ំ

ប + ញ + ◌្ + ច + េ◌ + ញ -> បេញចញ កុំ យ ព +◌ ា ជំនួសឲយ ញ ។

ិ ៤.៤.២.២ . ករណី ពេសស ស មប់ សៈ មន សៈមួយចំនួនែដលេទះបីជ មនកនុងក្តរចុចក៏េ គន (ពួក គមនតួអក រផទល់កនុងយូនីកូដេទ) សៈទំងេនះគឺ ៖

◌ាំ អនក

ច យ សៈទំងេនះេ

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខរម - KhmerOS

◌ុំ

◌ុះ ◌ ះ

និង

យប៉ុែន្ត តំ

ងឲយតួ អក រពីរេផ ង

េ◌ះ

យផទល់ជមួយ្រគប់ ចុចរបស់ក្តរចុច

ប៉ុ ែន្ត្របសិនេបអនកចង់

ំ ័ ី៧ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

លុបពួក

អនក្រតវចុច ្រគប់ ចុច លុបថយេ្រកយ (<- )ពី រដង ។

ផទុយពីេនះ មន សៈែដលមនពីរែផនកដូចខងេ្រកម ( សៈបំែបក) ៖

េ◌ េ◌ឿ ពួក ្រតវបន យេ

េ◌ៀ

េ◌ និង

េ◌

យ្រគប់ចុចែតមួយគត់និង្រតវបន

លុបេ

យ្រគប់ចុចលុបថយ

េ្រកយ (<-) ែតម្តងែដរ ។ សៈដៃទេទៀតែដលមិ នមនេនេលក្តរចុច ទមទរឲយ យពីរដង ។ ឧទហរណ៍ ៖

ក + ែ◌+ ◌ះ -> ែកះ ៤.៤.៣ . តួ អក របរ ជ ូ ពយញនៈ ជួនកលតួអក រមួយ្រតវបនេគេ

ថតួ អក រប្តូរពយញជនៈ សៈ ែដលអមជមួយពយញជនៈ ។ តួអក រទំងេនះមនពីរ ៖

ែដល្រតវបនេ្របេដមបីប្តូរសេម្លង

- ្រតី សពទ ( ◌៊ ) ្រតវបនេ្រប េដមបីប្តួរសេម្លង សៈ ែដលអមពយញជនៈអេឃសៈ េទជពយញជនៈ

េឃសៈ ។

្រតវបនេ្របជមួយពយញជនៈអេឃសៈ

ែដលមិនសមមូលេទនឹងពយញជនៈេឃសៈ

មួយ។ ពយញជនៈទំងេនះមន ៖ ស

និង

- មូសិកទន្ត ( ◌៉ ) ្រតវបនេ្របេដ មបីប្តូរសេម្លង សៈ ែដលអមពយញជនៈេឃសៈ េទជពយញជនៈ

អេឃសៈ ។

្រតវបនេ្រប ជមួយពយញជនៈេឃសៈ ែដលមិនសមមូលេទនឹងពយញជនៈអេឃសៈ

មួយ ។ ពយញជនៈទំងេនះមន ៖ ង

ញ ម

និង

ករណីេលកែលង ◌ ៉ ក៏្រតវបនេ្រប ជមួយអក រ ប េដមបីប្តូរសេម្លងរបស់ ពី ប េទ ប៉ ។ តួ

អក រប្តូរពយញជនៈ ែតងែត្រតវបន យេនពីេ្រកយពយញជនៈ និង េជងពយញជនៈ ប៉ុែន្ត្រតវ យេនពីមុខ សៈ ។ សមសធតុែដលមនតួអក រប្តូរពយញជនៈ មនលំ ប់ ដូចខងេ្រកម ៖ ពយញជនៈ + េជងពយញជនៈ + តួអក រប្តូរពយញជនៈ

+ សៈ + សញញ

ឧទហរណ៍ ៖

យ + ◌៉ + ◌ ា + ក -> យ៉ ក ប + ◌៉ + េ◌ + ង + ប + ◌៉ + េ◌ះ -> េប៉ងេប៉ ះ ក + ្រ◌ + ◌ុ + ម + ហ + ◌៊ + ◌ុ + ន -> ្រកុមហ៊ន ុ ប + ◌៊ + ◌ុ + ត -> ប៊ត ុ

