Page 1

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ โครงการสํารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุด ตรวจ/จุดบริการขององคกรปกครองสวน ทองถิ่นในชวงเทศกาลสงกรานต กรณีศึกษา อบต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โดย คชษิณ สุวิชา พฤษภาคม 2554


รายงานฉบับสมบูรณ ชื่อโครงการ “สํารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นในชวงเทศกาลสงกรานต” กรณีศึกษา อบต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

(สัญญาเลขที่ ACC3 54005)

โดย

นายคชษิณ สุวิชา ศูนยสงเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน

ไดรับทุนสนับสนุนโดย โครงการศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ระยะ 3) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พฤษภาคม 2554


คานา รายงานโครงการ “สารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง เทศกาลสงกรานต์” เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ เพื่อ สารวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อค้นหาและถอดบทเรียน แนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการตั้งจุดบริการของพื้นที่กรณีศึกษา และ เพื่อศึกษาการใช้งบประมาณในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โครงการฯ มีพื้นที่กรณีศึกษา 3 จังหวัด เป็นจังหวัดที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วง เทศกาลต่างกัน และมีบริบทของการเดินทางแตกต่างกัน รวมทั้งสิ้น 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้วิธีการ ศึกษาใช้ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยการศึกษาเชิงปริมาณ สารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่ จุดตรวจ/จุดบริการ และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ/จุดบริการ ที่เป็นจุดหลัก ในการศึกษา ครั้งนี้เน้นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษารายงานโครงการ “สารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” กรณีศึกษา อบต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เนื้อหารายงาน ประกอบด้วย 3 บท คือ บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 ผลการศึกษา บทที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะ คณะผู้ศึกษาฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ผู้นา อปพร. ในเขต อบต. ทต. สถานีตารวจ สถานีอนามัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณหมอสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คุณหมอธนพงศ์ จินวงษ์ และ นักวิชาการศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มิได้เอ่ยนาม ที่ทั้งให้ความ ร่วมมือในการเก็บมูลเป็นอย่างดี รวมทั้งให้ข้อแนะนาในแง่มุมในการศึกษา

คชษิณ สุวิชา และคณะ พ.ศ. 2554


สารบัญเนื้อหา คานา บทที่1 บทนา 1.1 ความเป็นมา 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ประเด็นในการศึกษา/สารวจ 1.4 วิธีการในการศึกษา 1.5 ขอบเขตการดาเนินการ 1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.7 ระยะเวลาในการดาเนินการ 1.8 แผนการดาเนินงาน บทที่ 2 ผลการศึกษา ส่วนที่1 การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องแวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการในพื้นที่ ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดบริการของ อปท. ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดบริการ บทที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 3.1 สรุปภาพรวมผลการศึกษา 3.2. ข้อเสนอแนะ ภาคผนวก ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรม

ก 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5

11 13 17 17 20 21 22 35 37


สารบัญภาพ ภาพที่ 1 กระบวนการเตรียมจุดตรวจ และจุดบริการ ภาพที่ 2 สภาพจุดบริการและการจราจร ภาพที่ 3 ป้ายรณรงค์ในจุดบริการ ภาพที่ 4 เจ้าหน้าที่และสวัสดิการในจุดบริการ ภาพที่ 5 พฤติกรรมเสี่ยง ภาพที่ 6 จุดบริการตารวจทางหลวง จ.ชัยภูมิ

6 7 8 9 10 12


1

บทที่ 1 บทนา 1.1 ความเป็นมา ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนของ ประชาชนสูง เพื่อเดินทางกลับ ภูมิลาเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดประกอบกับในวันหยุดช่ว ง เทศกาลสาคัญ ๆ ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้ างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็น จานวนมาก เพื่อเป็นการลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ จึงจัดทาโครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงแม้ว่าในเขตพื้นที่ ตาบลจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีถนนสายหลักก็ตาม โดยทั่วไป กิจกรรมที่เกิดขึ้นในจุดบริการ ได้แก่ การ ให้ความ สะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา เช่น การแนะนาเส้นทาง ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อ ประชาชนประสบอุบัติเหตุ การให้บริหารน้าดื่ม/กาแฟ ให้ผู้ประจาการในจุดบริการสอดส่องดูแลตักเตือน บุคคลกลุ่มเสี่ยง (เมาสุรา, ขับขี่รถไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย) ไม่ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ หวาดเสียวเป็นอันตราย และ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่จากสถิติอุบัติเหตุจราจรที่ผ่านมา ยังไม่เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงผลสาเร็จจากการตั้งจุด บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่กิจกรรมหลักในการใช้งบประมาณเรื่องความปลอดภัยทาง ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆมักมีโครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เป็นกิจกรรมหลักๆที่อยู่ในแผน ในการสารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาล สงกรานต์เป็นวิธีการที่ทาให้เห็นภาพสะท้อนจากพื้นที่กรณีศึกษาในการตั้งจุดบริการ สามารถนามาใช้ประกอบ ในการประเมินความคุ้มค่าในการตั้งด่านและหากมีกรณีศึกษาที่ดี อาจเป็นแนวทางในการให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีแนวทางในการตั้งจุดบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ 2. เพื่อสารวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรณีศึกษา 3. เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนแนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี 4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการตั้งจุดบริการของพื้นที่กรณีศึกษา 5. เพื่อศึกษาการใช้งบประมาณในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น


2

1.3 ประเด็นในการศึกษา/สารวจ มีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในแต่ละพื้นที่กรณีศึกษา การศึกษาเชิงคุณภาพ 1. การศึกษาการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องแวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการใน พื้นที่ 2. การสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจาจุดบริการ 3. การสังเกตการณ์ตั้งจุดบริการอื่นๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่ เช่นจุดบริการของตารวจ ของจังหวัด หรือ ของหน่วยงานอื่นๆตามถนนเส้นทางต่างๆ 4. การศึกษาหลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ การศึกษาเชิงปริมาณ 1. การสารวจปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุดบริการ 2. การสารวจพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดบริการที่ทาการสารวจ 1.4 วิธีการในการศึกษา การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการใช้แบบสอบถามผู้ปฏิบัติงาน การศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบสารวจ ในการบันทึกข้อมูล ปริมาณรถที่ผ่านและเข้าใช้บริการที่จุด บริการและการสารวจพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดบริการที่ทาการสารวจ 1.5 ขอบเขตการดาเนินการ ขอบเขตเชิงเนื้อหา  การศึกษาหลักเกณฑ์การตั้งจุดบริการ ของจังหวัด/อปท. ในพื้นที่กรณีศึกษา  ส่งทีมลงสารวจการตั้งจุดบริการ ตามเส้นทางต่างๆ ในจังหวัดกรณีศึกษา  ส่งทีมเก็บข้อมูลลงเก็บข้อมูลตามจุดบริการ ทั้งเชิงปริมาณ (งบประมาณ จานวนรถในแต่ละช่วงเวลา อุ บั ติ เ หตุ พฤติ ก รรมเสี่ ย ง) และเชิ ง คุ ณ ภาพ (กิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจุ ด บริ ก าร การบริ ก าร ผู้ใช้บริการ) o จุดบริการตามคาสั่งของจังหวัด o จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เส้นทางหลักที่ผ่านพื้นที่ของ อบต.


3

 ด่านในชุมชน ขอบเขตเชิงพื้นที่ ในการศึกษา ต้องการการสุ่มพื้นที่ที่มีการเดินทางหนาแน่น จึงมีการสุ่มเลือกพื้นที่ดาเนินการในภาค อีสาน โดยเลือกจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและมีบริบทในการเดินทางผ่านตัวจังหวัดแตกต่างกัน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่กรณีศึกษา 3 จังหวัด เป็นจังหวัดที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลต่างกัน และมีบริบทของการเดินทางแตกต่างกัน รวมทั้งสิ้น 7 อปท. จังหวัด บริบทการเดินทาง พื้นที่ นครราชสีมา ตาบลที่ติดถนนสายหลัก 1. เทศบาลตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง ตาบลที่ติดถนนสายหลัก 2. องค์การบริหารตาบลนากลาง อาเภอสูงเนิน ตาบลที่ติดกับถนนสายรอง 3. เทศบาลตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย ขอนแก่น ตาบลที่ห่างจากถนนสายหลัก 4. องค์การบริหารตาบลคาม่วง อาเภอเขาสวนกวาง ตาบลที่ติดกับถนนสายรอง 5. องค์การบริหารตาบลเขาสวนกวาง อาเภอเขาสวนกวาง 6. องค์การบริหารตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี ชัยภูมิ ตาบลที่ติดถนนสายรอง 7. องค์การบริหารตาบลโพนทอง อาเภอเมือง ตาบลที่อยู่ห่างจากถนนสายหลัก 8. องค์การบริหารตาบลกะฮาด อาเภอเนินสง่า 1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. หลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการและแนวทางการปรับปรุงจาก ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและบทเรียนแนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี 2. ข้อมูลพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่กรณีศึกษาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3. ข้อมูลการใช้งบประมาณในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1.7 ระยะเวลาในการดาเนินการ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2554 1.8 แผนการดาเนินงาน


4

กิจกรรม เวลาการดาเนินการ 1. การประชุมวางแผนการดาเนินงานวิจัย การคัดเลือกพื้นที่ 1 เมษายน 2554 และ ออกแบบประเด็นคาถามในการเก็บข้อมูลเชิง ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 2. การติดต่อประสานงานและรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ 2-4 เมษายน 2554 3. จัดประชุมออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ 5 เมษายน 2554 4. การประชุมชี้แจงทีมงานเก็บข้อมูลและการออก Pretest เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 5. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน อบต. เป้าหมาย 8 อบต. และ การสารวจพฤติกรรมการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล 6. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ 7. การเขียนรายงานการศึกษาของกรณีศึกษา 8. การเขียนรายงานภาพรวม 9. การนาเสนอผลกับ ศวปถ.

