a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

11

12

'dUSXfMX Qbd³f¹ff IZY ¶fZÀMX ¶f»»fZ¶ffþ, A¨Lf IYSX³fZ ¸fZÔ dUV½ffÀf'

IYûSXû³ff IZY ´fid°f dþ¸¸fZQfSX ¶f³f³fZ IYe þøYSX°f : SXUe³ff

SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIÊ www:http://rnnkhabar.com

½f¿fÊ : 10 AaIY : 214

Àf¨¨ffBÊ IZY Àff±f WXSX IYQ¸f...

RNI NO: DELHIN/2011/39511

³fBÊX dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffS,X 24 ¸ff¨fÊ, 2020 dQ»»fe, CXØfSXf£faOX ÀfZ ´fiIYfdVf°f E½fa SXfªfÀ±ff³f, CX°°fSX ´fiQZVf, WXdSX¹ff¯ff, d¶fWXfSX, ÓffSX£faOX, dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ÀfZ ´fiÀffdSX°f

¸fc»¹f : 3:00 ÷Y´fE ´fÈ¿NX : 12

·ffªf´ff IZY ¸fWXfSXfªf ¸f´fi. ¸fZÔ dRYSX dVf½fSXfªf

IYûSXû³ff ÀfZ d³f´fMX³fZ IYû »fZIYSX ÀfSXIYfSX ³fZ CXNXf¹ff Àf£°f IYQ¸f

A¦f»fm ÀfeE¸f IZY d»fE dVf½fSXfªf IYf ³ff¸f °f¹f

n IZÔYýi ÀfSXIYfSX ³fm SXfª¹fûÔ IYû dQE

»ffgIY OXfC³f IYû Àf£°fe Àfm ´ff»f³f IYSX³fm IZY d³fýmÊVf n B»ffªf IZY d»fE WXfBOÑXû ¢»fûSXû¢½fe³f ý½ff IYf WX`X ´fcSXf ÀMXfgIY n ¨f`³f IYû °fûOÞX³fm IZY d»fE Àff¸ffdªfIY ýcSXe ªføYSXe

³fBXÊX dý»»fe, AfSXE³fE³fÜ À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f IZY ÀfÔ¹fb¢°f Àfd¨f½f »f½f A¦fi½ff»f ³fm IYWXf dIY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY J°fSXûÔ Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE 19 SXfª¹f/ IZY³ýi VffdÀf°f ´fiýmVfûÔ ¸fmÔ ´fcSXe °fSXWX »ffgIY OXfC³f WX` ªf¶fdIY LXWX SXfª¹fûÔ/ IZÔYýiVffdÀf°f ´fiýmVfûÔ ¸fmÔ IbYLX B»ffIYûÔ IYû »ffgIY OXfC³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX °fe³f SXfª¹fûÔ/IZÔYýi VffdÀf°f ´fiýmVfûÔ ¸fmÔ IbYLX ¦fd°fd½fd²f¹fûÔ ´fSX SXûIY »f¦ffE ¦f¹fm WX`aÜ ßfe A¦fi½ff»f ³fm IYWXf dIY I`Yd¶f³fmMX Àfd¨f½f IYe A²¹fÃf°ff ¸fmÔ SXfª¹f Àfd¨f½fûÔ IZY Àff±f WXbBÊ

¶f`NXIY ¸fmÔ BÀf ¸fWXf¸ffSXe ´fSX d³f¹fÔÂf¯f ´ff³fm IZY d»fE ÀfÔ°fû¿fªf³fIY dÀ±fd°f Àff¸f³fm AfBÊÜ IZY³ýi ÀfSXIYfSX IYe AûSX Àfm ªfû d³fýmÊVf dýE ¦fE CÀfIYf ÀfWXe PXÔ¦f Àfm ´ff»f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dªf³f 19 SXfª¹fûÔ /IZY³ýi VffdÀf°f ´fiýmVfûÔ ¸fmÔ ´fcSXe °fSXWX »ffgIY OXfC³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` C³f¸fmÔ ¨fÔOXe¦fPÞX, dý»»fe, ¦fûAf, ªf¸¸fc IYV¸feSX, ³ff¦ff»f`ÔOX, SXfªfÀ±ff³f, C°°fSXfJÔOX, ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, »fïfJ, ÓffSXJÔOX, A÷Y¯ff¨f»f ´fiýmVf, d¶fWXfSX, dÂf´fbSXf, °fm»fÔ¦ff³ff, LX°°feÀf¦fPÞX, ´fÔªff¶f, dWX¸ff¨f»f ´fiýmVf, ¸fWXfSXf¿MÑX °f±ff AfÔ²fi´fiýmVf Vffd¸f»f WX`Ü

E¸Àf ¸fmÔ Àf·fe ´fiIYfSX IYe Aû´feOXe ¶fÔý

C³WXûÔ³fm IYWXf IYe IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf (IYûd½fOX-19) Àfm ÀfÔIiYd¸f°f ¸fSXeªfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX 415 WXû ¦f¹fe WX` dªf³f¸fmÔ Àfm 23 »fû¦fûÔ IYû B»ffªf IZY ¶ffý AÀ´f°ff»f Àfm LXb˜e ým ýe ¦fBÊ WX`Ü BÀfÀfm Àff°f »fû¦fûÔ IYe BÀfÀfm ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü C³WXûÔ³fm IYWXf dIY »ffgIY OXfC³f IYf Àf£°fe Àfm ´ff»f³f IYSX½ff³fm IZY SXfª¹fûÔ IYû d³fýmÊVf dýE ¦fE WX`Ô °ffdIY BÀf ½ff¹fSXÀf IZY R`Y»ff½f IYû ´fSX d³f¹fÔÂf¯f ´ff¹ff ªff ÀfIZYÜ BÀfIYf ´ff»f³f ³fWXeÔ IYSX³fm ½ff»fûÔ IZY dJ»ffRY IYf³fc³fe IYfSXʽffBÊ

Afªf SXf°f Àfm ¶fÔý WXû ªffEa¦fe §fSXm»fc COÞXf³fmÔ

dÀfRYÊYAf´ff°fIYf»fe³f ÀfZ½ffEa WXe SXWZÔX¦fe ¨ff»fc

³fBÊ dý»»fe, EªfZÔÀfeÜ dý»»fe Àf¸fm°f ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ IYûSXû³ff IZY J°fSXm IYû ýmJ°fm WXbE AdJ»f ·ffSX°fe¹f Af¹fbd½fÊÄff³f ÀfÔÀ±ff³f ¹ff E¸Àf ¸fmÔ Aû´feOXe Àfm½ffEÔ A¦f»fm AfýmVf °fIY ¶fÔý IYSX ýe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIYe ªff³fIYfSXe E¸Àf IYe °fSXRY Àfm Àfû¸f½ffSX IYû ýe ¦fBÊ WX`Ü E¸Àf ¸fmÔ A¶f Afg´fSXmVf³f AüSX Aû´feOXe ýû³fûÔ ¶fÔý SXWXmÔ¦feÜ dÀfRÊY Af´ff°fIYf»fe³f Àfm½ffEÔ WXe ¨ff»fc SXWXmÔ¦feÜ Aû´feOXe Àfm½ffEÔ ¶fÔý WXû³fm Àfm WXªffSXûÔ ¸fSXeªfûÔ IYû °f¦fOÞXf ÓfMXIYf »f¦ff WX`Ü WXfÔ»ffdIY E¸Àf IYf IYWX³ff WX` dIY IYûSXû³ff IZY J°fSXm IYû ýmJ°fm WXbE Aû´feOXe Àfm½ff ¶fÔý IYSX³fm IYf R`YÀf»ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfm ´fWX»fm E¸Àf ´fiVffÀf³f ÷YMXe³f

ÀfªfÊSXe IYû ¶fÔý IYSX dý¹ff ±ffÜ dªf³f ¸fSXeªfûÔ ³fm ´fWX»fm Àfm B»ffªf IZY d»fE OXfg¢MXSXûÔ Àfm Àf¸f¹f d»f¹ff WX`, C³WXmÔ ·fe ¸f`Àfmªf ·fmªfIYSX A´½ffBÔMX¸fmÔMX SXý IYSX CÀfm Af¦fm ¶fPXÞf³fm IYû IYWXf ªff SXWXf WX`Ü ¶f°ff ýmÔ dIY E¸Àf ¸fmÔ ´fid°fý³f IYSXe¶f 12 WXªffSX ¸fSXeªf B»ffªf IZY d»fE ´fWXbÔ¨f°fm WX`ÔÜ C³fIZY Àff±f ýû-°fe³f °fe¸ffSXýfSX ·fe WXû°fm WX`ÔÜ BÀfd»fE ´fid°fdý³f IYSXe¶f 30 Àfm 40 WXªffSX »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX ´fWXbÔ¨f°fe WX`Ü CÀfm d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fm IZY d»fE E¸Àf ´fiVffÀf³f ³fm ¹fWX IYý¸f CNXfE WX`ÔÜ E¸Àf IZY ´fifB½fmMX ½ffOXÊ ¸fmÔ 288 IY¸fSXm WX`ÔÜ BÀfd»fE ´fifB½fmMX ½ffOXÊ IYû ·fe IYûSXû³ff IZY B»ffªf IZY d»fE °f`¹ffSX dIY¹ff ªff SXWXf WX`Ü E¸Àf ³fm MÑXfg¸ff ÀfmÔMXSX ¸fmÔ ¶f³fm ³¹fc B¸fSXªfmÔÀfe ÀfmÔMXSX ¸fmÔ ·fe 20 AfBÀfû»fmVf³f ¶fmOX °f`¹ffSX dIYE WX`ÔÜ Àff±f ³f½fd³fd¸fÊ°f ¶f³fÊ ½f ´»ffdÀMX ÀfªfÊSXe ÀfmÔMXSX ¸fmÔ ·fe IYûSXû³ff IZY B»ffªf IYe ½¹f½fÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü Àff±f WXe ÓfªªfSX dÀ±f°f SXf¿MÑXe¹f I`ÔYÀfSX ÀfÔÀ±ff³f (E³fÀfeAfB) ¸fmÔ 125 ¶fmOX IYe ½¹f½fÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü dý»»fe IZY Àf·fe ¶fOÞXm AÀ´f°ff»f øYMXe³f ÀfªfÊSXe ¶fÔý IYSX ¨fbIZY WX`Ô AüSX Aû´feOXe ´fÔªfeIYSX¯f IYf Àf¸f¹f ·fe §fMXf dý¹ff WX`Ü

dý»»fe IYe Àf·fe Aýf»f°fmÔ ¨ffSX A´fi`»f °fIY ¶fÔý

³fBÊ dý»»fe, AfSXE³fE³fÜ IYûSXû³ff IZY ¶fPXÞ°fm J°fSXm IYû ýmJ°fm WXbE dý»»fe IYe Àf·fe Aýf»f°fmÔ ¨ffSX A´fi`»f °fIY IZY d»fE ¶fÔý IYSX ýe ¦fBÊ WX`ÔÜ dý»»fe WXfBÊ IYûMXÊ IYû ·fe ¨ffSX A´fi`»f °fIY IZY d»fE ¶fÔý IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àfû¸f½ffSX IYû WXfBÊ IYûMXÊ ¸fmÔ ¶f`NXIY IZY ¶ffý ¹fm R`YÀf»ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ d¸f»fe ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX, Af´ff°f ¸ff¸f»fûÔ IYe Àfb³f½ffBÊ IZY d»fE WXfBÊ IYûMXÊ ¸fmÔ EIY SXdªfÀMÑXfSX WXû¦ff, dªfÀfIYf ³f¸¶fSX ªffSXe dIY¹ff ªffE¦ff AüSX Àf·fe d³f¨f»fe IYûMXÊ ¸fmÔ ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe d³f¹fb¢°f WXû¦ffÜ B³fIZY ´ffÀf EOX½fûIZYMX IYû ¶f°ff³ff WXû¦ff dIY EmÀff ¢¹ff Af´ff°f ¸ff¸f»ff WX` dIY Àfb³f½ffBÊ

n Àf·fe ³fE AüSX ´fbSXf³fm

IZYÀf ¨ffSX A´fi`»f °fIY ³fWXeÔ Àfb³fm ªffEÔ¦fm

MX»f ³fWXeÔ ÀfIY°feÜ BÀfIZY ¶ffý Àfb³f½ffBÊ ¸fmdSXMX ´fSX WXû¦feÜ SXdªfÀMÑXfSX IYû ªf¶f »f¦fm¦ff IZYÀf IYû °fbSXÔ°f Àfb³ff ªff³ff ¨ffdWXE °f¶f dIYÀfe IZYÀf IYe Àfb³f½ffBÊ WXû ÀfIY°fe WX` A³¹f±ff ¨ffSX A´fì»f °fIY IYûBÊ ·fe IZYÀf IYe Àfb³f½ffBÊ ³fWXeÔ WXû¦feÜ (VfZ¿f ´fZªf 2 ´fSX)

IYSX³fm IZY d³fýmÊVf dýE ¦fEÜ OXfg¢MXSX ·ff¦fʽf ³fm ¶f°ff¹ff dIY IZÔYýi ÀfSXIYfSX ³fm »ffgIY OXfC³f IYû Àf£°fe Àfm ´ff»f³f IYSX³fm IZY d³fýmÊVf dýE WX`Ô AüSX ¹fWX IYý¸f ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f ´fiÀffSX IYû SXûIY³fm IZY d»fE ªføYSXe WX`ÔÜ EIY Àf½ff»f IZY ªf½ff¶f ¸fmÔ C³WXûÔ³fm IYûSXû³ff IZY B»ffªf IZY d»fE WXfBOÑXû ¢»fûSXûIY½fe³f ý½ff IZY ÀMXfgIY IZY ¶ffSXm ¸fmÔ IYWXf dIY ýmVf ¸fmÔ BÀfIYf ´fcSXf ÀMXfgIY WX`Ô AüSX ¹fWX ý½ff dÀfRÊY C³WXeÔ OXfg¢MXSXûÔ AüSX d¨fdIY°ÀffIYd¸fʹfûÔ IYû ýe ªff SXWXe WX`ÔÜ (VfZ¿f ´fZªf 2 ´fSX)

n Ad³fdV¨f°fIYf»f IZY d»fE ³fBÊ dý»»fe, EªfZÔÀfeÜ ýmVf ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYû R`Y»f³fm Àfm SXûIY³fm IZY d»fE IZÔYýi ³fm ¸fÔ¦f»f½ffSX (24 ¸ff¨fÊ) ýmSX SXf°f Àfm §fSXm»fc COÞXf³fûÔ ´fSX ´fid°f¶fÔ²f IYf Em»ff³f dIY¹ff WX`Ü §fSXm»fc COÞXf³fûÔ IZY ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ¸fÔ¦f»f½ffSX (24 ¸ff¨fÊ) ýmSX SXf°f 11 ¶fªfIYSX 59 d¸f³fMX °fIY C³fIZY ¦fÔ°f½¹f ´fSX LXûOÞX³ff WXû¦ffÜ ³ff¦fSX d½f¸ff³f³f ¸fÔÂff»f¹f ³fm Àfû¸f½ffSX (23 ¸ff¨fÊ) IYû ¹fWX ªff³fIYfSXe ýeÜ BÀfIZY Àff±f WXe ¸fÔÂff»f¹f ³fm IYWXf dIY §fSXm»fc ¸ff»f½ffWXIY d½f¸ff³fûÔ IYf ÀfÔ¨ff»f³f Àff¸ff³¹f øY´f Àfm ªffSXe SXWXm¦ffÜ ¸fÔÂff»f¹f ³fm IYWXf dIY ¶fb²f½ffSX (25 ¸ff¨fÊ) Àfm ·ffSX°f ¸fmÔ dIYÀfe ·fe §fSXm»fc ½ffd¯fdª¹fIY COÞXf³f Àfm½ff IYf ´fdSX¨ff»f³f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ

À±fd¦f°f WbXBXÊ »fûÀf IYe ¶f`NXIY n ÀfÂf IZY ýüSXf³f IbY»f d¸f»ffIYSX, 13 d½f²fm¹fIY ´ffdSX°f WXbE ³fBÊ dý»»fe, EªfZaÀfeÜ »fûIYÀf·ff ³fm Àfû¸f½ffSX IYû d½fØf d½f²fm¹fIY IYû d¶f³ff ¨f¨ffÊ IZY ´ffdSX°f IYSX dý¹ff dªfÀfIZY Àff±f WXe ÀfÔÀfý ¸fmÔ Af¸f ¶fªfMX 2020-21 ´ffdSX°f WXû³fm IYe ´fidIY¹ff ´fcSXe WXû ¦fBÊÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYe ½fªfWX Àfm ¶f³fm WXf»ff°f IZY ¶fe¨f d³f¨f»fm Àfý³f ³fm d¶f³ff ¨f¨ffÊ IZY d½fØf d½f²fm¹fIY IYû ¸fÔªfcSXe ýeÜ BÀf ýüSXf³f Àfý³f ¸fmÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXm³ýi ¸fûýe ·fe ¸füªfcý ±fmÜ d½fØf d½f²fm¹fIY ´ffÀf WXû°fm WXe Àfý³f IYe IYf¹fʽffWXe IYû Ad³fd›°f IYf»f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX

dý¹ff ¦f¹ffÜ IYfÔ¦fimÀf ³fm°ff A²feSX SXÔªf³f ¨fü²fSXe ³fm ÀfSXIYfSX Àfm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIYMX Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE Afd±fÊIY ´f`IZYªf IYe §fû¿f¯ff IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ Àfý³f ³fm ÀfSXIYfSX IZY ÀfÔVfû²f³fûÔ IYû À½feIYfSX IYSX°fm WXbE ²½fd³f¸f°f Àfm d½fØf d½f²fm¹fIY IYû ¸fÔªfcSXe ým ýeÜ d½fØf ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fm d½fØf d½f²fm¹fIY ´fSX ÀfSXIYfSXe ÀfÔVfû²f³f ´fmVf dIYEÜ BÀfIZY

¸f³fe¿f dÀfÀfûdý¹ff ³fm ¶fªfMX ·ff¿f¯f ¸fmÔ dIY¹ff Em»ff³f

dý»»fe ¸fmÔ ·fe »ff¦fc WXû¦fe Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûªf³ff

³fBÊ dý»»fe, AfSXE³fE³fÜ dý»»fe IZY d½fØf ¸fÔÂfe ¸f³fe¿f dÀfÀfûdý¹ff ³fm Àfû¸f½ffSX IYû dý»»fe d½f²ff³fÀf·ff ¸fmÔ Af¦ff¸fe d½fØf ½f¿fÊ 2020-21 IZY d»fE 65 WXªffSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm IYf ¶fªfMX ´fmVf dIY¹ffÜ 2015 IZY ýüSXf³f ¹fWX ¶fªfMX dÀfRÊY 30 WXªffSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm IYf ±ffÜ A´f³fm ¶fªfMX ·ff¿f¯f ¸fmÔ SXfªf²ff³fe½ffdÀf¹fûÔ IZY d»fE A³fmIY ªf³fdWX°f IYe ¹fûªf³ffAûÔ IYf Em»ff³f dIY¹ffÜ LXNXe ¶ffSX ¶fªfMX ´fmVf IYSX°fm WXbE WXSX ¶ffSX IYe °fSXWX BÀf ¶ffSX ·fe ¸f³fe¿f dÀfÀfûdý¹ff ³fm dVfÃff, d¨fdIY°Àff AüSX B³RiYfÀMÑXˆSX ªf`Àfe ½¹f½fÀ±ff ´fSX ªfûSX ým°fm WXbE B³f¸fmÔ AüSX Àfb²ffSX IZY d»fE IYBÊ IYý¸f CNXfE ªff³fm IYe ¶ff°f IYWXe WX`Ü d½fØf ¸fÔÂfe ³fm dý»»fe IYe dVfÃff ½¹f½fÀ±ff IYû AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX IYe ¶f³ff³fm ´fSX ªfûSX ým°fm WXbE BÀfIZY d»fE IYBÊ ³fE IYf¸f VfbøY dIYE ªff³fm IYf ·fe d½fV½ffÀf dý»ff¹ffÜ Àf¶fÀfm JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ³fE d½fØf ½f¿fÊ Àfm

n dVfÃff, d¨fdIY°Àff AüSX B³RiYfÀMÑX¢¨fSXX

ªf`Àfe ½¹f½fÀ±ff ´fSX ªfûS

dý»»fe ÀfSXIYfSX IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYe ¸fWX°½ffIYfÔÃfe Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûªf³ff IYû dý»»fe ¸fmÔ »ff¦fc IYSX³fm IYe ¸fÔªfcSXe ým³fm ªff SXWXe WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe dý»»fe ÀfSXIYfSX dý»»fe½ffdÀf¹fûÔ IYû A»f¦f Àfm WXm»±f IYfOXÊ ·fe ªffSXe IYSXm¦feÜ ¸f³fe¿f dÀfÀfûdý¹ff ³fm IYWXf dIY dý»»fe ÀfSXIYfSX ´feÀff õfSXf dý»»fe IYe dVfÃff ½¹f½fÀ±ff IYf AfIY»f³f IYSXfE¦fe, ¹fm dý»»fe IYe dVfÃff ½¹f½fÀ±ff IYû ½f`dV½fIY À°fSX ´fSX »ff³fm ¸fmÔ ¸fýý IYSXm¦feÜ ½fWXeÔ, A¶f °fIY dý»»fe IZY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fmÔ 20 WXªffSX IY¸fSXûÔ IYf d³f¸ffʯf WXbAf WX`Ü ¸f`Ô 17 ³fBÊ ÀIcY»f d¶fλOX¦f IZY d³f¸ffʯf IYf ´fiÀ°ff½f Àfý³f IZY Àf¸fÃf SXJ°ff WXcÔÜ dý»»fe ÀfSXIYfSX Af¦ff¸fe ÀfÂf Àfm dý»»fe IZY Àf·fe ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fmÔ ´fPXÞ³fm ½ff»fm ¶f¨¨fûÔ IYû ¸fbμ°f AJ¶ffSX ·fe ým¦feÜ (VfZ¿f ´fZªf 2 ´fSX)

m A»f¦f-A»f¦f °f£°fûa ´fSX ¶f`NXe WX`ÔX ¨ffSX ÀfZ ´ffa¨f ¸fdWX»ffEa m ¶f©fûÔ AüSX ¶fbªfb¦fûË IYû Qe §fSX ¸fZÔ SXWX³fZ IYe Àf»ffWX

nnnn

ªffE¦ffÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY C³fIYf d½fSXû²f ÀfÔd½f²ff³f IYû ¶f¨ff³fm AüSX Af³fm ½ff»fe ´fedPÞX¹fûÔ IZY ·fd½f¿¹f

IYû ÀfbSXdÃf°f SXJ³fm IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊ ªffSXe SXWXm¦ffÜ ªf³f°ff IYμ¹fcÊ IZY ýüSXf³f VffWXe³f IYe ¸fdWX»ffAûÔ ³fm ·fe ´ffÔ¨f ¸fdWX»ffEÔ ´fiýVfʳf À±f»f ´fSX ¶f`NXe

dVf½fSXfªf ÎÀfWX ¨füWXf³f IZY SXfªf³fed°fIY IYdSX¹fSX ´fSX ·fe Àf½ff»f JOÞXm WXû³fm »f¦fm ±fmÜ J¶fSXmÔ ±feÔ dIY dVf½fSXfªf IYû IZÔYýi ¸fmÔ ·fmªff ªff ÀfIY°ff WX` »fmdIY³f C³WXûÔ³fm ¸f²¹f ´fiýmVf ¸fmÔ WXe SXWX³fm IYe B¨LXf ªf°ffBÊÜ dVf½fSXfªf WXfSX IZY ¶ffý ·fe ´fiýmVf ¸fmÔ ÀfdIiY¹f SXWXmÜ dVf½fSXfªf ³fm BÀfe Àff»f ªf³f½fSXe ¸fmÔ ÎÀfd²f¹ff Àfm ¸fb»ffIYf°f ·fe IYe ±feÜ WXf»ffÔdIY, BÀfm C³WXûÔ³fm dVfáf¨ffSX ·fmÔMX ¶f°ff¹ff ±ffÜ ¸f²¹f´fiýmVf ¸fmÔ WXf»f WXe ¸fmÔ 17 dý³f °fIY ¨f»fm dÀf¹ffÀfe OÑXf¸fm Àfm Àf¶fÀfm ª¹ffýf RYf¹fým ¸fmÔ dVf½fSXfªf SXWXmÜ ·ffªf´ff ÀfSXIYfSX ¶f³ff »fm°fe WX`, °f¶f CÀfm d½f²ff³fÀf·ff ¸fmÔ μ»fûSX MXmÀMX Àfm ¦fbªfSX³ff WXû¦ffÜ (VfZ¿f ´fZªf 2 ´fSX)

d¶f³ff ¨f¨ffÊ IZY ´ffdSX°f WbXAf d½fØf d½f²fm¹fIY

VffWXe³f ¶ff¦f IYf AfÔýû»f³f 100½fmÔ dý³f ªffSXe

³fBXÊX dý»»fe, EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY J°fSXûÔ IYû ýmJ°fm WXbE ´fcSXe dý»»fe ·f»fm WXe »ffgIYOXfC³f IYSX ýe ¦fBÊ WX` »fmdIY³f VffWXe³f ¶ff¦f ¸fmÔ ³ff¦fdSXIY°ff ÀfÔVfû²f³f IYf³fc³f (ÀfeEE) IZY dJ»ffRY d½fSXû²f ´fiýVfʳf A¶f ·fe ªffSXe WX`Ü ´fiýVfʳf À±f»f ´fSX WXf»ffÔdIY dÀfRÊY ¨ffSX Àfm ´ffÔ¨f ¸fdWX»ffEÔ A»f¦f-A»f¦f °f£°f ´fSX ¶f`NXe WX` AüSX Jf»fe ´fOÞXm °f£°fûÔ ´fSX ¨f´´f»f SXJIYSX ÀffÔIZYd°fIY d½fSXû²f ªf°ff¹ff ªff SXWXf WX`Ü ´fiýVfʳfIYfdSX¹fûÔ ¸fmÔ Vffd¸f»f EIY ¸fdWX»ff Vf¦fbμ°ff AWX¸fý ³fm ¶ff°f¨fe°f ¸fmÔ IYWXf dIY IYûSXû³ff IZY J°fSXûÔ IZY ¸fïm³fªfSX »fû¦fûÔ Àfm §fSXûÔ ¸fmÔ SXWX³fm IYe A´fe»f IYe ¦fBÊ WX`Ü ´ffÔ¨f ¸fdWX»ffEÔ ´fiýVfʳf À±f»f ´fSX ¶f`NXIYSX d½fSXû²f ªffSXe SXJm¦feÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY C¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IZY R`YÀf»fm IYf C³fIYû Ba°fªffSX WX`Ü ³¹ff¹ff»f¹f IYe °fSXRY Àfm ªfû d³f¯fʹf AfE¦ff CÀfIYf À½ff¦f°f dIY¹ff

·fû´ff»f, EªfZÔÀfeÜ ·ffªf´ff Af»ffIY¸ff³f ³fm ¸f²¹f´fiýmVf IZY A¦f»fm ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY d»fE dVf½fSXfªf ÎÀfWX ¨füWXf³f IYf ³ff¸f °f¹f IYSX dý¹ff WX`Ü ½fm SXf°f 9 ¶fªfm SXfªf·f½f³f ¸fmÔ Vf´f±f »fmÔ¦fmÜ 20 ¸ff¨fÊ IYû IY¸f»f³ff±f IZY BÀ°feRZY IZY ¶ffý ÀfeE¸f ´fý IYe ýüOÞX ¸fmÔ dVf½fSXfªf WXe Àf¶fÀfm ¸fªf¶fc°f ýf½fmýfSX ±fmÜ ½fm 2005 Àfm 2018 °fIY »f¦ff°ffSX 13 Àff»f ÀfeE¸f SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀf ýüSXf³f C³WXûÔ³fm °fe³f ¶ffSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fý IYe Vf´f±f »feÜ ¸f²¹f´fiýmVf IZY Bd°fWXfÀf ¸fmÔ ´fWX»ff ¸füIYf WXû¦ff, ªf¶f IYûBÊ ¨fü±fe ¶ffSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fý IYe Vf´f±f »fm¦ffÜ dVf½fSXfªf IZY A»ff½ff A¶f °fIY Aªfbʳf ÎÀfWX AüSX V¹ff¸ff¨fSX¯f Vfb¢»f °fe³f°fe³f ¶ffSX ÀfeE¸f SXWXm WX`ÔÜ BÀf ¶ffSX dVf½fSXfªf IZY Àff±f-Àff±f ³fSXmÔýi ÎÀfWX °fû¸fSX AüSX ³fSXûØf¸f d¸fßff IZY ³ff¸f IYe ·fe ¨f¨ffÊ ±feÜ ¸ff³ff ªff SXWXf WX` dIY ·ffªf´ff Af»ffIY¸ff³f ³fm dVf½fSXfªf IZY ³ff¸f WXe ¸fbWXSX »f¦ff ýe WX` AüSX Vff¸f 6 ¶fªfm d½f²ff¹fIY ý»f IYe ¶f`NXIY IZY ¶ffý BÀfIYf Em»ff³f IYSX dý¹ff ªffE¦ffÜ 5 Àff»fûÔ °fIY ÀfØff ¸fmÔ SXWXe ·ffªf´ff ÀfSXIYfSX ªf¶f dýÀfÔ¶fSX 2018 ¸fmÔ ¨fb³ff½f WXfSX ¦fBÊ, °fû CÀfIZY ¶ffý

SXWXeÜ IYûSXû³ff IZY J°fSXûÔ IYû ýmJ°fm WXbE ´fWX»fm WXe ¶f¨¨fûÔ AüSX ¶fbªfb¦fûË IYû §fSXûÔ IZY AÔýSX SXWX³fm IYe Àf»ffWX ýe ¦fBÊ WX`Ü ´fbd»fÀf IYe AûSX Àfm WXf»ffÔdIY »f¦ff°ffSX ´fiýVfʳfIYdSX¹fûÔ IYû ÀfOÞXIY Àfm WXMX³fm IZY d»fE »f¦ff°ffSX ´fi¹ffÀf dIY¹ff ªff SXWXf WX` »fmdIY³f ¸fdWX»ffEÔ ½fWXfÔ Àfm WXMX³fm IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`Ü dý»»fe »ffgIY OXfC³f WXû³fm IZY ¶ffý ´fiýVfʳfIYdSX¹fûÔ IYû VffWXe³f ¶ff¦f Àfm WXMXf³fm IZY Àf½ff»f ´fSX ´fbd»fÀf dRY»fWXf»f Jf¸fûVf WX`Ü ´fbd»fÀf IZY EIY Ad²fIYfSXe Àfm BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ ´fid°fdIiY¹ff »fm³fm IYe IYûdVfVf IYe »fmdIY³f C³WXûÔ³fm Àf½ff»f IYû MXf»f dý¹ffÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ´fiýVfʳfIYfSXe ÀfeEE, SXf¿MÑXe¹f ³ff¦fdSXIY SXdªfÀMXSX (E³fAfSXÀfe) AüSX SXf¿MÑXe¹f ªf³fÀfÔ£¹ff SXdªfÀMXSX (E³f´feAfSX) IZY dJ»ffRY VffWXe³f ¶ff¦f ¸fmÔ 100 dý³fûÔ Àfm ´fiýVfʳf

IYSX SXWXm WX`ÔÜ ´fbd»fÀf IZY Àff±f-Àff±f Vfe¿fÊ Aýf»f°f IYe °fSXRY Àfm d³f¹fb¢°f dIY¹fm ¦f¹fm ½ff°ffÊIYfSXûÔ IZY ´fi¹ffÀf IZY ¶ff½fªfcý ¸fdWX»ffEÔ A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fmIYSX AOÞXe WXbBÊ WX`Ü ´fiýVfʳf À±f»f IZY ´ffÀf Àf`ÔIYOÞXûÔ SXf¿MÑXe¹f-AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f IaY´fd³f¹fûÔ IZY VfûøY¸f AüSX RiYmÔ¨ffBªfe ¸füªfcý WX`Ô »fmdIY³f AfÔýû»f³f IZY IYfSX¯f ´fcSXe °fSXWX ¶fÔý WX`ÔÜ ¹fWXfÔ IZY ýbIYf³fýfSXûÔ IYû »ffJûÔ IYf ³fbIYÀff³f WXû SXWXf WX`Ü BÀf AfÔýû»f³f IYû »fmIYSX ÀfdSX°ff d½fWXfSX, ¸fý³f´fbSX JfýSX °f±ff BÀfIZY AfÀf´ffÀf IZY »fû¦fûÔ IYû ·ffSXe dý¢IY°fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf SXWXf WX`Ü VffWXe³f ¶ff¦f ¸fmÔ ´fiýVfʳf IZY ¨f»f°fm IYfλfýe IbaYªf Àfm ÀfdSX°ff d½fWXfSX IYe AûSX Af³fm-ªff³fm ½ff»ff SXfÀ°ff ¶fÔý WX`Ü »fû¦fûÔ IYû Afßf¸f WXûIYSX OXeE³fOXe Àfm ³fûEOXf ªff³fm-Af³fm ¸fmÔ »fÔ¶fm MÑX`dRYIY ªff¸f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff SXWXf WX`Ü

¶ffý Àfý³f IYe ¶f`NXIY Ad³fd›°fIYf»f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX ýe ¦fBÊÜ ¶fªfMX ÀfÂf IYf ýcÀfSXf ¨fSX¯f 3 A´fì»f °fIY ¨f»f³ff ±ff »fmdIY³f IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¸fïm³fªfSX BÀfm Àf¸f¹f Àfm ´fWX»fm WXe Ad³fd›°f IYf»f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX³ff ´fOÞXfÜ BÀf ¶ffSX ¶fªfMX ÀfÂf IZY ýüSXf³f 23 ¶f`NXIYûÔ ¸fmÔ 109 §fÔMXm 23 d¸f³fMX °fIY IYf¸fIYfªf WXbAfÜ ÀfÂfWX½feÔ »fûIY Àf·ff IZY °feÀfSXm ÀfÂf

(¶fªfMX ÀfÂf) IYe VfbøYAf°f 31 ªf³f½fSXe IYû SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûνfý IZY Ad·f·ff¿f¯f IZY Àff±f WXbBÊ ±feÜ ¶fªfMX ÀfÂf IYf ýû ¸ff¨fÊ Àfm VfbøY WXbAf ±ffÜ »fûIYÀf·ff A²¹fÃf Aû¸f d¶fSX»ff ³fm ¶f°ff¹ff dIY BÀf ÀfÂf IZY ýüSXf³f 23 ¶f`NXIZÔY (Afªf IYe ¶f`NXIY ÀfdWX°f) WXbBË, ªfû 109 §fÔMXm 23 d¸f³fMX °fIY ¨f»feÔÜ À´feIYSX ³fm Àfý³f IYû Ad³fd›°fIYf»f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX³fm IYe §fû¿f¯ff IYSX°fm WXbE IYWXf dIY 31 ªf³f½fSXe, 2020 IYû ýû³fûÔ Àfý³fûÔ IZY ÀfýÀ¹fûÔ IYû SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹f½ffý ´fiÀ°ff½f IYû ¸fÔªfcSXe ýeÜ ´fiÀ°ff½f 15 §fÔMXm 21 d¸f³fMX °fIY ¨f»fm ½ffý-d½f½ffý IZY ¶ffý ¸fÔªfcSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ d¶fSX»ff ³fm IYWXf dIY BÀf ÀfÂf ¸fmÔ ¸fWX°½f´fc¯fÊ d½fØfe¹f, d½f²ff¹fe AüSX A³¹f IYf¹fûË IYû ·fe d³f´fMXf¹ff ¦f¹ffÜ (VfZ¿f ´fZªf 2 ´fSX)

IYûSXû³ff: ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXIYSX WXbBÊ 415

³fBÊ dQ»»fe, AfSXE³fE³fÜ QZVf ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXIYSX 415 WXû ¦fBÊ WX`Ü ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ QZVf IZY Ad²fIY°fSX dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû »ffgIYOXfCX³f IYf JfÀff AÀfSX QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ BÀf ¶fe¨f IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ Uf¹fSXÀf ´fSX d³f¹fÔÂf¯f IZY d»f¹fZ »ff¦fc ´ff¶fÔdQ¹fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYe ¨fZ°ffU³fe Qe WX`Ü IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ 14,500 ÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ A¶f °fIY Àff°f »fû¦f þf³f ¦fÔUf ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fÔþf¶f ÀfSXIYfSX ³fZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû R`Y»f³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IZY d»fE Àfû¸fUfSX IYû IYμ¹fcÊ »ff¦fc IYSX dQ¹ffÜ EZÀff ¶fOÞXf IYQ¸f CXNXf³fZ Uf»ff QZVf IYf ¹fWX ´fWX»ff SXfª¹f WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY »fû¦f »ffgIYOXfCX³f IYf ´ff»f³f ³fWXeÔ IYSX SXWXZ ±fZ, BÀfd»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe A¸fdSXÔQSX dÀfÔWX ³fZ IYμ¹fcÊ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ BÀf QüSXf³f þøYSXe ÀfZUfAûÔ IYû LûOÞXIYSX Àf·fe ÀfZUfAûÔ ´fSX ´ff¶fÔQe SXWXZ¦feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ÀfZ ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ IYWXf WX` dIY »ffgIYOXfCX³f IZY d³f¹f¸fûÔ IYf ÀfWXe PXÔ¦f ÀfZ ´ff»f³f WXû SXWXf WX` ¢¹fûÔdIY CX³WXûÔ³fZ ²¹ff³f dQ¹ff WX` dIY IbYL »fû¦f BÀfIYf ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ´ff»f³f ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WXÜỒ CX³WXû³Ô fZ dWXQÔ e

¸fZÔ MXÐUeMX dIY¹ff, »ffgIYOXfCX³f IYû A·fe ·fe IYBÊ »fû¦f ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ³fWXeÔ »fZ SXWXZ WX`ÔÜ IÈY´f¹ff IYSXIZY A´f³fZ Af´f IYû ¶f¨ffEÔ, A´f³fZ ´fdSXUfSX IYû ¶f¨ffEÔ, d³fQZVfûÊÔ IYf ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ´ff»f³f IYSXZÔÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ÀfZ ¸fZSXf A³fbSXû²f WX` dIY Uû d³f¹f¸fûÔ AüSX IYf³fc³fûÔ IYf ´ff»f³f IYSXUfEÔÜ dQ»»fe, ÓffSXJÔOX AüSX ³f¦ff»fỒOX ³fZ SXfª¹f½¹ff´fe »ffgIYOXfCX³f IYe §fû¿f¯ff IYe WX`, þ¶fdIY d¶fWXfSX, WXdSX¹ff¯ff, CXØfSX ´fiQZVf AüSX ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ IYBÊ dþ»fûÔ ¸fZÔ ·fe EZÀfe WXe §fû¿f¯ff IYe þf ¨fbIYe WX`Ü ¸fWXfSXf¿MÑX, IZYSX»f, SXfþÀ±ff³f AüSX CXØfSXfJÔOX ÀfdWX°f IYBÊ SXfª¹f ´fWX»fZ WXe AfÔdVfIY ¹ff ´fc¯fÊ »ffgIYOXfCX³f §fûd¿f°f IYSX ¨fbIZY WXÜỒ dQ»»fe, ¸fb¶Ô fBÊ, ¶fZ¦Ô f»fbøY AüSX ¨fZ³³fBÊ Àf¸fZ°f QZVf·fSX IZY 80 dþ»fûÔ ¸fZÔ MѳZ f AüSX AÔ°fSX-SXfª¹fe¹f ¶fÀf ÀfZUfEÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY d³f»fÔd¶f°f WXû³fZ ÀfZ »fû¦fûÔ IYe ¹ffÂff AüSX AfUfþfWXe ´fSX ´ff¶fÔQe »f¦fe WX`ÜIZYÔQi ³fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYû »ffgIYOXfCX³f IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY IYf³fc³fe IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf WX`Ü ÀfSXIYfSX IZY ÀfÔ¨ffSX dUÔ¦f ´fiZÀf B³fRYfg¸fZÊVf³f ¶¹fcSXû (´feAfBʶfe) ³fZ MXÐUeMX dIY¹ff, SXfª¹fûÔ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY UZ CX³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ »ffgIYOXfCX³f IYû Àf£°fe ÀfZ »ff¦fc IYSXZÔ, þWXfÔ BÀfIYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü (VfZ¿f ´fZªf 2 ´fSX) nnnn


Aa°fSXfÊ¿MÑXe¹f

SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIÊY

³fBÊ dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm 15,337 ¸fü°fmÔ, 3,51,84 ÀfÔIiYd¸f°f

¶feΪf¦f/ªfm³fm½ff,EªfZÔÀfeÜ d½fV½f IZY Ad²fIYfÔVf (A¶f °fIY 185) ýmVfûÔ ¸fmÔ R`Y»f ¨fbIZY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf kIYûd½fOX 19l IYf ´fiIYû´f ±f¸f³fm IYf ³ff¸f ³fWXeÔ »fmm SXWXf WX` AüSX A¶f °fIY BÀf J°fSX³ffIY ½ff¹fSXÀf Àfm 15,337 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX` ªf¶fdIY IYSXe¶f 3,51,84 »fû¦f BÀfÀfm ÀfÔIiYd¸f°f WXbE WX`ÔÜ ·ffSX°f ¸fmÔ ·fe IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYf ÀfÔIiY¸f¯f R`Y»f°ff ªff SXWXf WX` AüSX ýmVf A¶f °fIY BÀfÀfm ÀfÔIiYd¸f°fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX 360 WXû ¦f¹fe WX`Ü ´fÔªff¶f IZY ³f½ffÔVfWXSX ¸fmÔ EIY ½¹fd¢°f IYe ¸fü°f IZY A»ff½ff d¶fWXfSX AüSX ¦fbªfSXf°f ¸fmÔ EIY-EIY ½¹fd¢°f IYe ¸fü°f WXû³fm Àfm ýmVf ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f Àfm IbY»f Àff°f »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fm Àfû¸f½ffSX IYû ¶f°ff¹ff dIY ýmVf ¸fmÔ IYûSXû³ff IZY 360 ¸ff¸f»fûÔ IYe ´fbdá WXû ¨fbIYe WX` dªf³f¸fmÔ Àfm 319 ¸fSXeªf ·ffSX°fe¹f WX`Ô ªf¶fdIY 41 d½fýmVfe ³ff¦fdSXIY WX`ÔÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm ÀfÔIiYd¸f°f 24 »fû¦f C´f¨ffSX IZY ¶ffý À½fÀ±f WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYf IYWXSX ±f¸f³fm IYf ³ff¸f ³fWXeÔ »fm SXWXf WX` AüSX »fmdIY³f A·fe °fIY BÀfÀfm Àf¶fÀfm ¦fÔ·feSX øY´f Àfm ´fi·ffd½f°f ¨fe³f IZY d»fE SXfWX°f IYe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ½fbWXf³f ¸fmÔ d´fLX»fm °fe³f dý³f Àfm IYûBÊ ¸ff¸f»ff Àff¸f³fm ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü BÀf ½ff¹fSXÀf IYû »fmIYSX °f`¹ffSX IYe ¦f¹fe EIY dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¨fe³f ¸fmÔ WXbBÊ ¸fü°f IZY 80 ´fid°fVf°f

¸ff¸f»fm 60 ½f¿fÊ Àfm Ad²fIY Af¹fb IZY »fû¦fûÔ IZY ±fmÜ ¨fe³f ¸fmÔ 81,093 »fû¦fûÔ IYe IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm ÀfÔIiYd¸f°f WXû³fm IYe ´fbdá WXbBÊ WX` AüSX IYSXe¶f 3,270 »fû¦fûÔ IYe BÀf ½ff¹fSXÀf IZY ¨f´fmMX ¸fmÔ Af³fm IZY ¶ffý ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü JfOÞXe ýmVf BÊSXf³f ¸fmÔ ·fe IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYf IYWXSX ªffSXe WX`Ü BÊSXf³f ¸fmÔ BÀf ½ff¹fSXÀf IYe ¨f´fmMX ¸fmÔ AfIYSX ¸fSX³fm ½ff»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX 1685 WXû ¨fbIYe WX` ªf¶fdIY 21,638 »fû¦f BÀf ½ff¹fSXÀf Àfm ÀfÔIiYd¸f°f WXbE WX`ÔÜ BMX»fe AüSX BÊSXf³f IZY Àff±f À´fm³f ¸fmÔ ·fe IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ³fm IYWXSX ¶fSX´ff¹ff WX`Ü ýdÃf¯f IYûdSX¹ff ¸fmÔ ¸fÈ°fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 111 ´fWXbÔ¨f ¨fbIYe WX` ªf¶fdIY 8961 »fû¦f BÀfÀfm

IiYûEdVf¹ff ¸fmÔ ·fcIaY´f, 17 §ff¹f»f

ªff¦fSXm¶f,EªfmÔÀfeÜ IiYûEdVf¹ff IYe SXfªf²ff³fe ªff¦fSXm¶f ¸fmÔ SXd½f½ffSX IYû Af¹fm ·fcIaY´f ¸fmÔ 17 »ffm¦f §ff¹f»f WXû ¦f¹fm WX` AüSX SXfªf²ff³fe ¸fmÔ ÀfÔÀfý ·f½f³f ÀfdWX°f IYBÊ B¸ffSX°fûÔ IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff WX`Ü ¸fedOX¹ff dSX´fûÊMXûÔ IZY A³fbÀffSX dSX¢MXSX ´f`¸ff³fm ´fSX ·fcIaY´f IYe °fe½fi°ff 5.3 ýªfÊ IYe ¦f¹fe WX`Ü ·fcÔIY´f IYf IZY³ýi SXfªf²ff³fe Àfm LXWX dIY»fû¸feMXSX ýcSX, ³fü dIY»fû¸feMXSX IYe ¦fWXSXfBÊ ¸fmÔ dÀ±f°f ±ff AüSX ¶ffý ¸fmÔ ·fe ·fcIaY´f IZYm IYBÊ ÓfMXIZY ¸fWXÀfcÀf dIY¹fm ¦f¹fmÜ IiYûEdVf¹ff IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfÔýimªf ´»fm³fIYûd½fIY ³fm d´fLX»fm 140 Àff»fûÔ ¸fmÔ BÀfm ªff¦fSXm¶f IYf A¶f °fIY IYf Àf¶fÀfm ªf¶fÊýÀ°f ·fcIaY´f ¶f°ff¹ffÜ ¸fedOX¹ff dSX´fûMXûÊ IZY A³fbÀffSX SXfªf²ff³fe IZY I`Y±fOÑXmÀf Àf¸fm°f A³¹f B»ffIYûÔ ¸fmÔ ÀfÔ´fd°°f IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff WX`Ü ýmVf ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX 235 WXû³fm IZY ¶ffý BÀfIZY ´fiÀffSX IYû SXûIY³fm IZY d»f¹fm ýmVf ¸fmÔ AfÔdVfIY »ffgIYOXfC³f WX`Ü

³¹fcªfe»f`ÔOX ¸fmÔ ýû dý³fûÔ °fIY SXf¿MÑX½¹ff´fe Àfm»RY é fSXmÔMXe³f

¸ffÀIYû, EªfmÔÀfeÜ ³¹fcªfe»f`ÔOX ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf (IYûd½fOX-09) Àfm d³f´fMX³fm IZY d»f¹fm d´fLX»fm 48 §fÔMXm ¸fmÔ ÀfbSXÃff IZY BÔ°fªff¸f IYOÞXm IYSX°fm WXbE »fû¦fûÔ IYe Af½ffªffWXe ´fSX IYOÞXe SXûIY »f¦fe ýe WX`Ü ³¹fcªfe»f`ÔOX IYe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ªfmÎÀfOXf AOXʳfÊ ³fm EIY ÀfÔ½ffýýf°ff Àf¸¸fm»f³f ¸fmÔ IYWXf,kkWX¸f °feÀfSXm ¨fSX¯f IYe AûSX ¶fPÞX SXWXm WX`ÔÜ ªf»ý WXe IYOÞXm BÔ°fªff¸f IYSX³fm WXûÔ¦fmÜ 48 §fÔMXm ¶ffý WX¸f ¨fü±fm ¨fSX¯f IYe AûSX ¶fPÞX ªffEÔ¦fmÜ ³¹fcªfe»f`ÔOX ¸fmÔ °feÀfSXm ¨fSX¯f ¸fmÔ Àf·fe Àff½fʪfd³fIY À±f»fûÔ AüSX ¦f`SX ªføYSXe ½¹ff´ffSXûÔ IYû ¶fÔý IYSX³fm IYe ªføYSX°f WX`Ü ¨fü±fm ¨fSX¯f ¸fmÔ d³fSXÔ°fSX ´fiÀffSX WXû SXWXf WXû°ff AüSX CÀf Àf¸f¹f ÀffSXe ªføYSXe Àfm½ffEÔ ªffSXe SXWXmÔ¦feÜ C³WXûÔ³fm IYWXf, kkWX¸f »fû¦f SXf¿MÑX½¹ff´fe À½f°f: éfSXmÔMXe³f IYe AûSX ¶fPÞX SXWXm WX`ÔÜll³¹fcªfe»f`ÔOX ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY A¶f°fIY IbY»f

IYû»fÔd¶f¹ff ªfm»f °fûOÞX³fm IZY ´fi¹ffÀf ¸fmÔ 23 I`Ydý¹fûÔ IYe ¸fü°f

¶fû¦fûMXf,EªfmÔÀfeÜ IYû»fÔd¶f¹ff IYe SXfªf²ff³fe ¶fû¦fûMXf ¸fmÔ EIY ªfm»f RYfÔý³fm IZY ´fi¹ffÀf ¸fmÔ 23 I`Ydý¹fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦f¹fe AüSX 83 A³¹f §ff¹f»f WXû ¦f¹fmÜ IYû»fÔd¶f¹ff IZY ³¹ff¹f ¸fÔÂfe I`Y¶fm»fû ³fm SXd½f½ffSX IYû IYWXf, kkýmVf IZY d»f¹fm Afªf IYf dý³f ¶fWXb°f ýýʳffIY WX`Ü IY»f IYe SXf°f »ff ¸ffOXm»fû ´fif¹fõe´f Àfm ·ff¦f³fm IZY d½fRY»f ´fiÀffÀf,ªff³fm IYf AÀfRY»f E½fÔ ´fi¸fbJ ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ffÜ llI`Y¶fm»fû ³fm IYWXf dIY §ff¹f»fûÔ ¸fmmÔ Àfm Àff°f ªfm»f IZY IY¸fʨffSXe AüSX SXf¿MÑXe¹f ´fif¹fõe´f AüSX ªfm»f ÀfÔÀ±ff³f (AfBÊE³f´feBÊÀfe) IZY Ad²fIYfSXe WX`ÔÜ B³f¸fmÔ Àfm ýû IYe WXf»f°f ³ffªfbIY WX`Ü

¨fe³f ¸fmÔ °fe³f dý³f ¶ffý d¸f»ff IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYf ´fWX»ff À±ff³fe¹f ¸ff¸f»ff ¶ffWXSXe »ff SXWXm ÀfÔIiY¸f¯f

¶feΪf¦f, EªfmÔdÀf¹ffÔÜ ¨fe³f ¸fmÔ °fe³f dý³f ¶ffý SXd½f½ffSX IYû IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIiY¸f¯f (IYûd½fOX-19) IYf EIY À±ff³fe¹f ¸ff¸f»ff d¸f»ffÜ Afd²fIYfdSXIY ¶f¹ff³f ¸fmÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ýmVf ¸fmÔ Af¹ffd°f°f ÀfÔIiY¸f¯f IZY 45 ¸ff¸f»fm Àff¸f³fm AfE WX`ÔÜ BÀfÀfm ¨fe³f ¸fmÔ ³fE °fSXWX IYf ÀfÔIYMX ´f`ýf WXû³fm IYe AfVfÔIYf WX`Ü ¨fe³f IZY SXf¿MÑXe¹f À½ffÀ±¹f Af¹fû¦f (E³fE¨fÀfe) ³fm IYWXf dIY SXd½f½ffSX IYû IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIiY¸f¯f IZY 46 ³fE ¸ff¸f»fm Àff¸f³fm AfE WX`ÔÜ

´fZªf EIY IYf Vû¿f 19 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dIY¹ff...

ªfû IYûSXû³ff IZY ¸fSXeªfûÔ IYf B»ffªf IYSX SXWXmÔ WX`Ô ¹ff ªfû »fû¦f IYûSXû³ff IYe ´fbdá ½ff»fm A´f³fm dSXV°fmýfSXûÔ IZY ÀfÔ´fIÊY ¸fmÔ Af¹fm WXûÔÜ ¹fWX EWXd°f¹ff°f IZY °füSX ´fSX d´fi½fmÔdMX½f ¸fmdOXdÀf³f WX`ÔÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY d½f¿ff¯fb ´fiÀffSX IYe ¨f`³f IYû °fûOÞX³fm IZY d»fE Àff¸ffdªfIY ýcSXe ªføYSXe WX`Ü C³WXûÔ³fm ¹fWX ·fe IYWXf IYe d½f¿ff¯fb ´fiÀffSX IZY ¦fd¯f°fe¹f ¸ffgOX»f IYf EIY ¸ffWX ´fWX»fm WXe A²¹f¹f³f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ýüSXf³f ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IYe Vfe¿fÊ Ad²fIYfSXe ´fe. Àfd»f»ff ßfe½ffÀ°f½f ³fm ¶f°ff¹ff dIY »ffgIYOXfC³f IYf ´fcSXe °fSXWX ´ff»f³f IYSX³fm IZY d»fE SXfª¹fûÔ IYû d³fýmÊVf ým dýE ¦fE WX`ÔÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY »ffgIYOXfC³f IYf ´ff»f³f ³fWXeÔ IYSX³fm ½ff»fûÔ IZY dJ»ffRY IYOÞXe IYfSXʽffBÊ Àfbd³fd›°f IYSX³fm IZY d»f¹fm dªf»ffd²fIYfSXe °f±ff ´fbd»fÀf A²feÃfIY IYû d³fýmÊVf dý¹fm ¦f¹fm WX`ÔÜ

·ffªf´ff IZY ¸fWXfSXfªf...

d´fLX»fm Àff»f ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ ým½fmÔýi RYOX¯f½feÀf IZY BÀ°feRZY IZY ¶ffý dVf½fÀfm³ff ´fi¸fbJ Cð½f NXfIYSXm ³fm d½f²ff¹fIYûÔ IZY Àf¸f±fʳf ´fÂf SXfª¹f´ff»f IYû ÀfüÔ´fIYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fý IYe Vf´f±f »feÜ BÀfIZY ¶ffý ·fe C³WXmÔ d½f²ff³fÀf·ff ¸fmÔ μ»fûSX MXmÀMX Àfm ¦fbªfSX³ff ´fOÞXf, dªfÀf¸fmÔ ½fm ªfe°f ¦fEÜ IY³ffÊMXIY ¸fmÔ ·fe 2018 IZY d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f IZY ¶ffý dÂfVfÔIbY d½f²ff³fÀf·ff ¶f³feÜ SXfª¹f´ff»f ³fm Àf¶fÀfm ¶fOÞXm ý»f ·ffªf´ff IYû ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fm IZY d»fE ¶fb»ff¹ff AüSX ¹fmdý¹fbSX´´ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³fmÜ 6 dý³f ¶ffý WXe ¹fmdý¹fbSX´´ff ³fm μ»fûSX MXmÀMX Àfm ´fWX»fm WXe BÀ°feRYf ým dý¹ffÜ BÀfe °fSXWX dVf½fSXfªf IYû ·fe μ»fûSX MXmÀMX Àfm ¦fbªfSX³ff WXû¦ffÜ d½f²ff³fÀf·ff ¸fmÔ 230 ÀfeMXmÔ WX`ÔÜ ýû d½f²ff¹fIYûÔ IZY d³f²f³f IZY ¶ffý 2 ÀfeMXmÔ ´fWX»fm Àfm Jf»fe WX`ÔÜ ÎÀfd²f¹ff Àf¸f±fÊIY IYfÔ¦fimÀf IZY 22 d½f²ff¹fIY ¶ff¦fe WXû ¦fE ±fmÜ B³f¸fmÔ 6 ¸fÔÂfe ·fe ±fmÜ À´feIYSX E³f´fe ´fiªff´fd°f B³f Àf·fe IZY BÀ°feRZY ¸fÔªfcSX IYSX ¨fbIZY nnnn

ÀfÔIiYd¸f°f WXbE WX`ÔÜ ¨fe³fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYe A¨LXe-JfÀfe ÀfÔ£¹ff ½ff»fm ýmVf A¸fmdSXIYf ¸fmÔ ·fe ¹fWX ¶fe¸ffSXe ½¹ff´fIY øY´f Àfm R`Y»f ¨fbIYe WX`Ü A¸fmdSXIYf ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm A¶f °fIY 416 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ô ªf¶fdIY 33,073 »fû¦f BÀfÀfm ÀfÔIiYd¸f°f WXbE WX`ÔÜ RiYfÔÀf ·fe BÀfIYe ¦fÔ·feSX ¨f´fmMX ¸fmÔ WX` AüSX ¹fWXfÔ A¶f °fIY 674 »fû¦ffmÔ IYe BÀf ½ff¹fSXÀf IZY IYfSX¯f ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX` ªf¶fdIY 16,018 »fû¦f BÀfÀfm ÀfÔIiYd¸f°f WXbE WX`ÔÜ d¶fiMXm³f ¸fmÔ IYûSXû³ff Àfm A¶f °fIY 281, ³feýSX»f`ÔOX ¸fmÔ 179,ªf¸fʳfe ¸fmÔ 55, dÀ½fMÐXªfSX»f`ÔOX ¸fmÔ 60, ¶fmd»ªf¹f¸f ¸fmÔ 75, ªff´ff³f ¸fmÔ 37, BÔOXû³fmdVf¹ff ¸fmÔ 48,

dRY»fe´feÔÀf ¸fmÔ 25, À½feOX³f ¸fmÔ 21, Àf`³f ¸f`SXe³fû ¸fmÔ 20, BSXfIY ¸fmÔ 17, IY³ffOXf 20, ¶fifªfe»f 15 A»fªfedSX¹ff 11, °fbIYeÊ ¸fmÔ 20, BéfOXûSX Àff°f, d¸fp AfNX, AfgÀMÑXmd»f¹ff, ·ffSX°f, ³ffg½fmÊ ¸fmÔ Àff°f-Àff°f AüSX IicYªf dVf´f (OXf¹f¸fÔOX δfiÀfmÀf) AfNX, ¹fc³ff³f AüSX OXm³f¸ffIÊY ¸fmÔ 13, ´fb°fʦff»f 14, AfgdÀMÑX¹ff 16, ¸f»fmdVf¹ff10, »f¢Àf¸f¶f¦fÊ AfNX, WXfg¦fIYfg¦f ¨ffSX, WXÔ¦fSXe LXWX AüSX »fm¶f³ff³f, AªfmËMXe³ff ¸fmÔ ¨ffSX-¨ffSX, ´fmøY ´ffÔ¨f, ´fû»f`ÔOX Àff°f , ¶fb»¦ffdSX¹ff, Af¹fSX»f`ÔOX, ´f³ff¸ff,¶fbdIÊY³ff RYfÀfû, ¹fcIiYm³f, ¸fûSX¢IYû AüSX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fmÔ °fe³f-°fe³f, °f±ff ¸fûSXeÀfÀf, SXû¸ffd³f¹ff, ¸fmd¢ÀfIYû, OXûd¸fd³fIY³f ¦f¯fSXfª¹f, ÎÀf¦ff´fbSX, ¶fÔ¦f»ffýmVf, IYûÀMXf dSXIYf, À»fû½fmd³f¹ff, ÀfÔ¹fb¢°f ASX¶f A¸feSXf°f AüSX °ffB½ff³f ¸fmÔ ýû- ýû °f±ff dRY³f»f`ÔOX, AªfÞSX¶f`ªff³f, MÐX¹fc³fedVf¹ff , ¸ffMXeÊd³fIY, ªf¸f`IYf , ¦½ffMXm¸ff»ff, ¦fb¹ff³ff , IZY¸f`³f MXf´fc , IbYSXfIYfAû, BªfSXf¹f»f ±ffBÊ»f`ÔOX, AfBÀf»f`ÔOX, À»fû½fmd³f¹ff, ¶fWXSXe³f, d¨f»fe, ¶fûdê¹ff Af WXªfmʦfûd½f³ff, ¸fû»fýû½ff, d»f±fbd³f¹ff, IYfÔ¦fû, ¢¹fc¶ff, §ff³ff, ªffd¸¶f¹ff, ÷YÀf, IYû»fÔd¶f¹ff, À»fû½ffdIY¹ff, ÀffB´fiÀf, MÐX¹fcd³fdVf¹ff, ARY¦ffd³fÀ°ff³f, ¦fb¸ff, ´fb°fûÊ dSXIYû, ´fSX¦½fm, IiYûEdVf¹ff, ´f³ff¸ff, ÀffB¸f³f Af¹fSX»f`ÔOX, IYûÀfû½fû ¦f`¶ffg³f AüSX ÀfcOXf³f ¸fmÔ EIY-EIY ½¹fd¢°f IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü ´fOÞXûÀfe ýmVf ´ffdIYÀ°ff³f ¸fmÔ ·fe IYûSXû³ff

102 ¸ff¸f»fûÔ IYe ´fbáe WXbBÊ WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fm IYWXf dIY A¦fSX dÀ±fd°f IYû d³f¹fÔdÂf°f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff °fû WXSX ´ffÔ¨f dý³f ¸fmÔ ÀfÔ£¹ff ýb¦f³fe WXû ªffE¦feÜ d´fLX»fm 24 §fÔMXm IZY ýüSXf³f IYûSXû³ff IYû »fmIYSX Àf¶fÀfm ¦fÔ·feSX dÀ±fd°f À´fm³f Àfm Àff¸f³fm Af¹fe WX`Ü À´fm³f ¸fmÔ BÀfÀfm ¸fSX³fm ½ff»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX 1756 WXû ¦f¹fe WX`Ü À´fm³f ¸fmÔ IYûSXû³ff ÀfÔIiY¸f¯f IZY 31 ³fE ¸ff¸f»fm Àff¸f³fm AfE WX`ÔÜ °ffªff AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY À´fm³f ¸fmÔ IYûSXû³ff Àfm ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX 28,603 WXû ¦f¹fe WX`Ü IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm A¶f °fIY ´fd›¸fe ´fiVffÔ°f ÃfmÂf ¸fmÔ 3438, ¹fcSXû´fe¹f ÃfmÂf ¸fmÔ 7426, ýdÃf¯f-´fc½feÊ EdVf¹ffBÊ ÃfmÂf ¸fmÔ 45, ´fd›¸fe EdVf¹ff ÃfmÂf ¸fmÔ 1596, A¸fmdSXIYf IZY ³fªfýeIY ´fOÞX³fm ½ff»fm ÃfmÂfûÔ ¸fmÔ 252 AüSX

ARiÞYeIYe ÃfmÂf ¸fmÔ 20 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXbBÊ WX`Ü ¨fe³f IZY A»ff½ff IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ³fm BMX»fe, BÊSXf³f, A¸fmdSXIYf AüSX ýdÃf¯f IYûdSX¹ff Àf¸fm°f d½fV½f IZY IYBÊ AüSX ýmVfûÔ IYfm A´f³fe d¦fSXμ°f ¸fmÔ »fm d»f¹ff WX`Ü BÀfIZY ÀfÔIiY¸f¯f IZY Af²fm Àfm Ad²fIY ¸ff¸f»fm A¶f ¨fe³f IZY ¶ffWXSX IZY WX`ÔÜ OX¶»¹fcE¨fAû IYe dSX´ffmMXÊ IZY A³fbÀffSX ¨fe³f IZY ¶ffý BMX»fe ¸fmÔ BÀf ªff³f»fm½ff ½ff¹fSXÀf ³fm ½¹ff´fIY À°fSX ´fSX A´f³fm ´f`SX ´fÀffSX d»f¹fm WX`Ô AüSX ¹fWXfÔ IYûSXû³ff Àfm ¸fSX³fm ½ff»fe IYe ÀfÔ£¹ff ¨fe³f Àfm OXmPXÞ ¦fb³ff Ad²fIY WXû ¨fbIYe WX`Ü BMX»fe ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY IYfSX¯f A¶f °fIY 5476 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ô ªf¶fdIY 59,133 »fû¦f BÀfÀfm ÀfÔIiYd¸f°f WXbE WX`ÔÜ d½fV½f IZY IbYLX A³¹f ýmVfûÔ ¸fmÔ ·fe dÀ±fd°f ¶fmWXý ¦fÔ·feSX ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü

½ff¹fSXÀf IYf AÀfSX Ad²fIY WX`Ü ½fWXfÔ A¶f °fIY 646 »fû¦fûÔ ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYe ´fbdá WXû ¨fbIYe WX` ªf¶fdIY BÀfÀfm ÀfÔIiYd¸f°f °fe³f »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü ¶fÔ¦f»ffýmVf ¸fmÔ A·fe °fIY 24 »fû¦fûÔ IZY ½ff¹fSXÀf Àfm ÀfÔIiYd¸f°f WXû³fm IYe ´fbdá IYe ¦f¹fe WX` ªf¶fdIY BÀfÀfm ÀfÔIiYd¸f°f ýû ½¹fd¢°f IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü ßfe»fÔIYf ¸fmÔ 86 »fû¦fûÔ ¸fmÔ ÀfÔIiY¸f¯f IYe ´fbdá WXû ¨fbIYe WX`Ü ³fm´ff»f ¸fmÔ A·fe °fIY IZY½f»f BÀfÀfm ÀfÔIiYd¸f°f EIY ½¹fd¢°f IYf ´f°ff ¨f»ff ±ff dªfÀfIZY NXeIY WXû³fm IZY ¶ffý CÀfm LXb˜e ·fe ým ýe ¦f¹fe WX` ªf¶fdIY ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fmÔ 40 ÀfÔIiYd¸f°fûÔ IYf ´f°ff ¨f»ff WX`Ü §ff°fIY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ´fiIYû´f ´fSX Ψf°ff ½¹f¢°f IYSX°fm WXbE ÀfÔ¹fb¢°f SXf¿MÑX ³fm BÀf ÀfÔIiY¸f¯f IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE EIY IYSXûOÞX 50 »ffJ A¸fmdSXIYe OXfg»fSX IYe ÀfWXf¹f°ff IYe ´fmVfIYVf IYe WX`Ü BÀf d³fd²f IYf BÀ°fm¸ff»f d½fVfm¿f øY´f Àfm IY¸fªfûSX À½ffÀ±¹f ýmJ·ff»f ´fi¯ff»fe ½ff»fm ýmVfûÔ ¸fmÔ dIY¹ff ªffE¦ffÜ OX¶»¹fcE¨fAû ³fm IYûSXû³fû ½ff¹fSXÀf IZY dJ»ffRY »fOÞXfBÊ IZY d»fE 67 IYSXûOÞX 50 »ffJ OXfg»fSX ªfbMXf³fm IYf Afllf³f dIY¹ff WX`ܦfüSX°f»f¶f WX` dIY ¦f°f ½f¿fÊ dýÀfÔ¶fSX IZY AfdJSX ¸fmÔ ¨fe³f IZY WXb¶fmBÊ ´fifÔ°f IYe SXfªf²ff³fe ½fbWXf³f Àfm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IZY ¸ff¸f»fm VfbøY WXbE ±fm AüSX A¶f ¹fWX d½fV½f IZY Ad²fIYfÔVf ýmVfûÔ ¸fmÔ A´f³ff ´ff½fÔ ´fÀffSX ¨fbIYf WX`Ü

A¸fªfý d¸fªffÊ ³fm IYWXf dIY ¨fe³f AüSX d¦f»fd¦f°f ¶ffd»MXÀ°ff³f IZY ¶fe¨f Àfe¸ff IYû ¶fÔý dIY¹ff ªff³ff ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY ÃfmÂf ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYf ´fiÀffSX ¶fPXÞ SXWXf WX`Ü C³WXûÔ³fm IYWXf dIY A¶f °fIY 21 Àfm Ad²fIY »fû¦fûÔ IZY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm ÀfÔIiYd¸f°f WXû³fm IYe ´fbdá IYe ¦fBÊ WX`, »fmdIY³f ½ffÀ°fd½fIY AfÔIYOÞXf ¶fWXb°f Ad²fIY WX`Ü d¦f»fd¦f°f ¶ffd»MXÀ°ff³f ¸fmÔ IYûBÊ ¸ffÀIY ¹ff Àf`d³fMXfBªfSX C´f»f¶²f ³fWXeÔ WX`Ü d¦f»fd¦f°f ¶ffd»MXÀ°ff³f IZY »fû¦f ¨fe³f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f õfSXf VfbøY dIYE ªff³fm IZY ¶ffý Àfm Àfe´feBÊÀfe ´fdSX¹fûªf³ff IYf d½fSXû²f IYSX°fm WX`ÔÜ d¦f»fd¦f°f ¶ffd»MXÀ°ff³f IZY EIY

WX`ÔÜ BÀf °fSXWX IbY»f 24 ÀfeMXmÔ A¶f Jf»fe WX`ÔÜ B³f ´fSX 6 ¸fWXe³fm ¸fmÔ ¨fb³ff½f WXû³fm WX`ÔÜ ·ffªf´ff IZY ´ffÀf 106 d½f²ff¹fIY WX`ÔÜ 4 d³fýÊ»fe¹f CÀfIZY Àf¸f±fʳf ¸fmÔ AfE °fû ·ffªf´ff IYe ÀfÔ£¹ff 110 WXû ªff°fe WX`Ü 24 ÀfeMXûÔ ´fSX C´f¨fb³ff½f WXû³fm ´fSX ·ffªf´ff IYû ¶fWXb¸f°f IZY d»fE 7 AüSX ÀfeMXûÔ IYe ªføYSX°f WXû¦feÜ A¦fSX d³fýÊ»fe¹fûÔ ³fm ·ffªf´ff IYf Àff±f ³fWXeÔ dý¹ff °fû C´f¨fb³ff½f ¸fmÔ ´ffMXeÊ IYû IY¸f Àfm IY¸f 9 ÀfeMXmÔ ªfe°f³fe WXûÔ¦feÜ

d¶f³ff ¨f¨ffÊ IZY ´ffdSX°f...

¶fªfMX ÀfÂf IZY ýüSXf³f Àfý³f ¸fmÔ WXbE IYf¸fûÔ IYf dªfIiY IYSX°fm WXbE À´feIYSX ³fm ¶f°ff¹ff dIY IZY³ýie¹f ¶fªfMX 2020-21 ´fSX ¨f¨ffÊ 11 §fÔMXm 51 d¸f³fMX °fIY ¨f»fe, ½fWXeÔ SXm»f ¸fÔÂff»f¹f IZY ½f¿fÊ 2020-21 IZY d»fE A³fbýf³f IYe ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ 12 §fÔMXm 31 d¸f³fMX, Àff¸ffdªfIY ³¹ff¹f AüSX Ad²fIYfdSX°ff ¸fÔÂff»f¹f IZY ½f¿fÊ 2020-21 IZY d»fE A³fbýf³f IYe ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ 5 §fÔMXm 21 d¸f³fMX °fIY ½f ´f¹fÊMX³f ¸fÔÂff»f¹f IZY A³fbýf³fûÔ IYe ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ 4 §fÔMXm AüSX 1 d¸f³fMX °fIY ¨f»feÜ d¶fSX»ff ³fm IYWXf dIY ½f¿fÊ 2020-21 IZY d»fE IZY³ýie¹f ¶fªfMX IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ ¶ffIYe ¸fÔÂff»f¹fûÔ IYe A³¹f Àf·fe ¶fIYf¹ff A³fbýf³fûÔ IYe ¸ffÔ¦fûÔ IYû Àf·ff ¸fmÔ ¸f°fýf³f IZY d»fE SXJf ¦f¹ff AüSX 16 ¸ff¨fÊ, 2020 IYû ´fcSXe °fSXWX Àfm À½feIYÈ°f dIY¹ff ¦f¹ff AüSX ÀfÔ¶fÔd²f°f d½fd³f¹fû¦f d½f²fm¹fIY ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶fªfMX ÀfÂf IZY ýüSXf³f IbY»f d¸f»ffIYSX, 13 d½f²fm¹fIY ´ffdSX°f WXbEÜ A²¹fÃf ³fm ¶f°ff¹ff dIY ¶fªfMX ÀfÂf ¸fmÔ 98 °ffSXfÔdIY°f ´fiV³fûÔ IZY ¸füdJIY CØfSX dýE ¦fEÜ ´fiV³f IYf»f IZY ¶ffý, ÀfýÀ¹fûÔ ³fm Vff¸f IYû ýmSX °fIY ¶f`NXIYSX »f¦f·f¦f 436 Ad½f»fÔ¶f³fe¹f »fûIY ¸fWX°½f IZY ¸ff¸f»fm Vfc³¹fIYf»f ¸fmÔ CNXfEÜ ÀfýÀ¹fûÔ ³fm d³f¹f¸f 377 IZY °fWX°f IbY»f 399 ¸ff¸f»fm ·fe CNXfEÜ Àfý³f ¸fmÔ ÀfÔÀfýe¹f IYf¹fÊ ¸fÔÂfe ´fiÁ»ffý ªfûVfe ³fm ÀfSXIYfSXe IYf¸fIYfªf IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ ýû ¶f¹ff³f dýE, ½fWXeÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY IYfSX¯f ¶f³fe dÀ±fd°f ´fSX À½ffÀ±¹f ¸fÔÂfe WX¿fʽf²fʳf AüSX d½fýmVf ¸fÔÂfe EÀf ªf¹fVfÔIYSX Àf¸fm°f A³¹f IZÔYýie¹f ¸fÔdÂf¹fûÔ ³fm d½fd·f³³f ¸fWX°½f´fc¯fÊ d½f¿f¹fûÔ ´fSX IbY»f 16 ¶f¹ff³f dýEÜ BÀf ÀfÂf IZY ýüSXf³f, ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸fÔdÂf¹fûÔ ³fm IbY»f 1765 ´fÂf Àf·ff ´fMX»f ´fSX SXJmÜ d¶fSX»ff ³fm IYWXf dIY Àfý³f ¸fmÔ dý»»fe IZY

PXfIYf,EªfmÔÀfeÜ ¶ffÔ¦»ffýmVf ³fm ýdÃf¯f EdVf¹ff ¸fmÔ °fmªfe Àfm R`Y»f SXWXm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYû IYf¶fc ¸fmÔ IYSX³fm IZY d»fE ýÃfmÀf IYûSXû³ff Af´ff°f IYû¿f ¸fmÔ 1.5 d¸fd»f¹f³f OXfg»fSX (IYSXe¶f 11.34 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm) IZY ¹fû¦fýf³f IYf E»ff³f dIY¹ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXmÔýi ¸fûýe ³fm ¦f°f dý³fûÔ BÀf Af´ff°f IYû¿f IYe À±ff´f³ff IYf ´fiÀ°ff½f IYSX°fm WXbE ·ffSX°f IYe °fSXRY Àfm ´fifSXÔd·fIY °füSX ´fSX 10 d¸fd»f¹f³f OXfg»fSX (IYSXe¶f 75 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm) IYe ¸fýý IYe ´fmVfIYVf IYe ±feܶffÔ¦»ffýmVf IZY d½fýmVf ¸fÔÂfe EIZY A¶ýb»f ¸fû¸fm³f ³fm ¶f°ff¹ff dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe VfmJ WXÀfe³ff ³fm ýÃfmÀf Àfd¨f½f IZY ´fÃf ¸fmÔ SXfdVf IYf A³fb¸fûý³f IYSX dý¹ff WX`Ü C³WXûÔ³fm IYWXf dIY ýdÃf¯f EdVf¹ffBÊ ÀfWX¹fû¦f ÀfÔ¦fNX³f (ýÃfmÀf) Àfd¨f½f Àfm ¶ff°f WXbBÊ WX`Ü SXfdVf WXÀ°ffÔ°fSX¯f IYe ´fidIiY¹ff ªffSXe WX` AüSX BÀfIZY ¶ffSXm ¸fmÔ ·ffSX°f IYû ¶f°ff dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü C»»fmJ³fe¹f WX` dIY ·ffSX°f IZY ¶ffý Af´ff°f IYû¿f ¸fmÔ ³fm´ff»f AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f EIY-EIY d¸fd»f¹f³f A¸fmdSXIYe OXfg»fSX (IYSXe¶f 7.56 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm) IZY ¹fû¦fýf³f IYf E»ff³f IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ ¸ff»fýe½f ³fm ýû »ffJ ½f

·fcMXf³f ³fm EIY »ffJ OXfg»fSX ým³fm IYe ¶ff°f IYWXe WX`ÜC²fSX, ¶ffÔ¦»ffýmVf IYe EIY WXfBÊ IYûMXÊ ´feNX ³fm SXd½f½ffSX IYû ´fifd²fIYfSXûÔ IYû Cd¨f°f ¸ffÂff ¸fmÔ »fû¦fûÔ IYe ÀfbSXÃff ½ff»fm C´fIYSX¯f IYe JSXeý IYf d³fýmÊVf dý¹ffÜ Àff±f WXe IYWXf WX` dIY B³f C´fIYSX¯fûÔ IYe Àf·fe AÀ´f°ff»fûÔ ¸fmÔ OXfg¢MXSX, ³fÀfÊ AüSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ °fIY Af´fcd°fÊ Àfbd³fd›°f IYSXfBÊ ªffEÜ ¶f°ff ýmÔ dIY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ´fcSXe ýbd³f¹ff IZY d»fE J°fSXf ¶f³ff WXbAf WX`Ü Àf¶fÀfm ´fWX»fm ¨fe³f Àfm d³fIY»fm BÀf ½ff¹fSXÀf Àfm A¶f °fIY 13,700 Àfm ª¹ffýf ¸fü°fmÔ WXû ¨fbIYe WX`ÔÜBÀf ½ff¹fSXÀf Àfm A¸fmdSXIYf ¸fmÔ ·fe WXf»ff°f d¶f¦fOÞX°fm ªff SXWXm WX`ÔÜ ªffg³Àf WXfg´fdIY³Àf ¹fcd³f½fdÀfÊMXe IZY WX½ff»fm Àfm Àf¸ff¨ffSX EªfmÔÀfe EERY´fe ³fm ªff³fIYfSXe ýe WX` dIY A¸fmdSXIYf ¸fmÔ d´fLX»fm 24 §fÔMXûÔ ¸fmÔ 100 Àfm ª¹ffýf »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ WX`Ü A¸fmdSXIYf ¸fmÔ 33,623 »fû¦f ÀfÔIiYd¸f°f WXû ¦fE WX`ÔÜ 421 »fû¦fûÔ IYe BÀfÀfm ¸fü°f WXû ¦fBÊ WX`ܽfWXeÔ ·ffSX°f ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf (IYûd½fOX -19) Àfm ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 396 WXû ¦fBÊ WX`Ü ½fWXeÔ ¸fSX³fm ½ff»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 7 WXû ¦fBÊ WX`Ü SXd½f½ffSX IYû BÀfÀfm °fe³f »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ

dÀfRYÊY»ffgIYOXfC³f WXe ³fWXeÔ, ¹fm IYý¸f ·fe CNXf³fm ªføYSXe

»fÔý³f,EªfmÔÀfeÜ d½fV½f À½ffÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f (OX¶»¹fcE¨fAû) IYf ¸ff³f³ff WX` dIY IYûSXû³ff IYû WXSXf³fm IZY d»fE VfWXSXûÔ AüSX ýmVfûÔ IYû »ffIYOXfC³f IYSX³fm Àfm WXe IYf¸f ³fWXeÔ ¨f»fm¦ffÜ »ffIYOXfC³f IZY Àff±f ªf³f À½ffÀ±¹f IZY ´f¹ffÊ~ IYý¸f CNXf°fm SXWX³fm WXûÔ¦fm ³fWXeÔ °fû ¹fWX ¶fe¸ffSXe dRYSX ´f³f´f ÀfIY°fe WX`Ü OX¶»fcE¨fAû IZY Vfe¿f¿fÊ B¸fSXªfmÔÀfe E¢Àf´fMXÊ ¸ffBIY SXf¹f³f ³fm ¶fe¶feÀfe IYû dý¹fm EIY ÀffÃff°IYfSX ¸fmÔ IYWXf dIY IYûSXû³ff Àfm R`Y»fe ¶fe¸ffSXe Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE ýmVf dÀfRÊY »ffIYOXfC³f IZY ·fSXûÀfm ³fWXeÔ SXWX ÀfIY°fm WX`ÔÜ SXf¹f³f ³fm IYWXf dIY ¹fWX ¶fe¸ffSXe ýû¶ffSXf ³f ´f³f´fm BÀfIZY d»fE ªf³f À½ffÀ±¹f IZY Àf·fe C´ff¹f IYSX³fm WXûÔ¦fmÜ WX¸fmÔ Àf¶fÀfm ´fWX»fm IYûSXû³ff Àfm ¶fbSXe °fSXWX ¶fe¸ffSX ½f ÀfÔIiYd¸f°f WXbE »fû¦fûÔ IYf ´f°ff IYSX³ff WX`Ü B³fIZY ÀfÔ´fIÊY ¸fmÔ IYü³f-IYü³f Af¹ff C³fIYf ·fe ´f°ff IYSX³ff WXû¦ffÜ dRYSX B³f Àf·fe IYû AfBÀfû»fmMX IYSX C³fIYf NXeIY Àfm B»ffªf IYSX³ff WXû¦ffÜ

¨fe³f IYe ½f³f ¶fm»MX ½f³f SXûOX ¹fûªf³ff ´fSX ¦fiWX¯f

d¦f»fd¦f°f, EªfmÔÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¨f»f°fm ¨fe³f IYe ½f³f ¶fm»MX ½f³f SXûOX ¹fûªf³ff ´fSX ¦fiWX¯f »f¦f ÀfIY°ff WX`Ü d¦f»fd¦f°f AüSX ¦fb»ff¸f IYV¸feSX IZY ³fm°ffAûÔ ³fm ´ffdIYÀ°ff³f ÀfSXIYfSX Àfm BÀfm °f°IYf»f Àf¸ff~ IYSX³fm IYf Afllf³f dIY¹ff WX`Ü ¶f°ff ýmÔ dIY ¨fe³f IYe Àfe¸ff Àfm ÀfMXm d¦f»fd¦f°f ¶ffd»MXÀ°ff³f ÃfmÂf ¸fmÔ ¨fe³fe ßfd¸fIYûÔ AüSX Àfm³ff IZY ªf½ff³fûÔ IYe ¶fOÞXe C´fdÀ±fd°f IZY IYfSX¯f IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ¸fWXf¸ffSXe IYe ¨f´fmMX ¸fmÔ WX`Ü ¶f°ff ýmÔ dIY ¨fe³f IYe BÀf ¹fûªf³ff IZY °fWX°f ´ffdIYÀ°ff³f Afd±fÊIY ¦fd»f¹ffSXm (Àfe´feBÊÀfe) IZY d³f¸ffʯf ´fdSX¹fûªf³ff ¸fmÔ ªfbMXf WXbAf WX`Ü IYV¸feSX SXfªf³fed°fIY IYf¹fÊIY°ffÊ OXfg

¶ffÔ¦»ffýmVf ýÃfmÀf Af´ff°f IYû¿f IYû ým¦ff 11 IYSXûOÞX

SXfªf³fed°fIY IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfmÔªf E¨f ÀfmÎSX¦f ³fm IYWXf dIY d¦f»fd¦f°f ¶ffd»MXÀ°ff³f ¨fe³f IZY ÎÓfdªf¹ffÔ¦f Àfm ÀfMXf WXbAf WX`Ü BÀfd»fE BÀf ÃfmÂf ¸fmÔ IYûSXû³ff IZY ´fiÀffSX IYe ´fi¶f»f ÀfÔ·ff½f³ff WX`Ü C³WXûÔ³fm IYWXf dIY ´ffdIYÀ°ff³f IYe d³fSXfVffªf³fIY Afd±fÊIY dÀ±fd°f IYû ýmJ°fm WXbE BÀfIZY ´fiIYû´f IYû SXûIY³fm IZY d»fE WX¸f AÀfWXf¹f WX`ÔÜ BÀfIZY ¨f»f°fm Af³fm ½ff»fm WXμ°fûÔ ¸fmÔ WXªffSXûÔ »fû¦f IYûSXû³ff Àfm ¸fü°f IYf IYfSX¯f ¶f³f ÀfIY°fm WX`ÔÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY d¦f»fd¦f°f ¶ffd»MXÀ°ff³f IZY »fû¦f ¨fe³f´ffdIYÀ°ff³f Afd±fÊIY ¦fd»f¹ffSXm ´fSX ¦fd°fd½fd²f¹fûÔ IZY IYfSX¯f AÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX°fm WX`ÔÜ

IbYLX dWXÀÀfûÔ ¸fmÔ IYf³fc³f AüSX ½¹f½fÀ±ff IYe Àd±fd°f IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ d³f¹f¸f 193 IZY AÔ°f¦fÊ°f EIY A»´fIYfd»fIY ¨f¨ffÊ ·fe IYe ¦fBÊÜ 4 §fÔMXm AüSX 37 d¸f³fMX °fIY ¨f»fe BÀf ¨f¨ffÊ ´fSX ¦fÈWX ¸fÔÂfe Ad¸f°f VffWX ³fm ³fm ªf½ff¶f dý¹ffÜ BÀf ÀfÂf ¸fmÔ, °f¸ff¸f ¸fWX°½f´fc¯fÊ ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX³fm IZY d»fE Àf·ff 21 §fÔMXm AüSX 48 d¸f³fMX ýmSX °fIY ¶f`NXeÜ ªfWXfÔ °fIY ¦f`SX-ÀfSXIYfSXe ÀfýÀ¹fûÔ IZY ÀfÔIY»´fûÔ IYf ÀfÔ¶fÔ²f WX`, ¶feªfm´fe ÀffÔÀfý IbaY½fSX ´fb¿´fmÔýi ÎÀfWX ¨fÔým»f ³fm 21 ªfc³f, 2019 IYû ´fiÀ°fb°f ¶fbÔým»fJÔOX ÃfmÂf ¸fmÔ ªf»f ÀfÔIYMX AüSX LXb˜f ¦fû½fÔVf IYe Àf¸fÀ¹ff IYû ýcSX IYSX³fm IZY d»fE IZY³f -¶fm°f½ff ³fýe ÀfÔ´fIÊY ´fdSX¹fûªf³ff õfSXf ³fWXSXûÔ IYf d³f¸ffʯf ÀfÔ¶fÔ²fe ÀfÔIY»´f IYû Àf·ff IYe A³fb¸fd°f Àfm 20 ¸ff¨fÊ IYû ½ff´fÀf »fm d»f¹ffÜ

dý»»fe IYe Àf·fe...

