Page 1

BILTEN BULLETIN

64/2007

po{tne znamke • postage stamps • briefmarken

Evrske znamke tudi v Sloveniji Slovenia’s First-ever Euro Stamps Eurobriefmarken auch in Slowenien


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Kazalo Table of Contents Inhaltsverzeichnis

Cvetje Slovenije . . . . . . . . . . . . 4 Flowers of Slovenia Blumen Sloweniens

Drage zbiralke in zbiralci,

Slovenski evrski kovanci . . . . . . 9 Slovene Euro Coins Slowenische Euromünzen

evro je tu. ^eprav smo o njem v povezavi s po{tnimi znamkami `e marsikaj napisali, smo najosnovnej{e ponovili tudi v tem Biltenu, da bi tako vsem ljubiteljem znamk omogo~ili nemoten prehod na novo valuto. Gotovo boste opazili, da ni nova samo na{a valuta, ampak je nova tudi podoba Biltena. Dinamika dana{njega ~asa je pa~ taka, da smo pri~a nenehnim spremembam. Venomer i{~emo nove mo`nosti, da bi izdelek kar se da pribli`ali `eljam in potrebam njegovih uporabnikov. Upamo, da boste ta na{a prizadevanja ocenili za uspe{na. S tem Biltenom pa smo pri~a {e eni novosti. Ponudimo vam lahko `e nekaj ~asa napovedane osebne znamke. Povsod po svetu, kjer jih `e nekaj ~asa pripravljajo in uporabljajo, so se »prijele«. Ne nazadnje so jih sprejeli in za~eli uvr{~ati v svoje zbirke tudi filatelisti, saj so ugotovili, da imajo povsem enake lastnosti kot vse ostale – z njimi lahko na po{iljkah ozna~imo pla~ano storitev po{ti. In nazadnje {e opravi~ilo. Zve`~kov z bo`i~nimi in novoletnimi znamkami zaradi slabe kakovosti izdelave nismo mogli dati v prodajo na dan, ki je bil predviden. Vsem, ki so zaradi tega imeli kakr{nekoli nev{e~nosti, se iskreno opravi~ujemo, zbiralce pa obve{~amo, da so zve`~ki uradno pri{li v prodajo 12. decembra 2006. Predvidena razgledni~na dopisnica z motivom [kofjelo{kega pasiona v letu 2007 ne bo iz{la.

Ljudska no{a iz Smlednika . . . . 11 National Costume from Smlednik Volkstracht aus Smlednik

Osebne po{tne znamke . . . . . . 13 Personalized Stamps Personalisierte Briefmarken

Letnik znamk 2006 . . . . . . . . . 21 2006 Year Set Jahrgang 2006

Poroka . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wedding Vermählung

Vasja Pirc (1907–1980) . . . . . . 24 Sveta Elizabeta . . . . . . . . . . . . 26 Saint Elizabeth Heilige Elisabeth

Urednik

Najlep{a v letu 2006 . . . . . . . . 28 Slovenia’s 2006 Most Beautiful Stamp Die schönste slowenische Briefmarke des Jahres 2006

Pred~asna prodaja znamk Ponovno objavljamo po{te, na katerih bo od 24. januarja 2007 potekala prodaja znamk tri delovne dni pred njihovim uradnim izidom. To so po{te: 1101 Ljubljana, 1106 Ljubljana, 1420 Trbovlje, 2101 Maribor, 2250 Ptuj, 3101 Celje, 4101 Kranj, 5101 Nova gorica, 5270 Ajdov{~ina, 5280 Idrija, 6104 Koper, 8101 Novo mesto in 9101 Murska Sobota.

Iz{lo bo 23. marca . . . . . . . . . 30 Coming up on 23 March 2007 Neuausgaben am 23. März 2007

2


Dear Collectors,

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

The euro has finally arrived. Starting 1 January 2007, Slovenia has not only introduced new banknotes and coins, but also new euro-denominated stamps. The information on the euro with regard to the stamps has already been provided in some of the past issues of Bulletin, however, to help you get to grips with the new currency, some essential information is repeated in this issue again.

der Euro ist da. Obwohl wir in den vergangenen Monaten wirklich viel über den Euro und seinen Einfluss auf slowenische Briefmarken veröffentlicht haben, werden wir trotzdem im vorliegenden Bulletin noch einmal die wichtigsten Informationen wiederholen, damit es ja keine Missverständnisse gibt. Sie haben es ja wohl sofort bemerkt, nicht nur die Währung ist neu, sondern auch das Erscheinungsbild unseres Bulletins. Unsere treuesten Leser könnten darüber berichten, wie sich unser Bulletin nach und nach geändert hat, immer mit dem Ziel, noch leserfreundlicher und aktueller zu werden. Wir hoffen sehr, liebe Leserinnen und Leser, Ihnen gefällt das neue Design.

As you may have noticed, it is not just the currency that is new, but also the look of our Bulletin. We have given our publication a slight “face lift” to better meet the needs of our readers and to make it more contemporary. We hope that you will welcome this change and find the new design and features more appealing and useful.

Was können wir Ihnen noch anbieten? Was lange währt, wird endlich gut. Personalisierte Briefmarken sind da. Weltweit bieten Postorganisationen personalisierte Briefmarken an und die Nachfrage ist sehr groß. Es gibt immer mehr Briefmarkensammler, die nicht länger die Nase über die neuartigen Produkte rümpfen, sondern sie immer öfters in ihre Sammlungen aufnehmen, denn letztendlich werden auch personalisierte Briefmarken zum Frankieren der Post verwendet.

I am also pleased to let you know that the eagerly awaited personalized stamps are finally here! These have proved to be extremely popular with collectors and non-collectors around the world alike. Despite the different opinions on their philatelic value, they have even made it into the stamp collections. After all, they pay for the postage like any other stamps. Finally, we would like to apologize sincerely to all our customers for any inconvenience caused by the postponed release of the Christmas and New Year stamps booklets. Due to the poor quality of the booklets initially supplied by the printing house, these were not issued as scheduled. The newly supplied booklets went on sale on 12 December 2006. Also, we would like to let you know that the picture postal card commemorating the [kofja Loka Passion scheduled for release on 23 March will not be issued in 2007. Editor

Die Bildpostkarte mit dem Motiv aus dem Passionsspiel von [kofja Loka, die am 23. März 2007 erscheinen sollte, wird im Jahr 2007 nicht herausgegeben. Und zu guter Letzt noch unsere Entschuldigung. Leider konnten wir die Heftchen mit den Neujahrs- und Weihnachtsbriefmarken nicht rechtzeitig herausgeben, denn der Druckerei, in der die Heftchen hergestellt werden, ist es nicht gelungen, rechtzeitig (bis zum Ausgabetag am 17. November 2006) einwandfreie Ware zu liefern. Wir bedauern den Vorfall und hoffen, Ihnen dadurch keine Unannehmlichkeiten verursacht zu haben. Die Heftchen wurden am 12. Dezember herausgegeben. Redaktor

3


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Cvetje Slovenije Nepravi sr{aj (Asplenium adulterinum) je edina praprot v izboru rastlin za to serijo. V Sloveniji je redka in uspeva samo na posebni geolo{ki podlagi – serpentinitu. Tako ga najdemo le na dveh nahajali{~ih v skalnih razpokah Bistri{kega Pohorja. ^isto slovenski endemit je kranjski jegli~ (Primula carniolica) z raz{irjenostjo od Idrijskega preko Trnovskega gozda do Notranjske: vijoli~astocvetne rastline uspevajo v sen~nih skalnih razpokah. Rumeni sle~ (Rhododendron luteum) je pontska rastlina, rumenocvetni grm, najbolj raz{irjen okrog ^rnega morja; njena tri slovenska nahajali{~a na Dolenjskem so tako zelo odmaknjena in izolirana od strnjenega obmo~ja raz{irjenosti. Navadna obro~nica (Adenophora liliifolia) je zvon~nici podobna rastlina, ki je v Sloveniji redka, pojavlja se le na Ko~evskem in v Zasavju, o njeni biologiji ne vemo dosti. Tommasinijeva popkoresa (Moehringia tommasinii) je ozek endemit kra{kih robov od Glin{~ive pri Trstu preko Kra{kega roba v Sloveniji do Buzeta in Sv. [tefana v dolini Mirne. Ta zanimiva rastlina previsnih skalnih razpok se imenuje po tr`a{kem botaniku in dolgoletnem `upanu Muziu de Tommasiniju. Jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum) je rastlina polsuhih travnikov, ki ima v Sloveniji dvojno raz{irjenost: raste v slovenskem delu Istre in na kra{kih tleh Primorske ter v {tajerskih Vinorodnih Halozah. Je na{a najve~ja orhideja in je v upadanju zaradi opu{~anja ko{nje. Velikono~nica (Pulsatilla grandis) je bila na znamkah `e ve~krat predstavljena, vendar se njene ku{travosti nikakor ne naveli~amo: je stepska rastlina, ki ji je Slovenija bolj na robu njene splo{ne raz{irjenosti. Pri nas je le nekaj nahajali{~ na [tajerskem, najbolj znano je na Bo~u, kjer pa je prakti~no iztrebljena. Mo~virski me~ek (Gladiolus palustris) je rastlina vla`nih, s hranili revnih travnikov, ki so v Sloveniji v upadanju. Prav zato je to redka rastlina nenavadne lepote: bli`nji pogled nam razodene sorodstvo z eksoti~nimi gojenimi gladijolami. Dinarska smiljka (Cerastium dinaricum) je prav gotovo slovenska najredkej{a rastlina, saj v eni od vrta~ v pogorju Sne`nika ne uspeva ve~ kot deset blazinic te rastlinice. Ta visokogorska vrsta ima dinarsko raz{irjenost in dosega na Sne`niku severovzhodno mejo svoje raz{irjenosti.

Po vstopu Slovenije v EU ohranjanje narave v Sloveniji ne zadeva le na{e dr`ave, pa~ pa smo del {ir{e skupnosti, kjer {e posebej narava in njeno ohranjanje ne poznata politi~nih meja. Za ohranjanje na{e narave je zagotovo najpomembnej{i evropski dokument direktiva o habitatih. V njem je med drugim dolo~en temeljni cilj, da mora vsaka dr`ava ~lanica zagotoviti ugodno stanje ohranjenosti habitatov rastlinskih in `ivalskih vrst na na~in, da dolo~i obmo~ja, v katerih jih bo ohranjala. Ta obmo~ja tvorijo skupaj z obmo~ji, dolo~enimi z direktivo o pti~ih, ekolo{ko omre`je, imenovano Natura 2000. Del obmo~ij Nature 2000 je dolo~en prav zaradi rastlinskih vrst, ki jih zato imenujemo »kvalifikacijske« vrste, saj pomenijo kriterij za dolo~itev teh obmo~ij. Nekateri zato tak{ne rastline in `ivali imenujejo kar »evropsko pomembne vrste«, saj so to vrste, pomembne za skupnost EU kot celoto, predstavljajo njeno skupno bogastvo, ki ga moramo ohranjati prednostno. Za EU prav posebno pomembnih vrst je v Sloveniji le 27 (od okrog 3000 v Sloveniji `ive~ih rastlinskih vrst). Sedem vrst je Slovenija v predpristopnih pogajanjih uspela uvrstiti na seznam evropsko pomembnih na novo, saj v »starih« ~lanicah ne uspevajo. Preostalih 20 vrst je na seznamu `e bilo, njihovi podatki o raz{irjenosti pa zajemajo tudi Slovenijo. Kar nekaj od teh vrst velja v Sloveniji za izumrle (Botrychium simplex), napa~no navedene (Bromus grossus, Caldesia parnassifolia, Euphrasia marchesettii), neatraktivnega videza (Apium repens, Eleocharis carniolica, Hladnikia pastinacifolia, Arabis scopoliana, Moehringia villosa) ali pa so bile na znamkah nedavno predstavljene (Marsilea quadrifolia). Tako se je v izboru za znamke, s katerimi bomo po~astili enoten evropski prostor, ki ga simbolizira omre`je Natura 2000, zna{lo 17 evropsko pomembnih vrst, ki so povrh {e atraktivne in posebne. Med njimi so na{i endemiti, endemiti Dinaridov in Alp, vrste v mo~nem nazadovanju zaradi ~lovekove dejavnosti, vrste z meje svojega obmo~ja raz{irjenosti, vrste redkih in ogro`enih rasti{~. Vsaka je biser v ogrlici in prav vsako smo dol`ni ohranjati za bodo~e rodove, sedaj ne ve~ le moralno, ampak tudi pravno. Sprehodimo se na hitro skozi pomembnice in posebne`e, ki jim je pripadla ta ~ast, da predstavljajo na{o floro na prvih rednih znamkah po uvedbi evra.

