Issuu on Google+

สูจิบัตร

งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

ครั้งที่ 11 วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2556 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

“ÊÔ11th·Thailand ¸Ô ¡ÑºRoad¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ Â ·Ò§¶¹¹” Safety Seminar : Rights and Road Safety

¡Ñº “ÊÔ · ¸Ô ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ҧ¶¹¹” 11th Thailand Road Safety Seminar : Rights and Road Safety


สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2556

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

¡Ñº

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ҧ¶¹¹” 11th Thailand Road Safety Seminar : Rights and Road Safety

โครงการรวมระหวาง กระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก (ขบ.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน (กปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)

ภาคีรวมจัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย สำนักงานตำรวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร

RIGHTS

&ROAD

SAFETY


“ÊÒÏ ¹ ¨Ò¡ ͧ¤¡ÒÃÊË»ÃЪҪҵԔ เลขาธิการสหประชาชาติ ไดออกรายงานฉบับใหม เรื่อง วิกฤตความปลอดภัยทางถนนของโลก

เลขาธิการสหประชาชาติ นาย บัน คี มุน ไดออกรายงานฉบับใหมเรื่อง การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของโลก กอนที่การประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติครั้งที่ 68 จะเริ่มขึ้น รายงานนี้ไดกลาวถึงความกาวหนาของความปลอดภัยทางถนนระดับโลกในชวง 2 ปที่ผานมา รวมถึงรายงานสถาการณความปลอดภัยทางถนนโลกป 2556, สัปดาหความปลอดภัยทางถนนโลก แหงสหประชาชาติ, การจัดตั้งพันธมิตรในระดับนานาชาติเพื่อการดูแลผูบาดเจ็บ และ วันโลกรำลึกถึง ผูสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในรายงานนั้น เลขาธิการสหประชาชาติไดกลาวถึงความสำเร็จทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ในเรื่องของการพัฒนาถนนและยาพาหนะที่ปลอดภัย, การบังคับใชกฎหมายกับปจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ทั้ง 5 เชน การควบคุมความเร็ว เมาแลวขับ การสวมหมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัย และที่นั่งนิรภัย สำหรับเด็ก รวมถึงระบบการใหการดูแลรักษาผูบาดเจ็บ ถึงแมวา จะมีความกาวหนาในการดำเนินงานแตเลขาธิการสหประชาชาติกลาววายังคงมีอกี หลายสิง่ ทีจ่ ะตองดำเนินการตอเพือ่ ทีจ่ ะบรรลุเปาหมายของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 ในอันทีจ่ ะรักษาชีวติ ของคน 5 ลานคน โดยเฉพาะอยางยิง่ เพือ่ ทีจ่ ะปกปองผูใ ชรถใชถนน การยอมรับและ บังคับใชกฏหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมเพื่อถนนที่ปลอดภัย เลขาธิการสหประชาชาติยังไดใหความเห็นวา การสนับสนุนทางการเงินเพื่อถนนที่ปลอดภัยนั้น ยังคงเปนความทาทายที่สำคัญตอการบรรลุถึงเปาหมายของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน 3 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

นาย บัน คี มุน ยังไดขอใหที่ประชุมสมัชชาใหญแหง สหประชาชาติเรียกรองใหประเทศสมาชิกทั้งหลาย ดำเนินการระบบบริหารจัดการถนนปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี องคกรรับผิดชอบหลัก, แผนงานระดับประเทศที่สอดคลองกับแผนงานในระดับโลก, ขอมูลและสถิติที่มีคุณภาพ พัฒนายุทธศาสตร นโยบาย และ แผนโครงการที่ใหความสำคัญกับกลุม ผูใ ชรถใชถนนทีม่ คี วามเสีย่ ง พัฒนาตัวบทกฏหมายที่มีความครอบคลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับปจจัยเสี่ยงหลักทั้ง 5 ที่กลาวถึง ขางตน พรอมทั้งยกระดับการบังคับใชอยางตอเนื่อง และ การรณรงคทางการตลาดเพื่อสังคม เขารวมกับโครงการทดสอบความปลอดภัยของยานยนตที่ผลิตใหม เพื่อที่จะสงเสริมใหผูบริโภค ไดรับทราบขอมูลเรื่องความปลอดภัยของยานพาหนะ เสริมศักยภาพและพัฒนา การดูแลผูบาดเจ็บกอนถึงสถานพยาบาล การใหการรักษาพยาบาล และ การฟนฟูสมรรถภาพ รวมถึงการสงเสริมใหเกิดเบอรโทรฉุกเฉินที่เปนสากล มีกิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผูสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน นอกเหนือไปจากงานในระดับ นานาชาติ และระดับชาติตางๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน จัดการประชุมระดับสูงเพือ่ ทำการประเมินความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนงานเพือ่ ทศวรรษ แหงความปลอดภัยทางถนน และหารือถึงแผนงานในอนาคต ใหความสำคัญกับแนวทางในการแสวงหางบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมถนนปลอดภัย และ ความจำเปนในการพัฒนาและคนหาแนวทางใหมๆ รองขอการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเปาหมายและตัวชีว้ ดั เพือ่ ถนนปลอดภัยในระดับประเทศและ ระดับโลก เพื่อการวัดความกาวหนาของการดำเนินงานอยางเปนระบบ ในบริบทของการหารือเรื่องวาระเพื่อการพัฒนาภายหลังป 2558 ใหถือวาถาขาดประเด็นเรื่องถนน ปลอดภัย จะเปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืน เขารวมในรายงานการสำรวจสถานการณความปลอดภัยทางถนนโลกครั้งที่ 3

หนวยประสานความรวมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนนแหงสหประชาชาติ นั้นจะจัดการประชุม ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อหารือถึงประเด็นสำคัญตางๆ ที่จะตองดำเนินการ รวมถึงความจำเปนที่นานาชาติ จะตองเห็นชอบรวมกันในเรื่องของเปาหมายและตัวชี้วัดเพื่อถนนปลอดภัย, การบรรจ�ประเด็น ถนนปลอดภัยไวในวาระเพือ่ การพัฒนาภายหลังป 2558 และการประชุมเพือ่ ประเมินผลครึง่ ทศวรรษ แหงความปลอดภัยทางถนน 4


»‚ͧ¤¡¾.È.2556 ÒÃ͹ÒÁÑÂâÅ¡ ÃкØÇ‹Ò

»ÃÐà·Èä·ÂÁÕÍѵÃÒ¼ÙŒàÊÕªÕÇÔµ

໚¹Íѹ´Ñº 3 ¢Í§âÅ¡ ÁÕÍѵÃÒ¼ÙŒàÊÕªÕÇÔµ¡Ç‹Ò 38.1 ¤¹ µ‹Í»ÃЪҡÃ˹Öè§áʹ¤¹


(ราง) คำกลาว วิสัยทัศน/ทิศทางนโยบายรัฐบาล

“͹Ҥµ»ÃÐà·Èä·Â ¡Ñº ÊÔ·¸Ô¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ҧ¶¹¹” โดย นายกรัฐมนตรี

แมจะมีคำปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตั้งแตป ค.ศ. 1948 ที่ระบุวา “คนทุกคนมีสิทธิ

ในการดำรงชีวิต เสรีภาพและความมั่นคง แหงตัวตน โดยเฉพาะสิทธิในการเดินทาง อยางปลอดภัย” แตในความเปนจริง กลับพบวา

ในแต ล ะป มีคนตายจากอุบตั เิ หตุทางถนนทัว่ โลก 1.3 ลาน บาดเจ็บและพิการรวมกันกวา 50 ลานคนตอป โดยกลุมหลักที่เสียชีวิต (รอยละ 80) คือผูใชรถใชถนนที่มีสภาวะเปราะบาง

(vulnerable road user) หรือมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ไดแก ผูใชรถจักรยานยนต รถจักรยาน รถโดยสารสาธารณะ และ คนเดินถนน และสัญญาณเตือนที่สำคัญอีกประการ คือ อุบตั เิ หตุทางถนน กลายมาเปนสาเหตุอนั ดับหนึง่ ของการตายในกลุม เยาวชนและคนทีเ่ ขาสูว ยั ทำงาน (15-29 ป) สวนใหญ (รอยละ 80-90) ของการตายบนทองถนน เกิดขึน้ ในประเทศยากจนและมีรายไดปานกลาง ในขณะที่ กลุมประเทศเหลานี้ มีจำนวนยานพาหนะรวมกันเพียงครึ่งเดียว (รอยละ 50) ของ ยานพาหนะทั้งโลก บทเรียนและแนวทางสำคัญที่องคการสหประชาชาติ (UN) ไดขอสรุปมาจาก ประเทศที่สามารถจัดการกับปญหาอุบัติเหตุทางถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ การที่ประเทศตางๆ ตองวางรากฐาน (เสาหลัก) ในดาน 7 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

1. เสาหลักดาน “การบริหารจัดการ” ตัง้ แต กลไกจัดการ ดานนโยบาย โครงสรางการจัดการ ดานงบประมาณ ดานกฎหมาย ระบบขอมูล วิจยั และทีส่ ำคัญคือการติดตามกำกับทีเ่ ขมแข็ง 2. เสาหลักดาน “โครงสราง โครงขายถนนถนน ผังเมือง ที่ไดมาตรฐาน” ที่สำคัญคือ มีระบบตรวจสอบกำกับ เชน road safety audit ที่มีประสิทธิภาพ 3. เสาหลักดาน “ยานพาหนะ ปลอดภัย” มีมาตรฐานดานความปลอดภัย โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ รถนั ก เรี ย น รถจั ก รยานยนต 4. เสาหลักดาน “การกำกับดูแลใหใชรถใชถนนอยางปลอดภัย” ตั้งแต การสงเสริมการเรียนรู การมีระบบออกใบอนุญาตขับขี่ อยางเปนลำดับขั้น (graduate licensing) และที่สำคัญคือ การบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 5. เสาหลักดาน “ระบบดูแลชวยเหลือ” เมือ่ เกิดเหตุทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ไมวา จะเปน การชวยเหลือ ณ จ�ดเกิดเหตุ การเยียวยาเหยื่อหรือผูไดรับผลกระทบ

นอกจากเสาหลักทัง้ 5 ดานแลว หัวใจของความสำเร็จที่สำคัญ อีกประการ คือ การสงเสริมใหประชาชนและหนวยงานองคกร ไดตระหนักถึง “สิทธิและหนาที่” จนเกิดเปน “วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ดังตัวอยางที่พบได อาทิเชน วัฒนธรรมของผูใชรถจะหยุดรถ เมื่อมีคนเดินขามถนนบนทางมาลาย พอแม จะใหบุตรหลานใชอุปกรณนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง ไมวาจะเปน การใชหมวกนิรภัย ใชเข็มขัดนิรภัย หรือเกาอี้เด็กเล็ก (car seat) ผูขับรถสาธารณะจะเขมงวดเรื่องความปลอดภัยของผูโดยสาร เชน การรัดเข็มขัดนิรภัย การไมดื่มแอลกอฮอลบนรถ ผูประกอบการ สนับสนุนและมีขอกำหนดใหพนักงานที่ใชจักรยานยนต ตองใสหมวกนิรภัยในการเดินทางมาทำงาน รถในองคกรทุกคันติดตั้ง และใชเข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

8


ประเทศไทย เป น ประเทศกำลั ง พั ฒ นา (upper middle income) ที่กำลังเผชิญกับปญหาและความทาทายในดานความปลอดภัยทางถนน ทั้งจากการถูกจัดโดยองคการ

อนามัยโลก ใหเปนอันดับที่ 3 ของประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด และจาก ขอมูลใบมรณบัตรที่สะทอนใหเห็นวา ในแตละวัน มีคนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนน ถึง 38 คน (ขอมูลใบมรณบัตร 2555 มีผเู สียชีวติ รวม 14,059 คน) โดย 1 ใน 3 ของผูเ สียชีวติ เปนกำลังหลักของ ครอบครัว ในขณะทีต่ วั เลขผูบ าดเจ็บรุนแรงทีเ่ ขารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ป 2554 สูงถึง 136,544 ราย รอยละ 5 ของผูปวยเหลานี้ (6,827 ราย) ลงเอยดวยความพิการ อยางใดอยางหนึ่ง ทำใหแตละป มีผูพิการรายใหม 5-6,000 กวาคน

สเปนวกลุนใหญ ของคนที ่ เ สี ย ชี ว ิ ต จากอุ บ ั ต ิ เ หตุ ท างถนน มที่มีความเปราะบางตอการเกิดเสียชีวิต (vulnerable road user) ไดแก ผูใชรถจักรยานยนต

(รอยละ 60-70) คนเดินถนน รอยละ 7-8 และผูใชรถโดยสาธารณะ รอยละ 5-10 โดยหนึ่งในสี่ (รอยละ 25) ของผูบาดเจ็บรุนแรงเขารับรักษาตัวในโรงพยาบาล เปนกลุมเยาวชน (15-24ป) และ รอยละ 11 เปนเด็กอายุนอยกวา 15 ป โดยสวนใหญ (รอยละ 80) ของการบาดเจ็บ เกิดกับผูขับขี่หรือซอนทายรถจักรยานยนต

9 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

“อนาคตและทิศทางของประเทศไทย”