Àf¸ff¨ffSX EªfmÔÀfe IZY ¸fb°ffd¶fIY Af´ff°f dÀ±fd°f ¸fmÔ dIYÀfe ·fe ³fE IZYÀf IYe Àfb³f½ffBÊ ½fedOX¹fû IYfÔRiYmÔÎÀf¦f IZY ªfdSXE IYe ªff ÀfIY°fe WX` A³¹f±ff Àf·fe ³fE AüSX ´fbSXf³fm IZYÀf ¨ffSX A´fi`»f °fIY ³fWXeÔ Àfb³fm ªffEÔ¦fmÜ ¶f°ff ýmÔ dIY dý»»fe ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dý»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXνfý IZYªfSXe½ff»f õfSXf 31 ¸ff¨fÊ °fIY dý»»fe IYû »ffgIYOXfC³f IYSX³fm IYe §fû¿f¯ff IZY ¶ffý A¶f Af½fV¹fIY ½fÀ°fbAûÔ IYe ýbIYf³fûÔ IYû LXûOÞXIYSX Ad²fIYfÔVf ¶ffªffSX ¶fÔý SXWXmÔ¦fmÜ

dý»»fe ¸fmÔ ·fe »ff¦fc WXû¦fe...

B³fIZY A»ff½ff BÔd¦»fVf À´feÎIY¦f AüSX ´fÀfʳf`d»fMXe OXm½f»f´f¸fmÔMX IZY IYûÀfÊ ·fe VfbøY dIYE ªffEÔ¦fmÜ d½fØf ¸fÔÂfe ³fm A¦f»fm dý»»fe ¸fmÔ 145 ³fE ÀIcY»f AfgRY E¢Àfe»fmÔÀf ¶f³ff³fm IYf ·fe ´fiÀ°ff½f ´fmVf dIY¹ffÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY BÀf ¹fûªf³ff IZY °fWX°f dý»»fe IZY Àf·fe 29 EªfbIZYVf³f ªfû³f ¸fmÔ 5-5 ÀIcY»f AfgRY E¢Àfe»fmÔÀf ¶f³ffE ªffEÔ¦fmÜ BÀfIZY Àff±f WXe dý»»fe IYe IY¨¨fe IYfg»fûd³f¹fûÔ ¸fmÔ A³fmIY d½fIYfÀf IYf¹fûË IYû IYSXfE ªff³fm IYf ´fiÀ°ff½f ´fmVf dIY¹ffÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY ´fiýc¿f¯f ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fm IZY d»fE IYBÊ ³fE IYf¸f ·fe dIYE ªffEÔ¦fmÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY Afªf ýbd³f¹ff IYûSXû³ff ªf`Àfe ¸fWXf¸ffSXe Àfm ªfcÓf SXWXe WX`Ü ¸f`Ô dý»»fe IZY »fû¦fûÔ IYû

SXf¹f³f ³fm IYWXf dIY J°fSXf °fû »ffIYOXfC³f Àfm ·fe WX`Ü A¦fSX A·fe WX¸f ¶fe¸ffSX AüSX ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IYf ´f°ff IYSX C³fIYf B»ffªf VfbøY ³fWXeÔ IYSX°fm °fû »ffIYOXfC³f WXMX³fm IYe dÀ±fd°f ¸fmÔ BÀf ¶fe¸ffSXe Àfm ªfcÓf SXWXm »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff EIYý¸f Àfm ¶fPXÞ ÀfIY°fe WX`Ü C»»fmJ³fe¹f WX` IYûSXû³ff IZY IYfSX¯f °ffB½ff³f Àf¸fm°f IYBÊ ýmVf OX¶»fcE¨fAû IYe Af»fû¨f³ff IYSX SXWXm WX`ÔÜ °ffB½ff³f IYf IYWX³ff WX` dIY OX¶»fcE¨fAû Àf¸f¹f Àfm BÀf ÀfÔIYMX IYe ¨fm°ff½f³fe ým³fm ¸fmÔ

³ffIYf¸f SXWXfÜ °ffB½ff³f IYf IYWX³ff WX` dIY CÀf³fm ½fbWXf³f Àfm VfbøY WXbBÊ BÀf ÀfÔIiYf¸fIY ¶fe¸ffSXe IZY ¶ffSXm ¸fmÔ OX¶»fcE¨fAû AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À½ffÀ±¹f d³f¹ff¸fIY (AfBÊE¨fAfSX) IYû 31 dýÀfÔ¶fSX IYû WXe Àff½f²ff³f IYSX dý¹ff WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY ¨fe³f õfSXf A´f³ff dWXÀÀff ¶f°ff¹fm ªff³fm IYe dªfý IZY IYfSX¯f °ffB½ff³f IYû OX¶»fcE¨fAû ³fm ÀfÔ¦fNX³f Àfm ¶ffWXSX IYSX SXJf WX`Ü °ffB½ff³f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf AfSXû´f WX` dIY Àfc¨f³ff d¸f»f³fm IZY ¶ffý

·fe OX¶»fcE¨fAû ³fm A³¹f ýmVfûÔ IYû IYûd½fOX--19 IYe ·f¹ff½fWX°ff Àfm Af¦ffWX ³fWXeÔ dIY¹ffÜ OX¶»fcE¨fAû IZY ´fi¸fbJ MXmOÑXûÀf EOXWX`³f¸f õfSXf ¨fe³f IZY SXf¿MÑX´fd°f Vfe dªf³fδf¦f IYe °ffSXeRY IYSX³fm IYe ·fe Jc¶f Af»fû¨f³ff WXû SXWXe WX`Ü MXmOÑXûÀf ³fm IYWXf ±ff dIY ¶fe¸ffSXe Àfm d³f´fMX³fm ¸fmÔ dªf³fδf¦f ³fm ¶fWXb°f A¨LXf IYf¸f dIY¹ffÜ ½fWXeÔ ªff³fIYfSXûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¨fe³f IYe ÀfSXIYfSX ³fm BÀf ¸ff¸f»fm IYû ´fWX»fm SXRYfýRYf IYSX³fm IYe IYûdVfVf IYe »fmdIY³f dÀ±fd°f d³f¹fÔÂf¯f Àfm ¶ffWXSX WXû³fm ´fSX CÀfm ÀfÔIYMX IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû À½feIYfSX IYSX³ff ´fOÞXfÜ ½ff¹fSXÀf IZY ³ff¸fIYSX¯f IYû »fmIYSX ·fe OX¶»fcE¨fAû IZY ´fi¸fbJ IYe Jc¶f Af»fû¨f³ff WXû SXWXe WX`Ü °ffB½ff³f IZY »fû¦fûÔ IYf AfSXû´f WX` dIY ¨fe³f IZY ý¶ff½f ¸fmÔ OX¶»fcE¨fAû ³fm ¸f²¹f ªf³f½fSXe ¸fmÔ BÀf ¶fe¸ffSXe IZY J°fSXm IYû IY¸f ¶f°ff¹ff »fmdIY³f Jbý ¨fe³f IZY À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fm 20 ªf³f½fSXe IYû BÀfIYe ·f¹ff½fWX°ff ¶f°ff ýeÜ

IYûSXû³ff: ¨fe³f ¸fmÔ NXeIY WXbE »f¦f·f¦f 90 RYeÀfQ ÀfÔIiYd¸f°f ¸fSXeªf

¶feΪf¦f,EªfmÔÀfeÜ ýbd³f¹ff·fSX ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYf ´fiIYû´f ¶fPXÞ°ff ªff SXWXf WX`Ü BÀf ¶fe¨f ¨fe³f Àfm EIY SXfWX°f ·fSXe JÞ¶fSX Af SXWXe WX`Ü Àf¸ff¨ffSX EªfmÔÀfe EE³fAfB IZY ¸fb°ffd¶fIY ¨fe³f IZY SXf¿MÑXe¹f À½ffÀ±¹f Af¹fû¦f IYe Àfû¸f½ffSX IYe dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX ¨fe³f ¸fmÔ »f¦f·f¦f 89 ´fid°fVf°f IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ »fû¦f NXeIY WXûIYSX AÀ´f°ff»f Àfm LXcMX ¨fbIZY WX`ÔÜ d´fLX»fm Àff»f dýÀfÔ¶fSX ¸fmÔ ´fiIYû´f IYe Vfb÷YAf°f IZY ¶ffý Àfm ýmVf ¸fmÔ ýªfÊ dIYE ¦fE 81,093 ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ Àfm 72,703 NXeIY WXû ¨fbIZY WX`Ô, ªf¶fdIY BÀf Àf¸f¹f AÀ´f°ff»fûÔ ¸fmÔ IZY½f»f 5,120 ¸fSXeªf

A´f³ff B»ffªf IYSXf SXWXm WX`ÔÜ BÀf ¶fe¨f ¨fe³f ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY IYûBÊ §fSXm»fc ¸ff¸f»fm Àff¸f³fm ³fWXeÔ Af SXWXm WX`Ôܨfe³f IZY À½ffÀ±¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fm IYWXf dIY ¨fe³f ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ³fE §fSXm»fc ¸ff¸f»fûÔ IYe Àfc¨f³ff ³fWXeÔ WX`, »fmdIY³f 39 d½fýmVfe ÀfÔIiY¸f¯fûÔ IYe ´fbdá IYe WX`, dªfÀfÀfm ¨fe³f ¸fmÔ IYûSXû³ff Àfm ¸fSX³fm ½ff»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 3,270 WXû ¦fBÊ WX`Ü ¨fe³f dRY»fWXf»f ýmVf-d½fýmVf Àfm Af³fm ½ff»fm »fû¦fûÔ IYû IYOÞXfBÊ Àfm SXûIY³fm IYe IYûdVfVf IYSX SXWXf WX`Ü ¨fe³f IYe AûSX Àfm ªffSXe dSX´fûMXÊ ¸fmÔ IYWXf ¦f¹ff dIY 22 ¸ff¨fÊ IYû 12 ¶fªfm °fIY SXf¿MÑXe¹f À½ffÀ±¹f Af¹fû¦f IYû

d½fV½ffÀf dý»ff°ff WXcÔ dIY BÀf ¸fWXf¸ffSXe Àfm »fOÞX³fm IZY d»fE WX¸f ¶fªfMX ¸fmÔ IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ Af³fm ýmÔ¦fmÜ ½f°fʸff³f ¸fmÔ BÀfIZY d»fE dý»»fe ÀfSXIYfSX ³fm 50 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm IYf ¶fªfMX ªffSXe dIY¹ff WX`Ü BÀf¸fmÔ ªføYSX°f ´fOÞX³fm ´fSX Af¦fm AüSX ¶fPXÞf¹ff ªffE¦ffÜ ·ffSX°f ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm ÀfÔIiYd¸f°f ¸fSXeªfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX 415 °fIY ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`, ªfû dIY SXd½f½ffSX SXf°f 360 IZY IYSXe¶f ±feÜ À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fm Àfû¸f½ffSX IYû ¶f°ff¹ff dIY B³f 415 ¸fSXeªfûÔ ¸fmÔ 41 d½fýmVfe ³ff¦fdSXIY AüSX Àff°f ¸fü°fmÔ ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¦fbªfSXf°f, d¶fWXfSX AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ SXd½f½ffSX IYû EIY-EIY ¸fü°f IYe Àfc¨f³ff ±feÜ ¸fÔÂff»f¹f ³fm IYWXf dIY BÀfÀfm ´fWX»fm IY³ffÊMXIY, dý»»fe, ¸fWXfSXf¿MÑX AüSX ´fÔªff¶f Àfm ¨ffSX »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ ±feÜ 415 IZY AfÔIYOÞXûÔ ¸fmÔ C³f 24 »fû¦fûÔ IYû ·fe Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, ªfû NXeIY WXû ¦fE WX`Ô AüSX C³WXmÔ LXb˜e ým ýe ¦fBÊ WX`Ü ·ffSX°fe¹f d¨fdIY°Àff A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fý ³fm IYWXf dIY Àfû¸f½ffSX IYû Àfb¶fWX 10 ¶fªfm °fIY 18,383 ³f¸fc³fûÔ IYf ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dRY»fWXf»f ¹fWX À´fá ³fWXeÔ ±ff dIY ³fE ¸ff¸f»fm IYWXfÔ Àfm AfE WX`ÔÜ Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX °fIY, dý»»fe ¸fmÔ EIY d½fýmVfe ÀfdWX°f 29 IYûSXû³fû½ff¹fSXÀf ´ffgdªfdMX½f ¸ff¸f»fm ýªfÊ dIYE ¦fE ±fm, ªf¶fdIY C°°fSX ´fiýmVf ¸fmÔ 28 ¸ff¸f»fm ýªfÊ dIYE ¦fE, dªf³f¸fmÔ EIY d½fýmVfe ·fe Vffd¸f»f ±ffÜ ´fÔªff¶f WXdSX¹ff¯ff, SXfªfÀ±ff³f, ¦fbªfSXf°f, °fd¸f»f³ffOXb, IY³ffÊMXIY ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, AfÔ²fi ´fiýmVf AüSX C°°fSXfJÔOX ÀfdWX°f ýmVf ·fSX Àfm ¸ff¸f»fm Àff¸f³fm AfE WX`ÔÜ

IYûSXû³ff: ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfÔIiYd¸f°f...

CX»»fÔ§f³fIY°ffAûÊÔ IZY dJ»ffRY IYf³fc³fe IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ QZVf ³fZ A»f¦f-A»f¦f dWXÀÀfûÔ ÀfZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ÀfÔIiY¸f¯f IZY 55 ³fE ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfE WX`Ô, dþÀfÀfZ ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXIYSX 415 WXû ¦fBÊ WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ Àff°f »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü ÀfÔIiYd¸f°fûÔ ¸fZÔ 41 dUQZVfe ³ff¦fdSXIY WX`ÔÜ ¦fbþSXf°f, d¶fWXfSX AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ SXdUUfSX IYû EIY-EIY ½¹fdöY IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY IY³ffÊMXIY, dQ»»fe, ¸fWXfSXf¿MÑX AüSX ´fÔþf¶f ³fZ ¨ffSX »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f IYe J¶fSX Qe WX`Ü 24 »fû¦fûÔ IYû B»ffþ IZY ¶ffQ Lb˜e Qe þf ¨fbIYe

¨fe³fe ¸fb£¹f ·fcd¸f AüSX ÎÓfdªf¹ffÔ¦f C°´ffý³f AüSX d³f¸ffʯf IYûSX ´fSX 31 ´fifÔ°fe¹f À°fSX IZY ÃfmÂfûÔ ¸fmÔ 81,093 ¸ff¸f»fûÔ IYe ´fbdá IYe ¦fBÊ WX` AüSX 3270 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXbBÊ WX`Ü ¹fWXfÔ 72,703 »fû¦f AÀ´f°ff»f Àfm NXeIY WXûIYSX §fSX ªff ¨fbIZY WX`Ôܨfe³f IZY À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fm ªff³fIYfSXe ýe dIY A·fe ·fe 5,120 ´fbá ¸ff¸f»fm (¦fÔ·feSX dÀ±fd°f ¸fmÔ 1,749 ÀfdWX°f) AüSX 136 ÀfÔdý¦²f ¸ff¸f»fm ¶f³fm WXbE WX`ÔÜ ¨fe³f ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY IZÔYýi SXWXm WXb¶fmBÊ ´fifÔ°f IYe ¶ff°f IYSXmÔ °fû ¹fWXfÔ SXd½f½ffSX IYû EIY ·fe ¸ff¸f»ff Àff¸f³fm ³fWXeÔ Af¹ffÜ

WX`Ü ·fffSX°fe¹f Af¹fbdUÊÄff³f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQ (AfBÊÀfeE¸fAfSX) ³fZ IYWXf dIY Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX 10 ¶fþZ °fIY 18,383 ³f¸fc³fûÔ IYe þfÔ¨f IYe þf ¨fbIYe WX`Ü ¹fWX °f°IYf»f À´fá ³fWXeÔ WXbAf WX` dIY ³f¹fZ ¸ff¸f»fZ IYWXfÔ ÀfZ AfE WX`ÔÜ ¸fÔÂff»f¹f IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ÀfÔIiY¸f¯f IZY 67 ¸ff¸f»fZ WX`Ô dþ³f¸fZÔ °fe³f dUQZVfe ³ff¦fdSXIY Vffd¸f»f WX`ÔÜ IZYSX»f ÀfZ ·fe 67 ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfE WX`Ô dþ³f¸fZÔ Àff°f dUQZVfe Vffd¸f»f WX`ÔÜ dQ»»fe ¸fZÔ ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff EIY dUQZVfe Àf¸fZ°f 29 WX` þ¶fdIY CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ EIY dUQZVfe Àf¸fZ°f 28 »fû¦f ÀfÔIiYd¸f°f WX`ÔÜ SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ Qû dUQZVfe ³ff¦fdSXIYûÔ Àf¸fZ°f 27 »fû¦f ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ ¦fiÀ°f WX`ÔÜ °fZ»fÔ¦ff³ff ¸fZÔ 11 dUQZVfe Àf¸fZ°f 26 »fû¦f ÀfÔIiYd¸f°f WX`ÔÜ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY 26 ¸fSXeþ WX`ÔÜWXdSX¹ff¯ff, ´fÔþf¶f, ¦fbþSXf°f, °fd¸f»f³ffOXb, ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, AfÔ²fi ´fiQZVf AüSX CXØfSXfJÔOX ÀfdWX°f QZVf ·fSX ÀfZ ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfE WX`ÔÜBÀf ¶fe¨f, Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ Àf·fe SXfª¹fûÔ AüSX IZYÔQiVffdÀf°f ´fiQZVfûÔ IYû IYûSXû³ff IZY ´fiÀffSX IYû SXûIY³fZ IZY d»fE CX³f I`YdQ¹fûÔ IYû ßfZ¯fe¶fð IYSX³fZ IZY d»f¹fZ CX¨¨fÀ°fSXe¹f Àfd¸fd°f ¦fdNX°f IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff, dþ³WXZÔ ´f`SXû»f ´fSX dSXWXf dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü UWXeÔ, ÀfeEE IZY dJ»ffRY ¸fbÔ¶fBÊ IZY ³ff¦f´ffOXf ¸fZÔ ÀfeEE IZY dJ»ffRY ¨f»f SXWXZ ¸fbÔ¶fBÊ ¶ff¦f dUSXû²f ´fiQVfʳf IYû SXûIY dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fiQVfʳf ¸fZÔ Vffd¸f»f »fû¦fûÔ ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ ¹fWX ´fiQVfʳf BÀf Àff»f 26 þ³fUSXe ÀfZ ¨f»f SXWXf ±ffÜB²fSX °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX Vff¸f LWX ¶fþZ ÀfZ 31 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfCX³f »ff¦fc SXWXZ¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ´f»ff³feÀff¸fe ³fZ BÀfIYe §fû¿f¯ff IYeÜ ´f»ff³feÀff¸fe ³fZ Àfû¸fUfSX IYû dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ¶f¹ff³f dQ¹ff dIY þøYSXe Àff¸ff³fûÔ AüSX Af´ff°f ÀfZUfAûÔ IYû LûOÞXIYSX ÀffUÊþd³fIY °f±ff d³fþe ´fdSXUWX³f ¶fÔQ SXWXZ¦ffÜ SXfª¹f ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY A¶f°fIY ³fü ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ Af ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀf ¶fe¨f, ³f¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ EWXd°f¹ff°fe °füSX ´fSX »ff¦fc »ffgIYOXfCX³f IZY ¶fe¨f Àfû¸fUfSX IYû »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f þøYSXe Àff¸ff³f JSXeQfSXe IYû »fZIYSX ¦fWX¸ff¦fWX¸fe QZJ³fZ IYû d¸f»feÜ ¸fd¯f´fbSX IZY ¸fb£¹f Àfd¨fU °fZ¸fdþ³f MXû¹fZ ³fZ SXdUUfSX IYû AfV½ffÀf³f dQ¹ff ±ff dIY »ffgIYOXfCX³f IZY ¶ffUþcQ SXfª¹f ¸fZÔ þøYSXe Àff¸ff³f IYe IY¸fe ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦feÜ nnnn


dQ»»fe

SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIÊY

³fBÊ dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

3

»ffgIYOXfC³f IYf ³fWXeÔ dýJf AÀfSX, ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fmÔ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ýüOÞeX ¦ffdOÞX¹ffÔ RYSXeýf¶ffý/ ¦ffdªf¹ff¶ffý/ ³fûEOXf dý»»fe, AfSXE³fE³fÜ ³fûEOXf, ¦ffdªf¹ff¶ffý Àf¸fm°f WXdSX¹ff¯ff IZY Àff°f dªf»fûÔ ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f IZY d³fýmÊVfûÔ IYf AÀfSX ¦fb÷Y¦fif¸f Àf¸fm°f ¦ffdªf¹ff¶ffý Afdý B»ffIYûÔ ¸fmÔ ýmJ³fm IYû ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü ¦fb÷Y¦fif¸f ¸fmÔ Àfb¶fWX Àfm WXe A³¹f dý³fûÔ IYe °fSXWX Àff¸ff³¹f øY´f Àfm WXe ªf³fªfe½f³f VfbøY WXbAfÜ

¦fb÷Y¦fif¸f ¸fmÔ ¶fÀf Açf, »fm¶fSX ¨füIY, ¸fWXf½feSX ¨füIY Àf¸fm°f A³¹f À±ff³fûÔ ´fSX »fû¦fûÔ IYf WXbªfc¸f C¸fOÞXf SXWXfÜ SXûªff³ff IYe °fSXWX AfgMXû ·fe ¨f»f°fm SXWXmÜ WXf»ffÔdIY ´fbd»fÀfIY¸feÊ ¸füIZY ´fSX ¸füªfcý SXWXm, »fmdIY³f dIYÀfe ³fm ·fe ³f °fû ·feOÞX IYû SXûIY³fm IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff AüSX ³f WXe AfgMXû IYû SXûIY³fm IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ WXf»ffÔdIY ´fbd»fÀf ³fm dý»»fe, RYSXeýf¶ffý, ÓfªªfSX Àfm »f¦f°fe Àfe¸ffAûÔ

¦fü°f¸f ¦fa·feSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX IYû QZÔ¦fZ 50 »ff£f

³fBÊ dý»»fe, AfSXE³fE³fÜ dIiYIZYMXSX Àfm SXfªf³fm°ff ¶f³fm ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX ³fm Àfû¸f½ffSX IYû IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIiY¸f¯f Àfm »fOÞX³fm ¸fmÔ dý»»fe ÀfSXIYfSX IYe ¸fýý IYSX³fm IZY d»fE ÀffÔÀfý RaYOX Àfm 50 »ffJ ÷Y´f¹fm ým³fm IYf Em»ff³f dIY¹ff WX`Ü ¶f°ff ýmÔ dIY dý»»fe ÀfSXIYfSX ³fm ¶fªfMX ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY d»fE 50 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm RaYOX IYf Em»ff³f dIY¹ff WX`Ü ¸f³fe¿f dÀfÀfûdý¹ff ³fm BÀfIYe ªff³fIYfSXe Afªf d½f²ff³fÀf·ff ¸fmÔ ýeÜ dý»»fe ¸fmÔ IYûSXû³ff½ff¹fSXÀf IZY dJ»ffRY IZÔYýi AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ¶fe¨f A¨LXf °ff»f¸fm»f ýmJ³fm IYû d¸f»f SXWXf WX`Ü ½fWXeÔ BÀfÀfm ´fWX»fm ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIiY¸f¯f IZY ´fiÀffSX IYû SXûIY³fm IZY d»fE ´fȱfIY SXWX³fm IZY ÀfSXIYfSX IZY dýVff-d³fýmÊVfûÔ IYf C»»fÔ§f³f IYSX³fm ½ff»fûÔ IYû ¨fm°ff½f³fe ým°fm WXbE IYWXf dIY EmÀfm »fû¦f ÀfbSXdÃf°f SXWX³fm ¹ff

ªfm»f ªff³fm IYf d½fIY»´f ¨fb³f ÀfIY°fm WX`ÔÜ ¶f°ff ýmÔ dIY dý»»fe d½f²ff³fÀf·ff ¸fmÔ C´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX d½fØf ¸fÔÂfe ¸f³fe¿f dÀfÀfûdý¹ff ³fm dý»»fe IYf 2020-21 ¶fªfMX ´fmVf IYSX°fm WXbE IYWXf dIY ¹fWX ¶fªfMX EmÀfm Àf¸f¹f ¸fmÔ ´fmVf dIY¹ff ªff SXWXf WX` ªf¶f ´fcSXe ýbd³f¹ff IYûd½fOX-19 IYûSXû³ff½ff¹fSXÀf Àfm ªfcÓf SXWXe WX`Ü BÀf ¶fe¸ffSXe Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE dªf°f³fm ÷Y´f¹fûÔ IYe ªf÷YSX°f WXû¦fe ÀfSXIYfSX ¸fbWX`¹ff IYSXfE¦feÜ C³WXûÔ³fm Em»ff³f dIY¹ff dIY dý»»fe ÀfSXIYfSX ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY d»fE A´f³fm ¶fªfMX ¸fmÔ 50 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm IYf ´fif½f²ff³f dIY¹ff WX`Ü

IYû Àfe»f IYSX dý¹ff WX` AüSX ½ffWX³fûÔ ¶ffgOXÊSX Àfm WXe »füMXf ým SXWXe WX`Ü SXd½f½ffSX IZY ªf³f°ff IYμ¹fcÊ IZY ¶ffý ¦fb÷Y¦fif¸f, RYSXeýf¶ffý Àf¸fm°f ´fiýmVf IZY Àff°f dªf»fûÔ IYû 31 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfC³f IYSX dý¹ff ¦f¹ff WXÜ` BÀf¸fmÔ Af½fV¹fIY Àfm½ffAûÔ IYû d³f¹fd¸f°f øY´f Àfm ªffSXe SXJ³fm IZY d³fýmÊVf dýE ¦fE WX`ÔÜ B³f d³fýmÊVfûÔ IYû ýSXdIY³ffSX IYSX°fm WXEb »fû¦f Àfb¶fWX 6 ¶fªfm Àfm WXe §fSX Àfm ¶ffWXSX d³fIY»f³fm »f¦fmÜ ªfû »fû¦f SXd½f½ffSX IYû ¶fe¨f SXfÀ°fm ¸fm RaYÀf

¦fE ±fm, ½fû »fû¦f ¶fÀf ½f AfgMXû ´fIYOÞXIYSX A´f³fm ¦fÔ°f½¹f °fIY ªff³fm IZY d»fE ÀfOÞXIY ´fSX d³fIY»f AfEÜ IYBÊ ýbIYf³fmÔ ½f SXmWXOÞXe SXûªff³ff IYe °fSXWX Jb»f ¦fBÊ AüSX Àff¸ff³f IYe d¶fIiYe IYSX³fm »f¦fmÜ dªf»fm ¸fmÔ IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX Jb»fe ýbIYf³fûÔ IYû ¶fÔý IYSX½ff³fm IZY d»fE IbYLX ªf¦fWX ´fbd»fÀfIY¸feÊ ´fWXbÔ¨fmÜ ´fbd»fÀf ³fm ýbIYf³fûÔ IYû ¶fÔý IYSX½ff¹ff, »fmdIY³f ´feÀfeAfSX IZY ªff°fm WXe ýbIYf³fýfSXûÔ ³fm ýû¶ffSXf ýbIYf³f Jû»f »feÜ

WXfBÊIYûMXÊ ³fZ EMXeÀfe IZY d»fE ÀffÔÀf þfÔ¨f ´fSX SXûIY »f¦ffBÊ ³fBÊ dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ dQ»»fe CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ Àfû¸fUfSX IYû Uf¹fb ¹ff°ff¹ff°f d³f¹fÔÂf¯f IZY d»fE V½ffÀf dUãZ¿f¯f ´fSXeÃf¯f IYû AÀ±ff¹fe °füSX ´fSX ¶fÔQ IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ü ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ´fid°f·ff E¸f.dÀfÔWX IYe A²¹fÃf°ff Uf»fe dQ»»fe CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYe EIY»f ³¹ff¹ff²feVf ´feNX ³fZ ¸fWXfd³fQZVfIY d¨fdIY°Àff ÀfZUf IYû B³f ´fSXeÃf¯fûÔ IZY À±ff³f ´fSX U`IYd»´fIY CX´ff¹f Jûþ³fZ IZY d»fE ¸fÔ¦f»fUfSX IYû EIY Af´ff°f ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ

´fiQc¿f¯f ¸fZÔ IY¸fe, ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f 16.4 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf

³fBÊ dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ´fiÀffSX IYû SXûIY³fZ IZY ¸fIYÀfQ ÀfZ ¸fWXf³f¦fSX ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ dIYE ¦fE »ffgIYOXfCX³f IZY ¨f»f°fZ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX UfWX³fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ IYfRYe IY¸fe AfBÊ WX̀ AüSX BÀf IYfSX¯f Àfû¸fUfSX IYû VfWXSX ¸fZÔ ´fiQ¿c f¯f IZY À°fSX ¸fZÔ d¦fSXfUMX QþÊ IYe ¦fBÊÜ IZYQÔ ei ¹f ´fiQ¿c f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶fûOXÊ IZY OXMZ Xf IZY ¸fb°ffd¶fIY VfWXSX IYf Àf¸f¦fi Uf¹fb ¦fb¯fUØff Àfc¨fIYfÔIY Àfb¶fWX ³fü ¶fþZ 112 QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff þû ¸f²¹f¸f ßfZ¯fe ¸fZÔ Af°ff WX̀Ü Àfe´feÀfe¶fe IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf, ‘WXUf IYe ¦fd°f ·f»fZ WXe A³fbIcY»f ³fWXeÔ WX` dRYSX ·fe ´fiQ¿c f¯f IYf À°fSX °fb»f³ff°¸fIY øY´f ÀfZ IY¸f WX̀ ¢¹fûÔdIY ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ UfWX³f ÀfOÞXIY ´fSX ³fWXeÔ WX̀ÜÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ´fiIYû´f IZY ¨f»f°fZ d³fþe IÔY´fd³f¹fûÔ AüSX ¦f`SX þøYSXe ÀfSXIYfSXe ÀfZUfAûÔ IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû §fSX ÀfZ WXe IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ff WX̀Ü

WXUfBÊ ¹ff°ff¹ff°f d³f¹fÔÂfIYûÔ IYe ¶fiZ±f E³fZ»ffBþSX MXZÀMX ´fSX SXûIY »f¦ffBÊ

³fBÊ dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ dQ»»fe CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IYûdUOX-19 ´fiIYû´f IZY ¸fïZ³fþSX Àfû¸fUfSX IYû WXUfBÊ ¹ff°ff¹ff°f d³f¹fÔÂfIYûÔ IZY d»fE MXйfc¶f ´fidIiY¹ff IZY þdSXE ¶fiZ±f E³fZ»ffBþSX MXÀZ MX ´fSX 27 ¸ff¨fÊ °fIY SXûIY »f¦ff QeÜ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZVÊ f dQ¹ff dIY UWX ¸fÔ¦f»fUfSX IYû Af´ff°f ¶f`NXIY ¶fb»ffEÔ AüSX BÀf þfÔ¨f IYe U`IYd»´fIY ½¹fUÀ±ffAûÔ IYe °f»ffVf IYSXZÔÜ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ´fid°f·ff E¸f dÀfÔWX ³fZ d¨fdIY°Àff ÀfZUf ¸fWXfd³fQZVff»f¹f IYû d³fQZVÊ f dQ¹ff dIY UWX OXeþeÀfeE, WXUfBÊ ¹ff°ff¹ff°f d³f¹fÔÂfIY d¦f»OX, OXfg¢MXSXûÔ, ·ffSX°fe¹f dU¸ff³f ´fØf³f ´fifd²fIYSX¯f IZY Àff±f °f°IYf»f ¶f`NXIY IYSXIYZ ¶feEMXe IZY dUIY»´f IYe °f»ffVf IYSXÜÔZ BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX AQf»f°f A¶f 27 ¸ff¨fÊ IYû Àfb³fUfBÊ IYSXZ¦feÜ AQf»f°f WXUfBÊ ¹ff°ff¹ff°f d³f¹fÔÂfIY d¦f»OX IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSX SXWXe ±feÜ ¹ffd¨fIYf ¸fZÔ d¦f»OX ³fZ ¸ffÔ¦f IYe ±fe dIY AQf»f°f OXeþeÀfeE AüSX EEAfBÊ AÀ±ff¹fe °füSX ´fSX MXйfc¶f ´fidIiY¹ff IZY þdSXE WXû³fZ Uf»fZ ¶fiZ±f E³fZ»ffBþSX MXÀZ MX ´fSX SXûIY »f¦ffEÜ

»ffgIYOXfCX³f IZY ¸ff´fQaOXûÔ IYf Àf£°fe ÀfZ ´ff»f³f IYSmÔX »fû¦f : IZYªfSXe½ff»f

n Afªf ÀfZ OXeMXeÀfe IYe 50 ´fid°fVf°f ¶fÀfZÔ WXûÔ¦fe ¨ff»fc n ¸fIYf³f ¸ffd»fIYûÔ ÀfZ dIY¹ff A³fbSXû²f dIYSXf¹fZQfSXûÔ IYû Àf¸f¹f ÀfZ dIYSXf¹ff ³f QZ³fZ ´fSX QZÔ ¸fûWX»f°f

³fBXÊX dQ»»fe, AfSXE³fE³fÜ dý»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXνfý IZYªfSXe½ff»f ³fm Àfû¸f½ffSX IYû »fû¦fûÔ Àfm A´fe»f IYSX°fm WXbE IYWXf dIY »fû¦f »ffgIYOXfC³f IZY ¸ff´fýÔOXûÔ IYf Àf£°fe Àfm ´ff»f³f IYSXmÔÜ C³WXûÔ³fm À´fá IYWXf WX` dIY ¸fÔ¦f»f½ffSX Àfm ¶ffWXSX d³fIY»f³fm ½ff»fûÔ IZY Àff±f Àf£°fe Àfm d³f´fMXf ªffE¦ffÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY ¸f`Ô »fû¦fûÔ Àfm A´fe»f IYSX°ff WXcÔ dIY d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSXmÔÜ ¸fÔ¦f»f½ffSX Àfm WX¸f d³f¹f¸fûÔ IYf Àf£°fe Àfm ´ff»f³f IYSX½ffEÔ¦fmÜ ¸f`Ô »fû¦fûÔ Àfm A´fe»f IYSX°ff WXcÔ dIY ½fm A´f³fm §fSXûÔ ¸fmÔ SXWXmÔÜ C³WXûÔ³fm ¹fWX ·fe §fû¿f¯ff IYe dIY

ªfm»f ¸fmÔ ¶fÔý I`Ydý¹fûÔ IYû ´fZSXû»f QZ¦fe dý»»fe ÀfSXIYfSX

³fBÊ dý»»fe, AfSXE³fE³fÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¶fPXÞ°fm ´fiIYû´f IZY IYfSX¯f ªfm»fûÔ ¸fmÔ ¶fÔý I`Ydý¹fûÔ IZY ¶fe¨f ·fe ÀfÔIiY¸f¯f IYf J°fSXf ´f`ýf WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀfm ýmJ°fm WXbE Àfû¸f½ffSX IYû Af¸f Afý¸fe ´ffMXeÊ ÀfSXIYfSX ³fm dý»»fe WXfBIYûMXÊ IZY Àff¸f³fm SXfªf²ff³fe IYe ªfm»fûÔ Àfm I`Ydý¹fûÔ IYe ·feOÞX IY¸f IYSX³fZ IYû »fmIYSX ´fiÀ°ff½f ´fmVf dIY¹ffÜ ÀfSXIYfSX ³fm IYWXf dIY I`Ydý¹fûÔ IYû d½fVfm¿f ´f`SXû»f AüSX RY»fûÊ IYf d½fIY»´f ýmIYSX ªfm»fûÔ IYe ·feOÞX IY¸f IYe ªfe ÀfIY°fe WX`Ü EmÀff IYSX³fm Àfm ªfm»f ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm ÀfÔIiY¸f¯f IYe dÀ±fd°f IYf AÔýfªff »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü dý»»fe ÀfSXIYfSX ³fm ªfdÀMXÀf WXm¸ff IYûWX»fe AüSX Àfb¶fi¸f¯¹f¸f ´fiÀffý IYe ¶fmÔ¨f IYû ¶f°ff¹ff dIY ½fWX d½fVfm¿f ´f`SXû»f AüSX RY»fûÊ IZY d½fIY»´f ´fiýf³f IYSX³fm IZY d»fE A´f³fm ªfm»f d³f¹f¸fûÔ ¸fmÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX³ff ¨ffWX°fm WX`ÔÜ

BÀf ´fiÀ°ff½f IYû Aýf»f°f IZY Àff¸f³fm dý»»fe ÀfSXIYfSX IZY Ad°fdSX¢°f À±ff¹fe ½fIYe»f A³fbªf A¦fi½ff»f ³fm SXJfÜ C³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ªfm»f d³f¹f¸fûÔ ¸fmÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX ýû ³fE ´fif½f²ff³fûÔ IYû Vffd¸f»f IYSX³fm IZY d»fE EIY dý³f IZY ·fe°fSX Ad²fÀfc¨f³ff ªffSXe IYe ªffE¦feÜ BÀf ´fiÀ°ff½f ´fSX ¦füSX IYSX°fm WXbE Aýf»f°f ³fm dý»»fe ÀfSXIYfSX IYû d³fýmÊVf dý¹ff dIY ½fWX EIY dý³f IZY ·fe°fSX WXe ´fmVf dIYE ´fiÀ°ff½f IYû ´fcSXf IYSX³fm IZY d»fE IYý¸f CNXfEÜ ýû ½fIYe»fûÔ õfSXf À±ff³ffÔ°fdSX°f IYe ¦fBÊ ¹ffd¨fIYf IYf

d³fÀ°ffSX¯f IYSX IYûSXû³fû½ff¹fSXÀf ¸fWXf¸ffSXe IYû ýmJ°fm WXbE ªfm»fûÔ IYû ¶fÔý IYSX³fm IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe Aýf»f°f ³fm BÀfe ¸ff¸f»fm Àfm ªfbOÞXm ýû AüSX ½fIYe»fûÔ IYe AûSX Àfm ýf¹fSX ¹ffd¨fIYf IYf d³fÀ°ffSX¯f IYSX dý¹ff WX`Ü C³fIYe ¹ffd¨fIYf ¸fmÔ ·fe IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¸fïm³fªfSX ªfm»fûÔ IYû Jf»fe IYSXf³fm IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ ±feÜ Aýf»f°f ³fm ¹fWX IYWX°fm WXbE C³fIYe ¹ffd¨fIYf IYf d³fÀ°ffSX¯f IYSX dý¹ff dIY BÀfÀfm d¸f»f°fmªfb»f°fm EIY A³¹f ¸ff¸f»fm ¸fmÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fm ÀfÔÄff³f d»f¹ff WX`Ü

Af½fV¹fIY Àfm½ffAûÔ ¸fmÔ Vffd¸f»f »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àff¸f³ff ³f IYSX³ff ´fOÞXm, BÀfIZY d»fE OXeMXeÀfe IYe 50 ´fid°fVf°f ¶fÀfmÔ ¸fÔ¦f»f½ffSX Àfm ¨ff»fc WXûÔ¦feÜ IZYªfSXe½ff»f ³fm ´fimÀf IYfg³RiYmÀf IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fm WXbE IYWXf dIY »ffgIYOXfC³f WXSX dIYÀfe IZY »ff·f IZY d»fE WX` AüSX ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³ff ¸fWX°½f´fc¯fÊ WX` dIY ½ff¹fSXÀf Af¦fm ³fWXeÔ R`Y»fmÜ C³WXûÔ³fm BMX»fe AüSX A¸fmdSXIYf IZY CýfWXSX¯fûÔ IYf ·fe WX½ff»ff dý¹ff ªfWXfÔ IYûSXû³fû½ff¹fSXÀf IYe ÀfÔ£¹ff VfbøY ¸fmÔ Àf`IYOÞXûÔ ¸fmÔ ±fe »fmdIY³f WXμ°fûÔ IZY ·fe°fSX °fmªfe Àfm ¶fPXÞeÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY dý»»fe ÀfSXIYfSX C»»fÔ§f³f IYSX³fm ½ff»fûÔ IZY dJ»ffRY Àf£°f IYfSXʽffBÊ IYSXm¦feÜ IZYªfSXe½ff»f ³fm IYWXf dIY

»ffgIYOXfC³f IZY ´fWX»fm dý³f, ¹fWX ýmJf ¦f¹ff dIY Af½fV¹fIY Àfm½ffEÔ ´fiýf³f IYSX³fm ¸fmÔ Vffd¸f»f IYBÊ »fû¦f IYf¸f IYSX³fm IZY d»fE ýmSX Àfm ´fWXbÔ¨fm AüSX IYBÊ ´fSXmVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ IZYªfSXe½ff»f ³fm IYWXf dIY ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³fm IZY d»fE dIY ½fm Àf¸fÀ¹ff IYf Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX°fm WX`Ô, WX¸f OXeMXeÀfe ¶fÀf Àfm½ffAûÔ IYû ¸fÔ¦f»f½ffSX Àfm 50 RYeÀfýe °fIY ¶fPXÞfEÔ¦fmÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY ¸f`Ô ¸fIYf³f ¸ffd»fIY Àfm A´fe»f IYSX°ff WXcÔ dIY Af´f dIYSXfEýfSX IYû Àf¸f¹f ´fSX dIYSXf¹ff ³f ým ´ff³fm IZY IYfSX¯f IbYLX Àf¸f¹f IYe ¸fûWX»f°f ým ýedªfEÜ ¹fWX EIY Af´ff°f dÀ±fd°f WX`Ü ýmVf WXe ³fWXeÔ ýbd³f¹ff EIY EmÀfe ¦fÔ·feSX ¶fe¸ffSXe IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXe WX` dªfÀfIZY IYfSX¯f ¶fWXb°f ª¹ffýf ´fSXmVff³fe WXû SXWXe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fm Afªf MÐX½feMX IYSX Àf·fe ³fm A³fbSXû²f dIY¹ff ±ff dIY »ffgIYOXfC³f IYû A·fe ·fe IYBÊ »fû¦f ¦fÔ·feSX°ff Àfm ³fWXeÔ »fm SXWXm WX`ÔÜ IYÈ´f¹ff IYSXIZY A´f³fm Af´f IYû ¶f¨ffEÔ, A´f³fm ´fdSX½ffSX IYû ¶f¨ffEÔ, d³fýmÊVfûÔ IYf ¦fÔ·feSX°ff Àfm ´ff»f³f IYSXmÔÜ

dý»»fe-E³fÀfeAfSX ¸fmÔ ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff WbXBXÊ 30

³fBXÊX dQ»»fe, AfSXE³fE³fÜ SXfªf²ff³fe dý»»fe Àf¸fm°f ´fcSXm E³fÀfeAfSX ¸fmÔ IYûSXû³ff ÀfÔIiYd¸f°f ¸fSXeªfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fmÔ »f¦ff°ffSX BªffRYf WXû SXWXf WX`Ü Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX WXe RYSXeýf¶ffý Àfm ÀfMXm ´f»f½f»f AüSX ¹fc´fe IZY ¦ffdªf¹ff¶ffý ¸fmÔ EIY ¸fSXeªf IYe dSX´fûMXÊ ´ffgdªfdMX½f AfBÊ WX`Ü IYûSXû³ff IZY ¨f»f°fm WXbE »ffgIYOXfC³f IZY ¶ffý ·fe »fû¦fûÔ IYû IYûBÊ ´fSXmVff³fe ³f WXû BÀfm ýmJ°fm WXbE BÔýi´fiÀ±f ¦f`Àf d»fd¸fMXmOX ³fm ¶f°ff¹ff WX` dIY dý»»fe, ¦ffdªf¹ff¶ffý, ³fûEOXf, ¦fimMXSX ³fûEOXf AüSX ¦fb÷Y¦fif¸f ¸fmÔ 55 ÀfeE³fªfe ÀMXmVf³f ÀfÔ¨ffd»f°f SXWXmÔ¦fmÜ ¦ffdªf¹ff¶ffý ¸fmÔ Àfû¸f½ffSX IYû IYûSXû³ff IYf °feÀfSXf ¸ff¸f»ff ´ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü RiYfÔÀf Àfm ½ff´fÀf »füMXm ½fÀfbÔ²fSXf d³f½ffÀfe ´fifB½fmMX OXfg¢MXSX ¸fmÔ IYûSXû³ff IYe ´fbdá WXbBÊ WX`Ü À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f IYe MXe¸f dªf»ff E¸fE¸fªfe AÀ´f°ff»f ·f°feÊ IYSX³fm IZY d»fE »ffBÊ ±fe, »fmdIY³f ¹fWXfÔ ´fSX

OXfg¢MXSX ³fm WXÔ¦ff¸ff IYSX dý¹ff AüSX ¸ff³f½ffd²fIYfSX ¸fmÔ IYf¹fÊSX°f ÀfÀfbSX IZY WX½ff»fm Àfm C¨¨ffd²fIYfdSX¹fûÔ IYû RYû³f IYSXf dý¹ffÜ BÀfIZY ¶ffý CÀf³fm À½f¹fÔ IYû ÀfRYýSXªfÔ¦f AÀ´f°ff»f SXmRYSX IYSXf d»f¹ffÜ dªf»fm ¸fmÔ IYûSXû³ff IYf ¹fWX °feÀfSXf ¸ff¸f»ff WX`Ü BÀfIZY ´fWX»fm SXfªf³f¦fSX E¢ÀfMXmÔVf³f ¸fmÔ IYfSXû¶ffSXe ½f CÀfIZY ¶fmMXm ¸fmÔ ´fbdá WXbBÊ ±fe, ýû³fûÔ B»ffªf IZY ¶ffý À½fÀ±f WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ SXd½f½ffSX IYû 10 »fû¦fûÔ IYe dSX´fûMXÊ d³f¦fmdMX½f AfBÊ ±fe, A·fe LXWX AüSX »fû¦fûÔ IYe dSX´fûMXÊ IYf BÔ°fªffSX WX`Ü ýb¶fBÊ Àfm Af³fm IZY ¶ffý IYBÊ dý³f Àfm ¹fWX ½¹fd¢°f AfBÀfû»fmVf³f ½ffOXÊ ¸fmÔ ±ffÜ ´f»f½f»f IZY dªf»ff dÀfd½f»f Àfªfʳf ³fm BÀfIYe ´fbdá IYe WX`Ü ´fedOÞX°f IYû ¸fWXc dÀ±f°f ³f»»f³f ¸fmdOXIY»f IYfg»fmªf ¸fmÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fSXeªf IYe ´f}e ½f ³füIYSXf³fe IYû ÀfÔdý¦²f ¸ff³f°fm WXbE §fSX ¸fmÔ WXe éfSXÔMXe³f ¸fmÔ SXJf ¦f¹ff WX`Ü B³fIYf Àf`Ô´f»f ·fe ªffÔ¨f IZY d»fE ·fmªff ¦f¹ff WX`Ü

»ffgIYOXfC³f IZY d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fa§f³f VfSXf¶f ´fe³fm Àfm SXûIYf °fû ¦fû»fe Af¹fb¿f ´fZd±f¹fû IZY dJ»ffRY LX´fe »fZ£f ´fSX IYfSXÊX½ffBXÊX IYe ¸ffa¦f ¸ffSXIYSX IYe Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ½ff»fZ WXûÔ¦fZ QadOX°f

³fBÊ dý»»fe,AfSXE³fE³fÜ dý»»fe IZY À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f ³fm EIY AfýmVf ªffSXe IYSX IYWXf dIY ªfû »fû¦f d³f²ffÊdSX°f d³f¹f¸fûÔ IYf C»»fÔ§f³f IYSXmÔ¦fm C³WXmÔ ýÔdOX°f dIY¹ff ªffE¦ffÜ dý»»fe ÀfSXIYfSX ³fm ´fcSXm ¸fWXf³f¦fSX ¸fmÔ 23 ¸ff¨fÊ Àfm »fmIYSX 31 ¸ff¨fÊ IYe ¸f²¹f SXfdÂf °fIY »ffgIYOXfC³f »f¦ff³fm IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü dý»»fe IZY 30 ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ LXWX ¸fWXf³f¦fSX IZY ¶ffWXSX IZY WX`Ô, ýû

IYû»fIYf°ff AüSX EIY-EIY ¸ff¸f»ff ªf¸¸fc, ´fÔªff¶f, SXfªfÀ±ff³f AüSX AfÔ²fi´fiýmVf IYf WX`Ü ¶f°ff ýmÔ dIY ýmVf ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f Àfm ¸fSX³fm ½ff»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX Àff°f WXû ¦fBÊ WX` ªf¶fdIY d½fd·f³³f dWXÀÀfûÔ ¸fmÔ SXd½f½ffSX IYû ³f¹fm ¸ff¸f»fm Af³fm IZY Àff±f IbY»f ÀfÔIiYd¸f°fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 396 ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`Ü IZÔYýie¹f À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fm ¶f°ff¹ff dIY SXd½f½ffSX IYû

B³f AÀ´f°ff»fûÔ ¸fmÔ WXû¦ff IYûSXû³ff IYf B»ffªf dý»»fe IZY ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»f

Àfaªf¹f ¦ffa²fe AÀ´f°ff»f 8447734415 »ff»f ¶fWXfQbSX VffÀÂfe AÀ´f°ff»f 9582500323 »fûIY³ff¹fIY AÀ´f°ff»f 9873615576 Qe³fQ¹ff»f AÀ´f°ff»f 9718990224 ´fa.¸fQ³f¸fûWX³f ¸ff»f½fe¹f 9911573358 Aa¶fZOXIYSX AÀ´f°ff»f 7838703907 ¨ff¨ff ³fZWXøY AÀ´f°ff»f 8595919326 ·f¦f½ff³f ¸fWXf½feSX AÀ´f°ff»f 011-27034535 ¸fWXfSXfªff ¶ff»¸fedIY AÀ´f°ff»f 8911154939 ªfeMXe¶fe AÀ´f°ff»f 9654976108 ¶ff¶fc ªf¦fªfe½f³fSXf¸f 9868399510 A÷Y¯ff AfÀfRY A»fe

9560593116 SXf¸f¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff 9910568929 »fZOXe WXfdOXËX¦f AÀ´f°ff»f 9013083150 ÀfRYQSX ªfa¦f AÀ´f°ff»f 9873096364 E¹fSX´fûMXÊX AÀ´f°ff»f 9811068635 dWaXQcSXf½f AÀ´f°ff»f 9818488803 E¸Àf 9868399038 WZXOX¦fZ½ffSX AÀ´f°ff»f 9873090319

´fifBX½fZMX AÀ´f°ff»f

E¢Vf³f ¶ff»ffªfe 9910098105 ¦fa¦ffSXf¸f AÀ´f°ff»f 9971170997 ¸f`¢Àf 98711629605 A´ffZ»fû 9953012659 ÀfZÔMX ÀMXeRZÔYÀf 9810209003 nnnn

¶feE»fIZY Àfb´fSX À´fZVfd»fMXe 8130866844

¦fbªfSXf°f, d¶fWXfSX AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm ¸fü°f IZY EIY-EIY ¸ff¸f»fm Àff¸f³fm AfE WX`ÔÜ BÀfÀfm ´fWX»fm IY³ffÊMXIY, dý»»fe, ¸fWXfSXf¿MÑX AüSX ´fÔªff¶f ¸fmÔ EIY-EIY ¸fü°f WXbBÊ ±feÜ À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fm ¶f°ff¹ff dIY IbY»f 390 ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ 329 IYf B»ffªf ¨f»f SXWXf WX` ªf¶fdIY 24 »fû¦f NXeIY WXû ¨fbIZY WXÔ` ¹ff d½fýmVf ªff ¨fbIYZ WXÔ` E½fÔ Àff°f »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXbBÊ WX`Ü

dªf³f ¸fbïûÔ ´fSX ªfe°fe dý»»fe, kAf´fl ÀfSXIYfSX ³fm ýe ¶fªfMX ¸fmÔ ªf¦fWX

³fBÊ dý»»fe, AfSXE³fE³fÜ dý»»fe IYe ASXνfý IZYªfSXe½ff»f ÀfSXIYfSX RYSX½fSXe ¸fmÔ 62 d½f²ff³fÀf·ff ÀfeMXÔm ªfe°fIYSX ýû¶ffSXf ÀfØff ¸fmÔ AfBÊÜ CÀfIYe ¹fWX ªfe°f BÀf ¸ff¹f³fm ¸fmÔ JfÀf ±fe dIY d½f´fÃf ³fm ¨ffWXm dIY°f³ff ·fe CIYÀff¹ff WXû, »fmdIY³f Af¸f Afý¸fe ´ffMXeÊ A´f³fm dVfÃff, À½ffÀ±¹f AüSX d½fIYfÀf IZY IYf¸f IZY ý¸f ´fSX »fû¦fûÔ Àfm ½fûMX ¸ffÔ¦f°fe SXWXe AüSX ªfe°fe ·feÜ

¦ffdªf¹ff¶ffý, EªfZÀÔ feÜ ´f}e õfSXf VfSXf¶f ´fe³fm Àfm SXûIY³fm ´fSX IYWXfÀfb³fe IZY ¶ffý ¹fb½fIY ³fm »ffBÀfmÀÔ fe dSX½ffg»½fSX Àfm Jbý IYû ¦fû»fe ¸ffSX »feÜ §fMX³ff Àfû¸f½ffSX °fOÞXIYZ PXfBÊ ¶fªfm ±ff³ff dÀfWXf³fe ¦fmMX ÃfmÂf IYe WX̀Ü WX`SXf³f IYSX³fm ½ff»fe ¶ff°f WX` dIY ¹fb½fIY Jbý IYû ¦fû»fe ¸ffSX³fm IZY d»fE CNXf °fû ¸ffÔ ³fm CÀfm SXûIY³fm IYe IYûdVfVf IYeÜ ¸f¦fSX ¹fb½fIY ³fm ´fcSXm ´fdSX½ffSX IZY Àff¸f³fm WXe Jbý IYû ¦fû»fe ¸ffSX »feÜ Àfc¨f³ff IZY ¶ffý ´fWX¨Ôb fe ´fbd»fÀf ³fm Vf½f IYû ´fûÀMX¸ffMX¸Ê f IZY d»fE ·fmªf dý¹ffÜ EÀfE¨fAû ¦fªfmÔýi ´ff»f ÎÀfWX ³fm ¶f°ff¹ff dIY ¸fÈ°fIY IYe ´fWX¨ff³f Ad¸f°f ¹ffý½f IZY øY´f ¸fmÔ WXBb Ê WX̀, ªfû SXfIZYVf ¸ff¦fÊ ´fSX ´f}e ´fc³f¸f, ¸ffÔ IY»ff½f°fe AüSX 810 Àff»f IYe ¶fmMXe ½f ¶fmMXm IZY Àff±f SXWX°fm ±fmÜ Ad¸f°f ¸fc»føY´f Àfm A»fe¦fPXÞ IZY d³f½ffÀfe ±ffÜ ¦ffdªf¹ff¶ffý ¸fmÔ C³fIYe ýbIYf³fmÔ WX̀,Ô dªf³fÀfm dIYSXfE IZY øY´f ¸fmÔ WXû³fm ½ff»fe Af¹f Àfm ½fWX §fSX IYf J¨fÊ ¨f»ff°fm ±fmÜ d´f°ff IYe ¸fü°f IZY ¶ffý »ffBÀfmÔÀfe dSX½ff»½fSX ¸ffÔ IZY ³ff¸f WXû ¦fBÊ ±fe, »fmdIY³f BÀfm Ad¸f°f A´f³fm ´ffÀf SXJ°fm ±fmÜ

EÀfE¨fAû IZY ¸fb°ffd¶fIY ´fc³f¸f ¶f¨¨fûÔ ÀfÔ¦f ¦fb÷Y¦fif¸f dÀ±f°f A´f³fm ¸ff¹fIZY ¦fBÊ ±feÔÜ SXd½f½ffSX IYû »ffgIYOXfC³f IYe ¶ff°f Àfb³f Ad¸f°f ¦ffOÞXe Àfm C³WXÔm »fm³fm ¦fE ±fmÜ ´fdSX½ffSX Àfm WXBb Ê ¶ff°f¨fe°f ¸fmÔ ´f°ff ¨f»ff dIY ªff°fm AüSX Af°fm Àf¸f¹f Ad¸f°f IYfSX ¸fmÔ VfSXf¶f ´fe SXWXm ±fmÜ §fSX AfIYSX ·fe VfSXf¶f ´feÜ ´f}e ³fm VfSXf¶f ´fe³fm Àfm SXûIYf °fû IYWXfÀfb³fe WXû³fm »f¦feÜ ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff WX̀ dIY ´f}e, ¶f¨¨fûÔ ½f ¸ffÔ IZY Àff¸f³fm WXe °fOÞXIZY PXfBÊ ¶fªfm Ad¸f°f CNXm AüSX dSX½ffg»½fSX IY³f´fMXe ´fSX SXJ ¦fû»fe ¨f»ff ýeÜ ´ffÀf JOÞXe IY»ff½f°fe ³fm SXûIY³fm IYe IYûdVfVf IYe, »fmdIY³f BÀfÀfm ´fWX»fm WXe ¦fû»fe ¨f»f ¨fbIYe ±feÜ EÀfE¨fAû ³fm ¶f°ff¹ff dIY IYûBÊ dVfIYf¹f°f ³fWXeÔ d¸f»fe WX̀Ü ´fûÀMX¸ffMX¸Ê f IZY ¶ffý Vf½f À½fªf³fûÔ IYû ÀfüÔ´f dý¹ff WX̀Ü

³fBXÊX dQ»»fe, AfSXE³fE³fÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f d¨fdIY°ÀfIY EZÀfûdÀfEVf³f IZY A²¹fÃf U dQ»»fe ¶feþZ´fe ¸fZdOXIY»f ÀfZ»f IZY CX´ff²¹fÃf OXfg. OXe.Àfe ´fiþf´fd°f ³fZ EIY Q`d³fIY ¸fZÔ Af¹fb¿f ´fZd±f¹fû IZY dJ»ffRY ßfe Ad¸f°f U¸ffÊ õfSXf d»fJZ ¦fE »fZJ ´fSX Àf£°f IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ ¸ffÔ¦f IYe WX`XÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY E¸f¶fe¶feEÀf IZY Àf¸ff³f ´ffNXйfIiY¸f IYe 6 U¿fÊ ¸fZWX³f°f IYSX³fZ IZY CX´fSXfÔ°f dOX¦fie ´fif~ WXû°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ CXöY Q`d³fIY ÀfZ Ãf¸ff ¸ffÔ¦f³fZ U A´f³fe ¦f»f°fe Àfb²ffSX³fZ IYû dQ³ffÔIY 24 ¸ff¨fÊ °fIY IYf Àf¸f¹f dQ¹ff WX`X °f±ff IYWXf WX`X dIY A¦fSX BXÀf dQVff ¸fZÔ Q`d³fIY õXfSXf IYfSXÊX½ffBXÊX ³fWXeÔ IYe ªff°fe WX`X °fû ½fZ IYûMXÊX IYf ÀfWXfSXf »fZÔ¦fZÜ ßfe ´fiþf´fd°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIZY UIYe»fûÔ IYe MXe¸f °f`¹ffSXe WXû ¨fbIYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WXû¸¹fû´f`±fe IYe Af»fû¨f³ff IYSX³ff Àfe²fZ QZVf IZY ´fi²ff³f ÀfZUIY IYe

OXfg OXeÀfe ´fiþf´fd°f UdSXâ WXû¸¹fû´f`±fe d¨fdIY°ÀfIY CX´ff²¹fÃf d¨fdIY°Àff ´fiIYûâ dQ»»fe ¶feþZ´fe Af»fû¨f³ff IYSX³ff WX`Ü Af¹fb¿f ¸fÔÂff»f¹f IYe Af»fû¨f³ff IYSX³ff WX`Ü OXfg. ´fiþf´fd°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àf¶f þ¦fWX ÀfZ d³fSXfVf WXûIYSX AÀff²¹f SXû¦fe WXû¸¹fû´f`±fe IYf WXe ÀfWXfSXf »fZ°fZ WX`a ¢¹fûÔdIY WXû¸¹fû´f`±fe IYf B»ffþ

ÀfbSXdÃf°f U Àf¸´fc¯fÊ B»ffþ WX`Ü WXû¸¹fû´f`±fe IY¸f J¨fZÊ ¸fZÔ Àf¸´fc¯fÊ B»ffþ IYSX°fe WX`Ü ´fid°f U¿fÊ dQ»»fe IYe þZ»fûÔ ÀfdWX°f ÀfSXIYfSXe ÀfÔÀ±ffAûÔ ¸fZÔ ´fiVffÀf³f IZY IYWX³fZ ´fSX WXû¸¹fû´f`±fe d¨fdIY°Àff dVfdUSX »f¦ffE þf°fZ WX`aÜ IYûSXZ³ff Uf¹fSXÀf ¸fZÔ »fû¦fûa ³fZ AfÀfZÊd³fIY A»¶f¸f,þZd»Àf¹f¸f, IYBÊ QUfBÊ »fe dþÀfÀfZ SXû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff ¶fPÞXe U Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨f³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»feÜ WXû¸¹fû´f`±fe IYe VfdöY IYû ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe ¸ff³ff WX` Ü CX³WXûa³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fe¸ffSXe IZY VfbøY ¸fZÔ WXe WX¸f dQ»»fe IZY IYBÊ dWXÀÀfûa ¸fZÔ SXû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff ¶fPÞXf³fZ Uf»fe þf¦føYIY°ff U WXû¸¹fû´f`±fe Aü¿fd²f ¶ffÔMX ¨fbIZY ±fZÜ ßfe ´fiþf´fd°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fiZÀf IYüÔdÀf»f AfgRY BÔdOX¹ff, ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f, ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f, U Af¹fb¿f ¸fÔÂff»f¹f IYû ·fe Ad¸f°f U¸ffÊ IZY dJ»ffRY Àf£°f IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IYû »fZIYSXÜ Àfcd¨f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü

³fûEOXf : ¸ffÔ-¶fmMXm ¸fmÔ IYûSXû³ff ³fûEOXf ¸fmÔ IYBÊ IaY´fd³f¹ffÔ, R`Y¢MÑXe, ¶f`IÔ Y IYf¹ffÊ»f¹f Jb»fm ³fªfSX AfE ´ffgdªfdMX½f IYe WXbBÊ ´fbdá

³fûEOXf,AfSXE³fE³fÜ dªf»fm ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¸fSXeªfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff dý³f ´fid°fdý³f ¶fPXÞ°fe ªff SXWXe WX`Ü SXd½f½ffSX IYû ¦fimMXSX ³fûEOXf ½fmÀMX dÀ±f°f Àfm¢MXSX- 2 d³f½ffÀfe ¸ffÔ-¶fmMXm ¸fmÔ IYûSXû³ff ´ffgdªfdMX½f IYe ´fbdá WXû³fm Àfm À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f ¸fmÔ WXOÞXIaY´f ¸f¨f ¦f¹ffÜ BÀfe IZY Àff±f dªf»fm ¸fmÔ A¶f°fIY AfNX IYûSXû³ff IZY ¸fSXeªf Àff¸f³fm Af ¨fbIZY WX`ÔÜ ¸fSXeªfûÔ IYf ¦fimM XSX ³fûEOXf dÀ±f°f SXf ªfIYe¹f Af¹fbd½fÊÄff³f ÀfÔÀ±ff³f (dªf¸Àf) ¸fmÔ ¶f³fm AfBÀfû»fmVf³f ½ffOXÊ ¸fmÔ AfBÀfû»fmMX dIY¹ff ªff SXWXf WX`Ü ÀfeE¸fAû OXfg. A³fbSXf¦f ·ff¦fʽf IZY A³fbÀffSX 31 ½f¿feʹf ¹fb½fIY ¦f°f 15 ¸ff¨fÊ IYû OXm³f¸ffIÊY Àfm »füMXIYSX Af¹ff ±ffÜ ªff³fIYfSXe WXû ³fm ´fSX À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f ³fm 19 ¸ff¨fÊ IYû CÀfIYf Àf`Ô´f»f ªffÔ¨f IZY d»fE ·fmªf dý¹ff AüSX CÀfm WXû ¸f

é fSXÔMXfB³f ¸fmÔ SXJfÜ °fe³f dý³fûÔ IZY AÔ°fSXf»f ¸fmÔ C³fIYe 67 ½f¿feʹf ¸ffÔ IYe WXf»f°f d¶f¦fOX³fÞe VfbøY WXû ¦fBÊÜ BÀfIZY ¶ffý ¸fdWX»ff IYf ·fe Àf`Ô´f»f d»f¹ff ¦f¹ffÜ ¶f°ff¹ff dIY SXd½f½ffSX IYû ýû³fûÔ ¸ffÔ- ¶fmM Xm IYe dSX´fûMXÊ ´ffgdªfdMX½f AfBÊÜ Af³f³f-RYf³f³f ¸fmÔ ýû³fûÔ IYû ¦fimM XSX ³fûEOXf dÀ±f°f dªf¸Àf ¸fmÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff AüSX ´fdSX½ ffSX IZY ýÀf »fû¦fûÔ IYû ¦fü°f¸f¶fbð d½fV½fd½fôf»f¹f IZY AÔ¶fmOXIYSX WXf gÀMX» f ¸fmÔ ¶f³fm éfSXÔMXfB³f ½ffOXÊ ¸fmÔ ·f°feÊ IYSXf dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü ½fWXeÔ ´fedOÞX°f ¹fb½ fIY ³fûEOXf IYe EIY ¶fOÞXe IaY´f³fe ¸fmÔ IYf¸f IYSX°ff WX`Ü ÀfeE¸fAû ³fm ¶f°ff¹ff dIY C³fIYf Àf`Ô´f»f »fm d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü dSX´fûMXÊ IZY ³f°feªfm ¹fdý NXeIY ·fe Af°fm WX`Ô °fû ·fe 14 dý³fûÔ °fIY ´fdSX½ffSX IZY »fû¦f é fSXÔMXfB³f ¸fmÔ WXe SXWXmÔ¦fmÜ

³fûEOXf, AfSXE³fE³fÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf (IYûd½fOX-19) IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYû SXûIY³fm IZY d»fE ¹fc´fe-dý»»fe ýû³fûÔ WXe SXfª¹fûÔ ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX »ffgIYOXfC³f SXd½f½ffSX SXf°f ýÀf ¶fªfm Àfm WXe VfbøY WXû ¦f¹ff ±ff AüSX Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX °fIY ¶ffOXÊSX IYû Àfe»f IYSX³fm IYe ´fidIiY¹ff ´fcSXe IYSX »fe ¦fBÊÜ Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX 6 ¶fªfm Àfm BÀfIYf ´ff»f³f ·fe VfbøY IYSX dý¹ff ¦f¹ff, ¶ff½fªfcý BÀfIZY IaY´fd³f¹fûÔ, AfBÊMXe, AfBÊMXeBÊEÀf, R`Y¢MÑXe, ¶f`ÔIY, d³f¦f¸f Àf¸fm°f A³¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ-Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf ¦ffBOX »ffB³f IYf ´ff»f³f ³fWXeÔ dIY¹ff ªff SXWXf WX`Ü B³f¸fmÔ IYf¸f IYSX³fm ½ff»fm »fû¦f dý»»fe Àf¸fm°f A³¹f dªf»fûÔ Àfm AfE, »fmdIY³f ¶ffOXÊSX ´fSX RaYÀf IYSX ´fSXmVff³f WXbEÜ BÀf IYfSX¯f ¶ffgOXÊSX ´fSX ªff¸f »f¦f ¦f¹ffÜ Ad²fIYfÔVf IYû ´fbd»fÀf ³fm ½ff´fÀf »füMXf dý¹ff °fû »fmdIY³f ¶fe¸ffSXe, A³¹f Af½fV¹fIY Àfd½fÊÀf BÔOXÀMÑXe IZY »fû¦fûÔ IYû C³fIZY AfBÊ IYfOXÊ ¨fmIY IYSX³fm IZY ¶ffý ªff³fm dý¹ff ¦f¹ffÜ IY¸fû¶fmVf ¹fWX dÀ±fd°f ¹fc´fe Àf¸fm°f

´fcSXm E³fÀfeAfSX IYe SXWXeÜ Àf¶fÀfm Ad²fIY °ffªªfb¶f IYe ¶ff°f ¹fWX SXWXe dIY IZÔYýi ½f SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe AûSX Àfm VffÀf³ffýmVf °fû ªffSXe dIY¹ff, »fmdIY³f BÀfIYe À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX Àfc¨f³ff ýmSX SXf°f OXf»fe ¦fBÊÜ BÀf IYfSX¯f ³fûEOXf ¸fmÔ °f¸ff¸f Aüôûd¦fIY BIYfB¹ffÔ, IaY´fd³f¹ffÔ, AfBÊMXe, AfBÊMXeBÊEÀf, ¶f`ÔIY, d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f Jb»fmÜ ´feIY Af½fSX ¸fmÔ ¶ffOXÊSX, WXdSXýVfʳf, ÓfbÔOX´fbSXf, OXeE³fOXe Àfm¢MXSX-62, Àfm¢MXSX-8 IZY A»ff½ffÔ Àf·fe LXûMXm ¶fOÞXm ´fi½fmVf õfSX ´fSX »fû¦f ³fûEOXf ¸fmÔ ´fi½fmVf IYSX³fm IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ BÀf IYfSX¯f ¹fWXfÔ ªff¸f IYe dÀ±fd°f ¶f³f ¦fBÊ WX`Ü ¹fWXfÔ JOÞXm ´fbd»fÀf IY¸feÊ »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓff SXWXm WX`ÔÜ BÀfIYf

AÀfSX ·fe WXû°ff ³fWXeÔ dýJ SXWXfÜ »ffgIYOXfC³f IYe dÀ±fd°f ýmJIYSX »fû¦f A´f³fm §fSXûÔ IYû »füMX°fZ ³fªfSX AfEÜ »fû¦fûÔ ³fm d³fªfe ½ffWX³f dIYSXfE ´fSX d»fE WX`ÔÜ ½fWXeÔ MÑXm³f ½f ¶fÀf ¶fÔý WXû³fm IZY ¨f»f°fm »fû¦f A´f³fm d³fªfe ½ffWX³fûÔ Àfm §fSX ªff°fZ WbXE QZ£û ¦fEÜ EmÀfm ¸fmÔ ¶ffOXÊSX ´fSX ªff¸f IYe dÀ±fd°f ¶f³f SXWXe WX`Ü BÀfIYf Jfd¸f¹ffªff EmÀfm ½ffWX³f ¨ff»fIYûÔ IYû WXû SXWXf WX`, ªfû ªføYSXe ÀffªfûÀff¸ff³f »fmIYSX ýbIYf³fûÔ ´fSX Àf´»ffB IYSX³fm ´fWXbÔ¨f SXWXm WX`ÔÜ ªff¸f ¸fmÔ RaYÀfm IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fm ¶f°ff¹ff dIY C³fIZY AfgdRYÀfûÔ Àfm dIYÀfe °fSXWX IYe ¸fm»f ¹ff EÀfE¸fEÀf ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü EmÀfm ¸fmÔ ½fWX IaY´f³fe ªff SXWXm WX`a ªf¶fdIY ÀfSXIYfSX IZY

d³fýmÊVf WX`Ô dIY dÀfRÊY ªføYSXe ýbIYf³fmÔ ¹ff AfBÊMXe IYe Àfm½ffEÔ ým³fm ½ff»fe IaY´fd³f¹ffÔ Jû»fe ªffEÔ¦feÜ C²fSX, ´fi¶fÔ²fIYûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY SXd½f½ffSX ½f ªf³f°ff IYμ¹fcÊ WXû³fm IYe ½fªfWX Àfm ¸fm»f ½f EÀfE¸fEÀf ³fWXeÔ dý¹ff ªff ÀfIYfÜ ¶fWXSXf»f dÀ±fd°f Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE ÀfSXIYfSXûÔ IYe AûSX Àfm ´fi¹ffÀf dIYE ªff SXWXm WX`ÔÜ

Àff½fʪfd³fIY Àfc¨f³ff ¸f`Ô, SXf¹f dÀfÔWX ´fbÂf ÀU. ßfe ¶f¨f³f dÀfÔWX d³fUfÀfe 211 Àfe ¶»ffgIY, ¦f»fe ³f. 12, CXØfSXfJÔOX E³¢»fZU, ¶fbSXfSXe, dÀfdU»f »ffB³Àf, dQ»»fe 110084, A´f³fZ ´fbÂf ·fb´fZVf dÀfÔWX AüSX A´f³fe ´fbÂf¶f²fb ßfe¸f°fe ¦fe°ff SXfU°f IYû CX³fIZY ½¹fUWXfSX IZY IYfSX¯f A´f³fe Àf·fe ¨f»f EUÔ A¨f»f ÀfÔ´fdØf¹fûÔ ÀfZ ¶fZQJ»f IYSX°ff WXch, ·fdUÀ¹f ¸fZÔ ¸fZSXf AüSX ¸fZSXe ´f}e IYf B³f Qû³fûÔ ÀfZ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf IYûBÊ Àf¸¶f³²f ³fWXeÔ WXû¦ff nnnn


´f. CXØfSX ´fiQZVf

SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIYÊ

ÀfadÃf~ Àf¸ff¨ffSX ÀMXZVf³f ´fSX þfSXe WX` ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ±f¸fÊ»f ÀIiYed³fÔ¦f

ÀfWXfSX³f´fbSX,AfSXE³fE³fÜ SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ´fSX Àfû¸fUfSX IYû ·fe ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ±f¸fÊ»f ÀIiYed³fÔ¦f IYe ¦f¹feÜ UWXeÔ SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ´fSX IYûBÊ BÊ-dSX¢Vff ¹ff MX`¸´fûÔ ³fWXeÔ d¸f»f ´ff³fZ IZY IYfSX¯f »fû¦fûÔ IYû ´f`Q»f WXe A´f³fZ §fSXûÔ IYû þf³fZ IZY d»fE ¸fþ¶fcSX WXû³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü WXf»ffÔdIY ¶fÀf AüSX SXZ»f ÀfZUfEÔ ¶fÔQ WX`Ü dþÀfIZY IYfSX¯f SXZ»fUZ ÀMXZVf³f AüSX ¶fÀf AçûÔ ´fSX Àf³³ffMXf ´fÀfSXf WX`, »fZdIY³f IbYL MÑZ³fZÔ EZÀfe WX` þû ´fWX»fZ ÀfZ ¨f»fIYSX A¶f A´f³fZ ¦f³°f½¹fûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨f SXWXe WX`Ü EZÀfe WXe MÑZ³fûÔ ÀfZ IbYL ¹ffÂfe ÀfWXfSX³f´fbSX ·fe ´fWXbÔ¨f SXWXZ WX`Ü dþ³WXZ ±f¸fÊ»f ÀIiYed³fÔ¦f IYSX³fZ IZY ¶ffQ WXe ÀMXZVf³f ÀfZ ¶ffWXSX d³fIYf»ff þf SXWXf WX`Ü CX²fSX, »ffgIY OXfCX³f IZY ¨f»f°fZ Àf·fe °fSXWX IYe ´fdSXUWX³f ÀfZUfEÔ ¶fÔQ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¶ffWXSX ÀfZ Af SXWXZ »fû¦fûÔ IYû ´f`Q»f WXe A´f³fZ §fSXûÔ °fIY þf³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ÀMXZVf³f ´fSX dSX¢Vff ¹ff MX`¸´fûÔ °fIY ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXZ WX`Ü

IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû »fZIYSX ´fiVffÀf³f SXWXf Àf°fIYÊ

Àf¸·f»f,AfSXE³fE³fÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¨f»f°fZ VfWXSX ¸fZÔ ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe Àf°fIYÊ°ff ¶fSX°f SXWXZ WX`ÔÜ dþÀfÀfZ VfWXSX U A³¹f ¸ff¦fûÊÔ IYf ·fi¸f¯fIZY QüSXf³f ³f¦fSX IZY ¨fÔQüÀfe ¨f`SXfWXZÔ ´fSX EAfSXMXeAûÔ U EÀfOXeE¸f ³fZ VffQe IYe ¶fÀf IYû øYIYUf d»f¹ff ¹fWX ¶fÀf VfWXSX IZY WXfd°f¸f ÀfSXf¹f ÀfZ ³fSXü»fe IYû ¶fSXf°f »fZIYSX þf SXWXe ±fe °fû EÀfOXeE¸f ³fZ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ IYû ¶fÀf SXûIY³fZ IYû IYWXfÜ °f·fe ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ ³fZ ¶fÀf IYû øYIYUf d»f¹ffÜ ¶fÀf ¸fZÔ Ad²fIY »fû¦f WXû³fZ ´fSX ¶fÀf ÀfÔ¨ff»fIY IYû RYMXIYfSX »f¦ffBÊÜ ¶fSXf°f IYe ¶fÀf IYû AfSXMXeAû A¸fSXeVf IbY¸ffSX AüSX EÀfOXeE¸f SXfþZVf IbY¸ffSX ³fZ Uf´fÀf IYSXf QeÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¨f»f°fZ ÀfSXIYfSX ³fZ d´fL»fZ SXdUUfSX IYû þ³f°ff IYμ¹fcÊ »f¦ff dQ¹ff ±ffÜ dþÀfÀfZ Àfû¸fUfSX IYû ÀfÔ·f»f VfWXSX IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX »fû¦fû IYf Af³ff þf³ff ·ffSXe °ffQfQ ¸fZÔ WXû³fZ »f¦ffÜ dþÀfÀfZ ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IYû VfWXSX ¸fZÔ ·feOÞX Ad²fIY dQJfBÊ QZ³fZ »f¦fe °fû ´fbd»fÀf ³fZ BÊ dSX¢VffAûÔ AüSX AfgMXû IYû ¨f»f³fZ ´fSX ´ffUÔQe »f¦ff QeÜ dþÀfÀfZ BÊ dSX¢VfAûÔ ¨ff»fIYûÔ ³fZ Af³f³f RYf³f³f ¸fZÔ dSX¢VffAûÔ IYû ´fbd»fÀf ÀfZ ¶f¨ffIYSX QcÀfSXZ SXfÀ°fûÔ ÀfZ A´f³fZ §fSXûÔ IYû »fZIYSX þf³fZ »f¦fZÜ þ¶fdIY ¨fü²fSXe ÀfSXf¹f ´fbd»fÀf ¨füIYe ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ EIY Qþʳf ÀfZ Ad²fIY dSX¢VffAûÔ IYû SXûIY d»f¹ffÜ ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY dQVff d³fQZÊVf ´fSX ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ ³fZ VfWXSX ¸fZÔ dSX¢VffAûÔ IYû ¨f»f³ff ¶fÔQ IYSX dQ¹ffÜ BÀfe IZY Àff±f ´fdSXUWX³f dU·ff¦f IZY d³fQZÊVf ´fSX VfWXSX ¸fZÔ EAfSXMXeAû A¸fSXeVf IbY¸ffSX ³fZ ´fifBXUZMX ¶fÀfZÔ U BÊ dSX¢VffAûÔ 25 ¸ff¨fÊ °fIY ¶fÔQ IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff WX`Ü

