Page 1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ (12 สิงหา มหาราชินี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดพิธถี วายพระพร ชัยมงคล เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ซึง่ มีกจิ กรรมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล พิธถี วายพานพุม่ เงิน พุม่ ทอง กล่าว ค�ำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วม ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วม ลงนามถวายพระพร

กิจกรรม “ร้อยดวงใจผ่านเส้นลายไหม แม่แห่งแผ่นดิน” สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ร้อยดวงใจ ผ่านเส้นลายไหม แม่แห่งแผ่นดิน”ระหว่างวันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2555 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สนั่น การค้า คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์เข้าชมโครงการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายในงานประกอบด้วยการแสดง นิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์ความรู้การผลิต รังไหมและเส้นไหมคุณภาพ และการสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้า ไหมโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้มีอาจารย์ และ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�ำนวนมาก


สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ครั้งที่ 7/2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัดการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมแคแสด ส�ำนักงานอธิการบดี สรุปผลการประชุมดังนี้ • อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555 • อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี/ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขต ประจ�ำปีการศึกษา 2554 • อนุมัติการขอก�ำหนดต�ำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) • อนุมัติถอนรายชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (เปลี่ยนค่าระดับคะแนน I) • อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจ�ำภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ย้อนหลัง • ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น • ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น • อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ�ำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม • เห็นชอบผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน แทนต�ำแหน่งที่ว่าง

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ครั้งที่ 8/2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัดการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมแคแสด ส�ำนักงานอธิการบดี สรุปผลการประชุมดังนี้ • แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ • แต่งตั้งรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขต • แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


นักศึกษา มทร.อีสาน

ได้รบั ทุนการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2555

จากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับ คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2555 จากมูลนิธิ กลุ่มอีซูซุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคาร ส�ำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จ�ำกัด จ�ำนวน 3 ทุน ใน ระดับปริญญาตรี 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ได้แก่ นายนวพงษ์ ทับมัน่ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชัน้ ปีที่ 4 และนายราชพล ไชยพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ชัน้ ปีที่ 3 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่ นางสาว ธัญลักษณ์ เทียมถนอม โปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2

โครงการสัมมนา Edutech Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Toward to Private Cloud Campus” ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการสัมมนา Edutech Forum ครัง้ ที่ 1 หัวข้อ “Toward to Private Cloud Campus” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธาน โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยให้ผบู้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรการศึกษา และก่อให้เกิดความร่วมมือหรือการแลกเปลีย่ นความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมการสัมมนาทัง้ สิน้ จ�ำนวน 60 คน

งาน “ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจ�ำปี 2555 ”

ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดนิทรรศการ แนะน�ำหลักสูตรและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจ�ำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ซึง่ มีนกั เรียน นักศึกษา จากหลายสถาบัน ทั่วภาคอีสานเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก


ก้ า วต่ อ ไป Next Step

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แถลงนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย (ก้าวต่อไป Next Step) ภายใต้คำ� ขวัญ “ร่วมใจ ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน” เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้แถลงนโยบายให้กับคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้ทราบ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจ�ำนวนมาก

โครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา 2554

ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จัดโครงการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ มหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2555 ณ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทน อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะผูป้ ระเมินจาก ภายนอก ได้แก่ ผศ.ดร.เสทือ้ น เทพรงทอง จาก มรภ.อุบลราชธานี ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม มรภ.บุรีรัมย์ รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก และ ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน จาก ม.ขอนแก่น และ ดร.วรรทณา สินศิริ จาก ม.มหาสารคาม

การประชุมมอบนโยบายอธิการบดี แก่ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุม เพือ่ มอบนโยบายอธิการบดีแก่บคุ ลากรสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบนโยบายหลักใน 5 เรือ่ ง ได้แก่ 1.การย้าย ส�ำนักงานอธิการบดีไปอยูท่ อี่ าคาร 19 เพือ่ ให้งา่ ยต่อการติดต่อประสานงาน 2.การเพิม่ โครงสร้าง ส�ำนักงาน อธิการบดี 3.นโยบาย Document Center 4.นโยบายด้าน การบริหารจัดการองค์กร 5.นโยบายประหยัดพลังงานเพื่อเป็น Green University นอกจากนีย้ งั เปิดโอกาสให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ซักถามข้อสงสัยและเสนอแนะข้อคิดเห็นอีกด้วย


โครงการเทคนิคการจัดเวทีประชาคม

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (โครงการเทคนิค การจัดเวทีประชาคม) ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้นักวิจัยได้ทราบกระบวนการและเทคนิค การจัดเวทีประชาคม เป็นการเสริมสร้าง ความรูเ้ กีย่ วกับการวิจยั ชุมชนให้แก่นกั วิจยั และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ประเมิน ผลงานวิจัยระหว่างนักวิจัยและผู้ประสาน งานวิจยั จ�ำนวน 21 คน โดย ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ ดังกล่าว

