Page 1

KWS-maïsrassenbrochure 2013 KWS MAÏS

versie NL

ME ER nd ME ZETMEEL van het la ER E NERGIE in de stal MEER RENDEMENT

www.kwsbenelux.com


Geachte maïsteler, Maïs is dé energieleverancier in de veevoeding en de échte groene energieproductie. Afhankelijk van de toepassing wordt de korrel alléén of de hele plant gebruikt. Voor voeding van vee is met name het zetmeel afkomstig uit voedermaïs (silo-, korrel- of geplette maïs, CCM of MKS) van belang. De biogasinstallatie kan alle koolwaterstoffen uit maïs efficiënt benutten. KWS probeert middels intensief kweekwerk de hoogste efficiëntie in alle toepassingen te realiseren door het gewas te optimaliseren voor het gebruik. Als korrelmaïs is het eenvoudig. De opbrengst wordt gemeten. De prijs als marktbaar product is dan bekend. Als energiemaïs eigenlijk net zo. Als silomaïs zit men met de overweging wat de restplant waard is. Er zijn vele systemen die trachten de voederwaarde hiervan aan te geven. Echter ieder systeem komt met een andere evaluatie met als resultaat een andere rangorde van producten. Verder is de samenstelling van de plant en zeker die van de restplant een zeer dynamische factor gedurende de afrijping. Na 15 jaar onderzoek, aangevuld met grootschalig recent uitgevoerd onderzoek, moeten we daarom concluderen dat voederwaardeevaluatie in de huidige silomaïsproefveldwerking en de afgeleide resultaten hiervan van geen waarde voor de rassenselectie en rassenkeuze mogen zijn.


De resultaten van de korrelmaïsproeven zijn van een véél grotere waarde, ook voor de keuze van uw silomaïsras. Het korrelaandeel is namelijk voor minimaal 90% verantwoordelijk voor de netto beschikbare energie uit de silomaïs. De opbrengst aan korrel bepaalt daarom de eigenlijke marktwaarde van uw maïs als voedermaïs (in welke vorm dan ook). In Nederland is bepaling van celwandverteerbaarheid reeds vorig jaar uit het officiële beoordelingssysteem gehaald omdat het geen enkele waarde blijkt te hebben voor de praktiserende veehouder. Het is niet correct meetbaar vanwege het systeem, het is niet te vergelijken vanwege de proefveldwerking en de economische waarde is een groot vraagteken. Zoals ondertussen ook door veel veevoederindustrieën wordt erkend, is het VEM-systeem achterhaald, omdat dit veel te weinig zegt over datgene wat een koe met het betreffende voedermiddel kan. VEM kan dan ook onmogelijk het criterium zijn bij de rassenkeuze. Laat u daarom leiden door de korrelopbrengst van het maïsras. Zoek dit maïsras in de voor u passende vroegrijpheid, in combinatie met een goede restplantgezondheid. Met deze brochure proberen wij u een zo correct, volledig en duidelijk mogelijk beeld te geven van de maïsrassen om de beste keuze voor het komende seizoen te kunnen maken. Ook kunt u bij uw regionale KWS-vertegenwoordiger of KWS leverancier meer informatie inwinnen.

Wij wensen u een goed KWS-maïsjaar. Het KWS BENELUX-Team


Korrelmaïs, waar op te letten?

Voeder m

Z e t m eaïse= focus l

Droge korrelmaïs Bij de rassenkeuze voor droge korrelmaïs is naast de korrel­ opbrengst de vroegrijpheid in de korrel een heel belangrijke ­factor. Hoge droogkosten hebben grote invloed op het financiële rendement. Als algemene vuistregel geldt: 1% extra drogestofgehalte weegt financieel even zwaar als 2% opbrengst. Daarnaast zijn de oogstzekerheidsfactoren zoals een goede Stay-green (en daarmee een goede fusariumresistentie) en een goede stevigheid zeer belangrijk. De maïs moet immers heel lang staan (tot de korrel niet meer indroogt). CCM/Geplette maïs Bij de rassenkeuze voor CCM of geplette maïs is de korrel­opbrengst het belangrijkst. Men moet echter wel de maïs zonder verliezen kunnen dorsen. Een drogestofgehalte van de korrel van 60% moet gehaald kunnen worden. Daarnaast zijn ook hier de oogstzekerheidsfactoren zoals een goede Stay-green (en daarmee een goede fusariumresis­ tentie) en een goede stevigheid zeer belangrijk. De maïs moet immers ook hier wat langer staan ­(ongeveer 2 weken langer dan silomaïs).

Silomaïs, waar op te letten? Bij de rassenkeuze voor silomaïs is de zetmeelopbrengst/ha op het moment van blacklayer rijpheid van de korrel de belang­ rijkste factor. Zetmeel is immers het belangrijkste voederelement (minimaal 90% van de netto energie) in de maïs met de hoogste­ marktwaarde en is daarom de belangrijkste reden waarom men maïs verbouwt.