รัฐบาลตระหนักดีวา ที่กำลังจะเขาสูประชาคมอาเซียนและมีการเติบโตในดานตางๆ จำเปนที่จะตองเรงใหมีการเตรียม ความพรอมในดาน “ความปลอดภัยทางถนน” โดยกำหนดไวใน คำแถลงนโยบายรัฐบาลขอ 4.5.6 ใหปญหาอุบัติเหตุทางถนน เปน “วาระแหงชาติ” ที่ทุกหนวยงานและทุกพื้นที่ตองเรงดำเนินการ อยางตอเนื่อง พรอมกันนี้ ยังรัฐบาลยังใหความสำคัญกับการวางรากฐาน “ระบบขนสงทางราง” ซึ่งจะเปนระบบขนสงที่ปลอดภัยกวาระบบขนสงทางถนนในปจจ�บัน รูปธรรมตอจากนี้ จะมีการสนับสนุนใหแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 2556-2559 และแผน ทศวรรษความปลอดภัย ตามแนวทาง 5 เสาหลักของ UN มีการนำไปสูแ ผนปฏิบตั ขิ องทุกหนวยงาน พรอมทัง้ จะมีกลไกสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร และ วัสดุอปุ กรณ ใหเพียงพอ มีการติดตาม กำกับอยางเขมงวดและจริงจัง โดยมุงหวังใหทุกหนวยงานหลักเกิด “ระบบจัดการความปลอดภัย ทางถนน: safe system” ที่เขมแข็ง รัฐบาลจะสงเสริมและผลักดัน ใหประชาชนผูใชรถใชถนน มีความรูและตระหนักในเรื่อง “สิทธิ และหนาที่” ตอความปลอดภัยทางถนน พรอมกันนี้ จะผลักดันใหหนวยงานองคกรตางๆ เกิด “มาตรการองคกร : เพือ่ ความปลอดภัยทางถนน ของบุคลากร” ไมวา จะเปน การสงเสริมใหพนักงาน นักเรียน นักศึกษา ที่ใชรถจักรยานยนตตอ งสวมหมวกนิรภัย การกำหนดใหรถรับสงของหนวยงาน ติดตั้งและใชเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ คือกลุมที่มีสภาวะเปราะบาง (vulnerable road user) ไดแก คนเดินเทา คนใชรถจักรยาน จักรยานยนต และ คนใชรถโดยสารสาธารณะ จะตองไดรับ “สิทธิดานความปลอดภัยทางถนน” ไมวาจะเปน การมีทางเทาที่ปลอดภัย รถนักเรียนที่ปลอดภัย เลนจักรยานที่ปลอดภัย ถนนที่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต ประการสุดทาย รัฐบาลตั้งเปาหมายสำคัญของการสรางความตระหนักใน “สิทธิและหนาที่” คือ การยกระดับใหเรื่องนี้ เกิดเปน “วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ของคนไทย และเมื่อสิ้นสุด ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (2554-63) คนไทยตองเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนไมเกิน 10 ตอประชากรหนึ่งแสนคน

10


“ÊÔ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ·¸Ô ¡Ñº ·ҧ¶¹¹”


¡Ó˹´¡ÒÃ

สัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

“ÊÔ·¸Ô¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ҧ¶¹¹” วันที่ 11 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 (หองแกรนดฮอลล 201 – 203) 8.30 - 9.00 น. 9.00 - 9.15 น. 9.15 - 9.20 น. 9.20 - 9.40 น. 9.40 - 9.50 น. 9.50 - 10.10 น. 10.10 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน VTR สิทธิกับความปลอดภัย (หองแกรนดฮอลล 201 – 203) กลาวรายงาน โดย อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards โดย นายกรัฐมนตรี พิธีการยื่นขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อสิทธิเด็กไทยพนภัยอุบัติเหตุ โดย ผูแทนกลุมเยาวชน วิสัยทัศน/ทิศทางนโยบายรัฐบาล “อนาคตประเทศไทยกับสิทธิความปลอดภัยทางถนน” พรอมกลาวเปดงานสัมมนา โดย นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ สถานการณความปลอดภัยทางถนนในระดับสากล ภายใตกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนน โดย Dr.Yonas Tegegn, WHO เวทีเสวนา : ยกระดับสิทธิความปลอดภัยทางถนน ดวยมาตรการองคกร โดย คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผูอำนวยการศูนยพัฒนาความเปนเลิศและความยั่งยืน บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) คุณนพดล สันติภากรณ กรรมการผูจัดการบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินรายการ โดย คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร พักรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมนิทรรศการ

13 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 (ตอ) เวลา 13.00 - 16.00 น. หองยอย

หัวขอ

ผูอภิปราย

1.หอง “กูชีพกูภัย กับการปองกันภัย บนถนน” GH201

การเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่ซ้ำๆ การปองกันตัวเองไมใหไดรับ อุบัติเหตุซ้ำจากการชวยเหลือผูปวย มาตรฐานสำหรับความปลอดภัยบนถนน การเชื่อมโยงขอมูล ขอมูลที่เปนจ�ดเสี่ยง ความรูความเขาใจการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชน บทบาทเชิงรุกของ FR ในการปองกัน อุบัติเหตุบนถนน - ตัวอยางการเชื่อมโยงการทำงาน ของ FR กับการปองกันอุบัติเหตุ

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแกน น.พ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉิน แหงชาติ (สพฉ.) นพ. ไผท สิงหคำ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นพ.ตอพงศ ครองไตรเวทย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นายพลเสฎฐ เลาหกรรณวนิช มูลนิธิสวางเบ���จธรรม ดำเนินรายการโดย ดร.วันวิสา ชูชมน

2.หอง “ทองถิ่น รวมใจปองกันและ ลดภัยอุบัติเหตุ ทางถนน” GH202

สงเสริมการสวมหมวกนิรภัยและ แกไขปญหาจ�ดเสี่ยง

คุณสากาเรีย แดงนุย ทต. กำแพง อ.ละงู จ.สตูล คุณวิลัย สมีดี นายก อบต.หนองน้ำใส อ.บานไผ จ.ขอนแกน คุณพรรณฑิภา ฑีฆาวงศ ชุมชนน้ำดวน 1 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก คุณธนิดา ศรีหาชาลี นายกทต.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย คุณอารยา สุวิเศษศักดิ์ สถานีโทรทัศน NBT

14


วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 (ตอ) เวลา 13.00 - 16.00 น. หองยอย

