Page 1


สํ านักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สํา นัก งานบริ ห าร มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนนา ภาคพายัพ เชี ย งใหม่ มี ก ารกํา หนด วิสัยทัศน์และปณิ ธานของสํานักงาน ซึ(งได้มาจากการพิจารณาร่ วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี, ปณิธาน

มุง่ มัน( พัฒนางานให้เป็ นระบบตามมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

เป็ นหน่วยงานมุ่งมัน( พัฒนาคุณภาพงาน ประสานหน่วยงานเพื(อสนับสนุนการดําเนินงานตาม นโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

พันธกิจ 1. ให้บริ การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิ งาน ของผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่ รวมทั,งประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 2. ส่ งเสริ มสนับสนุน ติดตาม และประเมินผล ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่ 3. ติดตามตรวจสอบ และควบคุมภายใน ให้มีประสิ ทธิภาพ 4. ส่ งเสริ มสนับสนุน และติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ 5. ส่ งเสริ มสนับสนุน บุคลากร และนักศึกษา ในการทําความร่ วมมือระหว่างประเทศ 6. ส่ งเสริ มสนับสนุน งานสหกิจศึกษา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่

ปณิธาน_วิสัยทัศน์_พันธกิจ  

ปณิธาน_วิสัยทัศน์_พันธกิจ

ปณิธาน_วิสัยทัศน์_พันธกิจ  

ปณิธาน_วิสัยทัศน์_พันธกิจ