Page 1

RIIHIMÄEN KAUPUNKI

Sako Oy:n asemakaavamuutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.6.2013

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö Raija Niemi, kaavoituspäällikkö raija.niemi@riihimaki.fi p. (019) 758 4825


2 (14)

Sako Oy:n asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS................................ 3

2

SUUNNITTELUALUE ................................................................................................... 3

3

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ................................................................................... 5

4

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .............................................................................. 6 4.1

Aloite ja sopimus ............................................................................................... 6

4.2

Maakuntakaava ................................................................................................. 7

4.3

Yleiskaava ......................................................................................................... 8

4.4

Asemakaava...................................................................................................... 9

4.5

Rakennusjärjestys ........................................................................................... 10

4.6

Tonttijako ja -rekisteri sekä maanomistusolot ................................................. 10

4.7

Lähtötiedot ja selvitykset ................................................................................. 10

5

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ....................................................................................... 11

6

ASEMAKAAVOITUKSEN AIKATAULU ...................................................................... 12

7

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN ........................ 12

8

7.1

Tiedottaminen sekä mielipiteiden, huomautusten ja muistutusten vastaanotto12

7.2

Osalliset........................................................................................................... 12

7.3

Asemakaavan vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen ............................. 13

YHTEYSTIEDOT ........................................................................................................ 14 8.1

Kaavoitusviranomainen ................................................................................... 14

8.2

Konsultti ja kaavan laatija................................................................................ 14

Etusivun kuva: Sako Oy:n tukkitehdas. Kuva Sanna Karppinen, A-Insinöörit Suunnittelu 2013.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779

TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778

E-mail: etunimi.sukunimi@ains.fi Internet: www.ains.fi

Y-tunnus 0211382-6 Kotipaikka Tampere


3 (14)

1

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti: ”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Tarkoituksena on kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.”

2

SUUNNITTELUALUE Asemakaavamuutoksen suunnittelualue on Sako Oy:n tehdasalueen eteläosassa, ns. tukkitehtaan ympäristössä. Sako Oy:n tehdasalue sijaitsee Riihimäen 11. kaupunginosassa (Hirsimäki), n. 1 km päässä kaupungin keskustasta, Sakonkadun ja Lasitehtaantien risteyksen eteläpuolisella alueella.

Kuva 1. Riihimäen kaupungin opaskartasta. Kaava-alueen sijainti on osoitettu mustalla viivalla.

Tukkitehtaan ympäristö on nykyisin osa teollisuusaluetta, mutta voimassa olevassa, toteutumattomassa asemakaavassa se on asuntorakentamisen aluetta. Kaavamuutosalue käsittää voimassa olevan asemakaavan korttelit 1118, 1119, 1120, osan korttelista 1124 sekä katu- ja virkistysalueita. Asemakaava-alue on pinta-alaltaan noin 4,3 ha. Tukkitehtaalle liikennöidään nykyisin Sako Oy:n teollisuusalueen kautta, Kivimiehenkadulta ei nykyisin ole ajoyhteyttä. Asemakaavan muutosalueella sijaitsee yksi rakennus, ns. tukkitehdas. Rakennus on vuodelta 2 1980. Se on yksikerroksinen teollisuushalli ja kerrosalaltaan noin 1724 kem . Rakennus toimii nykyään väliaikaisena Sako Oy:n varastotilana eikä ole aktiivisessa käytössä. Kaavamuutosalueeseen kuuluvat asemakaavan mukaiset korttelialueet ovat Sako Oy:n omistuksessa ja