ស + ◌្ + រ + ◌៊ + ◌ុ + ប -> ្រស៊ុប ម + ◌្ + ហ + ◌៊ + ែ◌ + ត -> ែម្ហត ៊ គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខរម - KhmerOS

ំ ័ ី៨ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

េពលែដល

តួអក រប្តូរពយញជនៈ ្រតវបន មពីេ្រកយេ យ សៈែដលមនទី ំងេនេល ពយញជនៈ ឬេ យ សៈ ◌ ាំ េនះ តួអក រប្តូរពយញជនៈ ប្តូរទី ំងរបស់ខ្លួនេ យស័យ្របវត្តិមកេន េ្រកមពយញជនៈសំខន់ េហយក៏ ប្តូររូប ងរបស់ មកជ សៈ ◌ុ (ទំង ◌៊ និង ◌៉) ។ អនកមិនចំបច់ យ សៈ ◌ុ េឡយ ។ ឧទហរណ៍ ខ្លះ ៖

ស + ◌៊ -> ស៊

ស + ◌៊ + ◌ី -> សុី

ប + ◌៉ + ◌ី -> បុី

ប + ន + ◌្ + ស + ◌៊ + ◌ី -> បន ុ ី

្របសិនេបអនក យ សៈ ◌ុ ជំនួសឲយ ◌៊ ឬ ◌៉ េនះអនក្របកដជមិន

ច យ សៈពីរបន្តគនបន

េឡយ ៖ ស + ◌ុ + ◌ី -> សុ◌ី មនករណីេលកែលងចំនួនបីចំេពះ េទះជមន សៈេនពីេលពយញជនៈេនះក៏េ ែដលអនកបន យ ។ •

តួអក រប្តូរពយញជនៈ ែដលមិនបនប្តូរទី ំងមកេ្រកម យ ។ កុំពយទ័ ូ រនឹងេរៀបចំលំ ប់ ដ៏្រតឹម្រតវ ស្រមប់អក រ

នឹងមិនប្តូររូប ងេពលែដល សៈខងេលជ សៈ ◌ំ ពីេ្រពះបន ំរ ង សៈ ◌ំ និង រូប ងែដល

ប្តូរមកេ្រកមរបស់ តួអក រប្តូរពយញជនៈ ច្រចឡំនឹង សៈ ◌ ុំ ។ ដូចគនេនះែដរ ស្រមប់ សៈ ។ ្របសិនេប មិនបនផ ជមួ ំ យតួអក រប្តូរ ទំងអស់ែដល្រតវបន ក់េនេលពយញជនៈ ពយញជនៈេទ េនះតួអក រប្តូរពយញជនៈ នឹងសថិតេនេលពយញជនៈដែដល ។ អ + ◌៊ + ◌ំ -> អ៊ំ •

នឹងមិនប្តូររូប ងេពលែដលពយញជនៈ ប ្រតវបនេ្របផ ំជមួយ ◌៊ ពីេ្រពះ អនក

ថេតទ្រមង់ខងេ្រកមតំ

ននឹ ងមិនដឹ ង

ងឲយ ◌៊ ឬ ◌៉ ( ដូេចនះ ្របសិនេប បេញចញសេម្លងជ សៈ េនះ

្រតវផ្លស់ប្តូរ ឬ េប បេញចញសេម្លងជពយញជនៈ គួរែតប្តូរ ប៉ ជំនួសឲយ ប ) ។ ិ ប + ◌៊ + ◌ិ + ក -> ប៊ក •

េពលមនពយញជនៈមួយ និង េជងពយញជនៈមួយ េហយមួ យកនុងចំ េ ្រតវេគរព

មវចននុ្រកម ជួន

តជនិចច ។ េនះ្របែហលេ

មពួក ជ ហ ។ ករ យ

រែត ពយញជនៈេផ ងេទៀត

កនុងពយងគ ចជពយញជនៈេឃសៈ ។ ្របសិនេប តួអក រប្តូរពយញជនៈ ្រតវបនប្តូរចុះេ្រកម ចបស់ថេត ◌៊ អនុវត្តេទេល ហ ឬ ◌៉ អនុវត្តេទេលពយញជនៈេផ ងេទៀត ។