6 เมษายน 2554 12-18 เมษายน 2554 19-25 เมษายน 2554 25-30 เมษายน 2554 1– 8 พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2554


5

บทที่ 2 ผลการศึกษา ผลการศึกษาโครงการ “สารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์” แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่1 การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องแวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดบริการในพื้นที่ 1.1 บริบทพื้นที่ศึกษา ตาบลโพนทองแต่เดิมขึ้นอยู่กับตาบลกุดตุ้มแต่ได้แยกออกประมาณ 100 ปีเศษ ตั้งแต่สมัยก่อน นั้น ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาอยู่บริเวณนั้นเป็นเนินราษฎร ได้ประกอบ อาชีพ หล่ อทองขาย ต่อมา ราษฎรได้อพยพเข้ามาเรื่อยๆ และได้ตั้งชื่อว่าโพนทอง ปัจจุบันมี 12 หมู่บ้าน อาณาเขตตาบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จานวนประชากรในเขต อบต. 6,413 คน และจานวนหลังคาเรือน 1,616 หลังคาเรือน ประชากร ส่วนใหญ่ ประกอบ อาชีพหลัก ทานา ทาสวน ทาไร่ อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน 1.2 ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ได้ทาการตั้งจุดบริการเริ่มจากที่มีอบต. เป็นต้นมา โดยมีการตั้งจุดตรวจ จุ ดบริการขึ้นตามหมู่บ้าน บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน โดยในช่ว ง สงกรานต์ปี 2554 ทางตาบลโพนทองได้จัดตั้งจุดตรวจ/ จุดบริการทั้งหมด 11 จุด โดยกระจายจุดตรวจ /จุด บริ การทั่ว ตาบลโพนทอง ซึ่งผลที่เกิดขึ้น พบว่า ปีนี้ตาบลโพนทองไม่มีอุบัติเหตุที่ทาให้ เสี ยชีวิต จากช่ว ง สงกรานต์ที่ผ่านมาของปีที่แล้วก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงจนส่งผลทาให้เสียชีวิตเช่นกัน ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ การเมาแล้วขับ และส่ วนใหญ่จะ เกิดขึ้นทางถนนสายหลัก ถนนเลี่ยงเมือง แต่ในเขตพื้นที่ตาบลโพนทองมีอุบัติเหตุที่ส่งผลทาให้เกิดการบาดเจ็บ สาหรับการเสียชีวิตยังไม่พบ ในช่วงเทศการสงกรานต์ผู้นาหมู่บ้านได้แจ้งให้ลูกบ้านทราบถึงจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกินอุบัติเหตุ ในอนาคต ทางอบต.จะจัดการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง คือ การที่นาต้นกล้วยมาปลูกเพื่อที่จะลดการกระแทกในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุต้นกล้วยที่ปลุกไว้สามารถนากล้วยขาย หรือนาไปรับประทานได้


6

1.3.กระบวนการเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ก่อนที่จะมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในแต่ละหมู่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการเรียก ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปพร. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. ทาข้อตกลง เรื่องค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร และคัดเลือกจุดตรวจ/จุดบริการ หลักจากการประชุมเสร็จแล้ว แต่หมู่บ้านก็จะ ประสานงานผ่ า นทางหอกระจายข่ า วในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การตั้ ง จุ ด ตรวจให้ อ อกมาช่ ว ยกั น ดู แ ล และได้ งบประมาณเข้ามาสนับสนุน จุตรวจและ 2,000 บาท ตลอดเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งหมดตาบลโพนทางจ่าย ค่าตั้งจุดตรวจ/จุกบริการ 42,000 บาท และได้รับการสนับสนุนเรื่องป้ายรณรงค์จาก สสส.เป็นประจาทุกปี

ภาพที่ 1 กระบวนการเตรียมจุดตรวจ และจุดบริการ จุดบริการแต่ละครั้งทางตาบลได้ทาการคัดเลือก มีคาสั่งจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ อปพร. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. ให้เข้ามาประจาอยู่ที่จุดตรวจ/จุดบริการ โดยที่ ออกมาช่วยกันเข้าเวรแบบจิตอาสา จุดบริการของแต่ละหมู่บ้าน ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก อบต. เช่น กรวยสะท้อนแสง เสื้อสะท้อน แสง และไฟกระพริบ สาหรับทางตาบลโพนทองยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามามีส่วนร่วม เพราะว่า เป็นพื้นที่ติดต่อ กับถนนสายหลัก มีจุดบริการ/จุดบริการอยู่ตลอดเส้นทาง เมื่อเกิดเหตุก็สามารถติดต่อช่วยเหลือกันได้ จึงทาให้ ไม่จาเป็นต้องมีการบริการซ่อมรถ และแพทย์ประจาจุดตรวจ จุดบริการได้รับการสนับสนุน เช่น การนาอาหารออกมาให้ผู้ที่มาประจาจุดตรวจ/จุดบริการเวลาขับรถ ผ่านไป-มา ช่วยสมทบทุน และออกมานั่งเป็นเพื่อนในเวลากลางคืนร่วมกับผู้ที่เข้าเวร โดยที่ไม่ได้เป็นผู้นาหรือ สมาชิกในจุดตรวจ/จุดบริการก็ตาม


7

1.4 รูปแบบการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ กิจกรรมในการจุดบริการ เน้นไปในเรื่องการบริการติดต่อสอบถามเส้นทาง เพราะอปพร.ไม่สามารถที่ จะโบกรถให้หยุดตรวจได้ บริเวณสภาพแวดล้อมโดยรอบ จากการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็นการตั้งจุดบริการในรูปแบบที่กระจายตัวอยู่รอบตาบล โดยพื้นที่ทั้งหมดของตาบลโพนทองที่ ใช้ในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ มีทั้งหมด 11 จุด แต่ละจุดได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มผู้นาชุมชน การคัดเลือก จุดโดยส่วนมาก มีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการตรงถนนเข้าหมู่บ้าน ถ้าหมู่บ้านไหนมีเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลาย เส้นทางก็จัดจุดตรวจ/จุดบริการประจาให้ครบทุกจุด เช่น หมู่บ้านหนองหญ้ารังกา ที่มีทั้งหมด 3 หมู่บ้านก็ได้ ตั้งจุดบริการทั้ง 3 หมู่บ้าน เพราะมีถนนเข้าหมู่บ้าน 3 เส้นทางที่มาจดกันที่หมู่ที่ 10 อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ หมู่บ้านโพนทอง ที่มีหมู่บ้านทั้งหมด 3 หมู่เหมือนกัน แต่มีถนนเข้าหมู่บ้านเพียงสองเส้นทาง ได้ทาการตั้งจุด ตรวจ/บริการ เพียง 2 จุดแต่ สาหรับการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของตาบลโพนทองที่อยู่บนถนนสายหลักนั้น มี จุดตรวจ/จุดบริการ เพียง 2 จุด คือ หมู่ที่ 1,2 โดยที่หมู่ที่ 2 เป็นจุดบริการที่เห็นได้ชัดเจน เพราะตั้งอยู่ตก บริเวณสี่แยก มีเต้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เป็นพื้นที่ทางเข้าหมู่บ้านโพนทอง ประชาชนที่สัญจรไปมา สามารถมองเห็นได้อย่างสะดวก ส่วนจุดตรวจ /จุดบริการหมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ถนนเข้าหมู่บ้านเช่นเดียวกัน แต่เป็นจุด ที่เกิดมุมอับ คนที่สัญจรไป-มา ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นจุดตรวจ/จุดบริการแห่งนี้ สาหรับหมู่อื่นๆ เป็นจุดที่เห็น ได้ชัด เพราะตั้งอยู่บริเวณถนนเข้าหมู่บ้านเช่นเดียวกัน ลักษณะการสัญจร บริเวณหน้าจุดตรวจ/จุดบริการ หมู่ที่ 2 เป็นจุด ที่ตั้งติดกับถนนใหญ่ การสัญจร ของรถยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความหนาแน่นมากตอนช่วงกลางวัน แต่ตอนกลางคืนมีการสัญจรปาน กลาง สาหรับจุดตรวจ/จุดบริการอีก 11 จุดมีการสัญจรที่เป็นปกติ เพราะไม่ได้ตั้งจุดบริการ/จุดตรวจติดกับ ถนนเส้นใหญ่ แต่เป็นที่สังเกตเห็นได้ว่า หมู่ ที่ 10 ในช่วงกลางวันการสัญจรของรถที่ผ่านบริเวณจุดตรวจ/จุด บริการมีมากเท่าที่ควร ถึงแม้จะไม่ได้ตั้งจุดจุดตรวจ/จุดบริการติดกับถนนใหญ่ก็ตาม

ภาพที่ 2 สภาพจุดบริการและการจราจร


8

ในบริเวณพื้น ที่ใกล้ จุ ดตรวจ/จุ ดบริการแต่ล ะจุดของตาบลโพนทอง โดยส่ว นมากแล้ ว จะมาป้าย รณรงค์ที่ได้รับการสนับสนุนกับ สสส. ได้แก่ ป้ายรณรงค์เมาไม่ขับ และป้ายรณรงค์อื่นๆ เพราะทางตาบลโพน ทองได้รับการสนับสนุนกับ สสส. อย่างเต็มที่ โดยส่วนมากแล้วป้ายรณรงค์จะแจกจ่ายให้จุดตรวจ/จุดบริการ ทุกจุดทั่วตาบลโพนทอง แต่เป็นที่สังเกตว่า นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลโพนทอง พูดว่า “ในปีนี้ป้ายที่เรา ได้มานั้นมีน้อย ค่อนข้างน้อยกว่าปีที่แล้ว สาหรับปีหน้าหรือเทศกาลสาคัญต่อไปจะต้องจัดเตรียมให้เกิดความ พร้อมมากกว่านี้”