De toprassen geven een zuivere zetmeelopbrengst per ha van 8.000 kg of meer. Dat is af te lezen uit de korrelmaïsopbrengsten. Met de resultaten van silomaïsproeven moet men zeer voorzichtig­zijn. Voeder­ waardecijfers variëren sterk naargelang de rijpheid van het gewas. In veel proeven worden alle rassen (vroegrijpe en laatrijpe) tegelijk geoogst. Deze mag men niet vergelijken. VEM- en VOS-opbrengsten mogen daarom ook niet met elkaar ver­geleken worden. Zodoende kan men uit de silomaïsproeven alleen de drogestofopbrengsten evalueren. En die alleen zeggen te ­weinig over de waarde van de maïs. KWS heeft een nieuw systeem van proefveldwerking voor rassen­ evaluatie ontwikkeld waarbij de problematiek van ongelijke rijpheid en dus onmogelijke ver­gelijking wordt vermeden. Het geheel wordt gepresenteerd onder de benaming Maïsanalizer®. Dat is de enige juiste basis voor de vergelijking van maïsrassen voor gebruik als silomaïs en ook als korrelmaïs. Kijk voor meer informatie op de website: www.kwsbenelux.com. Daarnaast zijn de oogstzekerheid en mate van conservering fac­toren die door een goede Stay-green sterk positief worden be­ïnvloed. Daarmee is ook een goede fusariumresistentie gewaarborgd. Natuurlijk zijn ook een goede stevigheid en tegenwoordig ook de tolerantie tegen bladvlekkenziektes als Helminthosporium en Kabatiëlla belangrijk. Bij de keuze van een maïsras: kies eerst de passende vroegrijpheid op basis van de korrel, ga voor de hoogste korrel (zetmeel) - opbrengst, accepteer alleen rassen met een goede stay-green en besteed voldoende aandacht aan de teelt van maïs.


Belangrijk: - Accepteer geen ds-gehalte gehele plant als vroegrijpheidsindicatie - Accepteer geen VEM/kg ds als parameter voor energiewaarde van voedermaïs

Energie m

Energiemaïs, waar op te letten?

M a sfoscaïsa= us

Bij de rassenkeuze voor energiemaïs gaan we op een heel andere toer. Wat voor de silomaïs en de korrelmaïs de koe of het ­varken is, is voor de energiemaïs de biogasinstallatie. De verblijftijd van maïs in de koe is met ± 12 uur veel korter dan de verblijftijd van maïs in de vergister. Wat de koe niet kan, kan de fermentor wel. En wat de fermentor niet kan, kan de koe wel (directe zetmeelbenutting). De koe heeft ­zetmeel nodig. De fermentor biomassa! Verder heeft de plant veel meer energie nodig voor de productie van zetmeel dan voor de rest van de biomassa.


Daarom is het veel beter te kiezen voor selectie op drogestofproductie! Hierdoor zijn hogere producties per ha mogelijk. Verder blijkt dat de hoogste methaanproductie wordt verkregen­ bij een drogestofgehalte van de maïs van ± 30%. Men kan dus later afrijpende maïsrassen gebruiken. Maar deze komen meestal uit het zuiden en zijn niet koudetolerant. Daarmee ­worden actieve groeidagen in voorjaar en najaar verloren. Er moet dus gekozen worden voor het combineren van genetica en k ­ iezen voor koudetolerantie in later afrijpende rassen. Verder is uiteraard de stevigheid zeer belangrijk voor een goede oogstbaarheid van het gewas. Tenslotte een belangrijke opmerking voor de plaatsing van ­energiemaïs: voor het behalen van een hoge opbrengst per ha is er veel water nodig in juni, juli en augustus. Op droog­tegevoelige grond heeft het geen zin om hierop energiemaïs te telen. Wel kan men met maïs van die grond die mogelijk geen kolven zal vormen het best naar de biogasinstallatie. De echte energiemaïsrassen hebben lagere zetmeelgehaltes door een veel hoger restplantaandeel en zijn daardoor minder geschikt als voedermaïsras.


MAISADVISO Gebruiksdoel

Regio

Grondsoo Licht

N./W. Nederland Zwaar

Silomaïs M./Z. Nederland België

Licht

Zwaar

Licht

CCM

N./W. Nederland

MKS

Zwaar

Geplette maïs Korrelmaïs

M./Z. Nederland

Licht

België Zwaar

Energiemaïs

N./W. Nederland M./Z. Nederland, België


OR 2013

ort

Ras

Zaaitijd Voor 10 mei Na 10 mei Voor 10 mei Na 10 mei

CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA, AMBALL, RICARDINIO CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA, AMBALL, RICARDINIO CORYPHEE, LAPRIORA

Voor 10 mei

MILLESIM, RONALDINIO, RICARDINIO, LAFORTUNA

Na 10 mei

RICARDINIO, LAPROMESSA, AMBALL

Voor 10 mei

MILLESIM, RONALDINIO, RICARDINIO. AMBALL

Na 10 mei

Voor 10 mei Na 10 mei Voor 10 mei Na 10 mei Voor 10 mei Na 10 mei Voor 10 mei Na 10 mei

RICARDINIO, AMBALL, CORYPHEE CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA, AMBALL, RICARDINIO CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA, AMBALL, RICARDINIO CORYPHEE, LAPRIORA RICARDINIO, MILLESIM, RONALDINIO, LAFORTUNA AMBALL, LAPROMESSA, CORYPHEE RICARDINIO, MILLESIM, RONALDINIO, LAFORTUNA CORYPHEE, LAPROMESSA ATLETICO ATLETICO, CANNAVARO


De 4-P’s voor de beste maïsrassenkeuze van 2013! Ieder jaar is het weer een terugkerende bezigheid: het bepalen van de maïsrassenkeuze voor het komende seizoen. Voor een aantal zal dit gebaseerd zijn op de positieve ervaring van het afgelopen seizoen, waardoor de keuze snel gemaakt is. Behoort u niet tot die groep en zoekt u continu naar verbetering, dan kunnen een aantal handige tips u ongetwijfeld helpen om uw keuze te vergemakkelijken.