IYûSXû³ff IZY ¨f»f°fZ CXÀfZÊ UfdSXÀf ´ffIY À±fd¦f°f

Àf¸·f»f,AfSXE³fE³fÜ WXfþe Àf¹¹fQ UfdSXÀf A»fe VffWX ÀfSXIYfSX Af»f¸f ´f³ffWX IYf ¨ffSX SXûþf CXÀfÊ ¸fb¶ffSXIY dQ³ffÔIY 23 ¸ff¨fÊ 2020 ÀfZ 26 ¸ff¨fÊ 2020 °fIY ³f¦fSX IZY IYûMX ´fcUeÊ OXfIY Jf³ff dÀ±f°f AÔþb¸f³f ´fSX dU¦f°f U¿fûÊÔ IYe ·ffÔd°f BÀf U¿fÊ ·fe ¸f³ff¹ff þf³ff ´fiÀ°ffdU°f ±ffÜ dþÀfIYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYe UþWX ÀfZ dRY»fWXf»f À±fd¦f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü AÔþb¸f³fUfSXdÀf¹ff OXfIY Jf³ff IYûMX ´fcUeÊ IZY A²¹fÃf UIYe»f AWX¸fQ Jf³f UfSXÀfe EOXUûIZYMX ³fZ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY QZVf ´fiQZVf ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYe UþWX ÀfZ þ³f°ff IZY dWX°f ¸fZÔ VffÀf³f ´fiVffÀf³f IYf ÀfWX¹fû¦f IYSX°fZ WXbE AÔþb¸f³f ³fZ CXÀfÊ IZY À±f¦f³f IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü Àf·fe IYf¹fÊIiY¸f À±fd¦f°f IYSX dQE ¦fE WX`Ü

MÑÀMX ³fZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû »fZIYSX dIY¹ff þf¦føYIY

Àf¸·f»f,AfSXE³fE³fÜ Àfd¨f³f ÀfZ¢Àf`³ff ¨fZdSXMXZdU»f MÑÀMX IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû VfWXSX IYe ¦f»fe ¦f»fe ¸fZÔ E¸¶fb»fZÔÀf IZY õfSXf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYSX SXWXZ WX`ÔÜE¸¶fb»fZÔÀf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ MÑÀMX IZY ÀfQÀ¹fûÔ IZY õfSXf »fû¦fûÔ ÀfZ A³fbSXû²f dIY¹ff dIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE ´fi°¹fZIY ½¹fdöY IYû EIY ¸feMXSX IYe QcSXe AüSX A´f³fZ §fSX ¸fZÔ WXe Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f d¶f°ff³ff ¨ffdWXEÜ »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ ¨fWXZSXZ IYû PXIY IYSX SXJ³ff ¨fdWXEÜ A´f³fZ WXf±fûÔ IYû Àff¶fb³f U ´ff³fe ÀfZ ¶feÀf ÀfZIYOXÔ °fIY ×»f¦ff°ffSX ²fû°fZ SXWX³fZ ¨ffdWXEÜ EIY WXe À±ff³f ´fSX ·feOX EIYÂf ³fZ WXû³fZ QZÜ »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ ¸fbÔWX ´fSX IY´fOÞXf U ¸ffÀIY ÀfZ WXe »f¦ffIYSX SXWX³ff ¨ffdWXEÜ

IYûSXû³ff: dVf¹ff U¢RY ¶fûOXÊ ³fZ ¶fPÞXf¹ff ¸fQQ IYf WXf±f

»fJ³fDY,EþZÀÔ feÜ IYûSXû³ff ÀfÔIYi ¸f¯f IZY ¶fPÞX°fZ ´fi·ffU ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»f¹fZ »fJ³fDY Àf¸fZ°f 16 dþ»fûÔ IYû »ffIYOXfCX³f IYSX³fZ IZY CXØfSX ´fiQVZ f ÀfSXIYfSX IZY R`YÀf»fZ IZY ¶ffQ ¹fc´fe dVf¹ff ÀfZMÔ »Ñ f U¢RY ¶fûOXÊ ³fZ ¦fSXe¶f AüSX ¸fþ»fc¸fûÔ IYe ¸fQQ IZY d»f¹fZ A´f³ff WXf±f ¶fPÞXf¹ff WX̀Ü ¶fûOXÊ IZY A²¹fÃf UÀfe¸f dSXþUe ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ¹fWXfÔ þfSXe ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf dIY IYûSXû³ff IZY ´fiÀffSX IYû IY¸f IYSX³fZ IZY ¨f»f°fZ ÀfSXIYfSX IYû »fJ³fDY AüSX IbYL A³¹f VfWXSXûÔ IYû »ffIYOXfCX³f IYSX³ff ´fOÞXf WX` dþÀfÀfZ SXûþ IY¸ff³fZ Jf³fZ Uf»fZ IYBÊ ´fdSXUfSXûÔ IYe SXûþe SXûMXe ´fSX ÀfÔIYMX Af³f ´fOÞXf WXÜ`

nnnn

³fBXÊX dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSXX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

´fcSXZ ÀfWXfSX³f´fbSX ¸fWXf³f¦fSX IYû dIY¹ff Àf`³fZMXfBXªOX

n X¸fZ¹fSX U ³f¦fSXf¹fböY ³fZ d»f¹ff ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ffAûÔ IYf þf¹fþf n XSXûªff³ff UfOXûË ¸fZÔ RYfgd¦fÔ¦f U IYeMX³ffVfIYûÔ IYf dLOÞXIYfU ·fe þfSXe ÀfWXfSX³f´fbSX,AfSXE³fE³fÜ ÀfWXfSX³f´fbSX »ffgIY OXfCX³f IZY ¶fe¨f Àfû¸fUfSX IYû ·fe ³f¦fSX d³f¦f¸f ³fZ ¹fbð À°fSX ´fSX ÀfRYfBÊ IZY A»ffUf ´fcSXZ VfWXSX IYû Àf`³fZMXfBÊþ IYSX³fZ IYf Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ ¸fZ¹fSX ÀfÔþeU Ufd»f¹ff ³fZ þWXfÔ d³f¦f¸f IZY ¦f`SXfþ ´fSX ´fWXbÔ¨f IYSX ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ffAûÔ AüSX ÀfÔÀff²f³fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe »fe UWXeÔ ³f¦fSXf¹fböY Äff³fZ³Qi dÀfÔWX ³fZ VfWXSX IZY dUd·f³³f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ §fc¸f-§fc¸fIYSX ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff IYf þf¹fþf d»f¹ff AüSX ÀfRYfBÊ ³ff¹fIYûÔ U ÀfRYfBÊ IYd¸fʹfûÔ IYû AfUV¹fIY dQVff d³fQZÊVf dQEÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf ¸fWXf³f¦fSX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ¹fbð À°fSX ´fSX ÀfRYfBÊ U RYfgd¦fÔ¦f IZY A»ffUf Afþ ¸fWXf³f¦fSX IYû Àf`³fZMXfBÊþ IYSX³fZ IZY d»fE °fe³f ¦ffdOÞX¹ffÔ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°ffSXe ¦f¹feÜ ³f¦fSX ÀUfÀ±f¹f Ad²fIYfSXe OXfg.E IZY dÂf´ffNXe U ¸fb£¹f ÀfRYfBÊ d³fSXeÃfIY Ad¸f°f °fû¸fSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ B³f ¦ffdOÞX¹fûÔ õfSXf ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ÀfûdOX¹f¸f WXfB´fû¢»fûSXfBMX IYf dLOÞXIYfU dIY¹ff ¦f¹ff °ffdIY ÀfOÞXIYûÔ IZY A»ffUf Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY Uf¹fSXÀf IYf Jf°¸ff dIY¹ff þf ÀfIZYÜ OXfg. dÂf´ffNXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °fe³fûÔ ¦ffdOÞX¹ff ´fcSXZ dQ³f ¸fWXf³f¦fSX ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX dLOÞXIYfU IYSXZÔ¦feÜ WX¸ffSXf CXïZV¹f dIYÀfe EIY ¦f»fe ¹ff ÀfOÞXIY IYû ³fWXeÔ ¶fd»IY ´fcSXZ ¸fWXf³f¦fSX IYû Àf`³fZMXfBÊþ IYSX³ff WX`Ü CX²fSX RYfgd¦fÔ¦f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f SXdUUfSX IYe

Vff¸f ÀfZ WXSX SXûþ ¸fWXf³f¦fSX IZY LWX UfOXûÊ ¸fZÔ RYfgd¦fÔ¦f VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ SXdUUfSX IYû UfOXÊ 7, 8, 9, 10, 11 U 12 ¸fZÔ RYfgd¦fÔ¦f IYe ¦f¹feÜ A·fe ¹fWX Ad·f¹ff³f »f¦ff°ffSX þfSXe SXWXZ¦ffÜ CX²fSX A´f³fe þf³f IYe ´fSXUfWX ³f IYSX°fZ WXbE ÀfWXfSX³f´fbSX »ffgIY OXfCX³f IZY ¶fe¨f Àfû¸fUfSX IYû ·fe d³f¦f¸f IZY IYSXe¶f Qû WXþfSX ÀfRYfBÊ IYd¸fʹfûÔ ³fZ ¸fWXf³f¦fSX ¸fZÔ ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f

´fi·fb þe IYe SXÀfûBÊ ¸fZÔ ´fSXûÀff ¦fSXe¶fûÔ IYû ·fûþ³f

ÀfWXfSX³f´fbS,AfSXE³fE³fXÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYe SXûIY±ff¸f IYû »fZIYSX ÀfWXfSX³f´fbSX ¸fZÔ dIY¹fZ ¦f¹fZ »ffgIY OXfCX³f IZY QüSXf³f »fûIY IY»¹ff¯fÀf Àfd¸fd°f IYe AûSX ÀfZ ´fi·fb þe IYe SXÀfûBÊ ¸fZÔ d³f:Vfb»IY ¨ff¹f ³ffVf°ff EUÔ ·fûþ³f ´fSXûÀff ¦f¹ffÜ ´fi·fb þe IYe SXÀfûBÊ IZY ÀfÔ¨ff»fIY EUÔ »fûIY IY»¹ff¯f Àfd¸fd°f IZY Àfd¨fU ‘Vfe°f»f MX¯OX³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IZY³Qi EUÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ õfSXf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYe SXûIY±ff¸f IYû »fZIYSX QZVf·fSX ¸fZÔ EWXd°f¹ff°f³f þ³f°ff IYμ¹fcÊ »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe IiY¸f ¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf IZY þ³f´fQ ÀfWXfSX³f´fbSX Àf¸fZ°f 16 dþ»fûÔ ¸fZÔ »ffgIY OXfCX³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` þû 25 ¸ff¨fÊ °fIY

dIYVfûSXe IYe ¶f»ff°IYfSX IZY ¶ffQ WX°¹ff

WX¸feSX´fbSX,EþZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ WX¸feSX´fbSX IZY d¨fIYfÀfe ÃfZÂf ¸fZÔ SXdUUfSX IYû QdSXQûÔ ³fZ EIY dIYVfûSXe IZY Àff±f ¶f»ff°IYfSX IYSX³fZ IZY ¶ffQ WX±füOÞXf ¸ffSXIYSX CXÀfIYe WX°¹ff IYSX QeÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ÃfZÂf IZY BÀ»ff¸f´fbSX ¦ffÔU ¸fZÔ IbYL QdSXÔQûÔ ³fZ §fSX ¸fZÔ §fbÀfIYSX 12 U¿feʹf dIYVfûSXe IZY Àff±f ¶f»ff°IYfSX dIY¹ff AüSX CXÀf³fZ d¨f»»ff³fZ ´fSX CXÀfIZY dÀfSX ´fSX WX±füOÞXf ¸ffSXIYSX WX°¹ff IYSX QeÜ

þfSXe SXWXZ¦ffÜ CX³WXû³fÔZ IYWXf dIY BÀf QüSXf³f ´fi·fb þe IYe SXÀfûBÊ ¸fZÔ ¦fSXe¶f EUÔ ¶fZÀfWXfSXf »fû¦fûÔ IZY d»fE ·fûþ³f IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦f¹fe WX`Ü Afþ ·fe ´fi·fb þe IYe SXÀfûBÊ ¸fZÔ SXZ»fUZ EUÔ SXûOXUZþ ¶fÀf ÀMX`¯OX ´fSX RÔYÀfZ ¹ffdÂf¹fûÔ Àf¸fZ°f A³¹f ¦fSXe¶f ¶fZÀfWXfSXf »fû¦fûÔ IYû ·fûþ³f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ´fi·fb þe IYe SXÀfûBÊ IZY ÀfÔ¨ff»fIY ¸f¯OX»f IZY ÀfQÀ¹f ¸füþcQ SXWXZÜ

¨f»ff¹ff AüSX dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYeMXf¯fb³ffVfIY U EÔMXe »ffUfÊ SXÀff¹f³fûÔ IYf dLOÞXIYfU dIY¹ffÜ ³f¦fSXf¹fböY Äff³fZÔ³Qi dÀfÔWX ³fZ VfWXSX IZY dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ·fi¸f¯f IYSX ÀU¹fÔ ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff IYf þf¹fþf d»f¹ff AüSX ÀfRYfBÊ ³ff¹fIYûÔ U ÀfRYfBÊ IYd¸fʹfûÔ IYû AfUV¹fIY dQVff d³fQZÊVf QZ³fZ IZY A»ffUf ÀfRYfBÊ IYd¸fʹfûÔ IYe WXüÀf»ff ARYþfBÊ IYeÜ ³f¦fSXf¹fböY ³fZ

»fJ³fDY IZY §fÔMXf§fSX ¸fZÔ ²fSX³ff ´fiQVfʳf J°¸f

»fJ³fDY,EþZÔÀfeÜ ³ff¦fdSXIY°ff ÀfÔVfû²f³f IYf³fc³f (ÀfeEE) AüSX SXf¿MÑXe¹f ³ff¦fdSXIY°ff SXdþÀMXSX (E³fAfSXÀfe) IZY dUSXû²f ¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf IYe SXfþ²ff³fe »fJ³fDY IZY §fÔMXf§fSX ¸fZÔ d´fL»fZ Qû ¸fWXe³fZ ÀfZ þfSXe ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¶fPÞX°fZ J°fSXZ IZY ¸fïZ³fþSX Àfû¸fUfSX IYû À±fd¦f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜAfd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fbd»fÀf IYd¸fV³fSX Àfbþe°f IbY¸ffSX IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ Af»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf Q»f SXdUUfSX ÀfZ WXe AfÔQû»f³fIYfSXe ¸fdWX»ffAûÔ IYû Àf¸fÓff³fZ ¸fZÔ »f¦ff ±ff dþÀfIYf AÀfSX Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX LWX ¶fþZ dQJf¹fe dQ¹ff þ¶f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYf IYf¹fÊIiY¸f IYûSXû³ff IZY J°fSXZ IZY MX»f³fZ °fIY À±fd¦f°f IYSX³fZ IYe WXf¸fe ·fSXeÜ

dSXd°fIY d°f½ffSXe ³fBXÊX dQ»»fe/ A¸ff³fe¦faªf, AfSXE³fE³fÜ £faOXfÀff ±ff³ff ÃûÂf IZY A¸fSX¦faªf ¶ffªffSX IZY ¸fc»f d³f½ffÀfe ÀfaQe´f d°f½ffSXe 25 ½f¿feʹf ½¹fÀf½fÀff¹fe ÀfadQ¦²f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ 19 ¸ff¨fÊ ÀfZ »ff´f°ff WX`XÜ ´fbd»fÀf ³fZ ´fdSXªf³fûÔ IZY IYW³fZ ´fSX ¦fb¸fVfbQ¦fe IYe dSX´fûMXÊX QªfÊ IYSX LXf³f¶fe³f IYSX³fe Vfb÷Y IYSX Qe WX`XÜ ÀfaQe´f d°f½ffSXe IZY ¸ff¸ff ªf³ffÊQ³f ´ffaOZX¹f ³fZ ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f ÀfZ ¶f°ff¹ff dIY 19 ¸ff¨fÊ IYû CX³fIYf ·ffaªff ÀfaQe´f ¶f`ÔIY £ff°fZ IZY IbYLX IYf¸f ÀfZ RY`ªff¶ffQ ¦f¹ff ±ffÜ 19 ¸ff¨fÊ IYû QZSX Vff¸f ÀfaQe´f ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX A´f³fZ §fSX RYû³f IYSX ¶f°ff¹ff dIY ½fWX dIYÀfe IYf¸f ÀfZ »f£f³fDY ªff SXWf WX`X IY»f ½ff´fÀf AfE¦ff (¹ff³fe 20 ¸ff¨fÊ IYû)Ü BX°f³fe ¶ff°f WXû³fZ IZY IbYLX QZSX ¶ffQ ÀfZ WXe ÀfaQe´f IYf RYû³f dÀ½f¨f AfgRY ¶f°ff³fZ »f¦ffÜ 20 ¸ff¨fÊ IYû ·fe CXÀfIYf RYû³f dÀ½f¨f AfgRY WXe ¶f°ff SXWXf ±ffÜ QcÀfSmX dQ³f RYû³f ´fidIiY¹ff dÀ½f¨f AfgRY IZY ¶ffQ A³fWXû³fe IYe AfVfaIYf ´fSX £fûªf¶fe³f Vfb÷Y IYe ¦fBXÊXÜ IYûBXÊX ·fe ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ´fSX ´fdSX½ffSX ½ff»fûÔ ³fZ ´fbd»fÀf

»ffgIY OXfCX³f IYe AUd²f ¸fZÔ ¹fWX d³f¹f¸f SXWXZÔ¦fZ þfSXe : dþ»ffd²fIYfSXe ÀfWXfSX³f´fbSX,AfSXE³fE³fÜ þ³f´fQ ÀfWXfSX³f´fbSX ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYû SXûIY³fZ IYe údá ÀfZ þ³f´fQ ¸fZÔ Q¯OX ´fidIiY¹ff ÀfÔdWX°ff IYe ²ffSXf-144 ¸fZ ´fiQØf VfdöY¹fûÔ IYf ´fi¹fû¦f IYSX°fZ WXbE AdJ»fZVf dÀfÔWX, dþ»ff ¸fdþÀMÑZMX ÀfWXfSX³f´fbSX ³fZ ÀfÔ´fc¯fÊ þ³f´fQ ÀfWXfSX³f´fbSX ¸fZÔ °f°IYf»f ´fi·ffU ÀfZ dQ³ffÔIY 25 ¸ff¨fÊ 2020 IYe ¸f²¹f 12 ¶fþZ °fIY MXûMX»f »ffgIYOXfCX³f §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, MXûMX»f »ffgIYOXfCX³f ¸fZ dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IYû A´f³fZ §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ WXû¦feÜ dþ»fZ IYe Àf·fe Àfe¸ffEÔ Àfe»f IYSX ¦fBÊ WX`, IYûBÊ ·fe ½¹fdöY dIYÀfe ·fe ¸ff²¹f¸f ÀfOÞXIY EUÔ SXZ»f ÀfZ dþ»fZ IYe Àfe¸ff ¸fZÔ ³ff ´fiUZVf IYSX ÀfIZY¦ff AüSX ³ff WXe dþ»fZ ÀfZ ¶ffWXSX þf ÀfIZY¦ffÜ þ³f´fQ IZY Àf¸fÀ°f VffÀfIYe¹f,

AðÊ VffÀfIYe¹f IYf¹ffÊ»f¹f ¶fÔQ SXWXZÔ¦fZ IZYU»f A°¹ffUV¹fIY ÀfZUf Uf»fZ dU·ff¦f I`YÀfZ SXfþÀU, ÀUfÀ±¹f, ´fbd»fÀf dUôb°f, QcSXÀfÔ¨ffSX, ³f¦fSX d³f¦f¸f, ³f¦fSX ´ffd»fIYf, ´fÔ¨ff¹f°f AfdQ AfUV¹fIY°ff A³fbÀffSX Jb»fZÔ¦fZ, ¸fZdOXIY»f QbIYf³f AüSX AÀ´f°ff»f, Àf¶þe, dIYSXf³ff QbIYf³f, Qc²f IYe QbIYf³f, ´fZMÑû»f ´fÔ´f, ¦f`Àf EþZÔÀfe U CX³fIZY ¦fûQf¸f IYû LûOÞXIYSX VfZ¿f Àf¸fÀ°f ½¹fUÀffd¹fIY ´fid°fâf³f ¶fÔQ dIYE þf°fZ WX`ÔÜ dUQZVfûÔ ÀfZ EUÔ A³¹f SXfª¹fûÔ, VfWXSXûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fZ ½¹fdöY¹fûÔ IYf ¹fWX Qfd¹f°U WXû¦ff dIY UZ ÀUÔ¹f IYû A´f³fZ §fSX ¸fZÔ WXe ¢½ffSXÔMXfB³f IYSXZÔ EUÔ BÀfIYe Àfc¨f³ff A´f³fZ d³fIYMXU°feÊ AÀ´f°ff»f IZY d¨fdIY°Àffd²fIYfdSX¹fûÔ IYû EUÔ Jf³fZ IYû QcSX·ff¿f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ þ³f´fQ ¸fZÔ

Af°fZ WXe QZ³ff Àfbd³fd›°f IYSXZÔ¦fZÜ þ³f´fQ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe SXfþIYe¹f, d³fþe, ´fd¶»fIY, MX`¸´fû, BÊ-dSX¢Vff B°¹ffdQ Àf¸fÀ°f ´fiIYfSX IZY UfWX³fûÔ IYf AfUf¦f¸f³f ´fc¯fÊ°f: ´fid°f¶fÔd²f°f SXWXZ¦ff ´fSXÔ°fb B¸fSXþZÔÀfe OXйfcMXe Uf»fZ VffÀfIYe¹f IY¸fʨffSXe IZYU»f OXйfcMXe IZY ´fi¹fûþ³f ÀfZ MXûMX»f »ffgIYOXfCX³f ´fid°f¶fÔ²f ÀfZ ¸fböY SXWXZÔ¦fZ, »fZdIY³f CXöY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû A´f³fZ Àff±f AfBÊIYfOXÊ SXJ³ff Ad³fUf¹fÊ WXû¦ffÜ §fSX-§fSX þfIYSX Qc²f ¶ffÔMX³fZ Uf»fZ Qc²f dUIiYZ°ff EUÔ ³¹fcþ ´fZ´fSX WXûIYSX ´fif°f: 6:30 ¶fþZ ÀfZ 9:30 ¶fþZ °fIY MXûMX»f »ffgIYOXfCX³f ÀfZ ¸fböY SXWXZÔ¦fZÜ A¦fSX dIYÀfe ½¹fdöY IYû §fSX ÀfZ ¹ff dþ»fZ ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f³ff ¹ff dþ»fZ IZY ¶ffWXSX ÀfZ dþ»fZ ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX³ff AfUV¹fIY WXû °fû ÀfÔ¶fÔd²f°f ±ff³ff ÃfZÂf

ÀfWXfSX³f´fbSX,AfSXE³fE³fÜ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY dþ»ff²¹fÃf ¨f`.øYQiÀf`³f ³fZ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE Àf·fe ½¹fdöY »ffgIY OXfCX³f IYf ´fcSXe °fSXWX ´ff»f³f IYSXZÔÜCX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf·fe IYf¹fÊIY°ffÊ Àf¸ffþUfQe dÀfðfÔ°fûÔ IZY ´fi¯fZ°ff SXf¸f¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff IYû A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ SXWXIYSX WXe ßfðfÀfb¸f³f Ad´fÊ°f IYSXZÔÜ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY dþ»ff²¹fÃf ¨f`.øYQiÀf`³f ³fZ ¹fWXfÔ þfSXe EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ

IYWXf dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû »f¦f·f¦f EIY Àf~fWX dUQZVfûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fe Àf·fe

»ffgIY OXfCX³f ¸fZÔ þWXfÔ ¶ffþfSX ¶fÔQ WX` AüSX WXSX °fSXRY Àf³³ffMXf Lf¹ff WX`Ü UWXeÔ Àfû¸fUfSX IYû IbYL IYf»fûd³f¹fûÔ °f±ff ´fbSXf³fZ VfWXSX IZY A³fZIY ¦f»fe ¸fûWX»»fûÔ ¸fZÔ IbYL SXûþf³ff IYe °fSXWX §fSXûÔ ÀfZ ¶ffWXSX ¨fWX»f IYQ¸fe IYSX°fZ dQJZ °fû IYWXeÔ ¨ffSX ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fÔZ B¢™f ±fZÜ þ¶fdIY ¨ffSX ÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ IZY B¢™f WXû³fZ ´fSX ³f IZYU»f SXûIY WX`, ¶fd»IY »ffgIY OXfCX³f

IZY ¨f»f°fZ »fû¦f d¶f³ff dIYÀfe þøYSXe IYfSX¯f IZY §fSX ÀfZ ¶ffWXSX ·fe ³fWXeÔ d³fIY»f ÀfIY°fZ WX`Ü ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IYf ª¹ffQf ²¹ff³f ‘VfWXSX IZY ´fi¸fbJ ¶ffþfSXûÔ AüSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX WXe IZYÔdQi°f WX`Ü ¦f»fe ¸füWX»»fûÔ AüSX IYf»fûd³f¹fûÔ °fIY ´fbd»fÀf ³fWXe þf SXWXe WX`Ü BÀfe IYf RYf¹fQf ´fdSXdÀ±fd°f ÀfZ ¶fZ´fSXUfWX »fû¦f CXNXf SXWXZ WX`, dþ³WXZÔ SXûIY³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

μ»ffBMXÐÀf IYû SXï IYSX³ff ¨ffdWXE ±ff ¢¹fûÔdIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf dUQZVfûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYe UþWX ÀfZ WXe QZVf ¸fZÔ R`Y»ff WX`Ü BÀfd»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû Àf¸f¹f SXWX°fZ Àf¸fbd¨f°f ½¹fUÀ±ff IYSX³fe ¨ffdWXEÜCX³WXûÔ³fZ þ³f°ff ÀfZ A´fe»f WX` dIY UWX A´f³fZ ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f Àfþ¦f SXWXIYSX A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ WXe SXWXZ °f±ff ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f õfSXf þfSXe EOXUfBþSXe IYf ²¹ff³f SXJZÔÜ

¨f`.øYQiÀf`³f ³fZ IYWXf dIY Afþ Àf¸ffþUfQe dÀfðfÔ°fûÔ IZY ´fi¯fZ°ff U ÀUf²fe³f°ff »fûdWX¹ff IYe þ¹fÔ°fe WX` ´fSXÔ°fb »ffgIYOXfCX³f IZY ¨f»f°fZ Àf´ff IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜCX³WXûÔ³fZ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ¸fZÔ A´f³fZ §fSXûÔ SXWXIYSX WXe ßfðfÀfb¸f³f Ad´fÊ°f IYSX³fZ IYf Af”f³f dIY¹ffÜÀff±f WXe CX³WXûÔ³fZ VfWXeQ E Afþ¸f ·f¦f°f dÀfÔWX,ÀfbJQZU U SXfþ¦fbøY IYû ·fe ßfðfÀfb¸f³f Ad´fÊ°f dIYEÜ

ýmVf ¸fmÔ IYûSXû³ff IYû »fmIYSX ½¹ff~ AÀf¸fÔªfÀf IYe dÀ±fd°f IYû ÀfSXIYfSX IYSXmÔ À´fá:AdJ»fmVf »fJ³fDY,EªfZÀÔ feÜ Àf¸ffªf½ffýe ´ffMXeÊ (Àf´ff) A²¹fÃf AdJ»fmVf ¹ffý½f IZY IYWXf WX` dIY ýmVf ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYû »fmIYSX ¶f³fe AÀf¸fÔªfÀf IYe dÀ±fd°f IYû ýcSX IYSX³fm IZY d»f¹fm ÀfSXIYfSX IYû À´fáeIYSX¯f ým³ff ¨ffdWXEÜAdJ»fmVf ³fm Àfû¸f½ffSX IYfm MÐX½feMXIYSX IYWXf dIY IYûSXû³ff IZY IYfSX¯f ªf³f°ff ¸fmÔ ½¹ff~ AÀf¸fÔªfÀf E½fÔ AfVfÔIYf IYû ýcSX IYSX³fm IZY d»fE ÀfSXIYfSX IYû °fbSX°Ô f À´fáeIYSX¯f ým³ff ¨ffdWXE dIY IYûSXû³ff IZY SXûIY±ff¸f IZY d»fE d½fV½f À½ffÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f (OX¶»fcE¨fAû ) õfSXf dýE ¦fE d³fýmVÊ fûÔ IYf À½f¹fÔ ·fe ´ff»f³f IYSX SXWXe WX` E½fÔ ªf³f°ff IYû ·fe ªff¦føYIY IYSX SXWXe WXÜ` CÀfIZY A³fbÀffSX BÔ°fªfÞf¸f ·fe dIYE ªff SXWXm WXÜ` Àf´ff A²¹fÃf ³fm IYWXf dIY 11 ýmVfûÔ IZY IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ °f±ff ½fm°f³f·fûd¦f¹fûÔ E½fÔ ¨ffMXOÊ XÊ AIYfCÔMXMÔm Xû ´fSX IYûSXû³ff IZY A»ff½ff d½f°°f ½f¿fÊ IZY AÔd°f¸f Àf~fWX IYf ·fe ý¶ff½f WXÜ`

d³f¶fÔ²fIY dVfáf¨ffSX AfVfe¿f IbY¸ffSX ßfe½ffÀ°f½f õfSXf ªffSXe Àfc¨f³ff ¸fmÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY Ad°f Af½fV¹fIY ¸ff¸f»fûÔ IZY d»fE ´fc½ffʳWX 10 ¶fªfm Àfm 11 ¶fªfm IZY ¶fe¨f ¸fbIYý¸ff ýf¹fSX IYSX Àfb³f½ffBÊ IZY d»fE A³fbSXû²f IYSX³ff WXû¦ffÜ d³f¹fd¸f°f øY´f Àfm ¸fbIYý¸fmÔ ýfdJ»f ³fWXeÔ WXû¦fmÜ IbYLX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ³ffd¸f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` ªfû Ad°fAf½fV¹fIY ¸fbIYý¸fû IYe Àfb³f½ffBÊ IZY A³fbSXû²f ´fSX ½¹f½fÀ±ff IYSXm¦fmÜ C³fIZY ¸fû¶ffB»f RYû³f ´fSX A³fbSXû²f dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü

»fJ³fDY,EþZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ »ffgIYOXfCX³f IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ³fZ IYe A´fe»f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY A´f³fZ Af´fIYû °f±ff ´fdSXUfSX IYû ¶f¨ff³fZ IZY d»f¹fZ §fSXûÔ IZY AÔQSX SXWXZÔÜ ¹fû¦fe ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ¹fWXfÔ MXÐUeMXIYSX IYWXf dIY Àf·fe ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ ÀfZ ´fb³f: A´fe»f WX` dIY »ffgIYOXfCX³f IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZÔÜ §fSX IZY AÔQSX SXWXIYSX ÀU¸f AüSX A´f³fZ ´fdSXUfSX IYû ¶f¨ffEÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fiVffÀf³f IZY d³fQZVfûÊÔ, d³f¹f¸fûÔ AüSX IYf³fc³fûÔ IYf ´ff»f³f IYSXZÔ AüSX BÀf ¸fWXf¸ffSXe IZY dU÷Yð »fOÞXfBÊ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY Àff±f d¸f»f IYSX IYf¸f IYSXZÔÜ BÀfed»f¹fZ SXfª¹f IZY 16 dþ»fûÔ ¸fZÔ Afþ ´fcSXe °fSXWX

»ffgIYOXfCX³f IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fZSXe ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ ÀfZ A´fe»f WX` dIY UZ 23 IYSXûOÞX þ³f°ff IZY ÀUÀ±f AüSX ÀfbSXdÃf°f ·fdU¿¹f IZY d»f¹fZ A´f³ff ÀfWX¹fû¦f QZÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY A³ffUV¹fIY øY´f ÀfZ ¶ffWXSX EUÔ ÀffUÊþd³fIY À±f»fûÔ ´fSX ³f þfEÜ U`dV½fIY ¸fWXf¸ffSXe IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY dJ»ffRY QZVf IYe »fOÞXfBÊ ¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf IYû ·fe ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ÀfWX·ff¦fe ¶f³f³ff WX`Ü

´fe»fe·fe°f ¸fZÔ d¸f»ff IYûSXû³ff ´ffþedMXU,¹fc´fe ¸fZÔ IbY»f ´fedOÞX°f 30

»fJ³fDY,EþZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY ´fe»fe·fe°f dþ»fZ ¸fZÔ EIY ¸fSXeþ IZY IYûSXû³ff ´ffþedMXU WXû³fZ IYe ´fbdá IZY ¶ffQ SXfª¹f ¸fZÔ Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX °fIY IYûSXû³ff ´fedOÞX°fûÔ IYe °ffQfQ ¶fPÞX IYSX 30 WXû ¦f¹fe WX`Ü Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³f¹fe IYfZSXû³ff ´ffþedMXU ¸fSXeþ WXf»f WXe ¸fZÔ ÀfDYQe ASX¶f ÀfZ CX¸fSXf IYSXIZY »füMXe ±feÜ ´fedOÞX°f ¸fdWX»ff IYû ´fe»fe·fe°f ¸fZÔ AfBÀfû»fZVf³f UfOXÊ ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff WX` AüSX A¶f CXÀfIZY ´fdSXþ³fû IZY ³f¸fc³fû IYû þfÔ¨f IZY d»f¹fZ ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü

ÀfZ d³f²ffÊdSX°f RYfg¸fZÊMX ¸fZÔ ´ffÀf ´fif~ IYSX³fZ ´fSX A³fb¸fd°f WXû¦feÜ CX´fSXûöYf³fbÀffSX ¸ffÀIY, ÀfZd³fMXfBþSX, QUfBʹffÔ, ¦f`Àf,´fZMÑû»f, B°¹ffdQ AfUV¹fIY UÀ°fbAûÔ IYû ´fdSXUWX³f IYSX³fZ Uf»fZ UfWX³fûÔ IYf ´fiUZVf EUÔ d³fIYfÀfe þfSXe SXWXZ¦feÜ AfUV¹fIY UÀ°fbAûÔ, QUfBʹfûÔ AfdQ CX°´ffQ³f IYSX³fZ Uf»fZ CXôû¦fûÔ EUÔ CXÀf ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû A´fSX dþ»ffd²fIYfSXe (´fiVffÀf³f) ²³f¦fSX ¸fdþÀMÑZMX ²ÀfÔ¶fÔd²f°f CX´f dþ»ff ¸fdþÀMÑZMX ÀfZ A³fb¸fd°f ´fif~ IYSX³fZ ´fSX CX´fSXûöY ´fid°f¶fÔ²f ÀfZ ¸fböY SXWXZÔ¦fZÜ dIYÀfe ·fe Af´ff°fIYf»f IZY d»fE d³f¸³f IÔYMÑû»f øY¸f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü dþ»ffd²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f IÔYMÑû»f øY¸f ³fÔ¶fSX 0132 2723971

AüSX ¶fd»fQfd³f¹fûÔ IYû ³f¸f³f

ÀfWXfSX³f´fbSX,AfSXE³fE³fÜ ÀUf²fe³f°ff AfÔQû»f³f IZY ´fi¯fZ°ff EU¸f Àf¸ffþUfQe ¸fc»¹fûÔ AüSX dÀfðfÔ°fûÔ IZY ÀfÔÀ±ff´fIY OXfg¢MXSX SXf¸f ¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff þe IYe þ¹fÔ°fe ´fSX CX³fIZY dÀfðfÔ°fû ´fSX ¨f»f³fZ IYf ÀfÔIY»´f »fZ°fZ WXbE VfWXeQe dQUfÀf ´fSX QZVf IYe ÀUf²fe³f°ff IYû A´f³ff ÀfUûʨ¨f ¶fd»fQf³f QZ³fZ Uf»fZ A¸fSX VfWXeQûÔ IYû ·fe ³f¸f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYûSXû³ff IZY IYfSX¯f WXbE ´fiQZVf ¸fZÔ »fûIYOÞXfDY³f IZY IYfSX¯f Àf´ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY À±ff³f ´fSX ´fcUÊ ³f¦fSX A²¹fÃf R`YÀf»f Àf»f¸ff³fe ³fZ A´f³fZ Jf³ff»f¸f´fbSXf dÀ±f°f AfUfÀf ´fSX WXe ßfðf Àfb¸f³f Ad´fÊ°f IYSX³fZ IZY Ad°fdSXöY ³f¸f³f dIY¹ffÜ Àf´ff IZY ´fcUÊ ³f¦fSX A²¹fÃf R`YÀf»f Àf»f¸ff³fe ³fZ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXf WX` dIY IYûSXû³ff þ`ÀfZ þf³f»fZUf Uf¹fSXÀf ÀfZ Àff¸ffdþIY EIY°ff ÀfZ WXe »fOÞXf þf ÀfIY°ff WX`, þû WX¸fZ OXfg¢MXSX

B»ffWXf¶ffý C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXUfSX IYû ¶f¨ff³fZ IZY d»f¹fZ §fSX IZY A³QSX SXWX:ZÔ ¹fû¦fe 28 ¸ff¨fÊ °fIY ¶fÔý

´fi¹ff¦fSXfªf,EªfZÔÀfeÜ B»ffWXf¶ffý C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f A¦f»fm 28 ¸ff¨fÊ °fIY IZY d»fE ¶fÔý SXWXm¦ffÜ BÀf ýüSXf³f IZY½f»f A°¹ff½fV¹fIY ¸ff¸f»fm WXe Àfb³fm ªffEÔ¦fmÜ IYûSXû³ff ½ffÀfSXÀf IYe ·f¹ff½fWX IYû ýmJ°fm WXbE BÀfÀfm ´fWX»fm ³¹ff¹ff»f¹f ¸fmÔ 23 ¸ff¨fÊ Àfm »fmIYSX 25 ¸ff¨fÊ °fIY A½fIYfVf §fûd¿f°f dIY¹ff ±ff AüSX A¶f CÀfm ¶fPXÞfIYSX WXbE 28 ¸ff¨fÊ IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX` Ü IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY J°fSXm Àfm ¶f¨ff½f E½fÔ SXfWX°f C´ff¹fûÔ IYû ýmJ°fm WXbE ¹fWX R`YÀf»ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü B»ffWXf¶ffý C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY

´fiVffÀf³f IZY ´ffÀf ¦fb¸fVfbQ¦fe IYe dSX´fûMXÊX QªfÊ IYSXfBXÊ WX`XÜ CX´fd³fSXeÃfIY ´fiZ¸f VfaIYSX ´ffaOZX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¦fb¸fVfbQ¦fe QªfÊ IYSX LXf³f¶fe³f IYe ªff SXWXe WX`XÜ »ff´f°ff ¹fb½fIY IZY ¸ff¸ff ªf³ffQʳf ´ffaOZX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ·ffaªfZ IZY ¸ff°ff-d´f°ff £faOXfÀff ±ff³ff ÃûÂf IZY WXe ¨f¸f÷Y´fbSX ¸fªfSmX ¶fÀ°fe IYf ´fbSX½ff ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔXÜ ½fWX ¶f¨f´f³f ÀfZ ³fd³fWXf»f ¸fZÔ WXe SXWX°ff ±ffÜ ½fWX A¸fSX¦faªf ¶ffªffSX ¸fZÔ IÈY¿¯ff MZÔXMX WXfCXÀf IZY ³ff¸f ÀfZ QbIYf³f ¨f»ff°ff ±ffÜ BX²fSX ÀfaQe´f IZY ¸ff¸ff ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ A´fe»f IYe WX`X dIY ÀfaQe´f d°f½ffSXe IYe IYûBXÊX ·fe ªff³fIYfSXe ´fif~ WXû°fe WX`X °fû IÈY´f¹ff ªf³ffQʳf ´ff¯OZX¹f IZY ¸fû½ffBX»f ³f. 7837164205 ´fSX Àfa´fIYÊY IYSX ªff³fIYfSXe QZÔÜ

IYûSXû³ff ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE §fSXûÔ ¸fZÔ SXWXZÔ Àf·fe »fû¦f: øYQiÀf`³f OXf.g »fûdWX¹ff IYû dIY¹ff ¹ffQ

¦f»fe ¸füWX»»fûÔ ¸fZÔ BIYMÐXNZX WXû SXWXZ ¶fZ´fSXUfWX »fû¦f

ÀfWXfSX³f´fbSX,AfSXE³fE³fÜ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ þWXfÔ »fû¦f IYûSXû³ff IZY J°fSXZ IYû ·ffÔ´fIYSX A´f³fZ §fSXûÔ IZY AÔQSX WX`Ü UWXeÔ IbYL »fû¦f EZÀfZ ·fe WX`, þû ¶fZ´fSXUfWX WXûIYSX ¦f»fe ¸füWX»»fûÔ AüSX IYf»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ MXWX»f°fZ WX` ¹ff dRYSX EIY À±ff³f ´fSX ¨ffSX ÀfZ Ad²fIY IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ B¢™f WXû þf°fZ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IYû Af¶ffQ IZY ¶fe¨f ·fe ¦fV°f ¶fPÞXf³fe WXû¦feÜ

¶f°ff¹ff dIY ³f¦fSX d³f¦f¸f ³fZ IYûSXûZ³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ »fOÞX³fZ IZY d»fE ´fcSXe °fSXWX IY¸fSX IYÀf SXJe WX`Ü d³f¦f¸f A´f³fZ Àf¸fc¨fZ ÀfÔÀff²f³fûÔ IZY Àff±f ¸fWXf³f¦fSX IYû IYûSXû³ff ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE ¸f`Qf³f ¸fZÔ WX`Ü d³f¦f¸f IZY IYSXe¶f Qû WXþfSX ÀfRYfBÊ IY¸feÊ ÀfRYfBÊ U IcYOÞXf CXNXf³f IZY d»fE VfWXSX ¸fZÔ »f¦fZ WXỒÜ ´ffÔ¨f »fûOXSX, 12 MÑIY, EIY Qþʳf MX`¸´fc, ¨ffSX Àfü ÀfZ ª¹ffQf dSX¢Vff SXZWXOXÞ e ·fe ÀfRYfBÊ IYf¹fÊ ¸fZÔ »f¦ffE ¦fE WXỒÜ OXûSX MXc OXûSX IcYOÞXf IY»fZ¢Vf³f ´fSX ·fe ²¹ff³f dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü CX²fSX ¸fZ¹fSX ÀfÔþeU Ufd»f¹ff ³fZ ·fe Afþ d³f¦f¸f IZY ¦f`SXfþ ´fWXbÔ¨fIYSX ÀfRYfBÊ IYf¹fÊ ¸fZÔ »f¦fZ d³f¦f¸f IZY ÀfÔÀff²f³fûÔ AüSX ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff IYe þf³fIYfSXe »fe AüSX ¦f`SXfþ ´fi·ffSXe IYû AfUV¹fIY dQVff d³fQZÊVf dQEÜ ÀfÔþeU Ufd»f¹ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d³f¦f¸f IZY ´ffÀf ¸fWXf³f¦fSX IYe ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff IYû Qb÷YÀ°f SXJ³fZ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ ÀfÔÀff²f³f WX` AüSX CX³fIYf ·fSX´fcSX CX´f¹fû¦f IYSX ¹fbð À°fSX ´fSX ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f U IYeMXf¯fb-þeUf¯fb ³ffVfIYûÔ IYf dLOÞXIYfU AfdQ IYf¹fÊ IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü ¸fZ¹fSX ÀfÔþeU Ufd»f¹ff U ³f¦fSXf¹fböY Äff³fZ³Qi dÀfÔWX ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ A´fe»f IYe WX` dIY UZ ·fe BÀf ¸fbdVIY»f §fOÞXe ¸fZÔ A´f³fZ Qfd¹f°U IYû Àf¸fÓfZ AüSX ¦fd»f¹fûÔ U ÀfOÞXIYûÔ ´fSX IcYOÞXf ³f OXf»fIYSX §fSX ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fZ ÀfRYfBÊ IYd¸fʹfûÔ IYû WXe IcYOÞXf QZÔ AüSX d³f¦f¸f IYû ÀfWX¹fû¦f IYSXZÔÜ

¶f`IÔ Y IYf¹fÊ ÀfZ d³fIY»ff ¹fb½fIY »ff´f°ff, ´fbd»fÀf LXf³f¶fe³f ¸fZÔ ªfbMXe

´fedOÞX°f IZY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYe ´fbdá IZY ¶ffQ ÀfSXIYfSX ³fZ QZSX SXf°f »ffIYOXfCX³f dIY¹fZ ¦f¹fZ dþ»fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ ´fe»fe·fe°f IYf ³ff¸f þûOÞX d»f¹ff WX` dþÀfÀfZ A¶f SXfª¹f ¸fZÔ IbY»f 16 dþ»fZ »ffIYOXfCX³f WX`Ü ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYûdUOX-19 ÀfZ ´fedOÞX°f 30 ¸fSXeþûÔ ¸fZÔ ÀfZ 11 ´fcSXe °fSXWX ÀUÀ±f WXûIYSX A´f³fZ §fSXûÔ IYû »füMX ¨fbIZY WX`ÔÜ A¶f Af¦fSXf,³fûEOXf AüSX »fJ³fDY ¸fZÔ AfNX-AfNX ¸fSXeþ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ÀfÔIiYd¸f°f ´ff¹fZ þf ¨fbIZY WX`Ô þ¶fdIY ¦ffdþ¹ff¶ffQ ¸fZÔ IYûSXû³ff ´ffþedMXU

¸fSXeþûÔ IYe °ffQfQ Qû WX` UWXeÔ ´fe»fe·fe°f,¸fb S X f Qf¶ffQ,»fJe¸f´fb S X JeSXe AüSX UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ EIY EIY ¸fSXeþ ¸fZÔ IYûSXû³ff IYf ÀfÔIiY¸f¯f ´ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXû³fZ ¶f°ff¹ff dIY A¶f °fIY WXb¹fe þfÔ¨fûÔ ¸fZÔ 1187 d³f¦fZdMXU ´ff¹fe ¦f¹fe þ¶fdIY 96 IYe dSX´fûMXÊ Af³fe ¶ffIYe WX`Ü BÀf QüSXf³f WXUfBÊAçûÔ ´fSX 26 WXþfSX 369 ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ÀUfÀ±¹f þfÔ¨f IYe ¦f¹fe UWXeÔ ³fZ´ff»f Àfe¸ff ´fSX 15 »ffJ 35 WXþfSX »fû¦fûÔ IYe ±f¸fÊ»f ÀIiYed³fÔ¦f IYe ¦f¹fe WX`Ü BÀf ¶fe¨f

»fJ³fDY Àf¸fZ°f »ffIYOXfCX³f dIY¹fZ ¦f¹fZ A³¹f dþ»fûÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IZY ¶fOÞXe °ffQfQ ¸fZÔ §fSXûÔ ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f³fZ IYe Àfc¨f³ff ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ dRYSX A´fe»f IYe WX` dIY »fû¦f A´f³fZ EUÔ ´fdSXþ³fû IZY ÀUfÀ±¹f IYe Jfd°fSX ÀfÔ¹f¸f ¶fSX°f°fZ WXb¹fZ §fSXûÔ ¸fZÔ WXe SXWXZÔÜ IYûSXû³ff IYf J°fSXf A·fe ¶fSXIYSXfSX WX` dþÀfÀfZ ¶f¨f³ff WXe EIY¸ffÂf CX´ff¹f WX`Ü CX³WXû³fZ MXÐUeMX IYSX IYWXf Àf·fe ÀfZ ¸fZSXe A´fe»f WX` dIY A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ SXWXZÔÜ A³ffUV¹fIY øY´f ÀfZ ¶ffWXSX U ÀffUÊþd³fIY À±f»fûÔ ´fSX ³f d³fIY»fZÔÜ

´fiVffÀf³f, ´fbd»fÀf EUÔ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f Af´fIYe ÀfZUf IZY d»f¹fZ ´fcSXe °f°´fSX°ff ÀfZ IYf¹fÊ IYSX SXWXf WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ´fSX ´fi·ffUe d³f¹fÔÂf¯f ´ff³fZ IYe IYUf¹fQ IZY °fWX°f CXØfSX ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ »fJ³fDY Àf¸fZ°f SXfª¹f IZY 15 dþ»fûÔ IYû Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX ÀfZ 25 ¸ff¨fÊ °fIY IZY d»f¹fZ »ffgIYOXfCX³f IYSX dQ¹ff WX`ܹfû¦fe ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f IYe þ³f°ff IYe ÀfbSXÃff ÀfUûÊ´fdSX WX` AüSX BÀfZ ²¹ff³f SXJ°fZ WXb¹fZ ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ »fJ³fDY,IYf³f´fbSX,¦ffdþ¹ff¶ffQ,¦fü°f¸f ¶fbð³f¦fSX,¸fbSXfQf¶ffQ,Af¦fSXf,´fi¹ff¦fSXf þ,A»fe¦fPÞX,¶fSXZ»fe,UfSXf¯fÀfe,¸fZSXNX, Afþ¸f¦fPÞX,¸fbþμRYSX³f¦fSX, ÀfWXfSX³f´fbSX AüSX »fJe¸f´fbSX JeSXe dþ»fZ IYû 25

¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfCX³f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dþ³f dþ»fûÔ ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ´fedOÞX°f »fû¦f d¸f»fZ WX`Ô UWXfÔ dUVfZ¿f d³f¦fSXf³fe IZY d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦fE WX`ÔÜ B³f dþ»fûÔ ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX IYe ¦fd°fdUd²f¹ffÔ ³fWXeÔ WXûÔ¦feÜ ¶ffþfSX AüSX QbIYf³fZ ¶fÔQ SXWXZÔ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYûSXû³ff IYû »fZIYSX WXf»ff°f IYf¶fc ¸fZÔ WX` AüSX Àf·fe BÔ°fþf¸f IYSX d»f¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü »ffgIYOXfCX³f IZY QüSXf³f ¹fdQ dIYÀfe ½¹fdöY IYû ´fSXZVff³fe WXû°fe WX` °fû UWX 112 ´fbd»fÀf ´fZMÑû»f U`³f A±fUf 102 AüSX 108 E¶fbÔ»fZÔÀf ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ Àff²f ÀfIY°ff WX`Ü CX³WXû³fZ IYWXf dIY °fe³f dQ³fûÔ ¸fZÔ 15 dþ»fû IYû Àf`³feMXfBþ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ

WX¸feSX´fbSX ¸fZÔ 64 Ad°f IbY´fûd¿f°f ¶f¨¨fZ AfE IbY´fûd¿f°f ßfZ¯fe ¸fZÔ WX¸feSX´fbSX,EþZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ WX¸feSX´fbSX IZY 14 ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ d¨fÔdWX°f dIY¹fZ ¦f¹fZ 64 Ad°fIbY´fûd¿f°f ¶f¨¨fûÔ IYû ¶ff»f dUIYfÀf ´fdSX¹fûþ³ff IZY °fWX°f IbY´fûd¿f°f ßfZ¯fe ¸fZÔ »ff³fZ IYf QfUf dIY¹ff WX`Ü dþ»ff IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe ÀfbSXþe°f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dþ»fZ ¸fZÔ IbY´fûd¿f°f U Ad°fIbY´fûd¿f°f ¶f¨¨fû IYe °ffQfQ »f¦ff°ffSX ¶fPÞX°fe þf SXWXe ±fe d»fWXfþf ¶ff»f dUIYfÀf ´fdSX¹fûþ³ff, ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ 14 ¦ffÔUûÔ IZY

¶f¨¨fû IYû d¨fÔdWX°f IYSX 64 Ad°fIbY´fûd¿f°f ¶f¨¨fû IYû IbY´fûd¿f°f IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ »ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü B³f ¶f¨¨fûÔ IYû ¹fc³feÀfZRY IYe þfÔ¨f IZY ¶ffQ WXe ¢»fe³f d¨fMX d¸f»f ´ff¹fZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY B³f ¨füQWX ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ´ffÔ¨f U¿fÊ °fIY IYe Af¹fb IZY ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 2015 WX` dþÀf¸fZÔ Ad°fIbY´fûd¿f°f ßfZ¯fe ¸fZÔ 64 ¶f¨¨fZ ´ff¹fZ ¦f¹fZ ±fZ dþ³WXZÔ A¶f OXe´feAû ³fZ IbY´fûd¿f°f ßfZ¯fe ¸fZ »ff³fZ IYf QfUf dIY¹ff WX`Ü

»fûdWX¹ff IZY dÀfðfÔ°fûÔ ÀfZ d¸f»f°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY OXfg¢MXSX »fûdWX¹ff IZY dÀfðfÔ°fûÔ AüSX ¸fc»¹fûÔ ´fSX ¨f»fIYSX WXe Àf¸ffþ AüSX QZVf IYû Af¦fZ ¶fPÞXf¹ff þf ÀfIY°ff WX` AüSX QZVf IZY d»fE A¸fSX VfWXeQûÔ IZY Àf´f³fû IYf QZVf ¶f³ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

½ffSXf¯fÀfe ¸fmÔ IYûSXû³ff IZY ¸fïm³fªfSX d³f¹fÔÂf¯f IYÃf À±ffd´f°f

½ffSXf¯fÀfe,EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¶f¨ff½f IZY ¸fïm³fªfSX ½ffSXf¯fÀfe dªf»ff ´fiVffÀf³f ÀffRYÀfRYfBÊ IZY ´fb£°ff BÔ°fªff¸f IYSX³fm IZY A»ff½ff d³f¹fÔÂf¯f IYÃf À±ffd´f°f IYSX ¹fbð À°fSX ´fSX »fû¦fûÔ IYû ¸fýý IYSX SXWXf WX`Ü Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ ³fm Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWXfÔ ¶f°ff¹ff dIY VfWXSXe ÃfmÂf ¸fmÔ 10 °f±ff ¦fif¸fe¯f ÃfmÂfûÔ ¸fmÔ Àff°f MXe¸fmÔ IZY ¸ff²¹f¸f Àfm ÀffRY- ÀfRYfBÊ, IYeMX³ffVfIY ý½ffAûÔ IYf dLXOÞXIYf½f,Àfm³feMXfBªf Afdý IYf¹fûÊ IYe d³f¦fSXf³fe IYe ªff SXWXe WX`Ü C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY dªf»ff ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f SXfBRY»f ¢»f¶f Àf·ff¦ffSX ¸fmÔ d³f¹fÔÂf¯f IYÃf À±ffd´f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü d³f¹fÔÂf¯f IYÃf IZY MXm»feRYû³f ³fÔ¶fSX 05422508585 ´fSX Af½fV¹fIY ªff³fIYfdSX¹ffÔ ´fif~ IYe ªff ÀfIY°fe WX`ÔÜ

Àfc¨f³ff ÀfWXfSX³f´fbSX ¸fZÔ ¶¹fcSXû E½fa °fWXÀfe»f À°fSX ´fSX ÀfÔUfQQf°ff IYe J¶fSXûa E½fa dUÄff´f³f IZY d»fE Àf¸´fIÊY IYSXZÔ :dªf»ff ´fi·ffSXe Aaªfb¸f dÀfQÐQeIYe : 9456969606, 9410221418 nnnn


¸fbSXfQf¶ffQ/AfÀf-´ffÀf

5 SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIYÊ

ÀfadÃf~ Àf¸ff¨ffSX þ³f°ff ³fZ dIY¹ff »ffgIY OXfCX³f IYf Àf¸¸ff³f IYfÔNX, AfSXE³fE³fÜ IYfÔNX °fWXÀfe»f IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f Àf»fZ¸f´fbSX ¦fPÞXe ¸fZÔ ·fe »ffgIY OXfCX³f IZY dQ³f þ³f°ff IYf ´fc¯fÊ ÀfWX¹fû¦f SXWXf Ü AüSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ »ffgIY OXfCX³f IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WXbE UWXfÔ IYf ¸fb£¹f ¶ffþfSX ÀfdWX°f A³¹f þ¦fWX IYe QbIYf³fZ U ¶ffþfSX ¶fÔQ SXWXZ Ü ¦fif¸fUfÀfe A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ WXe SXWXZ Ü AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe A´fe»f IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WXbE AüSX BÀf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYe þÔ¦f ¸fZÔ ´fid°f·ff¦f IYSX°fZ WXbE Ü BÀf Uf¹fSXÀf IYû WXSXf³fZ IZY d»fE Afþ ´fcSXf ¦ffÔU A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ WXe SXWXÜ »ffgIY OXfCX³f IYf ½¹ff´fIY AÀfSX Àf»fZ¸f´fbSX ¦ffÔU ¸fZÔ ·fe QZJ³fZ IYû d¸f»ff Ü þ³f°ff BÀfIZY ´fid°f ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ þf¦føYIY WX` Ü UWX ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY õfSXf dQE þf SXWXZ d³fQZVfûÊÔ IYf ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ´ff»f³f IYSX SXWXe WX` Ü ¦fif¸f Àf»fZ¸f´fbSX IYe þ³f°ff ³fZ ·fe ´fcSXe ´fid°fÄff IYSX°fZ WXbE BÀf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû WXSXfIYSX ·ffSX°f ÀfZ d³fIYf»f RZYÔIY³fZ IYf EIY ÀfÔIY»´f »fZ d»f¹ff WX` Ü

Àf`d³fMXfBþSX IYf dIY¹ff ¦f¹ff dLOÞXIYfU

VfWXeQ WXbE þUf³fûÔ IYû Qe ßfðfÔþd»f þü³f´fbSX ¸fZÔ VfWXeQ-E-Afþ¸f, SXfþ¦fb÷Y EUÔ ÀfbJQZU IYf 89Ufh VfWXeQ dQUÀf ¸f³ff¹ff

Àf¸·f»f, AfSXE³fE³fÜ dUIYfÀf dUIY»ffÔ¦f ÀfZUf Àfd¸fd°f IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ U ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY õfSXf ³f¢Àf»fe WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ WXbE þUf³fûÔ IYû Qe ¦fBÊÜ þ³f´fQ IZY AÀf¸fû»fe dÀ±f°f dUIYfÀf dUIY»ffÔ¦f ÀfZUf Àfd¸fd°f IZY I`YÔ´f IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ U ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¸fü³f ²ffSX¯f IYSX AûSX ¸fû¸f¶fdØf¹ffh þ»ffIYSX ÀfbIY¸ff ¸fZÔ ³f¢Àf»fe WX¸f»fZ ¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY  IZY VfWXeQûÔ IYû ¸fü³f ²ffSX¯f IYSX U I`YÔOX»f þ»ffIYSX ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYe ¦fBÊÜ Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf AfÀf ¸fûWX¸¸fQ ³fZ IYWXf dIY EZÀfe §fMX³ffAûÔ ´fSX QbJ WXû°ff WX`Ü þ¶f QZVf IZY þUf³fûÔ IYû A´f³fe þf³f ¦fÔUf³fe ´fOÞX°fe WX`Ü WX¸ffSXe ÀfÔÀ±ff EZÀfe §fMX³ffAûÔ IYe IYOÞXe d³fÔQf IYSX°fe WX`Ü WX¸f BÀf §fMX³ff ¸fZÔ VfWXeQ WXbE þUf³fûÔ IYû ¸f³f ÀfZ ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf AfE dQ³f WX¸ffSXe Àfe¸ffAûÔ ´fSX IYûBÊ ·fe CX¦fiUfQe WX¸ffSXZ Àf`d³fIYûÔ IYû VfWXeQ IYSX QZ°fZ WX` AüSX WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX IYûBÊ NXûÀf IYQ¸f ³fWXeÔ CXNXf°fe WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX CX¦fiUfdQ¹fûÔ IYû ·fe Àf¶fIY

dÀfJfEÜ BÀf ¸füIZY ´fSX WXfdRYþ AÔþfSX BSXVffQ ¸fd»fIY WXÀfe³f OXfg¢MXSX dSX¹ffÀf°f OXfg¢MXSX BSXRYf³f IY¶feSX BÀfSXfSX ¸fd»fIY CX¸fZVf AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

þü³f´fbSX, EþZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ þü³f´fbSX IY»fZ¢MÑZMX ´fdSXÀfSX dÀ±f°f IiYfÔd°f À°f¸·f ´fSX Afþ dWX³QbÀ°ff³f ÀfûVfd»fÀMX dSX´fd¶»fIÔY³f Af¸feÊ EUÔ »føfe¶ffBÊ d¶fi¦fZOX IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ QZVf IZY ¸fWXf³f IiYfÔd°fIYfSXe EUÔ ÀU°f³Âf°ff ÀfÔ¦fif¸f ÀfZ³ff³fe VfWXeQ-EAfþ¸f ·f¦f°f dÀfÔWX ,SXfþ¦fb÷Y AüSX ÀfbJQZU IYf 89UfÔ VfWXeQ dQUÀf ¸f³ff¹ffÜBÀf AUÀfSX ´fSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ IiYfÔd°f À°f¸·f ´fSX ¸fû¸f¶fØfe EUÔ A¦fSX¶fØfe þ»ff IYSX °fe³fûÔ ¸fWXf³f IiYfd³°fIYfdSX¹fûÔ IYû Qû d¸f³fMX IYf ¸fü³f SXJIYSX A´f³fe ßfÔðfþd»f QeÜ IiYfÔd°f À°f¸·f ´fSX CX´fdÀ±f°f »fû¦fû IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE »føfe¶ffBÊ d¶fi¦fZOX IYe A²¹fÃf ¸fÔþe°f IYüSX ³fZ IYWXf dIY QZVf IZY ¸fWXf³f IiYfÔd°fIYfSXe EUÔ ÀU°fÔÂf°ff ÀfÔ¦fif¸f ÀfZ³ff³fe ·f¦f°f dÀfÔWX IYf þ³¸f 28 dÀf°f¸¶fSX 1907 IYû ´fÔþf¶f ´fifÔ°f IZY »ff¹f»f´fbSX dþ»fZ IZY ¶f¦¦ff ¦ffhU d³fUfÀfe ÀfSXQfSX dIYVf³f dÀfÔWX IZY ¹fWXfh WXbAf ±ffÜ QZVf IYe AfþfQe IYe »fOÞXfBÊ ¸fZÔ B³WXûÔ³fZ ¶fPÞX-¨fPÞX IYSX ·ff¦f d»f¹ffÜ

¸f±fbSXf ¸fZÔ ¹fbUIY ³fZ ´fiZd¸fIYf IYe WX°¹ff IYSX dIY¹ff Af°¸fWX°¹ff IYf ´fi¹ffÀf ¸f±fbSXf, EþZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¸f±fbSXf IZY IYû°fUf»fe ÃfZÂf ¸fZÔ SXdUUfSX IYe Vff¸f EIY ¹fbUIY ³fZ A´f³fe ´fiZd¸fIYf IYe ¦fû»fe ¸ffSXIYSX WX°¹ff IYSX Qe °f±ff ÀU¸f ³fZ ·fe Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY (VfWXSX)AVfûIY IbY¸ffSX ¸fe¯ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WXdSX³f¦fSX IYf»fû³fe ¸fZÔ 29 U¿feʹf SXdU ¨ffWXSX ³fZ A´f³fe 17 U¿feʹf ´fiZd¸fIYf IYû ¦fû»fe ¸ffSXIYSX WX°¹ff IYSX QeÜ BÀfIZY ¶ffQ Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ ¦fû»fe CXÀfIYe NXûPÞXe IYû Lc°fe WXbBÊ d³fIY»f ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXdU ¨ffWXSX IYû EIY d³fþe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX` þWXfÔ UWX J°fSXZ ÀfZ ¶ffWXSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY »fOÞXIYe IZY d´f°ff ÀfÔþeU Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXdU ¹fôd´f dUUfdWX°f WX` dRYSX ·fe CXÀf³fZ CX³fIYe ¶fZMXe IYe WX°¹ff IYSX³fZ IZY ´fWX»fZ CXÀfÀfZ dUUfWX IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ffU dIY¹ff ±ff dþÀfZ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX IYWXIYSX ¸f³ffIYSX dQ¹ff ±ff dIY UWX A·fe ³ff¶ffd»f¦f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXdU AüSX »fOÞXIYe IYf ·ffBÊ QûÀ°f WX`Ô BÀfd»fE SXdU IYf »fOÞXIYe IZY §fSX Af³ff þf³ff WX`Ü SXdU AüSX CXÀfIYe ´fiZd¸fIYf IZY ¸fIYf³f EIY WXe ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ WX`ÔÜ §fMX³ff JbVfe IZY §fSX ¸fZÔ WXbAf WX`Ü VfU IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

A¸f³f VffÔd°f IYe QbAf IZY Àff±f WXbBÊ ¸fbE ¸fb¶ffSXIY IYe dþ¹ffSX°f IYfÔNX, AfSXE³fE³fÜ ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f CX¸fSXe IY»ff IYe AûSX ÀfZ ´fcSXZ VfWXSX IYû Àf`d³fMXfBþ ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ WXSX ¦f»fe ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ þfIYSX À´fiZ ¢¹ff ¦f¹ff Ü IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ »fOÞX³fZ IZY d»fE ´fcSXf dU·ff¦f °f`¹ffSX WX` Ü ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f CX¸fSXe IY»ff ¸fZÔ BÀfIZY d»fE ½¹ff´fIY °f`¹ffdSX¹ffÔ IYSX SXJe WX` Ü WXSX þ¦fWX ÀffRY ÀfRYfBÊ IYf ´fcSXf ²¹ff³f SXJf þf SXWXf WX` Ü WXSX ¦f»fe ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff ¨ffIY-¨fü¶fÔQ IYe þf SXWXe WX` Ü Afþ »ffgIY OXfCX³f IZY dQ³f ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f CX¸fSXe IY»ff IYe AûSX ÀfZ VfWXSX ¸fZÔ Àf`d³fMXfBþSX ·fe dIY¹ff ¦f¹ff AüSX BÀf Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE WXSX ´fiIYfSX IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYû ´fcSXf IYSXIZY CXÀfIYû ²fSXf°f»f ´fSX »ff¦fc dIY¹ff þf SXWXf WX` Ü þ³f°ff IYû A³ffUV¹fIY øY´f ÀfZ ¶ffWXSX ³ff d³fIY»f³fZ IZY d»fE ·fe IYWXf þf SXWXf WX` Ü ¢¹fûÔdIY A·fe °fIY BÀf Uf¹fSXÀf ÀfZ dþ°f³ff WX¸f ¶f¨ffU SXJ ÀfIZYÔ , BÀfIYe ¨f`³f IYû °fûOÞX ÀfIZY Ü ¹fWXe Àf¶fÀfZ IYfSX¦fSX WXd±f¹ffSX Àffd¶f°f WXû ÀfIY°ff WX` Ü ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f CX¸fSXe IY»ff U IYfÔNX ·fe ¹fbð À°fSX ´fSX A´f³fZ IYf¹fÊ IYû þfSXe SXJZ WXbE WX`Ô Ü

Vff¸f ´ffÔ¨f ¶fþ°fZ WXe, ¶fþfBÊ °ff»fe AüSX ±ff»fe

IYfÔNX, AfSXE³fE³fÜ RYWX¸feQf Àfb»°ff³f ·ffþ´ff dþ»ff CX´ff²¹fÃf ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ U ÀfQÀ¹f CXØfSX ´fiQZVf CXQcÊ AI`YOX¸fe ³fZ A´f³fZ AfUfÀf ´fSX ¸ff³f³fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fWXûQ¹f þe IZY d³fQZÊVf A³fbÀffSX 5:00 ¶fþZ A´f³fZ d³fUfÀf ´fSX ±ff»fe IZY õfSXf ¸ff³f³fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe þe IZY AfQZVf IYf ´ff»f³f dIY¹ffÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû QZVf ÀfZ ·f¦ff³fZ IZY d»fE Afþ WXSX U¦fÊ WXSX °f¶fIYf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY Àff±f IÔY²fZ ÀfZ IÔY²ff d¸f»ffIYSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX WX` BÀf ÀfÔQZVf IZY Àff±f RYWX¸feQf Àfb»°ff³f ³fZ ¸fûWX»»ff ¸fWX¸fbQ´fbSXf dÀ±f°f A´f³fZ d³fUfÀf À±ff³f ´fSX ¸fûWX»»fZ UfdÀf¹fûÔ U A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f °ff»fe U ±ff»fe ¶fþfIYSX Àf·fe IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff þû BÀf þÔ¦f ¸fZÔ §fSXûÔ ÀfZ ¶ffWXSX SXWXIYSX dU´fSXe°f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe WX¸ffSXe ¸fQQ IYSX SXWXZ WX`Ô Ü

´fbd»fÀf ³fZ BX³ff¸fe ¦f`Ô¦fÀMXSX IYû dIY¹ff d¦fSXμ°ffSX

¶fb»fÔQVfWXSX, EþZÔÀfeÜ ¶fb»fÔQVfWXSX IZY JbþfÊ QZWXf°f ÃfZÂf ¸fZÔ ¦f`Ô¦fÀMXSX ¸fZÔ UfÔdL°f 25 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYf Bʳff¸fe AfSXû´fe Àfb·ff³fe IYû ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ¸fbJd¶fSX IYe Àfc¨f³ff ´fSX SXdUUfSX Vff¸f ÀUfMX MXe¸f EUÔ ´fbd»fÀf ³fZ IYfSXÊUfBÊ IYSX ¦f`Ô¦fÀMXSX ¸fZÔ UfÔdL°f 25,000 ÷Y´fE IYf EIY ´fbSXÀIYfSX §fûd¿f°f A´fSXf²fe Àfb·ff³fe IYû d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff WX`Ü nnnn

IYe ¦fBÊÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY Jf°¸fZ AüSX Af¸f þ³f IYe dWXRYfþ°f U dOX¹fcMXe AÔþf¸f QZ³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE JfÀf QbAf IYe ¦fBÊÜ BÀf ¸füIZY ´fSX

Àf¸·f»f, AfSXE³fE³fÜ ³f¦fSX ¸fZÔ Vf¶fZ ¸fZSXfþ IZY ¸füIZY ´fSX WXSX U¿fÊ WXû³fZ Uf»fe ¸fbE ¸fb¶ffSXIY IYe dþ¹ffSX°f SXÀ¸f °fIY WXe Àfed¸f°f SXWX ¦fBÊÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¨f»fZ IYf¹fÊIiY¸f ³fWXeÔ WXû ÀfIZYÜ ³f¶fe-E-IYSXe¸f Àf»»f»»ffWXb A»f`dWX UÀf»»f¸f IYe Vf¶fZ ¸fZSXfþ IZY ¸füIZY ´fSX WXSX U¿fÊ ³f¦fSX IZY ¸füWX»»ff IYûMX ¦f¶feÊ dÀ±f°f IYQ¸fZ SXÀfc»f IYe dþ¹ffSX°f ´fSX þ»fÀff U ¸fbE ¸fb¶ffSXIY IYe dþ¹ffSX°f WX¿fûÊ»»ffÀf CX»»ffÀf IZY Àff±f ·ffSXe ·feOÞX IZY ¶fe¨f ¸f³ffBÊ þf°fe WX`, »fZdIY³f BÀf Àff»f IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¨f»f°fZ ·feOÞX IY¸f IYSX³fZ IYe UþWX ÀfZ ´fSX¸´fSXf¦f°f IYf¹fÊIiY¸f À±fd¦f°f WXû ¦fE °fû IYWXeÔ dÀfRYÊ SXÀ¸fZ WXe AQf WXû ÀfIYeÜ IYQ¸fZ SXÀfc»f Àf»»f»»ffWXb A»f`dWX UÀf»»f¸f IYe dþ¹ffSX°f VfSXeRY ´fSX Àfû¸fUfSX IYe Àfb¶fWX AIYYeQ°f¸f³Q WXþSXf°f ³fZ dþ¹ffSX°f IYe SXÀ¸f AQf IYeÜ d¦f»ffRY ´fûVfe, ¶ff»f ¸fb¶ffSXIY IYe dþ¹ffSX°f, Àf»ff°fû Àf»ff¸f, ³fþSX, IYf EWX°f¸ff¸f dÀfRYÊ BÔ°fZþfd¸f¹ff IY¸fZMXe IZY ¶fe¨f °fIY WXe dÀfd¸f°f SXWX ¦f¹ffÜ ³ff¸f ¸ffÂf IYû 20 ÀfZ 25 »fû¦f Vffd¸f»f WXû ÀfIZYÜ Af³fZ Uf»fe ·feOÞX IYû ´fWX»fZ WXe E»ff³f IYSX ¸f³ff IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀf IYfSX¯f ·feOÞX ³fWXeÔ Af ÀfIYeÜ ¸fb»IY U VfWXSX IZY A¸f³f VffÔd°f IYû QbAf

WXfþe VfSXeRY, OXfg WXføY³f, ARYSXûþ AÔÀffSXe, WXfdRYþ þRYSX, d¶f˜c UfSXÀfe, VfIYe»f EOXUûIZYMX Vffd¸f»f SXWXZÜ

IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¨f»f°fZ ´fiVffÀf³f IZY d³fQZÊVf

IYfÔN, XAfSXE³fE³fÜ IYfÔNX °fWXÀfe»f IZY ¦fif¸f Àf»fZ¸f´fbSX ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IYe ¹ffÂff ÀfZ »füMXZ Vf£Àf AfdVfIY A»fe IZY ¸fIYf³f ´fSX ´fiVffÀf³f IYe AûSX ÀfZ EIY ³fûdMXÀf ¨fÀ´ff dIY¹ff ¦f¹ff WX` Ü B³WXZÔ 14 dQ³f °fIY A´f³fZ §fSX ¸fZÔ WXe SXWX³fZ IZY dQVff d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦fE WX` Ü Af´f IYû ¶f°ff°fZ ¨f»fZ IYe ¹fWX ½¹fdöY ¦fif¸f Àf»fZ¸f´fbSX IZY ´fi²ff³f ´fQ IZY ·fe ·ffUe CX¸¸feQUfSX WX`ÔÜ ´fiVffÀf³f õfSXf B³fIZY ¸fIYf³f ´fSX ³fûdMXÀf ¨fÀ´ff dIY¹ff ¦f¹ff WX` Ü IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¨f»f°fZ dUQZVfûÔ ÀfZ AfE WXSX Vf£Àf ´fSX ´fiVffÀf³f IYe ´f`³fe d³f¦ffWXZÔ ¶f³fe WXbBÊ WX` Ü CXÀfe IZY AÔ°f¦fÊ°f A¸fZdSXIYf ÀfZ »füMXZ BÀf Vf£Àf IYû 14 dQ³f °fIY dIYÀfe ·fe ½¹fdöY ÀfZ d¸f»f³fZ ´fSX ´ff¶fÔQe SXWXZ¦fe AüSX WXû ÀfIZY °fû ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹f ·fe CX³fIYû EIY IY¸fSXZ ¸fZÔ SXJZ AüSX 14 dQ³f °fIY CX³fIZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ d¶f»IbY»f ³ff SXWXZÜ Afþ ´fiVffÀf³f ³fZ CX³fIZY §fSX ´fSX ¹fWX ³fûdMXÀf »f¦ff dQ¹ff WX`Ü Af´fIYû Äff°f IYSXf°fZ ¨f»fZÔ dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ B³f d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ Uf»fZ ½¹fdöY ´fSX °fbSXÔ°f ERYAfBÊAfSX IYf ´fifU²ff³f ·fe dIY¹ff WXbAf WX` Ü

ým½f¶fÔý ¸fmÔ 57 dý³f Àfm ªffSXe ²fSX³ff Àf¸ff~

ÀfWXfSX³f´fbSX, EªfaZÀfeÜ ³ff¦fdSXIY°ff ÀfÔVfû²f³f IYf³fc³f IZY d½fSXû²f ¸fmÔ SXfªf²ff³fe »fJ³fDY ¸fmÔ ²fSX³ff ´fiýVfʳf J°¸f WXû³fm IZY ¶ffý ÀfWXfSX³f´fbSX IZY ým½f¶fÔý ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¶fPXÞ°fm ´fi·ff½f IZY ¸fïm³fªfSX AfÔýû»f³fSX°f ¸fdWX»ffAûÔ ³fm Àfû¸f½ffSX IYû A´f³ff ²fSX³ff Àf¸ff~ IYSX dý¹ffÜ »ffIYOXfC³f ½ff»fm dªf»fûÔ IYe RZYWXdSXÀ°f ¸fmÔ Vffd¸f»f ÀfWXfSX³f´fbSX IZY ým½f¶fÔý ³f¦fSX IZY ýføY»f C»fc¸f ÃfmÂf ¸fmÔ ÀfeEE IZY dJ»ffRY ¸fdWX»ff¹fmÔ 57 dý³f Àfm ²fSX³ff ým SXWXe ±feÔÜ

Lþ»fZMX, AfSXE³fE³fÜ Afþ Lþ»fZMX IZY ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f õfSXf »ffgIY OXfCX³f ¸fZÔ ÀfSXfWX³fe¹f IYf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ff Ü Afþ »ffgIY OXfCX³f IZY ´fWX»fZ dQ³f Lþ»fZMX ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ

IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀfÀfZ WX¸fZÔ WXSX WXf»f°f ¸fZÔ þe°f³ff WX`Ü AüSX ·ffSX°f WXe EIY EZÀff QZVf WX` þû A·fe °fIY A³¹f QZVfûÔ IYe A´fZÃff BÀf Uf¹fSXÀf IYû WXSXf³fZ ¸fZÔ IYfSX¦fSX dÀfð WXû SXWXf WX`Ü UWX ´fcSXZ ·ffSX°f IYe þ³f°ff IZY õfSXf EIY úPÞX ÀfÔIY»´f WX` , úPÞX d³f›¹f WX`Ü Afþ

³f¦fSX IYfÔNX IYe þ³f°ff ³fZ ·fe ¹fWX Àffd¶f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü dIY UWX ·fe BÀf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ »fOÞX³fZ IZY d»fE ´fcSXe °fSXWX ÀfZ °f`¹ffSX WX`Ü ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ¹fdQ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe AfUV¹fIY°ff ÃfZÂf ÀfZ ´fOÞX°fe WX` °fû ´fcSXf ³f¦fSX IYfÔNX CXÀfIZY d»fE °f`¹ffSX WX` Ü

IYûSXû³ff ÀfÔIiY¸f¯f Àfm ¶f¨ff½f IZY d»fE ¸f²¹f ´fiýmVf Àfm ªfbOÞXe Àfe¸ff IYû dIY¹ff Àfe»f ¸fWXû¶ff,EªfZÔÀfeÜ C°°fSX ´fiýmVf IZY ¸fWXû¶ff dªf»fm ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ´fiÀffSX ´fSX IYOÞXfBÊ Àfm SXûIY±ff¸f IZY d»fE dªf»ff ´fiVffÀf³f ³fm ¸f²¹f ´fiýmVf Àfm ªfbOÞXe Àfe¸ff IYû Àfe»f IYSX dý¹ff,dªfÀfÀfm Af½ffªffWXe IYû ´fc¯fÊ°f¹ff SXûIY dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸f¯fe»ff»f ´ffMXeýfSX ³fm Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWXfÔ ¹fWX ªff³fIYfSXe ýeÜ C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY IYûSXû³ff IZY ´fi·ff½f IYû Àf¸ff~ IYSX³fm IZY d»fE ¸ff³f½fe¹f ¦fd°fd½fd²f¹ffÔ SXûIY³fm IYû ´fiýmVf ÀfSXIYfSX ³fm Àfc¶fm IZY 16 dªf»fûÔ IYû »ffgIYOXfC³f dIY¹ff WX`Ü C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY A³¹f dªf»fûÔ ¸fmÔ dªf»ff ´fiVffÀf³f IYû À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX EWXd°f¹ff°f³f C´ff¹f A¸f»f ¸fmÔ »ff³fm IZY d³fýmÊVf dýE WX`Ü dªfÀfIZY °fWX°f Afªf ¸fWXû¶ff dªf»fm ¸fmÔ ¸f²¹f ´fiýmVf Àfm ªfbOÞXe »f¦f·f¦f 70 dIY»fû ¸feMXSX »fÔ¶fe Àfe¸ff IYû Àfe»f IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf IiY¸f ¸fmÔ ýû³fûÔ SXfª¹fû ¸fmÔ Af½ffªffWXe IZY d»fE ´fi¸fbJ øY´f Àfm C´f¹fû¦f ¸fmÔ d»fE ªff³fm ½ff»fm IYf³f´fbSX-Àff¦fSX °f±ff ÓffÔÀfe-d¸fªffÊ´fbSX SXf¿MÑXe¹f SXfªf¸ff¦fûË IZY A»ff½ff IYBÊ ´fifÔ°fe¹f ½f ¦fif¸fe¯f ÀfÔ´fIÊY ¸ff¦fûÊ IYû ¶fÔý IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX` °f±ff Àf·fe ´fiIYfSX IZY ½ffWX³fûÔ IZY Af½ff¦f¸f³f ´fSX SXûIY »f¦ff ýe ¦fBÊ WX`Ü C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY SXfª¹f Àfe¸ff ´fSX À±ffd´f°f ¶f`dSX¹fSXûÔ ¸fmÔ ¨fmÎIY¦f IZY d»fE ´fbd»fÀf IZY ªf½ff³f °f`³ff°f dIYE ¦fE WX`Ü

°fÔÂf-¸fÔÂf IZY Àf¸fifMX ÀfcRYe ¶fVffSX°f A»fe þe ¦ffSXÔMXeOX Àf¸ff²ff³f ( IYd»f¹fSX Uf»fZ ) þ`ÀfZ - ¦fÈWX IY»fZVf,»fOÞXfBÊ Óf¦fOÞXf,Àfü°f³f,QbV¸f³f ÀfZ LbMXIYfSXf,IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ IYûBÊ ¶ff°f ³ff ¸ff³f°ff WXû ³füIYSXe ´fd°f ´f}e ¸fZÔ A³f¶f³f,dIY¹ff IYSXf¹ff þfQc MXû³ff AfdQ IYf ¦ffSXÔMXe ÀfZ Àf¸ff²ff³fEIY ¶ffSX ÀfZUf IYf ¸füIYf AUV¹f QZÔ WX¸ffSXf ´f°ff WX³fb¸ff³f ¸fcd°fÊ d°fSXfWXf ±ff³ff IYMX§fSX ¸fbSXfQf¶ffQ ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fS- 9837535141

»fJ³fDY, AfSXE³fE³fÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¶fPÞX°fZ ¸ff¸f»fûÔ IZY ¶fe¨f IZYQÔ i ÀfSXIYfSX ³fZ IYBÊ AWX¸f R`YÀf»fZ d»fE WX̀ÜÔ SXdUUfSX IYû WXBb Ê EIY ¶f`NXIY IZY ¶ffQ 75 dþ»fûÔ ¸fZÔ »ffgIYOXfCX³f IYf EZ»ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX̀Ü ¹fZ Uû dþ»fZ WX̀,Ô þWXfÔ ÀfZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfE WX̀ÜÔ B³f¸fZÔ Àff°f dþ»fZ CXØfSX ´fiQVZ f IZY ·fe Vffd¸f»f WX̀ÜÔ »fJ³fDY, UfSXf¯fÀfe, Af¦fSXf, ¦ffdþ¹ff¶ffQ, ¸fbSXfQf¶ffQ, ³fûEOXf AüSX »fJe¸f´fbSX JeSXe A¶f 31 ¸ff¨fÊ °fIY ´fcSXe °fSXWX ÀfZ »ffgIYOXfCX³f SXWX¦ÔZ fZÜ I`Yd¶f³fZMX Àfd¨fU AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ´fi²ff³f Àfd¨fU IYe Àf·fe SXfª¹fûÔ IZY ¸fb£¹f Àfd¨fUûÔ IZY Àff±f SXdUUfSX Àfb¶fWX WXBb Ê CX¨¨f À°fSXe¹f ¶f`NXIY ¸fZÔ ¹fZ d³f¯fʹf d»fE ¦fEÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ BÀf ¶ff°f ´fSX ÀfWX¸fd°f ¶f³fe dIY IYûSXû³ff IZY ¶fPÞX°fZ AÀfSX IZY ¸fïZ³fþSX ´ff¶fÔdQ¹fûÔ IYû ¶fPÞXf³ff þøYSXe WX̀Ü dþ³f 75 dþ»fûÔ IZY ½¹fdöY¹fûÔ ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ÀfÔIYi ¸f¯f IYe ´fbdá WXBb Ê WX̀ CX³f¸fZÔ ÀfÔ¶fÔd²f°f SXfª¹f ÀfSXIYfSXÔZ AfQZVf þfSXe IYSX Àfbd³fd›°f IYSX¦ÔZ fe dIY B³f dþ»fûÔ ¸fZÔ Ad³fUf¹fÊ ÀfZUfEÔ LûOÞXIYSX A³¹f Àf·fe ÀfZUfEÔ ¶fÔQ SXWX¦ÔZ feÜ