ภาพที่ 3 ป้ายรณรงค์ในจุดบริการ การจัดสถานที่จุดตรวจ/จุดบริการ แต่ละหมู่บ้านในตาบลโทนทอง จะจัดพื้นที่ๆตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เดิม สาหรับบางพื้นที่ใช้ศาลาริมทางเป็นจุดตรวจ/จุดบริการ เพราะอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน แต่บางพื้นที่ก็ใช้ เต้นที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ทาเป็นจุดตรวจ/จุดบริการขึ้นมาใหม่ เช่น หมู่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 10 รวมถึงบ้านนางเม้งหมู่ที่ 5 ส่วนหมู่บ้านที่ใช้ทั้งศาลาริม และเต้นทาเป็นจุดบริการ /จุดตรวจ ได้แก่หมู่บ้าน โพนทอง หมู่ที่ 2 และหนองหญ้ารัง หมู่ที่ 4 โดยส่วนมากแล้วกิจกรรมในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เน้นใน เรื่องการบริการติดต่อสอบถามเส้นทางเป็นหลัก 1.5 การจัดการภายในจุดตรวจ/จุดบริการ บุคลากรในจุดตรวจ/จุดบริการ โดยหลักแล้ว ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. สอบต. อสม. จากที่กล่าวมาในตาบลโพนทองไม่มีการแบ่งเวรการเข้ายามใครจะเข้ามาก็ได้ บางวันเห็ น ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านก็ออกมาอยู่ที่จุดตรวจ/จุดบริการ เช่นเดี ยวกัน โดยที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน คือ บ้าน สร้างแว้ หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เล็กแต่กับมีคนออกมาเล่นที่จุดตรวจ/บริการเยอะมาก แต่ละจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่ตาบลโพนทอง ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน หรือไม่แบ่ง หน้าที่เลยก็ว่าได้ เพราะโดยมากแล้วคนที่บ ริหารเงิน 2,000 บาทจะเป็นแกนนาหลักในการเข้าเวร แต่ไม่ได้ เป็นเช่นนี้เสมอไป เพราะบางวันคนที่บริหารเงินไม่ออกมาเข้าเวนก็มี


9

ในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการตาบลโพนทอง ไม่มีการจัดตั้งเวรยามในการดูแล และไม่ได้จากัดจานวน คนที่เข้ามาประจาอยู่ที่จุดตรวจ/จุดบริการ โดยที่เน้นการเอาใจใส่ของคนในชุมชนใครอยากออกมาเข้าเวรอยู่ที่ จุดตรวจ/จุดบริการก็สามารถออกมาได้ เพราะถ้าจากัดจานวนคน หรือตั้งเวรยามแล้วก็จะทาให้เกิดปัญหาดังที่ ได้กล่าวมา คือ คนที่มาก็มาคนที่ไม่มาก็ไม่มาเข้าเวรทาให้ทุกคนพากันไม่มาเข้าประจาอยู่ที่จุดตรวจ สวัสดิการในจุดตรวจ/จุดบริการมีอะไรบ้าง จุดตรวจ/จุดบริการของตาบลโพนทอง มีทั้งหมด 11 จุด แต่ละจุดได้รับเงินค่าอาหาร จุดละ 2,000 บาท โดยส่วยมากแล้วคนที่ถือเงินหรือจัดการเกี่ยวกับเงินเป็นผู้นา หมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. กานันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และให้จัดการเรื่องค่าอาหารในแต่ละวันเอาเอง โดยที่ ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน แต่เงิน 2,000 บาทจะต้องพอสาหรับ 7 วันอันตราย ส่วนเงินงบประมาณปีที่แล้ว ได้เพียงจุดตรวจ/จุดบริการละ 1,000 บาท ยังพอสาหรับค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ที่สาคัญที่ใช้ในจุดตรวจ/จุดบริการ จากที่สังเกตเห็น มีหมู่ที่ 2 บ้านโพนทอง มีอุปกรณ์ เช่น กรวยสะท้อนแสง สัญญาณไฟกระพริบ เสื้อสะท้อนแสง และยาสามัญประจาบ้าน และหมู่ที่ 10 หนองหญ้า รังกา ที่มีกรวยสะท้อนแสง สาหรับหมู่บ้านที่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้

ภาพที่ 5 เจ้าหน้าที่และสวัสดิการในจุดบริการ 1.6 ศักยภาพ ของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน ที่ผ่านมาได้รับการฝึกอบรมการเข้าค่าย โดยทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ได้จัดส่งให้ไปเข้า ร่วมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้รับเสื้อเป็น อปพร. ซึ่งเป็นการอบรมเสริมศักยภาพ และการ อบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงเมื่อเวลาที่เกิดไฟไหม้ รวมถึงเคยอบรมเกี่ยวกับการโบกรถ การใช้กระบอง การ ดับเพลิง และกฎจราจร จากที่ได้เข้าอบรมเสริมศักยภาพ ทาให้ได้ความรู้เกี่ยวกับ จราจร เช่น การโบกรถเข้าออก การหยุดรถ ที่ถูกวิธี การอ่านป้ายจราจร และการบอกเส้นทาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง


10

1.7 ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในจุดตรวจ/จุดบริการ พฤติกรรมเสี่ ยง ความไม่ป ลอดภัยบนท้องถนน จากที่สั งเกตเห็ นในช่วงสงกรานต์ เป็นเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ - การที่คนไม่สวมหมวกนิรภัยเวลาที่ขับขี่รถจักรยายนต์ - ซ้อนรถจักยานยนต์เกินที่กฎหมายกาหนด - คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ - วัยรุ่นขับรถโดยประมาท - บรรทุกของเต็มตัวรถ โดยที่ไม่มีสายรัดให้แน่นหนา - บรรทุกคนบนหลังรถ และเล่นน้าอยู่ที่หลังรถขณะรถกาลังวิ่ง - ดื่มสุราหลังกระบะรถ และเต้นอย่างคึกคะนอง - เล่นน้าบนรถสิบล้อ โดยที่บรรทุกโต๊ะจีนเต็มคันรถ - จัดกลุ่มเล่นน้าข้างถนน โดยที่โบกให้รถที่ผ่านไป ผ่านมาจอด จนทาให้เกิดอุบัติเหตุ - ออกไปสาดน้ากลางถนนใหญ่ วิธีจัดการกับ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ไม่สวมหมวก และผู้ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย โดยทางตรวจแต่ละจุดของ ตาบลโพนทอง ไม่มีหน้าที่ ที่จะตรวจสิ่งที่กล่าวมาเพราะว่า ไม่ได้เป็นตารวจ และประชาชนที่สัญจรไปมา ไม่ให้ ความร่วมมือ แต่ถ้าเป็นจุดบริการอยู่ทางเข้าชุมชน ก็จะตักเตือนลูกหลานของตนเองในเวลาที่เมาแล้วขับ และ ถ้าใครเมามาก็จะให้นอนพักก่อนที่จะขับรถไปที่อื่น โดยส่วนมากแล้วด้านตามชนบทจะมีบทบาทในเรื่องนี้ มากกว่าจุดบริการที่อยู่ในพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง แต่จะไม่มีการจับ หรือปรับแต่อย่างใด

ภาพที่ 5 พฤติกรรมเสี่ยง


11

1.8 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละจุดตรวจ/จุดบริการประจาหมู่บ้าน มีการประสานงานกันโดยใช้วิทยุสื่อสาร และประสานงาน กับจุดตรวจ/จุดบริการหลักที่อยู่ถนนเส้นบายพาส รวมทั้งมีการประสานงานกับ ศูนย์ EMS ของตาบลโพนทอง โดยใช้วิทยุสื่อสาร และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการประสานงานกับโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ โดยที่ใช้หมายเลข 1669 เป็นหมายเลขหลักใน การประสานงานถ้าเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ การสนับสนุนของชุมชนในเรื่องสวัสดิการทางตาบลโพนทองมีความโดดเด่นมาก เพราะการตั้งจุด ตรวจ/จุดบริการชุมชน แต่ละชุมชนไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง โดยเน้นเรื่องจิตอาสา ผู้นาชุมชนทาเป็น ตัวอย่าง จากที่ได้สังเกตเห็น คือ การสนับสนุนเรื่องอาหารให้แก่คนที่เข้าเวร เช่น ในช่วงสงกรานต์จะมีงานบุญ อยู่ในชุมชน ก็จะนาอาหารจากงานบุญมาให้รับประทาน และคนที่สัญจรไปมา จะนาอาหาร เครื่องดื่มมาให้ รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเด่นชัด คือเรื่องการเอาแรงกัน โดยที่เห็นได้จาก หมู่บ้านสร้างแว้ เป็นชุมชนที่มี ขนายเล็กมาก ประมาณ 30-50 หลั งคาเรือน แต่การออกมาเข้าเวรช่วยกันในช่วงกลางคืนเยอะมาก และ ออกมาพูดคุยกันอย่างรื่นเริง ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และอบต. 2.1. หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ อบต. สาเหตุที่ทางตาบลโพนทองมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการคือ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยของ ผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อที่จะทาให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ลดน้อยลง รวมถึง ช่วยบริการประชาชนที่ผ่านไป-มา คือ การบริการติดต่อสอบถามเส้นทาง การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการช่วงเทศกาลของตาบลโพนทองได้บรรจุขึ้นเป็นข้อ บัญญัติของทางตาบล โดยที่ได้รับคาสั่งมาจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับคาสั่งจากทางอาเภอเมืองชัยภูมิ แต่ทางตาบลโพนทอง มองการตั้งจุดตรวจ/จุดจุดบริการบริการว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ถึงจะไม่มีคาส่งก็ต้องมีการตั้งจุดตรวจ/ จุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือช่วงเทศกาลอื่นเช่นเดียวกัน ในปี2554 ทางตาบลได้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขึ้นทั้งหมด 11 จุด ได้ทาการประชุมถึงเรื่องพื้นที่ จะตั้งที่เดิมหรือทาการเปลี่ยนพื้นที่ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการใหม่ โดยที่ให้ผู้นาหมู่บ้านและสมาชิกคัดเลือกจุด ตรวจเพราะคนในพื้นที่จะรู้ว่าควรจะตั้งที่จุดไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ หมู่ที่ 1 ตั้ง 1 จุด หมู่ที่ 2 ตั้ง 1 จุด หมู่ที่ 7,12 ตั้ง 1 จุด หมู่ที่ 10,9 ,4 ตั้ง 3 จุด หมู่ที่ 3,11 ตั้ง 2 จุด