Het saldo is bepalend Het is voor u als teler van het grootste belang om met maïs een zo hoog mogelijk saldo te behalen. Enerzijds door te streven naar een zo hoog mogelijke drogestofopbrengst per hectare, dus een zo hoog mogelijk saldo per hectare en anderzijds een zo optimaal mogelijke (ruw)voederefficiëntie na het voeren van maïs. Zeker richting 2015 wanneer er op veel bedrijven opschaling plaatsvindt na het beëindigen van de melkquotering kunt u volop melken en is productie van veel en goed ruwvoer van eigen grond zeer belangrijk. Immers, dat wat op het eigen bedrijf wordt geproduceerd, hoeft niet te worden aangekocht.

SALDO DIER

SALDO GROND

+ SALDO BEDRIJF

=


P1 – Kies voor een passende vroegrijpheid op basis van de korrel Laat u leiden door de vroegrijpheid van de korrel als het gaat om de rassenkeuze. Alleen een volledig afgerijpte korrel kan zorgen voor de maximale drogestofopbrengst en de optimale energiedichtheid.

P2 – Kies voor een ras met de hoogste korrelopbrengst in de door u gekozen vroegrijpheidsklasse De korrel in maïs bevat het zetmeel. Het zetmeel is de (glucogene) energieleverancier voor (melk)vee. Daarom is het belangrijk, ook voor silomaïs, om een ras te kiezen met een zo hoog mogelijke korrelop­ brengst (= zetmeelopbrengst) per hectare. Streeft u naar een zo hoog mogelijke energieconcentratie? Dan hoort hoger hakselen, oogsten als MKS of CCM tot de opties. Deze mogelijkheden heeft u niet bij rassen met een lagere korrelopbrengst. KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains

MILLESIM

112 110

106

KORRELOPBRENGST rel

GROSSO

+ 10 % = + 1.310 kg/ha = + 300 €/ha

108

104

NUMERO

BARROS

102 100

AMBALL

TORRES

LG32.47 RONALDINIO BRAVOUR AMBROSINI TELEXX P8400

DKC3790 NUXX COLEEN PR39K13

LG30.223

DKC3795

98

RICARDINIO

ALDUNA SEBASTO SY QUARTZ

AVIXXENE

ZIDANE PADRINO SY MULTITOP AMOROSO TIBERIO LAFORTUNA AMILAC

96

AMARYL

EMMY

P7631

SULEYKA LG30.222 LG32.20 LOGO SPHINXX DKC3014

DKC2787 LG30.229

P8057

SY COOKY

DKC3094

LAPROMESSA

94 92

88

PODIUM

100 = 13,1 t/ha bij 15% vocht 100 = 72,6 % 100 = Amilac, Avixxene, Padrino, PR39K13

90

93

94

95

96

PR39N39

97

Bron / source: CIPF Korrelmaïs 2011 Normaal Netwerk (n=6)

98

99

DS-GEHALTE rel

100

101

102

103

104


Een handig hulpmiddel bij het bepalen van de meerwaarde van een KWS-ras (in dit geval Millesim) ten opzichte van referentierassen is de Maïsanalizer®. Middels een 5-tal karakteristieken krijgt u de opbrengsten (in droge stof totaal en in de korrel), de korrelvroegrijpheid, de mate van restplantgezondheid en de energieconcentratie in beeld.

MAïSANALIZER® - MILLESIM Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan! STAY GREEN

HARMONISCH

Rasnaam Vroegrijpheid DS% korrel

Energie-Index = Aandeel korrel in %

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2 C = Concurrentras

100 = 12,05 ton ds/ha

100 = 21,46 ton ds/ha

Een gezonde restplant: 1. Geeft o.a. verlenging van het optimale oogsttijdstip 2. Vermindert de kans op (blad)schimmels en daarmee mycotoxinen in de kuil


P3 – Stay green als uiting van een gezonde restplant Wanneer een silomaïsras op het goede moment van korrelrijpheid geoogst wordt (= harddeegrijp tot volledig rijp) is een stay greenras duidelijk in het voordeel door de gezonde restplant. Kies daarom voor een harmonisch afrijpend of liever nog voor een stay greenras en niet voor een ras waarvan de restplant bij korrelrijpheid volledig is afgestorven.

P4 – Het juiste advies bij de teelt, oogst en opslag van maïs Het telen van maïs is als gevolg van veranderende klimatologische omstandigheden en de mestwetgeving steeds meer een uitdaging aan het worden. Zorg ervoor dat u met hulp van uw teeltadviseur de omstandigheden die het succes van de teelt bepalen, zoveel mogelijk onder controle houdt.