CX¸fSXe IY»ffÔ IYe þ³f°ff ³fZ dIY¹ff þ³f°ff IYμ¹fcÊ IYf ´ff»f³f

CX¸fSXe IY»ff, AfSXE³fE³fÜ 22 ¸ff¨fÊ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY dQVff d³fQZÊVf õfSXf þ³f°ff IYf JbQ ´fSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff IYμ¹fcÊ IYf AÀfSX þ³f´fQ ¸fbSXfQf¶ffQ IZY IYfÔNX U IYÀ¶ff CX¸fSXe IY»ff ¸fZÔ dQJfBÊ dQ¹ffÜ ³f¦fSX IYe þ³f°ff ³fZ IYûSXû³ff þ`Àfe §ff°fIY ¶fe¸ffSXe ÀfZ d³f¶fMX³fZ IZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe õfSXf dQE ¦fE dQVff-d³fQZÊVf IYû ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ¸ff³ff AüSX ¦f»fe ¸fûWX»»fZ U ¨füIY ¨füSXfWXZ IYe Jf»fe dQJfBÊ dQE þ¶fdIY ³f¦fSX IZY CX³f ¨füIY ¨füSXfWXûÔ ´fSX WXþfSXûÔ IYe °ffQfQ ¸fZÔ ·feOÞX þ¸ff d¸f»f°fe ±fe IY»f UWXfÔ ´fSX IYûBÊ ½¹fdöY dQJfBÊ ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ff ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f CX¸fSXe IY»ff ¸fZÔ QZSX SXf°f °fIY Àfc¸f Àff¸f ¸ffWXü»f QZJf ¦f¹ff SXfVf³f ÀfZ »fZIYSX ¸fZdOXIY»f ÀMXûSX °fIY ´fcSXe ¸ffIZYÊMX ¶fÔQ SXWXe ³f¦fSX

´fÔ¨ff¹f°f CX¸fSXe IY»ff IYe þ³f°ff ³fZ ¶f°ff dQ¹ff dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe þe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ CXNXf¹ff ¦f¹ff WXSX IYQ¸f IYûSXû³ff þ`ÀfZ J°fSX³ffIY Uf¹fSXÀf ÀfZ Af¸f þ³f°ff IYû ¶f¨ff³fZ IZY dWX°f ¸fZÔ WXe WXû¦ff AüSX Af¦fZ ·fe þ`ÀfZ dQVff d³fQZÊVf WXûÔ¦fZ ³f¦fSX IYe þ³f°ff CXÀfZ ¸ff³fZ¦fe ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f CX¸fSXe IY»ff IYe ¨füIYe OXWXSXf ´fSX °f`³ff°f QSXû¦ff IbY»fQe´f dÀfÔWX U CX³fIYe MXe¸f þ³f°ff IYe ÀfZUf ¸fZÔ ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ °f°´fSX SXWXeÜ

¶fÀ°fe ¸fZÔ B³ff¸fe ¶fQ¸ffVf QZÀfe d´fÀ°fü»f ÀfdWX°f d¦fSXμ°ffSX

¶fÀ°fe, EþZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¶fÀ°fe IZY IY~f³f¦fÔþ ÃfZÂf ¸fZÔ ´fbd»fÀf AüSX ÀUf´f MXe¸f IYe ÀfÔ¹fböY IYfSXÊUfBÊ ¸fZÔ QÀf WXþfSX ÷Y´fE IZY EIY B³ff¸fe ¶fQ¸ffVf IYû d¦fSXμ°ffSX IYSX CXÀfIZY IY¶þZ ÀfZ QZÀfe d´fÀ°fü»f AüSX IYfSX°fcÀf ¶fSXf¸fQ dIYE WX`Ü ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYBÊ ¸fbIYQ¸fûÔ ¸fZÔ UfÔdL°f AfSXû´fe dUþ¹f IbY¸ffSX ¨fü²fSXe CXRYÊ MXû³fe d³fUfÀfe ¦fif¸f ´fSXÀf´fbSX IYû ´fbd»fÀf Q»f ³fZ Àfû¸fUfSX IYû CXÀf Àf¸f¹f d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff þ¶f UWX IYWXeÔ ·ff¦f³fZ IZY dRYSXfIY ¸fZÔ ±ff AfSXû´fe dUþ¹f IbY¸ffSX IZY dU÷Yð IY~f³f¦fÔþ ±ff³fZ ¸fZÔ ²ffSXf 419 420 467 471 413 IZY °fWX°f ¸fbIYQ¸ff QþÊ WX`Ü

´fiVffÀf³f ³fZ ¨f»ff¹ff þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff

IYfÔNX, AfSXE³fE³fÜ ¸fbSXfQf¶ffQ dþ»fZ IYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU WXZ°fb »ffgIYOXfCX³f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX` Ü CXÀfe IZY AÔ°f¦fÊ°f Afþ ³f¦fSX IYfÔNX ¸fZÔ ·fe »fû¦f ª¹ffQf°fSX A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ SXWXZ Ü Afþ Àfû¸fUfSX IZY dQ³f ³f¦fSX ¸fZÔ Àff~fdWXIY ¶ffþfSX »f¦f°ff WX` dIÔY°fb »ffg¦fOXfCX³f IZY ¨f»f°fZ Àff~fdWXIY ¶ffþfSX ³fWXeÔ »f¦f ´ff¹ffÜ »fZdIY³f Àfd¶þ¹fûÔ IYe IbYL QbIYf³f d³f²ffÊdSX°f À±ff³fûÔ ´fSX »f¦fe SXWXe Ü þWXfÔ ÀfZ »fû¦f A´f³fe þøYSX°f A³fbÀffSX Àfd¶þ¹ffÔ JSXeQeÜ Afþ ³f¦fSX IYfÔNX ¸fZÔ ¸fZ³f ¶ffþfSX ¸fZÔ ·fe IbYL QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ »ffgIYOXfCX³f IYû QSXdIY³ffSX IYSX°fZ WXbEÜ A´f³fe QbIYf³fûÔ IYû ´fcUÊ IYe ·ffÔd°f Jû»f d»f¹ffÜ þ¶f ³f¦fSX IYfÔNX ¸fZÔ EÀfOXeE¸f ´fiZSX¯ff dÀfÔWX ³fZ d³fSXeÃf¯f dIY¹ff °fû CX³fIYû Àf£°f dQVff d³fQZÊVf dQE AüSX QbIYf³fûÔ IYû Àfed¸f°f IYSXfIYSX »f¦ff³fZ IZY AfQZVf dQEÜ »ffgIYOXfCX³f ¸fZÔ Àf¶þe , Qc²f OXZ¹fSXe , IZYd¸fÀMX , SXfVf³f IYe QbIYf³f AfdQ IYû WXe Jû»f³fZ IYe Bþfþ°f WX` Ü Afþ ³f¦fSX IYfÔNX ¸fZÔ ·fe B³WXe ÀfZ

¸fûQe þe IYe A´fe»f IYf Afþ Lþ»fZMX ¸fZÔ ´fcSXf AÀfSX QZJ³fZ IYû d¸f»ff AüSX ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f ³fZ ´fcSXe IY¸fÊNX°ff IZY Àff±f A´f³fZ Qfd¹f°U IYû d³f·ff¹ff Ü dþÀfIYe dþ°f³fe ´fiVfÔÀff IYe þfE UWX IY¸f WX` Ü Àff±f WXe ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f ³fZ JbQ IZY ¶f¨ffU IZ Y d»fE ¸ffÀIY EUÔ Àf`d³fMXfBþSX IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ff AüSX Lþ»f`MX IZY þ³f°ff ÀfZ ·fe d³fUZQ³f dIY¹ff IYe B³f Qû³fûÔ UÀ°fbAûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY d³fQZÊVf IYf ´ff»f³f IYSXZ

IYfÔNX ÃfZÂf IYe þ³f°ff ³fZ IYμ¹fcÊ IYf dIY¹ff ´ff»f³f

IYfÔNX, AfSXE³fE³fÜ ¦fb÷YUfSX Vff¸f IYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY õfSXf ·ffSX°f IYe þ³f°ff ÀfZ EIY A´fe»f IYe ¦fBÊ ±feÜ EIY Af”f³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYe þÔ¦f IYû þe°f³fZ IZY d»fE 22 ¸ff¨fÊ SXdUUfSX IZY dQ³f Àf·fe þ³f°ff þ³f°ff IYμ¹fcÊ »f¦ffE¦feÜ þû JbQ IZY DY´fSX JbQ IZY õfSXf »f¦ff¹ff ¦f¹ff IYμ¹fcÊ WXû¦ff AüSX ¹fdQ WX¸f BÀf ´fiIYfSX þÔ¦f IYû »fOÞX°fZ WX`Ô °fû IYfRYe WXQ °fIY WX¸f BÀf Uf¹fSXÀf IYe EIY ¨fZ³f IYû °fûOÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY õfSXf IYe ¦fBÊ BÀf A´fe»f IYf Af”f³f IYf ³f¦fSX IYfÔNX IYe þ³f°ff ³fZ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ÀUeIYfSX dIY¹ffÜ °f±ff CXÀfIYf ´fcSXe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ´ff»f³f ·fe dIY¹ffÜ dþÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f Afþ ´fcSXZ ³f¦fSX IYfÔNX ¸fZÔ WXSX ¦f»fe , WXSX ¸fûWX»»fZ , WXSX EIY ¶ffþfSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¶fÔQ ±ffÜ WXSX EIY ½¹fdöY A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ WXe SXWXfÜ IYûBÊ ·fe ½¹fdöY dIYÀfe ·fe °fSXWX ÀfZ A´f³fZ §fSXûÔ ÀfZ ¶ffWXSX ³fWXeÔ d³fIY»ffÜ Àf·fe IYfÔNX IYe þ³f°ff ³fZ EIY ÀfbSX ¸fZÔ IYWXf dIY ¹fWX EIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ¸fWXf¸ffSXe §fûd¿f°f

IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¨f»f°fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYf ¶fOÞXf R`YÀf»ff

IYûSXû³ff IZY d£f»ffRY ¹f»f¦ffSX

Lþ»f`MX ¸fZÔ dQJf »ffgIY OXfCX³f IYf AÀfSX BÀfIYf ´ff»f³f dIY¹ff ¦f¹ff Ü ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f ³fZ IYOÞXe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff SXJe WX` Ü IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû ·ffSX°f ÀfZ d³fIYf»f³fZ IZY d»fE Lþ»f`MX IYe þ³f°ff ·fe ´fc¯fÊ ÀfWX¹fû¦f IYSX°fe ³fþSX AfBÊ Ü AûSX BÀf »ffgIY OXfCX³f IZY IYf¹fÊ ¸fZÔ A´f³fe ´fcSXe ·ff¦feQfSXe d³f·ffBÊ Ü Afþ ´fcSXZ Lþ»fZMX ¸fZÔ WXSX AüSX Àf³³ffMXf Lf¹ff SXWXf Ü »fû¦f A´f³fZ A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ I`YQ SXWXZ Ü dÀfRYÊ þøYSXe BÀ°fZ¸ff»f IYe ¨feþûÔ IYe d¶fIYfSXe Uf»fe QbIYf³fZ WXe Jb»feÜ ·ffSX°f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi

³fBÊ dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

IYûSXf³ff Jf°f¸fmÔ IZY d»fE dIY¹ff ¸fWXfým½f IYf Ad·f¿fmIY

¸f±fbSXf, EªfZÔÀfeÜ d½fV½f ¸fmÔ ½¹ff~ IYûSXû³ff øY´fe ¸fWXf¸ffSXe IZY Jf°f¸fmÔ IZY d»fE C°°fSX ´fiýmVf IZY ¸f±fbSXf ¸fmÔ Àfû¸f½ffSX IYû ßfe¸fòf¦f½f°f IY±ff Af¹fûªf³f Àfd¸fd°f ³fm ·f¦f½ff³f ¸fWXfým½f IYf d½fVfm¿f Ad·f¿fmIY dIY¹ffÜ Àfd¸fd°f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY Ad¸f°f ·ffSXõfªf ³fm ¶f°ff¹ff dIY ¸fWXfým½f IYf IbYVfû²fIY ¦fÔ¦ffªf»f Àfm ÷Yýie ´ffNX IZY Àff±f Àff¸fcdWXIY ÷Yýifd·f¿fmIY dIY¹ff ¦f¹ff AüSX BÀf ¸fWXf¸ffSXe Àfm d³fªff°f IZY d»fE ¸fWXfým½f Àfm À°fbd°f IYSX ¹ff¨f³ff IYe ¦f¹feÜ C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY ¶fe¸ffSXe E½fÔ ¸fWXf¸ffSXe Àfm SXfWX°f ´fif~ IYSX³fm IZY d»fE IbYVfû²fIY ¦fÔ¦ffªf»f ¹ffd³f IbYVff ¹fb¢°f ¦fÔ¦ffªf»f Àfm ¸fWXfým½f IZY ÷Yýifd·f¿fmIY IYf d½f²ff³f WX`Ü Àfd¸fd°f IZY A³fbâf³f ´fi¸fbJ ¶f»fSXf¸f Af¨ff¹fÊ ³fm ¦f¯f´fd°f, ³f½f¦fiWX Afdý IYf ´fcªf³f dIY¹ffÜ

Àfc¨f³ff ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¶¹fcSXû E½fa °fWXÀfe»f À°fSX ´fSX ÀfÔUfQQf°ff IYe J¶fSXûa E½fa dUÄff´f³f IZY d»fE Àf¸´fIÊY IYSXZÔ :´fi·ffSXe IYSXe¸f £ff³f: 9690894100

Vfe°f¦fÈWXûÔ ¸fmÔ A·fe °fIY ¶feªf IZY Af»fc IYf 50 ´fid°fVf°f ·fÔOXfSX¯f

ÀfÔ¶fÔd²f°f QbIYf³fZÔ Jb»fe ,»fZdIY³f A³ffUV¹fIY øY´f ÀfZ SXfVf³f IYe QbIYf³fûÔ IYû ´fcUÊ IYe ·ffÔd°f Jû»ff ¦f¹ff dþ³f IYû QZJ°fZ WXe CX³fIYû Àf£°f dWXQf¹f°f Qe ¦fBÊÜ QbIYf³fûÔ IYû Àfed¸f°f IYSXIZY »ffg¦fOXfCX³f IZY d³f¹f¸f A³fbÀffSX »f¦fUf¹ff ¦f¹ffÜ RYf»f°fc »fû¦fûÔ IYû UWXfÔ ÷YIY³fZ ³ff dQ¹ff þfEÜ þû »fû¦f Af°fZ WX`Ô A´f³ff þøYSX°f IYf Àff¸ff³f »fZ AüSX Àfe²ff §fSXûÔ IYû ¨f»fZ þfEÔ Ü IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX U SXfª¹f ÀfSXIYfSX Qû³fûÔ WXe ¸fWX°U´fc¯fÊ IYQ¸fûÔ IYû CXNXf SXWXe WX` dþ³fIYf Àf·fe »fû¦fûÔ IYû ´ff»f³f

IYSX³ff ¨ffdWXE °f·fe WX¸f BÀf Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU SXJ ÀfIY°fZ WX`Ô Ü ª¹ffQf°fSX Àf·fe »fû¦f A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ SXWXZ Ü þ¶f ¶fWXb°f þøYSXe WXû °f·fe §fSX ÀfZ ¶ffWXSX þfEÔÜ A´f³fZ Af´f IYû §fSXûÔ ¸fZÔ SXûIY³fZ ´fSX WXe WX¸f BÀf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYe ¨f`³f IYû °fûOÞX ÀfIY°fZ WX`Ô Ü A³¹f±ff WX¸f BÀf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYe ¨f`³f IYû SXûIY³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ SXWX°fZ WX`Ô °fû ¹fWXfÔ ´fSX ·fe ·f¹ff³fIY °f¶ffWXe WXû ÀfIY°fe WX`Ü Afþ ³f¦fSX ¸fZÔ d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f EÀfOXeE¸f ´fiZSX¯ff dÀfÔWX , ÀfeAû ¶f»fSXf¸f , ±ff³ff A²¹fÃf Aþ¹f ¦fü°f¸f A´f³fZ ÀMXfRY IZY Àff±f ¸füþcQ SXWXZ Ü

»fJ³fDY, EªfZaÀfeÜ C°°fSX ´fiýVm f ¸fmÔ 45000 IbYa °f»f ¶feªf IZY Af»fc IZY ·f¯OXfSX¯f IZY Àff´fmÃf 50 ´fid°fVf°f ¶feªf IYf ·fÔOXfSX¯f dIY¹ff ªff ¨fbIYf WX`Ü Côf³f E½fÔ Jfô ´fiÀfÔÀIYSX¯f d½f·ff¦f IZY ÀfcÂfûÔ ³fm Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWXfÔ ¹fWX ªff³fIYfSXe ýeÜ C³WXû³Ô fm ¶f°ff¹ff dIY 45 WXªffSX IbYa °Ô f»f ¶feªf IZY Af»fc IYf ·f¯OXSX¯f IYSX³fm IYf »fÃfйf SXJf ¦f¹ff WX̀Ü BÀfIZY °fWX°f 20000 IbYa °f»f ¸fmSXNX AüSX 25000 IbYa °f»f »fJ³fDY ¸fmÔ ·fÔOXfdSX°f WXû¦ff Ü C³WXû³Ô fm IYWXf dIY BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ Àf·fe C´fd³fýmVfIYû E½fÔ dªf»ff Côf³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfýmdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX̀ dIY ½fm ½f°fʸff³f ´fdSXdÀ±fd°f ¸fmÔ A½fVfm¿f 50 ´fid°fVf°f Af»fc ¶feªfûÔ IZY ·fÔOXfSX¯f IZY d»fE dªf»ff ´fiVffÀf³f IZY ÀfWX¹fû¦f Àfm Af½fV¹fIY IYf¹fʽffWXe Àfbd³fd›°f IYSXÜÔm

»ffgIYOXfCX³f ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ ´fIYOÞXe ¨fûSXe IYe ¶ffBXIY RYüþe IY»fSX IYSXf SXJf WX`ÔÜÜUWX ¹fWXfÔ ³fSXJZOÞXf ¸fZÔ A´f³fZ ¶fOÞXZ ·ffBÊ ÀfZ d¸f»f³fZ Af SXWXf ±ffÜ Àf¸fe¸f Vffd°fSX A´fSXf²fe WX`Ü ¸fÓfû»ff ´fbd»fÀf ³fZ 2015 ¸fZÔ CXÀfZ LWX Àffd±f¹fûÔ IZY Àff±f ¨fûSXe IZY Qû MÑIY USXf¸fQ IYSX þZ»f ·fZþ ¨fbIYe WX`Ü

¶ffþfSX Jb»f°fZ WXe »fû¦fûÔ ³fZ IYe JSXeQfSXe

¸fc Ô P X f ´ffÔ O X Z , AfSX E ³fE³f Ü »ffgIYOXfCX³f ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ ´fIYOÞXe ¨fûSXe IYe ¶ffBÊIYÜ ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ IYSX³f´fbSX IZY ´ffÀf IY»f SXf°f ¨fZdIÔY¦f IZY QüSXf³f Q»f´f°f´fbSX IYe AûSX ÀfZ Af SXWXe Ub»fZMX ¸fûMXSXÀffBdIY»f IYû SXûIY³fZ IZY ÀfÔIZY°f dQE , »fZdIY³f ¨ff»fIY ¶ffBIY ·f¦ff³fZ »f¦ff dþÀf ´fSX ´feLf IYSX Vf¸fe¸f ´fbÂf J`SXf°fe d³fUfÀfe

SX°fc´fbSXf ±ff³ff Àf¸fû»fe IYû d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü CXÀfIZY IY¶þZ ÀfZ ¨fûSXe IYe Ub»fZMX ¸fûMXSXÀffBdIY»f USXf¸fQ WXbBÊ WX`Ü EÀf E¨f Aû ³fUf¶f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Vf¸fe¸f ³fZ ´fcL°ffL IZY QüSXf³f ¶f°ff¹ff dIY CXÀf³fZ ¹fWX ¶ffBIY dQ»»fe IZY IYOÞXIYOÞXOXc¸ff IYûMXÊ IZY Àff¸f³fZ ÀfZ °fe³f ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ ¨fûSXe IYe ±feÜ ´fbd»fÀf IYe ³fþSX ³f ´fOÞXZ ¶ffBIY ´fSX

°ff»fe AüSX ±ff»fe ¶fþfIYSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY R`YÀf»fZ IYf dIY¹ff Àf¸¸ff³f

IYfÔNX, AfSXE³fE³fÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe þe IZY AfUfWX³f ´fSX þWXfÔ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ SXdUUfSX IYû þ³f°ff IYμ¹fcÊ »f¦ff¹ff ¦f¹ff AüSX Vff¸f IYû 5:00 ¶fþZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ þÔ¦f »fOÞX SXWXZ OXfg¢MXSX , ¸fZdOXIY»f ÀMXfRY , ÀfRYfBÊ IY¸feÊ , ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f EUÔ ¸fedOX¹ff IYd¸fʹfûÔ IZY WXüÀf»ff ARYþfBÊ IZY d»fE ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY IYfÔNX ¸fÔOX»f IZY A²¹fÃf SXfþ´ff»f dÀfÔWX ´fiþf´fd°f ³fZ ·fe A´f³fZ ´fdSXUfSX ÀfÔ¦f §fSX IYe L°f ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX §fÔMXe , ±ff»fe , ¨f¸¸f¨f , °ff»fe AfdQ ¶fþfBÊ|Ü

Àf¸·f»f, AfSXE³fE³fÜ EIY °fSXRY þWXfÔ ·ffSX°f ÀfdWX°f ´fbSXZ dUV½f IYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ³fZ ·f¹f·fe°f IYSX dQ¹ff WX` UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY ·ffSX°f IYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE QZVf IZY ´fi²ff³f ¸fÔÂfe õfSXf EIY dQUÀfe¹f þ³f°ff IYμ¹fcÊ IYf Af”fWX³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀf¸fZ QZVf IYe þ³f°ff ³fZ ·fe ¶fPÞX ¨fPÞX IYSX ´fi²ff³f ¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû A´f³ff Àf¸f±fʳf QZIYSX BÀf ¶f³Q IYû ´fc¯fÊ ÀfRY»f ¶f³ff¹ff AüSX QZVf ÀfZ IYûSXû³ff þ`ÀfZ ·fc°f IYû ·f¦ff³fZ IYe IYf¸f¹ff¶f IYûdVfVf IYe WX` dþÀfIZY ¨f»f°fZ ¶fe°fZ dQ³fûÔ »fû¦f A´f³fZ A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ I`YQ SXWXZ ÜAfþ Àfû¸fUfSX IYû þ`ÀfZ WXe ¶ffþfSX Jb»fZ °fû »fû¦f A´f³fZ Af´f IYû SXûIY ³fWXe ´ff¹fZ AüSX §fSXZ»fb Àff¸ff³f IYe JSXeQfSXe IYû d³fIY»f ´fOÞXZ ÜÀfb¶fWX ÀfZ WXe °f¸ff¸f §fSXZ»fb Àff¸ff³fûÔ IYe QbIYf³fûÔ ´fSX þ¸fIYSX »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX Àff¸ff³f JSXeQ°fe QZJe ¦fBÊ °fû QcÀfSXe °fSXRY ´fbd»fÀf EÔU ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe ·fe IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ A´f³fe IY¸fSX IYÀ°fZ WXbE ³fþSX Af¹fZ   UWXeÔ VfWXSX IYe §fSXZ»fb Àff¸ff³fûÔ IYe QbIYf³fûÔ ´fSX »fû¦fûÔ IYe ·feOÞ X þøYSXe Àff¸ff³f JSXeQIYSX A´f³fZ A´f³fZ §fSXûÔ IYû Uf´fÀf »füMX°fe dQJfBÊ QeÜ »fû¦fûÔ ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû »fZIYSX EIY Aþe¶f Àff ·f¹f ¶f³ff WXbAf WX`Ü dþÀfIZY ¨f»f°fZ »fû¦f A´f³fe þøYSX°f IYf Àff¸ff³f IYû BIY™f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dþÀfÀfZ IYe Af³fZ Uf»fZ IYdNX³ffBÊ IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff ³f IYSX³ff ´fOÞXZÜ

nnnn


SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIÊY

@

Àfa´ffQIY IYe IY»f¸f ÀfZ Afd£fSX »ffgIYOXfCX³f ¢¹ffaaZ?

IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¨f»f°fm ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f IYf ýüSX VfbøY WXû ¨fbIYf WX`. IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm d³f´fMX³fm AüSX ÀfÔIiY¸f¯f R`Y»f³fm Àfm SXûIY³fm IZY d»fE IZÔYýi ÀfSXIYfSX ³fm SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYû C³f 75 dªf»fûÔ IYû »ffgIYOXfC³f IYSX³fm IYû IYWXf WX` dªf³f¸fmÔ IYûSXû³ff Àfm ÀfÔIiY¸f¯f IZY ´ffgdªfdMX½f IZYÀf AfE WX`ÔÜ dªf³f B»ffIZY IYû »ffgIYOXfC³f dIY¹ff ªff°ff WX` ½fWXfÔ Af´ff°fIYf»fe³f Àfm½ffAûÔ IYû LXûOÞXIYSX Àf·fe Àfm½ff ´fSX SXûIY »f¦ff ýe ªff°fe WX`Ü ·ffSX°f ¸fmÔ ¸fWXfSXf¿MÑX AüSX SXfªfÀ±ff³f ¸fmÔ Àf¶fÀfm ´fWX»fm »ffgIY OXfC³f dIY¹ff ¦f¹ff, CÀfIZY ¶ffý ´fÔªff¶f AüSX CØfSXfJÔOX ¸fmÔ »ffgIY OXfC³f IYSX³fm IYe §fû¿f¯ff IYSX ýe ¦fBÊÜ BÀfIZY ¶ffý dý»»fe ¸fmÔ ·fe Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX LXWX ¶fªfm Àfm »ffgIYOXfC³f IYf Em»ff³f IYSX dý¹ff ¦f¹ffÜ »ffgIYOXfC³f IZY ýüSXf³f IYûBÊ ·fe MÑXm³f ³fWXeÔ ¨f»fm¦feÜ ¸fmMÑXû IYf ´fdSX¨ff»f³f ·fe Àfed¸f°f WXû¦ffÜ ¹fc´fe IZY 15 dªf»fûÔ ¸fmÔ 23 Àfm 25 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfC³f §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, dªfÀf¸fmÔ ³fûEOXf, ¦ffdªf¹ff¶ffý, ´fi¹ff¦fSXfªf, IYf³f´fbSX, ÀfWXfSX³f´fbSX, »fJe¸f´fbSX, Afªf¸f¦fPXÞ, ½ffSXf¯fÀfe, »fJ³fDY, ¶fSXm»fe, ¸fbSXfýf¶ffý ¶ffSXf¶fÔIYe Vffd¸f»f WX`Ô. BÀfm ·fe ´fPÞXmÔ: IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY »fÃf¯f ¢¹ff WX`Ô? »ffgIYOXfC³f Vf¶ý Àfb³f°fm WXe IbYLX »fû¦f BÀfIYe IYμ¹fcÊ Àfm °fb»f³ff IYSX°fm WXbE OXSX ªff°fm WX`ÔÜ »ffgIYOXfC³f IYe ÀfÔ·ff½f³ff IZY ¨f»f°fm WXe ýbIYf³fûÔ ´fSX ¸ffSXf¸ffSXe WXû ªff°fe WX` AüSXÞ »fû¦f OXSXIYSX Àff¸ff³f JSXeý³ff VfbøY IYSX ým°fm WX`ÔÜ ¢¹ff WXû°ff WX` »ffgIYOXfC³f? »ffgIYOXfC³f IYf A±fÊ WX` °ff»ff¶fÔýeÜ »ffgIYOXfC³f EIY Af´fýf ½¹f½fÀ±ff WX` ªfû dIYÀfe Af´fýf ¹ff ¸fWXf¸ffSXe IZY ½f¢°f ÀfSXIYfSXe °füSX ´fSX »ff¦fc IYe ªff°fe WX`Ü dªfÀf B»ffIZY ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` CÀf ÃfmÂf IZY »fû¦fûÔ IYû §fSXûÔ Àfm ¶ffWXSX d³fIY»f³fm IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ WXû°fe WX`Ü C³WXmÔ dÀfRÊY ý½ff AüSX A³ffªf ªf`Àfe ªføYSXe ¨feªfûÔ IYe JSXeýfSXe IZY d»fE WXe ¶ffWXSX Af³fm IYe Bªffªf°f d¸f»f°fe WX`, BÀf ýüSXf³f ½fm ¶f`ÔIY Àfm ´f`Àfm d³fIYf»f³fm ·fe ªff ÀfIY°fm WX`ÔÜ dªfÀf °fSXWX dIYÀfe ÀfÔÀ±ff³f ¹ff R`Y¢MÑXe IYû ¶fÔý dIY¹ff ªff°ff WX` AüSX ½fWXfÔ °ff»ff¶fÔýe WXû ªff°fe WX` CÀfe °fSXWX »ffgIY OXfC³f IYf A±fÊ WX` dIY Af´f A³ff½fV¹fIY IYf¹fÊ IZY d»fE ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ³ff d³fIY»fmÔÜ A¦fSX Af´fIYû »ffgIYOXfC³f IYe ½fªfWX Àfm dIYÀfe °fSXWX IYe ´fSXmVff³fe WXû °fû Af´f ÀfÔ¶fÔd²f°f ´fbd»fÀf ±ff³fm, dªf»ff IY»fm¢MXSX, ´fbd»fÀf A²feÃfIY A±f½ff A³¹f C¨¨f Ad²fIYfSXe IYû RYû³f IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ »ffgIYOXfC³f ªf³f°ff IYe ÀfWXcd»f¹f°f AüSX ÀfbSXÃff IZY d»fE dIY¹ff ªff°ff WX` Àf·fe ´fifB½fmMX AüSX IYfg³MÑXm¢MX ½ff»fm ýμ°fSX ¶fÔý SXWX°fm WX`Ô, ÀfSXIYfSXe ýμ°fSX ªfû ªføYSXe ßfm¯fe ¸fmÔ ³fWXeÔ Af°fm, ½fû ·fe ¶fÔý SXWX°fm WX`ÔÜ »ffgIYOXfC³f EIY EmÀff Af´ff°fIYf»fe³f ´fiûMXûIYfg»f WX` dªfÀfIZY °fWX°f VfWXSX ¹ff ´fiýmVf ¸fmÔ SXWX³fm ½ff»fm »fû¦fûÔ IYû ÃfmÂf LXûOÞXIYSX ªff³fm ¹ff §fSX Àfm ¶ffWXSX d³fIY»f³fm ´fSX ´fcSXe °fSXWX Àfm SXûIY »f¦ff°ff WX`Ü ýmVf ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¶fPÞX°fm ÀfÔIiY¸f¯f IYe ½fªfWX Àfm Af´ff°fIYf»fe³f dÀ±fd°f IZY ¸fïm³fªfSX ·ffSX°f IZY IYBÊ VfWXSXûÔ ¸fmÔ »ffgIY OXfC³f IYe dÀ±fd°f ýmJ³fm IYû d¸f»f SXWXe WX`Ü ·ffSX°f ¸fmÔ IYûSXû³ff IYe dÀ±fd°f IYû ²¹ff³f ¸fmÔ SXJ°fm WXbE Àf¶fÀfm ´fWX»ff »ffgIYOXfC³f ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

²f¸fÊ-IY¸fÊ Àf¶fIYe ÀfbJ Àf¸fÈdð IZY d»fE WXû°ff WX` ³fUÀfÔU°ÀfSX

-OXfg. ³fe»f¸f ¸fWXZÔQiþû Àf·¹f°ff A´f³fZ Bd°fWXfÀf ´fSX ¦fUÊ IYSX°fe WX`, A´f³fe ÀfÔÀIÈYd°f IYû ÀfWXZþ IYSX SXJ°fe WX` AüSX A´f³fe ´fSXÔ´fSXfAûÔ IYf ßfðf ÀfZ ´ff»f³f IYSXIZY ´fePÞXe QSX ´fePÞXe Af¦fZ ¶fPÞXf°fe WX` Uû ¦fbþSX°fZ UöY IZY Àff±f d¶fJSX°fe ³fWXeÔ ¶fd»IY AüSX ª¹ffQf d³fJSX°fe þf°fe WX`Ü þ¶f ¨f`Âf ¸ffÀf IYe Vfb¢»f ´fid°f´fQf IZY Àfc¹fûÊQ¹f IZY Àff±f Àf¸´fc¯fÊ ·ffSX°f IZY §fSX §fSX ¸fZÔ »fû¦f A´f³fZ BáQZUe QZU°ff IYf A´f³fe A´f³fe ´fSXÔ´fSXf A³fbÀffSX ´fcþ³f IYSXIZY ³fUÀfÔU°ÀfSX IYf ÀUf¦f°f IYSX SXWXZ WXû°fZ WX`Ô, °fû dUV½f BÀf Àf³ff°f³f ÀfÔÀIÈYd°f IYe AûSX IYü°fcWX»f ÀfZ QZJ SXWXf WXû°ff WX`Ü ¢¹fûÔdIY IYV¸feSX ÀfZ IY³¹ffIbY¸ffSXe AüSX ¦fbþSXf°f ÀfZ ´fcUûÊØfSX °fIY »fû¦f BÀf dQ³f IYû CX¦ffdQ, ³fUSXZWX, ³fUSXfÂf, ¦fbPÞXe ´fOÞXUf, þ`ÀfZ °¹fûWXfSXûÔ IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff SXWXZ WXû°fZ WX`Ô, ´ffU³f

AûLXm »fû¦f ªf¶f ´fi¦fd°f IYSX°fm WX`Ô °fû ¶fWXb°f WXe B°fSXf°fm WXÜ`Ô ½f`Àfm WXe ªf`Àfm Vf°fSXªÔ f ¸fmÔ ªf¶f ´¹ffýf RYSXªfe ¶f³f ªff°ff WX` °fû ½fWX MXmPÞXe ¨ff»f ¨f»f³fm »f¦f°ff WX`Ü -SXdWX¸f

Àfa´ffQIYe¹f

³fBXÊX dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSXX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

6

Àfa³¹ffÀfe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fm IYSX dý¹ff CX´fi. IYf IYf¹ffIY»´f ·ffSX°f ¸fmÔ ÀfÔ³¹ffÀfe IYf A±fÊ ´fcªff-´ffNX ¸fmÔ d»f~ A±f½ff IaYýSXfAûÔ ¸fmÔ A´f³fm ¸fûÃf IZY d»fE Àff²f³ffSX°f ÀfÔÀffSX Àfm ýcSX °f´fÀ½fe ³fWXeÔ ¶fd»IY ªf¦f°f IZY dWX°f ¸fmÔ BÊV½fSXe¹f AfSXf²f³ff ýmJ³fm ½ff»ff ½fe°fSXf¦fe ¸ff³ff ¦f¹ff WX`, »fmdIY³f ýmdJ¹fm I`YÀfm ¹fû¦fe Afdý°¹f³ff±f ³fm »fû¦fûÔ IZY dWX°fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fm IZY d»fE IYdNX³f Àff²f³ff IYeÜ ¶feÀf IYSXûOÞX Àfm Ad²fIY IYe ªf³fÀfÔ£¹ff, ýmVf IYf Àf¶fÀfm ¶fOÞXf ´fiýmVf dªfÀf¸fmÔ WXỒ 80 ÀfÔÀfýe¹f ÃfmÂf, ªfû ½ffÀ°f½f ¸fmÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³ff°fm WX`Ô AüSX CÀf ´fiýmVf IYû ¹fdý ÀfÔ³¹ffÀfe ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fmÔ IYf¹ffIY»´f IYe dýVff ¸fmÔ »fm ªffE °fû BÀfm EIY SXfªf³fed°fIY ¨f¸f°IYfSX WXe IYWXmÔ¦fmÜ ¹fû¦fe Afdý°¹f³ff±f IYe ÀfSXIYfSX IZY °fe³f Àff»f ´fcSXm WXû ¦fE °fû B³f °fe³f ½f¿fûË ¸fmÔ C³WXûÔ³fm ªfmWXfýe, BÀ»ff¸fe °f°½fûÔ IYe ASXfªfIY°ff ´fSX BÀf °fSXWX ³fIZY»f IYÀfe dIY ýÔ¦ffBÊ ýmVf IZY Bd°fWXfÀf ¸fmÔ ´fWX»fe ¶ffSX ÀfSXIYfSX IYû WXªffʳff ým°fm WXbE ýmJm ¦fEÜ AüSX C³fIZY ³ff¸f dªf»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ IZY ¨füSXfWXûÔ ´fSX IYf³fc³f ¶f³ffIYSX ´fiýdVfÊ°f dIYE ¦fE ªfû À½f¹fÔ ¸fmÔ EIY A·fc°f´fc½fÊ ýÔOX WX`Ü BÀf ýmVf ³fm d½fýmVfe AfIiY¸f¯fIYfdSX¹fûÔ IZY WX¸f»fûÔ ¸fmÔ ¶fmWXý ýb:JûÔ AüSX ÀfÔÂffÀf Ófm»ffÜ WX¸ffSXm ´fc½fʪfûÔ ³fm A´f³fe AfÔJûÔ IZY Àff¸f³fm A´f³fm ´fdSX½ffSX IZY ÀfýÀ¹fûÔ IYf ¸ffSXf ªff³ff ýmJfÜ C³WXûÔ³fm A´f³fe AfÀ±ff IZY À±ff³fûÔ IYf IicYSX d½f²½fÔÀf ýmJfÜ C³WXûÔ³fm A´f³fe ·ff¿ff AüSX ÀfÔÀIYfSXûÔ IYf ´fý ý»f³f AüSX d°fSXÀIYfSX ýmJfÜ À½f°fÔÂf°ff IZY ¶ffý »f¦f°ff ±ff dIY Àfdý¹fûÔ IYe ýb:J ·fSXe IYf»fSXfdÂf ¶fe°fe AüSX A¶f À½f°½f IZY Cý¹f IYf ³f½fe³f Àfc¹fÊ WX¸f ýmJ ´ffEÔ¦fm »fmdIY³f d¶fidMXVf ªfc°fûÔ ¸fmÔ Àfm¢¹fb»fSX ³fm°ffAûÔ AüSX ARYÀfSXûÔ ³fm ½fWX IYf»fSXfdÂf AüSX »fÔ¶fe IYeÜ ¹fWX OXfg. WXmOÞX¦fm½ffSX IZY

°f÷Y¯f d½fªf¹f

BÀf ýmVf ³fm d½fýmVfe AfIiY¸f¯fIYfdSX¹fûÔ IZY WX¸f»fûÔ ¸fmÔ ¶fmWXý ýb:JûÔ AüSX ÀfÔÂffÀf Ófm»ffÜ WX¸ffSXm ´fc½fʪfûÔ ³fm A´f³fe AfÔJûÔ IZY Àff¸f³fm A´f³fm ´fdSX½ffSX IZY ÀfýÀ¹fûÔ IYf ¸ffSXf ªff³ff ýmJfÜ C³WXûÔ³fm A´f³fe AfÀ±ff IZY À±ff³fûÔ IYf IicYSX d½f²½fÔÀf ýmJfÜ C³WXûÔ³fm A´f³fe ·ff¿ff AüSX ÀfÔÀIYfSXûÔ IYf ´fý ý»f³f AüSX d°fSXÀIYfSX ýmJfÜ À½f°fÔÂf°ff IZY ¶ffý »f¦f°ff ±ff dIY Àfdý¹fûÔ IYe ýb:J ·fSXe IYf»fSXfdÂf ¶fe°fe AüSX A¶f À½f°½f IZY Cý¹f IYf ³f½fe³f Àfc¹fÊ WX¸f ýmJ ´ffEÔ¦fm »fmdIY³f d¶fidMXVf ªfc°fûÔ ¸fmÔ Àfm¢¹fb»fSX ³fm°ffAûÔ AüSX ARYÀfSXûÔ ³fm ½fWX IYf»fSXfdÂf AüSX »fÔ¶fe IYeÜ

ÀfÔÀIYfSXûÔ ¸fmÔ SX¨fm-´f¦fm ÀfÔ§f À½f¹fÔÀfm½fIYûÔ IZY ²f`¹fÊ, °f´f AüSX ¶fd»fýf³fûÔ IYf ´fdSX¯ff¸f WX` dIY CÀf d¶fidMXVf E½fÔ ¸fb¦f»f ýfÀf ¸ff³fdÀfIY°ff IYe SXfdÂf IYf AÔ°f ³fSXmÔýi ¸fûýe ¹fb¦f ¸fmÔ ´fifSXÔ·f WXbAf °f±ff WX¸fmÔ ¹fû¦fe Afdý°¹f³ff±f ªf`Àfm ¸fb£¹f¸fÔÂfe d¸f»fm dªf³WXûÔ³fm ASXfªfIY°ff AüSX ÀfÔÀIYÈd°f d½f²½fÔÀfIYûÔ IZY ªff»f Àfm ýmVf IZY Àf¶fÀfm ¶fOÞXm ´fiýmVf IYû ¸fb¢°f dIY¹ff AüSX SXf¸f ¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff IZY Vf¶ýûÔ ¸fmÔ ·ffSX°f IZY ªfû °fe³f À½f´³f WX`Ô- A±ffÊ° SXf¸f, IYÈ¿¯f AüSX dVf½f, C³WXmÔ ÀffIYfSX IYSX³fm IYe AûSX ¶fPXÞmÜ ·ffSX°f ¸fmÔ ÀfÔ³¹ffÀfe IYf A±fÊ ´fcªff-´ffNX ¸fmÔ d»f~ A±f½ff IaYýSXfAûÔ ¸fmÔ A´f³fm ¸fûÃf IZY d»fE Àff²f³ffSX°f ÀfÔÀffSX Àfm ýcSX °f´fÀ½fe ³fWXeÔ ¶fd»IY ªf¦f°f IZY dWX°f ¸fmÔ BÊV½fSXe¹f AfSXf²f³ff ýmJ³fm ½ff»ff ½fe°fSXf¦fe ¸ff³ff ¦f¹ff WX`Ü À½ff¸fe d½f½fmIYf³fÔý ³fm SXf¸fIYÈ¿¯f ¸fNX IYe À±ff´f³ff IYSX°fm WXbE CÀfIYf Cîû¿f ½ff¢¹f 'Af°¸f³fû ¸fûÃff±fÊ ªf¦f°f dWX°ff¹f ¨f' SXJf A±ffÊ° ªf¦f°f IZY dWX°f ¸fmÔ WXe A´f³ff ¸fûÃf WX`Ü ¹fWXe ½fWX ·ff½f SXWXf dIY ÀfÔ³¹ffdÀf¹fûÔ ³fm ¹fûd¦f¹fûÔ AüSX ½fe°fSXfd¦f¹fûÔ ³fm ²f¸fÊ AûSX ýmVf ´fSX AfIiY¸f¯f IYSX³fm ½ff»fûÔ IZY d½f÷Yð ÀfÔ§f¿fÊ dIYE, ¹fbð dIYE, ¶fd»fýf³f dýEÜ B³WXeÔ ÀfÔ³¹fÀ°f ¹fûðfAûÔ IYe ¦ff±ff ¶fÔdIY¸f¨fÔýi ¨f˜û´ff²¹ff¹f ³fm A´f³fm d½fV½f ´fidÀfð C´f³¹ffÀf Af³fÔý ¸fNX ¸fmÔ d´fSXû¹feÜ ¹fWX ½fWXe ¸fWXf³f C´f³¹ffÀf WX` dªfÀf³fm ýmVf IYû ½fÔým ¸ff°fSX¸ IYf §fû¿f AüSX ½fÔým ¸ff°fSX¸f SXf¿MÑX¦fe°f dý¹ff ªfû ¸fc»f øY´f Àfm BÀfe C´f³¹ffÀf ¸fmÔ ½fd¯fÊ°f WX`Ü ¹fWX C´f³¹ffÀf ½fe°fSXf¦fe Àff²fbAûÔ IZY AÔ¦fimªfûÔ IZY d½f÷Yð À½f°fÔÂf°ff ÀfÔ§f¿fÊ IYe »fOÞXfBÊ IYf Ad¦³f²f¸fÊ Af£¹ff³f WX` ªfû WXSX ýmVf·f¢°f IZY ùý¹f IYû À´fÔdý°f IYSX°ff WX`Ü Afªf ªf¶f ¸f`Ô ýmVf IZY SXfªf³fed°fIY AüSX ´fiVffdÀfIY dÃfd°fªf ´fSX ¹fûðf ÀfÔ³¹ffÀfe IYe °fSXWX C·fSXm ¹fû¦fe

´fiZSXIY ´fiÀfa¦f

ÀfSXIYfSXe ³fm °fe³f °f»ffIY IZY IYWXSX Àfm ¶f¨ff³fm IZY d»fE d½fVfm¿f Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¶fd»IY ¸fýSXÀfûÔ ¸fmÔ ¨f»f SXWXe ½f`¨ffdSXIY Ad°f½ffdý°ff IYe dVfÃff IZY ¶fªffE C³WXmÔ ¸fb£¹f²ffSXf ¸fmÔ »ff³fm IZY d»fE IYý¸f CNXfE AüSX ¸fbdÀ»f¸f »fdOÞXIY¹fûÔ IYe Vffýe IZY d»fE ·fe ¹fûªf³ff ¶f³ffBÊÜ ¸fmSXm ªff³fIYfSX EIY C¨¨f ´fýÀ±f Àf`³¹f Ad²fIYfSXe A½fIYfVf ¦fiWX¯f IYSX³fm IZY ¶ffý A´f³fm ¦ffÔ½f ým½fdSX¹ff ¦fE °fû C³fIZY WX¿fÊ IYf dNXIYf³ff ³fWXeÔ ±ff dIY dªfÀf ¦ffÔ½f ¸fmÔ ¸fb£¹f ÀfOÞXIY °fIY ³fWXeÔ d¸f»f°fe ±fe ½fWXfÔ C³fIZY ´fbSXf³fm §fSX IZY Àff¸f³fm Àfm ´f¢IYe ÀfOÞXIY ¦fbªfSX SXWXe WX`Ü ßfe d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IZY ÀfdIiY¹f ÀfWX¹fû¦f AüSX ³fm°fÈ°½f Àfm ¹fû¦fe ªfe 344.82 dIY»fû¸feMXSX ´fc½ff˨f»f E¢Àf´fimÀf-½fm , 296.70 dIY»fû¸feMXSX »fÔ¶fm ¶fbÔým»fJÔOX E¢Àf´fimÀf-½fm AüSX 596 dIY»fû¸feMXSX ¦fÔ¦ff E¢Àf´fimÀf-½fm IYû »ffE ªfû Àf¸´fc¯fÊ C°°fSX ´fiýmVf IYf ¨fmWXSXf WXe ¶fý»f ýmÔ¦fmÜ dý»»fe IZY d³fIYMX ªfm½fSX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f WX½ffBÊ Açf dý»»fe IZY ¸fb£¹f WX½ffBÊ Açm IZY Àf¸ff³ffÔ°fSX WXû¦ff ªfû 4.68 »ffJ IYSXûOÞX IZY ´fcÔªfe d³f½fmVf IZY ´fiIY»´fûÔ IZY d»fE ½fSXýf³f dÀfð WXû¦ffÜ Àfc¨fe ¸fmÔ WXªffSX EmÀfe ¨feªfmÔ WX`Ô¦f³³ff dIYÀff³fûÔ IZY d»fE ³f½fe³f Af¹f IZY R`YÀf»fm (92 WXªffSX IYSXûOÞX IZY ·fb¦f°ff³f WXû ·fe ¦fE), Jm°fûÔ IZY ´ffÀf °ff»ff¶f IYe ¹fûªf³ff °f±ff ¸fWXf¸ffdSX¹fûÔ IYe SXûIY IZY d»fE d½fVfm¿f À½ffÀ±¹f Ad·f¹ff³f, ´fWX»fe ¶ffSX dVfÃff IZY ÀfÂfûÔ IYf Àf¸f¹f ´fSX WXû³ff, ýμ°fSXûÔ ¸fmÔ A³fbVffÀf³f B°¹ffdýÜ »fmdIY³f BÀfÀfm ·fe ¶fPXÞIYSX WX` dIY C°°fSX ´fiýmVf ¸fmÔ A¹fû²¹ff, ¸f±fbSXf, IYfVfe AüSX ¦fÔ¦ff ¸f`¹ff Àf¸´fc¯fÊ ·ffSX°f IZY À½ffd·f¸ff³f IYe ´fif¯f½ffdWXIYfEÔ WX`ÔÜ

Bd°fWXfÀf IYe ³fªfSX ¸fZÔ Afªf

Àf°f¦fb÷Y IYe IÈY´ff Àfm ¨fûSX SXfªff ¶f³ff EIY ¶ffSX EIY ¨fûSX ³fm ¦fb÷Y Àfm ³ff¸f »fm d»f¹ff, AüSX ¶fû»ff ¦fb÷Y ªfe ¨fûSXe °fû ¸fmSXf IYf¸f WX` ¹fm °fû ³fWXeÔ LXcMXm¦fe ¸fmSXm Àfm A¶f ¦fb÷Y ªfe ¶fû»fm NXeIY WX` ¸f`Ô °fbÓfm EIY ýcÀfSXf IYf¸f ým°ff WXba, ½fû d³f·ff »fm³ff ¶fû»fm ´fSXfBÊ åe IYû ¸ff°ff ¶fWX³f Àf¸fÓf³ff ¨fûSX ¶fû»ff NXeIY WX` ªfe ¹fm ¸f`Ô d³f·ff »fcÔ¦ffÜ EIY SXfªff IZY IYûBÊ ÀfÔ°ff³f ³fWXeÔ ±fe °fû CÀf³fm A´f³fe SXf³fe IYû ýbWXf¦f¯f IYSX SXJf ±ff 10-12 Àff»f Àfm ¶f¦f»f ¸fm WXe EIY §fSX ým SXJf CÀf¸fm SXWX°fe AüSX Àff±f WXe dÀf´ffdWX¹fûÔ IYû d³f¦fSXf³fe SXJ³fm IZY d»fE ¶fû»f dý¹ffÜ CÀfe ¨fûSX IYf CÀf SXf³fe IZY §fSX ¸fma ªff³ff WXbAf SXf³fe ³fm ýmJf IZY ¨fûSX Af¹ff WX`Ü C²fSX dÀf´ffdWX¹fûÔ ³fm ·fe ýmJ d»f¹ff IZY IYûBÊ Afý¸fe ¦f¹ff WX` SXf³fe IZY ´ffÀf °fû SXfªff IYû ¶f°ff¹ff SXfªff ¶fû»ff ¸f`Ô LXb´f-LXb´f IZY ýmJcÔ¦ffÜ A¶f SXfªff LXb´fLXb´f IZY ýmJ³fm »f¦ffÜ SXf³fe ¶fû»fe ¨fûSX IYû dIY °fb¸f dIYÀf ´fm Af¹fm WXû ¨fûSX ¶fû»ff DYÔMX ´fm °fû SXf³fe ¶fû»fe IYe °fb¸WXfSXm ´ffÀf dªf°f³fm ·fe DYÔMX WX`Ô ¸f`Ô Àf¶fIYû Àfû³fm ¨ffÔýe Àfm ·fSX½ffÔ ýcÔ¦fe ¶fÀf ¸fmSXe

Afdý°¹f³ff±f IZY IYf¸fIYfªf AüSX C³WXmÔ VffÀf³f ½¹f½fÀ±ff IYf ½feSXûd¨f°f ³fm°fÈ°½f IYSX°fm ýmJ°ff WXcÔ °fû ¸fbÓfm A³ff¹ffÀf Af³fÔý ¸fNX IZY Àf°¹ff³fÔý IYf À¸fSX¯f WXû Af°ff WX` dªf³WXûÔ³fm C´f³¹ffÀf IZY ýû ýmVf·f¢°f ³ff¹fIYûÔ ¸fWXmÔýi °f±ff IY»¹ff¯fe IYe SXÃff IYSX C³fIZY Àff¸f³fm ªf¦f°f ªf³f³fe ·ffSX°f ¸ff°ff IZY °fe³f øY´f dýJfE ±fmÜ ´fWX»ff½fWX øY´f ªfû ·ffSX°f ¸ff°ff IYf ±ff- A±ffÊ° ªf¦fðfÂfe ým½fe, ýcÀfSXf- ½fWX øY´f ªfû CÀf Àf¸f¹f ·ffSX°f ¸ff°ff ¶f³f ¦fBÊ ±feÔ A±ffÊ° IYf»fe ¸ff°ff AüSX °feÀfSXf øY´f WX` ªfû ·ffSX°f ¸ff°ff ·fd½f¿¹f ¸fmÔ ¶f³fmÔ¦fe A±ffÊ°f ým½fe ýb¦ffÊÜ ¸f`Ô ¹fû¦fe Afdý°¹f³ff±f ªfe Àfm ÀfÔÀfý ¸fmÔ A¢ÀfSX d¸f»f°ff ±ffÜ ½fm SXf¿MÑX·fd¢°f IYe Ad¦³f Àfm ´fcdSX´fc¯fÊ ÀfÔ³¹ffÀfe IZY ³ff°fm °f¶f ·fe A´f³fe A»f¦f ´fWX¨ff³f SXJ°fm ±fmÜ ´fif¹f: C³f ´fSX C³fIZY ´fiJSX SXf¿MÑXe¹f d½f¨ffSXûÔ IZY IYfSX¯f °fe½fi ´fiWXfSX ·fe WXû°fm ±fmÜ C³WXûÔ³fm IY·fe C³fIYe Ψf°ff ³fWXeÔ IYe AüSX BÔýi´fiÀ±f ÃfmÂf ¸fmÔ dÀ±f°f »füWX À°fÔ·f ¦føYOÞX ²½fªf IYe ·ffÔd°f A´f³fe ²fbSXe ´fSX dMXIZY SXWXmÜ Àf¸f¹f ³fm IYSX½fMX ¶fý»fe AüSX ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû ²f³¹f½ffý dIY C³WXûÔ³fm ¹fû¦fe Afdý°¹f³ff±f IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fý WXm°fb ¨fb³ffÜ EIY »fÔ¶fe Àfc¨fe WX` C³WXûÔ³fm Af°fm WXe VffÀf³f-´fiVffÀf³f ¸fmÔ I`YÀfm A³fbVffÀf³f ·fSXf, ·ffSX°fe¹f SXf¿MÑXe¹f ÀffÔÀIYÈd°fIY ²ffSXf ´fSX WXû³fm ½ff»fm Af§ff°f SXûIZY, ÎWXýc ßfðf»fb Àf¸ffªf IYe ·ff½f³ffAûÔ ´fSX WX¸f»fûÔ IYf ´fýfIiYfÔ°f dIY¹ff, d½fIYfÀf AüSX Aüôûd¦fIY ÃfmÂf ¸fmÔ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ´fcÔªfe d³f½fmVf ¶fPXÞf¹ff, ASXfªfIY AüSX ²½fÀ°f IYf³fc³f½¹fÀ±ff ½ff»fm ´fiýmVf IYû EmÀfm °fÔÂf ¸fmÔ ¶fý»ff ªfWXfÔ ýbá IYû Ãf¸ff ³fWXeÔ, A´fSXfd²f¹fûÔ IYû IYf³fc³f Àfm OXSX WXû AüSX Àfªªf³fûÔ IYû A·f¹f d¸f»fmÜ ³f IZY½f»f ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¹fû¦fe

B¨LXf ´fbSXe IYSX ýûÜ °fû ¨fûSX IYû A´f³fm ¦fb÷Y IYf ´f¯fÊ ¹ffý Af ¦f¹ff ¶fû»ff ³fWXeÔ ªfe Af´f °fû ¸fmSXe ¸ff°ff WXû ªfû ´fbÂf IZY »ff¹fIY ½ff»fe B¨LXf WXû °fû ¶f°ffAû AüSX ýcÀfSXe B¨LXf ¸fmSXm ¶fÀf IYe ³fWXeÔ WX`Ü SXfªff ³fm Àfû¨ff ½ffWX ¨fûSX WXûIZY B°f³ff Bʸff³fýfSX SXfªff ³fm CÀfIYû ´fIYOÞX d»f¹ff AüSX ¸fWX»f »fm ¦f¹ff ¶fû»ff ¸f`Ô °fmSXe Bʸff³fýfSXe Àfm JbVf WXba °fc ½fSX ¸ffÔ¦fÜ ¨fûSX ¶fû»ff ªfe Af´f ýû¦fm ´f¢IYf ½ffýf IYSXû SXfªff ¶fû»ff WXfa ¸ffÔ¦fÜ ¨fûSX ¶fû»ff ¸fmSXe ¸ffa IYû dªfÀfIYû Af´f³fm ýbWXf¦f¯f IYSX SXJf WX` CÀfIYû dRYSX Àfm ÀfbWXf¦f³f IYSX ýûÜ SXfªff ¶fOÞXf JbVf WXbAf CÀf³fm SXf³fe IYû ¶fb»ff¹ff AüSX ¶fû»ff SXf³fe ¸f`³fm °fbÓfm ·fe ¶fOÞXf ýbJ dý¹ff WX` °fc ·fe ¸ffÔ¦f »fm IbYLX ·fe Afªf °fûÜ SXf³fe ¶fû»fe IZY ´f¢IYf ½ffýf IYSXû ýû¦fm AüSX ¸fûWXSX ¸ffSX IZY d»fJ IZY ýû IZY ªfû ¸ffÔ¦fcÔ¦fe ½fû ýû¦fmÜ SXfªff ³fm d»fJ IZY ¸fûWXSX ¸ffSX ýeÜ SXf³fe ¶fû»fe SXfªff WX¸ffSXm IYûBÊ Aü»ffý ³fWXeÔ WX` BÀf ¨fûSX IYû WXe A´f³ff ¶fmMXf ¸ff³f »fû AüSX SXfªff ¶f³ff ýûÜ

Bd°fWXfÀf dÀfRÊY A´f³fm ¸fmÔ §fMX³ffAûÔ IYû ³fWXeÔ Àf¸fmMXm WXû°ff WX` ¶fd»IY B³f §fMX³ffAûÔ Àfm ·fe Af´f ¶fWXb°f IbYLX ÀfeJ ÀfIY°fm WX`ÔÜ BÀfe IYOÞXe ¸fmÔ ªff³fmÔ¦fm Afªf 24 ¸ff¨fÊ IYû ýmVf-ýbd³f¹ff ¸fmÔ ¢¹ff WXbAf ±ff, IYü³f Àfe ¶fOÞXe §fMX³ffEÔ §fMXe ±feÔ dªfÀf³fm Bd°fWXfÀf IZY ´f³³fûÔ ´fSX A´f³ff ´fi·ff½f LXûOÞXfÜ ªff³fmÔ¦fm, Afªf IZY dý³f ªf³¸fmÔ JfÀf ½¹fd¢°f¹fûÔ IZY ¶ffSXm ¸fmÔ AüSX ¶ff°f IYSXmÔ¦fm C³fIYe ªfû ýbd³f¹ff Àfm BÀf dý³f d½fýf WXûIYSX ¨f»fm ¦fEÜ 1837: IY³ffOXf ¸fmÔ AV½fm°f ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ½fûMX OXf»f³fm IYf Ad²fIYfSX dý¹ff ¦f¹ffÜ 1855: IYû»fIYf°ff Àfm Af¦fSXf IZY ¶fe¨f ´fWX»fe ¶ffSX MXm»fe¦fifRY Àfm »fÔ¶fe ýcSXe IYf ÀfÔýmVf ´fimd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ 1855: d¶fidMXVf I`Yd¶f³fmMX d¸fVf³f ¸fmÔ ·ffSX°f ´fWXbÔ¨ffÜ 1882: §ff°fIY ÀfÔIiYf¸fIY ¶fe¸ffSXe MXe¶fe IYe ´fWX¨ff³fAfªf WXe IZY dý³f WXbBÊ ±feÜ BÀfIYf ´f°ff »f¦ff³fm ½ff»fm ½f`Äffd³fIY IYû ¶ffý ¸fmÔ ³fû¶fm»f ´fbSXÀIYfSX dý¹ff ¦f¹ff ±ffÜ 1883: dVfIYf¦fû AüSX ³¹fc¹ffIÊY IZY ¶fe¨f ¸fmÔ ´fWX»fe ¶ffSX RYû³f Àfm ¶ff°f¨fe°f WXbBÊÜ 1932: A¸fmdSXIYf ¸fmÔ ¸fmÔ ´fWX»fe ¶ffSX ¨f»f°fe MÑXm³f Àfm SXmdOX¹fû

´fiÀffSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX ·fe ´fPXÞmÔ: dWX¸ff¨f»f ´fiýmVf: IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX »ffJûÔ ÷Y´f¹fm IZY ³fVfe»fm ´fýf±fÊ ¶fSXf¸fýÜ 1959: BSXfIY ³fm ¶f¦fýfý Àf¸fÓfü°fm Àfm Jbý IYû A»f¦f IYSX d»f¹ffÜ 1977: ¸fûSXfSXªfe ýmÀffBÊ ·ffSX°f IZY ¨fü±fm ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³fm AüSX C³WXûÔ³fm IZY³ýi ¸fmÔ ´fWX»fe ¶ffSX ¦f`SX-IYfÔ¦fimÀfe ÀfSXIYfSX ¶f³feÜ 1990: ·ffSX°fe¹f Àfm³ff ³fm ¸fmÔ ßfe»fÔIYf LXûOÞXIYSX À½fýmVf ½ff´fÀfe IYeÜ 1999: ´fe.E³f. ·f¦f½f°fe (·ffSX°f) ¸fmÔ »f¦ff°ffSX ýcÀfSXm IYf¹fÊIYf»f IZY d»fE ÀfÔ¹fb¢°f SXf¿MÑX ¸ff³f½ffd²fIYfSX Àfd¸fd°f IZY C´ff²¹fÃf ¨f¹fd³f°fÜ 2003: °f´fmdýIY ( Ãf¹fSXû¦f ) IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE »fû¦fûÔ ¸fmÔ ªff¦føYIY°ff ¶fPXÞf³fm AüSX BÀfIZY d³f¹fÔÂf¯f IZY ´fi¹ffÀfûÔ IYû ªffSXe SXJ³fm IZY d»fE Àfm ýbd³f¹ff ·fSX ¸fmÔ Afªf IZY dý³f IYû d½fV½f Ãf¹f SXû¦f dý½fÀf ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ 2007: AfgÀMÑXmd»f¹ff IZY ¸f`±¹fc WXmOX³f ³fm ¸fmÔ d½fV½fIY´f IYf Àf¶fÀfm °fmªf Vf°fIY ¶f³ff¹ffÜ 2008: ·fcMXf³f »fûIY°ffÔdÂfIY ýmVf ¶f³ffÜ

¸f´fi. IYe dÀf¹ffÀf°f AüSX dSX¹ffÀf°f IYf £û»f ³fdQ¹fûÔ IYe ´fcþf IYSX SXWXZ WXû°fZ WX`Ô, ¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ ¸fÔÂfû¨¨ffSX IZY Àff±f VfÔJ³ffQ AüSX §fÔMX³ffQ ¨f»f SXWXf WXû°ff WX`, °fû ¹fWX ´fcþ³f A´f³fZ d»fE ³fWXeÔ WXû°ffÜ ¢¹fûÔdIY A´f³fZ d»fE þ¶f ¸f³fb¿¹f ´fcþf IYSX°ff WX` °fû AIZY»fZ IYSX »fZ°ff WX` IY·fe ·fe IYSX »fZ°ff WX` IYWXeÔ ·fe IYSX »fZ°ff WX`, I`YÀfZ ·fe IYSX »fZ°ff WX`Ü IY·fe IYSX°ff WX`, IY·fe ³fWXeÔ ·fe IYSX°ffÜ »fZdIY³f ¨f`Âf ¸ffÀf IZY Vfb¢»f ´fÃf IYe ´fWX»fe d°fd±f IYû Uû IZYU»f þeU³f þe°ff WXe ³fWXeÔ WX`, Uû BÀf dQ³f IYû ¸f³ff°ff ·fe WX`Ü BÀf dQ³f Uû IÈY°fÄf°ff ´fiIYMX IYSX°ff WX` CXÀf ´fiIÈYd°f IZY ´fid°f dþÀf³fZ CXÀfIZY JZ°fûÔ IYû RYÀf»fûÔ ÀfZ ·fSX dQ¹ff Uû Af·ffSX ½¹föY IYSX°ff WX` CX³f RYÀf»fûÔ IYf þû CXÀfIYe JbVfWXf»fe IYf ´fi°feIY WX`Ô Uû VfbdIiY¹ff AQf IYSX°ff WX` CXÀf ÀfÈdá IYf dþÀf³fZ CXÀfZ B°f³ff IbYL dQ¹ff, AüSX Uû ³f°f¸fÀ°fIY WXû°ff WX` CXÀf ´fSX¸f d´f°ff ´fSX¸fZV½fSX IZY Af¦fZ þû BÀf ÀfÈdá IYf ´ff»f³fWXfSX WX`Ü AüSX BÀfd»fE ¹fWX ´fcþ³f CXÀfIZY JbQ IZY d»fE ³f WXûIYSX Àf¸´fc¯fÊ ÀfÈdá IZY d»fE WXû°ff WX`, ´fiIÈYd°f IZY d»fE WXû°ff WX`, ¸ff³fU Àf¸ffþ IZY d»fE WXû°ff WX`, ´fVfbAûÔ IZY d»fE WXû°ff, ´fdÃf¹fûÔ IZY d»fE WXû°ff WX`, RY»f QZ³fZ Uf»fZ ´fZOÞXûÔ IZY d»fE WXû°ff WX`, RYÀf»fûÔ ´fü²fûÔ IZY d»fE WXû°ff, Àf¶fIYe ÀfbJ Àf¸fÈdð IZY d»fE WXû°ff WX`Ü AüSX ¨fcÔdIY A¨Le RYÀf»f ´fSX IZYU»f Uû dIYÀff³f WXe ³fWXeÔ d³f·fÊSX WXû°ff dþÀf³fZ JZ°fûÔ ¸fZÔ Àff»f ·fSX ¸fZWX³f°f IYe WXû°fe WX` ¶fd»IY WX¸f Àf·fe d³f·fÊSX WXû°fZ WX`ÔÜ BÀf d»fE ¹fWX dQ³f EIY °¹füWXfSX ¶f³f þf°ff WX` dþÀf¸fZÔ ¸f³fb¿¹f ¶fe°fZ WXbE Àff»f IZY d»fE IÈY°fÄf°ff ´fiIYMX IYSX°ff WX` °fû Af³fZ Uf»fZ Àff»f IZY d»fE AfVfeUfÊQ IYe ¸fÔ¦f»fIYf¸f³ff IYSX°ff WX`Ü Àff»fûÔ ÀfZ ¨f»f³fZ Uf»fe ¹fWX ´fSXÔ´fSXf WXSX ·ffSX°fe¹f §fSX IYe ÀfÔÀIÈYd°f IYf dWXÀÀff WX`Ü Vff¹fQ BÀfd»fE ´fcSXe Qbd³f¹ff IZY Àff±f ¸füþ ¸fÀ°fe IYSX°fZ WXbE Ófc¸f°fZ ³ff¨f°fZ WXbE WX¸f ·ffSX°fe¹f ·fe ·f»fZ WXe ´fWX»fe þ³fUSXe IYû ³¹fc BʹfSX ´ffMXeÊ ¸fZÔ þf°fZ WXûÔ, »fZdIY³f ³fUU¿fÊ °fû A´f³fZ BáQZU IZY Àf¸fÃf Qe´f ´fiªU»f³f IZY Àff±f WXe ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ °ffSXeJZÔ QZJ³fZ IZY d»fE ·f»fZ WXe AÔ¦fiZþe I`Y»fZÔOXSX »ff°fZ WXûÔ »fZdIY³f d°fd±f¹ffh °fû ´fÔ¨ffÔ¦f ¸fZÔ WXe QZJ°fZ WX`ÔÜ þ³¸f ÀfZ »fZIYSX ¸fÈ°¹fb, ¦fÈWX ´fiUZVf ÀfZ »fZIYSX ·fcd¸f´fcþ³f, ¸fbÔOX³f ÀfZ »fZIYSX dUUfWX °fIY Vfb·f ¸fbWXc°fÊ °fû dUIiY¸f ÀfÔU°f ÀfZ WXe d³fIYf»f°fZÔ WX`ÔÜ CXªþ`³f IZY SXfþf dUIiY¸ffdQ°¹f õfSXf BÊÀffBÊ ¹fb¦f ÀfZ 57 Àff»f ´fWX»fZ dUIiY¸f ÀfÔU°f VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dþÀfIYe U`Äffd³fIY°ff IZY Af¦fZ Afþ ·fe Af²fbd³fIY dUÄff³f ¶fWXb°f ¶fü³ff Àffd¶f°f WXû°ff WX`Ü QSXAÀf»f þ¶f ´fd›¸fe Àf·¹f°ff ¸fZÔ ¦f`»fZd»f¹fû IYû CX³fIYe JûþûÔ IZY d»fE Àfþf Qe þf SXWXe ±fe °f¶f ·ffSX°f ¶fišffÔOX IZY SXWXÀ¹f Qbd³f¹ff IZY Àff¸f³fZ Jû»f°fZ þf SXWXf ±ffÜ þ¶f ´fd›¸fe Àf·¹f°ff ¸fZÔ EIY WXþfSX ÀfZ DY´fSX IYe ¦f¯f³ff IYf Äff³f ³fWXeÔ ±ff, °f¶f ·ffSX°f IYû ¦fd¯f°f IYe dUSXfMX°f¸f ÀfÔ£¹ff °f»»ffÃf¯fIYf ·fe Äff³f ±ffÜ °f»»ffÃf¯f A±ffÊ°f EIY IZY Af¦fZ ÂfZ´f³f Vfc³¹f ÀfZ d³fd¸fÊ°f ÀfÔ£¹ffÜ »fd»f°f dUÀ°ffSX³ff¸fIY ¦fiÔ±f ¸fZÔ °f»»ffÃf¯f IYe ½¹ff£¹ff IYSX°fZ WXbE IYWXf ¦f¹ff WX`, Àfü IYSXûOÞX ¹ff³fe EIY A¹fb°f, Àfü A¹fb°f ¹ff³fe EIY d³f¹fb°f, Àfü d³f¹fb°f ¹ff³fe EIY IÔYIYSX, Àfü IÔYIYSX ¹ff³fe EIY ÀfUÊÄf, Àfü ÀfUÊÄf ¹ff³fe EIY dU·fc°fÔ¦f¸ff AüSX Àfü dU·fc°fÔ¦f¸ff IYf ¸ff³f EIY °f»»ffÃf¯f IZY ¶fSXf¶fSX WXû°ff WX`Ü Vfc³¹f IYe Jûþ WXû ¨ffWXZ ³fÃfÂfûÔ IYe Jûþ, ¦fd¯f°f IYf ÃfZÂf WXû ¹ff J¦fû»f IYf, Af²¹ff°¸f IYf Äff³f WXû ¹ff ª¹fûd°f¿f, ·ffSX°fe¹f QVfʳfVffÀÂf WXû ¹ff A±fÊVffÀÂf BÀfIYe U`Äffd³fIY°ff Afþ ·fe A¨fÔd·f°f IYSX³fZ Uf»fe WX`Ü BÀf ¶ff°f IYf ´fi¸ff¯f ·ffSX°fe¹f IYf»f¦f¯f³ff WX` dþÀfZ Afþ AIYfMXйf ¸ff³fIYSX ³ffÀff ¸fZÔ BÀf ´fSX Jûþ WXû SXWXe WX`Ü AüSX BÀfe IYf»f¦f¯f³ff IZY Af²ffSX ´fSX þ¶f dWX³Qc ³fUU¿fÊ IYf Af¦f¸f³f WXû°ff WX` °fû BÀfIYe U`Äffd³fIY°ff IYf ´fi¸ff¯f BÀfÀfZ Ad²fIY ¢¹ff WXû ÀfIY°ff WX` dIY IZYU»f ¸ff³fU ¸ffÂf BÀfZ EIY CX°ÀfU IZY øY´f ¸fZÔ ³fWXeÔ ¸f³ff°ff Ad´f°fb ´fiIÈYd°f ·fe BÀf J¦fû»fe¹f §fMX³ff IZY ÀUf¦f°f IYû Af°fbSX dQJfBÊ QZ°fe WX`Ü ¸fWXe³fûÔ ÀfZ Jf¸fûVf IYû¹f»f IcYIY³fZ »f¦f°fe WX`, ´fÃfe ¨fZWX¨fWXf³fZ »f¦f°fZ WX`Ô, ´fZOÞX ³fE ´fØfûÔ ÀfZ Àfþ þf°fZ WX`Ô, ¶f¦fe¨fZ SXÔ¦f d¶fSXÔ¦fZ RcY»fûÔ ÀfZ dJ»fdJ»ff CXNX°fZ WX`Ô, ´fcSXe ²fSX°fe »ff»f, ´fe»fe, WXSXe ¨fb³fSXe AûPÞXIYSX BNX»ff SXWXe WXû°fe WX`Ü EÀfEÀf dVf´fif ¸fedOX¹ff ´fif.d»f. IZY õXfSXf ¸fbýiIY, ´fiIYfVfIY ½f Àfa´ffQIY Àfû¸f³ff±f NXfIbYSX IZY d»fE WZX»±f AfgRY ·ffSX°f E½fa Q`d³fIY A¸f³f, RZX-138, SXd½f ³f¦fSX E¢Àf. d³f¹fSX ´ffIÊY WXfgdÀ´fMX»f, ³fBXÊX dQ»»fe-110018 ÀfZ ¸fbdýi°fÜ EÀf-287, ÀIcY»f ¶»ffgIY, VfIYSX´fbSX, ³fBXÊX dQ»»fe-110092 ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ Àf·fe ´fiIYfSX IZY d½f½ffdQ°f ¸ff¸f»fûÔ IYf d³f´fMXfSXf dQ»»fe IZY ³¹ff¹f ÃfZÂf ¸fZÔ WXe WXû¦ffÜ rnewsnetwork2019@gmail.com nnnn

A³fbSXf¦f ¦fb~f

´fiýmVf IYe dÀf¹ffÀf°f IZY °fe³f ²fOÞXmIY¸f»f³ff±f, dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX AüSX ª¹fûd°fSXfdý°¹f ÎÀfd²f¹ffÜ ¹fm ½fû IYOÞXe WX` dªf³fIZY AfÀf-´ffÀf ´fiýmVf IYe dÀf¹ffÀf°f §fc¸f°fe WX` »fmdIY³f IY¸f»f³ff±f ³fm 15 ¸fWXe³fm IYe ÀfSXIYfSX ¸fmÔ dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÎÀfd²f¹ff IYû dIY³ffSXm IYSX dý¹ff AüSX dRYSX SXfªf³fed°f ¸fmÔ ½fû WXbAf dªfÀfIYe Vff¹fý IY»´f³ff ·fe ³fWXeÔ IYe ªff ÀfIY°fe ±feÜ 18 Àff»f °fIY IYfÔ¦fimÀf ¸fmÔ ¶f³fm SXWX³fm ½ff»fm ª¹fûd°fSXfdý°¹f ÎÀfd²f¹ff ·ffªf´ff IZY WXû d»fE AüSX IY¸f»f³ff±f ³fm A´f³fe ÀfSXIYfSX IYû Jbý d¦fSX³fm dý¹ffÜ

´fiýmVf IYe dÀf¹ffÀf°f IZY °fe³f ²fOÞXm IY¸f»f³ff±f, dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX AüSX ª¹fûd°fSXfdý°¹f ÎÀfd²f¹ffÜ ¹fm ½fû IYOÞXe WX` dªf³fIZY AfÀf-´ffÀf ´fiýmVf IYe dÀf¹ffÀf°f §fc¸f°fe WX` »fmdIY³f IY¸f»f³ff±f ³fm 15 ¸fWXe³fm IYe ÀfSXIYfSX ¸fmÔ dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÎÀfd²f¹ff IYû dIY³ffSXm IYSX dý¹ff AüSX dRYSX SXfªf³fed°f ¸fmÔ ½fû WXbAf dªfÀfIYe Vff¹fý IY»´f³ff ·fe ³fWXeÔ IYe ªff ÀfIY°fe ±feÜ ¸f²¹f ´fiýmVf ¸fmÔ ªffSXe dÀf¹ffÀfe CNXf´fMXIY CÀf ½f¢°f Àf¸ff~ WXû ¦f¹ff dªfÀf ½f¢°f IYfÔ¦fimÀf ÀfSXIYfSX IYf ³fm°fÈ°½f IYSX SXWXm IY¸f»f³ff±f ³fm ´fimÀf ½ff°ffÊ IYSX 15 Àff»f ¶f³ff¸f 15 ¸fWXe³fm IYf dªfIiY dIY¹ff AüSX ´fiýmVf IYe ªf³f°ff IYû ²f³¹f½ffý IYWX°fm WXbE A´f³fm BÀ°feRZY IYe ´fmVfIYVf IYSX ýeÜ °f°´f›f°f SXfªf·f½f³f ´fWXbÔ¨fIYSX SXfª¹f´ff»f »ff»fªfe MXÔOX³f IYû A´f³ff BÀ°feRYf ÀfüÔ´f dý¹ff AüSX SXfª¹f´ff»f ³fm ³f¹fe ÀfSXIYfSX IZY ¦fNX³f °fIY IY¸f»f³ff±f IYû IYf¹fÊIYfSXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³fm SXWX³fm IYf d³fýmÊVf dý¹ffÜ ´fiýmVf IYe dÀf¹ffÀf°f IZY °fe³f ²fOÞXmIY¸f»f³ff±f, dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX AüSX ª¹fûd°fSXfdý°¹f ÎÀfd²f¹ffÜ ¹fm ½fû IYOÞXe WX`

dªf³fIZY AfÀf-´ffÀf ´fiýmVf IYe dÀf¹ffÀf°f §fc¸f°fe WX` »fmdIY³f IY¸f»f³ff±f ³fm 15 ¸fWXe³fm IYe ÀfSXIYfSX ¸fmÔ dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÎÀfd²f¹ff IYû dIY³ffSXm IYSX dý¹ff AüSX dRYSX SXfªf³fed°f ¸fmÔ ½fû WXbAf dªfÀfIYe Vff¹fý IY»´f³ff ·fe ³fWXeÔ IYe ªff ÀfIY°fe ±feÜ 18 Àff»f °fIY IYfÔ¦fimÀf ¸fmÔ ¶f³fm SXWX³fm ½ff»fm ª¹fûd°fSXfdý°¹f ÎÀfd²f¹ff ·ffªf´ff IZY WXû d»fE AüSX IY¸f»f³ff±f ³fm A´f³fe ÀfSXIYfSX IYû Jbý d¦fSX³fm dý¹ffÜ »fmdIY³f ´fiýmVf IYe dÀf¹ffÀf°f ¸fmÔ dSX¹ffÀf°f IYf ·fe IYfRYe ¶fOÞXf ¹fû¦fýf³f WX`Ü ýmVf IZY dý»f ¹ff³fe dIY ¸f²¹f ´fiýmVf ¸fmÔ A·fe ·fe ªf³f°ff ¸fWXfSXfªf, IbaY½fSX Àff, SXf³fe Àff ªf`Àff Àf¸¸ff³f IYSX°fm WX`ÔÜ »fûIY°fÔÂf ¸fmÔ ·f»fm WXe A¶f ªf³f°ff IYû SXfªff ¸ff³ff ªff°ff WX` »fmdIY³f ¹fWXfÔ IYe ¦fif¸fe¯f ªf³f°ff A·fe ·fe SXfªf§fSXf³fm IZY »fû¦fûÔ IYû A´f³ff SXfªff ¸ff³f°fe WX` AüSX C³fIZY AfýmVfûÔ IYf ´ff»f³f IYSX°fe WX`Ü °f·fe °fû IYfÔ¦fimÀf IZY 22 ¶ff¦fe d½f²ff¹fIYûÔ ³fm ÎÀfd²f¹ff IYe ¸füªfcý¦fe ¸fmÔ ·ffªf´ff IYf ýf¸f³f ±ff¸f d»f¹ff AüSX ´fiýmVf IYe IY¸f»f³ff±f ÀfSXIYfSX IYû d¦fSXf dý¹ffÜ ¸f²¹f ´fiýmVf ¸fmÔ ªf³fÀfÔ§f AüSX dRYSX ·ffSX°fe¹f