12

-

หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8

ตัง้ ตัง้ ตั้ง

1 จุด 1 จุด 1 จุด

2.2. จุดตรวจ/จุดบริการอื่นๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่ ในส่วนที่เป็นการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของตารวจทางหลวง จ.ชัยภูมิ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะ เป็นจุดที่คอยให้การบริการเพียงอย่างเดียว จะไม่เน้นการตรวจ หรือปรับใดๆ ทั้งสิ้น ที่มาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการสี่แยกโรงต้ม ของกรมทางหลวง โดยหลักแล้วการตั้งจุดตรวจของ ตารวจทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ เป็นการตั้งเพื่อสกัดจับสิ่งเสพย์ติด เพราะบริเวณพื้นที่สี่แยก บางครั้งมีการนายา เสพติดผ่านทางนี้ จึงทาให้มีความจาเป็นต้องมีการสกัดจับ สาหรับจุดตรวจ/จุดบริการของตารวจทางหลวงเป็น จุดที่ตั้งชั่วคราว สาเหตุที่ตั้งชั่ว คราว เพราะยังมีบริเวณที่แคบและพึ่งมีการ ตั้งศูนย์ในช่วงแรก แต่เป็นที่ สังเกตเห็นว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือช่วง 7 วันอันตราย จะเป็นการตั้งเพื่อเป็นบริการประชาชน ผู้ใช้ถนน ไม่ได้มีการตรวจจับความเร็ว สิ่งเสพย์ติด หรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่ในทางกับกันตารวจทางหลวง จังหวัดชัยภูมิเน้นการให้บริการ สาหรับการตั้งจุดตรวจในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ หรือ 7 วันอันตราย จะไม่จับโดยเด็ดขาด เพราะ ช่วงสงกรานต์ประชาชนจะเล่นน้า และรถบนท้องถนนเยอะ ถ้ามาตรวจจับสิ่งต่างๆก็จะทาให้เกิดการจราจร ติดขัดในช่วงสี่แยกโรงต้มได้ โดยที่การตั้งจุดบริการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา

ภาพที่ 6 จุดบริการตารวจทางหลวง จ.ชัยภูมิ แหล่ ง งบประมาณ และแหล่ ง เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น ทางกรมต ารวจทางหลวงจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ได้ รั บ งบประมาณจากส่วนกลางเพียงที่เดียว คือ เงินที่ได้มาจากผู้นาหน่วยงานกรมตารวจทางหลวงของจังหวัดชัยภูมิ และ ถ้าไม่มีหรือไม่พอก็ต้องได้ช่วยเหลือหน่วยของตนเองไปก่อน


13

จุดตรวจ/จุดบริการของตารวจทางหลวงในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีบทบาทหน้าที่เพียงเพื่อ จัดบริการ ประชาชนที่ต้องเดินทางไปที่ต่างๆ เช่น การถามเส้นทาง การบริการเรื่องน้าดื่ม อาหาร หรือเป็นที่พักให้คนที่ เดินทางที่มีอาการง่วงนอน แต่หลังสงกรานต์ไปแล้วก็จะตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ กิจกรรมที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ หลังจากที่ช่วง สงกรานต์เสร็จแล้ว ตารวจทางหลวงจะส่งหน่วยสังเกต ออกสังเกตพฤติกรรมของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน โดย ที่จะส่งสายตรวจออกไปสุ่มตรวจในพื้นที่ต่างๆ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทางตารวจทางหลวงได้ทาการประสานความร่วมมือกับ แขวงการ ทางในการตั้งจุดบริการซึ่งมาการช่วยเหลือกันในแต่ละด้าน เช่น แขวงการทางจะทาหน้าที่บอกเส้นทาง และ การบริการทางด้านการซ่อมรถ อานวยความสะดวกต่าง เป็นต้น อบต.โพนทองได้เข้ามามีส่วนร่วมคือ การนาเต็นท์ ไปช่วยในกรมตารวจทางหลวง นาอาหาร และ เครื่องดื่มไปบริการ ส่วนที่ 3. ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจาจุดตรวจ/จุดบริการ 3.1ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจาจุดตรวจ/จุดบริการ ในอนาคตเรื่องปี 54-63 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง นายก อบต. เห็นว่ามีความเป็นได้ และ เป็นโครงการที่ดี เพราะมองว่า โครงการนี้ต้องใช้เวลาใช้การมีส่วนร่วมจากชุมชน รวมถึงอบต.และส่งเสริ มให้ เด็กสวมหมวกนิรภัยเพราะเมื่อเรามีการกระตุ้นของแต่ละหน่วยงาน คนก็เริ่มที่จะตระหนักถึงความปลอดภัย ทางชีวิตของตนเอง และจะทาให้คนในชุมชนเข้าใจ การเข้าประจาจุดตรวจ/จุดบริการเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้านให้มาประจาอยู่เพื่อดูแล สมาชิกในจุ ดบริการในฐานะที่เป็น ผู้น าหมู่บ้านที่ จุดบริการนั้นตั้งอยู่ รวมถึงการได้รับตาแหน่งเป็น อปพร. ประจาหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่2 ตาบลโพนทอง และเป็นอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน จึงได้เข้ามาประจาอยู่ที่จุด ตรวจแห่ งนี้ และบอกอีกว่าในช่ว งเปิดเรี ยนนั้นได้ปฏิบัติห น้าที่เป็นอาสาจราจรพาเด็ กนักเรียนข้ามถนน จากนั้น อบต. ก็ได้ให้ไปอบรมเกี่ยวกับการเป็น อปพร. และเมื่อมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลที่ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านจึงได้มาทาหน้าที่ อปพร.และเป็นผู้ที่รับผิดชอบเงินงบประมาณ ค่าอาหาร 2,000 บาท จึงต้องออกมาดูแลจุดบริการตรวจแห่งนี้ และเป็นคาสั่งจากหน่วยงาน และที่สาคัญเป็นเรื่องของความเป็นจิต อาสา ดังนั้นจึงต้องทาเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน เกิดความพอใจกับงานที่ได้รับ มอบหมายเพราะ ว่าได้ช่ว ยบริการประชาชนที่ใช้ถนน และบริการ ชาวบ้าน และเดิมเป็นแพทย์ประจาตาบล แต่ปัจจุบันเกษียรแล้วจึงพอใจกับหน้าที่ของการเป็น อปพร. และมี ความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคม


14

แต่ในขณะที่มีอีกคนหนึ่ง มองว่า จากการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการประจาอยู่จุดตรวจ/จุดบริการมี ความรู้สึกพึงพอใจต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหน้าที่และเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือ ผู้อนื่ ในช่วงเทศกาลเช่นนี้ เช่น การบอกเส้นทางให้กับผู้ที่ไม่ทราบเส้นทาง เป็นจุดอานวยความสะดวกให้กับผู้ ที่เหนื่อยจากการขับรถ หรือง่วงนอน ซึ่งก็นึกถึงตนเองที่เคยใช้รถใช้ถนนเช่นเดียวกัน สวัสดิการ การที่ได้มาประจาอยู่จุดตรวจ/จุดบริการไม่มีค่าตอบแทนใดๆในการปฏิบั ติงาน เพราะถือ เป็นงานอาสา ไม่มีค่าจ้าง แต่หากจะเป็นการจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงส่วนกลางไว้ให้ จุดบริการละ 2,000 บาท เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มให้กับผู้ที่อยู่ประจาจุดบริการ เช่น ค่ากาแฟ เครื่องดื่มชูกาลัง ต่างๆ ทั้งนี้ยังมีการบริการด้านอาหารจากชุมชน มีการเอาแรงกัน ชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นก็ซื้ออาหาร ซื้อขนม และบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อมาสมทบเงินเดิมที่มีอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ที่มาประจาจุดบริการได้เกิดการมีส่วน ร่วมและพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับ เพราะสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการได้ช่วยเหลือสังคม สวัสดิการจะมีหรือไม่ก็ได้

3.2 ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งจุดบริการ ความเห็นของผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่อบต.ที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการตาบลโพนทอง โดยส่วนมากแล้วเป็นการตั้งจุดตรวจ/จุด บริการให้กระจายโดยรอบตาบล และเป็นจุดที่ไม่ได้ค่าเบี้ยเลี้ยง จึงทาให้คนที่มาเข้าเวรไม่มาก ในช่วงกลางวัน แนวทางการแก้ไขคือ นายกต้องลงตรวจจุดบริการแต่ละจุดบริการเป็นประจา จุดไหนที่ไม่ดีก็จะทาการเพ่งเล็ง เป็นพิเศษ เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาขึ้นในปีหน้า ให้ชุมชนจัดการตนเองก่อนที่จะให้รัฐเข้ามาจัดการให้ ความเห็นของ อปพร. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ที่ผ่านมาก็มีวัยรุ่นเข้ามาก่อกวนบ้างเป็น ธรรมดา และที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าที่ควร เพราะเห็นว่าเป็น อป พร. เวลาบอกให้รถหยุดก็ไม่ค่อยหยุดให้ แต่ถ้ามีรถตารวจทางหลวงมาจอดที่จุดตรวจก็จะทาให้เกิดความกลัว และเชื่อฟังง่ายขึ้นกว่าเดิม แต่ในขณะที่ก็มีคนที่ได้รับผิดชอบหน้าที่แล้วไม่ตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่ก็มี ความเห็นของบุคลากรคนอื่นๆ ที่อยู่ประจา ปั ญ หาของการตั้ ง จุ ด บริ ก ารตรวจ หมู่ที่ 2 จากที่ ผ่ า นมามี ก ารตั้ง เวรยามการประจาจุ ด แบ่ง วั น รับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่ไม่ประสบความสาเร็จ เพราะว่า บางครั้งเจ้หน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่มาเข้าเวร ทาให้เพื่อนที่เข้าเวรไม่พอใจ ส่งผลทาให้ทุกคนไม่มาเข้าเวรในที่สุด แต่ต่อมามีการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีการแบ่ง เวรยาม คนที่อยากเข้าก็เข้ามาโดยที่ผู้นาชุมชนจะเป็นตัวแทนหลักในการเข้าเวร สร้างจิตอาสา ในขณะที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมองว่าปัญหาที่พบในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ คือการไม่พร้อมในเรื่อง อุปกรณ์ในการตั้งจุดบริการ เช่น ป้ายไฟสามเหลี่ยมที่ชารุดเสียหาย เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานที่มาก


