Page 1

มทร.อีสาน จัดพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผศ.ดร.วิ โ รจน์ ลิ้ ม ไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี ท�ำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงินพุ่มทอง) ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2555 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานได้จัดพิธีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารคณะ บริหารธุรกิจ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน

กองพัฒนานักศึกษาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ จัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.รวีประภา สิทธิลภ ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนา นักศึกษา น�ำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พาน พุม่ เงิน – พุม่ ทอง) หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา จัดโดยเทศบาล นครนครราชสีมา


สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ครั้งที่ 13/2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จดั การประชุมสภา มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมค�้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

• อนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของวิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสกลนคร เพื่อเป็นทุนพัฒนาบุคลากร • ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน • ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ • ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ • ให้ความเห็นชอบโครงการประกอบตามสาระความรู้และสมรรถนะที่ไม่ครอบคลุม จ�ำนวน 6 โครงการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) • ให้ความเห็นชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น • ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) • ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ นิเทศศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร • ให้ความเห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 • ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน • อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 • อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 • อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555


โครงการนิ ท รรศการเฉลิ ม พระชนมพรรษา ศาสนา และศิ ล ปวั ฒ นธรรม สาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษา ศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.บุญตา ช่วยมาก รองคณบดีฝา่ ยบริหารงานทัว่ ไป คณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคณุ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้นักศึกษาและประชาชน ทั่วไปได้ทราบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมอบนโยบายด้านวิจัย

ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมมอบนโยบาย ด้านวิจัย บริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้มอบนโยบาย ด้านวิจัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง แคแดง ส�ำนักงานอธิการบดี การประชุมมอบ นโยบายครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งและ ท�ำความเข้าใจแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ด้านวิจยั ของ มทร.อีสาน ด�ำเนินงานได้สนอง ตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงวิจยั ในต่างประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผศ.จั น ทร์ เ ฉิ ด ฉาย สั ง เกตกิ จ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา น�ำ คณะนักวิจัยที่เดินทางไปฝึกอบรมเชิงวิจัย ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 6 คน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ราตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ เพื่อรายงานผลการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ ห้องแคแดง ส�ำนักงานอธิการบดี


อธิการบดีเยี่ยมหน่วยงานในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ปี 2556

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษา ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน พร้อมนางสาววราภรณ์ สวาสดิร์ ตั น์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี เยี่ยมหน่วย งานต่างๆ ภายในศูนย์กลางมหาวิทยาลัย และ มอบของขวัญแก่ผนู้ ำ� หน่วยงานเนือ่ งในโอกาส เทศกาลปีใหม่ ปี 2556

สวัสดีปีใหม่ ณ ส�ำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ผศ.ดร.วิ โ รจน์ ลิ้ ม ไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน พร้ อ มด้ ว ย นางสาววราภรณ์ สวาสดิ์รัตน์ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานอธิการบดี นางสาวยุพนิ สุทธิกจิ พงค์ ผู้อ�ำนวยการกองคลัง นางสุมัธยา กิจงาม ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อม คณะ มอบกระเช้าสวัสดีปี ใหม่ แก่คณะ ท�ำงาน ส�ำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ ส�ำนักงบ ประมาณ กรุงเทพมหานคร

กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่อธิการบดี ผศ.ดร.เฉลิ ม พล เยื้ อ งกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และ วิเทศสัมพันธ์ พร้อมนางสุมัธยา กิจงาม รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองนโยบาย และแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและ แผน เข้าอวยพรปีใหม่แด่ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ส�ำนักงานอธิการบดี


การศึกษาดูงานการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ ศึกษาดูงานการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 2 -5 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยฮานอยและ มหาวิทยาลัยโฮจิมินต์ สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ พัฒนาการอุดมศึกษาในการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้

กิจกรรมบรรยาย เส้นทางสู่ความส�ำเร็จในชีวิตจริงแบบฮาๆ

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ บริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการบรรยาย เส้นทางสู่ ความส�ำเร็จในชีวติ จริงแบบฮาๆ กับคุณเพ็ชรทาย วงษ์ค�ำเหลา (หม�ำ่ จ๊กมก) โดยได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์สุรทิน เปรื่องเวทย์ รอง คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน อาคารส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( e-GP )