ªf³f°ff ´ffMXeÊ IYû ¸fªf¶fc°f ¶f³ff³fm ¸fmÔ ¦½ffd»f¹fSX IZY ÎÀfd²f¹ff Jf³fýf³f IYf AWX¸f ¹fû¦fýf³f SXWXf WX`Ü SXfªf¸ff°ff d½fªf¹fSXfªfm ³fm ·ffªf´ff IYû ÀfeÔ¨f³ff VfbøY dIY¹ff ±ff AüSX A¶f ª¹fûd°fSXfdý°¹f ÎÀfd²f¹ff CÀfm Af¦fm ¶fPXÞf SXWXm WX`ÔÜ ÎÀfd²f¹ff Jf³fýf³f ¸fmÔ ¸ff²f½fSXf½f ÎÀfd²f¹ff AüSX ª¹fûd°fSXfdý°¹f IZY A»ff½ff WXSX Vf£Àf ·ffªf´ff IYe WXe SXfªf³fed°f IYSX°ff Af¹ff ±ffÜ »fmdIY³f A¶f ª¹fûd°fSXfdý°¹f ÎÀfd²f¹ff ·fe A´f³fe ýfýe ¸ffÔ IZY Àf´f³fm IZY Àff±f ªfbOÞX ¦fEÜ IYfÔ¦fimÀf IZY ´fc½fÊ A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY Àff±f ýûÀ°fe AüSX 18 Àff»fûÔ IZY IY¸fªfûSX ´fOÞX°fm IYfÔ¦fimÀfe dSXV°fûÔ IYû LXûOÞXIYSX ÎÀfd²f¹ff ³fm d½fIYfÀf ´fb÷Y¿f ³fSXmÔýi ¸fûýe IYû A´f³ff¹ff AüSX A´f³fm ÀfRYSX ¸fmÔ d³fIY»f ¦fEÜ SXf§fü¦fPXÞ SXfªf§fSXf³fm ³fm °fû ´fiýmVf IYe Àf°°ff IYû ·fe ÀfÔ·ff»ff ±ffÜ EIY ½f¢°f ±ff ªf¶f ¸f²¹f ´fiýmVf ¸fmÔ ¸ff²f½fSXf½f ÎÀfd²f¹ff AüSX dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX IYe A¨LXe ´fIYOÞX ±fe »fmdIY³f ´ffMXeÊ ³fm dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX IYû ´fiýmVf IYe IY¸ff³f ÀfüÔ´fe AüSX C³WXûÔ³fm 10 Àff»f °fIY ªf³f°ff IYe Àfm½ff IYeÜ BÀfIZY ¶ffý dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX SXf¿MÑXe¹f SXfªf³fed°f ¸fmÔ ÀfdIiY¹f WXbE AüSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû SXfªf³fed°f IZY ¦fbSX dÀfJfEÜ

d¨fMÐXNXe AfBÊX W`X IYûSXfZ³ff IYf AÀfSX Afd±fÊIY WXf»ff°f ´fSX ·fe IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYf AÀfSX ³f IZY½f»f WX¸ffSXe ÀfmWX°f ´fSX ´fOÞXf WX,` ¶fd»IY ·ffSX°fe¹f ¶ffªffSX ·fe BÀfIZY IYfSX¯f ¶fe¸ffSX WXû³fm »f¦ff WX`Ü ½f`Àfm °fû Vfm¹fSX ¶ffªffSX ¸fmÔ AfE dý³f C°ffSX-¨fPÞXf½f ýmJ³fm IYû d¸f»f°fm WXe SXWX°fm WX`Ô, »fmdIY³f ½f°fʸff³f dÀ±fd°f IYf AfIY»f³f IYSX°fm WXbE ¹fWX IY¹ffÀf »f¦ff¹ff ªff SXWXf WX` dIY Af³fm ½ff»fm Àf¸f¹f ¸fmÔ ýmVf IYe Afd±fÊIY WXf»f°f ¶fWXb°f JSXf¶f WXû³fm ½ff»fe WX`Ü Aüôûd¦fIY ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY Àf½fmÊ IZY ýüSXf³f ¹fWX ¶ff°f ´f°ff ¨f»fe WX` dIY 53 RYeÀfýe ·ffSX°fe¹f IYfSXû¶ffSX BÀf ¸fWXf¸ffSXe Àfm ´f`ýf WXbE WXf»ff°f Àfm ´fi·ffd½f°f WX`ÔÜ Aüôûd¦fIY ÀfÔ¦fNX³f dRY¢IYe IYe dSX´fûMXÊ ·fe ¶f°ff°fe WX` dIY BÀf ½f¿fÊ AfgOXÊSX ¸fmÔ ¶fOÞXe IY¸fe AfBÊ WX`Ü BÀf ¸fWXf¸ffSXe ³fm A´f³ff ´fi·ff½f ³fIYýe ´fi½ffWX ´fSX ·fe OXf»ff WX`Ü 60 RYeÀfýe Àfm Ad²fIY IaY´fd³f¹fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY IYûSXû³ff IZY IYfSX¯f Af´fcd°fÊ ´fSX JfÀff AÀfSX ´fOÞXf WX`Ü BÀf dÀ±fd°f IYû d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fm ¸fmÔ IYSXe¶f ´ffÔ¨f-

dýd¦½fªf¹f ÎÀfWX IZY A»ff½ff C³fIZY ·ffBÊ »fÃfиf¯f ÎÀfWX A·fe d½f²ff¹fIY WX`Ô AüSX ´fc½fÊ ¸fmÔ ÀffÔÀfý ·fe SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ ªf¶fdIY dýd¦½fªf¹f IZY ¶fmMXm ªf¹f½f²fʳf A·fe ´fiýmVf ÀfSXIYfSX ¸fmÔ ¸fÔÂfe ±fe AüSX ·f°feªff dªf»ff ´fÔ¨ff¹f°f IYf A²¹fÃf WX`Ü ¹fcÔ °fû Aªfbʳf ÎÀfWX IYf ³ff¸f ·ffSX°fe¹f SXfªf³fed°f IZY Bd°fWXfÀf ¸fmÔ ªff³ff ¸ff³ff ³ff¸f WX`Ü »fmdIY³f C³fIYe dSX¹ffÀf°f ¨fbSXWXMX IYf WXf»f IbYLX ¶fmWXf»f WX`Ü 6 Àff»f °fIY ¸f²¹f ´fiýmVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWXm Aªfbʳf ÎÀfWX IZÔYýi ¸fmÔ ¸fÔÂfe ·fe SXWX ¨fbIZY WX`Ô AüSX ´fÔªff¶f IZY SXfª¹f´ff»f IYf ´fý ·fe ÀfÔ·ff»ff ±ffÜ EIY Àf¸f¹f EmÀff ·fe ±ff ªf¶f C³WXmÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fý IYf C¸¸feý½ffSX ·fe ¸ff³ff ªff SXWXf ±ffÜ dRY»fWXf»f Aªfbʳf ÎÀfWX IYe dÀf¹ffÀf°f IYû C³fIZY ¶fmMXm Aªf¹f ÎÀfWX ¨f»ff SXWXm WX`ÔÜ ªfû dVf½fSXfªf ÎÀfWX IYe ÀfSXIYfSX ¸fmÔ ³fm°ff ´fid°f´fÃf WXbAf IYSX°fm ±fmÜ WXf»ffÔdIY 2018 IYf d½f²ff³fÀf·ff AüSX 2019 IYf »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f Aªf¹f ÎÀfWX ³fm ¦fÔ½ff dý¹ff ±ffÜ dRYSX ·fe C³fIYe ´fIYOÞX ´fiýmVf IZY »fû¦fûÔ ¸fmÔ IYfRYe WX`Ü ¹fm ±fe ´fiýmVf IYe ½fû ¶fOÞXe dSX¹ffÀf°fmÔ dªf³fIYf SXfªf³fed°f ¸fmÔ ¶fû»f¶ff»ff WX`Ü

BX³fIZY ßfe¸fb£f ÀfZ

LXWX ¸fWXe³fm IYf ½f¢°f »f¦f ÀfIY°ff WX`Ü EmÀfm ¸fmÔ, »fû¦f AfVfÔdIY°f WXû ¦fE WXỒ dIY WXf»f-dRY»fWXf»f ¸fmÔ ¢¹ff ·ffSX°f BÀf Àf¸fÀ¹ff Àfm C¶fSX ´ffE¦ff? (SXf¸f ´fiÀffQ dÀfaWX, ¶ffSXf, ªfWXf³ff¶ffQ, d¶fWXfSX)

¨ffdWXEÜ BÀfÀfm kªfeAû AüSX ªfe³fm ýûl IYe WX¸ffSXe ÀfÔÀIYÈd°f IYe ¸fc»f ·ff½f³ff k½fÀfb²f`½f IbYMXbÔ¶fIY¸fl ½ffÀ°fd½fIY øY´f Àfm ¨fdSX°ff±fÊ WXû ÀfIZY¦feÜ (³fZWXf IbY¸ffSXe d½fäIY¸ffÊ, ¶fSXü³fe, d¶fWXfSX)

ÀfaIYMX IZY IY¦ffSX ´fSX ¦füSX`¹ff

ARY½ffWX ÀfZ ¶f¨fZÔ

¦füSX`¹ff IYû d¶fWXfSX AüSX dý»»fe ¸fmÔ SXfªfIYe¹f ´fÃfe IYf ýªffÊ WXfdÀf»f WX`, ¶ff½fªfcý BÀfIZY ¹fWX Afªf ÀfÔIYMX IZY IY¦ffSX ´fSX WX`Ü EIY Àf¸f¹f ±ff, ªf¶f ½ff°ff½fSX¯f CÀfIYe ¨fWX¨fWXfWXMX Àfm ¦fcÔªf°ff SXWX°ff ±ffÜ WX¸fmVff ÓfbÔOX ¸fmÔ SXWXIYSX Àff¸ffdªfIY°ff, ´fiÀf³³f°ff AüSX ÀfÔ´f³³f°ff IYf ÀfÔýmVf ým³fm ½ff»fe §fSX-AfÔ¦f³f IYe RbYýIYe Afªf WX¸fÀfm ýcSX WXû°fe ªff SXWXe WX`Ü ¦füSX`¹ff IYe ÀfÔ£¹ff IYf IYfRYe IY¸f WXû ªff³ff BVffSXf IYSX°ff WX` dIY WX¸ffSXe Af¶fûWX½ff, WX¸ffSXf ·fûªf³f, WX¸ffSXe ªf¸fe³f dIY°f³fe Ad²fIY ´fiýcd¿f°f AüSX d½f¿f`»fe WXû ¨fbIYe WX`Ü CªfOÞX°fm ªfÔ¦f»f, §fMX°fm ´fmOÞX, SXfÀff¹fd³fIY Jfý AüSX IYeMX³ffVfIYûÔ IZY A°¹fd²fIY BÀ°fm¸ff»f, VfWXSXeIYSX¯f, ¸fû¶ffB»f MXf½fSX IYf J°fSX³ffIY SXmdOXEVf³f AüSX »fû¦fûÔ IYe ªfe½f³f-Vf`»fe ¸fmÔ AfE ¶fý»ff½f IZY IYfSX¯f BÀf d¨fdOÞX¹ff IYe ÀfÔ£¹ff IYfRYe §fMX ¨fbIYe WX`Ü ´fiIYÈd°f IYe BÀf A³f¸fû»f ²fSXûWXSX IYû ¶f¨ff³fm IYe ´fWX»f WX¸f Àf¶fIYû d¸f»fIYSX IYSX³fe

A´f³fm ýmVf ¸fmÔ A¶f °fIY IYSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm ÀfÔIiYd¸f°f IYSXe¶f 20 ¸fSXeªf NXeIY WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ¹fWX Àfc¨f³ff ·f¹f¦fiÀ°f ½ff°ff½fSX¯f ¸fmÔ ³f dÀfRÊY ÀfbIcY³f ým³fm ½ff»fe WX`, ¶fd»IY ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IZY d»fE EIY ½fSXýf³f IYe °fSXWX WX`Ü EmÀff BÀfd»fE, ¢¹fûÔdIY NXeIY WXbE ¸fSXeªfûÔ IZY VfSXeSX ¸fmÔ BÀf ½ff¹fSXÀf IZY dJ»ffRY EÔMXe¶ffgOXe (´fid°fSXû²fe Ãf¸f°ff) ´f`ýf WXbBÊ WXû¦fe, dªfÀfÀfm A³¹f ÀfÔIiYd¸f°f »fû¦fûÔ IZY B»ffªf ¸fmÔ ¸fýý d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü ½f`Äffd³fIY BÀf dýVff ¸fmÔ ¹fIYe³f³f IYf¸f IYSX SXWXm WXûÔ¦fm, »fmdIY³f BÀf ½ff¹fSXÀf IZY IYBÊ øY´f WX`Ô, BÀfd»fE ÀfMXeIY B»ffªf ¸fmÔ dý¢IY°f Af SXWXe WXû¦feÜ dRYSX ·fe, BÀf ¶fe¸ffSXe IYf B»ffªf °fû B³WXeÔ NXeIY WXbE »fû¦fûÔ Àfm d³fIY»fm¦ffÜ Af½fV¹fIY°ff BXÀf ¶ff°f IYe WX`X dIY BXÀf ¶fe¸ffSXe IYû »fZIYSX ARY½ffWX ÀfZ ¶f¨fZÔ °f±ff À½f¨LX°ff ´fSX ²¹ff³f QZÔÜ (¸f³fûªf IbY¸ffSX ßfe½ffÀ°f½f, ÀfZ¢MXSX AfNX, ³fûEOXf)

³fSmÔXýi ¸fûQe

IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¸fïZ³fþSX SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ÀfZ CX³f 75 dþ»fûÔ ¸fZÔ IZYU»f AfUV¹fIY ÀfZUfAûÔ IYf WXe ´fdSX¨ff»f³f dIY¹fZ þf³fZ IYf AfQZVf þfSXe IYSX³fZ IYû IYWXf WX` þWXfÔ IYûdUOX-19 IZY ´fbá ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfEÜ

IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY Qb¿´fi·ffU ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ Afd±fÊIY CX´ff¹fûÔ IYe §fû¿f¯ff dIYE þf³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ÀfSXIYfSX IYû BMX»fe ÀfZ Àf¶fIY »fZ³ff ¨ffdWXEÜ

UÀfbÔ²fSXf SXfþZ

´fe d¨fQÔ¶fSX¸f

IYûdUOX-19 IZY ´fiIYû´f ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe SXfWX°f IYû¿f ¸fZÔ Qû ¸ffWX IYf UZ°f³f Qf³f IYSX³fZ °f±ff A´f³fZ E¸fE»fEE»fEOXe ÀfZ EIY »ffJ IYe SXfdVf þfSXe IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü

BÀf IYdNX³f §fOÞXe ¸fZÔ Àf·fe Àff¸f±¹fÊUf³f SXfª¹fUfÀfe dþ¸¸fZQfSXe ÀfZ A´f³ff-A´f³ff IY°fʽ¹f d³f·ffEÔ¦fZÜ Àff±fe d¶fWXfSXUfdÀf¹fûÔ IZY þeU³f ÀfbSXÃff IYf dþ¸¸ff »fZÔ¦fZÜ dþ°f³ff ¶f³f ´fOÞXZ¦ff, CX°f³ff IYSXZÔ¦fZÜ

°fZþÀUe ¹ffQU nnnn


CXØfSXf£f¯OX

7 SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIYÊ

A³³fQf°ff ÀfÔIYMX ¸fZÔ...

dIYÀff³fûÔ IYe Qb¦fb³fe Af¹f ÀfSXIYfSX IYf dÀfRYÊYIYûSXf Àf´f³ff WX`X dIYÀff³fûÔ IYû RYÀf»f ¶fZ¨f³fZ IZY d»fE QSX QSX IYe NXûIYSXZÔ Jf³fe ´fOÞX SXWXe WX`Ô

n ¶fe¸ff ¹fûþ³ff IZY ³ff¸f ´fSX dIYÀff³fûÔ ÀfZ Qû-Qû ¶ffSX ¶fe¸ff dIYÀ°f »fe ¦fBXÊX

dÀf°ffSX¦fÔþ, AfSXE³fE³fÜ þWXfÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQ ³fZ dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Qû¦fb³fe IZY Àf´f³fZ dQJfE WX`Ô UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY »f¦ff°ffSX dIYÀff³fûÔ IYû RYÀf»fZÔ ¶f¶ffÊQ WXû³fZ ´fSX A´f³fe IY¸ffBÊ IYû IY¸f WXû°ff QZ£f SXWXf W`Ü IZYU»f Àf´f³fûÔ ¸fZÔ WXe AfE Qb¦f³fe WXû°fe dQJfBÊ QZ SXWXe W`,UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY ¶fe¸ff ¹fûþ³ff IZY ³ff¸f ´fSX dIYÀff³fûÔ ÀfZ Qû Qû ¶ffSX ¶fe¸ff IYe dIYÀ°f IYfMX³fZ IZY ¶ffUþcQ RYÀf»fûÔ IZY ³fbIYÀff³f IZY ¶ffQ ¶fe¸ff ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü þû dIY dIYÀff³f IYe þZ¶f ´fSX EIY AüSX ¶fûÓf OXf»f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

¶fe¸ff ³ff IYMXUf³fZ ´fSX dIYÀff³fûÔ IYû RYÀf»fe FY¯f QZ³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ff þf°ff WX`Ü BXÀf ¶ffSX ¸füÀf¸f IYe ¸ffSX EZÀfe ´fOÞXe WX` IYe QcSX ÀfZ RYÀf»f NXeIY dQJfBÊ QZ SXWXe WX` »fZdIY³f ¶fe¨f ¸fZÔ Qf³ff ³fWXeÔ WX`Ü »fZIYe³f ³fbIYÀff³f WXû³fZ IZY ¶ff¶fþcQ ¶fe¸ff IÔY´fd³f¹fûÔ õfSXf ¶fe¸ff SXfVfe dIYÀff³fûÔ IYû ³fWXeÔ d¸f»f SXWXe WX`Ü dþÀfÀfZ Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ¶fPÞX°fe

³fþSX Af SXWXe W`XÜ DY´fSX ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû RYÀf»f ¶fZ¨f³fZ IZY d»fE QSX QSX IYe NXûIYSXZÔ Jf³fe ´fOÞX°fe WX`ÔÜ Afþ A³³fQf°ff WXe ÀfÔIYMX ¸fZÔ WX` dþÀfIYû CX¶ffSX³fZ IZY d»fE IYûBÊ WXf±f Af¦fZ ¶fPÞX°fZ ³fþSX ³fWXe Af°fZÜ IYf¹fûdIY IYþÊ IZY ³fe¨fZ Q¶fZ WXû³fZ IZY IYfSX¯f A´f³fe AfUfþ CXNXf³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ WXûÔ þf°ff WX`Ü ÀfSXIYfSXe °fû»f IYfÔMXû ´fSX þ¶f °fIY °fû»f VfbøY WXû°fe WX` °f¶f °fIY LûMXZ

ÀffNX U¿feʹf UÈð IYe ÀfÔdQ¦²f AUÀ±ff ¸fZÔ ¸fü°f

dÀf°ffSX¦fÔþ, AfSXE³fE³fÜ ¸fZÔ A¸fdSX¹ff ¨füSXfWXZ ´fSX ¦fb~f PXf¶ff ¸fZa 60 U¿feʹf IY¸fʨffSXe IYe SXf°f A¨ff³fIY ¸fÈ°¹fb WXû ¦fBÊÜ IY¸fʨffSXe IZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ IYûWXSXf¸f ¸f¨f ¦f¹ff,PXf¶ff ¸ffd»fIY IZY A³fbÀffSX WXûMX»f ¸fZÔ ¨fûSXe WXû³ff ·fe ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü dÀf°ffSX¦fÔþ IZY UfOXÊ ³fÔ¶fSX 6 IYf SXWX³fZ Uf»ff ´fiIYfVf 2 U¿fÊ ÀfZ ¦fb~f PXf¶ff ´fSX IYf¸f IYSX SXWXf ±ff dþÀfIYe Qû-¨ffSX dQ³f ´fWX»fZ dIYÀfe ¶ff°f IYû »fZIYSX WXûMX»f ¸ffd»fIY ÀfZ A³f¶f³f WXû ¦fBÊ ±fe AüSX UWX §fSX ¨f»ff ¦f¹ff ±ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ WXûMX»f ¸ffd»fIY õfSXf ´fiIYfVf IYû ¸f³ffIYSX QbIYf³f ´fSX IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE SXJ d»f¹ff ±ff »fZdIY³f Qû ¨ffSX dQ³f IZY ¶ffQ WXe SXdUUfSX Àfb¶fWX WXûMX»f IZY ¶ffWXSX ¸fÈ°f AUÀ±ff ¸fZÔ ´fiIYfVf IYf VfU ´fOÞXf d¸f»ffÜ dþÀfIYe Àfc¨f³ff Àf³fe ¦fb~f WXûMX»f ÀUf¸fe IZY õfSXf ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXUfSX IYû Àfb¶fWX 10:00 ¶fþZ Qe ¦fBÊÜ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ ¸fÈ°fIY IZY ·ffBÊ ³fZ A´f³fZ ·ffBÊ IYf ¦f»ff §fûMXIYSX WX°¹ff IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü UWXeÔ WXûMX»f ÀUf¸fe IYf IYWX³ff WX`

þ¶f Àfb¶fWX UWX WXûMX»f ´fSX ´fWXbÔ¨ff °fû ¸fÈ°fIY ´fiIYfVf WXûMX»f IZY Af¦fZ ´fOÞXf d¸f»ff AüSX ³f»f IYf WX°±ff MXcMXf,

ªføYSXe WXû °f·fe §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»fZÔ

¶ffþ´fbS, AfSXE³fE³fXÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¶fPÞX°fZ ÀfÔIiY¸f¯f IYû QZJ°fZ WXbE ¦fif¸f WXSXÀff³f dÀ±f°f dVfU ¸fÔdQSX ¸fZÔ QeQe ÀfÔIY»´f ÀfZUf Àfd¸fd°f IYe A²¹fÃf CX¸ff þûVfe ³fZ ¦fif¸fe¯f ¸fdWX»ffAûÔ U ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX Û ³f¸f: dVfUf¹f IYf 108 ¶ffSX þf´f dIY¹ff AüSX ·f¦fUf³f dVfU ÀfZ ´fif±fʳff IYeÜ Àff±f WXe QeQe ÀfÔIY»´f ÀfZUf Àfd¸fd°f IYe A²¹fÃf CX¸ff þûVfe ³fZ ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ ÀfZ A³fbSXû²f dIY¹ff dIY UZ A´f³fZ VfWXSX AüSX ¦ffÔU IYû ³ff LûOÞXZ , þû þWXfh WX` UWXeÔ SXWXZÔÜ ª¹ffQf þøYSXe WXû °f·fe §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»fZÔÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ »fOÞX³fZ IYf ¹fWX Àf¶fÀfZ IYfSX¦fSX °fSXeIYf WX`Ü Af´fÀf ¸fZÔ Àff¸ffdþIY QcdSX¹ffÔ ¶f³ffIYSX SXJZÔÜ þ¶f WX¸f ¹fWX IYSXZÔ¦fZÔ °fû d³fd›°f °füSX ´fSX QZVf AüSX ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ IZY Àff±f A´f³fZ §fSX-´fdSXUfSX IYû ·fe BÀf ¸fWXf¸ffSXe ÀfZ ¶f¨ff ´ffEÔ¦fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX CXd¸fÊ»ff IYf¯OX´ff»f, WXZ¸ff Àfb¹ff»f, ´fiZ¸ff, ¨f¸´ff, ³fe¸ff, dU¸f»ff, ¶f¨fb»fe, Àfû³fc Àf`³fe, SXfWXb»f Af¹ffÊ, dWX¸ffÔVfb IbYÔUSX, d³f¸fÊ»ff QZUe,ÀfbWXf³fe, A¸f³f, ¸fböYf B°¹ffdQ CX´fdÀ°f±f SXWXZÜ

¸fûMXSXÀffBdIY»f MXIYSXf³fZ ´fSX dUUfQ Óf¦fOÞXZ ¸fZÔ °f¸fÔ¨ff ½f ¸fûMXSXÀffBIY»f ¶fSXf¸fQ

WXdSXõfS, AfSXE³fE³fXÜ »f¢ÀfSX IYû°fUf»fe ÃfZÂf IZY AIYûPXf IY»ff ¦ffÔU IYf ¹fbUIY SXþ°f A´f³fe ¸fûMXSXÀffBdIY»f ´fSX ¦ffÔU IZY d°fSXfWXZ ´fSX JOÞXf ±ff CXÀfe Àf¸f¹f UWXfÔ ´fSX ¦ffÔU IYf WXe ¹fbUIY A´f³fe ¸fûMXSXÀffBdIY»f ´fSX ¸fûdWX°f RbYÀff AüSX Àfû³fc AfE,CX³WXûÔ³fZ AfIYSX SXþ°f IYe ¸fûMXSXÀffBdIY»f ¸fZÔ MX¢IYSX ¸ffSX QeÜ SXþ°f ³fZ CX³WXZÔ IYfSX¯f ´fcLf °fû UWX »fû¦f Af¦f ¶f¶fc»ff WXû ¦fE AüSX CX³WXûÔ³fZ þfd°f Àfc¨fIY Vf¶Qûa IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WXbE ¸ffSX´feMX VfbøY IYSX QeÜ IYWX³fZ »f¦fZ dIY Afþ °fbÓfZ ¸f`Ô þf³f ÀfZ ¸ffSX QcÔ¦ffÜ EIY ¹fbUIY ¸fûdWX°f °fbSXÔ°f WXe A´f³fe ¶ffBIY ´fSX A´f³fZ §fSX ¦f¹ff AüSX UWXfÔ ÀfZ EIY QZÀfe °f¸fÔ¨ff 315 ¶fûSX IYf »fZIYSX Af¹ff AüSX CXÀf³fZ SXþ°f IZY DY´fSX ¦fû»fe ¸ffSX³fZ IZY d»fE °f¸fÔ¨ff °ff³f dQ¹ffÜCXÀfe UöY UWXfÔ ´fSX JOÞXZ IbYL ¦ffÔU IZY ½¹fdöY¹fûÔ ³fZ CXÀfIZY WXf±f ÀfZ °f¸fÔ¨ff ³fe¨fZ d¦fSXf dQ¹ffÜ §fMX³ffÀ±f»f ÀfZ °f¸fÔ¨ff CXNXfIYSX SXþ°f ³fZ 112 ³fÔ¶fSX ´fSX RYû³f IYSX dQ¹ff

21 IYûSXû³ff ÀfÔdQ¦²fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 12 IYe dSX´fûMXÊ d³f¦fZdMXU

WXdSXõfSX,AfSXE³fE³fÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f R`Y»f³fZ IZY J°fSXZ IZY ¶fe¨f WXdSXõfSX IZY d»fE SXfWX°f ·fSXe J¶fSX Af¹fe WX`Ü ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f õfSXf 21 IYûSXû³ff ÀfÔdQ¦²fûÔ IYe þfÔ¨f IYSXf¹feÜ dþ³f¸fZÔ ÀfZ 12 IYe dSX´fûMXÊ d³f¦fZdMXU Af¹fe WX`Ü VfZ¿f 9 IZY Àf`Ô´f»f IYe dSX´fûMXÊ A·fe ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYû ³fWXeÔ d¸f»f ´ff¹fe WX`Ü IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYû R`Y»f³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IZY d»fE ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f õfSXf ½¹ff´fIY À°fSX ´fSX ´fi¹ffÀf dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ SXZ»fUZ ÀMXZVf³f, ¶fÀf ÀMX`¯OX ´fSX ¶ffWXSX ÀfZ Af³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYe ÀIiYed³fÔ¦f IYSX³fZ IZY Àff±f ¶ffOXÊSX ´fSX ·fe »fû¦fûÔ IYe þfÔ¨f IYe þf SXWXe WX`Ü »ffgIYOXfDY³f IZY ¸fïZ³fþSX dþ»ff ´fiVffÀf³f ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ÀfWX¹fû¦f IYe A´fe»f IYSX°fZ WXbE »fû¦fûÔ ÀfZ §fSXûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ IYû IYWXf WX`Ü nnnn

WXûMX»f IZY °ff»fZ Jb»fZ d¸f»fZÜ WXûMX»f ¸fZÔ ¨fûSXe IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff ¦f¹ff WX` ¸füIZY ´fSX ´fbd»fÀf MXe¸f õfSXf Lf³f¶fe³f IYe þf SXWXe WX` ´fbd»fÀf õfSXf ´fûÀMX¸ffMXʸf dSX´fûMXÊ Af³fZ IZY ¶ffQ WXe ¸fÈ°¹fb IZY IYfSX¯f ´f°ff »f¦f³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ¦fBÊÜ WXûMX»f ÀUf¸fe AüSX ¶ffIYe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYe þf SXWXe WX` Ad¦fi¸f IYfSXÊUfBÊ ´fûÀMX¸ffMXʸf dSX´fûMXÊ Af³fZ IZY ¶ffQ IYe þfE¦feÜ

SXþ°f IZY 112 ³fÔ¶fSX ´fSX RYû³f ÀfZ °fbSXÔ°f WXe »f¢ÀfSX ´fbd»fÀf §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ AüSX UWX °f¸fÔ¨ff SXþ°f ³fZ »f¢ÀfSX ´fbd»fÀf IYû QZ dQ¹ff °f±ff ¸fûdWX°f A´f³fe ¸fûMXSXÀffBdIY»f ·fe UWXeÔ LûOÞXIYSX ·ff¦f d³fIY»ffÜ CXÀfIYe ¸fûMXSXÀffBdIY»f IYû §fMX³ffÀ±f»f ÀfZ »fZIYSX »f¢ÀfSX ´fbd»fÀf IYû°fUf»fe »f¢ÀfSX »fZ Af¹feÜ BÀfe §fMX³ff IYû »fZIYSX SXþ°f ³fZ ¸fûdWX°f ´fbÂf ²f¸fÊ´ff»f RbYÀff þû ¸fûdWX°f IYf ·ffBÊ U Àfû³fc ´fbÂf ³fûMXf þû ¸fûdWX°f IZY ´fdSXUfSX ÀfZ WXe WX` Àf¸fÀ°f d³fUfÀfe¦f¯f AIYûPXf IY»ff IYû°fUf»fe »f¢ÀfSX ´fWXbÔ¨fIYSX °fe³fûÔ IZY dJ»ffRY EIY ´fif±fʳff ´fÂf SXþ°f ³fZ »f¢ÀfSX IYû°fUf»fe ´fbd»fÀf ¸fZÔ dQ¹ff dþÀfIZY ´fif±fʳff ´fÂf ´fSX »f¢ÀfSX IYû°fUf»fe ´fbd»fÀf ³fZ ¸fbIYQ¸ff ´fÔþeIÈY°f IYSX d»f¹ff WX`Ü UWXeÔ »f¢ÀfSX ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff WX` dIY SXþ°f õfSXf þû 112 ³fÔ¶fSX ´fSX RYû³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff CXÀfe IZY Af²ffSX ´fSX »f¢ÀfSX IYû°fUf»fe ´fbd»fÀf ³fZ SXþ°f IZY ´fif±fʳff ´fÂf ´fSX ¸fbIYQ¸ff ´fÔþeIÈY°f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX` IYf¹fÊUfWXe þfSXe WX` Ü

IYûSXû³ff ÀfZ ¶f¨ffU IYû »f§fb ½¹ff´ffdSX¹fûÔ U dIYÀff³fûÔ IYû ¸ffÀIY ¶ffÔMXZ

WXdSXõfSX, AfSXE³fE³fÜ Àf¶þe ¸fÔOXe ªUf»ff´fbSX WXdSXõfSX ¹fbUf AfPÞX°fe ½¹ff´ffSXe Àfd¸fd°f õfSXf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU WXZ°fb Àf·fe AfPÞXd°f¹fûÔ, dIYÀff³fûÔ, »f§fb ½¹ff´ffdSX¹ffÔZ, ´f»»fZQfSXfÔZ IYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU WXZ°fb ¸ffgÀIY ¶ffÔMXZ ¦fEÜ BÀf QüSXf³f Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf BSXVffQ ¸fÔÀfcSXe U CX´ff²¹ffÃf ¸f³fûþ IbY¸ffSX ¨f`WXf³f ³fZ IYWXf dIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ IZY d»fE Àf°fIYÊ°ff Àf¶fÀfZ ¶fZWX°fSX CX´ff¹f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf°fIYÊ°ff ÀfZ WXe BÀfIZY ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ ¶f¨ff þf ÀfIY°ff WX`Ü A´f³fZ WXf±fûÔ IYû Àff¶fb³f ¹ff ÀfZ³fZMXfBþSX ÀfZ ¶ffSX ¶ffSX ²fû¹fZÔÜ §fSX U A´f³fZ AfÀf´ffÀf IZY ´fdSXUZVf IYû ´fcSXe °fSXWX ÀffRY SXJZÔÜ WX»IYf U Àfb´ff¨¹f ·fûþ³f IYSXZÔÜ ÀfSXIYfSX U d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe Àf»ffWX IYf ´ff»f³f IYSXZÔÜ ·feOÞX ¸fZÔ þf³fZ ÀfZ ¶f¨fZÔÜ »ffgIYOXfDY³f IZY d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSXZÔÜ dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ þ³f°ff IiYμ¹fc IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ Àf·fe ³fZ ÀfWX¹fû¦f dQ¹ff WX`Ü CXÀfe ´fiIYfSX »ffgIYOXfDY³f IYû ·fe ÀfRY»f ¶f³ffEÔÜ

»ffgIY OXfCX³f IYû »fZIYSX ´fiVffÀf³f ¦f¸·feSX

WXdSXõXfSX, AfSXE³fE³fÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dÂfUZÔQi dÀfÔWX SXfU°f ³fZ ´fWX»fZ dQ³f ÀfRY»f SXWXZ »ffgIY OXfCX³f IYû 31 ¸ff¨fÊ °fIY ¶fPÞXf³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü ´fcSXZ CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY þ³f°ff IYμ¹fcÊ ¹ff³fe »ffgIY OXfCX³f SXWXZ¦ffÜ CX´f dþ»ffd²fIYfSXe dÀf°ffSX¦fÔþ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dþ»ffd²fIYfSXe IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¶f`NXIY ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfIYf AfQZVf ·fe d»fdJ°f d¸f»ff WX`,»ffgIY OXfCX³f ¸fZÔ þ³f°ff IYû ´fSXZVff³fe ³ff WXû BÀfd»fE dIYSXf³ff ¸ffIZYÊMX Àfb¶fWX 10 ÀfZ Qû´fWXSX 1:00 ¶fþZ °fIY Jb»fZÔ¦fZ dþÀf Àf¸f¹f ¸fZÔ »fû¦f þøYSX°f IYf Àff¸ff³f JSXeQ ÀfIY°fZ WX`aÜ Àf¶þe ¸ffIZYÊMX Àfb¶fWX 6:00 ¶fþZ ÀfZ 11:00 ¶fþZ °fIY AüSX ¸fZdOXIY»f ÀMXûSX 24 §fÔMXZ Jb»fZ SXWXZÔ¦fZÜ ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ CX´f dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ ´fWXbÔ¨fIYSX ¸fSXeþûÔ IYû EIY 1 ¸feMXSX IZY RYfÀf»fZ ´fSX JOÞXZ WXûIYSX QUfB¹ffÔ AüSX Aû´feOXe ¸fZÔ OXfg¢MXSX IYû dQJf³fZ IZY d»fE dQVff d³fQZÊVf dQE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dþ»ffd²fIYfSXe IZY õfSXf AfQZVf IYe ´ff»f³ff IYSX°fZ WXbE WXSX þ¦fWX d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ´fSX QbIYf³fZÔ AüSX þøYSX°f IZY Àf·fe Àff¸ff³fûÔ IYe ½¹fUÀ±ff IYe þfE¦feÜ BÀfIZY A»ffUf IYûBÊ ½¹ff´ffSXe BÀf AfQZVf IYe AUWXZ»f³ff IYSX°ff WX` °fû CXÀfIZY dJ»ffRY 188 IZY °fWX°f IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦fe AüSX CX´f dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ dþÀf °fSXWX Afþ QcÀfSXZ dQ³f ·fe VffÔd°f ´fcUÊIY »ffgIY OXfCX³f IYf ÀUf¦f°f »fû¦fûÔ ³fZ dIY¹ff WX` BÀfe °fSXWX 31 ¸ff¨fÊ °fIY »ffIY OXfCX³f IYf Àf¸f±fʳf IYSX³fZ IYe þ³f°ff ÀfZ A´fe»f IYe WX`Ü

dIYÀff³f §fSXZ»fc Àf¸fÀ¹ffAûÔ AüSX IYþÊQfSXûÔ ÀfZ ´fSXZVff³f WXûIYSX A´f³fe RYÀf»f AfOÞXd°f¹fûÔ IYû AfZ³fZ ´fû³fZ Qf¸fûa ¸fZÔ ¶fZ¨f IYSX A´f³fZ §fSX IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f IYSX°fZ WX`aÜ EZÀff ³fWXeÔ dIY BÀfIYe þf³fIYfSXe dIYÀfe IYû ³fWXe WX`Ô »fZdIY³f þf³fIYfdSX¹fûÔ IYû ³fþSXAÔQfþ dIY¹ff þf°ff WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYe WX¸fQQeÊ dQJf°fZ WXbE IY·fe IY·fe ÀfSXIYfSXe °fû»f IYfÔMXûÔ ´fSX VfbøY IYSX³fZ IYf EZ»ff³f IYSX dQ¹ff þf°ff WX` »fZdIY³f °fû»f dU·ff¦f Vfû ´feÀf IYe °fSXWX SXWX þf°ff WX` ¢¹fûÔdIY ¶ffSXQ³ff Af²fZ Àfeþ³f IZY ¶ffQ WXe Af°ff WX` A³³fQf°ff ÀfÔIYMX IYf ÀfÔIYMX ¸fZÔ SXWX þf°ff WX`Ü RYÀf»f d¶fIY þf°fe WX` AüSX ¶ffSXQf³ff Af þf°ff WX` dþÀfIYf »ff·f ¸fûMXZ ¸f¦fSX¸f¨L I`YÀfZ »fZ°fZ WX` ¹fWX dIYÀfe ÀfZ Lb´ff ³fWXeÔ WX`Ü

»ffgIY OXfDY³f IYf ´ff»f³f IYSXf³fZ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSXe ´fbd»fÀf

WXdSXõfSX,AfSXE³fE³fÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfÔIiYf¸f¯f IYû SXûIY³fZ IZY d»fE ´fiQZVf ¸fZÔ dIYE ¦fE »ffgIYOXfDY³f IYf ´ff»f³f IYSXf³fZ IZY d»fE Àfû¸fUfSX IYû ´fbd»fÀf ÀfOÞXIYûÔ ´fSX °f`³ff°f SXWXeÜ ´fbd»fÀf ³fZ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX d³fIY»fZ »fû¦fûÔ IYû SXûIYIYSX »ffgIYOXfDY³f IYf ´ff»f³f IYSX³fZ IYe A´fe»f IYeÜ VfWXSX IZY Àf·fe ¨f`SXfWXûÔ ´fSX ´fbd»fÀf ¸fbÀ°f`Q dQJeÜ Ad²fIYfÔVf »fû¦f d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WXbE §fSXûÔ ¸fZÔ WXe øYIZY WXbE WX`ÔÜ »fZdIY³f þøYSXe IYf¸fûÔ U JSXeQQfSXe IYSX³fZ IZY d»fE »fû¦f ¶ffWXSX ·fe d³fIY»f SXWXZ WX`ÔÜ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX dQJ SXWXZ »fû¦fûÔ IYû ´fbd»fÀf SXûIY SXûIY IYSX UþWX ´fcL SXWXe WX`Ü EÀf´fe dÀfMXe IY¸f»fZVf CX´ff²¹ff¹f, ÀfeAû dÀfMXe A·f¹f ´fi°ff´f dÀfÔWX Àf¸fÀ°f ±ff³ff ´fi·ffSXe A´f³fe A´f³fe MXe¸f IZY Àff±f ½¹fUÀ±ff ¶f³ff³fZ ¸fZÔ þbMXZ SXWXZÜ IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX ·feOÞX·ffOÞX QZJ IYSX ´fbd»fÀf ³fZ »fû¦fûÔ IYû RYMXIYfSX »f¦ff°fZ WXbE §fSXûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ IYe dWXQf¹f°f QeÜ

¦fd»f¹fûÔ-ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ´fÀfSXf Àf³³ffMXf

÷Yýi´fbS, AfSXE³fE³fXÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf EIY ¸fWXf¸ffSXe IYe °fSXWX RY`»f SXWXe WX`Ô AüSX BÀf ¶fe¸ffSXe IYf B»ffþ ·ffSX°f IZY ´ffÀf ³fWXeÔ WX` ¹fWX Uf¹fSXÀf 12 §fÔMXZ þedU°f SXWX°ff WX`XÜ þ³f°ff IYμ¹fcÊ 15 §fÔMXZ IZY d»fE »f¦ffE ¦fE WX`Ô, ³fSXZÔQi ¸fûQe þe IZY õfSXf CX³fIZY õfSXf þ³f°ff ÀfZ Af¦fiWX dIY¹ff dIY þ³f°ff IYμ¹fcÊ IYf ´ff»f³f IYSXZÔ 22 °ffSXeJ IYû þ³f°ff IZY d»fE þ³f°ff õfSXf þ³f°ff IYμ¹fcÊ IYf ´ff»f³f IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX ´fbSXZ VfdöYRYf¸fÊ ÃfZÂf IZY þ³f°ff BÀfIYf ´ff»f³f IYSX SXWXZ WX`Ô UWXe WXSX ¦f»fe ¸fbWX»»fZ ¸fZÔ Àf³ffMXf ´fÀfSXf WXbAf WX`Ô VfdöYRYf¸fÊ IZY Àfb·ff¿f ¨füIY ¸fZÔ ·fe IYûBÊ A³ffUV¹fIY IYûBÊ ½¹fdöY ³fWXeÔ dQJfBÊ dQ¹ffÜ Àf¶fIZY §fSXûÔ IZY ¦fZMX ¸fZÔ »ffgIY »f¦fZ WX`ÔÜ UWXea IbYL ¸fZdOXIY»f ÀMXûSX Jb»fZ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ·fe A´f³fe IY°fʽ¹f ¶fJc¶fe d³f·ff°fZ dQJZÜ ´fbd»fÀf ¨füIYe ¸fZÔ ·fe WXZÔOX UfgVf AüSX ´ff³fe IYe ¨füIYe IZY ¦fZMX ´fSX ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBXÊX WX`XÜ

þÀf´fbSX, AfSXE³fE³fÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE þÀf´fbSX ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY Af”f³f ´fSX EIY dQUÀfe¹f þ³f°ff IYμ¹fcÊ IYf AÀfSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ dQJfBÊ dQ¹ffÜAd²fIY°fSX »fû¦f A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ WXe I`YQ dQJ SXWXZ WX`aÜ þøYSXe ÀfbdU²ffEÔ þ`ÀfZ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f,´fbd»fÀf dU·ff¦f,Àf¶þe Uf»fZ,Qc²f Uf»fû IZY A»ffUf IYûBÊ ·fe ³f¦fSX ¸fZÔ ³fWXe dQJ SXWXf WX`Ü ¹ff dRYSX ´fÂfIYfSX ·fe ¶fWXb°f IY¸f WXe dQJ SXWXZ WX`Ü ¶ffIYe ´fcSXZ VfWXSX IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ·fe Àf³³ffMXf dQJfBXÊX QZ SXWXf WX`Ü UWXe ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf°fIYÊ dQJf¹fe QZ SXWXf WX`Ü Àfe E¨f Àfe þÀf´fbSX IZY d¨fdIY°Àffd²fIYfSXe dWX°fZVf Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf°fIYÊ WX` ¸ff³f³fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY Af”f³f ´fSX EIY dQUÀfe¹f þ³f°ff IYμ¹fcÊ »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfIYf ´fcSXf AÀfSX ÃfZÂf ¸fZÔ dQJ SXWXf WX` »fû¦f A´f³fZ-§fSXûÔ ¸fZÔ WXe dQJ SXWXZ WX`Ü VfWXSX ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf³³ffMXf dQJfBÊ QZ SXWXf WX`ܽ¹ff´ffdSX¹fûÔ õfSXf ¶ffþfSX IYe QbIYf³fZÔ ¶fÔQIYSX þ³f°ff

¸fZÔ ¦fif¸f ´fi²ff³f BVfSX°f þWXfÔ ´fd°f þfdIYSX A»fe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¨f³fIY´fbSX IbYIYSXZMXf IZY ¦f»fe ¸fûWX»»ff ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE WXfB´fû¢»fûSXfBMX SXÀff¹f³f IYf dLOÞXIYfU dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÃfZÂf ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹f ÀffB³f þWXfÔ ³fZ þ³f°ff ÀfWX¹fû¦f ´fiQf³f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ UWXe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f MXfÔOXf A¸fe¨fÔQ dUIYfÀf JÔOX ¶ffþ´fbSX ¸fZÔ ÀfûdOX¹f¸f WXfBÊ´fûIY»fûSXfBÊOX IYf ¦fif¸f ´fi²ff³f ¸fWXZVf SXfNXüOÞX õfSXf dLOÞXIYfU IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ff³fZ IZY d»fE QþʳfûÔ ¸fdWX»ff ´fb÷Y¿fûÔ IYû CX³fIZY õfSXf ¸ffÀIY ·fe dU°fdSX°f dIYE ¦fEÜ

ÀfRYfBÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ¸ffgÀIY, ¦f»f½Àf U ÀfZ³fZMXfBþSX CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f

WXdSXõfSX, AfSXE³fE³fÜ SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ÀfRYfBÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû SXfª¹f ÀfRYfBÊ IY¸fʨffSXe Af¹fû¦f IYe ÀfQÀ¹f ´fc³f¸f ¶ff»¸fedIY ³fZ ¸ffgÀIY U ¦f»f¶Àf QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f ³f¦fSX Af¹fböY ³fSXZÔQi dÀfÔWX ·f¯OXfSXe ÀfZ ·fe ¸fb»ffIYf°f IYe AüSX IYWXf dIY ³f¦fSX d³f¦f¸f, SXZ»fUZ ÀMXZVf³f U A³¹f À±ff³fûÔ ´fSX ÀfRYfBÊ IYf¹fÊ IYSX SXWXZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE Àf·fe ÀfÔÀff²f³f CX´f»f¶²f IYSXfE þfEÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe QZJ·ff»f IYSX³fZ U CX³WXZÔ ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ ¶f¨ff³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe d³f¦f¸f,

IYûSXû³ff IZY £f°fSmX IYû QZ£f, ´fiVffÀf³f ³fZ ¶f`NXIY ¸fZÔ d»fE AWX¸f RY`Àf»fZ

øYQi´fbSX, AfSXE³fE³fÜ ´fiQZVf ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY J°fSXZ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WbXE ´fiQZVf ÀfSXIYfSX õfSXf 31 ¸ff¨fÊ,2020 °fIY »ffgIY OXfCX³f IZY d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦f¹fZ WXỒXÜ dþ»ffd²fIYfSXe OXfg. ³feSXþ J`SXUf»f ³fZ IY»f`¢MÑZXMX Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ,´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f, ½¹ff´ffSX ¸f¯OX»f, ³f¦fSX d³f¦f¸f U þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY Àff±f AfUV¹fIY ¶f`NXIY »feÜ dþÀf¸fÔZX ½¹ff´ffSX ¸f¯OX»f U þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ Q`d³fIY CX´f¹fû¦f ¸faZ Af³fZ Uf»fe UÀ°fbAûa IYû dIYÀf ´fiIYfSX ÀfZ Af¸f »fû¦fûa °fIY CX´f»f¶²f IYSXf¹ff þfE ´fSX Uf°ffÊ IYe ¦fBÊÜ dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY Af¸f »fû¦fûa IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYe ´fSXZVff³fe ³f WXû BÀfIYû QZJ°fZ WXb¹fZ ´fif°f: 10 ¶fþZ ÀfZ A´fSXf‰, 01 ¶fþZ °fIY °fIY dIYSXf³ff U A³¹f Q`d³fIY CX´f¹fû¦f UÀ°fbAû IYe QbIYf³fZ Jb»fe SXWXZa¦feÜ CX³WXûa³fZ IYWXf dIY ´fif°f: Àfb¶fWX 6 ÀfZ 11 ¶fþZ °fIY Àf¶þe ¸f¯OXe Jb»fe SXWXZ¦fe EUÔ ¸fZdOXIY»f ÀMXûSX 24 §f¯MXZ Jb»fZ SXWXZ¦fZÔÜ UdSXâ ´fbd»fÀf A²feÃfIY

Àf¶ªfe Qb¦fb³fZ Qf¸f ´fSX d¶fIYe

UdSX³QSXþe°f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ ÀfbSXÃff IYe údá ÀfZ þ³f´fQ ÀfZ þbOÞXe ³fü ÀfOÞXIZaY Jb»fe SXWZÔX¦feÔ U 57 ÀfOÞXIZaX ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ¶f³Q SXWZÔX¦feÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fZ¹fSX SXf¸f´ff»f dÀfÔWX, dþ»ff²¹fÃf dVfU ASXûSXf, dU²ff¹fIY SXfþZVf Vfb¢»ff, ½¹ff´ffSX ¸f¯OX»f IZY ´fQfd²fIYfSXe, ¸fb£¹f dUIYfÀf Ad²fIYfSXe ¸f¹fcSX QedÃf°f, d³fQZVfIY ¸f¯OXe d³fd²f ¹ffQU, ÀfeE¸fAû OXf Vf`»fþf ·f˜, A´fSX dþ»ffd²fIYfSXe þ¦fQeVf ¨f³Qi IYf¯OX´ff»f, CXØf¸f dÀfÔWX ¨f`WXf³f, ³fSXZVf ¨f³Qi Qb¦ff´ffÊ»f, ¸fb£¹f ³f¦fSX Af¹fböY IYfVfe´fbSX ¶fÔÀfe²fSX d°fUfSXe, dþ»ff ´fcd°fÊ Ad²fIYfSXe V¹ff¸f Af¹fÊ, ÀfdWX°f A³¹f »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

þ³f°ff IYµ¹fcÊ IYf SXWXf AÀfSX! »fû¦f §fSXûÔ ¸fZÔ WXbE I`YQ

IYûSXû³ff ÀfZ ¶f¨ff½f IZY d»fE dIY¹ff dLXOÞXIYf½f

¶ffþ´fbS, AfSXE³fE³fXÜ ¶fSXWX`Ô³fe ¦fif¸fÀf·ff ¸fZÔ ¦fif¸f ´fi²ff³f ÀfÔQe´f IbY¸ffSX (Àfû³fc) IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¶fSXWX`Ô³fe ÃfZÂf IZY ¦f»fe ¸fûWX»»ff ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE ÀfûdOX¹f¸f WXfB´fû¢»fûSXfBMX SXÀff¹f³f IYf dLOÞXIYfU dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f CX´f ´fi²ff³f ´fd°f ¶f»fdUÔQSX dÀfÔWX ÃfZÂf ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹f ´fd°f Ad³f»f Àf`³f,½¹ff´ffSX ¸fÔOX»f A²¹fÃf þÀfUÔ°f dÀfÔWX AfdQ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ §fSX §fSX SXÀff¹f³f IYf dLOÞXIYfU dIY¹ff BÀf ¸füIZY ´fSX þ¦f°ffSX dÀfÔWX ,dU¢IYe dÀfÔWX,¶f¨¨fe dÀfÔWX IY³¹ff»f, ¦fbSX¸fe°f dÀfÔWX, d´fiÔÀf ÀfZWXSXe, AÀf¦fSX A»fe, Àfb³fe»f ÀfZ³f, AfdQ ¸füþcQ ±fZÜ UWXe ¦fif¸f Àf·ff ¨f³fIY´fbSX

³fBÊ dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

SXZ»fUZ ´fiVffÀf³f U ÀfÔ¶fÔd²f°f ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYûSXû³ff ÀfZ »fOÞX³fZ ¸fZÔ ÀfRYfBÊ IY¸fʨffSXe ¶fOÞXf ¹fû¦fQf³f IYSX SXWXf WX`Ü ÀfRYfBÊ IY¸fʨffSXe JbQ IYû J°fSXZ ¸fZÔ OXf»fIYSX »fû¦fûÔ IYû ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ ¶f¨ff³fZ ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ÀfRYfBÊ IY¸fʨffdSX¹fZfÔ IYf dUVfZ¿f ²¹ff³f SXJf þf³ff ¨ffdWXEÜ Àf·fe ÀfRYfBÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ ÀUfÀ±¹f þfÔ¨f ·fe IYe þf³fe ¨ffdWXEÜ ´fc³f¸f ¶ffd»¸fedIY ³fZ Af”f³f dIY¹ff dIY ÀfRYfBÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff Àfbd³fd›°f IYe þf³fe ¨ffdWXEÜ

IYμ¹fcÊ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÜUWXe dUQZVfû ÀfZþÀf´fbSX ÃfZÂf ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ »fû¦fû ´fSX ·fe ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ³fþSX ¶f³ffE WXbE WX`Ü AüSX ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f õfSXf IYBÊ MXe¸fZÔ ¦fdNX°f IYSX CX³fIYû d¨fd³WX°f IYSX »f¦ff°ffSX ÀUfÀ±¹f IYe þfÔ¨fZ IYe þf SXWXe WX`ÜÀff±f WXe IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE ¸ffÀIY U ÀfZ³fZMXfBþSX IYf ´fi¹fû¦f IYSX³fZ IYû »fZIYSX »fû¦fû IYû ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`ÜAüSX ¶ffWXSX ÀfZ §fSX ¸fZ §fbÀf°fZ WXe IY¸f ÀfZ IY¸f 20 ÀfZIZYÔOX °fIY Àff¶fb³f ÀfZ A¨Le °fSXWX ÀfZ WXf±f ²fû³fZ IYe Àf»ffWX Qe ¦f¹fe WX`ÜUWXe dIYÀfe ÀfZ ·fe WXf±f ³f d¸f»ff³fZ U IY¸f ÀfZ IY¸f 1 ¸feMXSX IYe QcSXe QcÀfSXZ AfQ¸fe ÀfZ ¶f³ff¹fZ SXJ³fZ IYe Àf»ffWX Qe þf SXWXe WX`ܹfZ Àf¶f IYSX³fZ ÀfZ ·fe IYfRYe WXQ °fIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ff þf ÀfIY°ff

WX`ÜAf´f Àf·fe ÀfZ A³fbSXû²f WX` dIY Af´f Àf·fe »fû¦f þ³f°ff IYμ¹fcÊ ¸fZÔ A´f³ff Àf¸f±fʳf QZ AüSX »fû¦fû IYû ·fe ÀUfÀ±¹f SXJZÜ UWXe IYû°fUf»f CX¸¸fZQ dÀfÔWX Qf³fc ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf EIY ¸fWXf¶fe¸ffSXe WX`ÜdþÀf¸fZ ÀffU²ff³fe þøYSXe WX`ÜUWXe þÀf´fbSX ¸fZÔ ·fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¸ff³f³fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY Af”f³f ´fSX EIY dQUÀfe¹f þ³f°ff IYμ¹fcÊ ¸fZÔ »fû¦fû õfSXf ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf¸f±fʳf d¸f»f SXWXf WX` ¶ffþfSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¶fÔQ WX`Ü»fû¦f A´f³fZ-2 §fSXûÔ ¸fZÔ WXe dQJ SXWXZ WX`ÜAûSX »fû¦f þ³f°ff IYμ¹fcÊ IZY Àf¸f±fʳf IYSX SXWXZ WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe õfSXf IYμ¹fcÊ IZY QüSXf³f ÀffÔ¹f 5:05 ´fSX þ³f°ff ³fZ A´f³fZ §fSXûÔ IYe L°fûÔ ¸fZÔ dJOÞXdIY¹fûÔ ÀfZ JOÞXZ WXûIYSX °ffd»f¹ffÔ Àf³f §fÔMXZ §fdOÞX¹ff»f ¶fþfIYSX IYSXû ³ff ¹fûðfAûÔ IZY ¸f³fû¶f»f IYû ´fPÞXf³fZ ¸fZÔ A´f³ff AWX¸f ¹fû¦fQf³f ´fiQf³f dIY¹ff þ¶fdIY ´fiQZVf ¸fZÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY »fûIYOXfgCX³f IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff dþÀfIYû ·fe þ³f°ff ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WXbE ÀfÔIiYf¸fIY ¶f³fIYSX ¶fe¸ffSXe ÀfZ »fOÞX³fZ IYf ´fc¯fÊ°f¹ff ¸f³f ¶f³ffE WXbE Ü

¶ffþ´fbSX, AfSXE³fE³fÜ ´fcSXf QZVf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû »fZIYSX EIY Àff±f JOXÞf WX`,UWXea ¶ffþ´fbSX IZY Àf¶þe ¶ffþfSX ¸fZÔ QIYf³fQfSXûa ³fZ »ffgIYOXfCX³f IZY QüSXf³f Af¸fþ³f¸ff³fÀf IYf RYf¹fQf CXNXf°fZ WXb¹fZ Àf¶þe IYû Qû¦fb³ff Qf¸fûa ´fSX ¶fZ¨f³ff VfbøY IYSX dQ¹ff,dþÀfIYû »fZIYSX A³fZIY ¸fþQcSX °f¶fIZY IZY »fû¦fû ¸fZÔ ¸ff¹fcÀfe dQJe AüSX ´fiVffÀf³f ·fe IYûBÊ IYfSXUfBÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXfÜ UWXe ³f¦fSX ´ffd»fIYf BAû þ¦fQeVf ¨f³Qi õfSXf ¸ffÔÀf U ¸fÔL»fe dUIZYi°ffAû IZY ¨ff»ff³f dIY¹fZ ¦f¹fZÜ

Àf´ff ³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ WXe ¸f³ff¹ff VfWXeQe dQUÀf

¶ffþ´fbSX, AfSXE³fE³fÜ Àf´ff ¸fb»ff¹f¸f ¹fc±f d¶f¦fZiOX IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ASXdUÔQ ¹ffQU ³fZ VfWXeQ ·f¦f°f dÀfaW,ÀfbJQZU,SXfþ¦fbøY IYf VfWXeQe dQUÀf »ffgIY OXfCX³f IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WXb¹fZ A´f³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¸f³ff°fZ WXb¹fZ VWXeQû IZY d¨fÂfû ´fSX ´fb¿´ffÔþ»fe Ad´fi°f IYe Ü BÀf AUÀfSX ´fSX Ad¸f°f IbY¸ffSX ,CXªþU»f IbY¸ffSX ,¦füSXU Af¹ffÊ ÀfdWX°f A³¹f IYf¹fÊIY°ffÊ ¸füþcQ ±fZÜ

¦fZMX ÀfZ IcYOÞXf ³fWXeÔ CXNXf³fZ ´fSX ÀfÔ°f WbXE ³ffSXfªf

WXdSXõfSX, AfSXE³fE³fÜ ßfe ´fÔ¨ff¹f°fe AJfOÞXf d³f¸fÊ»f IZY ÀfÔ°fûÔ ³fZ AJfOÞXZ IZY ¦fZMX ÀfZ 10 dQ³f ÀfZ IcYOÞXf ³ff CXNXfE þf³fZ ´fSX ¦fWXSXe ³ffSXfþ¦fe þ°ffBÊÜ IYûNXfSXe ¸fWXÔ°f þÀfdU³QSX dÀfÔWX ¸fWXfSXfþ ³fZ IYWXf dIY ¶ffSX ¶ffSX À±ff³fe¹f ´ff¿fÊQ AüSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àfcd¨f°f IYSX³fZ IZY ¶ffQ ·fe AJfOÞXZ IZY ¦fZMX IZY Àff¸f³fZ ÀfZ IcYOÞXf ³fWXe CXNXf¹ff þf SXWXf WX`Ü IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYf ´fiIYû´f ¶f³ff WXbAf WX`Ü

ÀfZ³fZMXfBªOX IYSX IYûSXû³ff IYû SXûIY³fZ SXûOX ¸fZÔ ´fSX CX°fSXf ´ffd»fIYf ¶fûOXÊ

dÀf°ffSX¦fÔþ, AfSXE³fE³fÜ þ³f°ff IYμ¹fcÊ IZY ¶fe¨f UeSXf³f ÀfOÞXIYûÔ ¸fZÔ IYûSXû³ff ÀfÔIiY¸f¯f IYû WXUf ¸fZÔ WXe J°¸f IYSX³fZ IZY d»fE ³f¦fSX ´ffd»fIYf ¶fûOXÊ ³fZ À´fiZ ¸fVfe³f IZY þdSXE ÀfOÞXIYûÔ IYû Àf`d³fMXfBþ dIY¹ff WX`Ü ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf. Ad²fVffÀfe Ad²fIYfSXe EUÔ Àf·ffÀfQûÔ ³fZ ³f¦fSX´ffd»fIYf IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f VfWXSX IZY dIY¨Lf, JMXe¸ff, dÀfOXIbY»f AüSX þZ»f IZY¸f SXûOX ¸fZÔ IYeMX³ffVfIY QUfB¹fûÔ IYf dLOÞXIYfU dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f Af¸fþ³f ÀfZ þ³f°ff IYμ¹fcÊ ¸fZÔ Àf¸f±fʳf IYe A´fe»f IYe ¦fBÊÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû J°¸f IYSX³fZ IZY d»fE SXdUUfSX IYû þ³f°ff IYμ¹fcÊ ¸f`Ô Àf·fe IYf Àf¸f±fʳf SXWXf ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ Àf³³ffMXf ´fÀfSXf SXWXf BÀf ¶fe¨f ³f¦fSX ´ffd»fIYf ¶fûOXÊ ³fZ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ d³f¯fʹf d»f¹ff °fOÞXIZY 6:00 ¶fþZ ¨fZ¹fSX¸f`³f WXSXeVf Qb¶fZ ³fZ ¶fûOXÊ IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû EIYÂf dIY¹ff dþÀfIZY ¶ffQ ÀfOÞXIYûÔ IYû Àf`d³fMXfBþ IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ ÀfRYfBÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe IY¸fe IZY IYfSX¯f ÀfOÞXIYûÔ IYû Àf`d³fMXfBþ IYSX³fZ IYf ¶feOÞXf Àf·ffÀfQûÔ ³fZ ÀU¹fÔ CXNXf¹ff Ü Àf·ffÀfQ SXdU SXÀ°fû¦fe ³fZ VfWXSX IZY

dUd·f³³f Àfb³fÀff³f ¸ff¦fûÊ IYû À´fiZ ¸fVfe³f IZY þdSXE ÀU¹fÔ WXe Àf`d³fMXfBþ dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f ³f¦fSX´ffd»fIYf ¶fûOXÊ ·fe Àff±f SXWXfÜ ´ffd»fIYf A²¹fÃf WXSXeVf Qb¶fZ ³fZ IYWXf dIY þ³f°ff IYμ¹fcÊ IZY QüSXf³f ÀfOÞXIYûÔ IYû Àf`d³fMXfBþ IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf A¨ff³fIY d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀfIZY ¶ffQ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ À´fiZ ¸fVfe³f AüSX Àf`d³fMXfBþ Àff¸f¦fie IYû EIYÂf dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf·ffÀfQ SXdU SXÀ°fû¦fe ³fZ IYWXf dIY UeSXf³f ÀfOÞXIYûÔ ¸fZÔ AfUfþfWXe ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ Àf`d³fMXfBþ

IYf ´fi¹fû¦f Vf°f ´fid°fVf°f ÀfRY»f SXWXZ¦ffÜ VfWXSX UfdÀf¹fûÔ IYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ ¶f¨ff³fZ IZY d»fE ³f¦fSX ´ffd»fIYf ¶fûOXÊ ³fZ þ³fdWX°f IYf R`YÀf»ff »fZIYSX UeSXf³f ÀfOÞXIYûÔ IYû ÀfZ³feMXfBþ dIY¹ff WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX Ad²fVffÀfe Ad²fIYfSXe ÀfdSX°ff SXf¯ff ÀfRYfBÊ d³fSXeÃfIY þÀfUeSX dÀfÔWX Àf·ffÀfQ, Àfd¨f³f ¦fÔ¦fUfSX, d³fd°f³f ¨füWXf³f, »føf¯f SXf¯ff, SXWX¸f°f WXbÀf`³f, AIYSX¸f ¶fZIY, þWXcSX BÀ»ff¸f, WXûSXe»ff»f AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¨f»f°fZ WXdSXõfSX ¸fZÔ ²ffSXf 144 »ff¦fc

WXdSXõfS,AfSXE³fE³fÜ CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû QZJ°fZ WXbE »ffgIY OXfgCX³f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff °f±ff þ³f°ff ÀfZ A´fe»f IYe ¦fBÊÜ Uû A´f³fZ §fSXûÔ ÀfZ ¶ffWXSX ³f d³fIY»fZ AüSX A¦fSX IYûBÊ þøYSX°f WXû °fû °f·fe A´f³fZ §fSXûÔ ÀfZ ¶ffWXSX Af¹fZ »fZdIY³f þ³f°ff ¶fOÞXe. ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀIcYMXSX,¦ffdOÞX¹ffa »fZIYSX ÀfOÞXIYûa ´fSX ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ BIYNXZ WXû³fZ »f¦fe ´fbd»fÀf IYe ·fe ¶ff°fûa IYû ·fe ²¹ff³f ³fWXea dQ¹ff ¦f¹ffÜ °f·fe dþ»ff ´fiVffÀf³f ³fZ WXdSXõfSX dþ»fZ ¸fZÔ ²ffSXf 144 »ff¦fc IYSX Qe ¦fBÊÔÜ IYûSXû³ff þ`Àfe ¸fWXf¸ffSXe IYû QZJ°fZ WXbE ´fiVffÀf³f ³fZ Àf£°f IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ AüSX þû »fû¦f d¶f³ff ¸f°f»f¶f ÀIcYMXSX ,¦ffdOÞX¹ffa »fZIYSX ÀfOÞXIYûa ´fSX CX°fSX°fZ WXà °fû B³fIZY dJ»ffRY Àf£°f E¢Vf³f d»f¹ff þfE¦ff AüSX ¦ffdOÞX¹fûÔ IZY ¨ff»ff³f ·fe IYfMXZ þfEÔ¦fZ AüSX Àf¸¶fÔd²f°f ²ffSXfAûÔ ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ dIY¹ff þfE¦ff EÀf EÀf ´fe WXdSXõfSX ³fZ þ³f°ff ÀfZ A´fe»f IYe WX` ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX IYûSXû³ff IYû »fZIYSX dIYÀfe ·fe ARYUfWXûÔ IYû ´fûÀMX dIY¹ff þf°ff WX` CXÀf ´fSX ²¹ff³f ³fWXe dQ¹ff þf¹fÜ

EÀfOXeE¸f ³fZ ¶ffþ´fbSX ¸fZÔ Àf¶þe ½f A³¹f ¶ffªffSX IYSXfE ¶fÔQ

¶ffþ´fbSX,AfSXE³fE³fÜ þWXfÔ EIY AûSX IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû »fZIYSX ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ A¨ff³fIY SXdUUfSX IYû »ffgIYOXfCX³f »ff¦fc IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ff UWXe dþ»ffd²fIYfSXe ³feSXþ J`SXUf»f õfSXf Àfb¶fWX 10: ¶fþZ ÀfZ 1:¶fþZ °fIY Af¸fþ³f¸ff³fÀf IYû Jfô Àff¸fi¦fe »fZ³fZ IYf Àf¸f¹f dQ¹ff ¦f¹ff AüSX AfUV¹fIY Jfô Àff¸fi¦fe IYe QbIYf³fZ Jb»fUf¹fe ¦fBÊ °fû þ³f°ff ³fZ SXfWX°f IYe ÀffÔÀf »fe AûSX Af¸f þ³f°ff ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Jfô Àff¸fi¦fe »fZ³fZ d³fIY»f ´fOXe Àf¸f¹f Àfe¸ff ´fcSXf WXû³fZ ´fSX ´fiVffÀf³f õfSXf »ffgIYOXfCX³f IYf ´ff»f³f IYSXf°fZ WXb¹fZ CX´fdþ»ffd²fIYfSXe E´fe ¶ffþ´ff¹fe U ´fbd»fÀf ÃfZÂffd²fIYfSXe Qe´f dVfJf A¦fiUf»f ³fZ ´fbd»fÀf ¶f»f IZY Àff±f ¶ffþfSX ¶fÔQ IYSXf¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû A³fZIY þ¦fWX ´fSX ´fbd»ff ¶f»f IZY Àff±f »ffNXe-OXÔOXZ IYf ´fi¹fû¦f ·fe IYSX³ff ¶fOXfÜ dþÀfIZY ¶ffQ WXe

¶ffþ´fbSX IYû ´fcSXe °fSXWX ¶fÔQ IYSXf¹ff þf ÀfIYfÜ BÀf QüSXf³f CX´fdþ»ffd²fIYfSXe ³fZ A³fZIY NXZ»fZ U

BÊ dSX¢Vff Uf»fûÔ IYû IYOXe ¨fZ°ffU³fe QZ°fZ WXb¹fZ §fSX ÀfZ ³ff d³fIY»f³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ

Àfc¨f³ff

CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ AfUV¹f°ff WX` ³¹fcþ ´fZ´fSX ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ WXZ°fb ¸fZWX³f°fe »fOÞXIZY AüSX »fOÞXdIY¹fûÔ IYeÜ AfIY¿fÊIY UZ°f³f, A³fb·fUe IYû USXe¹f°ffÜ ¶¹fcSXû EUa °fWXÀfe»f, dU²ff³fÀf·ff, ¶»ffgIY À°fSX ´fSX ÀfÔUfQQf°ff IYeÜ J¶fSXûa EUa dUÄff´f³f IZY d»fE Àf¸´fIÊY IYSXZÔ :ÀfaQe´f AÀf½ff»f : 99677 59191 nnnn

0


d¶fWXfSX/ÓffSX£f¯OX

SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIÊY

ÀfadÃf~ Àf¸ff¨ffSX ÀffSX¯f ¸fmÔ »ffNXe Àfm ´feMX IYSX EIY ½¹fd¢°f IYe WX°¹ff

LX´fSXf,EªfZÔÀfeÜ d¶fWXfSX ¸fmÔ ÀffSX¯f dªf»fm IZY ¸ffÔÓfe ±ff³ff ÃfmÂf ¸fmÔ ·fcd¸f d½f½ffý IYû »fmIYSX EIY ½¹fd¢°f IYû CÀfIZY dSXV°fmýfSXûÔ ³fm WXe »ffNXe-OXÔOXm Àfm ´feMX-´feMX IYSX ¸ffSX OXf»ff Ü ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ³fm Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWXfÔ ¶f°ff¹ff dIY SX§fb³ff±f d¦fSXe ¸fdNX¹ff ¦ffÔ½f d³f½ffÀfe ´fb³ff d¦fSXe IZY ´fbÂf ¸fý³f d¦fSXe (45) IYf ªf¸fe³f Àfm Àf¸¶fÔd²f°f d½f½ffý A´f³fm ´f˜eýfSX IZY Àff±f ´fc½fÊ Àfm Àfm ¨f»f SXWXf ±ffÜ BÀfe IYû »fmIYSX WXbE d½f½ffý ¸fmÔ SXd½f½ffSX SXf°f ´f˜eýfSXûÔ ³fm »ffNXe -OXÔOXm Àfm ´feMX-´feMX IYSX ¸fý³f d¦fSXe IYe WX°¹ff IYSX ýeÜ ÀfcÂfûÔ ³fm ¶f°ff¹ff dIY §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fm Vf½f IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ÀfýSX AÀ´f°ff»f LX´fSXf ·fmªf dý¹ff WX`Ü BÀf dÀf»fdÀf»fm ¸fmÔ ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXªf³fûÔ IZY ¶f¹ff³f ´fSX ÀfÔ¶fÔd²f°f ±ff³ff ¸fmÔ ´fif±fd¸fIYe ýªfÊ IYSX »fe ¦f¹fe WX`Ü §fMX³ff IZY ¶ffý Àfm Àf·fe AfSXû´fe RYSXfSX WX`Ô dªf³fIYe d¦fSXμ°ffSXe IZY d»fE ´fbd»fÀf LXf´fm¸ffSXe IYSX SXWXe WX`Ü

²ffSXýfSX WXd±f¹ffSX Àfm ¸fdWX»ff IYe WX°¹ff LX´fSXf,EªfZÔÀfeÜ d¶fWXfSX ¸fmÔ ÀffSX¯f dªf»fm IZY ¸fIZYSX ±ff³ff ÃfmÂf ¸fmÔ Afªf ¸ff¸fc»fe d½f½ffý ¸fmÔ EIY ¸fdWX»ff IYe ²ffSXýfSX WXd±f¹ffSX Àfm WX°¹ff IYSX ýe ¦f¹feÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ³fm ¹fWXfÔ ¶f°ff¹ff dIY WXSX¯f ¶ff§ff ¦ffÔ½f d³f½ffÀfe Àfb³fe»f NXfIbYSX ³fm A´f³fm ¶fOÞXm ·ffBÊ IZY ´fdSX½ffSX ½ff»fûÔ IYû Vfü¨f IZY d»fE Jm°f ¸fmÔ ªff³fm Àfm ¸f³ff dIY¹ff ±ffÜ BÀfe IYû »fmIYSX ýû³fûÔ ´fÃfûÔ IZY ¶fe¨f WXbE d½f½ffý ¸fmÔ ¶fOÞXm ·ffBÊ SXf¸f´fi½fmVf NXfIbYSX IZY ´fbÂf ÀfÔªf¹f NXfIbYSX ³fm ²ffSXýfSX WXd±f¹ffSX Àfm WX¸f»ff IYSX ÀfbSXm³ýi IYe ´f}e SXÔªfc ým½fe (50) IYe WX°¹ff IYSX ýeÜ ÀfcÂfûÔ ³fm ¶f°ff¹ff dIY ½fWXeÔ, ¸ffSX´feMX IYe BÀf §fMX³ff ¸fmÔ IYSXe¶f LXWX »fû¦f §ff¹f»f WXû ¦fE WX`ÔÜ §ff¹f»fûÔ IYû À±ff³fe¹f ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»f ¸fmÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fm AfSXûd´f°f ÀfÔªf¹f NXfIbYSX IYû d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ³fm Vf½f IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE LX´fSXf ÀfýSX AÀ´f°ff»f ·fmªf dý¹ff WX`Ü

·ffSXe ¸ffÂff ¸fmÔ VfSXf¶f AüSX ³f¦fý IZY Àff±f ¨ffSX d¦fSXμ°ffSX

·f·fbAf,EªfZÔÀfeÜ d¶fWXfSX ¸fmÔ I`Y¸fcSX dªf»fm IZY ýû ±ff³ff ÃfmÂfûÔ Àfm ·ffSXe ¸ffÂff ¸fmÔ VfSXf¶f AüSX EIY »ffJ ÷Y´f¹fm IZY Àff±f EIY RYªfeÊ ýÔ°f d¨fdIY°ÀfIY Àf¸fm°f ¨ffSX »fû¦fûÔ IYû d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf A²feÃfIY dý»f³f½ffªf AWX¸fý ³fm ÀffZ¸f½ffSX IYû ¹fWXfÔ ¶f°ff¹ff dIY dªf»fm IZY ýb¦ffʽf°fe AüSX ¸fûWXd³f¹ff ±ff³fm IYe ´fbd»fÀf ³fm Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX IbYýSXf ±ff³ff ÃfmÂf IZY Àf»f±fbAf ¦ffÔ½f d³f½ffÀfe RYªfeÊ ý³°f d¨fdIY°ÀfIY IY¸f»fmVf IbY¸ffSX ÎÀfWX, ýb¦ffʽf°fe ±ff³ff ÃfmÂf IZY ·ff³f´fbSX ¦ffÔ½f d³f½ffÀfe C¸fmVf IbY¸ffSX ¹ffý½f CRÊY ¶ff¶ff, ýb¦ffʽf°fe ±ff³ff ÃfmÂf IZY ³fbAfÔ½f³f ¦ffÔ½f d³f½ffÀfe AÔdIY°f Vf¸ffÊ AüSX SXfªfc ¦fb~ IYû SXd½f½ffSX ýmSX SXf°f d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY B³fIZY ´ffÀf Àfm EIY »ffJ ÷Y´f¹fm ³f¦fý IZY A»ff½ff EIY Ed¢MX½ff IYfSX, MXfMXf Àfc¸fû ¦fi`ÔOX IYfSX, °fe³f ¸fûMXSXÀffBdIY»f AüSX ¸fû¶ffB»f RYû³f ¶fSXf¸fý dIY¹fm ¦f¹fm WX`ÔÜ ßfe AWX¸fý ³fm ¶f°ff¹ff dIY B³fIYe d³fVff³fýmWXe ´fSX IbYýSXf ±ff³ff ÃfmÂf IZY Àf»f±fbAf ¦ffÔ½f Àfm 8175 ¶fû°f»f d½fýmVfe VfSXf¶f ¶fSXf¸fý IYe ¦f¹fe WX`Ü C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY d¦fSXμ°ffSX VfSXf¶f ²fÔ²fm¶ffªfûÔ Àfm ´fbd»fÀf ´fcLX°ffLX IYSX SXWXe WX`Ü

50 WXªffSX IYf B³ff¸fe Àf¸fm°f ýû A´fSXf²fe d¦fSXμ°ffSX

J¦fdOÞX¹ff,EªfZÔÀfeÜ dªf»fm IZY dý¹ffSXf ÃfmÂf IYf Af°fÔIY AüSX 50 WXªffSX ÷Y´f¹fm IYf B³ff¸fe ¸f³fûªf ¹ffý½f Àf¸fm°f ýû A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ´fbd»fÀf ³fm d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸fe³fc IbY¸ffSXe ³fm Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWXfÔ ¶f°ff¹ff dIY ÀfMXeIY Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX À´fmVf»f MXfgÀIY RYûÀfÊ (EÀfMXeERY) AüSX d½fVfm¿f ªffÔ¨f ý»f (EÀfAfBÊMXe) ³fm ¸f²fm´fbSXf ´fbd»fÀf IZY ÀfWX¹fû¦f Àfm SXd½f½ffSX ýmSX Vff¸f ¸f²fm´fbSXf dªf»fm IZY SXf¸f³f¦fSX ¦ffÔ½f Àfm 50 WXªffSX ÷Y´f¹fm IYf B³ff¸fe ¸f³fûªf ¹ffý½f AüSX LXWX Àfm Ad²fIY WX°¹ff IYf AfSXû´fe CÀfIYf ÀfWX¹fû¦fe θfIcY ¹ffý½f IYû ²fSXý¶fû¨ffÜ C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY EIY Àf~fWX ´fc½fÊ ´fbd»fÀf ³fm dªf»fm IZY ¸fÔ²ffSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY MXeIYfSXf¸f´fbSX ¦fÔ¦ff dý¹ffSXf Àfm ¸f³fûªf õfSXf dLX´ff¹fm ¦f¹fm ýû SXf¹fRY»f IYû EIY ¦fèm Àfm ¶fSXf¸fý dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fe³fc ³fm ¶f°ff¹ff dIY ¸f³fûªf ¹ffý½f ³fm d´fLX»fm AfNX RYSX½fSXe IYû ¸ff³fÀfe ±ff³ff ÃfmÂf IZY NXfNXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY ´fc½fÊ ¸fbdJ¹ff ¶fiªf³fÔý³f ¹ffý½f AüSX BÀf ¸ffWX 17 ¸ff¨fÊ IYû ´fc½fÊ ÀfSX´fÔ¨f IZY d´f°ff Af¸fûý ¹ffý½f E½fÔ C³fIZY ·ffBÊ ÎSXIcY ¹ffý½f IYe WX°¹ff IYSX ýe ±feÜ C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY dý¹ffSXf Àfm ÃfmÂf Àfm ¶fSXf¸fý WXd±f¹ffSXûÔ Àfm WXe A´fSXf²fe ³fm °fe³fûÔ IYe WX°¹ff IYe ±feÜ ´fbd»fÀf ýû³fûÔ Àfm IYOÞXe ´fcLX°ffLX IYSX SXWXe WX`Ü

¶ffWXSXe SXfª¹fûÔ ÀfZ Af³fZ½ff»fZ ¦ffdOÞX¹fûÔ ´fSX »f¦fe SXûIY

²f³f¶ffQ,EªfZÔÀfeÜ ÓffSXJÔOX ¸fZÔ IYûOXSX¸ff, d¦fdSXOXeWX EUÔ ²f³f¶ffQ WXûIYSX þeMXe SXûOX ÀfZ ·ffSXe UfWX³f ¹ff ÀffUÊþd³fIY ´fdSXUWX³f IZY UfWX³fûÔ IYf ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ ´fiUZVf ³fWXeÔ WXû ÀfIZY¦ffÜ ¶fÔ¦ff»f ÀfSXIYfSX ³fZ 27 ¸ff¨fÊ °fIY VfWXSXe B»ffIYûÔ ¸fZÔ »ffgIY OXfCX³f IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`, °fû ÓffSXJÔOX ¸fZÔ ·fe 31 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIY OXfCX³f WXû ¨fbIYf WX`Ü ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ þWXfÔ ·fe VfWXSXe B»ffIZY WX`Ô, UWXfÔ ´fSX »ffgIY OXfCX³f WX`Ü EZÀfe WXf»f°f ¸fZÔ ¶fûIYfSXû, þf¸f°ffOÞXf, Qb¸fIYf ¹ff ´ffIbYOÞX WXûIYSX ·fe ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX³ff IYdNX³f WXû¦ffÜ dÀfRYÊ AfUV¹fIY ÀfZUfAûÔ IZY °fWX°f Af³fZ Uf»fZ UfWX³fûÔ IYû ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ ´fiUZVf IYe LcMX Qe þfE¦feÜ IYûBÊ d³fþe UfWX³f ÀfZ A´f³fZ §fSX þf SXWXf WX` AüSX CXÀfIZY ´ffÀf °f°ÀfÔ¶fÔ²fe QÀ°ffUZþ WX`Ô °fû AfÀff³fe ÀfZ þf³fZ dQ¹ff þfE¦ffÜ dÀfRYÊ §fc¸f³fZ IZY ¸fIYÀfQ ÀfZ d³fþe UfWX³fûÔ ÀfZ ÀfRYSX ´fSX d³fIY»f°fZ WX`Ô °fû SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¸fbdVIY»f WXû ÀfIY°fe WX`Ü ÓffSXJÔOX IZY ²f³f¶ffQ ÀfZ ÀfMXf WXbAf WX` ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYf ´fd›¸f Uðʸff³f dþ»ffÜ ¹fWXfÔ Qû ´fi¸fbJ VfWXSX WX`Ô, AfÀf³fÀfû»f AüSX Qb¦ff´fÊbSXÜ ²f³f¶ffQ ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞX IYSX B³WXeÔ Qû³fûÔ VfWXSXûÔ ÀfZ þeMXe SXûOX ¦fbþSX°ff WX`Ü BÀfe °fSXWX þf¸f°ffOÞXf ÀfZ WXûIYSX d¨f°fSXÔþ³f, Qb¸fIYf ÀfZ °ffSXf´feNX AüSX ¸fÀff³fþûSX OX`¸f ÀfZ WXûIYSX dVfCXOÞXe þf³fZ IYe SXfWX WX`Ü BÀfe °fSXWX ´ffIbYOÞX AüSX ÀffdWX¶f¦fÔþ ÀfZ ·fe ¶fÔ¦ff»f IYe Àfe¸ff »f¦fe WXbBÊ WX`Ü »ffgIY OXfCX³f IYe WXf»f°f ¸fZÔ ÓffSXJÔOX IZY dIYÀfe ·fe dWXÀÀfZ ÀfZ ¶fÔ¦ff»f IZY ·fe°fSX þf³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ

´fMX³ff ¸fZÔ 10 dUQZVfe ÀfdWX°f 12 IYû ´fbd»fÀf ³fZ dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff, þfÔ¨f IZY d»fE E¸Àf ·fZþf

n ´fMX³ff þÔ¢Vf³f ´fSX ´fÀfSXf Àf³³ffMXf n 50 AfgMXû IYû dIY¹ff þ¶°f n OXeE¸f ³fZ ¶fÀf ÀMXỒOX IYû °f°IYf»f ¶fÔQ IYSX³fZ IYf dQ¹ff d³fQZÊVf ´fMX³ff,EªfZÔÀfeÜ d¶fWXfSX IYe SXfþ²ff³fe ´fMX³ff IZY Qe§ff ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ IbYþeÊ ¸fûWX»»ff dÀ±f°f EIY ¸fdÀþQ ÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ 10 dUQZVfe ²ffd¸fÊIY CX´fQZVfIYûÔ ÀfdWX°f 12 »fû¦fûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZIYSX IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfÔ¶fÔ²fe þfÔ¨f IZY d»fE Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX E¸Àf ·fZþfÜ Qe§ff ±ff³ff ´fi·ffSXe ¸f³fûþ IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dþ³f »fû¦fûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff WX`, CX³f¸fZÔ dIYd¦fÊÀ°ff³f ÀfZ Af¹fZ 10 ²ffd¸fÊIY CX´fQZVfIY AüSX CXØfSX ´fiQZVf d³fUfÀfe Qû SXWX¶fSX Vffd¸f»f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY B³f »fû¦fûÔ IYû þfÔ¨f IZY d»fE ´fMX³ff dÀ±f°f E¸Àf ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü QZVf ·fSX ¸fZÔ ¹ffÂfe MÑZ³fûÔ IYe AfUfþfWXe ¶fÔQ IYSX dQ¹fZ þf³fZ IZY ¶ffQ A¶f ÀMXZVf³fûÔ IYû Àfe»f dIY¹ff þf³fZ »f¦ff WX` °ffdIY ·feOÞX-·ffOÞX IYe dÀ±fd°f ³f ¶f³fZÜ ´fMX³ff þÔ¢Vf³f IZY ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX IYûBÊ ¹ffÂfe ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZ, BÀfIZY d»fE Àfû¸fUfSX IYû Àf·fe ¸fZ³f ¦fZMX ´fSX SXÀÀfe ¶ffÔ²f Qe ¦f¹feÜ BÀfIZY A»ffUf ´fbd»fÀf ¶f»f ·fe °f`³ff°f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ ´»fZMXRYfg¸fÊ ÀfÔ£¹ff EIY U 10 IZY ¸fZ³f ¦fZMX ´fSX SXÀÀfe ¶ffÔ²f IYSX »fû¦fûÔ IYû þf³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IYf ´fi¹ffÀf WX`Ü A¸ff³f°fe §fSX IZY ´ffÀf ÀfePÞXe

ÀfZ WXûIYSX IYûBÊ ´»fZMXRYf¸fÊ ´fSX ³fWXeÔ þf¹fZ, BÀfIZY d»fE AfSX´feERY þUf³f °f`³ff°f dQJZÜ UWXfÔ ·fe ÀfePÞXe ´fSX SXÀÀfe ¶ffÔ²fe ¦f¹fe WX`Ü MÑZ³fûÔ IYû SXï dIY¹fZ þf³fZ ÀfZ ´fMX³ff þÔ¢Vf³f ´fSX Àf³³ffMXf ´fÀfSXf WX`Ü IbYL ¶ffWXSX ÀfZ Af³fZUf»fZ ¹ffÂfe ´fMX³ff þÔ¢Vf³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ·fMXIY SXWXZ WX`ÔÜ ¶ffWXSX ÀfZ Af³fZUf»fZ ¹ffÂfe ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX ³fWXeÔ øYIZYÔ, BÀfIZY d»fE SXZ»f ´fiVffÀf³f IYe AûSX ÀfZ ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX þf³fZ ÀfZ SXûIYf þf SXWXf WX`Ü ´fMX³ff þÔ¢Vf³f ´fSX °f`³ff°f ´fbd»fÀf þUf³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfbSXÃff IZY ¸fïZ³fþSX ¹fWX ½¹fUÀ±ff

´f}e ½f ¶f¨¨fûÔ IYe WX°¹ff IZY ¶ffQ £fbQ IYe ªff³f QZ³fZ IYe IYûdVfVf

ªf¸fVfmý´fbSX,EªfZÔÀfeÜ ¶ff¦f¶fmOÞXf ±ff³ff ÃfmÂf dÀ±f°f SXûOX ³fÔ¶fSX 6 IZY EIY ¸fIYf³f ¸fmÔ EIY Vf£Àf ³fm A´f³fe ´f}e AüSX ýû LXûMXm ¶f¨¨fûÔ IYe ¨ffIcY Àfm ½ffSXIYSX WX°¹ff IYSX ýeÜ BÀfIZY ¶ffý AfSXû´fe ³fm Jbý ´fSX ·fe ¨ffIcY Àfm ½ffSXIYSX A´f³fe ªff³f ým³fm IYe IYûdVfVf IYeÜ Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX ýmSX °fIY C³fIZY §fSX IYf ýSX½ffªff ³fWXeÔ Jb»f³fm ´fSX »fû¦fûÔ IYû VfÔIYf WXbBÊ AüSX C³fIZY ¸fIYf³f ¸fmÔ ´fWXbÔ¨fmÜ BÀfIZY ¶ffý §fMX³ff IYe ªff³fIYfSXe d¸f»feÜ ´fbd»fÀf ³fm AfSXû´fe IYû AÀ´f°ff»f ¸fmÔ ·f°feÊ IYSX½ff¹ff WX`Ü ¸fÈ°fIYûÔ ¸fmÔ SXf³fe ÎÀfWX, Afdý°¹f (10) AüSX IYfd°fÊIY (3) Vffd¸f»f WX`Ü AfSXû´fe dªf°fmÔýi ÎÀfWX IZY ´fmMX ¸fmÔ ¨ffIcY IZY ½ffSX IZY d³fVff³f WX`Ü §fMX³ff IYe ½fªfWX dRY»fWXf»f À´fá ³fWXeÔ WXû ´ffBÊ WX`Ü ´fSX BÀfm ´ffdSX½ffdSXIY d½f½ffý Àfm ªfûOÞXIYSX ýmJf ªff SXWXf WX`Ü Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX ªf¶f »fû¦f §fSX IYf ýSX½ffªff °fûOÞXIYSX AÔýSX ´fWXbÔ¨fm °fû CÀf ½f¢°f dªf°fmÔýi ÎÀfWX IYe ÀffÔÀfm ¨f»f SXWXe ±feÜ CÀfm Af³f³f-RYf³f³f ¸fmÔ AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦f¹ffÜ B²fSX, §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff d¸f»f°fm WXe ¶ff¦f¶fmOÞXf ±ff³ff ´fbd»fÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨feÜ ªfWXfÔ ´fbd»fÀf ³fm §fMX³ffÀ±f»f Àfm °fe³fûÔ IZY Vf½f IZY Àff±f ¨ffIcY ·fe §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ¶fSXf¸fý dIY¹ffÜ

IYe ¦f¹fe WX`Ü ¶ffWXSX ÀfZ þû ¹ffÂfe »füMXZ WX`Ô, UZ ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX SXWX IYSX A´f³ff Àf¸f¹f d¶f°ff³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀf QüSXf³f dIYÀfe °fSXWX IYe ¦fOÞX¶fOÞXe WXû³fZ ´fSX CXÀfIYe dþ¸¸fZUfSXe IYü³f »fZ¦ffÜ BÀf UþWX ÀfZ ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX dIYÀfe IZY ·fe Af³fZ IYe Bþfþ°f ³fWXeÔ WX`Ü BÀfd»fE Àf·fe ¸fZ³f ¦fZMX ´fSX SXÀÀfe ¶ffÔ²f Qe ¦f¹fe WX`, °ffdIY »fû¦f ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZÔÜ »ffgIYOXfCX³f IZY QüSXf³f ´fMX³ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf õfSXf »fû¦fûÔ IYû »f¦ff°ffSX d³f¹f¸fûÔ IYû ³f °fûOÞX³fZ IYe dWXQf¹f°f Qe þf SXWXe WX`Ü d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ

nnnn

IZY AfSXû´f ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû ´fMX³ff ¸fZÔ 50 AfgMXû IYû þ¶°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f ´fi¸fÔOX»fe¹f Af¹fböY ³fZ CX¨¨fÀ°fSXe¹f ¶f`NXIY IYSX »ffgIYOXfCX³f IZY AfQZVf IYû ÀfVföY EUÔ ´fi·ffUe °fSXeIZY ÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ AüSX BÀf d³f¹f¸f IYû °fûOÞX³fZ Uf»fZ IZY dJ»ffRY dUd²fÀf¸¸f°f IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf þfSXe dIY¹ff WX`Ü »ffgIYOXfCX³f IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY ´fMX³ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ IYfSXÊUfBÊ VfbøY IYSX Qe WX`Ü BÀf IYOÞXe ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû ´fMX³ff dÀ±f°f ¶fÀf AçZ ÀfZ ¶fÀfûÔ IYf ´fdSX¨ff»f³f ¨f»f³fZ IYe J¶fSX d¸f»f°fZ WXe OXeE¸f AüSX EÀfEÀf´fe E¢Vf³f ¸fZÔ Af¹fZÜ ¸feNXf´fbSX ¶fÀf ÀMX`ÔOX ´fWXbÔ¨fZ OXeE¸f ³fZ ¶fÀf ÀMX`ÔOX IYû °f°IYf»f ¶fÔQ IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf QZ°fZ WXbE A¦f»fZ Qû §fÔMXZ ¸fZÔ BÀfZ Jf»fe IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ Àff±f WXe OXeE¸f ³fZ A´f³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ¶fÀf ÀMX`ÔOX ¸fZÔ ¶fÔQ d»fJIYSX ´fûÀMXSX d¨f´fIYf³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þû ·fe BÀf d³f¹f¸f IYf CX»»fÔ§f³f IYSXZÔ¦fZ AüSX ¶fÀf ¨f»ffEÔ¦fZ CXÀf ¶fÀf IYû °f°IYf»f þ¶°f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe CX³fIZY dJ»ffRY dUd²f Àf¸¸f°f IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ

¸fmSXm Af½ffÀf IYû ¶f³ff »fZÔ AfBXÀfû»fZVf³f ½ffOXÊX : °fZªfÀ½fe ¹ffQ½f

n ¸fb£¹f¸faÂfe SXfWX°f IYû¿f ¸fZÔ

QZÔ¦fZ EIY ¸fWXe³fZ IYf ½fZ°f³f

´fMX³ff,AfSXE³fE³fÜ d¶fWXfSX IZY ´fc½fÊ C´f¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX ½f°fʸff³f ¸fmÔ ³fm°ff ´fid°f´fÃf °fmªfÀ½fe ¹ffý½f ³fmIYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY dJ»ffRY ¨f»f SXWXe ªfÔ¦f IZY ¶fe¨f ¶fOÞXe ´fWX»f IYe WX`Ü C³WXûÔ³fm A´f³ff EIY ¸fWXe³fm IYf ½fm°f³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXfWX°f IYû¿f ¸fmÔ ªf¸ff IYSX³fm IZY Em»ff³f IZY Àff±f WXe IYWXf WX` dIY A¦fSX d¶fWXfSX IYe ÀfSXIYfSX ¨ffWXm °fû IYûSXû³ff Àfm »fOÞX³fm ¸fmÔ ³fm°ff ´fid°f´fÃf IZY ³ff°fm ¸f`Ô A´f³fZ Af½ffÀf IYû AfBXÀfû»fZVf³f ½ffOXÊX IZY d»fE QZ ÀfIY°ff WcaXÜ °fmªfÀ½fe ³fm d¶fWXfSX IZY ³ff¦fdSXIYûÔ Àfm A´fe»f IYe WX` AüSX IYWXf WX` dIY BÀf IYdNX³f §fOÞXe ¸fmÔ Àf·fe Àff¸f±¹fʽff³f SXfª¹f½ffÀfe dªf¸¸fZQfSXe Àfm A´f³ff-A´f³ff IY°fʽ¹f d³f·ffEaÜ Àff±f WXe d¶fWXfSX½ffdÀf¹fûÔ IZY ªfe½f³f ÀfbSXÃff IYf dªf¸¸ff »fmÔÜ dªf°f³ff ¶f³f ÀfIZY, C°f³ff IYSXmÔÜ ¸ffÀIY, WX`ÔOX Àf`d³fMXfBªfSX AüSX ªføYSXe ½fÀ°fbAûÔ IYe IYf»ff¶ffªfÞfSXe ³ff IYSXmÜ °fmªfÀ½fe ³fm A´f³fm RZYÀf¶fbIY ´fûÀMX ¸fmÔ d»fJf WX` AüSX IYWXf WX` dIY WX¸f IYûSXû³ff Àfm »fOÞXmÔ¦fm, d¸f»fIYSX CÀfm WXSXfEa¦fm, d¶fWXfSX IYû ÀfbSXdÃf°f ¶f³ffEa¦fmÜ °fmªfÀ½fe ³fm A´f³fm ´fûÀMX ¸fmÔ d»fJf WX` dIY

d¶fWXfSX ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm R`Y»ff½f AüSX CÀfIZY ¨f»f°fm WXbBÊ ¸fÈ°¹fb ýbJý WX` EmÀfm ¸fmÔ Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX` dIY WX¸f Àf·fe BÀf ¶fe¸ffSXe IZY dJ»ffRY »fOÞXfBÊ °fmªf IYSXmÔÜ ÀfSXIYfSX IYû WXSX »ff´fSX½ffWXe °¹ff¦f IYSX °½fdSX°f EZ¢Vf³f »fm³ff WXû¦ffÜ C³WXûÔ³fm d»fJf WX` dIY BÀf »fOÞXfBÊ ¸fmÔ WX¸f Àf·fe ÀfSXIYfSX IYf WXSX ÀfÔ·f½f ÀfWX¹fû¦f IYSX³fm IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ °fmªfÀ½fe ³fm d»fJf WX` dIY ¸fbÓfm ³fm°ff ´fid°f´fÃf WXû³fm IZY ³ff°fm ´fMX³ff ¸fmÔ ªfû ÀfSXIYfSXe Af½ffÀf d¸f»ff WX` ¸f`Ô ¨ffWXcÔ¦ff dIY CÀf Af½ffÀf IYf C´f¹fû¦f ÀfSXIYfSX A´f³fe Àfbd½f²ff³fbÀffSX IYSXmÔ AüSX IYûSXû³ff Àfm »fOÞX³fm IZY d»fE Àff±fÊIY IYý¸f CNXfEÜ °fmªfÀ½fe ³fm d»fJf WX` dIY d¶fWXfSX ¸fmÔ IYûSXû³ff Àfm EIY ªff³f ¨f»fe ¦fBÊ WX` »fmdIY³f A¶f AüSX ³fWXeÔÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY dJ»ffRY BÀf »fOÞXfBÊ ¸fmÔ ÀfSXIYfSX IYe ÀfIYfSXf°¸fIY ´fWX»f ¸fmÔ ´fcSXf ÀfWX¹fû¦f ýmÔ¦fm »fmdIY³f dIYÀfe ·fe À°fSX ´fSX dPX»ffBÊ ¶fýfÊV°f ³fWXeÔ IYe ªffE¦fe ¢¹fûÔdIY AfdJSXIYfSX Àf½ff»f EIY Ϊfý¦fe IYf WX`Ü

IYûSXû³ff Àfm ¶f¨ff½f IZY d»fE ÓffSXJÔOX ¸fmÔ ·fe »ffgIYOXfC³f

ÀffÔÀfý IYe ´f}e IZY d³f²f³f ´fSX ³fe°feVf ³fZ dIY¹ff VfûIY ½¹f¢°f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f CX©fÀ°fSXe¹f ¶f`NXIY n dQE Af½fV¹fIY dQVffd³fQZÊVf

´fMX³ff,EªfZÔÀfeÜ d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fm ªf³f³ff¹fIY IY´fcÊSXe NXfIbYSX IYe ´fbÂf½f²fb E½fÔ ªf³f°ff ý»f ¹fc³ffBMXmOX (ªfý¹fc) IZY SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfý SXf¸f³ff±f NXfIbYSX IYe ´f}e AfVff NXfIbYSX IZY d³f²f³f ´fSX Àfû¸f½ffSX IYû ¦fWXSXf VfûIY ½¹f¢°f dIY¹ff W`XÜ ßfe IbY¸ffSX ³fm ßfe¸f°fe NXfIbYSX IZY d³f²f³f ´fSX VfûIY ½¹f¢°f IYSX°fm WXbE dý½fÔ¦f°f Af°¸ff IYe d¨fSX Vffad°f °f±ff C³fIZY ´fdSXªf³fûÔ IYû ýbJ IYe BÀf §fOÞXe ¸fmÔ ²f`¹fÊ ²ffSX¯f IYSX³fm IYe Vfd¢°f ´fiýf³f IYSX³fm IYe BÊV½fSX Àfm ´fif±fʳff IYe WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ªfý¹fc IZY SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfý ßfe NXfIbYSX IYe ´f}e E½fÔ Àf¸fÀ°fe´fbSX IYe ´fi¸fbJ Àf¸ffªfÀfm½fe AfVff NXfIbYSX IYf Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX ³fBÊ dý»»fe IZY EIY d³fªfe AÀ´f°ff»f ¸fmÔ d³f²f³f WXû ¦f¹ffÜ

n ÀfeE¸f ³fZ IYe ½fSXe¹f

SXf¨Ô fe,EªfZÀÔ feÜ ÓffSXJOÔ X ÀfSXIYfSX ³fm IYûSXf³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¶fPX°Þ fm ÀfÔIYi ¸f¯f Àfm Af¸f»fû¦fûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE 31 ¸ff¨fÊ °fIY SXfª¹f ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WXÜ` ¸fb£¹f¸fÔÂfe WX¸m fÔ°f ÀfûSX³m f IYe A²¹fÃf°ff ¸fmÔ Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWXfÔ ½fSXe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe C¨¨f À°fSXe¹f ¶f`NXIY WXBb ÜÊ BÀf ¶f`NXIY ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm d³f´fMX³fm IZY d»fE dIYE ªff³fm ½ff»fm C´ff¹f AüSX CNXfE ªff SXWXm IYý¸fûÔ IYû »fmIYSX NXûÀf d³f¯fʹf d»fE ¦fEÜ ÀfSXIYfSX ³fm IYûSXû³ff IZY ´fiÀffSX IYû SXûIY³fm IZY d»fE SXfª¹f ¸fmÔ

°f°IYf»f ´fi·ff½f Àfm 31 ¸ff¨fÊ 2020 °fIY IZY d»fE »ffgIYOXfC³f IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WXÜ` »ffgIYOXfC³f IZY ýüSXf³f AfIYdÀ¸fIY Àfm½ffAûÔ IYû LXûOÞXIYSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY Àf·fe IYf¹ffÊ»f¹f ¶faQ SXWX¦Ôm fmÜ Àf·fe ´fýfd²fIYfSXe AüSX IY¸fʨffSXe A´f³fm §fSX Àfm

ÀfSXIYfSXe IYf¹fûË IYf d³f¿´ffý³f IYSX¦Ôm fm, »fmdIY³f, ½fm ¸fb£¹ff»f¹f ³fWXeÔ LXûOÞX¦Ôm fmÜ ªføYSX°f ´fOÞX³fm ´fSX IYf¹ffÊ»f¹f ´fi²ff³f C³WXÔm ¶fb»ff ÀfIY°fm WXÜÔ` »ffgIYOXfC³f IZY ýüSXf³f MX¢` Àfe, AfgMXûdSX¢Vff, ¶fÀfm,Ô BÊdSX¢Vff E½fÔ dSX¢Vff IZY ´fdSX¨ff»f³f ÀfdWX°f dIYÀfe

Àff½fʪfd³fIY Àfm½ffAûÔ IZY ´fdSX¨ff»f³f ´fSX ´fc¯fÊ SXûIY SXWX¦m feÜ WXf»ffÔdIY À½ffÀ±¹f IYe °f°IYf»f Af½fV¹fIY°ff IYû ýmJ°fm WXEb AÀ´f°ff»f °fIY ´fdSX½fWX³f IYe Àfbd½f²ff IYû BÀf AfýmVf Àfm ¶ffWXSX SXJf ¦f¹ff WXÜ` Àf·fe ýbIYf³fm,Ô ½¹f½fÀffd¹fIY ´fid°fâf³f, IYf¹ffÊ»f¹f, IYfSXJf³fm, ¦fûýf¸f, Àff~fdWXIY WXfMX E½fÔ d¶fªffSX IYe ÀfÔ´fc¯fÊ ¦fd°fd½fd²f¹ffÔ ¶faQX SXWX¦m feÜ Àf·fe °fSXWX IZY d³f¸ffʯf IYf¹fÊ °f°IYf»f ´fi·ff½f Àfm À±fd¦f°f SXWX¦Ôm fmÜ Àf·fe ²fd¸fÊI À±f»f ýVfʳffd±fʹfûÔ IZY d»fE ´fc¯fÊ°f: ¶fÔý SXWX¦ZÔ fmÜ d½fýmVf Àfm Af³fm ½ff»fm Àf·fe ³ff¦fdSXIY E½fÔ A³¹f SXfª¹fûÔ Àfm AfE WXEb »fû¦f Ad²fIYfSXe õfSXf d³f²ffÊdSX°f IYSXÜÔm MXfB¸f IYe A½fd²f IYf IYOÞXfBÊ Àfm ´ff»f³f IYSX¦Ôm fmÜ Àf·fe ³ff¦fdSXIY A´f³fm §fSX ¸fmÔ WXe SXWX¦Ôm fmÜ ¶fbd³f¹ffýe Af½fV¹fIY°ffAûÔ IYe ´fcd°fÊ IZY IiY¸f ¸fmÔ ¶ffWXSX ªff³fm ´fSX Àff¸ffdªfIY ýcSXe IZY dýVff-d³fýmVÊ fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX¦Ôm fmÜ

ÓffSX£faOX ¸fZÔ »ffgIYOXfCX³f ÀfZ ARYSXf-°fRYSXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf ³fZ IYe ÀfWXf¹f°ff ´f`IZYþ IYe §fû¿f¯ff

¸f³fûªf IbY¸ffSX dÀfaWX ²f³f¶ffQÜ ÓffSXJÔOX ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ´fiUZVf IYû SXûIY³fZ IZY d»fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ 31 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfCX³f IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ Af¸f AüSX JfÀf »fû¦fûÔ ¸fZÔ §f¶fOÞXfWXMX AüSX ARYSXf°fRYSXe IYe ¸ffWXf`»f WX`Ü »ffgIYOXfCX³f IYe ´fWX»fe Àfb¶fWX Àfû¸fUfSX IYû »fû¦f §fSXûÔ ÀfZ d³fIY»fIYSX Àfe²fZ SXfVf³f QbIYf³f AüSX Àf¶þe ¶ffþfSX IYf øYJ dIY¹ffÜ A¨ff³fIY QbIYf³fûÔ ´fSX ·feOÞX IYû QZJ IbYL QbIYf³fQfSX RYf¹fQf ·fe CXNXf³fZ ¸fZÔ þbMX ¦fE WX`ÔÜ BÀf ¸ff`IZY IYf ¦f»f°f RYf¹fQf CXNXf°fZ WXbE þøYSXe AüSX Jf³fZ´fe³fZ IYe ¨feþûÔ IYe IYe¸f°f ¸fZÔ UÈdð IYSX Qe WX`Ü

BÀf QZJ°fZ WXbE CX´ff¹fböY Ad¸f°f IbY¸ffSX ³fZ Af¸f þ³f°ff ÀfZ A´fe»f IYe WX` dIY §f¶fSXf³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü þ³f°ff IYμ¹fcÊ IZY ¶ffQ »ffgIYOXfCX³f IYe ´fWX»fe Àfb¶fWX Àfû¸fUfSX IYû ¶ffþfSX Jb»f°fZ WXe þ¶fQÊÀ°f ·feOÞX dQJeÜ JfÀfIYSX SXfVf³f AüSX Àf¶þe »fZ³fZ ¶ff»fûÔ IYe Ad²fIY ·feOÞX SXWXeÜ Àfd¶þ¹ffÔ d³f²ffÊdSX°f ²ff¸f ÀfZ Ad²fIY d¶fIYeÜ

´fMX³ff,AfSXE³fE³fÜ EIY A¯fZ ¸ff¦fÊ dÀ±f°f ÀfÔIY»´f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ CX°´f³³f ÀfÔIiY¸f¯f IYe ¦fÔ·feSX dÀ±fd°f IYe Àf¸feÃff IYeÜ Àf¸feÃff ¶f`NXIY ¸fZÔ CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe, ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f ´ff¯OXZ¹f, þ»f ÀfÔÀff²f³f ¸fÔÂfe ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX Óff °f±ff ¸fb£¹f Àfd¨fU Qe´fIY IbY¸ffSX ÀfdWX°f USXe¹f Ad²fIYfSXe¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ »ffgIYOXfCX³f IZY ´fdSX´fZiùf ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû ÀfWXf¹f°ff ´f`IZYþ QZ³fZ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ d³f¸³f d³f¯fʹf d»f¹fZ ¦f¹fZÜ Àf·fe

AfSX´feERY ªf½ff³f IYû PXb»fc ¸fWX°fû IYe þ¸ff³f°f AþeÊ ´fSX Àfb³fUfBÊ ÀfZ dIY¹ff BX³fIYfSX dIY¹ff d¦fSXμ°ffSX

²f³f¶ffQ,EªfZÔÀfeÜ ²f³f¶ffQ SXZ»f ´fbd»fÀf ³fZ AfSX´feERY þUf³f ´fU³f IbY¸ffSX dÀfÔWX IYû d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü d¦fSXμ°ffSX Ad·f¹fböY ´fSX ¶fSXIYfIYf³ff SXZ»fUZ IYfg»fû³fe d³fUfÀfe ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX SXf¸f CXRYÊ d¨fÔMXc IZY d´f°ff AVfûIY SXf¸f, ¸ffÔ »fe»ffU°fe QZUe EUÔ ¶fWX³f U¿ffÊ QZUe IYe ¦fû»fe ¸ffSX IYSX WX°¹ff IYSX³fZ IYf AfSXû´f WX`Ü §fMX³ff IYû AÔþf¸f QZIYSX ½fWX RYSXfSX WXû ¦f¹ff ±ffÜ AfSXû´fe Ad·f¹fböY IYe d¦fSXμ°ffSXe CXÀfIZY ´f`°fÈIY ¦ffÔU °fSXfSXe ±ff³ff dþ»ff ·fûþ´fbSX (d¶fWXfSX) ÀfZ IYe ¦fBXÊX WX`XÜ SXXZ»f EÀf´fe ³fZ ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¹fWX §fMX³ff d´fL»fZ U¿fÊ 17 A¦fÀ°f IYe WX`Ü ¶fSXIYfIYf³ff ´fQÀ±ffd´f°f AfSX´feERY AfSXÃfe ´fU³f dÀfÔWX 17 A¦fÀ°f IYe Vff¸f A´f³fZ ÀfdUÊÀf dSXUf»USX IZY Àff±f ÀfÔþ¹f SXf¸f IZY §fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ

²f³f¶ffQ/ SXfÔ¨fe,AfSXE³fE³fÜ ÓffSXJÔOX WXfBÊ IYûMXÊ IZY ³¹ff¹ff²feVf OXe¶fe ¸fÔ¦f»f¸fcd°fÊ ³fZ ¶ff§f¸ffSXf IZY dU²ff¹fIY PXb»fc ¸fWX°fû IYe þ¸ff³f°f AþeÊ ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSX³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Àfb³fUfBÊ IZY d»fE ¸ff¸f»fZ IYû QcÀfSXe ¶fZÔ¨f ¸fZÔ ·fZþ³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ü ·ffþ´ff IYe ´fcUÊ ¸fdWX»ff ³fZÂfe IZY Àff±f ¹ff`³f Qb½¹fÊUWXfSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dU²ff¹fIY PXb»fc ¸fWX°fû ³fZ Ad¦fi¸f þ¸ff³f°f IZY d»fE WXfBÊ IYûMXÊ ¸fZÔ A´fe»f IYe ±feÜ Àfû¸fUfSX IYû Àfb³fUfBÊ IYe d°fd±f ±feÜ dU²ff¹fIY PXb»fc ¸fWX°fû IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WXfBÊ IYûMXÊ þþ ³fZ Àfb³fUfBÊ ÀfZ BaXIYfSX IYSX QcÀfSXe ¶fZÔ¨f ¸fZÔ ·fZþ³fZ IYf dQ¹ff d³fQZÊVfÜ d½fdQ°f WXû dIY ÓffSXJÔOX ÀfZ SX§fbUSX ÀfSXIYfSX IZY þf³fZ AüSX WXZ¸fÔ°f ÀfSXIYfSX IZY Af³fZ IZY ¶ffQ d´fL»fZ °fe³f ¸fWXe³fZ ÀfZ ¶ff§f¸ffSXf IZY dU²ff¹fIY PXb»fc ¸fWX°fû IYe ´fSXZVff³fe þfSXe WX`Ü CX³fIYe ´fSXZVff³fe J°¸f WXû³fZ IYf ³ff¸f WXe ³fWXeÔ »fZ SXWXe WX`Ü WXZ¸fÔ°f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYf ¨ff´f CX³f´fSX ¨fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü ¸fbþμRYSX´fbSX IZY ÀIiY`´f ½¹fUÀff¹fe BSXVffQ Af»f¸f IYe dVfIYf¹f°f ´fSX ¶fSXûSXf ´fbd»fÀf ³fZ AfdJSX ´fÔQiWX dQ³f ¶ffQ SXdUUfSX IYû dU²ff¹fIY PXb»fc ¸fWX°fû IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ffÜ

»ffgIYOXfC³f IYû »fmIYSX ýbIYf³fûÔ ¸fmÔ ¶fPÞXe ·feOÞX

SXf¨Ô fe,EªfZÀÔ feÜ IYûSXû³ff½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYû SXûIY³fm IZY d»fE ÓffSXJÔOX IYû 31 ¸ff¨fÊ °fIY IZY d»fE »ffgIYOXfC³f IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf dÀ±fd°f ¸fmÔ Àfû¸f½ffSX IYû »fû¦fûÔ ³fm ªføYSXe JSXeýfSXe IZY d»fE ýbIYf³fûÔ ¸fmÔ IYfRYe ·feOÞX dýJeÜ WXf»ffÔdIY ´fbd»fÀf-´fiVffÀf³f õfSXf §fSXûÔ ¸fmÔ WXe SXWX³fm IYe A´fe»f IZY ¶ffý »fû¦f ½ff´fÀf »füMX ¦fEÜ B²fSX, ¹ffdÂf¹fûÔ Àfm ·fSXe ¶fÀf d¶fWXfSX IZY OXmWXSXe Afg³f Àfû³f Àfm ´f»ff¸fc IZY ¸fûWX¸¸fý¦fÔªf ´fWXbÔ¨fe, dªf³fIYe dIYÀfe ´fiIYfSX IYe IYûBÊ ªffÔ¨f ³fWXeÔ IYe ¦fBÊÜ »ffgIY OXfC³f IZY ýf`SXf³f B¸fSXªfmÔÀfe Àfm½ffAûÔ IYfm LXfmOÞXIYSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY Àf·fe IYf¹ffÊ»f¹f ¶fÔý WXỒÜ IY¸fʨffSXe AüSX

³fBÊ dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

Ad²fIYfSXe §fSXfmÔ Àfm IYf¸f IYSXmÔ¦fmÜ »ffgIYOXfC³f IZY ýf`SXf³f Àf·fe ¶ffªffSX, ½¹ff´ffdSXIY ´fid°fâf³f, ýbIYf³fmÔ, IYf¹ffÊ»f¹f, R`Y¢MÑXe, ¦fûýf¸f, Àff~fdWXIY WXfMX AüSX

MX`¢Àfe, AfgMXû, ¶fÀf, BÊ-dSX¢Vff Àf¸fm°f Àf·fe ´fd¶»fIY MÑXfÔÀf´fûMXÊ Afdý ¶fÔý IYSX³fm IYf AfýmVf WX`Ü ýc²f-ý½ff-Àf¶ªfe-SXfVf³f IYe ýbIYf³fmÔ AüSX EMXeE¸f Jb»fm WXỒÜ C²fSX,

»ffgIYOXfC³f IYû »fmIYSX dÀf¸fOXm¦ff ´fbd»fÀf-´fiVffÀf³f ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ¦fV°f IYSX SXWXe WX`Ü ´fSX ¶ffWXSX Àfm LXûMXe ¦ffdOÞX¹fûÔ ¸fmÔ »füMX³fm ½ff»fûÔ IYf dÀf»fdÀf»ff ªffSXe WX`Ü

»fû¦fûÔ Àfm ¶ffWXSX ³fWXeÔ §fc¸f³fm IYe A´fe»f IYe ªff SXWXe WX`Ü ³¹fc¬f ´fm´fSX IYe ýbIYf³f IYû ·fe WXfgIYSX IYû ´fm´fSX ým³fm IZY ¶ffý ¶fÔý IYSX ým³fm IYû IYWXf ¦f¹ffÜ ½fWXeÔ, ²f³f¶ffý IZY ·fc»fe ¸fmÔ Àfd¶ªf¹fûÔ IYe IYf»ff¶ffªffSXe VfbøY WXû ¦fBÊÜ Af»fc ½f ´¹ffªf IZY ýf¸f 50-60 ÷Y´f¹fm ´fid°f dIY»fû °fIY ¶fm¨fm ¦fEÜ ýcÀfSXe AûSX, IYBÊ dªf»fûÔ ¸fmÔ Àfb¶fWX SXfVf³f ½f Àf¶ªfe IYe ýbIYf³fûÔ ´fSX A¨LXe-JfÀfe »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX dýJeÜ ª¹ffýf°fSX »fû¦f Af½fV¹fIY Àff¸ff³f IYe JSXeýfSXe IZY ¶ffý ½ff´fÀf A´f³fm §fSX IYe AûSX »füMX ¦fEÜ ½fWXeÔ, ¶fPÞX°fe ·feOÞX IYû ýmJ ´fbd»fÀf IYû ½ffWX³f ´fSX »ffCOXÀ´feIYSX SXJ »fû¦fûÔ IYû §fSX ¸fmÔ SXWX³fm IYe A´fe»f IYSX³fe ´fOÞXeÜ

SXfVf³f IYfOXʲffSXe ´fdSXUfSXûÔ IYû EIY ¸ffWX IYf SXfVf³f ¸fbμ°f ¸fZÔ dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ Àf·fe

´fiIYfSX IZY ´fZÔVf³f²ffdSX¹fûÔ (¸fb£¹f¸fÔÂfe UÈðþ³f ´fZÔVf³f, dQ½¹ffÔ¦f ´fZÔVf³f, dU²fUf

´fZÔVf³f, UÈðfUÀ±ff ´fZÔVf³f) IYû A¦f»fZ °fe³f ¸ffWX IYe ´fZÔVf³f Ad¦fi¸f °füSX ´fSX °f°IYf»f Qe þf¹fZ¦feÜ ¹fWX SXfdVf CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ Àfe²fZ AÔ°fdSX°f IYe þf¹fZ¦feÜ »ffgIYOXfCX³f ÃfZÂf IZY Àf·fe ³f¦fSX d³fIYf¹f ÃfZÂfûÔ EUÔ ´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f IYe ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ AUdÀ±f°f Àf·fe SXfVf³f IYfOXʲffSXe ´fdSXUfSXûÔ IYû EIY WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f ´fdSXUfSX dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¹fWX SXfdVf CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ AÔ°fdSX°f IYe þf¹fZ¦feÜ U¦fÊ 1 ÀfZ 12 IZY Àf·fe LfÂf/LfÂffAûÔ IYû QZ¹f LfÂfUÈd°f 31 ¸ff¨fÊ 2020 °fIY CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ QZ Qe þf¹fZ¦feÜ

RYÀf»fûÔ IZY Àff±f-Àff±f Af¸fûÔ ´fSX »ffWXe IYf ´fiIYû´f ´fcd¯fʹff,AfSXE³fE³fÜ ¶fQ»f°fZ ¸füÀf¸f IYf ´fi·ffU ³ff dÀfRYÊ RYÀf»fûÔ ´fSX ´fOÞXf WX` ¶fd»IY BÀfIYf IbY´fi·ffU BÀf Àf¸f¹f »fû¦fûÔ IZY ÀfZWX°f ´fSX ·fe IYfRYe ´fSX SXWXf WX`Ü A¨ff³fIY ¸füÀf¸f IZY ´fi·ffU ¸fZÔ þWXfÔ »ffWXe AüSX ¸f²fUf IZY ´fiIYû´f ÀfZ dIYÀff³fûÔ IZY RYÀf»fûÔ IYû IYfRYe ³fbIYÀff³f WXû SXWXf WX`Ü UWXeÔ B³f IYeMXûÔ ÀfZ »fû¦fûÔ IZY AfÔJûÔ ´fSX ·fe IYfRYe ¶fbSXf AÀfSX ´fSX SXWXf WX`Ü ²f¸fQfWXf A³fb¸fÔOX»f ÃfZÂf ¸fZÔ ¸f²fUf AüSX »ffWXe IYf Àf¶fÀfZ ª¹ffQf IbY´fi·ffU Af¸f IYe RYÀf»fûÔ ´fSX ´fOÞXf WX`Ü Af¸f IZY RYÀf»fûÔ ¸fZÔ »f¦fe ¸fÔþSX IYû QZJIYSX ¹fWXfÔ IZY dIYÀff³f þWXfÔ

dIYVf³f¦fÔþ ÀMXZVf³f ´fSX ÀIiYed³fÔ¦f IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXea

dIYVf³f¦fÔþ,AfSXE³fE³fÜ ÀMXZVf³f ´fSX ÀIiYed³fÔ¦f IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ SXWX³fZ ÀfZ ¹ffdÂf¹fûÔ ¸fZÔ ³ffSXfþ¦fe dQJeÜ SXdUUfSX IYû SXfþ²ff³fe E¢Àf´fiZÀf ÀfZ CX°fSXZ ¹ffÂfe ¸fû. ÀfûWXZ»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû »fZIYSX WXSX »fû¦f OXSXZ ÀfWX¸fZ WXỒÜ ¹fWXfÔ A¦fSX þfÔ¨f WXû þf°fe °fû WX¸f ÀfWXþ ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ dIY WX¸f CXÀf ¨feþ ÀfZ QcSX WXỒÜ EZÀfZ ¸fZÔ ±fûOÞXf OXSX °fû ¶f³ff WX`Ü B²fSX dIYVf³f¦fÔþ ÀMXZVf³f ´fSX ÀIiYed³fÔ¦f IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ SXWX³fZ IZY ¶ff¶f°f þ¶f E³fERY SXZ»fUZ IZY Àfe´feAfSXAû Vfb·ff³f³f ¨fÔQif ÀfZ ´fcLf ¦f¹ff °fû CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY E³f ERY SXZ»fUZ ³fZ IYdMXWXfSX ¸fÔOX»f IZY ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀMXZVf³fûÔ ´fiVffÀf³f IYe ¸fQQ ÀfZ ÀIiYed³fÔ¦f IYe ½¹fUÀ±ff IYe ±feÜ

A¨LZ RY»f IYe AfÀf »f¦ff¹fZ WXbE ±fZÜ Afþ UWXe dIYÀff³f Af¸f IZY RYÀf»fûÔ ¸fZÔ »f¦fe ¸f²fUf AüSX »ffWXe IYû »fZIYSX IYfRYe d¨fÔd°f°f WX`ÔÜ ¸f²fUf AüSX »ffWXe IZY IbY´fi·ffU ÀfZ Af¸f IYf ¸fÔþSX RY»f »f¦f³fZ ÀfZ ´fcUÊ WXe IYfRYe JSXf¶f WXûIYSX ´fZOÞX ÀfZ ÓfSX SXWXZ WX`ÔÜ ´fZOÞXûÔ ÀfZ ¸fÔþSX IYû QZJIYSX dIYÀff³fûÔ IZY Àf´f³fZ EIY¶ffSX dRYSX MXcMX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ ¶fOÞXZ ¶ff¦ff³fûÔ ¸fZÔ »f¦fZ Af¸f IZY ´fZOÞXûÔ ¸fZÔ BÀf Àf¸f¹f RY»f »f¦f³fZ IZY Àf¸f¹f A¨ff³fIY WXbE ¸f²fUf AüSX »ffWXe IZY ´fiIYû´f ÀfZ ¸fÔþSX IYfRYe ª¹ffQf ´fi·ffdU°f WXbAf WX`Ü IYfRYe ¸fZWX³f°f AüSX SXfÀff¹fd³fIY QUfB¹fûÔ IYf dLOÞXIYfU

dIY¹fZ þf³fZ IZY ¶ffUþcQ Af¸f IZY ¸fÔþSX ÀfZ d¨f´fIZY ¸f²fUf AüSX »ffWXe ³fWXeÔ WXMX SXWXZ WX`ÔÜ dIYÀff³f ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY ´fcUÊ ¸fZÔ EIY Qû ¶ffSX SXfÀffd³f¹fIY QUfB¹fûÔ IYf dLOÞXIYfU IYSX³fZ ÀfZ ¸f²fUf AüSX »ffWXe WXMX þf°fZ ±fZ ´fSX³°fb BÀf Àf¸f¹f B³f IYeMXf¯fbAûÔ IZY A³fbIcY»f ¸füÀf¸f IZY WXû³fZ ÀfZ BÀf´fSX BÀfIYf IYûBÊ AÀfSX ³fWXeÔ ´fSX SXWXf WX`Ü UWXeÔ B³f IYeMXûÔ IYe UþWX ÀfZ »fû¦fûÔ IZY AfÔJûÔ ´fSX ·fe IYfRYe ¶fbSXf AÀfSX ´fSX SXWXf WX`Ü ÀfÔ²¹ff IZY Àf¸f¹f ¶f¦f`SX ¨fV¸fZÔ IZY »fû¦fûÔ IYû ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ¨f»f³fZ ¸fZÔ IYfRYe IYdNX³ffB¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fSX SXWXf WX`Ü

¶fÀf MXd¸fʳf»f ´fSX ¸fmdOXIY»f ªffÔ¨f IYSXf³fm IYû »f¦fe »fÔ¶fe IY°ffSX

SXfÔ¨fe,EªfZÔÀfeÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe WXm¸fÔ°f ÀfûSXm³f ³fm IYûSXû³ff Àfm »fû¦fûÔ IYû ¶f¨ff³fm IZY d»fE SXfª¹f·fSX IYû »ffgIYOXfC³f IYSX dý¹ff WX`Ü »fmdIY³f SXm»f½fm ÀMXmVf³f ´fSX ´fWX»fm Àfm ¨f»f SXWXe MÑXm³f Àfû¸f½ffSX IYû ·fe ´fWXbÔ¨feÜ BÀfIYf ªf¶fSXýÀ°f AÀfSX SXm»f½fm ÀMXmVf³f AüSX ¶fÀf MXd¸fʳf»f ´fSX dýJfÜ ·f¦f½ff³f d¶fSXÀff ¸fbÔOXf ¶fÀf MXd¸fʳf»f ´fSX A¨ff³fIY Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fmÔ ¹ffÂfe ´fWXbÔ¨f ¦fE ªfû ²f³f¶ffý, ¶fûIYfSXû, ´f»ff¸fc, ¦fPXÞ½ff, dÀf¸fOXm¦ff, WXªffSXe¶ff¦f, ªf¸fVfmý´fbSX ªff³fm IZY d»fE ¶fÀf IYe °f»ffVf IYSX°fm dýJmÜ ½fWXeÔ, d¶fSXÀff ¸fbÔOXf ¶fÀf MXd¸fʳf»f ´fSX ´fiVffÀf³f IYe MXe¸f ³fm Àf·fe ¹ffdÂf¹fûÔ IYû A´f³fm IY¶ªfm ¸fmÔ »fm

d»f¹ffÜ BÀfIZY ¶ffý C³fIYe ¸fmdOXIY»f ªffÔ¨f VfbøY IYSXfBÊ ¦fBÊÜ ¸fmdOXIY»f ªffÔ¨f IYSXf³fm IZY d»fE ¹ffdÂf¹fûÔ IYe »fÔ¶fe IY°ffSX »f¦f ¦fBÊÜ BÀfIZY ¶ffý ´fiVffÀf³f õfSXf ¶fÀf IYe ½¹f½fÀ±ff IYSX ¹ffdÂf¹fûÔ IYû C³fIZY ¦fÔ°f½¹f IYe AûSX ·fmªff ¦f¹ffÜ B²fSX, ¶fÀf MXd¸fʳf»f ¸fmÔ ¶ffWXSX Àfm Af³fm ½ff»fe ¶fÀfûÔ IZY ´fi½fmVf ´fSX SXûIY »f¦ff ýe ¦fBÊ WX`Ü

nnnn


SXf¿MÑXe¹f

SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIYÊ

IYûSXû³ff ÀfÔIYMX IYf ýc²f ÀfÔ¦fiWX¯f ´fSX IYûBÊ AÀfSX ³fWXeÔ: A¸fc»f

IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¶fPÞX°fZ ÀfÔIiY¸f¯f IZY ¸fïZ³fþSX »ffgIYOXfCX³f IZY ¶fe¨f dQ»»fe IZY ¸fZMÑû ÀMXZVf³f IYf ³fþfSXfÜ

ÀfadÃf~ Àf¸ff¨ffSX A»f½fSX ¸fmÔ Af½fV¹fIY ½fÀ°fbAûÔ IYû LXûOÞXIYSX Àf·fe ýbIYf³fm ¶fÔý

A»f½fSX,EªfZÔÀfeÜ SXfªfÀ±ff³f IZY A»f½fSX ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¨f»f°fm Af½fV¹fIY ½fÀ°fbAûÔ IYe ýbIYf³fûÔ IYû LXûOÞXIYSX Vfm¿f Àf·fe ýbIYf³fmÔ ¶fÔý WX`ÔÜ dªf»ff IY»fm¢MXSX BÔýiªfe°f ÎÀfWX AüSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY ´fdSXÀf ýmVf¸fbJ ³fm Afªf A»f½fSX VfWXSX IYf d³fSXeÃf¯f IYSX VfWXSX IYe ½¹f½fÀ±ffEÔ ýmJe AüSX »fû¦fûÔ IYû Af½fV¹fIY ½fÀ°fbAûÔ IZY A»ff½ff A³¹f ´fid°fâf³fûÔ IYû ³fWXeÔ Jû»f³fm IYe A´fe»f IYeÜ Àf¸fcWX IZY øY´f ¸fmÔ ¸fmÔ ´ffÔ¨f Àfm Ad²fIY Afý¸fe IYWXeÔ dýJfBÊ ýmÔ °fû ýÔOX ÀfÔdWX°ff IYe ²ffSXf 144 IZY °fWX°f IYfSXʽffBÊ IYSX³fm IZY d³fýmÊVf dýE ¦fEÜ ßfe ÎÀfWX AüSX ßfe ýmVf¸fbJ ³fm A»f½fSX IZY ´fbd»fÀf d³f¹fÔÂf¯f IYÃf ´fSX ¶f`NXIY IYe AüSX ½¹f½fÀ±ffAûÔ IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYû »fmIYSX d½f¨ffSX d½f¸fVfÊ dIY¹ffÜ BÀfIZY ¶ffý A»f½fSX dªf»ff ´fbd»fÀf õfSXf »f¦ffE ¦fE A·f¹f IY¸ffÔOX IZY °fWX°f VfWXSX ·fSX ¸fmÔ »f¦ff¹fm ¦fE I`Y¸fSXûÔ ýmJf AüSX ½fWXfÔ Àfm ´fcSXm VfWXSX IYe ¦fd°fd½fd²f¹fûÔ IYû ýmJfÜ ªfWXfÔ ª¹ffýf°fSX À±ff³fûÔ ´fSX ¶ffªffSX ¶fÔý ³fªfSX AfE ÜBÀfIZY ¶ffý ýû³fûÔ Ad²fIYfSXe VfWXSX ¸fmÔ §fc¸fm AüSX Af½fV¹fIY dýVff d³fýmÊVf dýEÜ C³WXûÔ³fm d³fSXeÃf¯f IZY ýüSXf³f ³f¦fSX ´fdSX¿fý Af¹fb¢°f IYû d³fýmÊVf dýE dIY ªfWXfÔ ¦fÔý¦fe IZY PXmSX »f¦fm WXbE WX`Ô AüSX dVfIYf¹f°fmÔ WX`Ô ´fWX»fm C³f À±ff³fûÔ ´fSX ¦fÔý¦fe ÀffRY IYSXfBÊ ªffEÜ BÀfIZY ¶ffý ßfe ÎÀfWX ³fm ´fÂfIYfSXûÔ Àfm ¶ff°f¨fe°f IYSX°fm WXbE IYWXf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX AüSX IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYe EOX½ffBªfSXe IZY A³fbÀffSX Àf£°f IYý¸f CNXfE ¦fE WX`ÔÜ Af½fV¹fIY ½fÀ°fbAûÔ IYe ýbIYf³fûÔ IYû LXûOÞXIYSX ÀfÔ´fc¯fÊ VfWXSX ¶fÔý IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü

BÔýüSX ¸fmÔ 25 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfC³f §fûd¿f°f

BÔýüSX,EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff ÀfÔIiY¸f¯f IYe SXûIY±ff¸f IZY ¸fïm³fªfSX ¸f²¹f´fiýmVf IZY BÔýüSX dªf»fm IYû Àfû¸f½ffSX Àfm Af¦ff¸fe 25 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfC³f §fûd¿f°f IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü dªf»ff IY»fm¢MXSX »fûIZYVf ªffMX½f ³fm AfýmVf ªffSXe IYSX³fm IZY ´f›f°f ¶f°ff¹ff dIY BÔýüSX dªf»fm IYe Àfe¸ffAûÔ IYû ¶fÔý IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü d½fVfm¿f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fmÔ A³fb¸fd°f IZY ¶ffý WXe dªf»fm ¸fmÔ ½¹fd¢°f Af ªff ÀfIZY¦ffÜ »fûIY ´fdSX½fWX³f, ¶ffªffSX, ¸ffg»f, Àf¸fÀ°f ¸fÔdOX¹ff ´fSX SXûIY SXWXm¦feÜ BÀf ýüSXf³f Ad°fAf½fV¹fIY ½fÀ°fbAûÔ ¸fmÔ Vffd¸f»f ´fm¹f, ·fûª¹f ´fýf±fÊ, dIYSXf³ff ýbIYf³fmÔ, §fSXm»fc ¦f`Àf, ´fmMÑXû»f ´f¸´f, À½ffÀ±¹f E½fÔ d¨fdIY°Àff Àfm½ffE, ý½ffAûÔ AüSX »fûIY À½ffÀ±¹f IZY údá¦f°f C´fIYSX¯fûÔ IYf IiY¹f d½fIiY¹f WXû ÀfIZY¦ffÜ AfýmVff³fbÀffSX dªf»fm IZY VffÀfIYe¹f, d³fªfe dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ffAûÔ IYf Af¦ff¸fe 31 ¸ff¨fÊ °fIY ÀfÔ¨ff»f³f ¶f³ý SXWXm¦ffÜ VffÀfIYe¹f Ad²fIYfSXe, IY¸fʨffSXe IYû A´f³fm §fSXûÔ Àfm IYf¹fÊ IYSX³fm IYe A³fb¸fd°f ýe ¦f¹fe WX` dªf³WXmÔ Af½fV¹f°ff³fbÀffSX C´f»f¶²f SXWX³fm IZY d³fýmÊVf ·fe dýE ¦fE WX`ÔÜ

¸f²¹f´fiýmVf IZY Ad²fIY°fSX VfWXSX »ffgIYOXfC³f

·fû´ff»f,EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IZY ¸fïm³fªfSX SXfªf²ff³fe ·fû´ff»f ÀfdWX°f ¸f²¹f´fiýmVf IZY Ad²fIY°fSX VfWXSXûÔ IYû »ffgIYOXfC³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY BÀf ýüSXf³f Af½fV¹fIY Àfm½ffEÔ ¨ff»fc SXWXmÔ¦feÜ Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX IYûSXû³ff IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE SXfªf²ff³fe ·fû´ff»f IYû ªfWXfÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfC³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ½fWXeÔ ´fiýmVf IZY A³¹f ´fi¸fbJ ³f¦fSX ¦½ffd»f¹fSX, BÔýüSX, ªf¶f»f´fbSX, Àff¦fSX, SXe½ff IZY A»ff½ff A³¹f IYBÊ ³f¦fSXûÔ IYû »ffgIYOXfC³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ¨f»f°fm B³f Àf·fe VfWXSXûÔ ¸fmÔ »f¦f·f¦f Àf·fe ýbIYf³fmÔ ¶fÔý WX`, ¶fÀf, MÑXm³f E½fÔ A³¹f Àf·fe ´fdSX½fWX³f Àfm½ffEÔ ·fe ¶fÔý IYe ¦f¹feÜ WXf»ffÔdIY BÀf ýüSXf³f Af½fV½fIY Àfm½ffEÔ ´fi·ff½fVfe»f SXWXmÔ¦feÜ SXfª¹f ¸fmÔ A¶f °fIY IYûSXû³ff Àfm ÀfÔIiYd¸f°fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXÞIYSX LXWX WXû ¦f¹feÜ B³f¸fmÔ ªf¶f»f´fbSX ¸fmÔ ´ffÔ¨f °f±ff ·fû´ff»f ¸fmÔ EIY ´ffdªfdMX½f ¸fSXeªf d¸f»ff WX`Ü BÀfIZY A»ff½ff ´fiýmVf ·fSX IZY 75 ÀfÔ·ffd½f°fûÔ IZY ´fiIYSX¯f ªffÔ¨f IZY d»fE ´fb¯fm, ³ff¦f´fbSX, ·fû´ff»f AüSX ªf¶f»f´fbSX ·fmªfm ¦fE, dªf³f¸fmÔ LXWX ´ffgdªfdMX½f, 48 d³f¦fmdMX½f AüSX 12 IYe dSX´fûMXÊ Af³fe Vfm¿f WX`Ü

nnnn

¸fÔªfb»f IY´fcSX ²ffmJf²fOÞXe ¸ff¸f»fm ¸fmÔ d¦fSXμ°ffS

ßfe¦fÔ¦ff³f¦fSX,EªfZÔÀfeÜ SXfªfÀ±ff³f IZY ßfe¦fÔ¦ff³f¦fSX IYe ´fbd»fÀf ³fm IYd±f°f dRY»¸f OXf¹fSXm¢MXSX ¸fÔªfb»f IY´fcSX IYû AfNX ½f¿fÊ ´fbSXf³fm »ffJûÔ ÷Y´fE IYe ²fûJf²fOÞXe IYSX³fm IZY EIY ¸ff¸f»fm ¸fmÔ d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ³fm CÀfm ¸fbÔ¶fBÊ Àfm d¦fSXμ°ffSX IYSX MÑXfÔdªfMX dSX¸ffÔOX ´fSX Afªf ßfe¦fÔ¦ff³f¦fSX »ff¹ff ¦f¹ffÜ CÀfÀfm IYOÞXe ´fcLX°ffLX AfSXÔ·f IYSX ýe WX`Ü ´fif~ ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX À±ff³fe¹f ªf½ffWXSX³f¦fSX ±ff³ff ¸fmÔ ßfe¦fÔ¦ff³f¦fSX IZY EIY IY´fOÞXf ½¹ff´ffSXe ·fûªfSXfªf ³fm 15 dÀf°fÔ¶fSX 2012 IYû CÀfIZY dJ»ffRY ²fûJf²fOÞXe IYSX³fm IYf ¸ff¸f»ff ýªfÊ IYSXf¹ff ±ffÜ ªf½ffWXSX³f¦fSX ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fm A³fbÀfÔ²ff³f IZY ´f›f°f ´fiIYSX¯f ¸fmÔ ERYAfSX »f¦ff IYSX ³¹ff¹ff»f¹f ¸fmÔ ´fmVf IYSX ýe ±fe, BÀfIZY ¶ffý ßfe ·fûªfSXfªf ³fm ERYAfSX IYû Aýf»f°f ¸fmÔ ¨fb³fü°fe ýeÜ Aýf»f°f ³fm BÀf ¸ff¸f»fm ¸fmÔ ýû¶ffSXf ªffÔ¨f IYSX³fm IZY AfýmVf dýEÜ BÀf ¸ff¸f»fm IYe ýû¶ffSXf ªffÔ¨f ´fbSXf³fe Af¶ffýe ±ff³ff

´fi·ffSXe IYû ÀfüÔ´f ¦fBÊ WX`Ô AüSX BÀf¸fmÔ ¸fÔªfb»f IY´fcSX IYû ²fûJf²fOÞXe IYf ýû¿fe ¸ff³ff ¦f¹ff WX`ÔÜ BÀfIZY ¶ffý CÀfIYe d¦fSXμ°ffSXe IZY d»fE d´fLX»fm Àf~fWX ÀfWXf¹fIY C´fd³fSXeÃfIY Àfb·ff¿f ¸fe¯ff IYe A¦fb½ffBÊ ¸fmÔ ´fbd»fÀf ý»f IYû ¸fbÔ¶fBÊ ·fmªff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ý»f ³fm ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ ¸feSXf ·ff¹fÔýSX SXûOX ´fSX dÀ±f°f ¦fû»OX³f ³fmÀMX ÀfûÀff¹fMXe d³f½ffÀfe ¸fÔªfb»f IY´fcSX IYû dWXSXfÀf°f ¸fmÔ »fmIYSX ¸fbÔ¶fBÊ IZY ³f½f§fSX ´fbd»fÀf ±ff³fm ¸fmÔ EIY SXf°f SXJ³fm IZY ´f›f°f A¦f»fm dý³f ¸fbÔ¶fBÊ IYe EIY Aýf»f°f ¸fmÔ ´fmVf IYSX MÑXfÔdªfMX dSX¸ffÔOX ´fSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸fÔªfb»f IY´fcSX ´fSX AfSXû´f WX` dIY CÀf³fm ½f¿fÊ 2012 ¸fmÔ `¦füSXm¹ff' ³ff¸f Àfm dRY»¸f IYe IYWXf³fe Àfb³ff IYSX ·fûªfSXfªf Àfm dRY»¸f d³f¸ffʯf IZY d»fE 25-26 »ffJ ÷Y´fE »fm d»fEÜ ¸fÔªfb»f ³fm ¹fWX dRY»¸f ¶f³ffBÊ WXe ³fWXeÔÜ CÀf³fm ¦füSXm¹ff dRY»¸f IYe IYWXf³fe Àfb³ff IYSX A³¹f IYBÊ AüSX »fû¦fûÔ Àfm ·fe ÷Y´fE »fm d»fEÜ

Af¯fÔý (¦fbªfSXf°f),EªfZÔÀfeÜ ¶fifÔOX A¸fc»f IYf À½ffd¸f°½f SXJ³fm ½ff»fe ÀfWXIYfSXe ÀfÔÀ±ff ¦fbªfSXf°f IYûAfg´fSXmdMX½f d¸f»IY ¸ffIZÊYÎMX¦f RZYOXSXmVf³f ³fm ÀffZ¸f½ffSX »fû¦fûÔÔ Àfm ýc²f °f±ff A³¹f ýb¦²f C°´ffýûÔ IYe ªføYSX°f Àfm ª¹ffýf JSXeýýfSXe IYSX ªf¸ff ³fWXeÔ IYSX³fm (´f`d³fIY ¶ffBÔ¦f) IYe A´fe»f IYSX°fm WXbE IYWXf dIY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIYMX IYf ýc²f A±f½ff A³¹f C°´ffýûÔ IZY ÀfÔ¦fiWX¯f A±f½ff C°´ffý³f ´fSX IYûBÊ AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXf WX` °f±ff ¹fWX ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fmÔ C´f»f¶²f SXWXm¦ffÜ RZYOXSXmVf³f IZY ´fi¶fÔ²f d³fýmVfIY AfSX EÀf ÀfûPXÞe ³fm Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWXfÔ ´fÂfIYfSXûÔ Àfm IYWXf dIY IYûSXû³ff ÀfÔIYMX IYf A¸fc»f ýc²f IZY ÀfÔ¦fiWX¯f A±f½ff d½f°fSX¯f ´fSX ¦fbªfSXf°f, ¸fWXfSXf¿MÑX, C°°fSX ´fiýmVf, WXdSX¹ff¯ff, ¶fÔ¦ff»f A±f½ff A³¹f À±ff³fûÔ ´fSX IYûBÊ AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXf WX`Ü

¦fSXe¶fûÔ IYû d¸f»fm¦ff EIY ¸ffWX IYf SXfVf³f d³f:Vfb»IY ·fû´ff»f,EªfZÀÔ feÜ ¸f²¹f´fiýVm f IYe SXfªf²ff³fe ·fû´ff»f AüSX ªf¶f»f´fbSX ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIYi d¸f°f ¸fSXeªf d¸f»fm WXÜÔ` ½ff¹fSXÀf IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE B³f ýû³fûÔ dªf»fûÔ ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f dIY¹ff ¦f¹ff WXÜ` ýû³fûÔ WXe dªf»fûÔ IZY ¦fSXe¶f ´fdSX½ffSXûÔ IYû EIY ¸ffWX IYf SXfVf³f d³f:Vfb»IY dý¹ff ªffE¦ffÜ Àf¸ff¨ffSX EªfmÀÔ fe IYe dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX, Afd²fIYfdSXIY °füSX ´fSX ýe ¦fBÊ Àfc¨f³ff IZY A³fbÀffSX, IYf¹fʽffWXIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY¸f»f³ff±f ³fm ´fiVffÀf³f IYû d³fýmVÊ f dý¹ff WX` dIY ·fû´ff»f ½f ªf¶f»f´fbSX dªf»fm ¸fmÔ ¦fSXe¶f ½f¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IYû EIY ¸ffWX IYf SXfVf³f d³f:Vfb»IY ´fiýf³f dIY¹ff ªffEÜ ªf¶f»f´fbSX ¸fmÔ ¨ffSX AüSX ·fû´ff»f ¸fmÔ EIY ½¹fd¢°f IZY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ´fedOÞX°f WXû³fm IYe ´fbdá WXBb Ê WXÜ`

ý½ff IYe IY¸fe IZY ¶ffý ¹fcEÀf ERYOXeE ³fm BÀfIYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü B´IYf »fm¶fûSXmMXSXe ³fm ¹fWX ªff³fIYfSXe ýe WX` dIY A³¹f °f¸ff¸f ýmVfûÔ Àfm BÀf °fSXWX IYe ¸ffÔ¦f Af SXWXe WX` AüSX ý½ff °f¸ff¸f ýmVfûÔ IYû d³f¹ffÊ°f ·fe IYe ªff SXWXe WX`Ü ¸f»fmdSX¹ff IZY B»ffªf IYe BÀf ´fi¨fd»f°f ý½ff IYf d³f¸ffʯf IYSX³fm ½ff»fe B´IYf »f`¶f Àf¶fÀfm ¶fOÞXe ý½ff IaY´f³fe WX`Ü B´IYf IZY °fe³f ´»ffÔMXûÔ ¸fmÔ BÀf ý½ff IYf C°´ffý³f WXû SXWXf WX` ªfû °fe³fûÔ WXe ¸f´fi ¸fmÔ WX`ÔÜ SX°f»ff¸f ¸fmÔ dÀ±f°f ´»ffÔMX ¸fmÔ IaY´f³fe 'WXfBOÑXû¢Àfe¢»fûSXûéYe³f Àf»RZYMX' AüSX '¢»fûSXûéYe³f RYfgÀRZYMX' IYf Ed¢MX½f RYfg¸ffÊÀ¹fcdMXIY»f BÔ¦fimdOXEÔMX ¹ff³fe ¶fmdÀfIY OÑX¦f ¶f³ff SXWXe WX`Ü BÀf

ÀfbIY¸ff,EªfZÔÀfeÜ LXØfeÀf¦fPXÞ IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ·fc´fmVf ¶f§fm»f ³fm VfWXeý ªf½ff³fûÔ IZY ´fid°f A´f³fe d½f³f¸fi ßfðfÔªfd»f Ad´fÊ°f IYSX°fm WXbE Afªf IYWXf dIY ªf½ff³fûÔ IYe VfWXfý°f ½¹f±fÊ ³fWXeÔ ªffE¦feÜ ßfe ¶f§fm»f ³fm ¹fWXfÔ VfWXeý ªf½ff³fûÔ IYû ßfðfÔªfd»f ým³fm IZY ¶ffý ´fÂfIYfSXûÔ Àfm ¨f¨ffÊ ¸fmÔ IYWXf dIY ªfÔ¦f»fûÔ ¸fmÔ WX¸ffSXm ªf½ff³fûÔ ³fm §fÔMXûÔ °fIY »f¦ff°ffSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYf ¸fbIYf¶f»ff dIY¹ff AüSX °f¦fOÞXe ¨fb³fü°fe ýeÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY ³f¢Àfd»f¹fûÔ õfSXf §fmSXIYSX WX¸ffSXm ªf½ff³fûÔ ´fSX dIY¹fm ¦fE WX¸f»fm ¸fmÔ WXbBÊ BÀf Ãfd°f IYe ·fSX´ffBÊ IY·fe ·fe ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY dJ»ffRY ¹fWX »fOÞXfBÊ °f¶f °fIY ³fWXeÔ ÷YIZY¦fe, ªf¶f °fIY C³fIYf ÀfRYf¹ff ³f WXû ªff¹fmÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fm IYWXf dIY Ψf°ff¦fbRYf ÃfmÂf IZY IYÀff»f´ffOÞX ªfÔ¦f»f

¸fmÔ Àfd¨f˦f ´fSX d³fIY»fm ªf½ff³fûÔ ´fSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ õfSXf dIYE ¦fE IYf¹fSXf³ff WX¸f»fm ¸fmÔ 17 ªf½ff³fûÔ IYe VfWXfý°f ½¹f±fÊ ³fWXeÔ ªffE¦feÜ BÀf WX¸f»fm ¸fmÔ §ff¹f»f 14 ªf½ff³fûÔ IYû SXf¹f´fbSX dÀ±f°f SXf¸fIYÈ¿¯f IZY¹fSX AÀ´f°ff»f ¸fmÔ C´f¨ffSX IYSXf¹ff ªff SXWXf WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fm ¶f°ff¹ff dIY §ff¹f»f ªf½ff³fûÔ Àfm ¸fb»ffIYf°f IZY Àff±f WXe C³fIZY ¶fmWX°fSX C´f¨ffSX IZY d³fýmÊVf

¦ffÔ²fe³f¦fSX,EªfZÔÀfeÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXm³ýi ¸fûýe IZY AfÁ½ff³f ´fSX IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY R`Y»ff½f IYû SXûIY³fm IZY d»fE SXd½f½ffSX Àfb¶fWX Àff°f ¶fªfm Àfm SXf°f ³fü ¶fªfm °fIY Af¹fûdªf°f kªf³f°ff IYμ¹fcÊl IYf C³fIZY ¦fÈWX SXfª¹f ¦fbªfSXf°f ¸fmÔ ½¹ff´fIY AÀfSX ýmJ³fm IYû d¸f»f SXWXf WX` AüSX BÀfIZY °fWX°f Vff¸f ´ffÔ¨f ¶fªfm »ffJûÔ ´fdSX½ffSXûÔ ³fm A´f³fm §fSXûÔ IZY ¶ffWXSX °ff»fe, ¶fSX°f³f, §fÔMXe, ´fMXfJm Afdý ¶fªff IYSX BÀf ¶fe¸ffSXe Àfm »fOÞX³fm ¸fmÔ ¸fýý IYSX SXWXm d¨fdIY°ÀffIY¸feÊ AüSX A³¹f IZY ´fid°f Àf¸¸ff³f ´fiIYMX dIY¹ff Ü Vff¸f ´ffÔ¨f ¶fªf°fm WXe ´fcSXf ½ff°ff½fSX¯f §fÔMXe, °ff»fe, ¶fSX°f³f AüSX ´fMXfJûÔ IYe Af½ffªf Àfm ¦fcÔªf CNXfÜ WXSX VfWXSX, IYÀ¶fm ¸fmÔ »fû¦fûÔ ³fm A´f³fm §fSXûÔ IZY Àff¸f³fm A±f½ff ¶ff»fIY³fe ¸fmÔ JOÞXm WXûIYSX IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY dJ»ffRY »fOÞXfBÊ ¸fmÔ »f¦fm d¨fdIY°ÀfIY¸feÊ AüSX A³¹f IZY ´fid°f Af·ffSX ´fiIYMX IYSX°fm WXbE EmÀff dIY¹ffÜ C²fSX, Àf¶fÀfm Ad²fIY Af¶ffýe ½ff»fm VfWXSX AWX¸fýf¶ffý IZY A»ff½ff A³¹f ´fi¸fbJ ³f¦fSXûÔ ÀfcSX°f, ½fOXûýSXf, SXfªfIYûMX AüSX ªff¸f³f¦fSX,

dVf¸f»ff,EªfZÔÀfeÜ dWX¸ff¨f»f ´fiýmVf ÀfSXIYfSX ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY R`Y»ff½f IYû SXûIY³fm IZY d»f¹fm SXfª¹f ¸fmÔ Àf¸´fc¯fÊ »ffgIYOXfC³f §fûd¿f°f IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX` °fû A¦f»fm AfýmVf °fIY ªffSXe SXWXm¦ffÜ SXfª¹f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ªf¹fSXf¸f NXfIbYSX ³fm d½f²ff³fÀf·ff IZY ¶fªfMX ÀfÂf IZY ýüSXf³f Àfý³f ¸fmÔ ¹fWX §fû¿f¯ff IYeÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ´fSX AÔIbYVf »f¦ff³fm AüSX »fû¦fûÔ IYû ÀfbSXdÃf°f SXJ³fm IZY d»fE ªføYSXe AüSX ¸fmdOXIY»f Àfm½ffAûÔ IYû LXûOÞXIYSX »ffgIYOXfC³f WXû¦ffÜ »fû¦fûÔ IYû §fSX ´fSX SXWX³ff WXû¦ffÜ ¶fWXb°f ªføYSXe IYf¸f WXû³fm IYe dÀ±fd°f ¸fmÔ WXe ½fm ¶ffWXSX Af ÀfIZÔY¦fmÜ »fmdIY³f BÀfIZY d»fE ·fe IZY½f»f EIY WXe ½¹fd¢°f ¶ffWXSX d³fIY»f ÀfIZY¦ffÜ

ªff³fm WX̀ÜÔ ª¹fûd°fSXfdý°¹f ÎÀfd²f¹ff Àf¸f±fÊIY 19 AüSX °fe³f A³¹f d½f²ff¹fIYûÔ Àf¸fm°f IYfÔ¦fiÀm f IZY 22 d½f²ff¹fIYûÔ IZY BÀ°feRZY ¸fÔªfcSX WXû³fm IZY ¶ffý dSX¢°f ÀfeMXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPXIÞ YSX 24 WXû ¦fBÊ WX̀Ü B³f ÀfeMXûÔ ´fSX ·fe ªfc³f ¸fmÔ WXe C´f¨fb³ff½f IYSXfE ªff ÀfIY°fm WX̀ÜÔ ªfüSXf, Af¦fSX (Aªff), ¦½ffd»f¹fSX, OX¶fSXf (Aªff), ¶f¸fûSXe ÀfbSXJe, ÀffÔ¨fe (Aªff), ÀffÔ½fmSX (Aªff), Àfb¸ff½f»fe, ¸fbSX̀³ff, dý¸f³fe, AÔ¶ffWX (Aªff), ¸fmWX¦ffÔ½f, ¦fûWXý (Aªff), ¦½ffd»f¹fSX (´fc½fÊ), ·ffÔOXSm X (Aªff), IYSX̀SXf (Aªff), ´fûWXSXe, AVfûIY ³f¦fSX (Aªff), ¸fb¦Ô ff½f»fe, A³fc´f´fbSX (Aªfªff), WXfMXd´f´f»¹ff, ¶fý³ff½fSX, Àfb½ffÀfSXfÜ

AÀ´f°ff»f ´fi¶fÔ²f³f IYû dý¹fm ¦fE WX`ÔÜ C³WXûÔ³fm IYWXf dIY ªf½ff³fûÔ IZY ÀffWXÀf AüSX ½feSX°ff IYe dªf°f³fe ´fiVfÔÀff IYe ªffE IY¸f WX`Ü LX°°feÀf¦fPXÞ VffÀf³f ªf½ff³fûÔ IZY WXüÀf»fm IYû Àf»ff¸f IYSX°ff WX`Ü C³WXûÔ³fm IYWXf dIY B³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fmÔ LXØfeÀf¦fPXÞ IYf ´fi°¹fmIY ³ff¦fdSXIY WX¸ffSXm ªf½ff³fûÔ IZY Àff±f WX` AüSX C³fIYe ªffÔ¶ffªfe IYû Àf»ff¸f IYSX°ff WX`Ü

IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYe SXûIY±ff¸f IYû »fmIYSX ¦fbªfSXf°f Àf°fIÊY

ªfc³ff¦fPXÞ, SXfªf²ff³fe ¦ffÔ²fe³f¦fSX °f±ff LXûMXm VfWXSXûÔ AüSX IYÀ¶fûÔ ¸fmÔ ·fe Àfb¶fWX Àfm WXe ÀfOÞXIZÔY Àfb³fÀff³f WX`ÔÜ B³f ´fSX B¢IYf ýb¢IYf »fû¦f WXe ³fªfSX AfEÜ d½fd·f³³f À±ff³fûÔ ´fSX ¸fWXf³f¦fSX´ffd»fIYf AüSX ³f¦fSX´ffd»fIYfEÔ Àff½fʪfd³fIY À±f»fûÔ ´fSX ý½ff Afdý IYf dLXOÞXIYf½f ·fe IYSX SXWXe WX`ÔÜ Af¸f °füSX ´fSX JfÀfe ·feOÞX Àfm ¦fb»fªffSX SXWX³fm ½ff»fm ¶ffªffSX AüSX B»ffIYûÔ ¸fmÔ IYûBÊ ³fªfSX ³fWXeÔ Af SXWXf WX`Ü Äff°f½¹f WX` dIY SXfª¹f ¸fmÔ A¶f °fIY IYûSXû³ff ÀfÔIiY¸f¯f IZY IbY»f 18 ¸ff¸f»fm d¸f»fm WX`Ô dªf³f¸fmÔ Àfm ýªfʳf ·fSX Àfm Ad²fIY WXf»f ¸fmÔ d½fýmVf Àfm »füMXm »fû¦f WX`ÔÜ

¶fmdÀfIY OÑX¦f IYû A³¹f ý½ff d³f¸ffÊ°ff BIYfB¹ffÔ JSXeýIYSX CÀfÀfm ¢»fûSXûéYe³f IYe MXm¶f»fmMX ¹ff ÀfeSX´f ªf`Àfm C°´ffý °f`¹ffSX IYSX°fe WX`ÔÜ BÀfIZY A»ff½ff B´IYf ´fe±f¸f´fbSX Àfmªf ¸fmÔ dÀ±f°f ´»ffÔMX AüSX d´f´fdSX¹ff (dÀf»f½ffÀff) dÀ±f°f ´»ffÔMX ¸fmÔ WXfBOÑXû¢Àfe¢»fûSXûéYe³f Àf»RZYMX IYe MXm¶f»fmMX ½f C´f¹fû¦f IZY d»fE ý½ff °f`¹ffSX WXû SXWXe WX`Ü IaY´f³fe ´fWX»fm Àfm ¹fcSXû´f ¸fmÔ BÀf ý½ff IYf d³f¹ffÊ°f IYSX SXWXe WX`Ü A¸fmdSXIYf IZY RcYOX EÔOX OÑX¦f EOXd¸fd³fÀMÑXmVf³f ³fm ¸f»fmdSX¹ff IZY B»ffªf ¸fmÔ IYf¸f Af³fm ý½ff ¢»fûSXûéYe³f IYf d³f¹ffÊ°f ¸f²¹f ´fiýmVf Àfm VfbøY IYSX dý¹ff WX`Ü IaY´f³fe ³fm ·fe d³f¹ffÊ°f ´fSX ÀfWX¸fd°f ým°fm WXbE ¶feEÀfBÊ AüSX E³fEÀfBÊ IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff ·fmªf ým ýe WX`Ü ¸f²¹f ´fiýmVf ¸fmÔ WXe ¶f³f SXWXe ¹fWX ý½ff À±ff³fe¹f ¶ffªffSXûÔ Àfm ¦ff¹f¶f WXû ¨fbIYe WX`Ü ýmVf ¸fmÔ ªf¶f IYûSXû³ff IYf ´fiIYû´f ¶fPÞX°ff

³fªfSX Af SXWXf WX`, EmÀfm ¸fmÔ B»ffªf ¸fmÔ IYfSX¦fSX Àffd¶f°f WXû SXWXe ý½ff IYe dIY»»f°f ³f¹ff ÀfÔIYMX JOÞXf IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ýmVf IYe ªføYSX°fûÔ IYû °ffIY ´fSX SXJIYSX d½fýmVf ¸fmÔ ý½ff ·fmªf³fm IYf À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX d½fSXû²f ·fe VfbøY WXû ¦f¹ff WX`Ü IYSXe¶f Àf~fWX·fSX ´fWX»fm WXe IYûSXû³ff ¸fmÔ BÀf ý½ff IZY AÀfSXýfSX WXû³fm IYe J¶fSXmÔ d½fV½f IZY A»f¦f-A»f¦f ýmVfûÔ Àfm Àff¸f³fm AfBÊ ±feÔÜ BÀfIZY ¶ffý Àfm d½fýmVf Àfm d³f¹ffÊ°f IYe ¸ffÔ¦f EIYfEIY ¶fPÞX³fm »f¦feÜ ³f°feªff WXbAf dIY LXûMXe ý½ff IaY´fd³f¹ffÔ ªfû A¶f E´feAfBÊ ¹ff³fe ¶fmdÀfIY OÑX¦f »fmIYSX C´f¹fû¦f IYe ý½ff °f`¹ffSX IYSX°fe ±feÔ, ¸fWXÔ¦fm ýf¸fûÔ ´fSX ·fe C³WXmÔ ´f¹ffÊ~ ¸ffÂff ¸fmÔ IY¨¨ff ¸ff»f ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü BÀf ¶fe¨f ´fcSXm ¶ffªffSX Àfm ¢»fûSXûéYe³f RYfg¸fcÊ»fmVf³f IYe ¦fûd»f¹ffÔ AüSX ÀfeSX´f ¦ff¹f¶f WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ

Àf½ffÊd²fIY Àff°f ¸ff¸f»fm AWX¸fýf¶ffý, °fe³f-°fe³f ½fOXûýSXf, ¦ffÔ²fe³f¦fSX AüSX ÀfcSX°f °f±ff EIY-EIY SXfªfIYûMX AüSX IY¨LX dªf»fm ¸fmÔ WX`ÔÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fm Afªf Àfm 25 ¸ff¨fÊ °fIY AWX¸fýf¶ffý, ½fOXûýSXf, ÀfcSX°f, ¦ffÔ²fe³f¦fSX SXfªfIYûMX ¸fmÔ AfÔdVfIY »ffgIYOXfC³f IZY °fWX°f ý½ff, d¨fdIY°Àff C´fIYSX¯fûÔ, Àf¶ªfe, dIYSXf³ff AüSX A³¹f ªfe½f³fû´f¹fû¦fe Af½fV¹fIY ½fÀ°fbAûÔ IYe d¶fIiYe IYSX³fm ½ff»fe ýbIYf³fûÔ IYû LXûOÞXIYSX A³¹f Àf·fe ýbIYf³fûÔ AüSX ¶ffªffSXûÔ IYû ¶fÔý SXJ³fm IZY AfýmVf dýE WX`ÔÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX, ¶fûOXÊd³f¦f¸f AüSX À±ff³fe¹f d³fIYf¹f ÀfÔÀ±ffAûÔ

IYûSXû³ff ÀfÔIiYd¸f°f ýmVfûÔ Àfm »füMXm 29 ÀfÔdý¦²f ´fIYOÞXfE ßfe³f¦fS,EªfZÔÀfeÜ A´f³fe ¹ffÂff Bd°fWXfÀf LXb´ffIYSX IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIiYd¸f°f ýmVfûÔ Àfm SXfÀ°fm ¶fý»f IYSX ªffÔ¨f Àfm ¶f¨f³fm IZY d»fE ·ff¦f SXWXm 29 ÀfÔdý¦²f »fû¦fûÔ IYf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fm AfdJSXIYfSX ´f°ff »f¦ff WXe d»f¹ff WX`Ü IYV¸feSX §ffMXe ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYû R`Y»f³fm Àfm SXûIY³fm ¸fmÔ ÀfSXIYfSX IZY ´fi¹ffÀfûÔ IYû Af¦fm ¶fPÞXf³fm ¸fmÔ »f¦fm ßfe³f¦fSX IZY C´ff¹fb¢°f ³fm IYWXf, kk¸fbÓfm ¹fWX ýmJIYSX JbVfe WXû SXWXe dIY ¨feªfmÔ Àfb²fSX SXWXeÔ AüSX »fû¦f IaYMÑXû»f øY¸f IZY ÀfÔ´fIÊY ¸fmÔ WX`ÔÜ BÀfm ¶f³ff¹fm SXJmÔÜll ßfe ¨fü²fSXe ³fm MÐX½feMX dIY¹ff, kkIaYMÑXû»f øY¸f ¸fmÔ IYfg»f AüSX ÀfÔýmVf ·fmªf³fm ½ff»fm Àf·fe »fû¦fûÔ IYf ²f³¹f½ffýÜ ¸fmdOXIY»f, AfBÊMXe AüSX d³f¦fSXf³fe ý»fûÔ ³fm ¶f`ÔIYfIY, BÔ¦»f`ÔOX, ýb¶fBÊ, ¶fÔ¦f»ffýmVf, IYfdªfJÀ°ff³f Àfm SXfÀ°fm ¶fý»fIYSX ¹ff ¹ffÂff Bd°fWXfÀf LXb´ffIYSX Af³fm ½ff»fm 29 »fû¦fûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYSX »fe WX`Ü