15

และใช้มาเป็นเป็นเวลานานแล้ว จึงอยากให้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบสภาพของ อุปกรณ์ตั้งจุดบริการต่างๆ ก่อนวันที่จะเริ่มมีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งาน ของอุปกรณ์นั้นๆ แต่ในส่วนของตารวจทางหลวงมองปัญหาด้านประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ว่ามีปัญหาและอปสรรค ใน การตั้งจุดบริการตรวจ และจุดบริการบริการ ได้แก่ ชาวบ้านผู้ใช้รถ ใช้ถนนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการตั้ง จุด บริการเท่าที่ควร และยังไม่ให้ความร่วมมือในการทางาน เมื่อเห็น จุดบริการก็เอาแต่หนีอย่างเดียว โดยที่ไม่ รู้ เลยว่าเขาทาอะไรกัน 3.3 แนวทางทาให้จุดบริการมีประสิทธิภาพ ความเห็นของผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่อบต.ที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้อง การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการที่มีประสิทธิภาพ คือ ต้องทาให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน ให้เป็นไปตาม วิวัฒนาการของสังคม การตั้ง จุดบริการตรวจและจุดบริการบริการต้องอาศัยการสังเกตจากประสบการณ์ใน การทางานของแต่ละปี ความเห็นของ อปพร. การที่จะทาให้จุดตรวจ/จุดบริการประสบความสาเร็จ ต้องมีการประสานงานกับตารวจทางหลวงให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งจุดบริการแต่ละชุมชน เพราะ คนส่วนมากแล้วกลัวตารวจเมื่อเห็นตารวจก็ จะไม่กล้า ที่จะทาความผิด และการบริการถามเส้นทางควรทาแผ่นที่เส้นทางให้ผู้ที่มาใช้บริการ หรือทาเป็นแผ่นพับบอก เส้นทางการเดินรถ และอยากให้มีเงินเดือนสาหรับ อปพร. เพราะจะได้เป็นกาลังใจในการทางานแก่ อปพร. สุดท้ายต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันของผู้นาแต่ละหน่วยงานมากกว่านี้ ความเห็นของบุคลากรคนอื่นๆ ข้อเสนอแนะในด้านกิจกรรมของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการนั้น คือ มีการให้บริการในเรื่องของการ ซ่อมรถเบื้องต้น เช่น ปะยาง เติมลม ในจุดตรวจ/บริการเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและเป็นการ แก้ปั ญหาเบื้องต้น ให้ กับ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ตลอดจนเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ร้ ายแรงจากสาเหตุของความบกพร่ อ งของยานพาหนะของผู้ ใช้ รถใช้ถ นน ส าหรั บการตั้ ง จุด บริ การให้ มี ประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาก็ดีแล้วไม่จาเป็นต้องมีการเพิ่มหรือลดอะไรลงก็ได้ ความเห็นของผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ ตาบลโพนทอง ความคิดเห็ นในเรื่องของการตั้งจุ ดตรวจ/จุดบริการ ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ไม่ได้เกิดผลเสี ยใดๆ กล่าวคือ สามารถช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาแล้วไม่ทราบเส้นทาง สามารถบอกเส้นทางได้ และช่วยเหลือเด็กที่ต้องการข้ามถนนในเวลาที่มีรถมากเกินไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น เด็กวัยรุ่น ในหมู่บ้านที่เมาเหล้าแล้วขับรถเพื่อจะออกไปนอกหมู่บ้านแต่ละจุดจะดักและสกัดไว้ไม่ให้ออกนอกหมู่บ้าน เพราะกลัวไปเกิดอุบัติเหตุที่อื่น ตลอดจนเป็นจุดที่ทาให้เกิดความเกรงของคนที่กระทาผิดมาก็จะเกิดความเกรง


16

กลัวจนไม่กล้าที่จะทาผิด ซึ่งเรียกได้ว่าสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเป็นจุดช่วยเหลือในเรื่องของการ ไปซื้อน้ามัน เมื่อรถน้ามันหมดกลางทาง อีกทั้งเมื่อคนใช้รถในช่วงกลางคืนที่เหน็ดเหนื่อยจากการขับรถใน ระยะทางที่ไกล จุดบริการก็เป็นที่สาหรับหยุดพักล้างหน้าให้สดชื่น มีบริการในด้านเครื่องดื่มประเภทกาแฟ เพื่อให้เกิดความคลายความง่วงนอนและความอ่อนเพลียได้ แต่ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเห็นว่า การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการก็ไม่ได้ช่วยให้อุบัติเหตุลดลงเท่าใด นัก ทั้งนี้เป็นเพราะยิ่งนับวัน รถก็ยิ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นมากเป็นเรื่องธรรมดา และยากต่อ การควบคุมดูแล ด้านการก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ควรมีการเพิ่มกิจกรรมการบริการ โดยให้มีบริการนวดคลายเครียดให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่อ่อนเพลียจากการขับรถหรือนั่งรถเป็นเวลานาน เพื่อให้ เกิดความผ่อนคลายและมีกาลังที่จะขับรถเดินทางต่อไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ การเพิ่มบริการซ่อมรถขึ้น ในจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาที่เกี่ยวกับรถ ในขณะที่บางส่วนเห็นว่าจากรูปแบของกิจกรรมที่มีบริการในจุดตรวจ/จุดบริการที่ มีอยู่แล้ว ก็เพียงพอ แล้ว เพราะเป็นจุดบริการชั่วคราวที่ตั้งขึ้นในระยะสั้นในการช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้เป็นการตั้งจุดตรวจ/ จุดบริการแบบระยะยาวแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้ว เพราะบริการที่ซ่อมรถก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่ตั้งมากนักซึ่งอยู่ใกล้ บริเวณนี้อยู่แล้ว


17

บทที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะ 3.1 สรุปผลการศึกษา 1. การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แวดล้อมกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่ พื้นที่ในการศึกษา โครงการ “สารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ” เป็นพื้นที่ตาบลที่อยู่ติดกับเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ห่างจากสี่แยก โรงต้มประมาณ 1 กิโลเมตร พื้นที่โดยส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นหมู่บ้านชนบทกึ่งเมือง และหมู่บ้านชนบท มีจานวนประชากรในเขต อบต. 6,413 คน และจานวนหลังคาเรือน 1,616 หลังคาเรือน มีการประกอบอาชีพ ที่หลากหลาย ได้แก่ รับราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีเส้นทางหลักใช้สัญจรผ่านเขต ตาบลโพนทอง คือ ระว่างตัวจังหวัดชัยภูมิ ถึง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา แต่เป็นทางผ่านในช่วงสั้น มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อย เกิดอุบัติเหตุในระยะนี้เท่าที่ควร ความเป็นมาของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ จากที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ได้ทา การตั้งจุดบริการเริ่มจากที่มีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นต้นมา โดยที่จะตั้งจุดบริการขึ้นตามหมู่บ้าน บริเวณ หน้าทางเข้าหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน โดยที่ในช่วงสงกรานต์ปี 2554 ทางตาบลโพนทองได้จัดตั้งจุดตรวจ/จุด จุดบริการบริการทั้งหมด 11 จุด โดยที่กระจายทั่วทั้งตาบลโพนทอง โดยในช่วงเทศกาลทางผู้ใหญ่บ้านจะแจ้ง ให้ลูกบ้านรับทราบถึงจุดเสี่ยงที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน โดยส่วนมากแล้วจะจัดการตั้งจุดตรวจที่หน้าหมู่บ้าน หรือ ทางเข้าหมู่บ้าน กระบวนการเตรียมการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ก่อนที่จะมีการตั้งจุดบริการตรวจในแต่ละหมู่บ้านทาง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุม ได้แก่ อปภร. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. ตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร และคัดเลือกจุดตรวจ เมื่อประชุมเสร็จแล้ว แต่ห มู่บ้านก็จ ะประสานงานผ่านทางหอกระจายข่าวในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการให้ออกมา ช่วยกันดูแล และได้งบประมาณเข้ามาสนับสนุน จุตรวจและ 2,000 บาท ตลอดเทศกาลสงกรานต์ รวม ทั้ง หมดตาบลโพนทางจ่ ายค่ า ตั้ ง จุ ด บริ ก าร 42,000 บาท และทางนายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล ได้ มอบหมายให้ทางกลุ่มผู้นาได้จัดเตรียมบุคลากรที่จะมาประจาจุดบริการ ได้แก่ อปภร. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. ให้เข้ามาประจาอยู่ที่จุดบริการตรวจของแต่ละหมู่บ้าน การจัดการภายในจุดตรวจ/จุดบริการ บุคลากรในจุดตรวจ/จุดบริการ โดยหลักแล้วจะประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปภร. สอบต. อสม. แต่จากที่กล่าวมาในตาบลโพนทองไม่มีการแบ่งเวรการเข้า ยามใครจะเข้ามาก็ได้ บางวันเห็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านก็ออกมาอยู่ที่จุดตรวจตรวจ/จุดบริการ เช่นเดียวกัน แต่ละจุดในตาบลโพนทอง ไม่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน หรือไม่แบ่งหน้าที่เลย เพราะโดยมากแล้วคนที่