4


Bertolonijeva orlica (Aquilegia bertolonii) je endemit jugozahodnih Alp, ki v Sloveniji uspeva na Trnovskem gozdu ter v Julijskih in Kamni{ko-Savinjskih Alpah. Loeselijeva grezovka (Liparis loeselii) je neznatna orhideja nizkih barij in povirij, redkih in ogro`enih habitatov. V Sloveniji in {ir{e velja za redko vrsto, ogro`eno zaradi izginjanja njenih rasti{~. Travni{ka morska ~ebulica (Scilla litardierei) je vrsta ilirsko-dinarske raz{irjenosti, ki s svojo modrino krasi vla`ne travnike, vendar v Sloveniji (in s tem v EU) samo na Planinskem polju. Na uspevanje populacije negativno vpliva gnojenje na eni in opu{~anje ko{nje na drugi strani. Alpska mo`ina (Eryngium alpinum) je atraktivna visoka steblika z gorskih planin in gozdne meje, ki je povsod v Alpah redka in ogro`ena rastlina. Trnati ogrinjalni listi te kobulnice so kovinsko modri, kar ji daje {e dodaten ~ar. V Sloveniji je redka, najlep{a nahajali{~a so na ^rni prsti. Zoisova zvon~ica (Campanula zoysii) je starinska zvon~ica z zaprtim ustjem cveta (ostale zvon~ice imajo odprto ustje). Je endemit jugovzhodnih Alp, v Italijo »sko~i« do Karnijskih Alp, v Avstrijo npr. na Obir in Peco. Uspeva v skalnih razpokah, kjer uspeva v drobnih blazinicah. Ime je dobila po Karlu Zoisu, botaniku in bratu bolj znanega @ige Zoisa. Lepi ~eveljc (Cypripedium calceolus) je vsem znana, po vsej Evropi redka in ogro`ena orhideja, z osrednjim listom v cvetu, ki spominja na rumeni copatek. Podobna je eksoti~nim tropskim orhidejam, uspeva pa v

gorskih gozdovih in na gozdni meji v Alpah in Karavankah, na Idrijskem ter raztreseno tudi drugje, npr. na Gorjancih. Raznolistna ma~ina (Serratula lycopifolia) je ju`noevropska vrsta, ki je v Sloveniji prav tako redka, saj uspeva le na Vrem{~ici in v ^i~ariji. Tam so njene populacije {tevil~ne in velike, saj je primernih travnikov {e v izobilju, le zara{~ajo se. Primorska ko{eni~ica (Genista holopetala) je prav tako ilirskodinarska vrsta, ki »sko~i« v Slovenijo le na ^aven (ima {e dve nahajali{~i na Tr`a{kem, sicer pa uspeva v Dinaridih). Raste v kamnitih prepihanih travnikih, kjer imamo pravo me{anico primorskih, alpskih in dinarskih vrst. Dr. Mitja Kaligari~

Flowers of Slovenia Across Europe, natural habitats are deteriorating and growing numbers of wild species are coming under threat. Slovenia is no exception in this regard. With its entry into the EU, it has international responsibility to protect wildlife under the EU Habitats Directive. This is the EU’s single most important legal tool for biodiversity conservation. Its aim is the maintenance or restoration of habitats and species of wild fauna and flora of Community interest to a favourable conservation status. Central to this Directive is the creation of Natura 2000 — a coherent Europe-wide ecological network of sites selected on the basis of the protection that they offer to important

5

habitats and species. Sites for Natura 2000 can be designated as Special Areas of Conservation (SACs) via the Habitats Directive and/or as Special Protection Areas (SPAs) according to the Birds Directive for sites with priority bird species. Of all the plant species listed in Annex II of the Habitats Directive for which SACs can be selected, Slovenia is home to 27 plants of European interest and importance (there are some 3000 fern and flower species native to Slovenia), thereof 7 are endemic plant species that have been added to the list by Slovenia. The other 20 species can also be found in other EU Member States. The latest set of Flowers of Slovenia series features 17 plant species of European importance native to Slovenia selected to showcase Slovenia’s flora on country’s first euro stamps. They include: Adulterated Spleenwort (Asplenium adulterinum), or Corrupt Spleenwort, is the only fern depicted in this set of stamps. In Slovenia, it is a rare plant confined to serpentinite rocks, known only from two locations of the Bistrica Gorge on the southern side of the Pohorje Massif, where it thrives in serpentinite rock crevices. Carniolan Primrose (Primula carniolica) is an endemic plant exclusive to Slovenia. It is most common in the areas stretching from the surroundings of the town of Idrija via the Trnovo forest up to the Notranjska region. The plant produces violet blossoms in clusters and grows in shady rocky fissures.


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Yellow Azalea (Rhododendron luteum), also referred to as Pontic or Honeysuckle Azalea, is a yellow-flowering shrubby species that is in fact most common to the Black Sea area. In Slovenia, there are three disjunct populations recorded in the Dolenjska region. Lilyleaf Ladybells (Adenophora liliifolia), or Lady Bells, is a Campanula-like plant. The flower is rare in Slovenia. It can only be found in the Ko~evsko and Zasavje areas. Not much is known about its biology. Tommasini’s Sandwort (Moehringia tommasinii) a stenoendemic plant (an endemic plant with a very limited habitat) of the Karst Edge area stretching from Glin{~iva near Trieste via the Karst Edge in Slovenia to Buzet and St Stefan in the Mirna Valley. It thrives in overhanging rock crevices and was named after the famous Trieste botanist and long-standing mayor Muzio Tommasini. Adriatic Lizard Orchid (Himantoglossum adriaticum) is a plant of semi-dry meadows. In Slovenia, it flourishes in two distinct locations: in the Slovene Istria and Primorska region in the south of Slovenia, on the one hand, and in the Vinegrowing Haloze district of the [tajerska region in the northeastern part of the country, on the other hand. It is Slovenia’s largest orchid. The population is decreasing mostly due to the abandonment of regular mowing. The Pasque Flower (Pulsatilla grandis), also known as the Greater Pasque Flower, has already appeared on Slovene stamps in the past. It is a steppe plant that survives in Slovenia only in a few locations of the [tajerska region — the most famous of them is the mountain of Bo~, where it is almost extinct. Marsh Gladiolus (Gladiolus palustris) is a plant of nutrient-poor wet meadows, which are decreasing nationally. This makes this plant of unusual beauty a rarity. A closer look reveals a relation to commercially grown exotic gladiolus. Dinaric Chickweed (Cerastium dinaricum) is undoubtedly one of Slovenia’s rarest plants confined to one of the Sne`nik Plateau sinkholes, in which not more than 10 patches of this plant grow. It is a high-altitude chickweed species of the Dinaric Alps reaching its norteastern limit on Sne`nik. Bertoloni Columbine (Aquilegia bertolonii) is an endemic plant of the southwestern Alps. In Slovenia it can only be found in the Trnovo forest and in the Kamnik-Savinja Alps. Fen Orchid (Liparis loeselii) is a tiny orchid of low moors and the upper part of the river streams near water sources, i.e. of rare and endangered habitats, whose disappearance makes it a rare species in Slovenia and elsewhere. Meadow Squill (Scilla litardierei) is an Illyrian-Dinaric species of wet meadows. In Slovenia (and as a result also

in the EU) it is restricted to the Planinsko polje. Its population is threatened by fertilisation, on the one hand, and the abandonment of grassland mowing, on the other. Alpine Eryngo (Eryngium alpinum), or Alpine Sea Holly, is an attractive tall herbaceous perennial plant native to the Alps. It is considered rare and endangered throughout its habitat. In Slovenia, the most beautiful sites, where this rare plant with a strong flowering spike bearing the metallic blue flower can be seen, are on the mountain of ^rna prst. Zois’ Bellflower (Campanula zoysii) is one of the oldest endemic plants unique in its genus. While other species exhibit open bell-shaped flowers, the mouth of its narrow bell constricts and ends in a five-pointed star. It is endemic to the southeastern Alps, growing in Slovenia in the Julian and Kamnik Alps and in the Karavanke, but can also be found in Italy in the Carnian Alps and in Austria. It is a cushion-forming plant living in rock clefts. It was named after botanist Karel Zois, younger brother of the much better known @iga Zois. Yellow Lady’s Slipper (Cypripedium calceolus) is a wellknown orchid species with central yellow slipper-shaped lip. The plant resembling exotic tropical orchids is rare and endangered throughout Europe. It grows in mountain forests and at the tree line in the Alps and the Karavanke, in the Idrija area and can also be found scattered around the Gorjanci ridge. Saw-wort (Serratula lycopifolia) is a South European species, which is rare in Slovenia. Its only Slovene localities are Vrem{~ica and ^i~arija. There, its populations are large and numerous because there is still plenty of suitable meadows, even though they are becoming overgrown. Primorska Whin or Entire-petalled Gorse (Genista holopetala) is an Illyrian-Dinaric species. Its only Slovene locality is on ^aven on the southern slopes of the Trnovo

6


forest (it can also be found in the neighbouring Italy in the Trieste area and in the Dinaric Alps). Natural conditions have made this area a rich mixture of Mediterranean, Alpine and Dinaric flora. Dr. Mitja Kaligari~

Der Braungrüne Streifenfarn (Asplenium adulterinum) ist eine seltene Farnart, die zur Serpentinitflora (Serpentinit ist ein metamorphes Gestein) gehört. In Slowenien kommt die Pflanze nur an zwei Standorten in Felsenspalten von Bistri{ko Pohorje vor. Die Krainer Primel (Primula carniolica) ist ein Endemit Sloweniens. Ihr Lebensraum erstreckt sich von der Region um Idrija über das Gebirge des Trnovski gozd bis nach Dolenjsko. Violettblühende Pflanzen gedeihen in schattigen Felsenspalten. Die Gelbe Alpenrose (Rhododendron luteum), bekannt auch als die Pontische Azalee, ist ein gelbblühender Strauch. Sein Lebensraum ist die Region um das Schwarze Meer. In Slowenien gibt es nur drei bekannte Vorkommen, alle sind in Dolenjsko, weit entfernt und isoliert vom eigentlichen Verbreitungsgebiet. Die Duft-Becherglocke (Adenophora liliifolia) ist eine sehr seltene, vom Aussterben bedrohte, glockenblumenähnliche Pflanze. Über ihre Biologie wissen wir bisher kaum etwas. In Slowenien kommt sie in Ko~evsko und Zasavje vor. Die Tommasinis Nabelmiere (Moehringia tommasinii) ist ein Endemit des Karstrandes. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Triest über den slowenischen Karstrand bis Buzet und Sv. Stjepan (Hl. Stephan) im Tal des Flusses Mirna in Kroatien. Diese interessante, aber seltene Pflanze, die in den Spalten überhängender Felsen wächst, erhielt ihren Namen nach dem Botaniker Muzio de Tommasini, dem langjährigen Bürgermeister von Triest. Die Adriatische Riemenzunge (Himantoglossum adriaticum) ist unsere größte Orchidee. Sie kommt in Halbtrockenrasen vor, in Slowenien gibt es zwei Verbreitungsgebiete: zum einen wächst sie in mediterranen Gebieten in Istrien und im Karst, zum anderen in den Haloze ([tajersko). Sie wird immer seltener, weil ihre natürlichen Lebensräume immer seltener aktiv gepflegt werden (Mähen). Die Große Osterblume (Pulsatilla grandis) wurde bereits einige Male auf slowenischen Briefmarken dargestellt, aber durch ihre Schönheit ist sie immer ein willkommenes Motiv. Sie gehört zu Steppenpflanzen und Slowenien befindet sich nur am Rande ihres Verbreitungsgebietes. Ihre Standorte in Slowenien sind in [tajersko und an den Südhängen von Bo~, wo sie bereits fast ausgestorben ist. Die Sumpfgladiole (Gladiolus palustris), auch SumpfSiegwurz, bevorzugt feuchte, nährstoffarme Böden. In Slowenien gehört sie zu seltenen Pflanzen. Sie ist wunderschön und erinnert an exotische gezüchtete Gladiolen, mit denen sie verwandt ist. Die Hornkraut (Cerastium dinaricum), die polsterförmig wächst, ist zweifellos die seltenste slowenische Pflanze, denn sie kommt nur noch in einem der Karsttrichter im Sne`nikGebirge vor, und auch dort gibt es nicht mehr als zehn Pölsterchen. Diese Pflanze gehört zur Flora der Alpenwelt. Ihr

Blumen Sloweniens Nach dem Beitritt Sloweniens zur EU ist die Erhaltung der Natur in Slowenien nicht nur die Angelegenheit unseres Staates, sondern einer breiteren Gemeinschaft, zu der wir gehören; die Natur und ihre Erhaltung kennt keine politischen Grenzen. Das wichtigste Dokument, das die Erhaltung der Natur gewährleisten sollte, ist die Fauna-Flora-HabitatRichtlinie der Europäischen Union. Das Ziel der FFHRichtlinie ist es, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Durch die Vernetzung sollen natürliche Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse gefördert werden. Von einzelnen Mitgliedstaaten werden besondere Schutzgebiete für Flora und Fauna vorgeschlagen, die zusammen mit den Schutzgebieten nach der Vogelschutz-Richtlinie das europäische Verbundsystem bilden, bekannt als Natura 2000. In Slowenien gibt es zur Zeit 27 Pflanzenarten, die im Rahmen der Natura 2000 geschützt werden. Für die neuesten Briefmarken wurden 17 besonders attraktive und einzigartige Pflanzenarten ausgewählt, darunter slowenische endemische Arten, Endemite der Dinariden (Dinarisches Gebirge, auch als Dinarische Alpen bekannt) und Alpen, Arten, deren Bestände im drastischen Rückgang sind, gefährdete Arten ... Jede Pflanze ist eine weitere Perle in der Perlenkette der gefährdeten Flora und jede muss für unsere Nachkommen geschützt werden. Hier ein kurzer Überblick.

7


BILTEN

BULLETIN

Lebensraum sind vor allem die Dinarischen Alpen. Das Sne`nikGebirge bildet die nordöstliche Grenze ihres Verbreitungsgebietes. Die Bertolonis Akelei (Aquilegia bertolonii) ist ein Endemit der südwestlichen Alpen. In Slowenien wächst sie im Gebirge des Trnovski gozd und in den Julischen und Kamniker Alpen. Das Torfglanzkraut (Liparis loeselii) ist eine kleine und recht unscheinbare Orchideenart. Sie besiedelt Flachmoore und Quellgebiete, seltene und gefährdete Habitate. Die Pflanze gehört zu seltenen Arten, sie ist stark gefährdet vor allem durch die Vernichtung ihrer Standorte. Der Wiesen-Blaustern (Scilla litardierei) ist im illyrisch-dinarischen Raum verbreitet. Mit seinen blauen Blüten überflutet er feuchte Wiesen. Das Polje von Planina (Planinsko polje) ist der einizige Standort dieses Gewächses in Slowenien (und somit in der EU). Die Pflanze ist vor allem durch Lebensraumverlust (ihre natürlichen Lebensräume werden immer seltener aktiv gepflegt - gemäht) und Düngen gefährdet. Der Alpenmannestreu (Eryngium alpisnum) ist eine attraktive Hochstaude. Sie gehört zur Pflanzenfamilie der Doldengewächse. Ihr Verbreitungsgebiet sind Alpen. Sie fällt durch ungewöhnlich blaue Blüten auf. In Slowenien kommt sie in den Alpen nur an ganz wenigen Stellen wildwachsend vor, die schönsten Standorte sind auf dem Berg ^rna prst. Die Zois-Glockenblume (Campanula zoysii) ist eine der schönsten und auch ältesten endemischen Pflanzen in Slowenien. Sie ist in südöstlichen Alpen verbreitet und wächst in Felsspalten, wo sie Polster bildet. Sie ist die einzige Glockenblume mit geschlossenen Blüten. Ihren Namen bekam sie nach dem Botaniker Karl Zois, dem Bruder des bekannteren @iga Zois.