¦ffÔ²fe³f¦fSX,EªfZÔÀfeÜ ¦fbªfSXf°f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe d½fªf¹f øY´ff¯fe ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¨f»f°fm ýbd³f¹ff ·fSX ¸fmÔ R`Y»fe ¸fWXf¸ffSXe IYûd½fOX-19 IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYû SXfª¹f ¸fmÔ AüSX ª¹ffýf R`Y»f³fm Àfm SXûIY³fm IYe Àf°fIÊY°ff ¶fSX°f³fm IZY Àff±f Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IZY À½ffÀ±¹f dWX°f IZY d»fE IbYLX AüSX ¸fWX°½f´fc¯fÊ d³f¯fʹf d»fE WX`ÔÜ ßfe øY´ff¯fe ³fm IYWXf dIY ª¹ffýf°fSX ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf EIY-ýcÀfSXm IZY ÀfÔ´fIÊY ¸fmÔ Af³fm Àfm R`Y»f°ff WX`, CÀf ÀfÔý·fÊ ¸fmÔ »fû¦f EIY-ýcÀfSXm IZY ÀfÔ´fIÊY ¸fmÔ ³f SXWXmÔ AüSX Af½fV¹fIY ³f WXû °f¶f °fIY §fSX Àfm ¶ffWXSX ³f d³fIY»fmÔÜ À½ffÀ±¹f IY»¹ff¯f ¸fÔVff IZY Àff±f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fm SXfª¹f IZY ¨ffSX ¸fWXf³f¦fSXûÔ AWX¸fýf¶ffý, ½fOXûýSXf, SXfªfIYûMX AüSX ÀfcSX°f ¸fmÔ 25 ¸ff¨fÊ °fIY ªfe½f³f Af½fV¹fIY ¨feªf-½fÀ°fbAûÔ IYû LXûOÞXIYSX A³¹f Àf·fe ýbIYf³fûÔ AüSX ¸ffg»f IYû ¶fÔý SXJ³fm IYf d³f¯fʹf BÀfÀfm ´fWX»fm dIY¹ff WX`Ü A¶f B³f ¨ffSX ¸fWXf³f¦fSXûÔ IZY A»ff½ff SXfª¹f IYe SXfªf²ff³fe ¦ffÔ²fe³f¦fSX °f±ff IY¨LX dªf»fm ¸fmÔ ·fe B³f d³f¹fÔÂf¯fûÔ IYû »ff¦fc IYSX³fm IYf d³f¯fʹf C³WXûÔ³fm d»f¹ff WX`Ü C¢°f d³f¯fʹf IZY A³fbÀffSX ¦ffÔ²fe³f¦fSX AüSX Àf¸fc¨fm IY¨LX dªf»fm ¸fmÔ ·fe ¶fb²f½ffSX °fIY ýc²f, Àf¶ªfe AüSX ý½ffBÊ ªf`Àfe ªfe½f³f Af½fV¹fIY ½fÀ°fbAûÔ IYe ýbIYf³f IYû LXûOÞXIYSX Àf·fe ýbIYf³fûÔ, ¸ffg»f AüSX BIYfBʹfûÔ IYû ¶fÔý SXJ³ff WXû¦ffÜ C³WXûÔ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIiY¸f¯f IZY d³f¹fÔÂf¯f IZY d»fE AüSX EIY ªf³fdWX°f IYf d³f¯fʹf »fm°fm WXbE Àf¸f¦fi SXfª¹f ¸fmÔ SXd½f½ffSX Àfm ¶fb²f½ffSX °fIY ¹ffÂfe ¶fÀf Àfm½ffEÔ, MX`¢Àfe I`Y¶f ¹ff ¸f`¢Àfe I`Y¶f IZY ÀfÔ¨ff»f³f ´fSX ´fid°f¶fÔ²f »ff¦fc dIY¹ff WX`Ü

¸fmÔ dõ°fe¹f Àfm ¨f°fb±fÊ ßfm¯fe IZY IbY»f IY¸fʨffdSX¹fûÔ ¸fmÔ Àfm 50 RYeÀfýe IYû 29 ¸ff¨fÊ °fIY SXûMXmVf³f Af²ffSX ´fSX IYf¹ffÊ»f¹f Af³ff WXû¦ffÜ ÀfSXIYfSX ³fm EWXd°f¹ff°f IZY °füSX ´fSX AWX¸fýf¶ffý ¸fmÔ

¦fb½ffWXfMXe,EªfZÔÀfeÜ ½f`dV½fIY ¸fWXf¸ffSXe IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf (IYûd½fOX 19) IZY ¶fPXÞ°fm ´fiIYû´f IZY ¸fïm³fªfSX AÀf¸f IZY Àf·fe ¨ff¹f ¶ff¦ff³fûÔ IYû A¦f»fm ýû dý³fûÔ IZY d»fE ¶fÔý IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü AÀf¸f MXe MÑXfB¶f ÀMXcOXmÔMÐXÀf EÀfûdÀfEVf³f (EMXeMXeEÀfE) ³fm EIY ¶f¹ff³f ¸fmÔ IYWXf dIY Àfû¸f½ffSX Àfm A¦f»fm 48 §fÔMXûÔ IZY d»fE SXfª¹f IZY Àf·fe ¨ff¹f ¶ff¦ff³fûÔ IYû ¶fÔý IYSX dý¹ff WX`Ü EMXeMXeEÀfE IZY A²¹fÃf ²feSXªf ¦fû½ff»ff AüSX ¸fWXfÀfd¨f½f ´f½f³f ¶fmdý¹ff ³fm Aüôûd¦fIY d½f½ffý Ad²fd³f¹f¸f 1948 IZY ´fif½f²ff³fûÔ IZY °fWX°f ¨ff¹f ¶ff¦ff³f IZY ´fi¶fÔ²f³f Àfm ßfd¸fIYûÔ IZY ½fm°f³f AüSX ·fØfm ¸fmÔ IYMXü°fe ³fWXeÔ IYSX³fm IYf Af¦fiWX dIY¹ff WX`Ü ¨ff¹f ¶ff¦ff³f IZY ßfd¸fIY Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX IYf¸f IZY d»f¹fm

´fÔªff¶f IZY ªfm»f ¸fÔÂfe QZÔ¦fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXfWX°f IYû¿f ¸fmÔ EIY ¸ffWX IYf ½fm°f³f

¨fÔOXe¦fPX,Þ EªfZÀÔ feÜ ´fÔªff¶f IZY ªfm»f ¸fÔÂfe ÀfbJΪfýSX ÎÀfWX SX²Ô ff½ff ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY IYfSX¯f C´fªfe ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY ¸fïm³fªfSX »fû¦fûÔ IZY d»fE SXfWX°f IYf¹fûË WX°m fb ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXfWX°f IYû¿f ¸fmÔ A´f³ff EIY ¸ffWX IYf ½fm°f³f ým³fm IYe §fû¿f¯ff IYe WX̀Ü ßfe SX²Ô ff½ff ³fm Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWXfÔ ªffSXe EIY ¶f¹ff³f ¸fmÔ ¹fWX ªff³fIYfSXe ýeÜ C³WXû³Ô fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY IYfSX¯f SXfª¹f ¸fmÔ §fûd¿f°f »ffgIYOXfC³f IZY ¸fïm³fªfSX ´fÔªfeIYÈ°f ¸fªfýcSXûÔ IZY d»f¹fm °fe³f WXªffSX øY´f¹fm IYe °f°IYf»f SXfWX°f IYe §fû¿f¯ff IYSX³fm IZY d»f¹fm ¸fb£¹f¸fÔÂfe I`Y´MX³f A¸fÎSXýSX ÎÀfWX ÀfSXfWX³ff IYeÜ C³WXû³Ô fm IYWXf dIY IYfmSXû³ff ªf`Àfm §ff°fIY ½ff¹fSXÀf IZY R`Y»ff½f IYû SXûIY³fm IZY d»f¹fm SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX CNXf¹fm ¦f¹fm IYý¸fûÔ AüSX ªffSXe dIY¹fm ¦f¹fm AfýmVfûÔ IZY ¸fïm³fªfSX ¸fbdVIY»f IZY BÀf Àf¸f¹f ¸fmÔ ¸fªf¶fcSX AüSX ªføYSX°f¸fÔý »fû¦fûÔ IYe ¸fýý IYSX³ff ÀfSXIYfSX IYf IY°fʽ¹f WX̀Ü

SXûOX½fmªf IYe ¶fÀfmÔ ·fe ³fWXeÔ ¨f»fmÔ¦feÜ IbYLX d½fVfm¿f øYMXûÔ ´fSX ªf`Àfm dIY AÀ´f°ff»f, SXm»f½fm ÀMXmVf³f, WX½ffBÊAçf, ¶fÀf MXd¸fʳf»f IZY d»f¹fm MX`¢Àfe AüSX AfMXû dSX¢Vff IYe Bªffªf°f ýe ªffE¦feÜ

MXÔOX³f ³fm IbY»f´fd°f¹fûÔ IYû dQE A½fIYfVf IZY d³fýmÊVf

·fû´ff»f,EªfZÔÀfeÜ ¸f²¹f´fiýmVf IZY SXfª¹f´ff»f »ff»fªfe MXÔOX³f ³fm Àf¸fÀ°f IbY»f´fd°f¹fûÔ IYû d³fýmÊdVf°f dIY¹ff WX` dIY Vf`Ãfd¯fIY IYf¹fÊ ¸fmÔ Àf»fÔ¦³f Àf¸fÀ°f ÀMXfgRY IZY d»fE 31 ¸ff¨fÊ °fIY A½fIYfVf §fûd¿f°f IYSXmÔÜ Afd²fIYfdSXIY ªff³fIYfSXe ¸fmÔ ßfe MXÔOX³f ³fm IYWXf WX` dIY d½fV½fd½fôf»f¹f A´f³fm ´fiVffÀfd³fIY ýfd¹f°½fûÔ AüSX A³¹f Af½fV¹fIY°ffAûÔ IZY údá¦f°f ½¹f½fÀ±ff IYSXmÔÜ ¹fWX Àfbd³fd›°f dIY¹ff ªffE dIY ªf¶f °fIY Af½fV¹fIY ³fWXeÔ WXû, EIY ýcÀfSXm Àfm ³fWXeÔ d¸f»ff ªff¹fmÜ C³WXûÔ³fm ¹fWX d³fýmÊVf IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE Af½fV¹fIY d³fSXû²fIY C´ff¹fûÔ IZY údá¦f°f dý¹fm WX`ÔÜ SXfª¹f´ff»f ³fm IYWXf WX` dIY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe C´fdÀ±fd°f IYe ½f`IYd»´fIY ½¹f½fÀ±ff IYSXmÔÜ

BÀfÀfm ´fWX»fm SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fm ¦f°f SXd½f½ffSX IYû IYfÔ¦fOÞXf dªf»fm ¸fmÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY IZY d»fE Af½fV¹fIY Àfm½ffAûÔ IYû LXûOÞXIYSX ´fcSXe °fSXWX »ffgIYOXfC³f IZY AfýmVf dý¹fm ±fmÜ C³WXûÔ³fm ¶f°ff¹ff dIY

Ad³f½ff¹fÊ Àfm½ffAûÔ AüSX C³fIZY C°´ffý³f, Àf´»ffBÊ, MÑXfÔÀf´fûMXÊ ½f A³¹f »ffgdªfdÀMXIY ´fSX SXûIY ³fWXeÔ WXû¦fe, SXm»f AüSX WX½ffBÊ MÑXfÔÀf´fûMXÊ, d¶fªf»fe, ´ff³fe AüSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe Àfm½ffEÔ, ¶f`ÔIY AüSX

1200 d¶fÀ°fSXûÔ, ÀfcSX°f ¸fmÔ 500, SXfªfIYûMX AüSX ½fOXûýSXf ¸fmÔ 250-250 Vf¹¹ff ½ff»fm AfBÀfû»fmVf³f AÀ´f°ff»f IYûSXû³ff ´fi·ffd½f°fûÔ IZY C´f¨ffSX IZY d»fE °f°IYf»f ´fi·ff½f Àfm IYf¹fÊSX°f dIY¹ff WX`Ü

IYûSXf³ff IZY ·f¹f Àfm AÀf¸f ¸fmÔ ¨ff¹f ¶ff¦ff³f ¶fÔý

dWX¸ff¨f»f ´fiýVm f ¸fmÔ Àf¸´fc¯fÊ »ffgIYOXfC³f §fûd¿f°f

¸f´fi. IYe 24 d½f²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ ´fSX ªfc³f ¸fmÔ WXûÔ¦fm C´f¨fb³ff½f ·fû´ff»f,EªfZÀÔ feÜ ¸f²¹f ´fiýVm f IZY ýû d½f²ff¹fIYûÔ IZY d³f²f³f AüSX IYfÔ¦fiÀm f IZY 22 ¶ff¦fe d½f²ff¹fIYûÔ IZY BÀ°feRZY Àfm dSX¢°f d½f²ff³fÀf·ff IYe IbY»f 24 ÀfeMXûÔ ´fSX A¶f EIY Àff±f ªfc³f ¸fmÔ C´f¨fb³ff½f WXû¦Ô fmÜ ´fiýVm f IZY dIYÀfe ·fe d½f²ff³fÀf·ff IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fmÔ B°f³fe ¶fOÞXe °ffýfý ¸fmÔ C´f¨fb³ff½f ³fWXeÔ WXEb WX̀ÜÔ ¸fb£¹f d³f½ffʨf³f ´fýfd²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f ³fm Àf·fe IY»fm¢MXSXûÔ IYû ¸f°fýf°ff Àfc¨fe AüSX ¸f°fýf³f IZYÔ ýiûÔ IYf ´fSXeÃf¯f IYSXf³fm IZY d³fýmVÊ f dýE WX̀ÜÔ ¸f²¹f ´fiýVm f ¸fmÔ ªfüSXf d½f²ff³fÀf·ff ÀfeMX IYfÔ¦fiÀm f d½f²ff¹fIY ¶f³f½ffSXe»ff»f Vf¸ffÊ AüSX Af¦fSX d½f²ff³fÀf·ff ÀfeMX ·ffªf´ff d½f²ff¹fIY ¸f³fûWXSX DYÔMX½ff»f IZY d³f²f³f IYe ½fªfWX Àfm dSX¢°f WX̀Ü ¹fWXfÔ ªfc³f IZY AÔd°f¸f Àf~fWX Àfm ´fWX»fm ¨fb³ff½f IYSXfE

ªf½ff³fûÔ IYe VfWXfý°f ½¹f±fÊ ³fWXeÔ ªffE¦fe: ·fc´fmVf

¸fûýe IZY ¦fÈWXSXfª¹f ¸fmÔ ªf³f°ff IYμ¹fcÊ IYf ½¹ff´fIY AÀfSX

¶ffªffSXûÔ Àfm ¦ff¹f¶f WXbBÊ IYûSXû³ff IZY B»ffªf ¸fmÔ IYfSX¦fSX ý½ff

·fû´ff»f,EªfZÔÀfeÜ ¸f²¹f ´fiýmVf IYe ý½ff ¶f³ff³fm ½ff»fe EIY ¶fOÞXe IaY´f³fe B´IYf »fm¶fûSXmMXSXe ¨f¨ffÊ ¸fmÔ WX`. ýSXAÀf»f B´IYf »fm¶fûSXmMXSXe ³fm ¶ffg¸¶fm ÀMXfgIY E¢Àf¨fmÔªf (¶feEÀfBÊ) AüSX ³fmVf³f»f ÀMXfgIY E¢Àf¨fmÔªf (E³fEÀfBÊ) IYû 21 ¸ff¨fÊ IYû Àfc¨f³ff ·fmªfe WX` dIY 20 ¸ff¨fÊ IYû A¸fmdSXIYf ERYOXeE IYe AûSX Àfm C³WXmÔ BÊ-¸fm»f d¸f»ff WX`Ü IaY´f³fe IYf IYWX³ff WX` dIY CÀfm A¸fmdSXIYf IZY RcYOX EÔOX OÑX¦f EdOXd¸fd³fÀMÑXmVf³f ³fm ¸f»fmdSX¹ff IZY B»ffªf ¸fmÔ IYf³f Af³fm ½ff»fe ý½ff ¢»fûSXûée³f IZY d»fE EIY ¸fm»f õfSX AfgOXSX d¸f»ff WX`Ü A¸fmdSXIYe IaY´f³fe ³fm A´f³fm ´fÂf ¸fmÔ d»fJf WX` dIY d½fd·f³³f dSXÀf¨fÊ, dSX´fûMÐXÀfÊ ¸fmÔ '¢»fûSXûée³f RYfgÀRZYMX' ½f 'WXfBOÑXû¢Àfe¢»fûSXûée³f Àf»RZYMX' IYû IYûSXf³ff IZY B»ffªf ¸fýý¦ffSX ´ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü A¸fmdSXIYf ¸fmÔ BÀf ý½ff IZY IY¨¨fm ¸ff»f AüSX °f`¹ffSX

³fBXÊX dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSXX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

EMXeE¸f, δfiMX E½fÔ B»fm¢MÑXfÔd³fIY ¸fedOX¹ff, IZY¶f»f Afg´fSXmMXSX, MXm»feIYfÔ¸f, BÔMXSX³fmMX, OXfIY Àfm½ffEÔ, BÊ-IYf¸fÀfÊ WXû¸f dOX»fe½fSXe AüSX RcYOX Àf´»ffBÊ IYû »ffgIYOXfC³f Àfm LXcMX ýe ¦fBÊ WX`Ü

¨ff¹f ¶ff¦ff³f ¸fmÔ Af¹fm »fmdIY³f EMXeMXeEÀfE IZY ÀfýÀ¹fûÔ ³fm ßfd¸fIYûÔ IYû §fSX ·fmªff dý¹ffÜ BXÀf ¶fe¨f SXfª¹f ¸fmÔ SXd½f½ffSX IYû ªf³f°ff IYμ¹fcÊ IZY ´fc¯fÊ Àf¸f±fʳf IZY EIY dý³f ¶ffý Afªf SXfª¹f ¸fmÔ »fû¦f Àff¸ff³¹f IYf¸fIYfªf ´fSX »füMXm WX`ÔÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ´fiýmVf½ffdÀf¹fûÔ Àfm ¶ffSX-¶ffSX ´fid°f¶fÔ²fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³fm IYe A´fe»f IYSX SXWXe WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fm EWXd°f¹ff°f³f AÔ°fSXfª¹fe¹f ½ffWX³fûÔ IYe Af½ffªffWXe ´fSX ´fWX»fm WXe ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff dý¹ff WX`Ü SXfª¹f ¸fmÔ MÑXm³f Àfm½ffAûÔ IYû ·fe SXï dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX IYûSXû³ff IZY ´fiIYû´f Àfm WX½ffBÊ Àfm½ffEÔ ·fe ´fi·ffd½f°f WXbBÊ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ff½ff SXfª¹f ¸fmÔ Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ff³f, dªf¸f, ¶¹fcMXe Àf`»fc³f, ´f¶f, ÀfÔ¦fiWXf»f¹f AüSX ´fbÀ°fIYf»f¹f ·fe ¶fÔý WXû ¦fE WX`ÔÜ

AÀf¸f Àfm ªff³fm ½ff»fe 17 COÞXf³fmÔ SXï

¦fb½ffWXfMXe,EªfaZÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¸fïm³fªfSX ¦fb½ffWXfMXe IZY »fûIYd´fi¹f ¦fû´fe³ff±f ¶fûSXýû»fûBÊ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f WX½ffBÊ Açm Àfm Àfû¸f½ffSX IYû 17 COÞXf³fûÔ IYû SXï IYSX dý¹ff ¦f¹ffÜ WX½ffBÊ Açf ´fifd²fIYSX¯f IZY EIY ´fi½f¢°ff ³fm ¶f°ff¹ff dIY ´ffSXû Àfm ¦fb½ffWXfMXe ªff³fm ½ff»fe OÑXcIY E¹fSX»ffBÔÀf IYe COÞXf³f IYû SXï IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ff½ff A³¹f À±fd¦f°f COÞXf³fûÔ ¸fmÔ À´ffBÀfªfmMX IYe AfNX, ¦fûE¹fSX IYe ´ffÔ¨f, BÔdOX¦fû IYe ýû AüSX d½fÀ°ffSXf IYe EIY d½f¸ff³f Vffd¸f»f WX`Ü d´fLX»fm ýû dý³fûÔ Àfm ´fc½fûÊ°fSX IZY A³¹f dWXÀÀfûÔ Àfm ·fe COÞXf³fmÔ SXï IYe ¦f¹fe WX`ÔÜ

´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IZY IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f

n 27 ¸ff¨fÊ °fIY SXWXm¦fe

¶fÔýe

IYû»fIYf°ff,EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY J°fSXm IYû ýmJ°fm WXbE IYû»fIYf°ff AüSX ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IZY IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fmÔ Àfû¸f½ffSX 5 ¶fªfm Àfm 27 ¸ff¨fÊ °fIY ¶fÔýe SXWXm¦feÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf SXd½f½ffSX IYû ªffSXe Ad²fÀfc¨f³ff IZY ¸fb°ffd¶fIY BÀf A½fd²f IZY ýüSXf³f IZY½f»f Af½fV¹fIY Àfm½ffEÔ WXe ¨ff»fc SXWXmÔ¦feÜ ¹fWX ¶fÔýe IYû»fIYf°ff ³f¦fSX d³f¦f¸f, Àff»MX »fmIY AüSX ³¹fc MXfDY³f Àf¸fm°f C°°fSXe 24 ´fSX¦f³ff dªf»fm IZY Àf·fe d³f¦f¸f ÃfmÂfûÔ, ¸fbdVfÊýf¶ffý, ³fdý¹ff, ´fd›¸f ¶fðʸff³f, C°°fSXe dý³ffªf´fbSX AüSX WXf½fOÞXf dªf»fûÔ ¸fmÔ »ff¦fc SXWXm¦feÜ Ad²fÀfc¨f³ff IZY

A³fbÀffSX SXfª¹f IZY d½fd·f³³f VfWXSXe ÃfmÂfûÔ IZY A»ff½ff dÀf»fe¦fbOÞXe, ýfdªfÊλf¦f AüSX IbYSXdÀf¹fûÔ¦f VfWXSX ·fe BÀf ¶fÔýe IZY AÔ°f¦fÊ°f Af¹fmÔ¦fmÜ Ad²fÀfc¨f³ff ¸fmÔ IYWXf ¦f¹ff WX`, kMX`d¢Àf¹fûÔ, AfgMXûdSX¢Vff Àf¸fm°f Àff½fʪfd³fIY ´fdSX½fWX³f Àfm½ffAûÔ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ WXû¦feÜ WXf»ffÔdIY, AÀ´f°ff»fûÔ, WX½ffBÊ AçûÔ Àfm »fû¦fûÔ IYû

»ff³fm AüSX »fm ªff³fm ¸fmÔ ªfbMXm ½ffWX³f AüSX Jfô E½fÔ A³¹f ªføYSXe ½fÀ°fbAûÔ IYe PXb»ffBÊ ¸fmÔ ¸ff»f½ffWXIY ½ffWX³f A´f½ffý WXûÔ¦fmÜlAd²fÀfc¨f³ff IZY A³fbÀffSX Àf·fe ýbIYf³fmÔ, ½ffd¯fdª¹fIY ´fid°fâf³f, IYf¹ffÊ»f¹f, R`Yd¢MXÑX¹ffÔ AüSX IYf¹fÊVff»ffEÔ BÀf ýüSXf³f A´f³ff IYf¸fIYfªf ¶fÔý SXJmÔ¦fmÜ ªffSXe AfýmVf ¸fmÔ

IYWXf ¦f¹ff WX`, k»fû¦fûÔ IYû §fSXûÔ ¸fmÔ WXe SXWX³fm IYe ªføYSX°f WX` AüSX ½fm ¶fÀf ¸fc»f·fc°f Àfm½ffAûÔ IYe Jfd°fSX WXe ¶ffWXSX d³fIY»fmÔ, ½fû ·fe ´fWX»fm ªffSXe dIY¹fm ¦f¹fm dýVff-d³fýmÊVf IZY A³fbÀffSX Àff¸ffdªfIY ¸fm»f-ªfû»f Àfm ýcSXe ¶f³ff¹fm SXJ°fm WXbEÜ Àff°f ½¹fd¢°f¹fûÔ Àfm Ad²fIY »fû¦fûÔ IYf Àff½fʪfd³fIY À±ff³fûÔ ´fSX ªfbMX³ff d³fd¿fð WXû¦ffÜlAd²fÀfc¨f³ff IZY A³fbÀffSX ªfû B³f ´ff¶fÔdý¹fûÔ IYf C»»fÔ§f³f IYSXm¦ff, Àf¸fÓff ªffE¦ff dIY CÀf³fm ýÔOX³fe¹f A´fSXf²f dIY¹ff WX`Ü Jfôf³³f, SXfVf³f IYe ¨feªfmÔ, Àfd¶ªf¹ffÔ, RY»f, ¸ffÔÀf, ¸fLX»fe, ýc²f, ¸fmdOXIY»f Àfm½ffEÔ, §fSX ´fSX Af´fcd°fÊ, ´fmMÑXû»f ´fÔ´f, ý½ff ýbIYf³fmÔ, AfBÊMXe Àfm¢MXSX E½fÔ ¶f`IY, EMXeE¸f Afdý IYû LXcMX WXû¦feÜ

nnnn


½¹ff´ffSX

SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIYÊ

A³ffªf IYe dIY»»f°f ³fWXeÔ, SXfVf³f IYe ýbIYf³fûÔ ´fSX WXû°fe SXWXm¦fe Àf´»ffBÊ

³fBXÊX dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff½ff¹fSXÀf IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE ýmVf IZY A»f¦f-A»f¦f dWXÀÀfûÔ ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f VfbøY WXû ¦f¹ff WX`Ü »fû¦fûÔ ³fm §fSXûÔ ¸fmÔ SXfVf³f ªf¸ff IYSX³ff VfbøY IYSX dý¹ff WX`Ü »fmdIY³f BÀfÀfm ª¹ffýf §f¶fSXf³fm IYe ªføYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf ¦fmWXcÔ, ýf»f, °fm»f AüSX ¨fe³fe IYf ´f¹ffÊ~ ·fÔOXfSX WX`Ü Afd²fIYfdSXIY AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX ýmVf ¸fmÔ 10 ¸ff¨fÊ °fIY 58.49 ¸fedMÑXIY MX³f A³ffªf (¦fmWXcÔ AüSX ¨ff½f»f) IYf ·fÔOXfSX ±ffÜ ¹fWX ·fÔOXfSX ¶fRYSX ÀMXfgIY Àfm IYfRYe ª¹ffýf WX`Ü BÀfIZY A»ff½ff ÀfSXIYfSXe ¦fûýf¸fûÔ ¸fmÔ 3 ¸fedMÑXIY MX³f ýf»f, 1.1 ¸fedMÑXIY MX³f Jfô °fm»f AüSX 4 ¸fedMÑXIY MX³f ¨fe³fe IYe ·fÔOXfSX WX`Ü EmÀfm ¸fmÔ dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYû A³ffªf ¹ff A³¹f Jfô ´fýf±fÊ IYf ·fÔOXfSX IYSX³fm IYe ªføYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü 58.49 ¸fedMÑXIY MX³f A³ffªf Àfm ýmVf IYe Àf·fe SXfVf³f IYe ýbIYf³fûÔ ´fSX Af´fcd°fÊ IYe ªff ÀfIY°fe WX`Ü Àf·fe ´fiIYfSX IZY SXfVf³f IYfOXʲffSXIY AüSX A³¹f

Ad²fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ³fmRZYOX IZY ´ffÀf BÀf Àf¸f¹f 3 ¸fedMÑXIY MX³f ýf»fûÔ IYf ·fÔOXfSX WX` dªfÀf¸fmÔ 50 RYeÀfýe IZY½f»f ¨f³ff ýf»f WX`Ü ªføYSX°f ´fOÞX³fm ´fSX BÀf ¨f³ff ýf»f IYû °fbSXÔ°f ¶ffªffSX ¸fmÔ C°ffSXf ªff ÀfIY°ff WX`Ü

½fm»fRZY¹fSX ÀIYe¸Àf IZY »ff·ff±feÊ IYû EIY Àff»f °fIY A³ffªf IYe Af´fcd°fÊ WXû°fe SXWXm¦feÜ ÀfmÔMÑX»f ´fc»f ¸fmÔ 1 A´fi`»f °fIY ªfSXf ·fe A³ffªf ³fWXeÔ JSXeý³fm IYe dÀ±fd°f ¸fmÔ ·fe A³ffªf IYe dIY»»f°f ³fWXeÔ WXû¦feÜ ÀMXfgIY IYe ¹fWX dÀ±fd°f IYfRYe A¨LXe WX`Ü BÀfIYf IYfSX¯f ¹fWX WX` dIY A¦f»fm ¸fWXe³fm Àfm A³ffªf IYe JSXeýfSXe VfbøY WXû³fm ªff SXWXe WX`Ü BÀfIZY A»ff½ff 2020 ¸fmÔ A¨LXe RYÀf»f ´f`ýf WXû³fm IYf A³fb¸ff³f ªf°ff¹ff ªff SXWXf WX`Ü A³ffªf IZY A¨LXm ÀMXfgIY Àfm ÀfSXIYfSX IYû ·fe d½fV½ffÀf d¸f»ff WX` AüSX CÀf³fm

Àf·fe SXfª¹fûÔ Àfm A´f³fm IYûMXm IYf 6 ¸fWXe³fm IYf SXfVf³f EOX½ffÔÀf ¸fmÔ »fm³fm IYû IYWXf WX`Ü AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX d½f°°f ½f¿fÊ 2018-19 ¸fmÔ ´fcSXm ýmVf ¸fmÔ SXfVf³f IYe ýbIYf³fûÔ IZY ªfdSXE 57 ¸fedMÑXIY MX³f ¦fmWXcÔ AüSX ¨ff½f»f IYf d½f°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf¸fmÔ ³fmVf³f»f RcYOX dÀf¢¹fûdSXMXe d¸fVf³f(E³fERYEÀfE), d¸fOX-OXm ¸fe»f, ¨ffB»OX OX½f»f´f¸fmÔMX ÀIYe¸f, A³³f´fc¯ffÊ ¹fûªf³ff AüSX dOXRZÔYÀf RYûÀfmʪf IZY d»fE IZY d»fE dý¹ff ¦f¹ff A³ffªf ·fe Vffd¸f»f WX`Ü IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYe EªfmÔÀfe ³fmRZYOX IZY

MÑXm³f dMXIYMX I`ÔYdÀf»f IZY ¨f¢IYSX ¸fmÔ ³f ´fOÞXmÔ, Jbý I`ÔYdÀf»f WXû ªffE¦ff dMXIYMX

³fBÊ dý»»fe, EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY IYfSX¯f ·ffSX°fe¹f SXm»f½fm ³fm 22 ¸ff¨fÊ ¸f²¹fSXfdÂf Àfm 31 ¸ff¨fÊ °fIY Àf·fe MÑXm³fmÔ SXý IYSX³fm IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü BÀf ýüSXf³f IZY½f»f ¸ff»f¦ffOÞXe WXe ¨f»fmÔ¦feÜ SXm»f½fm õfSXf ªffSXe EIY ³fE AfýmVf IZY A³fbÀffSX, IZY½f»f ¸ff»f¦ffdOÞX¹ffÔ 22 ¸ff¨fÊ IYe ¸f²¹fSXfdÂf Àfm 31 ¸ff¨fÊ IYe ¸f²¹fSXfdÂf °fIY ¨f»fmÔ¦feÜ EmÀfm ¸fmÔ SXm»f½fm IYe ½fm¶fÀffBMX IYe AûSX Àfm MÐX½feMX IYSXIZY IYWXf ¦f¹ff WX` dIY dªf³f ¹ffdÂf¹fûÔ ³fm ·fe 22 ¸ff¨fÊ Àfm »fmIYSX 31 ¸ff¨fÊ °fIY IZY ¶fe¨f ¹ffÂff IZY d»fE Afg³f»ffB³f dMXIYMX d»f¹ff ±ff C³f Àf¶fIYf dSXRaYOX SXm»f½fm IYe AûSX Àfm Jbý ¶f Jbý WXû ªffE¦ffÜ AfBXÊXAfSXÀfeMXÀfe ³fm IYWXf dIY ¹ffdÂf¹fûÔ IYû dMXIYMX I`ÔYdÀf»f IYSX³fm IYe ªføYSX°f ³fWXeÔ WX`, C³fIYf dMXIYMX A´f³fm Af´f I`ÔYdÀf»f WXû ªffE¦ff AüSX dSXRaYOX Jbý Jf°fm ¸fmÔ Af ªffE¦ffÜ SXm»f½fm ³fm IY»f ¹ffdÂf¹fûÔ IYû EÀfE¸fEÀf IZY ¸ff²¹f¸f Àfm MÑXm³f I`ÔYdÀf»f WXû³fm IYe ªff³fIYfSXe ýeÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXmÔýi

θfOXf BÔOXÀMÑXeªf, ·ffSX°f RYûªfÊ ¶fÔý IYSXmÔ¦fm d½fd³f¸ffʯf

³fBXÊX dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ AfgMXû IY»f´fbªfmÊ ¶f³ff³fm ½ff»fe IaY´f³fe θfOXf BÔOXÀMÑXeªf AüSX ·ffSX°f RYûªfÊ ³fm §ff°fIY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYe SXûIY±ff¸f IZY C´ff¹fûÔ IZY °fWX°f A´f³fm IYfSXfJf³fûÔ ¸fmÔ IYf¸fIYfªf SXûIY³fm IYe Àfû¸f½ffSX IYû §fû¿f¯ff IYeÜθfOXf BÔOXÀMÑXeªf ³fm Vfm¹fSX ¶ffªffSX IYû ¶f°ff¹ff, ·ffSX°f IZY IbYLX dªf»fûÔ ¸fmÔ IYûd½fOX-19 IZY R`Y»f³fm IYf J°fSXf ¶fPXÞ³fm Àfm C´fªfe Ψf°ffAûÔ AüSX ÀfSXIYfSX IZY d³fýmÊVfûÔ IZY ¸fïm³fªfSX, IbYLX AûBÊE¸f ³fm C°´ffý³f ¶fÔý IYSX³fm IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü BÀfm ýmJ°fm WXbE C°°fSX ·ffSX°f, SXfªfÀ±ff³f AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ A¦f»fm AfýmVf °fIY d½fd³f¸ffʯf IYf¹fûË IYû ¶fÔý IYSX³fm IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe °fSXWX ·ffSX°f RYûªfÊ ³fm ¶feEÀfBÊ IYû ¶f°ff¹ff, IaY´f³fe ³fm IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff Àfbd³fd›°f IYSX³fm AüSX IYûd½fOX-19 IZY ´fiÀffSX IYû SXûIY³fm IZY d»fE 23 ¸ff¨fÊ 2020 Àfm 31 ¸ff¨fÊ 2020 °fIY ·ffSX°f ¸fmÔ A´f³fm Àf·fe IYf¹ffÊ»f¹fûÔ AüSX d½fd³f¸ffʯf ÀfÔ¹fÔÂfûÔ ¸fmÔ IYf¸fIYf¸f ¶fÔý IYSX³fm IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü "θfOXf BÔOXÀMÑXeªf ³fm IYWXf dIY BÀf ¶fÔý IYe A½fd²f Af¦fm ÀfSXIYfSX IYe

dMXIYMX SXý WXû ÀfIZY¦ffÜ A¶f °fIY IYûSXû³ff Àfm ýmVf ·fSX ¸fmÔ 433 »fû¦f ÀfÔIiYd¸f°f WXû ¨fbIZY WX`Ô ªf¶fdIY 8 »fû¦fûÔ ³fm BÀfIZY ¨f»f°fm ý¸f °fûOÞX dý¹ff WX`Ü

nnnn

³fBXÊX dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ ýû´fdWX¹ff ½ffWX³f d³f¸ffÊ°ff IaY´f³fe MXe½feEÀf ¸fûMXSX ³fm Àfû¸f½ffSX IYû IYWXf dIY ½fWX A´f³fm IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ¸fWXf¸ffSXe Àfm ¶f¨ff³fm IZY d»fE A´f³fm Àf·fe ÀfÔ¹fÔÂfûÔ ¸fmÔ C°´ffý³f ýû dý³fûÔ IZY d»fE ¶fÔý IYSX SXWXe WX`ÜMXe½feEÀf ¸fûMXSX IaY´f³fe ³fm EIY ¶f¹ff³f ¸fmÔ IYWXf dIY IYûd½fOX-19 IZY ¸fïm³fªfSX AüSX A´f³fm IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff IYû ýmJ°fm WXbE IaY´f³fe ³fm AÔ°fdSX¸f C´ff¹f IZY °füSX ´fSX A´f³fm Àf·fe d½fd³f¸ffʯf ÀfÔ¹fÔÂfûÔ AüSX IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ¸fmÔ IYf¸fIYfªf IYû ýû dý³f IZY d»fE ¶fÔý IYSX³fm IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`ÜIaY´f³fe ³fm IYWXf dIY dÀ±fd°f IYe Àf¸feÃff IZY ¶ffý ½fWX Af¦fm IYý¸f CNXfE¦feÜ

Afdý°¹f d¶fOÞX»ff R`YVf³f dSXMXm»f IZY ÀMXûSX 31 °fIY ¶fÔý

¸fûýe ³fm SXd½f½ffSX Àfb¶fWX Àff°f Àfm SXf°f ³fü ¶fªfm °fIY ªf³f°ff IYμ¹fcÊ IYf Afllf³f dIY¹ff ±ffÜ C³WXûÔ³fm BÀf ýüSXf³f Àf·fe Àfm §fSXûÔ IZY ·fe°fSX SXWX³fm IYe A´fe»f IYe ±feÜ dªfÀfIYf JfÀff AÀfSX ýmJ³fm IYû d¸f»ffÜWXf»ffÔdIY, ýmVf IZY IYBÊ dWXÀÀfûÔ Àfm EmÀfe °fÀ½feSX ·fe Àff¸f³fm AfBÊ dªfÀf¸fmÔ IbYLX »fû¦f SX`d»f¹ffÔ d³fIYf»f°fm ³fªfSX AfEܶf°ff ýmÔ dIY Vfd³f½ffSX °fIY, SXm»f½fm ³fm ýmVf·fSX ¸fmÔ 245 ªfûOÞXe MÑXm³fûÔ IYû SXý IYSX dý¹ff ±ffÜ SXm»f½fm ³fm ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ÀfWXcd»f¹f°f ·fe ýe WX`, ¹ffdÂf¹fûÔ IYf ´fcSXf dIYSXf¹ff ½ff´fÀf WXû³fm IZY Àff±f-Àff±f MÑXm³f LXcMX³fm IYe d°fd±f Àfm 45 dý³f °fIY

³fBXÊX dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜYVf³fe IY´fOÞXm Afdý IYf JbýSXf IYfSXû¶ffSX IYSX³fm ½ff»fm IaY´f³fe Afdý°¹f d¶fOÞX»ff EÔOX dSXMXm»f d»f (E¶feERYAfSXE»f) ³fm IYûSXf³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIiY¸f¯f IZY J°fSXm IZY ¶fe¨f ýmVf ·fSX ¸fmÔ A´f³fm Àf·fe ÀMXûSX 31 ¸ff¨fÊ °fIY IZY d»fE ¶fÔý IYSX³fm IYe §fû¿f¯ff IYe WX`ÜIaY´f³fe ³fm Àfû¸f½ffSX IYû Vfm¹fSX ¶ffªffSXûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY CÀf³fm IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY À½ffÀ±¹f ÀfbSXÃff IYû ²¹ff³f ¸fmÔ SXJ IYSX ¹fWX d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü IaY´f³fe 2700 Àfm Ad²fIY ÀMXûSX ¨f»ff SXWXe WX`Ü IaY´f³fe ³fm ¶f°ff¹ff WX` dIY CÀf³fm IY³ffÊMXIY, °fd¸f»f³ffOXb AüSX AûdOX¹ff ¸fmÔ A´f³fm IYfSXJf³fûÔ IYf IYf¸f ·fe 31 ¸ff¨fÊ °fIY SXûIY dý¹ff WX`Ü CÀf³fm Vfm¹fSX ¶ffªffSXûÔ Àfm IYWXf WX` dIY IY¸fʨffdSX¹fûÔ AüSX ¦fifWXIYûÔ IZY À±ffÀ±¹f IZY d»fE J°fSXm IYû ýmJ°fm WXbE °f±ff À±ff³fe¹f d³fIYf¹fûÔ , SXfª¹f AüSX IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYe AûSX Àfm ªffSXe Àf»ffWXûÔ IYû ²¹ff³f ¸fmÔ SXJ°fm WXbE CÀf³fm A´f³fm Àf·fe JbýSXf ÀMXûSX 31 ¸ff¨fÊ ,2020 °fIY ¶fÔý IYSX dýE WX`ÔÜ CÀf³fm IYf¹ffÊ»f¹f IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d»fE k²fSX Àfm IYf¹fÊl IYe ³fed°f ´fWX»fm WXe »ff¦fc IYSX ýe WX`Ü Àff»ff³ff ¸ff¨fÊ 2019 IYe IaY´f³fe IYe SX´fMX IZY A³fbÀffSX 8,118 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm IYf IYfSXû¶ffSX IYSX³fm ½ff»fe E¶feERYAfSXE»f IZY ýmVf ·fSX ¸fmÔ 750 VfWXSXûÔ IYÀ¶fû ¸fmÔ IbY»f 750 ½f¦fÊRbYMX ¸fmÔ R`Y»fm 2714 ÀMXûSX WX`ÔÜ

½ffWX³f ¶f³ff³fm ½ff»fe IaY´fd³f¹fûÔ ³fm dIY¹ff C°´ffý³f ¶fÔý

³fBXÊX dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYû SXûIY³fm IZY CïmV¹f Àfm ¹ffÂfe ½ffWX³f ¶f³ff³fm ½ff»fe IaY´fd³f¹fûÔ ¸fÎWXýif EÔOX ¸fÎWXýif , WXeSXû ¸fûMXûIYfg´fÊ, WXûÔOXf ¸fûSXÀffBdIY»f EÔOX ÀIcYMXSX BÔdOX¹ff AüSX ÀfbªfÞbIYe ¸fûMXSXÀffBdIY»f BÔdOX¹ff ³fm A´f³fmA´f³fm ÀfÔ¹fÔÂfûÔ ¸fmÔ C°´ffý³f ¶fÔý IYSX³fm IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü ¸fÎWXýif ³fm ¹fWXfÔ ªffSXe EIY ¶f¹ff³f ¸fmÔ IYWXf dIY CÀfIZY d»fE IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff AüSX À½ffÀ±¹f ´fWX»fe ´fif±fd¸fIY°ff WX` AüSX BÀfe IYû ²¹ff³f ¸fmÔ SXJ°fm WXbE ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fmÔ IYûSXû³ff IZY ÀfÔIiY¸f¯f IYû ýmJ°fm WXbE ³ff¦f´fbSX, ¨ffIY³f IZY Àff±f WXe ¸fbÔ¶fBÊ IZY IYfÔdý½f»fe dÀ±f°f ÀfÔ¹fÔÂfûÔ AüSX IYf¹ffÊ»f¹fûÔ IYû A¦f»fm AfýmVf °fIY ¶fÔý IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¨ffIY³f ¸fmÔ Afªf SXf°f Àfm C°´ffý³f ¶fÔý WXû¦ff ªf¶fdIY A³¹f ÀfÔ¹fÔÂfûÔ ¸fmÔ C°´ffý³f ¶fÔý dIY¹ff ªff ¨fbIYf WX`Ü ýû´fdWX¹ff ½ffWX³f ¶f³ff³fm ½ff»fe ýmVf IYe Àf¶fÀfm ¶fOÞXe IaY´f³fe WXeSXû ¸fûMXIYfg´fÊ ³fm ýmVf d½fýmVf dÀ±f°f A´f³fm Àf·fe ÀfÔ¹fÔÂfûÔ IYû ¶fÔý IYSX dý¹ff WX`Ü

³fBXÊX dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ¸fWXf¸ffSXe IZY ¨f»f°fm IaY´fd³f¹ffÔ A¶f ·f°feÊ IZY d»fE SX¯f³fed°f ¶fý»f SXWXe WX`Ô AüSX Af¸f³fm-Àff¸f³fm ÀffÃff°IYfSX IYe ªf¦fWX À½f¨ffd»f°f ´fi¯ffd»f¹fûÔ AüSX ½f¨fbÊA»f ´»fmMXRYfg¸fÊ IYf ÀfWXfSXf »fm SXWXe WX`ÔÜ IaY´fd³f¹fûÔ ³fm IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ¸fWXf¸ffSXe IZY ¨f»f°fm ýbd³f¹ff ·fSX ¸fmÔ ¶fPXÞ°fm À½ffÀ±¹f ÀfÔIYMX IYû ¶fWXb°f ¦fÔ·feSX°ff Àfm d»f¹ff WX` AüSX A´f³fm IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ÀfmWX°f IZY ¶ffSXm ¸fmÔ Î¨fd°f°f WX`ÔÜ BÀfd»fE IYfgSX´fûSXmMX A´f³fe ·f°feÊ SX¯f³fed°f IYû ¶fý»fIYSX ½f¨fbÊA»f ´»fmMXRYf¸fÊ ´fSX À±ff³ffÔ°fdSX°f IYSX SXWXm WX`ÔÜ ·f°feÊ ÀfÔÀ±ff EÔMX»f BÔMXSX³fmVf³f IZY ´fi½f¢°ff ³fm ¶f°ff¹ff, IYûd½fOX-19 IZY ¸ff¸f»fm ¶fPXÞ³fm IZY ¶ffý WX¸ffSXm IbYLX ÀffÃff°IYfSX SXï dIYE ¦fE WX`Ô... C³WXmÔ A´fi`»f IZY ¸f²¹f ¹ff ¶ffý °fIY À±fd¦f°f IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü IbYLX IaY´fd³f¹fûÔ ³fm EmÀfm ´fýûÔ IZY d»fE ½fedOX¹fû ÀffÃff°IYfSX dIY¹ff WX`, ªfû ´fý ¶fmWXý ¸fWX°½f´fc¯fÊ WX`Ô AüSX °f°IYf»f ·f°feÊ IYSX³ff ªføYSXe WX`Ü WX¸ffSXm ª¹ffýf°fSX ÀffÃff°IYfSX Af¸f³fm-

¸fbÔ¶fBÊ, EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY ¶fPÞX°fm ýf¹fSXm °f±ff VfWXSXûÔ IYû ¶fÔý IYSX³fm ¹ff³fe »ffgIY OXfC³f IYSX³fm IYf AÀfSX A¶f ¶fOÞXm ´f`¸ff³fm ´fSX IYfg´fûÊSXmMX ¸fmÔ ·fe dýJ³ff VfbøY WXû ¨fbIYf WX`Ü ýmVf IYe Àf¶fÀfm ¶fOÞXe ¶fe¸ff IaY´f³fe AüSX 75 RYeÀfýe Àfm ª¹ffýf ¶fe¸ff ¶ffªffSX IYe dWXÀÀfmýfSXe SXJ³fm ½ff»fe ·ffSX°fe¹f ªfe½f³f ¶fe¸ff d³f¦f¸f (E»fAfBÊÀfe) ³fm ¦fifWXIYûÔ IYû ¶fOÞXe SXfWX°f ýe WX`Ü E»fAfBÊÀfe ³fm ´fied¸f¹f¸f IYe °ffSXeJ IYû ¶fPÞXf ýe WX`Ü E»fAfBÊÀfe IZY ´fi¶fÔ²f d³fýmVfIY d½fd´f³f Af³fÔý ³fm ¶f°ff¹ff dIY Àf·fe ´ffgd»fÀfe²ffSXIYûÔ Àfm A´fe»f WX` dIY ½fm IYÈ´f¹ff §fSX IZY AÔýSX WXe SXWXmÔ AüSX ´fied¸f¹f¸f ·fb¦f°ff³f IZY d»fE AfgdRYÀf ³f AfEÔÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY J°fSXm IYû ýmJ°fm WXbE E»fAfBÊÀfe IYe ¨ff»fc ´ffgd»fdÀf¹fûÔ IZY ´fied¸f¹f¸f IZY ·fb¦f°ff³f IYe °ffSXeJ 15 A´fi`»f 2020 °fIY ¶fPÞXf ýe ¦fBÊ WX`Ü A´f³fm ´fied¸f¹f¸f IYf ·fb¦f°ff³f Afg³f »ffB³f IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû §fSX Àfm IYf¸f IYSX³fm IYe ýe A³fb¸fd°f:C³WXûÔ³fm IYWXf dIY WX¸f³fm IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû §fSX Àfm IYf¸f IYSX³fm IYe A³fb¸fd°f ýe WX` AüSX WX¸ffSXm d»fE ¹fWXe Àf¶fÀfm ¸fWX°½f´fc¯fÊ WX` °ffdIY

d½f°fSX¯f ´fSX ¦fbªfSXf°f, ¸fWXfSXf¿MÑX, C°°fSX ´fiýmVf, WXdSX¹ff¯ff, ¶fÔ¦ff»f A±f½ff A³¹f À±ff³fûÔ ´fSX IYûBÊ AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXf WX`Ü ýb¦²f C°´ffýIYûÔ Àfm ýc²f IYe JSXeý ¶fýÀ°fcSX ªffSXe WX` AüSX SXWXm¦feÜ ÀfSXIYfSX ³fm Af½fV¹fIY ªfe½f³fû´f¹fû¦fe ½fÀ°fb WXû³fm IZY IYfSX¯f ýc²f IZY IYfSXû¶ffSX ´fSX dIYÀfe °fSXWX IYe SXûIY ³fWXeÔ »f¦ff¹fe WX`Ü C³WXûÔ³fm IYWXf dIY d´fLX»fm Àf~fWX °fû A¸fc»f IYe ýb¦²f C°´ffýIYûÔ Àfm ýc²f IYe JSXeý 10 Àfm 12 ´fid°fVf°f °fIY Ad²fIY ±feÜ ½fWX »fû¦fûÔ IYû AfV½fÀ°f IYSX³ff ¨ffWX°fm WX`Ô dIY ýc²f, ýWXe, §fe, ´f³feSX A±f½ff BÀfIZY A³¹f C°´ffýûÔ IYe C´f»f¶²f°ff dIYÀfe ´fiIYfSX Àfm IY¸f ³fWXeÔ WXû¦feÜ

15 A´fi`»f °fIY IYSX ÀfIZÔY¦fm ·fb¦f°ff³f

WX¸f IYûSXf³ff IZY dJ»ffRY ÀfSXIYfSX IZY Àf·fe ´fi¹ffÀfûÔ ¸fmÔ ¹fû¦fýf³f IYSX ÀfIZÔYÜ C³fIZY ¸fb°ffd¶fIY d½fVfm¿f ´»ff³f IYe JSXeýfSXe Af³f »ffB³f IYe ªff ÀfIY°fe WX` AüSX Àff±f WXe ¦fifWXIY ´fûMXÊ»f AüSX E»fAfBÊÀfe E´f Àfm ·fe BÀfIYe JSXeýfSXe IYe ªff ÀfIY°fe WX`Ü BÔdOX¹ff RYÀMXÊ »ffBRY BÔV¹fûSXmÔÀf IZY C´f ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe (OXm´¹fbMXe ÀfeBÊAû) ÷Y¿f·f ¦ffÔ²fe ³fm ¶f°ff¹ff dIY WX¸f³fm ·fe A´f³fm IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû §fSX Àfm IYf¸f IYSX³fm IYe Bªffªf°f ýe WX`Ü IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f:C°°fSX ´fiýmVf, d¶fWXfSX, ÓffSXJÔOX, ´fd›¸f

¶fÔ¦ff»f, SXfªfÀ±ff³f, WXdSX¹ff¯ff, ¦fbªfSXf°f, LX°°feÀf¦fPXÞ, AûdOXVff, ¸fWXfSXf¿MÑX, ¸f²¹f´fiýmVf, ´fÔªff¶f, C°°fSXfJÔOX, AfÔ²fi ´fiýmVf, °fm»fÔ¦ff³ff, IZYSX»f, ªf¸¸fc IYV¸feSX AüSX ³f¦ff»f`ÔOX ¸fmÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfC³f IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü B³f¸fmÔ IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fmÔ ´fcSXm SXfª¹f ¸fmÔ »ffgIY OXfC³f IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`, IbYLX ¸fmÔ IbYLX dªf»fûÔ ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f WXbE WX`ÔÜ BÀf¸fmÔ IZYSX»f 10, ¸fWXfSXf¿MÑX 10 AüSX ¸f²¹f ´fiýmVf IZY 9 dªf»fm ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fc´fe IZY 15 dªf»fûÔ ¸fmÔ 23 Àfm 25 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfC³f §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf

ýüSXf³f ªføYSXe Àfm½ffEÔ ªffSXe SXWXmÔ¦feÜ »ffgIYOXfC³f IZY ýüSXf³f IYûBÊ ·fe MÑXm³f ³fWXeÔ ¨f»fm¦feÜ Àff±f WXe ¸fmMÑXû IYf ´fdSX¨ff»f³f ·fe Àfed¸f°f WXû¦ffÜ BÀf¸fmÔ dý»»fe ¸fmMÑXû, »fJ³fDY ¸fmMÑXû, ³fûEOXf ¸fmMÑXû, IYû»fIYf°ff ¸fmMÑXû, IYûd¨¨f ¸fmMÑXû, ¶fmÔ¦f»fb÷Y ¸fmMÑXû ¶fÔý dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶f`ÔIYûÔ ¸fmÔ d¸f»fmÔ¦fe dÀfRÊY ªføYSXe Àfbd½f²ffEÔ:ýmVf·fSX IZY ¶f`ÔIYûÔ ¸fmÔ ¦f`SXªføYSXe Àfm½ffAûÔ IYû 23 ¸ff¨fÊ Àfm ¶fÔý IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÔdOX¹ff ¶f`ÔIY EÀfûdÀfEVf³f (AfBʶfeE) ³fm SXd½f½ffSX IYû BÀf ¶ffSXm ¸fmÔ ªff³fIYfSXe ýe WX`Ü BÀfIZY A»ff½ff AfBʶfeE ³fm ¶f`ÔIYûÔ Àfm IYWXf WX` dIY ½fm ¨fbγfýf ¶f`ÔIY VffJfAûÔ IYû Jû»f³fm IYf R`YÀf»ff IYSXmÔÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY J°fSXm IYû ýmJ°fm WXbE ¶f`ÔIYûÔ ³fm A´f³fm ÀMXfRY IYe ÀfÔ£¹ff ¸fmÔ 50 RYeÀfýe °fIY IY¸fe IYe WX`Ü Àf·fe ¶f`ÔIYûÔ ¸fmÔ A¶f I`YVf dOX´ffgdªfMX AüSX d½fOÑXfg»f, ¨fmIY d¢»f¹fÎSX¦f IYe Àfbd½f²ff, SXmd¸fMXmÔÀf AüSX ÀfSXIYfSXe »fm³fým³f IYf WXe IYf¸f dIY¹ff ªffE¦ffÜ BÀfIZY A»ff½ff A³¹f Àf·fe Àfbd½f²ffAûÔ IYû ¶fÔý IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fm Àf·fe Àfbd½f²ffEÔ IY»f ¹ff³fe 23 ¸ff¨fÊ Àfm Àf·fe ¶f`ÔIY ¶fifÔ¨fûÔ ¸fmÔ ¶fÔý IYSX ýe ªffE¦feÜ

10

Aû»ff AüSX C¶fSX ³fm dý»»fe ¸fmÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY SXï IYeÔ Àfm½ffEÔ, SXm»f½fm ³fm ·fe ¶fÔý IYe Àfm½ff

³fBXÊX dý»»fe, EªfZÔÀfeÜ Aû»ff AüSX C¶fSX dý»»fe ¸fmÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY Àfm½ffEÔ ³fWXeÔ ýmÔ¦feÜ ýû³fûÔ IaY´fd³f¹fûÔ ³fm IYûSXû³ff½ff¹fSXÀf IZY J°fSXm IYû ýmJ°fm AÀ±ff¹fe °füSX ´fSX A´f³fe I`Y¶f Àfm½ffEÔ ¶fÔý IYSX³fm IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfm ´fWX»fm dý»»fe-E³fÀfeAfSX ¸fmÔ IYûSXû³ff IZY J°fSXm IYû ýmJ°fm WXbE dý»»fe ¸fmMÑXû SXm»f IYf´fûÊSXmVf³f ³fm 31 ¸ff¨fÊ °fIY ¸fmMÑXû IYû ´fcSXe °fSXWX Àfm ¶fÔý IYSX³fm IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü 31 ¸ff¨fÊ °fIY dý»»fe ¸fmMÑXû IYe Àfm½ffEÔ dIYÀfe ·fe »ffB³f ´fSX ³fWXeÔ ¨f»fm¦feÜ 31 ¸ff¨fÊ °fIY ³fWXeÔ ¨f»fmÔ¦feÜ SXm»f½fm ¶fûOXÊ ³fm SXd½f½ffSX IYû ¹fWX R`YÀf»ff d»f¹ffÜ SXm»f½fm IZY ¸fb°ffd¶fIY, 22 ¸ff¨fÊ Af²fe SXf°f Àfm 31 ¸ff¨fÊ IYe Af²fe SXf°f °fIY dÀfRÊY ¸ff»f¦ffdOÞX¹ffÔ WXe ¨f»fmÔ¦feÜ SXm»f½fm 12500 ¹ffÂfe MÑXm³fmÔ ¨f»ff°ff WX`, dªfÀf¸fmÔ WXSX dý³f AüÀf°f³f 2.3 IYSXûOÞX »fû¦f ÀfRYSX IYSX°fm WX`ÔÜ BÀf ¶fe¨f, I`Yd¶f³fmMX ÀfmIiYmMXSXe ³fm SXd½f½ffSX IYû Àf·fe SXfª¹fûÔ IZY ¸fb£¹f Àfd¨f½fûÔ IYû d³fýmÊVf dýE dIY ¸fmMÑXû Àfd½fÊÀfmÀf AüSX BÔMXSX ÀMXmMX ¶fÀfûÔ IYû ·fe 31 ¸ff¨fÊ °fIY SXûIY dý¹ff ªffEÜ IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f:C°°fSX

´fiýmVf, d¶fWXfSX, ÓffSXJÔOX, ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, SXfªfÀ±ff³f, WXdSX¹ff¯ff, ¦fbªfSXf°f, LX°°feÀf¦fPXÞ, AûdOXVff, ¸fWXfSXf¿MÑX, ¸f²¹f´fiýmVf, ´fÔªff¶f, C°°fSXfJÔOX, AfÔ²fi ´fiýmVf, °fm»fÔ¦ff³ff, IZYSX»f, ªf¸¸fc IYV¸feSX AüSX ³f¦ff»f`ÔOX ¸fmÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfC³f IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü B³f¸fmÔ IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fmÔ ´fcSXm SXfª¹f ¸fmÔ »ffgIY OXfC³f IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`, IbYLX ¸fmÔ IbYLX dªf»fûÔ ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f WXbE WX`ÔÜ BÀf¸fmÔ IZYSX»f 10, ¸fWXfSXf¿MÑX 10 AüSX ¸f²¹f ´fiýmVf IZY 9 dªf»fm ¸fmÔ »ffgIYOXfC³f §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fc´fe IZY 15 dªf»fûÔ ¸fmÔ 23 Àfm 25 ¸ff¨fÊ °fIY »ffgIYOXfC³f §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ýüSXf³f ªføYSXe Àfm½ffEÔ ªffSXe SXWXmÔ¦feÜ

IaY´fd³f¹fûÔ ³fm ·f°feÊ IYe SX¯f³fed°f ¶fý»fe, ½f¨fbÊA»f ´»fmMXRYfg¸fÊ ´fSX ªfûSX

E»fAfBÊÀfe ³fm ´fied¸f¹f¸f ·fSX³fm IYe AfdJSXe °ffSXeJ Af¦fm ¶fPÞXfBÊ

IYûSXû³ff ÀfÔIYMX IYf ýc²f ÀfÔ¦fiWX¯f ´fSX IYûBÊ AÀfSX ³fWXeÔ:A¸fc»f

Af¯fÔý (¦fbªfSXf°f), EªfZÔÀfeÜ ¶fifÔOX A¸fc»f IYf À½ffd¸f°½f SXJ³fm ½ff»fe ÀfWXIYfSXe ÀfÔÀ±ff ¦fbªfSXf°f IYûAfg´fSXmdMX½f d¸f»IY ¸ffIZÊYÎMX¦f RZYOXSXmVf³f ³fm Afªf »fû¦fûÔÔ Àfm ýc²f °f±ff A³¹f ýb¦²f C°´ffýûÔ IYe ªføYSX°f Àfm ª¹ffýf JSXeýýfSXe IYSX ªf¸ff ³fWXeÔ IYSX³fm (´f`d³fIY ¶ffBÔ¦f) IYe A´fe»f IYSX°fm WXbE IYWXf dIY IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf ÀfÔIYMX IYf ýc²f A±f½ff A³¹f C°´ffýûÔ IZY ÀfÔ¦fiWX¯f A±f½ff C°´ffý³f ´fSX IYûBÊ AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXf WX` °f±ff ¹fWX ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fmÔ C´f»f¶²f SXWXm¦ffÜ RZYOXSXmVf³f IZY ´fi¶fÔ²f d³fýmVfIY AfSX EÀf ÀfûPXÞe ³fm Afªf ¹fWXfÔ ´fÂfIYfSXûÔ Àfm IYWXf dIY IYûSXû³ff ÀfÔIYMX IYf A¸fc»f ýc²f IZY ÀfÔ¦fiWX¯f A±f½ff

IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf: MXe½feEÀf ¸fûMXSX IZY ÀfÔ¹fÔÂf ýû dý³fûÔ IZY d»fE ¶fÔý

³fBÊ dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

Àff¸f³fm IYe ªf¦fWX ½fedOX¹fû IYfg»f ¹ff MXm»feRYû³f ´fSX WXû SXWXm WX`ÔÜ IaY´fd³f¹ffÔ ·f°feÊ IZY d»fE A¶f C¸¸feý½ffSXûÔ IZY d´fLX»fm °fe³f ¸fWXe³fûÔ IZY ¹ffÂff ¶¹füSXm IYû ·fe JÔ¦ff»f SXWXe WX`ÔÜ Àff±f WXe C³fIYf d¨fdIY°Àff Bd°fWXfÀf ·fe ªffÔ¨ff ªff SXWXf WX`ܸfÀfÊSX ¸fmMX»f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe dÀfðf±fÊ ¦fb~f ³fm IYWXf, §fSX Àfm IYf¸f, Af·ffÀfe ¶f`NXIY ´»fmMXRYf¸fûË AüSX ýcÀfSXm Àff²f³fûÔ IYe ¸fýý Àfm ¶fmWX°fSX IYf¹fÊ ´fi¶fÔ²f³f dIY¹ff ªff ÀfIY°ff WX`Ü Afg³f»ffB³f ¸fc»¹ffÔIY³f IZY BÀ°fm¸ff»f Àfm JfÀf°füSX Àfm AfBÊMXe AüSX °fIY³feIYe ·fcd¸fIYfAûÔ IZY d»fE

d³f¹fbd¢°f IYe ´fidIiY¹ff IYû ¶fPXÞf½ff d¸f»ff WX`Ü EOXmIYû ¦fib´f BÔdOX¹ff IZY IaYMÑXe ¸f`³fmªfSX AüSX E¸fOXe ¸ffIYûÊ ½f»Àfm¨fe ³fm IYWXf, ´fiüôûd¦fIYe IYf »ff·f CNXfIYSX, ½fm¶f AüSX ½fedOX¹fû IYfg³RiYmÔÎÀf¦f, ÀIYfB´f AüSX ½WXfMÐXÀfEm´f ªf`Àfm ýcSXÀfÔ¨ffSX A³fb´fi¹fû¦fûÔ IYf C´f¹fû¦f IYSXIZY WX¸f ·f°feÊ IYSX³fm IZY d»fE EIY Af²fbd³fIY AüSX Àf°fIÊY ³fªfdSX¹ff ¶f³ffE SXJ³fm ¸fmÔ ÀfRY»f SXWXm WX`Ô, ªfû BÀf A·fc°f´fc½fÊ ½f¢°f ¸fmÔ ªføYSXe WX`Ü"IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf (IYûd½fOX-19) ¸fWXf¸ffSXe IZY ¨f»f°fm ýbd³f¹ff ·fSX ¸fmÔ 14,000 Àfm Ad²fIY »fû¦fûÔ IYe ªff³f ªff ¨fbIYe WX` AüSX »ffJûÔ »fû¦f ÀfÔIiYd¸f°f WX`ÔÜ

dÀfÀMX¸f ¸fmÔ ³fIYýe ¶f³ffE SXJ³fm IYe IYûdVfVfûÔ ¸fmÔ »f¦ff WX` AfSX¶feAfBXÊX

³fBÊ dý»»fe, EªfZÔÀfeÜ dSXªf½fÊ ¶f`ÔIY ¶ffªffSXûÔ AüSX d½f°°fe¹f ½¹f½fÀ±ff ¸fmÔ ¶fOÞXm ´f`¸ff³fm ´fSX ³fIYýe OXf»f SXWXf WX`Ü IZÔYýie¹f ¶f`ÔIY IYûSXû³ff½ff¹fSXÀf Àfm ªfbOÞXm BÀf ÀfÔIYMX IYf»f ¸fmÔ IiYmdOXMX ¸ffIZÊYMX IYû Àfb¨fføY °fSXeIZY Àfm ¨f»ff³fm IZY d»fE »f¦ff°ffSX ³fIYýe OXf»f³fm IZY IYf¸f ¸fmÔ »f¦ff WX`Ü Àfû¸f½ffSX IYû AfSX¶feAfBXÊX ³fm IYWXf dIY ½fWX SXm´fû Afg´fSXmVf³Àf IZY ªfdSXE ¶f`ÔIYûÔ IYû EIY »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm C´f»f¶²f IYSXfE¦ffÜ

IY¸fªfûSX ¸ffÔ¦f Àfm °ffÔ¶ff ½ff¹fýf ·ff½f ¸fmÔ ³fSX¸fe

³fBXÊX dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ WXfdªfSX ¶ffªffSX ¸fmÔ ¸ffÔ¦f IY¸fªfûSX ´fOÞX³fm Àfm ½ff¹fýf ¶ffªffSX ¸fmÔ ·fe ÀfMXûdSX¹fûÔ ³fm A´f³fm Àfüým IY¸f IYSX dý¹fmÜ BÀfÀfm ½ff¹fýf ¶ffªffSX ¸fmÔ °ffÔ¶ff ½ff¹fýf ·ff½f Àfû¸f½ffSX IYû 4.55 ´fid°fVf°f §fMXIYSX 355.80 ÷Y´f¹fm ´fid°f dIY»fû SXWX ¦f¹ffܸf»MXe IY¸fûdOXMXe E¢Àf¨fmÔªf ¸fmÔ °ffÔ¶ff ¸ff¨fÊ ¸ffWX IYf ½ff¹fýf ·ff½f 16.95 ÷Y´f¹fm ¹ff³fe 4.55 ´fid°fVf°f §fMXIYSX 355.80 ÷Y´f¹fm dIY»fû SXWX ¦f¹ffÜ BÀf A³fb¶fÔ²f ¸fmÔ 2,549 »ffgMX IZY d»f¹fm IYfSXû¶ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜBÀfe ´fiIYfSX A´fi`»f ¸ffWX IZY °ffÔ¶ff A³fb¶fÔ²f ¸fmÔ ·fe ·ff½f 16.70 ÷Y´f¹fm ¹ff³fe 4.45 ´fid°fVf°f d¦fSXIYSX 358.30 ÷Y´f¹fm ´fid°fdIY»fû SXWX ¦f¹ffÜ BÀf A³fb¶fÔ²f ¸fmÔ 621 »ffMX IZY d»f¹fm Àfüým dIY¹fm ¦f¹fmܽ¹ff´ffdSX¹fûÔ ³fm °ffÔ¶ff ½ff¹fýf ·ff½f ¸fmÔ ³fSX¸fe IZY ´feLXm ¸fb£¹f °füSX ´fSX WXfdªfSX ¶ffªffSX ¸fmÔ °ffÔ¶fm IYe IY¸fªfûSX ¸ffÔ¦f IYû ¸fb£¹f ½fªfWX ¶f°ff¹ffÜ

»ffgIYOXfC³f IZY ýüSXf³f IYûBÊ ·fe MÑXm³f ³fWXeÔ ¨f»fm¦feÜ Àff±f WXe ¸fmMÑXû IYf ´fdSX¨ff»f³f ·fe Àfed¸f°f WXû¦ffÜ BÀf¸fmÔ dý»»fe ¸fmMÑXû, »fJ³fDY ¸fmMÑXû, ³fûEOXf ¸fmMÑXû, IYû»fIYf°ff ¸fmMÑXû, IYûd¨¨f ¸fmMÑXû, ¶fmÔ¦f»fb÷Y ¸fmMÑXû ¶fÔý dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶f`ÔIYûÔ ¸fmÔ d¸f»fmÔ¦fe dÀfRÊY ªføYSXe Àfbd½f²ffEÔ: ýmVf·fSX IZY ¶f`ÔIYûÔ ¸fmÔ ¦f`SX-ªføYSXe Àfm½ffAûÔ IYû 23 ¸ff¨fÊ Àfm ¶fÔý IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÔdOX¹ff ¶f`ÔIY EÀfûdÀfEVf³f (AfBʶfeE) ³fm SXd½f½ffSX IYû BÀf ¶ffSXm ¸fmÔ ªff³fIYfSXe ýe WX`Ü BÀfIZY A»ff½ff AfBʶfeE ³fm ¶f`ÔIYûÔ Àfm IYWXf WX` dIY ½fm ¨fbγfýf ¶f`ÔIY VffJfAûÔ IYû Jû»f³fm IYf R`YÀf»ff IYSXmÔÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY J°fSXm IYû ýmJ°fm WXbE ¶f`ÔIYûÔ ³fm A´f³fm ÀMXfRY IYe ÀfÔ£¹ff ¸fmÔ 50 RYeÀfýe °fIY IY¸fe IYe WX`Ü Àf·fe ¶f`ÔIYûÔ ¸fmÔ A¶f I`YVf dOX´ffgdªfMX AüSX d½fOÑXfg»f, ¨fmIY d¢»f¹fÎSX¦f IYe Àfbd½f²ff, SXmd¸fMXmÔÀf AüSX ÀfSXIYfSXe »fm³fým³f IYf WXe IYf¸f dIY¹ff ªffE¦ffÜ BÀfIZY A»ff½ff A³¹f Àf·fe Àfbd½f²ffAûÔ IYû ¶fÔý IYSX dý¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fm Àf·fe Àfbd½f²ffEÔ IY»f ¹ff³fe 23 ¸ff¨fÊ Àfm Àf·fe ¶f`ÔIY ¶fifÔ¨fûÔ ¸fmÔ ¶fÔý IYSX ýe ªffE¦feÜ

Vfm¹fSX ¶ffªffSX ¸fmÔ EIY §fÔMXm ¸fmÔ 10 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm À½ffWXf

³fBXÊX dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ Vfm¹fSX ¶ffªffSX ¸fmÔ Àfû¸f½ffSX Vfb÷YAf°fe EIY §fÔMXm IZY IYfSXû¶ffSX IZY ýüSXf³f d³f½fmVfIYûÔ IYe 10 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm Àfm Ad²fIY IYe ÀfÔ´fd°°f OXc¶f ¦fBÊÜ BÀf ýüSXf³f ¶ffªffSX ¸fmÔ ·ffSXe d¶fIY½ff»fe ýmJ³fm IYû d¸f»fe AüSX ´fi¸fbJ Àfc¨fIYfÔIY 10 ´fid°fVf°f Àfm Ad²fIY MXcMX ¦fEÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf (IYûd½fOX-19) IZY ¶fPXÞ°fm ¸ff¸f»fûÔ ³fm ¶ffªffSX IYe ²ffSX¯ff IYû ³fIYfSXf°¸fIY øY´f Àfm ´fi·ffd½f°f dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY ¨f»f°fm BdéMXe ¶ffªffSXûÔ ¸fmÔ Àf~fWX IYe Vfb÷YAf°f ¶fOÞXm ´f`¸ff³fm ´fSX d¶fIY½ff»fe IZY Àff±f WXbBÊÜ ¶feEÀfBÊ ¸fmÔ Àfc¨fe¶fð IaY´fd³f¹fûÔ IYf ¶ffªffSX ´fcÔªfeIYSX¯f IYfSXû¶ffSX IYû 45 d¸f³fMX IZY d»fE SXûIZY ªff³fm Àfm NXeIY ´fWX»fm 10,29,847.17 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm §fMXIYSX 1,05,79,296.12 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fm SXWX ¦f¹ffܶfeEÀfBÊ IZY ´fi¸fbJ ÀfmÔÀfm¢Àf Àfc¨fIYfÔIY ¸fmÔ 2,991.85 AÔIY ¹ff 10 ´fid°fVf°f IYe d¦fSXf½fMX WXbBÊ, dªfÀfIZY ¶ffý IYfSXû¶ffSX IYû 45

IYûSXû³ff ¸fWXf¸ffSXe ¶fPXÞ³fm IZY Àff±f WXe EdVf¹ffBÊ ¶ffªffSXûÔ ¸fmÔ ·ffSXe d¦fSXf½fMX WXfÔ¦fIYfÔ¦f, EªfZÔÀfeÜ EdVf¹ffBÊ ¶ffªffSXûÔ Àfû¸f½ffSX IYû Vfb÷YAf°fe IYfSXû¶ffSX IZY ýüSXf³f ·ffSXe d¦fSXf½fMX WXbBÊÜ ýbd³f¹ff ·fSX ¸fmÔ Afd±fÊIY SXfWX°f ´f`IZYªf IYe IY½ff¹fý ·fe ¶ffªffSX IYe ²ffSX¯ff IYû Àfb²ffSX ³fWXeÔ ÀfIYeÜ A¸fmdSXIYf ¸fmÔ JSX¶fûÔ OXfg»fSX IZY Af´ff°fIYf»fe³f SXfWX°f ´f`IZYªf IYû ÀffÀfÔýûÔ IYe ¸fÔªfcSXe ³fWXeÔ d¸f»f³fm Àfm ¶ffªffSX ¸fmÔ ³fIYfSXf°¸fIY §ffSX¯ff IYû ¶f»f d¸f»ffÜIYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf Àfm ýbd³f¹ff ·fSX ¸fmÔ ¸fü°f IYf AfÔIYOÞXf 14,300 Àfm Ad²fIY WXû ¦f¹ff WX` AüSX IYSXe¶f EIY ASX¶f »fû¦f A´f³fm §fSXûÔ ¸fmÔ I`Yý WX`ÔÜ Af½fV¹fIY Àfm½ffAûÔ IYû LXûOÞXIYSX Àf·fe ½¹f½fÀff¹f ¶fÔý WX`Ô AüSX ·ffSXe ¸fÔýe IYe AfVfÔIYf ¦fWXSXf SXWXe WX`Ü ³¹fcªfe»f`ÔOX ¸fmÔ ¨ffSX Àf~fWX IZY d»fE ¶fÔýe IYe §fû¿f¯ff Àfm ½fmλf¦fMX³f ³fm 9.3 ´fid°fVf°f IYf ³fbIYÀff³f CNXf¹ffÜ WXfÔ¦fIYfÔ¦f ¸fmÔ WX`Ô¦f ÀfmÔ¦f Àfc¨fIYfIaY 3.7 RYeÀfýe, dÀfOX³fe LXWX RYeÀfýe, VfÔ§ffBÊ 2.5 RYeÀfýe AüSX °ffB½ff³f 2.8

RYeÀfýe d¦fSXfÜÎÀf¦ff´fbSX ¸fmÔ 7.5 RYeÀfýe, ªfIYf°ffÊ ¸fmÔ ¨ffSX RYeÀfýe AüSX dÀf¹fû»f ¸fmÔ 3.4 RYeÀfýe IYe d¦fSXf½fMX ýªfÊ IYe ¦fBÊÜWXf»ffÔdIY, OXfg»fSX IZY ¸fbIYf¶f»fm ¹fm³f IZY ÀfÀ°ff WXû³fm Àfm MXû¢¹fû ¸fmÔ 0.5 ´fid°fVf°f IYe ¶fPXÞû°fSXe WXbBÊÜ A±fÊVffåe AüSX d½fãm¿fIY A¶f BÀf ¶ff°f IYû »fmIYSX Ψfd°f°f WX`Ô dIY ½f`dV½fIY A±fʽ¹f½fÀ±ff ´fSX ¸fWXf¸ffSXe IYf ¦fWXSXf ´fi·ff½f WXû ÀfIY°ff WX` AüSX Àff¸ffdªfIY ÀfÔ°fb»f³f IZY C´ff¹fûÔ AüSX ¶fÔýe IZY IYfSX¯f IYBÊ Côû¦fûÔ IYû ¦fÔ·feSX ³fbIYÀff³f WXû SXWXf WX`ܶ»fc¸f¶f¦fÊ ³¹fcªf IZY ¸fb°ffd¶fIY ¦fû»OX¸f`³f Àffg¢Àf, ¸ffg¦fʳf ÀMXm³f»fe AüSX ªfm´fe ¸ffg¦fʳf ¨fmÀf ³fm A¸fmdSXIYe IYe ªfeOXe´fe ¸fmÔ d¦fSXf½fMX IYf A³fb¸ff³f ªf°ff¹ff WX`Ü

³fû-IYfgÀMX BÊE¸fAfBÊ ´fSX JSXeýfSXe ¸fmÔ ·fe WXû ÀfIY°fe WX` Àf¸fÓfýfSXe

³fBXÊX dQ»»fe, EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff½ff¹fSXÀf IYe ¸fWXf¸ffSXe Àfm ¶f¨f³fm IZY d»fE ªfû »fû¦f ýμ°fSX IZY ¶fªff¹f A´f³fm §fSXûÔ Àfm WXe IYf¸f IYSX SXWXm WX`Ô, ½fm A¢ÀfSX DY¶f d¸fMXf³fm ¹ff ªføYSX°f ´fcSXe IYSX³fm IZY d»fE Afg³f»ffB³f JSXeýfSXe IYSX³fm »f¦f°fm WX`ÔÜ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ SXWX³fm ½ff»fm d³fªfe ÃfmÂf IZY IY¸fʨffSXe AÔ¶fSX SXf¸f IYWX°fm WX`Ô, '¸f`Ô IYBÊ ¶ffSX IZY½f»f DY¶f d¸fMXf³fm IZY d»fE WXe Afg³f»ffB³f JSXeýfSXe IYSX³fm »f¦f°ff WXcÔÜ' dμ»f´fIYfMXÊ ³fm 19 Àfm 22 ¸ff¨fÊ °fIY d¶f¦f Vffgδf¦f OXm Àfm»f Af¹fûdªf°f IYe ±feÜ BÀf °fSXWX IYe Àfm»f ·fe Afg³f»ffB³f Vffgδf¦f IYe AûSX »fû¦fûÔ IYû ¸fûOÞX ým°fe WX`Ü ¸ff³f »fedªfE dIY Af´f ¶fmWXý Àf¸fÓf-¶fcÓfIYSX JSXeýfSXe IYSX³fm ½ff»fm Vf£Àf WXûÔ AüSX ¸fWXÔ¦ff Àff¸ff³f ªføYSX°f ´fOX³fÞm ´fSX WXe JSXeý°fm WXûÔ °fû ·fe ·fb¦f°ff³f IYSX³fm IZY IYBÊ d½fIY»´f Af´fIZY Àff¸f³fm WXûÔ¦fmÜ Af´f ³fû-IYfgÀMX BÊE¸fAfBÊ (¶¹ffªfSXdWX°f ¸ffdÀfIY dIYÀ°f) ¨fb³f ÀfIY°fm WX`Ô, A´f³ff d³f½fmVf J°¸f IYSX ÀfIY°fm WX`Ô, ½¹fd¢°f¦f°f FY¯f »fm ÀfIY°fm

WX`Ô ¹ff IbYLX ¸fWXe³fm °fIY ¶f¨f°f IYSX³fm IZY ¶ffý JSXeýfSXe IYSX ÀfIY°fm WX`ÔÜ °fû Af´fIYû B³f¸fmÔ Àfm ¢¹ff ¨fb³f³ff ¨ffdWXE? ·fb¦f°ff³f IYf EIY AfÀff³f °fSXeIYf ³fû-IYfgÀMX BÊE¸fAfBÊ WX`Ü »fmdIY³f ¹fWX IYf¸f I`YÀfm IYSX°ff WX`? ¸ff³f »fedªfE dIY dIYÀfe »f`´fMXfg´f IYe IYe¸f°f 1 »ffJ ÷Y´f¹fm WX` °fû ¹fWX d½fIY»´f ¨fb³f³fm ´fSX Af´fIYû A¦f»fm 10 ¸fWXe³fm °fIY 10,000 ÷Y´f¹fm ¸fWXe³ff ¨fbIYf³fm WXûÔ¦fmÜ BÀf¸fmÔ Af´fÀfm ¶¹ffªf IZY °füSX ´fSX EIY ´ffBÊ ·fe ³fWXeÔ »fe ªff°fe WX`Ü ´f`Àff¶ffªffSX OXfgMX IYfg¸f ¸fmÔ d³fýmVfIY AüSX A³fdÀf¢¹fûOXÊ »fû³f IZY ´fi¸fbJ ¦füSX½f A¦fi½ff»f IYWX°fm WX`Ô, 'ªfeSXû-IYfgÀMX BÊE¸fAfBÊ ¹fûªf³ff IZY °fWX°f JSXeýfSX CÀf IYe¸f°f IYû °f¹f

d¸f¹ffý IZY ·fe°fSX ¶fSXf¶fSX dIYÀ°fûÔ ¸fmÔ Aýf IYSX°ff WX`, dªfÀf IYe¸f°f ´fSX CÀf³fm Àff¸ff³f JSXeýf ±ffÜ d½fIiYm°ff IYû LXcMX IYfMX³fm IZY ¶ffý ¶f¨fe IYe¸f°f d¸f»f°fe WX` AüSX ªfû LXcMX ¹ff³fe IYfMXe ¦fBÊ SXIY¸f WXû°fe WX`, ½fWX ¶f`ÔIY IYû ¶f°füSX ¶¹ffªf d¸f»f ªff°fe WX`Ü JSXeýfSX IYû BÀf¸fmÔ ¸ff¸fc»fe SXIY¸f A»f¦f Àfm J¨fÊ IYSX³fe ´fOÞX°fe WX` AüSX ½fWX WXû°fe WX` ¶¹ffªf ½ff»fm dWXÀÀfm ´fSX »f¦f³fm ½ff»ff ªfeEÀfMXeÜ' ÀfÔÃfm´f ¸fmÔ IYWXmÔ °fû ´fcSXe SXIY¸f ým³fm ´fSX Af´fIYû ªfû LXcMX d¸f»fe WXû°fe, ½fWX ¶¹ffªf IZY °füSX ´fSX ¶f`ÔIY IZY ´ffÀf ¨f»fe ªff°fe WX`Ü JSXeýfSXe IZY d»fE IYªfÊ IZY ýcÀfSXm d½fIY»´f ·fe SXWX°fm WX`ÔÜ ¶f`ÔIY¶ffªffSX IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ Ad²fIYfSXe Afdý»f Vfm˜ïe

IYWX°fm WX`Ô, 'Af¸f °füSX ´fSX IiYmdOXMX IYfOXÊ BÀ°fm¸ff»f IYSX³fm ½ff»fûÔ IYû Ad°fdSX¢°f J¨fÊ IZY ¶f¦f`SX BÊE¸fAfBÊ ´fSX Àff¸ff³f JSXeý³fm IYe Àfbd½f²ff d¸f»f ªff°fe WX`Ü C³WXmÔ BÊE¸fAfBÊ Afg³f-IYfg»f ¹ff JfÀf JSXeýfSXûÔ õfSXf ýe ªff SXWXe BÊE¸fAfBÊ Àfbd½f²ff IZY ªfdSX¹fm IYf¦fªfe IYfSXʽffBÊ IZY d¶f³ff WXe Àff¸ff³f JSXeý³fm IYf d½fIY»´f d¸f»f°ff WX`Ü Afªf Af´fIZY ´ffÀf BÊE¸fAfBÊ IYfOXÊ IYf d½fIY»´f ·fe ¸füªfcý WX`Ü BÊE¸fAfBÊ IYfOXÊ ½ffÀ°f½f ¸fmÔ ´fWX»fm Àfm ¸fÔªfcSX IYªfÊ WXû°ff WX`, dªfÀf¸fmÔ BÊE¸fAfBÊ °f·fe VfbøY WXû°fe WX`, ªf¶f Af´f IYfOXÊ IZY ªfdSX¹fm IYûBÊ Àff¸ff³f JSXeý°fm WX`ÔÜ' ¢¹ff JSXeýfSXe IZY d»fE Af´fIYû A´f³fe Àff½fd²f ªf¸ff (ERYOXe) °fûOX³fÞe ¨ffdWXE ¹ff ¸¹fb¨fbA»f RaYOX IYe ¹fcd³fMX ·fb³ff³fe ¨ffdWXE? ´fi¸ffd¯f°f d½f°°fe¹f ¹fûªf³ffIYfSX d³fSXe³f ¸ff¸ffªfe IYe Àf»ffWX WX`, 'd³f½fmVf °fûOX³fÞf ¹ff ·fb³ff³ff JSXf¶f IYý¸f WXû ÀfIY°ff WX` ¢¹fûÔdIY WXû ÀfIY°ff WX` Af´f³fm ¸¹fb¨fbA»f RaYOX IYe ¹fcd³fMX IY¸f E³fE½fe ´fSX JSXeýe WXûÔÜ A¦fSX

Af´f C³f¸fmÔ d³f½fmVf ¶f³ffE ³fWXeÔ SXJ°fm WX`Ô °fû Af´fIYû ·fd½f¿¹f ¸fmÔ WXû³fm ½ff»fm ¸fb³ffRZY Àfm WXf±f ²fû³ff ´fOÞXm¦ffÜ' »fÔ¶fe A½fd²f ¸fmÔ BdéMXe ¸¹fb¨fbA»f RaYOX Àfm 10 RYeÀfýe Àfm ·fe Ad²fIY IYf ´fid°fRY»f d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü BÀfe °fSXWX A¦fSX Af´f 5 RYeÀfýe IYe LXcMX WXfdÀf»f IYSX³fm IZY d»fE 8 RYeÀfýe ´fid°fRY»f ým³fm ½ff»fe ERYOXe °fûOÞX ým°fm WX`Ô °fû BÀfm Àf¸fÓfýfSXe ·fSXf R`YÀf»ff ³fWXeÔ IYWXf ªffE¦ffÜ WXfÔ, A¦fSX Af´f 3 RYeÀfýe Àff»ff³ff ¶¹ffªf ým³fm ½ff»fm ¶f¨f°f Jf°fm Àfm SXIY¸f d³fIYf»fIYSX JSXeýfSXe ´fSX 5 RYeÀfýe LXcMX WXfdÀf»f IYSX »fm°fm WX`Ô °fû BÀfm A¨LXf R`YÀf»ff IYWXf ªffE¦ffÜ Àf¨f IYWXmÔ °fû EIY¸fbV°f ·fb¦f°ff³f ´fSX d¸f»f³fm ½ff»fe LXcMX ¦fÔ½ffIYSX ³fûIYfgÀMX BÊE¸fAfBÊ IYf d½fIY»´f ¨fb³f³ff Àf¸fÓfýfSXe WX` ¢¹fûÔdIY BÀfÀfm Af´fIYû A´f³ff d³f½fmVf J°¸f ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü BÀfd»fE IYûBÊ ·fe d½fIY»´f ¨fb³f³fm Àfm ´fWX»fm ¹fWX ªføYSX ýmJ »fm³ff ¨ffdWXE dIY CÀf¸fmÔ Af´fIYû AÀf»f ¸fmÔ ¢¹ff

IYe¸f°f ¨fbIYf³fe ´fOÞX SXWXe WX` AüSX Af´fIYû dIY°f³ff RYf¹fýf WXû SXWXf WX`Ü A¦fSX Af´f JSXeýfSXe IZY d»fE IYªfÊ »fm³fm IYe Àfû¨f SXWXm WXỒ °fû d½fVfm¿fÄfûÔ IZY d»fE Af´fIZY ´ffÀf ýû °fSXWX IZY ¸fVfd½fSXm WX`ÔÜ ´fWX»ff, ªf¶f Af´f IYªfÊ »fm°fm WX`Ô °fû CÀf¸fmÔ WX¸fmVff J¨fÊ ªfbOÞXm SXWX°fm WX`Ô, ªfû dLX´fm WXbE WXû ÀfIY°fm WX`ÔÜ ¶fmÔ¦f»fc÷Y ¸fmÔ d½f°°fe¹f d½fVfm¿fÄf ¸fȯf A¦fi½ff»f Àf¸fÓff°fm WX`Ô, 'IYªfÊ »fm³fm IZY ¶fªff¹f ²feSXm-²feSXm ¶f¨f°f IYSX³ff AüSX CÀf SXIY¸f Àfm Àff¸ff³f JSXeý³ff WX¸fmVff ¶fmWX°fSX SXWX°ff WX`Ü ªf¶f ·fe Af´f IYªfÊ »fmÔ¦fm °fû CÀf¸fmÔ ¶¹ffªf ªføYSX ½fÀfc»ff ªffE¦ff ¶fmVfIY ½fWX Af´fÀfm dLX´ff SXWXmÜ' ýcÀfSXf ¸fVfd½fSXf ¹fWX WX` dIY BÀf ½f¢°f dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY IYªfÊ Àfm ¶f¨fIYSX SXWXmÔÜ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fmÔ d½f°°fe¹f Àf»ffWXIYfSX E¸f ¶f½fmÊ IYWX°fm WX`Ô, 'dªfÀf ½f¢°f ¶ffªffSX ¶fbSXe °fSXWX PXWX SXWXm WX`Ô, A±fʽ¹f½fÀ±ff ¸fmÔ ¸fÔýe Af ¦fBÊ WX` AüSX ³füIYdSX¹fûÔ ´fSX °f»f½ffSX »fMXIY SXWXe WX`, CÀf ½f¢°f dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf IYªfÊ ¶fPXÞf³fm Àfm ¶f¨f³ff ¨ffdWXEÜ' nnnn


£û»f-d£f»ffOÞXe

SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIÊY

³fBÊ dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

dVfJSX ²fU³f ³fZ SX`´f ¦ffIYSX ¶f°ff¹ffIYûSXû³ff IYû ¹fcÔ QZÔ¦fZ ¨feSX...

