Page 64

АКТУАЛЬНО

ВЕЛИКЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАЛОГО Øåôñòâî ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é íàä ç’ºäíàííÿìè ³ ÷àñòèíàìè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ìຠäàâí³ òà óñòàëåí³ òðàäèö³¿. Éîãî ëîã³÷íèì ïðîäîâæåííÿì º â³äïîâ³äíèé Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹918/2010 â³ä 27 âåðåñíÿ 2010 ðîêó. Çã³äíî ç íèì, ̳í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè ùîð³÷íî äî 1 âåðåñíÿ ïîäຠïðîïîçèö³¿ Ïåðåë³êó ç’ºäíàíü, â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, çàêëàä³â, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, íàä ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ øåôñòâî, à 1 áåðåçíÿ äîïîâ³äຠïðî ñòàí ðîáîòè. ³äâ³äàâøè îäíó ç ÷àñòèí ³éñüêîâîÌîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó Ñåâàñòîïîë³, ìè ìàëè çìîãó áà÷èòè ÿê íà ïðàêòèö³ ðåàë³çóþòüñÿ çàçíà÷åí³ çàõîäè. Завершення 2011 року для екіпажу великого гідрографічного катера (ВГК) «Сквира» ознаменувалось де! кількома визначальними подіями. Хоча «великий» він швидше умов! но, адже команда — 14 осіб. Але по! чаток капітального ремонту для корабля, якому тридцять шість ро! ків, — подія.

62

Порівнювати «Сквиру» з бойови! ми кораблями недоречно, проте його місія — не менш важлива. Своєчасність, швидкість та якість виконання бойових завдань нап! ряму залежать від професіоналізму команди «Сквири» і двох малих гід! рографічних катерів, які станов! лять ланку плавзасобів Центру на!

вігації, гідрографії та гідрометео! рології Військово!Морських Сил Збройних Сил України. Сьогодні будь!яка військово! морська операція — від закриття районів для висадки десанту, уста! новки мінних полів до забезпечен! ня стрільб з моря, — неможлива без гідрографічного та гідролока! ційного забезпечення. Такий факт підкреслює унікальність «Сквири». Це єдиний в українському флоті гідрографічний корабель. Тому всі гідрологічні, гідрографічні та інші спеціальні роботи в морі, такі як: виконання промірів, вивчення де! сантнодоступних ділянок узбе! режжя, виставлення навігаційних орієнтирів тощо, виконують фа! хівці Центру з борту «Сквири». Технічний ресурс ВГК «Сквира» вичерпався ще у 2007 році. «Вже потім українсько!амери! канські тактичні навчання ВМС за участю представників інших країн «Сі Бриз!2007», — пригадує капітан катера Олександр Грабовенко, —

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

Advertisement