64/2007

Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) ist eine allgemein bekannte, in ganz Europa seltene und gefährdete Orchideenart. Die Blütenform erinnert an einen gelben Schuh, daher auch der Name. Sie ähnelt exotischen tropischen Orchideenarten und wächst in Bergwäldern und entlang der Waldgrenze in den Alpen und Karawanken, in der Region um Idrija und einzeln auch in den Gorjanci. Die Riesenscharte (Serratula lycopifolia) ist eine südeuropäische Pflanzenart, die in Slowenien sehr selten ist. Ihre einzigen Standorte sind Vrem{~ica und

^i~arija. Dort sind ihre Bestände groß, denn es gibt dort noch genügend geeignete Wiesen. Der Ginster (Genista holopetala) ist im illyrisch-dinarischen Raum verbreitet. In Slowenien gibt es nur einen Standort, nämlich den ^aven am Südrand des Trnovski gozd (sonst kommt die Pflanze auch in der Region um Triest und in den Dinariden vor). Dort gibt es infolge der Wachstumsverhältnisse eine reiche Mischung von illyrischer, mediterranmontaner und alpiner Flora. Dr. Mitja Kaligari~

Motivi • Motifs • Motive: Nepravi sr{aj, Tommasinijeva popkoresa, Jadranska smrdljiva kukavica, Velikono~nica, Kranjski jegli~, Mo~virski me~ek, Dinarska smiljka, Navadna obro~nica, Bertolonijeva orlica, Loeselijeva grezovka, Travni{ka morska ~ebulica, Alpska mo`ina, Rumeni sle~, Zoisova zvon~ica, Lepi ~eveljc, Raznolistna ma~ina, Primorska ko{eni~ica • Adulterated Spleenwort, Tommasini’s Sandwort, Adriatic Lizard Orchid, Pasque Flower, Carniolan Primrose, Marsh Gladiolus, Dinaric Chickweed, Lilyleaf Ladybells , Bertoloni Columbine, Fen Orchid, Meadow Squill, Alpine Eryngo, Yellow Azalea, Zois’ Bellflower, Yellow Lady’s Slipper, Saw-wort (Serratula lycopifolia), Entire-petalled Gorse or Primorska Whin • Braungrüner Streifenfarn, Tommasinis Nabelmiere, Adriatische Riemenzunge, Große Kuhschelle, Krainer Primel, Sumpfgladiole, Hornkraut Cerastium dinaricum, Duft-Becherglocke, Bertolonis Akelei, Torfglanzkraut, Wiesen-Blaustern, Alpenmannstreu, Gelbe Alpenrose, Zoys-Glockenblume, Frauenschuh, Riesenscharte, Ginster Genista holopetala Risba in oblikovanje • Illustrator and Designer • Zeichnung und Gestaltung: Julija Zornik Nazivne vrednosti • Face Values • Nennwerte: 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,25 EUR, 0,35 EUR, 0,48 EUR, 0,50 EUR, 0,75 EUR, 0,92 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, A, B, C, D Velikost • Size • Format: 26,50 x 37,30 mm • 26.50 x 37.30 mm • 26,50 x 37,30 mm Izvedba • Printing Process and Layout • Ausführung: {tiribarvni ofset v poli po 50 znamk • 4-colour offset in sheets of 50 stamps • 4-farbiger Offsetdruck im Bogen mit 50 Briefmarken Zob~anje • Perforation• Zähnung: grebenasto • Comb • Kammzähnung Papir • Paper • Papier: Tullis Russel fluo litho 100 g/m2 Tisk • Printed by • Druck: Po{tovní tiskarna Cenin, Praha Datum izida • Date of Issue • Ausgabedatum: 1. januar 2007 • 1 January 2007 • 1. Januar 2007

8


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Slovenski evrski kovanci

Slovene Euro Coins Slovenija se je prvega januarja 2007 pridru`ila evropskim dr`avam, ki `e od leta 2002 uporabljajo skupno denarno enoto evro. Kljub temu, da gre za skupen denar ~lanic Evropske unije, so evrski kovanci obdr`ali zna~ilnosti posameznih dr`av. Prednja stran, ki ozna~uje nominalno vrednost, je poenotena, na hrbtni strani kovancev pa so motivi, za katere se je odlo~ila vsaka dr`ava sama. Nacionalne strani slovenskih evrskih kovancev predstavljajo: • 2 evra – obris portreta pesnika Franceta Pre{erna, avtorja slovenske himne, katere verz @IVE NAJ VSI NARODI je kot avtorjev rokopis vpisan pod portretom. • 1 evro – doprsni portret Primo`a Trubarja, zaslu`nega za prvo tiskano slovensko knjigo. Ob njegovi podobi je vpisan {e stavek STATI INU OBSTATI. • 50 centov – podobo Triglava, ozvezdja raka in napis OJ TRIGLAV MOJ DOM. • 20 centov – lipicance, za{~itene slovenske paradne konje. • 10 centov – neuresni~en projekt slovenskega parlamenta, ki ga je izdelal slovenski arhitekt Jo`e Ple~nik. • 5 centov – sejalca, pogosto uporabljen motiv likovnih ustvarjalcev, med sejanjem. Med semeni je 25 zvezd, ki simbolizirajo dr`ave ~lanice EU. • 2 centa – kne`ji kamen, ki v slovenski zavesti predstavlja organizirano dr`avni{ko oblast in simbol ve~stoletne te`nje po samostojnosti in svobodi. • 1 cent – {torkljo, simbol rojstva in dolgega `ivljenja.

On 1 January 2007 Slovenia joined the euro area of countries sharing Europe’s single currency since 2002. While the euro notes are identical for all countries, the euro coins have a common side showing the denomination and a distinctive national side featuring a design chosen by the country of issue. The Slovene euro coin designs depict: • 2 EURO — the left-facing profile of France Pre{eren, Slovenia’s greatest poet, with a line “@IVE NAJ VSI NARODI” (God’s blessing on all nations) from his famous poem “Zdravljica” (A Toast) — Slovenia’s national anthem — in the poet’s handwriting below. • 1 EURO — the bust of Primo` Trubar, the author of the first Slovenian printed book (published in 1550), with the wording “STATI INU OBSTATI” (To stand and withstand). • 50 EURO CENT — Mount Triglav, Slovenia’s highest mountain, under the sign of the zodiac Cancer and the words “OJ TRIGLAV MOJ DOM” (Oh Triglav my home) inscribed in a semicircle. • 20 EURO CENT — two playing horses of the “Lipicanec” breed (The Lipizzaner), which is a Slovenian breed of show horse. • 10 EURO CENT — the unrealised plan for the Slovenian Parliament designed by Jo`e Ple~nik, Slovenia’s greatest architect and the words “KATEDRALA SVOBODE” (The cathedral of freedom).

9


BILTEN

BULLETIN

• 5 EURO CENT — a sower, a frequent motif used by many creative artists, sowing thirteen stars. The image is surrounded by twelve stars (the total of twenty five stars representing the current number of EU Member States). • 2 EURO CENT — the ancient Sovereign Enthronement Stone, which played an important role in the ceremonies surrounding the installation of the Princes of Karantania in the 6th century. The stone is a symbol of the hierarchical organization of power in the Slovenian consciousness and of the centuries-old aspiration of Slovene people for independence and freedom. • 1 EURO CENT — a stork as a symbol of birth and long life.

Slowenische Euromünzen Slowenien gehört seit Januar 2007 zum Euroraum. Als Euroraum oder Eurozone werden diejenigen EU-Länder bezeichnet, die den Euro als Währung eingeführt haben. Euroscheine und – münzen wurden am 1. Januar 2002 in Umlauf gebracht. Die Banknoten sind für den gesamten Euroraum einheitlich, während die Münzen eine gemeinsame europäsche Seite (Vorderseite) und eine nationale Seite (Rückseite) haben. Nationale Seiten zeigen verschiedene Motive, die vom jeweiligen Land gewählt wurden. Auf den Rückseiten slowenischer Euromünzen sind folgende Motive zu sehen: • 2 Euro – France Pre{eren (slowenischer Dichter (1800–1849) und die ersten Verse der siebten Strophe seines Gedichtes Zdravljica (Trinklied),

64/2007

das zur slowenischen Nationalhymne erhoben wurde. • 1 Euro – Primo` Trubar (protestantischer Prediger (1508–1586), gilt als Begründer des slowenischen Schrifttums) mit der Umschrift Stati inu obstati (stehen und bestehen). • 50 Eurocent – der Berg Triglav unter dem Sternzeichen Krebs (als Hinweis auf den Monat Juli – im Juli 1991 wurde Slowenien unabhängig), Inschrift Oj Triglav moj dom (Oh Triglav, meine Heimat). • 20 Eurocent – Zwei Lippizzaner (Lipicanec), geschützte slowenische Paradepferde. • 10 Eurocent – Kathedrale der

Freiheit – ein nie umgesetzter Entwurf für das slowenische Parlamentsgebäude von Jo`e Ple~nik (1872–1957, war ein bekannter slowenischer Architekt). • 5 Eurocent – ein Sämann, der Sterne sät. 25 Sterne stehen für 25 EU-Mitgliedsländer. • 2 Eurocent – der Fürstenstein (kne`ji kamen) in Kärnten ist im slowenischen Nationalbewusstsein das Symbol für jahrhundertelange Bestrebungen nach Selbstständigkeit und Freiheit. • 1 Eurocent – ein Storch, der die Geburt eines Kindes und ein langes Leben symbolisiert.

Motiv • Motif • Motiv: Slovenski evrokovanci • Slovene Euro Coins • Slowenische Euromünzen Oblikovanje • Designed by • Gestaltung: Maja Licul Nazivna vrednost • Face Value • Nennwert: 1,00 EUR • 1.00 EUR • 1,00 EUR Velikost • Size • Format: znamka 50,00 x 25,00 mm, blok 100 x 50 mm; • Stamp 50.00 x 25.00 mm, Miniature Sheet 100.00 x 50.00 mm • Briefmarke 50,00 x 25,00 mm, Block 100,00 x 50,00 mm Izvedba • Printing Process and Layout • Ausführung: {tiribarvni ofset v bloku z eno znamko • 4-colour offset in miniature sheets of 1 stamp • 4-farbiger Offsetdruck im Block mit 1 Briefmarke Zob~anje • Perforation • Zähnung: okvirno z varnostno perforacijo • Harow with safety perforation • Kastenzähnung mit Sicherheitszähnung (-lochung) Papir • Paper • Papier: Chancellor 102 g/m2, gumiran • Chancellor 102 g/m2, gummed • Chancellor 102 g/m2, gummiert Tisk • Printed by • Druck: DELO Tiskarna d. d., Ljubljana Datum izida • Date of Issue • Ausgabedatum: 1. januar 2007 • 1 January 2007 • 1. Januar 2007 Zaklju~ek prodaje • Last Day of Sale • Letzter Verkaufstag: 1. januar 2008 • 1 January 2008 • 1. Januar 2008 Naklada • Quantity • Auflage: 200.000 blokov • 200,000 miniature sheets • 200.000 Blocks @ig prvega dne • First Day of Issue Postmark • Ersttagsstempel: 1103 Ljubljana Ovitek prvega dne • FDC • FDC: 1/2007, 1103 Ljubljana

10


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Ljudska no{a iz Smlednika National Costume from Smlednik Slikar Franz Kurz zum Thurn und Goldenstein (1807–1878) je po naro~ilu Emila Korytka naslikal serijo kranjskih ljudskih no{. Med gorenjskimi je upodobil tudi `ensko in mo{ko no{o iz Smlednika. Iz upodobitve `enske no{e je razvidno, da so `enske nosile platnene srajce s {irokimi rokavi, ki so jih obla~ile ~ez dolge spodnje srajce. Krilo je bilo nagubano in z modrcem, ki je bil pogosto iz druge vrste blaga, po robovih in {ivih pa ob{it s trakovi. Nosile so tudi predpasnike, ki so bili beli platneni ali tudi temni, iz raznih vrst blaga, kar je razvidno tudi na upodobitvi. ^ez predpasnik so nosile usnjen pas, okovan z `eblji~ki. Na upodobitvi `enske no{e je slikar naslikal tudi trlico, orodje za trenje lanu, kar je bilo zna~ilno `ensko opravilo. Na {ir{em obmo~ju Smlednika, predvsem med Kranjem in [kofjo Loko, je bilo namre~ zelo razvito pridelovanje lanu in izdelovanje kakovostnega platna, ki so ga razen za lastne potrebe prodajali tudi ob Jadranu za jadrovino. Mo{ka ljudska no{a na upodobitvi sporo~a, da so nosili dolge platnene srajce brez ovratnikov, pod vratom zapete z enim gumbom. Hla~e iz hodnega platna, mezlana ali sukna so jim segale ~ez kolena in uporabljali so naramnice ali hla~arje. ^ez to so obla~ili preprosto krojene suknje z obojestranskim zapenjanjem in brez `epov. ^eprav so v tem ~asu marsikje na Gorenjskem nosili nizke ~evlje, so na upodobitvi iz Smlednika {e vedno v navadi {kornji, za katere v virih iz za~etka 19. stoletja najdemo navedbo, da so jih nosili celo leto. Pozornost na upodobitvi mo{ke no{e pritegne tudi {irokokrajni klobuk, ki je bil za razliko od zimskih ku~em zna~ilno letno pokrivalo. V bli`nji [kofji Loki je bila zelo razvita klobu~arska obrt.