จั ด การประชุ ม สั ม มนาการทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กองนโยบายและแผน จั ด การประชุ ม สัมมนาการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 ตาม นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมการประชุม อย่างพร้อมเพรียง

โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร

เรื่อง “การวางระบบควบคุมภายในตาม ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่ า ด้ ว ยการก� ำ หนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544”

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการความคุมภายใน พ.ศ. 2544” ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2555 โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิด ซึง่ มีวทิ ยากรในการบรรยายทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ได้แก่ นางสาวศิรลิ กั ษณ์ จันทร์สว่าง นักตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองกลาง ดร.เมธา สุธีรโรจน์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาววัชรี สมคะเนย์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นายสุเทพ ยนต์พมิ าย รองผูอ้ �ำนวยการฝ่าย วิทยบริการ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศศิธร ชนไธสง และนางสาว ศิลาพรรณ ทาดาวงษา นักตรวจสอบภายใน มทร.อีสาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และคณาจารย์จาก 4 วิทยาเขตและศูนย์กลางนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 175 คน


พิธีถวายผ้าป่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ�ำปี 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีถวายผ้าป่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ�ำปี 2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ วัดโตนด ต�ำบลหนองระเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา โดยผู้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งมียอดผ้าป่าจ�ำนวน 66,664 บาท

โครงการ “ เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ”

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัด โครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์รกั ชาติและเทิดทูนพระมหากษัตริย”์ เมือ่ วัน ที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดย ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก พันเอกอนุสรณ์ นุตสถิต , นายหมวดเอกธารณา คชเสนี , ว่าที่ร้อยตรี น�้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ เป็นวิทยากรประจ�ำส�ำนักงานศูนย์ประสาน งานโครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริ ซึ่งมีนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วม โครงการกว่า 300 คน

กิจกรรม Challenge Day เทิดพระเกียรติเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จัดกิจกรรม Challenge Day เทิดพระเกียรติเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ตามโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร อเนกประสงค์ 35ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและมอบของที่ ระลึกให้กบั วิทยากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทีม่ าร่วมงาน ภายในงานมี การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดมี หาราชา การเต้น แอโรบิคเพือ่ สุขภาพ การแข่งขันกีฬาไทยและกีฬาพืน้ บ้านเพือ่ สุขภาพ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


ปฐมนิ เ ทศผู ้ รั บ ทุ น ยุ ท ธศาสตร์

และรั บ โอวาทจากอธิ ก ารบดี มทร.อี ส าน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (สายสนับสนุน) สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (สายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม (01201) อาคารคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ สามารถน�ำผลการศึกษา กลับมาพัฒนาหรือแก้ไขปัญหางานที่ท�ำอยู่ได้และเพิ่มจ�ำนวนนักวิจัย หน้าใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก รอง ศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบบริ ห ารงานวิ จั ย (NRPM) เพือ่ เสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจยั (NRPM) เพือ่ เสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี พ.ศ. 2557” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผู้เสนอขอรับทุนงบประมาณรายจ่าย ผู้ประสานงานระดับคณะ ระดับ กอง เข้าใจวิธีการและสามารถน�ำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบ NRPM Online และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการงานวิจยั ประเมินผลงานวิจยั ระหว่างนักวิจยั และผู้ ประสานงานวิจัย จ�ำนวน 20 คน โดยมีนางสาววงศ์เดือน วรรณวัติ และ คณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ราตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะ ท�ำงาน น�ำผู้ได้รับทุนการอบรมเชิงวิจัยในต่างประเทศ ตามโครงการ งบยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 จ�ำนวน 7 คน เข้าพบผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อรายงานความคืบหน้าของ การด�ำเนินโครงการ และรับโอวาท โดยมีอาจารย์เข้ารับทุนฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้ ทุนฝึกอบรม ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน ได้แก่ ดร.ชลันธร วิชาศิลป์ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขต สกลนคร และทุนอบรม ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 1 เดือน มี 5 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.คคนางค์ รัตนานิคม สังกัดคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 2.นางสาวพจนีย์ แก้วค�ำแสน 3.นางสาวรัตนา อินทเกตุ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร 4.ดร.สุขใจ รัตนยุวกร 5.นางสาววิภาวดี พันธ์หนองหว้า บุคลากรสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์


