Page 1

www.expertqloud.com

Kenniscreatie & -circulatie

Mogelijk gemaakt door


Kennisorganisaties hebben binnen de voormalig sociaaleconomische verhoudingen sterk bijgedragen aan de professionalisering van hun medewerkers en dus aan de kenniseconomie. Maar de tijden veranderen snel en met name de huidige, diepe economische crisis in Europa en de wereldwijd toenemende concurrentie, vragen om andersoortige relaties en een andere houding ten opzichte van studenten en professionals. Organisaties evolueren in podia voor pure professionele performance met veel beweging. De afhankelijkheid van studenten en professionals van de organisatie maakt plaats voor regisseurschap van de eigen carrière. Een omkering binnen de arbeidsrelatie waarbij het lerende en werkende individu centraal komt te staan.

Belangrijke nieuwe eisen bij het arbeidsmodel waarin het individu centraal staat l Individuen willen zich niet in vele afzonderlijke en vaak afgesloten databases van contractors, jobboards, company communities, social media, market places profileren maar willen te allen tijde en voor iederéén zichtbaar zijn. l Omdat Individuen het niet gewoon zijn om vanuit het eigen zelfbeeld relevante competenties op eenduidige wijze te produceren zouden zij hier meer sturing en ondersteuning bij moeten krijgen. l Individuen willen zich als ‘Portfolio Worker’ kunnen profileren waarbij, zij meerdere professies tegelijkertijd kunnen uitdragen. Bijvoorbeeld werk en hobby. l Organisaties moeten alle beschikbare en relevante individuen snel kunnen vinden en onderling vergelijken, zonder onnodige tussenkomst van derden l Organisaties moeten er van uit kunnen gaan dat de door het individu beschreven profielinformatie gevalideerd is en dus betrouwbaar. l Organisaties moeten relevante studenten en professionals gestructureerd kunnen indelen en markeren (voorselecteren) op competenties en voorkeur om het ad hoc zoeken vanuit meerdere disciplines te voorkomen. Niet alleen kosten deze veel geld, ze nemen ook veel tijd in beslag wat bijvoorbeeld de opstart van projecten kan belemmeren. Er waren tot dusverre nog geen systemen die aan bovenstaande eisen voldoen en conceptueel ingericht zijn op het werkende individu als uitgangspunt.

Kenniscreatie & -circulatie

AutomotiveNL als orkestrator van expertise in de automotive sector


Introductie van een concrete oplossing in de cloud: expertQloud.com Studenten en professionals profileren zich met impact & beauty vanuit een centraal punt in de cloud dat voor iedereen toegankelijk is en waarmee iedereen te allen tijde contact kan maken met elkaar, zonder tussenkomst of kosten door derden. Uiteraard voorzien van koppelingen met social media.

Studenten en professionals vullen hun professie(s) in waarna het systeem competentievelden automatisch vult met professie-gerelateerde suggesties in het Engels en Nederlands, waaronder specialismen, kennisgebieden, software, tools en certificeringen. Zo hoeven ze alleen nog de voor hen relevante content te selecteren en kunnen ze zelf content toevoegen waardoor een lerend systeem ontstaat.

Bedrijven kunnen individuen razendsnel vinden via text-search en slimme filters. Moet hij/zij bekend zijn met Matlab Simulink? Een stagiair? Van een specifieke organisatie? Met bepaalde kennis? Met bepaalde skills? Over 3 maanden beschikbaar? Selecteer het!

Studenten kunnen zichzelf actief aanbieden als Prospect bij voor hen interessante bedrijven. Bedrijven kunnen gevonden studenten en professionals eenvoudig markeren als Potential of Preferral en opslaan in de eigen Qloud voor maximaal overzicht. Ook kunnen bedrijven intern collega’s automatisch herkennen in het systeem en aldus kennisdeling stimuleren en de noodzaak tot externe inhuur beperken. De zichtbaarheid van Workbooks is hiertoe instelbaar.


Introductie van een concrete oplossing in de cloud: expertQloud.com

Positionering

community

of purpose

community

of practice community

of interest

Als een Community of Practice faciliteert expertQloud het bijeenbrengen van relevante specialisten die op virtuele wijze kunnen samenwerken aan bijvoorbeeld onderzoek, innovatie, creatie en ontwikkeling, in dit geval in de cloud, zoals bijvoorbeeld via Ideation. Studenten leren al in een vroeg stadium hun ontwikkelde competenties te delen met bedrijven waar zij zich kunnen profileren als potentiĂŤle student voor stage en afstuderen. Zij leren ook hun ambities te formuleren en te delen met de omgeving.

social community

Partijen die aan dit initiatief hebben meegewerkt Brabant Talents, AutomotiveNL, TU/e en het Automotive Center of Expertise (ACE*) hebben alle een bijdrage geleverd aan expertQloud. Het product is in nauwe samenspraak met o.a. studenten definitief vorm gegeven en is er ook veel input vanuit het bedrijfsleven verwerkt. * ACE is het samenwerkingsverband tussen Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Fontys Hogeschool Automotive en Hogeschool Rotterdam.

Innovatie en expertQloud - drempelloze kenniscreatie en -circulatie als uitgangspunt

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders van expertQloud:

Eduard Vos Rob Kluivers

www.expertqloud.com

E eduard.vos@expertqloud.com E r.kluivers@acemobility.nl

M 06-50 24 20 31

Brochure v1 jan2014 expertqloud lowres[1]  
Brochure v1 jan2014 expertqloud lowres[1]  

AutomotiveNL als orkestrator van expertise in de automotive sector

Advertisement