หัวขอ

ผูอภิปราย

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 3.หอง “ถนนยุคใหม ปญหาดานความปลอดภัย ความตองการ โครงสรางพืน้ ฐานของผูใ ชทาง และแนวทาง ประธานชมรมจักรยานเพื่อคุณภาพ ใสใจผูใชทาง” ในการปรับปรุงถนนสำหรับผูใชทาง ชีวิต GH203 - ปญหาทางดานความปลอดภัย และ อ.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ความตองการโครงสรางพื้นฐานของ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถเพื่อการ ผูใชทางกลุม Vulnerable Road Users พัฒนาคนพิการ - แนวคิดในการปรับปรุงถนนที่อำนวย สส.อรรถวิชช สุวรรณภักดี ความสะดวก และมีความปลอดภัย พรรคประชาธิปตย สำหรับผูใชทาง ดร.ดนัย เรืองสอน ผอ.แขวงการทางกรุงเทพ นำเสนอถนนตัวอยางในตางประเทศที่ ดำเนิ นรายการโดย เอื้อประโยชนแกผูใชทางทุกประเภท คุณกฤษณะ ละไล รวมถึงผูพิการและผูใชจักรยาน พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ - ถนนที่เอื้อใหผูใชทางทุกประเภท - สะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะผูพิการ และผูใชจักรยาน 4.หอง “สิทธิเด็กไทย ทางออกเด็กไทย พนภัยอุบัติเหตุ - สถานการณอุบัติเหตุในเด็กไทย พนภัยอุบัติเหตุ” ความหวงใยทีม่ ีตอเด็กไทย MR211 - เหลียวหลังการจัดการความปลอดภัย ทางถนนในนักเรียน นักศึกษา: MR212 มุมมองของกระทรวงศึกษาธิการ - เหลียวหลังการจัดการความปลอดภัย ทางถนนในนักเรียน นักศึกษา : มุมมองของกรมการขนสงทางบก - เหลียวหลังการสรางความปลอดภัย ทางถนนใหกบั เยาวชน: มุมมองของ องคกรปกครองสวนทองถิน่ - แลหนาการสรางความปลอดภัย ทางถนนใหกับเยาวชน

15 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน คุณธนะ คมอนันต ผูแทนกรมการขนสงทางบก ผูแทนองคกรปกครองสวน ทองถิ่น ดำเนินรายการโดย คุณศิริบูรณ ณัฐพันธ สถานีโทรทัศน ชอง 3

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 (ตอ) เวลา 13.00 - 16.00 น. หองยอย

หัวขอ

ผูอภิปราย

5.หอง “สือ่ มวลชน กับความปลอดภัย ทางถนน”

เมื่อนักขาวกลายเปนนักสืบ(อุบัติเหตุ) - การผลักดันนโยบายสาธารณะผาน สื่อมวลชน - บรรยายพิเศษ “เคล็ดลับการเจาะลึก และนำเสนอประเด็นอุบัติเหตุ สูสาธารณะ” - Good Practice การนำเสนอขาว เชิงสืบสวน สอบสวน

Mr. Des Myers ผูเชี่ยวชาญสำนักงานตำรวจแหง ประเทศออสเตรเลีย มูลนิธิสถาบันอิศรา รศ.ดร.กัณวีร กนิษ ฐพงศ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย คุณอรดี อินทรคง นักวิชาการอิสระ

MR213

6.หอง “ยานพาหนะ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ทางวิศวกรรมรถโดยสาร ปลอดภัย” - มาตรฐานดานความปลอดภัยของ MR214 รถโดยสารที่บังคับใชในปจจ�บัน และ ที่จะมีการบังคับใชในอนาคต MR215 - มาตรฐานดานความปลอดภัยของ รถโดยสารที่ประกอบในประเทศไทย ความพรอมของภาคเอกชนไทยในการ ปฏิบัติตามมาตรฐานไทยและ มาตรฐานสากล - มาตรฐานดานความปลอดภัยของ รถโดยสารในระดับสากล - สรุปและนำอภิปรายนโยบายดาน มาตรฐานของรถโดยสารของ ประเทศไทย

นายธานี สืบฤกษ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรม ยานยนต ผูแทนบริษัท เพชรประเสิรฐ ผูแทนบริษัท Applus IDIADA Group ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ (MTEC) ดำเนินรายการโดย คุณชนาธิป ไพรพงษ

คุณรัชนี ระสะพันธ นักวิชาการขนสงชำนาญการ กรมการขนสงทางบก คุณสถาพร วงศเบญจรัตน ผอ.สายงานการเดินรถ (บริษัท นครชัยแอร จำกัด) มาตรฐานคุณภาพการใหบริการ คุณทวี วงศบพิธ รถโดยสารสาธารณะ กรรมการผูจัดการบริษัท - การกำกับดูแลคุณภาพการใหบริการรถ เทพสมบัติทัวร จำกัด โดยสารสาธารณะ คุณรักษิต ฐิติพัฒนพงศ - การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ NECTEC ผูป ระกอบการเอกชน ดำเนิ รายการโดย - การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพ คุณนชนาธิ ป ไพรพงษ์ การใหบริการรถโดยสารสาธารณะ 16


วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 (ตอ) เวลา 13.00 - 16.00 น. หองยอย

7.หอง “การบังคับ ใชกฎหมาย”

MR216 MR217

8.หอง “สถาน ประกอบการกับ ความปลอดภัย ทางถนน”

MR220 MR221

หัวขอ

ผูอภิปราย

ดร.ปยพงษ จิวัฒนกุลไพศาล สถานการณความปลอดภัยทางถนน เลขาธิการมูลนิธิไทยโรดส ในประเทศไทย บทบาทของผูบังคับใชกฎหมายเพื่อกอให ผูแทนจากสำนักงานตำรวจ แหงชาติ เกิดความปลอดภัยทางถนน คุณมานพ เชื้อบัณฑิต บทบาทของทองถิ่นในการสงเสริม ผอ.กองสาธารณสุข อบจ. ความปลอดภัยทางถนนระดับชุมชน หนองบัวลำภู รูอ ยางไร จึงสรางจิตสำนึกแหงความ ดร.ภาสกร ปฐมบุตร ปลอดภัยในการขับขี่ NECTEC เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวมมือ ในการบังคับใชกฎหมาย โดยใชเทคโนโลยี ดำเนินรายการโดย พ.ต.อ.ปรีดา เปยมวารี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เตรียมความพรอมสู AEC ดวยระบบ สำนักงานประกันสังคม การจัดการความปลอดภัยทางถนน สมาคมอาชีวอนามัยและความ ความปลอดภัยทางถนนในงานสำหรับ ปลอดภัยในการทำงาน ผูใชแรงงาน สปก.ที่มีระบบความปลอดภัยใน - สถานการณอุบัติเหตุทางถนนที่ เกิดขึ้นทั้งในงาน และนอกงานของ การขนสงสินคาอันตราย (บริษัท เชลล จำกัด) ผูใชแรงงาน สปก.ที่จัดทำมาตรฐานการบริการ - แนวทางการสรางระบบความ รถบรรทุก (Q-mark) ปลอดภัยทางถนนสำหรับ (บริษัท ทอปมารีน จำกัด) สถานประกอบการ สปก.ที่เริ่มจัดทำระบบ ISO 39001 - การทำระบบความปลอดภัย (บริษัทสยามราชธานี) ทางถนนของสถานประกอบการ สปก.ที่กำลังดำเนินการใชระบบ ใครวายาก??? กรณีสถานประกอบการที่มีระบบความ บูรณาการความปลอดภัย ปลอดภัยในการขนสงสินคาอันตราย กรณีสถานประกอบการที่จัดทำ มาตรฐานการบริการรถบรรทุก (Q-mark) กรณีสถานประกอบการทีเ่ ริม่ ดำเนินการ จัดทำระบบ ISO 39001 กรณีสถานประกอบการที่กำลังดำเนิน การใชระบบบูรณาการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ ISO39001