Commissioned by the etnographer Emil Korytko, a popular Ljubljana painter of the time Franz Kurz zum Thurn und Goldenstein (1807-1878) painted a series of national costumes of Carniola, including the female and male costume from Smlednik. The depiction shows that women from Smlednik wore linen shirts with wide sleeves on top of long undershirts. They were dressed in plaited skirts and bodices with trimmed hems and seams. The bodices were usually made of a different material than the skirt. Their aprons were either made of white linen or of some other material of dark colour as can be seen from the depiction. On top, they wore a leather belt studded with tiny nails. The depicted woman holds a flax brake in her hands. This tool was typically used by women to take off the outer shaft of flax. Smlednik with its surroundings, and in particular the area between the towns of Kranj and [kofja Loka, were well-known for the flax growing and high-quality linen production. The latter was produced for their own use and for sale (for the sailcloth). As can be seen from the depiction of the Smlednik costume, men wore long collarless linen shirts buttoned with one button under the neck. Their breeches were made of linen, of special woolen fabric known as “mezlan� or cloth. They used suspenders. On top, they wore a simply tailored pocketless double breasted jacket that could be buttoned on either side. Even though the shoes were quite commonly worn in many places of the Carniola region at the time, the depicted man wears boots, which according to some early 19 th century sources were worn throughout the year. Of special interest is also a widerimmed hat, which was a typical summer headgear. During the winter men wore fur caps. Nearby [kofja Loka was well-known for its hat production. Prof. dr. Janez Bogataj

Prof. dr. Janez Bogataj

11


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Volkstracht aus Smlednik Der Maler Franz Kurz zum Thurn und von Goldenstein (1807–1878) wurde vom Ethnographen Emil Korytko beauftragt, eine Serie von Bildern zu malen, die verschiedene Krainer Volkstrachten darstellen. Zwölf davon wurden 1844 in der Carniolia (eine deutsche Zeitschrift aus Krain) veröffentlicht. Im Jahr 1863 erschien noch die kolorierte Ausgabe. Die neueste Briefmarke aus der Serie Volkstrachten zeigt ein Paar aus Smlednik (Flödnig) in Gorenjsko. Die Frauen trugen Leinenhemden mit breiten Ärmeln und darunter lange Unterhemden. Der Rock war gefaltet, das Mieder oft aus einem anderen Stoff als der Rock und mit schmalen Samtbändern eingefasst. Die Frau auf der Briefmarke trägt eine blaugefärbte, weiß gepunktete Schürze (Vortuch) aus Leinwand. Im täglichen Leben wurden weiße Schürzen aus Leinwand, aber auch dunkle Schürzen aus verschiedenen Stoffen getragen. Der Gürtel, den die Frau trägt, ist aus Leder und mit Nägelchen verziert. Der Maler hat die Frau mit einer Flachsbreche (in der Landwirtschaft ein Gerät, mit dem die der Flachsfaser noch anhaftenden Rinden- und Holzteile zerkleinert werden) in der Hand dargestellt, denn Brechen von Flachs war eine typische Frauenbeschäftigung. In der Region um Smlednik, vor allem aber auch um Kranj und [kofja Loka, wurde Flachs angebaut und hochwertiges Leinengewebe hergestellt, und das nicht nur zum Eigenbedarf, sondern auch zum Verkauf. An der Adria herrschte große Nachfrage nach Leinengewebe (Segeltuch). Die Männer trugen lange Leinenhemden ohne Kragen; das Hemd wurde durch einen Knopf am

Hals geschlossen. Die Hose aus Leinwand oder braunem Tuch war knielang und wurde mit Hosenträgern getragen. Darüber wurden einfach geschnittene Röcke mit doppelter Knopfleiste und ohne Taschen getragen. Obwohl damals in Gorenjsko bereits Halbschuhe getragen wurden, trägt der Mann auf der Briefmarke noch Stiefel. Der breitkrämpige Hut auf der Briefmarke wird im Sommer getragen, männliche Winterkopfbedeckung sind Pelzmützen. Im nahegelegenen Ort [kofja Loka war das Hutmacherhandwerk gut entwickelt. Prof. dr. Janez Bogataj Motiv • Motif • Motiv: Ljudska no{a iz Smlednika • National Costume from Smlednik • Volkstracht aus Smlednik Oblikovanje • Designed by • Gestaltung: Studio Arnold + Vuga Nazivna vrednost • Face Value • Nennwert: 0,20 EUR • 0.20 EUR • 0,20 EUR Velikost • Size • Format: 37,30 x 53,00 mm • 37.30 x 53.00 mm • 37,30 x 53,00 mm Izvedba • Printing Process and Layout • Ausführung: petbarvni ofset v poli po 16 znamk • 5-colour offset in sheets of 16 stamps • 5-farbiger Offsetdruck im Bogen mit 16 Briefmarken Zob~anje • Perforation • Zähnung: grebenasto • Comb • Kammzähnung Papir • Paper • Papier: Tullis Russel 100 g/m2 gumiran, Tullis Russel 100 g/m2 gummed, Tullis Russel 100 g/m2, gummiert Tisk • Printed by • Druck: Po{tovní tiskárna cenin Praha Datum izida • Date of Issue • Ausgabedatum: 24. januar 2007 • 24 January 2007 • 24. Januar 2007 Zaklju~ek prodaje • Last Day of Sale • Letzter Verkaufstag: 24. januar 2008 • 24 January 2008 • 24. Januar 2008 Naklada • Quantity • Auflage: 150.000 znamk • 150,000 stamps • 150.000 Briefmarken @ig prvega dne • First Day of Issue Postmark • Ersttagsstempel: 1216 Smlednik Ovitek prvega dne • FDC • FDC: 2/2007, 1216 Smlednik

12


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Osebne po{tne znamke Osebne po{tne znamke so novost na slovenskem tr`i{~u. Rednim in prilo`nostnim po{tnim znamkam se bo pridru`ila nova kategorija po{tnih znamk, imenovana osebne po{tne znamke, katerih motive bodo lahko izbirali in dolo~ali naro~niki sami po svojih `eljah. Dotisk motivov po `eljah naro~nikov bo opravljen neposredno v okvir, ki bo `e pripravljen. V ta namen bodo v za~etku na voljo {tirje okvirji, ki vsebujejo elemente znamke (napis Slovenija, znak Po{te Slovenije in nazivno vrednost A), in sicer v modri in rumeni barvi, pokon~ne in le`e~e oblike. Znamke bodo natisnjene na samolepilnem papirju, v polah po 20 kosov. Po{ta Slovenije je izdala prve osebne znamke z motivom paketa, poroke, pismono{e in rojstva, da si bodo lahko vsi zainteresirani la`je predstavljali kon~no podobo tak{nih znamk, sicer pa predvidevamo, da bo naro~anje osebnih znamk z motivi po `eljah naro~nikov omogo~eno predvidoma februarja 2007. Naro~anje osebnih po{tnih znamk bo mo`no le preko posebne spletne aplikacije na www.posta.si.

Motivi • Motifs • Motive: Pismono{a na kolesu, Rojstvo, Paket, Poroka • Postman on a Bicycle, Birth, Parcel, Wedding • Briefträger auf dem Fahrrad, Geburt, Paket, Hochzeit Oblikovanje • Designed by • Gestaltung: okvirji • Frames • Rahmen: Julija Zornik motivi • Design Area • Bildbereich Bo`o Kos, Matja` U~akar, Julija Zornik Nazivne vrednosti • Face Values • Nennwerte: A, A, A, A Velikost • Size • Format: 42 x 35 mm, 35 x 42 mm Izvedba • Printing Process and Layout • Ausführung: okvir • Frame • Rahmen: dvobarvni ofset v poli po 20 znamk • 2-colour offset in sheets of 20 stamps • 2-farbiger Offsetdruck im Bogen mit 20 Briefmarken motiv • Design Area • Bildbereich: {tiribarvni digitalni tisk • 4-colour digital print • 4-farbiger Digitaldruck Zob~anje • Perforation • Zähnung: valoviti razrez • serpentine die cut • wellenförmig geschnitten Papir • Paper • Papier: samolepilni Tullis Russel TR8PSA 100 g/m2, self-adhesive Tullis Russel TR8PSA 100g/m2, selbstklebendes Papier Tullis Russel TR8PSA 100g/m2 Tisk • Printed by • Druck: okvirji • Frames • Rahmen: Joh. Enschedé Stamps B. V., Nizozemska • the Netherlands • Niederlande motiv • Design Area • Bildbereich: Design Studio d. o. o., Maribor Datum izida • Date of Issue • Ausgabedatum: 24. januar 2007 • 24 January 2007 • 24. Januar 2007 Zaklju~ek prodaje • Last Day of Sale • Letzter Verkaufstag: 24. januar 2008 • 24 January 2008 • 24. Januar 2008 Naklada • Quantity • Auflage: 80.000 kosov vsake znamke • 80,000 stamps (each design) • 80.000 Stück von jeder Briefmarke @ig prvega dne • First Day of Issue Postmark • Ersttagsstempel: 2101 Maribor

13


K Mastercard*

K American Express

Datum:

Kundennummer:

ce U

S

O

ou t

Abonnement* U t

Andere Zahlungsmöglichkeitent - s. S. 20.

mir die Slowenische Post Informationen über ihre Produkte und Dienstleistungen zuschickt.

Mit meiner Unterschrift erteile ich meine Zustimmung zur Nutzung meiner personenbezogenen Daten für interne Zwecke der Slowenischen Post. Gleichzeitig bin ich damit einverstanden, dass

Unterschrift:

Kreditkarte mit dem Betrag meiner Bestellung zu belasten. K Dauerauftrag: Hiermit ermächtige ich die Po{ta Slovenije d.o.o., meine Kreditkarte bis auf Widerruf automatisch zu belasten, entsprechend meiner jeweiligen Bestellung.

K Einzelauftrag: Hiermit ermächtige ich die Po{ta Slovenije d.o.o., meine

Gültigkeit: _ _ / _ _

* Füllen Sie bitte auch die letzten drei Kästchen mit dem CVC/CVV-Code aus (die letzten drei Ziffern aus der Kreditkartennummer, die sich auf der Rückseite der Kreditkarte im Unterschriftsstreifen befindet)!

Kreditkart.-Nr.: *** ____ ____ ____ ____ ___

Ich zahle mit: K Visa*

Schicken Sie bitte Briefmarken als Geschenk an:

Tel.: Fax: E-mail:

Artikel Braungrüner Streifenfarn Tommasinis Nabelmiere Adriatische Riemenzunge Große Kuhschelle Krainer Primel Bertolonis Akelei Alpen-Mannstreu Gelbe Alpenrose, Sumpfgladiole Hornkraut Duft-Becherglocke Torfglanzkraut Wiesen-Blaustern Zoys-Glockenblume Frauenschuh Riesenscharte Ginster

Art.-Nr.

Datum

Artikel

3. Ersttagsbriefumschläge

Art.-Nr. Datum Artikel 94384 1. 1. 07 Slowenische Euromünzen 94389 24. 1. 07 Volkstracht aus Smlednik 94390 24. 1. 07 Ein jungvermähltes Paar 94391 24. 1. 07 Vasja Pirc Personalisierte Briefmarken 94392 24. 1. 07 Hochzeit 94393 24. 1. 07 Paket 94394 24. 1. 07 Geburt 94395 24. 1. 07 Briefträger auf dem Fahrrad

2. Sonderbriefmarken

Datum 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07

1. Dauerbriefmarken

Einzelauftrag Art.-Nr. 94371 94372 94373 94374 94375 94376 94377 94378 94379 94380 94381 94382 94383 94385 94386 94387 94388

oduct

(Adresse der zu zahlenden Person)

ate

Meine Adresse

oduct o.

x x x x

A A A A

Preis EUR

20 20 20 20

Preis EUR 1,0000 0,2000 0,2400 0,4800

Preis EUR 0,0100 0,0200 0,0500 0,1000 0,2000 0,5000 1,0000 2,0000 0,2500 0,3500 0,4800 0,7500 0,9200 A B C D

20 20 20 20

A A A A

SIT

x x x x

SIT 239,64 49,00 57,00 115,00

SIT 2,40 4,79 11,98 23,96 47,93 119,82 239,64 479,28 59,91 83,87 115,03 179,73 220,47 A B C D

O

Betrag

O

Betrag

O

Betrag

Total _________

XX

Total _________

XX

Bestellschein


Single order 1. Definitive Stamps Date 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07

Datum

Artikel

(the address of the person paying for the order)

Post/ZIP code

Fax

KMr KMrs KMiss KMs

K American Express

Product No. 94371 94372 94373 94374 94375 94376 94377 94378 94379 94380 94381 94382 94383 94385 94386 94387 94388 2. Special Stamps Product No. Date 94384 1. 1. 07 94389 24. 1. 07 94390 24. 1. 07 94391 24. 1. 07 Personalized Stamps 94392 24. 1. 07 94393 24. 1. 07 94394 24. 1. 07 94395 24. 1. 07

3. First Day Covers Product No. Date

A A A A

SIT

x x x x

SIT 2.40 4.79 11.98 23.96 47.93 119.82 239.64 479.28 59.91 83.87 115.03 179.73 220.47 A B C D

Unit Price EUR 0.0100 0.0200 0.0500 0.1000 0.2000 0.5000 1.0000 2.0000 0.2500 0.3500 0.4800 0.7500 0.9200 A B C D

20 20 20 20

Product Adulterated Spleenwort Tommasini’s Sandwort Adriatic Lizard Orchid Pasque Flower Carniolan Primrose Bertoloni Columbine Alpine Eryngo Yellow Azalea Marsh Gladiolus Dinaric Chickweed Lilyleaf Ladybells Fen Orchid Meadow Squill Zois’ Bellflower Yellow Lady’s Slipper Saw-wort Primorska Whin

A A A A

SIT 239.64 49.00 57.00 115.00

x x x x

Unit Price EUR

20 20 20 20

Product Unit Price EUR Slovene Euro Coins 1.0000 National Costume from Smlednik 0.2000 The Newlyweds (Greeting stamp) 0.2400 Vasja Pirc 0.4800 Wedding Parcel Birth Postman on a Bicycle

Product Art. Nr.