18

บริหารเงิน 2,000 ในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการตาบลโพนทอง ไม่มีการจัดตั้งเวรยาม ในการดูแลจุดบริการ และไม่ได้จากัดจานวนคนที่เข้ามาประจาอยู่ที่จุดตรวจ/จุดบริการ โดยที่เน้นการเอาใจใส่ใครที่อยากมาอยู่ที่ จุด บริการตรวจก็ออกมาได้ เพราะถ้าจากัดจานวนคน หรือตั้งเวรยามแล้วก็จะเกิดปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้ ว คือ คนที่มาก็มาคนที่ไม่มาก็ไม่มาเข้าเวรทาให้ทุกคนพากันไม่มาเข้าประจาอยู่ที่จุดตรวจ อุปกรณ์ที่ใช้ภายในจุดตรวจ/จุดบริการโดยส่วนมากแล้วจะได้มาจากองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ทอง แต่ที่เห็นหลักๆ คือ กรวยสะท้อนแสง สัญญาณไฟกระพริบ และเสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น สาหรั บจุดที่ ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน หรือทางเข้าหมู่บ้านชนบทจะไม่มี ศักยภาพ ของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน ที่ผ่านมาได้รับการฝึกอบรมการเข้าค่าย โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง พาไปฝึกอบรมการเป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้รับเสื้อเป็น อปภร. เป็นการอบรมเสริ มศักยภาพ และการอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงเมื่อเวลาที่เกิดไฟไหม้ รวมถึงเคย อบรมเกี่ยวกับการโบกรถ การใช้กระบอง การดับเพลิง และกฎจราจร ลักษณะและการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงที่พบเห็นในจุดตรวจ/จุดบริการ ได้แก่ การที่คนไม่สวมหมวก กันน็อกเวลาที่ขับขี่รถจักรยายนต์ ,ซ้อนรถจักยานยนต์เกินที่กฎหมายกาหนด ,คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ ,วัยรุ่น ขับรถโดยประมาท, บรรทุกของเต็มตัวรถ โดยที่ไม่มีสายรัดให้แน่นหนา ,บรรทุกคนบนหลังรถ และเล่นน้าอยู่ที่ หลังรถขณะรถกาลังวิ่ง ,ดื่มสุราหลังกระบะรถ และเต้นอย่างคึกคะนอง ,เล่นน้าบนรถสิบล้อ โดยที่บรรทุกโต๊ะ จีนเต็มคันรถ ,จัดกลุ่มเล่นน้าข้างถนน โดยที่โบกให้รถที่ผ่านไป ผ่านมาจอด จนทาให้เกิดอุบัติเหตุ ,ออกไปสาด น้ากลางถนนใหญ่ เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการจัดการ เช่น การปรับ แต่จะออกเป็นการเตือน สาหรับ จุดตรวจ/จุดบริการทางเข้าหมู่บ้านจะใช้การเตือนจากญาติพี่น้อง เพราะคนในชุมชนจะเป็นญาติของตนเอง และเชื่อฟังง่ายกว่าคนอื่น ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละจุดตรวจ/จุดบริการ ประจาหมู่บ้ าน มีการประสานงานกันโดยใช้วิทยุสื่อสาร และประสานงานกับ จุดบริการหลักที่อยู่ถนนเส้ น บายพาส รวมทั้งมีการประสานงานกับ ศูนย์ EMS ของตาบลโพนทอง รวมถึงการประสานงานกับโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ โดยที่ใช้หมายเลข 1669 เป็นหมายเลขหลักในการประสานงานถ้าเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ 2. หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ หลักเกณฑ์การเลือกจุดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุที่ทางตาบลโพน ทองมีการตั้งจุดบริการคือ เพื่อที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงสงกรานต์ และเพื่อที่จะ ทาให้เกิดการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ การตั้ง จุดบริการช่วงเทศกาลของตาบลโพนทองได้ทาการ บรรจุขึ้นเป็นข้อบัญญัติของทางตาบล โดยที่ได้รับคาสั่งมาจากกระทรวงมหาดไทย แต่ทางตาบลโพนทองมอง การตั้งจุดบริการตรวจ และจุดบริการบริการว่าเป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ถึงไม่มีคาสั่งก็ต้องมีการตั้งตั้ง จุด บริการช่วงสงกรานต์ ในปี2554 ทางตาบลได้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขึ้นทั้งหมด 11 จุด ทั่วตาบลโพน


19

ทอง แยกตามจุดไว้ประจาหมู่บ้าน แต่ถ้าหมู่บ้านไหนติดกัน หรือมีทางเข้าเดียวกันก็จะใช้จุดตรวจ/จุดบริการ ร่วมกัน การสังเกตการณ์ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการอื่นๆที่อยู่โดยรอบพื้นที่ เช่นจุดตรวจ/จุดบริการของตารวจ ของจังหวัด หรือของหน่วยงานอื่นๆตามถนนเส้นทางต่างๆ (เช่นตารวจ,อาชีวะ,โรงพยาบาล,หรือ อื่นๆที่พบ ) ในส่วนที่เป็นการตั้งจุดบริการตรวจของตารวจทางหลวง จ.ชัยภูมิ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะเป็น จุดบริการที่ คอยให้การบริการเพียงอย่างเดียว จะมีไม่การตรวจ หรือปรับใดๆ ทั้งสิ้น จุดบริการตารวจทางหลวงมีช่วงสงกรานต์มีบทบาทหน้าที่เพียงเพื่อ จัดบริการประชาชนที่ต้องเดินทาง ไปที่ต่างๆ เช่น การถามเส้นทาง การบริการเรื่องน้าดื่ม อาหาร หรือเป็นที่พักให้คนที่เดินทางที่มีอาการง่วง นอน แต่หลังสงกรานต์ไปแล้วก็จะตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ

3.ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจาจุดตรวจ/จุดบริการ ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ประจาจุดตรวจ/จุดบริการ โดยส่วนมากเกิดความพอใจกับงานที่ได้รับมอบหมายเพราะ ว่าได้ช่วยบริการประชาชนที่ใช้ถนน และ บริการชาวบ้าน และเดิมเป็นแพทย์ประจาตาบล แต่ปัจจุบันเกษียรแล้วจึงพอใจกับหน้าที่ของการเป็น อปภร. และมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคม แต่ในขณะที่มีอีกคนหนึ่ง มองว่า จากการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการ ประจาอยู่จุดตรวจ/จุดบริการนั้น มีความรู้สึกพึงพอใจต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รั บมอบหมายเป็นอย่างมาก เพราะ เป็นหน้าที่และเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงเทศกาลเช่นนี้ เช่น การบอกเส้นทางให้กับผู้ที่ไม่ทราบเส้นทาง เป็นจุดอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่เหนื่อยจากการขับรถ หรือง่วงนอน ปัญหาและอุปสรรค จากที่ผ่านมามีการตั้งเวรยามการประจาจุด แบ่งวันรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่ก็ ไม่ประสบความสาเร็จ เพราะว่า บางครั้งคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่มาเข้าเวร ทาให้เพื่อนที่เข้าเวรไม่พอใจ ส่งผลทาให้ทุกคนไม่มาเข้าเวรในที่สุด แต่ก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมองปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ที่อยู่ประจา จุด บริการคือการไม่พร้อมในเรื่อง อุปกรณ์ในการตั้ง จุดบริการ เช่น ไฟป้ายสามเหลี่ยมจุดบริการตรวจที่ชารุด เสียหาย เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานที่มากและใช้มาเป็นเป็นเวลานานแล้ว สาหรับความคิดเห็น การทาให้ จุดบริการมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องมีการประสานงานกับตารวจทาง หลวงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งจุดบริการแต่ละชุมชน มีการให้บริการในเรื่องของการซ่อมรถเบื้องต้น เช่น ปะยาง เติ ม ลม ในจุ ด บริ ก าร เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกและเป็ น การแก้ ปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ให้ กั บ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง และที่สาคัญต้องทาให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน ให้เป็นไปตามวิวัฒนาการของ สังคม การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการต้องอาศัยการสังเกตจากประสบการณ์ในการทางานของแต่ละปี ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจุดตรวจ/จุดบริการ เคยมีโอกาสเข้าไปใช้บริการจุดบริการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าไปใช้บริการในการนวดคลาย เครียด จากการเดินทาง และสอบถามเส้นทาง โดยเป็นทั้งจุดตรวจ/จุดบริการที่เป็นของชุมชน และจุดตรวจ/ จุดบริการของกรมทางหลวง เป็นต้น ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ไม่ได้เกิดผลเสียใดๆ กล่าวคือ สามารถช่วย


20

อานวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาแล้วไม่ทราบเส้นทาง จุดบริการก็สามารถบอกเส้นทางได้ ช่วยเด็กที่ ต้องการข้ามถนนในเวลาที่มีรถมากเกินไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านที่เมาเหล้า แล้วขับรถเพื่อจะออกไปนอกหมู่บ้านแต่ละจุดตรวจ/จุดบริการจะดักและสกัดไว้ไม่ให้ออกนอกหมู่บ้าน เพราะ กลัวไปเกิดอุบัติเหตุที่อื่น แต่ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเห็นว่า การตั้งจุดบริการก็ไม่ได้ช่วยให้อุบัติเหตุลดลงเท่าใดนัก ทั้งนี้ เป็ น เพราะยิ่ งนั บ วัน รถก็ยิ่ งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นมากเป็นเรื่องธรรมดา และยากต่อการ ควบคุมดูแล 2. ข้อเสนอแนะ 1. เพิ่มบริการในการซ่อมรถขึ้นในจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาที่เกี่ยวกับรถได้ 2. ควรมีการเพิ่มกิจกรรมการบริการโดยให้มีบริการนวดคลายเครียดให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ อ่อนเพลียจากการขับรถหรือนั่งรถเป็นเวลานาน 3. ร่วมการประสานงานกับตารวจทางหลวงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการแต่ ละชุมชน 4. อบต. ร่วมกับผู้นา และประชาชนในพื้นที่ มีการจัดการจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวัน เทศกาล เช่น บริเวณแยกที่มีป้ายบัง ป้ายเตือนห้ามแซงในจุดอันตราย ป้านสะท้องแสงในจุดโค้ง เป็นต้น 5. พื้นที่ในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการแต่ละหมู่บ้าน มีการกระจายตัวอยู่ทุกจุทั่วตาบลโพนทอง อย่างครอบคลุม แต่การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการบางจุดตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ควรที่จะมีการรวมบุคลากร เข้าด้วยกัน และมีบางจุดบริการที่ไม่ได้อยู่บนถนนสายหลัก แต่ไปตั้งอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งยากแก่การดูแลความ ปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจุดบริการนี้สามารถนาบุคลากรประจาจุดไปรวมกับจุดตรวจ/จุดบริการอื่นได้ 6. การจัดการเรื่องบุคลากรที่ประจาอยู่ในจุดตรวจ/จุดบริการแต่ละหมู่บ้าน ควรมีการ จัดการหรือการแบ่งเวรยามการเข้าประจาจุดอย่างชัดเจน แบ่งบทบาทหน้าผู้ที่รับผิดชอบให้ลงตัว 7. เพิ่มบุคลากรประจาจุดตรวจ/จุดบริการ โดยที่เพิ่มเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาประจาเพื่อ รักษาความปลอดภัยของชุมชน 8. การปฏิบัติหน้าที่ประจาจุดตรวจ/จุดบริการแต่ละหมู่บ้าน ควรสร้างหรือเพิ่มแรงจูงใจใน การปฏิบัติหน้าที่ประจาจุดบริการ 9. จุดเด่นที่เห็นได้ชัด เป็นเรื่องการกระจายจุดตรวจ/จุดบริการให้อยู่ครอบคลุมบริเวณ ตาบลโพนทอง เพื่อที่จะดักสกัดผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน 10. การใช้ทุนทางสังคมเข้ามาช่วยในการดูแล รักษาความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น การใช้ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติจัดการกันเอง เพราะภายในจุดตรวจ/จุดบริการแต่ละจุดแต่ ละหมู่บ้านมีเจ้าหน้าที่ ประจาจุดตรวจ/จุดบริการที่เป็นผู้ปกครองของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ดังนั้นให้พ่อแม่จัดการดูแลลูกของตนเอง


