Page 82

ОДНА РОДИНА — ОДНА УКРАЇНА!

Ñîáîðí³ñòü óêðà¿íñüêèõ çåìåëü áóëà îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿, ÿêà ðîçïî÷àëàñü â 1917 ð.  3-ìó Óí³âåðñàë³ Óêðà¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè (ëèñòîïàä 1917 ð.), ÿêèì ç ïðîãîëîøåííÿì Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè áóëà â³äíîâëåíà óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü, âêàçóâàëîñü: «Äî òåðèòî𳿠Íàðîäíüî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ðåñïóáë³êè íàëåæàòü çåìë³, íàñåëåí³ â á³ëüøîñò³ óêðà¿íöÿìè». Директорія після приходу до влади (грудень 1918 р.) вже в першому своєму міжнародному документі — Зверненні «До народів всього світу та їх правительств» повідомляла про відновлення УНР та її влади на етнічних українських землях. Важ! ливою подією на шляху до собор! ності стало і проголошення Захід! ноукраїнської Народної Республі! ки (ЗУНР) та її наступне возз’єд! нання з УНР — вікопомний Акт Злуки (22 січня 1919 р.). Як говорилося в оприлюдненій 1 листопада 1918 р. відозві, органі! зованої (жовтень того ж року) на! ціональними патріотичними си! лами у Львові Української Націо! нальної Ради, «волею українського народу утворилася на українських

80

землях колишньої Австро!Угор! ської монархії Українська Держа! ва». А в прийнятому 13 листопада 1918 р. тимчасовому законі закріп! лювалась назва останньої — ЗУНР та її кордони, які обіймали терито! рію Галичини, північної Буковини та Закарпаття. Вже 1 грудня Дирек! торія та представники ЗУНР підпи! сали у Фастові «Предвступний до! говір» про те, що ЗУНР має «непо! хитний намір злитися в найкорот! шім часі в одну велику державу з Українською Народньою Республі! кою». Українська Національна Рада на своєму засіданні в Станіславі 3 січня 1919 р. затвердила цей акт й заходи «для сфіналізування дого! вору про злуку». 90 років тому — 22 січня 1919 р. під час багатотисяч!

ного зібрання на Софійській пло! щі Києва було урочисто проголо! шено Злуку УНР і ЗУНР. Державний секретар ЗУНР Л. Цегельський за! читав згадану вище ухвалу від 3 січ! ня, а член Директорії Ф. Швець — підписаний й іншими її членами (В. Винниченко, С. Петлюра, П. Андрієвський, А. Макаренко) Універсал, в якому говорилось: «Однині воєдино зливаються сто! літтями одірвані одна від одної частини єдиної України — Захід! ноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Ук! раїна) і Наддніпрянська Велика Ук! раїна». Тоді ж цей день було оголо! шено «Днем свята прилучення Га! личини до України». 23 січня най! вищий законодавчий орган УНР — Трудовий конгрес за участю деле! гації ЗУНР (65 осіб) затвердили цей Універсал. Головуючий С. Ві! тик (член президії Національної Ради ЗУНР) заявив при цьому: «Всі наші засідання будуть присвячені зміцненню об’єднаних частин Ук! раїни». Президента ЗУНР Є. Петру! шевича невдовзі було включено до складу Директорії. Всіляко підтримувались об’єд! навчі дії різних частин українства.

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

Advertisement