My address First name: Surname Street City Country

Phone E-mail

K Mastercard*

Post/ZIP code

Please send the stamps as a gift to First name: Surname Street City Country

I am paying by: K Visa*

Card number: *** ____ ____ ____ ____ ___ * Please, make sure that you enter the CVC code (3-digit number which appears on the back of the card on the signature panel) in the last three fields following the credit card number.

Expiry date: _ _ / _ _

amount of my order.

K I authorise ’Po{ta Slovenije d.o.o.’ to charge my credit card with the

Date:

automatic payments when funds are required.

K I authorise ’Po{ta Slovenije d.o.o.’ to use my credit card to make

Signature:

Preis EUR

By completing and signing this Order Form, I authorize Po{ta Slovenije d.o.o. to use my personal data for its internal data management purposes and I agree to Po{ta Slovenije d.o.o. sending me information about its products and services.

SIT

O

Betrag

Other methods of payment - see page 20.

O

Amount

Order Form

XX

O

Amount

Total section _________

XX

Amount

Total section _________

O


(naslov pla~nika)

DAV. [T.:

K Mastercard*

K Visa*

K American Express

K s kreditno kartico

Podpis:

ditne kartice.

Datum:

Po{ti Slovenije d.o.o. dajem enkratno pooblastilo za bremenitev moje kre-

Zapadlost: _ _ / _ _

kartice). Po{ljite nam tudi fotokopijo obeh strani kreditne kartice.

(zadnje tri {tevilke v {tevilki, ki je odtisnjena na etiketi za podpis lastnika

* Prosimo, da izpolnite tudi zadnja tri okenca, v katerih je CVC-koda

*** ____ ____ ____ ____ ___

{t. kartice:

K po povzetju

Pla~ati `elim:

@elim, da mi znamke po{ljete kot darilo na naslov:

Podatek je obvezen pri pla~ilu s kreditno kartico.

EM[O:

e-po{ta:

Tel.:

Moj naslov znamke Datum 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 1. 1. 07 Izdelek Nepravi sr{aj Tommasinijeva popkoresa Jadranska smrdljiva kukavica Velikono~nica Kranjski jegli~ Bertolonijeva orlica Alpska mo`ina Rumeni sle~ Mo~virski me~ek Dinarska smiljka Navadna obro~nica Loeselijeva grezovka Travni{ka morska ~ebulica Zoisova zvon~ica Lepi ~eveljc Raznolistna ma~ina Primorska ko{eni~ica

3. Ovitki [ifra 90057 90061

prvega dne Datum Izdelek 1. 1. 07 Slovenski evrokovanci 24. 1. 07 Ljudska no{a iz Smlednika

2. Prilo`nostne znamke [ifra Datum Izdelek 94384 1. 1. 07 Slovenski evrokovanci 94389 24. 1. 07 Ljudska no{a iz Smlednika 94390 24. 1. 07 Vo{~ilna znamka - poroka 94391 24. 1. 07 Vasja Pirc Osebne znamke 94392 24. 1. 07 Poroka 94393 24. 1. 07 Paket 94394 24. 1. 07 Rojstvo 94395 24. 1. 07 Pismono{a

1. Redne [ifra 94371 94372 94373 94374 94375 94376 94377 94378 94379 94380 94381 94382 94383 94385 94386 94387 94388

x x x x

A A A A

Cena EUR 1,7600 0,9200

20 20 20 20

Cena EUR 1,0000 0,2000 0,2400 0,4800

Cena EUR 0,0100 0,0200 0,0500 0,1000 0,2000 0,5000 1,0000 2,0000 0,2500 0,3500 0,4800 0,7500 0,9200 A B C D

x x x x

A A A A

SIT 421,77 220,47

20 20 20 20

SIT 239,64 49,00 57,00 115,00

SIT 2,40 4,79 11,98 23,96 47,93 119,82 239,64 479,28 59,91 83,87 115,03 179,73 220,47 A B C D

O

Znesek

O

Znesek

O

Znesek

Skupaj _________

XX

Skupaj _________

XX

Naro~ilnica


Datum:

O – `igosano

Opombe Navedene cene vsebujejo 20-% DDV. Davek se ne obra~una pri prodaji blaga kupcem iz dr`av ~lanic EU, ki so v svoji dr`avi zavezanci, ob predlo`itvi ID-{tevilke za DDV in ob pogoju, da je blago odposlano v drugo dr`avo ~lanico. Davek se ne obra~una pri izvozu blaga v tretje dr`ave. Cene blaga in storitev v drugi valuti so prera~unane po te~aju zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT). Izpolnjeno naro~ilnico po{ljite na naslov: Po{ta Slovenije d.o.o., Sektor za tr`enje, 2500 Maribor.

A – oznaka za vrednost po{tnine za standardno pismo v doma~em prometu, trenutno 0,2000 EUR ali 49,00 SIT B – oznaka za vrednost po{tnine za navadno pismo prvega masnega razreda v doma~em prometu, trenutno 0,2400 EUR ali 57,00 SIT C – oznaka za vrednost po{tnine za standardno pismo v mednarodnem prometu, trenutno 0,4000 EUR ali 95,00 SIT D – oznaka za vrednost po{tnine za navadno pismo prvega masnega razreda v mednarodnem prometu, trenutno 0,4500 EUR ali 107,00 SIT

XX – ne`igosano

Legenda

• Letne mape – vsebujejo vse prilo`nostne in redne znamke, izdane v dolo~enem letu, razen zve`~kov. •• Letniki znamk – vsebujejo prilo`nostne znamke, izdane v dolo~enem letu, razen zve`~kov.

Vse, ki se `elijo naro~iti na slovenske znamke za dalj{i ~as, vabimo, da se oglasijo na najbli`ji po{ti, na kateri `elijo prejemati znamke. Tam bodo sklenili pogodbo, s katero si bodo zagotovili vse slovenske znamke in celine ter druge filatelisti~ne izdelke, ki jih pripravlja Po{ta Slovenije, vse do preklica pogodbe.

Stalno naro~ilo

obvestila o svojih izdelkih in storitvah.

namene Po{te Slovenije in se strinjam, da mi Po{ta Slovenije po{ilja informacije ter

Z izpolnjeno in podpisano naro~ilnico dovoljujem uporabo osebnih podatkov v interne

Podpis: 1,7600 0,9200 0,9600 1,2500

Cena EUR 26,2894 25,0376 11,5600

Izdelek Cena EUR Mesec oblikovanja – razgled. dopisnica 0,5341 Anton A{kerc – razgled. dop. 0,5341 Sv. Elizabeta – ilustrirana dop. 0,6000

Slovenski evrokovanci Ljudska no{a iz Smlednika Vo{~ilna znamka - poroka Vasja Pirc

in tematske mape • Izdelek Letna mapa 2005 Letna mapa 2006 Mapa Evro

Datum 22. 9. 06 22. 9. 06 24. 1. 07

1. 1. 07 24. 1. 07 24. 1. 07 24. 1. 07

O

Znesek

Skupaj _________

Znesek

Skupaj _________

Znesek

Skupaj _________

XX

Skupaj _________

Znesek za pla~ilo ____________________

1,2519 EUR (300,00 SIT)

SIT Znesek 3.400,00 3.600,00 1.500,00 700,00 1.700,00 1.800,00 1.800,00 1.300,00 1.500,00 2.200,00 Skupaj _____________________ Skupaj 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ____________________

Cena EUR 14,1879 15,0225 6,2594 2,9210 7,0940 7,5113 7,5113 5,4248 6,2594 9,1804

SIT 5.500,00 5.329,59

SIT 6.300,00 6.000,00 2770,24

SIT 128,00 128,00 143,78

421,77 220,47 230,05 299,95

+ stro{ki priprave za skupaj 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. do 20,8646 EUR (5.000,00 SIT)

7. Tematski kompleti v vlo`nih kartonih [ifra Izdelek 93908 @ivalstvo 93910 [port 93911 Fosili in minerali 93912 Vo{~ilne znamke 93914 Folklora - maske 93915 Bo`i~ in novo leto 93916 Umetnost 94796 Miki Muster 90091 ^ipke 90099 Slovenija – Evropa v malem

6. Letniki prilo`nostnih znamk v vlo`nih kartonih •• {ifra Izdelek Cena EUR 94769 Letnik 2005 22,9511 90069 Letnik 2006 22,2400

5. Letne {ifra 94319 94320 90059

4. Celine [ifra 90546 90547 90068

90057 90061 90062 90063


Standing Order* Postage Stamps Sheetlets: Sheets: Miniature Sheets Booklets Postal Stationery Letters Postal Cards Aerogrammes Maximum Cards First Day Covers Year Packs Charity Stamps

Customer number:

up to 10 stamps up to 16 stamps of different design and/or values

O – cancelled

Key to Symbols Used XX – mint

XX

O

A – postage for standard domestic letter, currently EUR 0.2000 or SIT 49 B – postage for ordinary first weight step domestic letters, currently EUR 0.2400 or SIT 57 C – postage for standard international letters, currently EUR 0.4000 or SIT 95 D – postage for ordinary first weight step international letters, currently EUR 0.4500 or SIT 107 * Your Standing Order will be in force until further notice. • Year Packs bring together a whole year’s special and definitive stamps, apart from booklets. •• Year Sets contain a full set of special stamps issued during a particular year, apart from booklets. N.B. The prices for non-value indicator stamps (NVIs) stamps shall be Post of Slovenia’s standard prices in force at the time when the order was accepted. The prices of goods and services in the second currency are calculated at the exchange rate of EUR 1 = SIT 239.640. The above prices include VAT at 20%. VAT applies to non-VAT-registered EU individuals only. No VAT is charged for export orders to VAT-registered EU customers outside of the EU. EU customers who are registered for VAT must supply us with their VAT number (by fax or e-mail).

90057 90061 90062 90063

1. 1. 07 24. 1. 07 24. 1. 07 24. 1. 07

Date 22. 9. 06 22. 9. 06 24. 1. 07

Slovene Euro Coins National Costume from Smlednik The Newlyweds Vasja Pirc

1.7600 0.9200 0.9600 1.2500

421.77 220.47 230.05 299.95

O

Amount

Total section _________

XX

Amount

Total section _________

SIT 6,300.00 6,000.00 2,770.24

SIT 128.00 128.00 143.78

Unit Price EUR 26.2894 25.0376 11.5600

Amount

SIT Amount 3,400.00 3,600.00 1,500.00 700.00 1,700.00 1,800.00 1,800.00 1,300.00 1,500.00 2,200.00 Total section ____________________

Total section _________

SIT 5,500.00 5,329.59

Unit Price EUR 14.1879 15.0225 6.2594 2.9210 7.0940 7.5113 7.5113 5.4248 6.2594 9.1804

Unit Price EUR 22.9511 22.2400

Product Unit Price EUR Month of Design – picture postal card 0.5341 Anton A{kerc – picture postal card 0.5341 Saint Elizabeth – illust. postal card 0.6000

4. Postal Stationery Product No. 90546 90547 90068

Product 2005 Year Pack 2006 Year Pack Euro Presentation Folder

5. Year Packs and Presentation Folders • Product No. 94319 94320 90059

6. Year Sets on Stock Cards •• Product No. Product 94769 2005 Year Set 90069 2006 Year Set

Product Animals Sport Fossils and Minerals Greeting Stamps Folklore – Masks Christmas and New Year Art Miki Muster Laces Slovenia – Europe in miniature

7. Thematic Sets on Stock Cards Product No. 93908 93910 93911 93912 93914 93915 93916 94796 90091 90099

EUR 41.7293 (SIT 10,000)

Total (from sections 1-7) ____________________

Total to pay ____________________

+ a handling charge for total from sections 1-7 on all orders under


bis zu 10 Briefmarken bis zu 16 Briefmarken

XX

O

Beachten Sie, bitte! Die aufgeführten Preise enthalten die Mehrwertsteuer von 20 %. Einkäufe von natürlichen Personen mit Sitz in einem EU-Land unterliegen der Mehrwertsteuer. Einkäufe von Mehrwertsteuerpflichtigen aus EU-Ländern, die im Besitz einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sind, sind von der Zahlung der Mehrwertsteuer befreit, unter der Voraussetzung, dass die Einkäufe (Ware) in ein anderes EU-Land verschickt werden. Vor dem Kauf muss eine Kopie dieses Dokuments (UID) per Fax oder E-mail an uns übermittelt werden. Bei der Ausfuhr der Einkäufe (Ware) in dritte Länder (nicht EULänder) wird die Mehrwertsteuer nicht berechnet. Briefmarken ohne Wertangabe richten sich nach Posttarifen, gültig zum Zeitpunkt des Bestellungseingangs. Die Preise für Waren und Dienstleistungen sind entsprechend dem Wechselkurs berechnet (1 EUR = 239.640 SIT).

* Ihr Abonnement gilt bis auf schriftlichen Widerruf. • Jahresmappen enthalten alle Sonder- und Dauerbriefmarken, herausgegeben im betreffenden Jahr, mit Ausnahme von Heftchen. •• Jahrgänge enthalten alle Sonderbriefmarken, herausgegeben im betreffenden Jahr, mit Ausnahme von Heftchen.