21

ภาคผนวก


22

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล


23

รหัสแบบสอบถาม 1.แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของ อปท. โครงการ “สารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” วันที่ 11-17 เมษายน 2554 ช่วงเวลา…………………………วันที่………………………………สถานที่……………………………………………ผู้บันทึก....................................................... 1.จักรยานยนต์และพฤติกรรมรถเสี่ยงของรถที่ผ่านด่าน จักรยานยนต์ พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย(คัน) ซ้อนเกิน พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ 1คน (ระบุเป็นข้อความ) จานวน(คัน) กรณีขับขี่คนเดียว กรณีขับขี่สองคน (คัน) ไม่สวม สวม สวมเฉพาะ สวมเฉพาะ สวมทั้งสอง ไม่สวมทั้งสอง (คัน)

รวม

(คัน)

คนขับ(คัน)

คนซ้อน(คัน)

คน(คัน)

(คัน)

กรณีมีพฤติกรรมเสี่ยง มีวิธีการจัดการ อย่างไร (ระบุเป็นข้อความ)


24

2.รถกระบะ/ปิ๊คอัพและพฤติกรรมรถเสี่ยงของรถที่ผ่านด่าน บรรทุกคนบริเวณกระบะหลัง รถกระบะ/ปิ๊คอัพ ไม่คาดเข็มขัด ไม่รัดกุมปลอดภัยหรือมีพฤติกรรม (คัน) จานวน(คัน) เสี่ยง (จานวนคัน)

รวม...................คัน

รวม...................คัน รวม...................คัน

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง มีอะไรบ้าง

กรณีมีพฤติกรรมเสี่ยงด่านมีวิธีการ จัดการอย่างไร


25

3. รถอื่นๆ ประเภทและจานวน(คัน) รถเก๋ง รวม…………คัน รถตู้ รวม…………คัน รถบรรทุก(สี่ล้อขึ้นไป) รวม…………คัน

ไม่คาดเข็มขัด (คัน) รวม…….คัน รวม…….คัน

รวม…….คัน รถโดยสาร(รถทัวร์,บัส,โดยสารสี่ล้อ ,หกล้อ) รวม…………คัน สามล้อ รวม…………คัน

รวม…….คัน

รวม…….คัน รถไถนาพ่วงล้อ รวม…………คัน อื่นๆระบุ รวม…………คัน

รวม…….คัน รวม…….คัน

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง มีอะไรบ้าง (ระบุข้อความ)

ด่านมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรม เสี่ยงอย่างไร (ระบุข้อความ)


26

4. ลักษณะการใช้บริการและประเภท/จานวนรถ ลักษณะการใช้บริการ มอไซด์ (คัน)

รวม

กระบะ (คัน)

ประเภทและจานวนรถ รถเก๋ง รถตู้ (คัน) (คัน)

รถบรรทุก (คัน)

รถโดยสาร (คัน)

อื่นๆ (คัน)


27

5.การเรียกตรวจ ลักษณะการเรียกตรวจของ จนท. ด่าน ในกรณีผู้ขับขี่มีสถานะที่เสี่ยงต่อ การก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

รวม

วิธีการจัดการ

ประเภทและจานวนรถ มอไซด์ (คัน)

กระบะ (คัน)

รถเก๋ง (คัน)

รถตู้ (คัน)

รถบรรทุก (คัน)

รถโดยสาร (คัน)

อื่นๆ (คัน)


28

6. จานวน และลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ลงเก็บข้อมูล (ขอจาก อบต.หรือสถานีตารวจ หรือแหล่งที่มี) จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวม.................................... ครัง้ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ผลที่เกิดขึ้น(ถ้ามีข้อมูล) (บาดเจ็บเล็กน้อย/หนัก/เสียชีวิต)


29

ข้อสังเกตอื่นๆ

.......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................


30

ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ วันที่ 11 เมษายน 54

12 เมษายน 54

13 เมษายน 54

14 เมษายน 54 15 เมษายน 54 16 เมษายน 54

17 เมษายน 54

จานวน ช่วง 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

ช่วงเวลา เริ่ม สิ้นสุด 06.00 09.00 13.00 16.00 19.00 21.00 06.00 09.00 13.00 16.00 19.00 21.00 22.00 24.00 06.00 09.00 13.00 16.00 19.00 21.00 09.00 12.00 15.00 18.00 09.00 12.00 15.00 18.00 09.00 12.00 13.00 16.00 19.00 21.00 06.00 09.00 13.00 16.00 19.00 21.00 22.00 24.00

หมายเหตุ การเลือกช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลจาก พฤติกรรมของผู้เดินทาง ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม. ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม./กลับบ้าน ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม. คนออกจากบ้านไปเล่นน้้า และกลับเข้าบ้าน ช่วงเวลาการเดินจากออกมาจากกทม. ออกจากบ้านไปเล่นน้้า กลับเข้าบ้าน ออกจากบ้านไปเล่นน้้า กลับเข้าบ้าน ออกจากบ้านไปเล่นน้้า กลับเข้าบ้าน วันเดินทางกลับ กทม. วันเดินทางกลับ กทม. วันเดินทางกลับ กทม. วันเดินทางกลับ กทม. วันเดินทางกลับ กทม.


31

2.ประเด็นคาถามสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการ “สารวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง เทศกาลสงกรานต์” ชี้แจง 1.หากสัมภาษณ์ใครต้องระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ ต้าแหน่ง และวันที่ให้ข้อมูลไว้ด้วย 2.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บันทึกใส่สมุดบันทึกและจัดพิมพ์ ก่อนส่งงาน 3. ถ่ายภาพกิจกรรม สถานที่ บุคคลในด่าน จุดส้าคัญ พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ หรือ จุดเสี่ยงในพื้นที่ เป็นต้น และ ส่งภาพถ่าย ก่อนหรือพร้อม ข้อมูล ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.ที่รับผิดชอบ 1. ในอดีตที่ผ่านมามีการตั้งด่านอย่างไรบ้าง กี่จุด ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง และในปี 2553 มี อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์กี่ครั้ง 2. ท้าไม อบต./เทศบาล จึงได้มีการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการ และตั้งเพื่ออะไร 3. การตั้งด่านช่วงเทศกาลถูกบรรจุเป็นข้อบัญญัติของ อปท.ทุกปีหรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับค้าสั่งจากใคร 4. ในปีนี้มีวิธีการคัดเลือกจุดตั้งด่านอย่างไร 5. ในปีนี้ อบต./เทศบาล มีการตั้งด่านกี่จุด อยู่ที่ไหนบ้าง บริเวณใด และท้าไมเลือกตั้งจุดเหล่านี้ 6. ทราบสถิติข้อมูลอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการตาย ในเขตอ้าเภอ หรือ จังหวัดหรือไม่อย่างไร และสาเหตุการตาย/บาดเจ็บส่วนใหญ่สาเหตุมาจากอะไร 7. ในการตั้งด่านมีวิธีการคัดเลือกผู้ที่อยู่ประจ้าด่านหรืออาสาสมัคร อย่างไรบ้าง 8. มีการวางแผนการตั้งด่านอย่างไร (มีการประชุมทีมงานหรือไม่อย่างไร มีการประสานกับหน่วยงาน ใดบ้าง และใครต้องท้าอะไรบ้าง) 9. งบประมาณมาจากแหล่งใดบ้าง /จ้านวนเท่าไหร่ (จากอบต./เทศบาลทั้งหมด หรือ มีหน่วยงานอื่นๆ สมทบ เช่น ต้ารวจ/ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ./ส้านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ./ส้านักงาน เครือข่ายงดเหล้า เป็นต้น). 10. มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยี จากหน่วยงานอื่นๆหรือไม่ 11. มีหน่วยงานใดเข้ามีส่วนร่วมในการตั้งด่านบ้าง และมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 12. การสนับสนุนของชุมชนมีอะไรบ้าง (เช่น การสนับสนุนอาหาร /เครื่องดื่ม /การมาเยี่ยมเยียนให้ ก้าลังใจ หรือ อื่นๆ) 13. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อบต./เทศบาล หรือก่อนเทศกาล มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือ การ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนนหรือข้างถนนให้ปลอดภัย ในเขตพื้นที่ดูแลของ อปท.ให้ปลอดภัยอย่างไร บ้าง