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


4 (14)

katu- ja puistoalueet Riihimäen kaupungin omistuksessa. Pitkään teollisuuskäytössä olleella alueella tiedetään olevan pilaantuneita maita. Sakon alue on ollut tehdaskäytössä aina 1900-luvun alusta alkaen. Sako Oy:n tehdasrakennukset ovat osa laajempaa Lasitehtaantien varren vanhaa tehdaskeskittymää, missä Lasitehtaan ympäristö on valtakunnallisesti ja Sakon ympäristö maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Sakon vanhat teollisuusrakennukset ovat kaupunkikuvassa näyttäviä. Asemakaavan muutosalue ja tukkitehtaan rakennus ovat tästä kokonaisuudesta hieman irrallaan. Tukkitehtaan rakennuksella ei ole rakennushistoriallisia eikä arkkitehtonisia arvoja. Asemakaava-aueen itälaidalla olevat luonnonkivirakenteet liittynevät 1900-luvuna alun teollisuushistoriaan. Muulla miljööllä ei ole erityisiä kulttuurihistoriallisia tai muita ympäristöarvoja.

Kuva 2. Ote ilmakuvasta, jossa kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu valkoisella viivalla. Lähde: Riihimäen kaupunki, 2012.

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


5 (14)

3

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa ns. tukkitehtaan rakennuksen alueen erottaminen Sako Oy:n alueesta omaksi, ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden tontiksi ja mahdollistaa siten sen vuokraaminen tai myyminen Sako Oy:stä erilliselle toimijalle. Voimassa olevan asemakaavan mukainen rivitalorakentaminen ja kadut eivät ole toteutuneet, vaan alue on säilynyt teollisuuden käytössä. Syynä tähän ovat mm. alueella olevat teollisesta toiminnasta peräisin olevat pilaantuneet maat. Tukkitehtaan alueelle on nykyään kulku ainoastaan pohjoisesta Sako Oy:n alueen läpi, eikä alueen vuokraaminen tai myynti ulkopuoliselle ole siten nykytilanteessa mahdollista. Tavoitteena on oma tonttiliittymä Kivimiehenkadulta. 2 Tavoitteena on mahdollistaa tukkitehtaan rakennuksen (n. 1750 kem ) säilyttäminen tuotanto2 tilana ja osoittaa tuotantotiloille hieman laajennusvaraa (noin 500 kem ). Verrattuna vallitsevaan nykytilanteeseen asemakaavan tavoitteena on • alueen nykyisen käyttötarkoituksen säilyminen teollisuusalueena • suojavyöhykkeiden säilymisen turvaaminen naapurustossa olevan asutuksen suuntaan • tukkitehtaan rakennuksen säilyminen ja aktiivisen käytön mahdollistaminen yritystoimintaa palvelevana tilana • tukkitehtaan tontin erottaminen omaksi kiinteistökseen ja mahdollisuus pieneen laajennukseen • oman tonttiliittymän järjestäminen tukkitehtaalle • mahdollisuus vanhan kulkuyhteyden säilyttämiseen pohjoiseen myös Sako:n suuntaan. Verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan nähden tavoitteena on • käyttötarkoituksen muutos asumisesta ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan teollisuuteen • tarpeettomien uusien katualueiden poisto asemakaavasta • rakennusoikeuden huomattava vähentäminen • tiedossa olevan maaperän pilaantuneisuuden kannalta järkevä, ympäristöterveyden kannalta ihmiselle vaaraa aiheuttamaton ja toteutuskustannuksiltaan realistinen maankäyttö.

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


6 (14)