មិន

ិ៊ អ + ◌្ + ហ + ◌៊ + ◌ិ + ◌ ះ -> អ្ហះ

៤.៤.៣.១ . សញញ មនសញញបី ្របេភទ កនុងភ •

ែខមរែដលបេងកតជែផនកៃនពយងគ៖

របទ ( ◌ ៌ ) ៖ របទ គឺជសញញមួយែដលខចីមកពីភ នឹងករ

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ក់ អក រ រ េនពីមុខពយញជនៈែដល សថិតេនពីេល ។ ែខរម - KhmerOS

េហយែដលមនសេម្លងេសម ្រតវបនចត់ទុកខុសពីសញញ ំ ័ ី៩ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

ដៃទេទៀត ។ របទែតងែត្រតវបន យបនទប់ ពីពយញញ នៈែដល សថិតេនពីេល ែដល្រតវ យ ។ ពយងគែដលមនរបទ ( ◌ ៌ ) មិន ្រតវ

និងមុខ សៈ

ចមនតួអក រេជង ឬ សញញ សៈ ែដល

ក់ េនពីេលពយញជនៈពិេសសេឡយ ។ េពលេ្រប របទ ពយងគ្រតវមនទ្រមង់ែបបេនះ ៖ ពយញជនៈ

+ របទ

{+ សៈ} {+សញញ}

ឧទហរណ៍ ៖

ព + ណ + ◌ ៌ -> ពណ៌

ស + គ + ◌ ៌ + ◌ ៈ -> សគ៌:

ក + ប + ◌ ៌ + ◌ូ + រ -> កប៌រូ

ក + ◌ា + ប + ◌ ៌ + ◌ ា + ស -> កប៌ស ស + ព + ◌ ៌ + េ◌ + ជ + ◌្ + ញ -> សេព៌ជញ •

សញញដៃទេទៀតែដល្រតវ

ក់ ពីេលពយញជនៈសំខន់ ( ◌៍ ◌័ ◌៏ ◌៎ ◌៑ ◌់ ). ទណឃត ( ◌៍ ),

សំេយកសញញ ( ◌ ័ ) អ

្ត ( ◌ ៏ ) កកបទ ( ◌ ៎ ) វ ិ ម ( ◌ ៑ ) និង បន្តត់ ( ◌ ់ ) ្រតវបន

េនពីេលពយញជនៈសំខន់ ។ ជធមម

ក់

េគមិនេ្របពួក ផ ំជមួយ សៈេទ ប៉ុែន្តកុង ន ករណីែដល

េ្របជមួ យ សៈ ពួក គួរែត្រតវបន យបនទប់ ពី សៈ និង មុនសញញមួយែដលេនពីេ្រកយ ពយងគ។ េពលេ្រប ជមួយ សៈ ◌ ុ (សូមកុំ្រចឡំជមួយតួអក រប្តូរពយញជនៈ ◌ ៊ ឬ ◌ ៉ )។ េយងមន រូបមន្តដូចខងេ្រកម ៖ ពយញជនៈ + េជង + តួអក រ ប្តរូ ពយញជនៈ + សៈ + សញញេល + សញញេ្រកយ ឧទហរណ៍ ៖

ល + ក + ◌ ់ -> លក់

ទ + ◌ំ + ព + ◌ ័ + រ -> ទំពរ័ ណ + ◌ ៎ + ◌ះ -> ណ៎ះ

ន + ◌ុ + ◌ ៎ + ◌ ះ -> នុះ៎ មនករណីេលកែលងពីរែដល្រតវបន្របតិបត្តិេ កត់ចំ

ំ ពួក ផងែដរ េ្រពះជួនកល សៈេល

យកុំពយទ័ ូ រេ

យស័យ្របវត្តិ ប៉ុែន្តអនកគួរែត

ចផ ំជមួយកកបទ ដូចជ ៖

អ + ◌ី + ◌ ៎ + ◌ ះ -> អឺះ៎ •

បន រំ ង ◌ិ + ◌ ៍ ្រតវបនេ្របចំេពះពកយជេ្រច ន ។ ពុ មអក ព រពីមុខៗខ្លះ មនតួអក រពិេសស ែបបេនះ ។ កនុងយូនីកូដ តួអក រទំងពីរ្រតវ យេ

