Page 60

ВИВЧАЄМО АНГЛІЙСЬКУ

ДУШУ НАРОДУ ВІДКРИВАЄ МОВА Íàâ÷àëüíî-íàóêîâèé öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó îáîðîíè Óêðà¿íè (ÍÓÎÓ) çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â ÿê äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, òàê ³ äëÿ ³íøèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü äåðæàâè. ³í âïåâíåíî ë³äèðóº ó ñåãìåíò³ â³äïîâ³äíèõ îñâ³òí³õ ïðîåêò³â (çàêëàä³â). «Ñê³ëüêè ìîâ òè çíàºø, ñò³ëüêè ðàç³â òè ëþäèíà», — ãîâîðèòü äàâíº ïðèñë³â’ÿ. ²ç ïðàâäèâ³ñòþ öèõ ñë³â âàæêî ñïåðå÷àòèñÿ. À òèì á³ëüøå, êîëè ñàì ïðèì³ðÿºø ðîëü ñëóõà÷à ³ ñòàâèø ïåðåä ñîáîþ àìá³òíó ìåòó — ï³çíàòè äóøó ³íøîãî íàðîäó ÷åðåç éîãî ìîâó. Çâè÷àéíî, ìîæíà äî öüîãî íàáëèæàòèñÿ ñàìîñò³éíî íà îäèíîêîìó ÷îâí³, íåñï³øíî âåñëóþ÷è… Îäíàê êóäè åôåêòèâí³øå ïðîñóâàòèñÿ äî íå¿ íà øâèäêîõ³äíîìó êîðàáë³, äå ïðàöþº çëàãîäæåíà êîìàíäà! Íà ìîþ äóìêó, ñàìå òàêèé îáðàç íàéá³ëüø âëó÷íî õàðàêòåðèçóº Íàâ÷àëüíî-íàóêîâèé öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó îáîðîíè Óêðà¿íè, ÿêèé íèí³ ó åêñïåðòíèõ êîëàõ ââàæàþòü çà íîâ³òí³é ñåãìåíò íå ëèøå ó ñèñòåì³ ÍÓÎÓ, àëå é â³éñüêîâî¿ îñâ³òè çàãàëîì. 58

Начальник Центру іноземних мов, кандидат педагогічних наук, до! цент полковник Юрій Семенов, го! ворячи про системність у роботі цього освітнього закладу, виявляє більшу схильність до здорового консерватизму, і його позиція зро! зуміла. — Потужний підрозділ, що відпо! відає за мовну підготовку, — це пряме віддзеркалення традицій! них університетських підходів — вітчизняних, європейських, світо! вих, — зазначає він. — Адже у будь! якому рейтинговому університеті, окрім фахової підготовки, студен! там обов’язково надавалась і нині надається на серйозному рівні мовна складова та складова з фі! зичної культури. Протягом остан! ніх років ця традиція була реалізо! вана і в НУОУ, й ми намагаємося жодним чином не законсервувати її, а навпаки — сприяти її динаміч! ному розвиткові. Повноцінно функціонуючи вже понад два роки, Навчально!науко! вий центр іноземних мов НУОУ взяв на себе відповідальність за напрям мовної підготовки в уні! верситеті на рівнях: оперативно! тактичному — в рамках спецкурсу з військової термінології; опера! тивно!стратегічному, де заняття плануються в рамках надання кон! сультацій та створення умов для самостійної підготовки слухачів. Відповідаючи вимогам Державної атестаційної комісії, організовано курс з іноземних мов для ад’юнк! тів. Загалом у Центрі навчають анг! лійської, німецької, французької та інших мов за потребою. Його слу! хачі — офіцери та державні служ! бовці Міністерства оборони, Гене! рального штабу, інших органів уп! равління і військових частин ЗС України. Зміст навчання та основні зав! дання Центру визначені Концепці! єю мовної підготовки особового складу Збройних Сил України. Во! на затверджена окремим наказом Міністра оборони України, що вкотре підтверджує значення та актуальність роботи цього осеред! ку освіти. Також поточні навчаль! но!методичні завдання визначає Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони Укра! їни. До речі, щодо головної мети навчання у Центрі, то слід зазначи! ти, що тут все підпорядковано практичним вимогам, зокрема, за!

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

Advertisement