De Maisanalizer ®: de enige en juiste basis voor rassenselectie en rassenkeuze voor silomaïs! De huidige lijsten van de evaluatie van maïsrassen als silomaïs zijn misleidend en hebben geen waarde voor de praktijk. Uit 10 jaar onderzoek naar afrijpingskarakteristieken vertaald in de bekende Maïsorama’s blijken vermeende verschillen niet het resultaat te zijn van rasverschillen maar van verschillen in rijpheid bij de oogst. ­Tijdens de afrijping vindt er een grote verschuiving plaats in de samenstelling en ook de voederwaarde van de plant. De celwandverteerbaarheid op het rijpheidsstadium ‘black-layer’ ligt voor alle rassen op ± 55%. Wanneer uitgegaan wordt van een meer realistische verblijftijd van ± 12 uur van het voedermiddel in de koe, daalt de celwand­ verteerbaarheid naar ± 33% over alle rassen. Dit geldt voor alle rassen zo is uit proeven­­gebleken. De vermeende verschillen in celwandver­ teerbaarheid ­blijken er nauwelijks te zijn. Verschillen in voederwaarde worden maar voor ten hoogste 2% bepaald door de verschillen in celwand­verteerbaarheid. De verschillen die men in de proeven ziet zijn wellicht het resultaat van het oogsten van alle rassen op hetzelfde moment en daarmee voor veel rassen op het verkeerde (afrijpings) moment. Uit de Maïsorama’s over 10 jaar is af te lezen dat de celwand­ verteerbaarheid, het zetmeelgehalte, de hoeveelheid celwanden, de opbrengst en de VEM-waarde in de verschillende rijpheidsstadia sterk verschillen. Een goede rassenvergelijking in proeven met gelijke oogsttijd, zoals dat overal gebeurt, is dan ook onmogelijk en voor de selectie en rassen­ keuze van geen waarde. De presentatie van de tabellen met VEM/kg ds kunnen misleidend werken en hebben daarom geen toegevoegde waarde voor de praktijk. De beste kunnen wel eens de slechtste zijn en omgekeerd.


Om die reden heeft KWS afgelopen jaren een nieuwe proefveld­werking en evaluatie voor silomaïsselectie, -evaluatie en -rassen­keuze gemaakt. De grote mankementen die de huidige systemen in zich hebben zijn hiermee opgelost. De proefveldwerking bestaat uit een silomaïs- en een korrelmaïsbeproeving. Het resultaat is dat van ieder ras de totale drogestofopbrengstpotentie van de totale plant en van alleen de korrel bepaald wordt. De ratio van de twee geeft de Energie-Index of wel de energieconcentratie aan. Het drogestofgehalte van de korrel geeft de werkelijke vroegrijpheid van de maïsplant aan. De kleur van de balk van de totale drogestofopbrengst geeft de mate van Stay-green aan. In één oogopslag wordt er een beeld verkregen van de werkelijke genetische kwaliteiten van de rassen voor silomaïs en korrelmaïs. Daarnaast dienen natuurlijk ook de andere landbouwkundige eigen­ schappen zoals stevigheid, ziekteresistentie en tolerantie nog be­keken te worden. Ook bij de evaluatie daarvan spelen de verschillen in vroeg­ rijpheid tussen de rassen een zekere rol. Verdere resultaten en de uitleg van de Maïsanalizer® zijn te vinden op www.kwsbenelux.com. Opmerkingen: Bij het evalueren van de maïsproefveldcijfers is het belangrijk om vooral de korrelmaïsresultaten en de verschillen tussen de rassen op waarde te beoordelen. Met de korrelmaïsopbrengsten wordt voor minimaal 90% van de energetische waarde in beeld gebracht en daarmee het grootste gedeelte van de financiële opbrengst. In publicaties zoals de Maïsanalizer® is vermelding van namen van concurrentrassen in de vergelijking niet toegestaan, omdat dit alleen gebaseerd is op KWS-proefveldwerking. Om die reden staan deze vermeld onder de codes C01, C02, enz.


Maïsanalizer®

Maïsanalizer ® Opbrengstkarakteristieken 1. Gele balk: DS-opbrengst korrel per maïsras: gemeten korrel­ opbrengst per maïsras volgens de KWS-proefveldwerking 2. Groene balk: DS-opbrengst totale plant: gemeten DS-opbrengst­ totale plant in black-layerstadium volgens de KWS-­proef­veldwerking Rijpheidskarakteristieken 3. DS% korrel per maïsras: hoe meer naar rechts in de figuur, des te vroeger het betreffende maïsras 4. Afrijping restplant: hoe meer stay-green de restplant, des te ­donkergroener de balk Kwaliteitskarakteristiek 5. Energie-Index: aandeel korrel en daarmee hoofdzakelijk zetmeel (energie) in de totale DS

MAïSANALIZER® - ALGEMEEN Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan! STAY GREEN

HARMONISCH

Rasnaam FAO Vroegrijpheid DS% korrel

Energie-Index = Aandeel korrel in %

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

100 = 10,96 ton ds/ha

100 = 20,08 ton ds/ha


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

FAO

Rasnaam

100 = 10,96 ton ds/ha

STAY GREEN

100 = 20,08 ton ds/ha

HARMONISCH

Maïsanalizer® KWS-Maïsrassen 2011 - 2012

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

MAïSANALIZER - ALGEMEEN Maïsanalizer ® - KWS-Maïsrassen 2011 - 2012


Ma誰sorama


Voedermaïs • silomaïs  |  ccm  |  geplette maïs  |  mks  |  korrelmaïs • focus    zetmeel

br

en

gst

zet m

ee

lo

p

• belangrijkste karakteristieken - vroegrijpheid van de korrel - zetmeelopbrengst/ha - stay-green

v r o e gr ij

ph

ei

d

va nd

e ko

rr el

Stay-g ree n=

oo

gs

t ze

kerheid


Lapriora

Lapriora

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2011) Vroegrijpheid in FAO

170

Beginontwikkeling

8,5

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

17,3

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

10,2

Energie-Index

57

Stevigheid

8,5

Stay-green

7

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Zeer vroege droge korrelmaïs - Zeer vroege CCM / geplette maïs / MKS - Zeer vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 110.000 korrels/ha

(t.o.v. 100.000 korrels/ha

± 5% meeropbrengst)


Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO

180

Beginontwikkeling

8,5

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

18,5

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

10,3

Energie-Index

55

Stevigheid

8,5

Stay-green

8,5

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Zeer vroege droge korrelmaïs - Zeer vroege CCM / geplette maïs / MKS - Zeer vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha

Coryphee

Coryphee


Aphrodite

Aphrodite

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2011) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

200 8

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

19,9

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

10,9

Energie-Index

55

Stevigheid

8

Stay-green

7

Acceptabele tot goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha


Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

200 7

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

18,5

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

10,5

Energie-Index

57

Stevigheid

8

Stay-green

7

Acceptabele tot goede bladvlekkentolerantie

(Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha

Lapromessa

Lapromessa


Amagrano

Amagrano

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

210 9

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

20,1

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,1

Energie-Index

57

Stevigheid

8

Stay-green

7,5

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha Praktijkervaring - Zeer goede beginontwikkeling


Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

215 8

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

21,3

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,4

Energie-Index

54

Stevigheid

8,5

Stay-green

8

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha

Ambrosini

Ambrosini


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,40 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - AMBROSINI

100 = 21,26 ton ds/ha

HARMONISCH


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2012: B4, N1, N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,18 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - AMBROSINI

100 = 22,05 ton ds/ha

HARMONISCH


Colisee

Colisee

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

215 8

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

21,1

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,1

Energie-Index

53

Stevigheid

8,5

Stay-green

7,5

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,08 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - COLISEE

100 = 21,06 ton ds/ha

HARMONISCH


Kajuns

Kajuns

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

215 8

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

20,5

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,0

Energie-Index

54

Stevigheid

8,5

Stay-green

8

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,00 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - KAJUNS

100 = 20,46 ton ds/ha

HARMONISCH


Amadeo

Amadeo

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

220 8

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

19,8

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,2

Energie-Index

56

Stevigheid

8

Stay-green

8

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,20 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - AMADEO

100 = 19,82 ton ds/ha

HARMONISCH


Lacta

Lacta

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

220 7

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

18,9

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

10,2

Energie-Index

54

Stevigheid

8

Stay-green

7

Acceptabele tot goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha Praktijkervaring - Zeer goede droogtetolerantie!


Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO

220

Beginontwikkeling

7,5

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

20,7

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

12,2

Energie-Index

59

Stevigheid

8

Stay-green

7

Acceptabele tot goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 korrels/ha

Ricardinio

Ricardinio


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 12,20 ton ds/ha

STAY GREEN

HARMONISCH

100 = 20,74 ton ds/ha

MAïSANALIZER® - RICARDINIO


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2012: B4, N1, N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 12,17 ton ds/ha

STAY GREEN

HARMONISCH

100 = 20,88 ton ds/ha

MAïSANALIZER® - RICARDINIO


Amball

Amball

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

225 9

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

20,1

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,0

Energie-Index

55

Stevigheid

8

Stay-green

8

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Vroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 10,96 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - AMBALL

100 = 20,08 ton ds/ha

HARMONISCH


Amoroso

Amoroso

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2011) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

225 8

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

20,7

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,1

Energie-Index

54

Stevigheid

7

Stay-green

9

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Middenvroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS - Middenvroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 korrels/ha


Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2010) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

225 8 10,5

Stevigheid

8

Stay-green

8

Acceptabele tot goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoelen - Vroege tot middenvroege korrelmaïs / CCM Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 100.000 korrels/ha

Sileno

Sileno


Lafortuna

Lafortuna

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

230 9

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

19,8

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

10,6

Energie-Index

54

Stevigheid

8,5

Stay-green

9

Acceptabele tot goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoelen - Middenvroege CCM / geplette maïs / MKS - Middenvroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 korrels/ha


Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

240 8

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

21,5

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

12,1

Energie-Index

56

Stevigheid

8

Stay-green

8,5

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Middenvroege CCM / geplette maïs / MKS - Middenvroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 korrels/ha

Millesim

Millesim


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 12,05 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - MILLESIM

100 = 21,46 ton ds/ha

HARMONISCH


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2012: B4, N1, N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,64 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - MILLESIM

100 = 21,78 ton ds/ha

HARMONISCH


Ronaldinio

Ronaldinio

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

240 9

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

20,8

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,4

Energie-Index

55

Stevigheid

7,5

Stay-green

8,5

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Middenvroege CCM / geplette maïs / MKS - Middenvroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 korrels/ha


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,43 ton ds/ha

STAY GREEN

HARMONISCH

100 = 20,84 ton ds/ha

MAïSANALIZER® - RONALDINIO


Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling

240 9

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

21,5

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,9

Energie-Index

55

Stevigheid

7,5

Stay-green

8,5

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Middenvroege CCM / geplette maïs / MKS - Middenvroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 korrels/ha

Torres

Torres


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,85 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - TORRES

100 = 21,48 ton ds/ha

HARMONISCH


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2012: B4, N1, N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,64 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - TORRES

100 = 22,35 ton ds/ha

HARMONISCH


Grosso

Grosso

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO

245

Beginontwikkeling

7,5

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

21,5

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,9

Energie-Index

55

Stevigheid

8

Stay-green

8

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Middenvroege CCM / geplette maïs / MKS - Middenvroege silomaïs Teeltadvies Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 korrels/ha


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,86 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - GROSSO

100 = 21,52 ton ds/ha

HARMONISCH


Barros

Barros

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2010-2011) Vroegrijpheid in FAO

250

Beginontwikkeling

7,5

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

21,2

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,4

Energie-Index

54

Stevigheid

8

Stay-green

8

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Middenvroege CCM / geplette maïs / MKS - Middenvroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 korrels/ha


Sebasto

Sebasto

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012) Vroegrijpheid in FAO

250

Beginontwikkeling

7,5

Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

20,6

Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht

11,7

Energie-Index

57

Stevigheid

8

Stay-green

8

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Middenvroege CCM / geplette maïs / MKS - Middenvroege silomaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 korrels/ha


= Aandeel korrel in %

Energie-Index

DS% korrel

Vroegrijpheid

Rasnaam

C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux proefvelden 2011-2012: B1,B2,B3,B4,N1,N2

Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!