17 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

Notes

18


¡Ó˹´¡ÒÃ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. หองยอย

สัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

2.หอง “ทองถิ่น รวมใจ ปองกันและ ลดภัยอุบัติเหตุ ทางถนน” GH202

“ÊÔ·¸Ô¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ҧ¶¹¹” วันที่ 11 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หัวขอ

การสรางทีมงานและการจัดทำแผน แมบทชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. หองยอย

1.หอง “กูชีพกูภัย กับการปองกันภัย บนถนน” GH201

หัวขอ

ผูอภิปราย

น.พ.อนุชา เศรษฐเสถียร วีดีทัศนถอดบทเรียนการแกไขปญหา เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉิน อุบัติเหตุจราจรเชิงบูรณาการ ผานการ แหงชาติ (สพฉ.) พัฒนาระบบขอมูลอุบัติเหตุ นพ.เอนก มุงออมกลาง (Management Information โรงพยาบาลนครราชสีมา Systems (MIS) น.พ.ประยูร โกวิทย บทบาทเชิงรุกของ FR ในการปองกัน ผอ.รพ.บานไผ อ.บานไผ อุบัติเหตุบนถนน จ.ขอนแกน ตัวอยางการเชื่อมโยงการทำงานของ FR นายพลเสฏฐ เลาหกรรณวนิช กับการปองกันอุบัติเหตุ มูลนิธิสวางเบญจธรรม ขอเสนอแนะ���ละทิศทางการทำงาน คุณนวพร สุขประเสริฐ ของ FR ในการปองกันอุบัติเหตุ การรณรงคปอ งกันอุบตั เิ หตุ ในระดับพืน้ ที่ มูลนิธิรวมกตัญู คุณวสัน พิพัฒนพงษพสิน การทำงานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ พุทธธรรมสถาน การจัดการขอมูลในระดับอำเภอ: ดำเนินรายการโดย กรณีตัวอยาง รพ.บานไผ อ.บานไผ คุณฝนเดน จรรยาธนากร จ.ขอนแกน ขอเสนอแนะและทิศทางการทำงาน เพื่อผลักดันระดับประเทศ

19 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

3.หอง “ถนนยุคใหม ตัวอยางแนวทางการจัดการถนนใหปลอดภัย - วัตถุอันตรายขางทาง ใสใจผูใชทาง” - การประยุกตใชวงเวียนสำหรับพื้นที่ GH203 ทางหลวงชนบท - การออกแบบและกอสรางวงเวียน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม - การจัดการความเร็วบนทางพิเศษ

ผูอภิปราย

คุณจิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน รพ.บานไผ จ. ขอนแกน คุณบำรุง เปนสุข เครือขายองคกรงดเหลาภาคอีสาน ตอนลาง คุณพีระศักดิ์ มาตยศรี นายกอบต.พลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี คุณสุรพล เธียรสูตร นายกทม.นาน อ.เมือง จ.นาน คุณกิตติคง ปญจรักษ อบต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย ดำเนินรายการโดย คุณอำมร บรรจง ผูจัดการสวนผลิตรายการ/ ฝายคลื่นวิทยุ FM 96.5 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ผูแทนกรมทางหลวงชนบท วิศวกรโยธา สำนักเทศบาลนครเชียงใหม ดร. ศักดา พรรณไวย ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม ระบบทางพิเศษ ดำเนินรายการโดย (ระหวางการประสาน)

20


วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. หองยอย

หัวขอ

4.หอง “สิทธิเด็กไทย Show & Share การบริหารจัดการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา พนภัยอุบัติเหตุ” - Show & Share ระบบความปลอดภัย MR211 ของรถโรงเรียน - Show & Share การบริหารจัดการ MR212 หลักสูตรความปลอดภัยในสถานศึกษา - Show & Share การจัดสิ่งแวดลอม ปลอดภัย:เชน การจัดการหนาโรงเรียน - Show & Share รวมคิด รวมสราง ความปลอดภัย เด็กไทยพนภัยอุบัติเหตุ

21 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

ผูอภิปราย

คุณบุษ กร กานตกำพล โรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย” คุณชาญวิทย เพชรน้ำดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี คุณอนงค สุขเกษม รอง ผอ.โรงเรียนสันปาตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) จ.เชียงใหม ผูแทนจากโรงเรียนวัดตโปทาราม จ.ชลบุรี ผอ.โรงเรียนผไทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร คุณแสงทอง ธาตุเสถียร ผอ.โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพมหานคร คุณอารี แดงอุทัย ผอ.โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จ.ระยอง ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุวรรณรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คุณประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผูจัดการดานปฏิบัติการ บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัย จากรถ จำกัด ผูแทนบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด คุณอารักษ พรประภา กรรมการบริหารบริษัท A.P. Honda จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. หองยอย

หัวขอ

ผูอภิปราย

ดำเนินรายการโดย คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความ MR211 ปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บใน เด็ก รพ.รามาธิบดี MR212 คุณทองไพรำ ปุยตระกูล มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก ดร.ดนัย เรืองสอน ผอ.แขวงการทางกรุงเทพ ดร.ดนุลดา จามจ�รี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร การเรียนรูจาก VTR รศ.ดร.กัณวีร กนิษ ฐพงศ 5.หอง “สือ่ มวลชน ในส ว นของการสื บ สวนสอบสวนอุ บ ต ั เ ิ หตุ ดร.พญ.ปานใจ โวหารดี กับความปลอดภัย สืบจากซาก และคณะผูเชี่ยวชาญดานนิติเวช ทางถนน” สถาบันนิติวิทยาศาสตร MR213 คุณขวัญรักษ เมงตระกูล นายสนั่น จำปา แนวทางการพัฒนาการใหบริการ 6.หอง “สิทธิของ นักวิชาการขนสงชำนาญการ ผูโ ดยสารรถสาธารณะ รถโดยสารที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน กองตรวจการขนสง แนวทางการกำกั บ ดู แ ลรถโดยสาร ในการรับบริการ ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการ ที่ปลอดภัย และการรองเรียนกรณี ทีป่ ลอดภัย” กำกับและสงเสริมการประกอบ รถโดยสารสาธารณะไมปลอดภัย MR214 ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) การชดเชยเยียวยาจากระบบประกันภัย ดร.สุเมธ องกิตติกุล ตอผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะที่ MR215 สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย ประสบอุบัติเหตุ มานุสส วรสิงห งานวิจัยดานการชดเชยเยียวยาของ ผูกำกับภาพยนตเรื่อง Priceless ผูประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ นางสาวสวนีย ฉ่ำเฉลียว และขอเสนอเชิงนโยบาย ประสบการณการชวยเหลือผูป ระสบอุบตั เิ หตุ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค ตัวแทนผูประสบภัยจากอุบัติเหตุ รถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ ประสบการณจริงจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงประสบการณท่ีไดรบั ความชวยเหลือ ดำเนินรายการโดย คุณชนาธิป ไพรพงษ การชดเชยเยียวยาจากผูที่เกี่ยวของ 4.หอง “สิทธิเด็กไทย พนภัยอุบัติเหตุ”

