Page 86

АКТУАЛЬНО

С Е Р Ц Е ЗІ С Т А Л І І ДУХ ІЗ ГРАНІТУ

94 ðîêè òîìó â³äáóâñÿ á³é ï³ä Êðóòàìè. Çà öåé ÷àñ óêðà¿íö³ ÷óëè ÷èìàëî âåðñ³é òèõ ïîä³é. Õòîñü ââàæàâ öå ïîäâèãîì, õòîñü — íåâèïðàâäàíèì þíàöüêèì ìàêñèìàë³çìîì, õòîñü — íåäàëåêîãëÿäí³ñòþ òîä³øíüî¿ âëàäè, à õòîñü, íà ö³é òåì³ ðîáèâ ñîá³ ³ì’ÿ òà çàõèùàâ äèñåðòàö³¿, ³íêîëè íàâ³òü íå çâàæàþ÷è íà ³ñòîðè÷í³ ôàêòè òà ñïîãàäè î÷åâèäö³â. Ñïèñàíî ñòîñè ïàïåðó, çëàìàíî ñîòí³ ñïèñ³â â íàóêîâèõ òà ïîë³òè÷íèõ äèñêóñ³ÿõ, àëå íåçì³ííèì çàëèøàºòüñÿ ºäèíå: Êðóòè — öå ïàì’ÿòü ïðî çäàòí³ñòü óêðà¿íñüêîãî þíàöòâà ïîêëàñòè ñâî¿ ãîëîâè çà Áàòüê³âùèíó. Öå çäàòí³ñòü íàö³¿ áîðîòèñÿ çà äåðæàâíó íåçàëåæí³ñòü. Ïðî ïåðåá³ã áîþ íàïèñàâ ñâîãî ÷àñó ³ éîãî áåçïîñåðåäí³é ó÷àñíèê Àâåðê³é Ãîí÷àðåíêî — ñîòíèê, êîëèøí³é êîìàíäèð êóðåíÿ Ïåðøî¿ ³ìåí³ ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî Þíàöüêî¿ â³éñüêîâî¿ øêîëè. Ïðîïîíóºìî óâàç³ ÷èòà÷³â éîãî ñïîãàäè. Після проголошення Українською Центральною Радою IV Універсалу Україна стала самостійною держа! вою. Як така, вела мирові перегово! ри з Центральними державами в Бересті. Рівночасно вела мирові переговори з тими ж державами і

84

Росія більшовицька. Предсідник більшовицької делегації Троцький виступив із заступництвом Радян! ської України, запевняючи пред! ставників Центральних держав, ні! би Центральна Рада та її Уряд вже не існують. А в той час Уряд Украї!

ни робив надлюдські зусилля, щоб придушити анархію всередині краю та боронити його від зовніш! ніх ворогів. Найкоротшою дорогою до Києва з півночі йдуть залізничні шляхи: Гомель — Бахмач і Харків — Во! рожба — Бахмач. На оборону цього надзвичайно важливого вузла командуючий вій! ськами отаман Капкан і вислав Першу імені гетьмана Богдана Хмельницького Юнацьку військо! ву школу. В складі школи було 4 сотні (по 150 юнаків), 16 кулеметів та 20 старшин. Школа складалася з юнаків колишніх російських вій! ськових шкіл, з освітою не менше як 6 класів гімназії, а переважно із закінченою середньою освітою. Юнацька школа мала 2 курси. Молодший, як менше вишколений, продовжував науку на місці, а стар! ший 8 грудня 1917 р. в команді ген. штабу сотника (з російського вій! ська капітан) Носенка виїхав до Бахмача. Бахмач адміністраційно належав до Чернігівщини, де вій! ськово!адміністраційну справу

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

Advertisement