100 = 11,73 ton ds/ha

STAY GREEN

MAïSANALIZER® - SEBASTO

100 = 20,60 ton ds/ha

HARMONISCH


Energiemaïs • focus   massa

o

r pb

eng

st

d r og

es

to

f

• belangrijkste karakteristieken - vroegrijpheid van de korrel - drogestofopbrengst/ha - Stevigheid en stay-green

v r o egr ij

ph

ei

d

va nd

e ko

rr el

Stay-g ree n=

oo

gs

t ze

kerheid


Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

270 8 21,6

Stevigheid

8

Stay-green

8

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Energiemaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 90.000 korrels/ha

Atletico

Atletico


Cannavaro

Cannavaro

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2012) Vroegrijpheid in FAO Beginontwikkeling Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha

280 8 22,9

Stevigheid

8

Stay-green

8

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla) Geschikte teeltdoelen - Energiemaïs Teeltadvies - Het zaaiadvies ligt op 90.000 korrels/ha


De proefveldcijfers Grote verschillen tussen resultaten van de rassen in de verschillende proefveldwerkingen kunnen hun oorzaak vinden in fouten in proef­ veldwerking en/of instabiele rassen. Voor voedermaïs (silo- en korrelmaïs) is de beste evaluatiebasis het resultaat van de korrelmaïsproeven. Het onderdeel restplant levert slechts een heel klein deel (maximaal 10%) van de netto energie uit de maïs. De beste voedermaïsevaluatie is een Maïsanalizer®. Hiermee wordt van voedermaïs het beste de waarde bepaald. Voor energiemaïs daarentegen heeft een kg drogestof uit de restplant net zoveel energetische waarde als het zetmeel. De totale drogestofopbrengst is om die reden een betere evaluatiebasis. In een aantal grafieken vindt u een lijn door de getallen die dient als oriëntatielijn. Alle maïsrassen die rond of boven die lijn liggen zijn interessante maïsrassen voor uw bedrijf.

LEESINSTRUCTIE hoge opbrengst

110 108

Alle rassen boven deze lijn zijn het meest interessant

KORRELOPBRENGST rel

106 104 102

laat rijp

100

vroeg rijp

98 96 94 92

lage opbrengst 90 92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

DS-GEHALTE rel

› Meer informatie over de proefveldresultaten vindt u op onze website:

www.kwsbenelux.com. Ook kunt u voor meer informatie terecht bij uw KWS-adviseur of uw KWS-maïszaadleverancier.


KORRELOPBRENGST / RENDEMENT GRAIN rel

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

C25

LACTA

96

97

98

99

Top rassenlijst Silomaïs Nederland

AMBROSINI

101

102

DS-GEHALTE / TENEUR EN MS rel

100

KOURTOIS

103

104

KXB1002

105

106

RODRIGUEZ

CORYPHEE

KXB1004

LAPROMESSA

VITALPLUS

KXB1005

GIRESS

KANOES LAFORTUNA C23

RICARDINIO

AMADEO AMAGRANO COLISEE AMBALL KAJUNS KALIENTES KONNECTIS

PORFAVOR RONALDINIO

Bron / source: KWS Benelux korrelmaïs 2011-2012 (n=8)

95

C24

C22

C17

100 = 12,83 t/ha (14% vocht / humidité) 100 = 68,8 % 100 = Proefgemiddelde / Moyenne d'essai C = Concurrentras / Variété concourante

C53

C15

AMARETTO + 10 % = + 1.283 kg/ha = + 300 €/ha

SEBASTO

GROSSO TORRES

MILLESIM

RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains

KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL- EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID

107

108

KWS BENELUX KORRELMAIS 2011 - 2012


KORRELOPBRENGST rel

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

94

95

96

P7631

RICARDINIO

97

BARROS

99

SPHINXX DKC3014

101

DKC3094

PODIUM

102

LAPROMESSA

SY COOKY

LG30.229

P8057

103

PR39N39

104

CIPF KORRELMAÏS 2011 NORMAAL NETWERK

100

SULEYKA LG30.222 LG32.20 LOGO

DS-GEHALTE rel

98

TORRES

AMBALL LG32.47 RONALDINIO ZIDANE BRAVOUR PADRINO AMBROSINI SY MULTITOP TELEXX P8400 AMOROSO TIBERIO DKC3790 LAFORTUNA AMILAC NUXX COLEEN AMARYL PR39K13 EMMY DKC2787 AVIXXENE

ALDUNA SEBASTO SY QUARTZ

Bron / source: CIPF Korrelmaïs 2011 Normaal Netwerk (n=6)

93

DKC3795

NUMERO

GROSSO

100 = 13,1 t/ha bij 15% vocht 100 = 72,6 % 100 = Amilac, Avixxene, Padrino, PR39K13

