Page 58

бо сіро!свинцевими хмарами. Не! забаром на вікнах з’явились кра! пельки розталого снігу. Виконува! ти польоти в таких умовах — зав! дання не із простих. В таких випад! ках основне навантаження, як правило, лягає на льотчика!штур! мана. Саме від його дій залежить успішне виконання екіпажем нав! чально!бойового завдання. Та до капризів погоди вертолітники вже звикли. Це й не дивно. Переважна біль! шість льотчиків полку мають чима! лий досвід виконання льотних зав! дань. У тому числі й на африкан! ському континенті. Багато хто із них і нині виконують завдання у Ліберії та Кот!д’Івуарі. Якщо згадати недавнє минуле, то слід наголосити, що на базі тільки! но створено у 1995 році бродів! ського полку готувався перший вертолітний загін, який з честю ви! конав свою місію у колишній

Югославії. Згодом звідси було від! правлено загін вертолітників у Ко! сово. Льотчики саме цього полку під час чергових ротацій складали «кістяк» окремих вертолітних за! гонів, особовий склад яких вико! нував миротворчі місії на афри! канському континенті. Не так давно на базі 3!го полку армійської авіації завершилась під! готовка льотчиків та особового складу, відібраних кандидатами на посади у складі 56!го окремого вертолітного загону ЗС України сил Місії ООН у Ліберії наступної ротації. Бойове злагодження укра! їнських вертолітників (із них біль! ше 70 осіб представляли 3!й полк армійської авіації) завершилось контрольними заліковими польо! тами на 233!му Рівненському за! гальновійськовому полігоні. Під час підготовки українського миротворчого контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократич! ній Республіці Конго, відповідно до програми навчань відбулися планові польоти, заняття з вивчен! ня метеорологічних умов у районі базування, маршрутів польотів і тактичної обстановки у ДР Конго. Крім того, вертолітники відпра! цьовували виконання зльоту та по! садки на запилені майданчики, в умовах високих температур і воло! гості, а також польоти вночі. — Незважаючи на обмеженість у часі, вдалось виконати весь ком! плекс завдань із підготовки особо! вого складу, — розповідає коман! дир 3!го окремого полку армій! Êîìàíäèð 3-ãî îêðåìîãî ïîëêó àðì³éñüêî¿ àâ³àö³¿ 8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè ïîëêîâíèê ²ãîð ßðåìåíêî

ської авіації військовий льотчик! снайпер полковник Ігор Яремен! ко. — Із льотним складом проведе! но п’ять льотних змін. Проводи! лись також чергові перевірки техніки пілотування, бойове зла! годження у складі загону, під час якого відбувались заліки зі спеці! альної підготовки, стрільби із осо! бистої зброї, водіння, фізичної під! готовки. Головним у період проведення бойового злагодження, за словами комполку, було завдання належ! ним чином підготувати льотно! підйомний склад загону до дій у складних метеорологічних умо! вах вдень та у простих метеороло! гічних умовах вночі. З льотним складом проводились також за! няття із натренованості з пара! шутно!десантної та морської під! готовки. Під час сертифікації українсько! го миротворчого контингенту екі! пажі Мі!24 виконували польоти на бойове застосування, польоти зі взаємодії з групою бойового уп! равління, уражали умовні наземні цілі некерованими авіаційними ракетами. Відбулась також залікова льотна зміна із застосуванням авіа! ційних засобів ураження вдень та вночі. А ще у полку одночасно із підготовкою миротворців знай! шли можливість провести першу зміну для молодих льотчиків, які минулого року поповнили лави армійських авіаторів після закін! чення Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Коже! дуба. Як кажуть, про гідну зміну та! кож потрібно подбати. …Від одного із вертольотів до ко! мандно!диспетчерського пункту прямують два вертолітники. Це заступник командира полку з льот! ної підготовки військовий льотчик першого класу підполковник Ген! надій Голубівський разом із моло! дим льотчиком, випускником, який тільки!но виконав льотну вправу згідно з курсом бойової під! готовки армійської авіації Сухо! путних військ ЗС України. Пілоти жваво обговорюють деталі польо! ту. Видно, що підполковник, який інструктував лейтенанта у повітрі, задоволений діями свого молод! шого колеги. Êåð³âíèê ïîëüîò³â ï³äïîëêîâíèê Ñåðã³é Ëåâ÷åíêî (íà ïåðåäíüîìó ïëàí³)

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

Advertisement