Aû»fÔd´fIY À±fd¦f°f IYSX³fZ IYf X R`YÀf»ff ¨ffSX Àf~fWX IZY AÔQSX d»f¹ff þfE¦ff : ¶f`IY

¸ffgÀIYû,EªfZÔÀfeÜ U`dV½fIY ¸fWXf¸ffSXe IYf ÷Y´f »fZ ¨fbIZY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY IYfSX¯f BÀf U¿fÊ þb»ffBÊ ¸fZÔ þf´ff³f IZY MXû¢¹fû ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ Aû»fÔd´fIY IZY Af¹fûþ³f IYû »fZIYSX J°fSXZ IZY ¶fe¨f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Aû»fÔd´fIY Àfd¸fd°f (AfBÊAûÀfe) IZY A²¹fÃf ±ffg¸fÀf ¶f`IY ³fZ SXdUUfSX IYû IYWXf dIY Aû»fÔd´fIY À±fd¦f°f IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff ¨ffSX Àf~fWX IZY AÔQSX d»f¹ff þfE¦ffÜ MXû¢¹fû Aû»fÔd´fIY IYf Af¹fûþ³f 24 þb»ffBÊ ÀfZ ³fü A¦fÀ°f °fIY WXû³ff WX`Ü E±f»feMX Àf¸fbQf¹f IZY ·fZþZ ´fÂf ¸fZÔ ¶f`IY ³fZ IYWXf,A´f³fZ ÀffÓfZQfSXûÔ IZY Àff±f ¶f`NXIY ¸fZÔ WX¸f³fZ IYûSXû³ff IYû »fZIYSX dUV½f·fSX IZY WXf»ff°fûÔ AüSX Aû»fÔd´fIY ´fSX BÀfIZY ´fOÞX³fZ Uf»fZ ´fi·ffU IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ IYe dþÀf¸fZÔ BÀfZ À±fd¦f°f IYSX³ff ·fe Vffd¸f»f ±ffÜ WX¸f BÀfIYû »fZIYSX IYfRYe ¸fZWX³f°f IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX WX¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY BÀf

IY³ffOXf IYûSXû³ff IZY IYfSX¯f MXû¢¹fû Aû»fÔd´fIY ¸fZÔ ·ff¦f ³fWXeÔ »fZ¦ff

¶ffSXZ ¸fZÔ R`YÀf»ff A¦f»fZ ¨ffSX Àf~fWX IZY ·fe°fSX »fZ d»f¹ff þfE¦ffÜ AfBÊAûÀfe A²¹fÃf IZY ¸fb°ffd¶fIY þf´ff³f ¸fZÔ IYûSXû³ff IZY IYfSX¯f WXf»ff°f Àfb²fSX³fZ IZY ¶ffQ MXû¢¹fû Aû»fÔd´fIY IYû d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ¸fZÔ IYSXf³fZ IYf WXüÀf»ff ¶fPÞXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf,EIY °fSXRY þf´ff³f ¸fZÔ WXf»ff°f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû SXWXf WX` AüSX »fû¦fûÔ ³fZ Aû»fÔd´fIY ¸fVff»f IYf ¦f¸fÊþûVfe ÀfZ

ÀfadÃf~ Àf¸ff¨ffSX dMXIYMXfgIY dUdOX¹fû ¸fZÔ dIiYIZYMXSX ¹fcÀfbRY ´fNXf³f ³fZ ·ffBÊ BSXRYf³f IYû ¶f°ff¹ff'Aþ³f¶fe'

³fBÊ dQ»»fe,EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE JZ»f þ¦f°f IYe dQ¦¦fþ WXdÀ°f¹ffÔ ÀfZ»RY-AfBÀfû»fZVf³f ¸fZÔ WX`Ô AüSX §fSX ´fSX Àf¸f¹f d¶f°ff SXWXe WX`ÔÜ BÀfe ¸fZÔ ´fcUÊ ·ffSX°fe¹f °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ BSXRYf³f ´fNXf³f ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ BSXRYf ³fZ SXdUUfSX IYû EIY dUdOX¹fû ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX VfZ¹fSX dIY¹ff, dþÀf¸fZÔ UWX A´f³fZ ·ffBÊ ¹fcÀfbRY ´fNXf³f IZY Àff±f ¸fÀ°fe IYSX°fZ dQJ SXWXZ WX`ÔÜ 35 Àff»f IZY BSXRYf³f IYf ¹fWX dUdOX¹fû dMXIYMXfgIY IYf WX` dþÀfZ CX³WXûÔ³fZ dMXÐUMXSX ´fSX ·fe VfZ¹fSX dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf dUdOX¹fû IYû ´fûÀMX IYSX°fZ WXbE d»fJf, 'þ³f°ff IYμ¹fcÊ IYf Af³fÔQ »fZ°fZ WXbEÜ' CX³WXûÔ³fZ Àff±f WXe A´f³fZ ·ffBÊ Afg»fSXfCXÔOXSX ¹fcÀfbRY ´fNXf³f IYû ·fe MX`¦f dIY¹ffÜ dUdOX¹fû ¸fZÔ ¹fcÀfbRY EIY IbYÀfeÊ ´fSX ¶f`NXZ WXbE WX`Ô AüSX BSXRYf³f CX³fÀfZ WXf±f d¸f»ff³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°fZ WX`Ô dþÀf ´fSX ¹fcÀfbRY CX³WXZÔ 'Aþ³f¶fe' ¶f°ff°fZ WX`ÔÜ QSXAÀf»f, ¹fWX dUdOX¹fû ¶ffgd»fUbOX dRY»¸f Àfc¹ffÊ ´fSX Af²ffdSX°f WX` dþÀf¸fZÔ AfUfþ CXÀfe d¢»f´f IYe Af SXWXe WX` AüSX BSXRYf³f, ¹fcÀfbRY EZd¢MXÔ¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BSXRYf³f ³fZ BÀf dUdOX¹fû ¸fZÔ A¸fSXeVf ´fbSXe þ¶fdIY SXfþIbY¸ffSX IZY dIYSXQfSX IYû ¹fcÀfbRY ³fZ d³f·ff¹ffÜ BSXRYf³f AüSX ¹fcÀfbRY IZY BÀf dUdOX¹fû IYû A¶f °fIY 37 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf ¶ffSX dMXÐUMXSX ´fSX WXe QZJf þf ¨fbIYf WX`Ü BÀfZ 500 ÀfZ ª¹ffQf ¶ffSX dSXMXÐUeMX dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü BSXRYf³f ³fZ IYdSX¹fSX ¸fZÔ 120 U³fOXZ, 29 MXZÀMX AüSX 24 MXe20 BÔMXSX³f`Vf³f»f ¸f`¨f JZ»fZÜ

IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf: IY³ffOXf ³fZ Aûd»fÔd´fIY ¸fZÔ ·ff¦f ³fWXeÔ »fZ³fZ IYf dIY¹ff EZ»ff³f

³fBÊ dQ»»fe,EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ¸fWXf¸ffSXe IZY ¨f»f°fZ °fû¢¹fû Aûd»fÔd´fIY ´fSX À±fd¦f°f WXû³fZ IYf J°fSXf ¸fÔOXSXf SXWXf WX`Ü BÔMXSX³f`Vf³f»f Aûd»fÔd´fIY ÀfÔ§f ·f»fZ ¹fWX IYWX SXWXf WXû dIY UWX ÀfWXe Àf¸f¹f ´fSX ÀfWXe R`YÀf»ff »fZ¦ffÜ »fZdIY³f CXÀfÀfZ ´fWX»fZ IY³ffOXf ³fZ B³f JZ»fûÔ ÀfZ A´f³fZ WXf±f ´feLZ JeÔ¨f d»fE WX`ÔÜ IY³ffOXf ³fZ SXdUUfSX IYû EZ»ff³f IYSX dQ¹ff dIY UWX °fû¢¹fû Aûd»fÔd´fIY 2020 ¸fZÔ dWXÀÀff ³fWXeÔ »fZ¦ffÜ IY³ffdOX¹f³f Aûd»fÔd´fIY IYd¸fMXe AüSX IY³ffdOX¹f³f ´f`SXfd»fÔd´fIY IYd¸fMXe ³fZ IYWXf dIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ¸fWXf¸ffSXe IZY ¨f»f°fZ UWX Aûd»fÔd´fIY AüSX ´f`SXfd»fÔd´fIY 2020 ¸fZÔ dWXÀÀff ³fWXeÔ »fZ¦ffÜ IY³ffOXf IZY A»ffUf ¶fe°fZ 48 §fÔMXZ ¸fZÔ IYBÊ AüSX QZVfûÔ IZY JZ»f ÀfÔ§f AüSX Aûd»fÔd´fIY IYd¸fdMX¹ffÔ ·fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Aûd»fÔd´fIY ÀfÔ§f ´fSX ¹fWX Q¶ffU OXf»f SXWXZ WX`Ô dIY þb»ffBÊ ÀfZ VfbøY WXû³fZ Uf»fZ B³f JZ»fûÔ IYû À±fd¦f°f dIY¹ff þfEÜ Aûd»fÔd´fIY JZ»fûÔ IYû À±fd¦f°f IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ffU ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ¹fcEÀf MÑ`IY EZÔOX RYe»OX AüSX ¹fcIZY EZ±f»fZdMX¢Àf Àf¸fZ°f IYBÊ Aûd»fÔd´fIY IYd¸fdMX¹ffÔ ·fe QZ ¨fbIYe WX`ÔÜ BÀf ¸fWXf¸ffSXe IZY ¨f»f°fZ U`dV½fIY øY´f ÀfZ A¶f °fIY 13,000 ÀfZ ª¹ffQf »fû¦fûÔ IYe þf³f ¨f»fe ¦fBÊ WX`Ü Qbd³f¹ff ·fSX IZY IYBÊ QZVfûÔ ¸fZÔ IÔY´»feMX »ffgIYOXfCX³f IYe dÀ±fd°f WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Aûd»fÔd´fIY JZ»fûÔ IYf Àf¸f¹f ´fSX Af¹fûþ³f WXû³ff IYBÊ þf³fIYfSXûÔ IYû ¸fbdVIY»f WXe dQJ SXWXf WX`Ü BÀf §fû¿f¯ff IZY Àff±f IY³ffdOX¹f³f Aûd»fÔd´fIY IYd¸fMXe AüSX ´f`SXfd»fÔd´fIY IYd¸fMXe ³fZ þfSXe EIY UöY½¹f ¸fZÔ AüSX BÔMXSX³f`Vf³f»f ´f`SXfd»fÔd´fIY IYd¸fMXe AüSX dUV½f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f IYû °fbSXÔ°f B³f JZ»fûÔ IYû EIY Àff»f À±fd¦f°f IYSX³fZ ´fSX d³f¯fʹf »fZ³fZ IYû ·fe IYWXf WX`Ü ÀfeAûÀfe AüSX Àfe´feÀfe ³fZ IYWXf dIY A¦fSX AfBÊAûÀfe ¹fWX (À±fd¦f°f IYSX³fZ IYf) d³f¯fʹf »fZ°ff WX` °fû WX¸ffSXf CXÀfZ ´fc¯fÊ Àf¸f±fʳf WXû¦ffÜ ÀfeAûÀfe AüSX Àfe´feÀfe ³fZ B³f JZ»fûÔ IZY ¶fdWX¿IYfSX IYû À±fd¦f°f IYSX³fZ IYe A´f³fe ¸ffÔ¦f ´fSX IYWXf, 'WX¸fZÔ »f¦f°ff WX` dIY ¸füþcQf WXf»ff°f ¸fZÔ B³f JZ»fûÔ IYû À±fd¦f°f IYSX³ff WXe ¶fZWX°fSX WX`, EZ±f»feMXÐÀf AüSX dUV½f Àf¸fbQf¹f IYe ÀfZWX°f AüSX ÀfbSXÃff ÀfZ ª¹ffQf ¸fWX°U´fc¯fÊ IbYL ·fe ³fWXeÔ WX`Ü'

dSXdð¸ff³f ÀffWXf IYf Jb»ffÀff, ¶fû»fZdSX¿f·f ´fÔ°f IYû dUIZYMXIYed´fÔ¦f IZY d»fE ¶f°ffBÊ WX`Ô IbYL ¶ff°fZÔ

IYû»fIYf°ff,EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ þ¦fWX ´ff³fZ IZY d»fE A³fb·fUe dUIZYMXIYe´fSX dSXdð¸ff³f ÀffWXf ¹fbUf dUIZYMXIYe´fSX ¶f»»fZ¶ffþ dSX¿f·f ´fÔ°f ÀfZ ´fid°fÀ´f²ffÊ IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀf °fSXWX ¶ff°fZÔ IYBÊ ¶ffSX CXNXe WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, dUIZYMXIYed´fÔ¦f IZY ¸ffdWXSX dJ»ffOÞXe dSXdð¸ff³f ÀffWXf ³fZ IYWXf WX` dIY UZ WX¸fZVff ¹fbUfAûÔ IYû ¶f°ff°fZ SXWX°fZ WX`Ô dIY dUIZYMX IZY ´feLZ dIYÀf °fSXWX ÀfZ A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY dIY ÀffWXf ¨ffWXf ¹fZ ·fe À´fá IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ´fÔ°f IZY Àff±f CX³fIYe IYûBÊ ´fid°fõÔdQ°ff ³fWXeÔ WX`Ü ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY dJ»ffRY ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ dSXdð¸ff³f ÀffWXf IYû dUIZYMXIYed´fÔ¦f IYSX°fZ Àf¸f¹f dRÔY¦fSX BÔþSXe WXbBÊ ±feÜ BÀfÀfZ Uf´fÀfe IYSX°fZ WXbE CX³fIYû MXZÀMX MXe¸f ¸fZÔ þ¦fWX d¸f»fe ±fe, »fZdIY³f ³¹fcþe»f`ÔOX IZY dJ»ffRY JZ»fe ¦fBÊ Qû ¸f`¨fûÔ IYe MXZÀMX ÀfeSXeþ ¸fZÔ CX³fIYû ´»fZBÔ¦f B»fZU³f ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ÀffWXf IYe þ¦fWX ¹fbUf dUIZYMXIYe´fSX ¶f»»fZ¶ffþ dSX¿f·f ´fÔ°f IYû ¸füIYf dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYû 2-0 ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf ±ffÜ A¶f ÀffWXf ³fZ ´fÔ°f IYû »fZIYSX IbYL ¶ff°fZÔ IYWXe WX`ÔÜ

nnnn

ÀUf¦f°f dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfZ WX¸ffSXf BÀfZ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ¸fZÔ IYSXf³fZ IYû »fZIYSX WXüÀf»ff ¶fPÞXf WX`Ü ¶f`IY ³fZ Àff±f WXe IYWXf dIY Aû»fÔd´fIY IYû SXï IYSX³ff Àfd¸fd°f IZY EþZÔOXZ ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WX` AüSX MXc³ff¸fZÊÔMX IYe ³f¹fe °ffSXeJûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ IYûBÊ ¨f¨ffÊ ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY U`dV½fIY ¸fWXf¸ffSXe ¶f³f ¨fbIZY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY IYfSX¯f

¸ffgÀIYû,EªfZÔÀfeÜ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY IYfSX¯f Aû»fÔd´fIY IZY Af¹fûþ³f IYû »fZIYSX J°fSXZ IZY ¶fe¨f IY³ffOXf IYe MXe¸f ³fZ ¶f¹ff³f þfSXe IYSX IYWXf WX` dIY UZ BÀfIZY J°fSXZ IYû QZJ°fZ WXbE BÀf U¿fÊ WXû³fZ Uf»fZ MXû¢¹fû Aû»fÔd´fIY ¸fZÔ A´f³fZ E±f»feMXûÔ IYû ³fWXeÔ ·fZþZ¦ffÜ CXÀf³fZ Àff±f WXe Aû»fÔd´fIY IYû EIY Àff»f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü Aû»fÔd´fIY IYf Af¹fûþ³f þf´ff³f IZY MXû¢¹fû ¸fZÔ 24 þb»ffBÊ ÀfZ ³fü A¦fÀ°f °fIY WXû³ff WX` »fZdIY³f U`dV½fIY ¸fWXf¸ffSXe IYf ÷Y´f »fZ ¨fbIZY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY IYfSX¯f JZ»f þ¦f°f IYfRYe ´fi·ffdU°f WXbAf WX` AüSX EZÀfZ ¸fZÔ Aû»fÔd´fIY IZY Af¹fûþ³f ´fSX J°fSXf ¸fÔOXSXf SXWXf WX`Ü IY³ffOXf MXe¸f ³fZ

¶f¹ff³f þfSXe IYSX IYWXf,IY³ffOXf Aû»fÔd´fIY Àfd¸fd°f (ÀfeAûÀfe) AüSX IY³ffOXf ´f`SXf»fd¸´fIY Àfd¸fd°f (Àfe´feÀfe) ³fZ E±f»feMX Af¹fû¦f, SXf¿MÑXe¹f JZ»f ÀfÔ¦fNX³f AüSX IY³ffOXf ÀfSXIYfSX ÀfZ ¨f¨ffÊ IYSX A´f³fZ E±f»feMXûÔ IYû MXû¢¹fû ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ Aû»fÔd´fIY AüSX ´f`SXf»fd¸´fIY JZ»fûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ ·fZþ³fZ IYf IYdNX³f R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü ¶f¹ff³f IZY A³fbÀffSX IYûSXû³ff IZY J°fSXZ IZY ¶fe¨f MXû¢¹fû þf³ff E±f»feMXûÔ AüSX CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ IZY d»fE ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ WX`Ü IY³ffOXf MXe¸f ³fZ IYWXf,ÀfeAûÀfe AüSX Àfe´feÀfe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Aû»fÔd´fIY Àfd¸fd°f (AfBÊAûÀfe), AÔ°fSXfSXf¿MÑXe¹f ´f`SXf»fd¸´fIY Àfd¸fd°f (AfBÊ´feÀfe) AüSX

dUV½f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f (OX¶»¹fcE¨fAû) ÀfZ °fbSXÔ°f Aû»fÔd´fIY JZ»fûÔ IYû EIY Àff»f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°ff WX`Ü A¦fSX Aû»fÔd´fIY IYû À±fd¦f°f dIY¹ff þf°ff WX` °fû WX¸f CX³fIYf ´fcSXf Àf¸f±fʳf IYSXZÔ¦fZÜ WX¸ffSXZ d»fE E±f»feMXûÔ AüSX dUV½f Àf¸fbQf¹f IZY ÀUfÀ±¹f AüSX ÀfbSXÃff IZY A»ffUf IbYL ¸fWX°U´fc¯fÊ ³fWXeÔ WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY AfBÊAûÀfe IZY A²¹fÃf ±ffg¸fÀf ¶f`IY ³fZ SXdUUfSX IYû IYWXf ±ff dIY Aû»fÔd´fIY À±fd¦f°f IYSX³fZ ´fSX R`YÀf»ff ¨ffSX Àf~fWX IZY AÔQSX d»f¹ff þfE¦ffÜ WXf»ffÔdIY CX³WXûÔ³fZ BÀfZ SXï IYSX³fZ IYû »fZIYSX IYWXf dIY Àfd¸fd°f ³fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ dRY»fWXf»f IYûBÊ ¨f¨ffÊ ³fWXeÔ IYe WX`Ü

Qbd³f¹ff·fSX IZY JZ»f ´fi·ffdU°f WXbE WX`Ô

AüSX Aû»fÔd´fIY IZY Af¹fûþ³f IYû

»fZIYSX ·fe J°fSXf ´f`Qf WXû ¦f¹ff WX`Ü

AfgÀMÑZd»f¹ff ¶fû»ff- Aûd»fÔd´fIY 2021 IYe °f`¹ffSXe IYSXZÔ dJ»ffOÞXe

dÀfOX³fe,EªfZÔÀfeÜ AfgÀMÑZd»f¹ff Aûd»fÔd´fIY Àfd¸fd°f (AOC) ³fZ Àfû¸fUfSX IYû IYWXf dIY ¨fcÔdIY ¹fWX ÀffRY WXû ¦f¹ff WX` dIY °fû¢¹fû Aûd»fÔd´fIY d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ´fSX ³fWXeÔ WXû ÀfIZYÔ¦fZ, d»fWXfþf dJ»ffOÞXe 2021 Aûd»fÔd´fIY IZY d»fE °f`¹ffSXe IYSXZÔ¦fZÜ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Aûd»fÔd´fIY Àfd¸fd°f ³fZ ´fWX»fe ¶ffSX ÀUeIYfSX dIY¹ff dIY UWX JZ»fûÔ IYû À±fd¦f°f IYSX³fZ Àf¸fZ°f A»f¦f A»f¦f dUIY»´fûÔ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXe WX`Ü AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ Aûd»fÔd´fIY Àfd¸fd°f ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ¶fûOXÊ IYe ¶f`NXIY ¶fb»ffIYSX ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ R`YÀf»ff d»f¹ff dIY þb»ffBÊ ¸fZÔ JZ»fûÔ IYf WXû ´ff³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü AfgÀMÑZd»f¹ff IZY Q»f ´fi¸fbJ B¹ff³f ¨fZÀMXSX¸f`³f ³fZ IYWXf, '¹fWX ÀffRY WX` dIY JZ»f þb»ffBÊ ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû³fZ þf SXWXZÜ WX¸ffSXZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf °f`¹ffSXe AüSX A·¹ffÀf IYû »fZIYSX SXU`¹ff ÀfIYfSXf°¸fIY SXWXf WX` »fZdIY³f °f³ffU AüSX Ad³fd›°f°ff CX³fIZY d»fE IYfRYe ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ WX`Ü' EAûÀfe IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe ¸f`MX I`YSXû»f ³fZ IYWXf dIY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû A´f³fe AüSX ´fdSXUfSX IYe ÀfZWX°f IYû »fZIYSX ´fif±fd¸fIY°ffEÔ °f¹f IYSX³fe WXûÔ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf

dIY AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ MXe¸f QZVf dUQZVf ¸fZÔ ¸füþcQf WXf»ff°f ¸fZÔ EIYÂf ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe AüSX A¶f CXÀfZ A¦f»fZ Àff»f Aûd»fÔd´fIY IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX °f`¹ffSXe IYSX³fe ¨ffdWXEÜ

³fBÊ dQ»»fe,EªfZÔÀfeÜ SXdUUfSX IYû ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ IYûSXû³ff IZY dJ»ffRY þÔ¦f IZY d»fE 'þ³f°ff IYμ¹fcÊ' ±ffÜ 14 §fÔMXZ »fÔ¶fZ ÀfZWX°f IZY BÀf IYμ¹fcÊ IYû Àf·fe ³fZ A´f³ff Àf¸f±fʳf dQ¹ffÜ BÀf QüSXf³f IYBÊ dÀf»fZd¶fiMXe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY þdSXE A´f³fZ §fSX ´fSX SXWX³fZ IYe °fÀUeSXZÔ AüSX dUdOX¹fû ´fûÀMX IYSX°fZ WXbE »fû¦fûÔ IYf WXüÀf»ff ¶fPÞXf°fZ dQJZÜ MXe¸f BÔdOX¹ff IZY Aû´fd³fÔ¦f ¶f»»fZ¶ffþ dVfJSX ²f³fU ³fZ °fû SX`´f ¦ffIYSX IYûSXû³ff IYû ¨feSX IYSX SXJ QZ³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX`Ü 34 U¿feʹf BÀf »fZμMXWX`ÔOXSX ¶f»»fZ¶ffþ ³fZ A´f³fZ dMXÐUMXSX AIYfCXÔMX ´fSX 17 ÀfZIÔYOX IYf EIY dUdOX¹fû ´fûÀMX dIY¹ffÜ BÀf dUdOX¹fû ¸fZÔ ²fU³f A´f³fZ §fSX ´fSX ¶f`NXZ WX`Ô AüSX IYûSXû³ff IZY dJ»ffRY 4 »ffB³f IYf EIY SX`´f ¦ff SXWXZ WX`ÔÜ ¶f°ff QZÔ BÀf ¶fe¨f 'þ³f°ff IYμ¹fcÊ' IZY ¶ffQ A¶f dQ»»fe E³fÀfeAfSX Àf¸fZ°f QZVf IZY 17 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ

IYûSXû³ff ´fSX ¶fû»fZ A£°fSX, ·ffSX°f ÀfZ ÀfeJZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe

³fBÊ dQ»»fe,EªfZÔÀfeÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYûdUOX- 19 ¸fWXf¸ffSXe IZY ´fiIYû´f ³fZ SXμ°ffSX ´fIYOÞX »fe WX`Ü ¹fWXfÔ A¶f °fIY 799 IZYÀf ´ffgdþdMXU ´ffE ¦fE WX`Ô AüSX 6 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fcUÊ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ VfûE¶f A£°fSX ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY WXf»ff°f ´fSX d¨fÔ°ff þ°ffBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWXfÔ IZY »fû¦f BÀf §ff°fIY Uf¹fSXÀf IZY B°f³ff ¦fÔ·feSX øY´f »fZ³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¨füIY³³fZ ³fWXeÔ WX`Ô AüSX UZ ¶fZ²fOÞXIY ÓfbÔOX ¶f³ffIYSX IYWXeÔ ·fe Af-þf SXWXZ WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IYû ÀfÔ·f»f³ff ¨ffdWXE AüSX JbQ IYû »ffgIYOXfCX³f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ SXfU»fd´fÔOXe E¢Àf´fiZÀf ³fZ IYWXf dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WX¸fZÔ BÔdOX¹ff ÀfZ ÀfeJ »fZ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü UWXfÔ IYμ¹fcÊ »f¦ff WX` »fû¦fûÔ ³fZ JbQ IYû A´f³fe ¸fþeÊ ÀfZ »ffgIYOXfCX³f dIY¹ff WXbAf WX`Ü ¶ffÔ¦»ffQZVf AüSX SXUfÔOXf þ`ÀfZ ¸fb»IY ·fe BÀf §ff°fIY ¶fe¸ffSXe ´fSX A¨Lf IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ´ffdIYÀ°ff³f IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ OXSX WXe ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXfÔ EIY-EIY ¶ffBIY ´fSX ¨ffSX-¨ffSX »fû¦f ¶f`NXIYSX §fc¸f SXWXZ WX`ÔÜ »fû¦f ´fWXfOÞXûÔ ´fSX d´fd¢³fIY ¸f³ff³fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ A£°fSX ³fZ IYWXf dIY ´fÔþf¶f (´ffdIYÀ°ff³f ´fifÔ°f) ÀfSXIYfSX IYû ¹fWXfÔ WXf»ff°f ´fSX IYf¶fc ´ff³fZ IZY d»fE IYμ¹fcÊ »f¦ff³ff ¨ffdWXEÜ ¹fWXfÔ SXZÀ°fSXfÔ SXf°f 10-10 ¶fþZ °fIY Jb»f SXWXZ WX`ÔÜ »fû¦f EIY-QcÀfSXZ IZY §fSX ¸fZÔ QfU°fûÔ IZY d»fE þf SXWXZ WX`ÔÜ A£°fSX ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ A´fe»f IYe UZ UöY IYe ³fþfIY°f IYû Àf¸fÓfZÔ AüSX Qû Àf~fWX IZY d»fE Àf¶fÀfZ d¸f»f³ff-þb»f³ff ¶fÔQ IYSXZÔ °ffdIY BÀf Uf¹fSXÀf IYû ´fi·ffUWXe³f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ BÀf °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓf³ff ¨ffdWXE dIY BÀf ¶fe¸ffSXe IZY 90 RYeÀfQe ¸ff¸f»fZ »fû¦fûÔ IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ WXe Àff¸f³fZ AfE WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ¶f¨f³ff ¨ffdWXE AüSX Qû Àf~fWX §fSX ¸fZÔ SXWX³fZ IYe AfQ°f OXf»f³fe ¨ffdWXEÜ

·ffSX°f ³fZ IYWXf Aûd»fÔd´fIY ´fSX R`YÀf»ff »fZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ EIY ¸fWXe³fZ IYSXZÔ¦fZ BÔ°fþfSX

dþÔQ¦fe SXWXe °fû JZ»f ´ffEÔ¦fZ Aûd»fÔd´fIY: ¶fþSXÔ¦f ´fcd³f¹ff ³fBÊ dQ»»fe,EªfZÔÀfeÜ Aûd»fÔd´fIY IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ þbMXZ ·ffSX°f IZY IYïfUSX ´fWX»fUf³f ¶fþSXÔ¦f ´fcd³f¹ff ·fe B³f dQ³fûÔ Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ R`Y»fZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ d¨fÔd°f°f WX`ÔÜ BÀf SXZÀf»fSX ³fZ ·fe IYûSXû³ff IZY ¨f»f°fZ Af¦ff¸fe °fû¢¹fû Aûd»fÔd´fIY IYû MXf»f³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX`Ü BÀf ´fWX»fUf³f ³fZ IYWXf A¦fSX dþÔQ¦fe SXWXe °fû Aûd»fÔd´fIY JZ»f ´ffEÔ¦fZÜ ¶fþSXÔ¦f °fû¢¹fû Aûd»fÔd´fIY ¸fZÔ ·ffSX°f IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ´fQIY CX¸¸feQûÔ ¸fZÔ EIY WX`ÔÜ SXfþeU ¦ffÔ²fe JZ»f SX} ´fbSXÀIYfSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f BÀf ´fWX»fUf³f ³fZ IYWXf, 'dRY»fWXf»f dþÀf °fSXWX ¨feþZÔ ¨f»f SXWXe WX`Ô EZÀfZ ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ¹fWXe WX` dIY Aûd»fÔd´fIY JZ»fûÔ IYû MXf»f dQ¹ff þfEÜ ¹fWX dÀfRYÊ WX¸ffSXZ d»fE WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY Qbd³f¹ff ·fSX IZY EZ±f»feMXÐÀf IZY

31 ¸ff¨fÊ °fIY ´fcSXe °fSXWX »ffgIYOXfCX³f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ dÀfRYÊ þøYSXe Àff¸ff³f IZY A»ffUf dIYÀfe IYû ·fe Jb»fZ ¸fZÔ ¶fZUþWX §fc¸f³fZ ´fSX ´ff¶fÔQe »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü B³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ²ffSXf 144 »ff¦fc IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü

d»fE ¶fZWX°fSX R`YÀf»ff WXû¦ffÜ ¹fWX Àf·fe IZY d»fE ¸fbdVIY»f Ãf¯f WX`ÔÜ' 65 dIY»fû U¦fÊ ¸fZÔ Qbd³f¹ff IZY ßfZâ ´fWX»fUf³fûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX BÀf SXZÀf»fSX ³fZ IYWXf, 'A¦fSX AfBÊAûÀfe °f¹f VfZOXйfc»f ´fSX WXe Af¦fZ ¶fPÞX°ff WX` AüSX QcÀfSXZ QZVf ·fe BÀf¸fZÔ (Aûd»fÔd´fIY) dWXÀÀff »fZ³fZ Af°fZ WX`Ô, °f¶f WX¸fZÔ ·fe ·ff¦f »fZ³ff WXû¦ffÜ »fZdIY³f A¦fSX UZ Qû-¨ffSX ¸fWXe³fZ WXf»ff°f Àff¸ff³¹f WXû³fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX »fZÔ °fû ¹fWX ¶fZWX°fSX WXû¦ffÜ dþÔQ¦fe SXWXe °fû Aûd»fÔd´fIY JZ»f ´ffEÔ¦fZÜ »fZdIY³f A¦fSX IYûBÊ A´f³fe dþÔQ¦fe WXe ¦fÔUf QZ °fû dRYSX Aûd»fÔd´fIY IYf ¢¹ff ¸f°f»f¶f WX`?' BÀf ¶fe¨f IY³ffOXf ³fZ ÀffRY IYSX dQ¹ff WX` dIY UWX A´f³fe MXe¸f IYû Aûd»fÔd´fIY JZ»fûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ ·fZþZ¦ff AüSX CXÀf³fZ BÔMXSX³f`Vf³f»f Aûd»fÔd´fIY ÀfÔ§f

dUV½f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ A´fe»f IYe WX` dIY B³f JZ»fûÔ IYû EIY Àff»f IZY d»fE MXf»f dQ¹ff þfEÜ QcÀfSXe AûSX AfgÀMÑZd»f¹ff ³fZ ·fe A´f³fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû 2021 °fû¢¹fû Aûd»fÔd´fIY IYe °f`¹ffSXe IZY d»fE ¶fû»f dQ¹ff WX`Ü ¹ff³fe CXÀfZ ·fe CX¸¸feQ WX` dIY BÀf ¶ffSX Aûd»fÔd´fIY °f¹f Àf¸f¹f ´fSX ³fWXeÔ WXû ´ffEÔ¦fZÜ Aûd»fÔd´fIY IYd¸fMXe ³fZ ·fe IYWXf WX` dIY UWX A¦f»fZ ¨ffSX Àf~fWX IZY ·fe°fSX Aûd»fÔd´fIY IYû À±fd¦f°f IYSX³fZ ´fSX IYûBÊ ¶fOÞXf R`YÀf»ff »fZ »fZ¦ffÜ

³fBÊ dQ»»fe,EªfZÀÔ feÜ IYûdUOX- 19 IZY ¨f»f°fZ IY³ffOXf IZY Aûd»fÔd´fIY JZ»fûÔ ÀfZ ´feLZ WXMX³fZ IZY ¶fe¨f ·ffSX°fe¹f Aûd»fÔd´fIY ÀfÔ§f ³fZ Àfû¸fUfSX IYû IYWXf dIY Aûd»fÔd´fIY ¸fZÔ QZVf IYe ·ff¦feQfSXe IYû »fZIYSX IYûBÊ ·fe R`YÀf»ff »fZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ IY¸f ÀfZ IY¸f EIY ¸fWXe³fZ BÔ°fþfSX IYSX¦ÔZ fZÜ AfBÊAûE Àfd¨fU SXfþeU ¸fZWX°ff ³fZ IYWXf dIY

'dUSXfMX Qbd³f¹ff IZY ¶fZÀMX ¶f»»fZ¶ffþ, 17 Àff»f ¶ffQ ·fe ³fWXeÔ ·fc»fZ WX`Ô CXÀf U»OXÊ IY´f RYfB³f»f IYe WXfSX IYf QQÊ A¨Lf IYSX³fZ ¸fZÔ dUV½ffÀf'

¸fbÔ¶fBÊ,EªfZÔÀfeÜ UZÀMXBÔOXeþ IZY ´fcUÊ ¶f»»fZ¶ffþ dVfU³ffSXf¹f¯f ¨fÔQi´ffg»f ³fZ IYWXf WX` dIY ·ffSX°fe¹f IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe BÀf Àf¸f¹f Qbd³f¹ff IZY ÀfUÊßfZâ ¶f»»fZ¶ffþ WX`Ô AüSX CX³fIZY ´fÀfÔQeQf ·feÜ ¨fÔQi´ffg»f IbYL dQ³f ´fWX»fZ ·ffSX°f ¸fZÔ ±fZ, þWXfÔ UWX SXûOX ÀfZμMXe U»OXÊ ÀfeSXeþ ¸fZÔ ·ff¦f »fZ SXWXZ ±fZÜ §ff°fIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY IYfSX¯f BÀf ÀfeSXeþ IYû À±fd¦f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¨fÔQi´ffg»f ³fZ À´fûMXÊÀMXfSX ÀfZ IYWXf, d³fd›°f øY´f ÀfZ dUSXfMX IYûWX»fe WX`ÔÜ UWX A´f³fZ JZ»f IZY Àf·fe ´fWX»fbAûÔ ´fSX IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX ´fdSX¯ff¸f ·fe QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`Ü UWX A´f³fe dRYMX³fZÀf AüSX dÀIY»Àf ´fSX IYOÞXe ¸fZWX³f°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Af´f CX³WXZÔ IYOÞXe ¸fZWX³f°f IYSX°fZ WXbE QZJ°fZ WX`Ô AüSX UWX CX³f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX` þû WX¸fZVff A¨Lf IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ' CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'dUSXfMX ³fZ JbQ IYû Àffd¶f°f ·fe dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY d»fE Af´fIYû CX³fIYf ßfZ¹f QZ³ff WXû¦ffÜ B°f³fZ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY A´f³fZ JZ»f ¸fZÔ Vfe¿fÊ ´fSX ¶f³fZ SXWX³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WX`Ü UWX A´f³fZ IYf¸f ¸fZÔ »f¦f ¦fE AüSX ´fdSX¯ff¸f Àf¶fIZY Àff¸f³fZ WX`Ü 45 U¿feʹf ¨fÔQi´ffg»f ³fZ BÀf Àff»f A¢MXc¶fSX-³fUÔ¶fSX ¸fZÔ AfgÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ MXe20 U»OXÊ IY´f ¸fZÔ UZÀMXBÔOXeþ IYe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYû »fZIYSX IYWXf, WX¸ffSXe MXe¸f IZY ´ffÀf WX¸fZVff ÀfZ LûMXZ RYfg¸fZÊMX IZY dJ»ffOÞXe SXWXZ WX`ÔÜ dRYSX ·fe ¹fWX Àf¶f BÀf ¶ff°f ´fSX d³f·fÊSX IYSX°ff WX` dIY Af´f CXÀf dQ³f dIY°f³ff A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY MXe20 IYûBÊ ·fe þe°f ÀfIY°ff WX`Ü WX¸ffSXZ ´ffÀf ¶fWXb°f ÀffSXZ ¸f`¨f dUþZ°ff WX`Ô AüSX ¹fWXe WX¸ffSXZ d»fE A¨Le ¶ff°f WX`Ü

³fBÊ dQ»»fe,EªfZÔÀfeÜ A¦fSX Afþ AfgÀMÑZd»f¹ff dIiYIZYMX MXe¸f IZY ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fZþ RZYÀf¶fbIY AüSX dMXÐUMXSX IYû QZJZÔ °fû Afþ WXe IZY dQ³f (23 ¸ff¨fÊ) UZ 2003 ¸fZÔ d¸f»fe U»OXÊ IY´f þe°f IYf þV³f ¸f³ff SXWXZ WX`ÔÜ IÔY¦fføY MXe¸f IYf ¹fWX þV³f ·ffSX°f IYû Afþ ·fe EIY MXeÀf QZ°ff WX` ¢¹fûÔdIY RYfB³f»f ¸fZÔ MXe¸f BÔdOX¹ff IYû WXSXfIYSX WXe CXÀf³fZ ¹fWX U»OXÊ IY´f dJ°ff¶f A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ff ±ffÜ ´ffÔ¨f ¶ffSX U³fOXZ U»OXÊ IY´f ¨f`Ôd´f¹f³f IYf dJ°ff¶f A´f³fZ ³ff¸f IYSX ¨fbIYe AfgÀMÑZd»f¹ff IYe ¹fWX °feÀfSXe U»OXÊ IY´f þe°f ±feÜ ÀfüSX·f ¦ffÔ¦fb»fe IYe IY~f³fe U»OXÊ IY´f ¸fZÔ CX°fSXe MXe¸f BÔdOX¹ff CXÀf QüSXf³f Vff³fQfSX »f¹f ¸fZÔ ±fe »fZdIY³f ·ffSX°fe¹f MXe¸f U»OXÊ IY´f ¨fc¸f³fZ ÀfZ dÀfRYÊ EIY IYQ¸f QcSX SXWX ¦fBÊÜ Àff»f 2003 ¸fZÔ U»OXÊ IY´f IYe ¸fZþ¶ff³fe ÀffCX±f ARiYeIYf IYSX SXWXf ±ffÜ MXe¸f BÔdOX¹ff BÀf dUV½f IY´f IZY dJ°ff¶fe ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ Qbd³f¹ff IYe Àf·fe MXe¸fûÔ IYû ¸ff°f QZIYSX AfgÀMÑZd»f¹ff ÀfZ d·fOÞX³fZ CX°fSXe ±feÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f AüSX CXÀfIZY R`Y³Àf IYû CX¸¸feQ ±fe dIY ÀfüSX·f ¦ffÔ¦fb»fe IYe IY~f³fe ¸fZÔ ·ffSX°f EIY ¶ffSX dRYSX Bd°fWXfÀf SX¨fZ¦ffÜ 20 Àff»f ¶ffQ ·ffSX°f QcÀfSXf dUV½f IY´f dJ°ff¶f þe°fZ¦ffÜ þûWXfd³fÀf¶f¦fÊ ¸fZÔ UfÔ³OXÀfÊ ¸f`Qf³f ´fSX ¸f`¨f VfbøY WXû³fZ IYû ±ff °f¶f Àf¶f IbYL ·ffSX°f IYe CX¸¸feQ IZY ¸fb°ffd¶fIY WXe WXû SXWXf ±ffÜ ÀfüSX·f ¦ffÔ¦fb»fe AüSX IÔY¦fføY IY~f³f dSXIYe ´ffgd³MXÔ¦f MXfgÀf IZY d»fE ¸f`Qf³f ´fSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX dÀf¢IYf ·fe ·ffSX°f IZY ´fÃf ¸fZÔ WXe d¦fSXfÜ BÀf U»OXÊ IY´f °fIY QfQf A´f³fe BÀf MXe¸f IYû ¨fZþ ¸ffÀMXSX ¶f³ff ¨fbIZY ±fZ AüSX MXe¸f BÔdOX¹ff dIYÀfe ·fe »fùf IYf ´feLf IYSX³fZ ¸fZÔ ¸ffdWXSX dQJ SXWXe ±feÜ BÀfe »f¹f IYû QZJ°fZ WXbE QfQf ³fZ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ´fWX»fZ RYed»OXÔ¦f IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ffÜ MXfgÀf þe°fIYSX QfQf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸f`Qf³f ´fSX ´fWX»fZ Af²fZ §fÔMXZ þû dÀUÔ¦f ¸füþcQ WX`, MXe¸f BÔdOX¹ff CXÀfIYf »ff·f »fZIYSX IÔY¦fføY MXe¸f IYû ¶f`IYRbYMX ´fSX ²fIZY»f³ff ¨ffWXZ¦fe AüSX SX³f ¨fZdþÔ¦f ¸fZÔ CX³fIYe MXe¸f JbQ IYû ÀfWXþ ¸fWXÀfcÀf IYSX°fe WX`, °fû EZÀfZ ¸fZÔ UWX ´fWX»fZ RYed»OXÔ¦f IYSX³ff WXe ´fÀfÔQ IYSXZÔ¦fZÜ CX²fSX IÔY¦fføY IY~f³f ³fZ ·fe ¶f°ff¹ff dIY UWX MXfgÀf þe°fIYSX ´fWX»fZ ¶f`dMXÔ¦f IYSX³ff WXe ´fÀfÔQ IYSX°fZÜ A¶f JZ»f VfbøY WXbAf AüSX ´fcSXZ þûVf IZY Àff±f MXe¸f BÔdOX¹ff ¸f`Qf³f ´fSX CX°fSXeÜ QVfÊIYûÔ IYf ·ffSXe Àf¸f±fʳf MXe¸f BÔdOX¹ff IZY d»fE ¸füþcQ ±ffÜ ´fWX»ff AûUSX þWXeSX Jf³f RZYÔIY SXWXZ ±fZÜ

ßfe»fÔIYfBÊ ´fcUÊ IY~f³f ÀfÔ¦fIYfSXf ·fe ¢½ffgSXZÔMXfB³f ¸fZÔ IYû»fÔ¶fû,EªfZÔÀfeÜ ßfe»fÔIYf IZY ¸fWXf³f ¶f»»fZ¶ffþ IbY¸ffSX ÀfÔ¦fIYfSXf ³fZ IYWXf WX` dIY CX³WXûÔ³fZ dRY»fWXf»f JbQ IYû A»f¦f IYSX d»f¹ff WX`Ü IYûdUOX- 19 IZY ¨f»f°fZ ßfe»fÔIYf ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe d³fQZÊVf dQE WX`Ô dIY ¹fcSXû´f ÀfZ »füMX³fZ Uf»fZ ³ff¦fdSXIY JbQ IYû A»f¦f IYSX »fZÔÜ ÀfSXIYfSX AüSX dUV½f

ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f IZY BÀf WXZ»±f ´fiûMXûIYfg»f IZY °fWX°f ÀfÔ¦fIYfSXf ³fZ JbQ IYû ÀfZ»RY

¢½ffgSXZÔMXfB³f dIY¹ff WX`Ü ÀfÔ¦fIYfSXf ³fZ ³¹fcþ RYÀMXÊ ÀfZ IYWXf, '¸fbÓf¸fZÔ IYûBÊ »fÃf¯f ³fWXeÔ ´ffE ¦fE WX`Ô »fZdIY³f ¸f`Ô ÀfSXIYfSX IZY d³fQZVfûÊÔ IYf ´ff»f³f IYSX SXWXf WXcÔÜ' CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '¸f`Ô EIY Àf~fWX ´fWX»fZ »fÔQ³f ÀfZ Af¹ff AüSX ¸f`³fZ QZJf dIY EIY ÀfZ 15 ¸ff¨fÊ IZY ·fe°fSX dUQZVf ÀfZ Af³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE ´fbd»fÀf IZY

´ffÀf SXdþÀMÑZVf³f IYSXf³ff AüSX JbQ IYû A»f¦f IYSX³ff þøYSXe WX`Ü ¸f`Ô³fZ ´fbd»fÀf IZY ´ffÀf SXdþÀMÑZVf³f IYSXf d»f¹ff WX`Ü' ÀfÔ¦fIYfSXf AüSX ´fcUÊIY~f³f ¸fWXZ»ff þ¹fU²fʳfZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX »fû¦fûÔ IYû §f¶fSXfWXMX ÀfZ ¶f¨f³fZ AüSX Àff¸ffdþIY QcSXe ¶f³ffE SXJ³fZ IYf Af¦fiWX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ßfe»fÔIYf ¸fZÔ IYûdUOX-

19 IZY 80 ¸ff¸f»fZ ´ffgdþdMXU d¸f»fZ WX`ÔÜ BÀf ¶fe¨f AfgÀMÑZd»f¹ff IZY ´fcUÊ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ þ`Àf³f d¦f»fZÀ´fe ·fe BÔ¦»fỒOX ÀfZ »füMX³fZ IZY ¶ffQ 2 Àf~fWX IZY d»fE ÀfZ»RY ¢½ffgSXZÔMXfB³f ¸fZÔ WXỒÜ

IYûdUOX 19 ¸fWXf¸ffSXe IZY ¨f»f°fZ ´f`Qf WXEb WXf»ff°f ´fSX UZ »f¦ff°ffSX ³fþSX SXJZ WXEb WX̀ÜÔ CX³WXû³Ô fZ IYWXf, 'WX¸f ¨ffSX ÀfZ ´ffÔ¨f Àf~fWX BÔ°fþfSX IYSX¦ÔZ fZ AüSX CXÀfIZY ¶ffQ AfBÊAûÀfe °f±ff JZ»f ¸fÔÂff»f¹f IYe Àf»ffWX IZY ¶ffQ WXe IYûBÊ R`YÀf»ff »fZ¦Ô fZÜ' CX³WXû³Ô fZ IYWXf, 'QcÀfSXZ QZVfûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ WXf»ff°f CX°f³fZ ¶fbSXZ ³fWXeÔ WX̀Ü' þb»ffBÊ A¦fÀ°f ¸fZÔ Aûd»fÔd´fIY IYf WXû³ff A¶f ¸fbdVIY»f »f¦f SXWXf WX̀ ¢¹fûÔdIY AfBÊAûÀfe ³fZ ÀUeIYfSX dIY¹ff WX̀ dIY UWX JZ»fûÔ IYû À±fd¦f°f IYSX³fZ IZY dUIY»´f ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXe WX̀ AüSX ¨ffSX Àf~fWX IZY ·fe°fSX BÀf ´fSX R`YÀf»ff d»f¹ff þfE¦ffÜ nnnn


SXf¿MÑXe¹f ³¹fcªf ³fZMX½fIÊY

¸f³fûSaXªf³f

³fBÊ dQ»»fe, ¸fa¦f»f½ffSX, 24 ¸ff¨fÊX, 2020

12

IYûSXû³ff IZY ´fid°f dþ¸¸fZQfSX ¶f³f³fZ IYe þøYSX°f : SXUe³ff

¶ff»feUbOX dÀfÔ¦fSX IYd³fIYf IY´fcSX IZY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû »fZIYSX dIYE ¦fE ½¹fUWXfSX ´fSX SXUe³ff MXÔOX³f ³fZ IYWXf dIY BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ EZÀfZ IYBÊ ÀfUf»f WX`Ô dþ³fIYf þUf¶f IYd³fIYf ¶fZWX°fSX °fSXeIZY ÀfZ QZ ÀfIY°fe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX IYBÊ °fSXWX IYe dUSXû²fe ¶ff°fZÔ Àff¸f³fZ AfBÊ WX`ÔÜ BÀfd»fE IYûBÊ IbYL ³fWXeÔ IYWX ÀfIY°ff WX` dIY UfÀ°fU ¸fZÔ CXÀf Àf¸f¹f ´fdSXdÀ±fd°f ¢¹ff ±feÜ ¢¹ff A±ffgdSXMXeþ ³fZ CX³WXZÔ (IYd³fIYf) IYû NXeIY ÀfZ ¨fZIY dIY¹ff ¹ff ³fWXeÔ ¹ff UWX UfÀ°fU ¸fZÔ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ÓfcNX ¶fû»f SXWXe WX`Ô dIY CXÀf Àf¸f¹f CX³WXZÔ ¶fbJfSX ³fWXeÔ ±ffÜ SXUe³ff ³fZ ¹fWX ·fe ¶f°ff¹ff dIY WXû»fe IZY QüSXf³f IYfRYe »fû¦f ´ffMXeÊ IYSX SXWXZ ±fZ »fZdIY³f CX³fIZY ´fdSXUfSX ³fZ B³f ´ffdMXʹfûÔ AüSX ÀfZd»f¶fiZVf³f ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ´f`SXÔMXÐÀf IYû ·fe ¹fWXe Àf»ffWX Qe dIY UZ BÀf ¶ffSX WXû»fe ³f ¸f³ffEÔ ¢¹fûÔdIY Àfed³f¹fSX dÀfdMXþ³f IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYf dVfIYfSX AfÀff³fe ÀfZ WXû SXWXZ WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IZY AüSX ª¹ffQf dþ¸¸fZQfSX WXû³fZ IZY ´fSX þûSX QZ°fZ WXbE SXUe³ff ³fZ IYWXf, »fû¦fûÔ IYû þf¦f÷YIY WXû³ff ¨ffdWXEÜ ´f°ff ³fWXeÔ IYd³fIYf IYû BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ´f°ff ·fe ±ff ¹ff ³fWXeÔ? ¹fZ IbYL EZÀfZ ÀfUf»f WX`Ô dþ³fIYf þUf¶f dÀfRYÊ IYd³fIYf WXe QZ ÀfIY°fe WX`ÔÜ »fZdIY³f BÀf Àf¸f¹f »fû¦fûÔ IYû AüSX ª¹ffQf dþ¸¸fZQfSX WXû³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü A¦fSX Af´f IY¸f CX¸fi IZY WX`Ô AüSX Af´fIYe B¸¹fcd³fMXe ¸fþ¶fc°f WX`Ô, °f¶f ·fe Af´fIYû IYûSXû³ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcSXe þf³fIYfSXe WXû³fe ¨ffdWXEÜ BÀf þf³fIYfSXe IYû Af´f dIYÀfe UdSXâ ½¹fdöY IYû QZ ÀfIY°fZ WX`Ô þû Af´fIYe °fSXWX ¸fþ¶fc°f ³fWXeÔ WX`ÔÜ ÀfÔ·fU WX` dIY Af´f ´fSX Uf¹fSXÀf ÀfZ IYûBÊ AÀfSX ³f ´fOÞXZ »fZdIY³f Af´f BÀfÀfZ dIYÀfe A³¹f ½¹fdöY IYû ÀfÔIiYd¸f°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfd»fE dþ¸¸fZQfSX ¶f³fZÔÜ ¶f°ff QZÔ dIY þ¶f ÀfZ ¶ffgd»fUbOX dÀfÔ¦fSX IYd³fIYf IY´fcSX IYû IYûSXû³ff ´ffgdþdMXU ´ff¹ff ¦f¹ff WX` °f·fe ÀfZ UWX J¶fSXûÔ ¸fZÔ WX`ÔÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYBÊ ¶ffg»feUbOX dÀf»fZd¶fiMXeþ ³fZ ¶fZWXQ ¦f`SX-dþ¸¸fZQfSXf³ff ½¹fUWXfSX IZY d»fE IYd³fIYf IY´fcSX IYe IYOÞXe Af»fû¨f³ff IYe WX`Ü IYd³fIYf IY´fcSX BÀfe ¸fWXe³fZ IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ »fÔQ³f ÀfZ »füMXe ±feÔ AüSX CX³WXûÔ³fZ AfBÀfû»fZVf³f ¸fZÔ SXWX³fZ AüSX ÀfZ»RY-¢½ffgSXZÔMXfB³f IYSX³fZ IZY ¶fþf¹f §fc¸f³ff-dRYSX³ff AüSX ´ffMXeÊ IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ UWX IYûSXû³ff ´ffgdþdMXU ´ffBÊ ¦fBÊÔ dþÀfIZY IYfSX¯f A³¹f »fû¦fûÔ IYe þf³f IYû ·fe J°fSXf WXû ¦f¹ffÜ

SXf²fZ ¸fZÔ þ¶fSXQÀ°f E¢Vf³f IYSXZÔ¦fZ Àf»f¸ff³f

¶ffg»feUbOX IZY Q¶fÔ¦f ÀMXfSX Àf»f¸ff³f Jf³f A´f³fe Af³fZ Uf»fe dRY»¸f SXf²fZ ¸fZÔ þ¶fSXQÀ°f E¢Vf³f IYSX°fZ ³fþSX Af¹fZÔ¦fZÜ Àf»f¸ff³f Jf³f B³f dQ³fûÔ ´fi·fbQZUf IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¶f³f SXWXe dRY»¸f SXf²fZ ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ SXf²fZ §fû¿f¯ff IZY ¶ffQ ÀfZ WXe ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü IYWXf þf SXWXf WX` dIY BÀf dRY»¸f ¸fZÔ Àf»f¸ff³f IZY ÀMXfBd»fVf E¢Vf³f QZJ³fZ IYû d¸f»fZÔ¦ffÜ Àf»f¸ff³f BÀf dRY»¸f ¸fZÔ EIY ³fWXeÔ , ³fWXeÔ ¶fd»IY °fe³f J»f³ff¹fIYûÔ ÀfZ Af¸f³ff-Àff¸f³ff IYSX°fZ WXbE ³fþSX AfEÔ¦fZÜ B³f °fe³f J»f³ff¹fIYûÔ IYe ·fcd¸fIYf SX¯fQe´f WXbçf, ¦fü°f¸f ¦fb»ffMXe, AüSX dÀfd¢IY¸f IZY Ad·f³fZ°ff ÀffÔ¦f d³f·ffEÔ¦fZÜ d³f¸ff°ffÊ dRY»¸f IZY E¢Vf³f ¸fZÔ IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ LûOÞX³ff ¨ffWX°fZÜ BÀfIZY d»fE °fe³f E¢Vf³f d³fQZÊVfIY dRY»¸f IZY ÀMXÔMXÐÀf ´fSX IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Àf»f¸ff³f dRY»¸f SXf²fZ ¸fZÔ ¸fbÔ¶fBÊ IZY ´fbd»fÀf BÔÀ´fZ¢MXSX IYf dIYSXQfSX d³f·ffEÔ¦fZ, þû A´fSXf²f AüSX A´fSXfd²f¹fûÔ IYf ÀfRYf¹ff IYSXZÔ¦fZÜ BÀf dRY»¸f ¸fZÔ Àf»f¸ff³f IZY A´fûdþMX dQVff ´ffMX³fe ³fþSX AfEÔ¦feÜ ¹fWX dRY»¸f BÀf U¿fÊ BÊQ IZY AUÀfSX ´fSX dSX»feþ WXû ÀfIY°fe WX`Ü

SXdV¸f QZÀffBÊ ³fZ A´f³fZ AUÀffQ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYe ¶ff°f

d¶f¦f¶ffgÀf 13 IZY RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe Ad·f³fZÂfe SXdV¸f QZÀffBÊ ³fZ AUÀffQ IZY dJ»ffRY A´f³fe »fOÞXfBÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Jb»fIYSX ¶ff°f IYe WX`Ü Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe ¶f°ff¹ff dIY dIYÀf °fSXWX CXÀf AUÀ±ff ÀfZ d³fIY»f³fZ ¸fZÔ CX³fIZY ´fdSXUfSX ³fZ CX³fIYe ¸fQQ IYeÜ Af´f IY¸f°fSX ¸fWXÀfcÀf IYSX³fZ »f¦f°fZ WX`Ô, Af´fIYf Af°¸f-AU»fûIY³f ´fi·ffdU°f WXû þf°ff WX`, Af´fIYf Af°¸fdUV½ffÀf »f¦f·f¦f Vfc³¹f WXû þf°ff WX`Ü Af´f ¸fcOXe AüSX CXQfÀf WXû þf°fZ WX`Ô AüSX Af´fIYe ´fÀfÔQ ¶fQ»f þf°fe WX`Ü IYBÊ »fû¦f BÀfIYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WX`Ô »fZdIY³f UZ BÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸f`Ô³fZ JbQ IYû ¶ffÔ²f d»f¹ff ±ffÜ Àf¶fÀfZ A¨Le ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ¸fZSXZ IYf¸f ³fZ WX¸fZVff ¸fZSXf Àff±f dQ¹ffÜ ¢¹fûÔdIY ¸f`Ô³fZ IYf¸f dIY¹ff, BÀfÀfZ

¸fbÓfZ ¶fWXb°f ¸fQQ d¸f»feÜ °fe³f ÀfZ ¨ffSX Àff»f ¶ffQ, ¸f`Ô³fZ ·fe IYfCXÔÀfd»fÔ¦f »fe AüSX ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff dIY A¦fSX ¸f`Ô IbYL ¶f³ff ÀfIY°fe WXcÔ, °fû ¸f`Ô ·fe IbYL J°¸f ·fe IYSX ÀfIY°fe WXcÔÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe ¶ff°f IYe dIY AUÀffQ ÀfZ UWX dIYÀf °fSXWX »fOÞXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, Af´fIYû EZÀfZ »fû¦fûÔ IZY Àff±f SXWX³ff ¨ffdWXE þû Af´fIYû dUIYdÀf°f WXû°fZ QZJ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô AüSX þû Af´fIYû ¶fPÞX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A¢ÀfSX, WX¸fZÔ EWXÀffÀf ³fWXeÔ WXû°ff WX` »fZdIY³f WX¸ffSXe ´fÀfÔQ ¦f»f°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü WX¸f QbJe WXû°fZ WX`Ô þ¶f ¨feþZÔ WX¸ffSXe CX¸¸feQûÔ ÀfZ ¸fZ»f ³fWXeÔ Jf°fe WX`ÔÜ ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY Af´fIYû WX¸fZVff Af¦fZ ¶fPÞX³ff ¨ffdWXE AüSX IY·fe WXfSX ³fWXeÔ ¸ff³f³fe ¨ffdWXEÜ

°ffþ WXûMX»f ´fSX FYd¿f IY´fcSX ³fZ Àff²ff d³fVff³ff dÀfÔ¦fSX IYd³fIYf IY´fcSX IYû IYûSXû³ff ´ffgdþdMXU ´ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ ÀfZ CX³WXZÔ IbYL dQ³fûÔ °fIY §fSX ¸fZÔ AfBÀfû»fZVf³f ¸fZÔ SXWX³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ff ±ff »fZdIY³f UWX §fSX ´fSX ÷YIY³fZ IZY ¶fþf¹f §fc¸f°fe-dRYSX°fe AüSX ´ffMXeÊ IYSX°fe SXWXeÔÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dQ¦¦fþ IY»ffIYfSX FYd¿f IY´fcSX ³fZ »fJ³fDY IZY °ffþ WXûMX»f ´fSX d³fVff³ff Àff²ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ MXÐUeMX IYSX IYWXf dIY ¸ff³f »fedþE, ¨f»fû dQ»»fe E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ d³fIY»f ¦fBÊÔÜ AfdJSX ¢¹fûÔ °ffþ WXûMX»f »fJ³fDY þ`Àfe ÀfÔÀ±ff IZY ´ffÀf A´f³fZ ¹fWXfÔ Af³fZ Uf»fûÔ IYe ÀIiYed³fÔ¦f IYSX³fZ IYe ÀfbdU²ff ³fWXeÔ ±fe? AfdJSXIYfSX °ffþ WXûMX»f EIY ¶fOÞXf ³ff¸f WX`ÔÜ d³fd›°f °füSX ´fSX IYûSXû³ff IYf UWXfÔ ´f°ff ¨f»f þf³ff ¨ffdWXE ±ffÜ FYd¿f IZY BÀf þUf¶f ¸fZÔ °ffþ WXûMX»f ³fZ ·fe A´f³fZ ¶f¨ffU ¸fZÔ MXÐUeMX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY WX¸ffSXZ Àf·fe WXûMX»fûÔ ´fSX WX¸f Àf·fe ¸fZWX¸ff³f AüSX ÀMXfRY IYe ±f¸fÊ»f ÀIiYed³fÔ¦f ÀfdWX°f ´fcSXe ÀffU²ffd³f¹ffÔ ¶fSX°f SXWXZ WX`Ô AüSX ¨fZIY-B³f IYSX°fZ Àf¸f¹f IYd³fIYf IY´fcSX IYf MXZÔ´fSXZ¨fSX Àff¸ff³¹f ±ffÜ WX¸ffSXZ ¸fZWX¸ff³fûÔ IYe ÀfbSXÃff WX¸ffSXZ d»fE WX¸ffSXZ d»fE Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü °ffþ IZY BÀf þUf¶f ´fSX FYd¿f IY´fcSX ³fZ d»fJf, ¸f`Ô BÀf ¶ff°f IYe °ffSXeRY IYSX°ff WXcÔ AüSX A´f³fZ Àf·fe ¸fZWX¸ff³fûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE °ffþ WXûMXZ»Àf IYe °ffSXeRY IYSX°ff WXcÔÜ

ÀfÔ¹fûd¦f°ff IZY dIYSXQfSX IZY ¸fZSXZ QûÀ°f d¨fPÞXf SXWXZ WX`Ô Àff±f ³¹ff¹f IYSX³ff ¶fOÞXe dIY ¨ffÔ¦f ÀfZ QcSX SXWXû dþ¸¸fZQfSXe: ¸ff³fb¿fe dL»»fSX

IYûSXû³ff ÀfZ þe°f³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ ÷YIY³ff ´fOÞXZ¦ff: AÃf¹f

IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY J°fSXZ IYû QZJ°fZ WXbE ¶ffd»fUbOX Ad·f³fZ°ff AÃf¹f IbY¸ffSX ³fZ EIY dUdOX¹fû VfZ¹fSX IYSX »fû¦fûÔ ÀfZ §fSX ´fSX SXWX³fZ AüSX »fû¦fûÔ ÀfZ QcSXe ¶f³ff³fZ IYe A´fe»f IYe WX`Ü AÃf¹f IbY¸ffSX ³fZ A´f³fZ dMXÐUMXSX WX`ÔOX»f ´fSX EIY dUdOX¹fû VfZ¹fSX dIY¹ff WX`Ü BÀf dUdOX¹fû ¸fZÔ AÃf¹f IbY¸ffSX IYWX SXWXZ WX`Ô, ¸fbÔ¶fBÊ E¹fSX´fûMXÊ ´fSX »füMXZÔ »fû¦fûÔ IYf IYûSXû³ff MXZÀMX dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX CX³WXZÔ ÀMXỒ´f »f¦ffIYSX WXû¸f ¢½ffSXÔMXfB³f IZY d»fE ·fZþf SXWXf WX` AüSX WXûMX»f IZY d»fE ·fZþf þf SXWXf WX`Ü B³f »fû¦fûÔ Àf¸fÓff¹ff þf SXWXf dIY ÀfûVf»f dOXÀMX`dÀfÔ¦f ¶f³ff³fZ IZY d»fE IYWXf þf SXWXf »fZdIY³f »fû¦f BÀfIYf ´ff»f³f ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf WX¸f ÀfZ Af¦fZ ¨f»f SXWXf WX`Ü BÀfÀfZ þe°f³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ ÷YIY³ff ´fOÞXZ¦ffÜ ¶f°ff QZÔ dIY U»OXÊ WXZ»±f Afg¦f`³ffÊBþZVf³f ³fZ ¶fe°fZ ¶fb²fUfSX IYû IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYû ¸fWXf¸ffSXe §fûd¿f°f IYSX dQ¹ffÜ QZVf·fSX ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY A¶f°fIY 207 IY³RY¸fÊ ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfE WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ 32 dUQZVfe WX`ÔÜ 20 NXeIY WXû ¨fbIZY WX`Ô AüSX 4 IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü ¶f°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY AÃf¹f IbY¸ffSX IYe dRY»¸f Àfc¹fÊUÔVfe IYe dSX»feþ OXZMX IYû MXf»f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX dRY»¸f 24 ¸ff¨fÊ IYû dSX»feþ WXû³fZ Uf»fe ±feÜ SXûdWX°f VfZ˜e IZY OXf¹fSXZ¢Vf³f ¸fZÔ ¶f³fe BÀf dRY»¸f IYMXSXe³ff I`YRY ³fþSX AfEÔ¦feÜ AÃf¹f IbY¸ffSX IYe dRY»¸f IZY A»ffUf ¶ffgd»fUbOX ¸fZÔ IYBÊ dRY»¸fûÔ IYe dSX»feþ OXZMX IYû MXf»f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY ·ffSX°f ¸fZÔ SXûþf³ff IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY ¸ff¸f»fZ ¶fPÞX°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIYû SXûIY³fZ IYû »fZIYSX ÀfSXIYfSX WXSX ¸fb¸fdIY³f IYûdVfVf IYSX SXWXe WX` AüSX »fû¦fûÔ IYû Àf°fIYÊ SXWX³fZ IZY d»fE IYWX SXWXe WX`Ü UWXeÔ, ¶ffgd»fUbOX dÀf»fZ¶Àf ·fe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX »f¦ff°ffSX »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYSX³fZ IZY d»fE ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ nnnn

¶ff»feUbOX IYe A´fIYd¸fÔ¦f dRY»¸f ´fȱUeSXfþ ÀfZ AÃf¹f IbY¸ffSX IZY Àff±f OXZ¶¹fc IYSX³fZ þf SXWXe Ad·f³fZÂfe ¸ff³fb¿fe dL»»fSX IYf IYWX³ff WX` dIY ´fQZÊ ´fSX ÀfÔ¹fûd¦f°ff IZY dIYSXQfSX IZY Àff±f ³¹ff¹f IYSX³ff ¶fWXb°f ¶fOÞXe dþ¸¸fZQfSXe WX`Ü ¸ff³fb¿fe dL»»fSX ³fZ IYWXf, dRY»¸f ´fȱUeSXfþ UfÀ°fU ¸fZÔ EIY ¶fWXb°f ¶fOÞXf A³fb·fU WX`Ü BÀfZ EIY ¶fWXb°f ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX °f`¹ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX WX¸f³fZ A´f³fZ SXfþÀ±ff³f VfZOXйfc»f IYe VfcdMXÔ¦f ´fcSXe IYSX »fe WX`Ü BÀf SXfª¹f ¸fZÔ VfcdMXÔ¦f IYSX³fZ IYf A³fb·fU ¶fZWX°fSXe³f SXWXf, ¢¹fûÔdIY WX¸f³fZ IbYL ¶fZWXQ WXe Vff³fQfSX úV¹f ¹fWXfÔ dRY»¸ffE WX`ÔÜ ¹fWX ¸fZSXe ´fWX»fe dRY»¸f IZY d»fE ¸fZSXf ´fWX»ff AfCXMXOXûSX WX` AüSX BÀf ´fcSXZ A³fb·fU ÀfZ ¸fûdWX°f WXcÔÜ ¸ff³fb¿fe dL»»fSX ³fZ Af¦fZ IYWXf, SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ VfcdMXÔ¦f IZY QüSXf³f WX¸fZÔ Jc¶f ´¹ffSX d¸f»ffÜ ´fȱUeSXfþ AüSX ÀfÔ¹fûd¦f°ff IZY d»fE »fû¦fûÔ IZY dQ»fûÔ ¸fZÔ Àf¸¸ff³f WX` AüSX BÀfZ QZJIYSX ¶fWXb°f WXe A¨Lf »f¦ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ÀfÔ¹fûd¦f°ff IZY dIYSXQfSX IYû ´fQZÊ ´fSX d³f·ff³ff ¸fZSXZ d»fE EIY ¶fWXb°f ¶fOÞXe dþ¸¸fZQfSXe WX` AüSX ¸f`Ô A´f³fe °fSXRY ÀfZ ´fcSXe IYûdVfVf IYSX SXWXe WXcÔ dIY þ¶f »fû¦f dQUf»fe ¸fZÔ BÀf dRY»¸f IYû d±fEMXSX ¸fZÔ QZJZÔ, °fû CX³WXZÔ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ÀfÔ°fû¿f d¸f»fZÜ ¨fÔQi´fiIYfVf dõUZQe õfSXf d³fQZÊdVf°f ¹fWX dRY»¸f BÀf Àff»f dQUf»fe ´fSX dSX»feþ WXû SXWXe WX`Ü dRY»¸f ¸fZÔ AÃf¹f IbY¸ffSX ´fȱUeSXfþ ¨f`WXf³f IYf dIYSXQfSX d³f·ffEÔ¦fZÜ ¶f°ff QZÔ, ´fȱUeSXfþ ¨f`WXf³f IYf þ³¸f U¿fÊ 1168 ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ UWX Aþ¸fZSX IZY SXfþf Àfû¸fZV½fSX ¨f`WXf³f IZY ´fbÂf ±fZÜ ´fȱUeSXfþ ³fZ 13 U¿fÊ IYe CX¸fi ¸fZÔ Aþ¸fZSX IZY SXfþ¦fPÞX IYe ¦fïe IYû ÀfÔ·ff»ff ±ffÜ d¸fÀf U»OXÊ ¸ff³fb¿fe dL»»fSX IYe ¹fWX OXZ¶¹fc dRY»¸f ·ffSX°f IYe EZd°fWXfdÀfIY ´fÈâ·fcd¸f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü Àf`IYOXûÔ Àff»f ´fWX»fZ þ³¸fZ UeSX ¹fü§Qf ´fȱUeSXfþ ¨f`WXf³f IYû ´fcSXZ QZVf ·fSX ¸fZÔ Afþ ·fe Àf¸¸ff³f IZY Àff±f QZJf þf°ff WX`Ü

Ad·f³fZ°ff EUÔ ¦ff¹fIY d¸f¹ffÔ¦f ¨ffÔ¦f dþ³fIZY ´fcUÊþ ¨fe³f ÀfZ WX`Ô BÀf ¶ff°f ÀfZ IYfRYe dSX»fZMX IYSX°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ A¢ÀfSX »fû¦fûÔ IZY EZÀfZ IYfg¸fZÔMXÐÀf IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff, ´fWX»fZ ¸fbÓfZ ¨ffB³feþ, d¨fÔIYe AüSX ³fZ´ff»fe ¶fb»ff¹ff þf°ff ±ffÜ ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ¶f°füSX QZVf WX¸f I`YþbA»fe SXZdÀfÀMX WX`ÔÜ ¨ffÔ¦f ¶f°ff°fZ WX`, A¶f ¸fZSXZ QûÀ°f d¨fPÞXf SXWXZ WX`Ô dIY ¨ffÔ¦f ÀfZ QcSX SXWXûÜ ¸fbÓfZ ´f°ff WX` dIY UZ ¦f»f°f ·ffU³ff ÀfZ ³fWXeÔ IYWX SXWXZ WX`Ô, ¸fþfIY WXe WX`Ü ¸fbdVIY»f °f¶f WXû°fe WX` þ¶f IYûBÊ ·fe AfIYSX ¦f»f°f ·ffU³ff ÀfZ EZÀff ¶fû»f°ff WX`Ü IbYL WXe dQ³f ´fWX»fZ ¸f`Ô³fZ A´f³fZ EIY QûÀ°f IYû BÔÀMXf¦fif¸f ´fSX IYfgd¸´»f¸fZÔMX dQ¹ff »fZdIY³f IbYL »fOÞXIZY dþ³WXZÔ ¸fbÓfÀfZ ¹ff CXÀfÀfZ IbYL »fZ³ff-QZ³ff ³fWXeÔ ±ff, CX³WXûÔ³fZ ¸fbÓfZ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IYWXfÜ ¸f`Ô³fZ BÀfIYf ÀIiYe³fVffgMX d»f¹ff, CX³fIZY ³ff¸f ¶»fSX dIYE ¢¹fûÔdIY ¸f`Ô ´fd¶»fIY VfZd¸fÔ¦f ¸fZÔ ¹fIYe³f ³fWXeÔ SXJ°ff, AüSX BÀfIYû A´f³fZ ´fZþ ´fSX VfZ¹fSX dIY¹ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ CX³f »fû¦fûÔ ³fZ ¸fbÓfÀfZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦feÜ ¨ffÔ¦f ¶f°ff°fZ WXỒ dIY ¹fWX ´fWX»ff IZYÀf ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff, ¸f`Ô SXûþ þfgd¦fÔ¦f IZY d»fE þf°ff WXcÔÜ EIY dQ³f Qû »fOÞXIZY ¸fZSXZ ¶f¦f»f ÀfZ °fZþ SXμ°ffSX ¶ffBIY ÀfZ IYûSXû³ff d¨f»»ffIYSX WXÔÀf°fZ WXbE d³fIY»fZÜ ¸f`Ô d¨f»»ffIYSX ¦ff»fe QZ³ff ¨ffWX°ff ±ff »fZdIY³f ¸fbÓfZ »f¦ff dIY IYûBÊ RYf¹fQf ³fWXeÔÜ Af´f »fû¦fûÔ IYe ¸fcJÊ°ff IYe Àfþf I`YÀfZ QZ ÀfIY°fZ WX`Ô? B°f³fZ Àff»fûÔ ¸fZÔ ¸f`Ô EZÀfZ IYfg¸fZÔMXÐÀf IYf AfQe WXû ¨fbIYf WXcÔ AüSX WXfÔ, ¹fZ WXMXÊ IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸f`Ô Af¦fZ ¶fPÞX³fZ AüSX AfVffUfQe ¶f³f³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°ff WXcÔ, »fZdIY³f ¹fZ Af´f ´fSX AÀfSX LûOÞX°fZ WX`ÔÜ ¨ffÔ¦f ·ffSX°f ¸fZÔ WXe ´f`Qf WXbE AüSX ´f»fZ WX`ÔÜ ¶f°ff°fZ WX`Ô, ¸fZSXZ ´fdSXUfSX IYe °fe³f ´fedPÞX¹ff ·ffSX°f ¸fZÔ ´f`Qf WXbBÊ WX`ÔÜ ¸f`Ô ²f³f¶ffQ ¸fZÔ ´f`Qf WXbAf WXcÔÜ ¸fZSXZ ´fcUÊþ ¨fe³f IZY ±fZÜ WX¸ffSXZ þe³Àf UWXe WX`ÔÜ ¸f`Ô ·ffSX°fe¹f WXcÔ AüSX ¸fZSXZ þe³Àf ¨ffB³feþ WX`ÔÜ ¸f`Ô JbQ IYû BÔdOX¹f³f ¨ffB³feþ ¶fb»ff°ff WXcÔÜ dþ³f »fû¦fûÔ IYû ¸fbÓfZ ¨ffB³feþ ¶fb»ff³fZ ¸fZÔ ¸fþf Af°ff WX`, UZ EZÀff IYSX°fZ SXWXZÔ »fZdIY³f BÀf¸fZÔ ´fWX»fZ ·ffSX°fe¹f þûOÞX³ff ³f ·fc»fZÔÜ ¸f`Ô »fû¦fûÔ ÀfZ ±fûOÞXe ÀfÔUZQ³ff IYe CX¸¸feQ IYSX°ff WXcÔ JfÀf°füSX ´fSX EZÀfe ·f¹ff³fIY ¸fWXf¸ffSXe IZY Àf¸f¹f ¸fZÔÜ ¶f°ff QZ dIY IYûSXû³ff IiYfBdÀfÀf IZY ¶fe¨f dQ»»fe ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ ³ffg±fÊ BÊÀMX IZY IbYL ÀMXcOXZÔMXÐÀf ³fZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX VfZ¹fSX dIY¹ff ±ff dIY UZ SXZdÀfþ¸f RZYÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIZY »fb¢Àf IYe UþWX ÀfZ »fû¦f CX³WXZÔ IYûSXû³ff ¶fb»ff SXWXZ ±fZÜ EZÀff WXe E¢Àf´fedSXEÔÀf d¸f¹ffÔ¦f ¨ffÔ¦f ³fZ ·fe VfZ¹fSX dIY¹ff WX`Ü

nnnn

Profile for rnnkhabar

Rashtriya News Network (23 Mar 2020)  

Rashtriya News Network Hindi khabar News Portal - Updated Latest Hindi about politics, society, sports, business etc. & breaking news or To...

Rashtriya News Network (23 Mar 2020)  

Rashtriya News Network Hindi khabar News Portal - Updated Latest Hindi about politics, society, sports, business etc. & breaking news or To...

Profile for rnnkhabar
Advertisement