22


วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. หองยอย

หัวขอ

7.หอง “การบังคับ ใชกฎหมาย”

สถานการณการบาดเจ็บและเสียชีวิต ของเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตทางถนน ศาสตรในการบังคับใชกฏหมายจราจร ประสิทธิภาพในการออกใบอนุญาตขับขี่ กรณีศึกษาการจัดการปญหาในการออก ใบอนุญาตขับขี่ใหกับเด็กและเยาวชน ในประเทศญี่ปุน

นายแพทย อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความ ปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บใน เด็ก รพ.รามาธิบดี พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 คุณสมหวัง ทองขาว กรมการขนสงทางบก Prof. NAKATSUJI Takashi ผูเชี่ยวชาญทางดานการคมนาคม ขนสงและการจัดการระบบจราจรบน ทองถนน จากประเทศญี่ปุน ดำเนินรายการโดย พ.ต.อ.ปรีดา เปยมวารี

ความปลอดภัยทางถนนนอกงานสำหรับ ผูใชแรงงาน บทเรียนความสำเร็จของสถาน ประกอบการในการรณรงคการ สวมหมวกนิรภัย -การรณรงคสวมหมวกนิรภัย ในสถานประกอบการ บทเรียนความสำเร็จของสถาน ประกอบการในการจัดทำมาตรฐาน รถรับสงพนักงาน -มาตรฐานรถเพื่อรับสงพนักงาน การลดอุบัติเหตุทางถนนของ ผูใชแรงงานและสรางความปลอดภัย ทางถนนในองคกรตาม white paper

คุณนพดล สันติภากรณ บริษัท กลางคุม ครองผูป ระสบภัย จากรถ จำกัด ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์ แตะกระโทก มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณพิทกั ษ สุภนันทการ บริษัท บีเอสไอ กรุป ประเทศไทย จำกัด ตัวแทนจากสถานประกอบการ -บริษัท เอชจีเอสที ประเทศไทย จำกัด -บริษัท แพนดอรา โพรดักชัน่ จำกัด -บริษัท พีเจียน จำกัด -บริษัท Green bus ดำเนินรายการโดย คุณพรพัฒนา สิงคเสริด

MR216 MR217

8.หอง “สถาน ประกอบการกับ ความปลอดภัย ทางถนน”

MR220 MR221

23 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

ผูอภิปราย

¡Ó˹´¡ÒÃ

สัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

“ÊÔ·¸Ô¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ҧ¶¹¹” วันที่ 11 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 (ตอ) เวลา 12.00 - 15.30 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน จับตาประเทศไทย สรางสิทธิความปลอดภัยใหกับประชาชน - กลไกติดตามภาคประชาชน โดย รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท ประธานมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย - กลไกติดตามภาครัฐ โดย นายแพทยแทจริง ศิริพานิช คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คุณยุทธนา ยุพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปญหา และมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุท���งถนนวุฒิสภา - ดำเนินรายการ โดย ทีมครอบครัวขาว 3 คำกลาวรายงานสรุปขอเสนอเชิงนโยบาย - สรุปขอเสนอเชิงนโยบาย - สรุปผลภาพรวมการสัมมนาฯ ปาฐกถาพิเศษ เสนทางความปลอดภัยสู AEC “เปดเสรีทางการคา กับความพรอมดานความปลอดภัยทางถนน” และพิธีประกาศผูชนะรางวัลประกวดผลงานวิชาการและมอบรางวัล พรอมปดการสัมมนาฯ โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 24


“ÁҵáÒÃ

»‡Í§¡Ñ¹ÍغѵÔà˵طҧ¶¹¹

«Öè§à»š¹ÊÔ·¸Ô ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹

·ÕèÃÑ°µŒÍ§¤ØŒÁ¤Ãͧ”


ตารางกิจกรรม

àÇ·Õ¡ÅÒ§ วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา

09.30-09.45 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-14.30 น.

14.30-15.00 น. 15.00-15.30 น.

Notes

27 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

15.30-16.00 น.

รายการ

เปดตัวเวทีกลาง แจงกำหนดการ แจงรายละเอียดหองยอย เปด VTR รณรงคลดอุบัติเหตุความปลอดภัยทางถนน “คนรุนใหม เมาไมขับ รับผิดชอบตอสังคม” มอบรางวัลประกวดผลงานคลิปวิดิโอ “คนรุนใหม เมาไมขับ รับผิดชอบตอสังคม” “มาตรการองคกรในโรงเรียนกับการ สวมหมวกนิรภัย” โดย โรงเรียนหนองไผ จ. เพชรบูรณ “หลักสูตร ความปลอดภัยในสถานศึกษา” โดยโรงเรียนเทศบาล4 บานเชียงราย จ.ลำปาง มอบรางวัล ผูชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “การขับขี่รถจักรยายนตอยางปลอดภัย” ประเภท นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป “สาธิตการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ” โดยกลุมดารา นักแสดง เลนเกมสแจกรางวัล

สนับสนุนโดย/หนวยงาน

บริษัท กลางคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จำกัด กรมการขนสงทางบก บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ จำกัด ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย จากรถ จำกัด

สมาคมผูประกอบการ รถจักรยานยนตไทย สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย จากรถ จำกัด 28


ตารางกิจกรรม

àÇ·Õ¡ÅÒ§ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 (ชวงเชา) เวลา

09.00-09.15 น. 09.15-09.30 น. 09.30-10.00 น. 10.00-10.30 น. 10.30-11.00 น.

11.00-11.15 น. 11.15-12.00 น. 12.00-13.00 น.