นางสาวศิ ริ ลั ก ษณ์ จั น ทร์ ส ว่ า ง รั ก ษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองกลาง มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดการซักซ้อมความ เข้าใจเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( e-GP ) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB A ชั้น 3 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นางสาว นภัทร สัพพานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แผนกงานพัสดุ มทร.อีสาน เป็นวิทยากรร่วมซักซ้อมความเข้าใจระบบ e-GP เชิงปฏิบัติการใน ครั้งนี้ ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านพัสดุของแต่ละ หน่วยงานภายในศูนย์กลางมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการซักซ้อมจ�ำนวน 28 คน การอบรมครัง้ นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านพัสดุของ มทร.อีสาน มีความเข้าใจเกีย่ วกับวิธกี ารใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


การประชุมสัมมนาการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน จั ด การ ประชุมสัมมนาการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้า หมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 และสรุปผลการทบทวน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557 – 2560 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 ส�ำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการ แทนอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานการ ประชุม โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วย งานเข้าร่วม

โครงการอบรมสัมมนาการเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยต่างๆ ส�ำหรับส่วนราชการ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิด โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ส�ำหรับส่วนราชการ เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติ จาก คุณกิตติมา อังกินันทน์ นิติกร ระดับช�ำนาญการ กลุ่ม งานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�ำนัก กฎหมาย กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึง่ มีพนักงาน เจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยผูร้ บั ผิดชอบด้านการเบิกจ่ายแต่ละหน่วย งาน จากวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขอนแก่น สกลนคร สุรนิ ทร์ และ ศูนย์กลางนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

เจรจาการจัดท�ำข้อตกลงทางวิชาการระหว่างโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และ มทร.อีสาน นายชนุตร์ พัฒนโพธิวชั ร์ รองผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน และนายเสน่ห์ ซื่อตรง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชสีมา วิทยาลัย เข้าพบ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อ ปรึกษาและหารือเรื่องการจัดท�ำข้อตกลงทางวิชาการะหว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ส�ำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์และความประพฤติดี หรือนักเรียนที่มี ความสามารถด้านต่างๆ โดยการจัดท�ำข้อตกลงทางวิชาการ นี้ยังอยู่ระหว่างการร่างข้อตกลงเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ นักเรียนและนักศึกษาสูงสุด


ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ราชมงคล อีสานเกมส์ ครั้งที่ 30 “สามัคคีกลมเกลียว หนึง่ เดียวรวมใจ ราชมงคลอีสานเกมส์” ระหว่าง วันที่ 3 -7 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จ�ำนวน 12 ชนิด กีฬา ในครั้งนี้วิทยาเขตขอนแก่นสามารถคว้า ต�ำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปได้ รวม 75 เหรียญ อันดับที่ 2 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย อันดับ ที่ 3 วิทยาเขตสกลนคร อันดับที่ 4 วิทยาเขต สุรินทร์ และอันดับที่ 5 วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งบรรยากาศทั้งพิธีเปิด – พิธีปิด เป็นไป ด้วยความสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ ผู้ร่วมงาน นักกีฬาและสต๊าฟโค้ช บรรยากาศ ตลอดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส�ำหรับผู้ชนะเหรียญทองประเภทต่างๆ จะได้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย


โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษา ประจ�ำปี 2555

ผ ศ . ด ร . ร วี ป ร ะ ภ า สิ ท ธิ ล ภ ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา น�ำบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการพัฒนา นักศึกษา 4 วิทยาเขต และผู้น�ำนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด พิษณุโลก ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค�ำแหง จังหวัดสุโขทัย

บทบรรณาธิ ก าร ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จดั พิธถี วายเครือ่ งราชสักการะ พานพุม่ เงิน พานพุม่ ทอง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2555 โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีทำ� บุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งในศุภวาระอันเป็นมิ่งมงคล 5 ธันวามหาราช เวียนมาบรรจบ ข้าพระพุทธเจ้า ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อม เกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่ง พระสยาม เทวาธิราชและ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละออง ธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจาก โรคาพยาธิภัยและอุปัทวันตรายใดๆ ทรงพระเกษมส�ำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง บรรณาธิการ

บรรณาธิการ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ออกแบบ พิสูจน์อักษร

: ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี : นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง : นางจิราภรณ์ สายเชื้อ นางสาววราภรณ์ นามบุตร นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน นายพหลยุทธ บุตรจู : นายพหลยุทธ บุตรจู : นางจิราภรณ์ สายเชื้อ นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน

จัดท�ำโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง มทร.อีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 www.rmuti.ac.th

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน ธันวาคม 2555  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you