LG30.223

+ 10 % = + 1.310 kg/ha = + 300 €/ha

MILLESIM

KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains


KORRELOPBRENGST rel

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

96

LACTA

99

KOLORIS

100

DELITOP

NK FALKONE

Bron / source: ILVO Rassenlijst Korrelmaïs 2011

98

100 = 12,38 t/ha bij15% vocht 100 = 70,4 % 100 = Gemiddelde Rassenlijst

97

SALGADO

LAFORTUNA

BRAVOUR

AMADEO

LG32.20 - LOGO NK NEKTA

106

107

108

+ 10 % = + 1.230 kg/ha = + 300 €/ha

RICARDINIO

109

110

102

DS-GEHALTE rel

101

ES VULCAIN

103

APHRODITE

PADRINO

104

ELEGANZA

NK RAVELLO

105

CORYPHEE

106

107

LAPRIORA

KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains

ILVO RASSENLIJST KORRELMAIS 2011


KORRELOPBRENGST rel

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

NUXX

PR39K13

96

97

98

99

100

LG30.229

P7631

TIBERIO

MAS 25.T

RICARDINIO

103

105

106

107

108

109

CORYPHEE

LCV KORRELMAÏS 2011

104

PR39N39

DKC2787 KALVIN LAPROMESSA

P8057

AMILAC

AMOROSO

DS-GEHALTE rel

101

102

LG32.20 - LOGO

LG30.222

EMMY

P8400

SPHINXX

AJAXX

Bron / source: LCV Korrelmaïs 2011 (n=5)

95

P8000

COLEEN

LG30.211

SY QUARTZ RONALDINIO ALDUNA AMBROSINI LG32.47

100 = 12,93 t/ha bij 15% vocht 100 = 70,7 % 100 = Ajaxx, Amilac, Amoroso, LG32.20 Logo, LG32.47, PR39K13, Ricardinio, Ronaldinio, Sphinxx, Tiberio

XXENTOS

SUE

BARROS

LG30.223 PRALINIA

GROSSO

+7%= + 905 kg/ha = + 275 €/ha

MILLESIM

KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains


KORRELOPBRENGST / RENDEMENT GRAIN rel

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

95

96

97

LG32.47

100

LAPROMESSA

101

102

103

ES MARCO

ES DARIHNA

en rapport avec la maturité des grains

VITALPLUS

KOLORIS

DS-GEHALTE / TENEUR EN MS rel

98

99

AMBROSINI

AMBALL

RICARDINIO ES CIRRIUS

AMADEO

EMBELIXX

Bron / source: CSAR Rassenlijst Korrelmaïs 2013

94

100 = 13,1 t/ha (16% vocht / humidité) 100 = 72,2 % 100 = A- en N-rassen / variétés A et N

+9%= + 1.179 kg/ha = + 300 €/ha

P8261

MILLESIM

RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN

KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL- EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID

104

105

CORYPHEE

RODRIGUEZ

CSAR RASSENLIJST KORRELMAIS 2013


KORRELOPBRENGST / RENDEMENT GRAIN rel

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

95

97

Bron / source: DLV Plant Korrelmaïs 2011-2012

93

TELEXX

TORRES SY MULTITOP

RICARDINIO

LAFORTUNA

PORFAVOR COLISEE NK FALKONE P7631 AMBROSINI AMBALL P8400 RONALDINIO AMADEO P8000

GROSSO

101

103

105

107

109

CORYPHEE

DLV PLANT KORRELMAÏS 2011-2012

DS-GEHALTE / TENEUR EN MS rel

99

NK RAVELLO

LAPROMESSA

AMAGRANO

100 = 13,3 t/ha (15% vocht / humidité) 100 = 68,9 % 100 = Coryphee, Nk Ravello, Lapromessa, Amball, Ricardinio, P7631, Lafortuna, SY Multitop, Amadeo, Ambrosini, NK Falkone, Poravor, Telexx, Ronaldinio, Torres, Millesim, P8000, Grosso,P39D23, Suzy

PR39D23

SUZY

+9%= + 1.197 kg/ha = + 300 €/ha

MILLESIM

KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains


Vroegbestelactie Vroegbestelactie Bestelling voor: Bestelling voor: 1 januari

3 spaarpunten per eenheid

1 januari > 3 spaarpunten per eenheid

1 februari

2 spaarpunten per eenheid

1 februari > 2 spaarpunten per eenheid Besteding Bestedingvan vande de punten punten op rechtstreeks op: www.kws-maisshop.com www.kws-maisshop.com of anders via: www.kwsbenelux.com

Nederland: België: KWS Benelux bv KWS Benelux bv Postbus 137 Hulstbaan 266 Nederland: 4870 AC Etten­Leur B­9112België: Sinaai KWS4490220 Benelux bv KWS Benelux bv Tel 0031­76 5030003 Tel 0032­2 Hulstbaan 266 Postbus 137 B-9112 Sinaai 4870 AC Etten-Leur Tel 0032-2 4490220 Tel 0031-76 5030003 e-mail maisshop@kws.com


KWS 2011-2012 1 punt = KWS pen 5 punten = KWS muts 10 punten = KWS pet 10 punten = KWS t-shirt 10 punten = KWS USB-stick 15 punten = KWS thermos beker 25 punten = KWS bodywarmer 50 punten = KWS jas 80 punten = 1 zak KWS-ma誰s (standaard ontsmet)