มทร.อีสานรับมอบหนังสือ

จากช่ า งภาพมื อ หนึ่ง ของประเทศไทย

ผศ.พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นางสาวศิรลิ กั ษณ์ จันทร์สว่าง นักตรวจสอบภายใน ช�ำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองกลาง และนางจิราภรณ์ สายเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกงานจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และรับงานนอก เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ ชื่อ “นักสู้ ผู้ยิ่งใหญ่” จากนายอนันต์ชัย จันทรัตน์ (คุณอ๋อ แอ็คชั่น) ช่างภาพมือหนึ่งของ ประเทศไทย แก่มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์ โดยหนังสือเรื่อง นี้มีทั้งความรู้ แง่คิดและความบันเทิง โดยจะน�ำไปมอบแก่ 4 คณะ และส�ำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

การประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การเขียนโครงการที่ได้รับงบประมาณ

กองนโยบายและแผน จั ด การประชุ ม สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการที่ ได้รับ งบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ซึง่ มีบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องใน การจัดท�ำแผนโครงการของหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 50 คน จากทั้ง 4 วิทยาเขตและศูนย์กลางมหาวิทยาลัย

บทบรรณาธิ ก าร ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2555 ข้าพระพุทธเจ้าชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์ แข็งแรงยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในเดือนสิงหาคมนี้ นับเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา (12 สิงหาคม มหาราชินี) เราชาว มทร.อีสาน ต่างรู้สึกปลาบปลื้มในพระปรีชาญาณและซาบซึ้งในน�ำ้ พระทัยของพระองค์ที่ทรงเหน็ดเหนือ่ ยใน พระราชกรณียกิจ เพือ่ ประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงด�ำริโครงการต่างๆมากมาย อาทิ โครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากร ป่าไม้ เพือ่ ทีป่ ระชาชนจะมีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยัง่ ยืน โครงการศิลปาชีพ ทีท่ รงสนับสนุนให้อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ของไทย ทัง้ งานจักสาน งานฝีมอื ช่างสิบหมู่ และผ้าไทยให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สายตาประชาคมโลก ท�ำให้ประชาชน ชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอน้อมน�ำพระราชด�ำรัสของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มายึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สืบไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังมีเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องคือ การต้อนรับคณะ ผู้บริหารใหม่ของ มทร.อีสาน ภายใต้การน�ำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผูท้ จี่ ะน�ำพา มทร.อีสาน ก้าวต่อไป อย่างไม่หยุดยัง้ (Next Step) โดยจัดให้มีการแถลงนโยบายและทิศทางการบริหารงานเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.อีสาน ทราบเมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุง่ เน้นการบริหาร ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.เน้นการเรียนการสอนมองถึงผลผลิตของนักศึกษา เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องสามารถท�ำงานได้จริงเป็นบัณฑิตนักปฏิบตั ิ 2.มีการบริหารงานทีส่ ามารถ ตอบสนองความต้องการของ สังคมได้ 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยทาง เทคโนโลยี ซึ่งชุมชนจะต้อง เข้ามามีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 4.การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมโดย ใช้กรอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผนวกกับศิลปวัฒนธรรมขององค์กร ระดับจังหวัดหรือประเทศ การเปิด รับการเข้าสู่กลุ่มประประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยน�ำสื่อสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต จาก การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาเป็นตัวประสานให้เกิดผล และประเด็นสุดท้ายคือ การบริหารจัดการองค์กรจะต้อง ใช้กฎหมายที่รัฐบาลบังคับใช้ 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติและพ.ร.บ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึง่ ทัง้ 5 ข้อนี้ จะอยูบ่ นพืน้ ฐานของระบบ ISO เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยเกิดการขับเคลือ่ นไปอย่างไม่หยุดยัง้ ท้ายนี้ มหาวิทยาลัยจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งได้ ขึ้นอยู่กับเราชาว มทร.อีสาน ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่จะรวมเป็นน�ำ้ หนึ่งใจเดียวกันผลักดันมหาวิทยาลัย ไปสู่เป้าหมาย ดังค�ำกล่าวที่ว่า “Many hands make light work”

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง บรรณาธิการ

บรรณาธิการ ที่ปรึกษา

: ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

บรรณาธิการ

: นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง

กองบรรณาธิการ :

นางจิราภรณ์ สายเชื้อ นางสาววราภรณ์ นามบุตร นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน นายพหลยุทธ บุตรจู

ออกแบบ

: นายพหลยุทธ บุตรจู

พิสูจน์อักษร

: นางจิราภรณ์ สายเชื้อ นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน

จัดท�ำโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง มทร.อีสาน

พิมพ์ที่ : ศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 3020 , www.sci.rmuti.ac.th/dpmc

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน สิงหาคม 2555  

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน สิงหาคม 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you