รายการ

เปดตัวเวทีกลาง แจงกำหนดการ แจงรายละเอียดหองยอย “การจัดการความปลอดภัยทางถนนของ อาชีวศึกษา” โดยประธาน อาชีวศึกษาบุรรี มั ย “การแสดงการเชื่อฟงคำสั่งของสุนัขดม พัสดุภัณฑระเบิด” โดย พ.ต.ท.อนุศิลป สิริเวชชะพันธ “การชวยเหลือ เยียวยาหลังประสบอุบัติเหตุ จากรถ โดย คปภ./สมาคมประกันวินาศภัยไทย /บริษัทกลางฯ “มาตรการองคกรกับความปลอดภัยทางถนน” โดย โรงเรียนบานผึง้ จ.นครพนม “สงเสริมชุมชน มีสว นรวมความปลอดภัย” โดย โรงเรียนอากาศอำนวย จ.สกลนคร “มอบรางวัลผูช มงานมูลคา 5,000,000 บาท” จำนวน 50 กรมธรรม กรมธรรมละ 100,000 บาท ตลก คณะอวนเชิญยิ้ม “ทอลคโชว สัญญาณจราจร” เปด VTR รณรงคลดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยทางถนน

29 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

วันที่ 12 ธันวาคม 2556 (ชวงบาย) สนับสนุนโดย/หนวยงาน

เวลา

บริษัท กลางคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จำกัด

13.00-13.15 น.

บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จำกัด

13.15-13.30 น.

การรถไฟฟาขนสงมวลชน แหงประเทศไทย

13.30-13.45 น.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย จากรถ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย สำนักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ

13.45-14.15 น. 14.15-14.30 น.

14.30-15.00 น.

รายการ

เปดตัวเวทีกลาง แจงกำหนดการ แจงรายละเอียดหองยอย “เทศบาลเมืองนาน เมืองนาอยู ไดรับรางวัลจากWHO ลำดับที่136 โดยนายกเทศบาลเมืองนาน จ.นาน “มาตรการการรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100% โดย วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี “ทองถิ่นแกปญหาจ�ดเสี่ยง” โดยองคการบริหารสวนตำบล พลับพลาไชย จ.สุพรรรบุรี “มอบรางวัลผูชมงานมูลคา 5,000,000 บาท” จำนวน 50 กรมธรรม กรมธรรมละ 100,000 บาท เลนเกมสแจกรางวัล

สนับสนุนโดย/หนวยงาน

บริษัท กลางคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ บริษัท เอ.พี. ออนดา จำกัด สำนักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และสงเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยและสมาคมประกัน วินาศภัยไทย บริษัท กลางคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จำกัด

กรมการขนสงทางบก 30


เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

แผนผัง งานสัมมนาระดับชาติ


Notes


“¤¹·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô㹡ÒôÓçªÕÇÔµ àÊÃÕÀÒ¾áÅФÇÒÁÁÑ蹤§áË‹§µÑǵ¹ â´Â੾ÒÐÊÔ·¸Ô㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§

Í‹ҧ»ÅÍ´ÀÑ”


ÃÒª×èÍ˹‹Ç§ҹ

ที่

19. 20. 21. 22. 23.

·ÕèËÇÁ¨Ñ´áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÅмŧҹ

ที่

บริษัท/ หนวยงาน

1. หองยอยกูชีพกูภัยกับการปองกันภัยบนถนน 2. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 3. โรงพยาบาลบานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน และอบต.หนองน้ำใส อ.บานไผ จ.ขอนแกน 4. องคการบริหารสวนตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย 5. สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล 6. ชุมชนน้ำดวน 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 7. บริษัท กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จำกัด 8. สำนักงานเทศบาลตำบลยางชุมนอย อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ 9. องคการบริหารสวนตำบลพลับพลาไชย อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 10. สำนักงานเทศบาลเมืองนาน อ.เมือง จ.นาน 11. หางหุนสวนจำกัดศรีตรา 12. บริษัท แพงโกลิน เชฟตี้ โปรดักส จำกัด 13. บริษัท เทคเอซ จำกัด 14. บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15. บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด 16. บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด 17. บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด 18. บริษัท คลีโนซอล ทราฟฟค (ประเทศไทย) จำกัด

ปายชื่อบูธ

บูธ

1 2 1

5

1

6 7 8,16 9

1 1 2 1

อบต.พลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี 10

1

11 เทศบาลเมืองนาน จ.นาน 12,13 หางหุนสวนจำกัดศรีตรา PANGOLIN SAFETY PRODUCTS 14 15 บริษัท เทคเอซ จำกัด 17,18 บมจ. ลินเด (ประเทศไทย) 19,20,21 3M THAILAND 22 บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด 23 DOLLY SOLUTIONS CO.,LTD. บจ. คลีโนลซอล ทราฟฟค (ปทท.) 24

1 2 1 1 2 3 1 1 1

เทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล ชุมชนน้ำดวน 1 จ.พิษณุโลก กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ ทต. ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ

37 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จำกัด บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท จำกัด บริษัท ฮอนดาออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โยโก อัลลอย วิลส จำกัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

ปายชื่อบูธ GENIUS TRAFFIC SYSTEM CO.,LTD FACILITY MANAGEMENT โลโก/ศูนยขับขี่ปลอดภัยฮอนดา บริษัท โยโก อัลลอย วิลส จำกัด เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

บูธ เลขที่

ลักษณะ จำนวน

25 26 27,28 29 30 พืน้ ทีเ่ ปลา

เลขที่ ลักษณะ จำนวน

สถาบันการแพทยฉกุ เฉินแหงชาติ 1 สถาบันการแพทยฉกุ เฉินแหงชาติ 2,3 4 บานไผโมเดล จ.ขอนแกน อบต.ดงมหาวัน จ.เชียงราย

บริษัท/ หนวยงาน

1 1 2 1 1

ขอปลัก้ ไฟ

24. 25. 26. 27. 28.

อีเดียดา ออโตโมทีพ เทคโนโลยี เอส. เอ บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิไทยโรดส บริษัท เอ เอ็ม อาร อินดัสตรี้ จำกัด สมาคมผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย

BS ISO39001 BY BSI GROUP มูลนิธิไทยโรดส A. M. R. INDUSTRY CO., LTD. สมาคมผูประกอบการ รถจักรยานยนตไทย

1 1 3 1 1

31 32 33,34,35

36 37

38,39 พืน้ ทีเ่ ปลา 4 45,46 ขอปลัก้ ไฟ

29. สมาคมผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย

4 จ�ด

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

สมุทรปราการเครื่องหนัง สมุทรปราการเครื่องหนัง สมุทรปราการเครื่องหนัง สมุทรปราการเครื่องหนัง สมุทรปราการเครื่องหนัง บริษัท ฟเออร คอรเปอรเรชั่น จำกัด หองยอยสิทธิเด็กไทย หองยอยสิทธิเด็กไทย พนภัยอุบัติเหตุ หองยอยสิทธิเด็กไทย พนภัยอุบัติเหตุ ศูนยวิจัยเพื่อส���างเสริมความปลอดภัยและ ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 40. ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและ ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก (โรงเรียนประสานมิตร)

40 41 42 43 44 47,58 PROMEDIC โปรเมดิกส หลักสูตรปฐมวัย-ประถมศึกษา 48 หลักสูตรมัธยมศึกษา-กิจกรรม 49 กิจกรรมสรางสรรคเสริมหลักสูตร 50 SAFE ROUTE FOR CHILDREN 51 SAFE ROUTE TO SCHOOL

52

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

38


ที่

บริษัท/ หนวยงาน

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

หองยอยสถานประกอบการ หองยอยสถานประกอบการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สนง.คณะกรรมการกำกับและ สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมวิจัยวิทยาการขนสงแหงเอเซีย (ATRANS) ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด กรมการขนสงทางบก (มูลนิธิเพื่อผูบริโภค)

50. 51. 52. 53. 54. 55.