Regio – managers KWS Luuk Uelderink  | Noord-Benelux Stobbenweg 36, 8251 PX Dronten, Nederland 0031-6-12151605 | luuk.uelderink@kws.com Paul van den Biggelaar  |  Midden-Benelux Vestdijk 61, 5091 CK Middelbeers, Nederland 0031-6-23273982 | paul.vandenbiggelaar@kws.com Jan De Rijck  | Zuid-Benelux Eekhout 3, 1730 Asse, België 0032-496-252707 | jan.derijck@kws.com

Area – managers KWS Johan Russchen  |  regio Noord-Nederland Ald Duerswald 2, 9241 WN, Wijnjewoude, Nederland 0031-6-57389422 |  johan.russchen@kws.com Jurgen Geurts  |  regio Oost-België Heukelomdorp 15, 3770 Heukelom, België 0032-476-278031 | jurgen.geurts@kws.com Etienne Duroisin  |  regio Tournai Route de Ramecroix 32, 7640 Antoing, België 0032-497-426750 | etienne.duroisin@kws.com Damien  Mathys |  regio Ath - Soignies Place Marcel Degauquier 3, 7870 Montignies-les-lens, België 0032-477-355764 | damien.mathys@kws.com


Klantenservice maïs KWS Noord-Benelux Ineke Adriaans-Bouman  |  Nieuw Beerta 0031-6-20588316 | i.adriaans@kwsbenelux.com Sjoerd Boersma  | Burgum 0031-6-50642648 | s.boersma@kwsbenelux.com Folkert Visser | Opende 0031-6-53444829 | f.visser@kwsbenelux.com René Otten | Wapse 0031-6-29460547 | r.otten@kwsbenelux.com Menno Hulleman  | Blankenham 0031-6-12159906 | m.hulleman@kwsbenelux.com Johan Stam  | Rheezerveen 0031-6-50604607 | j.stam@kwsbenelux.com Jan Willem ten Hove  |  Zuna (Wierden) 0031-6-53263887 | jw.tenhove@kwsbenelux.com Anouk Veldscholten  | Denekamp 0031-6-40984144 | a.veldscholten@kwsbenelux.com Arjan Zieverink  | Gelselaar 0031-6-54766551 | a.zieverink@kwsbenelux.com Geert Stevens  | Holten 0031-6-55734306 | g.stevens@kwsbenelux.com Gert Jan Trompert  | Schalkhaar 0031-6-23344835 | g.trompert@kwsbenelux.com


Henk Bos  | Rekken 0031-6-12319895 | h.bos@kwsbenelux.com Martijn Bongers  | Vethuizen 0031-6-28654174 | m.bongers@kwsbenelux.com

Klantenservice maïs KWS Midden-Benelux Paul Deckers  |  Sint Odillienberg 0031-6-50515770 | p.deckers@kwsbenelux.com Hans van Mook | Oijen 0031-6-15091599 | h.vanmook@kwsbenelux.com Pieter Swinkels | Erp 0031-6-44067576 | p.swinkels@kwsbenelux.com Bert van Abeelen | Dorst 0031-6-23928264 | b.vanabeelen@kwsbenelux.com Jan Kees Kole | Hansweerd Vlake 0031-6-51503915 | jk.kole@kwsbenelux.com Alexander Coenen | Montfort 0031-6-15646721 | a.coenen@kwsbenelux.com Mary van Deursen | De Mortel 0031-6-49024817 | m.vandeursen@kwsbenelux.com Peter Schellekens | Oosteind 0031-6-51686150 | p.schellekens@kwsbenelux.com


Willem van Gerven | Oirschot 0031-6-41727586 | w.vangerven@kwsbenelux.com Bert van Middelkoop | Elst 0031-6-22435178 | b.vanmiddelkoop@kwsbenelux.com Stanny van Loon | Weelde-Ravels 0032-494-439516 | s.vanloon@kwsbenelux.com Jos Niessen | Kessenich (Kinrooi) 0031-6-29566544 | j.niessen@kwsbenelux.com Paul Willems | Mopertingen (Bilzen) 0032-470-763081 | p.willems@kwsbenelux.com

Klantenservice maïs KWS Zuid-Benelux Patrick Goffin | regio Tournai 0032-479-467597 | p.goffin@kwsbenelux.com Xavier Godin | regio Dour – Beaumont 0032-479-907327 | x.godin@kwsbenelux.com Olivier Gérard | regio Charleroi 0032-495-204234 | o.gerard@kwsbenelux.com Bert Vervaet | regio Lokeren 0032-473-571858 | b.vervaet@kwsbenelux.com Arsene van Laeken | regio Eeklo – Stekene 0032-495-773448 | a.vanlaeken@kwsbenelux.com


Jan Simoens | regio Zottegem 0032-473-373185 | j.simoens@kwsbenelux.com Stijn De Baerdemaeker | regio Geraardsbergen – Halle – Overijse 0032-495-783066 | s.debaerdemaeker@kwsbenelux.com Jan Vergauwen | regio Aalst – Vilvoorde 0032-479-385340 | j.vergauwen@kwsbenelux.com Koen Vindevoghel | regio Brakel – Oudenaarde 0032-497-832092 | k.vindevoghel@kwsbenelux.com Luc Raman | regio Beervelde 0032-475-562054 | l.raman@kwsbenelux.com


Notities


Met KWS-ma誰s een succesvol 2013!

www.kwsbenelux.com

KWS Benelux bv Tel B: 0032 (0)3 449 02 20 Tel NL: 0031 (0)76 50 23 517

KWS Maisrassenbrochure  

U vindt hier alle KWS maisrassen voor 2013