4 4.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Aloite ja sopimus Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty Sako Oy:n aloitteesta, 19.2.2013 päivätyn asemakaavamuutoshakemuksen johdosta ja Riihimäen kaupunginhallituksen päätöksellä 15.4.2013 (209 §). Ennen asemakaavan hyväksymistä Riihimäen kaupunki ja Sako Oy tekevät maankäyttösopimuksen, jossa sovitaan mm. maanomistuksen uudelleen järjestelyistä. Riihimäen kaupunginhallitus päätti 15.4.2013 (209 §) asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja tavoitteista seuraavaa: 1. Kaupunginhallituksen 7.4.2008 § 161 tekemä asemakaavan muutospäätös kumotaan. 2. Asemakaavan muutos toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: • Liitekarttaan alustavasti rajatun alueen asemakaavaa muutetaan seuraavien lähtökohtien pohjalta: • Tulevan korttelin/tontin käyttötarkoitukseksi osoitetaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. • Alueen rakennusoikeus 5289 kem2 pudotetaan enintään 2250 kem2:iin. • Asutusta vasten osoitetaan riittävät suojavyöhykkeet. • Kaavan muut yksityiskohdat tarkentuvat työn kuluessa. • Anojan tulee esittää kaavoitukseen ryhdyttäessä kaavoitusyksikön hyväksyttäväksi kaavan laatija (vastuullinen henkilö), jolla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 §:n mukainen pätevyys ja riittävä kokemus juridisen asemakaavan laatimisesta. • Asemakaavan muutokseen liittyvien selvitysten ja tutkimusten laatija tulee hyväksyttää kaavoitusyksikössä. • Asemakaavan muutos ja siihen liittyvät selvitykset ja tutkimukset laaditaan kaavoitusyksikön ohjauksessa ja valvonnassa. • Asemakaavan muutos ja siihen liittyvät selvitykset ja tutkimukset laaditaan Sako Oy:n kustannuksella. • Työstä kaupungille aiheutuvista kustannuksista (työn ohjaus ja valvonta, kuulutukset, painatukset jne.) vastaa Sako Oy. • Kaavamuutostyö aloitetaan heti.

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


7 (14)

4.2

Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa valtioneuvoston 28.9.2006 vahvistama, ja 28.12.2007 (KHO) lainvoiman saanut Kanta-Hämeen maakuntakaava sekä maakuntavaltuuston 11.6.2012 hyväksymä Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava. Näiden maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään (TPs). Kulttuurihistorialliset arvot perustuvat Kanta-Hämeen maakuntakaavaa varten tehtyyn Rakennettu Häme –selvitykseen ja painottuvat käytännössä Sakon tehdasalueen pohjoisosaan. Aluevarausta TPs ympäröi asuntovaltaisten taajamatoimintojen aluemerkintä (A) sekä Sakonkadun itäpuolella keskustatoimintojen alue (C), jonne on merkitty sijoitettavaksi osaamiskeskus (kohdemerkintä ok, kaavayhdistelmän kartassa ilmeisesti virheellisesti os).

Kuva 3. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan yhdistelmästä. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu valkoisella ympyrällä. Lähde: Hämeen liitto.

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


8 (14)

4.3

Yleiskaava Riihimäki 2010 -yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.6.1997. Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Yleiskaavassa alue on pääosin merkitty ympäristöhäiriöttömän teollisuuden alueeksi (TY). Suunnittelualueen eteläosa on merkitty asumisen alueeksi (A) ja alueen keskiosan metsäinen alue ja eteläosa on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL).

Kuva 4. Ote Riihimäen oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu paksulla mustalla viivalla.

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


9 (14)

4.4

Asemakaava Alueella on voimassa vuonna 1997 vahvistettu asemakaava, joka on suunnittelualuetta laajempi. Asemakaavassa asemakaavamuutosalueen korttelit 1118, 1119, 1120 ja osa korttelista 1124 on merkitty rivitalojen sekä muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Korttelialueiden tehokkuudet ovat keskimäärin e=0.31 ja asemakaavamuutosalueen yh2 teenlaskettu rakennusoikeus 5289 kem . Kaavamuutosalueen korttelialueiden pohjois- ja eteläpuoliset alueet on merkitty puistoksi (VP) ja lähivirkistysalueiksi (VL-1). Koko kaava-alueen vanhin säilynyt rakennus on vuonna 1913 rakennettu tehdaspalvelurakennus, joka on merkitty säilytettäväksi vuonna 1997 laaditussa asemakaavanmuutoksessa kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi. Samoin on merkitty säilytettäväksi vuodelta 1922 peräisin oleva edustusrakennus ja rakennushistoriallisesti arvokkaimpana hallintorakennus, joka on vuodelta 1941. Nämä rakennukset eivät sijaitse asemakaavan muutosalueella.