យ៉ ង្រតឹ ម្រតវ ដូចកនុងឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖ព

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខរម - KhmerOS

យែឡកពីគន ប៉ុែន្ត

ចផ ំចូលគនបន

+ េ◌ + ធ + ◌ ិ + ◌ ៍ -> េពធ

ំ ័ ី ១០ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

ចំ

ំែផនកបេចចកេទស ៖ េនះ្រគន់ ែតជករចំ

សលកនុងករ

ន េយងបនេ

ំ ែផនកបេចចកេទសប៉ុ េ

្ណ ះ ។ េដ មបីងយ

◌ំ ថជ សៈ ក៏ប៉ុែន្តយូនីកូដ បនចត់ទុក ◌ំ ថជសញញមួ យ មិន

ែមនជ សៈេទ ។ តួអក រ ◌ាំ និង ◌ុំ ្រតវបនបេងកតេឡង េ

យបន រំ ង សៈ ◌ា និង ◌ុ ជមួយនឹង

សញញ ◌ំ (សញញ និគគហីត). សៈទំងពីររបស់ែខមរ (◌ាំ និង ◌ ុំ) មនេនេលក្តរចុច េដ មបីស្រមបេទ មវបបធម៌របស់ែខមរ ប៉ុែន្ត ក្តរចុចបនបេងកតតួអក រ ◌ា ឬ ◌ុ និង បនទប់មកតួអក រ ◌ំ ។ ដូចគនផង ែដរចំេពះ សៈ ◌ុ ◌ះ និង េ◌ះ. ពួក ្រតវបនបេងកតេ ែតយល់ថ េពលែដលេយងចុច សៈមួយកនុងចំេ

យស័យ្របវត្តិេ

យក្តរចុច ប៉ុែន្តអនក្រតវ

ម សៈទំងេនះ ក្តរចុច្រតវបេងកត សៈ ( ◌ុ ◌ ឬ

េ◌ ) មុន បនទប់មកេទបសញញ រះមុខ (◌ះ) ។ •

សញញ

ក់ពីេ្រកយពយញជនៈ ែដលជែផនកមួយៃនពយងគ និង មនឥទធិពលដល់ករបេញចញ

សេម្លង ( ◌ះ និង ◌ៈ). រះមុខ ( ◌ះ ) និង យុគលពិនុទ ( ◌ៈ ) ែតងែត្រតវបន បងស់ៃនពយងគ ។ ពួកមិន

ក់េនពីេ្រកយ

ច្រតវបន្រចឡំនឹ ងសញញវណ្ណ យុតិច ្ត ំណុចពីរគូ ( ៖ ). ក + ែ◌ + ◌ះ -> ែកះ

៤.៤.៣.២ . សញញ វណយត ុ ិ(។ ៕ ៖ ៗ ៙ ៚! . “ ?) អក រែខមរមនសញញវណ្ណ យុតិ្ត ដូចជ ៖ សញញ ខណ ( ។ ) សញញ បរ ិេយ

ន ( ៕ ) សញញ

Camnuc pii Kuuh ( ៖ ), សញញ េលខេទ ( ៗ ) សញញ ែភនកមន់ ( ៙ ) និង សញញ េគមូ្រត ( ៚ ). បែនថមពីេលេនះផងែដរសញញវណ្ណ យុតិ្តខ្លះ ្រតវបនខចីពីអក រ

ំង ដូចជ សញញឧទន ( ! )

សញញចុច( . ) សញញ វ ិ

រ( “ ) និង សញញសួរ ( ? )។ សញញចុច្រតវបនេ្រប ស្រមប់ ែតទ្រមង់កត់ ។

សញញវណ្ណ យុតិ្តកនុងភ

ែខមរ ជទូេទ្រតវបនបំែបកេចញពី ពកយែដលេនខងមុខ និង ខងេ្រកយ

យដកឃ្លមួ យ េលកែលងែតេ្រប ជមួយសញញេលខេទ (ៗ) ។ ចំែណកឯ សញញវណ្ណ យុតិរបស់ ្ត ំងជទូេទមិន្រតវបនដកឃ្លេចញពីពកយែដលេនពី ខងមុខ េទ

សញញវ ិ

រ (ពកយែដលេនពីេ្រកយ វ ិ

រេប ក និង ពកយេនមុខវ ិ

េលកែលងែតេ្របជមួយ

បិទមិន្រតវបនដកឃ្ល) ។

កនុងភ ែខមរ space (ដកឃ្ល) ក៏្រតវបនចត់ទុកថជសញញវណ្ណ យុតិ្ត ែដលេ្របេដ មបីផក សម្តីកនុងករនិយយ មិនែមនេដមបីបំែបកពកយេទ ។ េដមបី យដកឃ្ល អនក្រតវចុច្រគប់ ប្តូរ (SHIFT)