32

14. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อ เรื่อง “ครม.เห็นชอบปี 54-63 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” เช่น กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% ดี หรือไม่ดีอย่างไร และมีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะน้ามาใช้ในท้องถิ่น 15. ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร 16. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมากที่สุด ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์ อปพร. (สุ่มสัมภาษณ์อปพร.ที่อยู่ในจุดบริการ/จุดตรวจ 3 คน) เรื่อง พื้นฐานความรู้/ขอบเขตความสามารถของ อปพร. ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 1. ท้าไมท่านถึงได้มาอยู่ประจ้าจุดตรวจ/จุดบริการ 2. ท่านพอใจต่อบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 3. ท่านได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง และท่านพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับหรือไม่ 4. ท่านเคยผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนนอะไรบ้าง (เช่น การวินัยจราจร, การปฐมพยาบาล, การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน, และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง) 5. ท่านมีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนนอะไรบ้าง 6. ท่านยังขาดทักษะอะไรในการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน 7. ท่านต้องการฝึกทักษะหรืออบรมด้านใดเพิ่มเติม 8. ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร 9. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากที่สุด ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์ความเห็นของ บุคลากรที่อยู่ประจาด่าน 3 คน (ยกเว้น อปพร. เช่น ต้ารวจ ,อสม, เจ้าหน้าที่อบต., เจ้าหน้าที่อนามัย, ผู้น้า เป็นต้น) 1. ท้าไมท่านถึงได้มาอยู่ประจ้าจุดตรวจ/จุดบริการ 2. ท่านพอใจต่อบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 3. ท่านได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง และท่านพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับหรือไม่ 4. ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหา อย่างไร 5. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากที่สุด (ควรมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้าง)


33

ส่วนที่ 4 สัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการด่าน 7 คน (ผู้มาใช้บริการด่าน, ประชาชนที่อยู่ใกล้ด่าน, ผู้น้าชุมชน โดยให้ กระจายกลุ่มตัวอย่าง) 1. ท่าน เคยใช้บริการด่านตรวจ/ด่านบริการ อะไรบ้าง (หรือ แค่ขับรถผ่าน) 2. ในความคิดของท่านการตั้งด่านมีผลดี และผลเสียอย่างไรบ้าง 3. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากที่สุด (ควรมีกิจกรรมหรือรูปแบบอะไรเพิ่มเติมบ้าง) ส่วนที่ 5 การสังเกตการณ์รูปแบบกิจกรรมในด่านตรวจ/ด่านบริการ (สังเกต และถ่ายภาพ หรือ สอบถาม) 1. บริเวณสภาพแวดล้อมรอบๆที่ตั้งด่านเป็นอย่างไร (บรรยายให้เห็นสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน ) 2. ลักษณะการสัญจรบริเวณด่านหนาแน่นหรือไม่ อย่างไร 3. มีกิจกรรมหรือการให้บริการอะไรบ้างเกิดขึ้นในด่าน / อย่างไร 4. มีการจัดแบ่งเวรยามกี่กะ/กะละกี่ชั่วโมง/ และ กะละกี่คน 5. มีการจัดสถานที่อย่างไรบ้าง 6. วัสดุอุปกรณ์ที่ส้าคัญในด่านมีอะไรบ้าง เช่น เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ ไฟสัญญาณจราจร อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอื่นๆ 7. มีสวัสดิการในด่านมีอะไรบ้าง(ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อกะ,ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม) 8. บุคลากรในด่านประกอบไปด้วยใครบ้าง/กี่คน (เป็นต้ารวจ , จนท.อบต.,อปพร. ผู้น้าชุมชน, ชาวบ้านธรรมดา) 9. มีการแบ่งบทบาทหน้าที่แต่ละคนหรือไม่ อย่างไร 10. มีการประสานงานกับด่านอื่นๆ ในเขต อบต./เทศบาล ของตนเองหรือไม่ ถ้ามีใช้วิธีใดในการ ประสานงาน 11. มีการประสาวนงานกับหน่วยงานอื่นๆหรือไม่ อย่างไร 12. มีวิธีการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ผ่านด่านอย่างไรบ้าง เช่น คนไม่ใส่ หมวกกันน็อค หรือ คนเมาแล้วขับ หรือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือ รถกระบะที่บรรทุกคน ด้านหลังไม่ปลอดภัย หรืออื่นๆ ที่เป็นการท้าผิดวินัยการจราจร (เช่นการตักเตือน, การปรับ, จับกุม หรืออื่นๆ) 13. การสนับสนุนของชุมชนมีอะไรบ้าง (เช่น การสนับสนุนอาหาร /เครื่องดื่ม /เต็นท์ด่าน/การมา เยี่ยมเยียนให้ก้าลังใจ หรือ อื่นๆ) 14. ในบริเวณใกล้ด่าน หรือ จุดส้าคัญ มีป้ายรณรงค์ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนหรือไม่ อย่างไร


34

ส่วนที่ 6 กรณีมีการตั้งด่านของตารวจในเขตพื้นที่ อบต. หรือ เทศบาล (เช่น อบต.โคกกรวด และ อบต.เขา สวนกวาง) สัมภาษณ์ต้ารวจที่ด่าน 1 คน 1. มีที่มาของการตั้งด่านอย่างไร ท้าไมจึงเลือกจุดนี้ในการตั้งด่าน มีค้าสั่งของ ศูนย์ความปลอดภัย ทางถนนจังหวัดหรือไม่ 2. แหล่งงบประมาณ/แหล่งสนับสนุน 3. ด่านท้าหน้าที่อะไรบ้าง 4. มีกิจกรรมส้าคัญอะไรบ้าง 5. มีการประสานงานกับกลุ่ม องค์กรใดบ้าง อย่างไร 6. อบต./เทศบาลมีส่วนร่วมอย่างไร/สนับสนุนอย่างไร 7. ปัญหา/อุปสรรคในการตั้งด่านตรวจ หรือ ด่านบริการมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ปัญหา อย่างไร 8. ท้าอย่างไรให้การตั้งด่านมีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมากที่สุด (ควรมีกิจกรรมหรือรูปแบบอะไรเพิ่มเติมบ้าง) ส่วนที่ 7 ข้อมูลมือสองขอจากหน่วยEMS หรือ ในบันทึกประจาวันของด่าน( ระบุที่มาของข้อมูล ขอช่วงวัน สุดท้าย) 1.มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขต อบต./เทศบาล จ้านวนเท่าไหร่ มีสาเหตุจากอะไร และมีรถประเภทใดที่ ประสบอุบัติเหตุ 2.ผลของอุบัติเหตุเป็นอย่างไรบ้าง ตาย/บาดเจ็บ เท่าไหร่ ** หมายเหตุ ในข้อนี้ขอข้อมูลช่วงวันที่ 17 เย็นๆก็ได้ ส่วนที่ 8 ข้อสังเกตทั่วไป (ส้าหรับผู้บันทึกข้อมูล) 1. สิ่งที่น่าสนใจ หรือ จุดเด่น ในการตั้งด่านหรือจุดตรวจ ของอบต. หรือ เทศบาล มีอะไรบ้าง อย่างไร 2. สิ่งที่ไม่ดี/จุดด้อย ในการตั้งด่านหรือจุดตรวจ ของอบต. หรือ เทศบาล มีอะไรบ้าง อย่างไร 3. พฤติกรรมความเสี่ยง/ความไม่ปลอดภัย ทางถนนในพื้นที่ ที่ท่านสังเกตเห็น มีอะไรบ้าง 4. ข้อเสนอแนะต่อการตั้งด่านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และท้าให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยมาก ที่สุด มีอะไรบ้าง

ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน


35

ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์


36

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 1. สัมภาษณ์ นายกศานิต กล้าแท้ ต้าแหน่ง นายกองค์กราบริหารส่วนต้าบลโพนทอง วันที่ 16 เมษายน 2554 2. สัมภาษณ์ นายสายันต์ ถือเกาะ ต้าแหน่ง อปภร.หมู่ที่ 2 ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 เมษายน 2554 3. สัมภาษณ์ นายอนุชิต วงค์หนองแล้ง อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 75 ม.2 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิวันที่ สัมภาษณ์ 13 เมษายน 2554 4. สัมภาษณ์ นายตะวัน พิกุล อายุ 47 ปี ต้าแหน่ง อปภร และ สอบต. ม. 7 ต.โพนทอง อ.เมือง จ. ชัยภูมิวันที่สัมภาษณ์ 13 เมษายน 2554 5. สัมภาษณ์ นายสมาน หาญอาสา ต้าแหน่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลโพนทอง หมู่ที่ 2 บ้าน โพนทอง ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิวันที่ 12 เมษายน 2554 6. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายชัยวัชร์ ไพศาลฤทธิ์ ต้าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ 2 ต้าบลโพน ทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 13 เมษายน 2554 7. นางเพ็ญศรี เพียงชัยภูมิต้าแหน่ง อสม. บ้านโพนทอง หมู่ 2 ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 13 เมษายน 2554 8. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายวันชัย เวทยากร อายุ 16 ปีที่อยู่ 129 หมู่ 12 ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2554 9. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายธนษิณ เพียงชัยภูมิ อายุ 50 ปี อาชีพ เจ้าของเต็นท์รถมือสอง ที่อยู่ 18/1 หมู่ 2 ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2554 10. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายศักดิ์ บุญถือ อายุ 64

ปีต้าแหน่ง ต้ารวจบ้าน หมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 1

ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2554 11. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายหนูไกล ศรีณะลา อายุ 57 ปี ต้าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ที่ 1 ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2554 12. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายแพง พิมพ์โคตร อายุ 65 ปี ต้าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2554 13. สัมภาษณ์ ดาบต้ารวจธีรวิทย์ ค้าสุวิมลชัย กรมทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ ต้าแหน่ง ผบ.หมู่ ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 เม.ย. 2554


37

ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรม


38

ประมวลภาพกิจกรรม

อปพร.ให้บริการสอบถามเส้นทาง

จุดตรวจ/บริการ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเลี่ยงเมือง


39

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

พฤติกรรมเสี่ยงของรถกระบะที่บรรทุกคนหลังกระบะ


40

จุดบริการในหมู่บ้าน

นักศึกษาสัมภาษณ์ อปพร.

Acc 54005chaiyapoom ponethong  
Acc 54005chaiyapoom ponethong  
Advertisement