Legende XX – postfrisch O – gestempelt A – Postentgelt für die Beförderung von Standardbriefen im Inlandsverkehr, gegenwärtig 0,2000 EUR oder 49 SIT. B - Postentgelt für die Beförderung gewöhnlicher Briefe I. Gewichtsklasse im Inlandsverkehr, gegenwärtig 0,2400 EUR oder 57 SIT. C - Postentgelt für die Beförderung von Standardbriefen im internationalen Postverkehr, gegenwärtig 0,4000 EUR oder 95 SIT. D - Postentgelt für die Beförderung gewöhnlicher Briefe I. Gewichtsklasse im internationalen Postverkehr, gegenwärtig 0,4500 EUR oder 107 SIT.

Briefmarken Kleinbögen: Bögen: Blocks Heftchen Postganzsachen Briefe Postkarten Aerogramme Maximumkarten FDCs Jahresmappen Zuschlagsmarken

1. 1. 07 24. 1. 07 24. 1. 07 24. 1. 07

Datum 22. 9. 06 22. 9. 06 24. 1. 07

Artikel Jahresmappe 2005 Jahresmappe 2006 Euromappe

Preis EUR 26,2894 25,0376 11.5600

Artikel Jahrgang 2005 Jahrgang 2006

Artikel Tierwelt Sport Fossilien und Mineralien Grußmarken Folklore - Masken Weihnachten und Neujahr Kunst Miki Muster Spitzen Slowenien – Europa im Kleinen

SIT 5.500,00 5.329,59

O

Betrag

Betrag

Total _________

Betrag

Total _________

XX

Total _________

Gesamtbetrag ____________________

2,0865 EUR (500,00 SIT)

SIT Betrag 3.400,00 3.600,00 1.500,00 700,00 1.700,00 1.800,00 1.800,00 1.300,00 1.500,00 2.200,00 Total _____________________ Total 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. _____________________

Preis EUR 14,1879 15,0225 6,2594 2,9210 7,0940 7,5113 7,5113 5,4248 6,2594 9,1804

Preis EUR 22,9511 22,2400

SIT 6.300,00 6.000,00 2,770.24

SIT 128,00 128,00 143,78

421,77 220,47 230,05 299,95

+ Bearbeitungskosten für 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. bei einer Bestellung unter 41,7293 EUR (10.000,00 SIT)

Art.-Nr. 93908 93910 93911 93912 93914 93915 93916 94796 90091 90099

7. Motivsammlungen in Einsteckkarten

Art.-Nr. 94769 90069

6. Sonderbriefmarken – Jahrgänge in Einsteckkarten ••

Art.-Nr. 94319 94320 90059

1,7600 0,9200 0,9600 1,2500

Artikel Preis EUR Monat des Designs – Bildpostkarte 0,5341 Anton A{kerc – Bildpostkarte 0,5341 Heilige Elisabeth – illustrierte Postkarte 0,6000

Slowenische Euromünzen Volkstracht aus Smlednik Ein jungvermähltes Paar Vasja Pirc

5. Jahres-und Geschenkmappen •

Art.-Nr. 90546 90547 90068

4. Postganzachen

90057 90061 90062 90063


20

INTERNATIONAL MONEY ORDER made payable to Po{ta Slovenije d.o.o., Slom{kov trg 10, SI-2000 Maribor, Slovenia.

uros.dobersek@posta.si tel.: + 386 2 449 22 46 fax: + 386 2 449 23 71

info@posta.si

Nadaljnje informacije • For further information, please contact • Für weitere Informationen wenden Sie sich bite an

Other methods of payment: BANK TRANSFER (for orders exceeding EUR 20 or USD 25), sent to Nova Ljubljanska banka, d. d. , Trg republike 2, 1520 Ljubljana (S.W.I.F.T. CODE: LJBASI2X), for crediting to the account of Po{ta Slovenije d.o.o., Slom{kov trg 10, SI-2000 Maribor, Slovenia; Account No.: SI56022800016990351.

darko.loncaric@posta.si tel.: + 386 2 449 22 48 fax: + 386 2 449 23 71

INTERNATIONALE POSTANWEISUNG adressiert an: Po{ta Slovenije d.o.o., Slom{kov trg 10, SI-2000 Maribor, Slovenija.

Please send the completed form along with copies of both sides of your credit card to: Po{ta Slovenije d. o. o., Sektor za tr`enje, SI-2500 Maribor, Slovenia.

All orders must be paid in advance. Your invoice will be made out in EUR. Standing orders are dispatched twice a year – in May and January – or after every stamp issue. Special stamps, illustrated and picture postal cards and FDCs can be ordered from Philatelic Service for one year from date of issue. All orders are subject to availability. A handling charge of EUR 2.0865 (SIT 500) is placed on all orders under EUR 41.7293 (SIT 10,000). No handling charge is placed on orders above EUR 41.7293 (SIT 10,000). Cash is not acceptable. You can withdraw the authorisation for automatic credit card at any time. Prices, terms of delivery and products are subject to change without notice.

Andere Zahlungsmöglichkeiten: BANKÜBERWEISUNG (Nur für Bestellungen, die den Betrag von 20 EUR bzw. 25 USD übesteigen) an Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana (S.W.I.F.T. CODE: LJBASI2X), Kontonr.: SI56022800016990351 zugunsten von: Po{ta Slovenije d.o.o., Slom{kov trg 10, SI-2000 Maribor, Slovenija.

Alle Bestellungen müssen im voraus bezahlt werden. Die Rechnung wird in EUR ausgestellt. Abo Bestellungen liefern wir zweimal jährlich, und zwar im Mai und Januar nächsten Jahres, oder nach jeder Briefmarkenausgabe. Sonderbriefmarken, FDCs, illustrierte und Bildpostkarten stehen zum Verkauf innerhalb von einem Jahr nach dem Ausgabedatum bzw. bis der Vorrat reicht. Bei Bestellungen im Wert von unter 41,7293 EUR (10.000 SIT) werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 2,0865 EUR (500 SIT) in Rechnung gestellt, bei Bestellungen im Wert von über 41,7293 EUR (10.000 SIT) werden keine Bearbeitungsgebühren berechnet. Bargeld wird nicht angenommen. Dauerauftrag für die Belastung Ihrer Kreditkarte kann jederzeit widerrufen werden. Änderungen der Preise, Lieferbedingungen und Produkte vorbehalten. Ihren ausgefüllten Bestellschein schicken Sie bitte zusammen mit der Fotokopie beider Seiten Ihrer Kreditkarte an folgende Adresse: Po{ta Slovenije d. o. o., Sektor za tr`enje, SI-2500, Maribor, Slowenien.

Stro{ki priprave za naro~ilo do 20,8646 EUR (5.000,00 SIT) so 1,2519 EUR (300,00 SIT), za naro~ila nad 20,8646 EUR (5.000,00 SIT) stro{kov priprave ne zara~unamo. Prosimo, ne po{iljajte gotovine, ker bomo tak{na naro~ila zavrnili. Naro~ila po{ljemo v 14 dneh po prejemu naro~ilnice. V primeru pla~ila s kreditno kartico bo izstavljen ra~un takoj po izvedenem pla~ilu. Pridr`ujemo si pravico do spremembe cen, pogojev naro~ila in vsebine izdelkov. Prilo`nostne po{tne znamke, ilustrirane in razgledni~ne dopisnice in OPD so na razpolago vse do zaklju~ka prodaje (eno leto od izida) oziroma do razprodaje zalog. Za redne znamke in pisma-celine ne velja ~asovna omejitev prodaje.

Terms and Conditions of Sale

Zahlungs– und Lieferbedingungen

Legenda in pogoji naro~ila


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Letnik znamk 2006

Mapa Evro * EURO Presentation Folder * Euromape Poleg Letne mape znamk 2006 smo za zbiralce, ki so med letom zamudili kak{no izdajo, pripravili tudi letnik znamk v vlo`nem kartonu. V njem so zbrane vse prilo`nostne znamke, ki so iz{le v letu 2006, razen znamk v zve`~kih. Vse izdelke lahko naro~ite s prilo`eno naro~ilnico.

Na zalogi je {e nekaj map s prvimi evrskimi znamkami. Mapo lahko naro~ite s prilo`eno naro~ilnico. We have a limited number of copies still available. Order today to secure your copy! Wichtiger Hinweis! Motivsammlung EURO (Euromape) nur noch begrenzt vorrätig. Bestellen Sie sich Ihr Exemplar noch heute!

2006 Year Set Still got gaps to fill for 2006? Our annual products can bring you up to date. In addition to the 2006 Year Pack, you can round off your special stamp annual collection with the 2006 Year Set containing all of 2006s special stamps apart from those issued in booklets. To order these two products, please use the Order Form inside this Bulletin.

Jahrgang 2006 Neben der Jahresmappe 2006 haben wir für Sie, liebe Briefmarkensammlerinnen und –sammler, auch den Jahrgang 2006 in Einsteckkarten vorbereitet. Er enthält alle Sondebriefmarken, herausgegeben im Jahr 2006, mit Ausnahme von Sonderbriefmarken, herausgegeben in Heftchen. Sichern Sie sich ein Exemplar mit beiligendem Bestellschein.

21


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Poroka Poroka je v taki ali druga~ni obliki stara skoraj toliko kot ~love{tvo. V razli~nih ~asih in krajih so jo pojmovali razli~no, danes pa ob tej besedi ve~inoma pomislimo na lepe obleke, prstane, poro~ni {opek in drugo cvetje, poro~no pogodbo, poro~ne pri~e ali botre, darila, balo, gostijo ali svatbo in vse ostalo, s ~imer so skozi stoletja na razli~nih koncih sveta zaznamovali in {e zaznamujejo ta dogodek. ^eprav lahko poroka danes pomeni nekomu tudi socialno varnost ali mo`nost za pridobitev dr`avljanstva, sem prepri~ana, da je za ve~ino mladoporo~encev {e zmeraj obred, ki si ga `elita dva, ki se ljubita. Zakaj? Tak par vidi v poroki njeno simboliko in misti~nost. Poroka jima pomeni zdru`itev, ne samo v fizi~nem, ampak tudi v duhovnem pomenu, ne samo zdru`itve enega z drugim, ampak tudi zdru`itev obeh z ne~im vi{jim, zdru`itev narave z ne~im nadnaravnim, misti~nim. Poroka duhovno obogati njuni `ivljenji, ju naredi polnej{i, hkrati pa jima simbolizira izvor `ivljenja. Po{ta Slovenije nas z izdajo posebne znamke opozarja na ~udovite trenutke na{ih `ivljenj in nam pomaga razumeti bistvo poroke. Prepri~ana sem, da bo v{e~ tako tistim, ki ta misti~ni dogodek {ele pri~akujejo, kot vsem tistim, ki jim pomeni ~udovit spomin. Sta{a Bra~i~

forming an entity higher than its individual parts. Therefore, the wedding is about more than just the union of two people — it is about the intimate sharing of two lives, enhancing each individual’s spirit and symbolizing at the same time the source of life. Post of Slovenia’s wedding stamp provides a unique way to celebrate one of life’s most treasured moments. I am confident that it will appeal both to newlyweds helping them to add an extra personal touch to their wedding invitations and to the married couples serving as a keepsake reminder of that very special day. Sta{a Bra~i~

Wedding Weddings of any kind are almost as old as mankind. Wedding ceremonies have varied widely over time and place. Today, the idea of wedding usually brings to mind images of beautiful dresses, wedding rings, bride’s bouquets and other flowers, marriage contracts, best men and bridesmaids, wedding presents, bridal trousseaus, wedding receptions and all the other things that have been and still are important elements of this event. People marry for different reasons. Still, I am convinced that for most of the newlyweds-to-be the wedding is a ceremony uniting two people in love rather than two people seeking financial security or even citizenship. For couples in love, the wedding is more than just a ceremony. It is a celebration filled with symbolism and mysticism of two lives coming together and becoming united both physically and spiritually, the whole

Vermählung Die Institution der Ehe existiert bereits seit Jahrhunderten. Da sich unsere Gesellschaft in einem allgemeinen Wandel befindet, wandelte sich im Laufe der Zeit auch die Vorstellung bzw. die Auffassung der Menschen von der Ehe. Die Vermählung im 21. Jahrhundert gibt es in verschiedensten Ausführungen.

22


Beim Wort Vermählung denken die meisten von uns an schöne Brautkleider, Eheringe, an den Brautstrauß und Blumenarrangements, an den Ehevertrag, Trauzeugen, Hochzeitsgeschenke, an die Brautausstattung, Hochzeitsfeier und andere Bräuche, so interessant und doch so unterschiedlich. Obwohl es Ehepaare gibt, die eine Ehe als eine Schutzgemeinschaft ansehen oder sie aus anderen, gar nicht romantischen Gründen schließen (z. B. um die Staatsbürgerschaft zu erwerben), bin ich fest davon überzeugt, dass die Vermählung für die meisten verliebten Brautpaare noch immer eine heiß erwünschte Zeremonie ist. Ein verliebtes Brautpaar sieht in der Vermählung und in der Hochzeitsfeier ihre Symbolik und betrachtet sie als etwas mystisches. Die Eheschließung bedeutet für das Brautpaar die ultimative Vereinigung, nicht nur im physischen sondern auch im geistigen Sinn, nicht nur miteinander, sondern auch die Vereinigung der Natur mit etwas Übernatürlichem, Mystischem. Die Ehe ist eine eher individuell begründete Lebensund Liebesgemeinschaft.