និង ចុច ចេន្លះមិនេឃញ(Spacebar) កនុងេពលដំ

លគន ។

ំ ីបន ំ ៤.៤.៣.៣ . អព

កនុងពុមអក ព រយូនីកូដ េពលែដលពយញជនៈមួ យ្រតវបន មពីេ្រកយេ យ សៈ ◌ ា េនះ ិ េនះពយញជនៈនឹង នឹងប្តូររូប ងបន្តិច េដមបីឲយបន តជងមុន ។ ្របសិនេប ◌ា ្រតវបនលុបេទវញ

ប្តួរេទកន់្រទង់ ្រទយេដម ។ ជធមម អនកេ្រប មិនដឹងពីរេបៀបបន ំេនះេទ ពួកេគ្រគន់ែតចង់បន អតថបទែដលមនភពល ត ។ សូមយកចិត្តទុក ក់ េលចំណុចេនះ ៖ ត + ◌ ា -> អនក

ចេឃញពីករែ្រប្របលរបស់សក់ ត េពលែដលផ ំជមួយ សៈ ◌ ា ។

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខរម - KhmerOS

ំ ័ ី ១១ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

បន មួ ំ យេទៀតកនុងអក រែខមរ ែដលមនករផ្លស់ប្តូររូប ងែដរេនះគឺ រ ងអក រ វ មូលនិង ◌ិ ។

ិ េឃញ  ៤.៤.៣.៤ . ចេនះមន (ZWSP) ពកយកនុងភ

ែខមរ្រតវបន យបន្តបនទប់គន

និងខណែចកគនេ

យសញញវណ្ណ យុតិ្ត

ិ ដៃទេទៀតែដលមន្រទង់្រទយ ិ យបញូច លអតថបទ កមមវធី ិ រុករកអុីនធឺណិត និងកមមវធី មួយ ។កមមវធី

ជអតថបទ ចំបច់្រតវដឹងពីកែន្លងែដល្រតវបំែបក្របេយគនិមួយៗេដមបីចុះបនទត់ថមី ។ កនុងភ េ កខងលិច ែដលេ្រប ចេន្លះេដមបីបំែបកពកយេនះ ្របកដជមិនមនបញេឡយ ប៉ុែន្តកនុងភ

ិ ទំងេនះមិនបនដឹងពីកែន្លងែដល្រតវបញចប់ ពកយ និង ្រតវចុះបនទត់ថមីេឡយ។ ែខមរ កមមវធី

កនុងកែសតភគេ្រច នេនកមពុជ ករចុះបនទត់្រតវេធ េឡងេ យៃដ ។ អនកសរេសរអតថបទ្រតវ គណនថេត ពកយបនទប់េនះ ច ក់កនុងបនទត់ជមួយគនបនឬអត់ បនទប់មកពួកេគនឹងេធ ករេល បនទត់េនះេ

យៃដ ។

កនុងទំព័រប ្ត ញមិន ចេ្របមេធយបយេនះបនេទ េ្រពះ្រទង់្រទយទំព័រ្រតវបនពឹងែផក ិ រុករកេលកុំពយទ័ េទេលទំហំៃនបងច ួ របស់កមមវធី ូ រអនកេ្រប និង េទេលគុណភពបងញរបស់េអ្រកង់។ ដំេ

យស្រមប់ បញេនះ

គឺ ្រតវបញូច លចេន្លះេម លមិនេឃញរ ងពកយទំងេនះ

ែដលចេន្លះេនះជចេន្លះេ្រប ្រគន់ ែតស្រមប់ ខណែចកពីពកយមួយេទពកយមួយេទៀត និងេដមបីឲយ ិ ទំងេនះដឹងពី កែន្លងែដល្រតវចុះបនទត់ប៉ុេ កមមវធី

្ណ ះ ដូចេនះេយងមិន

ចេមលេឃញគម្លតរ ង

ពកយេនះេទ ។ តួអក រេនះ្រតវបនេ

ថ ចេន្លះមិនេឃញ េហយ គឺជតួអក រែដលេ្រប ញឹកញប់ បំ ផុត

កនុងអតថបទ ( កនុងករចុច្រគប់ ចុច១០០ មន ចេន្លះមិនេឃញ ១៦ ចេន្លះ ) ដូេចនះេទបេយងសេ្រមច ក់្រគប់ចុចែដលេ្រប ជងេគេនះេល្រគប់ ចុចែដលងយចុចបំ ផុតេនះ គឺ ចេន្លះមិនេឃញ (Spacebar) ។ ្រគប់េពលែដលអនកចុចចេន្លះមិនេឃញ េនះអនកនឹងបញូច លចេន្លះបំែបកមួយ ។ ្របសិនេបអនកចុចចេន្លះមិនេឃញ spacebar ( េ

យមិនបនចុច្រគប់ ចុចេផ ងេទៀត ) េនះតួអក រ

ែដលបនបញូច លេទកនុងអតថបទ គឺជចេន្លះមួយែដលេម លមិនេឃញ ។ ្របសិនេបអនកចង់ យ ដកឃ្ល អនក ្រតវចុច ្រគប់ចុច ប្តូរ (SHIFT) ផ ំជមួយ្រគប់ចុច ចេន្លះ មិនេឃញ (spacebar) ។

៤.៤.៣.៥ . ចេនះភប ជ ់ (Nonbreakable Space) ជទួេទ មិនថេនកនុងភ

្របេយគ ។

ជភ

េនះេទ ចំបច់្រតវែតមនពយងគ ពកយ ឃ្ល

កររួមផ ំៃនសមសភគទំងេនះបន្រតឹ ម្រតវ

រ ។ ក ្ត សំខន់គឺេយង្រតវដឹងថ េត ពយងគ ពកយ ឃ្ល និង ្របេយគ

មួយដ៏មនអតថន័យ និង ខ្លឹម មនលកខណៈខុសគន្រតង់ គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

នឹងបេងកតបនជកថខណៃនអតថបទ

?

ែខរម - KhmerOS

េហយេគសមគល់ បនេ

រអី ? េយងសងឈឹមថ អនកពិតជ ំ ័ ី ១២ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

បនដឹងេហយ

មរយៈករសិក េវយយករណ៍ែខមរ ។ ្រតង់ចំណុចេនះ េយងសូមសងកត់ធងន់ េទេល

ែត្របេយគែតប៉ុេ

្ណ ះ ។

្របេយគគឺជបន ំពកយែដលមនន័យ្រគប់្រគន់ សញញវណ្ណ យុតិ្ត េ

កខងលិច

មួ យដូចជ ( ។ ? ! .....) េ ក៏មនករបញចប់ េ

េហយ

្ត ប់បន និង បញចប់េ

យខនមិនបន ។ ដូ ចគនេនះែដរ ចំេពះភ

យសញញ

មួ យែដរ

ែតខុសគន្រតង់ថ

រ ងពកយ និង

សញញទំងេនះគឺពុំមនគម្លតេឡយ ដូចេនះ បងកលកខណៈងយ សលដល់អនក យអតថបទ េ មនករធ្លក់ែតសញញមួយ

េនះែតឯងមកបនទត់ ថមីេឡយ ។ េ

យែឡក ចំេពះភ

យពុំ

ែខមរ េ

េគរព េ

មកបន ួ េវយយករណ៍ កនុងករសរេសរ រ ង្របេយគមួ យេទ្របេយគមួយ ្រតវែតខណគន យសញញវណ្ណ យុតិ្ត មួយ េហយពកយែដលេនអមសញញេនះ្រតវេធ ករដកឃ្ល ។ ករេនះ េធ

ឲយមនលកខណៈពិបកខ្លះដល់អនក យអតថបទ េនខងចុងកថខណ េបកល

េ្រពះេនេពលែដលសញញវណ្ណ យុតិេនះ ្ត សថិត

អនកដកឃ្ល េនះប

ឯង ជេហតុនំឲយអតថបទរបស់េយងបត់បង់នូវេ

្ត លឲយសញញេនធ្លក់មកេនេលបនទត់ថមីែត

ភណភព ។ េដមបីេជៀស ងនូវបញេនះ កនុង

្របព័នធកុំព្យូ ទ័រ េយងបនបេងកតនូវ ្រគប់ចុចពិេសស ែដលមនេឈមះថ ចេន្លះភជប់ ។ ចេន្លះភជប់ គឺជបន ំៃន្រគប់ ចុច ឆ្លស់(Alt (Gr)) និង ្រគប់ចុចចេន្លះមិនេឃញ (Space) ។