ปายชื่อบูธ

บูธ เลขที่

ลักษณะ จำนวน

2 1 1 1 1 1 1 1 1

53,54 55 56 57 กระทรวงศึกษาธิการ 59 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 60 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 61 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 62 สำนักงาน คปภ. 63 2in1 ROAD SAFETY SYSTEM SHOW CASE ISO 39001 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สสส. ATRANS ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเพื่อผูบริโภค (มพบ.)

1

64

1

65

1 1 1 69,70,71 เปดหาบูธ 3 66 67 68

ที่

บริษัท/ หนวยงาน

63. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 64. ราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 65. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย 66. สำนักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 67. หองยอยบังคับใชกฎหมาย (กองสารนิเทศ สตช.) 68. หองยอยบังคับใชกฎหมาย (กองกำกับการ ๕ บก.จร.) 69. หองยอยบังคับใชกฎหมาย (กองกำกับการ ๖ บก.จร.) 70. หองยอยบังคับใชกฎหมาย (กองกำกับการ ๘ ตร.ทล.) 71. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 72. กรมทางหลวงชนบท

ปายชื่อบูธ

บูธ เลขที่

ลักษณะ จำนวน

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ รยสท. RAAT

83 84

1 1

เดินไป ปนไป – IBIKE IWALK สำนักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ เคารพกฎหมาย สัญจรปลอดภัย ดื่มไมขับ ตำรวจไมจับ กลับปลอดภัย

85 86 87

1 1 1

88

1

จราจรโครงการพระราชดำริ

89

1

กองบังคับการตำรวจทางหลวง

90

1

การรถไฟฟาขนสงมวลชน แหงประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท

91

1

92

1

92

72

56. กรมการขนสงทางบก (B Safe: NECTEC) 57. กรมการขนสงทางบก

NECTEC กรมการขนสงทางบก

58. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ จำกัด สาขาประเทศไทย 59. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ จำกัด สาขาประเทศไทย 60. มูลนิธิเมาไมขับ 61. กรมคุมประพฤติ 62. กรมทางหลวง

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ

72 1 73,74 กัน้ แยกกัน 4 75,76 แตละบูธ 77 1

MITSUI SUMITOMO INSURANCE 78

1

79 มูลนิธเิ มาไมขบั กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม 80,81 82 กรมทางหลวง

1 2 1

39 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กลุมบริหารความปลอดภัย 29 พฤศจิกายน 2556 40


ÊÃØ»ÃÒª×èÍÃѺÃÒ§ÇÑÅ Prime Minister Road Safety Award

ประเภทบุคคล 15 คน ประกอบดวย 1.นายนพวัชร 2.นายสุทธินันท 3.พล.ต.ต.โกสินทร 4.พ.ต.อ.วันไชย 5.พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ 6.พ.ต.อ.อำนาจ

สิงหศักดา บุญมี หินเธาว เอกพรพิชญ จำรัสประเสริฐ ถนอมทรัพย

7.พ.ต.ท.สุทธิ

นิติอัครพงษ

8.ดร.ดนัย 9.นายชาติชาย

เรืองสอน โฆษะวิสุทธิ์

10.นายไพศาล

ลาภจรัสแสงโรจน

11.นายนันทชัย

ปญญาสุรฤทธิ์

12.น.ส.สริยา

ทวีกุล

13.นายทองปาน

ยอดคีรี

14.นางนิศาชล 15.ด.ต. ทวีศักดิ์

มณีวรรณ ขันแกว

ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ตำรวจสอบสวนกลาง รองผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง รองผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผูกำกับการ สถานีตำรวจภูธร อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี รองผูกำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองนครศรีธรรมราช ผูอำนวยการแขวงการทางกรุงเทพ กรรมการผูจัดการ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน ผูอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดลำปาง ผูอำนวยการสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองบัวลำภู อาจารย โรงเรียนมหิศราธิบดี จ.นครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรเมืองรอยเอ็ด

41 สูจิบัตรงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11

ประเภทองคกรภาครัฐ และเอกชน 15 หนวยงาน ประกอบดวย ที่

หนวยงาน

ชื่อผูรับรางวัล

1. กองทัพอากาศ 2. กองกำกับการ 6 (ตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ) กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแหงชาติ 3. กองบังคับการตำรวจจราจร โดยผกก.5 (ตรวจพิสูจนสถิติวิจัย) 4. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 5. หนวยปฎิบัติการวิจัยการโครงสรางพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตรจ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 7. โรงเรียนทุงตะโก จ.ชุมพร 8. โรงเรียนเทศบาล 4 บานเชียงรายจังหวัดลำปาง 9. โรงเรียนหนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ 10. มูลนิธิอิสระ จ.หนองคาย 11. บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด 12. ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 13. บริษัท เชลล แหงประเทศไทย 14. บริษัท ลินเด ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 15. ชุมชนน้ำดวน

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุงเรือง พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก พ.ต.อ.วีระวิทย วัจนะพุกกะ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกูล นายวิสุทธิ์ สิงหสูง นายมนูญ ทิพยโพธิ์ น.ส.ณพัภรชญาธ สุวรรณเนตร น.ส.บัวเรียน ฤทธิ์กลา Mr.Kirk Gillock นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท รศ.ดร.กัณวีร กนิษฐพงษ นายชูชัย เอี่ยมรุงโรจน นายคีรินทร ชูธรรมสถิตย นางพรรณิภา ฑีฆาวงค

สื่อมวลชน 8 คน ประกอบดวย 1.ดร.รุงทิพย 2.น.ส.ดาริน 3.นายชยุฒน 4.น.ส.สิรินาฎ 5.นางอำมร 6.นางฐิติญาณ 7.นายสมบัติ 8.นายสุรัตน

โชตินภาลัย คลองอักขระ เหมจักร ศิริสุนทร บรรจง จันทนภูผา แซเลา พิพัฒนไชยศิริ

สถานีโทรทัศน TPBS สถานีโทรทัศน TPBS สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อสมท. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ สถานีวิทยุ Modern Radio 96.5 MHZ สำนักขาวไทย บมจ.อสมท. เจาของคลื่นวิทยุ FM เจาของบริษัทโฆษณา จ.ภูเก็ต KTV ขอนแกน

42


สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน