Page 1

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ เสริมสรางกระบวนการพัฒนาเครือขาย วิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ

สิงหาคม 2553


โครงการเสริมสร้ างกระบวนการ พัฒนาเครือข่ ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพืน้ ที่ภาคอีสาน สัญญาเลขที่ ACC2 52050

โดย สอจร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

ได้ รับสนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ(สสส.) ศู นย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) 31 สิงหาคม 2553


สรุปย่ อการดาเนินงานพอสั งเขป ตามที่ สอจร.4 ภาคอีสาน ได้ดาเนินโครงการเสริ มสร้างกระบวนการพัฒนาเครื อข่ายวิชาการความ ปลอดภัยทางถนนระดับพืน้ ที่ภาคอีสาน เกี่ยวกับสร้างการเชื่อมประสานการทางานวิชาการระหว่างคนทางานใน พื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนาไปสู่การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบข้อมูลอุบตั ิเหตุ การ พัฒนางานวิจยั และความรู ้สาคัญ รวมทั้งเสริ มสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนบทเรี ยนในเครื อข่ายความรู ้ระดับ พื้นที่ให้เป็ นแนวทางการวางยุทธศาสตร์การทางานความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมในการ ดาเนินงานประกอบด้วย การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลด้านอุบตั ิเหตุทางถนนในระดับภาคอีสาน และจังหวัด การเสริ มสร้างกระบวนการค้นหา ถอดบทเรี ยน และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระดับภาคอีสาน รวมทั้ง การขยายผลบทเรี ยนดีๆไปสู่พ้นื ที่อื่นๆ และการสนับสนุนให้มีการจัดทาแผนที่ยทุ ธศาสตร์งานวิจยั และ สนับสนุนการทาวิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญในระดับภาคอีสาน ผลผลิตของกิจกรรม 1. ได้แนวทางการพัฒนาเรื่ องการจัดการข้อ มู ล การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิ ดอุ บตั ิเหตุเบื้อ งต้น ที่ สามารถนาไปอ้างอิงและวางแผนการดาเนินงานในระดับจังหวัด 2. ได้ชุดความรู ้การดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน ใน ชุมชน โรงเรี ยน และการ ใช้ขอ้ มูลสืบสวนเชิงลึกเพือ่ แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนเบื้องต้น 3. ได้กรอบการทางานเกี่ยวกับวิจยั และการขับเคลื่อนงานอุบตั ิเหตุระดับพื้นที่จงั หวัดและภาค ข้ อเสนอ จากการดาเนินงานที่ผา่ นมาพบว่าเกิดผลดีและสร้างความตื่นตัวของคนและองค์กรที่ตอ้ งการมีส่วนร่ วม ในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน ดังนั้นควรส่งเสริ มความร่ วมมือการทางานร่ วมกันระหว่างเครื อข่ายภาครัฐ เอกชนนักวิชาการพี่เลี้ยง สอจร.ภาคอีสาน ภาคีคนทางาน ด้วยการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การเผยแพร่ ความรู ้ การ ดาเนินงานป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน งบประมาณ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ที่จะปฏิบตั ิงานร่ วมกันโดยมีการวางตาม เป้ าประสงค์และกลยุทธ์ของประเทศ จังหวัด และองค์กรอย่างชัดเจนต่อไป สรุ ปโดย สอจร.4 ภาคอีสาน


กิตติกรรมประกาศ การดาเนินงานโครงการเสริ มสร้างกระบวนการพัฒนาเครื อข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับ พื้นที่ภาคอีสาน ประสบผลสาเร็ จได้เป็ นอย่างดีน้ ัน ขอขอบพระคุณ ผูป้ ระสานงานในจังหวัด 19 จังหวัด ผูร้ ับ ทุนการดาเนินงานจาก ศวปถ. คณะทีมสนับสนุนวิชาการและผูบ้ งั คับบัญชาของทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และขอขอบคุณ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์, ศวปถ., มสช., สอจร. และ สสส. ที่ให้โอกาสให้พวกเรา ได้ ออกแบบการทางานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร ตามหลักวิชาการที่ควรจะเป็ น ที่มีคุณค่า คุม้ ค่าแก่ เวลาและการลงทุนเป็ นอย่างมาก

สอจร.4 ภาคอีสาน


คานา ปั จจุบนั สถานการณ์ปัญหาอุบตั ิเหตุทางถนนของประเทศไทยนับว่ามีความรุ นแรงสู ง พบอัตราการ เสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุทางถนน ระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2552 เฉลี่ยปี ละ 19.92 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรื อ เฉลี่ยแล้ว 30 กว่าคนต่อวัน และเพิม่ เป็ น 2 เท่าในช่วงช่วงเทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ ที่สาคัญ 1 ใน 3 ของ ผูเ้ สียชีวติ เป็ นผูท้ ี่หารายได้หลักของครอบครัว เมื่อมองถึงมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจพบความสูญเสียสูงถึง ปี ละกว่าสองแสนล้านบาท (232,855ล้านบาท) นอกจากนี้ยงั มีผพู ้ กิ ารอีกนับล้านคนที่ตอ้ งสูญเสียคุณภาพของ ชีวติ ไป ดังนั้นการที่ลดปั ญหาอุบตั ิเหตุให้ได้น้ นั ทุกภาคส่วนควรจะมีทิศทางการดาเนินงาน และการแก้ไข ปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนให้ประสบผลสาเร็ จเป็ นรู ปธรรมชัดเจน ที่สาคัญนอกจากการพัฒนาระบบบริ หาร จัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความแข็งแรงโดยการมีนโยบายที่ชดั เจนแล้ว คน นับว่ามี ความสาคัญมาก เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพของการทางาน การมีงบประมาณสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ถอดบทเรี ยน การจัดการข้อมูล ล้วนแล้วแต่เพือ่ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุกระดับมีความพร้อมในการ ปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และต้องอาศัยการร่ วมกันทางานเป็ นเครื อข่ายที่ เข้มแข็งจากทุกท่าน ทุกภาคส่วนจึงจะสาเร็จได้ สอจร.4 ภาคอี สาน ได้รับ การสนับสนุ นงบประมาณจาก สสส. โดย ศวปถ.โครงการเสริ มสร้า ง กระบวนการพัฒนาเครื อข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคอีสาน เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้การเกิด การ เรี ยนรู ้คนทางานในภาคอีสาน สอจร.4 ภาคอีสาน ขอสรุ ปเพือ่ เป็ นบทเรี ยนหรื อสิ่งที่จะต่อยอดการดาเนิ นงานใน ปี ต่อๆ ไป สอจร.4 ภาคอีสาน


สารบัญ หัวข้ อ สรุปย่อการดาเนินงานพอสั งเขป กิตติกรรมประกาศ คานา เนื้อหาการดาเนินโครงการ ความเป็ นมา หลักการ และเหตุผล กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์ หลัก วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ผลการดาเนินงาน 1.การสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาระบบข้ อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนน ในระดับภาคอีสานและจังหวัด 2.การเสริมสร้ างกระบวนการค้นหา ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับภาคอีสาน รวมทั้งการขยายผลบทเรียนดีๆ ไปสู่ พนื้ ทีอ่ ื่นๆ 3.การสนับสนุนให้ มีการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ งานวิจัย และสนับสนุนการทาวิจัยและพัฒนาในประเด็นสาคัญในระดับภาคอีสาน ข้ อเสนอและเพื่อพัฒนา ภาคผนวก

เลขหน้ า ก ข ค 1 1-2 3 3 4 4-8 8-15 16-18 18-19 20-27


เนื้อหาการดาเนินโครงการเสริมสร้ างกระบวนการพัฒนาเครือข่ ายวิชาการ ความปลอดภัยทางถนนระดับพืน้ ทีภ่ าคอีสาน หลักการและเหตุผล อุบตั ิเหตุทางถนนเป็ นสาเหตุหลักในการเสียชีวติ ของประชาชนชาวไทยเป็ นลาดับที่ 5 รองจากโรคเอดส์ โรคหัวใจ เส้นโลหิตในสมองแตก และโรคเบาหวาน1 อย่างไรก็ตาม ผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนน เกิดขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทางาน ดังนั้น เพื่อพิจารณาจากจานวนปี ที่เหลื อ จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Years of Life Lost) ทาให้ความสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุทางถนนคิดเป็ นลาดับที่ 2 และเมื่อพิจารณาในแง่ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าประเทศไทยเกิดความสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุทางถนนคิดเป็ นมูลค่า ถึง 232,000 ล้านบาทต่อปี 2 สานักงานตารวจแห่ งชาติได้สรุ ปสถิติอุบตั ิเหตุในรอบ 14 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่พ.ศ. 2537 ถึง 2550 (รู ปที่ 1) พบว่า เกิดอุบตั ิเหตุทางถนนที่ได้รับการบันทึกโดยเฉลี่ ยปี ละ 94,210 ครั้ง ผูเ้ สี ยชีวิต 13,357 ราย และผูบ้ าดเจ็บ 62,160 ราย แนวโน้มของสถิติดงั กล่าวลดลงในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543-2544 แต่ กลับเพิม่ สูงขึ้นอีกครั้งในช่วง 5 ปี หลัง ซึ่งแม้วา่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางหลายหน่ วยงานได้ร่วมมือเพื่อ แก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างจริ งจัง แต่ยงั มีอุปสรรคหลากหลายที่ทาให้ตวั เลขสถิติดงั กล่าวยังอยูใ่ นระดับที่น่าเป็ น ห่วงอย่างต่อเนื่อง 18,000

140,000

16,000 14,000

100,000 ห

80,000

8,000

60,000

10,000

12,000

120,000

6,000

40,000

4,000 20,000

2,000

-

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

รู ปที่ 1 สถิติอุบตั ิเหตุทางถนน พ.ศ. 2537-2550 (สานักงานตารวจแห่งชาติ) หนึ่งในปั ญหาที่พบด้านอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทย คือ การขาดข้อมูลที่จะสามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร รวมถึงรายละเอียดของอุบตั ิเหตุในแต่ละครั้ง เพราะลาพังเพียงข้อมู ล 1 2

http://www.who.int/whosis/mort/profiles/mort_searo_tha_thailand.pdf โ ก ศึกษ มูล ่ ห แห่ ป ะ ทศไท ก มท หล (2007)


2

สถิติรวมระดับประเทศนั้น ยังคงเต็มไปด้วยข้อจากัดที่จะนามาวิเคราะห์จนได้ผลสรุ ปที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อเสนอ ให้ผมู ้ ีอานาจตัดสินใจหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการแก้ไขได้ตรงปั ญหาและถูกต้องเหมาะสม ทาให้การ ดาเนินงานและติดตามการทางานในระดับประเทศเพียงอย่างเดียว ยังคงไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ เนื่ องจากการ ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียด ของอุบตั ิเหตุได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ ี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา คณะทางานสนับสนุ นการดาเนิ นงาน ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนในจังหวัดนาร่ อง (สอจร.) ได้รับการจัดตั้งขึ้น ภายใต้การสนับสนุ น จากสานักงานกองทุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือเพือ่ กระตุน้ สนับสนุ น ประสาน การดาเนิ นงานป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน ในจังหวัดนาร่ อ ง จึงถือได้ว่า สอจร. มี ส่วนในการ สนับสนุนการทางานในระดับพื้นที่เพือ่ แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนที่เหมาะสมกับสภาพปั ญหาของพื้นที่น้ ันๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าในอดีตที่ผา่ นมา จากบทเรี ยนจังหวัดที่มีการดาเนินงานเพือ่ แก้ปัญหาอุบตั ิเหตุจราจรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งนอกจาก ต้องอาศัยปั จจัยในด้านนโยบายและภาวะผูน้ าแล้ว องค์ประกอบสาคัญอีกประการคือการมีความเข้มแข็งด้าน วิชาการ โดยเงื่อนไขความสาเร็ จที่สนับสนุ นงานวิชาการ ได้แก่ การมีแกนนา/ทีมงานด้านวิชาการที่เกาะติด มี การพัฒนาระบบ รวบรวมวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลไปสู่ การปฎิบตั ิ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา บุคลากร การจัดเวทีพบปะด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมีระบบปรึ กษาจากสถาบันการศึกษาหรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญต่ า งๆดัง นั้น เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น งานแก้ปั ญ หาอุ บ ัติ เ หตุ จ ราจรในระดับ พื้ น ที่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะในด้านการติดตามกากับ/ประเมินผล และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ งต้องอาศัยการพัฒนางานด้าน วิชาการเป็ นสาคัญ ทาง ศวปถ. จึงได้ร่วมมือกับ สอจร. จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเครื อข่ายระดับพื้นที่ โดยเริ่ ม จากการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพพีเ่ ลี้ยงในระดับภาค เพือ่ เป็ นกลไกสนับสนุนด้านวิชาการให้แต่ละจังหวัด มีการพัฒนาระบบข้อมูล การวิจยั และพัฒนา การจัดการความรู ้ และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้ ความเข้มแข็งในด้านวิชาการจะหนุ นเสริ ม ให้การแก้ปัญหาในพื้นที่ดาเนิ นการได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ ต่อเนื่อง ดังรายละเอียดในแนวทางการทางานร่ วม ด้านล่างนี้ แนวทางทางานร่ วมด้านวิชาการ ศวปถ – ทีมพเี่ ลย ้ ี งภาค และ จ ังหว ัด สอจร.

จังหวัด จังหวัด

พเล ี่ ย ้ ี งภาค

จังหวัด

ศวปถ. ศวปถ.

งานวิชาการ

ธุ รการ

เวที .. ยุทธศาสตร์ เวที .. วิชาการ - กาหนดเป้ าหมายร่วม - ทิศทางการขับเคลือ ่ น - กรอบการสนั บสนุ นจังหวัด MIS coaching ประเมน ิ ผล - เวที.. พบปะว ิชาการเฉพาะเรือ ่ ง - การจัดความรู/ถอดบทเรี ้ ยน จัดเวทีแลกเปลีย ่ นเรียนรู ้

รู ปที่ 2 แนวทางการทางานร่ วมด้านวิชาการ

แผนยุทธศาสตร์ใน ระดับจังหวัด MIS

• แต่ละจังหวัด • จว.นาร่อง

ว ิจย ั KM

• ถอดบทเรียน • K. sharing


3

กรอบกระบวนการทางาน วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

กาหนดเป้ าหมายร่ วม วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นสาคัญในการขับเคลื่อนงาน กรอบการสนับสนุนจังหวัด การจัดการความรู้/ถอดบทเรี ยน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เวทีวิชาการภาคอีสาน การฝึ กอบรมการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุในเชิงลึก

ข้อ1 เพื่อสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนา ระบบข้อมูลด้าน อุบตั ิเหตุทางถนน ในระดับภาคอีสาน และจังหวัด

-

ข้อ 2 เพื่อเสริ มสร้าง กระบวนการค้นหา ถอดบทเรี ยน และ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในระดับภาคอีสาน รวมทั้งการขยายผล บทเรี ยนดีๆ ไปสู่ พื้นที่อื่นๆ ข้อ 3 เพื่อสนับสนุน ให้มีการจัดทาแผนที่ ยุทธศาสตร์งานวิจยั และสนับสนุนการ ทาวิจยั และพัฒนา ในประเด็นสาคัญใน ระดับภาคอีสาน

- Mapping ภาคีคนทางานในแต่ละจังหวัด คัดเลือก Best Practice - กาหนดโจทย์ในการศึกษา/ถอดบทเรี ยน - จัดทาสื่ อ เอกสารเผยแพร่ - จัดเวทีนาเสนอ

- ได้กรอบการทางาน การบูรณาการ และแหล่งทุนต่างๆ - คัดเลือกจังหวัดนาร่ องในด้าน MIS R2R ฯลฯ - ได้ Time Frame การทางานด้าน วิชาการในภาคอีสาน - ได้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลอุบตั ิเหตุ ในเชิงลึกระดับจังหวัด - มีทาเนียบภาคีเครื อข่ายและผลงานเด่น ในแต่ละจังหวัด - มีสื่อ-เอกสารผลการถอดบทเรี ยน 3 เรื่ อง/ภาค - มีเวทีนาเสนอผลงานและขยายผล

- จัดเวทียทุ ธศาสตร์ เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อน ทบทวน โจทย์ที่สาคัญในระดับภาค/จังหวัด - เวทีพฒั นาโจทย์วิจยั - สนับสนุนงานวิจยั 2 เรื่ อง - จัดระบบปรึ กษา (ผูเ้ ชี่ยวชาญ) - ติดตามความก้าวหน้า (ในพื้นที่ – เวทีติดตาม) - สรุ ปการศึกษาและการขยายผล

- ได้กรอบทิศทางงานวิจยั ในระดับ ภาค/จังหวัด - ได้ความรู ้สาคัญในการขับเคลื่อน การแก้ปัญหา 2 เรื่ อง - เผยแพร่ ความรู ้ผา่ นช่องทางต่างๆ เช่น เวทีวชิ าการ ตีพมิ พ์

วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย 1. เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลด้านอุบตั ิเหตุทางถนนในระดับภาคอีสานและจังหวัด 2. เพือ่ เสริ มสร้างกระบวนการค้นหา ถอดบทเรี ยน และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระดับภาคอี สาน รวมทั้งการขยาย ผลบทเรี ยนดีๆ ไปสู่พ้นื ที่อื่นๆ 3. เพือ่ สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนที่ยทุ ธศาสตร์งานวิจยั และสนับสนุนการทาวิจยั และพัฒนาในประเด็น สาคัญในระดับภาคอีสาน กลุ่มเป้ าหมาย และพืน้ ที่ดาเนินการ คนทางานป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรในพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ


4

ระยะเวลาดาเนินงาน 1 สิงหาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2553 ผลการดาเนินงาน 1. การสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาระบบข้ อมูลด้ านอุบัติเหตุทางถนนในระดับภาคอีสานและจังหวัด ข้อมูลในงานอุบตั ิหตุที่นามาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีระบบการ จัดเก็บไว้เพือ่ ใช้ประโยชน์ของตน การบูรณาการข้อมูลยังมีนอ้ ย ส่วนการรวบรวมข้อมูลเพือ่ บริ หารจัดการหรื อ สัง่ การส่วนใหญ่พบว่ามีการใช้ขอ้ มูลของทางสานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลนั้นได้จากหน่วยงานตารวจเป็ นส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนอื่น เช่น ข้อมูลเฝ้ าระวังการ บาดเจ็บ 19 สาเหตุ หรื อข้อมูลจากทางหลวงชนบท แขวงการทาง ได้นามาวิเคราะห์สาหรับใช้ในโครงการ ดาเนินงานแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ ดังนั้นในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือการพัฒนาระบบข้อมูลที่เป็ น หนึ่งระบบที่มีการใช้ร่วมกันยังไม่มี แต่ในปี 2553 นี้ได้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกการสอบสวนหาสาเหตุ การเกิดอุบตั ิเหตุ และนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น หรื อ MIS ในพื้นที่ ได้แก่ - 5 สภ.ในเขตเมืองจังหวัดนครราชสีมา - อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดสุ รินทร์ - จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดเลย ซึ่งได้ใช้แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ และนาไปสู่การ แก้ไขปั ญหาเบื้องต้นตามกรอบการดานินงานดังนี้


5

MIS นาเสนอ (ชง)

C - มีเวที ในระดับต่าง ๆ (เวที อาเภอ – จังหวัด) - มี user หลักเข้าร่วมเวที - เจ้าของ case เสนอเอง - มีผช้ ู ่วยกระตุ้นการเรียนรู้

มีมติว่า .. ใคร , จะต้องทาอะไร

ภาคี/เครือข่าย

D ติ ดตาม / เกาะติ ด - ติ ดตามกากับ - ประเมิ นผล P D A C

ผล

มาตรการ ด้านต่ างๆ Enforce , Engineering

K

A B เตรียมข้อมูล - วิ เคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล - เตรียมนาเสนอ - รูปแบบ (ให้น่ สนใ ) - เนื้ อหา , สื่อ (ภาพ VDO) - fact sheet , เอกสารประชุม

ข้อมูล สืบสวนอุบตั ิ เหตุ (เบือ้ งต้น) Acc. Investigation

- กาหนดหลักเกณฑ์ เน้ นการเสียชีวิต หรือรุนแรง / พบบ่อย - เตรียมที ม / ฝึ กอบรมเครื่องมือ (ตารวจ สธ. ปภ. ฯลฯ)

การดาเนินงานสอบสวนหาสาเหตุเบื้องต้นในภาคอีสาน เป็ นการนาหลักคิดของการทางาน P D C A (Plan Do Check Act) มาประยุกต์ใช้โดยการเริ่ มต้นจากการใช้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อมูลทีม่ ีอยูแ่ ล้ว (ทุติยภูมิ) และ ข้อมูลจากการสอบสวนหาสาเหตุซ่ ึงมีการกาหนดหลักเกณฑ์คือ การสร้างทีมเป็ นขั้นตอนที่สาคัญมากคือการหา ภาคีเครื อข่ายคนทางานที่เป็ นสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยตารวจ ทางหลวง แขวงการทาง ขนส่ง หน่วยกูชีพ กูภ้ ยั ฯลฯ และน้นการทางานเป็ นทีม มีการพัฒนาศักยภาพโดยการฝึ กอบรมและการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการ ออกไปดาเนินการสอบสวนเชิงลึกเมื่อเกิดเหตุ ขั้นต่อไปเตรี ยมข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์และ สังเคราะห์หาสาเหตุ เตรี ยมประเด็นและข้อเสนอในการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่รวดเร็ว ไม่ตอ้ งรองบประมาณหรื อ เวลาที่ยาวนาน เพือ่ นาข้อมูลมาชงหรื อนาเสนอในเวทีต่างๆโดยที user หลักเข้าร่ วมเวทีเป็ นผูท้ ี่มีอานาจการ ตัดสินใจ ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรี ยน ภาคเอกชน อื่นๆ เน้นให้มีผชู ้ ่วย กระตุน้ การเรี ยนรู ้ ผลจาการจัดเวทีจะเกิดแผนการปฏิบตั ิตามมาตรการต่างๆ ส่วนใหญ่ตามมาตรการ 5 E (Plan) ต่อจากนั้นเกิดรู ปธรรมการทางานแก้ไขปั ญหา (Do) แล้วมีการประเมินผลการทางาน (Check) แล้วนาเอา ปรับปรุ งการทางานต่อไป (Act) การดาเนินงานตามวงล้อ PDCA จาเป็ นต้องมีคนเกาะติด ติดตาม กากับ สุดท้าย โครงการมีการประเมินผลก่อนหลังการสอบสวนและแก้ไขแล้วเปรี ยบเทียบกัน กิจกรรมที่ภาคอีสานได้ดาเนินการเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลด้านอุบตั ิเหตุทางถนนใน ระดับภาคอีสานและจังหวัด มีดงั นี้ 1. การค้นหาพื้นที่รับทุนการดาเนินงานโดยความสมัครใจ และได้เขียนโครงการส่งมาที่ภาค 2. ภาคได้พฒั นาคนทางานและปรับแก้โครงการในเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ อง “การป้ องกันอุบตั ิเหตุ จราจรในจังหวัดภาคอีสาน ครั้งที่ 1” ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเจริ ญโฮเต็ล อาเภอ


6

3. เมือง จังหวัดอุดรธานี โดยให้เสนอแนวคิดในการทางาน MIS มีผเู ้ ชี่ยวชาญปรับกรอบการทางาน ให้ถูกต้อง (นพ.ธนะพงษ์ จินวงศ์ และ นพ. อนุชา เศรษเสถียร) และจัดพีเ่ ลี้ยงดูแลโครงการละ 1-2 คน 4. ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานในเวที " จับเข่า เขย่างาน สอจร.4 อีสาน" ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ ขวัญเรื อนรี สอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มีกรอบการดาเนินงานที่ชดั เจนใน ขั้นตอนกระบวนการของ MIS ใช้เป็ นคัมภีร์ให้กบั ผูด้ านินงาน 5. เมื่อดาเนินการได้ระยะหนึ่งแล้ว เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มคนทางาน และเพือ่ พัฒนา ศักยภาพในการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน จึงได้จดั เวทีนาเสนอผลการดาเนินงาน “การ สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและการวิจยั เพือ่ พัฒนางานอุบตั ิเหตุ” โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2553 6. พีเ่ ลี้ยงได้ Coaching เป็ นระยะๆ 7. ในกรณี มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน หรื อพืน้ ที่ร้องขอในประเด็นที่น่าสนใจ ภาคจะมีการจัด เวทีหนุนเสริ มการทางาน เช่นทีมโรงพยาบาลปากช่องพบข้อจากัดที่ทีมทางานและจากผูป้ ระเมิน ภายนอกของ ศวปถ. พบว่าในการสร้างทีมยังไม่ครบสหสาขาวิชาชีพ ยังไม่มีผบู ้ ริ หารที่มีอานาจ ตัดสินใจมาร่ วม การวิเคราะห์ขอ้ มูลยังเป็ นภาพใหญ่ ไม่เกิดการนาไปสู่การแก้ปัญหา ทีมภาคจึงได้ จัดเวทีหนุนเสริ มโดยให้มีตารวจ หัวหน้า สภ. นายก อบต หมวดการทาง ขนส่ง ครู อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพ บริ ษทั โตโยต้า ภาคีสื่อมวลชนในพืน้ ที่ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลปากช่อง โดยผูก้ ระตุน้ การเรี ยนรู ้คือ นพ. ธนะพงษ์ จินวงศ์และทีมภาค ผลการประชุมส่งผลให้เกิดทีมที่ ครบ และมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลให้ภาคีร่วมรับทราบปั ญหา และมีแนวทางแก้ไขปั ญหา ระยะสั้น โดยสถานศึกษามีกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู ้และลดพฤติกรรมเสี่ยง ระยะกลาง นายก อบต จะทาเลนมอเตอร์ไซด์ ระยะยาว จะแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนมีงบจากหมวดการทาง 10 ล้านบาท ในเวทีน้ ีทีมทางานยึดหลักทาได้เร็ว แก้ปัญหาเห็นผลชัด และแก้ไขปั ญหาให้กบั คนใน พื้นที่ ในส่วนของสุรินทร์ได้มีวาระจังหวัดสุรินทร์ ทีมภาคได้เข้าไปช่วยผลักดันการขับเคลื่อน วาระจังหวัด โดยมีรองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุม 8. การถอดบทเรี ยนโครงการ MIS โดยพีเ่ ลี้ยงและทีมภาค เน้นเทคนิควิธีการทางาน (Tips) เพือ่ เป็ น บทเรี ยนให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั 9. นาเสนอเผยแพร่ ผลการดาเนินงานในเวทีสมั มนาวิชาการอุบตั ิเหตุภาคอีสาน ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ทั้งส่งประกวดผลงานด้วยประเภทวิจยั 1 เรื่ อง ประเภทโปสเตอร์ 1 เรื่ อง สถานีเรี ยนรู ้(บู๊ธ) 1 เรื่ อง และห้องเรี ยนรู ้ยอ่ ย 2 เรื่ อง


7

ผลการดาเนินงาน MIS รายพืน้ ที่ที่รับทุน พืน้ ที่ การสร้ าง ดาเนินการ MIS ทีม/พัฒนา ศักยภาพ 5 สภ.ในเขต จัดอบรมทีม เมืองจังหวัด 2 วัน นครราชสี มา

เครื่องมือ/แบบเก็บ ข้ อมูล

อาเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ชี้แจงทีม ทางานโดย ทีมเจ้าของ โครงการ (มี การเกาะติด ทางาน ร่ วมกันแบบ กัลยาณมิตร)

มีแบบเก็บข้อมูลเอง 27 case โดยรวบรวมจาก หน่วยงายภาคี ตารวจ ขนส่ ง แขวง และกูช้ ีพกูภ้ ยั

อาเภอปากช่อง จ.นครราชสี มา

อบรม ร่ วมกับ จ. นครราชสี มา 1 วัน

ประยุกต์จากแบบ 27 case สอบสวนอุบตั ิเหตุ จากสานักระบาด วิทยา และแบบจาก ภูเก็ต

จังหวัดสุ รินทร์

อบรม 2 วัน (AI)

แบบสานักระบาด วิทยา

แบบสอบสวน อุบตั ิเหตุจากสานัก ระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค และ ต้นแบบจากภูเก็ต มาปรับใช้

จานวน case ที่ สอบสวน 10 case (สภ. ละ 2 case)

8 case

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล

การนาเสนอใน เวทีต่างๆ

มีการวิเคราะห์ที่ ได้สาเหตุที่ชดั เจน และได้ประเด็น แก้ปัญหา

-เวที ประจาเดือน -เวทีติดตาม เฉพาะกิจ -เวทีแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ในจังหวัด

มีการวิเคราะห์ที่ -เวที ได้สาเหตุ และได้ คณะกรรมการ ประเด็นแก้ปัญหา ความมัน่ คงของ อาเภอทุกเดือน -เวทีเฉพาะกิจ ของภาคีในการ แก้ปัญหา พบว่า มีการแก้ปญหา ได้เร็ ว ไม่ตอ้ งรอ เป็ นทางการ มีการวิเคราะห์ที่ - เวทีประชุม ได้สาเหตุที่ชดั เจน ประจาเดือนของ และได้ประเด็น อาเภอ แก้ปัญหา - เวทีเฉพาะกิจ 2 ครั้ง

มีการวิเคราะห์ที่ ได้สาเหตุที่ชดั เจน และได้ประเด็น แก้ปัญหา

-เวที คณะกรรมการ ระดับจังหวัดทุก เดือน

ได้ รับการ แก้ไข (มี Action) 10 case

27 case (มีการ แก้ปัญหา ใหญ่ 2 กรณี นอกนั้น เป็ นการ แก้ไขจุด เสี่ ยงของ หน่วยงาน) 27 case แก้โดยการ มีส่วนร่ วม 2 กรณี ส่ วน ใหญ่แขวง การทางเอา ผลการ สอบสวน ไปแก้เอง 8 case


8

ผลการดาเนินงาน MIS รายพืน้ ที่ที่รับทุน (ต่ อ) พืน้ ที่ การสร้ าง ดาเนินการ MIS ทีม/พัฒนา ศักยภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ อบรม 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน (AI ม. นเรศวร / ขนส่ ง และ เจ้าของ โครงการนี้)

เครื่องมือ/แบบ เก็บข้ อมูล

จังหวัดเลย

แบบสอบสวน อุบตั ิเหตุจาก สานักระบาด วิทยา

อบรมทีม 1 วัน (เต็ม รู ปแบบ)

จานวน case ที่ สอบสวน แบบสานักระบาด 11 case วิทยา และแบบ ของโรงพยาบาล บุรีรัมย์ที่ พัฒนาขึ้นเอง

9 case

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล มีการวิเคราะห์ที่ ได้สาเหตุและได้ แนวทางในการ แก้ปัญหา

การนาเสนอใน เวทีต่างๆ

- เวทีประชุม ประจาเดือนของ ศูนย์อานวยการ เพื่อความ ปลอดภัยทาง ถนนของจังหวัด - เวทีประชุม ของ อบต. ทีมร่ วมกัน ในการประชุม วิเคราะห์ ได้ ความมัน่ คงของ สาเหตุและมี จังหวัด (ผวจ. ข้อเสนอทางเลือก ประธาน) ให้ ผวจ. ในการ แก้ปัญหา

ได้ รับการ แก้ไข (มี Action) 6 case

9 case มีการ แก้ปัญหา ทั้งระยะสั้น และระยะ ยาว

2.การเสริมสร้ างกระบวนการค้นหา ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาคอีสาน รวมทั้งการขยายผล บทเรียนดีๆ ไปสู่ พนื้ ที่อนื่ ๆ กระบวนการค้นหาพื้นที่ best practice เพือ่ ถอดบทเรี ยน นั้น เริ่ มต้นด้วยการ 1.มีทาเนียบเครื อข่ายและผลงานเด่น ในปี 2552 ซึ่งได้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภาคอีสานในปี ที่ผา่ นมา และยังมีการดาเนินงานอยูใ่ นปั จจุบนั 2.จากการลงพื้นที่ของพีเ่ ลี้ยงประจาจังหวัดที่มองหาคนที่สนใจ มีตน้ ทุน และมีผลการดาเนินงานทีเ่ ด่น ทาอย่างต่อเนื่อง 3.พิจารณาจุดเด่นที่ง่ายต่อการขยายผลหรื อขยายเครื อข่าย การถอดบทเรี ยนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กาหนดพื้นที่ที่เป็ น best practice จานวน 4 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตาบลกุดน้ าใส ชุมชนปลอดภัยเขาสวนกวาง ห้างอุดรนาธงชัย และเทศบาลนครอุดรธานี นอกจากนั้น แล้วทางภาคอีสานได้มีขอ้ ตกลงกับทีมที่ปรึ กษาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศวปถ.อีก 12 โครงการให้มี การถอดบทเรี ยนทุกโครงการฯ การเสริ มสร้างประสิทธิภาพการถอดบทเรี ยนได้พฒั นาศักยภาพทีมผูร้ ับผิดชอบโครงการฯ ที่ปรึ กษา โครงการฯและจังหวัดเรื่ องการถอดบทเรี ยนเป็ นเวลา 1 วัน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวทีวชิ าการเฉพาะเรื่ องที่


9

โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ต่อจากนั้นได้มีการลงไปถอดบทเรี ยนด้วยวิธีจดั กระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย ผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในโครงการ จานวนประมาณ 12-15 คน และทีมที่เป็ นfacililater กลุ่ม ประมาณ 5 คน แล้วยังมีพเี่ ลี้ยงที่อยูใ่ กล้เคียงร่ วมเรี ยนรู ้การถอดบทเรี ยนในพื้นที่ดว้ ย นอกจากนั้นพีเ่ ลี้ยง ได้รับการพัฒนาศักยภาพการถอดบทเรี ยนจากทีม ศวปถ.ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 ที่นนท์นทั รี รี สอร์ท จ. นนทบุรี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระดับภาคอีสาน รวมทั้งการขยายผลบทเรี ยนดีๆ ไปสู่พ้นื ที่อื่นๆ -บริ ษทั อุดรนาธงชัย เทศบาลนครอุดรธานี ทั้งสองแห่งเป็ นพืน้ ที่ที่วางเป้ าหมายของการถอดบทเรี ยน ได้เป็ นที่ดูงานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภาคอีสานครั้งที่ 1 ที่โรงแรมอุดรเจริ ญศรี จ.อุดรธานี -เทศบาลกุดน้ าใส ได้จดั เป็ นฐานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้กบั คนทางานในจังหวัดภาคอีสาน เหนือ กลาง และใต้ ในการประชุมเพือ่ พัฒนาแผนการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนใน อปท.และ โรงเรี ยน ใน เดือนเมษายน 2553 ที่เจริ ญธานีปริ้ นเซส จ.ขอนแก่น -ชุมชนปลอดภัยเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นาร่ อง 5 หมู่บา้ น บ้านนาง้อง บ้านนาอ่างทอง บ้านโนน เจริ ญ บ้านดงบังบ้านคานางปุ่ ม ขยายไปยัง เทศบาล และอีกหลายตาบล และได้จดั เวทีเฉพาะเรื่ องในกลุ่มตารวจ มวลชนสัมพันธ์จงั หวัดชัยภูมิ เพือ่ ขยายผลการดาเนินงานแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนระหว่างตารวจและ ชุมชน ในวันที่ 2 เมษายน 2553 พบว่าผูบ้ ริ หารตารวจได้มีนโยบายให้ตารวจลงไปประสานการทางานกับชุมชน เริ่ มตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์และช่วงไม่มีเทศกาล -นอกจากพืน้ ที่ที่เป็ น best practice จานวน 4 พืน้ ที่ ได้แก่ โครงการ MIS จ.นครราชสีมา เริ่ มจากพื้นที่นาร่ อง 5 สภ.ได้ขยายเป็ น 46 สภ. โดยผูบ้ ริ หารของตารวจ ในจังหวัดได้ประกาศให้ทุก สภ.ดาเนินสืบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นที่ประยุกต์ใช้ กระบวนการทางานจาก 5 สภ.ในเขตเมือง โครงการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุฯในเด็กและเยาวชน ได้ขยายโมเดลไปยังจังหวัดหนองบัวลาภู จ.ชัยภูมิ และอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โครงการ MIS จ.สุรินทร์ ขยายผลการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุไปสู่วาระจังหวัดสุรินทร์ และ เกิดการแก้ไขอย่างเป็ นรู ปธรรม โครงการฯที่ได้รับทุนทุกโครงการ 12 โครงการได้นามาแลกเปลี่ยนในห้องย่อย บูธ๊ และนาเสนอผลงาน ในเวทีสมั มนาวิชาการอุบตั ิเหตุภาคอีสาน ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2553


10

สรุ ปการถอดบทเรี ยนของภาคอีสานดังนี้ ชื่อโครงการ 1.โครงการพัฒนาระบบ ข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจรสู่ การแก้ไขปัญหา อุบตั ิเหตุแบบบูรณาการ อ.บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น

2.ทีมสอบสวนอุบตั ิเหตุ

จราจรโรงพยาบาลปาก ช่องนานา

ลักษณะการถอด สัมภาษณ์เชิงลึก

ลักษณะการสรุป ความรู้ สาคัญที่ได้ เรื่ องเล่า การสื บสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา เบื้องต้นที่ใช้เทคนิคการนาเสนอข่าว เริ่ มจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ แล้วให้สื่อนาเสนอข่าวทางทีวี การสร้างทีม จากคนที่มี งานหรื อกิจกรรมที่ดาเนินต่อเนื่องกันอยูห่ ลายปี มาแล้วมี การสร้างบรรยายของการทางานที่ไม่เป็ นทางการและ กัลยาณมิตร ใช้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและเจาะลึกใช้เทคนิค การนาเสนอข่าวที่กระตุน้ ความรู้สึก มานาเสนอในทีม คนทางาน การใช้ขอ้ มูลโรงพยาบาลและตารวจเป็ นหลัก การสังเคราะห์ขอ้ มูลใช้เทคนิคสื่ อนาเสนอ การเกิดกิจกรรมการแก้ไข ใช้ PDCA และคนเกาะติด เป็ นตารวจและโรงพยาบาล ผลการแก้ไขปัญหาได้ ประโยชน์หลายฝ่ าย กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ การสื บสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา อุบตั ิเหตุเบื้องต้นในพื้นที่ถนนสายหลัก ที่มี โรงพยาบาลและจิตอาสาโรงพยาบาล เริ่ มจากการเก็บ ข้อมูลที่ถนัด คน รถ ถนน เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ตรงจุด มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชายและจัด เวที stake holder ร่ วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์และ ร่ วมวางแผนการแก้ไขในแต่ละส่ วน หลังจากดาเนินการ แก้ไขแล้วนาผลที่ได้มาประชุมเพื่อพัฒนาการดาเนินงาน PDCA หลายครั้ง การนาไปสู่action เริ่ มต้น case ที่ง่ายและเป็ น caseคนในพื้นที่ก่อนและไม่ใช่ งบประมาณ จากการดาเนินงานทาให้เกิดเครื อข่ายที่ เกาะติดขึ้นและต่อยอดการดาเนินการแก้ไขในcase ต่อๆไป


11

ชื่อโครงการ ลักษณะการถอด ลักษณะการสรุป 3.โครงการสอบสวน กระบวนการกลุ่ม เรื่ องเล่า อุบตั ิเหตุเพื่อแก้ปัญหา การเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ จราจร จังหวัดเลย

4.โครงการพัฒนาระบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก

เรื่ องเล่า

ข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจร (MIS)จังหวัดบุรีรัมย์

5.โครงการ MIS สุ รินทร์

กระบวนการกลุ่ม เรื่ องเล่า

ความรู้ สาคัญที่ได้ การใช้ MIS เพื่อนาเสนอในวาระต้นๆของการประชุม ความมัน่ คงของจังหวัด การเก็บข้อมูลชัดเจน วิเคราะห์ให้ได้สาเหตุการเกิด อุบตั ิเหตุ คน รถ ถนน และสังเคราะห์ เป็ นทีมที่มี กรรมการตั้งไว้รองรับและต่อเนื่อง และมีขอ้ เสนอทาง แก้ไจให้ผบู้ ริ หาร ทีมทางานและการสรรหาทีมเป็ น คนทางานที่เป็ นแกนหลัก ขนส่ ง ทางหลวง สสจ. กูช้ ีพ กูภ้ ยั และทีมตารวจอาเภอให้เป็ นเป็ นผูแ้ จ้งเหตุละร่ วม สอบสวนในพื้นที่ การนาไปสู่การแก้ไขปัญหา มีผบู้ ริ หารหน่วยงาน(รอง ผูก้ ารฯ)เป็ นผูส้ ่ งเสริ มสนับสนุ นและกากับดูแลการ ทางาน และนาเสนอข้อมูล การเข้มแข็งของทีม ทาให้ ผูว้ ่าฯสนใจ ตัดสิ นใจเลือกแนวทางการแก้ไขตามที่ เสนอ และลงนาม และติดตามการดาเนินงานแต่ละ หน่วยงาน คณะทางานได้ใช้กรอบแนวความคิดบริ หารจัดการ ข้อมูล คือ 1)การสื บสวนอุบตั ิเหตุ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล สาเหตุ 2)การเตรี ยมข้อมูลเพื่อนาเสนอแก่ผเู้ กี่ยวข้อง 3) การนาเสนอในเวทีหรื อที่ประชุมแก่ผบู้ ริ หารและภาคี เครื อข่าย 4)การติดตามกากับประเมินผล สาหรับการ ดาเนินงานระยะแรก เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ทีมผูร้ ับผิดชอบ หลัก ประกอบด้วย คณะทางานจาก รพ.บุรีรัมย์และปภ. บุรีรัมย์ จะลงพื้นที่ทนั ที เมื่อตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เก็บ ข้อมูล ระยะที่2 จะเก็บรายละเอียดเชิงรุ ก สาหรับผลการ ดาเนินงาน มีการร่ วมทางานเป็ นภาคี อุบตั ิเหตุลดลง การสื บสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุนาไปสู่วาระ จังหวัด เริ่ มต้นจากข้อมูลอุบตั ิเหตุที่เปรี ยบเทียบกับ ข้อมูลการเกิดอาชญากรรม และข้อมูลพฤติกรรมจาก is ข้อมูลการการอุบตั ิเหตุที่เก็บจากพื้นที่เกิดเหตุ ให้เห็น ขนาดของปัญหาที่มากกว่าคดีอื่นหลายเท่าตัว โดยการ นาเสนอเป็ นผูบ้ งั คับการฯและเป็ นหลักในการทาให้เป็ น รู ปธรรม เสนอต่อผูว้ ่าฯให้กาหนดวาระจังหวัด