ពកយ + ្រគប់ចុចឆ្លស់ + ្រគប់ចុចចេន្លះមិនេឃញ + សញញវណ្ណយត ុ ិ្ត

រូបមន្ត

ករបែនថមចេន្លះភជប់រ ងពកយ និង សញញវណ្ណ យុតិ្តេនះ មនន័យថ អនកនឹងែត េឃញចេន្លះរ ងពកយ និង សញញេនះជធមម

ែតបងកប់នូវលកខណៈពិេសស េ

ចេមល

យ ជួយភជប់

ពកយនិ ង សញញេនះឲយេនជប់ គន ្របសិនេបធ្លក់ គឺ្រតវធ្លក់ទំងពកយែដលេនជប់ មកផងែដរ មិន

ចសញញែតឯងេនះេទ

ចេន្លះភជប់េនះ

ក៏

ចេ្របជមួយត្ួ អក រេផ ង

េ្រកពីសញញ ◌ា

វណ្ណ យុតិែដរ ្ត េហយ េនរក លកខណៈេដម គឺ ដកឃ្លែតមិនចុះបនទត់េនចុងបនទត់ ។

មនតួអក រមួយចំនួនកនុងភ

ែខមរបុ ណ និង ភ

ប៉ុែន្តេយង

ចេ្រប បនេ

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខមរែដលក្រម្រតវបនេ្រប ។ តួអក រទំងេនះ េ្របស្រមប់

បលី និង សំ សកឹត ដូេចនះពួក មិន្រតវបនេបះពុមេល ព ក្តរចុចេឡយ

យចុច្រគប់ ចុចដូចខងេ្រកម ៖

ែខរម - KhmerOS

ំ ័ ី ១៣ ទពរទ


រេបៀប យយនកដ ូ ី ូ ែខរម

Old Khmer, Sanskrit and Pali

Shift + Alt Gr + I -> ᧧

Alt Gr + B ->

Shift + Alt Gr + O -> ᧨

Alt Gr + K ->

Shift + Alt Gr + P -> ᧩

Alt Gr + T->

Shift + Alt Gr + [ -> ᧪

Alt Gr + Q -> ៜ

Shift + Alt Gr + ] -> ᧫

Alt Gr + W ->

Shift + Alt Gr + A ->

Divination signs

Shift + Alt Gr + S -> ᧭

Shift + Alt Gr + 1 ->

Shift + Alt Gr + D ->

Shift + Alt Gr + 2 ->

Shift + Alt Gr + F ->

Shift + Alt Gr + 3 ->

Shift + Alt Gr + G ->

Shift + Alt Gr + 4 ->

Shift + Alt Gr + H ->

Shift + Alt Gr + 5 ->

Shift + Alt Gr + J ->

Shift + Alt Gr + 6 ->

Shift + Alt Gr + K ->

Shift + Alt Gr + 7 ->

Shift + Alt Gr + L ->

Shift + Alt Gr + 8 ->

Shift + Alt Gr + ; ->

Shift + Alt Gr + 9 ->

Shift + Alt Gr + ‘ ->

Shift + Alt Gr + 0 ->

Shift + Alt Gr + Z ->

Shift + Alt Gr + X ->

Shift + Alt Gr + C ->

Shift + Alt Gr + W -> ᧡

Shift + Alt Gr + V ->

Shift + Alt Gr + E -> ᧢

Shift + Alt Gr + B ->

Shift + Alt Gr + R -> ᧣

Shift + Alt Gr + N ->

Shift + Alt Gr + T -> ᧤

Shift + Alt Gr + M ->

Shift + Alt Gr + Y -> ᧥

Shift + Alt Gr + , -> ᧾

Shift + Alt Gr + U -> ᧦

Shift + Alt Gr + . -> ᧿

Lunar dates: Shift + Alt Gr + Q ->

FÕG

គេ មងកមវធកពយទរភ ម ិ ី ុំ ូ ័

ែខរម - KhmerOS

ំ ័ ី ១៤ ទពរទ

How_to_type_Khmer_Unicode.ver1.1km