Kuva 5. Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaava-alueen sijainti on osoitettu mustalla viivalla.

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


10 (14)

4.5

Rakennusjärjestys Riihimäen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012.

4.6

Tonttijako ja -rekisteri sekä maanomistusolot Alue kuuluu Riihimäen kaupungin ja valtion kiinteistörekistereihin.

Kuva 6. Maanomistusolot. Keltaisella Riihimäen kaupungin omistamat maat ja valkoisella yksityisessä omistuksessa olevat maa-alueet. Lähde Riihimäen kaupunki 2013.

4.7

Lähtötiedot ja selvitykset Asemakaavan suunnittelun yhteydessä alueelle tehdään maankäytön kannalta tarpeelliset selvitykset. Maankäyttöä tarkastellaan myös yleiskaavallisella tasolla. Asemakaava-alueelta stehdyt selvitykset ja suunnitelmat: • Sako Oy:n kaava-alueen maaperän saastetutkimus, Hirsimäen korttelialue. Suomalainen insinööritoimisto Oy 1996. Asemakaava-alueelta laaditaan seuraavat selvitykset: • selvitys pilaantuneista maa-aineksista • liikenneselvitys Sako Oy:n asemakaavamuutos

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


11 (14)

• • • • • •

ympäristömeluselvitys vesihuoltosuunnitelma hulevesiselvitys kaupunkikuvallinen selvitys tontinkäyttösuunnitelma muut viranomaisten edellyttämät selvitykset.

Koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (maankäyttöja rakennuslain 39 § ja 54 §.

5

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä -asetuksen (MRA) edellyttämällä tavalla. MRL 9 §:n mukaan: "Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia." Asemakaavaa laadittaessa arvioidaan seuraavat vaikutukset: • yhdyskuntarakenteeseen • maisemaan ja kaupunkikuvaan • asumiseen • palveluihin • työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan • virkistykseen • liikenteeseen • meluun • tekniseen huoltoon • kuntatalouteen • terveyteen ja turvallisuuteen • luontoon ja luonnonympäristöön • luonnonsuojeluun • maaperään • pinta- ja pohjavesiin. Asemakaavan vaikutusten arviointi kestää koko asemakaavaprosessin ajan ja liittyy suunnittelutyöhön mm. seuraavalla tavalla: • suunnitelman vaikutuksia arvioidaan suhteessa kaavalle asetettuihin tavoitteisiin • asemakaavan vaikutuksia arvioidaan suhteessa käytössä oleviin lähtötietoihin, joiden riittävyys arvioidaan suunnittelun alkuvaiheessa • kaavan vaikutusalueen laajuutta arvioidaan toimialoittain ja tarvittaessa tarkastellaan suunnittelualuetta laajempaa kokonaisuutta (mm. liikenne ja yhdyskuntatekniset verkostot) Sako Oy:n asemakaavamuutos

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


12 (14)

6

keskeisiä vaikutuksia pyritään tunnistamaan ennakoivasti ja haitallisia vaikutuksia lieventämään suunnittelun keinoin.

ASEMAKAAVOITUKSEN AIKATAULU Asemakaavaprosessin alustava aikataulu on seuraava Päätös kaavan laatimisesta

kaupunginhallitus

15.4.2013

nähtävillä

6 / 2013

Hämeen ELY-keskus

6–8 / 2013

Lisäselvitykset

ks. OAS:n kappale 4.7

6–10 / 2013

Asemakaavaluonnos

nähtävillä / yleisötilaisuus

10–12 / 2013

Asemakaavaehdotus

kaupunginhallitus / nähtävillä

1–2 / 2014

Asemakaavan hyväksyminen

kaupunginvaltuusto

3 / 2014

Voimaantulo

valitusajan jälkeen

3 / 2014 jälkeen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mahdollinen viranomaisneuvottelu

7 7.1

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Tiedottaminen sekä mielipiteiden, huomautusten ja muistutusten vastaanotto Kaavoja valmistelevilla viranomaisilla on vuorovaikutus- ja tiedottamisvelvollisuus. Kaavoituksesta tiedotetaan siten, että niillä joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavojen nähtävillä pidosta, yleisötilaisuuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan kaupunginvaltuuston vuosittain päättämissä Riihimäellä ilmestyvissä sanomalehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla. Riihimäen kaupungin kaavoitusyksikön verkkosivuilla tiedotetaan ajankohtaisista kaavahankkeista virallisen tiedottamisen lisäksi. Sivuilla on esillä myös hankkeisiin liittyvää aineistoa.

7.2

Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


13 (14)

Osallisia Sako Oy:n asemakaavamuutoksessa ovat: • • • • • • • • • • • • • •

kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat Riihimäen kaupungin eri toimialat ja hallintokunnat Hämeen ELY-keskus (ympäristö, alueidenkäyttö) Hämeen liitto Museovirasto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kanta-Hämeen pelastuslaitos Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Fortum Sähkönsiirto Oy Riihimäen Kaukolämpö Oy Riihimäen–Hyvinkään kauppakamari Riihimäen yrittäjät

Osallisia ovat lisäksi kaikki muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

7.3

Asemakaavan vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen Asemakaavoituksen vireille tulo ja OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville MRL 63 § ja MRA 30 § säännösten mukaisesti. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Osalliset voivat esittää kaavoitusyksikölle mielipiteitä ja täyden-nysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELY -keskukselle neuvottelun käymistä osallistumisja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tarvittaessa ELY-keskus järjestää asiasta neuvottelun kaupungin kanssa, jolloin myös osallinen kutsutaan mukaan neuvotteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ajantasainen versio on nähtävänä kaupungin kotisivuilla. Asemakaavaluonnos Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § säännösten mukaisesti. Yleisötilaisuus järjestetään mahdollisuuksien mukaan kahden viikon kuluessa nähtävillä olon alkamisesta. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi kaava-alueen ja naapuruston maanomistajille tiedotetaan kirjeitse. Osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. Asemakaavaehdotus Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § säännösten mukaisesti 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi kaava-alueen ulkokuntalaisille maanomistajille ja -haltijoille lähetetään kirjallinen ilmoitus nähtäville asettamisesta. Ehdotuksesta voivat kunnan jäsenet ja osalliset esittää muistutuksen kirjallisesti.

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


14 (14)

Viranomaisyhteistyö Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa. Hyväksymiskäsittely Kaava hyväksytään Riihimäen kaupunginvaltuustossa. Kaupunginvaltuuston hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallintooikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

8 8.1

YHTEYSTIEDOT Kaavoitusviranomainen Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki Ilpo Lehtinen Kaavoitusinsinööri puh. (019) 758 4829 / 040 330 4827 ilpo.lehtinen@riihimaki.fi Kaavoituksen etenemistä voi seurata ja sen sisältöihin voi tutustua Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi.

8.2

Konsultti ja kaavan laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A 33210 TAMPERE www.a-insinoorit.fi Minna Seppänen, arkkitehti SAFA, YKS 401 Maankäyttöpäällikkö puh. 0207 911 890 minna.seppanen@ains.fi Hanna Aitoaho, arkkitehti Maankäytön suunnittelija puh. 0207 911 683 hanna.aitoaho@ains.fi

Sako Oy:n asemakaavamuutos A-Insinöörit Suunnittelu Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Oas sako akm 30 6 2013  
Oas sako akm 30 6 2013  

OAS Riihimäki

Advertisement