Die Slowenische Post hat die neueste Grußmarke der Vermählung gewidmet. Ich bin sicher, die Briefmarke gefällt nicht nur den Ehepaaren in spe, die es kaum erwarten können, den Bund

fürs Leben zu schließen, sondern auch den »alten« Ehepaaren, die diesen »Vertrag« bereits längst »geschlossen« haben und es bis heute nicht bereuen. Sta{a Bra~i~

Motiv• Motif• Motiv: Mladoporo~enca • The Newlyweds • Ein jungvermähltes Paar Risba in oblikovanje • Illustrator and Designer • Zeichnung und Gestaltung: Ma{a Kozjek Nazivna vrednost • Face Value • Nennwert: 0,24 EUR • 0.24 EUR • 0,24 EUR Velikost • Size • Format: srce v kvadratu velikosti 44,00 x 44,00 mm • Heart in a square of 44.00 x 44.00 mm • Herz im Quadrat von 44,00 x 44,00 mm Izvedba • Printing Process and Layout • Ausführung: {tiribarvni ofset v mali poli po 10 znamk • 4-colour offset in sheetlets of 10 stamps • 4-farbiger Offsetdruck im Kleinbogen mit 10 Briefmarken Zob~anje • Perforation • Zähnung: grebenasto • Comb • Kammzähnung Papir • Paper • Papier: Chancellor 102 g/m2 Tisk • Printed by • Druck: DELO Tiskarna d. d., Ljubljana Datum izida • Date of Issue • Ausgabedatum: 24. januar 2007 • 24 January 2007 • 24. Januar 2007 Zaklju~ek prodaje • Last Day of Sale • Letzter Verkaufstag: 24. januar 2008 • 24 January 2008 • 24. Januar 2008 Naklada • Quantity • Auflage: 120.000 znamk • 120,000 stamps • 120.000 Briefmarken @ig prvega dne • First Day of Issue Postmark • Ersttagsstempel: 2101 Maribor Ovitek prvega dne • FDC • FDC: 3/2007, 2101 Maribor

23


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Vasja Pirc (1907–1980)

Vasja Pirc (1907-1980) [ahovski velemojster in publicist se je rodil 19. decembra 1907 v Idriji. @e v otro{kih letih se je s star{i preselil v Maribor, kjer se je {olal na klasi~ni gimnaziji. Kmalu je bil najbolj{i {ahist na {oli, zmagal pa je tudi na prvenstvu Maribora. V Ljubljani in na Dunaju je {tudiral geografijo in zgodovino. Zaklju~il je {tudij geografije, potem pa se je v celoti posvetil {ahu. Na turnirju v Roga{ki Slatini je `e leta 1929 dobil naslov mednarodnega mojstra. Vasja Pirc je nastopil na 56 mednarodnih turnirjih. V letih od 1931 do 1957 je bil med najuspe{nej{imi ~lani jugoslovanske {ahovske reprezentance, s katero je sodeloval na sedmih {ahovskih olimpijadah in osvojil dve bronasti (Helsinki 1952, Amsterdam 1954) in eno zlato medaljo (Dubrovnik 1950). Naslov velemojstra mu je Svetovna {ahovska zveza FIDE podelila leta 1953, za zmago na turnirju v Lodzu, ki jo je dosegel `e leta 1938. Ko je bil na vi{ku, so ga uvr{~ali med deset najmo~nej{ih {ahistov na svetu. Bil je urednik {tevilnih {ahovskih rubrik in strokovni sodelavec mnogih tujih {ahovskih publikacij. Od leta 1934 do 1941 je urejal znamenito {ahovsko rubriko v Jutru. Po drugi svetovni vojni je pou~eval na gimnazijah v Ljubljani, bil je in{truktor pri [ahovski zvezi Slovenije, kasneje predsednik Centra za napredek {aha. Po svetu je znan kot odli~en {ahovski pisec in teoretik, predvsem slovi kot raziskovalec teorije {ahovskih otvoritev. Raziskoval in teoreti~no obdelal je sicer `e dolgo znan sistem obrambe, ki je sedaj v svetovni literaturi splo{no imenovana Pir~eva obramba. Za svoje delo je prejel dr`avno odlikovanje, Bloudkovo nagrado in priznanje [ahovske zveze Slovenije.

Slovene chess grandmaster and chess writer Vasja Pirc was born on 19 December 1907 in Idrija. As a child, he moved with his parents to Maribor, where he attended the local grammar school. He soon became the best chess player at the school and won the Maribor Chess Championship. He studied geography and history in Ljubljana and Vienna. After finishing his studies of geography, he devoted himself fully to chess. In 1929, he earned the title of International Master (IM) in the Roga{ka Slatina Chess Tournament. Vasja Pirc played in 56 international tournaments. In the period 1931-1957, he was one of the most successful members of the Yugoslav Chess Team. He competed in seven Chess Olympiads, winning two bronze medals (Helsinski 1952, Amsterdam 1954) and one gold medal (Dubrovnik 1950). In 1953 the International Chess Federation (FIDE — Fédération Internationale des Échecs) awarded him the title of grandmaster for his victory at the 1938 Lodz Tournament. In the prime of his career, he was one of the top ten players in the world. Pirc was also chess editor of a number of chess columns, the most famous of them being the column of the Jutro newspaper (1934-1941). In addition, he contributed to many international chess publications. After WWII he taught at the Ljubljana grammar schools, worked as a chess instructor for Chess Federation of Slovenia and was also president of the Chess Promotion Centre. Pirc is renowned worldwide as an excellent chess writer and theoretician. He is known for his contributions to the theory of chess openings, but is perhaps best remembered for a defensive scheme named after him — Pirc (B07) Defence. The awards he received for his work include the state decoration, the Bloudek Prize and the award of the Chess Federation of Slovenia. Mag. Bojan Bra~i~

Mag. Bojan Bra~i~

24


Vasja Pirc (1907–1980) Der Schachgroßmeister und Publizist Vasja Pirc wurde am 19. December 1907 in Idrija geboren. Schon als Kind zog er zusammen mit seinen Eltern nach Maribor, wo er das klassische Gymnasium besuchte. Bald war er der beste Schachspieler an der Schule und gewann auch die Meisterschaft in Maribor. In Ljubljana und Maribor studierte er Geographie und Geschichte. Nach abgeschlossenem Studium der Geographie widmete er sich ausschließlich dem Schach. Im Turnier in Roga{ka Slatina gewann er 1929 den dritten Platz und bekam den Titel »Internationaler Meister«. Vasja Pirc nahm an 56 internationalen Schachturnieren teil. Er vertrat sein Land (Jugoslawien) siebenmal an Schacholympiaden und war in der Zeit zwischen 1931 und 1957 einer der erfolgreichsten Schachspieler der Nationalmannschaft. In der Mannschaftswertung gewann er zwei Bronze- (Helsinki 1952 und Amsterdam 1954) und eine Goldmedaille (Dubrovnik 1950). Der Weltschachbund FIDE verlieh ihm 1953 den Titel »Großmeister« für den Sieg im Turnier in Lodz, den er im Jahr 1938 erreichte. Er lag eine Zeit lang unter den „Top 10“ Spielern der Welt. Er war Redaktor zahlreicher Schachkolumnen und Mitarbeiter zahlreicher internationaler Schachpublikationen. Zwischen 1934 und 1941 betreute er die berühmte Schachkolumne in der Zeitung Jutro. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterrichtete er an den Gymnasien in Ljubljana und war als Schachlehrer (Instruktor) beim Slowenischen Schachbund tätig.

Er ist weltweit als ausgezeichneter Schachpublizist und -theoretiker bekannt; er spezialisierte sich vor allem auf Eröffnungslehre und Eröffnungsstrategien. Er hat sich sehr gründlich mit einem Verteidigungssystem befasst, das bereits zu seiner Zeit bekannt war,

durch seine Abhandlungen jedoch in der Weltschachliteratur als die Pirc-Verteidigung bekannt wurde. Für sein Werk erhielt er eine Staatsauszeichnung, den BloudekPreis und die Auszeichnung des Slowenischen Schachbundes. Mag. Bojan Bra~i~

Motiv • Motif • Motiv: Vasja Pirc Risba in oblikovanje • Illustrator and Designer • Zeichnung und Gestaltung: Grom Arch Nazivna vrednost • Face Value • Nennwert: 0,48 EUR • 0.48 EUR • 0,48 EUR Velikost • Size • Format: 40,00 x 27,00 mm • 40.00 x 27.00 mm • 40,00 x 27,00 mm Izvedba • Printing Process and Layout • Ausführung: {tiribarvni ofset v poli po 25 znamk • 4-colour offset in sheet of 25 stamps • 4-farbiger Offsetdruck im Bogen mit 25 Briefmarken Zob~anje • Perforation • Zähnung: grebenasto • Comb • Kammzähnung Papir • Paper • Papier: 102 GSM Tisk • Printed by • Druck: Oriental Press, Bahrain Datum izida • Date of Issue • Ausgabedatum: 24. januar 2007 • 24 January 2007 • 24. Januar 2007 Zaklju~ek prodaje • Last Day of Sale • Letzter Verkaufstag: 24. januar 2008 • 24 January 2008 • 24. Januar 2008 Naklada • Quantity • Auflage: 80.000 znamk • 80,000 stamps • 80.000 Briefmarken @ig prvega dne • First Day of Issue Postmark • Ersttagsstempel: 5280 Idrija Ovitek prvega dne • FDC • FDC: 4/2007, 5280 Idrija

25


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Sveta Elizabeta

Saint Elizabeth Rodila se je 7. julija 1207 na Ogrskem, o~etu kralju Andreju II. in materi Gertrudi Andechs-Meranski. Komaj {tiriletno so jo zaro~ili s turingijskim mejnim grofom Ludvikom. Poro~ila se je leta 1221 in rodila tri otroke. Svoje `ivljenje je posvetila skrbi za revne in bolne. Po zgodnji mo`evi smrti leta 1227 je 20-letna vdova od{la v Marburg. Odslej je {e ve~ ~asa namenila molitvi in skrbi za najbolj uboge. @ivela je zelo skromno. Z lastnimi sredstvi je zgradila bolni{nico za najrevnej{e bolnike ter jim poni`no in potrpe`ljivo stregla. Nikoli se ni izmikala najni`jim opravilom. Umrla je 17. novembra 1231, stara samo 24 let. Takoj po njeni smrti so se za~eli dogajati mnogi ~ude`i. Zato je bila za svetnico razgla{ena zelo hitro, 27. maja 1235. God obhaja 17. novembra. Elizabetin stric, oglejski patriarh Bertold, je 30. aprila 1251 njej v ~ast posvetil eno prvih, ~e ne kar prvo cerkev na svetu, cerkev v Slovenj Gradcu. V njej je na glavnem oltarju Elizabetina imenitna upodobitev, delo F. M. Straussa (1674–1740). Sv. Elizabeta je najpogosteje upodobljena med bera~i, katerim deli milo{~ino, ali s ko{arico ro`. Je zavetnica Karitasa, tretjega reda sv. Fran~i{ka, dobrodelnih ustanov, pekov, bera~ev, vdov in sirot. Praznovanje 800. obletnice njenega rojstva `eli biti zahvala za vse izkazane milosti in prilo`nost, da z njenim navdihom stre`emo bolnim, osamljenim in vsem pomo~i potrebnim. Geslo praznovanja »Kruh `ivljenja, miru in dobrote« pa razkriva njeno neizmerno ljubezen in o~arljivo dr`o dobrote do najbolj ubogih ter promovira mesto Slovenj Gradec, ki je glasnik miru. Avtor pe~ata, ki je prikazan na dopisnici, je arhitekt Ivan Pengov. Pe~at je izdelal za @upnijski urad Slovenj Gradec.

Saint Elizabeth of Hungary was born on 7 July 1207. The daughter of King Andrew II of Hungary and his wife Gertrude of Andechs-Merania, she was betrothed at the age of four to Louis IV, son of Hermann I, landgrave of Thuringia. They married in 1221 and had three children. Elizabeth dedicated her life to caring for the sick and poor. After her husband’s death in 1227, the 20-yearold widow went to Marburg. There she led a simple life and spent long hours at prayer. She built a hospice for the poor and sick, to whose service she devoted the rest of her life. Elizabeth died at Marburg on 17 November 1231 at only 24 years of age. She was canonized on 27 May 1235 on account of the frequent miracles reported to have take place after her death. Her feast day is on 17 November. Elizabeth’s uncle Berthold, the Patriarch of Aquileia, dedicated to Elizabeth one of the first, if not the first church in the world, on 30 April 1251 at Slovenj Gradec. The church houses an excellent painting of St Elizabeth, which is the work of F. M. Strauss (16741740). St Elizabeth is traditionally represented among the beggars graciously giving them alms, or with a small basket of flowers. She is the patroness of the Third Order of St Francis, charitable societies, bakers, beggars, widows and orphans. The celebration of the 800 th anniversary of her birth provides, on the one hand, a way to thank St Elizabeth for all her graces, and on the other hand, an opportunity to serve — inspired by her life — the sick, lonely and all those who need help. The motto of the celebrations — “The Bread of Life, Peace and Goodness” — does not only reflect St Elizabeth’s infinite love and kindness towards the most poor, but also Slovenj Gradec’s endeavours for peace and understanding between cultures. Slovenj Gradec is the only Slovenian city to bear the name of UN Messenger of Peace. The stamp, the impression of which appears on the postal card, was designed by the architect Ivan Pengov for the Slovenj Gradec Parish Office. Peter Leskovar

Peter Leskovar

26


Heilige Elisabeth Landgräfin Elisabeth von Thüringen, geboren am 7. Juli 1207 in Ungarn, war die Tochter des ungarischen Königs Andreas II. und der Gräfin Gertrude von Andechs-Meranien. Bereits im Alter von 4 Jahren wurde sie mit Ludwig, dem Landgrafen von Thüringen, verlobt. 1221 heirateten Elisabeth und der Thüringer Landgraf und Elisabeth schenkte drei Kindern das Leben. Die Ehe, so wird übereinstimmend berichtet, soll sehr glücklich gewesen sein. Elisabeth zeichnete sich in den Jahren ihrer Ehe durch Werke der Nächstenliebe aus, sie engagierte sich für Arme und Kranke. Sehr früh, 1227, erst 20jährig, wurde sie Witwe und zog nach Marburg. Sie engagierte sich noch stärker für die Ärmsten und widmete sich sehr intensiv dem Gebet. Mit eigenen Mitteln ließ sie ein Hospital für die Ärmsten errichten und kümmerte sich als Pflegerin demütig und geduldig um die Kranken. Sie starb am 17. November 1231, erst 24 Jahre alt. Bald nach ihrem Tod stellten sich zahlreiche Wunder ein und sie wurde deshalb schon vier Jahre später, am 27. Mai 1235, heilig gesprochen. Ihr Namenstag ist der 19. November. Elisabeths Onkel, Patriarch Bertold von Aquileia (Aquileja), benannte am 30. April 1251 die Kirche in Slovenj Gradec nach ihr. Das war eine der ersten, wenn nicht sogar die erste ihr geweihte Kirche. Den Hauptaltar der Kirche schmückt das Bild von Elisabeth, ein Kunstwerk des Malers Franc Mihael Strauss (1674–1740). Elisabeth wird in der Kunst meistens inmitten von Bettlern, die sie mit Nahrung und Kleidung versorgt, oder mit einem Korb voller Blumen dargestellt. Sie ist Patronin der Caritas, des Dritten Ordens des heiligen Franziskus, der

Wohltätigkeitsvereine, der Waisen, Witwen, Notleidenden und Bäcker. Die Feier anlässlich ihres 800. Geburtstages soll unseren Dank für die vielen Beweise ihrer Gnade zeigen und uns gleichzeitig die Chance geben, uns um die Kranken, Notleidenden und Einsamen zu kümmern. Das Motto der Feier „Brot des Lebens, Friedens und der Wohltat“ zeigt

ihre grenzenlose Nächstenliebe, Barmherzigkeit gegenüber den Ärmsten und präsentiert Slovenj Gradec als eine Stadt, in der Friede verkündet wird. Der Stempel, dessen Abdruck auf der Postkarte abgebildet ist, wurde vom Architekten Ivan Pengov fürs Pfarramt Slovenj Gradec entworfen. Peter Leskovar

Motiv • Motif • Motiv: Sv. Elizabeta • Saint Elizabeth • Heilige Elisabeth Risba in oblikovanje • Illustrator and Designer • Zeichnung und Gestaltung: Meta Wraber Nazivna vrednost • Face Value • Nennwert: 0,35 EUR • 0.35 EUR • 0,35 EUR Velikost • Size • Format: 148 x 105 mm Izvedba • Printing process • Ausführung: {tiribarvni ofset; 4-colour offset; 4-farbiger Offsetdruck Papir • Paper • Papier: Claro Bulk brezlesni 200 g/m2 • Claro Bulk wood-free 200g/m2 • Claro Bulk holzfrei 200 g /m2 Tisk • Printed by • Druck: Po{tovní tiskárna cenin Praha Datum izida • Date of Issue • Ausgabedatum: 24. januar 2007 • 24 January 2007 • 24. Januar 2007 Zaklju~ek prodaje • Last Day of Sale • Letzter Verkaufstag: 24. januar 2008 • 24 January 2008 • 24. Januar 2008 Naklada • Quantity • Auflage: 4.500 kosov • 4,500 cards • 4.500 Stück @ig prvega dne • First Day of Issue Postmark • Ersttagsstempel: 2380 Slovenj Gradec

27


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Najlep{a v letu 2006 Da bi la`je pripravljali kar najbolje oblikovane znamke, nas ponovno zanima, katera od znamk, ki smo jih v Sloveniji izdali v letu 2006, vam je bila najbolj v{e~. Glasujete tako, da zapi{ete {tevilko, ki je ob vam najljub{i znamki, v kupon, objavljen na strani 30. Izpolnjen kupon, prilepljen na dopisnico, po{ljite na naslov:

1

Upo{tevali bomo vse glasovnice, ki bodo prispele na ozna~eni naslov najpozneje do 10. aprila 2007. Deset glasovalcev bomo nagradili s kompleti znamk.

3

2

4

6

5

9

12

Po{ta Slovenije d.o.o. Sektor za tr`enje Najlep{a znamka v letu 2006 SI – 2500 Maribor

7

11

10

13

8

14

28

15

16


Die schönste slowenische Briefmarke des Jahres 2006 Liebe Leserinnen und Leser, wieder einmal haben wir ein Briefmarkenjahr abgeschlossen. Es ist deswegen an der Zeit, die schönste Briefmarke des Jahres 2006 auszuwählen. Vor Ihnen befinden sich alle slowenischen Briefmarken, herausgegeben im Jahr 2006. Tragen Sie bitte Ihren Favoriten in den Kupon ein (S. 30), schneiden Sie diesen Kupon aus, kleben Sie ihn auf eine Postkarte und schicken Sie diese an folgende Adresse:

17

Po{ta Slovenije d.o.o. Sektor za tr`enje Najlep{a zanmka v letu 2006 SI — 2500 Maribor Slovenia 18

19

Unter allen Teilnehmern werden zehn Briefmarkensätze verlost. Einsendeschluss ist der 10. April 2007.

21

20

Slovenia’s 2006 Most Beautiful Stamp Don’t miss your opportunity to have your say in Slovenia’s 2006 Most Beautiful Stamp Poll. To cast your vote, simply fill in the official entry form — coupon on page 30. Affix the coupon to a postal card and send it to

22

Po{ta Slovenije d.o.o. Sektor za tr`enje Slovenia’s 2006 Most Beautiful Stamp SI — 2500 Maribor Slovenia Your entry will be placed in a draw to win one of ten sets of Slovenia’s stamps. Closing date for entries is 10 April 2007.

23

24

25

28

29

26

29

30

27

31


BILTEN

BULLETIN

64/2007

Iz{lo bo 23. marca

Coming up on 23 March 2007 Mar~evska izdaja bo nadaljevala nekaj `e znanih in dalj ~asa trajajo~ih serij. V seriji Minerali in fosili bo prikazan aragonit, ena od kristalnih oblik kalcijevega karbonata, ki ga pri nas najdemo v okolici Idrije. Kot je za to serijo obi~aj, bo izdaja v obliki male pole z desetimi znamkami. Serijo Turizem bo obogatila znamka z motivom Mangarta, 2678 m visoke gore v Julijskih Alpah, ~ez katerega vrh poteka dr`avna meja z Italijo. Motiv gore dopolnjuje plaze~a sretena, cvetica z njegovih pobo~ij. Po dolgem ~asu bo Po{ta Slovenije spet izdala serijo znamk, ki nosijo oznako WWF. Na {tirih znamkah, ki bodo iz{le skupaj v bloku in vsaka zase v polah po 10 kosov, bodo prikazani motivi z navadno veverico, ki je pri nas popolnoma zavarovana vrsta. Leto{nja skupna tema znamk EUROPA so skavti, saj praznujejo 100. obletnico ustanovitve organizacije, ki ima svoje predstavnike povsod po svetu. Znamka bo iz{la v mali poli z osmimi znamkami, vinjeto in tremi ilustriranimi robnimi polji.

March will see the continuation of our traditional series. The popular Minerals and Fossils series will continue with a stamp featuring aragonite — an orthorhombic mineral form of crystalline calcium carbonate, which can be found in Slovenia in the surroundings of the town of Idrija. In keeping with the tradition, the stamp will be issued in the sheetlet of 10 stamps. Back for a fourth year, the Tourism series features Mangart, the 2678 high mountain of the Julian Alps on the border with Italy, and the Creeping Avens — a flower growing on its slopes. Another very popular series is back again after a long time to continue the WWF theme. The four stamps issued together in a miniature sheet and individually in sheets of 10 stamps will depict different scenes featuring the red squirrel — Slovenia’s protected wildlife species. This year’s EUROPA series celebrates 100 years of scouting. The movement, which started in 1907, involves today millions of Scouts around the world. The stamp will be issued in sheetlets of eight stamps with a label and three illustrated marginal tabs.

Kupon/Coupon/Kupon • Za najlep{o v letu 2006 sem izbral/a znamko pod zaporedno {t.: _________ • 2006 Slovenia’s most beautiful stamp is the stamp No. _____ • Die schönste Briefmarke 2006 ist die Briefmarke Nr. _______

Opomba: Predstavljeni so kon~ni osnutki znamk, pri katerih pa lahko pride {e do sprememb.

Po{iljatelj / Sender / Absender: _________________________________________

Please note that the final stamp designs presented nearby are subject to change.

_________________________________________ _________________________________________

Anmerkung: Bei angekündigten Briefmarken handelt es sich um endgültige Entwürfe, bei denen noch kleinere Veränderungen möglich sind.

Dav~na {t.: __________________________

30


Neuausgaben am 23. März 2007 In der Briefmarkenserie Mineralien und Fossilien präsentieren wir den Aragonit, eine Modifikation des Kalziumkarbonats. In Slowenien kommt Aragonit in der Umgebung von Idrija vor. Die Briefmarke erscheint als Kleinbogen mit 10 Briefmarken. In der Briefmarkenserie Tourismus zeigen wir den Mangart, einen 2.678 Meter hohen Gipfel in den Julischen Alpen, der an der Grenze zwischen Slowenien und Italien liegt, und die Alpenpflanze Kriechende Nelkenwurz, die an seinen Hängen wächst. Nach einer längeren Unterbrechung erscheint wieder eine WWF-Briefmarkenserie. Auf vier Briefmarken, die zusammen im Block und einzeln in Bögen mit jé 10 Briefmarken erscheinen, präsentieren wir das Europäische Eichhörnchen. Die EUROPA-Briefmarke ist in diesem Jahr den Pfadfindern gewidmet. In diesem Jahr feiern die Pfadfinder den 100. Jahrestag der Gründung ihrer Bewegung, zu der weltweit mehr als 38 Millionen Kinder und Jugendliche in zahlreichen nationalen und internationalen Jugendverbänden gehören.

31


Znamke in evro Prepri~ani smo, da so prve znamke z nazivno vrednostjo v evrih `e v va{ih zbirkah. ^eprav smo to `e nekajkrat naredili, vas `elimo ponovno opozoriti na nekaj najva`nej{ih stvari, ki so povezane z uvedbo nove valute. • Po{ta Slovenije od 1. januarja 2007 prodaja posamezne znamke le z zapisano nazivno vrednostjo v evrih ali s ~rkovnimi oznakami. • Znamke z vrednostjo 1 tolar in 2 tolarja so 1. januarja 2007 prenehale veljati v po{tnem prometu. • Druge znamke z ozna~eno nazivno vrednostjo v tolarjih, razen tistih, katerim je veljavnost prenehala `e leta 1997, veljajo za ozna~evanje pla~ane po{tnine do 31. decembra 2007. • Vse znamke, ki imajo ozna~eno nazivno vrednost s ~rkami, so v veljavi za ozna~evanje pla~ane po{tnine. • Na po{tnih po{iljkah praviloma ni dovoljeno ozna~evanje pla~ane po{tnine z znamkami z ozna~eno nazivno vrednostjo v tolarjih in v evrih hkrati. • Znamke z ozna~eno nazivno vrednostjo v tolarjih (tudi znamke za 1 tolar in 2 tolarja) lahko zamenjate za znamke s ~rkovno oznako oziroma za znamke z nazivno vrednostjo v evrih na vseh po{tah do 28. februarja 2007, na glavnih po{tah na sede`ih poslovnih enot Po{te Slovenije pa do 31. decembra 2007. Po{ta Slovenije

The Stamps and the Euro Currency Even though we are sure that Slovenia’s first-ever euro stamps are already a part of your precious stamp collections and that most of you are already familiar with the euro changeover issues, here are once again some key issues relating to euro changeover matters with regard to the stamps: • Since 1 January 2007, the stamps on sale are either euro-denominated or NVI (non-value indicator) stamps (A- B-, C- and D-rate stamps). • Also, as of that date all one- and two-tolar stamps (which are less than one cent in value) are no longer valid as a means to pay the postage. • All other tolar-denominated stamps (except for definitives bearing the inscription PTT, whose validity expired in

BILTEN 64 2007 /

1997) remain valid for the payment of postage until 31 December 2007, when they will be withdrawn from use. • The A-, B-, C- and D-rate stamps issued prior to the euro adoption date continue to be accepted as valid payment of postage. • In the period until 31 December 2007, the use of tolar- and euro-denominated postage stamps on the same item is not allowed. • Tolar-denominated stamps (including one-and two tolar) stamps may be exchanged for the euro or NVI stamps at all postal outlets across the country until 28 February 2007. From that date on until the end of the year, the exchange will be possible only at selected major postal outlets. Po{ta Slovenije

Briefmarken und Euro Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Informationen bezüglich der Euroeinführung. • Die Slowenische Post verkauft seit dem 1. Januar 2007 Briefmarken mit Nominalen in Eurowährung oder mit Portostufen A, B, C und D. • Briefmarken mit den Nennwerten von 1 SIT und 2 SIT sind seit dem 1. Januar 2007 frankaturungültig. • Sonstige Briefmarken mit Nominalen in TolarWährung, mit Ausnahme von Briefmarken, die seit 1997 frankaturungültig sind, können bis zum 31. Dezember 2007 zum Frankieren verwendet werden. • Alle Briefmarken mit Portostufen A, B, C und D sind frankaturgültig. • Mischfrankaturen sind nicht erlaubt; Postsendungen dürfen entweder nur mit den Tolar- oder nur mit den Eurobriefmarken frankiert sein. • Briefmarken mit Nominalen in Tolar-Währung (auch Briefmarken zu 1 SIT und 2 SIT) können bis zum 28. Februar 2007 auf allen slowenischen Postämtern und bis zum 31. Dezember 2007 auf den neun größeren Postämtern in Euro- bzw. A-, B-, C- und D-Briefmarken umgetauscht werden. Po{ta Slovenije

BILTEN • BULLETIN Urednik • Editor • Redaktor Mag. Bojan Bra~i~ Oblikovanje • Design • Gestaltung Design Studio d.o.o. Prevod • Translation • Übersetzung Simona Bratu{a, Darja Fo{t Tisk • Printed by • Druck Dravska tiskarna d.o.o. ISSN 1854-2891

Izdajatelj • Published by • Herausgeber Po{ta Slovenije d.o.o. Si-2500 Maribor, Slovenija Tel.: +386 2 449 2000 www.posta.si Naklada • Quantity • Auflage 28.000 De`ela znamk • Stamp Land www.posta.si

Bilten  

Cerastium Dinaricum