12

ชื่อโครงการ ลักษณะการถอด 6.ชุมชนเข้มแข็งป้ องกัน สัมภาษณ์เชิงลึก อุบตั ิเหตุแบบมีส่วนร่ วม องค์การบริ หารส่ วน ตาบลหนองน้ าใส อาเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น

ลักษณะการสรุป ความรู้ สาคัญที่ได้ เรื่ องเล่า การดาเนินการโครงการนี้เน้นการแก้ปัญหาถนนสาย รอง โดยให้ชุมชนเป็ นหน่วยงานหลักในการแก้ไข ปัญหา โดยชุมชนร่ วมกันเป็ นผูพ้ ิจารณาข้อดีขอ้ เสี ย ประชาคมหมู่บา้ น มีกิจกรรมคืออบรมให้ความรู้ อป พร. หนองน้ าใส การตั้งศูนย์ อปพร. การฝึ กอบรม ทบทวนเครื อข่าย อปพร. ป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน ประชาคมหมู่บา้ น และออกมติประชาคมให้สามารถ บังคับใช้ได้ กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย ของเครื อข่าย ป้ องกันอุบตั ิเหตุ อปพร. หนองน้ าใส บริ หารจัดการ กองทุนเงินค่าปรับจากผูท้ าผิด ศูนย์ อปพร.อบต.หนอง น้ าใส เกิดความเข้มแข็งทางานร่ วมกับภาคีอุบตั ิเหตุทาง ถนนระดับอาเภอ อย่างมีส่วนร่ วม อปพร. ได้มีโอกาส แสดงความคิดเห็น ผ่านกระบวนการทางสังคม จน สามารถทากิจกรรมตามแนวทางที่ได้เสนอไป ซึ่งจะ นามาสู่ความตั้งใจและสมัครใจในการทากิจกรรม ผล คือการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ และสามารถพัฒนา กิจกรรมตามแนวทางของ ผูป้ ฏิบตั ิงานไปสู่การป้ องกัน อุบตั ิเหตุทางถนนได้อย่างยัง่ ยืน ประชาชนในชุมชน ยอมรับกติกาทางสังคมและปฏิบตั ิตามนาไปสู่ การเป็ น ชุมชนเข้มแข็งต่อไป กระบวนการกลุ่ม เรื่ องเล่า การแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุโดยชุมชน เริ่ มจากการคัดเลือก 7.โครงการชุมชน แกนนา ที่มีจานวน 60 คนเป็ นจานวนที่พอดีเนื่องจากมี ปลอดอุบตั ิเหตุ อ.เขา การจัดเวรยามที่ไม่ถี่มากนัก การคัดเลือกใช้เกณฑ์จิต สวนกวาง จ. อาสาผสมกับสังคมมิติ ต่อจากนั้นพัฒนาศักยภาพแกน ขอนแก่น นาที่เน้นดึงคุณค่าของตนเองและกลุ่มและเพิ่มแรงจูงใจ ในการสวมชุดที่เป็ นเอกลักษณ์ การมีกิจกรรมให้ รับผิดชอบภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงและการกาหนด บทบาทชัดเจน แบ่งเป็ นด้านจราจรและรักษาความ ปลอดภัย


13

ชื่อโครงการ 8.โครงการศึกษาและ พัฒนาสถานศึกษา ต้นแบบการดาเนินงาน ลดอุบตั ิเหตุทางถนน กรณีศึกษา : โรงแรี ยน มหิ ศราธิบดี

ลักษณะการถอด สัมภาษณ์เชิงลึก

9.บทเรี ยนดีๆสาหรับ

กระบวนการกลุ่ม เรื่ องเล่า

คนทางาน โครงการ นวัตกรรม "จับไม่ปรับ เข้ารับกิจกรรม" ของ สถานีตารวจภูธรโพธิ์ กลาง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา

ลักษณะการสรุป ความรู้ สาคัญที่ได้ การแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุในโรงเรี ยนมัธยม เริ่ มจากการคัดเลือก เรื่ องเล่า เด็กเข้ าร่ วมโครงการเน้ นกลุ่มเด็กดีและมีภาวะผู้นา มาอบรมตาม หลักสู ตรที่พัฒนาร่ วมกันระหว่ างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องและ ตารวจได้ เกิดกลุ่มนักเรี ยนแกนนาในการดาเนินการกลุ่มนักเรี ยน แกนนามีการประชุม วิเคราะห์ ปัญหา และ หาทางแก้ ไข ได้ ทาเวทีประชาคม ลงมติ รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100% มีการกาหนดบทลงโทษแก่ ผ้ ไู ม่ สวมหมวก มีการจัดเวรผลัดกันตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรี ยน กลุ่มนักเรี ยนแกนนามีความภูมิใจที่ได้ ร่วมช่ วยเหลือเจ้ าหน้ าที่ ตารวจที่ด่านตรวจ กลุ่มนักเรี ยนแกนนามีกิจกรรมต่ อเนื่อง และ ทากิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ลงในกิจกรรมของนักเรี ยน ครู ใน โรงเรี ยนได้ เห็นความสาคัญ เกิดหลักสู ตร เรื่ อง การขับขี่ปลอดภัย ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ ช้ัน มัธยมศึกษา 1 – 6 ที่สาคัญต้ องมีครู ที่เกาะติดกับเรื่ องนี้และคอย เป็ นพี่เลีย้ งให้ กับนักเรี ยนแกนนา

การปรับพฤติกรรมในกลุ่มผูก้ ระทาผิดกฎจราจร โดย “จับไม่ปรับ เข้ารับกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมเสี่ ยง” มี เทคนิควิธีสาคัญคือ ปรับทัศนคติของเจ้าพนักงานตารวจ ในเรื่ องของค่าตอบแทนส่ วนแบ่งที่จะได้จากการปรับ หลังจากนั้นได้พฒั นาศักยภาพด้านกระบวนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครู ตารวจที่เป็ นตารวจ มวลชนสัมพันธ์ ในส่ วนของผูก้ ระทาผิดเข้าร่ วม กิจกรรมโดยสมัครใจ สามารถเลือกได้ตามตารางเวลา สถานที่ในแผ่นพับและแจ้งทางโทรศัพท์ มีการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยตารวจ และสื่อในพื้นที่ ใน วันเข้าร่ วมกิจกรรมใช้เวลา 3 ชัว่ โมงในช่วงบ่าย จะเน้น การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ตารวจแต่งเครื่ องแบบ ให้ ความเป็ นกันเอง ยิม้ แย้มตั้งแต่จุดลงทะเบียน ผูก้ ากับมา กล่าวเปิ ด แสดงความห่ วงใย ให้ดูภาพวิดิโอการเกิด อุบตั ิเหตุ ชี้ให้เห็นอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งกับผูข้ บั ขี่และ ผูอ้ ื่น แบ่งกลุ่มระดมความคิดร่ วมกันในประเด็น วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางการ ป้ องกัน แก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ นาเสนอ เป็ นการใช้ เทคนิคสามเหลี่ยมแห่ งการเรี ยนรู้ (Piramid Learning) ปิ ดท้ายด้วยการปรับมุมมองของผูก้ ระทา ผิดต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจ “จับเพราะอยากให้ ปลอดภัย”


14

ชื่อโครงการ 10.โครงการการพัฒนา ศักยภาพนักเรี ยนและ ผูป้ กครองร่ วมใจลด อุบตั ิเหตุบนถนน โรงเรี ยนบ้านท่าสอง คอน อ.เมือง จ. มหาสารคาม

ลักษณะการถอด สัมภาษณ์เชิงลึก

ลักษณะการสรุป ความรู้ สาคัญที่ได้ เรื่ องเล่า การแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุในโรงเรี ยนประถมศึกษา เริ่ ม จากกิจกรรมในโครงการเน้น กิจกรรมที่สอดคล้องกับ พัฒนาการของวัยรุ่ นตอนต้น ต้นแบบหรื อแกนนา เยาวชน การสร้างพลังในตนเอง การเสริ มแรง การจูงใจ การปรับพฤติกรรม การมีส่วนร่ วม และความเชื่อมัน่ ใน ตนเอง และการดึงผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมใน กิจกรรมกับเด็ก และให้เด็กเป็ นผูด้ าเนินกิจกรรม ครู เป็ นพี่เลี้ยงร่ วมกับหน่วยงานสาธารณสุ ข 11.โครงการ “ชมรม สัมภาษณ์เชิงลึก เรื่ องเล่า การทาโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา นักเรี ยนอาสาป้ องกัน โดยมีหลักการสาคัญคือ การให้ความสาคัญด้าน อุบตั ิเหตุทางถนน ศักยภาพในตัวนักเรี ยนนักศึกษาเอง ได้เป็ นแกนนาใน วิทยาลัยการอาชีพ การทางานด้านอุบตั ิเหตุ เปิ ดโอกาส เปิ ดความคิดใน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัด มุมมองนักเรี ยนนักศึกษาเอง โดยมีกิจกรรมคือ อบรมให้ ขอนแก่น” ความรู้พ้ืนฐานด้านการจราจร แก่นกั เรี ยนที่สมัครใจ การตั้งชมรมนักเรี ยนอาสาป้ องกันอุบตั ิเหตุในวิทยาลัย การอาชีพบ้านไผ่ กระบวนการกลุ่ม เรื่ องเล่า การแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุในเยาวชนกลุ่มเสี่ ยงในชุมชน 12.โครงการ สาน การชวนและโน้มน้าวเยาวชนให้เข้าร่ วมโครงการด้วย สายใย ครอบครัว การให้หัวหน้ากลุ่มสมัครใจก่อนแล้วเขาจะเป็ นผูน้ าคน อบอุ่น สู่ชุมชน อื่นๆเข้าร่ วมโครงการ การฝึ กอบรมที่เน้นการให้ออก เข้มแข็ง อ.ชุมพลบุรี แรงและการคาดหวังในความสามารถของตนเอง การดึง จ.สุรินทร์ ศักยภาพและคุณค่าในตัวเด็ก ต่อจากนั้นมีการเปิ ดพื้นที่ ให้เด็กได้มีกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลื อสังคม และการได้ สวมชุดเครื่ องแบบ การยอมรับให้พลังกับเด็ก และการ มีคนเกาะติดกับเยาวชนกลุ่มนี้ซ่ึงเป็ นภาคสังคมเป็ นผู้ เชื่อมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและ หางานให้เหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มนี้ 13.เทศบาลนครอุดรธานี กระบวนการกลุ่ม เรื่ องเล่า เทศบาลกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้ องกัน กับความภาคภูมิใจใน อุบตั ิเหตุ เริ่ มจากผูบ้ ริ หารสนใจและให้ความสาคัญ การรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ และมีบุคลากรที่เกาะติด กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จราจร นั้นเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานในภาระหน้าที่ของ เทศบาลแล้วบูรณาการหลายเรื่ องเข้าด้วยกัน เช่น การอา นายความสะดวกสถานที่ให้กบั การแสดงดนตรี แลกเปลี่ยนกับการให้ศิลปิ นพูดถึงเรื่ องการป้ องกัน อุบตั ิเหตุ ยาเสพติด ฯลฯ การเปลี่ยนป้ ายเหล้า เบียร์ ให้ เป็ นน้ าในยีห่ ้อเดียวกัน


15

ชื่อโครงการ 14."อุดรนาธงชัย" เครื อข่ายเอกชนกับงาน รณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ จราจร

ลักษณะการถอด ลักษณะการสรุป ความรู้ สาคัญที่ได้ กระบวนการกลุ่ม เล่าเรื่ อง ห้างกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุในพนักงาน เริ่ มต้นจากการ หาจุดร่ วมและสมประโยชน์ทางธุรกิจกับเจ้าของกิจการ เช่น การไม่ตอ้ งจ่ายค่าทดแทนชดเชยกรณี ทุพพลภาพ ตาย จากอุบตั ิเหตุ ไม่กระทบถึงการผลิตและการสรรหา แรงงานมาแทน การมีชื่อเสี ยงของห้าง ต่อจากนั้นต้องมี ผูเ้ กาะติดในโรงงานที่แกนหลัก เช่น หัวหน้าฝ่ ายบุคคล จป. ให้อิสระการออกแบบกิจกรรม ทั้งในเทศกาลและ นอกเทศกาล 15.บทเรี ยนกุดน้ าใส กระบวนการกลุ่ม เรื่ องเล่า กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนกุดน้ าใส ........ชุมชนร่ วมใจกุดน้ า เริ่ มต้นจากการมี บุคคลที่เข้ามาช่วยกระตุน้ การทางาน ใสปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ตามธรรมชาติหรื อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างภาคี ทางถนน เครื อข่ายในพื้นที่การทางานด้านอุบตั ิเหตุจราจรของ พื้นที่ตาบลกุดน้ าใส เริ่ มต้นจากการทางานโดยการเริ่ ม เปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนรู ปแบบ เปลี่ยนการบริ หาร ให้ยอมรับการทางานร่ วมกันมากขึ้นทั้งในส่ วนอบต. แกนนา และประชาชนในพื้นที่ ยึดการแสวงหาความ ร่ วมมือในชุมชนการทางานเน้นที่การให้ความร่ วมมือ ของชุมชน และความปลอดภัยของชุมชน การมีส่วน ร่ วมและความปลอดภัยทางถนนของชุมชนต้องเกิดจาก ความร่ วมมือของชุมชน ด้วยความเชื่อที่เป็ นไปใน ทิศทางเดียวกันของทีมแกนนา และผูท้ ี่คอยทาหน้าที่ เป็ นผูเ้ ชื่อมประสาน ทาให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่ มุ่งแสวงหาและสร้างความร่ วมมือของชุมชน แกนนาจะ มีการจุดกระตุน้ ให้ชุมชนเรี ยนรู้และเห็นว่าเรื่ องอุบตั ิเหตุ เป็ นปัญหา จุดเริ่ มต้นของการดาเนินงานได้รับคาแนะนา จากเทศบาล และเนื่องจากตาบลกุดน้ าใสเป็ นพื้นที่ โรงงานอุตสาหกรรมมีผคู้ นสัญจรไปมาตลอดเวลาตอน กลางคืนชุมชนบ้านห้วยโจทย์เสนอมาทางบริ ษทั ก็ พร้อมให้การสนับสนุนทางงบประมาณนอกจากนี้ โรงงานมีกิจกรรมมากมายที่ทากับชุมชน


3.การสนับสนุนให้ มีการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ งานวิจัย และสนับสนุนการทาวิจัยและพัฒนาในประเด็นสาคัญ ในระดับภาคอีสาน การสนับสนุนให้มีการจัดทากรอบทิศทางงานวิจยั และพัฒนา การจัดทาแผนที่ยทุ ธศาสตร์งานวิจยั นั้นภาคไม่ได้ดาเนินงานแต่ได้เตรี ยมความพร้อมโดยการประชุม ประสาน นิเทศติดตามระดับภาคและเวทีวชิ าการเฉพาะเรื่ อง ทีมภาคอีสาน พีเ่ ลี้ยงคนทางานภาคอีสานและ ผูเ้ ชี่ยวชาญ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ได้กาหนดกรอบทิศทางการทางานวิจยั และพัฒนาดังนี้

R&D C - เจ้าของปัญหา ภาคี/เครือข่าย - มีตวั เชื่อม - มี นวก./พี่เลี้ยง

มีมติว่า .. ใคร , จะต้องทาอะไร

D วัดผล - ก่อน/หลัง P D A C

ผล

ขยายผล

Act + in terven tion

- ถอดบทเรียน --นาเสนอ.. เวที +web

เน้น การมีส่วนร่วม K

B เตรียมข้อมูล - วิ เคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล - เสนอ Model

Model E

ข้อมูล A

วิ เคราะห์สถานการณ์ * สาเหตุ

การดาเนินงานวิจยั และพัฒนานั้นจะเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์และหาสาเหตุ ต่อจากนั้นเป็ น การเตรี ยมข้อมูลนาข้อมูลสถานการณ์มาสังเคราะห์และกาหนดโมเดลให้เหมาะสม การมองหาภาคีคนทางานจะ เป็ นขั้นตอนต่อไปที่มีความสาคัญมากควรมองทีค่ นเจ้าของปั ญหาและมีใจมุ่งมัน่ สานต่องาน ในการนี้จะมีการ แบ่งบทบาทเป็ นผูเ้ ชื่อมประสาน นักวิชาการ ร่ วมกันดาเนินงานตามโมเดลที่กาหนดด้วยคานึงถึงการมีส่วนร่ วม ในขณะดาเนินงานให้มีการนาวงจรการตรวจสอบคุณภาพการทางานที่เรี ยกว่า P D C A (Plan Do Check Act) มาใช้และมีการวัดผลของโครงการก่อนและหลังการดาเนินงาน จนนาผลที่ได้ไปขยายผลต่อไป ผลสรุ ปจากเวทียทุ ธศาสตร์ภาค การประชุม “ จับเข่า เขย่างาน สอจร.4อีสาน” การประชุมวิชาการ เฉพาะเรื่ องการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและการวิจยั เพือ่ พัฒนางานอุบตั ิเหตุ เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ภาคอีสาน ครั้งที่ 2 “ พลังเครื อข่าย เชื่อมสู่นโยบาย ” และการประชุมติดตามงานหลายครั้ง พบว่า ทิศทางการ ดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ บทบาทระดับจังหวัด 1. มีโจทย์สาคัญที่จะดาเนินงานร่ วมกันระหว่าภาคีเครื อข่ายรัฐและเอกชน 2. มีการทางาน(Track B) ค้นหาและการสร้างเจ้าภาพในพื้นที่เข้ามาทางาน มีบทบาทหน้าที่เป็ นทีม แกนกลาง เน้นการสร้างเครื อข่ายภาคีคนทางานในพื้นที่ และหนุนเสริ มวิธีการทางาน แนวคิดการทางาน


17

วิชาการต่างๆที่ช่วยให้ประสิทธิภาพการทางานดีข้ ึน หาช่องทางการขับเคลื่อนงานให้เข้าสู่งานปกติ หรื อขยาย ผล หรื อเป็ นนโยบายระดับต่างๆ การขับเคลื่อน ครม. บทเรียน .. การขับเคลือ่ นงานเพือ่ ความต่อเนือ่ งยัง่ ยืน 3 แผนงานอุบตั ิเหตุ ปภ. แผนแม่บท 2555=14.15/แสน

จราจร P

ศปถ.

แผนงาน KPI

คู่มอื

ส่วนกลาง จังหวัด

แผนปฏิ บัติการ

- ศปถ.จว.

* อปท. 2 * แหล่งทุน

K

โครงการนาร่ อง -สอจร. -ศวปถ. -อืน่ ๆ เช่น กปถ.

S

ภาค-เครือข่าย ภาคสังคม

A

ทาเอง

พื้นที่เรียนรู้ 1

แนวร่วม

• น ักวิชาการ • ภาคส ังคม ่ มวลชน • สือ

ผล B PA DC แนวร่ วม ร่ วมคิด-ทา-เรียนรู้ สรุปบทเรียน M&E

A โครงการ (ทาเอง)

งบ ปกติ

4

MIS

งบอืน ่ ๆ - ท ้องถิน ่ - สสส. - กปถ. ฯลฯ

๑. อบรมเยาวชน ๒. รณรงค์ช่วงเทศกาล ฯ

ทีมแกนนำ ระดับต่างๆ จังหวัด/อาเภอ - มุมมอง / ทัศนคติ ในการขับเคลื่อนงาน (ผู้เชื่อมประสาน) - ไปค้นหา และ สร้างแนวร่วม - ผลักดันในมีการสร้าง กลไกการจัดการ ที่ยั่งยืน-แก้ที่รากปัญหา

กลุ่ม เป้าหมาย

ผลลัพธ์

B สร้ำงเจ้ำภำพร่วม •

เยาวชน • โรงเรียน • โรงงาน • ท้องถิ่น ฯลฯ

สรุป-ถอดบทเรียน เวที Show & Share

(เสริมพลัง) คนทางาน (ให้มศี กั ยภาพ + เป็ นเจ้าของงาน)

Empower

ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฎิบตั จิ ริง

3. สังเคราะห์ความรู ้ หรื อถอดบทเรี ยนการทางาน 4. มีการทางานกับทีมสื่อ บทบาทของสอจร.ภาคอีสาน 1. กระตุน้ จังหวัดหรื อพืน้ ที่ให้มีขอ้ มูล คนทางาน เครื อข่ายทางาน ผลหรื อกิจกรรม (Mapping) 2. หนุนเสริ มจังหวัดหรื อพื้นที่ โดยใช้กระบวนการ Coaching , เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ , พีเ่ ลี้ยงเฉพาะ ทาง(on the job trianing) และจัดทา road map 3. สังเคราะห์ความรู ้ หรื อถอดบทเรี ยนการทางาน หรื อชุดความรู ้ แนวทาง มาตรฐาน คู่มือ หลักสูตร เครื่ องมือ เป็ นต้น 4. สื่อสารสาธารณะ เน้นให้มีการทางานกับทีมสื่อ โดยที่ภาคฯ จะเป็ นผูเ้ อื้ออานวยให้เกิดช่องทางการ ทางานร่ วมกับสื่อ หรื อการขยายผลร่ วมกับสื่อ 5. หนุนเสริ มการขยายผลการดาเนินงาน หรื อเชื่อมนโยบาย ระดับจังหวัดและภาค สนับสนุนการทาวิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญในระดับภาคอีสาน ภาคอีสานได้ดาเนินการสนับสนุนการทาวิจยั และพัฒนา โดยมีกระบวนการคัดเลือกเหมือนกับ MIS และร่ วมกันทุกครั้งที่มีเวทีพฒั นา ติดตามและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จึงได้โครงการ จานวน 7 โครงการ แยกเป็ น ประเด็น ดังนี้ 1.ชุมชนกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน -โครงการชุมชนเข้มแข็งป้ องกันอุบตั ิเหตุแบบมีส่วนร่ วม ต.หนองน้ าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น -โครงการชุมชนปลอดอุบตั ิเหตุ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 2.งานจราจรกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูก้ ระทาผิด -โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร สถานีตารวจภูธรโพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา 3.เด็ก เยาวชน โรงเรี ยนกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน -โครงการ สานสายใย ครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง อ.ชุมพลบุรี จ.สุ รินทร์


18

-โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนและผูป้ กครองร่ วมใจลดอุบตั ิเหตุบนถนนโรงเรี ยนบ้าน ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม -โครงการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการดาเนินงานลดอุบตั ิเหตุทางถนนกรณี ศึกษา: โรงเรี ยนมหิศราธิบดีและวิทยาลัยนครราชสีมา -โครงการชมรมนักเรี ยนอาสาป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนวิทยาลัยการอาชีพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา การสนับสนุนงบประมาณภายหลังการดาเนินโครงการเสร็ จเพือ่ ขยายผล การสนับสนุนการดาเนินงานสืบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและการแก้ปัญหาเบื้องต้น(MIS)ต่ออีก ประมาณ 1-2 ปี เพือ่ ให้พ้นื ที่ที่เคยดาเนินงานอยูแ่ ล้วมีการดาเนินงานต่อเนื่องร่ วมกับเครื อข่าย เนื่องจาก คนทางาน หน่วยงาน/ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เครื อข่าย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้เห็นผลชัดเจนในการ แก้ปัญหาอย่างรู ปธรรมที่ตรงกับสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ อีกประการคือคนทางานมีชุดความรู ้ ประสบการณ์และ มีความมุ่งมัน่ ต้องการทางานต่อ แต่การสนับสนุนอาจจะต้องมีเกณฑ์พจิ ารณาความเป็ นไปได้ในการผลักดันเข้า ไปสู่งานประจาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรื อเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเครื อข่าย และงบประมาณในการ ดาเนินงานควรได้รับการสนับสนุนร่ วมกับแหล่งทุนในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการที่เคยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จานวน 5 พื้นที่น้ นั ควรสนับสนุนเฉพาะพื้นที่ที่ผา่ นเกณฑ์พจิ ารณาและมีความเป็ นไปได้สูงในการพัฒนาต่อยอด การวิจยั และพัฒนา(R + D) ชุดความรู ้ที่ได้บางโครงการมีความเป็ นไปได้และมีปัจจัยแห่งความสาเร็จใน การขยายผลให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้เนื่องจากหมดงบประมาณโครงการแล้วแต่กิจกรรมการดาเนินงานยังอยู่ ควร มีการประชาสัมพันธ์/การตลาดช่วย ดังนั้นการสนับสนุนงบประมาณให้ดาเนินงานภายหลังการดาเนินงาน โครงการได้เสร็ จสิ้นลงมีความจาเป็ น ทั้งนี้จานวน 7 โครงการควรมีเกณฑ์การพิจารณาและสนับสนุนเป็ นบาง โครงการ การนาชุดความรู ้ที่ได้จากโครงการฯไปขับเคลื่อนงานป้ องกันอุบตั ิเหตุฯของจังหวัด P ทีมกลางจังหวัด(core team)มีความสาคัญมากควรมีการค้นหา(mapping)คนทางาน พื้นที่ กิจกรรม การดาเนินงาน และโครงการที่มีกิจกรรมในพืน้ ที่ที่เป็ นเชิงปริ มาณหรื อเชิงคุณภาพ ทุกแหล่งทุนทุกหน่วยงาน และข้อมูลสถาณการณ์ K ในจังหวัดมีชุดความรู ้อะไร เช่น คู่มือ บุคคลต้นแบบ พืนที่ตน้ แบบ การสังเคราะห์ออกมาอย่าง ชัดเจนเป็ นชุดความรู ้ที่ง่ายในการทางาน มีประสิ ทธิภาพที่ดี จังหวัดต้องวางเป้ าหมายหรื อปั กธงให้ชดั เจน อยาก เห็นอะไรในภาพจังหวัดเพือ่ ขับเคลื่อนต่อ หรื อการบูรณาการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ควรวางเป้ าหมายนาชุด ความรู ้ที่ได้เชื่อมงานปกติหรื อเชื่อมนโยบายหรื อขยายผล และ S เชื่อมภาคีเครื อข่ายทั้งรัฐเอกชน ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน ทีมจังหวัดจะต้องมีเป้ าหมายที่ชดั เจนท้า ทาย(ฝัน) มุ่งมัน่ ไม่ยอ่ ท้อ(หมกมุ่น) และเสริ มพลังซึ่งกันและกัน(empower) ใช้ เทคนิค 5 ช (ชง ชม ชักชวน/ เชื่อม ช้อน เชค) ในการทางาน และสร้างกลไกการบริ หารจัดการการดาเนินงาน โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศวปถ. แยกรายจังหวัด ดังนี้


19

ขอนแก่น -โครงการชุมชนเข้มแข็งป้ องกันอุบตั ิเหตุแบบมีส่วนร่ วม ต.หนองน้ าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น -โครงการชุมชนปลอดอุบตั ิเหตุ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น -โครงการชมรมนักเรี ยนอาสาป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนวิทยาลัยการอาชีพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น -โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจรสู่การแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุแบบบูรณาการอาเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นครราชสีมา -โครงการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการดาเนินงานลดอุบตั ิเหตุทางถนนกรณี ศึกษา:โรงเรี ยนมหิศราธิ บดีและวิทยาลัยนครราชสีมา -โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร สถานีตารวจภูธรโพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา -โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจรอาเภอปากช่อง สุรินทร์ -โครงการ สานสายใย ครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง อ.ชุมพลบุรี จ.สุ รินทร์ -โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจรจังหวัดสุรินทร์ มหาสารคาม -โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนและผูป้ กครองร่ วมใจลดอุบตั ิเหตุบนถนนโรงเรี ยนบ้านท่าสองคอน อ. เมือง จ.มหาสารคาม เลย -โครงการสอบสวนอุบตั ิเหตุเพือ่ แก้ปัญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดเลย บุรีรัมย์ -โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจรจังหวัดบุรีรัมย์ จะเห็นได้วา่ ชุดความรู ้ที่ได้น้ นั มีดา้ นชุมชน โรงเรี ยน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสืบสวนหา สาเหตุเพือ่ แก้ไขปั ญหาเบื้องต้น ในปี ต่อไปควรสนับสนุ นงบประมาณและวิชาการให้กบั จังหวัดเพื่อออกแบบ การเคลื่อนงานป้ องกันอุบตั ิเหตุเชิงระบบ เนื่องจากทีมแกนกลางจังหวัดได้เรี ยนรู ้และเข้าใจแนวคิดการทางาน ดังกล่าวและมีแรงบันดาลใจอยากทางานตามแนวทางนั้น แต่ช่วงเวลานั้นใกล้จะปิ ดโครงการและระบบราชการ เอื้อต่อการทางานเป็ นเชิงระบบน้อยและยืดหยุน่ น้อย


20

ภาคผนวก โครงการที่ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) ภาคอีสาน ลาดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบสรุป ที่ปรึกษา ที่ รายงาน 1 โครงการสอบสวนอุบตั ิเหตุเพือ่ พ.ต.ท.สรวิชญ์ ภูว พ.ต.ท.สรวิชญ์ ภูว นางนันทนา แต้ แก้ปัญหาการเสียชีวติ จาก เศรษฐ์นนท์ เศรษฐ์นนท์ ประเสริ ฐ อุบตั ิเหตุจราจร จังหวัดเลย 2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ผูอ้ านวยการ รพ.ปาก นายเกษมศักดิ์ ชุมศรี นายวีรชน อุบตั ิเหตุจราจรอาเภอปากช่อง ช่องนานา เกลียวกลม 3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล นางอนงค์ มณี ศรี นางสาวสิริรักษ์ ชม น.ส.สุทธิลกั ษณ์ อุบตั ิเหตุจราจรจังหวัดสุ รินทร์ ชื่น หนูรอดและนาง อนงค์ มณี ศรี 4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล นางจิรวรรณ กิจเลิศ นางจิรวรรณ กิจเลิศ พ.ต.อ.อานาจ อุบตั ิเหตุจราจรสู่การแก้ไข พรไพโรจน์ พรไพโรจน์ ถนอมทรัพย ปั ญหาอุบตั ิเหตุแบบบูรณาการ และนส.ประภัส อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศรี ชาวงษ์ 5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล พ.ต.อ.ประยุทธ์ โพธิ์ พ.ต.อ.ประยุทธ์ โพธิ์ นางกาญจนา ยัง อุบตั ิเหตุจราจรจังหวัดบุรีรัมย์ แก้วกุล แก้วกุล ขาว 6 โครงการศึกษาและพัฒนา นางศิริแข ขันทองคา นางศิริแข ขันทองคา นายพิชิต ศรี สถานศึกษาต้นแบบการ สว่างและนาย ดาเนินงานลดอุบตั ิเหตุทางถนน จารัส แก้วมณี กรณี ศึกษา:โรงเรี ยนมหิศราธิ บดีและวิทยาลัยนครราชสีมา 7 โครงการ สานสายใย นางศุภลักษณ์ กาญจน นางศุภลักษณ์ กาญจน พ.ต.อ.อานนท์ ครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชน วงศ์ วงศ์ นามประเสริ ฐ เข้มแข็ง และนางเปรม ปรี ด์ ิ ชวนะ นรเศรษฐ์ 8 โครงการชุมชนปลอดอุบตั ิเหตุ พ.ต.อ.อานนท์ นาม พ.ต.อ.อานนท์ นาม นส.ศิริกุล กุล ประเสริ ฐ ประเสริ ฐ เลียบ


21

โครงการที่ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) ภาคอีสาน ต่ อ ลาดับ ชื่อโครงการ ที่ 9 โครงการ การพัฒนาศักยภาพ นักเรี ยนและผูป้ กครองร่ วมใจ ลดอุบตั ิเหตุบนถนนโรงเรี ยน บ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ. มหาสารคาม 10 โครงการป้ องกันและแก้ไข ปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร สถานี ตารวจภูธรโพธิ์กลาง

11

12

ผู้รับผิดชอบ นางอรณต วัฒนะ

ผู้รับผิดชอบสรุป รายงาน นางอรณต วัฒนะ

พ.ต.ท.อัทธชนม์ ช่วง งาม

พ.ต.ท.อัทธชนม์ ช่วง งาม

ที่ปรึกษา พ.ต.อ.อานาจ ถนอมทรัพย และนส.ประภัส ศรี ชาวงษ์

นายนริ นทร์ พรมสาขา ณ สกลนคร และนส.ธัญภา จันทร์โท โครงการชมรมนักเรี ยนอาสา พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญู พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญู นายนันทชัย ป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน ชีวนิ ทร์ ชีวนิ ทร์ ปั ญญาสรฤทธ์ วิทยาลัยการอาชีพอ.บ้านไผ่ จ. และนายอดินนั ท์ ขอนแก่น จันทรา โครงการ ชุมชนเข้มแข็งป้ องกัน พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญู พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญู นายนันทชัย อุบตั ิเหตุแบบมีส่วนร่ วมต. ชีวนิ ทร์ ชีวนิ ทร์ ปั ญญาสรฤทธ์ หนองน้ าใส อ.บ้านไผ่ จ. และนายอดินนั ท์ ขอนแก่น จันทรา


22

ทะเบียนรายชื่อ ทีมสนับสนุนวิชาการ(พี่เลีย้ ง)ภาคอีสาน จังหวัด 1. กาฬสิ นธุ์

2. ขอนแก่ น

3. ชัยภูมิ

4. นครพนม

5. นครราชสี มา 6. บุรีรัมย์ 7. มหาสารคาม 8. มุกดาหาร 9. ยโสธร 10. ร้ อยเอ็ด 11. เลย 12. ศรี สะเกษ

13. สกลนคร

14. สุ รินทร์

ชื่อ

สกุล

หน่ วยงาน

มือถือ

e-mail

นายวิทยา

มากปาน

สนง.ปภ.จ.กาฬสิ นธุ์

089-9696719

keawjit@hotmail.com

น.ส.ประภัสศรี

ชาวงษ์

089-7113240

pshawong@yahoo.com

พ.ต.อ.อานนท์

นามประเสริ ฐ

รพ.ขอนแก่น สภ.เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น

081-7393221

arnon2502@hotmail.com

นายพิชิต

pichit_sri@dlt.go.th

081-6476589

narin_nasakol@hotmail.com

สุ วรรณี

สมปราชญ์

081-8788349

suwannee_so@gmail.com

นายวีรชน

เกลียวกลม

สนง.ขนส่ ง จ.ขอนแก่น สนง.คุมประพฤติ นครราชสี มา สนง.สาธารณสุ ข จ. นครราชสี มา สนง.สาธารณสุ ข จ. นครราชสี มา

081-8198597

นายนริ นทร์

ศรี สว่าง พรหมสาขา ณ สกลนคร

086-6515310

veerachonk@gmail.com

นางนันทนา

แต้ประเสริ ฐ

สนง.ป้ องกันควบคุมโรคที่ 5

085-6116728

nancy.tae@gmail.com

นส.สุ ทธิ ลกั ษณ์

หนู รอด

สนง.ป้ องกันควบคุมโรคที่ 5

089-7220332

namfon4796@gmail.com

ดร.ธเนศ

เสถียรนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

081-9744481

satiennam@gmail.com(ที่ปรึ กษา)

พญ.รัตนา

ยอดอานนท์

รพ.ปากช่องนานา

083-6810244

cmu_nsr@yahoo.com

นางกาญจนา

ยังขาว

สนง.ป้ องกันควบคุมโรคที่ 5

081-9760141

k_yangkao@gmail.com

นางศิริแข

ขันทองคา

สนง.ปภ.จ.นครราชสี มา

089-71968988

pu-1967@hotmail.com

พ.ต.อ.ประยุทธ

โพธิ์ แก้วกุล

สภ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

081-8762234

keak2504@hotmail.com,pol_napo@hotmail.com

นางกาญจนา

สนง.ป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 สนง.คุมประพฤติ นครราชสี มา

081-9760141

k_yangkao@gmail.com

นายนริ นทร์

ยังขาว พรหมสาขา ณ สกลนคร

081-6476589

narin_nasakol@hotmail.com

พ.ต.ท.พันกฤษณ์

วิชญูชีวนิ ทร์

สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

086-6300344

pankrit44@hotmail.com

นายพิชิต

ศรี สว่าง

สนง.ขนส่ ง จ.ขอนแก่น

081-8198597

pichit_sri@dlt.go.th

พ.ต.อ.อานาจ

ถนอมทรัพย์

สภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

081-8727575

tanomsab@hotmail.com

พ.ต.อ.อานาจ

ถนอมทรัพย์

สภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

081-8727575

tanomsab@hotmail.com

นายพิชิต

ศรี สว่าง

สนง.ขนส่ ง จ.ขอนแก่น

081-8198597

pichit_sri@dlt.go.th

พ.ต.ท.พันกฤษณ์

วิชญูชีวนิ ทร์

สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

086-6300344

pankrit44@hotmail.com

นางจิรวรรณ

กิจเลิศพรไพโรจน์

รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

081-5929131

dang9131@hotmail.com

นายจารัส

ชัยมณี

ทางหลวงชนบท จ.ขอนแก่น 081-9645922

chamrus_ch@yahoo.com

นางนันทนา

แต้ประเสริ ฐ

สนง.ป้ องกันควบคุมโรคที่ 5

085-6116728

nancy.tae@gmail.com

นางอนงค์

มณี ศรี

สนง.สาธารณสุ ข จ.สุ รินทร์

089-8444145

anong_1669@hotmail.com

พ.ต.ท.วิษณุ

เรื องศรี

081-9994764

visanu.ras13@gmail.com

นายนันทชัย

ปั ญญาสุ รฤทธิ์

สภ.ราษีไศล จ.ศรี สะเกษ สนง.ประกันสังคม จ. อุดรธานี

086-2292332

nontae07@yahoo.com

นายวิทยา

มากปาน

สนง.ปภ.จ.กาฬสิ นธุ์

089-9696719

keawjit@hotmail.com

พ.ต.อ.ประยุทธ

โพธิ์ แก้วกุล

สภ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

081-8762234

keak2504@hotmail.com,pol_napo@hotmail.com

นางอนงค์

มณี ศรี

สนง.สาธารณสุ ข จ.สุ รินทร์

089-8444145

anong_1669@hotmail.com


23

ทะเบียนรายชื่อ ทีมสนับสนุนวิชาการ(พี่เลีย้ ง)ภาคอีสาน ต่ อ จังหวัด

15. หนองคาย

ชื่อ พ.ต.อ.กิตติพนั ธ์

แก้วกันยา

นายนันทชัย

18. อุดรธานี 19. อุบลราชธานี

หน่ วยงาน

มือถือ

e-mail

081-0491269

kitkaew_99@hotmail.com

ปั ญญาสุ รฤทธิ์

สภ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น สนง.ประกันสังคม จ. อุดรธานี

086-2292332

nontae07@yahoo.com

นายอดินนั ท์

จันทรา

สนง.ปภ.จ.อุดรธานี

086-8613466

adinan.ch09@hotmail.com

ดร.วิชุดา

โค้วธนพานิ ช

081-4395568

k.wichuda@gmail.com(ที่ปรึ กษา)

081-7393221

arnon2502@hotmail.com

ปั ญญาสุ รฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภ.เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น สนง.ประกันสังคม จ. อุดรธานี

086-2292332

nontae07@yahoo.com

น.ส.ธัญภา

จันทร์ โท

สนง.ป้ องกันควบคุมโรคที่ 5

089-9470188

yapa_5@yahoo.com

นางศิริแข

ขันทองคา

สนง.ปภ.จ.นครราชสี มา

089-7168988

pu-1967@hotmail.com

น.ส.ประภัสศรี

ชาวงษ์

รพ.ขอนแก่น

089-7113240

pshawong@yahoo.com

นายอดินนั ท์

จันทรา

สนง.ปภ.จ.อุดรธานี

086-8613466

adinan.ch09@hotmail.com

น.ส.ธัญภา

จันทร์ โท

สนง.ป้ องกันควบคุมโรคที่ 5

089-9470188

yapa_5@yahoo.com

นางศิริแข

ขันทองคา

สนง.ปภ.จ.นครราชสี มา

089-7168988

pu-1967@hotmail.com

พ.ต.อ.อานนท์ 16. หนองบัวลาภู นายนันทชัย 17. อานาจเจริ ญ

สกุล

นามประเสริ ฐ


ผังแผนควบคุมกากับการดาเนินงานวิชาการ สอจร. ภาคอีสาน แผนงาน / TOR 1

MIS

โครงการ / กิจกรรม จ.บุรีรัมย์ จ.ขอนแก่น อ. บ้านไผ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสี มา

2

R&D

กิจกรรม ศวปถ

โครงการเสริ มสร้าง กระบวนการพัฒนา เครื อข่ายวิชาการ

งบ

มีค

เมย.

พค

มิย

กค

2553 สค

กย

2 แสน Grant

2 แสน 2.5 แสน

จ.เลย

2.5 แสน

จ.สุ รินทร์-อ.ชุม พลบุรี จัดประชุม ประสาน นิเทศ ติดตามระดับภาค จัดประชุม ประสานงาน ระดับจังหวัด เวทีวชิ าการ ยุทธศาสตร์ ระดับภาค

กพ

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

final report

รง.ฉบับ สมบูรณ์

2.5 แสน

จ.สุ รินทร์ จ.มหาสารคามดอนมัน จ.นครราชสี มามหิศรา-ม. นครราชสี มา จ.นครราชสี มาโพธิ์กลาง จ.ขอนแก่น-เขา สวนกวาง จ.ขอนแก่นหนองน้าใส จ.ขอนแก่น-รร. ในบ้านไผ่

2552 มค

พัฒนา โครงการ ปี เดียว

2 แสน รง. งวด 1

2 แสน 2 แสน Grant

2 แสน

รง. งวด 2

พัฒนา โครงการ ปี เดียว

1 แสน 1 แสน 1 แสน 3,4 60,000 6 จว.

540,000

200,000

ถอดบทเรี ยน ผลงานดีเด่น

300,000

เวทีวชิ าการ เฉพาะเรื่ อง

160,000

6 จว.

6 จว. 19 จว

13 เขา สวน กวาง

กุด นา้ ใส

อุดร นา ธงชัย

ทม. อุดร

บุคคล เด่น

กย

ตค

พย


25

ภาพกิจกรรมเวทีต่างๆ


26


27

Acc 52050  
Advertisement